Sunteți pe pagina 1din 67

Copelt:t .si r.iziunea gr.alicri:

Doina DUT4ITRESCU

Edirbr: sdiin Dtlrirrnfscu

O Anastasia penrru prezenra eclilje _ 7999

rsBN 97 3-937 4_16_6

qqqr/l9

tl

a I
a
I

t^

-lo

\

T.{MURIRE EDITORIALA.

\iolurlLLl cle Ial.! reune$te singttrcle clocunente ajunsc

pirnri

la noi, pr-in neslllornicia llemutilor, cle lx fi clespre

Pirintele Ioan cel Stritin, indrunirtolarl spifitual in jurul

cairlria s-2r it]chegat faimoasa gruPare a ,,Rugului Aptins- cle ie Nlrn:lstilea Antim clin Bucuresti. Textele prczinti un clublu inteles: ahtl!otnicesc si doctunentar.

,,!Iorren[e

clin viala Dea", ,,CuIinte clitr€ ucenici ' (pri-

mele patru

clintre aceste'.r Pauencl vaiante, Dlai scuLte sau

rnai extinse, tle unuia Si aceluiasi texl testamentxr) $i

,.scrisori clin cletentie" provin din arhiva dmasi de Lr poe-

tul Sanclu l'udor (devenit ultedor ielaschimonal.rul Daniii)r,

pAstrate in Biblioteca Sf. Sinod. Ele au fost scdse in linba

lusi de Pirintele loan Kulighil 9i traduse in rominegte de un ucenic al s':u, fralele Leontie, basambean de origine

(cu exceplia scdsodlor din detentie, traduse prcbabil de alti

cailugdri basarabeni, pe atunci bine reprezentati in obilea Antimului). IVlaterialele din sectiunea,,Documenlai' ptovin clin arhiva Arhiepiscopiei Bucurestilor $i sunt redactate in

linb;r romini.

La pr-opunele;r editurtl,, in Addenda s-au inclus veriu- nea lui Al. N{ironescu ^ ,,Cuvantului testamentar al Padn

I I'entr-u rmiu-[rnte .lespte sxndu Tu.lor, urnlxstrl du]n^nicesc xl P.llinteilri Ioan cel Striin, a se YedeL Anclr6 S,Ji:., . Tit1lp1ll lluguhti

A?rhts .rlaeshlLl sJ)if iutal hl Lrdditi(L t^dJ iteItrr", HLrnlanitxs, Iltrcurc$i,

1996 p 136;iurm ..

sxu Nlonxhul Drniil (Srndlr Tucl.Jr)-,1.4r:rre

cu urr

cu\'ln! inxinte cle i.as. I]en,,lomeu AnaniiL, AniLstxsir' Bucure$ti, 199t,

pp. t-16

leLui Iorn ccl Stliiin l. reialxre, int,ilnirii Ilri -AIc'xenclru

..

(

joclin- ,\linrnc'sc u cu Pidntelc lotn, ptccLlll1 Si li.lcmenle

(lintr un inten iu cu Pidntele Rol]un Brirg.l. Plimele dot[i tcxle sLlnl e)itmse din lolusrul lrri Alexancllu \Iironescu.

C.tlea inirl1ii. Esetrri itt cltrbtrl Rltgului Aptiits, Antstasil,

Bucurc-5ti, 199U, pp. 3-i si 28-36. ixr cel (le-rl trcilea clin |olurrul rcalizat cle Dinu Cmga. n"ptu .lubor.tt icest i. Itttet'-

rit! cu Pciri tele Ro111a17 Braga,

R(nrr:rn:i.

-\rliepiscopilr Ortocloxi

All)il lulix. 1998. p. 36 .i trrrrr.

A1r optat pentru ac[uxlizilree pi unificarel pLlnctua[iei si ofiesrafiei (inclusil h transpunerer 'nLulelor rus€sti) in

tolrte textele, indreptincl t.rcit $i Lrnele eli(lente gre$eli (le

clactiloelaliere sau, in cetel'a cazuri, fbrmuliri romanesti

impropdi.

Volumul face parte clintr-o serie cle titluri plivito.rre ln principalii reprezentanli ai,,Rugului Aprins", pe carc Edi-

tula Anatslasia qi-a propus s.i Ie pund la indetnina celor

interesa$3. Dupt tipirirea Acatistelor lui Sandu Tudor, a eseudlor postunre ale lui Al. X,lironescu Si a ldegr'Llei pro-

zci literar" a lui Vasile Voicrrlercu,

uflneJzi si rpari. in

lr-

cr-u'irnd, un yolum cu texte de $i despr-e Sandu Tucloq

tegrulq opet"ei poetice a lui V. \'oiculescu si rersurile lui

PaLll Steli2rn.

Gbeor"gbe VASILESCT./

I Llerminlinr ci o-.rlti rersiune a rceluiufi texl este Fublic.rtiL $i c()' nlenlrtii pe llug (le lririntele Andrei Scrimn, in \'rnumul cit.rl rnterior.

p. 2l ii urnl-

 

I

..

lntclecruxlii

r.lc \liluil A\-rrnrcsru.

\Ixi rles in c()lectiile .l,()elii ltugLrlui Aprins_, .Elit, inte )elici rii

llisericii (rcexsta din um)'-r inaugurilti cle curind. cu f{tu-

tnd ailcn(lantl incetklilt.tl lui lctlLs(LliDi 1,,rc.)r/rrlr. senrnxl (le P.irin-

si el un rpft)pir( rl ..

ltugulri

.\plirls').

PARINTELE IOAN CEL STRAIN

(fcttografie tueditLi. reprodtts.i pri|1 bttlf iL'oinfa

P.irintelui Sofictlt Bogl2ilt )

PROTOIER3UL IOAN KII-iGHIN

(RNPERE I]IOGRAFICE)

. S-a nd.scut la ?4 februarie 1885, Ia Elet, guber-

nia Or€1, Rusia.

. CilatoreSte, in 7904, la Mdnistirea pecerska

Lavra din 6i91. 9i la Manasdrea Optina, de lAngd NIoscova.

. Stagiul mtlit^t: 7906-1909.

. Frate Ia Manisdrea Optina: 1-)LVI9'J.4.

. Mobilizat ln primul rizboi mondial: 1,91,4-1,917.

. Preot la Rostov: 1919-1930.

o in inchisoare: 7930-7937 . o Dupi punerea in libertate: protoiereu qi duhov-

nic al Eparhiei Rosto\lului.

o Trece in Romnnia, in noiembrie 'J.)4J, impreund cu Mitropolitul Nicolae al Rostovului.

. Vieluiegte la Mdndstirea Cernica: L943-1946.

. Arestat de sovietici, in octombrie 1946.

o Anchetat gi condanmat, in ianuarie 1947, la zece

ani munca silnici, apoi expediat pe teritoriul URSS, unde i s-a pierdut urma.

Plotoiereul Ioan Kulighin

MOMENTE DIN \'IATA MEA

l'c'c:rlea Proniei lui DLrnrnezeu, rn-am nirscut lzr

Elet, glLbernia Orel, in anr.rl 1885, \a 21 februarie, in

ziur celei dintni si a celei de-a doua afliri a cinsti- tului cap al Sflntului Ioan inainte-Nlergitorul. Tat,rl

firell era deja bolnav de trei ani Fi totlll era aproape

cheltr.rit. Eu m-arn nisclrt. iar tata a murit peste doui

siptaurani. Cei care o \.izit;ru pe mlma, ca s-o con- soleze, ziceau, aritdnd spre mine: "latl cine trebnia

sa rnoari; acelx - adica tatel meu - putea sa ll)ai tri- iasci". Prin aceste cLlvinte, ei o a1nirau pe biata lna-

md. Ea le rispundea: "Oare vou'i vd trebuie ca aces-

ta si moari ? Nu cumva creded ca el va veni la voi si ceard o bucatd de pnine ? Nu ne putem amesteca in tainele lui Dumnezeu. Eu sunt inci in stare se cag- tig o bucata de piine". Mama avea pe atunci 3i de

ani, iar copii

eram cinci slrflete, cel mai l'rare fiind de

11 ani. &Iultd osteneald trebuia sI-i hrdnegti pe toti. in farnilie, insi, era pace qi liniqte.

La varsta de opt ani am fost dat la gcoali, iar la noui ani luam parte la corul bisericesc. in timpr-rl unor c2ntiri, clar mai ales in timpul bucitilor de solo,

mi se tiia respiralia de bucurie

;i

cu mare greutate

mi stlpdnearn se nu intrerup clntarea. La gcoald, nimic nu mi interesa atat de mult ca

predarea religiei, clar nu eram n.rullurnit de felul cum

se flcea acest lLlcrLl. Adesea intrebam pe pilintele

crtihet clim ll5

l)LLtea

cunoa$te n.li:li lttlLlt. Cincl a1lt

1tr-irna

c;rrc mi-a ci-

inceput sar m;l interesez cle c,.ir-ti,

zLLt in n]anii I fo-sr-'cles1)re sih:istr-ia Optina, clr toatc

fazele ei si cu portlr-tele st:lretilot lnsir :rccst lrrcru r.ru

mi-a intrar itunci in cap si l]ti-a scirpet clin r.eclere.

Eram de o st-nerer.Iie cieoseltiti, uroclest.,si supr.is,

ruter)t si respectrLos fata cle to!i. NI?i depifiaselt cle l;r

toate poznele gi c1e l;r purturrea rezr a celor dc-o liirstti

c.t tnin< fi. J.rci cr':r ctr

ei. Dupa cate am plltut

l)u

rtr:1. nici nU cornrrlticr.rrrt cr.

sir Yici, era ceYa in rnine care

plice;r oamenilor'. Juclec aga, cici, din pzirtea celor

clir.r clasele mai nuri, mi bucuram cle aten{ie fi prie- tenie. Curand, am priceput ce e bine $i ce e rau. Fati de oamenii buni nutream o dragoste deosebiti 9i ci- Lrtam szl imit exemplele bune, iar daci vecleam ceva riu, atunci .levenearn f,tenl :i-rni ziceatll ci nu tre-

buie si fac gi eu la fel. Din toate, luam numai partea

cea bunii. Chiar clin copildrie rn-arn legat prieten cll biieli

de vArsta nea clin clasele de sus ale societilii, unde

eran-r iubit si respectat, gi poate de aceea nu-l-ri pla,

ceau lucrurile rele, nici copii cu pufiiri necu\.iin-

cio:l<er li cu rlat llr.ri rnLrlt

mai

linerm si cttnosc o:trneni 5i ca stare soci

mari ca mine, atat c?r varsti, clt

ali. Fiindcd sirrteaur din partea lor o clr:rgoste qi o al-rabilitate deosebite, precurn gi o incredere totali, ciiutam sd fiu mereu printrc ei, f2rpt pentrLL c.tre mi se dicluse numele cle "biiat nobil", cu insinuarea ci

"n-riehrl blincl sr,Lge la cloud oi". La inslLlte nll reacti-

I2

oLre:l insi nickrclati, nici latir cle cei cle-o vilstil ctr

rrn(, r'ri(i

CXnd

l-,rti rre c\'i ttt.ti tnlrti.

an-r inceplLt sil pirgesc in viltx sociala, a1n

constatat cir. la expt'esiile

ru5!JDr. (l|ept l)enllLl

sezr-sci,

r.nic.

dztr nLr m-am

libere ale ttnota, lotcleauna

pe ei sri Lo-

( Jre ii fuc<llrrl ii

lds:1t nomit de nin-reni si de ni-

nici chial cle o qigar-a, necur.n de biutrtri. iar lteo

Vorbir necur.iircioasd n-zL ielit clin Sura lllea, cee'.t ce a '.rtr2rs ?ltentia rrtLitol;r. Pentru toate acestea, multe r.name c,lLrtaLr si mi clea f'etele lor in cisuitorie 9i nu

rr-rrnlri o Ittri rn-l nttrnlllt rlin urlna.

in societate am fost bine prinit, fiindci, clupa ce

mi-arn ternlinat gimnaziul,

am intrat

la $coala de

activitatea

Arti Dramatici, ceea ce mi-a folosit in

l-rea bisericeascd. Dar

anturajul

afiistilor, cu viaqa lor

de dupi culise, cu nopli nedormite, mie nu-mi pli-

cea. in sufletul neu se ascundea dragostea 9i atrac- tia cetre Biserice.

Cur2nd, dr,rpd ce am terminat gimnaziul, arn fost

atras de niste oar.neni foafte avuti, care tineau mult

la rnine, ca siL lucrez ln magazinul lor cle procluse ali-

lTrent2lre. ar.ind in vedere felul meu cle a ina Pufia

cn oarnenii, spre a atraf4e clientii cei ilui bnni Acolo,

se nrinca cle cinci-$ase on pe zi 9i totul

era bine, in-

si magazinul

ficea vlnzare 9i in zilele de sirbitoare,

ial sr,rfletul

O clate,

fiIeLr nu era multumit de acest lucru.

intr-o sirbatoare, merge'am pe llngi o bi-

sedci, unde se sdr'2rgea

tru cir n-avelrn timp,

o slulbd solemni, dztr, pen-

n-arn intrat: inszi in suflet lm

13

ratlr:rs cLr mlrlt.i ntrarrilciune $i ittllltci 1ll-1 p1-rtrUlts

giLnclul cir, clccXt sa fii rob o;rrlenilor, mai bine.sn fii

rc>l> lui Dumnezeu. Prinzlnd un l.notllent potlilit, 1lt,

am explicet cn patronul. care, in felu.L siu. era sin-

ccr si lrinrrorrnr. si. r:i rrnljnd nt

..

i

Jel)rr e pri(telli.

em trecut l;r ur.r bilou de Unde. in fiecale siubitoele,

mi puteent cluce la ltiseric;i, spre e fiecr.enta cele

patru slujbe: priYegherea, Liturgl'ria cle dimineali si

cel tarzie, precurn ii utrenia cll acxtistlrl, fapt ce-rr.ri

proclLrcea o rnare multurnire sufleteasci. in biserici,

n-ri stricluiar.r.r szi stau intr-rrn loc cit llrai retras, czt

oamenii sd nu-rni r.zrdi lacrimile.

Pe c2nd lucram eu la rnagazin, acolo Lunbla dupa

cumpdr,rturi o doarnni din lumea nobili, care, intr,

o clipi libere, mi-a spus cd a fost atrasd spre acest

loc de pufiarea mea faql de clienli. Mai cleparte, mi-

a spus cd a fost foaite grav bolnavi, cd a avlrt in ea

un $arpe, nu lin minte cat timp. Nledicii n-au aiutat- o sa-l scoati si atunci s-a hotarat sa plece la Kronstadt,

la pirintele protoierei Ioan, care era remrmit in acele

timpuri cu viala sa er'lavioasi. in c

..

rsa

clestinati. celor

care soseaLr la Kronstadt pentru un paraclis, lucru

foarte obi$nllit pe atunci in Rlrsia, el s-a apropiat cle

e;r si c intrelrat-o cle uncle-i si pentltr ce \-cnise. Dlrpi

ce i-a spus lroti\.ul pentftl care a bitut un dr-um

lung

cle aproape trei flii de kilon.retri, el i-:r spus nfinile

pe cap Si i-a zis: "Dornnul iti va ajuta gi \.a trece tot".

in aceea;i zi, rnergincl ezl l:r toaletl, sarpele a iesit.

14

l)up:i accast:1, erL a du-s o \.iatar cucerniclr si plinir cle

fripte bLrne.

C<lc rl-llrtc cle l:l aceirstil ,-lo.rrnnj cr:rLr lcntlLr nli-

r.re ca o comoaral. Si eu ar.e;im o ncnolocire. llarwr,

cle p'.rtrlr ani, sr:ferea de o neputingir grea: rrra cele

sfintc $i Sfintele Taine fi avea grozar.cle chinuitoate

ilc\es( Lle (lertri)niz3re. SLrh dictrle:r rcestei \l'):.lnlne.

nln trimis l:r Kronstadt o scrisoare pzirintelui Ioan,

a|atind starea mamei rnele qi cerinclu-i lllg2lciuni.

Peste trei sdprinfni am primit r-irspuns, scr-is cle alt

cineva, cd P,lrintele Io2rn, in cutare zi, clup;r Litlrrghia

cfc dirninerrti, r slrrjit prrac'is si

s-r.r ltrgrt pentnr sr-

nitatea roabei lui Dumnezeu cu numele Nlatrona,

cireia ii tdmite binecuvi.tarea sa. ELr trdiam atunci la

Rostov, marna la Elet, iar pirintele Ioan la Kronstadt. DupI primirea acestei scrisori, i-am scris mamei, intre-

bnnd-o dacd nu s-a produs vreo schimbare ?n boala ei. Ea mi-a rdspuns ci, in dimineala zilei respective,

2r avut un

grozav, cle parca li,iegea ceva pe git,

ci J treclrt printr'-un rnoment aserninitor ctr nroar'-

^cces

tea, apoi s-a simtit complet linigtiti. De atunci, man.n

a mai trait inca vreo l0 cle ani, dar simptomele bolii

nu s-au mai

lrrie (cdnd se

E^ a rnurit in zilla cle 19 octom-

^rdlal. pomenette Sf. Ioan de Rila pi cind pI-

rintele Ioan igi sirbdtorea onornastica), ar.Xnd un

sf2rgit cregtinesc fedcit. Din toate acestea se vede cd petrecerea rnea la magazin a fost lucrerea Proniei lui Durnnezeu, c'ici, fiind eu cloar de 76-77 ani, toati gre-

Lrrrter.Lrlerintelor rnarnei cidea nrrnr:ri a.upm rnea.

13

Dar s:i nrir intorc iariisi la atlactia ntee c;rtre Bise-

rir i. irr liec:t|e sljtlr-rto.rrI rn.t J.rcc:,r,t rr( l)

slujb;r, rpoi m:i

o ciatil in

oprean in

parc

vis o bisericl albzl. firi

sai ]a

..

ci se ziclea incir, iar un glas ili

trLr

or i lri

oclihnesc. V'rcl

podoabi,

c,r-

nici o

splrnezL cal este ,.l mea.

Eu lns:-r nu mh dLmirerm $i continlrxn.] si prir-esc le-

g

..

rtlrra

dintr-e pietrele glefriite din pereti.

Dupa acest !is. niste birtrini rrenerabili, sot si so-

lie, pe care-i intilnearr meren la biser-ici. n alr invitxt

intr-o zi, clupir slr-Ljbi, la ei aczrsii, la un ceai. Acolo

am Yizut mai n]ulte czirti religioase ii le-xn] cerut una,

ca s-c) citesc. Erlr un Sbornic, cu feh:rite int2mpl'iri din viala sfinlilor. Citinclu-l, arn fost cuplins de do- rinta de neln\.ins de a-rni inchina \.iata slujirii lui

Dunrnezeu, clar nu qtiam cun-r, fiindci int2rnplirile

relat2rte in Sbornic se petecuserd cindva, in vremurile

vechi si in ministiri. Am aillns doar la concluzia cd

desiv2rgirea poate fi atinsa numai in mdnestire, dzlr

ttnde 5r cum nll stiam, cici nu fusesem niciodati in

vreo ministire gi nici nu vizusem cdlugiri ?n viala

rrer. Rostor Lrl erJ (lefarte cle ministiri si nici n-ave;t

vreun rlonument religios 1.nai insemnat. Dorinla nu

ela insa clip s-o potolesc, circi a devenit mai presus

de orice. Crecleam ci, pentru a fi primit in n.nnestire,

sunt de trebuinta bani, pentru taxzi cle intrare, iar eu

n-a'!:eam cle unde sd-i dau.

Atunci m-am l-rotilit si merg pe calea deja cr-r-

noscuti. Arrr scris pdrintelui Ioah clin Kronstadt, rela- tandll-i toati clorinta mea qi mgXnch,rJ si n-ri plaseze

r6

in r.r.co rninistire. X,li-a ri.spr:ns si stau ?tsa, pzinl t,oi

fr.ice rdlitaria, si abia apoi sd mi ginclesc la cirlugi.rie

Acest rdspuns m-a intristat 9i. fiindcir nu mai irYeant

cui sir

rli

aclresez, am inceput si scot sfzitr:d clin cir--

lile religioase. An] sin{it, asrfel, dorinla cil lineretea, fecioria gi cur-itia sa le incl-rin lui Dumnezen, clci fara

zrcestea nu poti fi in unire cr: El. NI-am dus, apoi, la un preot, care-mi plicea tnai

mult declt toti, si ce ave?rm pe inin.rd i-am spus la

spor.edanie, dar n-am cipdtat nici o indntmare.

Acesta era pirintele loan Dornovschi, c2ue a ajuns mai

tarziu, prin st;ruinla

sitor gi rugetot insi

sa, la un mare dar, ca mdfiuri-

nu gi ca indrumitor. A tliit pind

la 94 de am. Duhovnicegte, iarigi am rimas singur, ca

rrn

copil cu ochii legati.

Singura mea mingiiere en sd-r vizitez, in zilele

de sirbitoare, dupd slujbi, pe acei baftani iubitori

de Dumnezeu, unchiul Nestor Si mdtuga Parascheva,

de la care luasem cartea. Ei mi-au spus cd e de fo-

los se citeqti al 73-lea condac din Acatistt' Maicii

Dornnztlui: "O, Nlaici Prealitrdatd

...

".

Citindu-I, rni-a

pldcut foarte mult gi a1n lnceput sal repet in conti-

nuu, fiindci iubeam pe Maica Domnului, ca un copil

pe rnama sa, ba poate chiar Si mai mult. Aceasti ru-

giciune imi didea o mare mangaiere gi eu md,bucu- ram ca un copil. Cei din jurul meu, care obsetwau ce

stare sllfleteascd aveam, zicealr: "Cit de fericit este,

daczi n-are nici ufl pecat pe strflet!". Rugaciunea o

rosteam intotdeauna ?n nlinte $i nu-mi era niciodatl

77

gICLI si o fac, chier.si :itunci cincl mai era cinerra cle

tartli. Ea iuri aclucea o mare l-tucr:lie si llace in suflet,

c2l \'reLLnei puisir-i ce zboard pdn \'azcluh.

Acolo, la biser.ica uncie umblam

eu, a incepur

si

r.tui vinit Ltn tanar, cu care, clup;l ciiteva int2h.rir-i, am

ficLrt cLrno.stiltli. El s-a clovedit a avea aceleaSi

giir.r-

dllri .ii intentii ca 9i utile, nzlzuincl .spre ,liot" ,,lorr"_

halir. Er-a

Clrno$tinta

cu un ?rn r.nai tinir, fiu cle negr-rstor.

bogat.

noastri a de\.enit o strAnsi pr.ieteniJ si

singllr culaet. Viata ne era rlai fu_

rugirciur-ti toaptee $i n-rai multe la-

apirut,

eram intotdeauna im-

elam amlndoi un

noasi. NIai r.nulte

crini. Oriur.rde am fi

preuni. Ne irnbiam spre Durnnezeu, clar de uncle sd

incepem ? De la cine sa cipedm indnrmari ? Tinere-

te, plrtere,

fierbinqeali, sufletul se smucegte clin trup,

sili

ajute, iar pentru cei ce .r,or sd ie

dar n-are cine

mantLliasci, cei dintni dugmani sunt casnicii lor!

Acest lucru l-am verificat pe

spinarea

noastri. Rugi.-

rugiciuni

de

ciuni in bisericd, rugdciuni in tot locul,

noapte, lacrimi de br,rcude, lacrimi de Lrmilinta, toate

acestea erau in noi lnqine.

Vizlind ci, la indemnul gi cu invoirea cuiva. n-o

sa \'edern ministirc. ne-,tm luat eu noi strictul necesrl

Si am plecat pe ascr-lns spre Kie\r. Avean 19 ani si

eram in anul 7901. Pe drun, am trecut prin Voronei,

gnc]e se aflau mozrqtele Sflntr-rlui

lvlitrofan, prin

Tilion,

Z:rclonsk, unde se aflau moagtele Sflntului

prin Elet, uncle este icoana lVIaicii Domnului flcitoa-

re-cle-minuni, ptin Cernigov, unde sllnt rnoagtele Sfiin-

1S

tr.rlui Teodosie. in toate aceste ntalrlit.stiri ti se rtlpra

sr-rfletr-rl de clulceatx cXntnr-ilol si de felui curl-i erall

cliecutrte. Totul ni se plrex ceresc, ilr pe fiec{r-e cit-

lrrgir il socotean drept Dunnezeu $i erlln lata s:I

ne :'ug'ilr hri.

De lr'r Cet nigor,. cu vaporul. itlll lrers spre Iiie\-.

pe r-lui Desna. De cleparte, ni s a clescopetic un ta-

blou minunat: un cl2mb cie pimlnt irnpodobit cr-r bi- serici, ce ar.eau tutlele poleite cu aul. Inima tres:ilta

ldrl voie cie bucnrie si sttfletr:l se un.tplea cle entuzi-

asr.r.trl rugiciunii. Ne-2nt oprit lntr-o cauer'.i cLe la

Lar.ra. A doua zi, am intrat in biseticzr cea nlare a L?l-

\.rei, care e spatioasa, clr pictlrri. frutloasi si podoa-

be de aur. Toate p;.ueau a nu fi de pe pirmint gi tttt'-

n:ru foc in suflet. in fi.ecate zi, slujba neobqnuit de

solerani qi cu canteri ce n-au seamin pe pdmlnt. La

am2ndoui strinile era un cor de 30-40 de oameni 9i

canonarhi cu voci minunate. Cl.nd se pornea cinta-

plte

rea,

ca sufletul iese clin trr-rp ii se topeSte to-

tlll in'iuntru. Nu piriu, ci rau cle lacrin-ri imi curgeau

din ochi

li,

oricat incercam, nll puteam sir Ie opresc.

Stipanirea rnindstil'ii ne-a primit foarte bine. Ni s-

a dat canreri gratuitd gi masl in fiecare zt,Ia trapezi,

cu fratii. Erau trei feluri de mnncare, iar cind era clez'

legare, pes,te $i

pe zi. Dat vai,

lactate. Nlasa se dldea de doul ori

nu ne-au primit in numirul flalilor-,

pentru ce nu scipasem cle militirie, desi clorinti ti-

nereascii aveaffI cu asupra de mlsut:i. Am litmas

mihnit. A inceput 5i lucrarea Satanei: "Aqi fr,rgit cle

19

ncasi - ni s-a spLrs Si veti fi cie batjocura oamenilor

cind vd Yeqi intoarce".

Am:ruzit ci, la 7 km, clincolo cle I{ier-, la sihdstr-ia

PolosceYa, se afli nn stare!, pirintele Alexei

1or ..

$epe-

Ne-am dr:s acolo gi al]r fbst prin-riqi de el ca de

un tatd. Am fost ingrijiti, dar rnai ales am fost hraniti

bine. Arn stat acolo cAter.a zile. Ne-am spovedit la el

si ne-am impartisit, dar despre acelaqi lucru arn auzit: reftrz

intrarea in nindstire

pinl dupd militir.ie.

Trebuie spus despre acest stare!, care avea 65 cle

ani, c2i era fir-r de general.

PXni la opt ani era mut.

dupi nagtere, apoi i-a

Nlama ii mr.rrise la scufi timp

murit si tatal. Sora lui l-a dus la rnitropolitul Filaret

al Kievultri, ca si-i ceari sfat, unde si-l dea. Aceasta

s-a petrecut in Siptdm2na Luminata. Nlitropolitul a spus: "Nu voi aveli sA va ingriii[i de el, ci voi veqi trii

prin rugiciunile lui". Dupi aceea, I-a cuprins ln bra-

Ie gi.i-a zis: "Hristos a

inviat !", sdrutindu-I. Apoi, ia-

Adevarat

a inviar!'. 5pune

risi i-a zis: Sptrne si tu ..

liule l . In rcel momenr. bdiatul a pronuntf,t cuvinte-

le: "Adevirat a inl,iat !", qi din acea clipd a inceput si

volbeascd. "Eu - ne spunea staretul - am inceput sd

pl2ng si si-i sirut engolpionul". Mitropolitul l-a h"rat

spre cregtere in Lavra gi din Lavri n-a mai ie$it. A

crescllt Si 9i-a terminar studiile academice pe lnngi

Lavri ..

Mitropolitul a incredinqat sufletul lui, spre in-

drurnare, starelului Partenie, om de inaltd triire du-

hor.niceasca. Sub indrumarea acestuia a cdpitat po-

vata \si a primit succesir-rnea de duhovnic $i de ste{.

20

Lll varsta de 22 de :Lni a fost tuns in monahism gi l-ri-

lotonit ietocliacon,

vrr.rt sd pr-itneasci

apoi ietomonah gi lnai mult n-a

glade ierarhice, rininind o viatd

intreaga

cle douzi

duhovnic. De zrtunci, lam mai vizut inci

ori,'insi coresponclenla clr el a clLrrat pani la

sfar$itul vielii lui. Nlormlntul hti era foarte respectat, dar mai in urni s-a risipit Si a fost r-ritat. Printre pelerini artl auzit despre sihistria Optina

$i starelii ei. Am aflat clirectia 5i am plecat intr-acolo

La Optina,

I(ievul

snfletul a simlil ceva nou, neobignuit.

ne produsese bucurie, entuziasrt; ia Optina

simteam ceva mistic, care ni se intipirea in suflet. Ca atras de un magnet, fdre si-gi dea -seatna, sufletul rd- m2nea robit de aceaste ministire qi nu mai dorea ni-

mic pentru sine, goptind parcd in taini: "Acesta este

locul, mai mult n-am ce cauta". Ne-am agezat la cimin, unde ne-am bucurat de

toate inlesnirile gi de atenfia tllturor: masa potrivita,

cu prefuri convenabile, ordine, buni-cuviinti, sluibi

bisericeasci $i cantari dintre cele rrrai alese. In toate

se tedea o evlar ie exttaordinara.

Ne-am dtts la staretul Iosif, care era moqtenitol'

direct al pirintelui Ambrozie, urmaqul starelilor ante-

riori, sedili de starelul Paisie Velicikovski. Staretul

Iosif era un om cu o via,ti special harjztld, ceci'

dupd

era

cum am afl^I, cand se adancea in rugiciune

gisit inconiurat de un voal luminos Am fost $i

la perintele Anatolie, staretlll de mai tarzin, care pe

atlrnci era inci ierodiacon, insd primea deja popor.

21,

l)trpr1

clrn ant aflar, clincl au dus icoena t\,I:ricii Donr_

s:irutare la.stiuetul An.]l)rozie si l-au intre_

clin icoanri sc:uniini cltiar cu i\,Iaica

x rlispuns:,.Aclresagi-r.i pirrintelui

dr,r-s gi noi, ca -sa prinim

sfat

rrului.splc

lrrt daca chipLrl

Donrnului, 2rce.sta

Aratolie' . Acolo ne-arn

pentrlr intrarea in ministire. Rzisltun.sul a fost ace_

I:rsi, ca gi la n.riinastir-ile cie rnai inainte:

drrpa nilitirie.

$i

ne_anl

Afa c:i n-xm a1'ut de ales:,.,e-o,.r,,1ror."alit

irnpiirtzlgit, am primit

pentrlr intaia datn Sf. lvtaslu, an

ltonahi si. iuind binecr-r_

toitte \.i nLl aceqJ ne

fircut cuno$tintar iu celiva

rint.rrc cle llr:tlrrrrul losif. ctr

er:r tr:ia, ne-zrm intors Ia Rosto\,.

Vicl voia lui

Dumnezeu asupra robilor S:ii, che_

cauti din tot

iufletrrl gi care se in_

o indoiali prouiclei,ttial,

pentt,t

mati de El, care-L

fiptuie$re fdr.i nici

preanirirea Preasfantului Siu nune. Ceea cJ e as_

cuns de ochii oamenilor, e cunoscut nun.rzri

Domnu_

lui, Care singur e vziz;tor al tainelor. prin ce judeci{i

m-a aclus Dunrnezeu, acolo unde-i trebuinta-Lui .si a

clescoperit ceea ce era

ascuns pentlu altii ?

Vicl inaintea mea birbati

desir.nrqiqi cu varsta,

dr,ipi ct.,antt i

o tres_

plini cle $tiinld, cu stare sociali, car.e,

Inainte-Nlel€dtomlui, zru venit la mine si vacli

tie nlr num?li cLitinatd cle vAnt, ci pr:rtatd fdri nici o

crulare clc fr.rrtuna, doveclind prin acestea cd sincer

cautA r-lnire nerniilocit2i cu Domnul si recunosc ci

lucest lucrrr r c(,:L lnai rnare Iipsi pcntru lnilntltire;r lot

22

sr.rfleteascir. E clrept c."i putin a clxt lin-rba, ins:i,iljma

x splrs totLrl, fapt c:tre:r proYocirt si zimltete. gi sus- pinlrri, si lacrir.ni de umilinti in ochii 1or

..

Cine ?ns:i pricepe ginclul lui Dumnezeri s;ru cine-I cste LLri sfetnic ? Spre acest lucm au fost xcluse toate

de Don.u.rul si, cinpir cum buretele trage in sine ulre-

zeal;r, asa si inirnile noaslre, nevizute cle noi, ca niste

zziciurinte de comori din smXrcr:rile pdrnantlrllti

adincirnea oceanului, prin deoseltita pronie a

sar,r

htj

Durlnezeu, prirlesc harrrl. Acezrstd comoara din ini-

mile noastre n-a rimas ascunsii ?n aclincuri,

clupi

cun.r zicea, ci s-a transfomut intr-un vulcan in erup-

!ie, intr-o lucrare totali, stdruitoare gi fierbinte in sluj-

ba Domnului, cu o credinld

nestrinutatd, spre slava

PreasfantLrlui si de mare cuviint:i numelui SiLl.

Inaripinclu-ne cu creclinga in Dr-rmnezeu gi

spriji-

ricj

niti de rleosebira Sa purlJre de grije. care a adus

pe un strein, premirind pe Domnul pentru bineface-

rile diruite, cu o credinqi sincerl, au prirnir de la in-

sugi Domnul binecuvnntarea LLli peste ei, nila Dom-

nullli trimise asupra lor. Iar ell, pnftuea multumind

Domnului penru milele Sale cele mari fald de mine

gi fatd de alegii la lucrarea lui Dumnezeu, venili la

mine, care-qi unesc inirnile prin

dragoste dumneze-

iasce, mI bucur gi mi rog nlt numai clin datoria de

pistor, ci si din dragoste pirinteasci, inellend

ruge-

ciuni Dontnului, Celui ce mi-a increclintat sufletele

alese de El, ca si se intirezrsca neclintit mintea si ini-

rnr lor in lucrrrer urririi nerrrijlocite a srrlletelor lor

l-3

cu Domnul $i inh-o credintA nestraunlrtetir in toate

acestea, pfecum si in Yeneticul necllltosclrt lof, ctre

i lr inriJnit in crlc;r :rlelsi ,-le .li pcrtfrLt rnir-tuile:i srr- fleteiol lor'.

Voi lncepe, cu ajutorul

|:i Dumnezeu, a insira pe

hirtie rlomente rizlete clin cele ce s-au lucrat si se

lucreazi de Proni:r lui Dun.nezeu faqi <ie mine, spre

irnplinirea ntilelor lrri Durnnezeu lsul)ra \.oi1str-i si

asupra tutllror, pe care Dorlnul, prin jr-rclec:iqile Sale

nepitrunse, i-a ales sa lle r,rneltele Sale, spre slava

Preasfantullri Siu nume.

Fericili cei ce nu s-au smintit intru mine ! Nu pen-

h1l ce eu personal ant ceva ext aordinar i{r mine, c,ici

elr sunt orn cu loate neajunsurile, dar voia lr.ti Dum-

nezeu m-a ales, m-a indmmat gi petrece intru mine.

Ca un cildtor, pdvesc calea trecllti Fi vid cd Dum-

nezeu, prin Pronia Sa, necunoscutl mie, m-a ales ca

si-l fiu unealtd. Chiar din copilirie, oarnenii m-au ?n-

conjllrat clt dragoste, iar Domnul a privit

spre mine

$i a turnat in inima mea dragoste fald de El, care a

devenit neclintiti si de neinvins.

Domnul pare ci s-a

grabit si nra raspl:ileasci nLr nurnai cu o stxre ntate-

riald buni, dar, pe cii necunoscute de lume, ba nici

chiar de cele mai alese minti omene$ti, si mi aduci la acele izvozrre de unde clin belsug se revirsa harul

Sau qi se aduna intr-o singuri incipere a inimii mele

tinere.

1. De la cuviogii 'parirlqi de la Pecerska din Kiev, prin mzrrele staret PARTENIE si fiul sir,r duhovnicesc,

24

pirrintcle ALEXIE SEPELOV, chrirovnicr:l Lavlei. cr,r

cxre aln purtat col€spondenti pan,r la floartea szr, .itn

plir.r'rit cel clintii spr-ijir-r duhovnicesc qi tnoral. Aceas-

ta s-a petrecut in priflra rnea caiirtorie la Kiev. cincl

elan de 18 ani $i plec:rsem

cu glnclnl sI rimin la

lndnd