Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA

Cadastru de specialitate

Cadru Didactic: Conf. univ. dr. ing. Ioan IENCIU

Student: Mircea Bogdan-Andrei

2012

Pentru a avea la dispozi ie o imagine de ansamblu a teritoriului administrativ i a se evita operatiunea anevoioasa de asamblare a tuturor foilor planurilor cadastrale componente atunci cand este necesar a se analiza probleme de ordin general, s-a recurs la masura introducerii printre documentele cadastrului general i a planului cadastral de ansamblu. Planul cadastral de ansamblu cuprinde intreg teritoriul administrativ in cel mult patru foi i se intocmeste la scarile 1:10.000, 1:25.000 sau 1:50.000, prin micsorarea corespunzatoare a foilor planului cadastral. In lucrarile de carto-editare a planului cadastral se efectueaza o selectare i generalizare a elementelor de continut ale planurilor cadastrale, astfel incat continutul planului cadastral de ansamblu sa fie usor de citit i urmarit. Dintre elementele principale de continut ale planului cadastral de ansamblu se subliniaza urmatoarele: hotarele administrative i pozitia bornelor de hotar, limitele intravilanelor cu denumirile lor, apele curgatoare i lacurile, padurile, delimitarea i numerotarea cadastrala a tuturor tarlalelor, delimitarea exploatatiilor agricole i islazurilor, in intravilane delimitarile cvartalelor cu numerele cadastrale, terenurile apartinand domeniului public (parcuri, terenuri de sport, cimitire), sediile primariei, scolilor, oficiilor, politiei i ale altor institutii publice. Nu se trec pe planurile cadastrale de ansamblu parcelele i corpurile de proprietate ale persoanelor fizice, dar in contururile tarlalelor i cvartalelor se inscriu cifrele de inceput si sfarsit ale parcelelor (corpurilor de proprietate) cuprinse. Deosebit de continutul aratat, planul cadastral de ansamblu trebuie sa mai contina urmatoarele: - denumirea teritoriului administrativ i a judetului (pe prima plansa, in partea de sus cu litere avand inaltimea de 15 mm, iar pe celelalte planse in partea de jos, cu litere avand inaltimea de 3 mm); - scara de intocmire ( scrisa pe toate plansele in partea de jos cu litere de 3 mm inaltime); - schema de dispunere a foilor planului cadastral de ansamblu dar i a foilor planurilor cadastrale componente, hasurandu-se caroul de pe schema care se refera la foaia in cauza a planului cadastral de ansamblu; - directia nordului geografic ( in cazul cand reteaua cartografica nu este orientata spre nordul geografic); - denumirea institutiei care a intocmit planul cadastral de ansamblu. Birou de carte funciar - compartiment auxiliar al judec toriei, care are ca obiect de activitate nscrierea n cartea funciar a actelor i faptelor juridice referitoare la imobile. Cadastru general - sistemul unitar i obligatoriu de evident tehnic , economic i juridic prin care se realizeaz identificarea, nregistrarea, reprezentarea pe planuri cadastrale a tuturor corpurilor de proprietate, indiferent de destinatie i de proprietar, de pe ntreg teritoriul t rii. Carte funciar -sistem de publiciate imobiliar ntemeiat pe identificarea cadastral a imobilelor. Cadastre de specialitate - subsisteme de evident i inventariere sistematic din punct de vedere tehnic i economic a bunurilor imobile, specifice unor domenii de activitate, cu scopul administr rii lor rationale. Dintre acestea se disting:

y y y

cadastrul agricol - evidenta i inventarierea sistematic a terenurilor agricole pe categorii i subcategorii de folosint , specificnd natura solului, panta, pretabilitatea la anumite culturi, clasa de calitate, venitul net, etc.; cadastrul forestier - evidenta i inventarierea sistematic a fondului forestier national i a amenajamentelor silvice, specificnd suprafata, esenta lemnoas , vrsta, consistenta masei lemnoase, etc., precum i informatii referitoare la sol, relief i clim ; cadastrul c ilor ferate - evidenta i inventarierea terenurilor, constructiilor, instalatiilor i st rii retelei feroviare; cadastrul drumurilor - evidenta i inventarierea terenurilor, constructiilor, instalatiilor i st rii retelei de drumuri; cadastrul porturilor -evidenta i inventarierea sistematic a terenurilor, constructiilor, instalatiilor, c ilor de transport, retelelor subterane i supraterane, platformelor tehnologice etc., care deservesc unit ile portuare; cadastrul aeroporturilor - evidenta i inventarierea sistematic a terenurilor, constructiilor, instalatiilor, c ilor de transport, retelelor subterane i supraterane, etc., care deservesc aeroporturile; cadastrul apelor - evidenta i inventarierea apelor, a terenurilor acoperite de ape i stuf precum i a instalatiilor care le deservesc, organizate pe bazine hidrografice, specificnd suprafata, calitatea, folosina, instalatiile de transport i exploatare, de protectie i ameliorare a calit tii, precum i conditiile de relief i clim ; cadastrul fondului imobiliar - evidenta i inventarierea corpurilor de proprietate din localit ti, specificnd, pentru constructii, folosinta, materialele de constructie, structura, regimul de n ltime, fundatia, suprafata, dot rile, starea; cadastrul retelelor edilitare (ap , canalizare, termoficare, gaz, electrice, telefonice) - evidenta i inventarierea retelelor edilitare i a instalatiilor care le deservesc, specificnd amplasamentele, traseele, dimensiunile, materialele de constructie, parametrii tehnici, starea.

Codificare cadastral - operatiunea prin care se atribuie numere identificatoare (coduri) de recunoastere unic a corpurilor de proprietate n raport cu proprietarul. Corp de cl dire - parte component a unei cl diri, delimitat dup urm toarele criterii:
y y y

sistemul arhitectonic i constructiv determinat de fatade i materialele de constructie a peretilor exteriori; intrarea separat n cl dire; independenta i regimul diferit de n ltime fat de alte cl diri al turate;

Categorie de folosint a terenului - caracterizare codificat din punct de vedere al destinatiei terenului n functie de scopul pentru care este utilizat (agricol, silvic, construcii, c i de comunicatii, exploatare minier , etc.) Constructie - o proprietate sau o parte dintr-o proprietate construit cu o utilizare distinct pentru proprietar, care apartine unei persoane sau mai multor persoane, n

indiviziune. Aceasta poate fi o cl dire ntreag sau p rti dintr-o cl dire, cu una sau mai multe intr ri. Fiecare intrare are o adres . Adresa este identic cu cea a intr rii. Corp de proprietate - una sau mai multe parcele alipite, aparinnd aceluiasi proprietar. Delimitarea cadastral a unit tii administrativ-teritoriale - lucrare distinct la introducerea cadastrului la nivelul unit tii administrativ-teritoriale , constnd n: constituirea conform legii a comisiei, parcurgerea ntregului traseu al hotarului unit tii administrativ- teritoriale, stabilirea punctelor de hotar caracteristice pe linia de hotar sau pe limita intravilanului i marcarea lor cu borne, determinarea coordonatelor acestora, ntocmirea actelor i documentatiei tehnice de delimitare. Drept real - dreptul absolut, adic opozabil tuturor, pe care titularul l exercit direct asupra bunului, f r a fi necesar interventia altor persoane. Drept de proprietate privat - drept apartinnd numai persoanelor fizice care si pot exercita, asupra imobilelor din proprietatea privat , toate prerogativele dreptului de proprietate, adic posesia, folosinta i dispozitia din putere proprie i n interesul satisfacerii nevoilor personale. Drepturile reale imobiliare principale - drepturi care au o existent de sine st t toare n raport cu alte drepturi reale sau de creant . Drepturi reale imobiliare accesorii -drepturi reale imobiliare care servesc ca o garantie real a unor drepturi de creant i au o existent juridic subordonat drepturilor reale imobiliare principale. Din acestea fac parte: ipoteca, amanetul i unele privilegii imobiliare. Detin tori de terenuri - titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care potrivit legii civile au calitatea de posesori ori detin tori precari. Entit ti de baz ale sistemului de evident a cadastrului general - parcela, constructia i proprietarul. Extravilanul unit tii administrativ-teritoriale - partea din unitatea administrativ-teritorial cuprins n afara intravilanului, delimitat cadastral potrivit legii. Fond funciar - totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent de destinatie, de titlurile pe baza c rora sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte (fondul funciar al unui judet, al Romniei, etc.). Imobil - parcel de teren cu sau f r constructii. Intravilanul unit tii administrativ-teritoriale - partea din unitatea administrativteritorial , legal delimitat , destinat construirii i habitatiei.

Numerotare cadastral - operatiunea prin care se atribuie, dup anumite reguli, numere de ordine (numere cadastrale) corpurilor de proprietate i parcelelor din cadrul unei unit ti administrativ-teritoriale. Numerotare topografic (n cadastru) - operatia prin care se atribuie numere de ordine punctelor caracteristice ale contururilor. Parcel - suprafata de teren situat ntr-o unitate administrativ-teritorial pe un amplasament bine stabilit , avnd o singur categorie de folosint i apartinnd unui proprietar sau mai multor proprietari, n indiviziune. Din punct de vedere economic, o parcel poate avea mai multe subdiviziuni fiscale. O subdiviziune fiscal este o portiune a parcelei avnd aceeasi clasificare calitativ . Publicitate imobiliar - sistem de nscriere n documente publice a corpurilor de proprietate mpreun cu drepturile imobiliare pe care le au proprietarii i posesorii asupra lor. Publicitatea imobiliar se realizeaz prin cartea funciar . Partid cadastral - suma corpurilor de proprietate care apartin aceluiasi proprietar n cuprinsul unei unit ti administrativ-teritoriale (comun , oras sau municipiu). Plan topografic - reprezentare conventional , n plan, analogic sau digital , a unei suprafete de teren, ntr-o proiectie cartografic i ntr-un sistem de referint . n Romnia planul topografic se ntocmeste n Sistemul de proiectie Stereografic 1970 i n Sistemul de referint Marea Neagr 1975. Plan cadastral de baz - plan tematic ntocmit pentru nevoile cadastrului general, pe care sunt redate detaliat, pozitia i numerele cadastrale ale corpurilor de proprietate i parcelelor, categoriile de folosint a terenurilor i constructiile permanente. Plan cadastral de ansamblu - produs derivat obtinut prin generalizarea coninutului planului cadastral de baz . Se ntocmeste, de regul , pentru o unitate administrativteritoriale i contine reprezentarea hotarului, a limitelor intravilanelor i denumirile acestora, principalele detalii liniare, elemente de toponimie, denumirile teritoriilor administrative vecine. Proprietar - persoan fizic sau juridic titular n exclusivitate sau n indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus nscrierii. Posesor - persoan fizic sau juridic care detine numai posesiunea i folosinta din dezmembr mintele dreptului de proprietate. Punctul geodezic (PG) - elementul din reteaua geodezic materializat n teren, pozitionat prin coordonate n sistemele de referint oficiale, inventariat dup num r/denumire i cu fis de descriere.

Registru cadastral - documentul principal al cadastrului general, prin care se sistematizeaz datele cadastrale pentru evidentierea distinct n cadrul unit tii administrativ-teritoriale a situatiei corpurilor de proprietate i proprietarilor, precum i a situatiilor centralizatoare pe destinatii ale terenurilor, grupelor de proprietari, intravilan extravilan, etc. Retea geodezic (RG) - totalitatea punctelor determinate ntr-un sistem unitar de referint , cuprinznd reteaua de triangulatie- trilateratie (RTT), pentru pozitionarea n plan i reteaua de nivelment i gravimetrie (RNG) pentru pozitionarea altimetric . Reteaua de triangulatie- trilateratie (RTT) este format din puncte situate pe o anumit suprafat , ncadrate n retele geometrice compacte n care s-au efectuat determin ri astronomice i /sau directii azimutale, distante zenitale i lungimi de laturi, pe baza c rora s-au calculat coordonatele punctelor n sistem unitar de referint . Sector cadastral - diviziune tehnic cadastral a unit tii administrativ-teritoriale, delimitat de detalii liniare (c i de comunicatie, ape, diguri, etc.), care nu sufer modific ri curente i care cuprinde mai multe bunuri imobile alipite. Sistemul informational al cadastrului - organizarea de baze de date grafice ssi alfanumerice de evident tehnic , economic i juridic referitoare la corpurile de proprietate i la proprietarii acestora. Schita corpului de proprietate - documentul grafic ce se ntocmeste odat cu completarea fisei corpului de proprietate, la o scar convenabil , pe care se nscriu datele de localizare i de identificare a corpului de proprietate, categoriile de folosint a parcelelor, constructiile, precum i vecin t tile acestora.

Cadastrul general si publicitatea imobiliara


Potrivit Legii nr.7/1996 cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor si de proprietar. Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul. Cadastrul general se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu, judet si la nivelul intregii tari. Prin sistemul de cadastru general se realizeaza: a) identificarea, inregistrarea si descrierea, in documentele cadastrale, a terenurilor si a celorlalte bunuri imobile prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice; b) asamblarea si integrarea datelor furnizate de cadastrele de specialitate; c) identificarea si inregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali de terenuri si de

alte bunuri imobile, in vederea asigurarii publicitatii si opozabilitatii drepturilor acestora fata de terti; d) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor. METODA: Functia tehnica a cadastrului general se realizeaza prin determinarea, pe baza de masuratori, a pozitiei configuratiei si marimii suprafetelor terenurilor pe destinatii, categorii de folosinta si pe proprietari, precum si ale constructiilor. In cadrul functiei economice a cadastrului general se evidentiaza destinatia, categoriile de folosinta a parcelelor, precum si elementele necesare stabilirii valorii economice a bunurilor imobile. Functia juridica a cadastrului general se realizeaza prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate si prin publicitatea imobiliara. La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale comuna, oras si municipiu lucrarile tehnice de cadastru constau in: stabilirea, potrivit legii, si marcarea pe teren, prin borne, a hotarelor unitatii administrativ-teritoriale respective; marcarea pe teren, prin borne, a limitei intravilanului localitatilor, potrivit legii; c) identificarea bunurilor imobile pe baza actelor de proprietate sau, in lipsa acestora, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar; masurarea tuturor parcelelor de teren din cuprinsul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, specificandu-se destinatia, categoria de folosinta si proprietarul sau, dupa caz, posesorul acestora. Pentru terenurile ocupate de constructii, curti, precum si pentru terenurile cu alte destinatii, situate in intravilan sau in extravilan, se vor specifica, pe baza datelor furnizate de cadastrele de specialitate, categoriile de folosinta a terenurilor, incadrarea acestora pe zone in cadrul localitatii, respectiv pe clase de calitate; d) inregistrarea litigiilor de hotare, in cazul neintelegerilor intre proprietarii si/sau posesorii invecinati; e) masuratori pentru realizarea si actualizarea planurilor cadastrale. Documentele tehnice principale ale cadastrului general, care se vor intocmi la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, sunt: a) registrul cadastral al parcelelor; b) indexul alfabetic al proprietarilor si domiciliul acestora; c) registrul cadastral al proprietarilor; d) registrul corpurilor de proprietate; e) fisa centralizatoare, partida cadastrala pe proprietari si pe categorii de folosinta; f) planul cadastral. Detinatorii de bunuri imobile sunt obligati sa permita accesul specialistilor pentru executarea lucrarilor de cadastru, sa admita, in conditiile legii, amplasarea, pe sol sau pe constructii, a semnelor si semnalelor geodezice si sa asigure zonele de protectie a acestora. Planul cadastral contine reprezentarea grafica a datelor din registrele cadastrale, referitoare la terenurile si constructiile din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale comune, orase si municipii si se pastreaza la oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie. Registrele si planurile cadastrale vor sta la baza completarii sau, dupa caz, a intocmirii evidentei privind publicitatea imobiliara. O copie a acestora se pastreaza la biroul de carte funciara. PUBLICITATEA IMOBILIARA. Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta al cadastrului general are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice

referitoare la imobilele din acelasi teritoriu administrativ si se realizeaza de catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, pentru imobilele situate in raza de activitate a acestora. Unul sau mai multe imobile alipite, de pe teritoriul unei localitati, apartinand aceluiasi proprietar, formeaza corpul de proprietate ce se inscrie in cartea funciara. Mai multe corpuri de proprietati, de pe teritoriul aceleiasi localitati, apartinand unui proprietar, formeaza partida sa cadastrala ce se inscrie in aceeasi carte funciara. REGISTRU CADASTRAL. Cartile funciare intocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati alcatuiesc, impreuna, registrul cadastral de publicitate imobiliara al acestui teritoriu, ce se tine de catre biroul de carte funciara al judecatoriei in a carei raza teritoriala de activitate este situat bunul respectiv. Acest registru se intregeste cu un registru special de intrare, cu planul de identificare a imobilelor, cu repertoriul imobilelor, indicand numarul cadastral al parcelelor si numarul de ordine al cartilor funciare in care sunt inscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor si cu o mapa in care se vor pastra cererile de inscriere, impreuna cu un exemplar al inscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse inscrierii. COMPUNERE. Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul, precum si din trei parti, Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, Partea a II-a, referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate, Partea a III-a, referitoare la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini. Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis, numai daca acel act s-a incheiat in forma autentica. Radierea inscrierii dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale se va face in temeiul actului care exprima consimtamantul titularului la stingerea lor, cu exceptia drepturilor care se sting la implinirea termenului mentionat in inscriere sau a drepturilor viagere care se sting prin moartea titularului lor. Modificarea continutului unui drept ce greveaza un drept real imobiliar se inscrie, daca legea nu dispune altfel, potrivit regulilor stabilite pentru dobandirea si stingerea drepturilor reale. Inscrierea unui drept se poate efectua numai: a) impotriva aceluia care, la inregistrarea cererii sale, era inscris ca titular al dreptului asupra caruia inscrierea urmeaza sa fie facuta; b) mpotriva aceluia care, nainte de a fi nscris, i-a grevat dreptul, dac amndou nscrierile se cer deodat . nscrierile n cartea funciar devin opozabile fa de ter i de la data nregistr rii cererii. Acte necesare pentru a ob ine num rul cadastral i nscrierea n Cartea Funciar : y y y y y y Acte de proprietate (COPII LEGALIZATE): contract de construire sau vanzare-cumparare + proces verbal sentinta de iesire din indiviziune sentinta de partaj sentinta de constatare a dobandirii dreptului de proprietate pentru teren sentinta de constatare a unei vanzari

y Titlu de proprietate emis in baza Legii 18/1991 y Certificat de mostenitor y Dovada achitarii integrale - original y Certificat fiscal (nu mai vechi de 3 zile) y Certificat de casatorie - copie legalizata (in cazul in care nu este mentionat numele sotiei in act) y Copii acte de identitate proprietari (copie xerox) y schita imobilului (la apartamente daca exista)