Sunteți pe pagina 1din 53

Transportul feroviar efectuează deplasarea în

spaţiu a bunurilor şi a persoanelor cu ajutorul


mijloacelor de tracţiune (locomotivelor) şi a
mijloacelor de tractare (vagoanele), care circulă pe
trasee fixe de căi de transport.
Istoric
 1750 apar şinele din fier
 1804 prima locomotiva cu aburi făcută de americani
 1825- primul tren de persoane
în Anglia
 1881-apare locomotiva cu aburi
 1924-apare locomotiva Diesel
 1854- primele linii în România Oraviţa- Baziaş
1. Generalităţi

 Faţă de alte feluri de transport, calea ferată are avantajul că


mijloacele sale de transport au o capacitate relativ mare, o viteză
comercială de asemenea mare şi se desfăşoară cu aceeaşi
regularitate atât ziua, cât şi noaptea, indiferent de anotimp.

 Transportul pe calea ferată deţine pe plan mondial primul loc în


transporturile terestre. Rolul acestui transport este de mare
importanţă şi în transporturile de tranzit.

 În transportul mărfurilor de comerţ exterior, calea ferată dispune


de următoarele posibilităţi:

 poate să pună la dispoziţie pe baza unei planificări sau,


respectiv, cereri prealabile numărul şi tipul de vagoane
cerute;- - se poate îngriji de manipularea corectă a mărfii;

 poate asigura ca marfa să ajungă la destinaţie relativ ieftin,


rapid, sigur şi fără avarii.
 În ultimii ani, la transporturile noastre feroviare au
predominat la export produsele petroliere, diferite metale,
lemnul şi produse lemnoase, produse ale industriei chimice
etc., iar la import cărbunii, diferite minereuri, produse
chimice, maşini şi utilaje etc.

 Există tendinţa ca greutatea proprie a vagoanelor de cale


ferată (tara) să fie din ce în ce mai mică, din care cauză
vagoanele se construiesc din materiale cât mai uşoare. Ele
sunt de mărime variată, putând a fi încărcate 10-20-30-50
tone de marfă.

 Pentru a mării eficienţa economică a transportului


feroviar, pe plan mondial se observă tendinţa de utilizare pe
o scară din ce în ce mai largă a vagoanelor de cale ferată de
mare tonaj.
Alcătuirea reţelei de transport feroviar
1. Cale de transport

1. Noduri

1. Terminale
Calea de transport
Calea ferată se poate clasifica după următoarele criterii:
1. După numărul liniilor
a. simple
b. duble
2. După ecartament
a. cu ecartament normal (1435mm)
b. cu ecartament larg (1524mm)
c. cu ecartament îngust (600-1000 mm)
3. După poziţia faţă de suprafaţa terenului
a. linii de suprafaţă
b. linii subterane (metrou)
c. linii supraterane
Noduri
 Gările

 Triaj

prof. Kovacs Stefan


Reţele de transport feroviar
Calea de transport

* la sol

* subteran – metrou

* suprateran
Terminale (Gări terminale)

prof. Kovacs Stefan


Construcţii speciale
 Poduri

 Tuneluri
Clasificarea vagoanelor:
 Vagoanele speciale sunt, destinate transportului de păsări de
curte, peştelui, cailor de curse, automobilelor, containerelor.
Din rândul vagoanelor speciale fac parte şi vagoanele-cisterne ce
se întrebuinţează pentru transportul mărfurilor lichide şi pot fi :
 vagon-cazan,
 vagon-butoi ;
 vagon-tanc.

 Există vagoane speciale pentru transportul mărfurilor


agabaritice, adică al acelora care au dimensiuni şi greutate
neobişnuită.

 Pentru mărfurile în vrac există vagoane autodescărcătoare.


Sunt şi vagoane de cale ferată cu acoperiş şi pereţi rabatabili.
MIJLOACE C.F. DE TRANSPORT

Mijloacele de transport feroviare folosite la transportul containerelor :


Vagoanele folosite pentru transportul containerelor :
- vagoane de uz general vagoane adaptate
- vagoane specializate
MIJLOACE SPECIALIZATE PENTRU TRANSPORT C.F.
Tipuri de vagoane speciale pentru marfurile
perisabile:
 vagoane izoterme (care nu dispun de posibilităţi
de răcire, având doar pereţii, podeaua şi acoperişul
izolate termic);

 vagoane refrigerante (având o sursă de răcire


simplă, gheaţă sau amestecuri care produc
scăderea temperaturii) ;

 vagoane frigorifice (la care răcirea este produsă


cu ajutorul unei instalaţii frigorifice).
Noțiuni de expediție pe C.F.
 Prin coletărie se înţelege în general un transport
subvagonal. În cazul acesta predătorul nu cere să i se pună
la dispoziţie întreaga capacitate a unui vagon. Este vorba
deci de transporturi mici. În general, pentru acest fel de
transport se primesc mărfuri ambalate.

 Transportul de mărfuri pe calea ferată prin mesagerie, deşi


mai rapid, este mult mai scump, de aceea este şi cel mai
puţin utilizat şi pentru acele mărfuri sau situaţii care pot
justifica costul mare al acestui fel de transport.
Convenţia privind traficul internaţional feroviar
de mărfuri (SMGS)

 Convenţia SMGS (prescurtat din limba ”Acord privind transportul


internaţional de mărfuri pe căile ferate”) reglementează transporturile
internaţionale feroviare al societăţilor de cale ferată din: Albania,
Bulgaria, Ungaria, Vietnam, China, Coreea de Nord, Mongolia, Polonia,
Republica Cehă, Republica Slovacă şi ţările care au aparţinut fostei
U.R.S.S. şi România.

 Convenţia a fost semnată la Varşovia la 6 decembrie 1950. În forma ei


actuală Convenţia SMGS este în vigoare de la 1 iulie 1990.

 Convenţia SMGS se aplică transporturilor internaţionale feroviare de


mărfuri care traversează cel puţin o frontieră. Potrivit acestei convenţii
feroviare, două căi ferate învecinate pot încheia acorduri speciale în
legătură cu transporturile de cale ferată dintre ţările respective.
SMGS este aplicabilă transporturilor internaţionale de pe întreaga reţea
de cale ferată a ţărilor membre şi conţine reglementări cu privire la
următoarele probleme importante :

 obligaţia căilor ferate de a transporta;


 obiecte excluse de la transport;
 obiecte admise la transport cu respectarea unor condiţii;
 încheierea contractului de transport;
 executarea contractului de transport;
 modificarea contractului de transport;
 răspunderea căilor ferate;
 reclamaţii, acţiuni, prescripţia reclamaţiilor şi acţiunilor;
 decontări între căile ferate.
Conform SMGS sunt excluse de la transporturi în
traficul internaţional feroviar de mărfuri:

 obiectele supuse monopolului poştal, chiar numai în una din ţările ale
cărei căi ferate participă la transport;

 proiectilele, explozibilii şi muniţiile, în afară de cele pentru vânătoare şi


pentru sport;

 anumite materii explozibile, gaze comprimate, lichefiate sau dezvoltate


sub presiune, materiale care se autoaprind precum şi anumite materii
radioactive;

 expediţiile de coletărie cu masa sub 10kg de colet. Această restricţie nu


se referă la mărfurile al căror volum depăşeşte 0,1m3 de colet;

 mărfurile cu masa peste 1,5 tone/colet, în vagoane acoperite cu acoperiş


care nu se deschide în traficul cu transbordare.
Încheierea contractului de transport pe calea ferată în cadrul convenţiei
SMGS înseamnă de fapt întocmirea scrisorii de trăsură SMGS.

Scrisoarea de trăsură SMGS se compune din 5 file:

1. originalul scrisorii de trăsură care va însoţi marfa până la staţia


de destinaţie şi se eliberează destinatarului împreună cu marfa;
2. foaia de expediţie însoţeşte transportul până la staţia de
destinaţie şi rămâne la calea ferată de destinaţie;
3. duplicatul scrisorii de trăsură se eliberează predătorului după
încheierea contractului de transport;
4. adeverinţa de primire care însoţeşte transportul până la staţia
de destinaţie şi rămâne la calea ferată de destinaţie;
5. aviz de sosire care însoţeşte transportul până la staţia de
destinaţie şi se eliberează destinatarului împreună cu fila 1 şi
marfa.
Scrisoarea de trăsură cuprinde o serie de date ca:
 numele staţiei de predare şi de destinaţie,
 numele şi adresa predătorului şi destinatarului,
 amănunte cu privire la marfă, când a fost expediată şi
primită de destinatar,
 ruta de îndrumare,
 vagonul şi iniţialele sale,
 documentele anexate la scrisoarea de trăsură,
 menţiuni privitoare la taxele de transport
 greutatea mărfii de transportat,
 semnele, mărcile şi numerele aplicate pe fiecare colet,
 felul ambalajului precum
 numărul sigiliilor aplicate de predător, de calea ferată şi
de organele vamale.
Modificarile la scrisorile de trasura
Sunt cazurile care fac necesară o modificare ulterioară a scrisorii de trăsură. cauzele
care reclamă această modificare sunt multiple. Dreptul de a modifica contractul
de transport aparţine predătorului, precum şi destinatarului.

Predătorul poate face următoarele modificări ale contractului de transport:


- să retragă marfa în staţia de predare;
- să schimbe destinatarul mărfii;
- să returneze marfa în staţia de predare;
- să modifice staţia de destinaţie, în această situaţie în caz de necesitate, urmează
să indice staţiile de frontieră prin care trebuie să treacă marfa după modificarea
contractului de transport;

Destinatarul poate să facă următoarele modificări ale contractului de transport:


-să schimbe destinatarul mărfii.
- să modifice staţia de destinaţie a mărfii în cuprinsul ţării de destinaţie;

Pentru modificarea contractului de transport se percepe o taxă, care se calculează în


conformitate de reglementările interne în vigoare la calea ferată care efectuează
modificarea.
Termenul de executare al contractului de transport
Termenul de executare al contractului de transport pe calea ferată, de la staţia de predare la staţia de
destinaţie depinde de faptul dacă marfa se transportă cu mare sau mică viteză. Acest termen se publică. El
include termenul de expediere şi cel de transport.

Termenul de expediere nu diferă de la transport la transport, fiind un termen fix, care se poate socoti numai
o dată la fiecare transport şi este necesar pentru efectuarea unor operaţii de ordin comercial şi tehnic şi este la
convenţia SGMS de o zi.

La mărfurile transportate cu mare viteză în condiţii de coletărie se socoteşte ca termen de transport o zi


pentru fiecare 200km tarifari începuţi, la vagoanele complete o zi la fiecare 320km tarifari începuţi, iar la
mărfurile transportate ca mesagerie o zi pentru fiecare 420km tarifari începuţi.
La transporturile de mică viteză se socoteşte o zi la mărfurile care se transportă în condiţii de coletărie la
fiecare 150km tarifari începuţi, iar la vagoanele complete o fi pentru fiecare 200km tarifari începuţi.

Termenul de executare al contractului de transport conţine uneori şi termene suplimentare. Ele se acordă
atunci când intervin anumite cauze independente de voinţa cărăuşului, predătorului, destinatarului sau de
natura mărfii. Astfel se acordă 2 zile la:
- la transbordarea mărfii în vagoane ecartament diferit;
- la transpunerea vagoanelor pe osii de ecartament diferit;
- la trecerea vagoanelor cu feribotul.

La transportul de mărfuri cu gabarit depăşit termenul de executare al contractului de transport şi


prelungirea lui reprezentată de termenul suplimentar se majorează cu 100%.
Termenul de executare a contractului de transport se prelungeşte pentru timpul:
- îndeplinirii formalităţilor vamale şi al reviziilor administrative sau sanitare;
- întreruperii din cauze de forţă majoră a circulaţiei total sau parţial;
- adăparea animalelor;
- modificarea contractului de transport prin care se cere reţinerea mărfurilor.
Convenţia internaţională privind transportul de mărfuri pe
căile ferate (C.I.M.)
 Convenţia CIM (Convention internationale concernant le transport par
chemins de fer des mermarchandises) a fost semnată prima oară la sfârşitul
secolului trecut. Ţara noastră participă la CIM din 1904 prin aderare.

 De-a lungul anilor convenţia a fost supusă revizuirii şi îmbunătăţirii. În forma


sa actuală cunoscută sub denumirea de Reguli Uniforme privind Contractul
de Transport Internaţional Feroviar al Mărfurilor (CIM) ea este valabilă şi
se aplică de la 1 ianuarie 1993.

 CIM se aplică transporturilor internaţionale feroviare de mărfuri care


traversează cel puţin o frontieră cu precizarea că această convenţie se referă
numai la anumite linii de cale ferată al ţărilor participante la CIM (inclusiv cele
combinate) menţionate într-o anexă specială denumită lista liniilor CIM.

 Convenţia CIM este încheiată între guvernele ţărilor participante care sunt:
Albania, Algeria, Austria, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Danemarca, Elveţia,
Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irak, Iran, Irlanda, Italia, Iugoslavia, Liban,
Lichtenstein, Luxemburg, Maroc, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portugalia, Republica Cehă, Republica Slovacă, Regatul Unit al Marii Britanii şi
Irlanda de Nord, România, Siria, Spania, Slovacia, Suedia, Tunisia, Turcia,
Ungaria.
CIM cuprinde reglementări cu privire la următoarele
probleme importante şi anume:
- sfera de aplicare a convenţiei şi excepţiile de la sfera de aplicaţie;

- obligaţia de a transporta;

- obiecte excluse de la transport;

- obiecte admise la transport în anumite condiţii;

- încheierea contractului de transport şi executarea lui;

- tarife, unitatea de cont, cursul de convertire sau de acceptare a monedelor;

- răspunderea predătorului, destinatarului şi cărăuşului pe parcursul derulării


contractului de transport internaţional feroviar;

- reguli privind transportul internaţional feroviar al vagoanelor particulare;

- reguli privind transportul internaţional feroviar al containerelor.


Pentru ca să îndeplinească condiţiile generale cerute de transportul
feroviar, mărfurile trebuie să se prezinte în stare bună şi fără avarieri,
respectând totodată şi dispoziţiile cu privire la marcarea şi etichetarea lor.
 Unele mărfuri sunt admise la transport în anumite
condiţii: unele mărfuri periculoase, vehicule de cale  Anumite mărfuri sunt excluse de la
ferată care circulă pe roţi proprii, animale vii, transport astfel:
expediţiile de mărfuri al căror transport prezintă  - mărfuri al căror transport este
dificultăţi speciale din cauza dimensiunilor lor, interzis, fie chiar numai şi unul din
greutăţii lor sau modului de prezentare. teritoriile din parcurs;
 - mărfurile al căror transport este
 Animalele vii trebuie să fie însoţite de un însoţitor
pus la dispoziţie de predător. Însoţitorul nu este rezervat administraţiei poştelor, fie chiar
totuşi cerut când aceasta se prevede în tarifele numai pe unul din teritoriile din parcurs;
internaţionale sau când căile ferate participante la  - mărfuri care datorită
transport au renunţat la acesta la cererea dimensiunilor lor, greutăţii lor sau
predătorului; în acest caz, în afara unei înţelegeri modului de prezentare, nu ar putea fi
contrare, calea ferată este scutită de răspunderea sa
pentru orice pierdere sau avariere care rezultă dintr- transportate, din cauza instalaţiilor şi
un risc pe care însoţirea avea menirea a-l evita. mijloacelor de exploatare, fie chiar
numai de una din căile ferate din
 Vehiculele feroviare care circulă pe roţi proprii sunt
parcurs;
admise în următoarele condiţii:  - Anumite mărfuri periculoase.
- o cale ferată trebuie să fi verificat dacă ele sunt în stare
de a circula şi să fi atestat aceasta printr-o inscripţie
pe vehicul sau printr-un certificat special;
- locomotivele, tenderele şi automotoarele trebuie să fie
însoţite de un însoţitor pus la dispoziţie de predător,
competent de a menţine vehiculul în stare de a
circula.
Scrisoarea de trăsură tip CIM se compune
din 5 file astfel:
1. originalul scrisorii de trăsură care călătoreşte împreună cu marfa şi
este remis destinatarului;

2. foaia de expediţie, care este oprită la staţia de destinaţie şi serveşte la


decontarea cheltuielilor de transport între căile ferate participante la
transport;

3. aviz şi adeverinţă de primire care de asemenea însoţeşte marfa la


destinaţie şi rămâne la staţia de destinaţie după ce în prealabil
destinatarul a confirmat primirea mărfurilor;

4. duplicatul scrisorii de trăsură se eliberează predătorului după


încheierea contractului de transport;

5. matca, document care însoţeşte marfa până la staţia de frontieră,


căreia îi este predată.
Scrisoarea de trăsură trebuie să conţină în mod obligatoriu
următoarele date care sunt completate de către predător:

- denumirea staţiei de destinaţie;


- numele şi adresa destinatarului;
- denumirea mărfii;
- greutatea mărfii;
- numărul coletelor şi descrierea ambalajului;
- numărul vagonului;
- numele şi adresa predătorului.
- numărul şi semnele sigiliilor pe care le aplică pe vagoa
- enumerarea detaliată a documentelor cerute de organele vamale şi alte
organe administrative, anexate la scrisoarea de trăsură;

Predătorul poate menţiona în scrisoarea de trăsură itinerarul de urmat,


indicându-l prin puncte de frontieră şi staţii de frontieră, şi dacă este cazul prin
staţii de tranzit între căile ferate.
Taxele (tarif de transport, taxe accesorii, taxe vamale şi alte taxe
survenite de la primirea mărfii la transport până la eliberare) se plătesc
fie de predător, fie de destinatar
Predătorul care ia în totalitate sau în parte taxele în sarcina sa trebuie să indice
aceasta în scrisoarea de trăsură, folosind una din menţiunile următoare:

- franco tarife de transport, dacă ia în sarcina sa numai tariful de


transport;

- franco tarife de transport inclusiv......, dacă ia în sarcina sa şi alte taxe, în


afara tarifului de transport, el trebuie să menţioneze exact aceste taxe;

- franco tarife de transport până la "X", dacă ia în sarcina sa tariful de


transport până la "X";

- franco tarife de transport inclusiv ...... până la "X", dacă ia în sarcina sa şi


alte taxe în afara tarifului de transport până la "X";

- franco toate taxele, dacă ia în seama sa toate taxele;

- franco pentru...., dacă ia în seama sa o sumă determinată


Termenele de executare a contractului de transport în
trafic feroviar internaţional CIM sunt:
a. pentru vagoane complete:
- 12 ore termen de expediere;
- 24 ore termen de transport pentru fiecare
fracţiune indivizibilă de 400km tarifari;

b. pentru expediţiile de coletărie:


- 24 ore termen de expediere;
- 24 ore termen de transport pentru fiecare
fracţiune indivizibilă de 200km tarifari.
Termenul de executare a contractului Calea ferată poate stabili termene
de transport se prelungeşte cu excepţia suplimentare de o durată
unei culpe imputabile căii ferate, cu determinată în următoarele cazuri:
durata staţionării necesare pentru:

- îndeplinirea formalităţilor cerute de -expediţii predate la transport sau


organele vamale sau alte autorităţi eliberate în afara staţiilor;
administrative;
- expediţii care parcurg linii de
- modificarea contractului de transport; ecartament diferit, marea sau căile
- îngrijirile speciale ce trebuie date de navigabile interioare, o şosea dacă
mărfii; nu există legătură feroviară;
- transbordarea sau refacerea încărcăturii
defectuos efectuate de predător; -împrejurări extraordinare de natură să
- orice întrerupere a traficului care determine o dezvoltare anormală a
împiedică în mod temporar începerea traficului sau dificultăţi anormale
sau continuarea transportului. Termenul pentru exploatare.
de executare a contractului de transport
începe să curgă la ora 24.00 a zilei cu care
marfa a fost primită la transport.
Dreptul de a modifica contractul de transport feroviar internaţional aparţine atât
predătorului cât şi destinatarului. Modificarea contractului de transport antrenează şi
plata unor taxe suplimentare, de aceea această modificare trebuie justificată deoarece
toate taxele grevează marfa și prețul ei

Predătorul poate să modifice Destinatarul poate modica


contractul de transport indicând: contractul de transport
astfel:
-retragerea mărfii în staţia de
predare; - oprirea mărfii pe parcurs;
-oprirea mărfii pe parcurs; - amânarea eliberării mărfii;
-amânarea eliberării mărfii; - eliberarea mărfii, în ţara de
-eliberarea mărfii la altă staţie de destinaţie, la o altă staţie
destinaţie sau unei alte persoane de destinaţie sau unei alte
decât cele înscrise în scrisoarea persoane decât cele
de trăsură; înscrise în scrisoarea de
trăsură.
înapoierea mărfii la staţia de
predare.
A. Litigii în cazul derulării contractului de transport în convenţia SMGS în
expediţia pe calea ferată.

Predătorul răspunde pentru exactitatea menţiunilor şi declaraţiilor înscrise în el în


scrisoarea de trăsură. El răspunde de toate consecinţele care rezultă din faptul înscrierii
incorecte, inexacte sau incomplete a acestor menţiuni şi declaraţii, precum şi pentru faptul
că ele nu au fost înscrise în rubrica corespunzătoare din scrisoarea de trăsură.

Calea ferată are dreptul să verifice exactitatea declaraţiilor privind marfa indicată de
predător în scrisoarea de trăsură.

Verificarea mărfii în parcurs poate fi efectuată numai dacă aceasta este provocată de
formalităţile vamale şi alte formalităţi; precum şi dacă siguranţa circulaţiei trenurilor sau
conservarea mărfii impun acest lucru.

Dacă la primirea mărfii în staţia de predare se constată inexactităţi, predătorul este obligat
să întocmească o nouă scrisoare de trăsură.

Dacă în urma verificării mărfii efectuate în parcurs sau în staţia de destinaţie s-a constatat
că datele trecute în scrisoarea de trăsură de către predător nu corespund cu realitatea,
atunci staţia care a efectuat verificarea, trebuie să întocmească un proces-verbal comercial
şi să menţioneze acest lucru în scrisoarea de trăsură şi să înmâneze o copie a acestui
proces-verbal şi destinatarului.

În cazul declarării incorecte, incomplete sau inexacte a datelor şi declaraţiilor din


scrisoarea de trăsură se percepe o amendă.
Calea ferată este scutită de răspunderea pentru pierderea totală sau
parţială, pentru micşorarea greutăţii ori pentru avaria mărfii primite la
transport, dacă pierderea, micşorarea greutăţii sau avaria s-au produs:
- ca urmare a împrejurărilor pe care calea ferată nu le-a putut preîntâmpina şi a căror
înlăturare nu a depins de ea;
- din cauza însuşirilor proprii ale mărfii care au provocat autoaprinderea ei,
sfărâmarea, ruginirea, alterarea interioară sau alte consecinţe asemănătoare;
- din vina predătorului sau destinatarului, ori ca urmare a dispoziţiilor acestora,
datorită cărora nu poate fi stabilită în sarcina căii ferate;
- din cauze legate de încărcarea sau descărcarea mărfii, dacă aceste operaţii s-au
efectuat cu mijloacele predătorului sau ale destinatarului;
- ca urmare a transportului mărfurilor în vagoane descoperite, pentru care acest
mod de transport este admis, conform dispoziţiilor căii ferate de predare;
- din cauză că însoţitorul predătorului sau destinatarului, care însoţeşte marfa, nu
a luat măsurile necesare pentru integritatea acesteia;
- datorită faptului că predătorul a predat la transport obiecte excluse sub
denumire falsă, inexactă sau incompletă, ori fără respectarea dispoziţiilor prevăzute de
convenţie;
- datorită lipsurilor de împachetare interioară sau exterioară, care nu au putut fi
observate după aspectul exterior la primirea mărfii la transport;
- datorită faptului că predătorul a predat la transport mărfuri admise în condiţii
speciale sub denumire falsă, inexactă sau incompletă, ori fără respectarea dispoziţiilor
prevăzute de convenţie;
- în urma scăderii naturale a greutăţii mărfii, în limita normelor indicate, precum
şi în urma scăderii umidităţii în timpul transportului, sau în urma altor însuşiri naturale
ale mărfii, care au produs micşorarea greutăţii peste norme.
Calea ferată este scutită de răspundere pentru nerespectarea
termenului de executare a contractului de transport, în următoarele
cazuri:
- în caz de înzăpeziri, inundaţii, surpări de terenuri şi alte
calamităţi naturale, pentru un termen de 15 zile, pe baza
dispoziţiilor organelor centrale ale căilor ferate din ţara respectivă;

- în cazul altor împrejurări, care ar provoca suspendarea


temporară sau restricţii de circulaţie - pe baza dispoziţiei
guvernului ţării respective.

Calea ferată este scutită de răspundere pentru lipsa de greutate în cazul când
numărul coletelor este complet şi ambalajul este în bună stare, precum şi
pentru lipsa pieselor detaşabile şi de rezervă aflate în autovehicule, tractoare
şi alte maşini cu tracţiune mecanică, după ce acestea au fost eliberate
destinatarului cu sigiliile intacte ale predătorului.
Reclamatiile
Pentru toate cazurile în care calea ferată nu şi-a îndeplinit
în condiţii normale obligaţiile ce-i revin prin contractul de
transport, predătorul sau destinatarul au dreptul de reclamaţie.
Reclamaţiile trebuie să fie prezentate în scris şi anume: de
către predător, la calea ferată de predare, iar de către destinatar la
calea ferată de destinaţie. Reclamaţiile se prezintă separat pentru
fiecare expediţie, cu excepţia:
- reclamaţii pentru restituirea taxelor de transport percepute
în plus. Asemenea reclamaţii se pot prezenta pentru grupuri de
expediţii;
- în cazul în care pentru mai multe expediţii s-a întocmit un
singur proces-verbal comercial, reclamaţia se prezintă pentru
toate expediţiile cuprinse în procesul verbal comercial.

Reclamaţiile privind restituirea sumelor plătite pe baza


contractului de transport pot fi prezentate numai de persoana care
a efectuat plăţile respective şi numai la acea cale ferată care a
încasat aceste sume.
Prezentarea reclamaţiilor către căile ferate se face:
1. În cazul pierderii totale a mărfii - de către predător, cu condiţia
prezentării duplicatului scrisorii de trăsură, sau de către destinatar, cu
condiţia prezentării originalului scrisorii de trăsură sau duplicatului
scrisorii de trăsură în termen de 9 luni calculat după trecerea a 30 zile de
la expirarea termenului de executare a contractului de transport.

2. În cazul pierderii parţiale, avariei sau stricăciunii mărfii, de către


predător sau destinatar cu condiţia prezentării scrisorii de trăsură, a
procesului verbal comercial, eliberat destinatarului în staţia de
destinaţie, în termen de 9 luni din ziua eliberării mărfii.

3. În cazul depăşirii termenului de executare a contractului de transport,


de către destinatar cu condiţia prezentării scrisorii de trăsură în termen
de 2 luni din ziua eliberării mărfii.

4. În cazul perceperii în plus a taxelor de transport:


- de către predător, pentru sumele plătite de el, cu condiţia
prezentării duplicatului scrisorii de trăsură în termen de 9 luni din ziua
eliberării mărfii;
- de către destinatar, pentru sumele plătite de acesta, cu condiţia
prezentării scrisorii de trăsură în termen de 9 luni din ziua eliberării
mărfii.
B. Litigii ce pot apare în expediţia internaţională de mărfuri pe calea
ferată în cadrul Convenţiei CIM
Predătorul răspunde de exactitatea indicaţiilor şi declaraţiilor înscrise din grija sa în
scrisoarea de trăsură, el suportă toate consecinţele care rezultă din faptul că aceste
indicaţii sau declaraţii sunt neregulate, inexacte sau incomplete.

Calea ferată are întotdeauna dreptul să verifice dacă expediţia corespunde menţiunilor din
scrisoarea de trăsură şi dacă prescripţiile relative la transportul mărfurilor admise la
transport în anumite condiţii au fost respectate.

Predătorul sau destinatarul trebuie să fie invitat să asiste la verificarea conţinutului


expediţiei, după cum ea are loc în staţia de predare sau în staţia de destinaţie. În cazul când
cel interesat nu se prezintă, sau când verificarea are loc în cursul transportului ,aceasta
trebuie să se facă în prezenţa a doi martori străini de calea ferată, dacă prescripţiile legale
sau regulamentare în vigoare în statul unde are loc verificarea nu dispun altfel.

Rezultatul verificării menţiunilor trebuie să fie înscris în scrisoarea de trăsură.

Pentru expediţiile a căror încărcare cade în sarcina predătorului, acesta trebuie să respecte
limita de încărcare. Prescripţiile care indică limitele de încărcare ce trebuie să fie
respectate sunt publicate în aceleaşi forme ca şi tarifele. Calea ferată indică predătorului la
cererea sa, limita de încărcare ce trebuie respectată.

Pe lângă plata unei diferenţe de taxe de transport şi unor despăgubiri pentru o eventuală
pagubă, calea ferată poate să perceapă o suprataxă în caz de declarare neregulată, inexactă
sau incompletă a materiilor şi obiectelor excluse de la transport şi a celor admise la
transport numai în anumite condiţii şi în cazul supa încărcării unui vagon încărcat de
predător.
Calea ferată este scutită de această răspundere când pierderea sau
avarierea se datoreşte riscurilor speciale inerente uneia sau mai multora
dintre faptele următoare:
a. Transport efectuat în vagon descoperit potrivit dispoziţiilor aplicabile sau înţelegerilor încheiate cu
purtătorul şi menţionate în scrisoarea de trăsură;

b. Lipsa sau defectuozitatea ambalajului pentru mărfurile care prin natura lor sunt expuse la pierderi
din greutate sau avarii, dacă nu sunt ambalate sau sunt rău ambalate;

c. Operaţii de încărcare efectuate de către predător sau de descărcare efectuate de către destinatar,
potrivit dispoziţiilor aplicabile sau înţelegerilor încheiate cu predătorul şi menţionate în scrisoarea de
trăsură sau înţelegerilor încheiate cu destinatarul.Incărcarea într-un vagon care prezintă un viciu
aparent pentru predător sau încărcarea defectuoasă în cazul când această încărcare a fost efectuată de
către predător, potrivit dispoziţiilor aplicabile sau înţelegerilor încheiate cu predătorul şi menţionate în
scrisoarea de trăsură.

d. Îndeplinirea de către predător, destinatar sau un mandatar al unuia dintre ei, a formalităţilor cerute
de organele vamale sau alte organe administrative;

e. Natura anumitor mărfuri expuse din cauze inerente înseşi acestei naturi, fie pierderii totale sau
parţiale, fie avariei, îndeosebi prin spargere, ruginire, deteriorare interioară, spontană, uscare,
împrăştiere;

f. Predarea la transport sub o denumire inexactă, neregulată sau incompletă a unor obiecte excluse de la
transport numai în anumite condiţii;

g. Transportul animalelor vii;

h. Transportul mărfurilor care trebuie să fie efectuat cu însoţitor, în măsura în care pierderea sau
avarierea rezultă dintr-un risc pe care însoţirea avea drept scop să-l înlăture.
Reclamaţiile administrative referitoare la contractul de transport trebuie
să fie adresate în scris căii ferate de către predătorul mărfii pe baza
duplicatului scrisorii de trăsură sau de către destinatarul mărfii pe baza
originalului scrisorii de trăsură pentru nerespectarea contractului de
transport.

Acţiunea judecătorească poate fi executată împotriva căii ferate de către


predător sau destinatar astfel:
- pentru acţiunile de daune, pentru pierderea parţială, avarie sau
depăşirea termenului de executare a contractului de transport în termen
de 1 an din ziua în care a avut loc eliberarea mărfii;
- pentru acţiunile în daune, pentru pierderea totală în termen de 1
an din a 30-a zi care urmează după expirarea termenului de executare a
contractului de transport.

Când o pierdere parţială sau o avarie e descoperită sau prezumată de


calea ferată sau când ea este invocată de cel îndreptăţit, calea ferată este
obligată să întocmească fără întârziere şi pe cât posibil în prezenţa
acestuia un proces-verbal prin care să se constate, potrivit cu natura
pagubei, starea mărfii, greutatea acesteia, şi, pe cât posibil, mărimea
pagubei, cauza acesteia şi momentul în care ea s-a produs.
CAILE DE COMUNICATIE
SI MIJLOACELE DE TRANSPORT FEROVIARE

AVANTAJE:
• nu sunt poluante, afectand DEZAVANTAJE:
mediul doar prin
infrastructura; • nu sunt flexibile;
• sunt rapide, comparativ cu • necesita o infrastructura
cele de apa; speciala.
• capacitate mare de
transport;
• siguranta in exploatare.
CĂILE FERATE ÎN ROMÂNIA
Context legislativ – Integrarea reţelei româneşti în cea
europeană

Acordul european privind marile linii internaţionale de cale ferată


(A.G.C.) - Geneva 31 mai 1985


România a aderat în 1996

Definirea Coridoarelor Pan-Europene – Creta 1994, Helsinki 1997


Definirea reţelei TEN-T – 1996 (Decizia Nr. 1692/96/EC a


Parlamentului European)

Regulamentul (EC) Nr. 680/2007 - Regulamentul TEN


Legislaţia feroviară europeană

1996 - Cartea Albă: "A strategy for revitalising the Community's railways"

2001 - Primul pachet feroviar


2004 - Al doilea pachet feroviar
2007 – Al treilea pachet feroviar
2010 - Reevaluarea primului pachet feroviar

ERTMS

2009 – European Deployment Plan for ERTMS (Commission Decision of 22 July 2009)

Interoperabilitate

2001 - Directive 2001/16/EC on the interoperability of the conventional rail system


2008 - Directive 2008/57/EC on the interoperability of the rail system within the Community –
Recast

Coridoarele de marfă

2010 - Regulation (Eu) No 913/2010 concerning a European rail network for competitive freight

Infrastructuri critice

2008 - Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 - European critical infrastructures


Regiunea Balcanilor şi Coridoarele Feroviare Pan-Europene
Evoluţia veniturilor realizate de CFR SA din TUI (mii lei)
Numărul de personal la companiile feroviare naţionale

CFR Marfă CFR Călători

CFR SA
Starea tehnică a infrastructurii feroviare

Scadenţe la reparaţiile capitale

•5.596 km linii curente şi directe


•12.026 poduri şi podeţe (şi 3.954 cu durata de viaţă expirată)
•1.015 de staţii (19.846 macazuri) dintr-un total de 1.087(22.004 macazuri)
•67 tuneluri, din totalul de 170
•6.235 km bloc de linie automat din totalul de 6.801 km
•59 substaţii de tracţiune electrică a trenurilor, din totalul de 77
•8.508 km linii electrice de contact, din totalul de 10.407 km
•4.471 km linii electrice de joasă tensiune, din totalul de 5.869 km
•96 posturi de transformare de 16 MVA, 110/27,5 KV, din totalul de 186
•10.209 km reţele de telecomunicaţii, din totalul de 12.071 km

579 puncte cu restricţii de viteză


România se află printre ţările cu cei mai nemulţumiţi clienţi ai căilor ferate
România se află printre ţările cu cei mai nemulţumiţi clienţi ai căilor ferate
România se află printre ţările cu cei mai nemulţumiţi clienţi ai căilor ferate
STRATEGII PRIVIND INFRACTRUCTURA FEROVIARĂ DIN ROMÂNIA

•- Dezvoltarea unei reţele cu viteze comerciale ridicate


•- Dezvoltarea unei reţele secundare care să asigure legătura comunităţii locale cu

vestul ţării şi Europa


•- Identificarea potenţialului real al liniilor feroviare secundare şi evitarea abandonării

acestora
•- Transformarea şi construirea de staţii multimodale de pasageri şi marfă

•- Optimizarea ritmului lucrărilor pe Coridorul IV, cu obiectivul principal – finalizarea

ramurii nordice şi modernizarea sectoarelor prioritare pe ramura sudică


•- Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pe Coridorul IX pentru asigurarea

conectivităţii N-E-S
•- Modernizarea rutei Constanţa-Mangalia ca suport pentru dezvoltarea turismului pe

litoralul românesc
•- Construirea liniei Râmnicu Vâlcea – Vâlcele pentru atragerea traficului de marfă pe

Valea Oltului cu rezultate în descongestionarea traficului pe Coridorul IV şi reducerea


costurilor de transport pe teritoriul României
•- Constituirea grupului de lucru pentru reţeaua de mare viteză de pe teritoriul

României şi ealizarea paşilor preliminari pentru demararea construcţiei.


TRANSPORTUL FEROVIAR DE MARFĂ - STRATEGII

•- Stabilizarea volumului de marfă transportat până în 2014 şi intrarea pe un trend


ascendent şi asigurarea creşterii volumului de marfă transportat cu min. 3-5% pe an
începând cu 2015

- Construirea unui cadru legal şi administrativ care să faciliteze creşterea vitezelor


comerciale

- Recâştigarea unor clienţi tradiţionali şi câştigarea de noi clienţi


•- Dezvoltarea de facilităţi logistice care să ajute transportul de marfă pe calea


ferată

• Echilibrarea taxelor comparativ cu transportul rutier