Sunteți pe pagina 1din 12

EURO - moneda Uniunii

Monetare Europene

Realizat:Glavan Aurica FB-2102


Verificat: Gîrlea Mihail
Cuprins

• Introducere
• Istoricul și scopul monedei euro
• Criteriile de convergență
• Uniunea Economică și Monetară
• Avantajele monedei euro
• Perspective
• Concluzii și propuneri
Introducere
• Moneda este instrument
unic al tranzacțiilor, este Euro este moneda
etalon al valorii și rezervă oficială a 19 din cele
a valorii . Sunt mai multe
tipuri de monedă, astfel 28 de state membre
încât, diferite țări folosesc ale Uniunii Europene.
diferite tipuri de monedă.
Printre acestea se Aceste state,
numără și moneda euro. cunoscute colectiv ca
Țările: Austria, Belgia, Cipru,
„Zona euro”,
Estonia, Finlanda, Franța,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburg,
Malta, Olanda, Portugalia,
Slovacia, Slovenia și Spania. Euro
mai este folosit cu acordul
comunității în Andorra, Monaco,
San Marino și Vatican, iar două
alte state - Kosovo și Muntenegru
- utilizează moneda europeană
fără să aibă acordul UE. Estimările
arată că moneda euro este folosită
zilnic de aproximativ 334 de
milioane de europeni.
Istoricul și scopul monedei euro.
• Uniunea Europeana Economică și Monetară (EMU) reprezintă o
înțelegere între Statele Membre UE în vederea împărtășirii unei monede
unice, EURO, și a unei politici economice unice cu un set de condiții și
responsabilități fiscale. În prezent, sunt 27 State Membre cu nivele de
integrare variate în EMU. Treisprezece State Membre au adoptat moneda
euro: Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburg, Olanda, Portugalia, Slovenia și Spania. Alte trei State
Membre, Marea Britanie, Danemarca și Suedia, nu au nici un plan imediat
în privința adoptării monedei euro. Alte unsprezece State Membre, Cipru,
Malta, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria,
România și Bulgaria, sunt în stagii diferite ale adoptarii monedei euro și
cel mai probabil vor adera la zona euro în urmatorii zece ani.
• Planurile pentru o monedă unică europeană au început să prindă
contur înca din 1969 odată cu Raportul Barre, elaborat de cele șase State
Membre de atunci ale Comunității Economice Europene (EEC). Acesta a
fost urmat mai târziu în acel an de o întalnire a șefilor de stat și de guvern
la Haga pentru a planifica crearea unei uniuni economice și monetare.
Procesul a fost întarziat de colapsul Sistemului de la Bretton Woods 1971
după decizia unilaterală a Presedintelui Nixon de a face dolarul
necovertibil în aur și după criza petrolului din 1972. Între timp, EEC a
crescut incluzând nouă state, multe dintre ele fiind dispuse să renunțe la
propriile monede naționale.
• În prezent, țările europene participante pot fi integrate în trei faze
economice, care corespund fazelor istorice ale dezvoltării EMU.

Criteriile de convergență
Criteriile de la Maastricht sunt reguli • 5. Deviația față de o rată centrală
(criterii de convergență) pe care să participe la Mecanismul
trebuie să le îndeplinească o țară European pentru ratele de schimb
pentru a putea adopta moneda euro. valutar timp de doi ani.
Scopul acestora este de a proteja 4 • În pregătirea pentru introducerea
stabilitatea monedei. Țările monedei euro la 1 ianuarie 2002,
respective trebuie de asemenea să peste 14 miliarde de bancnote
implementeze legi specifice valorând aproape 633 miliarde au
referitoare la funcționarea băncilor fost imprimate, și 52 miliarde de
naționale și la alte aspecte monede au fost bătute utilizându-se
monetare. 250.000 de tone de metal. În cursa
• Criteriile de convergență sunt: din 1 ianuarie 1999, pesimiștii au
• 1. Rata inflației de consum câștigat, promovând teamă și
armonizată să nu depășească mai confuzie. În știrile apărute în media
mut de 1,5 puncte procentuale peste s-a vehiculat ideea ca o astfel de
media celor mai mici rate ale inflației schimbare masivă de monedă nu va
în primele trei țări cu cele mai bune reuși. Dar astfel de temeri s-au
rezultate. dovedit a fi nefondate. Automatele
• 2. Deficitul public exprimat ca % din bancare au furnizat noua monedă în
PIB să nu depășească mai mult de primul minut de după miezul nopții și
3%. cetățenii au cheltuit euro în câteva
zile.
• 3. Datoria publică exprimat ca % din
• A treia fază a dezvoltării EMU poate
PIB să nu depășească mai mult de
60%. fi corelată cu un Stat Membru, care
după ce a aderat la ERM-II și a
• 4. Rata dobânzilor pe termen lung
menținut criteriile de convergență
să nu depășească mai mult de 2
pentru cel puțin doi ani, a aderat și
puncte procentuale peste rata celor
la zona euro.
trei țări cu cele mai bune rezultate
din punct de vedere al stabilității
prețurilor.
Uniunea Economică și Monetară
• Uniunea economică • UEM cuprinde
și monetară, sau doi piloni: moneda
UEM, se referă la unică – euro, cu o
procesul de politică monetară și
integrare a a cursului de schimb
economiilor comună – și Banca
europene. UEM Centrală Europeană
contribuie, împreună (BCE) și
cu piața unică, la coordonarea
stabilitatea politicilor economice
economică, la ale statelor membre.
creșterea economică
echilibrată, la un
nivel ridicat al
ocupării forței de
muncă și la
sustenabilitatea
finanțelor publice.
Avantajele monedei euro
• Moneda euro prezintă multe însemnat eliminarea
avantaje pentru cetăţeni și costurilor legate de schimbul
întreprinderi, impulsionează valutar la frontiere.
relaţiile comerciale și• Cumpărăturile se pot face
creșterea economică și îi mai ușor, preţurile sunt mai
permite Europei să se simplu de comparat, inclusiv
impună la nivel mondial în cazul cumpărăturilor on-
• . În anii ‘70 și ‘80, multe ţări line și totul este mai
din UE s-au confruntat cu transparent.
rate ale inflaţiei foarte mari,• Concurenţa este stimulată,
uneori de peste 20 %. Pe iar preţurile sunt menţinute
măsură ce aceste ţări au la un nivel scăzut pentru
început să se pregătească consumator.
pentru trecerea la moneda
euro, inflaţia a scăzut, iar
după introducerea monedei
unice, s-a menţinut la circa 2
% în zona euro. Stabilitatea
preţurilor protejează mai
bine puterea de cumpărare
a cetăţenilor și valoarea
economiilor acestora. Pentru
cetăţeni, moneda euro a
Avantajele monedei euro
• La nivel național moneda euro poate
aduce următoarele avantaje:
1. Costuri de tranzacție reduse
2. Prevenirea devalorizărilor
competitive
3. Preîntâmpinarea unor atacuri
speculative
4. Creșterea graduui de ocupare a
forței de muncă
Perspective
• Gravele dezechilibre
economice cronice acumulate
de-a lungul timpului se numără,
de asemenea, printre cauzele
declanșatoare ale crizei
economice.
• Pactul de stabilitate și de
creștere consolidat și procedura
privind dezechilibrele
macroeconomice, ambele
gestionate în cadrul semestrului
european, sunt menite să
anticipeze problemele și să
asigure luarea măsurilor
corective necesare,
reprezentând dovada
intensificării și extinderii
guvernanţei economice în
Europa.
Perspective
Acest nou cadru de guvernanţă exterioare.
economică este aplicat în contextul De asemenea, este foarte probabil ca
strategiei Europa 2020, elaborată de UE integrarea zonei euro să se intensifice în
în scopul relansării creșterii în cursul următorii ani. Pentru aceasta, este nevoie
acestui deceniu. Politicile economice sunt de:
indispensabile pentru a putea obţine o • o uniune bugetară care să garanteze
creștere inteligentă, durabilă și incluzivă, finanţe publice sănătoase în Europa și
de care să poată beneficia toţi cetăţenii mecanisme de solidaritate pentru situaţiile
europeni. Prin urmare, guvernanţa de criză;
economică va avea ca sarcină definirea
• o uniune bancară care să asigure o
condiţiilor necesare unei creșteri stabile
supraveghere mai strictă a pieţelor
care:
financiare;
• va stimula competitivitatea
• o uniune economică mai strânsă și
întreprinderilor UE și le va ajuta să facă
investiţii cu ţintă precisă, pentru
faţă concurenţei la nivel mondial, să se
stimularea creșterii și a competitivităţii.
dezvolte și să creeze noi locuri de muncă;
Pentru a lua un număr mai mare de
• va stimula ocuparea forţei de muncă
decizii la nivel european în domeniul
sprijinind măsurile destinate creării de
financiar, bugetar și economic, trebuie să
locuri de muncă;
dispunem de mecanisme consolidate care
• va garanta sustenabilitatea finanţelor să legitimeze deciziile luate în comun și
publice pentru a proteja sistemele de să garanteze responsabilitatea
pensii și de protecţie socială; democratică și participarea politică. Altfel
• va consolida stabilitatea financiară spus, avem nevoie de o uniune politică
pentru a proteja economiile, locurile de veritabilă.
muncă și prosperitatea împotriva șocurilor
Concluzii și propuneri
Crearea unei monede unice pentru statele
membre ale Uniunii Europene este o realizare
importantă, aducând odată cu crearea sa, mai
multe beneficii și avantaje pentru statele care
aderă la euro.
Moneda euro este acea care ajută la desfășurarea
operațiunilor comerciale dintre state, la
stabilizarea economiilor statelor și, mai ales, duce
la eliminarea fluctuației ratelor de schimb și a
comisioanelor de schimb valutar.
La nivel global, moneda euro conferă mai multă
influență Uniunii Europene, fiind a doua monedă
ca importanță internațională, după dolarul
american.
Propunerea mea vizavi de zona și moneda euro
este luarea unor măsuri pentru ca procesul de
aderare la Zona Euro să devină mai strict și
urmărirea mai detaliată și cu o atenție mai mare a
țărilor care doresc adoptarea monedei unice
europene. Astfel, evitându-se anumite crize sau a
unui colaps prin care pot trece țările recent
aderante, dar care ar afecta întreaga Zonă Euro.
Mulțumesc pentru atenție !

S-ar putea să vă placă și