Sunteți pe pagina 1din 9

ANALIZA GAP Derulat în perioada:

FIRMA Sistemul de Management al Calității


Auditor Şef:

Clauza ANALIZA GAP - Sistemul de Management al Calității


Ok Comentarii
Cerinţele ISO 9001:2015
Faceți observații, note, comentarii care au scopul de a vă
Da / Nu reaminti notarea, la o evaluare ulterioară

4.1 A determinat organizaţia aspectele externe şi interne, care sunt relevante pentru    
Înţelegerea organizaţiei scopul şi direcţia strategică şi care afectează capacitatea sa de a atinge rezultatul
şi a contextului în care (rezultatele) intenţionate ale sistemului de management al calităţii?
activează Informaţiile cu privire la schimbările contextului organizaţiei sunt prezentate
sistematic în Analiza de Management?
Au fost considerate ca intrări pentru definirea domeniului de aplicare și
identificarea riscurilor și a oportunităților?
Cum monitorizează şi analizează organizația informațiile cu privire la aceste
aspecte interne și externe?
4.2 A determinat organizaţia următoarele?    
Înţelegerea necesităţilor a) Părțile interesate care sunt relevante pentru sistemul de management al calității;
şi aşteptărilor părţilor
interesate
b) Cerințele acestor părți interesate, care sunt relevante pentru sistemul de
management al calității.
Informaţiile cu privire la schimbările privind cerinţele şi necesităţile părţilor
interesate relevante sunt prezentate sistematic în Analiza de Management?
Au fost luate în considerare ca date de intrare pentru definirea domeniului de
aplicare și identificarea riscurilor și a oportunităților?
Cum monitorizează şi analizează organizația informațiile cu privire la părțile
interesate și cerințele relevante?
4.3 Domeniul de aplicare al SMC este documentat?    
Determinarea Sunt luate în considerare produsele şi serviciile şi justificările pentru orice cerinţă
domeniului de aplicare care se consideră ne-aplicabilă?
al SMC
4.4 Organizaţia a determinat procesele necesare pentru SMC:

pag. 1 / 9
ANALIZA GAP Derulat în perioada:
FIRMA Sistemul de Management al Calității
Auditor Şef:

Clauza ANALIZA GAP - Sistemul de Management al Calității


Ok Comentarii
Cerinţele ISO 9001:2015
Faceți observații, note, comentarii care au scopul de a vă
Da / Nu reaminti notarea, la o evaluare ulterioară

Sistemul de a) a determinat intrările necesare și rezultatele (ieşirile) așteptate de la aceste


management al calităţii procese;
şi procesele sale
b) a determinat succesiunea și interacțiunea acestor procese;

c) a stabilit și a aplicat criteriile și metodele (inclusiv monitorizarea, măsurătorile și


indicatorii de performanță aferenți) necesare pentru a asigura funcționarea
eficientă și controlul acestor procese;
d) a determinat resursele necesare și asigură disponibilitatea acestora;

e) a atribuit responsabilitățile și autoritățile pentru aceste procese;

f) a abordat riscurile și oportunitățile determinate în conformitate cu cerințele de la


6.1,
g) a evaluat aceste procese și a implementat toate modificările necesare pentru a
asigura că procesele vor duce la rezultatele scontate;
h) îmbunătățeşte procesele și sistemul de management al calității.

Cum menține organizația informațiile documentate în măsura necesară pentru a


susține funcționarea proceselor?
Cum păstrează informațiile documentate în măsura în care este necesar pentru a
avea încredere că procesele se desfășoară conform planului?
5.1.1 Cum demonstrează managementul de vârf, leadership-ul și angajamentul în ceea
Leadership şi ce privește sistemul de management al calității?
angajament - Are managementul de vârf un rol activ și de conducere, înțelege îndatoririle sale în
Generalităţi legătură cu SMC și participă la promovarea și sprijinirea în mod eficient a
managementului calității?
Se va vedea lista de la punctul 5.1.1 și se vor nota în special aceste elemente noi:

pag. 2 / 9
ANALIZA GAP Derulat în perioada:
FIRMA Sistemul de Management al Calității
Auditor Şef:

Clauza ANALIZA GAP - Sistemul de Management al Calității


Ok Comentarii
Cerinţele ISO 9001:2015
Faceți observații, note, comentarii care au scopul de a vă
Da / Nu reaminti notarea, la o evaluare ulterioară

• Asumarea responsabilității privind eficacitatea SMC


• Conectarea la direcția strategică a organizaţiei
• Integrarea cerințelor SMC în procesele de business ale organizației.
• Promovarea conștientizării abordării pe bază de proces şi a gândirii bazată pe
risc
• Implicarea, conducerea și sprijinirea persoanelor care să contribuie la eficacitatea
SMC
5.2 Politica în domeniul calităţii este compatibilă cu direcţia strategică şi cu contextul
Politica în domeniul organizaţiei? (5.1.1 b)
calităţii
6.1 - 6.1.1 Poate organizația să demonstreze o abordare sistematică, care să le permită să    
Acţiuni de tratare a identifice în mod eficient riscurile și oportunitățile și să definească acțiuni ca intrare
riscurilor şi pentru planificarea SMC ?
oportunităţilor Organizația a luat în considerare aspectele externe și interne, precum și cerințele
părților interesate atunci când a determinat riscurile și oportunitățile?

(A se vedea, de asemenea, 4.4 pentru încorporarea riscurilor şi oportunităţilor în


SMC și procesele sale.)

6.1 - 6.1.2 Cum a integrat și implementat organizaţia acțiunile pentru riscuri și oportunități în    
Acţiuni de tratare a procesele sistemului de management al calității?
riscurilor şi Cum se evaluează eficacitatea acestor acțiuni?
oportunităţilor

6.2.1 Organizația stabilește obiectivele de calitate la funcțiile, nivelurile și procesele    


relevante?

pag. 3 / 9
ANALIZA GAP Derulat în perioada:
FIRMA Sistemul de Management al Calității
Auditor Şef:

Clauza ANALIZA GAP - Sistemul de Management al Calității


Ok Comentarii
Cerinţele ISO 9001:2015
Faceți observații, note, comentarii care au scopul de a vă
Da / Nu reaminti notarea, la o evaluare ulterioară

Organizaţia trebuie să Obiectivele de calitate sunt compatibile cu direcția strategică și contextul


stabilească obiective organizației? (5.1.1 b)
ale calităţii
Obiectivele de calitate sunt
a) în concordanță cu politica de calitate,
b) măsurabile;
c) iau în considerare cerințele aplicabile;
d) relevante pentru conformitatea produselor și a serviciilor și creșterea satisfacției
clienților;
e) monitorizate;
f) comunicate;
g) actualizate, după caz.
Organizaţia păstrează informații documentate privind obiectivele de calitate?
6.2.2 Pentru a-și atinge obiectivele de calitate, organizația determină următoarele?    
Atunci când se planifică a) ce se va face;
modul în care să-și
atingă obiectivele de b) ce resurse vor fi necesare;
calitate, organizația c) cine va fi responsabil;
trebuie să determine
d) termenul de finalizare;
e) modul în care rezultatele vor fi evaluate.
Pot demonstra întregul ciclu al obiectivelor stabilite în conf. cu cele de mai sus?
6.3 În cazul în care organizația determină nevoia de schimbare a sistemului de    
Planificarea management al calității (a se vedea 4.4), este schimbarea efectuată într-un mod
sistematic și planificat?

pag. 4 / 9
ANALIZA GAP Derulat în perioada:
FIRMA Sistemul de Management al Calității
Auditor Şef:

Clauza ANALIZA GAP - Sistemul de Management al Calității


Ok Comentarii
Cerinţele ISO 9001:2015
Faceți observații, note, comentarii care au scopul de a vă
Da / Nu reaminti notarea, la o evaluare ulterioară

schimbărilor Organizația ia în considerare următoarele:


a) scopul schimbării și a consecințelor potențiale ale acestora;
b) integritatea SMC;
c) disponibilitatea resurselor;
d) alocarea sau realocarea responsabilităților și autorităților.
7.1.6 Cum determină și menține organizația cunoștințele necesare pentru a aborda    
Cunoştinţe nevoile de schimbare și tendințele, pentru funcționarea proceselor sale și pentru a
organizaţionale obține conformitatea produselor și a serviciilor?

7.4 Cum stabilește organizația comunicațiile interne și externe relevante pentru    


Comunicare sistemul de management al calității, inclusiv:
a) ceea ce se va comunica;
b) când să comunice;
c) cu cine să comunice;
d) modul de comunicare;
e) cine comunică
8.1 Cum realizează organizaţia controlul schimbărilor planificate și cum analizează    
Planificare şi control consecințele modificărilor neintenționate, adoptarea de măsuri pentru a atenua
operaţional orice efecte adverse, după cum este necesar?
(de făcut conexiunea cu 4.4 referitor la păstrarea informațiilor documentate în măsura în care
este necesar pentru a avea încredere că procesele au fost efectuate conform planului și pentru a
demonstra conformitatea produselor și serviciilor la cerințele. Cum a determinat organizația
necesarul?)

8.4.1 -8.4.2 Cum determină organizația controalele care urmează să fie aplicate proceselor,
Controlul proceselor, produselor și servicii furnizate din exterior, atunci când:
produselor şi serviciilor a) produsele și serviciile de la furnizori externi sunt destinate pentru a fi

pag. 5 / 9
ANALIZA GAP Derulat în perioada:
FIRMA Sistemul de Management al Calității
Auditor Şef:

Clauza ANALIZA GAP - Sistemul de Management al Calității


Ok Comentarii
Cerinţele ISO 9001:2015
Faceți observații, note, comentarii care au scopul de a vă
Da / Nu reaminti notarea, la o evaluare ulterioară

furnizate din exterior încorporate în produsele și serviciile proprii ale organizației;


b) produsele și serviciile sunt furnizate direct clientului de către furnizorii externi, în
numele organizației;
c) un proces sau o parte a unui proces este furnizat de către un furnizor extern, ca
urmare a unei decizii a organizației
A determinat organizația suficiente controale necesare pentru a fi aplicate
proceselor și produselor / serviciilor furnizate din exterior, luând în considerare:
a) impactul potențial al achiziţiilor externe asupra abilităţii organizației de a
satisface cerințele clienților și cerinţelor de reglementare
b) eficacitatea controalelor aplicate de către furnizorul extern
Organizația a stabilit și aplică criterii pentru evaluarea, selectarea, monitorizarea
performanțelor și re-evaluarea furnizorilor externi pe baza capacității lor de a
furniza procese sau produse și servicii în conformitate cu cerințele specificate?
Se păstrează informații documentate corespunzătoare privind rezultatele
evaluărilor, monitorizarea performanțelor și re-evaluări ale furnizorilor externi?
8.5.5 Atunci când activitățile post livrare se aplică pentru organizație:    
Activităţi post-livrare Pentru a determina amploarea activităților post-livrare care sunt necesare,
organizația ia în considerare următoarele ?
a) cerinţele legale şi reglementate;
b) consecinţele potenţiale nedorite asociate cu produsele şi serviciile sale;
c) natura, utilizarea şi durata de viaţă intenţionată ale produselor şi serviciilor sale;
d) cerinţele clientului;
e) feed-backul de la client.
(notă: Ca un minim necesar, organizația trebuie să ţină sub control obligațiile
contractuale și legale / de reglementare, post livrare.)

pag. 6 / 9
ANALIZA GAP Derulat în perioada:
FIRMA Sistemul de Management al Calității
Auditor Şef:

Clauza ANALIZA GAP - Sistemul de Management al Calității


Ok Comentarii
Cerinţele ISO 9001:2015
Faceți observații, note, comentarii care au scopul de a vă
Da / Nu reaminti notarea, la o evaluare ulterioară

8.5.6 Organizaţia analizează şi controlează modificările referitoare la producţie sau la    


Controlul modificărilor livrarea serviciului, atât cât este necesar pentru a asigura continuitatea
conformităţii cu cerinţele specificate?

Organizaţia păstrează informaţii documentatece descriu rezultatele analizei


modificărilor, personalul care autorizează modificările şi orice acţiune necesară
care rezultă din analiză?

9.1.1 Următoarele sunt determinate de organizaţie?    


Monitorizare, măsurare, a) ce necesită să fie monitorizat şi măsurat
analiză şi evaluare.
Generalităţi b) ce metode pentru monitorizare, măsurare, analiză şi evaluare sunt necesare
pentru a asigura rezultate valide?
c) când trebuie efectuate monitorizările şi măsurările?

d) când trebuie analizate şi evaluate rezultatele din monitorizare şi măsurare?

Organizaţia evaluează performanţa şi eficacitatea sistemului de management al


calităţii? (vezi şi 9.1.3 de mai-jos)
Organizaţia păstrează informaţii documentate ca dovadă a rezultatelor?

9.1.3 Organizaţia analizează şi evaluează date şi informaţii adecvate, provenite din    


Analiză şi evaluare monitorizare şi măsurare?
Rezultatele analizei sunt utilizate pentru a evalua:
a) conformitatea produselor şi serviciilor
b) gradul de satisfacţie al clientului
c) performanţa şi eficacitatea SMC

pag. 7 / 9
ANALIZA GAP Derulat în perioada:
FIRMA Sistemul de Management al Calității
Auditor Şef:

Clauza ANALIZA GAP - Sistemul de Management al Calității


Ok Comentarii
Cerinţele ISO 9001:2015
Faceți observații, note, comentarii care au scopul de a vă
Da / Nu reaminti notarea, la o evaluare ulterioară

d) dacă planificarea a fost implementată în mod eficace


e) eficacitatea acţiunilor întreprinse pentru a trata riscurile şi oportunităţile
f) performanţa furnizorilor externi
g) necesitatea de îmbunătăţiri pentru SMC
Rezultatele analizei şi evaluării sunt utilizate ca intrări în analiza efectuată de
management?
9.3 Analiza efectuată de management este planificată şi efectuată ţinând cont de    
Analiza efectuată de următoarele (cerinţele noi sunt subliniate):
management a) stadiul acţiunilor de la analizele precedente efectuate de management
b) modificări în aspectele externe şi interne relevante pentru SMC
c) informaţii despre performanţa şi eficacitatea SMC, inclusiv tendinţele referitoare
la:
1. satisfacţia clienţilor şi feed-back-ul de la părţile interesate relevante
2. măsura în care au fost îndeplinite obiectivele calităţii
3. perfromanţa proceselor şi conformitatea produselor şi serviciilor
4. neconformităţi şi acţiuni corective
5. rezultatele monitorizării şi măsurării
6. rezultatele auditurilor
7. performanţa furnizorilor externi
d) adecvarea resurselor
e) eficacitatea acţiunilor întreprinse pentru a trata riscurile şi oportunităţile (vezi şi

pag. 8 / 9
ANALIZA GAP Derulat în perioada:
FIRMA Sistemul de Management al Calității
Auditor Şef:

Clauza ANALIZA GAP - Sistemul de Management al Calității


Ok Comentarii
Cerinţele ISO 9001:2015
Faceți observații, note, comentarii care au scopul de a vă
Da / Nu reaminti notarea, la o evaluare ulterioară

6.1)
f) oportunităţile de îmbunătăţire
(a se vedea şi 9.1.3 Analiză şi evaluare)

pag. 9 / 9