Sunteți pe pagina 1din 44

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Bd.

  Schitu   Măgureanu   nr.   9  


FACULTATEA DE SOCIOLOGIE sector  5,  Bucureşti  
Tel.  01/314.  03  26/315.31.22  
ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ Fax.  315.83.91  
 

     
 
PROGRAMUL  ASISTENȚĂ  SOCIALĂ-­  
ÎNVĂȚĂMÂNT  LA  DISTANȚĂ  
ANA  RĂDULESCU  
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCERE  ÎN  ASISTENȚA  SOCIALĂ  
curs  pentru  anul  I  
ASISTENȚĂ  SOCIALĂ  ID  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUCUREȘTI  2021  
 
   
 
CUPRINS  
 
UNITATEA  DE  ÎNVĂȚARE  1:  Relația  dintre  profesia  de  asistent  social  și  domeniile  de  
intervenție  
 
1.1.  Definiția  profesiei  de  asistent  social  și  profilul  profesional  
1.2.  Competențele  profesionale  ale  asistentului  social  
1.3.  Principiile  etice  ale  practicii  asistentului  social  
1.4.  Definiția  și  obiectivele  serviciilor  sociale;;  
1.5.  Rolurile  și  responsabilitățile  în  echipele  intervenție  integrată;;    
 
 
UNITATEA   DE   ÎNVĂȚARE   2:   Relația   profesională   în   asistența   socială.   Diferențele  
dintre  intervenția  în  asistența  socială  și  ajutorul  umanitar  sau  caritatea.    
2.1.  Relația  profesională  în  asistența  socială  
2.2.  Diferența  dintre  asistența  socială  și  alte  profesii  care  oferă  suport  
 
 
UNITATEA  DE  ÎNVĂȚARE  3:    
Modalitatea  de  producere  a  schimbărilor  în  asistența  socială.    
Schimbările  sociale  și  adaptarea  intervenției  în  asistența  socială.    
 
3.1.  Activitățile  pe  care  le  realizează  asistentul  social;;    
3.2.  Etapele  schimbării;;  
3.2.  Consensul  și  confidențialitatea  în  asistența  socială    
 
   
INTRODUCERE  
 
Disciplina   Introducere   în   Asistența   Socială   asigură   pregătirea   de   bază   a   studenților  
pentru   a   achiziționa   cunoștințele   și   competențele   în   domeniul   serviciilor   sociale   și   a  
profesiei  de  asistent  social.    
 
Asistența   socială   este   o   disciplină   academică   și   practică,   centrată   pe   asistența,  
suportul   și   consilierea   persoanelor,   familiilor,   grupurilor,   comunităților   și   societate   în  
ansamblu,   într-­un   efort   de   a   răspunde   nevoilor   de   bază   într-­o   perioadă   de  
vulnerabilitate  socială,  economică,  profesională  sau  medicală.    
 
Obiectivul  general  al  disciplinei:  
Pregătirea  studenților  pentru  înțelegerea  contextului  de  dezvoltare  a  asistenței  sociale,  
pentru  înțelegerea  misiunii  și  obiectivelor  profesiei  de  asistent  social  și  pentru  a  utiliza  
modele  de  furnizare  a  serviciilor  sociale  și  rolul  asistentului  social.  
 
Obiectivele  specifice  ale  disciplinei:  
1.   Dezvoltarea  cunoștințelor  referitoare  la  nivele  de  intervenție  ale  asistenței  
sociale  
2.   Dezvoltarea  cunoștințelor  referitoare  nevoi  și  resurse  în  asistența  social  
3.   Identificarea  competențelor  necesare;;  
 
 
Structura  cursului:    
 
Cursul   are   unități   de   învățare   care   abordează   câte   o   temă   specifică  
domeniului  de  studiu.    
Pentru   a   facilita   procesul   de   achiziție   a   cunoștințelor,   am   propus   teste   de   evaluare,  
exerciții   și   întrebări,   precum   și   sugestii   de   rezolvare   a   unor   subiecte,   specifice   unor  
unități  de  învățare.    
 
Pentru   unele   unități   de   învățare   sunt   recomandate   spre   vizionare   unele   materiale  
video/filme  care  pot  aduce  un  plus  de  informație,  o  mai  bună  documentare  și  înțelegere  
a  celor  studiate.  Vor  fi  recomandate  link-­urile  de  unde  pot  fi  descărcate  acele  materiale  
video.    
 
Pentru  verificarea  finală  sunt  propuse  teme  de  control,  cu  o  pondere  de  50  %  în  nota  
examenului  (final).  Temele  de  control  se  vor  transmite  cadrului  didactic  prin  intermediul  
platformei   e-­learning   a   programului   AS_ID,   la   disciplina   Introducere   în   asistența  
socială,  vor  fi  încărcate  în  spațiul  destinat  temelor;;  acolo  unde  sunt  situații  de  excepție,  
temele   pot   fi   predate   la   următoarea   întâlnire   de   sinteză   sau   trimise   la   adresa:  
ana.radulescu@unibuc.ro.  
 
Pe   parcursul   cursului   vor   fi   recomandate   mai   multe   obiective   de   studiu,   sarcini   sau  
exerciții  aplicative,  care  vor  fi  semnalizate  prin  logo-­uri  specifice  sau  semne  grafice,  
ușor  de  vizualizat!  
 
 
UNITATEA  DE  ÎNVĂȚARE  1:    
Relația  dintre  profesia  de  asistent  social  și  domeniile  de  intervenție  
 
1.1.   Introducere  
 
  Definiția   profesiei   de   asistent   social   este   stabilită   la   nivel   global   de  
  către  Federația  Internațională  a  asistenților  sociali  (IFSW)  
  www.ifsw.org  
   
În  baza  acestei  definiții  universale  este  conturat  rolul  asistentului  social  în  fiecare  
domeniu  de  intervenție  și  sunt  stabilite  responsabilitățile.    
 
În  cadrul  acestei  unități  de  învățare  va  fi  prezentată  și  analizată  relația  dintre:    
definiția  profesiei  de  asistent  social  –  domeniul  de  intervenție  –  rolul  –  
responsabilitățile  
 
Astfel,  studenții  vor  avea  posibilitatea  să  studieze  modul  în  care  asistentul  social  
intervine   în   funcție   de   nevoile   de   asistență   ale   persoanelor   vulnerabile   și   de  
obiectivele  serviciului  în  care  lucrează.    
 
 
1.2.   Competențele  unității  de  învățare    
 
   
  După  parcurgerea  acestei  teme,  studenții  vor  fi  capabili:  
 
 
§   Să  descrie  profilul  profesional  al  asistentului  social;;  
§   să   identifice   domeniile   în   care   asistentul   social   lucrează   și  
responsabilitățile  specifice;;  
§    să  listeze  obiectivele  serviciilor  sociale  în  relație  cu  nevoile  persoanelor  
vulnerabile;;  
§   să   analizeze   relația   dintre   profilul   profesional   a   asistentului   social   și  
responsabilitățile  profesionale;;  
§   să   identifice   competențele   persoanele   asociate   competențelor  
profesionale;;  
§   să   listeze   competențele   profesionale   ale   asistentului   sociale   și   să  
asocieze  cu  domenii  de  intervenție;;  
§   să   listeze   principiile   etice   care   ghidează   activitatea   profesională   a  
asistentului  social.    
 
 
1.3.   Durata  
   
  Pentru   această   unitate   de   învățare   studenții  vor   avea   la   dispoziție   3  
  ore.    
 
 
1.4.   Conținut  
 
  Temele  cuprinse  în  această  unitate  de  învățare  sunt:    
  1.1.  Definiția  profesiei  de  asistent  social  și  profilul  profesional  
  1.2.  Competențele  profesionale  ale  asistentului  social  
1.3.  Principiile  etice  ale  practicii  asistentului  social  
1.4.  Definiția  și  obiectivele  serviciilor  sociale;;  
1.5.  Rolurile  și  responsabilitățile  în  echipele  intervenție  integrată;;    
 
 
 
1.1.  Definiția  profesiei  de  asistent  social    
 
Cel   mai   înalt   forum   de   reprezentare   profesională   este   Federația   Internațională̆   a  
Asistenților  Sociali  (IFSW  –  www.cfcecas.ro)  care  include  organizații  profesionale  de  
pe  toate  continentele.  IFSW  reprezintă̆  profesia  de  asistent  social  la  Consiliul  Europei.  
IFSW  este  cea  care  face  recomandări  privind  dezvoltarea  profesiei  de  asistent  social,  
dezvoltarea   serviciilor   de   asistentă̆   socială,   dar   mai   ales   recomandări   legate   de  
respectarea  drepturilor  omului  în  relație  cu  furnizarea  serviciilor  de  asistență̆  socială.    
 
Următoarea  definiție  a  fost  aprobată  de  Adunarea  Generală  a  IFSW  și  de  Adunarea  
Generală  a  IASSW  în  iulie  2014:  
 
Definiția  globală  a  profesiei  de  asistent  social:  
„Asistenta   socială   este   o   profesie   bazată   pe   practică   și   o   disciplină   academică   ce  
promovează  schimbarea  și  dezvoltarea  socială,  coeziunea  socială,  împuternicirea  și  
eliberarea   oamenilor.   Principiile   justiției   sociale,   drepturile   omului,   responsabilitatea  
colectivă   și   respectul   pentru   diversitate   sunt   esențiale   pentru   asistența   socială.  
Susținută   de   teorii   ale   asistenței   sociale,   științele   sociale,   științele   umaniste   și  
cunoștințe   autohtone,   asistența   socială   implică   oameni   și   structuri   pentru   a   aborda  
provocările  vieții  și  pentru  a  spori  bunăstarea.”  
 
Sursă:  https://www.ifsw.org/what-­is-­social-­work/global-­definition-­of-­social-­work/  
 
Asistența  socială  este  atât  interdisciplinară,  cât  și  transdisciplinară  și  se  bazează  pe  o  
gamă  largă  de  teorii  și  cercetări  științifice.    
 
Asistența   socială   se   bazează   pe   propriile   baze   teoretice   și   cercetări   în   continuă  
dezvoltare,  precum  și  pe  teorii  din  alte  științe  umane,  inclusiv,  dar  fără  a  se  limita  la  
dezvoltarea   comunității,   pedagogie   socială,   administrație,   antropologie,   ecologie,  
economie,  educație,  management,  asistență  medicală,  psihiatrie,  psihologie,  sănătate  
publică  și  sociologie.    
 
Profesia   de   asistent   social   apare   în   legislația   românească̆   în   Legea   466/2004,   iar  
rolului  profesiei  de  asistent  social  sau  a  serviciilor  de  asistență̆  socială  apare  în  diferite  
legi  din  domeniul  social.    
Malcolm  Payne2  a  afirmat  că  este  mult  mai  oportun,  prin  urmare,  să  vedem  asistența  
socială   ca   o   construcție   socială   în   curs   de   dezvoltare   ce   se   naște   din   discursurile  
contemporane   ale   fiecărei   societăți.   Conceptul   discursului   este   relevant,   asistența  
socială  nu  există  ca  un  set  simplu  de  acțiuni;;  ea  rezultă  din  acțiunile  de  zi  cu  zi  ale  
practicienilor  și  ale  serviciilor  în  care  ei  lucrează,  dar  și  din  dezbaterile  publice.  Orice  
considerare   despre   modul   în   care   asistența   socială   apare   și   este   înțeleasă   într-­o  
societate  trebuie  să  includă  elaborarea  de  politici,  management  și  practica  acțiunilor  
alături  de  dezbaterile  publice,  înțelegerile  academice  și  de  politicile  abordate.    
Consiliul   Europei   a   publicat   în   2001   o   Recomandare   care   direcționează   statele  
membre  în  dezvoltarea  sistemului  de  asistență  socială.  Recomandările  și  viziunea  CE  
asupra  asistenței  sociale:    
§    CE   recunoaște   meritele   asistenței   sociale   în   a   facilita   suportul   social   pentru  
indivizi  sau  grupuri  în  perioade  de  schimbare  economică  și  socială.    
§    CE   recunoaște   faptul   că   asistența   socială   promovează   bunăstarea   indivizilor,  
grupurilor  și  comunităților  prin  oferirea  de  ajutor,  suport,  protecție,  îngrijire.    
§    CE   vede   asistența   socială   ca   răspunzând   nevoilor   oamenilor   și   contribuind   la  
promovarea   coeziunii   sociale,   atât   prin   prevenție,   cât   și   prin   intervenție   în  
soluționarea  problemelor  sociale.    
§    CE  apreciază  că  profesia  de  asistent  social  cere  un  nivel  înalt  de  responsabilitate  
în   luarea   deciziilor   și,   pentru   a   păstra   un   nivel   constant   și   performant   al  
competențelor,  este  nevoie  de  o  formare  potrivită  și  continuă  a  asistenților  sociali.  
Asistența   socială   este   recunoscută   ca   fiind   profesie   alături   de   celelalte   profesii  
sociale,   bazându-­și   cunoștințele   pe   științele   socio-­umane   și   pe   evaluarea  
sistematică  a  propriei  practici.    
 
1.2.  Competențele  profesionale  ale  asistentului  social  
 
Profilul   profesional   al   asistentului   social   s-­a   modificat   de-­a   lungul   anilor,   urmând  
nevoile  oamenilor  de  adaptare  la  schimbările  sociale,  dar  și  înțelesul  definiției  profesiei  
de   asistent   social  așa   cum   este   dezvoltată   de   către   IFSW   și  valorile   profesiei   de  
asistent  social.  
 
Termenul   de   competență   profesională   este   înțeles   ca   având   trei   dimensiuni:  A   ȘTI  
(cunoașterea),  A  FACE  (practica),  A  FI  (valorile).  
 
Există  o  provocare  în  a  armoniza  cunoștințele  abstracte,  pe  de  o  parte  și  capacitatea  
concretă  pe  de  altă  parte.  
 
Competențe   profesionale   nu   sunt   un   dat,   ci   sunt   cultivate   prin   studiu,   practică   și  
supervizare.  
 
Pachetul  de  competențe  incluse  în  profilul  profesional  al  asistentului  social  este  încă  
neclar  pentru  mulți  asistenți  sociali  și  creează  o  dificultate  în  stabilirea  unor  obiective  
de  dezvoltare  profesională.  
 
Care  sunt  competențele  pe  care  le  includeți  în  profilul  profesional  al  asistentului  social?    
Cele  mai  des  identificate  competențe:  
§   empatia  
§   ascultarea  activă  
§   comunicarea  
§   rezolvarea  de  probleme  
§   mobilizarea  de  resurse  
§   lucru  în  echipă  
 
Acestea  nu  sunt,  însă  competențe,  ci  arii  de  studiu.  
Profilul  profesional  al  Asistentului  Social  pe  care  îl  promovăm  are  la  baza  15  pachete  
de  competențe,  așa  cum  au  fost  identificate  de  Hendik  Epe  și  CFCECAS:  
 
 
1.  capacitatea  de  a  asculta  și  a  înțelege  semnificațiile  pe  care  oamenii  le  
asociază  lucrurilor,  persoanelor  și  situațiilor  pe  care  le  trăiesc;;  
Înțelesul   nu   este   inerent   lucrului,   nu   este   conținut   în   el,   ci   reprezintă   rezultatul  
interpretării.  Acțiunile  noastre  depind  de  înțelesul  pe  care-­l  asociem  lucrurilor.  Fiecare  
dintre  noi  acordăm  alte  înțelesuri  acelorași  lucruri.  Înțelesul  nu  este  permanent  și  se  
poate  modifica  în  urma  interacțiunii  sociale  
 
Interacționismul  simbolic  al  lui  Herbert  Blumer:  
„Oamenii  acționează  asupra  lucrurilor  pe  baza  înțelesurilor  pe  care  le  au  
aceste  lucruri  pentru  ei.”  
„Înțelesul  lucrurilor  este  derivat,  el  «se  naște»  în  urma  interacțiunilor  sociale  pe  
care  o  persoană  le  are  cu  celelalte.”  
„Aceste  înțelesuri  sunt  manipulate  sau  modificate  printr-­un  proces  de  
interpretare”.  
 
Asistenții   sociali   nu   sunt   parte   a   unor   conversații   în   care   sunt   recipienți   ai   descrierii  
unor  situații.  Ei  sunt  parte  activă  în  interacțiune  pentru  a-­i  ajuta  pe  oameni  să  identifice  
semnificațiile  pe  care  le  au  și  să  facă  schimbări  în  aceste  semnificații  pentru  a  gestiona  
pozitiv  dificultățile  cu  care  se  confruntă.  
 
Întrebări    
Cum  este  corelată  această  competență  cu  activitatea  asistentului  social?  
În  care  dintre  domeniile  de  activitate  ale  asistentului  social  această  competență  
este  regăsită  ca  fiind  prioritară?    
 
 
2.  capacitatea  de  a  te  conecta  la  emoțiile  celuilalt  și  de  a  utiliza  adecvat  
propriile  emoții  în  actul  profesional;;  
 
Definiția  clasică  a  empatiei  este  aceea  de  a  ne  pune  noi  înșine  în  locul  altei  persoane,  
în  tendința  de  a  simți  și  înțelege  emoțiile,  gândurile,  acțiunile  și  motivele  persoanei.  În  
diversitatea  contextelor  de  viață  și  a  experiențelor  umane  acest  demers  nu  este  realist.  
 
Din  perspectiva  actuală,  empatia  este  capacitatea  de  a  identifica  și  recunoaște  emoțiile  
pe   care   le   experimentează   o   altă   persoană.   capacitatea,   de   a   rezona   la   experiența  
celuilalt,  a  gestiona  emoțiile  și  a  crea  o  conexiune  reală.  
 
Întrebări    
Cum  este  corelată  această  competență  cu  activitatea  asistentului  social?  
În  care  dintre  domeniile  de  activitate  ale  asistentului  social  această  competență  
este  regăsită  ca  fiind  prioritară?    
 
 
3.  capacitatea  de  a  reflecta  asupra  propriei  persoane  și  asupra  propriilor  acțiuni;;  
 
Reflecția  este  capacitatea  de  a  vorbi  cu  tine  însuți,  este  acordarea  unei  atenții  critice  
valorilor   practice   și   teoriilor   care   informează   acțiunile   de   zi   cu   zi,   prin   examinarea  
reflectivă  a  practicii.    
 
Un  motiv  cheie  pentru  practica  reflexivă  este  că  experiența  singură  nu  duce  neapărat  
la   învățare;;   reflecția   deliberată   asupra   experienței   este   esențială   în   procesul   de  
dezvoltare.  
 
O  persoană  care  reflectă  de-­a  lungul  practicii  sale  nu  doar  privește  înapoi  la  acțiunile  
și  evenimentele  din  trecut,  ci  face  o  analiză  conștientă  asupra  emoțiilor,  experiențelor,  
acțiunilor  și  răspunsurilor  și  adăuga  informațiile  la  baza  de  cunoștințe  existente  pentru  
creștea  nivelului  de  înțelegere.  
 
Întrebări    
Cum  este  corelată  această  competență  cu  activitatea  asistentului  social?  
În  care  dintre  domeniile  de  activitate  ale  asistentului  social  această  competență  
este  regăsită  ca  fiind  prioritară?    
 
 
4.  capacitatea  de  a  identifica/mobiliza  rapid  resursele  necesare  și  a  le  utiliza  
într-­un  mod  care  să  creeze  impact  maxim;;  
Această  competență  vizează  achiziționarea  resurselor  necesare  în  timp  util  și  rentabil.    
 
Mobilizarea  resurselor  pledează  pentru  a  avea  tipul  adecvat  de  resursă  la  momentul  
potrivit   și   la   prețul   potrivit,   utilizând   corect   resursele   achiziționate,   asigurând   astfel  
utilizarea  optimă  a  acestora.  
 
Exemple   ale   elementelor   de   bază   ale   acestei   competențe:   identificarea   resurselor,  
înregistrarea   și   arhivarea   lor,   cunoașterea   modului   de   accesare   /   mobilizare   a   lor,  
armonizarea   nevoilor   cu   resursele,   corelarea   resurselor   cu   persoanele   respectând  
valorile  profesionale.  
 
Întrebări    
Cum  este  corelată  această  competență  cu  activitatea  asistentului  social?  
În  care  dintre  domeniile  de  activitate  ale  asistentului  social  această  competență  
este  regăsită  ca  fiind  prioritară?    
 
 
5.  capacitatea  de  adaptare  rapidă  la  situații  noi  și  de  a  crea  un  răspuns  
adecvat;;  
 
A   avea   abilități   de   adaptabilitate   înseamnă   că   sunteți   deschis   și   dispus   să   învățați  
lucruri  noi,  să  acceptați  noi  provocări  și  să  faceți  ajustări  pentru  a  se  potrivi  tranzițiilor  
din  viață.  
 
A  fi  adaptabil  poate  necesita  o  varietate  de  seturi  de  abilități  combinate.  
§   colectarea  de  date  și  analiza  lor  sub  aspectul  reorientării  resurselor;;  
§   analiza  consecințelor  și  luarea  deciziilor;;  
§   resetarea  obiectivelor  și  crearea  unor  strategii  creative  
(apelare  la  abilități  de  gândire  creativă  și  strategică)  
§   acceptarea  schimbării  și  a  ritmului  oamenilor  în  procesul  de  schimbare  
 
Această  competență  îi  ajută  pe  oamenii  care  primesc  suport  să  nu  execute  activități  
planificate:  
§   să  nu  considere  eșec  atunci  când  acestea  nu  se  pot  realiza  așa  cum  au  fost  
stabilite;;  
§   și  să-­și  dezvolte  la  rândul  lor  capacitatea  de  adaptare  la  schimbare.  
 
Întrebări    
Cum  este  corelată  această  competență  cu  activitatea  asistentului  social?  
În   care   dintre   domeniile   de   activitate   ale   asistentului   social   această   competență  
este  regăsită  ca  fiind  prioritară?    
 
 
6.  capacitatea  de  a  gestiona  pozitiv  conflictele;;  
Această  competență  include  înțelegerea  semnificațiilor  și  înțelegerea  a  ceea  ce  spune  
cealaltă  persoană  –  din  punctul  său  de  vedere.  
 
Întrebări    
Cum  este  corelată  această  competență  cu  activitatea  asistentului  social?  
În  care  dintre  domeniile  de  activitate  ale  asistentului  social  această  competență  
este  regăsită  ca  fiind  prioritară?    
 
7.  capacitatea  de  a  recunoaște  și  a  gestiona  pozitiv  contradicțiile;;  
Contradicțiile   sunt   date   de   rolurile   pe   care   le   are   asistentul   social   în   același   timp   și  
activitățile  care  vizează  contradicții  ale  valorilor  profesionale.  
 
Întrebări    
Cum  este  corelată  această  competență  cu  activitatea  asistentului  social?  
În  care  dintre  domeniile  de  activitate  ale  asistentului  social  această  competență  
este  regăsită  ca  fiind  prioritară?    
 
8.   capacitatea   de   a   lua   decizii   pe   baza   datelor   obținute   și   de   a   argumenta  
deciziile;;  
Este  general  acceptat  faptul  că  a  lua  o  decizie  este  dificil  și  complex  pentru  asistentul  
social.  De  asemenea,  este  importantă  diferența  dintre  argumentare  și  justificare.  Asta  
pentru  că:  
 
§   pe  de  o  parte  nu  este  un  consens  asupra  a  ceea  ce  este  cel  mai  bine  și  binele  
este  definit  diferit  pentru  fiecare  persoană;;  
§   pentru  că  datele  care  stau  la  baza  deciziei  sunt  deseori  dificil  de  armonizat  
(date  obiective);;  
 
 
 
Întrebări    
Cum  este  corelată  această  competență  cu  activitatea  asistentului  social?  
În   care   dintre   domeniile   de   activitate   ale   asistentului   social   această   competență  
este  regăsită  ca  fiind  prioritară?    
 
 
9.  capacitatea  de  a  utiliza  gândirea  critică;;  
Gândirea  critică  este  o  gândire  clară  și  liberă,  care  presupune:  
§   a  identifica,  a  înțelege  și  a  realiza  conexiuni  logice  între  idei  și  argumente  proprii;;  
§   a  detecta  erori  de  raționament  în  argumente  și  prezentări;;  
§   a  rezolva  probleme  cu  grad  ridicat  de  dificultate;;  
§   a  identifica  contextul  și  implicațiile  unui  argument  sau  ale  unei  idei;;  
§   a  construi  argumente  și  idei  noi  pe  baza  celor  deja  acumulate;;  
§   a  distinge  între  fapte,  opinii  și  judecăți  de  valoare  etc.  
 
 
Întrebări    
Cum  este  corelată  această  competență  cu  activitatea  asistentului  social?  
În  care  dintre  domeniile  de  activitate  ale  asistentului  social  această  competență  
este  regăsită  ca  fiind  prioritară?    
 
10.  capacitatea  de  a-­și  coordona  activitatea  în  echipa  de  lucru;;  
O   integrare   a   diferitelor   perspective   profesionale   în   decizie   vizează   crearea,  
interdependența,  coordonarea  și  împărțirea  rolurilor  pe  baza  expertizei.  Colaborarea  
începe  cu  o  conștientizare  a  propriilor  contribuții  în  calitate  de  asistent  social  și  propriile  
competențe  aduse  din  responsabilitățile  organizației  în  care  lucrează.  
Pentru  a  coordona  activitatea  în  echipă  este  necesară:  
§   conștiința   propriei   identități   profesionale   –   asistenții   sociali   trebuie   să   își  
negocieze  adesea  rolul  într-­o  echipă  interdisciplinară  și  în  anumite  context  nu  
poate  să  apeleze  la  suportul  altor  membri  ai  profesiei;;  
§   clarificarea  rolului   –  acest   aspect   este   identificat   deseori   de   către   asistenții  
sociali  ca  o  muncă  de  rutină,  în  special  când  rolurile  sunt  estompate,  adică  în  
echipă   sunt   cel   puțin   doi   profesioniști   diferiți   dar   calificați   să   îndeplinească  
sarcini  similar  și  aceste  sarcini  nu  sunt  delegate  în  mod  specific  unuia  dintre  
ei.   Claritatea   rolului   este   direct   legată   de   respectul   de   sine   și   respectul  
profesional;;  
§   Concilierea   diferențelor   –   abilități   precum   rezolvarea   conflictelor   și  
crearea/menținerea   relațiilor   interpersonale   eficiente   sunt   baza   concilierii  
diferențelor;;  
§   (…)  
 
 
 
 
Întrebări    
Cum  este  corelată  această  competență  cu  activitatea  asistentului  social?  
În  care  dintre  domeniile  de  activitate  ale  asistentului  social  această  competență  
este  regăsită  ca  fiind  prioritară?    
 
11.   capacitatea   de   a   te   conecta   și   a   te   distanța,   în   același   timp,   în   actul  
profesional;;  
Acest   pachet   de   competențe   include   conectarea   la   realitatea   semnificațiilor   pe   care  
persoana  le  are  și  capacitatea  de  răspuns  emoțional  adecvat.  
 
 
 
Întrebări    
Cum  este  corelată  această  competență  cu  activitatea  asistentului  social?  
În  care  dintre  domeniile  de  activitate  ale  asistentului  social  această  competență  
este  regăsită  ca  fiind  prioritară?    
 
12.  capacitatea  de  a  separa  persoana  de  problemele  cu  care  se  confruntă;;  
Nu  persoana  este  problema,  ci  problema  este  problema.  Asistentul  social  trebuie  să  
aibă  capacitatea  de  a  distinge  între  persoană  și  comportament.  
 
Întrebări    
Cum  este  corelată  această  competență  cu  activitatea  asistentului  social?  
În  care  dintre  domeniile  de  activitate  ale  asistentului  social  această  competență  
este  regăsită  ca  fiind  prioritară?    
 
13.   capacitatea   de   a   aplica   prevederile   juridice   la   cazuri   specifice   și   contexte  
diferite;;  
Asistentul  social  nu  trebuie  să  memoreze  legislația,  ci  să  interpreteze  și  să  coreleze  
prevederile  legii  cu  condițiile  de  viață.  
 
Întrebări    
Cum  este  corelată  această  competență  cu  activitatea  asistentului  social?  
În  care  dintre  domeniile  de  activitate  ale  asistentului  social  această  competență  
este  regăsită  ca  fiind  prioritară?    
 
14.  capacitatea  de  a  utiliza  adecvat  umorul  și  de  a  utiliza  constant  creativitate;;  
Nevoia  de  corelare  la  emoții  diferite  și  capacitatea  de  a  utiliza  adecvat  umorul  este  o  
nevoie  pentru  gestionarea  problemelor  dificile  pe  care  asistentul  social  trebuie  să  le  
gestioneze   pe   parcursul   activității   profesionale.   Umorul   adecvat   este   legat   de  
creativitate  și  de  procesul  complex  de  găsire  a  soluțiilor.  
Întrebări    
Cum  este  corelată  această  competență  cu  activitatea  asistentului  social?  
În  care  dintre  domeniile  de  activitate  ale  asistentului  social  această  competență  
este  regăsită  ca  fiind  prioritară?    
 
15.  capacitatea  de  ancorare  profesională  în  cât  mai  multe  domenii  profesionale  
Asistentul   social   trebuie   să   conecteze   aspecte   de   viață   complexe,   de   aceea   este  
necesar  să  poate  utiliza  cunoștințe  din  domenii  diferite.  
Întrebări    
Cum  este  corelată  această  competență  cu  activitatea  asistentului  social?  
În  care  dintre  domeniile  de  activitate  ale  asistentului  social  această  competență  
este  regăsită  ca  fiind  prioritară?    
 
 
profesional:   http://www.asproas.ro/competentele-­profesionale-­care-­compun-­
profilul-­profesional-­al-­asistentului-­social/  
 
 
 
1.3.  Principiile  etice  ale  practicii  asistentului  social  
 
Principiile  etice  ale  practicii  asistentului  social  aprobate  de  Federația  Internațională  a  
Asistenților  Sociali  (IFSW):  
 
Principiile  etice  enunțate  mai  jos  sunt  esența  codului  etic  al  asistentului  social.  Acestea  
au  fost  elaborate  de  către  Asociația  Asistenților  Sociali  din  România  (ASproAS)  –  în  
baza  principiilor  etice  aprobate  de  către  Federația  Internațională  a  Asistenților  Sociali  
(IFSW)  –  și  servesc  ca  un  cadru  general  pentru  atingerea  celor  mai  înalte  standarde  
de  calitate  a  serviciilor  sociale  și  de  asigurare  a  integrității  profesionale  a  asistenților  
sociali.    
 
O  serie  de  valori  și  principii  etice  ne  ghidează  practica  profesională.  Aderarea  la  acest  
set   de   principii   etice   este   angajamentul   nostru   în   susținerea   calității   actelor  
profesionale.    
 
Asistența  socială  este  o  profesie  care  are  un  fundament  practic  și  o  bază  științifică  și  
academică   ce   facilitează   schimbarea   sustenabilă,   dezvoltarea   socială   și   coeziunea  
socială.      
 
Principiile   justiției   sociale,   ale   drepturilor   omului,   a   responsabilității   colective   și   a  
respectului   pentru   diversitate   sunt   esențiale   pentru   asistența   socială.   De   aceea  
asistenții   sociali   pledează   și   investesc   într-­un   sistem   de   asistență   socială  
transformativă  și  sustenabilă  pentru  oamenii  care  sunt  în  situații  vulnerabile!  
 
Intervenția   în   asistența   socială   este   susținută   de   teorii   ale   asistenței   sociale   și   ale  
științelor  sociale,  de  practica  reflectivă  și  învățare  experiențială,  dar  și  de  sistemele  de  
cunoaștere  locală  dezvoltate  de  către  fiecare  comunitate.    
   
1.  Recunoașterea  demnității  umane  
Asistenții  sociali  recunosc  și  respectă  demnitatea  și  valoarea  oamenilor  prin  atitudine,  
cuvânt  și  faptă.    
 
În   același   timp,   asistenții   sociali   pun   în   dezbatere   și   discuție   comportamentele   și  
atitudinile  în  care  oamenii  se  pot  devaloriza  sau  stigmatiza  pe  ei  înșiși  sau  pe  cei  din  
jur.  Asistenții  sociali  înțeleg  că  diferențierea  dintre  aceste  situații  necesită  o  practica  
reflectivă  și  o  gândire  critică.  
 
În  practica  profesională,    asistenții  sociali  și  specialiștii  angajați  în  furnizarea  de  servicii  
sociale  aduc  la  locul  de  muncă  istoria  propriei  vieți,  suferințele  și  bucuriile,  valorile  și  
orientările   religioase,   spirituale   și   culturale.   Reflecția   critică   asupra   modului   în   care  
dimensiunea  personală  influențează  dimensiunea  profesională  și  viceversa  trebuie  să  
fie  fundamentul  practicii  etice  de  zi  cu  zi.  
 
Asistenții  sociali  recunosc  valoarea  și  demnitatea  inerentă  a  ființei  umane,  și  totodată  
recunosc   vulnerabilitățile   proprii   și   vulnerabilitățile   oamenilor   cu   care   lucrează.  
Reglarea,  recunoașterea  și  abordarea  vulnerabilităților  este  o  componentă  a  practicii  
profesionale  și  constituie  surse  de  creștere  și  îmbogățire  umană.  
   
2.  Promovarea  drepturilor  omului  
Asistenții   sociali   adoptă   și   promovează   drepturile   fundamentale   și   inalienabile   ale  
oamenilor.    
 
Asistența   socială   se   bazează   pe   respectul   pentru   valoarea   inerentă   a   omului,   pe  
respectul   pentru   demnitatea   tuturor   oamenilor   și   a   drepturilor   individuale   și  
sociale/civile  care  decurg  din  acestea.  Asistenții  sociali  lucrează  frecvent  cu  oamenii  
pentru  a  găsi  un  echilibru  adecvat  între  propriile  drepturi  și  valorile  celorlalți.  
 
Recunoscând  faptul  că  moștenirea,  cultura  și  tradițiile  servesc  uneori  drept  deghizare  
a   încălcării   drepturilor   omului,   asistenții   sociali   își   asumă   rolul   de   mediator   pentru   a  
permite  consensul  și  a  găsi  un  echilibru  adecvat  între  drepturile  concurente  ale  omului.  
Asistenții  sociali  fac  un  demers  permanent  pentru  respectarea  drepturilor  persoanelor  
marginalizate,  stigmatizate,  excluse,  exploatate  sau  oprimate.  
 
Asistenții   sociali   recunosc   că   drepturile   omului   trebuie   să   coexiste   în   relație   cu  
responsabilitatea  colectivă.  Drepturile  individuale  ale  omului  pot  fi  realizate  doar  dacă  
oamenii  își  asumă  responsabilitatea  unul  față  de  altul,  își  asumă  responsabilitatea  față  
de  mediul  înconjurător  și  lucrează  pentru  a  crea  relații  reciproce  în  cadrul  comunităților.  
Asistenții  sociali  oferă  informații  cu  privire  la  drepturi  și  sprijină  eforturile  oamenilor  de  
a  beneficia  de  drepturile  pe  care  le  au.    
 
Asistenții   sociali   recunosc   statul   ca   actor   principal   în   apărarea,   promovarea   și  
împlinirea  drepturilor  omului.  
   
 
 
3.  Promovarea  justiției  sociale.  
Asistenții  sociali  au  responsabilitatea  de  a  angaja  oamenii  în  realizarea  justiției  sociale,  
în   raport   cu   societatea   în   general   și   în   raport   cu   persoanele   cu   care   lucrează   în  
serviciile  sociale.    
Justiția  socială  are  mai  multe  dimensiuni,  precum:  
 
3.1  Discriminarea  provocatoare  și  opresiunea    
Asistenții   sociali   combat   discriminarea,   care   include,   dar   nu   se   limitează   la:   vârstă,  
capacitate,  stare  civilă,  clasă,  cultură,  etnie,  sex,  identitate  de  gen,  limbă,  naționalitate  
(sau   lipsa   acesteia),   convingeri   politice,   sărăcie,   rasă,   statut   de   relație,   religie,   sex,  
orientare  sexuală,  statut  socio-­economic,  credințe  spirituale  sau  structură  familială.  
 
3.2  Respectarea  diversității  
Asistenții  sociali  lucrează  pentru  dezvoltarea  sustenabilă  și  consolidarea  comunităților  
incluzive  care  respectă  diversitatea  etnică  și  culturală  a  oamenilor,  ținând  seama  de  
diferențele  individuale,  de  familie  și  de  grup.  
Asistenții   sociali   recunosc   că   respectul   și   acceptarea   diversității   nu   trebuie   folosite  
pentru  a  întinde  limitele  relativismului  moral  până  la  punctul  în  care  drepturile  anumitor  
grupuri  de  persoane  sunt  încălcate.  
 
3.3  Accesul  la  resurse  echitabile  
Asistenții  sociali  susțin  și  lucrează  pentru  accesul  și  distribuirea  echitabilă  a  resurselor  
și  a  bunăstării.  Asistenții  sociali  susțin  dreptul  persoanelor  la  venituri  sustenabile,  care  
trebuie  asigurate  prin  muncă  decentă  și  /  sau  securitate  socială  universală.  
 
3.4  Promovarea  politicilor  și  practicilor  nedrepte  
Asistenții  sociali  lucrează  pentru  a  aduce  în  atenția  angajatorilor,  a  factorilor  de  decizie  
politică,  a  politicienilor  și  a  instituțiilor  publice  abilitate,  politicile  și  resursele  care  sunt  
inadecvate  sau  în  care  politicile  și  practicile  sunt  opresive,  nedrepte  sau  dăunătoare.    
 
În  acest  sens,  asistenții  sociali  pledează  și  pentru  recunoașterea  propriilor  drepturi  în  
aceste   demersuri.   Asistenții   sociali   trebuie   să   fie   conștienți   de   situații   care   ar   putea  
amenința  propria  lor  siguranță  și  securitate  și  trebuie  să  facă  alegeri  judicioase  în  astfel  
de   circumstanțe.   Asistenții   sociali   nu   sunt   obligați   să   acționeze   atunci   când   propria  
viața  le  este  în  pericol.  
 
3.5  Dezvoltarea  solidarității  umane  
Asistenții  sociali  lucrează  activ  în  comunități,  împreună  cu  colegii  lor  din  interiorul  și  din  
afara   ariei   profesionale,   pentru   a   construi   rețele   de   solidaritate,   pentru   a   dezvolta  
schimbări  benefice  societății  și  pentru  a  crea  societăți  incluzive  și  responsabile.  
 
4.  Promovarea  dreptului  la  auto-­determinare  
Asistenții  sociali  respectă  și  promovează  drepturile  persoanelor  pentru  a  face  propriile  
alegeri   și   a   lua   propriile   decizii,   cu   condiția   ca   acestea   să   nu   amenințe   drepturile   și  
interesele  legitime  ale  altora.  
 
Asistenții  sociali  recunosc  faptul  că  situațiile  individuale  se  intersectează  cu  condițiile  
structurale  și  că  idealul  autodeterminării  necesită  resurse  precum  educația,  locuri  de  
muncă  decente,  accesul  la  sănătate,  locuința  sigură  și  stabilă,  siguranța  și  securitatea,  
sisteme  de  sănătate  adecvate,  apa  curată,  mediile  fără  poluare  și  accesul  la  informații.  
 
5.  Promovarea  dreptului  la  participare  
Asistenții   sociali   lucrează   pentru   a   construi   stima   de   sine   și   a   dezvolta   capacitățile  
oamenilor,  promovând  implicarea  deplină  și  participarea  lor  la  toate  deciziile  și  acțiunile  
care  le  afectează  viața.  
Asistenții  sociali  trebuie  să  implice  oamenii  în  deciziile  care  îi  privesc  și  să  fie  pregătiți  
să  fie  transparenți  cu  privire  la  motivele  deciziilor  lor.  
6.  Respectarea  confidențialității  
Asistenții   sociali   respectă   și   lucrează   în   conformitate   cu   dreptul   omului   la  
confidențialitate,  cu  excepția  cazului  în  care  există  riscul  ca  persoana  să-­și  facă  rău  
sau  să  facă  rău  celor  din  jur,  precum  și  să  încalce  anumite  prevederile  legale.  
Asistenții   sociali   informează   persoanele   cu   care   se   angajează   într-­o   relație  
profesională  despre  limitele  confidențialității.    
   
7.  Tratarea  oamenilor  într-­un  mod  care  le  respectă  integritatea  personală    
Asistenții  sociali  recunosc  dimensiunile  biologice,  psihologice,  sociale  și  spirituale  ale  
vieții  oamenilor  și  înțeleg  și  tratează  toți  oamenii  în  integralitatea  lor.    
 
Această   recunoaștere   este   folosită   pentru   a   realiza   evaluări   și   a   formula   intervenții  
holistice,   cu   participarea   deplină   a   oamenilor,   organizațiilor   și   comunităților   în   care  
oamenii  trăiesc.  
 
Asistenții   sociali   colaborează   cu   alți   specialiști   și   adoptă   o   abordare   integrată   a  
problemelor  și  a  provocărilor  cu  care  oamenii  se  confruntă.  
   
8.  Utilizarea  etică  a  tehnologiei  și  a  presei  sociale  
Principiile   etice   se   aplică   tuturor   contextelor   practicii   profesionale,   educației   și  
cercetării  în  domeniul  asistenței  sociale,  indiferent  dacă  implică  contact  direct/față-­în-­
față  sau  prin  utilizarea  tehnologiei  digitale  și  a  mass-­mediei.  
 
Asistenții   sociali   trebuie   să   recunoască   faptul   că   utilizarea   tehnologiei   digitale   și   a  
mijloacelor  de  comunicare  media  socială  poate  duce  la  încălcarea  standardelor  etice,  
incluzând,   dar   fără   a   se   limita,   la   intimitate   și   confidențialitate,   conflicte  de   interese,  
competențe  și  documentație.  
 
Asistenții   sociali   nu   postează   poze   ale   persoanelor   cu   care   lucrează   fără  
consimțământul   lor   și   fără   o   informare   detaliată   asupra   consecințelor   și   a  
vulnerabilităților  create  de  tehnologia  digitală.    
 
Asistenții   sociali   înțeleg   că   publicarea   imaginilor   portret   ale   copiilor   sau   adulților   în  
situații  care  le  scot  în  evidență  vulnerabilitățile  este  interzisă.    
Publicarea   imaginilor   copiilor   pe   rețelele   de   socializare   se   face   cu   condiția   ca  
identificarea  copilului  să  nu  fie  posibilă.    
   
9.  Păstrarea  integrității  profesionale  
Asistenții   sociali   trebuie   să   dețină   calificările   necesare   și   să   dezvolte   și   să   mențină  
competențele  necesare  pentru  a-­și  practica  cu  succes  profesia.  
 
10.  Susținerea  oamenilor  în  zonele  de  război  
Asistenții  sociali  susțin  nonviolența.  Asistenții  sociali  pot  lucra  împreună  cu  personalul  
militar  în  scopuri  umanitare  și  pot  lucra  pentru  construirea  și  reconstruirea  păcii.    
 
Asistenții  sociali  care  operează  într-­un  context  militar  sau  de  menținere  a  păcii  trebuie  
să  sprijine  întotdeauna  demnitatea  oamenilor  ca  fiind  principalul  lor  obiectiv.    
 
Asistenții   sociali   nu   trebuie   să   își   lase   cunoștințele   și   abilitățile   lor   să   fie   folosite   în  
scopuri  inumane,  cum  ar  fi  tortura,  supravegherea  militară,  terorismul  sau  terapia  de  
conversie  și  nu  pot  să  folosească  arme  în  cadrul  capacităților  lor  profesionale  împotriva  
oamenilor.  
 
11.  Construirea  și  păstrarea  relațiilor  profesionale  de  încredere  
Asistenții  sociali  nu  pot  să  abuzeze  de  pozițiile  lor  de  putere  și  de  relațiile  de  încredere  
cu  oamenii  cu  care  se  angajează  într-­o  relație  profesională  de  suport.  Asistenții  sociali  
recunosc  limitele  dintre  viața  personală  și  cea  profesională  și  nu  abuzează  de  pozițiile  
lor  în  beneficiul  personal.  
 
 
LINK:   http://www.asproas.ro/asproas-­lanseaza-­un-­pachet-­actualizat-­de-­
principii-­etice-­ale-­profesiei-­de-­asistent-­social/  
 
 
                                         APLICAȚIE:    
Aveți  doua  secvențe  din  Satul  Mădălinei  de  analizat:  
 
1.  Episodul  1:  între  minutul  32:03  -­  42:15  
LINK:  https://soundcloud.com/satulmadalinei/episodul-­1-­donatorii  
 
Tema:  
1.  Identificați  8  acțiuni,  atitudini  sau  perspective  ale  persoanelor  din  Satul  
Mădălinei  care  intră  în  contradicție  cu  practica  asistenței  sociale.  
Fiecare  punct  identificat  trebuie  formulat  într-­o  propoziție  (obligatoriu  sa  
fie  menționat  subiectul  si  predicatul  în  propoziție)  
2.   Pentru   fiecare   dintre   punctele   identificate   vă   rog   să   aduceți   o  
argumentare   scurta   (aprox.   100   cuvinte)   care   să   fie   bazată   pe   valorile  
profesionale  în  asistența  socială,  pe  legislație  sau  explicații  teoretice.  
 
Pentru   fiecare   temă   este   estimat   un   timp   de   2   ore   pentru   formulare  
argumentării   în   care   să   căutați   și   să   identificați   valorile   profesionale   în  
asistența  socială,  legislația  sau  explicațiile  teoretice.  
 
 
1.4.  Definiția  și  obiectivele  serviciilor  sociale.  
 
Prin  servicii  sociale,  înțelegem  serviciile  care  îi  sprijină  pe  toți  oamenii,  dar  mai  ales  
persoanele  aflate  în  situații  vulnerabile,  să  participe  pe  deplin  la  societate.  Acestea  pot  
fi  furnizate  de  entități  publice  sau  private  cu  scop  lucrativ  și/sau  non-­profit.    
 
Acestea  includ  o  gamă  largă  de  servicii  de  îngrijire  și  sprijin  pe  întreaga  durată  de  viață  
a   persoanelor,   de   la   copilărie   timpurie   până   la   vârsta   înaintată.   Serviciile   sociale  
sprijină  persoanele  expuse  riscului  de  excludere  sau  abuz  sau  care  se  confruntă  cu  
provocări  sau  crize  personale  și  pot  lua  multe  forme  diferite.  
 
 
Deși  autoritățile  publice  au  obligații  statutare  de  a  asigura  furnizarea  de  servicii  sociale  
publice,  acestea  pot  fi  externalizate  și/sau  completate  de  alți  furnizori.  
 
Furnizarea   de   servicii   sociale   de   înaltă   calitate   este   crucială   pentru   implementarea  
eficientă  a  cel  puțin  unsprezece  principii  ale  Pilonului  Social:    
1.  Educație,  formare  și  învățare  pe  tot  parcursul  vieții;;    
2.  Egalitatea  de  gen;;    
3.  Egalitatea  de  șanse;;    
4.  Sprijin  activ  pentru  angajare;;    
9.  Echilibrul  dintre  viața  profesională  și  viața  privată;;    
11.  Îngrijirea  și  sprijinirea  copiilor;;    
12.  Protecție  socială;;    
17.  Incluziunea  persoanelor  cu  dizabilități;;    
18.  Îngrijire  pe  termen  lung;;    
19.  Locuințe  și  asistență  pentru  persoanele  fără  adăpost    
20.  Acces  la  servicii  esențiale.    
Serviciile   sociale   au,   de   asemenea,   un   impact   direct   sau   indirect   asupra  
realizării  altor  principii,  inclusiv  14.  Venitul  minim  și  15.  Venitul  pentru  persoane  
vârstnice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviciile   sociale   sunt   un   element   esențial   al   modelului   social   european.   Acestea  
reprezintă   o   componentă   importantă   a   sistemelor   de   protecție   socială   pentru   toți  
oamenii  de-­a  lungul  ciclului  de  viață  și  sprijină  persoanele  aflate  în  situații  diferite,  nu  
numai   pe   cei   care   se   confruntă   cu   sărăcia   și   excluziunea   socială   sau   cu   nevoi   de  
sănătate  pe  termen  lung.    
 
Serviciile  sociale  permit  oamenilor  să-­și  atingă  întregul  potențial,  sprijinind  oamenii  să-­
și  acceseze  drepturile,  participarea  în  societate,  precum  și  accesul  la  locuri  de  muncă.  
Continuitatea   și   sustenabilitatea   ecosistemului   serviciilor   sociale   sunt   cruciale,   mai  
ales  din  cauza  naturii  serviciilor  în  sine,  în  care  oamenii  se  bazează  pe  îngrijire  și  sprijin  
în  mod  regulat  și  adesea  nu  pot  trăi  în  demnitate,  nu  pot  fi  activi  sau  nu  pot  accesa  pe  
deplin  drepturile  lor  altfel.  
 
 
Serviciile  sociale  de  calitate  reprezintă  o  investiție  în  rezultate  sociale  și  societale  mai  
bune  și  în  societăți  mai  coezive,  mai  performante  și  incluzive.  Pentru  a  atinge  acest  
obiectiv,  ele  trebuie  să  fie  accesibile,  disponibile,  de  calitate  pentru  toți,  și  în  special  
pentru  persoanele  aflate  în  situații  vulnerabile.    
 
De   asemenea,   trebuie   să   răspundă   în   mod   adecvat   nevoilor   individuale   ale   unei  
persoane,  fiind  centrate  pe  oameni  și  bazate  pe  drepturi.  În  sfârșit,  trebuie  asigurată  o  
acoperire   adecvată,   inclusiv   în   zonele   rurale   și   îndepărtate   și   în   comunitățile  
segregate,  și  trebuie  depuse  eforturi  pentru  a  combate  toate  formele  de  discriminare  
instituționalizată  și  publică  în  accesul  la  servicii  sociale  de  calitate.    
 
Când  vine  vorba  de  servicii  rezidențiale,  în  conformitate  cu  obligațiile  UE  și  ale  statelor  
membre,  în  conformitate  cu  Convenția  Națiunilor  Unite  privind  drepturile  persoanelor  
cu  dizabilități,  utilizatorilor  de  servicii  trebuie  să  li  se  garanteze  dreptul  de  a  alege  unde  
și  cu  cine  locuiesc.  
 
 
Cele   trei   obiective   ale   UE   care   trebuie   să   fie   îndeplinite   până   în   2030   și   la   care  
contribuie  serviciile  sociale:  
 
§   Cel  puțin  78  %  din  populația  cu  vârsta  cuprinsă  între  20  și  64  de  ani  ar  trebui  
să  aibă  un  loc  de  muncă  până  în  2030  
§   Cel  puțin  60  %  dintre  toate  persoanele  adulte  ar  trebui  să  participe  în  fiecare  
an  la  activități  de  formare  profesională  
§   Numărul  persoanelor  expuse  riscului  de  sărăcie  sau  de  excluziune  socială  ar  
trebui  redus  cu  cel  puțin  15  milioane  până  în  2030  
 
 
 
1.5.   Rolurile   și   responsabilitățile   asistentului   social   în   echipele   intervenție  
integrată.    
 
Asistentul  social  colaborează  cu  alți  specialiști  în  cadrul  serviciilor  sociale.  Un  exemplu  
de  cooperare  este  cel  stabilit  de  către  Ministerul  Muncii  și  Protecției  Social  în  ordinul  
393/2017:  
 
(1)  Serviciul  comunitar  integrat  este  fundamentat  pe  o  abordare  integrată  a  evaluării  
nevoilor   și   a   intervenției   pentru   eliminarea   cauzelor   care   generează   sărăcie   și  
excluziune  socială.    
 
(2)  Furnizarea  integrată  a  serviciilor  comunitare  este  legată  de  abordarea  sistemică  a  
nevoilor  și  de  corelarea  eficientă  a  acestora  cu  pachetele  de  servicii  din  domenii  diferite  
pentru   reducerea   suprapunerilor,   armonizarea   resurselor   și   crearea   unui   proces  
sustenabil  de  ieșire  din  starea  de  sărăcie  și  integrare  socială  și  economică  și  vizează  
următoarele  arii:  asistența  socială,  sănătatea,  educația,  ocuparea,  locuirea  și  accesul  
la  documente  de  identitate.  
 
 Dintre   indicatorii   ce   vor   fi   urmăriți   prin   intermediul   serviciului   comunitar   integrat  
menționăm:  a)  din  aria  asistenței  sociale:  accesul  la  resurse,  planificarea  resurselor  și  
corelarea  acestora  cu  rezolvarea  problemelor,  participarea  la  viața  socială  și  activarea  
suportului  social  și  al  vecinătății,  dezvoltarea  strategiilor  de  dezvoltare  pe  termen  lung,  
modelele  sociale  de  rezolvare  a  problemelor  etc.;;    
 
b)  din  aria  educației:  nivel  scăzut  de  educație,  abandonul  școlar  și  participare  școlară  
scăzută,   performanțe   școlare   scăzute,   accesul   la   programe   de   educație   informală,  
accesul  la  servicii  de  consiliere  școlară  și  orientare  în  carieră  etc.;;    
 
c)   din   aria   sănătății:   supravegherea   stării   de   sănătate   a   copilului   și   gravidei,  
determinanții   comportamentali   ai   stării   de   sănătate,   sănătatea   reproducerii,  
planificarea   familială,   nutriție,   mișcare,   furnizarea   de   servicii   de   profilaxie   primară   și  
secundară,  precum  și  de  asistență  medicală  curativă  și  de  recuperare,  monitorizarea  
accesului  la  servicii  de  sănătate;;    
 
d)   din   aria   ocupării:   nivelul   educației   și   al   competențelor   relevante   pentru   creșterea  
gradului  de  angajabilitate,  sursa  principală  de  venit,  inclusiv  dacă  își  câștigă  existența  
din  sectorul  informal,  experiența  de  muncă  și  pregătirea  pentru  accesarea  pieței  muncii  
etc.;;    
 
e)  din  aria  locuirii:  infrastructura  și  baza  de  utilități,  spațiile  disponibile  pentru  locuire  și  
gradul  de  aglomerare,  calitatea  spațiului  de  locuire  și  capacitatea  acestuia  de  a  acoperi  
nevoile   esențiale   de   odihnă,   preparare   a   hranei,   educație   și   igienă,  respectiv:   spații  
pentru  pregătirea  temelor,  spații  pentru  bucătărie  și  baie,  spații  pentru  îmbrăcăminte,  
grup  sanitar  și  acces  la  energia  electrică  și  apa  potabilă,  evacuarea  controlată  a  apelor  
uzate  și  a  reziduurilor  etc.  
 
(3)  Asistentul  social  are  în  principal  următoarele  atribuții:    
 
a)   realizează   evaluarea   riscurilor   de   excluziune   socială,   în   primul   rând   a   celor   care  
necesită  intervenție  de  urgență;;    
 
b)  realizează  evaluarea  inițială  și  elaborează  planul  inițial  de  intervenție;;    
 
c)  contactează  asistentul  medical  comunitar/mediatorul  sanitar,  consilierul/mediatorul  
școlar  pentru  evaluarea  nevoilor  specifice  și  pentru  coordonarea  suportului  oferit  de  
fiecare  în  parte;;    
 
d)   identifică   și   accesează   bănci   de   resurse   pentru   nevoile   materiale   ale   unei   familii  
(îmbrăcăminte,  încălțăminte,  rechizite  etc.)  sau  bănci  de  alimente;;    
 
e)  planifică  și  monitorizează  implementarea  activităților  din  diferite  arii  de  intervenție,  
dar  și  armonizarea  acestor  intervenții  și  impactul  sau  schimbările  care  apar  în  urma  
intervențiilor;;    
f)  solicită/participă  la  realizarea  evaluării  complexe;;    
g)  revizuiește  planul  inițial  de  intervenție,  în  urma  rezultatelor  evaluării  complexe;;    
h)   elaborează,   în   colaborare   cu   membri   ai   echipei   comunitare   integrate,   planurile  
individualizate  de  servicii  comunitare  integrate;;    
i)  implementează/participă  la  implementarea  planurilor  individualizate,  monitorizează  
implementarea  acestora  și  le  revizuiește,  în  calitate  de  responsabil  de  caz;;    
j)   comunică   rezultatele   implementării   planului   de   către   toți   specialiștii   din   domeniul  
furnizării   serviciilor   comunitare   integrate,   publice   și   private,   din   ariile   de   suport  
menționate  în  planul  de  intervenție;;    
k)  pregătește  și  susține  persoanele  care  trăiesc  în  sărăcie  pentru  a  contacta  serviciile  
de  ocupare  și  a  identifica  și  accesa  resursele  necesare  pentru  transport  și  participare  
la  activitățile  de  pregătire  organizate  de  către  consilierii  în  ocupare  din  cadrul  agențiilor  
județene  de  ocupare  a  forței  de  muncă;;    
l)  corelează  resursele  și  suportul  necesar  legat  de  planificarea  activităților  de  familie  și  
corelarea   acestora   cu   viața   profesională,   resursele   materiale,   suportul   din   partea  
rețelelor  comunitare,  dezvoltarea  competențelor  sociale  și  relaționarea  cu  grupurile  de  
suport   în   vederea   îmbunătățirii   condițiilor   de   locuit,   eliberării   documentelor   de  
identitate,  accesului  la  mijloace  de  transport  etc.;;    
m)  alte  tipuri  de  intervenții  care  sunt  în  relație  cu  aria  asistenței  sociale  sau  care  țin  de  
responsabilitățile   asistentului   social   pentru   eliminarea   cauzelor   care   generează   și  
mențin  starea  de  sărăcie  și  excluziune  socială.    
 
 
Sursa:   http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/O393-­630-­4236-­
2017.pdf  
 
 
 
 
APLICATIE:  
Care  sunt  interesele  tale  în  domeniul  asistenței  sociale?  
Îmi  place…  
A.  Să  ascult  și  să  ofer  suport  
B.  Să  fiu  un  gânditor  strategic    
C.  Să  fiu  un  mentor  /  îndrumător  orientat  spre  rezolvarea  de  probleme  
D.  Să  fiu  un  orator  bun  cu  interes  pentru  problemele  politice  
E.  Să  fiu  persuasiv  și  diplomatic  
 
Vreau  să  creez  un  impact  ....  
A.  ajutând  oamenii  să  depășească  situațiile  dificile  și  provocările  
B.  prin  dezvoltarea  de  programe  și  politici  care  îmbunătățesc  viețile  oamenilor  
C.  prin  îmbunătățirea  modului  în  care  asistența  socială  este  practicată  
D.  prin  influențarea  guvernului  pentru  a  asigura  justiția  socială  pentru  toți  
E.  inspirând  comunitatea  să-­i  reprezinte  și  să-­i  apere  pe  cei  care  sunt  vulnerabili  
 
Aș  vrea  să  lucrez  ...  
A.  într-­un  serviciu  să  ofer  consiliere  individuală  sau  de  grup  
B.  în  birourile  administrative  ale  unui  serviciu  de  asistență  socială  
C.  într-­o  sală  de  clasă  sau  într-­un  serviciu  de  cercetare  
D.  în  administrație  publică  
E.  într-­un  serviciu  comunitar  
 
Aș  vrea  să  lucrez  cu  ...  
A.  persoane  și  familii  care  au  nevoie  de  suport  
B.  liderii  de  programe  sociale  sau  factorii  de  decizie  
C.  studenți,  educatori  sau  cercetători  
D.  politicieni  sau  lideri  ai  comunității  
E.  organizații  care  furnizează  servicii  sociale  
 
 
a.   Nivele  de  intervenție  în  asistența  socială  și  instituții  care  au  inclus  asistentul  social  
în  echipele  de  lucru.    
 
Asistentul   social   lucrează   în   diferite   servicii,   organizații   sau   instituții.   În   România,  
asistentul  social  este  lucrează  în:  
 
Ministerul  de  resort   Departamentul  /  serviciul     Responsabilități  
     
     
     
 
b.   Domenii  ale  asistenței  sociale.  
 
Intervenția  asistentului  social  la  nivel  de:  
1.   Individ  
2.   Grup  
3.   comunitate    
 
APLICATIE:  
Activitatea  mea  preferată  este:  
-­   să  interacționez  direct  cu  oamenii;;  
-­   să  lucrez  la  nivel  de  planificare  și  dezvoltare  de  strategii  
-­   să  gestionez  activitatea  de  documentare  și  documentație  
-­   să  lucrez  în  comunitate  
-­   să  lucrez  cu  o  familie  
 
1.5.   Exerciții  
 
  Care  credeți  că  este  cea  mai  importantă  calitate  a  unui  asistent  social?  
 
 
  A  fi  pasionat  de  împuternicirea  și  protejarea  persoanelor  vulnerabile  
  Având  dorința  de  a-­i  ajuta  pe  cei  care  au  nevoie  
  Fiind  un  bun  ascultător  
  Sunt  amabil  cu  oamenii    
 
  Cum  găsești  să  lucrezi  cu  ceilalți  și  ca  parte  a  unei  echipe?  
 
 
  Îmi  place  cel  mai  mult  
  Este  minunat,  dar  îmi  place  să  lucrez  și  independent  
  Uneori  nu  am  încredere  în  alte  persoane  să  facă  lucrurile  corect  
  Nu-­mi  place  să  lucrez  în  echipă  și  prefer  să  lucrez  independent  
 
1.6.   Test  de  evaluare    
 
  O  familie  a  adoptat  un  băiat  de  7  ani  care  a  trăit  forme  de  neglijare  
  severă.    
  Părinții  adoptivi  se  întâlnesc  cu  asistentul  social  deoarece  sunt  
frustrați  de  faptul  că  băiatul  continuă  să  fure  și  să  depoziteze  
hrană,  deși  ei  îl  hrănesc  adecvat.    
Părinții  spun  că  ei  găsesc  în  fiecare  zi  produse  alimentare  sub  
patul  copilului.    
Care  este  cea  mai  bună  strategie  cu  care  ar  trebui  să  lucreze?  
Alegeți  o  singură  variantă  și  argumentați    
A.  Părinții  să  îi  ia  mâncarea  depozitată  de  fiecare  dată  când  descoperă  asta,  până  
când  băiatul  se  dezvață  de  acest  comportament.  
B.  Părinții  pot  oferi  copilului  un  cos  cu  alimente  și  îl  pot  umple  de  fiecare  dată  când  
se  golește  
C.  Părinții  ar  trebui  să  ignore  comportamentul  pentru  că  va  dispărea  probabil  de  
la  sine  în  momentul  în  care  copilul  își  dă  seama  că  familia  are  alimente  suficiente  
D.   Părinții   ar   trebui   să   blocheze   dulapurile   și   frigiderul   astfel   încât   să   poată  
monitoriza  mai  bine  consumul  alimentar  al  copilului  
 
 
 
UNITATEA  DE  ÎNVĂȚARE  2:    
Relația   profesională   în   asistența   socială.   Diferențele   dintre   intervenția   în   asistența  
socială  și  ajutorul  umanitar  sau  caritatea.    
 
1.1.   Introducere  
 
  În  timp  ce  o  persoană  care  oferă  suport,  ca  o  faptă  bună:  
  -­   se  orientează  spre  propria  nevoie  de  a  dărui  celuilalt;;  
  -­   nu  face  o  evaluare  detaliată  a  nevoilor  
  -­   suportul   este   oferit   întâmplător   și   nu   respectă   valorile   sau   o  
etică  profesională  
-­   nu  analizează  consecințele  pe  termen  lung  
-­   nu  vizează  o  abordare  integrată  a  suportului  
 
ASISTENTUL  SOCIAL:  
-­   se  orientează  spre  nevoile  celuilalt;;  
-­   face  o  evaluare  detaliată  a  nevoilor  și  le  corelează  cu  resursele;;  
-­   suportul   este   oferit   cu   respectarea   valorilor   și   a   eticii  
profesionale;;  
-­   analizează  consecințele  pe  termen  lung;;  
-­   vizează  o  abordare  integrată  a  suportului  
 
În   cadrul   acestui   curs   studenții   vor   utiliza   un   audiocast   în   care   vor   identifica  
diferența   dintre   ajutorul   umanitar   și   asistența   profesională   oferită   de   către  
asistentul  social.    
 
LINK  audiocast:  https://soundcloud.com/satulmadalinei    
 
 
1.2.   Competențele  unității  de  învățare    
 
   
  După  parcurgerea  acestei  teme,  studenții  sunt  capabili:  
 
 
§   să  facă  diferența  între  propriile  nevoie  și  nevoile  celuilalt;;  
§   să  analizeze  consecințele  pe  termen  lung;;  
§   să  identifice  activitățile  specifice  și  rolul  profesional  al  asistentului  social;;  
 
1.3.   Durata  
  Pentru   această   unitate   de   învățare   studenții  vor   avea   la   dispoziție   2  
  ore.  
 
 
1.4.   Conținut  
 
  Temele  cuprinse  în  această  unitate  de  învățare  sunt:    
   
   
 
2.1.  Relația  profesională  în  asistența  socială  
2.2.  Diferența  dintre  asistența  socială  și  alte  profesii  care  oferă  suport  
 
 
 
2.1.  Relația  profesională  în  asistența  socială  
Relațiile   umane   sunt   chiar   în   inima   practicii   profesionale   a   asistenților   sociali.   Întreg  
suportul   oferit   de   către   asistentul   social   este   tradus   prin   intermediul   calității   relației  
umane  pe  care  el  o  construiește  cu  persoana  care  are  nevoie  de  suport.    
 
Asistenții  sociali  care  îi  inspiră  pe  oameni  și  îi  ajută  să  facă  schimbări  sustenabile  în  
viața  lor  nu  sunt  asistenții  sociali  care  au  memorat  cât  mai  mult  din  ceea  ce  a  fost  scris  
în  asistența  socială  (a  memora  tot  ce  s-­a  scris  a  devenit  imposibil).    
 
Asistenții  sociali  care  îi  inspiră  pe  oameni  și  îi  ajută  să  facă  schimbări  sustenabile  în  
viața  lor  sunt  asistenții  sociali  care  reușesc  să  construiască  și  să  mențină  relații  umane  
de  calitate.    
 
 
2.2.  Diferența  dintre  asistența  socială  și  alte  profesii  care  oferă  suport  
 
Practica  profesională  de  asistență  socială  se  deosebește  de  alte  profesii  de  suport  prin  
abordarea  persoanei  în  relație  cu  mediul  în  care  trăiește.    
 
Din  această  perspectivă,  asistenții  sociali  profesioniști  sunt  pregătiți  în  mod  unic  pentru  
a  ajuta  persoana  să  maximizeze  oportunitatea  de  schimbare.    
 
Asistența  socială  se  distinge  și  prin  valorile  sale  profesionale  și  etica,  aprecierea  pentru  
demnitatea   umană   și   diversitatea   umană,   accent   pe   justiția   socială   și   economică,  
înțelegerea  politicii  și  a  serviciilor  de  bunăstare  socială  și  o  bază  solidă  pentru  practica  
de  teren.  
 
Întrebări:  
Alegeți  un  domeniu  specific  și  identificați  diferențele  dintre  profesia  de  asistent  social  
și  profesia  de  psiholog?    
 
 
1.5.   Exerciții  
 
  Care  dintre  următoarele  puncte  definesc  reîncadrarea?  
   
  A.   O   tehnică   în   care   asistentul   social   exprimă   ideea   a   ceea   ce  
persoana  tocmai  a  spus,  astfel  încât  punctele  relevante  să  fie  adunate  
și  subliniate.  
 
B.   O   abilitate   care   permite   asistentului   social   să   caute   specificitate  
asupra   a   ceea   ce   gândește,   simte   și   trăiește   persoana   pe   care   o  
susține.    
 
C.   Actul   de   a   percepe,   a   înțelege,   a   experimenta   și   a   răspunde   la  
starea  emoțională  a  unei  persoane.    
 
D.  O  tehnică  utilizată  pentru  a  ajuta  persoana  să  înțeleagă  și  să  ia  în  
considerare   o   problemă   sau   un   comportament   dintr-­un   context   sau  
perspectivă  diferită.  
 
Un   exemplu   de   reîncadrare   este   prin   a   spune:   „Mă   întreb   dacă   au   existat  
momente   în   care   te-­ai   gândit   la   această   experiență   într-­un   mod   diferit?”   Acest  
lucru  îi  poate  ajuta  pe  clienți  să  vadă  o  problemă  dintr-­o  perspectivă  diferită  și,  în  
schimb,  să  câștige  un  alt  sens  al  semnificației  sau  înțelegerii.  
 
Cel   mai   bun   răspuns   aici   este   (D).   Dacă   aruncăm   o   privire   asupra   celorlalte  
răspunsuri  potențiale,  acestea  sunt  de  fapt  toate  celelalte  tehnici  care  sunt  utile  
atunci  când  lucrați  cu  clientul  și  bine  de  știut  pentru  examenul  LMSW.    
(A)  se  potrivește  cel  mai  bine  termenului  parafrazare  care  poate  fi  folosit  pentru  
a  ilustra  ascultarea  activă  și  sentimentul  de  înțelegere  cu  clientul.    
(B)  definește  clarificarea  și  este  folosit  pentru  a  ajuta  asistentul  social  să  înțeleagă  
ceea  ce  încearcă  să  treacă  un  client.    
În   cele   din   urmă,   (C)   definește   empatia,   care   este   importantă   în   dezvoltarea  
alianței  terapeutice  și  în  înțelegerea  modului  în  care  se  simte  un  client.    
 
 
 
 
 
  Observatia  este  folosită:  
  1.    să  identificăm  dificultățile  întâmpinate  în  comunicarea  socială;;  
  2.   Să  ne  sporim  abilitățile  de  interacțiune  și  comunicare;;  
 
Exemple  de  comportamente  urmărite  în  observația  de  diagnostic  social:  
§   abilitățile  de  conversație  –  schimbarea  temei  de  discuție,  menținerea  temei  
de  discuție,  etc  
§   recunoașterea  și  repararea  conversației    
§   utilizarea  comunicării  non-­verbale  pentru  a  exprima  sentimente,  gânduri  și  
emoții  
§   recunoașterea  propriilor  emoții  și  a  celor  din  jur  
§   înțelegerea  expresiilor  
§   flexibilitate   de   a   modifica   limbajul   în   funcție   de   situații   și   de   partenerul  
conversațional  
§   (…)  
 
 
1.6.   Test  de  evaluare    
 
  Mama  unei  tinere  de  15  ani  solicită  suportul  unui  asistent  
  social  după  ce  fiica  ei  a  fost  victima  unui  abuz  sexual.  
   
Mama  tinerei  a  semnat  un  acord  prin  care  îi  permite  
asistentului  social  să  țină  legătura  cu  școala  fetei  și  să  discute  
cu  școala  problemele  care  apar.    
 
Asistentul  social  primește  un  apel  de  la  profesorul  de  
matematică  al  fetei  prin  care  acesta  îl  anunță  că  notele  fetei  au  
scăzut  și  dorește  să  știe  ce  anume  se  întâmplă  cu  fata  în  
ultima  vreme.  
 
Ce  ar  trebui  să  facă  asistentul  social?  
A.   Sa   o   contacteze   pe   mama   fetei   pentru   a   clarifica   ce   informații   sa   ofere  
profesorului  
B.  In  baza  permisiunii  date  anterior  de  către  mamă,  asistentul  social  îl  informează  
pe  profesor  de  faptul  că  eleva  a  fost  agresată  sexual  
C.  Discută  cu  eleva  dacă  ea  ar  dori  ca  asistentul  social  să  dezvăluie  informații  
profesorului  și  o  informează  asupra  posibilelor  implicații  ale  dezvăluirii  
UNITATEA  DE  ÎNVĂȚARE  3:    
Modalitatea  de  producere  a  schimbărilor  în  asistența  socială.    
Schimbările  sociale  și  adaptarea  intervenției  în  asistența  socială.    
 
1.1  Introducere  
  În   cadrul   acestui   modul,   studenții   vor   avea   posibilitatea   să   studieze  
  cercul   schimbării   și   schimbările   pe   care   asistentul   social   le   face   prin  
  intermediul  serviciilor  sociale.    
 
Pentru   a   înțelege   schimbările   pe   care   le   poate   face,   studenții   vor   explora  
activitățile  pe  care  un  asistent  social  le  poate  face  în  activitatea  profesională.    
 
 
1.2.   Competențele  unității  de  învățare    
   
  După  parcurgerea  acestei  teme,  studenții  vor  putea:  
 
 
§   să  identifice  etapele  schimbării;;  
§   să  listeze  activitățile  pe  care  le  realizează  un  asistent  social;;    
§   să  identifice  modalitățile  prin  care  oamenii  pot  fi  ajutați  la  un  moment  dat  
pentru  a  realiza  sustenabilitatea  schimbărilor.    
 
1.3.   Durata  
 
  Pentru   această   unitate   de   învățare   studenții  vor   avea   la   dispoziție   2  
  ore.  
 
1.4.   Conținut  
  Temele  cuprinse  în  această  unitate  de  învățare  sunt:    
   
   
3.1.   Activitățile  pe  care  le  realizează  asistentul  social;;    
3.2.   Etapele  schimbării;;  
3.3.   Consensul  și  confidențialitatea  în  asistența  socială    
 
 
3.1.  Activitățile  pe  care  le  realizează  asistentul  social;;    
 
Asistența  directă  oferită  de  către  asistentul  social  include  următoarele  activități,  fără  a  
se  limita  la  acestea:  
§   Identifică  persoanele  care  au  nevoie  de  ajutor;;  
§   Evaluează  nevoile,  situațiile,  punctele  forte  și  rețelele  de  suport;;  
§   Elaborează   planurile   pentru   a   îmbunătăți   bunăstarea   persoanelor   care  
beneficiază  de  suport  și  asistență;;  
§   Ajută  persoanele  care  beneficiază  de  suport  să  se  adapteze  la  schimbările  și  
provocările  din  viața  lor;;  
§   Răspunde  la  situații  de  criză,  cum  ar  fi  dezastrele  naturale  sau  abuzul  asupra  
copiilor;;  
§   Pledează  și  ajută  oamenii  să  obțină  resurse  care  le-­ar  îmbunătăți  condițiile  de  
viață;;  
§   Evaluează   serviciile   furnizate   pentru   a   se   asigura   că   sunt   eficiente   pentru  
oameni;;    
§   Identifică   tulburările   mentale,   comportamentale   și   emoționale,   inclusiv  
anxietatea  și  depresia  și  îi  conectează  pe  oameni  cu  serviciile  necesare;;  
§   (.....)  
 
 

Perspective  legate  de  rolul  asistentului  social  în  serviciile  de  asistență  socială5    

§    „Intervenția   în   asistența   socială   este  un   proces   de   construcție   și   reconstrucție  


permanentă   a   răspunsului   la   problemele   sociale   și   o   adaptare   permanentă   a  
practicilor  de  intervenție  la  contextul  de  viață  al  beneficiarului“  (M.  Payne,  2011).    

§    „Situațiile  complexe,  diverse  cu  care  se  întâlnește  asistentul  social  în  practica  de  
astăzi   necesită   aplicarea   practicii   inteligente;;   orice   altă   practică   este   deficitară.  
Practica  tehnică  poate  fi  adecvată  și  potrivită  în  situații  simple  sau  în  arii  specifice  
ale  unui  caz,  dar  cele  mai  multe  cazuri,  dacă  nu  toate  cazurile  în  asistența  socială  
de  astăzi,  au  una  sau  mai  multe  arii  de  complexitate  și  ambiguitate  care  necesită  
creativitate  și  răspuns  adecvat  particularităților  situației“  (Schon,1995).    

§    „Prin  acumularea  cunoașterii,  asistentul  social  este  capabil  să  aplice  informația  
obținută  de  la  un  caz  individual  la  practica  generală;;  aceasta  presupune,  în  opinia  
lui  Sheppard,  trei  surse  ale  inteligenței  practice:  cunoașterea  obținută  din  viața  de  
zi   cu   zi   în   comunitate   și   interacțiunea   cu   ceilalți;;   cunoașterea   obținută   din   teoria  
științelor   sociale   și   cercetare;;   și   cunoașterea   obținută   din   experiența   practică   în  
asistența  socială“  (Sheppard,  1995).    

§   „Intervenția  asistentului  social  se  bazează  pe  mai  multe  surse  ale  cunoașterii  și  
de  aceea  putem  vorbi  despre  o  structură  complexă  a  cunoașterii  și  a  practicii  în  
asistența  socială“  (M.  Payne,  2011).    

§    „Practica  inteligentă  este  definită  ca  abilitatea  de  a  lua  decizii  și  de  a  acționa  în  
baza  unei  cunoașteri  aprofundate  a  unor  situații  complexe  și  dificile,  fiind  asociată  
pozitiv  cu  creativitatea,  intuiția  și  aplicarea  practică  a  cunoașterii“  (O’Sullivan,  
2005).    

 
 

Practica  nu  numai  că  necesită  o  înțelegere  intelectuală  a  situațiilor  în  care  asistenții  
sociali  intervin,  spune  profesorul  Payne,  este  nevoie  de  vigilență  și  capacitatea  de  a  
răspunde  la  emoții  și  de  a  interacționa  cu  emoțiile  oamenilor  în  situații  sociale.  În  plus  
față  de  abilitățile  intelectuale  generale  reflectate  în  inteligența  generală,  așa  cum  este  
măsurată,  unii  psihologi,  (ex.  Gardner,  1993),  susțin  că  există  mai  multe  tipuri  specifice  
de  inteligență,  deși  unele  dintre  acestea,  cum    este  inteligența  muzicală  sau  lingvistică,  
s-­ar  putea  mai  bine  să  fie  considerate  ca  aptitudini  sau  talente.    

Ideea  de  inteligenta  emoționala  (Salovey,  Brackett  și  Mayer,  2004;;Goleman,  1995)  a  
devenit  recent  importantă  în  gândirea  asistenței  sociale  (Morrison,  2007;;  Howe,  2008).  
Aceasta  se  referă  la  un  set  de  competențe  care  ne  permit  să  fim  conștienți  de  propriile  
noastre   și   emoții   și   de   emoțiile   altora   și   folosind   această   înțelegere   în   gestionarea  
relațiilor   cu   ceilalți.   Goleman   (2007)   a   extins   această   idee   pentru   a   face   referire   la  
"inteligența  socială",  capacitatea  de  a  opera  în  cadrul  modelelor  de  relații  sociale,  cum  
ar  fi  familii,  comunități  și  organizații.  De  exemplu,  persoanele  mai  în  vârstă  devin  mai  
vulnerabile  la  abuzul  fizic  și  sexual  pe  măsură  ce  crește  fragilitatea  lor  fizică  și  psihică.  
O  parte  din  această  creștere  a  vulnerabilității  rezultă  dintr-­o  reducere  a  competenței  
lor   personale   de   a   gestiona   relațiile   sociale,   astfel   încât   aceștia   să   nu   fie   exploatați  
(Pinsker,   McFarland   și   Pachana,   2010).   Deci,   pe   măsură   ce   inteligența   lor   socială  
scade  ,  aceștia  sunt  mai  puțin  capabili  să-­și  gestioneze  viața  în  mod  eficient.    

 
Exemplificare  
-­   Rolul  asistentului  social  în  spitalele  de  oncologie  
Sursă:  https://cfcecas.ro/procedura-­de-­lucru-­aplicata-­de-­catre-­asistentul-­
social-­angajat-­in-­spitalele-­de-­oncologie/  
 
3.2.  Etapele  schimbării  
1.   Pre-­contemplarea   –   Este   etapa   în   care   cei   din   jur   sau   evenimentele   prin   care  
trecem   ne   dau   un   semn   clar   că   este   necesară   o   schimbare;;   în   acest   moment  
suntem  însă  puțin  pregătiți  să  face  schimbarea  pe  care  am  identificat-­o.  În  această  
etapă  pot  să  apară  mecanisme  de  apărare:  negarea,  minimizarea,  raționalizarea,  
etc.  
 
2.   Contemplarea  –  Este  etapa  în  care  începem  să  ne  gândim  la  modalități  de  a  face  
anumite  modificări  în  viața  noastră,  în  comportamentul  nostru,  fără  în  schimb  de  a  
face   ceva   concret.   În   această   etapă   strângem   informații   și   evaluăm   situația   din  
perspectiva  a  ceea  ce  avem  de  câștigat  sau  de  pierdut.    
 
3.   Pregătirea  –  În  această  etapă,  luam  decizia  să  facem  o  schimbare  și  începem  să  
ne  dezvoltăm  obiective  și  să  facem  planuri  de  acțiune.    
 
4.   Acțiunea   –   În   această   etapă   suntem   pregătiți   să   aplicăm   noile   comportamente  
asociate   schimbărilor   dorite.   Implementăm   planurile   din   etapele   anterioare,  
învățăm  să  gestionăm  stresul,  să  ne  relaxăm  și  să  ne  bucurăm  de  ceea  ce  ni  se  
întâmplă.    
 
5.   Menținerea   –   În   această   etapă   facem   efortul   de   a   menține   comportamentul.  
Schimbările  par  că  au  devenit  permanente.  
 
6.   Recădere  și  Recuperare  –  În  cazul  unei  recăderi,  avem  tendința  de  a  ne  reîntoarce  
la   vechile   comportamente,   fiind   nevoie   să   ne   reevaluăm   motivația   pentru  
schimbare.    
 
Atunci   când   recădem,   ne   întoarcem   la   stadiul   de   Contemplare   sau   în  
Pregătire/Acțiune.    
În  cazul  recăderii  este  pozitiv  atunci  când  transformăm  recăderea  în  învățare:  putem  
descoperi  aspecte  noi  despre  noi  și  despre  motivele  recăderii.  
 
 

 
 
 
 
Întrebare:  
Care   sunt   diferitele   obstacole   în   realizarea   schimbării   corelate   cu   fiecare   fază   a  
cercului  schimbării?    
 
 
1.3.  Consensul  și  confidențialitatea  în  asistența  socială    
 
Confidențialitatea  este  văzută  ca  un  principiu  cheie  în  relația  dintre  asistentul  social  și  
persoana  care  beneficiază  de  suport  (Collingridge,  Miller  &  Bowles,  2008),  deoarece  
duce  la  construirea  unei  relații  de  încredere  între  cele  două  părți.    
 
Confidentialitatea   a   fost   definita   de   acesta   ca   păstrarea   secretului   informațiilor  
referitoare   la   persoana   care   beneficiază   de   serviciile   sociale,   informații   pe   care  
asistentul  social  le-­a  obținut  în  cadrul  întâlnirilor  profesionale.    
 
Este  necesar  ca  la  începutul  intervenției  să  existe  un  acord  (scris  sau  verbal)  care  să  
conțină   expres   consimțământul   informat   al   persoanei   privind   intervenția   și   limitările  
acesteia,  implicit  limitările  de  confidențialitate  și  tipul  de  informații  care  vor  fi  dezvăluite  
pentru  dezvoltarea  intervenției.  
 
Consensul   vizează   acordul   privind   anumite   acțiuni   care   afectează   persoana   care  
beneficiază  de  serviciile  sociale.  Demersul  pentru  obținerea  consensului  este  necesar  
pentru  că  oferă  asistentului  social  posibilitatea  să  înțeleagă  obstacolele  generate  de  
lipsa   cunoștințelor   sau  a   informațiilor,   dar   și  îngrijorările   pe   care   le  are   persoana  cu  
privire   la   derularea   unor   acțiuni.   Avantajul   consensului   este   acela   că   încurajează  
eforturile  de  a  găsi  decizia  acceptată  de  către  toți.    
 
 
1.5.   Exerciții  
 
  Un  asistent  social  contactează  un  părinte  pentru  a  stabili  o  întâlnire  
  după  ce  un  copil  este  trimis  de  către  director  din  cauza  absențelor  
  frecvente.  Părintele  îl  întreabă  pe  asistentul  social  câte  informații  
despre  probleme  lor  să  ofere  directorului  școlii.    
 
Cum  ar  trebui  să  răspundă  asistentul  social?  
A.  să  spună  părintelui  că  toate  informațiile  pot  fi  împărtășite  cu  alți  
profesori  ai  școlii;;  
B.  să  spună  că  nicio  informație  nu  va  fi  împărtășită  vreodată,  cu  
excepția  cazului  în  care  există  un  abuz  sau  neglijare;;  
C.  să  ofere  părintelui  informații  cu  privire  la  politicile  de  
confidențialitate.  
D.  să  solicite  mamei  să  semneze  o  notă  prin  care  asistentul  social  să  
ofere  informații  școlii.      
 
Cum  ai  răspunde?  
 
 
1.6.   Test  de  evaluare    
  Aveți  doua  secvențe  din  Satul  Mădălinei  de  analizat:  
  Episodul  2:  intre  minutul  19:00  -­  30:26  
  LINK:  https://soundcloud.com/satulmadalinei/episodul-­2-­madalina  
Tema:  
1.   Identificați   8   acțiuni,   atitudini   sau   perspective   ale   persoanelor   din   Satul  
Mădălinei  care  intră  în  contradicție  cu  practica  asistenței  sociale.  
Fiecare   punct   identificat   trebuie   formulat   într-­o   propoziție   (obligatoriu   sa   fie  
menționat  subiectul  si  predicatul  în  propoziție)  
2.   Pentru   fiecare   dintre   punctele   identificate   vă   rog   să   aduceți   o   argumentare  
scurta  (aprox.  100  cuvinte)  care  să  fie  bazată  pe  valorile  profesionale  în  asistența  
socială,  pe  legislație  sau  explicații  teoretice.  
 
Pentru  fiecare  temă  este  estimat  un  timp  de  2  ore  pentru  formulare  argumentării  
în   care   să   căutați   și   să   identificați   valorile   profesionale   în   asistența   socială,  
legislația  sau  explicațiile  teoretice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
1.  EXERCIȚIU  DE  AUTOEVALUARE  
 
Precizați  cel  puțin  două  din  activitățile  generale  realizate  de  către  asistenții  sociali  
practica  profesională:  
 
1._________________________________________________________________  
 
2._________________________________________________________________  
 
Răspuns:  
 

 
 
 
   
2.   EXERCIȚIU  DE  AUTOEVALUARE  
 
Precizați  cel  puțin  două  din  activitățile  realizate  de  către  asistenții  sociali  în  relație  cu  
persoanele  care  execută  pedepse  privative  de  libertate:  
 
1._________________________________________________________________  
 
2._________________________________________________________________  
 
Răspuns:  
 

 
 
 
   
3.   EXERCIȚIU  DE  AUTOEVALUARE  
 
Precizați  cel  puțin  două  din  activitățile  realizate  de  către  asistenții  sociali  în  relație  cu  
victimele  violenței  domestice:  
 
1._________________________________________________________________  
 
2._________________________________________________________________  
 
Răspuns:  
 
 

 
 
 
   
4.   EXERCIȚIU  DE  AUTOEVALUARE  
 
Precizați  cel  puțin  două  din  activitățile  realizate  de  către  asistenții  sociali  care  
lucrează  în  Unitățile  de  Primiri  Urgențe:  
 
1._________________________________________________________________  
 
2._________________________________________________________________  
 
Răspuns:  
 
 

 
 
   
5.   EXERCIȚIU  DE  AUTOEVALUARE  
 
Precizați  cel  puțin  două  din  activitățile  realizate  de  către  asistenții  sociali  serviciile  de  
adopție  și  post  -­  adopție:  
 
1._________________________________________________________________  
 
2._________________________________________________________________  
 
Răspuns:  
 

 
 
 
   
6.   EXERCIȚIU  DE  AUTOEVALUARE  
 
Precizați  cel  puțin  două  din  activitățile  realizate  de  către  asistenții  sociali  în  serviciile  
de  asistență  maternală:  
 
1._________________________________________________________________  
 
2._________________________________________________________________  
 
Răspuns:  
 

 
 
   
 
 
7.   EXERCIȚIU  DE  AUTOEVALUARE  
 
Precizați  cel  puțin  două  din  activitățile  realizate  de  către  asistenții  sociali  în  serviciile  
oferite  persoanelor  vârstnice:  
 
1._________________________________________________________________  
 
2._________________________________________________________________  
 
Răspuns:  
 

 
 
 
8.   EXERCIȚIU  DE  AUTOEVALUARE  
 
Precizați  cel  puțin  două  din  activitățile  realizate  de  către  asistenții  sociali  pentru  
suportul  persoanelor  cu  dizabilități:  
 
1._________________________________________________________________  
 
2._________________________________________________________________  
 
Răspuns:  
 
 

 
 
 
 
   
 
 
9.   EXERCIȚIU  DE  AUTOEVALUARE  
 
Precizați  cel  puțin  două  din  activitățile  realizate  de  către  asistenții  sociali  pentru  
suportul  persoanelor  care  se  confruntă  limitări  materiale  și  financiare:  
 
1._________________________________________________________________  
 
2._________________________________________________________________  
 
Răspuns:  

 
 
 
BIBLIOGRAFIE  SELECTIVĂ  
 
1   Payne,  M.,  Teoria   Mcmillan   An   Pag   Dobândirea  cunoștințelor  
modernă  a  asistenței   Internation 202 selectiv   necesare  asistenței  
sociale   al     1   sociale  
2   Payne,  M.,  How  to  use   Policy   202 Pag   Înțelegerea  abordărilor  și  
Social  Work  Theory  in   Press   0   selectiv   perspectivelor  în  
Practice   asistența  socială    
3   Ordinul  393/2017  pentru   MMPS   201 Pag   Înțelegerea  domeniului  
aprobarea  Protocolului   https://mm 7   selectiv   pe  care  îl  acoperă  
de  colaborare  în   uncii.ro/j33 serviciile  de  asistență  
vederea  implementării   /images/Do socială  
 
serviciilor  comunitare   cumente/L
integrate  necesare   egislatie/O
prevenirii  excluziunii   393-­630-­
sociale  și  combaterii   4236-­
sărăciei   2017.pdf  
 
4   Pagina  web:          
www.cfcecas.ro    
5   Pagina  web:          
www.ifsw.org    
 

S-ar putea să vă placă și