Sunteți pe pagina 1din 404

UNIVERSITATEA „DANUBIUS”

DIN GALAŢI

DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

Obiectivul general al disciplinei


 Acest curs îşi propune să ofere studenţilor
pregătirea cu temeinice cunoştinţe referitoare la
instituţiile juridice de drept internaţional public.
 Dreptul internaţional public urmăreşte realizarea
unei viziuni sintetic integratoare asupra
fenomenologiei juridice a relaţiilor dintre state.
 Obiectivele disciplinei rezonează cu logica internă
a planului de învăţământ şi vizează o justă
îmbinare a perspectivei general-teoretice asupra
dreptului cu aceea de specialitate.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

Obiectivele specifice I
 identificarea relaţiilor de drept internaţional public în sistemul relaţiilor
internaţionale;
 explicarea şi descrierea principiilor fundamentale, ale normelor şi instituţiilor
juridice de drept internaţional public;
 definirea conceptului de izvor de drept internaţional public, enumerarea şi
caracterizarea izvoarelor de drept internaţional public;
 precizarea importanţei codificării dreptului internaţional public;
 prezentarea subiectelor de drept internaţional public şi a raporturilor dintre ele;
 analizarea statutului juridic al spaţiului terestru, acvatic, aerian şi extraatmosferic
din perspectiva dreptului internaţional public;
 asumarea problemelor populaţiei în dreptul internaţional public şi identificarea
principalele instrumente juridice de drept internaţional public ce reglementează
soluţionarea acestora;
 descrierea stadiului codificării normelor privind răspunderea internaţională în
dreptul internațional public şi analiza contribuţiei Comisiei de Drept Internaţional
a O.N.U în această materie;
 analizarea mijloacelor de soluţionare paşnică a diferendelor dintre state.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

Obiectivele specifice II
 utilizarea reglementărilor de drept internaţional pentru soluţionarea unor
studii de caz;
 corelarea legislaţiei interne cu legislaţia altor ţări şi cu tratatele şi
convenţiile internaţionale şi realizarea unei viziuni integratoare asupra
fenomenologiei juridice a relaţiilor dintre state;
 inventarierea principalelor instrumente juridice de drept internaţional public
în contextul evoluţiei acestor reglementări şi a relaţiilor dintre state şi
celelalte subiecte ale dreptului internaţional public;
 corelarea legislaţiei interne cu legislaţia altor ţări şi cu tratatele şi
convenţiile internaţionale în vederea unei viziuni integratoare asupra
fenomenologiei juridice a relaţiilor dintre state;
 capacitatea de a susţine un discurs logic, coerent, de a argumenta opiniile,
de a formula concluzii originale, de a utiliza corect limbajul juridic;
 dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză, de evaluare şi autoevaluare, de
adaptare la noi situaţii.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

Conținutul cursului
1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL INTERNAŢIONAL
PUBLIC

2. ORDINEA JURIDICĂ INTERNAȚIONALĂ ȘI IZVOARELE


DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC

3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC

4. DREPTUL TRATATELOR INTERNAŢIONALE

5. RĂSPUNDEREA INTERNAȚIONALĂ

6. SOLUŢIONAREA DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE


Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE DE DREPT


INTERNAŢIONAL PUBLIC

1.1. Definiţia şi 1.3. Evoluţia 1. 4. Ramuri ale


1.2. Particularităţile
obiectul dreptului dreptului dreptului
dreptului
internaţional internaţional internațional
internaţional public
public public public
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2. ORDINEA JURIDICĂ INTERNAȚIONALĂ ȘI


IZVOARELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

2.1. Consideraţii generale


2.2. Izvoare principale
2.3. Izvoare auxiliare (subsidiare)
2.4. 2.4. Soft law
2.5. Jus cogens
2.6. Alte posibile izvoare ale dreptului internaţional public
2.7. Codificarea dreptului internaţional public
2.8. Raportul între dreptul internaţional public şi dreptul intern al
statelor
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNATIONAL


PUBLIC

3.1. Consideraţii generale privind subiectele dreptului internaţional public

3.2. Statele

3.2.4.
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. Capacitatea 3.2.5. Forme
3.2.6. 3.2.7.
Populație Teritoriu de a intra în de organizare
Guvern Suveranitatea Neutralitatea
permanentă delimitat relații a statelor
internaționale

3.3. Organizaţiile internaţionale


3.4. Calitatea de subiect de drept internaţional a altor entităţi
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4. DREPTUL TRATATELOR INTERNAŢIONALE

• 4.1. Definiţia, clasificarea şi funcţiile tratatului


• 4.2. Elementele tratatului internaţional
• 4.3. Încheierea şi intrarea în vigoare a tratatului
• 4.4. Rezerva la tratatul internaţional
• 4.5. Validitatea tratatelor
• 4.6. Efectele tratatului
• 4.7. Interpretarea tratatelor
• 4.8. Amendarea și modificarea tratatelor
• 4.9. Încetarea și suspendarea efectelor tratatului
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

5. RĂSPUNDEREA INTERNAȚIONALĂ

• 5.1.Răspunderea în dreptul internaţional:


noţiune, natură juridică, trăsături
• 5.2.Răspunderea internaţională a statelor în
lumina lucrărilor Comisiei de Drept
Internaţional a O.N.U.
• 5.3.Cauze care exclud caracterul ilicit al
faptului
• 5.4.Conţinutul, formele şi gradele
răspunderii internaţionale
• 5.5.Particularităţi ale răspunderii
organizaţiilor internaţionale
• 5.6 Dreptul internaţional penal
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

6. SOLUŢIONAREA DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE

6.1. Noţiunea de diferend internaţional

6.2. Clasificarea mijloacelor de soluţionare a diferendelor

6.3. Mijloace politico-diplomatice de soluţionare paşnică a


diferendelor internaţionale
6.4. Mijloace jurisdicţionale de soluţionare a diferendelor
internaţionale
6.5. Rolul organizaţiilor internaţionale în soluționarea
diferendelor internaționae
6.6. Mijloace paşnice bazate pe constrângere pentru soluţionarea
diferendelor internaţionale
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

Recomandări bibliografice
 Maftei, Jana - Drept international public - curs universitar, Editura Universitară
„Danubius”,Galați, 2018
 Maftei, Jana - Drept internaţional public , curs pentru studenţii F.R., I.D. - Editura
Universitară „Danubius”, Galaţi, 2018
 Maftei, Jana, Drept internaţional public, Curs, Editura Universitară „Danubius”, Galaţi,
Editura Pro Universitaria Bucureşti, 2010.
 Maftei, Jana - Drept internațional public I, Ediție revizuită şi adăugită (CURS
ID/FR) Galaţi: Editura Universitară Danubius, 2016
 Maftei, Jana - Drept internațional public II, Ediție revizuită şi adăugită (CURS
ID/FR) Galaţi : Editura Universitară Danubius, 2016
 Aurescu, Bogdan Lucian; Gâlea, Ion; Lazăr, Elena; Oltean, Ioana-Roxana - Drept
internațional public. Scurtă culegere de jurisprudență pentru seminar, Editura Hamangiu,
București, 2018
 Brumar, Catrinel; Deteşeanu, Daniela – Anca; Onica – Jarka, Beatrice - Drept International
public. Caiet de seminar, ed.2, Editura C.H. Beck (2016).
 Trocan, Magdalena-Laura, Drept internațional public, Editura C.H. Beck, 2014
 Paraschiv , Daniel Stefan; Paraschiv, Ramona – Gabriela; Paraschiv, Gavril , Drept
internațional public, Editura Pro Universitaria, 2014
 Chilea, Dragoș, Drept international public – 300 de întrebări și răspunsuri, Editura
Hamangiu, 2014
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

DOCTRINĂ ROMÂNEASCĂ 1
 Mazilu, Dumitru, Drept internaţional public, vol.1-2,
Ediţia a V-a, Editura Lumina lex, Bucureşti, 2010.
 Miga Beşteliu, Raluca, Drept International public, vol. I,
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2005.
 Bianca Selejan-Guțan, Laura-Maria Crăciunean, Drept
Internațional Public, Editura Hamangiu, 2008
 Dragoş Chilea, Drept internaţional public, Editura
Hamangiu, 2007
 Stelian Scăunaș, Drept internaţional public, ediția 2,
Editura CH Beck, 2007
 Aurel-Preda Mătăsaru – Tratat de drept internaţional public
– Ed. Lumina lex, Bucureşti, 2007
 Mona Maria Pivniceru – Drept internaţional public - Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2007
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

DOCTRINĂ ROMÂNEASCĂ 2
 Brumar Catrinel, Deteșeanu Daniela-Anca, Onica-Jarka
Beatrice, Drept International public. Caiet de seminar,
Editura C.H. Beck, 2006
 Aurescu Bogdan, Jura Cristian, Năstase Adrian - Drept
International public. Sinteze pentru examen, ediția a
IV-a, revizuita, Ed. C.H.BECK, Bucureşti, 2006
 Dumitru Mazilu – Drept International public, vol.I-II,
ediţia a II-a – Ed. Lumina lex, Bucureşti, 2005
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

DOCTRINĂ ROMÂNEASCĂ 3
 Benone Puşcă, Drept International public, Editura
Fundației Academice "Danubius" din Galați, 2004
 Ion Diaconu, Tratat de drept International public, vol.
I, Ed. Lumina Lex, 2002
 Constantin Andronovici, Drept internaţional public,
Ed. Graphix, Iaşi, 1996
 Dumitra Popescu, Adrian Năstase, Florian Coman,
Drept internaţional public, Ed. “Şansa” SRL,
Bucureşti, 1994
 Ion Diaconu, Curs de drept internaţional public, Ed.
“Şansa” SRL, Bucureşti,1993 ş.a.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

DOCTRINĂ STRĂINĂ
 Aledo, L.-A. Le droit internaţional public . Paris: Dalloz, 2005
 Combacau, J., & Sur, S. Droit international public, 6 edition.
Paris: L.G.D.J., E.J.A. 2004
 James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International
Law, Oxford, 2012
 Dinh, N., Daillier, P., & Pellet, A. Droit international public.
Paris: L.G.D.J., E.J.A. 2002
 Dupuy, P.M. , Kerbrat, Y., Droit international public, Dalloz, 13e
Ed., 2016
 Ruzié, D. Droit international public. Paris: Dalloz. 2000
 Schwarzenberger, G. Internaţional Law and Order. London:
Stevens & Sons, 1971
 Shaw, M.N., International Law, Cambridge, 2018, (Ediția a VIII-
a) ş.a.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

Forma de verificare și credite


transferabile
CREDITE TRANSFERABILE – 6
NOTARE
 60% - Examen scris - parcurgerea bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs, gradul de însuşire a limbajului de
specialitate
 40% - Evaluare continuă – participare la seminar/AT,
elaborarea unor referate/teme de casă, teste, participarea la
dezbateri, gradul de însuşire a limbajului de specialitate
Pentru notare vor mai conta:
 calificativele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice
şi/sau la concursuri profesionale
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

EVALUARE
- Expunerea logică și consecventă a
cunoștințelor
- Argumentarea opiniilor științifice cu referințe
la operele doctrinarilor
- Utilizarea propriilor argumente în baza
cercetărilor individuale, cu formularea de
concluzii originale
- Nivelul lingvistic al expunerii (utilizarea
corectă a terminologiei juridice, stilul etc.)
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

Știința și arta dreptului


 Cuvântul „DREPT” este un substantiv ce derivă din
adjectivul latinesc „DIRECTUM”, luat în sens metaforic.
 În limba latină, cuvântul care corespundea substantivului
românesc „DREPT” era cuvântul „JUS”
 Întrucât oare este, însă, dreptul o știință? Și nu o artă?
 Romanii considerau Dreptul mai ales ca o artă, și Celsius,
citat de Ulpian, îl definește
ARS BONI ET AEQUI.
Dreptul poate fi considerat în același timp ca o știință
și ca o artă, după punctul de vedere sub care îl
privim.
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI

DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND


DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND


DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC

1.1. Definiţia şi 1.3. Evoluţia 1.4. Ramuri ale


1.2. Particularităţile
obiectul dreptului dreptului dreptului
dreptului
internaţional internaţional internațional
internaţional public
public public public
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.1. Definiţia şi obiectul dreptului internaţional public

SOCIETATEA INTERNAŢIONALĂ

 State purtătoare de suveranitate


 Alte entităţi:
- Organizaţii internaţionale
interguvernamentale
- Organizaţii internaţionale
neguvernamentale
- Societăţi transnaţionale
- Persoanele fizice (în anumite
condiţii)
Harta politică a lumii
Sursa:www.geocenter.ro Structura societăţii internaţionale
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.1. Definiţia şi obiectul dreptului internaţional public


RELAŢIILE INTERNAŢIONALE

 Raporturi între state, ca  Intensificarea relaţiilor


purtătoare de suveranitate
internaţionale a condus la
 Raporturi între state şi
celelalte entităţi ale societăţii necesitatea reglementării lor.
internaţionale  Rolul principal în acest
 Raporturi între persoane domeniu revine dreptului
fizice şi persoane juridice internaţional public.
aparţinând diferitelor state
 Raporturi între instituţii şi  Ultimul deceniu al sec. XX a
organizaţii ale statelor fost declarat de Adunarea
 Raporturi între organizaţii Generală a ONU „deceniul
internaţionale dreptului internaţional”.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.1. Definiţia şi obiectul dreptului internaţional public

ORDINEA JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ


 Ordinea juridică - ansamblul regulilor de drept,
constituite într-un sistem, ce guvernează societatea, la un
moment dat
 Procesul de constituire şi de aplicare a normelor
dreptului internaţional public în cadrul comunităţii
internaţionale reprezintă ordinea juridică internaţională.
(Raluca Miga Beşteliu – Drept internaţional public, vol.I, Ed. All Beck, Bucureşti,
2005, p.2)
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.1. Definiţia şi obiectul dreptului internaţional public


DEFINIŢIA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC - i
Definirea dreptului internațional a făcut obiectul a numeroase studii și opinii, ea
reflectând concepții și orientări politice diferite.
 „totalitatea normelor juridice, create pe baza acordului de voinţă, exprimat în
forme juridice specifice, pentru a reglementa raporturile dintre ele privind
pacea, securitatea şi cooperarea internaţională, norme a căror aplicare este
realizată prin respectarea de bună voie, iar în caz de necesitate, prin forţa de
constrângere individuală sau colectivă a statelor”. (Moca, Gheorghe – Drept
internaţional, Ed. Politică, Bucureşti, 1983, p.83)
 „ansamblu de principii şi norme create de către state, pe baza acordului lor de
voință – exprimat în tratate sau cutumă – în scopul de a reglementa raporturile
lor reciproce, precum și raporturile lor cu alte entități internaționale și, în
primul rând, cu organizațiile internaționale”. (Popescu, Dumitra; Năstase, Adrian;
Coman, Florian, Drept internaţional public, Ed. Şansa, Bucureşti, 1994, p.12)
 „ansamblu de norme juridice care reglementează raporturile dintre state și
celelalte subiecte de drept internațional public, norme care sunt create pe baza
acordului lor de voință”. (Selejan-Guțan, Bianca; Crăciunean, Maria, Drept
internaţional public, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, p.6)
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.1. Definiţia şi obiectul dreptului internaţional public


DEFINIŢIA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC - ii
 „un corp de norme care sunt obligatorii pentru state în relaţiile
dintre ele” (Oppenheim, L. – International Law, 9th edition, New Delhi, 1996, p.4).
 norme şi principii obligatorii pentru „statele civilizate” (Briedy, J.
- The Law of Nations, Oxford, 1955, p.1).
 „ordine a comunităţii internaţionale” care „se ridică deasupra
statelor şi popoarelor şi le leagă între ele” (Dahm, G. - Volkerrecht, vol.I,
Stuttgart,1956, p.1 )
 „un drept al societății internaționale” (Dinh, Daillier, Forteau, & Pellet -
Droit international public, Paris, 2002, p.43).
 „un ansamblu de reguli de drept care se aplică subiectelor
societății internaționale, adică statelor și organizațiilor
internaționale și, în mod excepțional, indivizilor” (Ruzié, D. - Droit
international public, Ed. Dalloz, Paris, 2000, p.1).
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.1. Definiţia şi obiectul dreptului internaţional public

DEFINIŢIA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC - iii

Definiţiile evidențiază trăsăturile cele mai generale, esențiale ale dreptului


internațional public:

- numai statele ca subiecte principale ale acestui drept sunt creatoarele normelor de
drept elaborate;
- raporturile sociale reglementate de dreptul internațional au un caracter specific
intervenind între state sau/și între alte subiecte ale acestuia;
- din sfera de aplicare a dreptului internațional sunt excluse raporturile juridice dintre
state și persoane fizice ori juridice care se supun dreptului intern;
- sunt excluse raporturile juridice în care un stat participă nu ca purtător al puterii de
stat, ori ca subiect de drept internațional, ci ca subiect de drept civil cum ar fi de
ex : încheierea unui act de cumpărare a unui teren, a unor clădiri.

RAPORTURILE JURIDICE TREBUIE SĂ FIE RAPORTURI ÎN CARE


STATELE SE MANIFESTĂ CA TITULARE ALE DREPTURILOR LOR
SUVERANE.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.1. Definiţia şi obiectul dreptului internaţional public

DEFINIŢIA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC - CONCLUZIE

DREPTUL INTERNAȚIONAL PUBLIC constituie:


 un ansamblu de norme juridice care guvernează raporturile care se stabilesc
în cadrul societăţii internaţionale,
 norme create de state pentru a reglementa relațiile dintre ele, ca principale
subiecte ale dreptului internațional,
 precum și relațiile dintre state și alte subiecte de drept internațional.

Dreptul internațional public constituie un instrument necesar și indispensabil în


dirijarea unei lumi contradictorii în procesul de globalizare.
Rolul dreptului international este:
- de a asigura funcționarea armonioasă a comunității internaționale,
- de a contribui prin mijloacele sale la o dezvoltare armonioasă a acestei comunități,
- de a preveni și a soluționa aspectele conflictuale.

Dreptul internațional reprezintă ansamblul principiilor și normelor juridice


create de state, pe baza acordului lor de voință, în vederea reglementarii relațiilor
dintre ele.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.1. Definiţia şi obiectul dreptului internaţional public

OBIECTUL DE REGLEMENTARE AL DREPTULUI INTERNAŢIONAL


PUBLIC - i
 Obiectul dreptului internaţional îl formează relaţiile
internaţionale.
 Relaţiile internaţionale nu formează, însă, în totalitatea
lor, obiectul de reglementare al dreptului internaţional.
 Relaţiile internaţionale sunt deosebit de variate: politice,
economice, juridice, culturale etc.
 Dreptul internaţional are drept obiect de reglementare
numai acele relaţii juridice internaţionale în care statul
acţionează ca purtător de suveranitate.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.1. Definiţia şi obiectul dreptului internaţional public


OBIECTUL DE REGLEMENTARE AL DREPTULUI
INTERNAŢIONAL PUBLIC - ii

„dreptul internaţional reglementează raporturile dintre statele


independente (…) în vederea coexistenţei unor comunităţi independente
sau în vederea urmăririi scopurilor lor”.
(Hotărârea Curţii Permanente de Justiţie din 7 septembrie 1927 – Cauza
Lotus)

Dreptul intern reglementează relaţiile sociale existente într-un


singur stat.

Dreptul internaţional reglementează relaţiile internaţionale, cu


precădere interstatale, dar şi relaţiile dintre state şi celelalte subiecte de
drept internaţional ori dintre acestea din urmă.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.2. PARTICULARITĂŢILE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

Fundamentul juridic al dreptului internaţional public - acordul de voință


al statelor suverane care compun societatea internaţională.
Dreptul internațional prezintă o serie de trăsături caracteristice, ce îl
deosebesc de celelalte ramuri de drept, care privesc:
1. crearea normelor juridice de drept internaţional
2. aplicarea normelor de drept internaţional public
3. sancţiunile de drept internaţional public
4. subiectele raporturilor de drept internaţional
5. caracteristici ale normelor dreptului internaţional
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.2. PARTICULARITĂŢILE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

CREAREA NORMELOR JURIDICE DE DREPT INTERNAŢIONAL


 În cadrul societății internaţionale nu există un organism unic
cu atribuții legislative, corespondent parlamentului din dreptul
intern, care potrivit unei ierarhii să se situeze deasupra tuturor
statelor și care să elaboreze o legislaţie internaţională:
- statele sunt cele care creează normele internaţionale,
prin acordul lor de voinţă, liber exprimat în tratate şi
cutume;
- statele sunt şi destinatarele acestor norme.
 Dreptul internațional este un drept coordonator.
 Dreptul intern este un drept subordonator .
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.2. PARTICULARITĂŢILE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

APLICAREA NORMELOR DE DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC

 În dreptul intern, ordinea publică se impune particularilor,


statul fiind însărcinat să asigure respectarea regulilor de drept.
 În societatea internațională:
- nu există o instituție centrală care să aibă puterea de a
impune respectarea regulilor imperative; nu există organe
care să asigure aplicarea normelor dreptului internațional
public în raporturile dintre subiectele acestuia.
- această atribuţie revine tot statelor.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.2. PARTICULARITĂŢILE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

SANCŢIUNILE DE DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC

 Nu există organe judecătoreşti care să aibă competenţă generală şi


obligatorie, care să intervină din oficiu și să stabilească anumite sancțiuni, în
situațiile în care normele de drept internațional sunt încălcate.
 Se prezumă buna-credinţă statelor în ceea ce priveşte respectarea
normelor juridice internaţionale.
 Violarea regulilor de drept internaţional este sancționată de
organisme internaţionale cu funcţii jurisdicţionale, a căror competenţă
este stabilită în limitele hotărâte prin acordul expres al statelor aflate în
cauză (precum Curtea Internațională de Justiție, Curtea Europeană a
Drepturilor Omului, Curtea Europeană de Justiție).
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.2. PARTICULARITĂŢILE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

SUBIECTELE RAPORTURILOR DE DREPT INTERNAŢIONAL

 Subiectele raporturilor de drept internațional sunt, în


principal, STATELE, care se manifestă ca purtătoare de
suveranitate.
 Statele suverane, în condiţii de deplină egalitate în drepturi şi pe
baza liberului lor consimţământ, în cadrul unui proces de
coordonare, de punere de acord a voinţei lor, sunt creatoare şi
destinatare directe ale normelor juridice ce aparțin dreptului
internaţional public.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.2. PARTICULARITĂŢILE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

CARACTERISTICI ALE NORMELOR


DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC
 Normele dreptului internaţional public nu prevăd în mod expres
sancţiuni pentru cazul nerespectării lor.
 Aceasta nu alterează caracterul obligatoriu al normei juridice de
drept internațional.
 Statele sunt cele care creează normele internaţionale, prin tratate sau
cutumă, şi se prezumă buna-credinţă a acestora în a le respecta.
 Caracterul coordonator al voinţei statelor stă la baza obligativităţii
dreptului internaţional, a aplicării şi respectării normelor sale.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.3. GENEZA ŞI EVOLUŢIA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

 Nevoia statornicirii unor norme de conduită după care


statele să se orienteze în relaţiile dintre ele.
 Dreptul internaţional public (sau dreptul ginţilor – jus inter
gentes, jus gentium – cum a fost numit în trecut) a devenit
ramură autonomă a dreptului odată cu apariţia statelor
naţionale în sec. al XVI-lea şi al XVII-lea.
 Problema stabilirii unor reguli care să guverneze relaţiile
dintre state s-a pus încă din antichitate.
 Aceste reguli s-au dezvoltat odată cu evoluţia societăţii
internaţionale şi creşterea complexităţii problemelor
internaţionale.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.3. GENEZA ŞI EVOLUŢIA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC


 Unele instituţii ale acestui drept au fost create încă din Antichitate.
 Cu titlu de exemplu menţionăm următoarele:
- încă din sec. al VI-lea î.Hr., statele Chinei antice au încheiat un tratat referitor la
renunţarea la război şi rezolvarea diferendelor dintre ele cu ajutorul unui arbitru;
- în India, Legile lui Manu (elaborate în sec. al V-lea î.Hr.) consemnează existenţa
unor misiuni diplomatice ad-hoc, iar tratatele erau considerate sacre, încheindu-se cu
pronunţarea unui jurământ religios;
- din Egiptul Antic amintim Tratatul sublim, cel mai vechi tratat internaţional,un tratat
de prietenie şi alianţă, încheiat în 1296 î.Hr. între Ramses II şi Hattusil III, regele
hitiţilor;
- Grecia Antică a rămas în istorie printr-o serie de instituţii rudimentare ale dreptului
internaţional public (solii erau inviolabili, războaiele erau precedate de o declaraţie şi
de anumite forme solemne etc.);
- Roma antică a exercitat o influenţă profundă asupra istoriei dreptului internaţional;
exista, de exemplu un drept roman al păcii şi al războiului; Imperiul Roman a
dezvoltat considerabil practica tratatelor cu naţiunile terţe (tratate de prietenie, de
ospitalitate sau de alianţă) ce conţineau adesea clauze de reglementare a diferendelor;
exista ius gentium ca ansamblu de norme juridice care reglementau relaţiile sociale
dintre cetăţenii romani şi peregrini.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.3. GENEZA ŞI EVOLUŢIA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

 În Evul Mediu:
- se dezvoltă practica tratatelor internaţionale şi folosirea arbitrajului;
- se stabilesc unele reguli referitoare la purtarea războaielor.
 În Europa secolului al XV-lea apar primele misiuni diplomatice permanente
create de către Veneţia.
 Odată cu formarea statelor moderne (sec. al XVI-lea), se conturează dreptul
internaţional clasic, ca drept interstatal, expresie a suveranităţii statelor.
 Un rol important în dezvoltarea dreptului internaţional l-au avut lucrările
lui Hugo Grotius (1583-1645), considerat părintele dreptului internaţional
modern (lucrarea sa „De iure belli ac pacis” constituie o sinteză
fundamentală a dreptului internaţional clasic).
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.3. GENEZA ŞI EVOLUŢIA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

 Evenimente istorice importante au marcat dezvoltarea dreptului


internaţional, până la dreptul internaţional contemporan:
- PACEA DE LA WESTPHALIA – a pus capăt războiului de 30 de ani
(1618-1648) şi care a stabilit un sistem de pace şi cooperare în Europa, bazat
pe tratate între state suverane; a durat 100 de ani, fapt pentru care acest
moment este considerat punctul de plecare al dreptului internaţional modern,
ce are ca fundament principiul suveranităţii;
- REVOLUŢIA FRANCEZĂ -1789) a exercitat , la rândul său o mare
influenţă asupra dreptului internaţional; prin „Declaraţia asupra dreptului
ginţilor” redactată de abatele Grégoire se afirma dreptul fiecărei naţiuni de a-
şi organiza şi schimba forma de guvernare, dreptul de a-şi hotărî soarta;
- DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ A S.U.A. din 1776 constituie un alt
moment important prin care se realizează prima afirmare explicită a dreptului
popoarelor de a-şi hotărî singure soarta;
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.3. GENEZA ŞI EVOLUŢIA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

 ACTUL FINAL AL CONGRESULUI DE LA VIENA (1815) a pus capăt


războaielor napoleoniene; reprezintă un document de mare importanţă
pentru dreptul internaţional; prin acest document s-a stabilit un sistem
politic şi economic de cooperare în Europa; Actul Final conţine şi un
ansamblu de reguli privind dreptul diplomatic, condamnarea comerţului cu
sclavi, a proclamat principiul libertăţii navigaţiei pe fluviile internaţionale,
a recunoscut neutralitatea permanentă a Elveţiei etc.
 CONGRESUL DE LA PARIS (1856) realizează prima codificare a
normelor juridice relative la războiul maritim, stabileşte regimul juridic al
Dunării , ca fluviu internaţional şi consacră neutralizarea Mării Negre;
 Apariţia în secolul al XIX-lea a primelor organizaţii internaţionale sau
uniuni administrative, iar în secolul al XX-lea crearea celor două
organizaţii universale, Societatea Naţiunilor (1920) şi Organizaţia
Naţiunilor Unite (1945), cu funcţii şi competenţe multiple, cu organe şi
organisme, acoperind prin activitatea lor zone importante ale dreptului
internaţional contemporan şi contribuind substanţial la dezvoltarea sa,
îndeosebi prin codificare şi jurisprudenţa tribunalelor internaţionale.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.3. GENEZA ŞI EVOLUŢIA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

 Prin Convenţiile de la Haga din 1907 se realizau progrese


importante în reglementarea mijloacelor de rezolvare paşnică
a diferendelor, fiind tratate pe larg procedurile de conciliere şi
de anchetă şi înfiinţându-se Curtea Permanentă de Arbitraj
care funcţionează şi astăzi.
 În aceeaşi perioadă se semnalează şi apariţia primelor
reglementări convenţionale pentru sancţionarea unor
infracţiuni care afectau întreaga comunitate internaţională:
„Convenţia privind protecţia cablurilor telefonice submarine”
(1884), „Aranjamentul referitor la reprimarea publicaţiilor
obscene” (1890) sau „Convenţia asupra opiumului” (1912).
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.3. GENEZA ŞI EVOLUŢIA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

 Paralel cu dezvoltarea dreptului internaţional se dezvoltă şi ştiinţa


dreptului internaţional, o serie de tratate sau manuale bucurându-se de o
circulaţie largă şi un deosebit prestigiu .Între acestea sunt de menţionat
lucrările elaborate de :
 E.de Vattel- Dreptul popoarelor (1758),
 G.F.Martens- Studiul noului drept al Europei bazat pe tratate şi cutume
(1789), în care se foloseşte pentru prima oară termenul de „drept
internaţional „,
 F.Liszt- Dreptul internaţional în prezentare sistematică (1898),
 L.Oppenheim – Drept internaţional (2 volume, 1905-1912),
 P.Pradier – Fodere – Tratat de drept internaţional public european şi
american (8 volume, 1882-1896).
 Perioada de după primul război mondial cunoaşte un proces de reînnoire
atât în planul principiilor de drept internaţional care guvernează relaţiile
dintre state, cât şi în reglementarea concretă a unor probleme de drept
internaţional.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.3. GENEZA ŞI EVOLUŢIA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

 Perioada istorică contemporană consemnează reguli de drept internațional


convenite de întreaga comunitate internațională, în domenii considerate
importante, raporturile dintre state bazându-se pe regulile de drept
internaţional stabilite pe baza acordului între acestea.
 În prezent, dreptul internaţional public are un profund caracter umanitar, s-
au dezvoltat norme privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului,
eliminarea diferitelor discriminări între oameni, garantarea drepturilor
minorităţilor etc.
 Dreptul internaţional este chemat să reglementeze domenii noi ale
activităţii umane, cum sunt:
- folosirea energiei nucleare în scopuri paşnice,
- activitatea spaţială,
- protecţia mediului înconjurător
- explorarea şi folosirea resurselor naturale ale spaţiilor submarine din zona
internaţională.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1.4. Ramuri ale dreptului internațional public


Dreptul tratatelor –ramură a dreptului internaţional alcătuită din totalitatea normelor juridice internaţionale
create pe cale cutumiară sau convenţională, prin care sunt reglementate încheiera, intrarea în vigoare,
respectarea, aplicarea, interpretarea, modificarea şi încetarea tratatelor internaţionale.(S. Scăunaş)
Dreptul internațional al drepturilor omului - ramură a dreptului internaţional alcătuită din normele juridice
internaţionale care consacră şi garantează drepturile omului (Duculescu, V)
Dreptul internaţional al mediului – ramură a dreptului internaţional care cuprinde tratatele, cultura şi celelalte
izvoare specifice referitoare la această materie şi care cunoaşte importante variante regionale (Romiţan, C.R.)
Dreptul internaţional al muncii - ramură a dreptului internaţional care are ca obiect relaţiile dintre state
privitoare la armonizarea legislaţiilor muncii şi securităţii sociale şi aplicarea uniformă a unui ansamblu de
norme cuprinse, în principal, în convenţiile şi recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii(Popescu, A.)
Dreptul internaţional al mării – ramură a dreptului internaţional care cuprinde ansamblul normelor şi
principiilor de drept internaţional care reglementează activitatea statelor în spaţiile maritime şi stabileşte
statutul juridic al diferitelor zone ale acestor spaţii (Dicţionar de drept internaţional public)
Dreptul internaţional fluvial –ramură a dreptului internaţional care cuprinde totalitatea principiilor, normelor
şi instituţiilor juridice create de state pentru a reglementa relaţiile de cooperare dintre ele în problemele de
interes comun privind utilizarea fluviilor, râurilor, lacurilor şi canalelor (nemaritime) multinaţionale (Moca,
Gh.; Duţu, M.)
Dreptul internaţional spaţial – ramură a dreptului internaţional care cuprinde ansamblul normelor juridice
create de către state în vederea reglementării relaţiilor dintre ele sau între organizaţii internaţionale care iau
naştere ca urmare a exploatării şi folosirii spaţiului extraatmosferic şi a corpurilor cereşti (Niciu, M.I.)
Dreptul internaţional penal – parte a dreptului internaţional public, formată din ansamblul regulilor,
instituţiilor şi procedurilor de natură cutumiară sau convențională, stabilite și acceptate de state pentru
reprimarea crimelor de drept internaţional. (Crețu, V.)
Dreptul internaţional umanitar - ramură a dreptului internaţional care reglementează în mod special
problemele survenite în situații de conflict armat, în scopul protejării persoanelor care nu iau sau nu mai iau
parte la ostilităţi şi limitării mijloacelor şi metodelor de război folosite (Cloșcă, I.; Suceavă, I.)
Dreptul diplomatic și consular – ramură a dreptului internațional public care are ca obiect relațiile externe
dintre state cu privire la activitea diplomatică și a problemelor consulare. (Anghel, I.M.)
UNIVERSITATEA „DANUBIUS”
DIN GALAŢI
FACULTATEA DE DREPT

DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI

2. ORDINEA JURIDICĂ INTERNAȚIONALĂ ȘI


IZVOARELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2. ORDINEA JURIDICĂ INTERNAȚIONALĂ


ȘI IZVOARELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

2.1. Consideraţii generale


2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public
2.3. Izvoarele auxiliare (subsidiare) ale dreptului internaţional public
2.4. Soft law
2.5. Jus cogens
2.6. Alte posibile izvoare ale dreptului internaţional public
2.7. Codificarea dreptului internaţional public
2.8. Raportul între dreptul internaţional public şi dreptul intern al statelor
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.1. Consideraţii generale


DEFINIREA CONCEPTULUI DE IZVOR DE DREPT

Există două mari orientări din doctrina de specialitate:

- POZITIVISTĂ, pură (Anzilotti ş.a.), potrivit căreia,


acordul de voinţe constituie singura sursă a dreptului
internaţional (care poate îmbrăca forma expresă –
tratatul, ori forma tacită – cutuma);

- OBIECTIVISTĂ (Scelle, Ch. De Visscher, Bourquin),


care face distincţie între surse creatoare şi sursele
formale, ultimele necreând dreptul, ci limitându-se să le
formuleze ori să le constate.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.1. Consideraţii generale


DEFINIREA CONCEPTULUI DE IZVOR DE DREPT

În sens material În sens formal


- IZVOR DE DREPT - - IZVOR DE DREPT –
condiţiile sociale, forma de exprimare a
elemente extrajudiciare, normelor juridice.
care conduc la apariţia
unei norme de drept.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.1. Consideraţii generale

ORDINEA JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ, ca ansamblu al


regulilor de drept, constituite într-un sistem, ce guvernează societatea la
un moment dat POSEDĂ PROPRIUL SĂU SISTEM DE IZVOARE
care diferă de cele din ordinea juridică internă a statelor.

Ordinea juridică internaţională cuprinde: „norme fundamentale, de


importanţă deosebită pentru comunitatea internaţională, în ansamblul
său, norme de la care statele nu pot, prin acordul dintre ele, să deroge,
sub sancţiunea nulităţii, precum şi alte norme, stabilite pe cale
cutumiară sau convenţională” (Raluca Miga-Beșteliu)
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.1. Consideraţii generale


Izvoarele dreptului Norma de drept internațional se
internaţional public: deosebește de norma de drept intern prin
trăsături care decurg din specificul
- sunt forme specifice de dreptului internațional:
exprimare a normelor 1. este o regulă de conduită obligatorie
acestui drept, care pentru subiectele dreptului internațional,
rezultă din acordul de stabilind drepturile și obligațiile lor;
voinţa al statelor. 2. are un anumit grad de generalitate;
3. se formează prin acordul de voință al
- sunt surse ale normelor
subiectelor dreptului internațional, ca
dreptului internaţional regulă convențională sau cutumiară;
public, mijloace juridice 4. este susceptibilă de a fi adusă la
de exprimare a acestora. îndeplinire prin constrângerea individuală
sau colectivă a statelor.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.1. Consideraţii generale

În dreptul intern, identificarea izvoarelor de drept este


ușor de făcut, ele sunt determinate şi ierarhizate prin
dispoziții constituționale.

În dreptul internațional nu există un for, un organism cu


caracter „constituțional” care să realizeze o astfel de
determinare.

În doctrina juridică, de cele mai multe ori, se face trimitere


la textul art.38 al Statutului Curţii Internaţionale de Justiţie
pentru identificarea izvoarelor de drept internațional
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.1. Consideraţii generale

ART.38 AL STATUTULUI CURŢII INTERNAŢIONALE DE JUSTIŢIE


 Curtea, a cărei funcţie este să soluţioneze, în conformitate cu dreptul
internaţional, diferendele ce-i vor fi supuse, va aplica:
a) convenţiile internaţionale, fie generale, fie speciale, care stabilesc
reguli expres recunoscute de către statele în litigiu;
b) cutuma internaţională, ca dovadă a unei practici generale acceptate
ca reprezentând dreptul;
c) principiile generale de drept recunoscute de naţiunile civilizate;
d) sub rezerva dispoziţiilor articolului 59, hotărârile judecătoreşti şi
doctrina specialiştilor celor mai calificaţi ai diferitelor state, ca
mijloace auxiliare pentru determinarea regulilor de drept.
 Prezenta dispoziţie nu aduce atingere dreptului Curţii de a soluţiona
o cauză ex aequo et bono, dacă părţile sunt de acord cu aceasta.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public

TRATATUL INTERNAŢIONAL
„un acord internaţional scris între state şi reglementat
de dreptul internaţional, încheiat în scopul de a
produce efecte juridice şi consemnat într-un
instrument juridic unic sau în două sau mai multe
instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.”
(Convenţia privind dreptul tratatelor încheiate între state, semnată la Viena
la 23 mai 1969)
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public

TRATATUL INTERNAŢIONAL - definiţie

„actul juridic, indiferent de denumire sau de formă, care


consemnează în scris un acord la nivel de stat, la nivel
guvernamental sau la nivel departamental, având scopul de
a crea, de a modifica ori de a stinge drepturi şi obligaţii
juridice sau de altă natură, guvernat de dreptul
internaţional public şi consemnat într-un instrument unic
ori în două sau mai multe instrumente conexe.”
(Legea nr.590 din 2003 privind tratatele)
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


TRATATUL INTERNAŢIONAL – opinii doctrinare
- Tratatul este un izvor de gradul doi al dreptului consular (cutuma
fiind de gradul întâi), care-şi trage forţa juridică din regula
cutumiară pacta sunt servanda (Maresca)
- Tratatul este considerat cel mai important izvor al dreptului
internaţional contemporan „atât datorită clarităţii cu care exprimă
normele de drept, tehnicii sofisticate şi precise folosite, cât şi
frecvenţei utilizării sale” (Vasile Creţu).
Tratatele constituie doar mijloace de înregistrare a cutumei (O'
Connell)
Dreptul internațional general este exclusiv cutumiar, normele
înscrise în tratate fiind de fapt un „drept local”, aplicabil unui
număr restrâns de state (Kelsen)
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public

 Începând cu cea de-a doua jumătate a sec. al XIX-lea, tratatul a devenit mijlocul
juridic cel mai frecvent și mai operativ la care statele au recurs pentru a reglementa
relațiile dintre ele.
 În condițiile dinamicii relațiilor actuale, între state, tratatul constituie principala
forma de creare a normelor dreptului internațional.
 În domenii noi (energia atomică, spațiul cosmic, dreptul internațional al mediului
înconjurător etc.) - e necesar a se obține reglementări juridice rapide.
 Tratatul oferă anumite avantaje:
- poate reglementa cu precizie, clar și ușor de dovedit domenii complexe ale
colaborării;
- permite adaptarea dreptului internaţional la dinamica schimbărilor ce intervin în
cadrul comunităţii internaţionale operativ şi eficient;
- oferă stabilitate relaţiilor internaţionale; facilitează proba datorită formei scrise.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public

CUTUMA
 CUTUMA este considerată ca fiind cel mai vechi izvor al dreptului
internaţional.
 A apărut şi a jucat rol de prim ordin în domenii importante ale dreptului
internaţional care s-au format, au existat şi s-au îmbogăţit pe cale cutumiară:
dreptul mării, dreptul diplomatic, dreptul consular etc.
 Cutuma continuă şi în prezent să fie un izvor de norme generale care
reglementează anumite aspecte ale relaţiilor internaţionale.
Art. 38 alin.1, b) Statutul Curții Internaționale de Justiție şi doctrina:
CUTUMA ESTE O „O DOVADĂ A UNEI PRACTICI GENERALE”,
RELATIV ÎNDELUNGATĂ ŞI REPETATĂ A STATELOR,
CONSIDERATĂ DE ELE CA DÂND EXPRESIE UNEI REGULI DE
CONDUITĂ CU FORŢĂ JURIDICĂ OBLIGATORIE, ADICĂ A UNEI
REGULI DE DREPT.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


ELEMENTELE CUTUMEI
 În esenţă, cutuma include în structura sa DOUĂ ELEMENTE:
- UN ELEMENT
- UN ELEMENT SUBIECTIV, opinio
MATERIAL, constituit
juris, recunoaşterea și acceptarea de
din mai multe
către state a obligativităţii acestei
componente: durata,
reguli de conduită, considerarea că o
uniformitatea şi
astfel de regulă are forţă juridică
generalitatea practicii
obligatorie.
statelor;
- Prin aceste elemente cutuma se diferenţiază de curtoazia internaţională.
- Unele uzanţe s-au transformat în timp, în reguli cutumiare: cele din dreptul
diplomatic şi consular privitoare la imunităţi şi privilegii ş.a.
- Unele norme privind ceremonialul diplomatic şi consular au devenit simple
uzanţe.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


RAPORTUL DINTRE TRATAT ȘI CUTUMĂ
Din practica Curții Internaționale de Justiție pot fi desprinse
următoarele reguli:
 normele prevăzute de tratate pot fi acceptate și aplicate de
alte state terțe sau pot fi impuse ca reguli cutumiare;
 tratatele și cutumele care au același conținut pot să existe
în paralel;
 în caz de îndoială, tratatele se interpretează potrivit
dreptului cutumiar, ale cărui norme, dacă au caracter
imperativ, vor avea prioritate față de tratat;
 normele cutumiare se aplică, în special, în acele domenii
ale relaţiilor internaţionale care nu sunt reglementate prin
norme convenţionale.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE GENERALE DE DREPT
Principiul de drept internațional constituie o prescripţie normativă ce se
caracterizează printr-un înalt grad de abstractizare, dând expresie unei
valori internaţionale, universal acceptată şi care guvernează conduita
subiectelor de drept internaţional.
Principiile generale de drept (art.38 Statutul Curţii Internaţionale de
Justiție), reprezintă un ansamblu de reguli pe care a Curtea îl poate
utiliza în soluţionarea diferendelor ce-i sunt supuse judecăţii:
- autoritatea lucrului judecat,
- nimeni nu poate fi şi judecător şi parte în propria cauză,
- dreptul la apărare,
- egalitatea părților etc.).
Aceste reguli sunt comune oricărui sistem de drept, fie național, fie
internațional.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public

 Sistemul principiilor de drept internaţional mai cuprinde:

- principiile specifice ale


- principiile fundamentale ale
dreptului internaţional, norme
dreptului internaţional, acele
care dau expresie şi
norme de aplicaţie universală
reglementează o valoare specifică
cu grad mare de generalizare şi
şi au acţiune limitată la o ramură
un caracter imperativ, care
ori mai multe ale dreptului
protejează valori fundamentale
internaţional (ex. principiul
internaţionale (ex. egalitatea
libertăţii navigaţiei din dreptul
suverană a statelor,
mării, principiul inviolabilităţii
neamestecul în treburile interne
personale din dreptul diplomatic
etc.);
şi consular etc.)
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE GENERALE DE DREPT

Opinii doctrinare:
- Aceste principii sunt degajate din diverse sisteme de drept intern, fiind transpuse în
ordinea juridică internaţională.
- Se desprind din norme particulare şi îşi găsesc consacrarea pe cale convenţională
sau cutumiară, nefiind izvoare ale dreptului internaţional în sensul de forme de
exprimare ale acestui drept.
- Subestimarea „rolului principiilor nu-şi găseşte raţiunea, deoarece principiile
reprezintă în fapt normele cele mai generale de conduită a statelor, desprinse pe
baza unei practici îndelungate şi validate de experienţă istorică”.
- Oferă instanţelor „unul din cele mai importante elemente de apreciere a legalităţii
conduitei subiectelor de drept în relaţiile pe care le desfăşoară în cadrul comunităţii
internaţionale”.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN

a. Noţiune şi însemnătate

b. Caracterizarea principiilor fundamentale ale


dreptului internaţional
6. Principiul
3. Principiul 4. Principiul
1.. Principiul 2. Principiul respectării
nerecurgerii rezolvării 5. Principiul 7. Principiul
egalităţii neamestecului obligaţiilor
la forţă şi la paşnice a integrităţii cooperării
suverane a în treburile internaţionale
ameninţarea diferendelor teritoriale internaţionale
statelor interne (pacta sunt
cu forţa internaţionale
servanda)
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN
a. Noţiune şi însemnătate
“norme juridice de aplicaţie universală, cu un nivel maxim de generalitate şi cu un
caracter imperativ, care dau expresie şi protejează o valoare fundamentală în
raporturile dintre subiectele de drept internaţional” (Raluca Miga-Beșteliu)
„o prescripție normativă ce se caracterizează printr-un înalt nivel de abstractizare
dând expresie unei valori internaționale universal acceptată și care guvernează
conduita subiectelor de drept internațional” (Năstase A.).
„construcții juridice” referitoare la unele valori importante ale relațiilor
internaționale, create în scopul evidențierii acestora, promovării și protecției lor
în raporturile dintre subiectele dreptului internațional (Bolintineanu, Năstase, &
Aurescu)
DETERMINĂ CONȚINUTUL CELORLALTE NORME, PRINCIPII ȘI
INSTITUȚII CE ALCĂTUIESC SISTEMUL DREPTULUI INTERNAȚIONAL.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN
a. Noţiune şi însemnătate
 Fac parte din categoria normelor de “jus cogens gentium” deoarece apără
valori fundamentale pentru ordinea juridică internaţională. (Diaconu).
 Au rolul de a păstra și conduce la stabilitatea relațiilor internaționale, la
menținerea păcii, de a dirija conduita subiectelor de drept internațional în
conformitate cu obiectivele acestei ramuri de drept (Ploeşteanu, Duculescu,
Pătraşcu, Zaharia, & Boantă).
 Jus cogens = „…o normă imperativă a dreptului internațional general este o
normă acceptată și recunoscută de comunitatea internațională a statelor în
ansamblul său, ca o normă de la care nu este permisă nici o derogare și care nu
poate fi modificată decât printr-o nouă normă a dreptului internațional general
având același caracter” (Art.53, Convenția de la Viena asupra dreptului tratatelor
din 1969).
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN

• Carta O.N.U. (art. 1 şi 2);


Principiile • Declaraţia Adunării Generale a
O.N.U. asupra principiilor de drept
fundamentale internaţional ale relaţiilor prieteneşti
ale dreptului şi de colaborare între state, în
conformitate cu Carta Naţiunilor
internațional Unite, adoptată în anul 1970;
au fost • Carta drepturilor şi îndatoririlor
codificate economice ale statelor, din anul 1974;
• Actul final al Conferinţei pentru
parţial prin: Securitate şi Cooperare în Europa, de
la Helsinki, din anul 1975 etc.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN
TRĂSĂTURI
CARACTERISTICE
caracter dinamic – ele
universalitate - privesc toate
evoluează odată cu relaţiile
subiectele dreptului internaţional
internaţionale pe care le
public;
consacră

generalitate - aceste
caracter
principii se aplică tuturor
imperativ – sunt
domeniilor de activitate din
norme de jus
sfera dreptului internaţional
cogens
public;

protejează valori internaţionale de o


deosebită importanţă pentru omenire, obligativitate – caracter ce
precum pacea şi securitatea decurge din tratate şi cutume;
internaţională, libertatea popoarelor;
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN
principiul nerecurgerii la forţă sau la ameninţarea cu forţa în relaţiile dintre
state;
principiul soluţionării paşnice a diferendelor;

principiul neamestecului în treburile interne ale altor state;

principiul cooperării internaţionale;

principiul egalităţii suverane a statelor;


principiul îndeplinirii cu bună-credinţă a obligaţiilor internaţionale -
principiul pacta sunt servanda;
principiul inviolabilităţii frontierelor;

principiul integrităţii teritoriale.


Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN

 Între toate principiile fundamentale ale relațiilor și ale


legalității internaționale există o strânsă unitate dialectică,
în așa fel încât RESPECTAREA UNUIA IMPLICĂ
RESPECTAREA TUTUROR CELORLALTE, iar
ÎNCĂLCARE UNUIA DINTRE ELE ÎNSEAMNĂ
NESOCOTIREA TUTUROR CELORLALTE.
 Toate aceste principii trebuie să fie riguros respectate de
către toate statele în relațiile lor reciproce și VIOLAREA
LOR NU POATE FI JUSTIFICATĂ NICIODATĂ ȘI ÎN
NICI O CIRCUMSTANȚĂ.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN
1. Principiul egalităţii suverane a statelor
SUVERANITATEA DE STAT = trăsătură generală a statului reprezentând supremaţia şi
independenţa puterii statale în exprimarea şi realizarea voinţei guvernanţilor ca voinţă
generală, obligatorie pentru întreaga societate.
Articolul 3 din Declarația drepturilor omului și cetățeanului (1789) prevedea că:
„principiul oricărei suveranități rezidă în mod esențial în națiune de la care emană toate
puterile”
COLABORAREA DINTRE STATE SE REALIZEAZĂ POTRIVIT UNOR
PRINCIPII ÎN CADRUL CĂRORA RESPECTAREA SUVERANITĂȚII OCUPĂ
UN LOC IMPORTANT.
ESTE CONSACRAT ÎN CUPRINSUL MAI MULTOR ACTE INTERNAȚIONALE CU
VALOARE UNIVERSALĂ:
 DECLARAȚIA O.N.U. ASUPRA PRINCIPIILOR DREPTULUI INTERNAȚIONAL
PRIVIND RELAȚIILE DE PRIETENIE ȘI COLABORARE ÎNTRE STATE,
SESIUNEA XXV, 1970;
 ACTUL FINAL AL CSCE DE LA HELSINKI, 1975;
 CARTA ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN
1. Principiul egalităţii suverane a statelor

Declarația • toate statele sunt egale din punct de vedere juridic;


Organizației • fiecare stat se bucură de drepturile inerente deplinei
suveranități;
Națiunilor Unite • fiecare stat are dreptul de a alege și dezvolta în mod
din 1970 liber sistemul său politic, social, economic și
precizează că cultural;
• fiecare stat are obligația de a respecta personalitatea
principalele altor state;
elemente • integritatea teritorială și independența politică ale
statului sunt inviolabile;
constitutive ale
• fiecare stat este obligat să se achite în întregime și
suveranității sunt cu bună-credință de obligațiile sale internaționale și
următoarele: să trăiască în pace cu celelalte state.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN

2. Principiul neamestecului în treburile interne ale altor state


 Carta O.N.U. art. 2: „Nici o dispoziţie din prezenta Cartă nu va autoriza
Naţiunile Unite să intervină în chestiuni care aparţin în mod esenţial de
competenţa naţională a unui stat, nici nu obligă Membrii să supună
asemenea chestiuni spre soluţionare pe baza prevederilor prezentei
Carte”.
 Declaraţia O.N.U. asupra principiilor dreptului internaţional privind
relaţiile de prietenie şi cooperare între state, conform Cartei Naţiunilor
Unite, din anul 1970, „Statele participante se vor abţine de la orice
intervenţie, directă sau indirectă, individuală sau colectivă, în treburile
interne sau externe care intră în competenţa naţională a altui stat
participant, oricare ar fi relaţiile lor reciproce”.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN

2. Principiul neamestecului în treburile interne ale altor state


 Prin Actul final de la Helsinki, din anul 1975 se interzice
oricărui stat sau grup de state ”de a interveni direct sau
indirect, pentru orice motiv, în afacerile interne sau externe
ale unui stat”.
 „Declaraţia asupra neadmiterii intervenţiei şi amestecului în
afacerile interne ale statelor”, adoptată de Adunarea
Generală a O.N.U., în cadrul sesiunii a 36-a din anul 1981,
interzice propaganda ostilă altui stat, cu scopuri
intervenţioniste, folosirea drepturilor omului ca mijloc de
amestec în treburile altui stat şi a terorismului ca politică
de stat împotriva altuia.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN

2. Principiul neamestecului în treburile interne ale altor state

DREPTURI OBLIGATII
 dreptul statelor de a-şi  obligaţia statelor de a se
exercita atributele abţine de la orice acţiune de
suveranităţii lor, fără nici un natură să ştirbească sau să
împiedice exercitarea
amestec din afară.
normală şi liberă a
suveranităţii altui stat
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN

3. Principiul nerecurgerii la ameninţarea cu forţa


 Potrivit art. 2, pct. 4, al Cartei O.N.U., statelor le este interzis să recurgă, în
relaţiile lor internaţionale, la ameninţarea cu forţa sau la folosirea ei,
împotriva integrităţii teritoriale ori independenţa politica a altor state, fie în
alt mod incompatibil cu scopurile Națiunilor Unite.
 Preambulul Declaraţiei O.N.U. din 1970 consacră „respectarea riguroasă
de către state a obligaţiei de a se abţine să intervină în afacerile interne ale
altui stat, este o condiţie esenţială ce trebuie să fie îndeplinită pentru ca
naţiunile să trăiască în pace unele cu altele”.
 Declaraţia din 1970 a Adunării Generale a O.N.U. reafirmă acest principiu
sub forma „principiului neagresiunii” și definește războiul de agresiune ca
fiind o crimă internaţională care generează răspunderea statelor, în
conformitate cu dreptul internaţional.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN
3. Principiul nerecurgerii la ameninţarea cu forţa
 Rezoluţia 2160/XXI din 1966 a Adunării Generale a O.N.U. precizează că „un atac
armat al unui stat împotriva altuia şi utilizarea forţei sub orice altă formă
constituie o violare a dreptului internaţional”.
 Potrivit Rezoluţiei 3314 din 1974 a Adunării Generale a O.N.U., agresiunea
presupune folosirea forţei armate de către un stat împotriva suveranităţii, integrităţii
teritoriale sau independenţei politice a altui stat sau în orice alt mod incompatibil cu
Carta Naţiunilor Unite.
 Art. 20 al Pactului internaţional privind drepturile civile şi politice din 1966
interzice propaganda de război.
 Este permisă folosirea forţei în două situaţii:
 pe baza hotărârii Consiliului de Securitate al O.N.U, cu caracter de sancţiuni
colective împotriva statelor care săvârşesc acte de agresiune, de ameninţare
sau de încălcare a păcii internaţionale sau în scopul „operaţiunilor de
menţinere a păcii”;
 pentru exercitarea dreptului la autoapărare împotriva unui atac armat.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN
4. Principiul rezolvării prin mijloace paşnice a diferendelor internaţionale
 Carta O.N.U. prevede în mod expres în art. 2, pct.3 că „Toţi membrii
Organizaţiei vor soluţiona diferendele lor internaţionale prin mijloace
paşnice, în aşa fel încât pacea şi securitatea internaţională, precum şi
justiţia să nu fie puse în primejdie"
 Carta O.N.U. rezervă întreg Capitolul VI rolului organizaţiei în rezolvarea
paşnică a diferendelor internaţionale, indicând mijloacele paşnice la care
pot recurge statele pentru soluţionarea diferendelor dintre ele.
 Acest principiu este strânsă corelație cu principiul neagresiunii.
 Cele două principii fundamentale ale dreptului internaţional public au
apărut deodată.
 Principiul rezolvării prin mijloace paşnice a diferendelor internaţionale se
aplică tuturor diferendelor care se pot ivi în relaţiile internaţionale şi
indiferent de gravitatea lor.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN
4. Principiul rezolvării prin mijloace paşnice a diferendelor internaţionale

Prima consacrare a principiului rezolvării prin mijloace pașnice a


diferendelor dintre state este cuprinsă în Pactul Briand-Kellog (1928) care
în art.2 preciza că statele părți „recunosc că reglementarea sau
soluționarea oricăror diferende sau conflicte de orice natură sau de orice
origine ar putea avea ele, care vor putea să se ivească între ele, nu va
trebui niciodată să fie rezolvate decât prin mijloace pașnice”.
Actul final de la Helsinki din anul 1975 stabilește că „Statele participante
vor reglementa diferendele dintre ele prin mijloace paşnice, astfel încât să
nu fie în pericol pacea şi securitatea internaţională şi justiţia” (cap. I, pct.
V).
Potrivit acestui principiu statelor le revine obligaţia generală de a rezolva
toate diferendele internaţionale numai prin mijloace paşnice.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN
5. Principiul integrităţii teritoriale
Declarația din 1970 a A.G. a O.N.U. : „orice stat are obligația de a se abține să
recurgă la amenințarea cu forța sau la folosirea forței pentru a viola frontierele
internaționale existente ale altui stat sau ca mijloc de rezolvare a diferendelor
internaționale, inclusiv a diferendelor teritoriale și a problemelor referitoare la
frontierele statului”.
Carta O.N.U. art.2 pct.4 impune tuturor membrilor Organizaţiei să se abţină în
relaţiile lor internaţionale de a recurge la ameninţarea cu forţa sau la folosirea ei fie
împotriva integrităţii teritoriale ori independenţei politice a vreunui stat, fie în orice alt
mod incompatibil cu scopurile Naţiunilor Unite.
Actul Final de la Helsinki din anul 1975 obligă statele să se abțină de la orice acțiuni
împotriva integrității teritoriale, a independenței politice sau a unității oricărui stat
participant și să considere inviolabile, fiecare, toate frontierele celuilalt; statele trebuie
să se abțină de la orice atentat împotriva acestor frontiere.
Este permisă modificarea frontierelor dintre state numai prin mijloace pașnice şi pe
baza acordului dintre statele interesate.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN
5. Principiul integrităţii teritoriale
Acest principiu este strâns legat de principiul suveranității și principiul inviolabilității
frontierelor.
DREPTURI OBLIGAŢII
dreptul fiecărui stat de a exercita obligaţia statelor de a nu viola
supremaţia sa deplină pe
teritoriul său, delimitat prin teritoriul altui stat, de a nu
frontierele de stat, supremaţie ce anexa cu forţa o parte din
îşi găseşte expresia în teritoriul altui stat sau un stat
organizarea politico-
administrativă a teritoriului în întregime (debellatio),
propriu, în stabilirea regimului precum şi de a nu exercita
juridic al persoanelor aflate pe
teritoriul său şi în folosirea liberă puterea sa asupra teritoriului
a bogăţiilor acelui teritoriu altui stat
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN

6. Principiul îndeplinirii cu bună-credinţă a obligaţiilor internaţionale


(pacta sunt servanda)

 Unul dintre cele mai vechi principii ale dreptului internaţional,


cunoscut fiind încă din antichitate și se bazează pe ideea de
bună-credinţă, pe obligaţia de a respecta cuvântul dat.
 Este considerat de doctrină şi de jurisprudenţa internaţională
ca un principiu de bază al acestei ramuri de drept.
 Pacta sunt servanda constituie garanţia juridică a realizării
celorlalte principii şi norme ale dreptului internaţional în
relaţiile internaţionale și asigură legalitatea internaţională,
pacea, colaborarea paşnică între statele comunităţii
internaţionale.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN
6. Principiul îndeplinirii cu bună-credinţă a obligaţiilor internaţionale (pacta sunt
servanda)
Carta O.N.U. art.2, pct.2 : ,,Toţi membrii Organizaţiei [...] îşi vor îndeplini cu
bună-credinţă obligaţiile asumate potrivit prezentei Carte”.
Declarația din 1970: fiecare stat este obligat să îndeplinească cu bună-credință
obligațiile care îi incumbă în virtutea acordurilor internaționale în conformitate cu
principiile și normele general recunoscute ale dreptului internațional.
Actul final de la Helsinki din anul 1975: principiul „pacta sunt servanda” se
aplică tuturor tratatelor internaţionale legale.
Convenția de la Viena din 1969 cu privire la dreptul tratatelor:
- „orice tratat în vigoare leagă părțile și trebuie executat cu bună-credință”
(art.26).
- obligația de a îndeplini cu bună-credință obligațiile internaționale exclude
invocarea unor „motive neînsemnate sau folosirea subtilităților de interpretare,
pentru a se eluda executarea tratatelor” .
- un stat nu poate invoca dispozițiile dreptului său intern pentru a justifica
neexecutarea unui tratat (art.27).
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN

7. Principiul cooperării internaţionale


 Carta O.N.U. art. 1, pct. 3 - „realizarea cooperării internaționale în rezolvarea
problemelor internaționale cu caracter economic, social, cultural sau umanitar, în
promovarea și încurajarea respectării drepturilor omului și a libertăților
fundamentale pentru toți, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie”

 Carta O.N.U. solicită Adunării Generale, în formularea art. 13 paragraful 1 literele


a) și b), să inițieze studii și să facă recomandări în scopul promovării cooperării
internaționale în domeniul politic şi încurajării dezvoltării progresive a dreptului
internaţional şi codificării lui, în domeniul economic, social, cultural, educativ şi
sanitar, precum și pentru a sprijini înfăptuirea drepturilor omului şi libertăţilor
fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie.

 Carta O.N.U. consacră întreg capitolul IX cooperării internaționale a statelor,


denumit Cooperarea economică și socială internațională.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.2. Izvoarele principale ale dreptului internaţional public


PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN

7. Principiul cooperării internaţionale


 Declaraţia Adunării Generale a O.N.U. asupra principiilor dreptului internaţional
privind relaţiile de prietenie şi cooperare între state, conform Cartei Naţiunilor
Unite din anul 1970 stipulează că „Statele, oricare ar fi deosebirile existente între
sistemele lor politice, economice şi sociale, au obligaţia de a coopera unele cu
altele în diversele domenii ale relaţiilor internaţionale".
 Actul final de la Helsinki din 1975 consacră, de asemenea, acest principiu.
 Cooperarea internaţională constituie, în același timp, un drept şi o obligaţie ce
revine statelor:
dreptul de a participa la relaţii de obligaţia de a coopera între ele, în primul rând,
cooperare cu celelalte state ale pentru asigurarea păcii şi securităţii
comunităţii internaţionale, pe baze internaţionale, precum şi pentru realizarea
bi sau multilaterale şi în orice progresului lor, de a respecta toate principiile
domeniu de interes reciproc, fundamentale ale dreptului internaţional public,
ca şi celelalte norme imperative ale acestuia.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.3. Izvoarele auxiliare (subsidiare)


 JURISPRUDENȚA INTERNAȚIONALĂ și DOCTRINA
specialiștilor celor mai calificați în dreptul public ai diferitelor națiuni
sunt, potrivit art. 38 din Statutul Curții Internaționale de Justiție,
mijloace auxiliare de determinare a regulilor de drept.
 NU REPREZINTĂ IZVOARE PROPRIU-ZISE DE DREPT
INTERNAȚIONAL.
HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREŞTI INTERNAŢIONALE reprezintă
acte de interpretare și precizare a tratatelor sau cutumelor în scopul
aplicării normelor de drept la o speţă determinată.
Ele nu constituie precedente de natură să determine apariția de noi
norme ale dreptului internațional public.
Jurisprudența internaţională nu poate îndeplini în procesul normativ un
rol creator, ea nu se constituie, prin ea însăși, într-o sursă distinctă și
independentă de drept internaţional.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.3. Izvoarele auxiliare (subsidiare)


 Hotărârile instanţelor judiciare, hotărârile instanţelor arbitrale
internaţionale sunt pronunţate în anumite cazuri concrete.
 Au forţă juridică obligatorie numai pentru părţile în litigiu şi
numai pentru cauza pe care o soluţionează.
 Sunt importante pentru sursele dreptului internaţional
deoarece:
- reafirmă principii de drept;
- interpretează norme stipulate în tratate.
ACESTE HOTĂRÂRI SUNT MIJLOACE DE
CONSTATARE ŞI DE APLICARE A DREPTULUI
EXISTENT.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.3. Izvoarele auxiliare (subsidiare)


 ART. 38 – „doctrina celor mai calificaţi specialişti în drept public ai diferitelor naţiuni”
= exigenţă necesară în selectarea elementelor de specialitate înscrise în sfera acestui mijloc
auxiliar de determinare a regulilor de drept.
 Lucrări ştiinţifice importante au fost realizate în cadrul unor organisme şi organizaţii
internaţionale:
- Comisia de Drept Internaţional a Naţiunilor Unite, înfiinţată în 1947
- Institutul de Drept Internaţional, fondat în 1873
- Asociaţia de Drept Internaţional, creată în 1873
- Institutul pentru Cercetarea Păcii, creat în 1966
- Institutul Internaţional de Drept Spaţial creat în 1960 etc.

NU ARE ROL CREATOR.


CONSTATĂ, SISTEMATIZEAZĂ ŞI INTERPRETEAZĂ DREPTUL
INTERNAŢIONAL.
ADUCE CONTRIBUŢII NOTABILE LA DEZVOLTAREA DREPTULUI
INTERNAŢIONAL PRIN ANALIZA ŞTIINŢIFICĂ A NORMELOR SALE ÎN
LUMINA PRINCIPIILOR, FINALITĂŢILOR ŞI A FACTORILOR CARE
DETERMINĂ EVOLUŢIA VIEŢII INTERNAŢIONALE.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.4. Soft law


 Dihotomia hard law - soft law = concepte utilizate de dreptul
internațional pentru a clasifica diferitele instrumente juridice, în
funcție de forța lor juridică.
 Hard law - acele instrumente juridice care nasc obligații în sarcina
subiecților de drept vizați, care leagă, adică prescriu o conduită
precisă, obligatorie de respectat, existând, cel puțin teoretic,
posibilitatea constrângerii, în caz de nerespectare: tratatele și
convențiile internaționale, regulile rezultate din cutuma
internațională, rezoluțiile Consiliului de Securitate.
 Soft law - acele instrumente cvasilegale, lipsite de forță obligatorie,
având caracter mai degrabă de recomandare: majoritatea
rezoluțiilor și declarațiilor Adunării Generale a Națiunilor Unite,
chiar și Declarația Universală a Drepturilor Omului, diferitele
planuri de acțiune negociate de diferite state ori organizații
internaționale, principii, coduri deontologice, anumite uzanțe (cele
convenționale).
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.5. Jus cogens


 Normele de jus cogens = norme juridice menite a realiza „ordinea publică
internațională, norme juridice cu caracter imperativ destinate promovării interesului
„general și colectiv (public) la nivelul comunității internaționale”, care „prin caracterul
lor specific, reprezintă un important factor de promovare și consolidare a ordinii
juridice internaționale”.
 Convenţia de la Viena din 1969, referitoare la dreptul tratatelor, art.53 :
„Este nul orice tratat care,în momentul încheierii sale, în conflict cu o normă imperativă a
dreptului internaţional general.
În sensul prezentei Convenţii, o normă a dreptului internaţional general este o normă
acceptată şi recunoscută de comunitatea internaţională a statelor în ansamlul ei, drept
normă de la care
nu este permisă nici o derogare şi care nu poate fi modificată decât printr-o nouă normă
a dreptului internaţional general având acelaşi caracter”.
 Sunt considerate norme imperative:
- principiile fundamentale ale dreptului internaţional,
- normele reglementează „drepturi ale tuturor statelor în domenii care nu fac obiectul
suveranităţii statelor cum ar fi: libertatea mărilor ori interzicerea pirateriei, dar și o
serie de norme cu caracter umanitar, pe care ansamblul statelor le consideră
indispensabile pentru a garanta respectarea drepturilor elementare la viaţă şi la
demnitate.”
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.6. Alte posibile izvoare ale dreptului internaţional public

Actele
organizaţiilor
internaţionale

Actele
Echitatea unilaterale
ale statelor
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.6. Alte posibile izvoare ale dreptului internaţional public


ACTELE ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE: actele constitutive ale organizaţiilor (Carta
O.N.U., Statutul Consiliului Europei etc.);rezoluţiile Consiliului de Securitate al O.N.U., care sunt
obligatorii pentru statele membre O.N.U.; decizii, regulamente, directive cu caracter obligatoriu
adoptate de organele Uniunii Europene; recomandări adoptate de Adunarea Generală O.N.U. şi
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei etc.
ACTELE UNILATERALE ALE STATELOR
- DECLARAŢIA = actul prin care un stat face cunoscută altor state poziţia sa în legătură cu o anumită
situaţie şi care este în măsură să angajeze acel stat pe plan extern;
- RECUNOAŞTEREA = actul prin care un stat constată apariţia unui nou subiect de drept internaţional
(un alt stat, o organizaţie internaţională, un guvern, naţiune care luptă pentru dobândirea
independenţei sau insurgenţii dintr-un război civil) şi prin care îşi manifestă dorinţa de a stabili cu
acestea relaţii oficiale;
- PROTESTUL = o formă a demersului diplomatic prin care un stat ia poziţie împotriva acţiunilor unui
alt stat care încălcă drepturile sale legitime, atrăgându-i atenţia asupra responsabilităţii sale sau
solicitându-i reparaţii pentru prejudiciile cauzate;
- RENUNŢAREA = actul prin care un stat abandonează voluntar, total sau parţial, anumite drepturi pe
care le dobândise în baza unor tratate internaţionale.
ECHITATEA - o posibilitate acordată de părțile într-un diferend judecătorului internaţional de a judeca
acel diferend și de a propune soluția pe care o consideră justă și conformă intereselor părților în
cauză; nu este izvor formal al dreptului internaţional, ci un sistem de soluţionare a diferendelor
internaţionale.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.7. CODIFICAREA DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC

CODIFICAREA = opera prin CODIFICAREA = determinată


care se contribuie: de elemente precum:
 la clasificarea normelor  diversitatea izvoarelor,
dreptului internaţional,
 imprecizia unor norme de
 la transpunerea normelor
sorginte cutumiară şi
cutumiare în norme
convenţionale,  necesitatea precizării şi
 la precizia şi autoritatea sistematizării normelor
normelor şi instituţiilor sale, juridice de drept
 la participarea tuturor
internaţional în instrumente
statelor la procesul de formare juridice clare şi fără echivoc,
şi dezvoltare a dreptului  existenţa în anumite
internaţional. domenii a unor norme
incomplete.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.7. CODIFICAREA DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC

• Codificarea are rolul de a • Codificarea constituie nu


constata normele de drept în numai o prezentare şi
vigoare, fără a se preocupa sistematizare a normelor, ci şi
dacă ele formează un sistem o operă în cadrul căreia unele
coerent, aplicabil în norme pot fi modificate sau
raporturile internaţionale reale abrogate şi se pot crea norme
noi, astfel încât să se realizeze
un ansamblu coerent de norme
care să corespundă nevoilor şi
realităţilor epocii
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.7. CODIFICAREA DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC

După crearea O.N.U., procesul de codificare a dreptului


internațional a cunoscut o perioadă mai fertilă și s-a impus
concepţia potrivit căreia codificarea are:
- atât scopul de a constata, de a formula mai precis și
sistematiza normele de drept internaţional în care există
deja o practică constantă a statelor, precedente și opinii
doctrinare (codificare de lege lata),
- cât şi pe cel de a dezvolta progresiv dreptul internaţional
prin elaborarea de noi norme (codificare de lege ferenda).
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.7. CODIFICAREA DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC


- CATEGORII
a) codificarea oficială, realizată prin acordul statelor (are caracter
obligatoriu) și codificarea neoficială, efectuată în cadrul activității de
cercetare științifică desfășurată de organizaţii naţionale sau
internaţionale, de oameni de ştiinţă în mod individual (care nu are
caracter obligatoriu);

b) codificarea generală, ce privește ansamblul normelor dreptului


internaţional, și codificarea parţială, pe anumite ramuri ori domenii ale
acestuia;

c) codificarea principiilor generale şi codificarea amănunţită;

d) codificarea universală, a normelor de drept cu aplicabilitate pentru


toate statele lumii şi codificarea regională, care cuprinde numai normele
aplicabile unei anumite zone geografice.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.7. CODIFICAREA DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC


EVOLUŢIE
 Germeni ai preocupărilor privind codificarea au apărut încă din
antichitate (exemplu, Codul lui Hammurabi).
 De-abia în societatea modernă s-au înregistrat încercări ale unor
filozofi şi teoreticieni de a sistematiza norme ale dreptului
internațional:
- Jeremy Bentham, O introducere la principiile morale şi
legislaţiei, 1781
- John Bluntchli, Dreptul internaţional codificat, 1868.
 O contribuție semnificativă în ce privește codificarea dreptului
internațional au avut Institutul de Drept Internaţional, Asociaţia
de Drept Internaţional, Institutul de Drept Internaţional care au
elaborat unele proiecte neoficiale de codificare pe domenii ale
dreptului internaţional.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.7. CODIFICAREA DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC


EVOLUŢIE
Până la crearea O.N.U., eforturile comune ale statelor manifestate în cadrul
unor congrese sau conferinţe internaţionale au condus la realizarea unor
codificări oficiale în domenii precum:
 regimul fluviilor internaționale și rangurile diplomatice (Actul final al
Congresului de la Viena, 1815),
 dreptul maritim (Conferinţa de la Paris, 1856);
 regulile privind mijloacele de soluţionare paşnică a diferendelor
internaţionale, privind legile şi obiceiurile războiului terestru şi maritim
referitoare la ostilităţile armate, beligeranţi, mijloace permise sau interzise
în ducerea războiului, regimul juridic al prizonierilor de război şi alte
persoane protejate în timpul conflictului armat (Conferinţele internaţionale
de la Haga din 1899 şi 1907);
 interzicerea folosirii proiectilelor explozive sau încărcate cu substanțe
inflamabile ce a prefigurat constituirea dreptului umanitar modern
(Convenția de la Geneva din 1864 pentru îmbunătățirea soartei militarilor
răniţi din armatele în campanie și Declarația de la Petersburg din 1868)
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.7. CODIFICAREA DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC


EVOLUŢIE
 O.N.U. a atribuit Adunării Generale obligația de a încuraja dezvoltarea
progresivă a dreptului internațional și codificarea lui (art.13 din Carta O.N.U.)
 REZOLUȚIA 174 (II) DIN 21 NOIEMBRIE 1947 a AG a ONU - a fost creată
COMISIA DE DREPT INTERNAŢIONAL, ca organ subsidiar al Adunării generale,
având ca obiect promovarea unei dezvoltări progresive a dreptului internațional și a
codificării acestuia (art.1 din Statutul Comisiei de drept internațional)
 CDI şi-a început activitatea în 1949 şi a contribuit la elaborarea a numeroase
proiecte de convenţii de codificare a dreptului internaţional, devenite ulterior tratate
multilaterale:
 Convenţia de la Viena din 1961, privind relațiile diplomatice,
 Convenţia de la Viena din 1963 privind relaţiile consulare,
 Convenţia de la Viena din 1969, privind dreptul tratatelor,
 Cele 4 convenţii de la Geneva din 1958
 Convenţia de la Montego Bay din 1982, privind dreptul mării,
 Convenția de la Viena din 1986, privind tratatele încheiate între state și organizații
internaționale,
 Statutul Curții Penale Internționale, 1998 etc.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.7. CODIFICAREA DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC


EVOLUŢIE

PROCESUL DE CODIFICARE ESTE UN


PROCES CONTINUU, NEVOILE
RAPORTURILOR INTERNAŢIONALE
ADUCÂND ÎN ATENŢIE NOI DOMENII ÎN
CARE SUNT NECESARE SISTEMATIZĂRI
ŞI DEZVOLTĂRI ALE DREPTULUI
INTERNAŢIONAL.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.8. Raportul dintre dreptul internațional


public și dreptul intern (I)

O problemă des discutată și cu mari implicații practice este


aceea a deosebirilor existente între dreptul internațional
public si dreptul intern al statelor, precum şi a raportului
care exista între acestea.
 Dreptul internațional public pe de o parte, şi dreptul intern,
pe de altă parte, sunt două sisteme de norme şi doua tipuri
distincte de drept care acționează diferit.
 Între cele două sisteme există deosebiri privind obiectul de
reglementare, modul de elaborare a normelor, izvoarele şi
subiectele lor, sistemul de aplicare şi de sancționare.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.8. Raportul dintre dreptul internațional


public si dreptul intern (II)
 Cele două sisteme de norme se întrepătrund prin
intermediul statelor (în jurul cărora sunt organizate si prin
care acționează), între state existând relații de influențare
reciproca si intercondiționare.
 Există norme de drept internațional, în special acelea
cuprinse în tratate internaționale, în temeiul cărora statele
care devin părți la aceste tratate sunt obligate sa ia anumite
masuri în planul legislației lor interne, pentru aducerea la
îndeplinire a obligațiilor ce le revin din aceste tratate.
 În problema raportului dintre dreptul internațional
public si dreptul intern s-au conturat în doctrina de
specialitate doua teorii opuse:
 teoria dualistă
 teoria monistă.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.8. Raportul dintre dreptul internațional


public si dreptul intern (III)
 Teoria dualistă
- consideră ca dreptul intern și dreptul internațional ar reprezenta două sisteme
juridice distincte, care acționează pe planuri diferite, cu domenii diverse de
aplicare și fără comunicare între ele, având izvoare distincte și destinatari
deosebiți, ceea ce nu exclude însă anumite legături și interferențe între ele;
- aplicarea dreptului internațional în ordinea juridică a statelor nu se poate face
decât ca urmare a transformării normelor de drept internațional în norme de
drept intern,
- Concluzia: o normă de drept internațional, devenită normă internă, poate fi
modificată sau abrogată printr-o lege internă ulterioară;
- adepţii acestei teorii (Triepel, Anzilotti) consideră ca „ruptura” dintre cele două
sisteme s-ar datora faptului că fiecare dintre ele funcționează în conformitate cu
câte un alt principiu:
în dreptul intern principiul în dreptul internațional domină principiul
caracterului obligatoriu al legii, pacta sunt servanda – tratatele
pentru toate categoriile de subiecte de internaționale legând numai statele care
drept sunt părți la aceste tratate
„un stat nu poate invoca dreptul său intern pentru neexecutarea unui tratat
internațional”(art. 27 Convenția asupra dreptului tratatelor 1969) - statele stabilesc
chiar prin constituție regula conformității legilor interne cu tratatele internaționale.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.8. Raportul dintre dreptul internațional public


şi dreptul intern (IV)
 Teoria monistă
- susţine că dreptul internaţional şi dreptul intern formează o singură ordine
juridică, indiferent dacă normele juridice reglementează în planul realităţilor
interne sau în planul realităţilor internaţionale.
- adepţii acestei teorii pornesc de la ideea că dreptul, în general, nu ar trebui separat
în funcţie de interesele naţionale sau internaţionale, pentru că, oricum, acestea
sunt convergente către obiective şi scopuri finalmente comune.
 Problemă: care dintre cele două sisteme trebuie să prevaleze?

Teoria priorităţii dreptului intern al statelor - este susţinută în general de şcoala


funcţionalismului juridic, inspirată din concepţiile filosofice ale lui Hegel, care susţine
că normele dreptului internaţional practic nu există, ele fiind doar o proiectare în
planul relaţiilor internaţionale a unor norme de drept intern care trebuie să asigure
interesul naţional, raporturile dintre state fiind esenţialmente raporturi de forţă.
Teoria priorităţii dreptului internaţional - este susţinută îndeosebi de şcoala
normativistă a lui Kelsen; susţine existenţa unei ordini universale, superioară ordinilor
juridice interne; competenţă atribuită statelor în cadrul ordinii universale; normele de
drept se ordonează astfel într-o ierarhie strictă, dreptul internaţional aflându-se în
vârful acestei piramide; dreptul etatic trebuie să se adapteze exigenţelor dreptului
internaţional.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.8. Raportul dintre dreptul internațional public şi dreptul


intern (V)
 Constituția României stabilește (2003):

- ARTICOLUL 11 - Dreptul internațional si dreptul intern


(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună-credință
obligațiile ce-i revin din tratatele la care este parte.
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.
(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde
dispoziții contrare Constituției, ratificarea lui poate avea loc numai după
revizuirea Constituției.
- ARTICOLUL 20 - Tratatele internaționale privind drepturile omului
(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi
interpretate si aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor
Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care Romania este parte.
(2) Dacă exista neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului, la care Romania este parte, și legile interne, au prioritate
reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile
interne conțin dispoziții mai favorabile.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2.8. Raportul dintre dreptul internațional public şi dreptul


intern (VI)
CONCLUZIE
Raportul dintre dreptul intern şi dreptul internaţional este complex.
Cele două sisteme se intercondiţionează.
Se poate constata prevalenţa unuia sau altuia în anumite domenii sau
momente ale evoluţiei istorice.
Nici unul dintre aceste curente de gândire nu exprimă adevăratele
raporturi dintre dreptul intern şi dreptul internaţional, exagerând sau
absolutizând unul din cele două sisteme.
Dreptul internaţional pozitiv pledează în favoarea primatului
dreptului internaţional.
 Multiplicărea relaţiilor internaţionale şi apariţia în prim planul
preocupărilor umanităţii a unor probleme globale ce necesită
cooperarea tuturor statelor pentru soluţionarea impune un efort tot mai
concertat al tuturor statelor şi popoarelor şi renunţarea la astfel de
„formulări rigide”.
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN
GALAŢI

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

• 3.1. Consideraţii generale


• 3.2. Statele
• 3.3. Organizaţiile internaţionale
• 3.4. Calitatea de subiect de
drept internaţional a altor
entităţi
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.1. CONSIDERAȚII GENERALE

 În cadrul societății internaționale se manifestă mai multe categorii


de entități care acționează în calitate de actori ai relațiilor
internaționale: state, organizații internaționale guvernamentale și
neguvernamentale, națiunile sau popoarele care luptă pentru
cucerirea independenței, societăți transnaționale, persoane fizice.
 În ordinea juridică internațională determinarea calității de subiect
de drept este justificată de nevoia:
- de a identifica dintre acestea doar acele entități care au
capacitatea de a dobândi drepturi și obligații internaționale,
- de a participa la elaborarea normelor de drept internațional,
- de a participa la derularea raporturilor guvernate de normele
juridice de drept internațional.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.1.CONSIDERAȚII GENERALE

 Este considerat subiect al dreptului internaţional titularul de


drepturi şi obligaţii internaţionale, participant la relațiile
reglementate de dreptul internaţional.
 S-a atribuit calitatea de subiecte ale dreptului internaţional public
următoarelor entităţi:
 statului suveran, ca subiect originar şi cu competenţe
depline, care mult timp a fost singurul subiect al acestui drept;
 organizaţiilor internaţionale guvernamentale, ca subiecte
derivate şi limitate;
 poporului care luptă pentru independenţă, ca subiect în
devenire şi cu competenţă limitată şi în curs de afirmare.
În mod tradițional DREPTUL INTERNAȚIONAL este înțeles ca un
drept exclusiv INTERETATIC, definit fiind ca un ansamblu de
reguli care guvernează raporturile dintre state.
Evoluția societății internaționale, mai ales după cel de-al doilea
Război Mondial, a condus la recunoașterea într-o anumită măsură a
personalității internaționale a altor categorii de subiecte.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE

 Oswald Sprengler - statul ar fi una dintre fizionomiile


istorice prin care o colectivitate își afirmă unitatea sa
politică și își îndeplinește destinul.
 Statul a fost considerat ca reprezentând „o anumită
comunitate, aparținând de regulă aceleași națiuni, in care
organizează politic și se edifică o serie de instituții proprii,
a căror funcționalitate ritmică și eficientă este asigurată
prin respectul normelor de drept” (Duculescu, Călinoiu, &
Duculescu).
 Constantin Dissescu - „o unitate alcătuită din reuniunea
mai multor oameni pe un teritoriu determinat, în forma
guvernanților și guvernaților”
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE

 Din perspectivă constituțională, statul este definit, în esență, prin trei


elemente: populație, teritoriu și puterea publică sau suveranitatea.
 Ca subiect originar, direct şi nemijlocit al dreptului internaţional, statul
posedă capacitatea deplină de a-şi asuma totalitatea drepturilor şi
obligaţiilor cu caracter internaţional, indiferent de întinderea teritoriului
său, mărimea populaţiei ori stadiul de dezvoltare.
 Noțiunea de stat a fost formulată în termeni foarte exacți în Convenția de
la Montevideo din 1933, încheiată între S.U.A. și statele latino-
americane, cu privire la drepturile și obligațiile statelor, care în art.1
menționează că:
„statul este un subiect de drept internațional care posedă următoarele
caracteristici:
a) o populație,
b) un teritoriu,
c) un guvern,
d) capacitatea de a intra în relații cu alte state”.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE

 Personalitatea juridică internațională a statului relevă dubla sa


calitate, de creator și destinatar al normelor juridice
internaționale.
 Numai statele au capacitatea de a dobândi și de a-și asuma
totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter internațional
în calitatea lor de „subiecte originare, tipice și fundamentale ale
dreptului internațional”.
 Identificat ca titular universal şi originar al drepturilor şi
obligaţiilor statul se detaşează în raport cu celelalte subiecte
ale dreptului internaţional public prin competenţele sale:
- materiale (ratione materiae),
- personale (ratione personae) şi
- teritoriale (ratione locci).
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE

• dreptul la suveranitate, integritate


teritorială și independență;
• dreptul la legitima apărare;
• dreptul la pace şi securitate;
• dreptul la cooperare în condiții reciproc
avantajoase;
DREPTURI • dreptul de a participa la viaţa
internaţională;
• dreptul fiecărui stat de a participa la
rezolvarea problemelor de interes comun;
• dreptul la dezvoltare şi progres;
• dreptul fiecărui stat de a-și decide singur
soarta...
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE

• respectarea suveranității celorlalte state, a


integrității teritoriale și independenței fiecărui
stat;
• nerecurgerea la forţă sau ameninţarea cu
forţa;
• promovarea păcii și securității internaționale;
• dezvoltarea cooperării internaţionale pe baze
reciproc avantajoase;
OBLIGAŢII • obligaţia de a îndeplini cu bună-credinţă
obligaţiile internaţionale asumate;
• obligaţia de a soluționa toate diferendele pe
cale paşnică;
• respectarea dreptului fiecărui stat la dezvoltare
economică, la exploatarea resurselor și
bogățiilor naționale;
• neamestecul în treburile interne ale altor state
etc.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Formele de organizare a statelor


STATELE  se caracterizează prin existenţa unui singur sistem de organe ale puterii, justiţiei şi administraţiei;
UNITARE  în relaţiile externe se manifestă ca subiecte unice de drept internaţional.

UNIUNEA PERSONALĂ
 asocierea a două sau mai multe state, ce au aceeaşi persoană ca şef de stat;
 fiecare stat membru al uniunii îşi păstra legislaţia, administraţia şi justiţia;
 rămânea subiect distinct de drept internaţional şi avea reprezentanţe diplomatice proprii, încheind tratate în nume propriu.
Ex. Uniunea personală realizată prin unirea Ţării Româneşti şi a Moldovei în ianuarie 1859, sub un singur domnitor, Al. I. Cuza, cu
denumirea de Principatele Unite

UNIUNEA REALĂ
 asocierea a două sau mai multe state, având un şef de stat comun, organe comune de reprezentare în relaţiile cu alte state;
 din punct de vedere constituţional, legislativ şi administrativ continuă să exercite fiecare anumite atribute ale suveranităţii.
Ex. Principatele Române între 1862-1864; Norvegia şi Suedia (1815-1905)

CONFEDERAŢIA DE STATE
 uniune creată de regulă prin tratate internaţionale;
 statele participante îşi păstrează deplina independenţă şi calitatea de subiecte ale dreptului internaţional;
STATELE  ele au organe legislative şi executive proprii şi un organ comun, denumit dieta sau congres.
COMPUSE Ex. Confederaţia Statelor Unite creată în 1778

STATUL FEDERAL
 rezultatul fuziunii mai multor state în cadrul organizării statelor complexe şi exercită pe plan intern şi extern atributele
deplinei suveranităţi;
 uniunea federală este subiect deplin al dreptului internaţional, statele federale dispunând de unele atribute limitate, mai ales în
sfera relaţiilor externe.
Ex. S.U.A.

ALTE UNIUNI DE STATE


 Commonwealth, Uniunea franceză etc.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Suveranitatea

 ÎN PLANUL REALITĂŢILOR INTERNE, statul se


înfăţişează ca PUTERE SUVERANĂ, ca organizare politică
a societăţii, subsumând diferite organe (autorităţi) cu
atribuţii specifice: legislative, executive, jurisdicţionale.
 CA MEMBRU AL SOCIETĂŢII INTERNAŢIONALE,
statul participă la relaţiile internaţionale în baza
PRINCIPIULUI EGALITĂŢII SUVERANE, ceea ce
determină o altă semnificaţie a suveranităţii decât cea
specifică vieţii interne.
 Element sine-qua-non pentru existenţa unui stat în ordinea
juridică internaţională, SUVERANITATEA sa este
identificată cu „INDEPENDENŢA”.
 Personalitatea internațională a statutului impune ca puterea
publică să fie independentă, ceea ce conferă statului calitatea
de stat suveran.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Suveranitatea

„Suveranitatea, în relațiile dintre state, înseamnă independență.


Independența cu privire la o parte a globului este dreptul de a exercita
asupra ei funcțiile statale excluzând orice alt stat. Dezvoltarea organizării
naționale a statelor de-a lungul ultimelor secole și, ca și corolar,
dezvoltarea dreptului internațional, au stabilit principiul competenței
exclusive a statului asupra propriului teritoriu, făcând din stat punctul de
plecare al reglementării celor mai multe dintre chestiunile care privesc
raporturile internaționale” .
(Max Huber , Afacerea Insula Palmas (SUA vs. Olanda) – 1928)
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Suveranitatea

Suveranitatea de stat este acea calitate a puterii


de stat
„de a fi supremă în raport cu oricare altă putere
socială existentă în limitele sale teritoriale şi
independentă faţă de puterea oricărui alt stat sau
organism internaţional, calitatea exprimată în
dreptul statului de a-şi stabili în mod liber, fără
nici o imixtiune din afară, scopul activităţilor sale
pe plan intern şi extern, sarcinile fundamentale pe
care le are de îndeplinit şi mijloacele necesare
realizării lor, respectând suveranitatea altor state
şi normele dreptului internaţional” G. Vrabie
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Suveranitatea

Pe plan internaţional are


relevanţă existenţa suveranităţii
concurente, care are drept
Fiecare stat dispune de aceeaşi
consecinţă „egalitatea juridică a
putere suverană în gestionarea
suveranităţii”, conformă
relaţiilor internaţionale.
adagiului „libertatea unora se
opreşte acolo unde începe
libertatea altora”.

Potrivit Convenţiei de la În acelaşi sens este şi avizul nr.1


Montevideo din anul 1933, pentru al Comisiei de arbitraj a
ca o entitate să dobândească Conferinţei de pace pentru fosta
personalitate internaţională de tip Iugoslavie din 29 noiembrie
statal este necesar să întrunească 1991, în care statul este definit
următoarele condiţii: populaţia, ca „o colectivitate care se
teritoriul, un guvern şi compune dintr-un teritoriu, o
capacitatea de a intra în relaţii populaţie supusă unei puteri
cu alte state. politice organizate”.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Populația

POPULAŢIA reprezintă o colectivitate permanentă, organizată şi relativ


numeroasă, pentru a putea subzista prin resurse proprii şi formează raţiunea şi
substanţa unui stat .

Ca element constitutiv al statului, POPULAȚIA cuprinde masa indivizilor


legaţi de stat prin cetăţenie, aşadar, totalitatea cetăţenilor unui stat, din care
majoritatea locuiesc pe teritoriul acelui stat, dar o parte dintre ei se pot afla şi
în alte state.

Statul apare ca expresie şi personalizare a unui grup uman.

Dreptul internaţional public consacră dreptul popoarelor sau naţiunilor de a


dispune de ele însele, inclusiv de a se constitui ca stat suveran.

O POPULAŢIE care răspunde criteriilor de definire a poporului sau naţiunii


poate să-şi exercite dreptul la autodeterminare şi să se organizeze ca stat, fără
consideraţiuni de ordin cantitativ sau calitativ.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Populația


Avizul nr.1 al Comisiei de arbitraj a Conferinţei de pace pentru fosta Iugoslavie
din 29 noiembrie 1991
Statul - „o colectivitate care se compune dintr-un teritoriu şi o populaţie
supusă unei puteri politice organizate”.
Art.1 al Convenţiei de la Montevideo din 1933
„subiectul de drept internaţional care posedă următoarele caractere: o
populaţie, un teritoriu, un guvern şi capacitatea de a intra în relaţie unele
cu altele”.
Raluca Miga-Beșteliu - totalitatea persoanelor fizice legate de un stat prin
cetăţenie, ”indiferent dacă locuiesc pe teritoriul acelui stat ori se află în alte
state”.
Pe teritoriul unui stat se pot afla:
- cetățenii statului respectiv + cetățeni străini + apatrizi
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Populația

COOPERAREA STATELOR

 Tratate multilaterale și bilaterale


 Soluționarea unor probleme complexe vizând populația, ce
nu pot fi rezolvate numai prin legislație națională
 Aspecte vizate:
- Protecția diplomatică
- Regimul juridic al străinilor
- Dubla cetățenie
- Apatridia
- Dreptul de azil
- Extrădarea
- Expulzarea
- Protecția drepturilor omului
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Populația

Domenii şi instituţii juridice relevante pentru


dreptul internațional
- condițiile în care statutul juridic al cetățenilor
sau străinilor unui stat este recunoscut și poate fi
opozabil altor state sau foruri internaționale;
- compatibilitatea exercițiului acestor competențe
cu normele de drept internațional.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Populația. Cetățenia

 legătura politică şi juridică permanentă şi


efectivă dintre o persoană fizică şi un anumit
stat, care generează drepturi şi obligaţii pentru
cetăţean şi statul respectiv .
 semnifică apartenența unei persoane la un anumit
stat.
”cetățenia este o legătură juridică care se întemeiază
pe un fapt social, pe o legătură, o solidaritate
efectivă de existență, interese, sentimente, alături
de o reciprocitate de drepturi și obligații.
Se poate spune că ea este expresia juridică a faptului
că individul căreia îi este conferită (…) este în fapt,
mai strâns legat de populația statului care i-o acordă
decât de a oricărui alt stat”
(Hotărârea Curții Internaționale de Justiție, 6 aprilie
1955, cauza Nottebohm)
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Populația. Cetățenia

ATRIBUT AL STATELOR COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ

Regulile privind modul de opozabilitatea cetățeniei unui stat față


obținere și de pierdere a cetățeniei, de alte state,
conținutul juridic al cetățeniei, - faptul că în virtutea acestei legături
efectele sale sunt stabilite prin statul își extinde suveranitatea asupra
legislația fiecărui stat, unei persoane ce are cetățenia statului
reglementarea cetățeniei fiind un respectiv în afara frontierelor sale,
atribut exclusiv al statelor, în ceea - protecția unor grupuri sociale au
ce privește aspectele menționate. determinat cooperarea internațională
în acest domeniu și adoptarea unor
reguli comune cu caracter
convențional bilateral sau multilateral,
menite să înlăture efectele „nedorite”
generate de lipsa de concordanță între
legislațiile naționale ale statelor.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Populația. Cetățenia

 Potrivit art.15 din Declaraţia universală a


drepturilor omului din 1948:
1. Orice persoană are dreptul la o cetăţenie.
2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de
cetăţenia sa ori de dreptul de a-şi schimba
cetăţenia.
• Art. 4 - Convenţia europeană asupra cetăţeniei -
adoptată în cadrul Consiliului Europei – 1997
1. Fiecare stat va determina prin legislaţie proprie
care sunt cetăţenii săi.
2. Această legislaţie trebuie acceptată de celelalte
state, cu condiţia ca ea să fie în conformitate cu
convenţiile internaţionale aplicabile, cu dreptul
internaţional cutumiar şi cu principiile de drept
general recunoscute în materie de cetăţenie.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Populația. Cetățenia


 Instituția juridică a cetățeniei aparține dreptului constituțional deoarece normele care o compun fiind
edictate de stat, în temeiul suveranității sale.
 În dreptul comparat s-au înregistrat următoarele MODALITĂȚI DE DOBÂNDIRE a cetățeniei:

1. dobândirea ca efect al naşterii; 2. dobândirea cetăţeniei ca efect al unui act juridic


individual emis de autoritatea competentă.

Principiul jus sanguinis Principiul jus soli – - prin CĂSĂTORIE încheiată între două persoane care au
- impune dobândirea de copilul dobândeşte cetăţenii diferite;
către copilul a cetăţeniei cetăţenia statului pe - prin ADOPŢIE, copilul poate căpăta cetăţenia
părinţilor săi indiferent teritoriul căruia se naşte, adoptatorului, dacă nu a avut o alta cetăţenie sau a avut
de locul naşterii sale. indiferent de cetăţenia cetăţenia unui stat străin;
părinţilor săi. - prin REDOBÂNDIRE SAU REINTEGRARE, se poate
reveni la vechea cetăţenie dacă fostul cetăţean se repatriază
ori dacă o femeie măritată şi-a pierdut cetăţenia obţinută prin
căsătoria cu un străin, iar ulterior divorţează;
- ca efect al ŞEDERII PRELUNGITE pe teritoriul unui alt
stat decât cel de origine;
- prin OPŢIUNE, în cazul transferului unui teritoriu de la un
stat la altul, în cazul persoanelor care locuiesc în teritoriul
transferat, acestea având dreptul de a opta între a-şi menţine
cetăţenia şi a obţine cetăţenia noului stat.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Populația. Cetățenia

Pierderea cetățeniei
1. RENUNŢAREA LA CETĂŢENIE 2. RETRAGEREA CETĂŢENIEI

este un act individual al cetăţeanului este măsură excepţională, cu


și are efect strict personal. caracter de sancţiune,
ce se poate lua împotriva unui
cetăţean cu domiciliul în străinătate
care a avut o conduită neloială faţă
de statul de origine
prin săvârşirea unor fapte grave,
precum şi în cazul în care cetăţenia a
fost obţinută în mod fraudulos.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Populația. Cetățenia

Conflicte de cetățenie
 Diferențele de regim juridic existente între state în
ceea ce privește cetățenia (principiile, modurile de
dobândire și de pierdere a cetățeniei) generează așa-
numitele „conflicte de cetățenie”:
- Bipatridia (multipatridia)
- Apatridia.
 Convenţia de la Haga din 1930, privind conflictele de
naţionalitate:
- fiecare stat are dreptul să stabilească prin lege cine
sunt naţionalii săi, iar legislaţia unui stat trebuie să
fie admisă de alte state, „cu condiţia ca aceasta să
fie in acord cu convenţiile internaţionale, cu cutuma
internaţională şi cu principiile de drept general
recunoscute în materie de naţionalitate”
(art. 1 al Convenţiei).
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Populația. Cetățenia


Conflicte de cetățenie
Bipatridia (multipatridia) Apatridia

Situaţia juridică a unei persoane care deţine Situaţia când anumite persoane nu au nici o
concomitent cetăţenia a două (sau mai multe) state cetăţenie sau îşi pierd cetăţenia fără a deveni
(conflict pozitiv de cetățenie) cetăţeni al altui stat, ca efect al
poate apărea în următoarele cazuri:
neconcordanțelor legislațiilor naționale
- un copil se naște pe teritoriul unui stat care aplică
principiul teritorial (lex loci), din părinţi cetăţeni ai (conflict negativ de cetățenie).
unui stat care aplică principiul jus sanguinis; Nu beneficiază de o definiție în cuprinsul
- în caz de adopţie de către un străin, dacă statul al instrumentelor juridice internaționale
cărui cetăţean este copilul adoptat nu consimte la referitoare la apatrizi.
renunţarea la cetăţenie, iar statul adoptatorului îi Termenul de apatrid este definit în art. 1 al
acordă copilului cetăţenia sa în mod automat, prin Convenției cu privire la statutul apatrizilor în
efectul legii; următoarea formulare: „o persoană pe care nici
- în cazul căsătoriei cu un străin, dacă după legislaţia
un stat nu o consideră ca resortisant al său prin
ţării sale femeia nu-şi pierde cetăţenia prin căsătorie,
iar potrivit legislaţiei statului al cărui cetăţean este aplicarea legislației sale”.
soțul, soţia dobândeşte automat cetăţenia acestuia;
- în cazul în care o persoana dobândeşte cetăţenia
altui stat, fără să fi renunţat la cetăţenia originară.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Populația.


REGIMUL JURIDIC AL STRĂINILOR

STRĂINUL

persoana fizică
cetăţean al altui stat
aflată permanent sau temporar
pe teritoriul unui stat
fără a avea şi cetăţenia acestuia
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Populația.


REGIMUL JURIDIC AL STRĂINILOR
„un amalgam de reguli cutumiare și Drepturile şi obligaţiile străinului pe teritoriul
convenționale” altui stat
(Dinh, Daillier, & Pellet, Droit international 1.Pe plan internaţional nu există norme unitare, de
aplicabilitate generală, care să stabilească categoriile
public, 2002, p. 745)
de drepturi și obligații privitoare la străini.
-cuprinde: condiţiile de intrare, de şedere şi de 2.. Străinii nu se pot bucura de drepturile politice
ieşire a străinilor din ţară, drepturile şi acordate cetățenilor statului pe teritoriul căruia
obligaţiile acestora în raport cu statul pe locuiesc.
teritoriul căruia se află . 3. Străinii se bucură de drepturile civile.
Instituția juridică a străinului este reglementată 4. Statele pot restrânge aplicarea faţă de străini a
prin: unor drepturi civile prevăzute de legislaţia lor internă
- norme de drept intern, stabilite de către în scopul protejării propriilor cetăţeni:
-obligaţia obţinerii unei aprobări pentru deplasarea în
fiecare stat prin legislaţia proprie şi prin acte
teritoriu,
ale administraţiei sau ale justiţiei statului -înregistrarea la organele de poliţie,
primitor -prezentarea periodică la control etc.
-norme internaționale, stabilite pe bază de 5. Străinii trebuie să respecte legile şi celelalte
reciprocitate de către state prin convenţii reglementări ale statului pe teritoriul căruia se află şi
internaţionale, în general cu caracter bilateral să nu întreprindă nici o acţiune împotriva statului
respectiv.
ritoriul altui stat
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Populația.


REGIMUL JURIDIC AL STRĂINILOR

Tipuri de regim juridic al străinilor Reglementări naționale și internaționale

a) regimul naţional - statele recunosc străinilor Legea 482/2004 pentru modificarea și


ce locuiesc pe teritoriul lor aceleaşi drepturi pe completarea OUG nr.194/2002 privind
care le acordă propriilor cetăţeni, cu excepţia regimul străinilor în România
drepturilor politice; Constituția României (art.17): cetățenii
b) regimul clauzei naţiunii celei mai favorizate români se bucură în străinătate de
– străinilor li se acordă, în baza unor tratate protecția statului român
internaţionale, regimul cel mai favorabil care a Convenția de la Viena 1961
fost acordat cetăţenilor unui stat terţ pe Convenția de la Viena 1963
teritoriul statului respectiv;
c) regimul standardelor internaţionale – străinii
se bucură pe teritoriul unui stat cel puţin de
tratamentul minim ce se acordă pe plan
internaţional unor asemenea persoane;
d) regimul mixt – adoptat de majoritatea
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Populația.


REFUGIAȚII – problemă a comunității internaționale
Problema refugiaţilor a devenit importantă pentru comunitatea internațională odată cu începutul
secolului XX și constituie obiect de preocupare atât pentru statele primitoare, cât şi pentru Organizaţia
Naţiunilor Unite, în cadrul căreia s-au încheiat mai multe convenţii sau alte acte internaţionale prin
care se încearcă o rezolvare a problemelor acestora.
Refugiații au față de statul primitor obligații similare cu cele ale oricărui străin.

Refugiatul = persoana care în urma unor temeri justificate de a fi persecutată pe motive de rasă, religie,
naţionalitate, apartenenţă la un grup social sau opinie politică, se găseşte în afara ţării sale de origine şi nu
poate sau din cauza acestor temeri nu doreşte să revină în ţara sa.
(Convenţia privind statutul refugiaţilor din 1951 şi Protocolul asupra refugiaţilor din 1967 )

„Refugiat” înseamnă orice resortisant al unei țări terțe care, ca urmare a unei temeri bine fondate de a fi
persecutat din cauza rasei sale, a religiei, a naționalității, a opiniilor politice sau a apartenenței la un anumit
grup social, se află în afara țării al cărei cetățean este și care nu poate sau, din cauza acestei temeri, nu dorește
să solicite protecția respectivei țări sau orice apatrid care, aflându-se din motivele menționate anterior în
afara țării în care avea reședința obișnuită, nu poate sau, din cauza acestei temeri, nu dorește să se întoarcă în
respectiva țară
(Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care
trebuie sa le indeplineasca resortisanții țarilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internaționala, la un statut uniform pentru
refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiara și la conținutul protecției acordate)
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Populația.


REFUGIAȚII – problemă a comunității internaționale
Reglementari internaționale Reglementări naționale

Convenţia privind statutul refugiaţilor din 1951 România a aderat la Convenţia din 1951 şi la
împreună cu Protocolul asupra refugiaţilor din Protocolul din 1967 în anul 1991 şi a
1967 reglementat situaţia refugiaţilor pe teritoriul său
Convenția privind statutul apatrizilor (1954) prin
Convenția privind reducerea cazurilor de Legea nr. 15 din 1996 privind statutul şi
apatridie(1961) regimul refugiaţilor în România, care a fost
Convenția Organizație Unității Africane privind abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr.
anumite aspecte ale problemei refugiaților în 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor
Africa (1969) în România (modificată ulterior prin Ordonanţa
Declarația de la Cartagena privind refugiații Guvernului nr. 13/2002, aprobată cu modificări
(1984) de Legea 323/2001, ce a fost abrogată prin
Declarația Universală a Drepturilor Omului Legea 122/2006, privind azilul în România, cu
Pactul Internațional privind drepturile civile și modificările ulterioare).
politice ale omului
Pactul Internațional privind drepturile
economice, sociale și culturale ale omului
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Populația.


REFUGIAȚII – problemă a comunității internaționale

Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) a fost creat


în decembrie 1950.

Are sarcina de a căuta soluţii permanente pentru problema refugiaţilor, de


a oferi sprijin pe termen lung guvernelor, statelor şi organizaţiilor
neguvernamentale concretizat în măsuri care să faciliteze repatrierea
liber consimţită a refugiaților sau asimilarea lor în noile comunităţi
naţionale

problema refugiaților dreptul de azil


teritorial
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Populația.


DREPTUL DE AZIL
 dreptul unui stat suveran de a aproba
intrarea şi stabilirea pe teritoriul său a unor
străini supuşi persecuţiilor sau urmăriţi în
ţara lor pentru activităţi politice ori pentru
concepţiile lor care nu sunt în concordanţă
cu regimul politic şi juridic intern al statului
de origine:
azilul politic (teritorial)
• Drept al persoanei solicitante – drept al statului

azilul diplomatic
• Nu i se recunoaște legalitatea de către majoritatea statelor
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Populația.


DREPTUL DE AZIL
AZILUL POLITIC (TERITORIAL)
Declarația Universală a Drepturilor Omului în art.14
„1. În caz de persecuție, orice persoană are dreptul de a căuta azil și de a beneficia de azil în alte țări.
2. Acest drept nu poate fi invocat în caz de urmărire ce rezultă în mod real dintr-o crimă de drept comun sau din
acțiuni contrare scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite.”

Nu există o definiție acceptată în mod unanim pentru termenul de „persecuție”.


Autorii fac referire la art.1A din Convenția de la Geneva din 1951, iar interpretarea art. 33 pct.1 din aceeași
convenție conduce la concluzia că persecuția poate consta într-o amenințare la adresa unei persoane pe motiv de
rasă, religie, naționalitate, apartenență la un grup social sau opinie politică.
Sunt exceptate persoanele urmărite pentru infracţiuni de drept comun sau pentru acţiuni contrare scopurilor şi
principiilor O.N.U.
Statul primitor este obligat să acorde azilantului acceptat regimul juridic acordat străinilor, să nu-l extrădeze sau
să-l expulzeze și să nu-l trimită înapoi în ţara de origine în care este supus persecuţiilor.
În conformitate cu Declarația asupra azilului teritorial, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 14 decembrie
1967:
- statele sunt obligate să respecte azilul acordat de un stat;
- dacă un stat nu poate acorda azil, alte state trebuie să ia măsuri pentru a ușura greutățile acelui stat;
- persoanele care cer azil nu vor fi refuzate la frontieră, dacă au intrat deja pe teritoriul statului unde caută azil și
nu vor fi trimise în alt stat în care există riscul de a fi persecutate;
- statele nu vor permite persoanelor cărora le-a acordat azil să săvârșească acte contrare scopurilor și principiilor
Națiunilor Unite.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Populația.


DREPTUL DE AZIL

Constă în acordarea de refugiu în localurile misiunilor diplomatice.


Se acordă în baza unor cutume locale și pe bază de reciprocitate.
A făcut obiectul unor convenţii internaţionale încheiate între state
sud-americane (Convenţia de la Havana din 1928 şi Convenţia de la
Caracas din 1954).
Situaţii de acordare a azilului diplomatic au existat şi pe continentul
european.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Populația.


EXPULZAREA
măsură de siguranţă, cu caracter administrativ, sancționator
• prin care un stat constrânge pe unul sau mai mulţi străini,
• persoane care au devenit indezirabile în statul respectiv,
• să părăsească teritoriul său în cel mai scurt timp,
• în scopul ocrotirii ordinii juridice a statului,
• pentru raţiuni de securitate ori de apărare a ordinii publice,
• ori pentru raţiuni politice, economice sau de altă natură
Reglementări
- expulzatului trebuie să i se recunoască dreptul de a opta asupra teritoriului unde urmează să fie expulzat, el neputând să
fie trimis într-o ţară sau un teritoriu în care existenţa ori libertatea sa ar fi ameninţate din diverse motive;
- este interzisă expulzarea străinului într-o țară sau pe un teritoriu în care persoana sau libertatea sa ar fi amenințate pentru
motive de rasă, religie, cetățenie sau opinii politice (art. 33 alin. 1 din Convenția privind statutul refugiaților din 28 iulie
1951);
- art.13 al Pactului internațional privind drepturile civile și politice (adoptat de Adunarea Generală a ONU în 1966):
”Un străin care se află în mod legal pe teritoriul unui stat parte la prezentul Pact nu poate fi expulzat decât în executarea
unei decizii luate în conformitate cu legea şi, dacă raţiuni imperioase de securitate naţională nu se opun, el trebuie să aibă
posibilitatea de a prezenta considerentele care pledează împotriva expulzării sale şi de a obţine examinarea cazului său de
către autoritatea competentă, ori de câte una sau mai multe persoane special desemnate de această autoritate, fiind
reprezentat în acest scop.”
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Populația.


Extrădarea
- Un atribut de suveranitate al statului care o acordă și se materializează în actul prin
care un stat predă, la cererea altui stat, o persoană aflată pe teritoriul său, în vederea
cercetării sau judecării acesteia pentru săvârşirea unei fapte penale sau a executării
pedepsei, dacă a fost condamnată anterior de o instanţă de judecată.
- Extrădarea se poate face pentru: crime împotriva păcii, crime împotriva umanităţii,
crime de război, terorism, infracţiunile de drept comun.
- Nu pot fi extrădaţi: autorii infracţiunilor politice sau cei care ar putea fi condamnaţi la
moarte ori ar exista riscul să fie supuşi torturii sau la rele tratamente; cetăţenii proprii ai
statului solicitat, cu excepția cazurilor de reciprocitate expres prevăzute de lege.
Condiţiile de fond ale extrădării sunt:
fapta pentru care se cere extrădarea să fi fost prevăzută ca infracţiune atât în legislaţia statului solicitant, cât şi în cea a
statului solicitat (principiul dublei incriminări);
persoana extrădată să nu fie judecată şi condamnată decât pentru infracţiunea pentru care s-a cerut extrădarea (principiul
specialităţii);
fapta trebuie să aibă o anumita gravitate, concretizată într-un anumit minim de pedeapsă privativă de libertate prevăzut în
legislaţia ambelor ţări;
să nu fi intervenit prescripţia incriminării sau a executării pedepsei respective, ori o cauza care înlătură răspunderea penală;
făptuitorul să nu mai fi fost condamnat sau să se fi dispus scoaterea sa de sub urmărire penală pentru fapta pentru care se
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Teritoriul

TERITORIUL DE STAT este partea globului pământesc


asupra căruia un stat îşi exercită suveranitatea sa, în mod
exclusiv şi deplină, ce asigură cadrul spaţial de aşezare a
populaţiei și care cuprinde teritoriul terestru, râurile,
fluviile, canalele, mările interioare şi marea teritoriale,
precum şi spaţiul aerian, subsolul terestru, solul şi subsolul.
maritim.
Spaţiul (terestru, acvatic sau aerian) care constituie teritoriul
de stat reprezintă un element-condiţie esenţial pentru
existenţa grupului uman organizat politic în stat şi pentru
exercitarea prerogativelor suveranităţii în planul realităţilor
interne (supremaţia statului).

Inexistenţa teritoriului de stat lasă fără sens însuşi conceptul


de organizare politică, populaţia fără un spaţiu propriu, în
care să dispună de ea însăşi, fiind în imposibilitate de a se
constitui ca stat.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Teritoriul

NATURA JURIDICĂ
 Teritoriul reprezintă una din premisele existenței statului ca subiect originar al dreptului
internațional (alături de populație și structura organelor puterii).
 Suveranitatea teritorială se exprimă prin exercitarea autorității unui singur stat asupra
unui teritoriu.
 Competenţa teritorială a statului este exclusivă şi deplină.
 Această exclusivitate a competenței teritoriale rezultă din egalitatea suverană a statelor.
 Statul este singurul în măsură să determine natura competențelor pe care le exercită
asupra teritoriului de stat și întinderea acestora.

CARACTERISTICI
ALE
TERITORIULUI
STATELOR
MODERNE

BAZA MATERIALĂ
LIMITAT PRIN
A EXISTENŢEI ŞI
STABIL FRONTIERELE
ACTIVITĂŢII
STATULUI
STATULUI
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Teritoriul

COMPONENŢA
TERITORIULUI DE
STAT

TERITORIUL TERITORIUL
SPAŢIUL AERIAN
TERESTRU ACVATIC

apele interioare coloana de aer care se


solul şi nemaritime, apele găsește deasupra
subsolul maritime, inclusiv teritoriului terestru și
marea teritorială teritoriului acvatic
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Teritoriul


FRONTIERELE DE STAT
= linii reale sau imaginare, prin care se delimitează teritoriul unui stat de teritoriile
altor state şi se delimitează competenţa teritorială a statului.
A. din punct de vedere al aliniamentelor
frontiere naturale – cele stabilite frontiere artificiale – cele stabilite pe baza
cu ajutorul formelor de relief, unor meridiane sau paralele ori prin linii
(creasta sau baza munţilor, imaginare (paralela 38 latitudine nordică, linia
anumite ape). exterioară a mării teritoriale).

 B. din punct de vedere al componentelor teritoriului


frontiera frontiera fluvială frontiera maritimă – frontiera aeriană – delimitează
terestră – – se stabilește, de delimitează marea spațiul aerian al statului de
desparte regulă pe teritorială a statelor spațiile aeriene ale statelor vecine
uscatul între mijlocul cu litoral de marea prin linii perpendiculare
B. state
două
 din punctcanalului
de vedere al componentelor teritoriului
teritorială a statelor imaginare ce au ca repere
navigabil al vecine și de marea frontierele terestre, fluviale și
fluviului; liberă; maritime, până la limita
inferioară a spațiului cosmic.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Teritoriul


MODIFICAREA TERITORIULUI STATELOR

 Modalitățile de dobândire sau de modificare a teritoriului au evoluat în decursul timpului.


 În Evul Mediu erau considerate drept titluri juridice pentru modificarea teritoriilor unor state
căsătoriile între familiile regale și partajele succesorale, precum și bulele papale.
 Erau considerate titluri legale de dobândire a noi teritorii ocupația sau descoperirea originară,
continuitatea și contiguitatea, la fel ca și cucerirea de teritorii ca urmare a unor războaie.
 Cesiunea de teritorii a reprezentat o altă modalitate legală de prin care unele teritorii treceau
de la un stat la altul, în mod convențional.
 Potrivit dreptului internațional contemporan, modificările teritoriale sunt legale numai dacă
se realizează potrivit consimțământului liber exprimat al populației care locuiește pe acel
teritoriu.
 Modificarea teritoriului statelor poate avea loc
 cu respectarea principiului dreptului popoarelor la autodeterminare
 prin mijloace paşnice (prin tratative directe între statele interesate şi pe bază de acord între
ele):
- hotărârea organului legislativ suprem;
- consultarea directă a populaţiei prin referendum
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Teritoriul


FLUVII INTERNAȚIONALE
 Fluvii internaţionale = cursuri de apă care separă sau traversează teritoriile a două sau mai multe state şi
care sunt navigabile până la vărsarea lor în mare.
 Dreptul internaţional fluvial = ansamblul normelor cutumiare şi convenţionale şi a instituţiilor juridice,
parte componentă a dreptului internaţional public, care reglementează libertatea de navigaţie pe anumite
fluvii şi alte activităţi ale statelor în acest domeniu precum şi acţiunile de protejare a apelor acestor fluvii
împotriva poluării.
REGULI PRIVIND REGIMUL INTERNAŢIONAL AL UNOR FLUVII
 suveranitatea statelor riverane asupra sectorului naţional de pe acele fluvii;
 principiul libertăţii de navigaţie, pentru navele comerciale ale statelor;
 egalitatea de tratament aplicată tuturor navelor comerciale;
 obligaţia statelor riverane de a întreprinde lucrări de menţinere a navigabilităţii fluviului şi de
îmbunătăţire a ei, în sectorul lor naţional;
 navele militare ale statelor neriverane nu au dreptul să navigheze pe fluviile cu regim internaţional;
 constituirea unor comisii internaţionale de supraveghere internaţională a modului în care se aplică regimul
internaţional al fluviilor;
 dreptul fiecărui stat riveran la un fluviu cu regim internaţional să folosească, în mod rezonabil şi echitabil,
apele fluviului, fără să lezeze interesele celorlalte state riverane
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Teritoriul


FLUVII INTERNAȚIONALE

Dunărea Canalul Dunăre-Marea Neagră

Regimul internaţional de navigaţie pe Dunăre a Canalul Dunăre - Marea Neagră, realizat


fost stabilit prin mai multe convenţii internaţionale integral pe teritoriul României, formează o
(cele de la Paris, din 1856 şi 1921 şi de la Belgrad, artera fluvială națională sub jurisdicția
din 1948).
exclusivă a statului nostru.
„Convenţia privind regimul de navigaţie pe Dunăre”
din 18 august 1948, în vigoare şi în prezent, reafirmă Navigația prin canalul Dunăre - Marea Neagră
libertatea de navigaţie pe Dunăre. se desfășoară în condițiile Regulamentului
Convenţia de la Belgrad prevede două tipuri de navigației pe Dunăre în sectorul românesc
organe internaţionale: adoptat prin decizia Comisiei Dunării din 19
Comisia Dunării, organ cu competenţă generală martie 1973.
asupra întregului fluviu;
Administraţiile fluviale speciale, organe cu
competenţă limitată, la anumite sectoare de pe fluviu.
Comisia Dunării are sediul actual la Budapesta şi
este compusă din reprezentanţii statelor riverane, câte
unul, din partea fiecărui stat riveran
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Teritoriul


DREPTUL MĂRII

Dreptul internaţional al mării = parte din dreptul internaţional public, ansamblul normelor de drept
internaţional (convenţionale şi cutumiare), care reglementează regimul juridic al spaţiilor maritime,
raporturile de colaborare dintre state în folosirea acestor spaţii şi a resurselor lor.

Marea teritorială = fâşia de apă adiacentă ţărmului, măsurată de la liniile de bază ale ţărmului până la
12 mile marine în larg, asupra căreia statul riveran exercită suveranitate deplină şi exclusivă.

Zona contiguă = spaţiul maritim, care se află dincolo de limita exterioară a mării teritoriale, adiacent
acesteia, şi care se întinde în larg, până la o anumită distanţă.

Platoul continental = prelungirea naturală a ţărmului care se poate întinde până la limita externă a
marginii continentale, sau până la 200 mile marine „de la linia de bază a mării teritoriale.”

Zona economică exclusivă a mării = zona situată dincolo de marea teritorială, adiacentă ei, care se
poate întinde până la 200 mile marine, de la linia de bază a mării teritoriale,a statului riveran.

Marea liberă = acea parte a mării care nu aparţine mării teritoriale sau apelor interioare ale unui stat.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Teritoriul


DREPTUL MĂRII
REGLEMENTĂRI
 Convenţia privind marea teritorială şi zona contiguă, 1958
 Convenţia cu privire la platoul continental, 1958
 Convenţia privind marea liberă, 1958
 Convenţia cu privire la pescuit şi protejarea resurselor vii ale
mării, 1958
 Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, 1982.
 România a ratificat Convenția Națiunilor Unite asupra
dreptului mării prin Legea nr.110/1996 și a aderat la Acordul
referitor la aplicarea părții a XI-a a Convenției, încheiat la
New York, 28 iulie 1994.
 Regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării
teritoriale şi al zonei contigue ale României este stabilit în
România prin Legea nr.17 din 7 august 1990, republicată în
2002
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Teritoriul


DREPTUL MĂRII

ZONA INTERNAŢIONALĂ A TERITORIILOR SUBMARINE


 „Fundul mărilor şi oceanelor şi subsolul lor, dincolo de limitele
jurisdicţiei naţionale... şi resursele zonei formează patrimoniul
comun al umanităţii.”
 (Declaraţia asupra principiilor privind fundul mărilor şi oceanelor şi
subsolul lor, dincolo de limitele jurisdicţiei naţionale” din 1970)
 Conform prevederilor Convenţiei asupra dreptului mării, din 1982,
zona internaţională a teritoriilor submarine trebuie să fie deschisă
tuturor statelor, pentru folosirea ei exclusiv în scopuri paşnice.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Teritoriul


SPAȚIUL AERIAN AL STATULUI

Fiecare stat are suveranitate completă şi exclusivă


asupra spaţiului aerian de deasupra teritoriului său.
 Dreptul internaţional aerian cuprinde normele juridice
care reglementează folosirea de către oameni a
spaţiului aerian, statutul juridic al aeronavelor şi
regulile referitoare la circulaţia aeriană.
 Dreptul internaţional spaţial este ansamblul de norme
juridice create de state pentru reglementarea relaţiilor
dintre el şi alte subiecte ale sale, relaţii ce iau naştere
ca urmare a explorării şi folosirii spaţiului
extraatmosferic şi a corpurilor cereşti.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Teritoriul


SPAȚIUL AERIAN AL STATULUI
Cele cinci libertăţi ale aerului Principiile de bază ale dreptului
internaţional spaţial
Acordul cu privire la tranzitul serviciilor aeriene principiul folosirii cosmosului exclusiv în scopuri
internaţionale paşnice
Acordul cu privire la transportul aerian internaţional principiul explorării şi folosirii cosmosului spre
1) libertatea de survol; binele şi în interesul tuturor ţărilor al întregii omeniri
2) dreptul de escală tehnică pe teritoriul unui stat; principiul libertăţii de exploatare şi folosire a
3) libertatea de a debarca pasageri, corespondentă şi cosmosului de către toate statele
mărfuri provenind din statul a cărui naţionalitate o principiul neadmiterii apropriaţiunii cosmosului
are aeronava, pe teritoriul oricărei părţi contractante principiul păstrării jurisdicţiei şi proprietăţii statului
la convenţie; de lansare asupra obiectelor spaţiale şi a echipajelor
4) libertatea de a îmbarca pasageri, corespondenţă şi lor
mărfuri cu destinaţia statului ei de înmatriculare; principiul cooperării internaţionale în activitatea
5) libertatea de a debarca şi îmbarca pasageri, spaţială
corespondenţă şi mărfuri pe teritoriul oricărui stat principiul interzicerii contaminării cosmosului şi de a
parte contractantă a convenţiei. produce schimbări nocive în mediul terestru
principiul răspunderii internaţionale a statelor pentru
întreaga activitate spaţială
principiul considerării astronauţilor ca trimişi ai
omenirii.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Teritoriul


SPAȚIUL AERIAN AL STATULUI

REGLEMENTĂRI
Convenţia de la Chicago, asupra aviaţiei civile internaţionale, 1944
Tratatul cu privire la principiile care guvernează activitatea statelor în exploatarea şi
folosirea spaţiului extraatmosferic, 1967
Acordul cu privire la salvarea astronauţilor, reîntoarcerea lor şi restituirea obiectelor
lansate în spaţiul extraatmosferic, 1968
Convenţia cu privire la răspunderea internaţională pentru daunele provocate de
obiectele spaţiale, 1972;
Convenţia asupra înmatriculării obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic, 1975;
Acordul guvernând activităţile statelor pe Lună şi celelalte corpuri cereşti, 1979.
LEGE nr.40 din 28 iunie 1993
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei şi Agentia Spatiala Europeana
(E.S.A.) privind cooperarea spatiala in scopuri pasnice, publicat în M.Of. nr. 143/30
iun. 1993
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Teritoriul


SPAȚIUL AERIAN AL STATULUI

Luna și celelalte corpuri cerești sunt patrimoniul comun al umanității.


Ele nu pot forma obiectul unor aproprieri naționale.
Acordul de reglementare a activității statelor pe Lună și celelalte
corpuri cerești (1979) interzice plasarea pe Lună ori pe celelalte corpuri
cerești a armelor ori a unor baze militare, precum și efectuarea de
experiențe ori manevre militare.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Autoritatea guvernamentală

AUTORITATEA GUVERNAMENTALĂ INDEPENDENTĂ în luarea


deciziilor, guvernul, trebuie să dispună de atributele puterii asupra populaţiei şi
teritoriului, să asigure statului integritate teritorială şi independenţă politică.
= AUTORITATEA POLITICĂ prin care populaţia se organizează în interior şi
prin care relaţionează cu alte entităţi cu personalitate internaţională.
= un aparat de stat constituit pe un ansamblu de structuri şi reguli politico-
administrative.
= statul este întotdeauna justificarea şi punerea în formă a unui principiu ierarhic,
un cadru general al drepturilor şi obligaţiilor pe care populaţia sa le are în raport
cu el însuşi, funcţia sa internaţională fiind aceea de a asigura existenţa grupului,
continuitatea unei vieţi colective liniştite şi funcţionarea regulată a serviciilor
publice.
Guvernelor nu li se pot impune reguli internaţionale de organizare internă, pentru
că suveranitatea statelor obligă la neintervenţie în treburile interne ale acestora.
Guvernul rămâne în planul dreptului internaţional doar exponentul concret al
societăţii organizate politic în stat, pe un teritoriu determinat.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Capacitatea de a intra în relații cu alte state

CAPACITATEA DE A INTRA ÎN RELAŢII CU


ALTE STATE implică şi suveranitatea ca trăsătură a
puterii politice şi reprezintă baza politică şi juridică a
calităţii statului de subiect de drept internaţional.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Neutralitatea

Instituţia neutralităţii constituie una din cele mai vechi instituţii ale
dreptului internaţional public.
Prima reglementare, care cuprinde reguli privind drepturile statelor neutre
este Consolato del Mare publicată la Barcelona, în jurul anului 1494.
Statutul de neutralitate impunea imparţialitatea unui stat, faţă de toate
statele beligerante, participante la un război.
Asumarea de către un stat a obligaţiei de a nu participa la nici un conflict
armat a transformat neutralitatea ocazională într-una permanentă.
Au statut de neutralitate și sunt recunoscute ca atare în plan internațional
următoarele state:
Elveţia (statut recunoscut la Congresul de la Viena din
1815);
Austria (din 1955);
Laos (din 1962);
Malta (prin declarația guvernamentală din 1979).
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Neutralitatea

IMPARŢIALĂ

POZITIVĂ PERMANENTĂ

TIPURI DE
NEUTRALITATE

TEMPORARĂ
ACTIVĂ

DIFERENŢIATĂ
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Neutralitatea


NEUTRALITATEA IMPARŢIALĂ (ABSOLUTĂ), a apărut în legătură cu războiul şi fost reglementată prin
convenţiile de la Haga din anul 1899 şi 1907; potrivit reglementărilor convenţiilor menționate, statul neutru
are, în timp de război, obligaţia să adopte o poziţie egală faţă de beligeranţi, fără a favoriza pe nici unul dintre
ei.
NEUTRALITATEA DIFERENŢIATĂ, ce presupune nu numai neparticiparea unui stat la conflictul armat
(război), dar şi îndatorirea acestui stat de a acorda ajutor nemilitar statului victimă a agresiunii şi de a nu
sprijini statul agresor.

NEUTRALITATEA PERMANENTĂ, înțeleasă ca statutul internaţional special pe care îl poate adopta un stat, pe baza unui
act unilateral sau pe baza unui act internaţional acceptat de el, în temeiul căruia statul respectiv se obligă să nu participe la
războaie internaţionale, iar în timp de pace să nu participe la alianţe militare sau la alte acţiuni de pregătire a unui război şi să
nu întreprindă acţiuni discriminatorii în relaţiile internaţionale, contrare cooperării paşnice între state şi popoare.

NEUTRALITATEA TEMPORARĂ (OCAZIONALĂ) semnifică atitudinea unui stat de a nu


participa la un anumit conflict militar

NEUTRALITATEA ACTIVĂ desemnează anumite opţiuni de politică externă ale unor state mici
în perioada „războiului rece”, în vederea promovării intereselor specifice.

NEUTRALITATEA POZITIVĂ presupune participarea la mişcarea de nealiniere, neparticiparea


la blocurile militare.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Neutralitatea

Sistemul de asigurare a păcii și securității instituit pentru prevenirea colectivă a


agresiunii în conformitate cu prevederile din Capitolul VII al Cartei O.N.U., a
determinat clarificarea problemei referitoare la COMPATIBILITATEA DINTRE
STATUTUL DE NEUTRALITATE ȘI CALITATEA DE MEMBRU O.N.U.
Art.2(5) al Cartei, TOATE STATELE MEMBRE ALE O.N.U. TREBUIE SĂ
ACORDE AJUTOR ÎN ORICE ACȚIUNE ÎNTREPRINSĂ ÎN
CONFORMITATE CU CARTA.
Art. 48 alin.1 din Capitolul VII al Cartei O.N.U. dă dreptul Consiliul de Securitate
să aleagă unele state membre, cărora să le solicite participarea directă la măsurile
de constrângere cu forța armată pe care le decide.
Statele membre care vor să pună la dispoziția Consiliului de Securitate forțe armate
trebuie să încheie acorduri speciale cu acesta.
CONCLUZIA MAJORITARĂ DECLARĂ COMPATIBILITATEA
STATUTULUI DE NEUTRALITATE CU CALITATEA DE STAT MEMBRU
AL O.N.U.
Ca urmare, Elveția a devenit membru O.N.U. din 2002, în urma unui referendum,
iar Austria este membru O.N.U. din 1955.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Recunoașterea internațională

DEFINIŢIE
„actul unilateral al statului prin care constată apariția unui nou subiect de drept
internațional sau a altor categorii (guvern, națiune care luptă pentru independență
sau insurgenții într-un război civil), manifestându-și dorința de a stabili cu ele relații
oficiale” (Dicţionar de drept internaţional public, 1982, p. 25)

statele noi apărute în comunitatea


internaţională

poporul (naţiunea) care guvernele apărute pe cale


luptă pentru independenţă; neconstituţională

răsculaţii într-un război civil


Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Recunoașterea internațională

a) Recunoaşterea statelor în dreptul internaţional


Recunoașterea constituie „actul prin care un stat admite că o entitate politică
îndeplinește condițiile specifice ale unui stat nou, având personalitate juridică
deplină în ordinea internațională și își exprimă voința de a-l considera ca membru al
comunității internaționale”

act politic instrument


juridic
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3.2. STATELE. Recunoașterea internațională

recunoașterea de fapt recunoașterea de drept


(de facto) (de jure)
 recunoaştere provizorie  recunoaştere definitivă,
 poate fi revocată  nu poate fi retrasă;
 este limitată la stabilirea de
 este o recunoaştere deplină,
relaţii oficiale între cele două
state numai la nivel consular relaţiile între cele două state
se stabilesc la nivel
diplomatic
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC
3.2. STATELE. Recunoașterea internațională

recunoașterea explicită recunoașterea implicită


(expresă) (tacită)
 realizată printr-o declaraţie a • rezultă, în mod indirect, din
statului care recunoaşte, o anumite acte făcute de statul
notă diplomatică, o care recunoaşte faţă de statul
nou
telegramă, etc.
Ex. statul care recunoaşte
încheie un tratat internaţional
cu noul stat sau declară război
noului stat.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC
3.2. STATELE. Recunoașterea internațională

recunoaștere individuală recunoaștere colectivă

• în anumite circumstanțe
 REGULA politice
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC
3.2. STATELE. Recunoașterea internațională

teoria constitutivă a teoria declarativă a


recunoaşterii recunoaşterii
actul de recunoaştere actul recunoaşterii reprezintă
internaţională a statului nou un act de constatare din
îi conferă acestuia calitatea partea unui stat a unei noi
realităţi care s-a ivit în
de subiect de drept
comunitatea internaţională
internaţional public
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC
3.2. STATELE. Recunoașterea internațională

Problema recunoaşterii internaţionale a unui guvern se pune numai în cazul când el


a ajuns la conducerea unui stat, prin căi neconstituţionale: revoluţie, insurecţie,
lovitură de stat sau printr-o cale paşnică, neconstituţională.
Recunoaşterea guvernului - actul prin care un stat, declară sau admite tacit că
guvernul altui stat este capabil să intermedieze relaţiile dintre cele două state.

În doctrină s-au conturat două curente de opinie:


-doctrina TOBAR - formulată în 1907, refuza recunoaşterea guvernelor ajunse la
putere prin insurecţii
-doctrina ESTRADA - apărută ca reacție la practicile doctrinei Tobar, a fost
formulată în 1930 și susține ideea potrivit căreia nerecunoașterea noilor guverne ar
constitui, în fapt, o imixtiune în afacerile interne ale altor state. „Mexicul nu se
pronunță cu privire la acordarea de recunoaștere” și nu contestă „dreptul pe care îl
au națiunile străine de a accepta, de a menține sau de a înlocui guvernele sau
autoritățile lor” - Genaro Estrada, notă adresată reprezentanților diplomatici ai
acestei țări în 1930.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC
3.2. STATELE. Recunoașterea internațională

-Are ca obiect naţiunea (poporul) care luptă pentru


independenţă şi a organului care conduce această
luptă.
-Recunoaşterea organelor de conducere a mişcărilor
de eliberare naţională (guverne provizorii, comitete
naţionale, fronturi de salvare naţională etc.),
constituie un mijloc juridic deosebit de important în
dobândirea independenţei de stat a popoarelor.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC
3.2. STATELE. Recunoașterea internațională

-Are ca efect dobândirea de drepturi şi obligaţii pentru părţile


implicate în conflict:
-recunoaşterea ca insurgenţi se face, de obicei, de guvernul
împotriva căruia luptă răsculaţii, dar şi de state terţe; prin
această recunoaştere, insurgenţii capturaţi sunt trataţi ca
prizonieri de război, iar actele lor prin care au produs anumite
daune statelor străine sau cetăţenilor lor nu mai angajează
răspunderea internaţională a guvernului legal împotriva căruia
luptă răsculaţii;
-recunoaşterea ca beligeranţi se face de statele terţe; recunoaşterea
ca beligeranţi reprezintă actul prin care un stat declară sau
admite că el adoptă o poziţie neutră faţă de părţile care luptă
într-un război civil (atât faţă de forţele guvernamentale, cât şi
faţă de răsculaţi).
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC
3.2. STATELE. Succesiunea statelor

-Succesiunea statelor în dreptul internaţional public


reprezintă substituirea între două state pe acelaşi
teritoriu, ca urmare a dispariţiei unui stat ca subiect de
drept internaţional (statul predecesor) şi înlocuirea lui
de către un stat nou (statul succesor), ori a altor mutații
pe care un teritoriu este susceptibil să le sufere.
-Denumirea de „succesiune a statelor” își are originea în
dreptul intern și a fost apreciată de unii autori ca
„greșită”, „inexactă”, dar Comisia de Drept
Internațional a utilizat-o ca atare în cuprinsul celor
două convenții adoptate la Viena în 1978 și 1983.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC
3.2. STATELE. Succesiunea statelor

Problema succesiunii statelor este


generată de mutații teritoriale:

reunirea mai multor state pe dezmembrarea unui stat, ce


calea fuziunii sau absorbției are caurmare apariția mai
(Republica Democrată multor state independente
Germană și Republica (U.R.S.S., 1991);
Federală Germania, 1990);

separarea sau secesiunea


transferul de teritoriu
(Pakistanul desprins de
(cesiune).
India, 1947);
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC
3.2. STATELE. Succesiunea statelor

În cadrul O.N.U. au fost negociate și adoptate două tratate


multilaterale referitoare la soluționarea situațiilor generate de
succesiunea statelor:
- Convenția referitoare la succesiunea statelor cu privire la
tratate, adoptată la Viena în 1978, intrată în vigoare în 1996;
- Convenția referitoare la succesiunea statelor în ceea ce
privește bunurile, arhivele și datoriile, adoptată la Viena în
1983 (nu a intrat încă în vigoare).
Cele două convenții definesc ”succesiunea” în următorii
termeni: „prin expresia succesiune a statelor se înțelege
substituirea unui stat în locul altuia, în ceea ce privește
răspunderea pentru relațiile internaționale ale unui teritoriu”.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC
3.2. STATELE. Succesiunea statelor

a) Succesiunea statelor la tratatele internaţionale


1) Succesiunea la tratatele internaţionale a noilor state independente,
apărute ca urmare a luptei de eliberare a popoarelor coloniale - „un stat
nou independent nu este obligat să menţină un tratat sau să devină parte la un
tratat numai pentru simplul fapt că la data succesiunii statelor tratatele erau
în vigoare în privinţa teritoriului la care se referă acea succesiune" (art. 16
Convenţia de la Viena din 1978).
2) Succesiunea în materia tratatelor internaţionale în cazul unirii a două
sau mai multe state - regula generală care se aplică este continuitatea
valabilităţii tratatelor internaţionale ale statelor predecesoare pentru statul
succesor, cu menţiunea dacă statele respective nu hotărăsc altfel.
3) Succesiunea în materia tratatelor internaţionale în cazul divizării unui
stat în mai multe state - statele succesoare preiau tratatele statului predecesor,
dacă ele nu hotărăsc altfel.
4) În cazul trecerii unei zone teritoriale de sub suveranitatea unui stat sub
suveranitate altui stat - se aplică regula valabilităţii teritoriale a limitelor
tratatelor internaţionale.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC
3.2. STATELE. Succesiunea statelor

b) Succesiunea statelor în domeniile bunurilor şi


arhivei
Bunurile și arhiva se transmit gratuit şi integral statului
succesor indiferent de locul unde se află.
c) Succesiunea statelor la datorii
Regula generală aplicabilă în această materie a
succesiunii este reglementarea pe cale
convenţională a succesiuni datoriilor de stat între
statul predecesor şi statul succesor şi prin reguli
specifice celor patru cazuri de succesiune.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

Organizația internațională
- ”o asociere de state, constituită prin tratat, înzestrată cu
o constituție și organe comune și posedând o
personalitate juridică distinctă de aceea a statelor
membre” - Comisia de Drept Internațional a O.N.U.
- o organizaţie interguvernamentală (diferențiind tranșant
aceste entități de organizațiile neguvernamentale) -
Convenția de la Viena din 1969 privind dreptul, art. 2 pct.
I
- „o asociere de state constituită printr-un tratat, având un
act constitutiv, organe comune şi personalitate juridică
distinctă de cea a statelor membre care o compun” -
Convenţia din 1975 privind reprezentarea statelor în
relaţiile lor cu organizaţiile internaţionale
guvernamentale
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

- Organizaţia internaţională constituie o formă de


coordonare a colaborării internaţionale în domenii
stabilite, pentru care statele au creat un anumit cadru
juridic instituţional permanent, printr-un statut elaborat de
comun acord, ce prevede obiectul şi scopul organizaţiei,
organele şi funcţiile lor necesare realizării obiectivelor
urmărite.
- Conținutul capacității juridice a organizațiilor
internaționale trebuie să fie expres prevăzut în actul
constitutiv, este limitat și diferit de la o organizație la alta.
- Organizaţia internaţională este subiect derivat al
dreptului internaţional numai în măsura în care statele
membre îi conferă aceasta calitate, exercitând drepturi
şi asumându-şi obligaţii internaţionale.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

- CALITATEA DE STAT MEMBRU


Statele pot deveni membre ale unei organizații internaționale PRIN
PARTICIPAREA LA CONSTITUIREA ORGANIZAȚIEI RESPECTIVE,
ori PRIN ADMITEREA ÎNTR-O ORGANIZAȚIE DEJA EXISTENTĂ
Art. 3, Carta ONU - „sunt membri originari ai Organizaţiei Naţiunilor Unite
statele care, participând la Conferinţa Naţiunilor Unite de la San
Francisco pentru Organizaţia internaţională sau semnând mai înainte
Declaraţia Naţiunilor Unite din 1 ianuarie 1942, semnează prezenta
cartă şi o ratifică în conformitate cu art.110”.
Art. 4, Carta ONU - pot deveni membri ai Naţiunilor Unite „toate celelalte
state iubitoare de pace care acceptă obligaţiile cuprinse în prezenta
cartă şi care, după aprecierea organizaţiei, sunt capabile şi dispuse să
le îndeplinească”, admiterea ca membru al Naţiunilor Unite a oricărui
stat care îndeplineşte aceste condiţii urmând a se face printr-o hotărâre
a Adunării Generale, la recomandarea Consiliului de Securitate.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

o asociere se asocierea se realizează în baza unui tratat


state constitutiv (statut, cartă, constituţie, pact etc.)

o structură
instituţională adunare generală, consiliu, secretariat etc.
proprie

personalitate personalitate juridică internaţională distinctă


juridică proprie de cea a statelor membre.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

Criteriu de clasificare Categorii


după aria de acţiune cu vocaţie universală (O.N.U.)

cu vocaţie regională (Consiliul Europei)

cu vocaţie subregională (O.C.E.M.N.)

după posibilitatea de a deschise


deveni membri
închise

după obiectul lor generale

specializate
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

Organizaţia Naţiunilor Unite


Declaraţia semnată la Moscova la 30 octombrie 1943 recunoştea
„necesitatea stabilirii, la o dată practic cât mai apropiată, a unei
organizaţii internaţionale universale, bazată pe principiul egalităţii
suverane a tuturor statelor iubitoare de pace şi deschisă tuturor acestor
state, mari şi mici, pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale”.

Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, tratat care înfiinţează organizaţia


internaţională numită Organizaţia Naţiunilor Unite, a fost semnată la
Conferinţa Naţiunilor Unite privind Organizaţia Internaţională de la San
Francisco, California, Statele Unite ale Americii, pe 26 iunie 1945, de 50
din cele 51 de ţări membre originare şi a intrat în vigoare la data de 24
octombrie 1945, după ce a fost ratificat de către cei cinci membri
permanenţi ai Consiliului de Securitate: Republica China (mai târziu
înlocuită cu Republica Populară Chineză), Franţa, Uniunea Republicilor
Socialiste Sovietice (mai târziu înlocuită de Federaţia Rusă), Regatul Unit,
şi Statele Unite şi de majoritatea celorlalte state semnatare.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

Organizaţia Naţiunilor Unite


• Textul Cartei este constituit dintr-un preambul• Capitolul X - Consiliul Economic şi Social
şi 19 capitole, care cuprind 111 articole, după• Capitolul XI - Declaraţie privind teritoriile
cum urmează: care nu se autoguvernează
• Capitolul I - Scopuri şi principii • Capitolul XII - Sistemul internaţional de tutelă
• Capitolul II - Membri • Capitolul XIII - Consiliul de Tutelă
• Capitolul III - Organe • Capitolul XIV - Curtea Internaţională de
• Capitolul IV - Adunarea Generală Justiţie

• Capitolul V - Consiliul de Securitate • Capitolul XV - Secretariatul


• Capitolul VI - Rezolvarea paşnică a• Capitolul XVI - Dispoziţii diverse
diferendelor • Capitolul XVII - Dispoziţii tranzitorii de
• Capitolul VII - Acţiunea în caz de ameninţări securitate
împotriva păcii, de încălcări ale păcii şi de• Capitolul XVIII - Amendamente
acte de agresiune • Capitolul XIX - Ratificare şi semnare.
• Capitolul VIII - Acorduri regionale
• Capitolul IX - Cooperarea economică şi
socială internaţională
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

Organizaţia Naţiunilor Unite


Scopurile pentru care a fost creată Organizaţia întemeiate pe respectarea principiului
Naţiunilor Unite, pentru îndeplinirea cărora egalităţii în drepturi a popoarelor şi dreptul de
acţionează guvernele membre, sunt clar definite a dispune de ele însele şi să ia oricare alte
în primul articol al Cartei : măsuri potrivite pentru consolidarea păcii
mondiale;
1. menţinerea păcii şi securităţii internaţionale,
scop pentru care trebuie să ia măsuri colective 3. să realizeze cooperarea internaţională,
eficace pentru prevenirea şi înlăturarea rezolvând probleme internaţionale cu caracter
ameninţărilor împotriva păcii şi pentru economic, social, cultural sau umanitar,
reprimarea oricăror acte de agresiune sau altor promovând şi încurajând respectarea
violări ale păcii şi să înfăptuiască, prin drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale
mijloace paşnice şi în conformitate cu pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă
principiile justiţiei şi dreptului internaţional sau religie;
aplanarea ori rezolvarea diferendelor sau
4. să fie un centru în care să se armonizeze
situaţiilor cu caracter internaţional care ar
eforturile naţiunilor pentru atingerea acestor
putea duce la o violare a păcii;
scopuri comune.
2. să dezvolte relaţiile prieteneşti între naţiuni
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

Organizaţia Naţiunilor Unite


ADUNAREA GENERALĂ este cea care întruneşte cele mai largi competenţe conform
Cartei, ocupând locul central în cadrul organizației, datorită puterii politice, financiare şi
deciziilor pe linie administrativă. Adunarea Generală este decidentul în ceea ce priveşte
compoziţia altor organe ale ONU.

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL (ECOSOC) şi CONSILIUL DE TUTELĂ sunt cele


două organe principale situate direct în subordinea Adunării Generale. ECOSOC şi-a extins
acţiunile în mod permanent, în timp ce Consiliul de Tutelă şi-a redus activitatea.

CONSILIUL DE SECURITATE este organul care acţionează independent de celelalte


entităţi în operaţiunile de menţinere a păcii şi securităţii internaţionale. El are
responsabilitatea primară în menţinerea păcii, având conştiinţa propriilor acţiuni ori decizii .

SECRETARIATUL - Secretarul General al O.N.U. deţine funcţia de Preşedinte al


Comitetului Administrativ de Coordonare, care îi reuneşte pe directorii executivi ai
agenţiilor ONU şi pe şefii executivi ai fondurilor.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC
3.4. CALITATEA DE SUBIECT DE DREPT INTERNAŢIONAL
A ALTOR ENTITĂŢI

• SUBIECTE DE DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC LIMITATE ŞI TRANZITORII:


- sfera de exercitare a drepturilor are caracter limitat și vizează transformarea în stat;
- exercitarea acestor drepturilor durează până la crearea statului nou.

Poporul care luptă pentru independenţă are următoarele drepturi:


a) să încheie tratate internaţionale cu alte subiecte de drept internaţional;
b) să întreţină relaţii oficiale cu alte subiecte ale dreptului internaţional;
c) să participe la negocieri şi la conferinţe internaţionale (în calitate de observator);
d) să primească ajutoare de la state sau organizaţii internaţionale;
e) să participe la crearea dreptului internaţional public.

• Pentru ca poporul care luptă pentru independenţă să poată exercita drepturile şi obligaţiile
internaţionale care îi revin, este necesar să dispună de o organizare determinată a mișcării
de eliberare (organe de conducere, armată de rezistență).
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC
3.4. CALITATEA DE SUBIECT DE DREPT INTERNAŢIONAL
A ALTOR ENTITĂŢI

• Problema calităţii de subiect al dreptului international a Vaticanului a generat multe


controverse.
• Unii autori analizează această problemă sub denumirea de „entități etatice contestate”.
• Vaticanul reprezintă centrul Bisericii catolice.
• În anul 1870 a fost desfiinţat ca stat şi recreat după aproape 60 ani prin Acordul de la Laterano
încheiat între Sfântul Scaun şi Regatul Italiei din 11 februarie 1929, document prin care s-a
recunoscut jurisdicţia suverană a Vaticanului asupra unui spaţiu teritorial din oraşul Roma (44
ha), dreptul de proprietate exclusivă asupra acestui spaţiu precum şi dreptul de reprezentare în
străinătate.
• Astăzi, calitatea de subiect de drept internaţional public distinct a Sfântului Scaun este
universal recunoscută.
• Vaticanul are personalitate internaţională mai redusă, suveranitatea sa nu este deplină, are
organizare administrativă în probleme religioase.
• Cetăţenia Vaticanului are caracter special şi nu afectează cetăţenia originară a persoanei
respective.
• Vaticanul este o monarhie electivă non-ereditară, ce are în calitate de suveran.
• România a stabilit relaţii diplomatice cu Vaticanul la 1 iunie1920; acestea au fost întrerupte în
1950 şi reluate în 1990.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC
3.4. CALITATEA DE SUBIECT DE DREPT INTERNAŢIONAL
A ALTOR ENTITĂŢI

• Asociații formate din persoane fizice, grupuri de particulari,


considerate, în general, subiecte de drept intern, chiar dacă unii
autori apreciază că unele dintre ele ar beneficia de un statut parțial
internațional sau ar dispune de o anumită putere normativă.
• Ele sunt clasificate ca organizații nonguvernamentale, deși unele
dintre aceste organizații îndeplinesc funcții guvernamentale
importante.
• Nu întrunesc condiţiile necesare pentru a fi subiecte de drept
internaţional public și constituie subiecte de drept intern ale
statelor unde îşi au sediul.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC
3.4. CALITATEA DE SUBIECT DE DREPT INTERNAŢIONAL
A ALTOR ENTITĂŢI

- Calitatea de subiect de drept internațional a individului rămâne, încă, obiect de


controversă între doctrinari.
- „subiecte a căror prezență este tolerată de state în ordinea internațională”
(Blachèr, 2008, p. 80);
- „Dreptul internațional a fost creat și continuă să existe ca un drept
interstatal…Faptul că individului nu i se recunoaște în dreptul internațional
contemporan caracterul de subiect de drept nu înseamnă că el nu este important
pentru societatea internațională.” (A.Năstase)
- Individul nu este destinatar direct al normei de drept internațional, el beneficiază
de protecția normei de drept internațional, dar numai prin intermediul statului și
numai dacă statul respectiv își va fi asumat angajamente prin tratate
internaționale referitoare la statutul internațional al persoanei fizice.
- Instituția drepturilor omului că „…a cunoscut un îndelungat proces de cristalizare,
înfățișându-se în prezent ca o instituție deosebit de complexă, ce ține atât de ordinea juridică
internă, cât și de cea internațională. Ea definește și însumează un ansamblu de drepturi,
libertăți și obligații ale oamenilor unii față de alții, ale statelor de a apăra și promova aceste
drepturi, ale întregii comunități internaționale de a veghea la respectarea drepturilor și
libertăților respective în fiecare țară” (Duculescu).
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC
3.4. CALITATEA DE SUBIECT DE DREPT INTERNAŢIONAL
A ALTOR ENTITĂŢI

• Problema subiectului dreptului internațional public nu este codificată.


• Recent s-a pus în discuție situația omenirii în ansamblul ei ca urmare a unor
reglementari de drept internațional, cum ar fi:
- dreptul omenirii la pace si securitate;
- dreptul asupra bunurilor declarate ca fiind bunuri comune întregii omeniri
(spațiul extraatmosferic si corpurile cerești din sistemul solar, spatiile submarine
din zona internațională a mărilor şi oceanelor.
• Se pune, însă, întrebarea:
CINE REPREZINTĂ OMENIREA ŞI CUM PARTICIPĂ LA RAPORTURILE DE
DREPT INTERNAȚIONAL ?
• Răspunsul este simplu: omenirea nu este încă un subiect de drept internațional şi,
prin urmare, nu poate participa la raporturile juridice internaționale.
UNIVERSITATEA „DANUBIUS”
DIN GALAŢI

DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4. DREPTUL TRATATELOR INTERNAŢIONALE

4.1. Definiţia, clasificarea şi funcţiile tratatului


4.2. Elementele tratatului internaţional
4.3. Încheierea şi intrarea în vigoare a tratatului
4.4. Rezerva la tratatul internaţional
4.5. Validitatea tratatelor
4.6. Efectele tratatului
4.7. Interpretarea tratatelor
4.8. Amendarea și modificarea tratatelor
4.9. Încetarea și suspendarea efectelor tratatului
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.1. Definiţia, clasificarea şi funcţiile tratatului

DREPTUL TRATATELOR

 Tratatul constituie ”calea principală” de apariție și


dezvoltare a dreptului, ceea ce face ca toate celelalte
ramuri să fie influențate (Ion M. Anghel)
 Dreptul tratatelor ”are vocația de a reglementa absolut
toate relațiile care se desfășoară între entități ce au
capacitate internațională” (Ploesteanu & al.)
 DREPTUL TRATATELOR - ANSAMBLUL DE
NORME CARE REGLEMENTEAZĂ
ÎNCHEIEREA, APLICAREA, RESPECTAREA,
INTERPRETAREA, MODIFICAREA,
ÎNCETAREA TRATATELOR.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.1. Definiţia, clasificarea şi funcţiile tratatului


CODIFICAREA DREPTULUI TRATATELOR
 S-a realizat prin următoarele acte internaționale:
- Convenţia de la Viena din 1969 privind dreptul
tratatelor;
- Convenția asupra dreptului tratatelor dintre state
și organizații internaționale sau între organizații
internaționale, de la Viena, 1986;
- Convenția de la Viena din 1978 privind
succesiunea statelor la tratatele internaționale.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.1. Definiţia, clasificarea şi funcţiile tratatului


DEFINIŢIA TRATATULUI

Art.2 alin.1 din Convenţia de la Viena din 1969 privind dreptul


tratatelor:
“un acord încheiat între state în formă scrisă şi guvernat de
dreptul internaţional, fie că este consemnat într-un singur
instrument sau în două ori în mai multe instrumente conexe şi
oricare ar fi denumirea lor particulară.”
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.1. Definiţia, clasificarea şi funcţiile tratatului

DENUMIREA TRATATELOR

 Termenul de „tratat” este general (lato


sensu) şi include orice acord încheiat între
state.

IMPORTANT !!!!!!
Indiferent care este denumirea lor,
tratatele au aceeaşi forţă juridică
obligatorie.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.1. Definiţia, clasificarea şi funcţiile tratatului

DENUMIREA TRATATELOR
• (stricto sensu) se foloseşte pentru a denumi înţelegerile cu un înalt grad de
solemnitate, cu privire la unele domenii importante ale relaţiilor
Tratatul internaţionale (de exemplu, Tratatul de pace de la Versailles din 1919).

• denumeşte acele înţelegeri prin care se stabilesc relaţii internaţionale în


domenii speciale (de exemplu, Convenţia de la Viena din 1963 privind
Convenţia relaţiile consulare).

• desemnează acele înţelegeri internaţionale intervenite îndeosebi în domenii,


în general, precis determinate: economic, comercial, financiar, cultural etc.
(de exemplu, Acordul de colaborare culturală și în domeniul învățământului
Acordul între România și Spania, semnat la București, la 25 ianuarie 1995).
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.1. Definiţia, clasificarea şi funcţiile tratatului

DENUMIREA TRATATELOR

• constituie o înţelegere privind domeniile concrete ale relaţiilor


politice dintre state şi care au un caracter solemn
• (Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, 1966)
PACTUL

• se foloseşte pentru a desemna diverse înţelegeri internaţionale; el


poate fi un act accesoriu care însoţeşte un tratat preexistent în
scopul de a-l prelungi, interpreta, completa, modifica, dar poate
desemna şi o înţelegere de-sine-stătătoare între state
• (Protocolul opţional la Convenţia de la Viena din 1963, cu privire
PROTOCOLUL
la relaţiile consulare, referitor la cetăţenia membrilor personalului
consular, intrat în vigoare la 19 martie 1967).
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.1. Definiţia, clasificarea şi funcţiile tratatului

DENUMIREA TRATATELOR

• denumeşte actul constitutiv al unei organizaţii


internaţionale sau un anumit regim juridic
• (Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie, Statutul
STATUTUL Dunării).

• declaraţia, carta, concordatul, pactul de


contrahendo, pactul de negociando, înţelegerea,
ALTE schimbul de note, act final etc
DENUMIRI.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.1. Definiţia, clasificarea şi funcţiile tratatului

CLASIFICAREA TRATATELOR
a) termenul sau durata tratatului b) posibilitatea de aderare
- tratate cu termen (Tratatul - tratatele deschise aderării
Comunității Europene a libere pentru orice stat
Cărbunelui și Oțelului - - tratatele închise, în cadrul
CECA) cărora în vederea aderării se cere
- tratate încheiate pe o consimţământul tuturor statelor
perioadă nedeterminată membre (Tratatul Atlanticului de
(tratatele de la Roma) Nord, Tratatul de aderare la
- cu termen şi posibilitatea Uniunea Europeană).
prelungirii.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.1. Definiţia, clasificarea şi funcţiile tratatului

CLASIFICAREA TRATATELOR

c) numărul părţilor la tratat d) conţinutul tratatului


- tratate bilaterale - tratate contracte
- tratate multilaterale. - tratate legi.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.1. Definiţia, clasificarea şi funcţiile tratatului

CLASIFICAREA TRATATELOR

e) etapele parcurse în cadrul f) domeniul relaţiilor care constituie


procedurii de încheiere a tratatelor obiectul lor de reglementare

- tratate în sens restrâns sau - tratate politice


formal (negociere, semnare, - acorduri culturale
ratificare) - acorduri economice
- tratate în forma simplificată - acorduri în domeniul
(negociere şi semnare). justiţiei etc.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.1. Definiţia, clasificarea şi funcţiile tratatului

FUNCȚIILE TRATATULUI
de a permite părților contractante să rezolve pe această cale diferendele
dintre ele;

de a da posibilitatea părților contractante să modifice sau să completeze


normele cutumiare;

de a contribui la organizarea societății internaționale sub aspectul


integrării ei;

de a da naștere și de a contribui la recunoașterea instituțiilor internaționale


(organizațiilor internaționale guvernamentale);

de a permite adaptarea dreptului internațional la noile realități din relațiile


internaționale și dezvoltarea lui, inclusiv codificarea acestui drept.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.2. ELEMENTELE TRATATULUI INTERNAŢIONAL

A) Elementele esenţiale ale


tratatului

B) Elementele accesorii ale


tratatului

C) Părţile componente ale tratatului


din punct de vedere al structurii sale
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.2. ELEMENTELE TRATATULUI INTERNAŢIONAL


A) ELEMENTELE ESENŢIALE ALE TRATATULUI

CALITATEA
SUBIECTELOR SAU
PĂRŢILOR LA OBIECTUL
TRATAT părțile la un TRATATULUI trebuie
tratat internațional să fie licit (să respecte
trebuie să fie subiecte principiile și normele
de drept internațional cu caracter imperativ
(statele, organizaţiile ale dreptului
internaţionale – în internațional) şi posibil
limitele competenței (realizabil).
lor, popoarele care
luptă pentru eliberare
VOINŢA PĂRŢILOR
trebuie să fie liber
exprimată, fără vicii de
consimţământ (eroare,
dol, violență, leziune);
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.2. ELEMENTELE TRATATULUI INTERNAŢIONAL


A) ELEMENTELE ESENŢIALE ALE TRATATULUI

INTENŢIA DE A
PRODUCE EFECTE
JURIDICE
orice tratat trebuie
încheiat cu intenţia de a
da naştere, de a
modifica sau de a stinge
drepturi și obligaţii între
părţi;
Convenția de la
Viena din 1969 GUVERNAREA
TRATATULUI SE
introduce conceptul FACE DE CĂTRE
JUS COGENS, NORMELE
conform căruia sunt DREPTULUI
nule tratatele care INTERNAŢIONAL -
contravin unor numai actele juridice
norme imperative reglementate de norme
ale dreptului de drept internaţional
intră în categoria
internațional tratatelor.
contemporan.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.2. ELEMENTELE TRATATULUI INTERNAŢIONAL


B) ELEMENTELE ACCESORII ALE TRATATULUI
TERMENUL CONDIȚIA
eveniment viitor şi nesigur
eveniment viitor şi sigur ca ca realizare de care
realizare de care depinde depinde începerea sau
intrarea în vigoare sau încetarea executării
ieşirea din vigoare a unui obligaţiilor prevăzute de
tratat. tratat.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.2. ELEMENTELE TRATATULUI INTERNAŢIONAL


C) PĂRŢILE COMPONENTE ALE TRATATULUI DIN PUNCT DE
VEDERE AL STRUCTURII SALE
TITLUL DISPOZITIVUL
precizează este alcătuit din ANEXELE -
pe scurt prevederile de fond hărți, declarații
materia în ale tratatului, de interpretare,
care se împărțite pe protocoale etc.
încheie și capitole, secțiuni,
părțile; articole;

PREAMBULUL CLAUZELE
conține prevederi FINALE
de ordin general conţin prevederi
referitoare la având caracter
obiectul și scopul procedural:
tratatului, mecanismul de
expunerea de intrare în vigoare a
motive tratatului, data și
locul semnării etc.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.3. Încheierea şi intrarea în vigoare a tratatului

ÎNCHEIEREA TRATATELOR
- ansamblul tuturor procedurilor, activităţilor care conduc la
formarea tratatului și intrarea sa în vigoare.

Etapele încheierii tratatelor


- i) negocierea și adoptarea textului tratatului
- ii) semnarea
- iii) exprimarea consimţământului
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.3. Încheierea şi intrarea în vigoare a tratatului


4.3.1. ACREDITAREA NEGOCIATORILOR
DEPLINELE PUTERI

Abilitarea de a purta negocieri și de a semna tratate internaționale


aparține unor persoane împuternicite în acest sens de state printr-
un document denumit „depline puteri”.
Convenţia de la Viena din 1969 privind dreptul tratatelor definește deplinele puteri în
art.2 alin.1 litera c)
ACT DIPLOMATIC EMIS DE AUTORITATEA COMPETENTĂ A
UNUI STAT, PRIN CARE SUNT DESEMNATE UNA SAU MAI
MULTE PERSOANE ÎMPUTERNICITE SĂ REPREZINTE STATUL
PENTRU NEGOCIEREA, ADOPTAREA SAU SEMNAREA UNUI
TRATAT, PRIN EXPRIMAREA DE A DEVENI PARTE LA TRATAT
SAU PENTRU A ÎNDEPLINI ALT ACT CU PRIVIRE LA ACESTA.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.3. Încheierea şi intrarea în vigoare a tratatului


4.3.1. ACREDITAREA NEGOCIATORILOR
DEPLINELE PUTERI

„1. O persoană este considerată ca reprezentând un stat pentru


adoptarea sau autentificarea textului unui tratat sau pentru a exprima
consimţământul unui stat de a se lega printr-un tratat dacă:
a) prezintă deplinele puteri cuvenite;sau
b) rezultă din practica statelor interesate sau din alte împrejurări că
aveau intenţia de a considera această persoană ca reprezentând statul
în acest scop şi a nu pretinde prezentarea de depline puteri.
2. În virtutea funcţiilor lor şi fără a fi obligaţi să prezinte depline
puteri, sunt consideraţi ca reprezentând statul lor:
a) şefii de stat, şefii guvernelor şi miniştrii afacerilor externe, pentru
toate actele referitoare la încheierea unui tratat;
b) şefii de misiune diplomatică, pentru adoptarea textului unui tratat
ce se încheie între statul acreditant şi statul acreditar;
c) reprezentanţii acreditaţi ai statelor la o conferinţă internaţională sau
pe lângă o organizaţie internaţională ori pe lângă un organ al acesteia,
pentru adoptarea textului unui tratat în această conferinţă, organizaţie
sau organ.”
(Art.7 din Convenţia de la Viena din 1969 privind dreptul tratatelor)
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.3. Încheierea şi intrarea în vigoare a tratatului


4.3.2. ) NEGOCIEREA ȘI ADOPTAREA TEXTULUI TRATATULUI
- este faza în care se redactează, se elaborează şi se adoptă textul
tratatului;
- negocierile se poartă între statele care urmează să devină părți la
tratat, numite „state negociatoare”;
- potrivit art. 2 litera e) din Convenția de la Viena din 1969, prin
expresia „stat care a participat la negociere”, se înţelege un stat
care a participat la elaborarea şi adoptarea textului tratatului;
- adoptarea textului tratatului constă în fixarea formei și conținutului
său, care astfel este considerat definitiv;
- chiar dacă adoptarea textului unui tratat se face cu consimțământul
statelor participante la elaborarea sa (art.9 din Convenția de la Viena
din 1969), această etapă nu include exprimarea voinței statelor
respective de a se lega necondiționat prin tratat
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.3. Încheierea şi intrarea în vigoare a tratatului


4.3.3. AUTENTIFICAREA ȘI SEMNAREA
Autentificarea textului tratatului se face prin mai multe metode:
semnare definitivă, semnare ad referendum, parafarea textului,
semnare amânată, act final;
Potrivit art.10 din Convenția de la Viena din 1969: textul unui
tratat este stabilit ca fiind autentic şi definitiv:
„a) respectându-se procedura prevăzută în acest text sau
convenită de statele participante la elaborarea tratatului sau,
b) în lipsa unei atare proceduri, prin semnarea ad referendum
sau parafarea, de către reprezentanţii acestor state, a textului
tratatului sau a actului final al unei conferinţe în care textul a
fost încorporat”;
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.3. Încheierea şi intrarea în vigoare a tratatului


4.3.4. EFECTUL SEMNĂRII – exprimarea consimțământului

Art.12 din Convenția de la Viena din 1969:


„consimţământul unui stat de a fi legat printr-un tratat se
exprimă prin semnătura reprezentantului acestui stat:
a) când tratatul prevede că semnătura va avea acest efect;
b) când este stabilit pe o altă cale că statele care au participat la
negociere conveniseră că semnătura va avea acest efect, sau
c) când intenţia statului de a conferi semnăturii acest efect
rezultă din deplinele puteri ale reprezentantului său sau a fost
exprimată în cursul negocierii
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.3. Încheierea şi intrarea în vigoare a tratatului


4.3.5. Ratificarea
RATIFICAREA ESTE ACTUL ORGANULUI DE STAT
COMPETENT PRIN CARE ACESTA CONFERĂ FORȚĂ
JURIDICĂ OBLIGATORIE TRATATELOR SEMNATE DE
PLENIPOTENȚIARII LOR;
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.3. Încheierea şi intrarea în vigoare a tratatului


4.3.6. Accesiunea și aderarea
alin.2 al art. 14 stabilește că exprimarea consimțământului unui
stat de a fi legat printr-un tratat se realizează prin acceptare sau
aprobare în condiţii asemănătoare acelora care se aplică
ratificării; se consideră că acceptarea ar constitui o procedură mai
simplă și mai rapidă, care permite unui stat să-și asume obligații
convenționale, fără a fi necesară procedura constituțională internă
a ratificării;
- prin aderare (art.15), ca procedură prin care un stat, care nu a
participat la negocierea unui tratat deschis își exprimă
consimțământul de a deveni parte la acesta printr-o declarație
unilaterală.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.3. ÎNCHEIEREA ŞI INTRAREA ÎN VIGOARE A TRATATULUI

4.3.7. Intrarea în vigoarea

Tratatele bilaterale Tratatele multilaterale


- la data semnării, dar numai  la un anumit termen
dacă aceasta îndeplineşte şi
după depunerea unui
funcţia de a exprima
consimţământul statului de a anumit număr de
deveni parte la tratat; instrumente de ratificare
- la data schimbării ori sau aderare.
depunerii instrumentelor de
ratificare.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.3. ÎNCHEIEREA ŞI INTRAREA ÎN VIGOARE A TRATATULUI


4.3.7. Intrarea în vigoarea

 Art. 24 din Convenția de la Viena din 1969: „un tratat intră în


vigoare la data şi după modalităţile ce s-au fixat prin dispoziţiile
sale sau prin acord între statele care au participat la negociere”.
 Dacă tratatul nu conține astfel de dispoziții „un tratat intră în
vigoare de îndată ce consimţământul de a fi legat prin tratat a
fost stabilit pentru toate statele care au participat la negociere”.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.3. ÎNCHEIEREA ŞI INTRAREA ÎN VIGOARE A TRATATULUI


4.3.8. ÎNREGISTRAREA TRATATELOR

 Art.102 Carta O.N.U. - obligația statelor de a înregistra


tratatele sau acordurile internaționale la Secretariatul O.N.U.
 Neînregistrarea tratatelor nu afectează forța lor obligatorie
pentru părți, ci doar opozabilitatea lor față de terți.
 Art.80 Convenția de la Viena din 1969 - „după intrarea lor în
vigoare, tratatele sunt trimise Secretariatului Organizaţiei
Naţiunilor Unite spre înregistrare sau clasare sau înscrierea în
repertoriu, după caz, precum şi spre publicare”.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.3. ÎNCHEIEREA ŞI INTRAREA ÎN VIGOARE A TRATATULUI


4.3.8. ÎNREGISTRAREA TRATATELOR . DEPOZITARUL
Statele participante la încheierea tratatului desemnează un depozitar - unul sau mai multe state, o
organizaţie internaţională sau principalul funcţionar administrativ al unei asemenea organizaţii.
Art.77 din Convenție – FUNCŢIILE DEPOZITARULUI
a) asigură păstrarea textului original al tratatului şi a deplinelor puteri care i s-au încredinţat;
b) întocmeşte copii certificate pentru conformitate cu textul original şi orice alte texte în alte limbi,
care pot fi cerute prin tratat şi le comunică părţilor la tratat precum şi statelor având calitatea de a
deveni părţi;
c) primeşte toate semnăturile tratatului, primeşte şi păstrează toate instrumentele, notificările şi
comunicările relative la tratat;
d) examinează dacă o semnătură, un instrument, o notificare sau o comunicare referitoare la tratat
este în bună şi cuvenită formă şi, după caz, atrage atenţia statului în cauză asupra chestiunii;
e) informează părţile la tratat şi statele având calitatea de a deveni părţi asupra actelor, notificărilor
şi comunicărilor referitoare la tratat;
f) informează statele având calitatea de a deveni părţi la tratat despre data la care a fost primit sau
depus numărul de semnături sau de instrumente de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare cerute
pentru intrarea în vigoare a tratatului;
g) asigură înregistrarea tratatului la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite;
h) îndeplineşte funcţiile menţionate în alte dispoziţii ale prezentei Convenţii.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.4. REZERVA LA TRATAT - NOŢIUNE


 „importantă inovare în dreptul tratatelor”
 „permite participarea unui număr cât mai mare de state la
tratatele multilaterale de interes general, promovând cooperarea
internațională a statelor, chiar și în situațiile când ele nu sunt de
acord asupra unor soluții de amănunt elaborate”
 o declaraţie unilaterală, oricare ar fi conţinutul sau denumirea sa,
făcută de către un stat atunci când semnează sau aprobă un tratat sau
adera la acesta, prin care îşi manifestă intenţia de a exclude sau
modifica efectul juridic al unor dispoziţii din tratat cu privire la
aplicarea lor faţă de statul respectiv – Convenţia de la Viena din
1969, art.2 alin. 1 litera d)
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.4. REZERVA LA TRATAT - SCOP


- de a reduce, pentru statul în cauză, întinderea
obligațiilor ce decurg din acel tratat;
- „de a exclude, în ceea ce-l privește, anumite
dispoziții din tratat, de a nu accepta anumite
obligații care rezultă din acel tratat, de a
preciza sensul pe care înțelege să-l dea
dispozițiilor acelui tratat”
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.4. REZERVA LA TRATAT - EXEMPLU


Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare de către România a Convenției
europene asupra cetățeniei (adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997) prin
Legea nr. 396 din 14 iunie 2002, România a formulat următoarele rezerve:
1. Cu privire la aplicarea art. 6 paragraful 4 lit. e), f) şi g) din Convenţie:
„România îşi rezervă dreptul de a acorda cetăţenia sa persoanelor născute pe
teritoriul său din părinţi cu cetăţenie străină şi persoanelor care domiciliază, în
mod legal şi obişnuit, pe teritoriul său, inclusiv apatrizilor şi refugiaţilor
recunoscuţi, la cerere, cu respectarea condiţiilor prevăzute în legislaţia internă.“
2. Cu privire la aplicarea art. 8 paragraful 1 din Convenţie: „România îşi
rezervă dreptul de a permite renunţarea la cetăţenia sa, dacă persoana
solicitantă întruneşte condiţiile prevăzute în legislaţia internă.“
3. Cu privire la aplicarea art. 17 paragraful 1 din Convenţie: „Cetăţenii români
cu domiciliul în România, care mai au o altă cetăţenie, se bucură pe teritoriul
României de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii ca şi ceilalţi cetăţeni
români, în conformitate cu prevederile Constituţiei României.“
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.4. REZERVA LA TRATAT – CONDIŢII DE FORMĂ

 rezervele la tratat să fie exprimate


în scris şi să fie comunicate statelor
contractante şi altor state care au
dreptul să fie părţi la tratat;
 celelalte părţi la tratat au dreptul să
formuleze obiecţiuni la rezervele
comunicate sau să le accepte;
 acceptarea rezervelor se poate face
expres sau tacit.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.4. REZERVA LA TRATAT – CONDIŢII DE FOND

 formularea rezervelor să nu fie în mod


expres interzisă de tratat;
 rezervele să nu se refere la dispoziţii ale
tratatului la care este exclusă în mod
expres posibilitatea de a se formula
rezerve;
 rezervele nu trebuie să fie incompatibile cu
obiectul tratatului şi scopul acestuia.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.4. REZERVA LA TRATAT – EFECTE


între statul care a formulat una între statul rezervatar și statele
sau mai multe rezerve și statele care au formulat obiecțiuni la
părți care le-au acceptat rezerve

dispozițiile tratatului leagă statele care au formulat


statul rezervatar și statele care obiecțiuni la rezerve au
le-au acceptat, cu precizarea că latitudinea de a accepta ca
restul dispozițiilor tratatului,
referitor la articolele asupra
care nu fac obiectul rezervei, să
cărora s-au formulat rezerve, se aplice între ele și statul
dispozițiile care leagă aceste rezervatar sau de a refuza
state sunt cele modificate aplicarea tratatului între ele și
conform rezervelor; statul rezervatar în ansamblu
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.5. VALIDITATEA TRATATELOR - CONSIMŢĂMÂNTULUI STATULUI DE


A DEVENI PARTE LA TRATAT
.” - prin semnare (când tratatele dobândesc forță juridică prin aceasta, potrivit voinței
părților, statele exprimând astfel că doresc să fie legate prin tratatul încheiat);
Art.12 din Convenția de la Viena din 1969, „consimţământul unui stat de a fi legat printr-
un tratat se exprimă prin semnătura reprezentantului acestui stat:
a) când tratatul prevede că semnătura va avea acest efect;
b) când este stabilit pe o altă cale că statele care au participat la negociere conveniseră că
semnătura va avea acest efect, sau
c) când intenţia statului de a conferi semnăturii acest efect rezultă din deplinele puteri ale
reprezentantului său sau a fost exprimată în cursul negocierii
- prin ratificare, aprobare, acceptare (art.14); ratificarea este actul organului de stat
competent prin care acesta conferă forță juridică obligatorie tratatelor semnate de
plenipotențiarii lor; alin.2 al art. 14 stabilește că exprimarea consimțământului unui stat de
a fi legat printr-un tratat se realizează prin acceptare sau aprobare în condiţii
asemănătoare acelora care se aplică ratificării; se consideră că acceptarea ar constitui o
procedură mai simplă și mai rapidă, care permite unui stat să-și asume obligații
convenționale, fără a fi necesară procedura constituțională internă a ratificării;
- prin aderare (art.15), ca procedură prin care un stat, care nu a participat la negocierea unui
tratat deschis își exprimă consimțământul de a deveni parte la acesta printr-o declarație
unilaterală.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.5. VALIDITATEA TRATATELOR - CAPACITATEA DE A ÎNCHEIA


TRATATE
Capacitatea limitată de a încheia tratate este
determinată de:
 statutul de neutralitate – împiedică statul
respectiv să încheie tratate cu caracter militar;
 situaţia statul federal - când capacitatea de a
Capacitatea încheia tratate revine în majoritatea cazurilor
deplină de a federaţiei şi numai rareori revine statelor
competente;
încheia tratate  organizaţiile internaţionale - au capacitatea de
aparţine subiectului a încheia tratate potrivit actelor constitutive în
principal de drept domeniile de competenţă special determinate;
internaţional –  naţiunile şi popoarele care luptă pentru
eliberare; calitatea de subiect de drept
STATUL. internaţional se manifestă numai în anumite
(art.6, Convenţia de domenii, iar în timp se exercită până la
dobândirea independenţei şi a creării statului
la Viena din 1969) nou, care va beneficia de personalitate juridică
internaţională deplină;
 Vaticanul - poate încheia tratate care ţin de
domeniul religios.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.5. VALIDITATEA TRATATELOR FORMA TRATATELOR

PRINCIPIULUI LIBERTĂŢII FORMELOR - tratatele pot fi


încheiate nu numai în forma scrisă, ci şi verbală, fără ca valoarea lor
juridică să fie afectată.
„Faptul că prezenta Convenţie nu se aplică nici acordurilor
internaţionale încheiate între state sau alte subiecte de drept
internaţional ori între aceste alte subiecte de drept internaţional şi
nici acordurilor internaţionale care nu au fost încheiate în formă
scrisă, nu aduce vreo atingere:
- valorii juridice a unor asemenea acorduri;
- aplicării la aceste acorduri a tuturor regulilor enunţate în prezenta
Convenţie, cărora ar fi supuse în temeiul dreptului internaţional
independent de Convenţie;
- aplicării Convenţiei la relaţiile dintre state, reglementate prin
acorduri internaţionale, la care sunt părţi şi alte subiecte de drept
internaţional.”
(art.3 din Convenţia de la Viena din 1969 privind dreptul tratatelor)
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.6. EFECTELE TRATATULUI


 Tratatul internațional este încheiat în scopul esențial de a
produce efecte juridice, respectiv de a crea, a modifica ori a
stinge drepturi și obligații față de subiectele de drept
internațional care participă la acesta, ca urmare a
consimțământului pe care acestea l-au dat la încheierea
tratatului.
 a) Efectele tratatului inter partes
 b) Efectele tratatului față de terți
 c) Efectele tratatului în timp
 d) Efectele tratatului în spaţiu
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.6. a) EFECTELE TRATATULUI INTER PARTES


 În principiu, tratatele produc efecte numai faţă de părţi (au
efect relativ).
 Art. 34 al Convenţiei de la Viena din 1969, privind dreptul
tratatelor:
„un tratat nu creează obligaţii, nici drepturi unui stat terţ fără
consimţământul său.”
Per a contrario, DISPOZIȚIILE TRATATULUI VOR
LEGA DOAR PĂRȚILE CONTRACTANTE,
potrivit principiului
res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.6. a) EFECTELE TRATATULUI INTER PARTES


 PACTA SUNT SERVANDA - alt principiu fundamental unanim
recunoscut care justifică rațiunea de a fi a tratatului internațional
= angajamentele juridice asumate printr-un tratat trebuie respectate
întocmai, tratatul trebuie executat cu bună-credință.
 Preambulul Pactului Societății Națiunilor: trebuie „să se respecte
în mod riguros toate obligațiile din tratate în raporturile reciproce
ale popoarelor”.
 Art. 2 pct.2 din Carta O.N.U. obligă toţi membrii Organizaţiei să-
şi îndeplinească cu bună-credinţă obligaţiile asumate potrivit Cartei.
 Convenția cu privire la dreptul tratatelor din 1969 prevede prin
art. 26 că: „Orice tratat în vigoare leagă părțile și trebuie executat
de ele cu bună credință.”
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.6. a) EFECTELE TRATATULUI INTER PARTES


 Constituția României (2003):
„ Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-
credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte
(art.11)
 Legea nr. 590/2003 privind tratatele:
„Obligațiile prevăzute de tratatele în vigoare se execută
întocmai și cu bună-credință” (art.31).
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.6. b) EFECTELE TRATATULUI FAȚĂ DE TERȚI

 Regula în materia tratatelor internaționale:


TRATATELE NU CREEAZĂ DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
PENTRU TERŢI.
 Art.35 şi 36 din Convenţia de la Viena din 1969 prevăd
situaţiile de excepţie de la principiul efectului relativ, situații
în care pot rezulta drepturi și obligații referitoare la un stat terț.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.6. b) EFECTELE TRATATULUI FAȚĂ DE TERȚI


 ART.35
Condițiile ce se cer îndeplinite pentru ca o OBLIGAȚIE să fie
opozabilă unui terț sunt următoarele:
- părțile la acest tratat înţeleg să creeze obligaţia prin mijlocirea acestei
dispoziţii;
- statul terţ acceptă în mod expres şi în scris această obligaţie.
 Pentru ca o obligație să ia naștere în sarcina unui stat terț, este necesar,
potrivit reglementării menționate, ca exprimarea consimțământului statului
terț să fie expresă.
 Sunt excluse, prin urmare, consimțământul tacit, prezumții ori
comportamente din care să rezulte acceptarea obligației.
 În cazul când o obligaţie s-a născut în sarcina unui stat terţ, potrivit
articolului 35, această obligaţie nu poate fi revocată sau modificată decât
prin consimţământul statelor părţi la tratat şi al statului terţ, afară dacă se
stabileşte că ele au convenit altfel.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.6. b) EFECTELE TRATATULUI FAȚĂ DE TERȚI

 ART.36
Alin.1 - condiționează nașterea unui DREPT pentru un stat terţ din dispoziţia unui
tratat:
- dacă părţile la acest tratat înţeleg, prin această dispoziţie, să confere acest drept
fie statului terţ sau unui grup de state căruia acesta aparţine, fie tuturor statelor şi
- dacă statul terţ consimte.
Alin.2 - consimţământul este prezumat în lipsa vreunei indicaţii contrare, afară
numai dacă tratatul nu dispune altfel.
 Statul care exercită un drept dobândit în condițiile prevăzute de art. 36 alin.1 al
Convenției, este ţinut să respecte, în exercitarea acestui drept, condiţiile prevăzute
de tratat sau stabilite conform dispoziţiilor sale.
 Drepturile născute în folosul unui stat terţ potrivit articolului 36 nu pot fi
revocate sau modificate de statele părţi dacă se stabileşte că drepturile respective
sunt destinate să nu poată fi revocate sau modificate fără consimţământul statului
terţ.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.6. b) EFECTELE TRATATULUI FAȚĂ DE TERȚI


 Opinii doctrinare susțin că unele tratate internaționale creează drepturi și
obligații ce fac excepție de la principiul relativității, așadar sunt opozabile
erga omnes (precum cele ce privesc neutralitatea unor state sau teritorii).
 Extinderea efectelor anumitor tratate asupra terților este prevăzută de
art.38 din Convenția de la Viena din 1969 și privește o regulă enunţată într-
un tratat ce poate deveni obligatorie pentru un stat terţ ca regulă cutumiară
de drept internaţional, recunoscută ca atare:
 Articolul 38
Regulile unui tratat ce devin obligatorii pentru statele terţe prin formarea
unei cutume internaţionale.
Nici una din dispoziţiile articolelor 34 şi 37 nu se opune ca o regulă
enunţată într-un tratat să devină obligatorie pentru un stat terţ ca regulă
cutumiară de drept internaţional, recunoscută ca atare.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.6. c) EFECTELE TRATATULUI ÎN TIMP


 În ceea ce privește aplicarea în timp a tratatelor, regula
generală este neretroactivitatea tratatelor, art.28
Convenţia de la Viena, 1969, privind dreptul tratatelor:
Dacă din cuprinsul tratatului nu reiese o intenţie diferită
sau nu este stabilită pe altă cale, dispoziţiile unui tratat nu
leagă o parte în ce priveşte un act sau fapt anterior datei
intrării în vigoare a acestui tratat faţă de această parte sau
în ce priveşte o situaţie care încetase să existe la acea
dată.
Aplicarea retroactivă este posibilă doar cu titlu de
excepție, dacă rezultă din tratat această intenție.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.6. c) EFECTELE TRATATULUI ÎN TIMP


 Aplicarea tratatelor succesive - art.30 din Convenţia de la Viena din 1969 -
reguli:
 în cazul în care un tratat precizează în conţinutul său că se subordonează altui
tratat anterior sau ulterior ori precizează că nu trebuie considerat ca fiind
incompatibil cu celalalt, dispoziţiile acestuia se vor aplica cu precădere;
 atunci când toate părţile la tratatul anterior sunt părţi şi la tratatul ulterior, fără
ca tratatul anterior să fi expirat sau ca aplicarea sa să fi fost suspendată, tratatul
anterior nu se mai aplică decât în măsura în care dispoziţiile sale sunt
compatibile cu cele ale tratatului ulterior;
 când părţile la tratatul anterior nu sunt toate părţi la tratatul posterior:
a) în relaţiile dintre statele care sunt părţi la ambele tratate, regula
aplicabilă este cea enunţată la paragraful anterior;
b) în relaţiile dintre un stat parte la cele două tratate şi un stat parte numai
la unul din aceste tratate, tratatul la care ambele state sunt părţi
reglementează drepturile şi obligaţiile lor reciproce.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.6. d) EFECTELE TRATATULUI ÎN SPAŢIU

 Art. 29 din Convenția de codificare a dreptului tratatelor


dispune:
„Dacă din cuprinsul tratatului nu reiese o intenţie diferită sau
dacă aceasta nu este stabilită pe altă cale, un tratat leagă pe
fiecare din părţi cu privire la întregul său teritoriu”.
 Statele au libertatea de a stabili aria teritorială asupra
căreia devin aplicabile dispozițiile tratatului încheiat între
ele.
 Dacă tratatul în cauză nu conține o astfel de precizare,
devine aplicabilă regula generală, conform căreia tratatul
leagă fiecare parte cu privire la întregul său teritoriu.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.7. INTERPRETAREA TRATATELOR

INTERPRETATIO - transpunerea sensului unui enunţ dintr-


un limbaj necunoscut într-unul cunoscut destinatarului
INTERPRETAREA JURIDICĂ - „ansamblul de operaţiuni
raţionale de abstragere, lămurire şi argumentare a sensului şi
semnificaţiilor normelor de drept formulate în textele legale în vigoare,
mijloacelor de probă şi principiilor dreptului, cu scopul justei lor aplicări
diferitelor situaţii din practică”
- „ansamblul mijloacelor, tehnicilor, instrumentelor şi metodelor prin
intermediul cărora devine posibilă aplicarea dreptului”
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.7. INTERPRETAREA TRATATELOR


Interpretarea juridică comportă valenţe distincte generate de specificul
fiecărei ramuri de drept.
Schwarzenberger apreciază că interpretarea constituie „procesul prin care se
stabileşte caracterul juridic şi efectele consensului la care au ajuns părţile”
Edwin Glaser menţionează că a interpreta un tratat înseamnă „a desluşi
înţelesul textului său”.
 CE înseamnă a interpreta un tratat internaţional? - adică problema
obiectului interpretării tratatelor;
 CINE are calitatea de a interpreta tratatele internaţionale, de la cine
emană o anumită interpretare a unui text, ce autoritate, ce efecte juridice
are această interpretare? - adică problema felurilor de interpretare a
tratatelor;
 CUM trebuie interpretate tratatele internaţionale? - adică în ce constau
regulile de drept internaţional cu privire la interpretarea tratatelor.
Ion M. Anghel - acţiunea de cercetare şi de stabilire, fie a voinţei autorilor
textului de tratat, fie a semnificaţiei textului ca atare, fie a regulii, care în
tăcerea textului, ar trebui aplicată.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.7. INTERPRETAREA TRATATELOR


Forme de interpretare a tratatelor

realizată de către
toate părţile la tratat
colectivă în momentul
autentică adoptării textului
sau mai târziu
în funcţie de
autorul
interpretării unilaterală fiecare stat

realizată de un organ al unei organizații


internaţionale
neautentică (Adunarea generală a ONU interpretează
Carta ONU);
Interpretarea doctrinară
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.7. INTERPRETAREA TRATATELOR

Forme de interpretare a tratatelor

are în vedere numai textul propriu-zis


interpretare
din tratat, considerându-se că voinţa
obiectivă
părţilor a fost clar exprimată în tratat
obiectul
interpretării

interpretare are în vedere găsirea adevăratei voinţe a


subiectivă părţilor
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.7. INTERPRETAREA TRATATELOR


Forme de interpretare a tratatelor
interpretul constată că există
interpretare concordanţă între textul juridic şi
literală cazurile practice care pot fi încadrate
în ipoteza normei juridice

nu există concordanţă între textul legal şi


cazurile din practică, exprimarea fiind
în funcţie de interpretare
restrânsă, în aceste condiţii interpretul
rezultatul extensivă
trebuind să extindă aplicarea normei
interpretării
juridice

nu există concordanţă între textul legal şi


cazurile din practică, exprimarea fiind
interpretare
prea largă, în aceste condiţii interpretul
restrictivă
trebuind să restrângă aplicarea normei
juridice
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.7. REGULI ŞI PRINCIPII DE INTERPRETARE A


TRATATELOR
INTERPRETAREA GRAMATICALĂ - folosirea în interpretarea
normei juridice de drept internaţional a regulilor gramaticii referitoare la
sintaxă, morfologie, vocabular;

INTERPRETAREA SISTEMATICĂ - stabilirea înţelesului normei


juridice de drept internaţional dintr-un tratat prin raportarea acesteia la
integralitatea textului din care face parte, la instituţia juridică în care se
încadrează, ori alte dispoziţii de drept internaţional;

INTERPRETAREA ISTORICO-TELEOLOGICĂ - lămurirea


sensului clauzelor unui tratat luându-se în considerarea condiţiile
istorice, sociale, politice, necesităţile care au condus la adoptarea
documentului respectiv şi scopul pe care l-au urmărit statele, ca părţi la
tratat, caz în care trebuie avute în vedere lucrările pregătitoare pentru
elaborarea textului tratatului, dezbaterile privitoare la proiectul de tratat
din cadrul conferinţelor internaţionale, schimburile de note etc.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.7. REGULI ŞI PRINCIPII DE INTERPRETARE A


TRATATELOR

INTERPRETAREA LOGICĂ, metodă care conduce la clarificarea


conţinutului unui tratat prin utilizarea raţionamentelor şi
argumentelor logicii formale:
- exceptio est strictissimae interpretationis ;
- generalia specialibus non derogant, specialia generalibus derogant ;
ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus;
- actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat;
- argumentum ad absurdum;
- argumentum per a contrario;
- argumentum a majori ad minus;
- argumentum a fortiori ratione
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.7. CONVENŢIA DE LA VIENA DIN 1969

 Art.31 regula generală de interpretare a tratatelor: „un tratat trebuie să fie


interpretat cu bună-credinţă potrivit sensului obişnuit ce urmează a fi
atribuit termenilor tratatului în contextul lor şi în lumina obiectului şi
scopului său”:
 dacă textul tratatului este clar, nu trebuie să i se modifice înțelesul sub
pretextul de a i se respecta spiritul;
 termenilor folosiți în tratat trebuie să li se atribuie sensul lor obișnuit,
firesc și trebuie interpretați ținând cont de obiectul și scopul tratatului;
 unui termen i se va atribui un sens special dacă este stabilit că aceasta a
fost intenţia părţilor;
 se poate recurge la mijloace complementare de interpretare pentru a
exclude sensul ambiguu sau obscur al unor termeni sau interpretările ce
ar conduce la un rezultat vădit absurd sau neraţional.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.7. CONVENŢIA DE LA VIENA DIN 1969

 În situația în care un tratat a fost autentificat în două sau mai


multe limbi, textul său are aceeaşi valoare în fiecare din aceste
limbi, afară numai dacă tratatul nu dispune sau dacă părţile nu
convin că, în caz de divergenţă, unul din texte să aibă precădere
(art.33).
 Termenii unui tratat sunt presupuşi a avea acelaşi înţeles în
diversele texte autentice.
O versiune a tratatului în altă limbă decât cele în care textul a
fost autentificat nu va fi considerată drept text autentic decât
dacă tratatul prevede sau dacă părţile au convenit aceasta.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.8. Amendarea și modificarea tratatelor


 Un tratat poate fi amendat prin acordul părţilor.
Dacă tratatul nu dispune altfel, AMENDAREA TRATATELOR MULTILATERALE este
guvernată de următoarele reguli:
A) Orice propunere tinzînd la amendarea unui tratat multilateral în relaţiile dintre toate părţile
trebuie să fie notificată tuturor statelor contractante şi fiecare dintre ele are dreptul să
participe:
a) la hotarîrea cu privire la urmarea ce se va da acestei propuneri;
b) la negocierea şi la încheierea oricărui acord avînd drept obiect amendarea tratatului.
B) Orice stat avînd calitatea de a deveni parte la tratat are de asemenea calitatea de a deveni
parte la tratat astfel cum este amendat.
C) . Acordul asupra amendamentului nu leagă statele care sînt părţi la tratat şi care nu devin
părţi la acest acord; alineatul b) al paragrafului 4 din articolul 30 se aplica acestor state.
D) . Orice stat care devine parte la tratat după intrarea în vigoare a acordului asupra
amendamentului este, dacă nu a exprimat o intenţie diferită, considerat ca fiind:
a) parte la tratat astfel cum este amendat;
b) parte la tratatul neamendat faţă de oricare parte la tratat care nu este legată prin acordul
asupra amendamentului.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.9. ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA EFECTELOR


TRATATULUI
 REGLEMENTARE
Convenția de la Viena din 1969 Secțiunea a III-a, din
Partea a V-a : ÎNCETAREA ŞI SUSPENDAREA
TRATATELOR
ÎNCETAREA privește împrejurările ce determină ca
efectele tratatului să nu se mai producă.
SUSPENDAREA se referă la întreruperea temporară a
efectelor tratatului, părțile având obligația ca pe durata
suspendării să se abțină de la săvârșirea oricăror acte care
ar putea împiedica reluarea aplicării tratatului (art.72).
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.9. ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA EFECTELOR


TRATATULUI

Cauze de încetare voluntare Cauze de încetare independente


de voinţa părţilor
exprimarea consimţământului
ulterior al tuturor părţilor; dispariţia părţilor la tratat
denunţarea sau retragerea, în
dispariţia obiectului tratatului;
cazul în care un tratat nu conţine
prevederi în legătură cu încetarea
sa; schimbarea fundamentală a
împrejurărilor (rebus sic
îndeplinirea condiţiei rezolutorii stantibus);
prevăzute expres în cuprinsul
tratatului. ruperea relaţiilor diplomatice şi
consulare
expirarea termenului prevăzut de
tratat (pentru tratatele încheiate pe
durată determinată). războiul.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.9. ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA EFECTELOR


TRATATULUI. NULITATEA TRATATULUI

 Dacă norma imperativă apare în cursul aplicării respectivului


tratat, devin operabile dispozițiile art. 64 din Convenția de la
Viena din 1969, care stabilesc că „orice tratat existent, care este
în conflict cu această normă, devine nul şi îşi încetează efectele”.
 Nulitatea intervine, potrivit Convenției de la Viena din 1969, și
în cazurile în care tratatul are vicii de consimţământ: eroare
(art.48), dol (art.49), coruperea reprezentantului unui stat (art.50),
constrângerea exercitată asupra reprezentantului (art.51),
constrângerea exercitată asupra statului (art.52).
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.9. ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA EFECTELOR


TRATATULUI. NULITATEA TRATATULUI
 Dacă norma imperativă apare în cursul aplicării respectivului tratat,
devin operabile dispozițiile art. 64 din Convenția de la Viena din 1969:
„orice tratat existent, care este în conflict cu această normă, devine nul şi
îşi încetează efectele”.
 Nulitatea intervine, potrivit Convenției de la Viena din 1969, și în
cazurile în care tratatul are vicii de consimţământ:
- eroare (art.48),
- dol (art.49),
- coruperea reprezentantului unui stat (art.50),
- constrângerea exercitată asupra reprezentantului (art.51),
- constrângerea exercitată asupra statului (art.52).
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.9. ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA EFECTELOR TRATATULUI.


VIOLAREA TRATATULUI DE CĂTRE UNA DIN PĂRȚI

 ARTICOLUL 60
 Rezolvarea acestei situații diferă în funcție de categoria căreia îi aparține tratatul
respectiv.
 Dacă violarea privește unui tratat bilateral, cealaltă parte este autorizată să invoce
violarea ca motiv pentru a pune capăt tratatului sau a suspenda aplicarea lui în total sau în
parte.
 Dacă violarea s-a produs cu privire la un tratat multilateral de către una din părţi, soluțiile
adoptate pot fi următoarele:
a) celelalte părţi pot, prin acordul lor unanim, să suspende aplicarea tratatului în total sau
în parte, ori să-i pună capăt, fie în relaţiile dintre ele şi statul autor al violării, fie între
toate părţile;
b) o parte atinsă în mod deosebit, prin violare, poate să o invoce ca motiv de suspendare a
aplicării tratatului în total sau în parte în privinţa ei, dacă acest tratat este de aşa natură
încât o violare substanţială a dispoziţiilor sale de către o parte modifică radical situaţia
fiecărei părţi în ce priveşte executarea ulterioară a obligaţiilor sale în virtutea tratatului.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.9. ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA EFECTELOR TRATATULUI.


VIOLAREA TRATATULUI DE CĂTRE UNA DIN PĂRȚI

 DE REȚINUT
în toate cazurile nu poate fi vorba decât despre „o violare
substanțială”:
a) o respingere a tratatului, neautorizată de prezenta
Convenţie sau
b) violarea unei dispoziţii esenţiale pentru realizarea
obiectului sau scopului tratatului.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4.9. ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA EFECTELOR TRATATULUI.


LEGEA NR. 590/2003

- încetarea valabilității tratatelor prin acordul părților sau prin denunțare,


renunțare ori retragere trebuie să urmeze procedura prevăzută pentru
intrarea în vigoare a acestora
- instrumentul de motivare a actului normativ prin care se aprobă încetarea
valabilității tratatului prin acordul părților, denunțare, renunțare sau
retragere trebuie să cuprindă argumentarea oportunității încetării
valabilității tratatului, temeiul juridic al încetării valabilității tratatului,
consecințele politice, juridice, economice sau de alta natura ale încetării
valabilității tratatului, copia textului tratatului
- tratatele încheiate cu încălcarea normelor dreptului internațional privind
validitatea tratatelor și a normelor privind capacitatea și/sau procedura
încheierii tratatelor pot fi declarate nule, procedura de aprobare a declarării
nulității fiind similară celei urmate pentru intrarea în vigoare a categoriei
respective de tratate.
RĂSPUNDEREA
INTERNAŢIONALĂ

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


5. RĂSPUNDEREA INTERNAȚIONALĂ
5.1. Răspunderea în dreptul internaţional: noţiune,
natură juridică, trăsături
5.2. Răspunderea internaţională a statelor în lumina
lucrărilor Comisiei de Drept Internaţional a O.N.U.
5.3. Particularităţi ale răspunderii organizaţiilor
internaţionale
5.4. Răspunderea persoanei fizice în dreptul
internațional public

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


RĂSPUNDEREA ÎN DREPTUL
INTERNAŢIONAL – NOȚIUNE
Răspunderea juridică = formă specifică a răspunderii sociale
- toate ramurile de drept
- una dintre instituțiile juridice fundamentale ale dreptului
internațional
- intervine în cazul încălcării normelor de drept, nerespectarea
angajamentelor juridice asumate, nesocotirea normelor dreptului
internațional
- obligația de a suporta o sancțiune juridică
- prin răspundere, în dreptul internaţional public, se înţelege
obligaţia pentru cei care au încălcat normele acestuia, de a
suporta consecinţele conduitei lor ilicite, obligaţie care le este
impusă sub forma sancţiunilor stabilite de către state” (Anghel &
Anghel)
- încălcarea unei norme internaţionale de către un stat are drept
consecinţă stabilirea unui raport juridic între statul lezat şi statul
vinovat.

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


DEFINIȚIE
- ca instituţie juridică, impune statului căruia îi este imputabil un
act ilicit din punct de vedere al dreptului internaţional, obligația de
reparaţie datorată statului împotriva căruia a fost săvârşit acest act.

- acea instituţie a dreptului internaţional public în temeiul căreia


statul sau alt subiect al dreptului internaţional, care săvârşeşte fapte
internaţionale ilicite, este răspunzător faţă de statul lezat prin aceste
fapte sau faţă de toate statele lumii, în cazul crimelor internaţionale
(Dicţionarul de drept internaţional public)

garantează eficiența dreptului internațional, îndeplinind, dincolo de


particularitățile fiecărei forme de răspundere, importante funcții:
legalitatea internațională, garantarea ordinii juridice internaționale,
stabilitatea relațiilor internaționale și dezvoltarea acestora (Gr.
Geamănu)
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
Natura juridică
2. teoria răspunderii bazate pe
1. teoria culpei risc
(a răspunderii obiective)
•- existenţa răspunderii •legătura cauzală dintre
internaţionale se activitatea unui stat și
fundamentează pe încălcarea prejudiciul produs prin această
unei obligații internaționale și activitate altui stat sau subiect
pe existenţa elementului de drept internațional, fără a fi
subiectiv al culpei în săvârşirea necesară dovedirea culpei
faptului internaţional ilicit acestuia; angajarea răspunderii
internaţionale a unui stat este
condiționată de imputabilitatea
şi ilegalitatea faptei sale-

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


Trăsăturile răspunderii
internaţionale
- responsabilitatea internaţională
constituie o sancţiune

- responsabilitatea internaţională nu
este autonomă, în raport cu obligaţiile
internaţionale
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
RĂSPUNDEREA INTERNAŢIONALĂ A STATELOR
ÎN LUMINA LUCRĂRILOR COMISIEI DE DREPT
INTERNAŢIONAL A O.N.U.
În 1996 a fost
adoptat un
Proiect de
articole privind În 2001, Comisia
Normele de Drept
referitoare la Comisia de Drept răspunderea
statelor (62 Internațional a
răspunderea Internațional din
articole) ce propus Adunării
internaţională cadrul O.N.U. s-a
cuprindea trei Generale a O.N.U.
sunt de origine preocupat de
părți: originea un proiect final ce
cutumiară, problema
răspunderii cuprindea 59 de
codificarea codificării
răspunderii internaționale, articole și a
instituției
conținutul, recomandat
internaționale a răspunderii încă
redactarea unei
statelor fiind în din 1949. formele și
curs de realizare. convenții în
gradele
această materie.
răspunderii și
soluționarea
diferendelor.

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


CONDIȚII
a) imputabilitatea faptului internaţional ilicit
(Partea I, Capitolul II, art. 4-11, Proiectul de articole
privind răspunderea statelor pentru fapte
internaționale ilicite);

b) ilegalitatea actelor şi faptelor statelor potrivit


dreptului internaţional (Partea I, Capitolul III, art.
12-15, Proiectul de articole privind răspunderea
statelor pentru fapte internaționale ilicite).
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
CATEGORIILE DE ACTE ŞI FAPTE ILICITE
CARE POT FI IMPUTABILE

conduita conduita
conduita altor
organelor puse la organelor statului
entităţi conduita
actele autorităţilor dispoziţia statului care au acţionat
împuternicite să persoanelor care
publice ale de către alt stat în afara
execute elemente acţionează în
statului; sau de către o competenţelor lor
ale autorităţii numele statului;
organizaţie (sau actele ultra
publice;
internaţională; vires).

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


Nu pot fi considerate acte
ale statului
conduita conduita
persoanelor care organelor altui
nu acţionează în stat pe teritoriul
numele statului; statului în cauză;

conduita
organelor unei conduita
organizaţii organelor unei
internaţionale pe mişcări
teritoriul statului insurecţionale.
în cauză;

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


Încălcarea, de către un stat, a unei obligaţii
internaţionale reprezintă ”un fapt al acelui
stat neconform cu cerințele rezultate din
obligația respectivă, oricare ar fi originea sau
caracterul ei” (art.12 din Proiect).

Pentru a se angaja răspunderea statului,


trebuie îndeplinită condiţia ca statul respectiv
să fi fost ”legat prin obligația respectivă în
momentul săvârșirii faptului” (art.13).

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


CRIME ȘI DELICTE
Proiectului din 1996 al CDI deosebea între ”delicte internaționale” și
”crime internaționale”

În Proiectul din 2001, această distincție a fost abandonată.

Art.19 paragraful 2: CRIMA INTERNAȚIONALĂ – „faptul internațional ilicit


care rezultă dintr-o încălcare de către stat a unei obligații internaționale
atât de esențială pentru ocrotirea intereselor fundamentale ale comunității
internaționale, încât încălcarea sa este recunoscută ca o crimă de către
această comunitate ca întreg” - încălcarea obligației internaționale
referitoare la menținerea păcii și securității internaționale

DELICTUL INTERNAȚIONAL = orice fapt internațional ilicit care nu


este calificat drept crimă internațională.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
Proiectul din 2001 al CDI
O faptă a unei stat este
calificată drept încălcare
gravă a unei astfel de
Articolele 40 și 41, Capitolul obligații „dacă statul
III al Părții a II-a: ”Încălcări responsabil nu și-a îndeplinit
grave ale obligațiilor rezultate obligația în mod flagrant și
din norme imperative ale sistematic” (art. 40,
dreptului internațional paragraful 2) și nici un stat
general”, inserându-se nu va recunoaște ca legitimă
obligația statelor de a o situație creată de o astfel
coopera pentru a pune capăt încălcare gravă și nici nu va
unei astfel de încălcări.
acorda ajutor sau asistență
pentru menținerea acestei
situații (art.41, paragraful 2).

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


Condițiile și procedura invocării răspunderii
internaționale a statului
Invocarea răspunderii internaționale este un drept care revine statului vătămat.

Obligația încălcată trebuie să privească fie statul respectiv, fie un grup de state care
include și statul respectiv sau comunitatea internațională în întregul ei.

Art. 43: obligația notificării statului autor de către statul lezat, conduita pe care statul
răspunzător ar trebui să o adopte pentru a pune capăt faptului ilicit, forma pe care ar
trebui să o îmbrace reparația.

În situația în care există mai multe state vătămate prin același fapt internațional ilicit,
fiecare stat vătămat poate invoca răspunderea statului-autor, separat (pluralitatea
statelor vătămate).

Atunci când există mai multe state responsabile pentru același fapt internațional ilicit,
răspunderea fiecăruia poate fi invocată de statul victimă (pluralitatea statelor
responsabile)
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
CAUZE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL
ILICIT AL FAPTULUI
Proiectul de articole al CDI din 2001, Capitolul V al Părții I, art. 20-
25:a)
O consimţământul statului-victimă
O legitima apărare
O contramăsurile
O forţa majoră
O starea de primejdie
O starea de necesitate
Clasificare
- împrejurări independente de voința victimei: forța majoră, cazul
fortuit, starea de primejdie și starea de necesitate
- împrejurări ce decurg din conduita victimei: legitima apărare,
contramăsurile și represaliile

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


CAUZE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL
ILICIT AL FAPTULUI
a) consimţământul statului-victimă (art.20); pentru a exclude caracterul ilicit al acelui fapt, consimţământul trebuie
să fie expres şi valabil exprimat, prealabil comiterii faptului, să nu privească încălcarea unei norme de jus cogens

b)legitima apărare (art.21); dacă faptul constituie un o măsură legitimă de auto-apărare întreprinsă în conformitate
cu Carta O.N.U., caracterul ilicit al acelui fapt este înlăturat; ca tare, el nu poate constitui temei al răspunderii
internaționale a acelui stat;

c) contramăsurile (art.22); caracterul ilicit al unui fapt este înlăturat dacă faptul respectiv constituie o
contramăsură; contramăsurile sunt acţiuni neconforme cu dreptul internaţional dar legitime, care nu implică
folosirea forţei sau ameninţarea cu forţa; (potrivit prevederilor cuprinse în Capitolul II al Părții a III-a);

d) forţa majoră (art.23), ca circumstanță care exclude caracterul ilicit al faptului, constituie intervenția unei forțe
irezistibile sau a unui eveniment neprevăzut dincolo de controlul statului și care face imposibilă executarea
obligației în circumstanțele date; caracterul ilicit există dacă statul a contribuit la producerea lui sau și-a asumat
riscul situației produse;
e) starea de primejdie (art.24) înlătură caracterul ilicit al faptului dacă autorul său nu avea altă modalitate
rezonabilă, în acea situație, de a-și salva viața sau de a salva viețile altor persoane încredințate în grija sa; situația
nu trebuie să fie datorată conduitei statului care o invocă, iar faptul să nu fie susceptibil de a crea un pericol
comparabil mai mare;
f) starea de necesitate (art.25) poate fi invocată ca pentru înlăturarea caracterului ilicit al faptului dacă sunt puse în
pericol interese esențiale: statutul teritorial, forma de guvernământ, independenţa sau capacitatea de acţiune a
statului; nu poate fi invocată starea de necesitate dacă obligația internațională în cauză exclude posibilitatea
invocării necesității ori dacă statul în cauză a contribuit la starea de necesitate.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
CAUZE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL
ILICIT AL FAPTULUI

O În conformitate cu art. 27 al Proiectului CDI, invocarea unei


circumstanțe ce exclude caracterul ilicit NU AFECTEAZĂ:
- îndeplinirea obligației în cauză, dacă și în măsura în care
circumstanța care înlătură caracterul ilicit nu mai există;
-problema despăgubirii pentru orice pierdere materială cauzată de
faptul în cauză.

Niciuna dintre circumstanțele exoneratoare


nu înlătură caracterul ilicit al al faptului unui unui stat
care nu este conform cu o obligație
ce decurge dintr-o normă imperativă (de jus cogens)
a dreptului internațional general (art.26).

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


Conţinutul răspunderii
internaţionale
O Răspunderea internațională pentru fapte ilicit, în
concepția formulată prin Proiectul de articole al CDI
din 2001, antrenează o serie de obligații în sarcina
statului care l-au comis:
i) - încetarea comportamentul ilicit;
ii) - repararea prejudiciul cauzat;
iii) - executarea obligaţiei violate.

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


i) - încetarea
comportamentul ilicit
Potrivit art. 30 al Proiectului din 2001 al CDI,
statul răspunzător pentru faptul internațional
are, pe lângă obligația de a înceta săvârșirea
faptului, dacă ea continuă, și pe aceea de a
oferi asigurări și garanții că acesta nu se va
mai repeta, dacă circumstanțele solicită acest
aspect.

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


ii) - repararea prejudiciul
cauzat
O Statul răspunzător are obligația de a repara
prejudiciul cauzat.
O Repararea trebuie să fie completă (art. 31
alin.2). Ea nu trebuie să fie inferioară
prejudiciului cauzat, dar nici să nu exceadă
acestuia.
O În formularea limitativă și exhaustivă a alin. 2 al
aceluiași articol, PREJUDICIUL include ”orice
pagubă, fie ea materială sau morală, cauzată de
faptul internațional ilicit al unui stat”.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
iii) - executarea obligaţiei
violate
O Statul responsabil pentru comiterea faptului
ilicit nu este scutit de
obligația permanentă de executare a obligației
încălcate prin asumarea consecințelor juridice
ce decurg din săvârșirea faptului ilicit

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


Prejudiciul
- existența unui raport de cauzalitate între conduita ilicită şi
prejudiciul rezultat
- intră în sarcina statului lezat este ţinut să dovedească aceasta
- trebuie să fie individualizat

Prejudiciul cauzat ca urmare a comportamentului ilicit al unui stat


poate fi:
- material, atunci când este afectat patrimoniul statului-victimă
sau al cetăţenilor săi și este evaluabil pecuniar;
- moral, atunci când sunt afectate valori nepatrimoniale ale
statului (de exemplu, violarea spațiului aerian al unui stat);
- direct, atunci când este afectat statul ca subiect de drept sau
organele sale;
- mediat, când sunt afectate drepturile cetăţenilor unui stat ca
persoane particulare sau ale unor persoane juridice având
naţionalitatea statului respectiv.

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


Tipuri de răspundere internaţională a statului
În dreptul internaţional tradiţional,
răspunderea statului era considerată o răspundere de drept civil: dacă prin actele
organelor statului se producea un prejudiciu altui stat, statul vinovat avea obligaţia
de a-l repara, prin plata unor despăgubiri în favoarea statului lezat; statul nu
răspundea pentru declanşarea unui război.

În dreptul internaţional modern,


răspunderea internaţională a unui stat intervenea în cazul în care, prin încălcarea de
către organele sale a unei obligaţii internaţionale erau afectate drepturile unui
cetăţean al altui stat, rezultând un prejudiciu.
În perioada postbelică,
în cadrul activităţii de codificare, Comisia de Drept internaţional a O.N.U. a lărgit
domeniul răspunderii internaţionale a statelor care urmează să răspundă pentru
orice acte de încălcare a unei obligaţii internaţionale:
- pentru acte sau fapte ilicite din punct de vedere al dreptului internaţional;
- pentru consecinţe păgubitoare rezultate din activităţi licite conform dreptului
internaţional.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
Repararea prejudiciului
restituirea în natură (restitutio in integrum)
- restabilirea, atunci când este posibil, a situației existente înainte comiterii
faptului; restituirea nu trebuie să implice o sarcină total disproporționată;

repararea prin echivalent (despăgubirile) –


intervine atunci când restituirea nu este posibilă; despăgubirile trebuie să
acopere orice prejudiciu evaluabil din punct de vedere financiar;

satisfacţia
- o formă de reparație a prejudiciilor morale și poate consta în recunoașterea
încălcării, exprimarea regretului, exprimarea de scuze oficiale sau o altă
modalitate adecvată; se acordă în măsura în care prejudiciul nu este reparat
prin restituire sau despăgubiri și nu trebuie să fie disproporționată față de
prejudiciul în cauză

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


Dreptul internaţional contemporan
O Se admite răspunderea obiectivă, bazată pe risc, chiar dacă
prejudiciul produs nu constituie urmarea unui act ilicit, caz în
care producerea prejudiciului este suficientă pentru angajarea
răspunderii.
O Această răspundere este consacrată în câteva domenii:
O în domeniul nuclear; convenţiile internaţionale prevăd
existenţa unei răspunderi obiective pentru exploatarea
instalaţiilor nucleare (Convenţia de la Paris din 1960,
Convenţia de la Viena din 1963 etc.)
O în domeniul maritim, în special în cazul poluării marilor cu
hidrocarburi; convenţiile internaţionale prevăd o răspundere
obiectivă a proprietarilor de nave care transportă hidrocarburi
sau a celor care exploatează instalaţii de foraj marin
(Convenţia asupra dreptului mării din 1982 etc.)
O în cazul activităţii spaţiale a statelor sau organizaţiilor
internaţionale, potrivit prevederilor Tratatului privind spaţiul
cosmic din 1967 și Convenţiei asupra răspunderii
internaţionale pentru daune provocate de obiecte spaţiale din
1972

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


PARTICULARITĂŢI ALE RĂSPUNDERII
ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE
”o asociere de state, constituită prin tratat, înzestrată cu o
constituție și organe comune și posedând o personalitate
juridică distinctă de aceea a statelor membre”
Comisia de Drept Internațional a O.N.U - Comentariul făcut la
Convenția de la Viena din anul 1975 privind reprezentarea
statelor în relațiile lor cu organizațiile internaționale cu
caracter universal
Convenția de la Viena din 1969 privind dreptul tratatelor
restrânge această definiție, menționând expres în art. 2 pct.
i) că prin sintagma „organizaţie internaţională” se înţelege o
organizaţie interguvernamentală, diferențiind tranșant
aceste entități de organizațiile neguvernamentale.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI
PARTICULARITĂŢI ALE RĂSPUNDERII
ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE
# Convenţia din 1975 privind reprezentarea statelor în relaţiile lor cu
organizaţiile internaţionale: „o asociere de state constituită printr-un tratat,
având un act constitutiv, organe comune şi personalitate juridică distinctă de
cea a statelor membre care o compun”
# Conținutul capacității juridice a organizațiilor internaționale trebuie să fie
expres prevăzut în actul constitutiv, este limitat și diferit de la o organizație la
alta.
# Personalitatea juridică internaţională a organizațiilor internaționale
guvernamentale este distinctă de cea a statelor membre, are caracter derivat,
rezultă din actul constitutiv, este limitată la domeniul său de activitate şi
funcţionalitate, se exercită în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în actul
constitutiv și este exprimată prin capacitatea acesteia de a d