Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Şcoala Gimnazială Petelea


Profesor: Nicusan Alexandrina
Clasa Pregatitoare
Efectivul: 20 elevi
Data: 24.03.2022
Durata: 45 de minute
Loc de desfăşurare: Teren de sport

TEME :
Tema 1. Dezvoltarea vitezei de reacție și de execuție la diferiți stimuli vizuali şi auditivi
Tema 2. Repetarea deprinderii motrice – Mers – prin jocuri

COMPETENŢE:

1.Menţinerea stării optime de sănătate a elevilor şi creşterea capacităţii de adaptare a acestora la factorii de
mediu.
2.Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea instalării abaterilor posibile de la aceasta.
3.Practicarea independentă a exerciţiilor fizice.
4.Manifestarea spiritului de echipă şi de întrecere,in funcţie de un sistem de reguli acceptate
5. Realizarea de acţiuni motrice simple
6. Aplicarea sub formă de întrecere a deprinderilor fundamentale şi a celor sportive de bază.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1.Metode şi procedee:conversaţia,explicaţia,demonstraţia,exersarea,corectarea.
2.Materiale didactice:fluier,jaloane,cercuri,mingi,garduleţe,cronometru

Momentele şi Conţinutul lecţiei Dozare şi Indicaţii metodice şi organizatorice Obs


durata lecţiei codificare Formaţii de lucru şi forme de exersare
I. Alinierea elevilor 1’
Organizarea Raportul 1’ -alinierea se realizează în linie pe un râ nd
colectivului de elevii Verificarea stă rii de să nă tate şi a ţinutei 30’’
3’-5’ Anunţarea temelor de lecţii 30’’
Exerciţii pentru dezvoltarea atenţiei 2’-3’

II. Variante de mers:


Pregătirea organismului - mers cadenţat ½ tură
pentru efort - mers obişnuit ½ tură
5’-7’ - mers pe vâ rfuri cu braţele sus ½ tură -deplasarea se realizează în jurul terenului
- mers pe că lcâ i cu braţele la spate ½ tură
- mers ghemuit cu mâinile pe genunchi ½ tură
Variante de alergare:
- alergare obişnuită
- Joc „Bucheţelele”. ½ tură
În timp ce colectivul de elevi aleargă , 2 ture
profesorul strigă un numă r. Imediat elevii
trebuie să se grupeze în funcţie de numă rul
strigat. Exemplu „4 !”
se grupează câ te patru în poziţia sprijin -elevii care nu reusesc sa se grupeze, vor fi penalizati sa
ghemuit. Apoi se continuă alergarea cu execute genuflexiuni etc.
relurea jocului.
- alergare cu pendularea gambelor ½ tură
spre înapoi
- alergare cu genunchii sus ½ tură
- alergare cu pas să ltat ½ tură
- alergare cu pas să rit ½ tură
- alergare cu pas adă ugat ½ tură

- să rituri alternative:
stg. 2 paşi şi drt. 2 paşi ½ tură
- să rituri pe ambele picioare stâ nga -deplasarea se face câ te doi pe mijlocul terenului
dreapta ½ tură
- alergare cu spatele pe direcţia de 0000000000000
deplasare ½ tură 0000000000000
- alergare accelerată X
- mers cu mişcă ri ample de respiraţie 20 m.
½ tură

III. ● Exercițiul Nr. 1 1x 8T -coloană de gimnastică câte 4 cu o lungime de 2 brațe între


Influeţarea selectivă a Stâ nd cu palmele pe șolduri: elevi.
aparatului locomotor T1- T2 - aplecarea capului înainte;
7’-8’ T3- T4 - aplecarea capului înapoi - prin * * * *
arcuire; * * * *
T1- T2 - îndoirea capului spre stâ nga; * * * *
T3- T4 - îndoirea capului spre dreapta- prin * * * *
arcuire; ×
T1- T2 - ră sucirea capului spre stâ nga;
T3- T4 - ră sucirea capului spre dreapta;

● Exercițiul Nr. 2
Stâ nd departat cu brațele îndoite la piept: 4x 8T -palmele orientate în sus.
T1- T2 - arcuirea brațelor la piept;
T3- T4 - arcuirea brațelor lateral;

● Exercițiul Nr. 3
Stâ nd depă rtat:
4x 8T -brațele perfect întinse, spatele drept, privirea înainte.
T1- T2 - arcuirea brațelor spre înapoi cu
brațul drept ridicat și brațul stâng pe lâ ngă
corp;
T3- T4 – același procedeu cu inversarea
brațelor;

● Exercițiul Nr. 4 8x -brațele perfect întinse, spatele drept, privirea înainte.


Stâ nd depă rtat:
- rotă ri ale brațelor spre înainte și în
apoi, simultan și alternativ;
● Exercițiul Nr. 5
Stâ nd depă rtat cu palmele pe șolduri:
T1- T2 - îndoirea trunchiului spre stâ nga;
T3- T4 - îndoirea trunchiului spre dreapta; 4x 8T -spatele drept, privirea înainte.
T5- T6 - îndoirea trunchiului spre stâ nga cu
brațul drept întins deasupra capului;
T7-T8 - îndoirea trunchiului spre dreapta cu
brațul stâ ng întins deasupra capului;

● Exercițiul Nr. 6
Stâ nd depă rtat cu palmele pe șolduri:
T1- T2 – ră sucirea trunchiului spre stâ nga;
T2- T3 – ră sucirea trunchiului spre dreapta 4x 8T -spatele drept, privirea înainte.
prin arcuire;
● Exercițiul Nr. 7
Stâ nd depă rtat:
T1- T2 - îndoirea trunchiului spre înainte și
atingerea solului cu vâ rful degetelor;
T3- T4 - îndoirea trunchiului spre înapoi cu -picioarele și brațele perfect întinse.
ducerea palmelor la spate - prin arcuire; 4x 8T -se execută amplu în ritm moderat.
● Exercițiul Nr. 8
Stâ nd cu palmele pe șolduri:
T1- T4 - fandare înainte cu
piciorul drept;
T5- T8 - fandare înainte cu
piciorul stâ ng;
T1- T4 - fandare în lateral dreapta cu piciorul 4x 8T -spatele drept, palmele in sprijin pe genunchi, privirea
drept; înainte, cu piciorul opus celui fandat perfect întins.
T5- T8 - fandare în lateral stâ nga cu piciorul
stâ ng;
● Exercițiul Nr. 9
Stâ nd drept:
- să rituri de pe loc cu palmele pe șolduri;
- să rituri în depă rtat cu ducerea brațelor
deasupra capului și lovirea palmelor; 8x -contactul cu solul pe pingea câ t mai elastic.
- Streching : încercare de atingere a palmelor
pe la spate;
- mișcă ri de respirație și relaxare. 4x
-spatele drept, privirea înainte.
Cursa pe numere
IV. Două echipe cu elevii numerotați dispuși în
Dezvoltarea calităţilor linie față -n față ; între cele două linii se află - este interzis lovirea, împingerea sau tragerea adversarului
linia de mijloc trasată din jaloane(cate un sau tragerea adversarului
motrice viteza de reacție
jalon in dreptul fiecarei perechi).In momentul 5’
și de execuție
10’ in care copiii aud strigat numarul lor (ex.
Alearga nr.5),alearga in viteza maxima spre
jalonul din dreptul lor.Primeste punct
concurentul care atinge primul
jalonul.Castiga echipa care aduna cele mai
multe puncte.

,,Prinde-mă !’’
Jucă torii se împart în două echipe egale ca
numă r şi se aşează faţă în faţă pe perechi.
Între cele două şiruri se află un interval de
10-15 m.Prima echipă începe jocul. Unul
dintre membrii ei se îndreaptă spre adversar, 5’
care-l întâ mpină cu palmele întinse înainte.
Atancantul se plimbă prin faţa adversarilor
pregă titi să facă faţa unei acţiuni rapide. La
un moment dat, atacantul loveşte palma unui
adversar şi aleargă rapid spre propria echipa.
În spatele lui, urmă ritorul încearcă să -l
prindă spre propria echipă. Dacă atacantul
reuşeşte să -şi ocupe locul iniţial, urmă ritorul
devine prizonier. În continuare, un jucă tor
din prima echipă va provoca un adversar din
echipa a doua şi jocul se reia. Câ ştigă echipa
care într-un timp limitat are cei mai mulţi
prizonieri.

V. Jocul nr.1 (Şarpele îşi prinde coada)


Învăţarea,consolidarea, Jucătorii sunt aşezati in flanc câ te unul,
perfecţionarea şi fiecare ţinâ ndu-l pe cel din faţă de mijloc.
evaluarea deprinderilor si Primul jucă tor esta”capul”, ultimul este
priceperilor motrice “coada” şarpelui format.
Mers Capul “ caută să prindă “coada “ care se va
(15’) feri schimbâ nd direcţia de mers. Deplasarea
se va face la comanda prin mers obişnuit sau
mers pe vâ rfuri. În funcţie de numă rul de
copii se pot forma mai multe şiruri.

Jocul nr.2 (Cursa piticilor)


Elevii sunt împă rţiţi în echipe egale
ca numă r, asezaţi în flanc, câ te unul, în
spatele unei linii de plecare, marcată jos, pe
teren.
La semnalul conducă torului,
primii jucă tori din fiecare echipă merg
ghemuit, mersul piticului, pâ nă la linia de
sosire, unde ocolesc un obstacol şi se întorc în
acelaşi fel la echipa respectivă. La linia de
sosire, primul jucă tor atinge pe umă r cu mâ na
urmă torul jucă tor din echipa sa, care
continuă cursa în acelaşi fel. Jocul se termină
după ce au mers toţi elevii. Echipa care a
terminat cursa mai repede şi a mers mai
frumos câ ştigă .
Jocul nr.3 (Mers in zig-zag)
Jucă torii sunt aliniaţi în spatele liniei de
plecare. În faţa liniei de plecare se află
obstacole aşezate în zig – zag la o distanţă de
2 m.
La un semnal, primul jucător porneşte în
mers pe vâ rfuri, cu mâ inile pe creştet, ocolind
obstacolele şi se intoarce prin dreapta în
mers ghemuit cu mâ inile pe genunchi. Predă
ştafeta prin atingerea urmă torului jucă tor
care porneşte în cursă .
Jocul se poate desfă şura şi pe echipe.

VI. -mers cu scuturarea braţelor şi picioarelor ½ tură -elevii se deplasează în coloană câ te unul
Revenirea organismului -mers cu mişcă ri de respiraţie şi relaxare ½ tură
dupa efort -mers cadenţat şi redresarea ţinutei ½ tură
2’-3’
VII. -evidenţierea aspectelor pozitive şi negative 1’
Concluzii, aprecieri şi constate pe parcursul lecţiei - elevii se aliniază pe un râ nd
recomandări -notarea elevilor 30’’
1’-2’ -recomandă ri individuale şi generale pentru 30’’
activitatea independentă
-salutul

S-ar putea să vă placă și