Sunteți pe pagina 1din 39

Prof. univ. dr.

Alexandrina Du

ELEMENTE DE

METODOLOGIE A CERCET RII TIIN IFICE N ECONOMIE

NOTE DE CURS

2008

INTRODUCERE tiin a a constituit dintotdeauna un factor principal al progresului material i spiritual al societ ii. Definit ca sistem de cuno tin e, tiin a presupune un mod de cercetare, cunoa tere, utilizare i de posibil transformare a realit ilor, n concordan cu nevoile

omului. Sub acest aspect, tiin a constituie o cunoa tere nzestrat cu un ansamblu de principii, procedee i tehnici de investigare capabile s o serveasc n l rgirea cunoa terii. Ansamblul metodelor, procedeelor, regulilor i postulatelor utilizate n procesul cercet rii tiin ifice, inclusiv teoria asupra metodelor pe care le utilizeaz tiin a, constituie metodologia tiin ei. TIPURI DE CERCETARE TIIN IFIC Cercetarea tiin ific n calitatea ei de investigare consacrat descoperirii, eviden ierii, verific rii i punerii n slujba omului i progresului social a unor noi cuno tin e, poate fi delimitat n urm toarele tipuri: a) Cercetarea fundamental .- Ea este menit s descifreze legile naturii, gndirii i societ ii, s asigure deschideri noi spre cunoa tere, s ofere perspective de progres. Un loc deosebit n cadrul ei l are cercetarea fundamental orientat spre aplica ii practice n viitor. b) Cercetarea aplicativ . - Acest tip de cercetare, folosind rezultatele celorlalte categorii de cercetare precum i cuno tin e empirice, se preocup de transformarea lor n
2

tehnici i tehnologii concrete, n ma ini i echipamente noi sau perfec ionate, n produse noi sau nnoite, n m suri de perfec ionare a conducerii i organiz rii economiei, etc. c) Cercetarea de dezvoltare. - Este consacrat utiliz rii rezultatelor cercet rii fundamentale i aplicative n vederea ob inerii unor solu ii noi, de principiu, problemelor ridicate de diferite domenii ale tehnicii i economiei. PARTICULARIT I ALE CERCET RII N ECONOMIE un caracter complex i a) Complexitatea obiectului de studiu care implic cercet rii economice. Procesele

i fenomenele economice sunt interdependente

totodat se afl sub influen a unor factori extraeconomici: naturali, demografici, sociali, politici. b) Volum de munc mare i divers pentru a putea cuprinde multitudinea de aspecte datorate interdependen elor ce caracterizeaz economice. c) Caracter costisitor datorat investiga iilor complexe i a volumului mare de informa ii de cules i de prelucrat. d) Grad ridicat de dificultate n realizarea cercet rii datorit problematicii, volumului de munc mare i divers, costurilor ridicate. TIIN A I METODA TIIN IFIC tiin a este n esen , c utarea adev rului. ntreaga conceptele ei. Aceste concepte sunt idei care cap t tiin depinde de complexit ii procesele i fenomenele

o denumire. Ele determin

ntreb rile pe care le punem i, n felul acesta, implicit, r spunsurile pe care le putem ob ine. Ele sunt fundamentale n raport cu teoriile enun ate n func ie de aceste concepte. Pentru progresul tiin ei este caracteristic faptul c un concept sau un grup de concepte poat ceda locul altui concept f r a afecta prea mult cuno tin ele ob inute cu ajutorul conceptelor ini iale.
3

Capacitatea de a transfera unele rezultate de detaliu de la o teorie la alta constituie o mare for a tiin ei i i este specific . Conceptele i teoriile sunt mai degrab condi ionate de nivelul general al cunoa terii. Spre deosebire de tr irile i senza iile de natur personal , cum ar fi visurile sau durerea, tiin a este o cuno tin care, n principiu cel pu in, este de natur social , n descoperite dect inventate i sunt

sensul c poate fi mp rt it de un mare num r de oameni. De aici rezult preferin a pentru enun uri f cute ntr-o form valabil pentru mari grupuri de observatori. Se poate aprecia c principiul relativit ii este o expresie a acestei preferin e. Fiecare tiin i are no iunile sale, metodele sale specifice, rodul evolu iei i al acumul rilor istorice; toate tiin ele au ns n comun ceea ce se nume te metoda tiin ific de abordare a cercet rii. De i concep ia despre metod se schimb odat cu tiin a ns i, se contureaz o serie de principii cu caracter permanent, proprii oric rei metode tiin ifice. Toate tiin ele se bazeaz pe o serie de fapte, date, eviden e ,

percepute din lumea real , pe care trebuie s le explice i cu care se confrunt diversele teorii. Datele se afl ntr-o serie de rela ii, ca expresie a interdependen elor dintre date, care sunt interpretate n cadrul anumitor modele, ca un prim pas c tre elaborarea unor teorii cuprinz toare. Confuzia i ambiguitatea apare atunci cnd se ncalc succesiunea date rela ii modele. Acest fapt constituie o grav abatere de la metoda tiin ific .

Abordarea tiin ific ncepe prin delimitarea grani elor domeniului n care se nscriu cuceririle nendoielnice ale tiin ei i prin stabilirea grani elor imposibilului, adic ale reprezent rilor care contrazic experien a tiin ific ndelungat . ntre cele dou grani e se afl domeniul fenomenelor nestudiate, dar posibile. Deosebirile dintre abordarea i abordarea obi nuit a fenomenelor apar pregnant la determinarea limitelor

tiin ific

dintre verosimil i imposibil.


4

tiin a nu stabile te numai grani ele posibilului, dar delimiteaz n acela i timp, cu exactitate, presupunerile, chiar i pe cele mai verosimile, dovedite. Delimitnd lucrurile verosimile de cele dovedite necesit o continuare a cercet rii. Una din principalele tr s turi ale tiin ei este deschiderea la nou, capacitatea de a reexamina reprezent rile ncet enite i dac este nevoie de a renun a la ele. tiin a este alc tuit din fapte(date), din rela iile dintre fapte i din explica iile acestor rela ii. Faptele i rela iile trebuie respectate cu grij . Faptele bine stabilite r mn neschimbate, numai rela iile se precizeaz odat cu dezvoltarea tiin ei. Reprezent rile sau modelele se dezvolt i i schimb aspectul cu fiecare nou descoperire. Stabilitatea este una din cele mai importante tr s turi ale tiin ei, altfel, dup fiecare descoperire, totul ar trebui luat de la cap t. PRINCIPIILE CERCETARII TIIN IFICE Instrumentele necesare tiin ei n procesul cunoa terii sunt nainte de toate bunul sim i legile logicii. Dar n afar de metodele care decurg din acestea, comune tuturor sferelor de activitate, tiin a a dezvoltat i verificat n practic principii care permit evitarea gre elilor i scurtarea timpului pe drumul c tre adev r. Conform principiului cauzalit ii cauza precede ntotdeauna efectul. Orice teorie trebuie s satisfac principiul coresponden ei, ea trebuie s fie legat de teoria anterioar , dac sunt valabile condi iile n care a fost stabilit aceasta din urm . Principiul coresponden ei reflect continuitatea tiin ei. Principiul observabilit ii cere ca n tiin s se introduc numai acele afirma ii de afirma iile

tiin a clarific ce afirma ii

care pot fi supuse unui experiment, fie el i numai mental sau, fie i numai n principiu. El nu poate fi aplicat ns f r anumite rezerve.

Principiul complementarit ii conform c ruia

anumite no iuni sunt reciproc

incompatibile i trebuie deci s fie interpretate numai prin prisma complet rii reciproce. Ideea complementarit ii permite s se n eleag contradictorii. Claritatea este i ea o caracteristic necesar a teoriei tiin ei. Nu de pu ine ori claritatea este evident prin simetria unor procese. ncercnd o sintez a ceea ce metoda tiin ific are comun pentru toate tiin ele, se constat c exist ntr-adev r unele cerin e evidente: *o atitudine de impar ialitate, *hot rrea de a lua n considerare toate posibilit ile rezonabile, *dorin a de a depune orice eforturi pentru a fi exact ori de cte ori acest lucru este posibil, *necesitatea de a evita influen a ideilor preconcepute. Dac este vorba de o cercetare fundamental , ea va urm ri formarea unor concepte, apoi, cu ajutorul acestor concepte vor fi elaborate ipoteze, teorii, legi. Deosebirea dintre cei trei termeni aminti i este una de accent; nu este vorba de o deosebire de esen , ci mai curnd de o deosebire n gradul de certitudine ce le este atribuit n mintea cercet torului. TIPURI DE CUNOA TERE Cunoa terea este o activitate social-uman , un proces complex prin care oamenii i construiesc imagini, idei, concep ii, teorii despre realitatea nconjur toare i despre ei ns i, n scopul de a explica, prevederea i transforma fenomenele societate. Func ia de baz a cunoa terii este de a furniza explica ii, de a face previziuni, de a oferi cuno tin e pentru desf urarea activit ilor umane. La rndul s u cunoa terea este dependent de cerin ele activit ii practice, iar nivelul s u de dezvoltare va fi determinat de exigen ele acesteia.
6

i s se concilieze diferite entit i

din natur

Cunoa terea i are originea n procesul practicii. Practica reprezint punctul de plecare n cunoa tere, baza pe care se desf oar cunoa terea, dar i rezultat al cunoa terii, precum i criteriul fundamental de verificare al cuno tin elor. Cunoa terea face ea ns i obiectul unei activit i speciale de reflec ie constituinduse astfel teoria cunoa terii sau gnoseologia. Ea s-a cristalizat pe baza unei reflec ii critice, sistematice asupra particularit ilor procesului de cunoa tere. Cunoa terea tiin ific se desf oar ca un proces con tient, condus i

reglementat, n timp ce cunoa terea comun se realizeaz de cele mai multe ori spontan i ntmpl tor. Cunoa terea tiin ific are un nalt grad de generalitate, vizeaz esen ialul n formele lui diferite de manifestare. Ea se distan eaz de individual ca s poat ajunge la universal, reflectnd gradul de abstractizare. Cunoa terea comun se opre te la aparen e, la formele de manifestare a fenomenelor. Cunoa terea tiin ific este teoretic , are ca punct de plecare i finalitate practica, realitatea, dar creeaz un univers nou, cel al conceptelor, ipotezelor i teoriilor tiin ifice. Cunoa terea comun r mne la nivelul de imagini senzoriale, reprezent ri i idei legate de ntmplare, aparen . Cunoa terea tiin ific nseamn explicarea fenomenelor cercetate, n timp ce cunoa terea comun se limiteaz la simpla constatare sau o explica ie sumar , lipsit de argumente valabile. Cunoa terea tiin ific folose te de regul un limbaj special, al simbolurilor,

deosebit de cel natural propriu cunoa terii comune. Istoric, cunoa terea tiin ific s-a desprins n timp de cunoa terea comun . Ast zi, cele dou modalit i de cunoa tere interac ioneaz prin intermediul practicii, cunoa terea tiin ific stabilind pun i de leg tur cu nivelul cunoa terii comune, revenind la mijloacele
7

i termenii specifici acesteia, atunci cnd se aplic n practic rezultatele cercet rii tiin ifice sau cnd se ini iaz noi cercet ri. Cunoa terea tiin ific uman se deosebe te de celelalte tipuri de cunoa tere

i n primul rnd de cea comun , proprie oric rui om datorit nzestr rii sale

native, din mai multe puncte de vedere: *al formei: cunoa terea tiin ific se constituie sub forma unor teorii tiin ifice-sisteme de adev ruri ierarhizate, caracterizate printr-o deplin coeren intern pe linia

con inutului i o riguroas organizare pe linia logico-deductiv pe linia formei-care explic i prev d evolu ia fenomenelor i proceselor i legile obiective ce ac ioneaz n

fiecare domeniu. *al metodelor: cunoa terea tiin ific determin propriet ile calitative ale fenomenelor cercetate i conexiunile dintre ele cu ajutorul unor metode i instrumente precise, care permit: nregistrarea, clasificarea, m surarea i compararea tuturor caracteristicilor lor cantitative. *al procedeelor de verificare: cunoa terea tiin ific dispune de procedee i tehnici de verificare a adev rului ipotezelor sale de la observarea dirijat tiin ific i experimentul

tiin ific pn la analiza structurii logico-matematice a teoriilor. Fiind supuse unor probe tot mai exigente, cuno tin ele tiin ifice se mbun t esc i se dezvolt n permanen . *al limbajului: cunoa terea tiin ific folose te un limbaj specializat, cu un nalt grad de abstractizare, diferen iat de la o tiin la alta, i ntr-o anumit m sur deosebit de

limbajul comun. Semnifica iile termenilor limbajului tiin ific sunt precizate cu ajutorul unor defini ii explicite i univoce, care nu las loc unor interpret ri alternative, iar enun urile sale au ntotdeauna o temeinic justificare faptic sau demonstrativ i

servesc, la rndul lor, pentru fundamentarea altor enun uri care decurg n mod logic din ele.

Epistemologia este o parte a gnoseologiei, care studiaz specificul cunoa terii, a a cum se manifest el n tiin , cerceteaz principiile, legile i ipotezele formulate n diferite tiin e din punct de vedere al genezei, al evolu iei i al valorii cunoa terii, precum i metodele folosite n diferite tiin e. n cadrul epistemologiei, un loc deosebit l ocup metodologia sau teoria asupra metodelor pe care cuno tin e adev rate. NIVELURILE CUNOA TERII TIIN IFICE Cunoa terea tiin ific presupune dou niveluri relativ distincte care ns se presupun reciproc: nivelul empiric i nivelul teoretic. Nivelul empiric const din datele i faptele empirice ale tiin ei. Faptele tiin a le utilizeaz pentru a ob ine

economice reale sunt nsumate, grupate, indexate i cuprinse n indicatori economici potrivit nevoilor cunoa terii i exigen elor metodologice existente. Ele devin astfel fapte tiin ifice, diferite de faptele reale. tiin a economic , la fel ca orice alt tiin , nu se opre te la nregistrarea,

selectarea i gruparea faptelor tiin ifice. Ea continu prelucrarea datelor cu privire la aceste fapte cu ajutorul metodelor statistico - matematice, dezv luind pe aceast cale a a numitele legit i sau regularit i empirice, precum: repetabilitatea, ciclicitatea, modific rile structurale, corela ii. Pe baza faptelor tiin ifice i a legit ilor empirice (care nu surprind esen a i cauzele fenomenelor) sunt elaborate enun urile tiin ifice. Nivelul teoretic este constituit din teoriile tiin ifice. n cadrul teoriilor

economice sunt formulate no iunile, enun urile i tezele tiin ifice, precum i legile economice. No iunile economice numite concepte, termeni sau categorii economice sunt abstrac ii care desemneaz o anumit tr s tur esen ial a unei clase de fenomene
9

economice (marfa, valoarea, pre ul, renta). Pentru trebuie nso it de indicatori economici specifici.

a deveni opera ionale

no iunea

Enun urile i tezele teoretice exprim raporturile dintre caracteristicile faptelor tiin ifice sub forma unor aser iuni, afirma ii sau nega ii. Ele presupun no iunile tiin ifice legate ntre ele n mod logic (cre terea salariului real este determinat de raportul supraunitar al indicelui salariului nominal i al indicelui pre urilor). Legea economic este un tip de enun teoretic care semnific o rela ie general , esen ial , relativ stabil i constant , repetabil , dintre caracteristicile fenomenelor sau

proceselor economice (legea randamentelor non propor ionale, legea cererii, legea ofertei). O form de reflectare n planul practicii a legilor economice sunt principiile economice. Dac principiile tiin ifice au n general semnifica ia de izvor primordial, punct de plecare sau premis , ori de tez fundamental sau lege, principiile economice reprezint norme de comportament sau de ac iune economic , elaborate n concordan cu cerin ele obiective ale legilor (principiul minimului de efort cu maximum de randament - homo economicus). Pentru a r spunde exigen elor impuse de cunoa terea tiin ific , o teorie trebuie s satisfac unele condi ii elementare: *coeren logic - enun urile s se afle n rela ii de compatibilitate reciproc *deductibilitate - enun urile deriv logic unele din altele *completitudine - teoria tiin ific tinde s acopere explicativ domeniul la care se refer , s formuleze toate rela iile semnificative pentru cunoa terea acestuia la un moment dat. *verificabilitate - orice teorie tiin ific trebuie s cuprind procedee care s o lege de experien , precum i criterii esen iale de verificare a con inutului s u tiin ific.

10

COMPETEN A PENTRU LECTURA TIIN IFIC n termeni opera ionali conceptul poate fi descompus n urm toarea list de capacit i sau aptitudini ale celui ce face lectura tiin ific : Observare: discriminarea formelor, sunetelor, silabelor i accentelor Identificare: recunoa terea literelor, cuvintelor, prefixelor, sufixelor obi nuite precum i denumirea obiectelor, evenimentelor, persoanelor. Descrierea: izolarea i enumerarea caracteristicilor importante, utilizarea unei i r d cinilor

terminologii proprii i a sinonimelor. Clasificarea: compararea caracteristicilor i punerea lor n contrast, ordonarea, punerea n succesiune i dispunerea ideilor, prin luarea n considerare a unor criterii multiple. Proiectarea investiga iilor: punerea de ntreb ri, c utarea rela iilor posibile, aplicarea unor procedee consecvente, trecerea n revist a studiilor anterioare, elaborarea planului. Colectarea datelor: luarea de noti e, investigarea materialelor de referin , utilizarea diferitelor p r i ale unei c r i, nregistrarea datelor ntr-un mod ordonat. Interpretarea datelor: recunoa terea rela iilor cauz -efect, organizarea faptelor, recapitularea informa iei noi, modificarea vitezei de lectur . Comunicarea rezultatelor: utilizarea mijloacelor grafice, dispunerea logic a

informa iei, a ezarea n succesiune a ideilor, cunoa terea vocabularului de specialitate, relevarea factorilor semnificativi, descrierea clar . Formularea concluziilor: generalizarea, analiza critic , evaluarea informa iei,

recunoa terea ideilor i a no iunilor principale, stabilirea rela iilor i aplicarea informa iei la alte situa ii. Lectura tiin ific constituie a adar o munc intelectual , deloc u oar . Ea cere implicare n studiu, identificare i deta are critic de autorul lucr rii, judecat i subiectiv (personal ), dialog creativ.
11

obiectiv

Avnd n vedere aceste aspecte, se consider c metoda lecturii personale complete, critice, const n parcurgerea urm toarelor opera ii: 1. Cercetarea subiectului, a temei, cu fixarea unei anumite piste; 2. Localizarea aplica iilor posibile; 3. Cercetarea modului de argumentare i motivare; 4. Identificarea antitezelor, a obiec iilor ce pot fi formulate; 5. Identificarea compara iilor relevante; 6. Reperarea exemplelor de sus inere, de ilustrare a ideilor; 7. Corelarea semnifica iilor cu recurs la sensuri noi, la cele referen iale, cu re inerea unor citate, cu notarea unor valori importante; 8. Stabilirea concluziilor cu re inerea esen ialului. Lectura tiin ific se bazeaz pe chestionare permanent , pe reformul ri n stil personal, pe re inerea unor aspecte care permit apropierea de obiectiv, de mesaj, toate avnd rolul de a stimula o atitudine critic larg. PLANIFICAREA ACTIVIT II DE CERCETARE i un comportament creativ, n sensul cel mai

De cele mai multe ori, activitatea de cercetare are ca scop elaborarea unei lucr ri a c rei finalizare are o anumit dat scadent . Rezult de aici necesitatea imperioas a

organiz rii activit ii i a planific rii n timp a diferitelor etape ce se parcurg n procesul de cercetare tiin ific . Programul activit ii de cercetare va trebui s in cont nu numai de termenul

scadent, ci i de activit ile concrete impuse de parcurgerea etapelor elabor rii unei lucr ri tiin ifice, de specificul lucr rii i de timpul necesar desf ur rii acestora. ETAPELE ELABOR RII LUCR RILOR TIIN IFICE Exigen ele elabor rii oric rei lucr ri tiin ifice publicabile sau nu, respect n linii mari o schem general care va cuprinde: *alegerea temei sau explorarea proiectului propus *strngerea bibliografiei i studiul ei general, documentare preliminar
12

*stabilirea ipotezelor de lucru i a schi ei de plan a lucr rii *ntocmirea programului activit ii de cercetare, de abordare lucr rii(calendarul opera iilor cu termene scadente) *abordarea documentar / experimental /cercetarea de teren *prelucrarea, interpretarea i formularea tezelor principale privind rezolvarea problemei (exploatarea datelor) *redactarea materialului n prim form (consultarea conduc torului tiin ific,cand este cazul) *redactarea materialului n a doua form , ca form final *preg tirea pentru publicare /comunicare , conform cerin elor de redactare i preg tire a expunerii publice. DOCUMENTAREA N CERCETAREA TIIN IFIC Pentru a utiliza cu randament ridicat serviciile documentare, orice beneficiar trebuie s dispun de anumite cuno tin e specifice. Dup opinia general a speciali tilor, esen iale sunt sub acest aspect: *un minim de no iuni fundamentale referitoare la documentare ca faz a cercet rii tiin ifice, f r documentari tii. *cunoa terea re elei de documentare *deprinderile de a mnui diversele instrumente de lucru puse la dispozi ie de diverse unit i de documentare: cataloage, reviste informative, prospecte, i de a utiliza anumite tehnici de lucru specifice document rii. Instrumentele i tehnicile de lucru difer nu numai n func ie de domeniu, de tem de particularit ile individuale ale cercet torului, ci i de tipul document rii. i de care cercet torul nu poate stabili o unitate de limbaj cu i elaborare a

13

Cercetarea economic studiaz procesul economic real i nu doar

concep iile

despre respectivul proces (acestea devin obiect principal de cercetare n cazul istoriei doctrinelor economice). De aceea, n cercetarea economic , mai mult dect n alte ramuri ale tiin ei este necesar s se acorde aten ia tuturor tipurilor de documentare: i discu ii cu speciali ti.

documentarea bibliografic , documentarea direct

Informa iile proprii document rii bibliografice pot fi reg site pe urm toarele tipuri de documente: a) Documente primare - surse n care este fixat direct con inutul unei activit i de cercetare i crea ie. Dintre acestea pot fi re inute: raportul tiin ific i tehnic, diserta ia, proiectul i documenta ia tehnic , preprinturile sau publica iile preliminare, lucr rile prezentate la diferite manifest ri tiin ifice, periodicele, revistele tiin ifice, articole, ziare, reviste, c r i, inven ii i descrierile de inven ii, culegeri de lucr ri tiin ifice, monografii, manuale, standarde, . a. b) Documente secundare - surse rezultate din prelucrarea analitic i sintetic a

informa iilor cuprinse n documentele primare, cu scopul semnal rii acestora. Dintre acestea, cel mai adesea se folosesc: * cataloagele - cuprind semnal ri de lucr ri existente ntr-o bibliotec . * bibliografiile - se prezint sub forma listelor de semnalare a unor lucr ri selectate dup un anumit criteriu - valoare tematic , categorii de documente, timp, autor - nso ite sau nu de descrieri succinte. Exist o mare varietate de tipuri de bibliografii. * indexurile - sunt modele de nuclee informa ionale cuprinznd titluri, cuvinte cheie, nume, autori, institu ii, subiecte, referin e bibliografice i se prezint ca surse ata ate la finalul unei lucr ri;

14

* reviste de referate - publica ii de informare al c ror con inut se prezint sub form de referate, adnot ri sau titluri, la care se adaug o succint descriere bibliografic , toate fiind grupate tematic i urmate de indexuri pe subiecte. c) Documente ter iare - sunt forme complexe de prelucrare a informa iilor prin analiz , evaluare, comparare sau sintez , cu grad crescut de veridicitate generalizare, cu posibilit i superioare de valorificare. Dintre i

acestea men ion m:

ndreptarele, tratatele, dic ionarele, enciclopediile, sintezele informative i documentare. Procesul complex al activit ii intelectuale de documentare nu se poate desf ura la ntmplare. La nivelul acestui proces dou opera ii sunt fundamentale: sistematizarea informa iilor i reg sirea informa iilor. Suportul eficien ei muncii intelectuale l constituie edificiul opera ional bazat pe sistematizarea informa iilor cuprinse n diferite documente sau surse, care presupune, n primul rnd, clasificarea informa iilor i uneori indexarea lor. Clasificarea sau ordonarea const ntr-o ac iune de grupare ra ional , n clase i subclase, a p r ilor universului informa ional, permi nd apoi, reg sirea rapid a faptelor, datelor sau ideilor. Ac iunea de clasificare se poate realiza fie dup aspecte exterioare (autor, form de prezentare), fie dup caracteristici de con inut. Cea mai cunoscut clasificare, acceptat interna ional, are la baz criteriul diviziunii universului cuno tin elor umane n clase i subclase. Principiul diviziunii este cel zecimal, propus de bibliologul american Malvin Dewey, n 1876, i perfec ionat ulterior. Sistemul este cunoscut ast zi sub numele de Clasificare Zecimal Universal (CZU). Indicii ei sunt ierarhiza i, numerotarea f cndu-se cu cifre arabe pentru fiecare clas , iar subdiviziunile acestora prin ad ugiri de alte clase arabe. Clasificarea zecimal universal este ierarhic , no iunile de con inut fiind ordonate succesiv dup rela ii

tematice. Schema ei liniar ierarhic se bazeaz pe mp r irea totalit ii cuno tin elor n 10 clase i a fiec rei clase, la rndul ei, succesiv, din nou n cte 10 subclase. Tabelele de
15

baz

sunt urm toarele: 0.Lucr ri cu caracter general. Bibliografie. Biblioteconomie.

1.Filozofie. Psihologie. Logic . Epistemologie. Etic . 2.Religie. Teologie. Ateism. 3. tiin e sociale, inclusiv pedagogie. tiin e juridice. Administra ie. 4.Clas liber .

5.Matematic . tiin ele naturii. Fizic . 6. tiin e aplicate. Medicin . Tehnic . Agricultur . 7.Arte. Sport. 8.Lingvistic . Beletristic . Literatur . 9.Geografie. Istorie. Biografii. Sistematizarea presupune adesea i realizarea unei alte opera ii paralele cu clasificarea i anume, indexarea. Aceasta const n determinarea subiectului principal (sau a subiectelor principale) tratat ntr-un document i redarea lui ct mai concis , cu ajutorul unei expresii formate din unul sau mai multe concepte sau no iuni fundamentale, exprimate prin 1 pn la 15 cuvinte. Indexarea pe subiecte sau domenii este o metod de ordonare a informa iilor, mai elastic i mai accesibil celor ce caut informa ii, dar

mai pu in deprin i cu clasific rile. Alteori indexarea se face prin redarea con inutului cu ajutorul unor no iuni (decriptori), simboluri (din titlul lucr rii) ce cuprind 1-3 cuvinte. Reg sirea informa iilor este, de asemenea, un proces destul de complex. Cel mai frecvent, el presupune parcurgerea a patru etape esen iale: * c utarea informa iilor prin care au fost simbolizate i indexate sursele, folosinduse liste de cuvinte, dic ionare, tezaure, coduri speciale. * c utarea n index, utiliznd aceste coduri-cuvinte, pentru a g si informa iile conexe din diferite sisteme de referin e utiliznd aceste coduri-cuvinte, * localizarea documentelor pornind de la sistemele de referin e. * extragerea i prelucrarea informa iilor derivate. Procesul c ut rii unui subiect ce r spunde unei cereri specifice a celui ce studiaz ntr-o bibliotec este de fapt i o munc de cercetare, care trebuie nv at i exersat . toate

16

PRELUAREA, CONDENSAREA I ORGANIZAREA INFORMA IILOR Dac accept m c sistemul de documentare-informare reprezint un complex de opera ii i mijloace tehnico-metodologice destinat sistematiz rii i reg sirii informa iilor, va trebui s accept m i idea unor metode i tehnici de preluare i prelucrare a acestora. Prelucrarea, condensarea i organizarea informa iilor ntr-un produs selectat,

sistematizat i redus ca dimensiuni deriv *din nevoia de a opera cu un volum mai mare de informa ii, *din necesitatea orient rii rapide ntr-un domeniu de referin , *de formulare a unor judec i de valoare privind con inutul lor, precum i *din inerea la curent cu cele mai noi apari ii ntr-un domeniu. Dintre cele mai uzuale metode, tehnici, scheme i produse logice rezultate din prelucrarea, condensarea i organizarea informa iilor pot fi men ionate: titlul, fi a, planul, teza, rezumatul, conspectul, fi a de referatul i sinteza. A. TITLUL - reprezint tehnica cea mai simpl de prelucrare, condensare i organizare a informa iilor i const n redarea acestora ntr-o form extrem de concis . Titlul trebuie s acopere con inutul informa ional al documentului. Standardele interna ionale recomand ca esen ial respectarea principiului potrivit c ruia, titlul s con in cel mult 6 cuvinte semnificative pentru a surprinde con inutul, dar s nu dep easc pe ansamblu 12 cuvinte. B. FI A - reprezint o modalitate specific de consemnare a rezultatelor lecturii studiu, notele de lectur , extrasele, recenzia,

sau a studiului unui document, n maniere mai mult sau mai pu in detaliate. Practica lecturii i studiului unui document a conturat mai multe tipuri de fi e. Astfel, pot fi men ionate:

17

1. Fi a de semnalare a documentului cuprinde urm toarele elemente dispuse n ordine: - cota de nregistrare a bibliotecii (n partea stng sus); - autorul (autorii); - titlul documentului; - datele de apari ie (editur , loc, an, pagin , etc.) 2. Fi a adnotat sau fi a de adnotare referativ . Pe lng datele proprii

semnal rii documentului se completeaz descrierea acestuia cu elemente informative, de descriere general i de recomandare, cu aprecieri scurte asupra domeniului n care se

ncadreaz con inutul. 3. Fi a de citate. Cuprinde pe lng descrierea bibliografic proprie oric rei fi e de semnalare i unele citate din publica ia respectiv , men ionndu-se pentru fiecare citat pagina. 4. Fi a de sintez . Pe lng elementele fi ei de semnalare, acest tip de fi

cuprinde, ntr-o manier sintetic . i judec i de apreciere, de evaluare a lucr rii, servind ca baz pentru alc tuirea sintezelor documentare. 5. Fi a terminologic . Cuprinde unele preciz ri asupra semnifica iei i sensului unor termeni, no iuni i expresii utilizate n documentul analizat. C. PLANUL DE IDEI - este un rezultat al procesului de prelucrare a con inutului unui document(sau a mai multor documente apar innd aceluia i domeniu de informa ii) i const n extragerea i prezentarea ntr-o anumit ordine logic (impus de cerin ele studiului) a ideilor de baz ale documentului sau documentelor avute n vedere. Sarcina principal a celui ce trebuie s ntocmeasc planul de idei este determinarea a ceea ce

trebuie notat i preluat din document, prin raportare la logica materialului ce urmeaz a fi elaborat, dar i la con inutul mesajului din textul de baz . Realizarea eficient a unui plan de idei presupune urm toarele opera ii: - se descifreaz textul prin lectur atent i repetat , urm rindu-se: *dep irea

dificult ilor datorate vocabularului; *identificarea cuvintelor cheie i a lan urilor de idei;

18

*identificarea cuvintelor de

leg tur care au o semnifica ie contextual important ,

exprimnd: opozi ia, cauzalitatea consecin a alternativa; *segmentarea textelor lungi, cu formularea unor subtitluri provizorii. - se desprind ideile principale, raporturile dintre ele i cele secundare, precum i elementele ce definesc mi carea cronologic a evenimentelor, cu men ionarea unor

exemple ilustrative ca suport. - se aranjeaz ideile ntr-o ordine convenabil celui ce face planul, n func ie de inten ii. - se controleaz textului. Se recomand principal scrierea ideilor pe foi volante, fiecare foaie con innd o idee i se confrunt ideile, revenindu-se asupra mesajului de baz al

i cele secundare corespunz toare. Acest lucru va permite o restructurare

succesiv a planului de idei pn se va ajunge la forma cea mai convenabil . D. TEZA - Ca form lingvistic , ea rezult din prelucrarea concis a informa iilor unui document i cuprinde formul ri sintetice ale ideilor de baz , ale con inutului unui mesaj, ntemeiate pe o concep ie general proprie unui anumit domeniu tiin ific. Tezele pot fi simple sau complexe, n func ie de m rimea, de natura i de

importan a documentului pentru autorul lecturii. Ele exprim , ntr-un alt plan, specific, ipotezele tiin ifice. E. REZUMATUL - Este un produs al activit ii de sintez dezvoltat a ideilor principale dintr-o lucrare, care eviden iaz contribu ia original a autorului, f r a include elemente critice. Tipurile principale de rezumate practicate n informare sunt: - rezumatul simplu - (de adnotare) - Const ntr-o singur fraz care indic unit ile de con inut minime i absolut necesare pentru situarea textului ntr-un context

informa ional. De obicei, el se reg se te pe fi ele adnotate.

19

- rezumatul indicativ - (de semnalare) - Este mai extins dect cel simplu i cuprinde mai multe detalii de con inut; - rezumatul informativ - (propriu-zis) - Con ine un volum mare de informa ii p strnd ordinea logic a ideilor dar, reformuleaz , propor ioneaz i exprim n cuvinte proprii

gndirea autorului rezumatului. Rezumatul informativ poate cuprinde i citate, pasaje sau expresii din document, f r ca prin aceasta con inutul lui s devin un montaj de citate, juxtapuneri sau prescurt ri mecanice ale ideilor. F. CONSPECTUL - Reprezint o form ampl , rezumativ a activit ii de studiu i lectur tiin ific , oferind o viziune personal i de ansamblu asupra materialului

parcurs (pasaje, titluri, argumente, sublinieri proprii). Scopul principal al conspectului este acela de a re ine elementele de baz ale unui material i de a le folosi n situa ii variate. Se consider c n conspect, unele fraze i chiar unele cuvinte au o nsemn tate incomparabil mai mare dect ntr-o expunere temeinic i am nun it .

Pentru realizarea unui bun conspect se impune respectarea ctorva condi ii: *claritatea ideilor, *logic implacabil , *redare sistematic a ideilor, *esen ializarea

ideilor i nu copierea textelor n maniere mai mult sau mai pu in integrale. n practica document rii pot fi identificate mai multe tipuri de conspecte. Dup num rul surselor prelucrate: conspect unitar (al unei singure lucr ri) i conspect centralizat (al mai multor lucr ri). Dup gradul implic rii celui ce face conspectul: conspect obiectiv, reproductiv de idei sau pasaje i conspect apreciativ, cu note obiective, dar cu multe judec i i idei personale. Conspectul centralizat ridic unele probleme de metodologie a realiz rii eficiente, n leg tur cu care pot fi recomandate n principal, dou procedee: primul const n lecturarea i conspectarea fiec rei lucr ri n parte, pe foi separate, avnd drept criteriu de notare problemele principale tratate n sursele de documentare; dup aceea, se grupeaz notele care trateaz aceea i problem , realizndu-se astfel un
20

ansamblu al referirilor la aceea i problem ce pot fi reg site n diferitele surse de documentare consultate; cel de al doilea presupune, mai nti, realizarea integral a conspectului fiec rei lucr ri, respectnd succesiunea de idei i logica proprie autorului; se ntocme te apoi planul sintez al ideilor fiec rei lucr ri; se extrag din fiecare conspect ideile corespunz toare problemelor esen iale ce stau n aten ia celui ce ntocme te conspectul. Cu toate c solicit mai mult timp i mai mult efort, acest din urm procedeu este mai avantajos deoarece ofer o viziune de ansamblu asupra lucr rilor conspectate, dar i asupra diferitelor modalit i de abordare ale acelora i probleme de c tre autorii lor. n general, etapele realiz rii unui conspect sunt: * studierea lucr rii n ansamblu: pagina de titlu, tabla de materii, prefa a, studiul introductiv, *realizarea planului de conspectare: cu men ionarea ideilor principale, scheme, date. *extragerea informa iilor care a faptelor, cu preluarea de tabele, ntregesc ideile principale: argumente, convenabil i redactarea

exemple, citate, extrase. *aranjarea lor ntr-o form G. FI A DE STUDIU - Reprezint

materialului cu preocup ri pentru stil. *controlul i confruntarea textelor. o modalitate sintetic de consemnare a de studiu complet se

rezultatelor activit ii de lectur a unui document. ntr-o fi

men ioneaz , n principal urm toarele: *tema n care se ncadreaz con inutul fi ei i care va constitui titlul ei; *specificul temei abordate care va defini problema tratat n fi , n sens de specializare; *elemente de reper pentru orientarea rapid n fi ; *reflec ii personale; *nota ii cu caracter de deschidere spre alte probleme, de completare sau de trimitere spre noi surse de informare; *sursa de documentare. Titlul fi ei se va scrie cu litere mari de tipar, n stnga spa iului superior i el se refer de obicei la tema sau domeniul n care se ncadreaz con inutul notelor din fi . Subtitlul indic problema, cu caracter de specificare, la care se face referin . Tipul fi ei se va scrie n dreapta spa iului

21

superior, nainte de margine, cu una din siglele ce au urm toarele semnifica ii: FP - fi principal ; FS - fi secundar ; FC - fi de continuare Toate fi ele vor fi nso ite de un num r care va indica ordinea ntocmirii lor, astfel nct, ele vor sugera logica succesiunii ideilor, proprie autorului sursei de documentare. Chiar dac unele dintre fi e vor fi ordonate, la un moment dat, conform unei alte structuri, dorit de cercet tor, se va putea oricnd reveni la cea ini ial . n datele de referin se va indica sursa de documentare cu toate datele de identificare:

autor, titlu, data i locul apari iei, i dup caz, sursa de informare (biblioteca, persoana) unde poate fi g sit materialul informa ional. Pe fi a de studiu pot fi notate i idei personale legate de cele consemnate. Atunci cnd este necesar, pe verso se vor nota citate semnificative pentru nceperea sau ncheierea textului sau unele scurte parafraze pentru anumite probleme. H. NOTELE DE LECTUR - Reprezint rezultatul activit ii de studiu asupra

unei lucr ri din orice domeniu i au drept finalitate utilizarea lor n cele mai variate situa ii, domenii, activit i. Notele de lectur nu se confund cu luarea noti elor. Ele se disting prin aceea c , ntr-o prim faz , se fac pe textul propriu-zis (dac acesta apar ine celui ce face lectura) sau pe un caiet special cu consemnarea paginilor de referin , nsemn ri menite s semnaleze aspectele ce prezint interes. Ulterior, cititorul poate reveni la textul de baz , innd cont de nsemn rile f cute, prelund i prelucrnd informa iile ce prezint interes. I. REFERATUL - Reprezint o form a muncii independente prin care se

realizeaz sintetizarea sau dezvoltarea n form scris , a unor idei sau probleme dintr-o lucrare sau, din mai multe lucr ri apropiate tematic. Printre condi iile de realizare a unui bun referat pot fi men ionate:

22

- studierea complet , n limita posibilit ilor, a surselor de baz ce trateaz problema urm rit . - structurarea logic a con inutului materialului studiat - identificarea i formularea corespunz toare a argumentelor necesare convingerii celor care ascult sau citesc referatul. Structura unui referat, n manier clasic , este alc tuit din trei p r i:

introducere, con inut i concluzii. Poate fi adoptat

i o alt manier , modern de a

structura un referat, notnd: titlul, autorul, planul ideilor de baz ale referatului i apoi, elementele proprii unui referat clasic: introducerea, n care se prezint locul, rolul i nivelul atins de problem n cercet rile i studiile tiin ifice relevante; cuprinsul, cu dezvoltarea ideilor i eviden ierea celor personale; concluziile care s con in ntre altele, deschiderea unei noi abord ri a problemei, emiterea unor judec i de valoare, sintetice, asupra contribu iilor aduse i a direc iilor posibile de dezvoltare a problemei; bibliografia care va fi men ionat fie n text, fie la sfr itul referatului; data ntocmirii. Dimensiunile referatului sunt condi ionate de specificul materialului studiat i prelucrat, de obiectivele propuse, de activitatea intelectual n care se integreaz . J. SINTEZA - Reprezint tehnica i forma de prezentare concentrat , coerent u or inteligibil a informa iilor privind o tem dat din mai multe lucr ri. Sinteza are i semnifica ia unei activit i de reformulare a informa iilor referitoare la un subiect care se reg se te ntr-o varietate de surse. Activit ile angajate n procesul elabor rii sintezei sunt, n principal, urm toarele: parcurgerea materialelor documentare, recunoa terea i extragerea informa iilor legate de tema propus lor ntr-o lucrare de sintez . i, n final, convertirea i

23

PROCEDEE I TEHNICI DE PRELUCRARE A INFORMA IILOR Prelucrarea datelor economice nseamn , n ultim instan , utilizarea documenta iei, adic , acel proces n care interpretarea proprie a informa iilor trece n prim plan. Pentru aceasta se impun cu necesitate urm toarele opera iuni, considerate ca fiind foarte importante: *evaluarea critic a sursei de documentare *organizarea i sistematizarea informa iilor ob inute n urma document rii

bibliografice sau de teren *punerea n diferite rela ii a datelor rezultate din documenta ie, n func ie de scopul urm rit Evaluarea critic a surselor de documentare bibliografic trebuie s in cont de o serie de aspecte, dintre care pot fi men ionate: *anul apari iei lucr rii, num rul edi iei precum i revizuirile i adnot rile la edi ia respectiv . Aceste date sunt de natur s plaseze n timp lucrarea, care de multe ori poate purta amprenta epocii n care a fost elaborat . *informa ii privind editura, editorul i gradul de specializare i de profesionalism al acestora, ele putndu-se constitui ntr-o garan ie pentru nsu irile de ordin calitativ ale lucr rii. *date referitoare la autor privind perioada n care a tr it, forma ia sa profesional , orientarea politic , toate fiind de natur s permit o percep ie realist a mesajului lucr rii i totodat posibilitatea de a delimita aspectele obiective de cele cu caracter subiectiv. *determinarea tipului de lucrare, fapt ce permite aprecierea lucr rii prin prisma obiectivului urm rit, al unghiului de abordare i al profunzimii trat rii subiectului.

24

In cazul n care documentarea s-a f cut din mai multe surse, se impune confruntarea acestora, tiut fiind c pot ap rea unele probleme, cum ar fi cele referitoare la comparabilitatea datelor, la compatibilitatea, suficien a sau insuficien a lor, toate, de natur s permit o analiz corelat i pertinent . Sistemul metodologic utilizat n prelucrarea informa iilor este alc tuit din metode i tehnici proprii tiin ei n general, cu particulariz ri ce in de specificitatea problemelor economice care se g sesc la interferen a cu socialul i politicul. Organizarea i sistematizarea informa iilor ob inute n urma document rii cu caracter aplicativ, presupune folosirea unor procedee i tehnici care s prelucrare sugestiv i pertinent a informa iilor. permit o

Unul din procedee se refer la ntabelarea datelor. Cea mai dificil etap este cea a stabilirii con inutului i structurii tabelului, astfel nct, n urma analizei datelor cuprinse n el, s poat fi formulate concluzii care s se constituie n argumente utile. n prelucrarea datelor se poate recurge la grafice i diagrame, ele num rndu-se printre cele mai sugestive mijloace de vizualizare a structurilor i corela iilor proprii informa iilor economice. Una din modalit ile de prelucrare a datelor referitoare la faptele, fenomenele i procesele economice, presupune eviden ierea rela iilor de cauzalitate ntre diferite variabile. Pentru aceasta se apeleaz la formalizarea matematic , prin formule de

determinare a unor indicatori, prin func ii sau prin modele. Variabilele nu au acela i statut. Unele dintre ele pot fi considerate instantanee, proprii unei cercet ri statice, definind m rimi economice la un anumit moment dat i reprezentnd nivelul indicatorului respectiv: pre ul unui produs sau nivelul stocului de capital la sfr itul anului, de exemplu. O alt categorie sunt variabilele de flux, care sugereaz i o dimensiune temporal : venitul anual sau consumul lunar.

25

Astfel, unii indicatorii pot fi determina i ca m rimi absolute, prin nsumare, rezultnd de exemplu, agregatele macroeconomice, sau prin sc dere, atunci cnd este vorba de masa profitului, ca diferen ntre cifra de afaceri i costul total. Al i indicatori se determin ca m rimi relative, precum cei de eficien , ca raport dintre efect i efort, cum ar fi productivitatea muncii. Una din problemele prelucr rii informa iilor este cea a m sur rii, cuantific rii datelor, care trebuie s c este vorba de o cercetare static in cont nu numai de stabilirea corect i

sugestiv a unit ilor de m sur n func ie de natura fenomenului urm rit, dar i de faptul sau una dinamic . A a de exemplu, nivelul

productivit ii muncii, ca raport de eficien ntre efect i efort, poate fi exprimat diferit, n func ie de cuantificarea produc iei i a muncii. Dac se dore te determinarea num rului de lucr tori necesari pentru a ob ine o anumit produc ie fizic , se va pleca de la productivitatea muncii calculat ca raport ntre produc ie n unit i fizice i num rul de lucr tori. Dac se urm re te fundamentarea unei decizii privind dimensionarea optim a num rului de lucr tori, se va compara salariul mediu individual al lucr torilor cu productivitatea medie a muncii, calculat ca raport ntre produc ia exprimat n unit i valorice i num rul de lucr tori. Aprecierea dinamicii unui indicator presupune folosirea indicilor, ca m rimi relative. Analiza proceselor economice presupune ca punct de plecare determinarea abaterilor indicatorilor n timp sau fa de un nivel luat ca baz de compara ie. Abaterile

pot fi apreciate ca abateri absolute, prin diferen , sau ca abateri relative, prin indici. De re inut c formalizarea matematic a unei rela ii dintre date sau fapte economice nu presupune n mod automat i caracterul opera ional al rela iei. A a de exemplu, rela ia

dintre salariul real, salariul nominal i nivelul pre urilor poate fi formalizat prin raportul: Salariul real = salariu nominal / pre uri

26

Semnifica ia economic a rela iei dintre cele trei date se refer la aceea c salariul real este direct propor ional cu salariul nominal i invers propor ional cu pre urile, f r ca prin aceast rela ie s se poat determina m rimea absolut a salariului real, care este o no iune abstract n sensul c nu poate fi cuantificat ca m rime absolut . Pornind ns de la aceast corela ie, ra ionamentul se poate transfera n domeniul indicilor, al rela iei dintre dinamica celor trei m rimi. Ca expresie a modific rii nivelurilor celor trei variabile, se ob ine formalizarea unei corela ii care devine totodat i opera ional :

Indicele salariului real = Indicele salariului nominal / Indicele pre urilor cu o semnifica ie concret , potrivit c reia, modificarea salariului real este direct propor ional cu modificarea salariului nominal i invers propor ional cu modificarea pre urilor. In plus aceast rela ie este i opera ional , adic se poate determina cre terea sau sc derea salariului real i totodat se poate aprecia cui s-a datorat modificarea. Exprimarea rela iilor proprii fenomenelor i proceselor economice mbrac forma unor func ii: func ia cererii, func ia ofertei, etc. Func ia de produc ie, privit ca func ie a costului total, exprim corela ia existent ntre cele dou componente ale acestuia

costurile fixe i costurile variabile i modificarea produc iei. Forma func iei este diferit i exprim complexitatea rela iei dintre ele, ea putnd fi liniar , exponen ial , logaritmic , etc. ntr-un plan superior sunt elaborate modelele matematice, care cuprind ca elemente distincte: func ia obiectiv, de maximizare(a profitului), costului) sau de echilibru( al de minimizare (a venitului na ional); sistemul de restric ii tehnico-

economice, cum ar fi de exemplu func ia de consum i func ia de investi ii din modelul lui Keynes; restric iile logice, ele rezultnd din natura variabilelor i regulile formaliz rii matematice, cum ar fi de exemplu, 0 c 1.

27

Variabilele modelului pot fi endogene, proprii modelului, g sindu- i explica ia n cadrul s u(consumul gospod riilor este func ie de venit) i exogene, determinate independent de rela iile proprii modelului, considerate ca fiind date(investi iile autonome n modelul lui Keynes) ELABORAREA CONCLUZIILOR TIIN IFICE Formularea problemelor i ipotezelor tiin ifice presupune un ra ionament ce porne te de la principiul metodologic fundamental al cercet rii tiin ifice-principiul ndoielii - i impune o analiz critic , constructiv pentru a stabili valoarea cuno tin elor prin verificare. Ipoteza poate fi definit ca un enun ce urmeaz a fi supus verific rii. Problemele tiin ifice apar atunci cnd noile fapte nu mai pot fi explicate pe baza teoriilor i cuno tin elor existente. Formularea problemei tiin ifice este unul din

momentele cele mai laborioase i dificile ale cercet rii i aceasta mai ales datorit faptului c problemele economice sunt probleme ale vie ii reale. Temele de cercetare sunt solu ion rii. Solu ionarea problemelor tiin ifice ncepe cu(1) formularea ipotezei, ca o presupunere, ca o explica ie a cauzelor, ca un enun , ca o tez , ca o lege sau principiu, toate cu caracter provizoriu. Elaborarea ipotezelor este dificil n tiin a economic pentru c fenomenele i procesele economice sunt complexe, iar informa iile nu de pu ine ori sunt incomplete sau contradictorii. Dup formulare urmeaz (2)verificarea ipotezelor. Procedeele de verificare pot fi: *empirice-cnd confruntarea ipotezelor cu faptele tiin ifice se face prin observare obi nuit sau observare tiin ific , adic dirijat , ce presupune culegere de date i fapte n mod sistematic; experimentul tiin ific este probleme supuse cercet rii tiin ifice n vederea

28

destul de rar folosit n cercetarea economic . *teoretice-cnd verificarea urm re te coeren a logic i integrarea cuno tin elor ntr-un ansamblu teoretic existent deja.

n procesul inform rii i analizei economice faptele oferite nemijlocit de realitatea practic devin fapte tiin ifice, legi statistice i enun uri empirice. Etapele procesului de verificare a ipotezelor se consider a fi: * se formuleaz consecin ele ipotezelor cu ajutorul ra ionamentelor deductive *se confrunt aceste consecin e cu faptele tiin ifice ob inute n procesul analizei i cu enun urile empirice *se stabilesc rela iile posibile ntre ipoteze i realitatea practic oglindit prin intermediul enun urilor empirice Se consider c o ipotez este verificat dac toate consecin ele ei sunt concordante cu toate datele i faptele oferite de practic , cu toate enun urile empirice. De re inut c orice confruntare trebuie f cut cu date suficiente, altfel, ipoteza se Concluzia tiin ific

consider neverificat . este rezultatul final al cercet rii tiin ifice. Orice

concluzie tiin ific trebuie argumentat solid i concret, adic , ea trebuie s fie integrat organic n sistemul de cuno tin e existent i acceptat deja din punct de vedere teoretic, ar tndu-se cum se poate realiza aceast integrare, cum se poate face leg tura cu vechile concluzii. Atunci cnd concluziile formulate contrazic pe cele vechi, trebuie s se demonstreze inconsisten a celor vechi, s se argumenteze necesitatea renun rii la ele i s se arate felul n care, concluziile formulate se armonizeaz cu cele r mase valabile. REGULI GENERALE PRIVIND REDACTAREA LUCR RILOR TIIN IFICE Calitatea elabor rii i prezent rii poate contribui n mare m sur la realizarea obiectivelor urm rite prin activitatea de cercetare tiin ific . Astfel, un limbaj adecvat tipului lucr rii presupune st pnirea limbii literare i a limbajului specific domeniului cercetat, cel

29

economic de exemplu. Un asemenea limbaj se ob ine prin lectur permanent de lucr ri beletristice i economice reprezentative. Prin aceasta se asigur mbog irea i

actualizarea limbajului de specialitate i se amplific posibilitatea de a-l utiliza literar, corect, eficient. Redactarea unei lucr ri tiin ifice presupune parcurgerea unor etape dintre care cele mai importante pot fi considerate: *enun area tezelor de baz delimitarea domeniului abordat. *sistematizarea, n sensul ordon rii problematicii, a tezelor i concluziilor rezultate din cercetare n func ie de obiective i de tipul de lucrare. *redactarea propriu-zis a lucr rii, care este cea mai laborioas . Experien a n domeniul cercet rii tiin ifice a permis conturarea a dou variante de redactare a lucr rilor: 1.-elaborarea unui text de baz , ini ial care este perfec ionat ulterior n ceea ce prive te con inutul i forma. 2.-redactarea succesiv , n mai multe variante, pn corespunz toare exigen elor. Cea mai utilizat modalitate presupune elaborarea variantei ini iale care cuprinde ideile principale expuse n mod concentrat, urmnd ca ad ugirile succesive s fie f cute pe verso sau pe anexe, cu trimiteri precise. O aten ie deosebit trebuie acordat coeren ei logice i stilului unitar. Mai mult, n raport cu prima variant pot ap rea nu numai ad ugiri, ci i elimin ri de text, pn la ob inerea unui nivel corespunz tor de concizie, claritate i rigurozitate. In procesul redact rii trebuie respectate anumite cerin e esen iale precum: *formularea judicioas a obiectivelor, tezelor, concluziilor se ajunge la o form i prin aceasta sintetizarea coordonatelor teoretice i

30

*explicarea clar

i argumentarea riguroas a fiec rei afirma ii sau p reri.

*integrarea adecvat a detaliilor n context. *evitarea de am nunte nesemnificative care ncarc textul *revizuirea structurii paragrafelor pentru a avea o coeren logic *prelucrarea i includerea observa iilor referen ilor sau conduc torilor tiin ifici ai lucr rii O lucrare tiin ific are, n mod necesar, dou p r i distincte: *Prima parte: Nivelul actual al cuno tin elor legate de tema lucr rii, unde se vor reg si informa ii preluate n activitatea de documentare. *A doua parte: Contribu ia personal a autorului lucr rii, care poate fi de natur teoretic i/sau aplicativ .

inuta unei lucr ri tiin ifice nu este legat numai de con inutul s u. Forma acesteia ntrege te imaginea referitoare la competen a cercet torului. Cerin ele de baz privind forma unei lucr ri tiin ifice se refer la urm toarele: a)titlul trebuie s fie scurt i clar, sintetiznd con inutul materialului. Pentru preciz ri suplimentare sau pentru a evita un titlu prea lung se apeleaz la subtitlu. c)enun area problemelor studiate-prezent de regul n introducere, acolo unde se vor preciza obiectivele, cadrul general studiat sau problematica abordat , precum rezultatele ob inute de al i cercet tori n domeniu. d)structura lucr rii-judicios delimitat n p r i, capitole, paragrafe purt toare de titluri, n func ie dimensiune, de complexitate, de natura problemelor abordate, de obiectivele urm rite. ntr-o structur considerat corespunz toare, un capitol nu ar trebui s aib mai pu in de 10 pagini, paragraful poate ajunge pn la 1o pagini, dar nu trebuie s fie mai mic de 2 pagini. i

31

e)instrumentarul de investigare utilizat-se prezint

concis. Astfel,

metodele

cunoscute vor fi numai amintite, trimiterile bibliografice vor fi precise, iar elementele de noutate n utilizarea unui instrument de cercetare vor fi prezentate mai pe larg. f)prezentarea rezultatelor originale ale cercet rii-aspect important, definitoriu pentru con inutul lucr rii. Astfel, contribu iile proprii vor avea o pondere nsemnat n lucrare; datele de observare primar , considerate interesante, vor fi reproduse n totalitate(dac au un volum mare vor fi prezentate n anexe).; se prezint sintetic rezultatele prelucr rii datelor n tabele, centralizatoare de comparare, etc.; dac anumite date sunt preluate din alte lucr ri, se vor face trimiteri precise la bibliografie. g)ideile de baz ale lucr rii - se eviden iaz prin titlurile p r ilor, capitolelor,

paragrafelor, iar n text prin formul ri exprese, sublinieri, folosirea unor litere cu caractere speciale. Interesant pentru marcarea i re inerea lor este vizualizarea. h)ilustr ri grafice-trebuie s fie simple, sugestive, de dimensiuni rezonabile, u or de n eles, nso ite de legend , Titlul i num rul, trecute sub figura sau grafic, sunt necesare pentru identificare. In text este obligatoriu s se fac trimiteri prin indicarea num rului i totodat explica ii i comentarii privind semnifica ia graficului sau figurii.. i)tabelele-cuprind informa ii cifrice, indicatori cu semnifica ie pentru con inutul lucr rii. Trebuie acordat mult aten ie rubricilor tabelelor i con inutului lor astfel nct ele s fie argumente pertinente pentru con inutul lucr rii. Orice tabel are un titlu. i pentru tabele este necesar numerotarea, iar n text s se fac trimiteri la tabel prin indicarea

num rului, precum i comentarii corespunz toare. De regul , titlul i num rul tabelului se trec deasupra acestuia. In lucrare se vor include numai tabelele cu adev rat sugestive i necesare, celelalte vor fi trecute n anexe. j)citatele - se vor folosi pentru referiri la idei foarte importante, sau ca argument cnd se combate un anumit punct de vedere, sau pur i simplu atunci cnd se consider c o
32

formulare este foarte bun . De re inut c citatele se folosesc moderat, altfel imprimnd un caracter documentar lucr rii. Este obligatorie delimitarea n text prin ghilimele, numerotarea i referirea la sursa bibliografic indicnd i pagina. k)anexele-cuprind de regul materialul informa ional utilizat : date cu caracter statistic, rezultatele unor investiga ii de teren, sintezele unor puncte de vedere apar innd unor speciali ti, extrase de texte sau legi. Fiecare anex va cuprinde sursa informa iilor ncorporate. n textul lucr rii se vor face trimiteri exprese la anexe, prin indicarea num rului. l)bibliografia-poate fi reg sit fie la sfr itul lucr rii, fie la sfr itul p r ilor sau

capitolelor, fie n partea de jos(subsolul)paginii. In bibliografie se trec doar lucr ri efectiv consultate i utilizate. La ntocmirea listei lucr rilor cuprinse n bibliografia general , de la sfr itul lucr rii, trebuie s se respecte unele reguli: - lucr rile se nscriu n ordine alfabetic dup litera numelui de familie al autorului. Pentru lucr rile colective ordinea alfabetic se stabile te dup numele primului autor. - n cazul lucr rilor colective la care nu se men ioneaz numele autorilor, anuare statistice, legi, ordonarea alfabetic se va face dup prima liter a titlului sursei

bibliografice, spa iul afectat de regul distincte.(* * *).

numelui autorului fiind marcat prin semne

- pentru articolele din reviste, se men ioneaz denumirea revistei, num rul i data apari iei.

autorul articolului, titlul articolului,

- pentru informa iile preluate de pe net, se men ioneaz autorul, titlul, adresa de net i data acces rii. Atunci cnd trimiterile la sursa bibliografic se fac n subsolul paginii, pentru citate, ntocmirea aparatului tiin ific trebuie s respecte anumite cerin e:

33

cifrele de la terminarea unui citat se scriu f r paranteze i dup ghilimelele care delimiteaz citatul

numerotarea citatelor i a notelor de subsol corespunz toare se face n continuare pe capitole, subcapitole sau chiar pe lucrare. Notele de subsol cuprind urm toarele date: cifra corespunz toare citatului din text,

autorul, titlul lucr rii sau articolului, num rul revistei sau volumului, editura, num rul edi iei, localitatea, anul apari iei, num rul paginii. De cele mai multe ori, pentru autori apare doar ini iala prenumelui, dar pentru autoare prenumele va fi ntotdeauna scris n ntregime. De exemplu: 1. B b i I., Sila i Gr., Du Alexandrina, Macroeconomia, Editura

Orizonturi Universitare, Timi oara, 1999, pag. 139 Pentru a evita repetarea datelor privind aceea i surs bibliografic se poate recurge la urm toarele nota ii: *Op. Cit. - atunci cnd s-a citat anterior lucrarea De exemplu: 12- B b i I. i colaboratorii, op. cit., pag. 153 *Idem - atunci cnd corespund toate elementele cu ale unei lucr ri citate imediat anterior De exemplu: 13-Idem *Ibidem - atunci cnd corespund toate elementele cu ale unei lucr ri citate imediat anterior, fiind diferit numai pagina De exemplu: 14-Ibidem, pag.154 Exist i alte modalit i de semnalare a surselor bibliografice, men ionate in regulile de

redactare proprii editurilor sau altor organisme de specialitate. Ceea ce este important r mne con inutul acestor semnal ri care s permit identificarea rapid a documentului ini ial.

34

n)rezumatul(sinteza) lucr rii-se prezint ca o informare asupra principalelor probleme din lucrare insistnd asupra contribu iilor originale. Realizarea unui text de calitate presupune luarea n considerare a unor recomand ri prin care se confer unele nsu iri absolut necesare : a)rigurozitatea presupune formul ri exacte care s reflecte fidel fenomenele i o cunoa tere i folosire corespunz toare a

procesele studiate. Aceasta implic

conceptelor, a metodelor domeniului studiat, dar i nregistrarea, analiza i interpretarea corect a datelor. b)originalitatea-se realizeaz prin exprimarea unui punct de vedere propriu, nou, dar i prin trecerea informa iilor privind fenomenele studiate, prin filtrul gndirii proprii. c)corectitudinea elabor rii - care se asigur prin sistematizarea ideilor expuse i

selectate dup criteriile importan ei i consecin elor logice, prezentate i argumentate conving tor, n func ie de obiectivele urm rite. e)corectitudinea-din punct de vedere gramatical i literar. f)stilul redact rii-trebuie s responsabil, adaptat. *personal - adic s reflecte convingeri, experien e proprii, ntr-un limbaj care s evite abloanele, formul rile banale i utiliznd pe ct posibil formele impersonale ale fie concomitent: personal, concret, focalizat, coerent,

verbelor(se observ , a a cum s-a v zut) ; *concret - prin efectuarea de referiri precise i formul ri exacte, prin trimiteri la opiniile altor autori; *focalizat - (direc ionat) - adic s faciliteze sesizarea obiectivelor majore, urm rindu-se n permanen idea principal a lucr rii; *coerent fluid .;
35

- trecerea de la un pasaj la altul, de la un paragraf la altul s fie logic

*responsabil - s respecte adev rul tiin ific, s reflecte situa ia real , s semnaleze sursele de informa ii investigate, s consemneze exact consemn rile din bibliografie, s delimiteze clar rezultatele originale de cele preluate; *adaptat-n sensul lu rii n considerare a cerin elor beneficiarilor lucr rii sau cu respectarea specificului lucr rii, care se refer la problematica abordat , la dimensiunea i modul de structurare a materialului, la limbajul i aparatul tiin ific folosit. PRINCIPALELE TIPURI DE LUCR RI TIIN IFICE n func ie de destina ia lor, lucr rile de cercetare tiin ific pot mbr ca urm toarele forme: a)referatul tiin ific - comunicare prescurtat a unei concluzii tiin ifice inclusiv a unei solu ii practice. n forma scris are 5 - 10 pagini i de obicei este prezentat oral. b)comunicarea tiin ific - o lucrare mai ampl pagini, expunerea oral fiind de 15 -25 minute. d)raportul de cercetare - o lucrare tiin ific prestabilit prin contract . f)studiul - lucrare de cercetare destinat sau nu public rii avnd 25 -50 de pagini. predat beneficiarului la termenul i mai complex cuprinznd 10 - 20 de

SUS INEREA PUBLIC A LUCR RILOR DE CERCETARE

Sus inerea public , oral a lucr rilor tiin ifice presupune elaborarea unui material suport care are ca p r i principale (a) introducerea sau exordiul n care se enun n linii mari problema care face obiectul comunic rii cu scopul de a trezi interesul ascult torilor. (b) tratarea subiectului care const n expunerea dezvoltat a ideilor, faptelor,

36

metodelor precum i a argumentelor corespunz toare. c) concluzia sau perora ia care are, pe de o parte, rolul unei recapitul ri n care sunt eviden iate principalele aspecte, iar pe de alt parte, rolul de a convinge auditoriul de juste ea concluziilor. Reu ita unei expuneri verbale este asigurat auditoriului, * dac este conving toare pe baz de logic dac *treze te interesul i * dac

i practic f r repro

reu e te s impun p rerea autorului, inclusiv, prin c ldura i puterea de expresie a cuvntului. Un adev rat cercet tor trebuie s poat realiza o expunere oral care s transmit clar, limpede, ideile i convingerile proprii . El trebuie s nve e s foloseasc toat gama de mijloace de expresie : cuvnt, sintax , caden i armonie a frazei,

sugestivitatea stilului, debit verbal, accent, c ldur a cuvntului, gesticula ie, atitudine. Preg tirea expunerii condi ioneaz eficacitatea comunic rii rezultatelor cercet rii tiin ifice i cuprinde : *elaborarea planului prezent rii(expunerii orale) i redactarea textului care va face obiectul expunerii, *cunoa terea auditoriului, *preg tirea personal a vorbitorului, *preg tirea materialului i tehnicii ajut toare, *preg tirea auditoriului. Planul prezent rii trebuie s cuprind ideile principale i argumentarea fiec reia dintre ele. P r ile expunerii vor fi concepute modular (fiecare idee pe o pagin separat ) ceea ce va oferi posibilitatea unor eventuale modific ri n succesiunea ideilor prezentate, chiar n timpul expunerii, dac se dovedesc necesare. In elaborarea planului expunerii se are n vedere cu prioritate valorificarea rezultatelor cercet rii proprii. Se recomand ca n expunerea oral s se reproduc integral textul special preg tit, prin aceasta asigurndu-

37

se rigurozitatea transmiterii rezultatelor precum i eliminarea eventualelor improviza ii d un toare pentru calitatea i inuta tiin ific a actului de comunicare. Cunoa terea auditoriului este o faz important n preg tirea expunerii, deoarece aceea i tem va fi tratat diferen iat, n func ie de structura i de nivelul inform rii auditoriului. In plus, atunci cnd comunicarea este urmat de ntreb ri i discu ii, se dovede te foarte util o informare cu privire la domeniul preocup rilor celor prezen i. Preg tirea personal a vorbitorului , nseamn n primul rnd un text de

prezentare bine elaborat i n al doilea rnd, presupune controlul atitudinii, al mimicii, al gesturilor, urm rindu-se prevenirea unor eventuale dificult i psihice, ntreruperi prelungite sau precipit ri n expunere. Preg tirea materialelor i a tehnicii ajut toare : diapozitive, folii, plan e cu tabele sau grafice, tiut fiind c vizualizarea u ureaz expunerea, evitnd monotonia n iruirii de cifre sau clasific ri. Nu trebuie omis verificarea prealabil a existen ei condi iilor de utilizare corespunz toare a materialelor utilizate: priz , cablu, ecran, etc. Preg tirea auditoriului presupune, dup caz, anun area prealabil a temei prin afi sau program . n unele cazuri se apeleaz la editarea unor preprinturi sau rezumate ale lucr rilor ce urmeaz a fi prezentate, asigurndu-se astfel posibilitatea preg tirii participan ilor pentru ntreb ri, discu ii sau dezbateri, n cuno tin de cauz . Expunerea n public const n reproducerea textului scris, special preg tit. Captarea interesului se asigur prin sublinierea nout ii i a actualit ii problemelor, prin fraze bine formulate, suficient de concentrate pentru a nu fi ngreunat n elegerea i prin eviden ierea efortului propriu. Expunerea va fi nso it de vizualizarea corespunz toare. n contextul reu itei expunerii orale, pot fi men ionate, ca o concluzie, urm toarele recomand ri practice:

38

*Prezentarea s fie diferen iat comunic rii.

n func ie de natura lucr rii, de tipul i obiectivele

*Expunerea rezultatelor cercet rii s nu fie monoton . *Prezentarea materialului trebuie s noutate. *Expunerea trebuie s se ncadreze n timpul acordat. De aceea, se dovedesc utile repeti iile cu ceas i o anumit rezerv de timp. situeze n prim plan elementele esen iale, de

BIBLIOGRAFIE

1.Beveridge W.I., Arta cercet rii tiin ifice, Editura tiin ific , Bucure ti, 1978 2.Constantinescu N.N.(coord), Introducere n metodologia cercet rii tiin ifice, ASE, Bucure ti, 1989 3.Du Alexandrina, Elemente de metodologie a cercet rii tiin ifice, Editura Universit ii de Vest, Timi oara, 2002 4.Migdal A., De ndoial la certitudine, Bucure ti, 1989 5.Neac u I., Metode i tehnici de nv are eficient , Bucure ti, 1990 6.Popa L., Metode i tehnici de munc intelectual , Editura didactic i pedagogic , Bucure ti, 1979 7.Popescu C.,R boac Gh., Ciucur D.,Iovan Daniela,Metodologia cercet rii tiin ifice economice, Editura ASE, Bucure ti, 2006 7.Zai D., Elemente de metodologia cercet rii, Editura Universit ii, Al. I. Cuza, Ia i, 1997

39

Evaluare