UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT – Finanţe, Bănci, Asigurări

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară în contextul procesului de armonizare contabilă internaţională
- suport de curs –

Titular de curs: Conf.univ.dr. Victoria BOGDAN

Oradea 2009

CUPRINS
Capitolul 1. Factori determinanţi în accelerarea procesului de armonizare contabilă internaţională • Globalizarea pieţelor financiare şi de capital • Utilitatea informaţiilor financiar-contabile pe pieţele de capital • Nevoia de transparenţă contabilă internaţională • Contradicţia între culturile contabile naţionale Capitolul 2. Conceptul de armonizare contabilă • Delimitări conceptuale privind obiectul normalizării contabile • Nevoia de normalizare contabilă • Necesitatea şi rolul normalizării şi armonizării contabilităţii consolidate • Organizaţii implicate în procesul normalizării şi convergenţei contabile Capitolul 3. Raportul dintre normalizarea şi armonizarea contabilă internaţională • Fondul problemei • Corelaţia clasificare contabilă – armonizare contabilă • Analiza pertinenţei clasificărilor contabile pe baza rezultatelor obţinute în procesul de normalizare Capitolul 4. Dispozitivul de normalizare şi armonizare contabilă • Cadrul contabil conceptual • Reţeaua de norme sau standarde contabile • Reglementările contabile. Dreptul contabil • Planul de conturi general • Ghidurile profesionale şi dicţionarele de conversie contabilă • Politicile de contabilitate • Instituţia normalizării contabile Capitolul 5. Politica de normalizare şi armonizare contabilă adoptată de Uniunea Europeană • Procesele decizionale şi realizările UE în domeniul armonizării contabile

• Directivele contabile europene – construirea unei politici de informare • Identificarea unui cadru contabil european – abordare juridică Capitolul 6. Strategii de armonizare contabilă adoptate de IASB • Premise ale elaborării strategiilor de armonizare contabilă internaţională • Etape ale procesului strategic de normalizare şi armonizare contabilă internaţională elaborat de IASB Capitolul 7. Situaţiile financiare conform referenţialului IAS/IFRS • IAS 1 , IAS 7, IFRS 1 Capitolul 8. Contabilitatea tranzacţiilor şi evenimentelor conform referenţialului internaţional • IAS 16, IAS 38, IAS 36, IAS 40, IFRS 5 • IAS 17, IAS 2, IAS 18 • IAS 8, IAS 12, IAS 33 • IAS 20, IAS 21, IAS 37 • IAS 23, IAS 33 • IAS 19, IFRS 2 Capitolul 9. „Războiul rece” al referenţialelor contabile • Un inventar al principalelor diferenţe între IAS/IFRS şi US GAAP • Consideraţii privind procesul convergenţei standardelor naţionale cu cele internaţionale • Armonizarea în contextul convergenţei contabile Bibliografie

Capitolul 1. Factori determinanţi în accelerarea procesului de armonizare contabilă internaţională Mondializarea economiilor, cu predilecţie a pieţelor financiare, determină cu acuitate nevoia de comparabilitate a situaţiilor financiare, fapt care implică o accelerare a procesului de armonizare a normelor, regulilor şi practicilor contabile, la nivel internaţional. Începută încă din secolul al XVI-lea şi aprofundată în secolul al XIX-lea, mişcarea de integrare a economiilor s-a dezvoltat, o dată cu crearea GATT, după cel de al doilea război mondial, şi s-a accentuat, la începutul anilor ‘80, concomitent cu dezvoltarea noilor tehnologii de telecomunicaţii şi cu declanşarea valului de dereglementare financiară. Înainte de a avansa în terenul controversat al armonizării contabile, să vedem cum putem distinge oferta de cererea de capitaluri, la nivel internaţional. După Benoît Lebrun, internaţionalizarea pieţelor financiare se produce în două modalităţi: • o piaţă financiară locală poate să atragă investitorii străini; • întreprinderile locale pot căuta să obţină fonduri pe o piaţă financiară străină. În primul caz, oferta de capitaluri se deplasează în străinătate. Investitorul este satisfăcut, cel puţin pentru început, de practicile contabile locale. El se adaptează la nivelul transparenţei informaţionale oferite de ţara pentru care optează. Percepţia securităţii care asigură practicile contabile locale se reflectă în nivelul mai mult sau mai puţin ridicat al indicatorului „indicele câştigului”, calculat ca raport între cursul acţiunii şi beneficiul aferent unei acţiuni, observat pe aceste pieţe. Astfel, indicii câştigului foarte ridicaţi pe pieţele financiare germane şi japoneze se explică, mai ales, prin prudenţa contabilă cu care estimează că întreprinderile acestor ţări îşi întocmesc conturile lor. În al doilea caz, cererea de capitaluri este cea care se internaţionalizează. Emitentul trebuie să se plieze exigenţelor informaţionale ale pieţelor unde el şi-a formulat cererea. Fireşte, în această situaţie, problemele contabile se pun de o manieră mult mai marcată, profundă decât în cadrul internaţionalizării ofertei de capitaluri. Spre deosebire de mişcarea de integrare a economiilor, eforturile de armonizare contabilă internaţională au debutat, în mod real, acum mai bine de un sfert de secol, o dată cu înfiinţarea IASB în anul 1973. Astăzi armonizarea este considerată un proces ireversibil, deşi unii o consideră un vis imposibil şi inutil sau o utopie. Adepţii armonizării contabile, aşteaptă de la aceasta, în mod deosebit, o mai mare eficienţă a pieţelor financiare şi o contribuţie la fixarea regulilor jocului concurenţei globale. Nu puţine au fost şi mai sunt încă obstacolele şi etapele de trecut. Armonizarea contabilă internaţională, după cum remarca Ch. Hoarau, dorită în principal de actorii „pieţei globale de capitaluri, este marcată de modelul anglo-saxon şi se confruntă cu mediul economic, social şi cultural al diverselor sisteme contabile”. Armonizarea contabilă internaţională în opinia prof. Feleagă N. (1997) poate să fie definită ca un proces politic care vizează reducerea diferenţelor între practicile contabile, la nivel mondial, în vederea asigurării compatibilităţii şi comparabilităţii lor.

Cât priveşte gestionarea procesului de armonizare la nivel internaţional, organizarea, evoluţia şi realizările în această direcţie sunt asociate cu demersurile şi acţiunile Organismului internaţional de normalizare contabilă, dar gradul de penetrabilitate al normelor IASB trebuie totuşi relativizat, căci practica a numeroase întreprinderi multinaţionale arată că, totodată influenţa normelor americane este profundă. Cine se introduce în „atmosfera epocii”, înţelege că în actualul „război al normelor contabile”, majoritatea ţărilor dezvoltate şi a societăţilor mari optează pentru normele IASB, care s-ar constitui într-un fel de paravan în faţa ameninţării hegemoniei americane. Cu toate acestea este important să reţinem că normele americane şi cele IASB vehiculează aceeaşi concepţie a contabilităţii, conform căreia obiectivul său este de a furniza informaţii utile luării deciziilor de către investitorii bursieri. Presiunile în favoarea armonizării contabile internaţionale sunt generate de organismele profesionale contabile naţionale, membre ale IASB, dar mai ales de actorii pieţei internaţionale de capitaluri şi de organismele de reglementare bursieră, regrupate în sânul Organizaţiei internaţionale a comisiilor de valori mobiliare (IOSCO). Dincolo de interesele lor naţionale, aceste organisme, investitorii instituţionali şi marile întreprinderi membre ale comunităţii financiare internaţionale au câteva interese esenţiale comune: o mai mare eficienţă a pieţelor de capitaluri, o mai bună alocare a resurselor pe plan mondial şi o reducere a costurilor tranzacţiilor care presupun mobilitatea capitalurilor. Consecinţă a unei realităţi economice şi culturale, modelul contabil este dincolo de utilitatea tehnică, un mijloc de afirmare a unei identităţi, dar mai ales un model social. Prin urmare, răspunsul adus de americani finalităţii contabilităţii este în acord cu faptul că, 4/5 din activitatea economică a ţării este regizată financiar de sistemul bursier. Situaţie care nu o regăsim şi în ţările Europei continentale, unde protecţia creditorilor este la fel de importantă, dacă nu mai importantă decât informaţia oferită acţionarilor. La acestea se mai adaugă şi presiunea exercitată de cerinţele informaţionale ale salariaţilor. Chiar americanii recunosc că, în domeniul contabil nu există în mod necesar un singur răspuns pentru o problemă dată, cu atât mai mult cu cât utilitatea situaţiilor financiare pentru investitorii bursieri nu pare să fie confirmată de practică. 1.1. Globalizarea pieţelor financiare şi de capital Creşterea considerabilă a activităţii în cadrul pieţelor financiare din ultima perioadă a fost determinată de accentuarea mobilităţii internaţionale a capitalului. Fenomenul are un puternic impact asupra economiilor naţionale, sistemului monetar internaţional şi abilităţii firmelor şi a naţiunilor de a atrage fonduri din exterior. O mare deschidere a avut loc îndeosebi în cadrul acelor burse de valori, puternic internaţionalizate, în care societăţile şi guvernele au fost capabile să investească în afara graniţelor. Aceste pieţe au cunoscut o creştere masivă şi au beneficiat de o modificare de fond a activităţii. Geneza acestor fenomene s-a datorat unei serii de factori2 interconectaţi:

2

DuŃescu, A., InformaŃia contabilă şi pieŃele de capital, Editura Economică, Bucureşti, 2000, pag.19

1) inovaţiile întreprinse în domeniul managementului de risc, concentrate în sfera instrumentelor financiare, la care se adaugă volatilitatea accentuată a dobânzilor şi ratelor de schimb în perioada anilor ’70; 2) contribuţia rapidă şi decisivă a noilor tehnologii în telecomunicaţii, care au determinat o reducere substanţială a costului de acces pe noile pieţe şi al diversificării portofoliului; 3) adaptarea concomitentă de către guvernele ţărilor dezvoltate a ideologiei pieţei libere, ceea ce a dus la limitarea sau anularea reglementărilor restrictive; 4) creşterea fluxurilor internaţionale de capital, având drept consecinţă imediată majorarea deficitului extern al unor ţări sau a surplusului altora (este bine cunoscută situaţia finanţării deficitului Statelor Unite prin achiziţiile japoneze de dolari americani şi euroobligaţiuni); 5) creşterea rolului instituţiilor şi organizaţiilor pe pieţele de capital şi diminuarea participării directe a investitorilor individuali. În pofida acestor realizări, piaţa mondială de capital este imperfectă, ca urmare a riscurilor privind ratele de schimb, riscurilor naţionale şi existenţei controlului asupra schimburilor comerciale. Din cauza acestor bariere, încă prezente, ţările mai puţin dezvoltate sunt, în cel mai fericit caz, participante marginale în cadrul acestor pieţe, putând obţine împrumuturi numai de la alte concerne sau agenţii internaţionale, cum ar fi Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială. Ţările dezvoltate economic participă intens, atât ca furnizori cât şi ca utilizatori de fonduri, în timp ce ţările mai puţin dezvoltate participă doar ca utilizatori de fonduri. Globalizarea pieţelor de capital şi gradul tot mai înalt de integrare s-au făcut simţite încă din anii ’60, o dată cu apariţia şi dezvoltarea pieţei euroobligaţiunilor şi încercării de introducere a monedei unice europene, totuşi contabilitatea uniformă nu a devenit presantă decât către anii ’80 şi ’90. “Dezvoltarea sistemului euromonedei a fost poate cea mai importantă inovaţie financiară din perioada postbelică …, comparabilă, ca importanţă, cu descoperirea cocsului, pentru industria fierului şi a oţelului sau a motorului cu aburi în dezvoltarea căilor ferate … “ (Podolsky, 1986). Globalizarea economică în faza incipientă atrage pe pieţele financiare numai participanţi sofisticaţi, buni cunoscători ai fenomenelor economice şi familiarizaţi cu particularităţile pieţelor naţionale. În prezent, majoritatea burselor de valori arată preponderenţa investitorilor mai puţin sofisticaţi, ca participanţi operativi în întreaga lume, ceea ce poate însemna începutul maturizării pieţei financiare mondiale. Ţinând seama de tendinţele spre o mondializare crescătoare, societăţile doresc aplicarea unui sistem contabil uniform, şi aspiră la o funcţionare economică eficace. Dacă întreprinderile sunt obligate să-şi întocmească situaţiile financiare conform mai multor referenţiale contabile, în mod cert diferite, pentru a-şi informa investitorii pe diferitele pieţe financiare în care ele operează, sau pentru alte scopuri naţionale, această stare este în detrimentul acestora, penalizându-le din punct de vedere financiar, ele având sentimentul că îşi irosesc resursele. Evoluând într-un cadru multinaţional, apare ca evidentă dorinţa unor întreprinderi de a-şi creşte capitalul în mai multe ţări. Atragerea lor spre diferitele pieţe financiare este dată şi de concurenţa tot mai acută între aceste pieţe, dornice să majoreze “partea” lor în activitatea mondială.

Potrivit Asociaţiei Americane de Contabilitate. reducerea sau păstrarea constantă a nivelului creditelor şi împrumuturilor acordate. Pentru a putea dezvolta caracteristicile informaţiilor financiare trebuie identificaţi întâi utilizatorii acestora şi tipul de informaţie cerută de fiecare categorie de beneficiari în parte. Organizaţii guvernamentale şi Majorarea taxelor şi impozitelor.2. mondializarea tot mai evidentă a economiilor. . pentru introducerea pe o piaţă străină constituie actualmente o frână. schimbarea locului de muncă. permiţând luarea de decizii de către utilizatori” îl reprezintă contabilitatea. Globalizarea crescătoare a pieţelor de capitaluri. Cerinţe de mărire a salariului. definiţie potrivită realităţilor economice şi financiare contemporane.1 Categoriile de utilizatori ai informaţiilor financiar – contabile UTILIZATORI Acţionarii Creditorii Salariaţii DECIZII PE BAZĂ DE INFORMAŢII Cumpărarea. cunoscut fiind faptul că necesitatea întocmirii conturilor suplimentare. examinarea impactului firmei obşteşti în mediul înconjurător. Utilitatea informaţiilor financiar – contabile pe pieţele de capital În încercarea de a reflecta modul în care bursele de valori asimilează informaţia financiar – contabilă.Concurenţa între pieţele de capitaluri influenţează autorităţile naţionale de control spre o evoluţie a mentalităţilor favorabilă recursului la normele contabile internaţionale. pieţele financiare cele mai puternice apreciază utilizarea normelor contabile internaţionale ca o formă de realizare a unei concurenţe mai eficace. măsurare şi comunicare a informaţiilor economice. “procedeul de identificare. Aceasta reflectă motivul esenţial pentru care informaţia contabilă este cerută în cadrul unei economii de piaţă şi evidenţiază importanţa procesului de comunicare. Majorarea. Clienţii Cumpărarea produselor firmei. pentru care informaţia financiar – contabilă este necesară şi importantă în luarea deciziilor: Tabelul nr. La nivel mondial. 1. Contabilitatea internaţională caută actualmente să-şi definească “frontierele” şi conţinutul plecând de la normalizarea contabilă internaţională. vânzarea sau deţinerea de acţiuni. un număr însemnat de cercetători au produs dovezi empirice asupra înţelegerii şi utilizării surselor de informaţii de către analiştii financiari. într-un cuvânt “internaţionalizarea” a generat contabilitatea internaţională care s-a impus în zilele noastre prin preocupările sale de armonizare internaţională a regulilor şi practicilor contabile. în elaborarea recomandărilor făcute investitorilor. În tabelul următor sunt prezentate diferitele categorii de utilizatori. procesul de lărgire a Uniunii Europene.

Relevanţa informaţiilor contabile se referă la capacitatea acestora de a fi utile beneficiarilor în luarea de decizii. Pentru ca . 2) când întregul adevăr a fost reflectat. acţiunea fiind viabilă dacă evenimente similare sunt prezentate în acelaşi mod.Managerii Publicul Determinarea nivelului până / de la care operaţiunile pot fi întreprinse. însă este general acceptată ideea că. Un factor important în această privinţă este maniera de prezentare a conturilor anuale. dacă nu chiar imposibilă. Evaluarea impactului economic şi social al firmei. Ideea de a încerca satisfacerea directă a nevoii de informaţie financiar – contabilă a tuturor utilizatorilor. care să cuprindă toate informaţiile potenţial utile. oferind suportul necesar în evaluarea evenimentelor trecute. obiectivă. informaţia contabilă să nu conţină nici o eroare sau elemente de subiectivism şi să ofere o imagine fidelă a fenomenelor sau proceselor reflectate. pentru a evalua poziţia financiară şi performanţele acestora. cea mai largă şi importantă categorie de potenţiali beneficiari o formează investitorii. prezente şi viitoare sau în corectarea evoluţiilor precedente. Credibilitatea presupune ca. Utilizatorii informaţiilor publicate în documentele anuale de sinteză sunt numeroşi şi formează o populaţie variată. 3) utilizatorii pot fi siguri de veridicitatea informaţiei. Cu alte cuvinte. apare şi o altă problemă. Recunoaşterea intereselor legitime ale diferitelor grupuri de utilizatori ridică întrebarea dacă este de dorit producerea unor conturi anuale exhaustive. completă şi să reflecte substanţa şi efectul evenimentelor şi nu convenienţele legale. reali sau potenţiali. Comparabilitatea presupune necesitatea ca utilizatorii să poată compara informaţiile din conturile anuale ale aceleiaşi societăţi. conţinutul şi forma de prezentare a conturilor anuale neputând fi reduse “până la cel mai mic numitor comun”. legată de nivelul educaţional al utilizatorilor de informaţii. pentru a nu deveni o arie de cercetare sterilă. credibilitatea. comparabilitatea şi inteligibilitatea. Inteligibilitatea sau uşurinţa cu care utilizatorii înţeleg informaţia contabilă trebuie să devină o calitate esenţială a documentelor contabile de sinteză. Distincţia dintre informaţiile valabile şi cele inutile este crucială. Solomon precizează că această caracteristică apare atunci când: 1) adevărul şi numai adevărul a fost reflectat. Pe de altă parte. este o misiune dificilă. La toate acestea se mai adaugă şi conflictele de interese dintre diferite grupuri de utilizatori. alimentată de eterogenitatea acestora. Utilizatorii trebuie să aibă de asemenea posibilitatea de a compara conturile anuale ale diferitelor societăţi. Conform standardelor internaţionale de contabilitate atributele calitative ale informaţiilor contabile trebuie să fie: relevanţa. într-un anumit interval de timp şi să extragă tendinţe privind poziţia financiară şi performanţele respectivei entităţi. informaţia contabilă trebuie să fie neutră. profesia contabilă trebuind să se preocupe cu precădere de furnizarea de informaţii adecvate.

iar concurenţa dintre utilizatorii acestora. Analiştii instituţionali reprezintă poate cel mai informat şi articulat grup de utilizatori de informaţie. ceea ce impune ajustări periodice datorită instabilităţii manifestate în acest domeniu. tot mai acerbă. în acest sens: “Cel mai bun serviciu pe care contabilitatea îl poate face pentru investitorul mediu este acela de a produce informaţii mai multe şi mai adecvate.C. al analiştilor financiari tinde să se adâncească datorită complexităţii şi limbajului tehnic specific al conturilor anuale. Altă posibilitate ar fi simplificarea informaţiilor contabile. 1. datele contabile sunt agregate şi clasificate în cel mai adecvat mod cu putinţă. Rolul intermediarilor şi în special. Unul dintre motivele esenţiale pentru care informaţia financiar–contabilă publicată pare să fie puţin utilizată este neînţelegerea sa din punct de vedere conceptual şi semantic. care “întunecă” mesajul esenţial şi face ca reacţia utilizatorului să fie diferită de cea scontată de emitent. trebuie să aibă un anumit nivel de educaţie. şi problema abilităţii contabilului de a comunica cu succes informaţia produsă.A. Pe de altă parte se presupune că şi utilizatorii. Un alt studiu întreprins de Lee şi Tweedie (1981) vine să arate că nici nivelul de înţelegere al acestora nu este cel scontat. destinate analistului financiar”. Informaţia contabilă trebuie să fie de asemenea cuantificabilă monetar. ştiind că aşa cum sugera Buzby.această prezentare să-şi atingă scopul. informaţiile contabile devenind tot mai sofisticate şi abundente. fiind totuşi superior altor categorii de utilizatori industriali. Mai apare însă. însă trebuie ţinut seama de faptul că nivelul ideologic al conturilor anuale nu poate scădea până la cel mai mic numitor comun. Lee şi Tweedie concluzionează în preambulul cercetării lor empirice întreprinse în 1981: “ … concluzia generală a acestui studiu este aceea că informaţiile financiar – contabile prezentate de companii sunt în general puţin înţelese şi utilizate … Este probabil o concluzie puţin surprinzătoare. care să “decodifice” informaţiile şi să le facă accesibile publicului larg.3.” O posibilă soluţie ar fi creşterea rolului analiştilor financiari şi a intermediarilor instituţionali. la rândul lor. viteza de rotaţie a activelor etc. la cât de uşor. care să le permită evaluarea corespunzătoare a informaţiilor cuprinse în conturile anuale: “ … utilizatorii trebuie să aibă un nivel rezonabil de cunoştinţe care să le permită studierea informaţiilor cu rezonabilă diligenţă (Comitetul Internaţional de Standarde Contabile – I. cifra de afaceri. celor care o doresc precum şi cea legată de abundenţa de informaţii.S. Nevoia de transparenţă contabilă internaţională Transparenţa informaţiilor financiar-contabile ne trimite cu gândul la gradul de comprehensibilitate a acestora de către utilizatorii. conturile anuale devenind documente elaborate de contabili pentru contabili. limpede pot fi acestea . dar care arată eşuarea acţiunii de comunicare din partea contabililor. Acestor calităţi esenţiale se mai adaugă şi altele cum sunt: consistenţa informaţiilor şi publicarea detaliată a tuturor elementelor considerate a fi de interes pentru utilizatori. Această din urmă dificultate ar putea fi soluţionată prin elaborarea unor note informative care să prezinte pe scurt principalele informaţii de larg interes precum profitul.).

Astfel cei cu adevărat interesaţi şi motivaţi în căutările lor de „marea provocare”. • piaţa financiară străină pretinde întreprinderii ca ea să-şi întocmească situaţiile financiare conform normelor în vigoare în ţara în care se situează această piaţă. Acest concurs de împrejurări şi de realităţi economice face necesară realizarea unei armonizări contabile. bâjbâială sau angoasă generată de incertitudinea stăpânirii termenului vehiculat. Situaţiile financiare ale corporaţiilor internaţionale constituie o preţioasă sursă de informaţii care trebuie exploatată şi canalizată în scopul atingerii unor multitudini de obiective. conform comisiei operaţiunilor bursiere. care o reprezintă armonizarea sunt conştienţi şi o afirmă cu toată convingerea că această implică o poziţie mult mai flexibilă în raport cu standardizarea şi normalizarea care sunt ambele centrate pe uniformitate. Restul cercetătorilor. Aceste presiuni sunt împinse „la rampă” de convingerea conform căreia îmbunătăţirea şi ridicarea nivelului de comparabilitate. Presiunile internaţionale pentru realizarea comparabilităţii normelor contabile şi a transparenţei acestora rezultă din diverse interese şi se adresează unor grupuri largi de participanţi şi organizaţii. următoarele căi identificate de Benoît Lebrun şi citate în articolul intitulat „Armonizarea contabilă internaţională”: • regulile contabile aplicate de întreprinderea care obţine fonduri pe o piaţă străină sunt admise pe această piaţă. în ţara de provenienţă a acestei întreprinderi şi în cea în care doreşte să investească capitalurile. pendulând între noţiunile amintite mai sus care cel mai adesea se confundă între ele atunci când dimpotrivă ar trebui să se lumineze aspectele privitoare la concept şi arie de cuprindere. şi dincolo de inteligibilitate profesia contabilă caută dindărătul „culiselor” pregătirii conturilor şi capacitatea de divulgare a datelor. satisfăcând cerinţele şi necesităţile de informare ale unei palete cât mai vaste şi variate de utilizatori. din punct de vedere teoretic. Este mult mai facil şi la îndemână să uniformizezi prin reglementări decât să armonizezi raportându-te la principii contabile general acceptate. normalizare şi armonizare contabilă. să ne fi iertată remarca îndrăzneaţă dar nu izbutesc decât să „încerce marea cu degetul” . ambiguitate. decantând semnificaţia oricărui argument firav prins din coada condeiului sau din abilitatea gândului. Cu toate că multe studii şi articole de specialitate au abordat incitantul subiect al armonizării contabile. . în special prin recunoaşterea mutuală a normelor. cu rezultate pozitive asupra beneficiilor economice. În ceea ce ne priveşte ne situăm în tabăra celor care caută încă răspunsuri la foarte multe semne de întrebare ridicate.însuşite de către analişti şi alţii. facilitează realizarea unor comparaţii mai eficiente a profitabilităţii companiilor. Pentru a satisface nevoia de transparenţă contabilă cerută de internaţionalizarea pieţelor. cererea uneori limitându-se la tablouri de corespondenţă întocmite care permit retratarea conturilor întocmite după normele locale (regionale) în conturi modificate conform noilor norme. puţine sunt cele care încearcă dar şi reuşesc cu „tărie” şi convingător să traseze liniile de demarcaţie între standardizare. sunt posibile. în condiţiile concrete de spaţiu şi de timp şi de conturare a liniilor definitorii ale conceptului pentru a se evita orice confuzie.

Recunoaşterea reciprocă a normelor contabile s-a dovedit empiric că ar conduce la creşterea emisiunilor internaţionale. toate pieţele financiare ar trebui să admită conturile pregătite şi publicate pe baza referenţialului IASB sau a celui american. care cere emitentului să-şi întocmească situaţiile financiare. Să admitem însă. Eu nu văd nimic malefic şi ucigător în această tendinţă. armonizarea internaţională a fost resimţită ca o modalitate de implementare a concepţiei contabile americane. Fără a fi partizanii conceptelor contabile americane. Acest sentiment a fost cu atât mai mult întărit cu cât s-a descoperit gradul de apropiere destul de ridicat între normele IASB şi cele americane. conform normelor ţării în care operează această piaţă. Aceasta a doua cale nu este posibilă decât dacă ea se rezumă la o singură piaţă. Ce s-ar întâmpla dacă fiecare piaţă financiară ar impune unui emitent propriile sale reguli ? Ar fi capabilă întreprinderea multinaţională să suporte imensele costuri administrative legate de prezentarea conturilor în raport de o multitudine de reguli contabile diferite ? În pofida acestor atuuri deţinute. liberalizarea economiilor. dominaţia financiară americană tinde să se atenueze o dată cu răspândirea ştirilor în lumea întreagă despre marile scandaluri financiare de pe Wall Street. Dezvoltarea armonizării contabile internaţionale. Dar ar avea inconvenientul de a nu asigura în condiţii optime. propagarea şi propulsarea unei concepţii contabile cu mai multă agresivitate a existat dintotdeauna. multă vreme în Europa continentală. după ceea ce este verificat deja şi poate mult mai flexibil. Să nu uităm că sunt maeştrii conceptualizării contabilităţii şi în ultimul secol cel puţin şi-au ajustat şi perfecţionat cadrul general conceptual după necesităţile impuse de piaţa financiară şi de capital. transparenţa şi comparabilitatea conturilor. datorită primei de risc pe care investitorii ar plăti-o emitenţilor. Această cale sau modalitate de satisfacere a nevoii de transparenţă contabilă. calităţi esenţiale necesare protecţiei investitorilor. Totodată. Se pare că singura ţară care a avut forţa utilizării acestei căi este Statele Unite. recunoaşterea mutuală a normelor contabile. cu siguranţă sub alte faţete şi recunoaştem astfel de intruziuni culturale încă de la Schmalenbach încoace. apelul din ce în ce mai • . opozabil celui internaţional. se realizează o respectare a identităţilor naţionale. pare astăzi definitiv condamnată. fenomen explicabil prin două motive logice şi convergente: • autorităţile pieţei financiare americane însărcinate cu securitatea pieţei nu pot să aplice emitenţilor străini alte reguli decât cele impuse întreprinderilor americane. atunci când aceştia utilizează reguli contabile locale care nu asigură o transparenţă suficientă. • chiar întreprinderile americane nu ar putea admite ca emitenţii străini să nu fie supuşi aceloraşi restricţii ca ale lor. în exclusivitate pe baza unui joc de norme internaţionale. atât de lezate uneori de procesul de armonizare sau cel de convergenţă al normelor. Cea de a doua modalitate de satisfacere a nevoii de transparenţă contabilă se referă la piaţa financiară străină. pardon. Forţa pieţei financiare americane a permis să se impună emitenţilor străini reguli contabile americane.armonizarea contabilă internaţională: conform acestei căi. Deşi este o chestiune de deschidere spre nou şi de adaptare a unor atitudini. conduce în opinia lui Hoarau la difuzarea în lume a concepţiei anglo-saxone privind finalităţile informaţiei contabile. Utilizându-se prima cale de satisfacere a nevoii de transparenţă contabilă.

arbitrând meciul referenţialelor pentru obţinerea supremaţiei. În câteva puţine cazuri. prin intermediul OICVM. 1. puterea de normalizare contabilă americană. sau această recunoaştere internaţională ar trebui să fie transferată. Mai mult. În cadrul organismului. Opoziţia nu apare pe faţă. respingând patru dintre ele şi solicitând revizuirea celorlalte şase. s-au născut în acelaşi timp o multitudine de întrebări. Cea mai elocventă probă a credibilităţii IASB a fost opoziţia mereu crescătoare întâmpinată de acest organism din partea singurului său competitor serios. La acestea se mai adaugă şi miza politică la care se pretează acest fenomen: creşterea credibilităţii IASB este sinonimă cu o pierdere de putere pe care ar presupune-o hegemonia contabilă americană. vii dezbateri. compatibile dar şi convergente. treptat. Dar cum bine ştim e mai uşor să câştigi o bătălie decât să îţi păstrezi titlul de învingător. vădit manifestată ci este inteligent camuflată. Războiul se poartă atunci. În ciuda existenţei unor similitudini se poate spune că există tot atâtea sisteme contabile câte ţări există pe glob deoarece nu se pot găsi două sisteme în întregime identice. totuşi în acest moment se poate observa că această prezumţie este foarte departe de adevăr. reprezentanţii americani sunt foarte puternici. Bineînţeles autorităţile naţionale şi cele europene nu puteau să nu se implice în această bătălie a greilor.evident la finanţarea de tip bursier. sub aspect tehnic a normelor IASB. Este o luptă ciudată pentru supremaţie cu răsturnări de situaţii „peste noapte” şi cu o permanentă antrenare în perfecţionarea normelor aflate în competiţie care astfel devin tot mai comparabile. chiar adevărate polemici s-au iscat. dar în opinia noastră acest lucru nu înseamnă că războiul a fost câştigat şi victoria revendicată. puterea americană poate delimita limitele normelor IASB. spre exemplu Marea Britanie şi Franţa sau Statele Unite şi Mexic. pe termen lung. când OICVM a declarat zece norme contabile internaţionale ca fiind neacceptabile. opinii controversate. Contradicţia între culturile contabile naţionale Deşi unii ar fi înclinaţi să creadă că evenimentele istorice au produs mutaţii similare în cadrul evoluţiei sistemelor contabile. o constituie armonizarea contabilă internaţională. Normele IASB sunt tot mai mult preferate de companiile internaţionale după recentele scandaluri care au zguduit lumea financiară şi contabilă americană. ansamblul emitenţilor mondiali. Şi vom vedea că „centru de greutate” al deciziilor de resort se mută astfel pe un teren „neutru” cum este Europa. Aşa s-a întâmplat în 1994. oficial FASB îşi manifestă susţinerea eforturilor IASB. în cele mai multe cazuri însă. diferenţele sunt atât de majore încât includ şi diferenţele fundamentale. reprezentată de FASB. organismului internaţional de normalizare ? Fireşte întrebarea a suscitat. A treia cale ce poate fi exploatată în scopul satisfacerii nevoii de transparenţă. Statele Unite şi Canada – diferenţele sunt relativ puţine şi relativ minore. În această direcţie s-au canalizat eforturi tot mai susţinute. printre care: oare recunoaşterea internaţională actuală a normelor contabile americane poate să satisfacă.4. în ultimul timp. Tendinţa este de reechilibrare a pieţelor financiare. privatizarea masivă a unor sectoarelor publice. . refuzându-le omologarea. în favoarea celor mai dinamice. Şi acestea ca urmare a credibilităţii în creştere. în interiorul cărui organism. cum sunt Marea Britanie şi Irlanda. explozia economică a unor ţări din Asia determină o multipolarizare a pieţelor financiare.

legislativ. Toate acestea ne ajută să înţelegem reglementările (normele) contabile ale unei ţări şi totodată obiectivele contabilităţii. 3 Cosma. D. dependente între ele şi formând un întreg organizat. prelucrarea. Ţările pot astfel adopta metode diferite de evaluare.). ori definiţii bazate pe substanţa economică a acestuia. Astfel deosebirile referitoare la ponderea sectorului privat. ori contribuie la reducerea influenţelor exercitate de aceştia. fiscal. extinderea şi stricteţea normelor contabile. aceasta poate fi privită ca un factor moderator care ori amplifică influenţa celorlalţi factori. educaţional. reglementează clasificarea materialului într-un domeniu de ştiinţe… sau face ca o activitate practică să funcţioneze potrivit scopului urmărit. Prin sistem în general. Contabilitatea în lumea interdependenŃelor globale. Diferenţele naţionale ale sistemelor contabile rezultă în mare parte din condiţiile economice diferite. clasifica şi reglementa un domeniu al cunoaşterii umane. care pune ordine într-un domeniu de gândire teoretică. pag. forţe etc. proceduri. În unele ţări musulmane spre exemplu3 în care doctrinele religioase nu permit dobânzile. norme. sistemul contabil al acestora nu va cuprinde proceduri contabile referitoare la acestea. de la utilizarea strictă a sistemului costurilor istorice până la sistemul costurilor curente complete. procedeelor. Însă factorii economici nu constituie singura influenţă importantă asupra dezvoltării unui sistem contabil. Ţările pot de asemenea adopta definiţii diferite ale unui activ – utilizând şi forma juridică.Diferenţele pot exista la toate nivelurile sistemului contabil. tehnici. modalitatea de normalizare. Dacă se consideră ca exemplu contabilitatea activelor. influenţează numeroşi factori. prezintă următoarea definiţie a termenului sistem: „ ansamblu de elemente (principii... ar influenţa totodată metodele contabile utilizate. orientând întreaga activitate în direcţia realizării unor obiective bine definite. Diferenţele şi în importanţa relativă acordată diferitelor principii contabile. care formează sistemul politic.” Aşadar având în vedere conceptul de sistem în general. etc. 1998. ediţia 1975. în acest domeniu se va regăsi o paletă de diferenţe în normele şi practicile contabile utilizate. concepţiilor. sociocultural şi chiar religios. financiar. dependente între ele şi formând un întreg organizat prin care se încearcă a se defini. guvernului sau a altor utilizatori. reguli. suntem în măsură să definim sistemul contabil ca un ansamblu organizat al teoriilor. reguli. rata inflaţiei sau nivelul creşterii economice implică sisteme contabile distincte deoarece aşa cum contabilitatea unei mici întreprinderi este diferită de cea a unei corporaţii internaţionale tot aşa centrele contabile dintr-o ţară subdezvoltată cu o economie preponderent bazată pe agricultură diferă de cele ale unui stat dezvoltat puternic industrializat. Editura Augusta. stocarea şi transmiterea informaţiilor financiar-contabile. şi la rândul său. metodelor şi tehnicilor de lucru prin intermediul cărora are loc obţinerea. satisfacerea necesităţilor investitorilor. se înţelege un ansamblu coerent de principii. un rol important exercitând şi ceilalţi factori ai mediului extern şi cei industriali. legală (guvernamentală) sau realizată de organizaţiile profesionale sau alte grupuri. principiilor. Dicţionarul explicativ al limbii române. gradul de industrializare. creditorilor. Cultura unei ţări este în acelaşi timp. importantă. Timişoara.28 . Este influenţat de. Sistemul contabil este rezultatul unui proces complex.

InfluenŃele externe care includ: . Vietnam. International Financial Accounting – A comparative approach. Acestea mai apoi vor influenţa obiectivele sau rolul contabilităţii.. preţurile.InvestiŃiile . financiar şi nu în ultimul rând profesional. Contabilitatea în aceste sisteme va îndeplini două roluri – de a contribui la planificarea centralizată şi de a contribui la controlarea economiei. America de Nord. Al doilea sistem politic după importanţă este cel egalitar-autoritar.Factorii menţionaţi anterior cu influenţele lor exercitate asupra unui sistem contabil pot fi reuniţi şi prezentaţi într-o modalitate sintetizată. Cel mai răspândit sistem politic în Europa Occidentală. cererea şi oferta sunt toate determinate pe piaţă.ComerŃul . care include ţări precum China. sistem care includea şi Uniunea Sovietică şi Europa de Est înaintea căderii comunismului. Weetman P. în care preţurile. considerat de către unii analiştii ai vremurilor pe care le trăim cu toţii. influenţele majore asupra sistemului contabil sunt exercitate de instituţiile ţării respective – în particular modul cum aceasta îşi organizează sistemul politic şi economic. Gordon P. 1998 . decisiv în stabilirea reglementărilor şi practicilor contabile este sistemul politic al unei ţări. Coreea de Nord. Diferenţele în sistemele politice se vor reflecta în modalităţile diferite în care economia este organizată şi controlată. iar 4 Roberts C.Factorii demografici şi geografici InstituŃii . juridic. în majoritatea ţărilor occidentale dezvoltate. Japonia şi Australia este sistemul liberal democratic. Ceea ce este în mod particular important pentru contabilitate este cum fiecare sistem îşi organizează relaţiile sale economice. Sistemele politice liberal – democratice sunt asociate cu sistemele economice capitaliste..Politice şi economice . Cuba. Sistemul politic şi economic Unul dintre factorii determinanţi. în următoarea figură4. cererea şi oferta vor fi determinate în mod centralizat şi planificat.CorporaŃii financiare .Penetrarea pieŃelor Cultura societăŃii Cultura contabilă SISTEMUL CONTABIL Practici contabile InfluenŃele interne/ecologice care sunt exercitate de: . Sistemele politice egalitar – autoritare tind să coexiste cu sistemele economice de planificare centralizată.Reglementare legislativă ..Profesiunea contabilă Reglementarea contabilă În timp ce toţi aceşti factori sunt importanţi.Reglementare fiscală . în care producţia.

2 6 Radiere R. Sistemul juridic Potrivit analiştilor Roberts. policopiat. Măsurile de reglementare contabilă au făcut şi ele parte din seria de măsuri economice anti – inflaţioniste care au fost adoptate de Brazilia. Chile şi Brazilia. hindus. equity. Australia. spre exemplu.. iar Réne Radiere6 după ce arată că importante nu sunt regulile de drept. Noua Zeelandă) s-au îndepărtat de dreptul metropolei. . O trăsătură economică importantă care influenţează contabilitatea este tipologia organizaţiilor de afaceri care domină economia. costul istoric al unui activ. particularităţi marcante şi o evoluţie deosebită de cel dintâi. astfel că guvernul reglementează şi controlează măcar câteva aspecte ale pieţei şi comportamentului participanţilor pe piaţă. statute – law..sistemul romano – germanic. Mexic. se poate vorbi de un sistem de drept islamic. în curând devine irelevant. au avut rate anuale ale inflaţiei de peste 100% în ultimii ani.guvernul nu intervine. pag. 1998. care în 1976 introducea o nouă Lege a companiilor. nici o ţară din acest sistem nu a ajuns chiar atât de departe. când inflaţia atinge asemenea niveluri. cresc şi problemele ridicate de utilizarea costului istoric. Astfel două caracteristici ale acestor organizaţii economice sunt în mod particular importante pentru explicarea regulilor şi practicilor contabile: • Complexitatea organizaţiilor economice • Structura industrială a unei ţări.sistemul de “common – law”.. foste colonii britanice. Common – law nu este nici el unitar. 2 – eme edition. Evident. caracterizat prin descendenţa sa romană şi tendinţa de codificare. Un alt factor economic important care influenţează contabilitatea este inflaţia. Multe dintre ţările dezvoltate au suferit de inflaţie şi au avut tendinţa de a privi contabilitatea de inflaţie cu suspiciune şi drept rezultat regăsim aplicarea strictă a sistemului costului istoric în majoritatea ţărilor Europei Continentale şi a Americii de Nord. În practică. London. Weetman şi Gordon5 două grupuri de sisteme de drept se regăsesc în ţările liberal democratice: . A comparative Approach. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu state din Africa sau Asia. Un exemplu interesant este cel al Braziliei.common – law. Introduction au droit compare. Weetman P. chinez tradiţional. distinge următoarele Roberts C. Gordon P. 1966.. Conform lui Réne David. Dreptul romano – germanic (continental) şi cel de common – law formează două mari sisteme de drept deosebite. cât principiile superioare ale civilizaţiilor. International Financial Accounting. al lumii sovietice. pag. Dreptului britanici se alătură dreptul SUA. Strassbourg. cazul cel mai spectaculos fiind al Indiei. a cărei majoră preocupare o reprezenta protejarea intereselor acţionarilor minoritari şi introducea noi reguli privind obligativitatea acordării dividendelor. care are o structură proprie. Pe măsură ce rata inflaţiei creşte. necodificat şi prezentând particularitatea coexistenţei a trei sisteme de reglementări paralele . Dreptul dominioanelor britanice (Canada – cu excepţia provinciei Quebec.230 5 . Inflaţia continuă să reprezinte însă o serioasă problemă pentru multe ţări.

în mod evident. care după revoluţia Junilor Turci. Dreptul comunitar este dat de ansamblul regulilor de drept. Spre exemplu dreptul musulman. asupra regulilor şi practicilor raportate. Preponderenţa izvoarelor dreptului comunitar european este dată atât de tratatele institutive. ar fi căror sisteme contabile aparţin aceste state ? Celor europene ori de inspiraţie common – law. ori celor tradiţionale ? Întrepătrunderea acestor sisteme au dus la unele formule originale.grupe de sisteme: continental (în care include drepturile francez. provenit din actele convenţionale încheiate între statele membre pentru aplicarea tratatelor. hindus. cel mai cunoscut şi mai răspândit datorită numărului mare de subiecte aplicabile şi în care. dreptul complementar. Siria. sub rezerva ca situaţiile financiare să ofere o imagine fidelă (exactă şi precisă) a aspectelor economice. conform izvoarelor dreptului contabil anglo – saxon. Şi în materie contabilă. chinez tradiţional. Revenind la clasificarea care aparţine analiştilor Roberts. prin urmare o foarte mare libertate este acordată conducătorului întreprinderii în prezentarea documentelor. evoluţia a fost identică. normele de drept a căror provenienţă se află în afara ordinii juridice comunitare.164 şi 173) ale Tratatului Comunităţii Economice Europene. cum a fost cazul Turciei. În ţări precum Franţa şi Germania rapoartele publice contabile sunt utilizate ca bază pentru determinarea pasivelor fiscale.ului) şi în sfârşit unul al ţărilor socialiste. ale SUA. . Weetman şi Gordon. pe care întreprinderile sunt obligate să îl aplice. juridice şi financiare ale întreprinderii. unul de common – law ( în care include drepturile Regatului Unit. Algeria. Întrebarea care se ridică. Sistemele de drept care au la bază elemente de inspiraţie religioase şi tradiţionale au suferit aceleaşi evoluţii. a îndepărtat dreptul islamic. alături de principiile şi reglementările dreptului tradiţional. ale diferitelor ţări ale Commonwealth . îşi fac apariţia tot mai frecvent şi elemente aparţinând altor sisteme. de la care s-au inspirat tehnicile contabile actuale. cum sunt cele ebraic. receptând codurile elveţiene. precis. Egipt) care au adaptat reglementări moderne fără a înlătura dreptul islamic. cât şi de alte reguli cuprinse în documentele adaptate de către instituţiile comunitare în aplicarea acestor tratate. rigid. pe de altă parte în SUA şi Marea Britanie rapoartele contabile publicate sunt ajustate în scopuri fiscale şi sunt prezentate diferit faţă de rapoartele către acţionari. Sunt cunoscute totodată şi alte sisteme de drept. caracteristica procedurilor contabile anglo – saxone constă în absenţa unui plan contabil generalizat. Ţările anglo – saxone sunt ţări în care tradiţia şi cutuma joacă rolul esenţial în locul dreptului scris. german. aplicabile în ordinea juridică comunitară (art. provenind din relaţiile externe ale comunităţilor. japonez etc. unele dintre ele chiar nescrise: principiile generale de drept sau jurisprudenţa Curţii de Justiţie. Este cazul unor state islamice (Irak. spaniol). câtă vreme în alte ţări ea exercită o influenţă redusă sau chiar deloc. ca izvoare primare principale. Sistemul reglementărilor fiscale În unele ţări fiscalitatea este un factor important care influenţează contabilitatea.

42 . americane. de aplicabilitate naţională a căror modificare este caracterizată de imobilism chiar şi atunci când cadrul legislativ şi reglementar îşi propune să creeze un echilibru pe piaţa cererii de informaţii contabile din partea tuturor categoriilor de utilizatori. franceze. la nivel european continental. pot fi identificaţi doi factori tradiţionali care influenţează doctrinele şi practicile contabile. Sisteme contabile comparate. în ultimii ani a crescut apelul acestora la economisirea publică. belgiene şi spaniole să fie obligate să-şi întocmească şi să-şi prezinte conturile consolidate. de unde şi cererea mai redusă de informaţii contabile din partea investitorilor. care se bazează în continuare pe o finanţare familială şi bancară a capitalurilor. Conturile anuale întocmite au scopuri fiscale. e) În zona Europei continentale conturile anuale consolidate nu constituie o prioritate. Aceasta generează tendinţa de utilizare a unor metode contabile care vizează minimizarea profitului contabil publicat pentru a se reporta “presiunea fiscală”. normele elaborate de acestea nu sunt obligatorii având doar o valoare recomanditivă. iar practicile contabile ale ţărilor europene necomunitare. c) Sistemele contabile din zona de influenţă franco-germană sunt puternic normalizate prin texte de lege şi reglementare.Se apreciază7 că. Editura Economică.franceze caracterizată prin următoarele: a) Administraţia fiscală impozitează profiturile înregistrate în contabilitate şi nu admite alte cheltuieli deductibile fiscal. pag. cu riscuri minime de eroare pot fi ataşabile celor două zone. în acest context administraţia fiscală este cea care deţine rolul central în fixarea raportului ”confidenţialitate – transparenţă”. în conformitate cu normele contabile internaţionale. finanţarea firmelor făcându-se prioritar de către sistemul bancar. 2) Zona tradiţională de influenţă a pieţelor de capitaluri dominată de practicile contabile britanice. b) În Europa continentală numărul de firme a căror acţiuni sunt cotate la bursă este relativ limitat. 2) necesităţile de informare financiară a investitorilor pe pieţele de capitaluri. De regulă. Tendinţa de dezvoltare a finanţării de tip bursier n-a modificat însă în profunzime comportamentul firmelor mici şi mijlocii. fapt care a generat ca tot mai multe firme germane. Totuşi.. motiv pentru care marja de libertate lăsată de reglementările în vigoare este redusă. 1995. În raport de modul de acţiune şi interacţiune a acestor factori pot fi definite două zone de influenţă la nivel comunitar. În această zonă. irlandeze şi olandeze caracterizate prin următoarele: 7 Feleagă N. Aceste zone sunt: 1) Zona tradiţională de influenţă fiscală dominată de practicile contabile germano. d) Profesia contabilă liberală în ţările Europei continentale este organizată în general. decât cele înregistrate efectiv în contabilitate. după un sistem de tip dualist: pe de o parte cenzorii au atribuţii de audit legal şi pe de altă parte experţii contabili şi fiscali au atribuţii de audit contractual. profesia contabilă liberală fiind puternic ataşată puterii publice. şi anume: 1) gradul de apropiere a relaţiilor “contabilitate – fiscalitate”.

nu afectează conţinutul şi modul de prezentare a informaţiei contabile către public. Deoarece o astfel de informare a investitorilor este dificil conciliabilă cu o gestiune fiscală optimală. dar nevoia de armonizare contabilă la nivel regional şi mondial favorizează procesul de dezvoltare a contabilităţii cu noi dimensiuni. rezultatul contabil nu este poluat cu elemente fiscale. Într-un asemenea mediu. În linii generale. b) Pieţele de capitaluri. de regulă “profitul net consolidat pe o acţiune” care influenţează direct cursurile bursiere. iar în altele cum ar fi. convingeri şi atitudini diferite. de oameni care le păstrează şi de cei care le utilizează. informaţia privată. de regulă. Dar cultura totodată are o influenţă directă asupra . în beneficiul pieţelor de capitaluri. Evident. Regulile contabile sunt în mod similar fixate de oameni iar contabilitatea este condusă la rândul ei de oameni. Atât normele contabile cât şi contabilitatea vor fi influenţate de oameni care le creează. la ilustrarea principiilor contabile generale. Aceste conturi fiind întocmite în mod prioritar. Normele sau standardele elaborate de profesia contabilă ţin cont. Modul în care sistemul economic este organizat. dar fără a fi obligatorii. direct de nevoile practicii. sistemele contabile sunt deconectate de fiscalitate. Dacă revenim la modelul schematic de prezentare a influenţelor exercitate de mediul instituţional şi extern asupra unui sistem contabil. cu alte cuvinte. fiind. Ei au gusturi diferite. Diferenţele culturale dintr-o societate sunt reflectate în modalităţile în care societatea. contabilitatea este influenţată de cultura unei societăţi şi în acelaşi timp de cultura de grup adică cultura profesiei contabile. controlate şi finanţate. felul în care companiile sunt organizate şi conduse. vom observa cum. agreate mult de practică. c) Textele legislative şi / sau reglementare cu incidenţe asupra contabilităţii se rezumă.a) Legislaţia fiscală are influenţe limitate asupra practicilor contabile curente. ponderea tendinţelor tradiţionale în sistemele de contabilitate reprezintă un factor inhibator. şi investitorilor în special. de regulă. sistemul legislativ în întregul său şi organizaţiile profesionale sunt toate influenţate de cultură. întocmirea şi publicarea conturilor anuale consolidate este o tradiţie foarte apreciată de investitori. convingeri şi atitudini asemănătoare. Analiza culturală a valorilor contabile Instituţiile unei ţări sunt organizate şi conduse de oameni. Totuşi acestea nu sunt reguli general valabile căci oamenii adesea au în comun multe gusturi similare. întreprinderea în special sub influenţa pieţelor financiare va tinde să facă alegeri mai flexibile şi deci mai puţin prudente. întreprinderile vor avea tendinţa să maximizeze rezultatele contabile publicate. în unele ţări ca Regatul Unit şi Irlanda având o aplicabilitate obligatorie. de exemplu. respectiv bursele de valori mobiliare sunt extrem de sensibile la informaţia contabilă publicată de firme. independentă de autorităţile publice şi joacă un rol prioritar în elaborarea şi punerea în aplicare a normelor contabile. d) Profesia contabilă este. dezvoltă şi perfecţionează. ea însăşi se organizează. Olanda trebuie să primească girul cercetărilor universitare. în general. oameni diferiţi gândesc şi acţionează în feluri diferite. e) În sistemele contabile naţionale aparţinând acestei zone tradiţionale de influenţă. şi de regulă.

Geert Hoftstede. de exemplu. Definirea trăsăturilor caracteristice ale unei culturi naţionale trebuie să ne conducă să înţelegem că fiecare individ este programat mental de aceeaşi manieră. Hofstede constată astfel că britanicii stau la coadă ori de câte ori trebuie să aştepte. deoarece acestea se pot combina în toate modalităţile posibile şi în acelaşi timp. dacă individul nu este detaşat de cultura sa. pentru a descrie culturile naţionale. în timp ce olandezii nu au obiceiul respectării acestei reguli. Revue francaise de gestion. Cultura influenţează deci atât normele şi valorile acestor sisteme cât şi comportamentul grupurilor aflate în interacţiune şi în cadrul relaţiilor dintre sisteme. Aceste programe mentale sunt greu de modificat. Paleta de surse este însă infinit mai complexă. Olandezii salută stăinii care intră într-un spaţiu limitat şi închis ca. Elveţienii se “oftică” atunci când un străin comite o eroare de circulaţie. 4) masculinitatea. Acestea se referă la: 1) individualismul opozabil colectivismului (individualism versus collectivism). Analiza culturală în domeniul teoriilor şi practicilor organizaţiilor este rodul demersurilor cercetărilor întreprinse de sociologul francez Geert Hofstede care între anii 1967 – 1978 a prelucrat 116. Relativite culturelle des practiques et theories de l’organisation. În cercetările sale. determinând în acelaşi timp într-o mai mică sau mai mare măsură tipologia normelor elaborate şi a practicilor ce urmează a fi aplicate. opozabilă feminităţii (masculinity versus feminity). pe care le numeşte dimensiuni. chiar dacă nu există vehicule în apropiere. sursa principală care alimentează aceste diferenţe este reprezentată de limbaj şi tot ceea ce derivă din el. Hofstede a plecat de la observarea diferenţelor de programare mentală dintre membrii diferitelor naţiuni. Hofstede utilizează o terminologie formată din patru criterii diferite. Hofstede8 defineşte cultura naţională ca “un fel de medie a credinţelor şi valorilor în jurul căreia se situează membrii săi”. regiunii. în timp ce francezii nu excelează în acest sens. 3) control puternic sau slab asupra incertitudinii (strong versus weak uncertainty avoidance). dar şi cu cei care aparţin altor naţiuni. grupului. în timp ce suedezii nu sunt atât de “deranjaţi”. o sală de aşteptare la medic sau un lift. cele patru dimensiuni ale culturii naţionale sunt relativ independente unele de celelalte. realizate în aproximativ 50 de ţări care au constituit în fapt un recensământ sistematic al diferenţelor dintre diferite culturi naţionale şi o analiză laborioasă a consecinţelor specificităţii acestora asupra organizării firmelor. septembrie – octombrie. adică acea condiţionare pe care o împărţim cu ceilalţi membri ai naţiunii. Este şi motivul pentru care Hofstede defineşte cultura naţională ca o medie. cât şi prelucrarea acestora în vederea oferirii lor către utilizatori şi auditori. În esenţă. regiuni sau grupuri.contabilităţii. în timp ce belgienii nu procedează la fel. 2) distanţă ierarhică mare sau mică (large versus small power distance). ea este o programare mentală colectivă. practicilor de conducere şi motivării participării salariaţilor la gestiunea firmelor. 1987 8 .000 de chestionare. Austriecii aşteaptă semaforul să treacă pe culoare verde pentru a traversa strada. un compartiment al unui vagon. Influenţează pregătirea informaţiilor contabile.

practicile lor fiind încărcate de “constituiri şi anulări de provizioane” în timp ce altele ca Statele Unite. Germania. control fiscal şi satisfacere a nevoilor informaţionale macroeconomice. apărând o necesitate mai evidentă pentru flexibilitate.15. 4) Discreţie – transparenţă (secrecy versus transparency). formulează9 patru valori dihotomice ale culturii contabile şi anume: 1) Profesionalism – controlul legal (professionalism versus statutory control). care presupune alternativa dintre un control al incertitudinii elementelor viitoare şi libertatea de asumare a riscurilor. o valoare culturală contabilă semnificativă deoarece comparabilitatea datelor contabile este o cerinţă fundamentală a tuturor sistemelor naţionale de contabilitate. de exemplu. Regatul Unit. Astfel. Este de asemenea. Cercetările empirice atestă faptul că unele ţări cum ar fi Japonia. Radebough şi Sidney J. În schimb.Studiul lui Hofstede a fost subordonat analizei consecinţelor asupra teoriei şi practicilor managementului. Aceasta este o valoare culturală contabilă semnificativă. Aceasta este o valoare culturală contabilă semnificativă deoarece principiul prudenţei în materie de evaluare contabilă are consecinţe multiple şi complexe. Franţa. rolul profesionistului contabil trebuie să se rezume strict la verificarea aplicabilităţii corecte a normelor contabile. Ţări ca Franţa şi Spania excelează în acest sens.. Contabilitate comparată şi aprofundată. specialiştii englezi Lee H. Gray. care propune alternativa dintre practicile contabile uniforme. Olanda sunt mult mai receptive la asumarea riscurilor viitoare. de exemplu în Regatul Unit modalitatea de acţiune pentru realizarea imaginii fidele este atributul prioritar al profesionistului – contabil care poate solicita informaţii contabile suplimentare indiferent dacă “demersul său informaţional” întăreşte sau încalcă legea. care presupune alternativa dintre o prioritate a judecăţilor profesionale pentru susţinerea unei reglementări contabile şi o prioritate a controlului asupra aplicabilităţii normelor contabile elaborate cu sau fără consultarea profesioniştilor – contabili.16 . Plecând de la valorile sociale definite de Geert Hofstede. pag. În acest context unele sisteme contabile naţionale. practicile lor contabile fiind “regizate” de un Plan Contabil General ca principal instrument de normalizare contabilă. Editura Intelcredo. deoarece peste tot în lume raportul dintre influenţa profesiei contabile pe de o parte şi controlul legal al exercitării acesteia pe de altă parte se pune mai mult sau mai puţin tranşant. în Franţa sau Germania. 3) Conservatorism – optimism (conservatism versus optimism). care presupune alternativa dintre preferinţă pentru confidenţialitate şi limitare a comunicării informaţiilor contabile numai pentru cei direct implicaţi în actele de 9 Pop A. Elveţia sunt adeptele unor abordări foarte conservatoare. 2) Uniformitate – flexibilitate (uniformity versus flexibility). deci puternic standardizate şi / sau normalizate şi practicile contabile flexibile adaptabile circumstanţelor în care se găsesc şi evoluează societăţile comerciale. 1996. În alte ţări cum ar fi Statele Unite şi Regatul Unit priorităţile aparţin comparabilităţii companiilor în timp şi spaţiu. în special din Europa continentală sunt tributare “uniformităţii”.

În acest sens. pe de o parte şi caracteristicile de măsurare şi de comunicare. Totuşi. conservatorism.. apreciem că se caracterizează prin cote înalte de control legal. I. Gray constată în continuare că valorile contabile cele mai relevante pentru o autoritate profesională sau legală trebuie să fie “profesionalismul” şi “uniformitatea”.I. Acestea pot fi combinate rezultând următoarea clasificare a zonelor de cultură contabilă. pag. el marchează o distincţie utilă în zona practicilor. pe de altă parte. sub rezerva confirmărilor viitoare de către cercetările empirice aprofundate.. Actualul sistem contabil din România. Gray a utilizat concluziile analizelor statistice ale lui Hofstede. uniformitate şi confidenţialitate. vol. Plasarea României în sistemul de judecăţi formulate de Gray îi aparţine profesorului Niculae Feleagă care îşi motivează alegerea făcută astfel11: “eroarea percepţiei nu poate 10 11 ROMÂNIA Ţările latine mai Orientul apropiat Japonia puţin Ţările africane Ţările germanofone Ţările latine mai dezvoltate Feleagă N. Gray în cercetările sale întreprinse în vederea clasificării sistemelor contabile analizează şi reprezintă schematic10 legăturile dintre valorile sociale. Control legal Ţările asiatice dezvoltate mai puţin dezvoltate Flexibilitate Uniformitate Ţările asiatice (foste colonii) Europa nordică Ţările Anglo – saxone Profesionalism Pentru formularea judecăţilor de valoare care definesc abordarea sa bazată pe valorile culturale.conducere şi finanţare a întreprinderii şi o publicitate totală sau cvasitotală a informaţiei contabile. Sisteme contabile comparate.39 Feleagă N. în măsura în care normele contabile naţionale o admit “discreţia” sau “confidenţialitatea” trebuie să fie atitudinea fundamentală normală a profesionistului – contabil. EdiŃia a II-a. între autoritate şi impunere fie prin controlul legal. Sisteme contabile comparate. Editura Economică. Aceasta apare tot mai mult ca o valoare culturală contabilă semnificativă datorită necesităţilor tot mai mari de informaţii contabile a managerilor şi obligaţiilor morale a profesioniştilor – contabili de a furniza informaţiile necesare actelor de decizie unei palete cât mai largi de utilizatori. pag. vol. cele culturale şi practicile fundamentale ale acestor sisteme.40 . EdiŃia a II-a. Editura Economică. fie prin mijloacele profesiei.

ţările latine mai puţin dezvoltate etc. de măsurare şi de comunicare financiară. se poate constata că grupul de ţări asiatice este legat mai strâns de grupul germanofon decât cel anglo – saxon.” Mă întreb dacă astăzi. Aceste valori se referă la stările de opoziţie.să fie prea mare. În altă ordine de idei. marcat de explozia fără precedent a tehnologiei comunicaţiilor? Care sunt noile valenţe şi dimensiuni ale contabilităţii româneşti. cunoscut fiind gradul înalt de rigiditate al noului sistem contabil şi demersul exclusiv public al normalizării contabile. rezultat şi din absenţa “de facto” a profesiei contabile în procesul de concepere şi de aprobare a normelor. în condiţiile demarării programului de armonizare contabilă în ţara noastră cu Directivele europene dar pentru o categorie tot mai largă de întreprinderi.. pe de altă parte. există şanse reale şi obiective. zonele de cultură contabilă anglo – saxonă şi nord europeană contrastând cu ţările latine dezvoltate. precum şi între discreţie (confidenţialitate) şi transparenţă. în acest context ? Acestea sunt doar câteva întrebări care ne încearcă gândul şi spiritul şi care îşi vor găsi posibile răspunsuri într-o secţiune dedicată de noi. pe de o parte. dezvoltării sistemului contabil românesc. Feleagă. antiteză între conservatorism şi optimism. Gray focalizează clasificările sale pe analiza relaţiei între valorile contabile semnificative şi practicile de evaluare. Unde se plasează profesia contabilă în acest tablou? Care este caracterul fundamental al normalizării contabile acum la început de mileniu III. cu Japonia. Confidenţialitate ROMÂNIA Ţările latine Ţările germanofone mai puţin dezvoltate Ţările asiatice mai puţin dezvoltate Ţările africane Optimism Ţările asiatice (foste colonii) Ţările nordice Conservatorism Orientul apropiat Japonia Ţările Anglo – saxone . Revenind la concluzia lui Gray. ţara noastră să migreze din cadranul în care a fost plasată în urma studiului dezvoltat de profesorul N. fundamentate pe practica întreprinderilor româneşti ca. îndreptându-se către „profesionalism” şi poate ceva mai lent şi către „flexibilitate”. şi cu Normele Contabile Internaţionale.

Modalităţile de finanţare diferă de la o ţară la alta. în Germania sau în Elveţia. validarea concluziilor abordării sale ar fi obligat la colectarea de date relevante şi fiabile. şi acest aspect a fost de foarte mulţi autori evocat. sau chiar ridicat. accentele de discreţie. În opinia profesorului N. pe plan internaţional. Am văzut că. Întreprinderile din lumea anglo – saxonă distribuie dividende într-o măsură mai mare decât cele germane sau japoneze. juridic. deoarece în virtutea modalităţilor diferite de finanţare. un indice de distribuţie de 4% din capital este perceput ca slab în S. evoluează lent. Germania şi. ar putea demonstra în ce măsură valorile culturale influenţează dezvoltarea practicilor contabile. diversitatea sistemelor sau modelelor contabile. Contabilitatea este de cele mai multe ori aproape . şi satisfăcător. referitoare la valorile şi practicile contabile. Ansamblul de zone culturale aflat sub spectrul “optimism – transparenţă” intră în contrast cu zonele culturale definite de cadranul “confidenţialitate – conservatorism”. Tot în acest context. cultura şi deci implicit subcultura de grup. respectiv britanice. aceste diferenţe de comportament financiar se manifestă şi pe planul politicii de distribuire a profitului. de data aceasta. în cazul nostru cea contabilă. De asemenea. în Europa continentală. în ţările anglo – saxone.A. Analizele lui Gray considerăm a fi de mare valoare pentru cercetarea contabilă internaţională.U. Spre exemplu. influenţele juridice şi ale fiscalităţii. zonei “ţări anglo – saxone – ţări nordice” i se adaugă grupul asiatic al fostelor colonii. social şi nu în ultimul rând cultural. ele dezvoltate şi sprijinite de instrumentele cercetării empirice. Cu toate că s-a optat pentru o altă deschidere de data aceasta către mai mare flexibilitate. Gray constată că. emisiunea de acţiuni este mult mai frecventă. cel mai frecvent se avansează următorii factori explicativi: modalităţile de finanţare a întreprinderilor. în Japonia. noul sistem contabil românesc poate fi caracterizat prin valori înalte ale confidenţialităţii şi conservatorismului. Această situaţie face dificile comparaţiile între ţări. • modelul anglo-saxon care promovează autoritatea normelor contabile rezultate din uzanţe. ne putem aştepta ca o întreprindere germană sau japoneză să prezinte o rată de acoperire a dobânzilor mult sub nivelul celor ale societăţilor americane. În mod concret. nu se poate compara indicele de îndatorare al unei întreprinderi germane sau japoneze cu cel al unei societăţi americane sau britanice. în general. uneori împinse până la secretomanie şi inerţie nu au dispărut. Feleagă. Influenţa dreptului şi a fiscalităţii permite diferenţierea sistemelor sau modelelor contabile în: • modelul german caracterizat prin reglementarea riguroasă a regulilor contabile şi alinierea contabilităţii la dispoziţiile fiscale. se explică esenţialmente prin contextul economic.Transparenţă Prin introducerea în analize a dimensiunilor valorilor culturii contabile şi a practicilor de evaluare / măsurare şi de comunicare. cu o situaţie financiară sănătoasă. Astfel. valorile de referinţă nu sunt identice. În această direcţie suntem de aceeaşi părere cu sociologul Hofstede care sublinia faptul că la nivelul unei naţiuni. împrumuturile bancare constituie sursa de finanţare prioritară a întreprinderilor în timp ce. politic. precum şi rolul şi poziţia statului în determinarea obiectivelor informaţiei contabile şi în procesul de normalizare. Astfel. care definesc sistemele contabile.

Duratele de amortizare. • prudenţa – cultul pentru o prudenţă dusă la extrem. în cazul Germaniei. unde contabilizarea unei operaţii nu condiţionează tratamentul său fiscal. În procesul normalizării contabile. să prezinte un rezultat care să satisfacă investitorii de capital. Provizioanele sunt excesive în raport cu deprecierile şi riscurile reale. Influenţa fiscală poate conduce şi la înregistrarea în conturi a unor operaţiuni fără justificare economică. se poate afirma că. a nomenclaturii foarte aprofundate a conturilor – plan de conturi – şi a modulelor uniforme pentru prezentarea situaţiilor financiare. În aceste condiţii. Acest aspect reprezintă. întrebarea care se ridică fireşte. fie cel mai de dorit pe o bază de înţelegere cu profesioniştii contabili. cultura contabilă este dominată de vectorul „fiscalitate-prudenţă”. administraţia fiscală a autorizat întreprinderile să-şi deducă din beneficiul impozabil o fracţiune din creşterea costurilor de reînnoire a stocurilor. Totuşi şi influenţa acestui vector pare să cunoască o serie de modificări după cum subliniază Feleagă (1996): • fiscalitatea – concordanţa riguroasă între prezentarea contabilă consolidată şi obligaţiile fiscale a început să devină mai suplă. în general marcată de angajamentul direct al statului care impune norme contabile fie într-o formă autoritară. spre exemplu corespund frecvent maximului admis de fisc. fără să fie penalizate fiscal. În Franţa incidenţa fiscalităţii este consemnată în conturi specifice. culturile naţionale s-au grupat în aşa fel încât se situează pe două poziţii net opuse. Fiscul condiţionează uneori acordarea unei reduceri de impozit de contabilizarea într-o formă specială a operaţiunilor. Această concepţie este. după părerea noastră abia începutul unui proces de lungă durată. chiar excesivă. o formulare a principiilor şi a metodelor de înregistrare. Rezumând. Aceste două extreme se combină în grade diferite în sistemele contabile din alte ţări. O primă concepţie se caracterizează prin enunţarea unor norme contabile detaliate. în cultura contabilă franceză de normalizare s-a . firmele au tendinţa să promoveze estimări şi metode care diminuează rezultatul. a fost repus în cauză cu ocazia publicării tablourilor de corespondenţă cu normele americane (US GAAP) a întreprinderilor care doresc să-şi mărească gradul de credibilitate şi comparabilitate internaţională a rezultatelor lor. nu putem să facem abstracţie de faptul că ele sunt componente ale unui peisaj european. În ţările care utilizează modelul german. Şi în sfârşit. În ţările anglo-saxone. provizioanele de natură fiscală sunt astfel menţionate într-o rubrică specială. ţinând seama numai de aceste considerente contabilitatea unei societăţi britanice sau americane este net superioară faţă de cea a unei societăţi germane. vorbind despre peisajul financiar francez şi cultura sa contabilă. Mişcarea de armonizare contabilă internaţională a antrenat o accentuare a dualităţii modelului contabil francez şi o reducere a funcţiilor sociale ale contabilităţii. cu condiţia constituirii unui provizion în sumă echivalentă. prin care conturile societăţilor germane să poată deveni comparabile cu cele ale societăţilor din alte ţări comunitare. este unde se plasează lumea latină.independentă de fiscalitate. Dincolo de cei doi poli – anglo-saxon şi german – care creează un adevărat şoc al culturilor contabile. Pentru a minimiza impozitul. îndeosebi Franţa? Este îndeobşte cunoscut că în Franţa. De pildă. opţiunile contabile sunt puternic influenţate de fiscalitate. situaţia este inversă: societăţile pot. comportând o definiţie precisă a terminologiei.

Juillet – Aont. definindu-se normele generale de contabilizare. cu atât mai mult internaţional. ea manifestă în acelaşi timp şi o uniformitate şi o rigiditate care face mai dificilă adaptarea cadrului contabil la nevoile specifice privind unele sectoare ale economiei sau la evoluţiile economice rapide cum sunt: internaţionalizarea pieţelor de capitaluri. care este emanaţia unei fundaţii de drept privat. În esenţă.adoptat o asemenea concepţie. întrucât administraţia deleagă acestora o misiune de reflecţie şi recomandări. Profesorul Jaques Richard opina că: „practic nu se poate vorbi de sisteme contabile datorită marii diversităţi a elementelor care stau la baza construcţiei sistemului”. în măsura în care fenomenul se pretează la aşa ceva. care la rândul său este rezultatul asociaţilor profesioniştilor contabili. O a doua concepţie este reprezentată de varianta normalizării contabile existentă în ţările influenţate de doctrina contabilă anglo-saxonă. cu titlu ilustrativ în S. Capitolul 2. Jaques. Varianta aceasta a normalizării preponderent publice are avantajul asigurării producerii unei informaţii contabile omogene. inovaţiile financiare. Astfel. Demersurile ştiinţifice întreprinse în domeniul clasificării sistemelor contabile au pus fără îndoială în evidenţă acest fapt. sursa majoră a normalizării este asigurată de lucrările Organismului american de normalizare contabilă (FASB). Criteriile de clasificare nu au fost întotdeauna riguroase. cât şi a organismelor de reglementare a acestor pieţe. prin decrete şi hotărâri. Conceptul de armonizare contabilă Se poate vorbi de o mare bogăţie şi varietate a fenomenului contabil european. 1993 . ea se caracterizează prin enunţul principiilor contabile şi al unui cadru conceptual. RFC 247. inflaţia etc. alegerea criteriilor şi parametrilor în raport de care s-a realizat gruparea ţărilor au dat naştere numeroaselor controverse. Punerea în aplicare. în mod deosebit în cadrul „Consiliului naţional al contabilităţii”. în acest context a normalizării atrage o răspundere mai mare a profesioniştilor contabili. Studiul nostru îşi va propune o delimitare cât mai riguroasă. după ce elaborarea lor a dat loc unei largi colaborări între administraţia de stat şi profesioniştii contabili. a actorilor de pe pieţele financiare.A. Totuşi ea lasă largi posibilităţi de alegere a modalităţilor de aplicare detaliată a acestor norme. totuşi conceptul de sistem a fost foarte mult utilizat nu numai în clasificările contabile internaţionale ci şi în demonstrarea şi definirea proceselor de normalizare şi armonizare contabilă.26 E dificil să decantezi lucrurile atunci când există o mare diversitate şi complexitate a fenomenului studiat. Faut – il abroger le Plan Conptable General ? . În pofida diversităţii întreprinderilor. a 26 Richard. deoarece planul contabil impune un cadru normativ detaliat prin „legile contabile” şi reglementările contabile.U.

dar trebuie minimalizate riscurile de neînţelegere căci. Această definiţie este cea mai frecvent întâlnită de noi. pe plan mondial. Ea şi-a propus ca obiectiv să sigure acceptarea şi aplicarea acestor norme la nivel mondial. care trebuie respectate cu ocazia prezentării conturilor anuale şi a situaţiilor financiare. la un ansamblu de ţări. regulile şi practicile contabile ? Cert este că. ca şi a pieţelor financiare impune comparabilitatea conturilor din întreaga lume. Instituţia prin care se realizează normalizarea contabilă internaţională este „Comisia internaţională a standardelor contabile” (International Accounting Standards Board: I. uneori divergente. dar se fac eforturi susţinute pentru normalizarea – armonizarea contabilităţii. Destul de pretenţios şi măreţ. Dar vom mai reveni asupra obiectului armonizării contabile şi cu alte reflecţii. chiar utopic sună această din urmă frază la o primă lectură fugară a ei. Nimeni nu se gândeşte să repună în discuţie mondializarea. contabilitatea se confruntă cu cel mai profund proces de armonizare determinat îndeosebi de noua configuraţie a relaţiilor economice şi financiare internaţionale intrate într-un proces de globalizare generalizată sub impulsul circulaţiei capitalurilor în cadrul pieţei internaţionale de capital şi în care valenţele informaţiei contabile trebuie să satisfacă toate categoriile de participanţi la aceste fluxuri (investitorii. Dar lucrurile nu se produc la întâmplare ! Astăzi. normalizarea contabilă comportă elaborarea de reguli sau de norme aplicabile. atunci când se urmăreşte fixarea obiectului de studiu. în totalitate sau parţial. organism specializat în elaborarea şi publicarea de norme contabile internaţionale. creditorii. în materie financiară existenţa unui risc implică o primă de risc care ar fi de altfel pusă în sarcina utilizatorilor de capital. Trebuie să se dispună deci de un referenţial comun. Cert este însă că. contabilitatea este chemată să răspundă acestor mutaţii la . să le facă obligatorii şi să sancţioneze nerespectarea lor.S. diferite de la o ţară la alta.B. Armonizarea contabilă internaţională este procesul prin care regulile sau normele naţionale. Marii împrumutători şi marii investitori au nevoie să înţeleagă şi să compare situaţia financiară şi performanţele întreprinderilor. agenţiile de rating) reprezentând o interfaţă a mediului de afaceri. Normalizarea contabilă internaţională presupune existenţa de autorităţi capabile să elaboreze reguli sau norme. sunt perfecţionate pentru a fi făcute comparabile şi a se da aceleaşi interpretări evenimentelor şi tranzacţiilor. dacă obiectivele nu ar fi atât de precise şi limbajul nu ar fi cerut de actorii operanţi pe piaţa informaţiilor financiar-contabile pentru o mai facilă şi eficientă comunicare. Cu alte cuvinte ce este supus armonizării în contabilitate? Sistemele contabile fac obiectul procesului complex al armonizării sau normele. nu se poate vorbi de un sistem contabil universal.obiectului armonizării contabile internaţionale. La nivel internaţional. toate eforturile ar fi în van. Marele val de mondializare şi globalizare a economiilor. în mai toate lucrările şi studiile cercetate şi care devine opozabilă celei care se focalizează pe sistemul contabil. Practic. indiferent care este sistemul juridic şi contabil la care sunt supuse de localizarea sediului lor. în prezent. altfel spus să minimalizeze diferenţele între practicile contabile naţionale şi chiar să creeze un limbaj comun pentru toate întreprinderile din lume.).A. la un ansamblu de întreprinderi sau la câte un ansamblu de specialişti ai profesiei contabile.

după metodele folosite de la o ţară la alta. cu scopul de a arăta trăsăturile caracteristice. constituită din ţări în curs de dezvoltare.S. în ceea ce priveşte publicarea informaţiilor contabile. Într-adevăr. O. consideră într-adevăr că societăţile multinaţionale nu furnizează suficiente informaţii şi nu le permit să controleze activitatea din propriile ţări. în special. Comitetul Internaţional de Normalizare Contabilă (I. În 1982. dat fiind că cele mai marcante şi mai influente culturi contabile din lume – cea anglo-saxonă şi cea franceză continuă să se opună ? Mai multe organizaţii internaţionale vor să aducă o contribuţie activă la stabilirea normelor internaţionale.U.U. în special informaţiile relative la măsurile luate pentru protecţia mediului sunt insuficiente. 2. De asemenea. Grupul consideră că. în 1976. Procesul de armonizare contabilă se realizează într-un mod concertat atât ca urmare a organismelor care îşi fac prezenţa tot mai pregnant ca expresie a afirmării profesiei contabile liberale şi a necesităţii normalizării pornind de la centrele satisfacerii practicii contabile cât şi prin participarea organismelor de supraveghere a pieţei de capital. Delimitări conceptuale privind obiectul armonizării contabile Diversitatea sistemelor contabile în lume este deci. din multe puncte de vedere. care regrupează ţările occidentale cele mai industrializate.A. mai multe studii comparative au arătat că. publicând. Grupul de experţi estimează de altfel că. a devansat O. va determina tot mai mult naţiunile să încerce apropierea sistemelor lor contabile. unul dintre obiectivele acestuia fiind să vegheze asupra intereselor ţărilor în curs de dezvoltare.). Adoptate de guvernele ţărilor membre „principiile directoare” adresează întreprinderilor multinaţionale un ansamblu de recomandări care vizează. rolul marcant îl joacă astăzi.1. normele întocmite de ţările anglo-saxone sunt formulate în scopul de a fi uşor acceptate de către oamenii de afaceri. capătă putere de postulat. Majoritatea ţărilor membre O.N..care este expusă economia mondială. sau alte organisme reprezentative ale Naţiunilor Unite sau Comunităţii Europene ca şi organizaţii internaţionale sau guvernamentale. dar neglijează nevoile altor utilizatori. rezultatele aceleiaşi întreprinderi erau sensibil diferite. un document. mai ales creşterea investiţiei internaţionale directe. garantat şi după criterii echivalente. prea adesea. Această apropiere este deja cerută cu insistenţă de investitorii internaţionali care vor să poată compara. în numele respectării egalităţii în concurenţă.D. ..E. alte voci se ridică.B. când libera circulaţie a capitalurilor. Mizele sunt. Putem să ne gândim în mod rezonabil că evoluţia economică marcată de internaţionalizarea pieţelor şi de activitatea întreprinderilor. asemănările sau deosebirile esenţiale care trebuie luate în considerare pentru orice încercare de armonizare. oportunităţile plasării capitalului. un fapt uşor de constatat.C.N. constituia un grup interguvernamental de experţi.N. În rândul tuturor „polilor” sau „centrilor” de normalizare contabilă. fiind supuse aceloraşi reguli de publicare a informaţiilor financiare. considerabile şi atunci se pun două probleme principale: sub egida cărui organism sau căror organisme se vor efectua tentativele de armonizare ? Care concepţie contabilă va predomina.U. O. serviciilor şi a forţei de muncă. pentru ca toate societăţile să cunoască deopotrivă o tratare echitabilă.

scopul său principal este de a consilia Comisia europeană asupra problemelor contabile şi de a căuta soluţiile cele mai bune de armonizare.C. analizând reforma contabilă a societăţii franceze opina astfel „textele directivelor europene sunt deja texte vechi. organismul de normalizare american. Şanse mai mari de reuşită ar fi avut soluţia creării unui organism european de normalizare contabilă.ului (Finnancial Accounting Standards Board). În acest scop. încercând în acelaşi timp să-şi păstreze propria identitate. I. prin completarea cu soluţii tehnice pentru problemele care nu erau tratate.S. negociate în anii 1970. aceasta nu putea să aibă sorţi de izbândă. îl au organizaţiile profesionale internaţionale. preponderenţa primei puteri economice mondiale. .B.A. în general. ea a decis în 1990. pentru a căuta să negocieze anumite puncte din directive. instaurarea unui Forum consultativ al contabilităţii cuprinzând reprezentanţi ai organismelor de normalizare contabilă ale statelor membre. Cât priveşte soluţia actualizării directivelor. Lipsită de orice constrângere. deoarece se reproşează.F. (International Federation of Accountants).A. După preşedintele său „proiectul I. rigidităţile şi insuficienţele directivelor europene.A. aplicarea în practică a acestor principii se bazează în mod esenţial pe sprijinul partenerilor sociali. ca atare. .A. Cunoscând limitele. După adoptarea şi transpunerea directivelor a IV-a. Aceasta nu face decât să evidenţieze. care continuă să fie punctul de . la nivel european nu s-a mai manifestat nici un semn de progres pe linia regulilor contabile de bază şi a prezentării informaţiilor financiare. care s-ar fi adăugat normelor naţionale şi normelor internaţionale.mai buna informare a publicului asupra structurii. Comunitatea europeană urmăreşte îndeaproape dezvoltarea internaţională a contabilităţii. căci unele state membre ar fi profitat de oportunitate.B.A.S.A.S. consideră că. al cercurilor de afaceri şi al sindicatelor care sunt asociate la elaborarea lor. armonizarea poate progresa dacă se va concentra pe situaţiile financiare.B. Totodată regulile contabile trebuie să reflecte o realitate economică şi financiară în continuă schimbare. aceasta are ca obiectiv armonizarea normelor contabile ale statelor membre în cadrul unui program de armonizare a dreptului societăţilor.S. Mai mult o revizuire de o asemenea anvergură ar fi solicitat foarte mult timp. În ceea ce priveşte Comunitatea europeană. modificările directivelor ar fi trebuit să fie rezervate numai cazurilor în care s-ar fi adus o fundamentare juridică. precum şi mediile universitare. în primul rând I. deja existente. a VIII-a. presupune unirea identităţilor naţionale sau regionale într-un consens general”. Ele nu pot evolua decât pe baza propunerii Comisiei europene şi a unui consens politic al statelor membre”. acestea trebuie să fie flexibile şi adaptabile la diverse circumstanţe. c. Dimpotrivă. reprezentanţi ai preparatorilor şi utilizatorilor de conturi. şi I. directivele reprezentau un instrument foarte rigid. a VII-a. profesia contabilă. activităţilor şi politicii acestor întreprinderi.B. Gilbert Gelard. Totuşi. deoarece consensul nu era realizat în cazurile mai dificile. respinsă totuşi din teama de a nu se ajunge la elaborarea unui al treilea nivel de norme.B. Dar această dorinţă întâmpină rezistenţă.S. un rol din ce în ce mai activ în procesul complex al armonizării contabile. Ele erau deja incomplete din start. I. la acest nivel. Forul nu este un organism de normalizare.ului că suferă influenţa F.

care îşi vehiculează modelul şi reuşesc să şi-l impună în ceea ce. Prezentarea acestui cadru a provocat multe discuţii în mediile interesate. credibilitatea.evaluarea structurilor situaţiilor financiare. ceea ce implică. . normalizarea anglo-saxonă nu este codificată într-un plan naţional. Anglo-saxonii dau prioritate informaţiilor necesare luării deciziilor de către investitori. pentru contabilitatea franceză.A. Dincolo de aceste două aspecte.referinţă pentru pieţele capitalului.S. ele rămân fundamental opuse. interpretare sau aplicare a normelor de contabilitate şi de informare financiară. dintr-o savantă elaborare ştiinţifică. a publicat în 1989.obiectivele situaţiilor financiare (poziţia financiară. comparabilitatea). ţinerea a două contabilităţi separate: generală (sau financiară) şi analitică (sau de gestiune).. datorii. oferind un cadru mai formalist. Ca şi cadrul F. pentru un proiect de cadru teoretic contabil. într-un raport de forţe între organizaţiile profesionale. pe drept cuvânt. pentru metodele şi ideile în materie de management. I. În acest joc la scară planetară nu se pot neglija nici rolul şi influenţa marilor cabinete de „audit” internaţionale.A.A. Viitorul armonizării internaţionale a contabilităţii se va desfăşura deci. Boussard „elaborarea regulilor contabile este un proces politico-strategic complex în care fiecare parte îşi apără interesele”. .structurile situaţiilor financiare (active. există mai ales două concepţii ale satisfacerii nevoilor utilizatorilor care se opun şi care rezultă din diferenţele culturale şi de civilizaţie. . mai ales în Franţa. este realizat după aceeaşi structură şi aceleaşi idei. organizaţiile politice internaţionale.B.S. cel puţin pe două planuri esenţiale: 1. marile firme multinaţionale şi statele naţiunilor puternic industrializate. Fie la nivel naţional.S. fie la cel internaţional. de origine anglo-saxonă. Este vorba întrucâtva de ambiţia de a produce convenţii fundamentale la care să se refere orice elaborare. Dacă aceste două mari concepţii s-au apropiat la sfârşitul anilor ’80. regulile contabile nu rezultă. 2. am putea numi o competiţie internaţională.A.S. convenţii. în principal. concepţia lor poartă clar amprenta liberalismului. el se divide în patru părţi: . rezultatele şi modificările poziţiei financiare). capitaluri proprii. Urmărind în logica sa crearea unei doctrine internaţionale şi inspirându-se precis din primele lucrări ale F.B. atât în materie de concepte.B. cheltuielile sunt clasificate după natură în contabilitatea franceză şi după funcţii în contabilitatea anglo-saxonă. unul tehnic şi altul instituţional. lăsându-se o mai mare responsabilitate profesioniştilor în aprecierea situaţiilor financiare. Concepţia franceză a normalizării contabile se vrea mai „împăciuitoare” între diferitele părţi interesate. adică se acordă puţină consideraţie pentru implicaţiile asupra colectivităţii naţionale. ci după cum punctează D. unde întreţine opoziţia dintre concepţia anglo-saxonă şi cea continentală. un „cadru pentru pregătirea şi prezentarea situaţiilor financiare”.B. . cel al I. relevanţa. venituri şi cheltuieli). cât şi în ceea ce priveşte metodele de evaluare.caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare (inteligibilitatea.

luând ca bază cadrul general de conturi al profesorului Schmalembach. în cadrul marilor trusturi şi concerne. după care trebuie să se conducă cineva sau pe baza cărora se face o apreciere. Italia. elaborează primul cadru unic de conturi pentru întreprinderile industriale şi comerciale. metodele contabile şi terminologia”. Cehoslovacia. primele preocupări teoretice privind normalizarea contabilităţii au avut loc la sfârşitul secolului al XIX-lea în S. de înregistrare. România. Ungaria. bazat pe sistemul zecimal de simbolizare. Fiind organic. legislaţie şi contabilitate naţională se armonizează „prezentarea documentelor de sinteză. comunicarea şi înţelegerea informaţiei contabile. dar apar şi cazuri particulare care nu pot fi soluţionate după o singură normă. În ţara noastră primele planuri de conturi cu caracter individual s-au folosit de către societăţile industriale. care impun emiterea de noi norme. Normele contabile sunt reguli precise de evaluare. luând ca bază sistemul zecimal Dewey utilizat în Statele Unite.. de grupare şi de prezentare a informaţiilor contabile. care impun o anumită ordine recunoscută ca obligatorie sau recomandabilă. Unul dintre primele planuri îl constituie cel al Uniunii Fabricilor de Maşini din anul 1930. reguli şi norme generale bazate pe o terminologie precisă şi identică pentru toţi utilizatorii asigurând înţelegerea informaţiilor contabile în timp şi spaţiu. Sau într-o altă formulare. profesorul E. Anglia.A. Astfel. În anul 1941. . Jean Francois Casta defineşte normalizarea contabilă ca fiind procesul prin care se armonizează „prezentarea documentelor de sinteză. Polonia etc. Suedia. Iugoslavia. Austria. • definirea informaţiilor conţinute în situaţiile financiare. Au apărut astfel preocupări pentru normarea contabilităţii în Franţa. În Europa. România s-a situat printre primele ţări europene preocupate îndeaproape de normalizarea contabilităţii. Schmalembach elaborează primul cadru unitar de conturi în Germania. • elaborarea unui plan de conturi şi a unei scheme de contabilizare a diferitelor operaţii. Acestea impun un limbaj comun pe baza căruia se asigură comparabilitatea. normele sunt dispoziţii obligatorii fixate prin lege sau prin uz. armonizarea îşi va delimita clar obiectul şi frontierele numai raportându-se la procesele menţionate. Obiectivele principale ale normalizării contabilităţii sunt: • determinarea unei terminologii şi a principiilor contabile generale. interdependent şi logic legată la normalizarea şi reglementarea contabilă. în anul 1919. profesorul Ion Evian. Astfel prin elaborarea acestui cadru unitar de conturi. După cel de al doilea război mondial s-a intensificat acţiunea privind normarea contabilităţii şi în alte ţări. Dar ce înţelegem prin normă contabilă şi care este obiectul normalizării ? Normele sunt reguli obligatorii stabilite prin lege sau prin uz.U.Revenind la ceea ce ne-am propus cu privire la delimitarea obiectului armonizării contabile. Normalizarea contabilităţii are ca obiect definirea de principii. Norvegia. definirea legăturilor precise între nevoile de gestiune specifice fiecărei întreprinderi. • stabilirea modului de prezentare a acestor situaţii financiare. în această incursiune ştiinţifică se impune a ne introduce treaptă cu treaptă pentru a înţelege cum s-au născut primele tentative de armonizare şi ce şi-au propus acestea să armonizeze. metodele contabile şi terminologia”. Operaţiunile repetitive se soluţionează după aceeaşi normă. comerciale şi de bănci.

) – care joacă un rol de reglementare în publicarea informaţiei financiar-contabile a societăţilor cotate la bursă. la început destul de firav şi modest. în care normele elaborate de profesia contabilă liberală sunt impuse prin intervenţia publică (S.E. Desigur. • o abordare mixtă. în care predomină intervenţia statului în procesul de normalizare contabilă (Franţa şi Germania). De fapt încă prin integrarea dispoziţiilor Directivei a IV.C. şi induse de voinţa organismelor internaţionale implicate. în care profesia contabilă liberală joacă un rol decisiv în elaborarea şi punerea în aplicare a normelor (Marea Britanie). este de fapt normarea contabilităţii. • creşterea încrederii între partenerii sociali care folosesc un limbaj contabil standardizat şi inteligibil.U. înregistrare. Rezultă deci că normarea contabilităţii este componenta cea mai „standardizată a unui proces mai larg” şi anume a procesului de normalizare a contabilităţii.a în legislaţia franceză se produce o primă mutaţie de fond: contabilitatea se degajă de caracterul său instrumentalist în serviciul prioritar al statului. Mueller au identificat patru abordări în procesul de normalizare contabilă. în care normele sunt compromisul participării sindicatelor muncitoreşti.A.E. şi anume FASB.). Daley şi G. În anul 1982. care trebuie să fie difuzată de întreprinderi şi care trebuie să asigure un fel de reglare între interesele divergente ale producătorilor. L.A. • o abordare de tip pragmatic. în cei peste douăzeci de ani care au trecut de la studiul menţionat. devenind un sistem de informare privind întreprinderea şi pentru întreprindere. ale profesioniştilor contabili şi ale utilizatorilor. care cu trecerea timpului şi ca urmare a fenomenelor de globalizare şi extindere a pieţelor de capitaluri s-au accentuat ajungându-se până la declanşarea războiului pentru câştigarea supremaţiei în materie de contabilitate. tentativele de armonizare. s-au manifestat. a mandatat un organism privat al profesiei contabile. profesiei contabile şi asociaţiilor patronale (cazul Olandei unde Comitetul de Reflecţie Tripartită prin negocieri multiple elaborează reglementările contabile). să elaboreze un ansamblu de principii contabile general admise (US GAAP). evoluţia normalizării contabile franceze trădează o asimilare a unor elemente ale teoriei şi practicilor anglo-saxone. unde Comisia Valorilor Mobiliare (S. Normalizarea contabilităţii permite: • controlul şi centralizarea informaţiilor. Normalizarea contabilităţii contribuie la ameliorarea. standardizarea şi armonizarea tehnologiilor contabile de culegere. pornind de la raportul dintre aportul public şi cel privat: • o abordare de tip politic. Foarte contestate la început aceste tentative şi încercări de armonizare . • o abordare mixtă.Ultimul obiectiv reprezintă forma cea mai restrictivă de normalizare. grupare şi prezentare a informaţiilor contabile. Pornind de la contradicţiile între culturile contabile naţionale. • fundamentarea riguroasă a deciziilor de către utilizatorii informaţiilor contabile. Normalizarea şi reglementarea au ca funcţie principală definirea informaţiei contabile.

o formă de compromis la care au ajuns principalii piloni ai blocurilor contabile opozabile. obiective. şi domeniul contabil tehnocrat devine unul modelabil. în pofida caracterului lor controversat şi extrem de complex. Subscriem la părerea reputatului specialist francez. ar trebui să fie acceptată la bursele din Londra sau New York. ale căror promotori sunt Franţa şi Germania. creând confuzie şi probabil regretabile erori. Aşadar. de obstacolul identităţii în numeroase ţări. Pe plan regional şi chiar mondial coexistă mai multe culturi contabile. cu trecerea timpului s-au dovedit a fi imperios de necesare. eforturile pe linie de armonizare s-au concentrat asupra conturilor consolidate. invită la dialog şi la permanenta antrenare. revizii. Categoric ea se manifestă sub forma unui proces care este în evoluţie graduală. în ascensiune bruscă a fenomenului ar fi generat cu siguranţă panică în sânul actorilor internaţionali ce operează pe piaţa informaţiilor contabile. Ea se va realiza mai bine dacă nu se va pretinde că este exhaustivă. . provoacă în permanenţă raţionamentul profesionistului contabil. conţinutul noţiunii fiind interpretat diferit de diverşi autori. Concret aceste acţiuni întreprinse trebuiau să conducă la stabilirea conturilor consolidate după normele IASB. treptată şi care incită în continuare la vii dezbateri. G. anticipând viitorul. interpretabil. două dintre ele fiind deosebit de marcante şi influente. ameliorări aduse normelor regionale în scopul utilizatorilor de informaţii contabile. ea nu va fi niciodată complet terminată”. e şi firesc că s-a întâmplat aşa. şi anume: • cultura contabilă şi sistemul de contabilitate vest-european. Gélard că: „armonizarea are o mare valoare educativă”. având o evoluţie sinuoasă. O evoluţie fulminantă.contabilă. observăm că în realizarea procesului de armonizare se poate vorbi de o etapizare sau de diverse grade de realizare a armonizării. Astfel. ancorare în spiritul vremurilor trăite. uneori are semnificaţia de „unificare”. alteori de „apropiere” şi „coordonare” a reglementărilor contabile. o reconciliere a diferitelor culturi contabile. devenind astăzi o certitudine. fără să fie necesar să întocmească conturi conform normelor britanice sau americane. denumit şi continental. Pentru a conchide la cele prezentate în ideile de mai sus. Faptul că ea poartă şi „vălul misterului”. discret. flexibil pe bază de postulate. realitate vie pe care o trăim şi suntem conştienţi cu toţii de necesitatea ei. principii. fără a mai fi retratate şi deci acceptate în această formă de către autorităţile bursiere ale diferitelor ţări. De altfel. Văzută ca o apropiere a sistemelor contabile. între regulile contabile şi cele fiscale. Ea împiedică adâncirea rupturii dintre ţări. o societate germană care îşi întocmeşte conturile consolidate conform normelor IASB. căci nu este prea clar şi sigur cum trebuie să ne armonizăm. putem afirma că termenul de armonizare are diverse accepţiuni. inutilitate şi risipă de resurse. un ansamblu de acorduri încheiate între principalele organisme implicate în crearea unui limbaj unitar comun. ducând în final la condamnarea definitivă la ineficienţă. Lovindu-se în derularea sa. Pe undeva. armonizarea contabilă internaţională s-a impus treptat. în principal şi s-au identificat şi suprapus cu demersurile IASB în materie de normalizare şi armonizare contabilă. o formă de minimalizare a diferenţelor între regulile şi practicile contabile naţionale. De pildă. ne captează desăvârşit menţinându-ne spiritul şi gândul tânăr şi neobosit. furnizând un teren comun de înţelegere.

sunt perfecţionate pentru a fi făcute comparabile. În acest sens elementele întregului.cultura contabilă şi sistemul contabil anglo-saxon ale căror promotori sunt Marea Britanie şi Statele Unite. garantat şi după criterii echivalente. care are ca obiect promovarea dreptului de constituire. mai ales în perioada postbelică. societăţi în nume colectiv şi societăţile în comandită simplă. chiar a culturii contabile a diferitelor ţări sau grupuri de ţări. documentele UE referitor la Directivele contabile prevăd: „Armonizarea contabilă face parte din programul armonizării dreptului societăţii. normele contabile create de un organism naţional de normare nu se pot situa înaintea normelor bazate pe Directivele contabile. de marii investitori internaţionali „care vor să poată compara. Considerăm însă că. În acest sens. şi derivând din normalizarea contabilă care are ca obiective: determinarea unei terminologii şi a principiilor contabile general admise. În acest scop. în principal. considerăm că sunt reprezentate de regulile şi practicile contabile naţionale. Fără aceasta nu ar exista normalizarea”. Această armonizare este realizată prin directive. recunoaşterea şi evaluarea elementelor ce compun situaţiile financiare. Pentru ţara noastră. modalitatea de prezentare a rapoartelor financiare şi adoptarea în acest sens a celui mai potrivit instrument de normare contabilă. în alegerea şi proiectarea unui sistem de contabilitate nu se poate pierde din vedere sintagma:…”Nici un sistem de contabilitate nu este foarte bun şi toate sunt infinit variabile. să construiască şi • . aşa cum este plămădit prin Directivele contabile. sistemul contabil nu poate fi decât cel european.” Totodată. 1: „Măsurile de coordonare indicate de prezenta directivă se aplică dispoziţiilor legislative. Sau aşa cum se prevede în mod direct în Directiva a IV-a a UE privind întocmirea şi prezentarea conturilor anuale sociale. a cărei opţiune este pentru intrarea în Uniunea Europeană. Aceste norme trebuie să fie interpretate în referinţă cu Directivele contabile aplicabile. Directivele contabile vizează protecţia nu numai a investitorilor ci şi a terţilor în scopul garantării unui nivel egal de protecţie a fiecăruia. dar nu numai. Normele contabile au fost integrate cu legislaţia fiecărui stat membru. art. societăţi cu răspundere limitată. diferite de la o ţară la alta. Derulându-se la nivel mondial ca rezultat al globalizării şi financiarizării din ce în ce mai accentuate. dar şi în contextul unei „bune înţelegeri între colectivităţi” în scopul satisfacerii cerinţelor utilizatorilor de informaţii financiare şi contabile. Cei care au curajul. însăşi „buna înţelegere” a acestor organisme şi acţiunea concertată a acestora pentru finalizarea unor obiective intră în sfera de cuprindere a acestui proces în plină expansiune mondială. uneori divergente care pentru a fi „potrivite desăvârşit”. La fel. armonizarea contabilă presupune „ potrivirea desăvârşită a elementelor unui întreg”. Această armonizare este cerută. ceea ce a generat. sistemele contabile naţionale prezintă mari divergenţe. oportunităţile plasării capitalului”. iniţierea unui proces de armonizare. ceea ce nu se poate realiza dacă firmele nu sunt supuse aceloraşi reguli de publicare a informaţiilor economico-financiare. pe plan regional s-au constituit mai multe organisme internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale al căror obiectiv este contribuţia activă la armonizarea contabilităţii. reglementare şi administrative ale statelor membre referitoare la următoarele categorii de societăţi: societăţi pe acţiuni. de apropiere a sistemelor contabile. Sub influenţa celor două blocuri de putere contabilă. umorul şi energia să adopte. armonizarea contabilităţii.

necesare şi esenţiale. spre asimilarea adecvată şi completă a tuturor prevederilor din directive. sistemul contabil românesc în componentele sale. Documentul proiect FEE „Comparaţie între Directivele CEE în domeniul contabilităţii şi IAS.să aplice un sistem de contabilitate au o singură şansă. în măsura în care acestea rămân compatibile cu Directivele europene. acela de a europeniza contabilitatea comunităţii. Dacă sistemul contabil din România este în concordanţă cu Directivele europene. potrivit căruia UE oferă sprijin în adoptarea IAS . în contextul actual al lărgirii UE. prin analiza diagnostic organizată în acest sens. în „Programul de dezvoltare a sistemului contabil din România”. Fără a ocoli naţionalul şi europeanul privind principiile. nu sunt excluse incompatibilităţile dintre Directiva a IV-a şi Standardele Internaţionale de Contabilitate. Practic de aici încolo începe un proces îndelungat de reevaluare. pe lângă scopul principal.urilor. s-a fixat ca prim obiectiv pe termen scurt. a ajuns la concluzia firească că. nu poate fi decât cel al implementării în mod adecvat a tuturor prevederilor Directivelor europene în normele şi reglementările contabile naţionale. iar în răgazul dintre cele două extreme trebuie încurajat raţionamentul profesional în adoptarea deciziilor de detaliu privind tratamentul contabil al tranzacţiilor economice şi evenimentelor”. revizie şi ameliorare. este în conformitate cu prevederile Directivelor europene. recunoaşte aceste conflicte. acceptă şi oferă sprijin în adoptarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate şi a altor standarde de contabilitate. ridică problema de principiu . sistemul ales nu trebuie să fie nici prea flexibil şi nici prea rigid. completarea regimului contabilităţii în vederea finalizării implementării Directivei a IVa UE şi continuarea procesului de armonizare cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. Directivele europene prin strategia lor. de facto şi de jure. fiind deschis către perfecţionare şi dezvoltare.aceea a raportului dintre naţional – european . aşa cum se arată şi în programul Ministerului Finanţelor. Aceasta. în măsura în care invocă Standardele Internaţionale de Contabilitate. răspunsul îl dă însuşi Ministerul Finanţelor Publice prin instituţia normalizării contabile. Obiectivul de mai sus. orice sistem de contabilitate „se caută pe sine”. descoperindu-şi singur slăbiciunile dar şi „punctele tari”. De asemenea. regulile şi procedurile contabile. . În ceea ce priveşte poziţia UE faţă de domeniul contabilităţii aceasta se bazează pe un protocol adoptat în 1995. însuşindu-şi propriul instrument principal de normalizare şi armonizare. De asemenea. să-l aleagă şi să nu permită schimbarea prea deasă a acestuia. Astfel. raportate la normele contabile internaţionale. reforma sistemului contabil românesc la început de mileniu III este şi va fi marcată de perfecţionare şi dezvoltare. 82/1991 nu se poate face decât prin implementarea adecvată şi în totalitate a Directivelor contabile europene. dar numai în măsura în care acestea devin compatibile cu ceea ce este european. în lumina referenţialelor menţionate mai sus. În acest sens. în jurul căruia „se ţese mai apoi totul”.internaţional privind normalizarea şi armonizarea contabilităţii. Continuarea reformei contabile începută prin adoptarea Legii contabilităţii nr. în lumina evoluţiei pe plan internaţional în domeniul contabilităţii”. Drumul ce urmează a fi parcurs. într-un cuvânt armonizare care trebuie să se deruleze prin raportare la Standardele Internaţionale de Contabilitate. În concluzie. cu recunoaştere internaţională.

a veniturilor şi a capitalurilor. iar cel de al doilea. în ultimele decenii pentru normalizarea regulilor contabile. fac ca şi comparaţiile să devină imposibile: ca spre exemplu. Această evoluţie s-a accentuat puternic în cursul ultimilor ani. consider că este suficient să privim cu „ochii mileniului III” cele două fenomene care cu toate că se petrec pe fundalul internaţionalizării pieţelor de capitaluri şi-au „cimentat” semnificaţia şi câştigat cognoscibilitatea. • un aport direct al profesioniştilor contabili care a avut ca răspuns crearea şi dezvoltarea IASB. nici costurile cu acesta ?” . membre ale OCDE (Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică). divergenţele între situaţiile financiare stabilite în conformitate cu normele internaţionale de către fiecare ţară. compatibilitatea între diferitele norme. Armonizarea internaţională se impune din ce în ce mai mult. adunând acum şi alte valenţe cum sunt: convergenţa normelor contabile. la nivel internaţional. De fapt. se confruntă cu o varietate a obiectivelor atribuite situaţiilor financiare. complementare. Se remarcă câteva trepte sau nivele diferite în această evoluţie a procesului: • mişcare de armonizare în sânul ţărilor occidentale dezvoltate. lacunele relevate în informaţia contabilă difuzată de unele dintre acestea. compromisuri politice şi culturale. şi resimţim în ultimul timp o evoluţie progresivă a trecerii de la armonizarea europeană la armonizarea internaţională. social şi cultural al diferitelor sisteme contabile. cu mediul economic. Pentru a sublinia acest dinamism. indiferent de nivelul de dezvoltare al ţărilor în cadrul ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite). mişcarea de armonizare contabilă. reconcilierea referenţialelor contabile. a cărei esenţă conduce pe termen lung.Nevoia de armonizare contabilă Normalizarea internaţională este de natură a facilita într-o proporţie considerabilă schimburile economice şi industriale pe plan internaţional. S-au întreprins eforturi importante şi susţinute. • mişcare de armonizare în sânul Uniunii Europene. şi uneori. Desigur este important să adăugăm că ambele concepte sunt în evoluţie şi dezvoltare şi prin urmare trebuie analizate şi tratate în context ca şi concepte dinamice. • tentativă de extindere spre o armonizare mondială. dar mai ales. Comisia Operaţiunilor Bursiere subliniază necesitatea asigurării armonizării internaţionale în termenii următori: „Internaţionalizarea crescândă a pieţelor financiare presupune ca din ce în ce mai mult să fie asigurată o mai bună comparabilitate a conturilor societăţilor din diferite ţări. compararea productivităţii medii a personalului între grupurile unei ţări şi cele dintr-o altă ţară când de fapt societăţile din aceste ţări nici măcar nu sunt constrânse să indice în rapoartele lor anuale nici efectivele de personal. la nivel mondial. la o anumită uniformitate a normelor şi practicilor naţionale. în scopul de a se ajunge la crearea pieţei unice şi la libera circulaţie a persoanelor. variaţiile unei norme naţionale de la un an la altul. Susţinută în principal de comunitatea financiară internaţională. culminând cu manifestări de afirmare a suveranităţii şi identităţii naţionale. Primul vizează conceperea normelor. Normalizarea şi armonizarea sunt două procese indispensabile şi uneori.

armonizarea contabilă internaţională este mai întâi. poate . este uşor să subscrii la această necesitate de-a lungul a mai multor discursuri. Am văzut. cunoscut fiind faptul că necesitatea întocmirii de conturi suplimentare. ea nu a devenit presantă. Dincolo de aceste aspecte mai mult sau mai puţin subiective. constituie o frână. concurenţa între pieţele de capitaluri influenţează autorităţile naţionale de control spre o evoluţie a mentalităţilor favorabilă recursului la Normele Contabile Internaţionale. impun. înainte de toate. Şi o convingere fermă privind importanţa utilităţii lor ! După cum ne iniţiază Gilbert Gelard în Reflexion. ai nevoie de o gândire europeană comună despre contabilitate şi despre reglementări contabile şi ale pieţelor financiare. Şi pentru cei care nu s-au lăsat încă convinşi de necesitatea armonizării contabile europene şi internaţionale. Un alt factor important este reprezentat de procesul de lărgire a Uniunii Europene. o necesitate ce emană din cerinţele utilizatorilor de situaţii financiare. Această nevoie va exista. Tendinţele economice şi financiare determină din ce în ce mai mult o internaţionalizare a normelor contabile. fără a leza voit identitatea normelor contabile naţionale sau regionale: „Când ai o piaţă europeană ce operează cu o singură monedă. care de regulă sunt de dimensiuni prea mari. Factorul esenţial al acestei presiuni a fost şi este mondializarea din ce în ce mai evidentă a economiilor. Totodată. Transferul unor societăţi din ce în ce mai numeroase. renunţarea la un provincialism. de asemenea că normalizarea şi armonizarea contabilă sunt necesare şi datorită diversităţii agenţilor economici care contribuie la definirea ofertei şi a cererii de informaţii contabile şi datorită dezechilibrelor care pot exista între ofertă şi cerere. În aceste condiţii este justificată doleanţa unor asemenea întreprinderi pentru crearea şi aplicarea concretă a unor norme contabile uniforme. pentru a fi satisfăcute de pieţele de capitaluri ale unei singure ţări. Aspiraţia lor către o contabilitate uniformă s-a manifestat de mai multe zeci de ani. totuşi e mai greu de admis ca aceasta să modifice reguli şi norme proprii şi să disturbe obişnuinţele în gândire şi raţionament. nu-mi rămâne decât să-l invoc pe Karel Von Hulle. pentru introducerea pe o piaţă străină.Se impune a fi subliniat şi faptul că acceptarea ideii de a se angaja pe această cale. Armonizarea contabilă internaţională este cerută şi de tendinţa de privatizare a unor întreprinderi. recunoscute pe plan mondial este costisitoare. pieţele financiare cele mai puternice apreciază utilizarea IAS. depăşind astfel stadiul de societăţi naţionale. La nivel mondial. a normelor universale. decât în anii ‘80 şi ‘90. Totuşi. este în mod inevitabil. reclamă noi necesităţi în materie de capitaluri private. ţinând cont că fiecare ţară concepe şi se serveşte de un sistem compatibil cu propriile sale tradiţii. Dar această renunţare nu trebuie să fie doar răspunsul faptic al unora. Pe măsură ce noi ţări intră în UE şi noi societăţi îşi adaptează structurile lor pentru a obţine calificativul de societăţi europene. Acţiunile exersate în direcţia adoptării normelor internaţionale acceptate. Preţul de plătit pentru armonizarea internaţională ca o premisă a realizării normalizării. pentru a dărâma frontierele operabilităţii domeniului contabil. din proprietatea statului în sectorul privat. asistăm la crearea unui număr din ce în ce mai mare de societăţi multinaţionale. ca o formă de realizare a unei concurenţe mai eficace. un consens asupra necesităţii acestor norme. Aceasta trebuie să fie partajată în mod cinstit de către toate părţile.

aş mai adăuga-o pe cea conform căreia pentru un sistem contabil modern sunt necesare cel puţin patru caracteristici principale: • informaţii financiar-contabile elaborate după normele internaţionale. Normele Contabile Internaţionale răspund acestor cerinţe. companiile care doresc să acceadă pe anumite pieţe naţionale de capital vor fi 27 CECCAR. după funcţie. Bucureşti. trebuie menţinută o structură de conturi standardizată la care se adaugă un nomenclator standardizat foarte bine adaptat condiţiilor concrete din regiunea respectivă. Nu există altă alternativă decât să acţionăm împreună în Europa”. „Produsele finite” ale contabilităţii elaborate într-o ţară sunt din ce în ce mai des utilizate şi în alte ţări. • trebuie să existe posibilitatea pregătirii şi prezentării informaţiilor de gestiune. ofertă elaborată într-un limbaj contabil universal înţeles. De-a lungul timpului s-au manifestat. anumite temeri. să poată să compare situaţiile financiare ale unor firme localizate în ţări diferite şi să se asigure că informaţiile sunt relevante. Presiunea armonizării contabile vine atât de la cei care utilizează informaţiile contabile cât şi de la organismele naţionale de normalizare şi de reglementare a profesiei. doctrinei şi politicilor naţionale de contabilitate. ştiut fiind faptul că influenţele politice. • în ţările aflate încă în tranziţie. numeroase organisme interguvernamentale. Prin urmare. Totodată. practica utilizată în majoritatea ţărilor este „metoda FIFO” pe când în Marea Britanie se utilizează conceptul „cea mai mică valoare dintre cost – FIFO – şi valoarea realizabilă netă”. • trebuie să fie produse informaţii fiscale conform normelor naţionale şi statisticii naţionale.12 . economice. ci într-un viitor apropiat. Ghid pentru înŃelegerea şi aplicarea standardelor internaŃionale de contabilitate. O serie de argumente hotărâtoare în favoarea IAS se referă la accentuarea globalizării economiilor naţionale şi a integrării pieţelor financiare şi sistemelor informaţionale. atragerea capitalului internaţional se va baza şi pe oferta de informaţii relevante. pag. şi mai ales. comparabile. 2001. în acelaşi timp trebuie să permită autorităţilor fiscale să se sprijine pe documentele fiscale elaborate după normele specifice fiecărui sistem contabil. în ceea ce priveşte evaluarea stocurilor.27 Investitorii şi analiştii financiari trebuie să înţeleagă situaţiile financiare ale firmelor străine ale căror acţiuni ar dori să le cumpere. În această direcţie. stringentă de armonizare contabilă. de asemenea.nu azi. pentru a răspunde schimbărilor la nivel internaţional şi naţional. culturale. pentru a argumenta în plus nevoia actuală. Prin urmare. iar în Statele Unite conceptul „cea mai mică valoare dintre cost LIFO – şi costul curent de înlocuire”. inteligibile. legate de necesitatea şi utilitatea aplicării Normelor Contabile Internaţionale la nivel naţional. DuŃescu A. inclusiv Uniunea Europeană sunt interesate de a proteja investitorii de diferitele sfere de influenţă. De exemplu. fără a se pierde din vedere un tablou de trecere de la rezultatul contabil la cel fiscal şi o oarecare supleţe pe care acesta trebuie să o aibă. La cele prezentate de Karel Von Hulle. Aceştia ar dori. tacit sau explicit. sociale şi chiar religioase şi-au pus amprenta asupra filozofiei.

b) Organizaţii profesionale de contabilitate. la aceeaşi dată. organizaţii profesionale sau organizaţii sindicale internaţionale. pentru a apropia sistemele de contabilitate atât de diferite de la o ţară la alta. în vederea armonizării standardelor şi a regulilor contabile. armonizarea ar reprezenta un avantaj şi pentru guvernele naţionale. aşa cum vrem să arătăm noi că este armonizarea contabilă în derulare la nivel internaţional. datorită metodelor diferite de determinare a bazei de impozitare în ţările de realizare. Un fapt este declarat înţeles. reunesc în principal următoarele instituţii: • Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU). 2. atunci când el poate fi gândit ca reprezentând realizarea sau manifestarea unor intenţii. după cum sublinia H. diferite societăţi umane se găsesc în epoci diferite. Să nu omitem a preciza că astfel de organisme care-şi consacră munca şi activitatea normalizării ori armonizării contabile sunt din punct de vedere juridic distincte şi este vorba de organismele interguvernamentale şi organismele profesionale. Organizaţiile interguvernamentale. . Feleagă (1996). Pirenne: „ Sarcina noastră e să înţelegem de ce. Organizaţii implicate în procesul normalizării şi armonizării contabile Ultimele decenii s-au caracterizat prin numeroasele acţiuni întreprinse. consolidarea şi auditarea situaţiilor financiare ale acestor companii ar genera costuri şi onorarii mai reduse. care ar putea urmări şi controla mai uşor operaţiile companiilor multinaţionale. Avantajele utilizării IAS sunt resimţite mai pregnant de firmele care doresc să aibă acces la finanţare internaţională. elaborarea.” Dacă vom înţelege natura diferenţelor existente. adică inteligibil. precum şi o creştere a mobilităţii personalului. Dar în acelaşi context al inteligibilităţii fenomenului. După profesorul N. ai căror numeroşi clienţi au cel puţin o filială sau sucursală într-o altă ţară. Un alt grup implicat în armonizarea contabilă este cel al companiilor multinaţionale de contabilitate. Aceste autorităţi fiscale au fost cele care au creat o bună parte din aceste diferenţieri. Astfel.3. La nivelul autorităţilor fiscale există proceduri complicate cu privire la impozitarea veniturilor / profiturilor obţinute în străinătate. evaluarea performanţelor. c) Organizaţii sindicale internaţionale. a dată cu armonizarea contabilă. vom avea arsenalul de argumente pregătit pentru a combate orice tentativă de subminare a necesităţii şi importanţei armonizării contabile. provenienţa lor şi decalajele în timp identificate în evoluţia unui sistem contabil. Frecvent aceste demersuri sunt rodul unor instituţii internaţionale. ca urmare a avantajelor fiscale sau cerinţelor fiscale expres prevăzute. Chiar şi firmele care nu pot fi caracterizate ca „multinaţionale” vor resimţi presiunea armonizării. luarea de decizii în domeniul contabilităţii manageriale vor beneficia de pe urma armonizării. Numeroase aspecte legate de finanţarea investiţiilor. • Comunitatea economică europeană (UE). În consecinţă.obligate să elaboreze situaţii financiare care să corespundă practicilor din ţara respectivă. un inventar al organismelor va releva: a) Organizaţii interguvernamentale.

printre care se numără: • Confederaţia internaţională a sindicatelor libere (CISL). . • Confederaţia europeană a sindicatelor (CES). • Uniunea Europeană a Experţilor Contabili – Union Europeenne des Experts Comptables (UEEC). • Asociaţia naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). • Confederaţia mondială a muncii (CMT). • Asociaţia interamericană de contabilitate (AIC). • Consiliul african de contabilitate. cuprind organismele de resort implicate în procesele amintite. După aceiaşi autori organismele profesionale interesate şi implicate în procesele de normalizare şi armonizare contabilă sunt: • Federaţia Asiatică a Contabililor – Assean Federation of Accountants (AFA). Într-o altă lucrare de aceeaşi factură. OCDE. ONU şi Uniunea Vamală şi Economică a Africii Centrale (UVEAC). autoriii N. • Grupul de studii al Experţilor Contabili ai CEE – Groupe D”Etudes des Experts Comptables des CEE (GEEC). astăzi IASB). Iar organizaţiile sindicale internaţionale. • Asociaţia Interamericană de Contabilitate – Association Interamericana de Contabilidad (AIC). Scopul prezentării unui asemenea inventar al organismelor implicate în armonizarea contabilă este de a selecta acele instituţii a căror activitate sau demers a lăsat urmări. a creat precedente în studiul aprofundat al procesului sau cel puţin a incitat la dialog sau dezbateri. • Confederaţia contabililor din Asia şi Pacific (CAPA). În rândul organizaţiilor profesionale de contabilitate. Cotleţ. • Confederaţia Contabililor din Asia şi Pacific – Confederation of Assean and Pacific Accountants (CAPA). • Uniunea europeană a experţilor contabili economici şi financiari (UEC). • Federaţia Internaţională a Experţilor Contabili Francofoni – Federation Internationale des Experts Comptables Francophones (FIDEF). • Comitetul Internaţional al Standardelor Contabile – International Accounting Standards Board (IASB). • Federaţia internaţională a experţilor contabili (IFAC). ar fi de enumerat cel puţin următoarele: • Comisia internaţională de normalizare a contabilităţii (IASC. ajung la concluzia că printre organismele interguvernamentale interesate de normalizarea contabilă trebuie citate: Comunitatea Europeană. • Federaţia Internaţională a Experţilor Contabili – Federation Internationale des Experts Comptables (IFAC). Reforma în Sistemul Contabil Românesc. Consiliul African de Contabilitate.• Organizaţia de cooperare şi de dezvoltare economică (OCDE). Farcane şi D.

.1. Africa de Sud.3. avocaţi şi bancheri şi colaborează îndeaproape cu organismele naţionale de reglementare contabilă. de a armoniza diferenţierile culturale şi caracteristicile socio – economice care „încarcă” sistemele contabile naţionale şi de a elabora un model conceptual unitar al situaţiilor financiare. alături de aceşti membri fondatori mai activează alte şapte organisme internaţionale. ci s-au dezvoltat o dată cu practicile generate pentru rezolvarea cazuisticii speciale. care cuprinde 14 reprezentanţi – persoane fizice – (12 membri permanenţi şi 2 membri provizorii) şi este condus de un preşedinte ales dintre reprezentanţii Consiliului. a stabilit o relaţie profesională strânsă cu Federaţia Internaţională a Experţilor Contabili ( I. Mexic.F. Japonia.. Astfel. ci încurajează utilizarea anumitor convenţii şi principii generale în construcţia raţionamentului profesional. analiştilor financiari. speţelor şi proceselor economice particulare. fără să anihileze toate particularităţile naţionale.). cu sediul la Londra. 29 CECCAR. cu Comisia Europeană. . Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate („International Accounting Standards Committee”.S. Malaiezia. la nivel internaţional.A. pag.A.A.A. prin reprezentanţii lor (India.B.S. precum şi a comunităţii oamenilor de afaceri. 2. la acest proces complex ce priveşte şi dezvoltarea economiei mondiale. este un organism independent dar. se bazează pe suportul profesional şi financiar al membrilor săi. în total 143 de organizaţii din 104 ţări.C. Ghid pentru înŃelegerea şi aplicarea Standardelor InternaŃionale de Contabilitate.). În prezent. Elveţia etc. Banca Mondială etc. membrilor activi ai pieţelor internaţionale de capital. prin mijloacele lor specifice. din 2000 IASB) a luat fiinţă în 1973 ca organism independent.B.C. I. utilizându-se experienţa internaţională.B.S. Franţa. cade în prezent în sarcina unui Consiliu Director. Marea Britanie şi Irlanda.A. Statele Unite şi Germania de Vest. începând cu 1983. cu mandat pe doi ani şi jumătate. Ramona Neag şi considerăm că cele mai importante iniţiative şi rezultate în acest sens aparţin IASB şi UE. Canada. Olanda. cu comisiile valorilor mobiliare de pe pieţele internaţionale de capital. Comitetul iniţial se compunea din membri ai organismelor profesionale contabile din nouă ţări: Australia. Ţările Nordice.14 şi urm. experienţa contabilă specifică diferitelor ţări. Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate – pilon puternic în susţinerea construcţiei limbajului contabil internaţional Standardele Internaţionale de Contabilitate nu au apărut ca urmare a unui exerciţiu de imaginaţie.S.I. Coordonarea I.Necesitatea armonizării contabile nu a trecut neobservată pe lângă diferitele instituţii care ocupă un loc important în domeniul contabil.29 Standardele Internaţionale de Contabilitate nu oferă şabloane sau modele „tip”. Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare au contribuit. DuŃescu A. 2001. Alături de cele două organisme pilon. Împărtăşim părerea distinsei cercetătoare. Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate s-a născut din dorinţa şi nevoia de a distila. I.

B.A.A.S. De asemenea. sau cel puţin publicarea naturii şi semnificaţiei diferenţelor. Prin urmare. . finanţe. altor persoane interesate să-şi spună opinia. Din anul 1997 a fost înfiinţat un Comitet pentru Interpretări care analizează aspectele contabile care pot beneficia de un tratament divergent sau inacceptabil. În prezent au fost elaborate 41 de Standarde Internaţionale de Contabilitate care acoperă – din punct de vedere al reflectării în situaţiile financiare – o gamă largă de operaţii economice din cele mai diverse sfere de activitate: industrie. prin intermediul multiplelor legături economice. cu privire la activitatea de elaborare a standardelor şi asupra implicaţiilor generate de aplicarea standardelor. Scopul Comitetului pentru Standarde este mult mai larg decât acela de a publica şi promova respectivele standarde. sprijinirea finanţării obiectivelor I. care apoi este distribuit profesioniştilor financiar – contabili şi tuturor celor afectaţi şi implicaţi.B. Cele mai mari avantaje de pe urma standardizării le au ţările în care întreprinderile au investitori.B.A. filiale sau societăţi – mamă din străinătate. Termenul „de bază” reflectă mai bine opţiunea I.S. Publicarea IAS este precedată de proiecte de expunere. membrilor burselor internaţionale.B.S. pentru cele două alternative. Aceste tratamente se reflectă nu la modele de contabilizare.. auditori. obiectivul esenţial al Standardelor Internaţionale de Contabilitate îl reprezintă situaţiile financiare şi mai puţin tehnica înregistrărilor contabile. pentru noi grupări şi indivizi care provin din zone geografice diferite şi au diverse pregătiri. eventualele controverse fiind discutate. ci la modul în care informaţia contabilă trebuie să fie prezentată în situaţiile financiare.Principalele atribuţii ale Consiliului sunt emiterea proiectelor de standarde care sunt distribuite spre analiză şi comentare celor implicaţi. emiterea Standardelor Internaţionale de Contabilitate votate. servicii. În consecinţă.S.A. Standardele Internaţionale de Contabilitate permit două tratamente contabile pentru evenimente şi tranzacţii similare. fără a-i influenţa independenţa. pentru a fi analizate şi comentate. Opiniile sunt apoi colectate şi analizate şi este definitivată forma publicabilă a standardului. iar din ianuarie 2001 a fost înfiinţat şi un Consiliu de Îndrumare a Standardelor care va furniza. promovarea şi îmbunătăţirea imaginii şi utilităţii Standardelor Internaţionale de Contabilitate. pregătite de diferitele comisii ale Consiliului. agricultură. putem afirma că Standardele Internaţionale de Contabilitate au contribuit la dezvoltarea economiei naţionale şi au favorizat în special ţările în curs de dezvoltare. stabilirea procedurilor operaţionale legate de activitatea membrilor săi. Respectivele proiecte sunt distribuite membrilor I.A. Pentru ca un proiect să fie aprobat este nevoie de votul a cel puţin două treimi din membrii Consiliului.S. În anumite situaţii. aceste proiecte de expunere sunt înmânate şi unor organizaţii guvernamentale. Standardul finalizat trebuie aprobat de trei pătrimi din membrii I. o modalitate oficială de a sprijini şi informa I.. clarificate şi soluţionate.S.A.B. unul dintre tratamente va fi considerat „de bază” iar celălalt „alternativ”. în absenţa îndrumărilor practice ale autorităţilor. şi-a propus să realizeze un progres substanţial în ceea ce priveşte uşurinţa şi siguranţa comparabilităţii situaţiilor financiare din diferite ţări.B. I.

Editura Augusta.S. reguli şi metode de reflectare în contabilitate a unor elemente patrimoniale şi care în esenţă. pag.A. Astfel de reglementări locale includ standarde de contabilitate care sunt promulgate de organismele de reglementare şi/sau de organismele profesionale ale contabililor din respectivele ţări.A.A. acest lucru trebuie prezentat.A.B. inclusiv 25 de interpretări în materie. Obligaţiile asumate de membrii I. a plasamentelor. emiterea situaţiilor financiare.B. coordonând întocmirea situaţiilor financiare în anumite ţări.S.S.S. contabilizarea construcţiilor... 276 .B. principii. conturilor consolidate. şi în lumina unor astfel de cunoştinţe elaborează un Standard Internaţional de Contabilitate în vederea acceptării acestuia pe scară largă. sunt revizuite în mod constant pentru a se putea lua în calcul stadiul actual şi necesităţile de actualizare. Standardele Internaţionale de Contabilitate. nu înlocuiesc reglementările locale. vor depune toate eforturile în scopul convingerii autorităţilor că beneficiile armonizării cu Standardele Internaţionale de Contabilitate sunt de necontestat. I. 1998.B. Contabilitatea în lumea interdependenŃelor globale.B. 1 „Prezentarea situaţiilor financiare) sau 30 Cosma D. se concentrează pe ceea ce este esenţial. se prezintă. situaţiile fluxului de numerar etc.A. între standardele contabile publicate ale majorităţii ţărilor.B. elaborate de I. b) standarde care tratează probleme cu caracter general.B. astăzi. totalizând 41 de standarde. atât la nivelul formei.A. alcătuiesc reguli contabile care vizează direct agentul economic – cum ar fi de exemplu reflectarea operaţiilor economice la costul istoric. în ansamblul lor. Prin urmare. ia cunoştinţă de proiectele de expunere sau de standardele contabile deja emise pe marginea fiecărui subiect. existau în mod frecvent diferenţe.A. dovedesc faptul că acolo unde Standardele Internaţionale de Contabilitate sunt respectate sub toate aspectele materiale. I. Pentru a duce la bun sfârşit această sarcină de adaptare a standardelor existente şi pentru elaborarea de Standarde Internaţionale de Contabilitate care să trateze noi subiecte. vizând informarea celor interesaţi asupra principiilor. Standardele întocmite şi adoptate de I. în ordinea elaborării se pot constitui trei clase de standarde şi anume:30 a) standarde care tratează probleme concrete. într-un grad mai ridicat sau mai scăzut.S. cât şi al conţinutului. face tot ceea ce poate pentru a nu oferi Standardelor Internaţionale de Contabilitate un caracter atât de complex încât acestea să nu poată fi aplicate eficient la nivel mondial.A.B. În procesul examinării de ansamblu a celor 41 de standarde de contabilitate internaţionale.B. I.S. domenii de operaţiuni patrimoniale ale societăţii comerciale (IAS – 41). reglementările locale controlează. Înainte de înfiinţarea I. determinarea şi oglindirea în costuri a amortismentelor imobilizărilor corporale şi necorporale.S. în decursul a peste 30 de ani. într-un număr atotcuprinzător. de ansamblu. care reprezintă instrumente de referinţă (benchmark) în armonizarea la nivel mondial a situaţiilor financiare ale exerciţiului.A.S.A. membrii locali ai I. regulilor şi metodelor de contabilitate utilizate (I.S.S.Standardele de Contabilitate Internaţionale – caracterizare generală şi clasificare În interiorul graniţelor fiecărei ţări. Acolo unde reglementările locale solicită devieri de la litera Standardelor Internaţionale. Standardele Internaţionale de Contabilitate promulgate de I.

această grupare a normelor contabile internaţionale după şapte aspecte principale. unde acţionează numai anumite categorii de întreprinderi cu o specificitate deosebită – cum ar fi de exemplu societăţile bancare şi instituţiile financiare asimilate lor (I. impozit pe profit. este cea propusă de autorii Clare Roberts. financiare şi de alte diverse naturi îşi găsesc reflectarea corespunzătoare în documentul consacrat. O altă clasificare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate. Redăm în continuare. Standardele Internaţionale de Contabilitate realizează tratarea completă a unor probleme (imobilizări.S. juridic. contabile. financiar şi contabil. b) cuprinderea în ansamblul standardelor de contabilitate internaţională a întregului patrimoniu juridic şi economic care constituie obiectul diferitelor clase din Planul de conturi general. situaţiile financiare în economiile hiperinflaţioniste etc. d) abordarea globală a problemelor tratate de Standardele Internaţionale de Contabilitate din punct de vedere economic. c) în final. În baza caracteristicilor distinctive enumerate mai sus şi luând cunoştinţă de întregul conţinut al Standardelor Internaţionale menţionate. cea de a treia categorie de standarde se referă la tratarea unor probleme globale ca o aplicabilitate concretă într-o anumită activitate. totalitatea elementelor patrimoniale ale diverşilor agenţi economici (inclusiv societăţile bancare şi de asigurări. amortizări. precum şi cele din agricultură).A. c) în timp ce Planul de conturi general tratează elementele patrimoniale pe baza relaţiei intrări–ieşiri. după aspectele contabile la care se referă. se poate aprecia că acestea tratează pe segmente delimitate. regulilor şi metodelor contabile pe care se bazează prelucrarea informaţiei în contabilitate. 30 „Informaţii prezentate în situaţiile financiare ale băncilor şi ale instituţiilor financiare similare).).îmbracă caracterul de informaţii pe care trebuie să le furnizeze întreprinderea în situaţiile financiare. stocuri. în care conţinutul este de natură economică. erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile” • IAS 35 „Activităţi în curs de întrerupere” • IAS 14 „Raportarea pe segmente” . de aşa manieră încât se oferă o imagine exhaustivă a conţinutului noţiunilor care reflectă obiectul standardului respectiv. La o primă lectură a celor 41 de Standarde de Contabilitate Internaţională şi făcându-se şi comparaţia cu instrumentele fundamentale ale contabilităţii se desprind următoarele concluzii: a) consacrarea prin standardele de contabilitate a principiilor. situaţii financiare consolidate. iar aspectele juridice. Pauline Weetman şi Paul Gordon în „International Financial Accounting – A Comparative Approach” elaborată în 1998. care aparţine autorilor menţionaţi mai sus: PREZENTAREA ŞI TRANSPARENŢA INFORMAŢIILOR CONTABILE 1) • IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” • IAS 7 „Situaţiile fluxului de numerar” • IAS 8 „Profitul net sau pierderea netă a perioadei.

• IAS 30 „Informaţii prezentate în situaţiile financiare ale băncilor şi ale instituţiilor financiare similare” • IAS 41 „Agricultura” Din analiza structurată a Standardelor Internaţionale de Contabilitate. recunoaştere şi evaluare” 4) RECUNOAŞTEREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE • IAS 11 „Contabilitatea în construcţii” • IAS 18 „Venituri” • IAS 20 „Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală” EVALUARE 5) • IAS 15 „Informaţii care reflectă efectele variaţiei preţurilor” • IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste” 6) CONTABILITATEA GRUPURILOR DE SOCIETĂŢI • IAS 21 „Efectele variaţiei – cursurilor de schimb valutar” • IAS 22 „Combinări de întreprinderi” • IAS 27 „Situaţiile financiare consolidate şi contabilitatea investiţiilor în filiale” • IAS 28 „Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate” • IAS 31 „Raportarea financiară a intereselor în asocierile în participaţiune” 7) DOMENII SPECIALIZATE • IAS 26 „Contabilitatea şi raportarea planurilor de pensii”. • . Duţescu desprinde o altă clasificare a acestora: standarde referitoare la ciclul investiţional. datorii şi active contingente” • IAS 39 „Instrumente financiare.IAS 24 „Prezentarea informaţiilor referitoare la tranzacţiile cu părţile afiliate” • IAS 33 „Rezultatul pe acţiune” • IAS 34 „Raportarea financiară interimară” 2) RECUNOAŞTEREA ŞI EVALUAREA ACTIVELOR • IAS 2 „Contabilitatea stocurilor” • IAS 16 „Imobilizări corporale” • IAS 36 „Deprecierea activelor” • IAS 23 „Costurile îndatorării” • IAS 25 „Contabilitatea investiţiilor financiare” • IAS 38 „Active necorporale” • IAS 40 „Investiţii imobiliare” 3) RECUNOAŞTEREA ŞI EVALUAREA DATORIILOR • IAS 10 „Evenimente ulterioare datei bilanţului” • IAS 12 „Impozitul pe profit” • IAS 17 „Leasing” • IAS 19 „Beneficiile angajaţilor” • IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare şi descriere” • IAS 37 „Provizioane. autoarea A. standarde referitoare la ciclul de exploatare şi standarde care vizează ciclul de finanţare. pe ciclurile de activitate ale întreprinderilor.

IAS 29. IAS 12. IAS 36. IAS 21. IAS 14. IAS 18.Prezentăm în continuare această grupare a standardelor pe cicluri de activitate ale întreprinderilor: I. IAS 36. IAS 21. IAS 12. IAS 17. IAS 37 „Provizioane. c) Capitalul uman şi efectele remuneraţiilor prezente şi viitoare: • IAS 19 „Beneficiile angajaţilor” • IAS 26 „ Contabilitatea şi raportarea planurilor de pensii” III. IAS 8 „Profitul net sau pierderea netă a perioadei. IAS 23 „Costurile îndatoririi”. IAS 21 „Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar”. IAS 29. IAS 33. IAS 22. IAS 20. IAS 8. IAS 11. IAS 12 „Impozitul pe profit”. IAS 11 „Contractele de construcţii”. IAS 23. . erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile”. IAS 8. datorii şi active contingente” b) Capitalurile proprii – imaginea forţei întreprinderilor • IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” Alte standarde utilizate: • IAS 10 „Evenimente ulterioare datei bilanţului” • IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare şi descriere” • IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare”. IAS 12. IAS 23. IAS 23. IAS 29 b) Performanţele întreprinderii: IAS 18. IAS 37. IAS 29 Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste”. IAS 39. IAS 19.CICLUL DE FINANŢARE Standarde care se referă la: a) Datorii – surse convenţionale şi neconvenţionale de finanţare • IAS 37 „Provizioane. IAS 21. IAS 15 „Informări care reflectă efectele variaţiei preţurilor”. IAS 35 „Activităţi în curs de întrerupere”. IAS 20 „Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală”. CICLUL INVESTIŢIONAL Standarde care se referă la: a) Imobilizări corporale: • IAS 16 „Terenuri şi mijloace fixe” • IAS 17 „Leasing” • IAS 40 „Investiţii imobiliare Alte standarde utilizate: IAS 36 „Deprecierea activelor”. datorii şi active contingente”.CICLUL DE EXPLOATARE Standarde care se referă la: a) Stocuri şi rotaţia acestora: IAS 2 „Contabilitatea stocurilor” Alte standarde utilizate: IAS 20. c) Investiţii financiare: • IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare şi descriere” • IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare” d) Deprecierea activelor: IAS 36 Deprecierea activelor II. IAS 14. IAS 11. b) Imobilizări necorporale: IAS 38 „Active necorporale” Alte standarde utilizate: IAS 17. IAS 15. IAS 8. IAS 2. IAS 20.

B. Spre exemplu.A.B.) succesul Standardelor Internaţionale de Contabilitate a fost cel mai spectaculos.S. Singapore etc. cât şi în Japonia. Respectivele ţări au adoptat aceste standarde aproape „ad literam”.S.A. Referitor la ţările în curs de dezvoltare (Nigeria. Franţa şi Italia. În multe situaţii Standardele Internaţionale de Contabilitate au fost considerate incompatibile cu litera sau spiritul unor standarde europene şi japoneze.B. Marea Britanie. este văzut ca un organism care dă contabilităţii anglo – saxone o respectabilă dimensiune internaţională şi contribuie subtil la subminarea tradiţiilor contabile continentale. Franţa. în elaborarea situaţiilor financiare (Elveţia.) au încercat să influenţeze deciziile în acest sens. dorinţa unor guverne europene de a întări forţa pieţelor naţionale de capital.S.A. Impactul internaţional al standardelor Efectele directe al Standardelor Internaţionale de Contabilitate în ţările europene se manifestă în două direcţii: unele organisme naţionale de normalizare contabilă au avizat utilizarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate. întrebarea clasică a fost: „Care sistem contabil ar trebui adoptat ?”. Cauzele schimbării de atitudine au fost: larga reprezentare a organismelor profesionale europene în I.. ţările Europei de Vest şi Japonia şi ţările cu economii finanţate prin pieţe de capital.B. Germania). C. Într-o oarecare măsură I. examinarea trebuie să vizeze patru tipuri de ţări: ţări în curs de dezvoltare. Cu timpul această atitudine s-a modificat în favoarea ideii de a oferi pieţelor de capital informaţii care să prezinte o imagine fidelă a realităţilor economice. pentru conturile consolidate) şi unele întreprinderi au ales să utilizeze – parţial sau total – respectivele standarde. Africa de Sud şi Olanda.Promovarea şi monitorizarea standardelor În ceea ce priveşte promovarea şi monitorizarea contabilă. Efectele indirecte se remarcă prin acceptarea generală a multor idei ale standardelor internaţionale. prin urmare. atât în Europa. Ţările Europei de Vest şi Japonia au o atitudine ambivalentă faţă de Standardele Internaţionale de Contabilitate. În acest sens. respectiv Statele Unite.S. Pe de altă parte.. Un alt avantaj legat de adoptarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate ar fi acela de evitare a alternativelor politice neatractive prin adoptarea de standarde britanice sau americane. Malaiezia. dorinţa de a evita dominaţia Statelor Unite în domeniul contabilităţii. Ideea publicării unor .E. existenţa IAS 3 (înlocuit ulterior de IAS 27 şi IAS 28) referitor la contabilitatea grupurilor a reprezentat un punct de referinţă. varianta preluării acestor standarde ca atare a reprezentat cea mai puţin costisitoare metodă de elaborare a standardelor naţionale. I. permanenta internaţionalizare a pieţelor financiare. în anumite circumstanţe (de exemplu.E. Ţările în tranziţie din Europa de Est şi China au nevoie de o adaptare a economiilor lor la mecanismele de piaţă.A. este evident că aceste ţări au aparţinut sau au fost puternic influenţate de fostul Regat Unit al Marii Britanii. în timpul negocierilor guvernamentale pentru directiva a şaptea europeană. Multe ţări sau organisme vest europene (Germania. Ultimul grup de ţări include membrii fondatori ai I. are avantajul că este organismul internaţional de normalizare contabilă care are o influenţă esenţială atunci când se pune problema elaborării de standarde. Australia. fără sau cu foarte puţine amendamente de ordin naţional. ţări în tranziţie. pregătirea unor experţi europeni în marile cabinete multinaţionale de contabilitate şi audit.

a adoptat un program de armonizare a dreptului societăţii comerciale. înainte să le adopte sau să le modifice pe cele proprii. Numărul mare de ţări şi instituţii implicate în acest proces.A. 2.2. M.. cea care constituie puterea executivă a Uniunii. Canada sau Australia analizează atent Standardele Internaţionale relevante. Uniunii Europene i s-a încredinţat elaborarea directivelor a căror finalitate să fie obţinerea unei armonizări în dreptul societăţilor comerciale. apoi în 1974. în 1991. viitorul se află acum în standardele globale. Astfel. provenind de la ţări cu tradiţii diferite în acest domeniu. Comunitatea Economică Europeană. • Directiva a 7-a în materie de conturi consolidate. care includea şi euroarmonizarea contabilă a început cu mult entuziasm în anii 1970. scopul fiind constituirea unui veritabil teren uniform pentru toate societăţile comerciale europene. nu în cele locale. globalizarea economiei cere armonizarea contabilităţilor naţionale prin I. au început în anul 1969 printr-un studiu realizat de un grup prezidat de un german. şi nu numai. Primul obiectiv l-a constituit eliminarea tuturor obstacolelor în calea liberei concurenţe. Lucrările la Directiva a 4-a.3. Conţinutul multor standarde este asemănător sau chiar a fost influenţat de practicile contabile din aceste ţări. dar a mai slăbit din intensitate după 1980. Elmendorff. De asemenea.S. Astfel. Actualmente. Programul de armonizare europeană. Conform art. în ţările membre ale Uniunii. Poziţia Uniunii Europene în euroarmonizarea contabilă Tratatul de la Roma a exprimat ca obiectiv libera circulaţie a persoanelor. fidele. la acea vreme. Marea Britanie a dezvoltat cadrul contabil conceptual după apariţia celui din Standardele Internaţionale de Contabilitate. Al doilea obiectiv l-a constituit evitarea constituirii de paradisuri fiscale susceptibile de a atrage sediile sociale ale întreprinderilor. graţie unor reglementări mult mai puţin restrictive. organismele de standardizare contabilă din Marea Britanie.informaţii relevante. fapt ce concură la obţinerea unui amestec de principii şi practici contabile. Influenţa există şi în sens invers: de exemplu. bunurilor. Danemarca a fost prima ţară care a aplicat Directiva a 4-a în 1980. demonstrează dificultăţile întâmpinate de Uniunea Europeană în acest domeniu. cât şi crearea pieţei unice europene. tendinţa este clar definită: directivele europene specifice activităţii financiar – contabile se vor „ajusta” conform prevederilor Standardelor Internaţionale de Contabilitate. În concluzie. provoacă o modificare rapidă a conceptelor de bază iniţiale. pe 25 iulie 1978. Procesul lent de aplicare a directivelor. Dintre ţările membre ale Uniunii.B. pe 11 iunie 1983. Comisia Europeană. este concludentă situaţia Directivei a 4-a. consolidate şi auditate pe pieţele de capital este direct asociată cu aceste ţări. a capitalurilor şi a serviciilor în cadrul Uniunii. Versiunea finală a fost adoptată de Consiliu în 1978. cea care a fost contestată de multe state. în domeniul contabil au fost aprobate două directive cu impact semnificativ: • Directiva a 4-a privind conturile anuale ale întreprinderilor individuale. iar ultima a fost Italia. Un prim proiect a fost publicat de Comisia Europeană în anul 1971. 54-3-g a Tratatului de la Roma. .

3. etc. • să acorde o anumită protecţie auditorului contabil prin limitarea responsabilităţii sale – auditorul contabil îşi limitează responsabilitatea nu la reprezentarea fidelă a realităţii economice. . respectiv al celor treizeci de ţări membre. fără îndoială intrării în Uniunea Europeană a Marii Britanii şi a Irlandei de Nord. reluând astfel tradiţia britanică în materie de pregătire şi întocmire a conturilor. Rolul altor organisme în derularea procesului de armonizare Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) OCDE. ţări care au reuşit impunerea tradiţiei lor contabile. Conferinţele sale. Manifestarea interesului acestei organizaţii îndreptat spre contabilitatea internaţională a avut loc după anii 1970. IFAC. regrupează treizeci dintre cele mai bogate ţări ale lumii. publicate în 1976. în schimb a fost modificat acest aspect prin introducerea conceptului de imagine fidelă a situaţiei întreprinderii. pe baza informaţiilor contabile. • să permită elaborarea de statistici naţionale. inspirat în mare măsură din dreptul societăţilor germane. Principalele sale realizări în acest domeniu leau constituit directivele în domeniul informaţiei sectoriale. OCDE are în structura sa un comitet a cărui activitate se desfăşoară în domeniul normelor contabile. formează un forum. şi anume „true and fair view”. cu sunt: IASB. FEE. • să creeze un climat de încredere între proprietarii de capital şi administratorii afacerilor. • să permită utilizatorilor de informaţii contabile să ia decizii raţionale. unde oficialii pot schimba idei şi informaţii cu privire la anumite subiecte de actualitate. • să permită consolidarea informaţiei contabile la nivelul grupurilor de societăţi. Lucrările realizate sub patronajul OCDE nu fac însă obiectul unor astfel de difuzări.În proiectul din 1971. Finalitatea acestor discuţii presupune obţinerea unui consens cu privire la problemele abordate. În proiectul din 1974. dar acest consens este realizat doar prin votul ţărilor participante. se menţiona că în contabilitate trebuie respectate principiile contabile general acceptate. normalizarea contabilităţii are următoarele obiective: • să asigure reglementarea practicilor contabile şi astfel să determine ameliorarea contabilităţii. rezultatul exploatării şi investiţiile nete pentru fiecare zonă geografică şi fiecare sector de activitate. între producătorii informaţiei contabile şi auditorii care certifică calitatea informaţiei asigurând astfel credibilitatea socială a informaţiei contabile. înfiinţată în anul 1961. OCDE organizează conferinţe specializate. • să servească ca arbitru între diferitele părţi care participă la viaţa economică şi în special. care nu sunt deschise observatorilor din afară. 2. şi care recomandau societăţilor multinaţionale să publice cifra de afaceri.3. ci la o reprezentare a realităţii în conformitate cu normele contabile general recunoscute. Această modificare se datorează. În ţările membre ale UE. la care asistă reprezentanţii guvernelor şi delegaţii din partea unor organisme interesate.

urilor şi a standardelor de audit. Obiectivul este asigurarea unei baze tehnice guvernelor din diferite ţări. nu este elaborarea unor norme contabile. Activitatea acestui secretariat se desfăşoară sub directa îndrumare a Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare. ISAR urmăreşte problemele legate de adoptarea IAS . Cel mai important obstacol în calea armonizării îl constituie dimensiunea diferenţelor actuale privind practicile contabile naţionale. Categoric. care nu va putea fi surmontat decât o dată cu modificările de atitudine şi legislaţie. În prezent. Concluzia desprinsă este că aportul acestor organizaţii la eforturile legate de armonizarea contabilă internaţională se limitează doar la un rol de informare şi influenţă. constituind la Geneva. Conferinţa Naţiunilor Unite asupra Comerţului şi Dezvoltării Începutul anilor ’70 a marcat creşterea vădită a interesului anumitor instituţii pentru contabilitatea internaţională. Atribuţiile sale principale constau într-o asistenţă tehnică permanentă şi în organizarea unei conferinţe anuale cu privire la probleme contabile de stringentă actualitate. De asemenea. recomandările acestui comitet au fost ignorate de mai toate ţările dezvoltate. Din nefericire. Dihotomia generală dintre „acţionar / reprezentare fidelă” şi „creditor / conservatorism” reprezintă un alt obstacol suficient de important. iar modelul ei cu privire la dubla impunere serveşte deseori ca bază de referinţă pentru convenţiile de evitare a dublei impuneri dintre ţări. ONU îşi manifestă în continuare interesul cu privire la acest subiect. El a publicat un document intitulat Concluzii legate de contabilitatea şi situaţiile financiare elaborate de către corporaţiile transnaţionale. Astfel. grupul de lucru din cadrul ONU. principalul beneficiar al eforturilor de armonizare realizate sunt ţările în curs de dezvoltare. Aceste diferenţieri merg până la rădăcina problemei: modul de producere a informaţiei contabile. Prin urmare. sunt considerate deja clasice în fiscalitatea internaţională. din reprezentanţi ai ţărilor în curs de dezvoltare. Dificultăţile în săvârşirea acţiunilor de armonizare sunt numeroase şi variate sub aspectelor problematicilor pe care le cuprind. a creat un comitet al cărui scop principal era analiza informaţiei sectoriale cu privire la activitatea desfăşurată de întreprinderi. Această organizaţie a creat grupuri de lucru menite să abordeze diverse probleme din domeniul contabil. permiţând acestora luarea unor decizii în materie contabilă. denumit Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting – ISAR. în agenda de lucru a ONU intră şi organizarea conferinţei anuale a unui grup de experţi în domeniul standardelor contabile internaţionale şi al situaţiilor financiare. Printre aceste instituţii se numără şi ONU. . cu recomandări orientate spre acest gen de societăţi. în principal. ci asistarea ţărilor în domeniul contabil. se observă că scopul principal al acestor două organisme OCDE şi UNCTAD. Rapoartele pregătite de către aceste grupuri de lucru sunt prezentate la conferinţa anuală şi sunt dezbătute de reprezentanţi ai unui număr de peste cincizeci de state.Acest organism este mult mai cunoscut prin intermediul lucrărilor sale în domeniul fiscalităţii. cu privire la companiile multinaţionale. acestea nutrind la şansa de a obliga societăţile multinaţionale să furnizeze informaţii ţărilor în care sunt stabilite. un secretariat specializat în acest domeniu. Comitetul s-a constituit. lucrările sale în domeniul preţului de transfer din anii 1979 şi 1995. Totodată.

în general. referenţialul I. a devenit opozabil referenţialului american (F. societăţile.A.19 .B. La nivel naţional pot exista reticenţe cu privire la acceptarea compromisurilor legate de schimbarea practicilor naţionale. pentru a fi similare cu cele ale altor ţări.28 O altă limită obiectivă a armonizării este dată faptul că I. atunci când. armonizarea contabilă câştigă teren iar Standardele Internaţionale de Contabilitate îşi întăresc tot mai mult poziţia în Europa. aplicarea normelor sale fiind facultativă.A.S. această limită a fost eliminată prin reducerea substanţială a numărului de prelucrări.C. această limită poate să fie realizată. ele propuneau.B. pag. Dar pentru a fi evitate contestaţiile. făceau apel la referenţialul contabil internaţional. cel puţin este cea referitoare la conceptul naţional / naţionalism. acestea pot să fie analizate în majoritatea cazurilor. Dar deşi obiectivă. la nivel naţional (de exemplu: problema conversiei situaţiilor financiare ale entităţilor externe prin metoda curentă sau metoda temporală. şi eventual.A.A. I.B. În ciuda acestor inerente obstacole.) şi din motive politice. a emis norme elaborate de grupuri de lucru. aceste norme erau comparate cu normele contabile emise de organizaţiile ţărilor anglo – saxone. atât în ţările membre ale Uniunii Europene. recomandată de I. care reprezintă un segment important în ţesutul economic al fiecărei ţări.A..A. constituite în mod esenţial din autori asociaţi ai marilor cabinete. reticenţă care poate fi manifestată nu numai la nivelul unei ţări ci şi la nivelul unei companii.S. majoritatea organismelor naţionale de normalizare perfecţionează referenţialul lor contabil în raport cu filozofia şi prelucrările prevăzute în normele 28 Feleagă N.S. utilizată pentru consolidarea de grup). deoarece.. mai multe prelucrări contabile.B. o normă internaţională precizând o prelucrare de referinţă. În ultimii ani. vol. Editura Economică 1999. cel puţin de lungă durată.B. nu acelaşi lucru se poate spune şi despre întreprinderile mici şi mijlocii. cât şi în ţările foste comuniste. pentru întocmirea conturilor. I. Dacă întreprinderile mari sau grupurile sensibile la fenomenele de globalizare şi financiarizare sunt şi vor fi adepte ale întocmirii şi prezentării conturilor pe baza filozofiei I. este un normalizator fără putere coercitivă. până aproape de sfârşitul deceniului trecut. O armonizare contabilă internaţională pentru acest segment economic este o acţiune delicată şi dacă nu imposibilă. ediŃia a II-a. care se referă la temerea că acestea nu vor fi capabile de a răspunde schimbărilor de circumstanţă sau atitudine. o prelucrare alternativă.Nu este prea clar cum trebuie să „ne armonizăm” concret: producând şi raportând un singur set de documente (rapoarte) financiare sau două.S. din teama de a-şi pierde reputaţia. fapt care a condus la o lipsă de comparabilitate a informaţiilor. Sisteme Contabile Comparate. O limită obiectivă a armonizării contabile internaţionale este rezultatul dihotomiei „întreprinderi mari. astăzi pentru marile companii şi grupuri cotate pe pieţele financiare străine. Cât priveşte limitele armonizării contabile internaţionale. Alte preocupări vizează flexibilitatea / rigiditatea IAS. preferat acestuia din urmă.S.S. Astfel. unul pentru nevoile interne (naţionale) şi altul pentru nevoile externe (internaţionale) ? O altă problemă care ar putea intra sub semnul întrebării. în mod natural. Ca atare. Mai mult. ţinând cont de contextul lor istoric. deschise fluxurilor financiare la nivel mondial – întreprinderi mici şi mijlocii”.

subiect care este după părerea noastră în mare măsură interdisciplinar.A.. Dar şi armonizarea are limitele sale. o putem aprecia ca fiind deopotrivă adecvată şi fascinantă. Carsberg este aceea a importanţei depăşirii barierelor impuse de diferenţele naţionale în scopul creării unui limbaj uniform comun. secretar general al I. Toate epocile fertile din punct de vedere politic au cunoscut sau au generat la scurt timp o reflecţie privind chestiunea identităţii. în loc să fie create de către fiecare ţară. cât şi a celei internaţionale. motiv pentru care materialul utilizat pentru încropirea acestui studiu ar trebui să se bazeze pe consultarea unei vaste literaturi de specialitate care se găseşte interesată de această tematică. E un proces din care naţiunile cu certitudine nu au numai de câştigat. cu prilejul primei sale vizite întreprinse în România. mai mult. Capitolul 3. posteritatea. . Întrebare firească: au mai mult de câştigat sau mai mult de pierdut ? Este aceasta şi o problemă de identitate naţională? Unde se situează politicul în această ecuaţie cu atâtea necunoscute? O certitudine există. menţiona că tendinţa manifestată pe plan mondial este aceea de creare a unui sistem (set) de standarde contabile internaţionale. asupra felului în care evoluăm în procesul de armonizare contabilă la nivel naţional. ceea ce indirect.C. procesul este ireversibil şi a te împotrivi nu duce la nimic constructiv. evoluţiilor în procesul de elaborare a Standardelor de Contabilitate Internaţionale. Raportul dintre normalizarea şi armonizarea contabilă internaţională Studiul de faţă se referă la modalitatea în care procesele de normalizare şi standardizare în domeniul contabilităţii interacţionează sau se interpun cu acţiunile întreprinse în vederea armonizării legislaţiei europene în domeniul contabil. standarde contabile naţionale. care să fie asimilate de comunităţile fiecărei ţări. are bătăliile sale pierdute. european sau internaţional. însă predomină materialele de specialitate consultate care se referă la domeniul contabilităţii.contabile internaţionale. asigură o atenuare a lipsei de putere coercitivă a organismului internaţional.S. Scopul studiului este iniţierea unor analize ori discuţii. Sir Bryan Carsberg. pe care noi. în contextul discuţiilor axate pe problematica. acţiune parţial înfăptuită deja cu sprijinul organismelor interesate de construirea unei baze reale şi eficiente de comunicare între companiile de interes internaţional. frecvent ridicarea unor semne de întrebare sau exclamare ne vor provoca şi incita în aprofundarea materialului. Ideea pe care vrem să o degajăm aici cu sprijinul celor subliniate de domnia sa Sir B. Ceea ce mai vreau să spun este că. Fondul problemei ce urmează a fi discutat este generos şi extrem de vast. poate chiar ar putea fi calificat drept un subiect inepuizabil.

Oricum. constituie perfecţiunea în genere.Este nevoie ca această incursiune în peisajul atât de complex şi frumos în acelaşi timp al contabilităţii internaţionale. ca actor internaţional se va afla în centrul atenţiei noastre pe tot parcursul demersului nostru de cercetare a fenomenului.”1 3. confuzii. care. Fondul problemei La începutul secolului trecut. etc. toate acestea servesc scopului de înfăptuire a armonizării contabile internaţionale. a devenit din ce în ce mai clar faptul că domeniul contabilităţii nu este ca şi economia. pag. se considera că. cât şi demersurile întreprinse în scopul armonizării contabile europene. Aceste aspecte au ca urmare diferenţele de soluţii adoptate în contabilitate pentru rezolvarea vreunei problematici.1. culturale. a le minimaliza. a retuşa disparităţile se fac eforturi de reglare a lor. Kant. Logica generală.. Pe parcursul studiului se vor prezenta atât eforturile organismului internaţional privat de normalizare contabilă. când a început cercetarea în domeniul contabilităţii. Vom observa cu uşurinţă în acest sens. Editura ştiinŃifică şi enciclopedică. pe baza rigorii teoriei economice neoclasice. măsurare contabilă care vor avea ca rezultat venitul real. Ea este şi a fost dintotdeauna o disciplină aplicată. în unitatea lor armonioasă. ne vom prevala şi de filosofia lui Kant care considera: „în cadrul perfecţiunilor apar întotdeauna două elemente. ceea ce creează o multitudine de semne de întrebare. domenii neexploatate suficient. deoarece ea nu recunoştea că grupuri de interese diferite au puncte de vedere diferite asupra contabilităţii. contabilitatea nu este numai o „chestiune” tehnică ci ea este influenţată şi influenţează. Această direcţie de cercetare a fost denumită „the true income school”. fiind discutată o metodă propusă spre a fi utilizată normativ în procesul de armonizare contabilă aflat în plină desfăşurare. să înceapă cu informaţii de bază care urmăresc plasarea contabilităţii în actualul context internaţional. este posibilă dezvoltarea deductivă a regulilor de comensurare. care se dezvoltă inductiv. pe parcursul anilor însă. Simpla diversitate fără unitate nu ne poate mulţumi. Dimpotrivă. dar problema cea mai frecvent ridicată a fost aceea de a preciza şi identifica care sistem contabil este mai bun şi care este mai prost. şi anume: diversitatea şi unitatea. În cadrul acestei profesii. Există în cadrul profesiei contabile dorinţa firească de a „perfecţiona” contabilitatea. preocuparea principală a unui grup predominant de cercetători a fost de a găsi un calcul corect pentru determinarea şi măsurarea venitului contabil. chiar potenţează la rândul său anumiţi factori şi implicit aspecte ale vieţii politice. în sprijinul „perfecţionării” amintite au existat încercări de a dezvolta un 1 I. 1985. neexistând nici un acord în privinţa obiectivelor contabile în cercetarea ştiinţifică întreprinsă. Comunitatea Europeană. 92 . economice. Este motivul principal pentru care ne vom îndrepta atenţia şi către o revizuire generală a proceselor globale şi îndeosebi asupra discuţiilor privind posibilitatea de a guverna aceste procese ce se află deja în derulare. Cu toate acestea rămân însă multe diferenţe existente care pot fi identificate la nivelul contabilităţii internaţionale şi care îşi vor găsi rezolvarea probabil într-un viitor mai apropiat sau îndepărtat. Pentru a diminua aceste diferenţe. Bucureşti. care este la ora „căutărilor” în vederea delimitării obiectivelor şi a frontierelor sale. o modalitate fidelă de comensurare a acestuia. În încercarea noastră de a delimita ştiinţific raportul dintre normalizarea şi armonizarea contabilă.

dar însăşi construcţia. în vederea identificării şi explicării diverselor practici contabile regăsite în cadrul acestora. standardele contabile sunt stabilite în primul rând pentru companii publice sau companii aflate pe lista comisiei. doctrina şi factorii accidentali. datorită diferitelor tipuri instituţionale şi organizatorice ale ţărilor. preluate de S. existând încrederea în profesionişti. ţările latine şi Japonia dispun de o distanţă ierarhică. în special datorită modalităţii diferite de organizare a societăţilor. Diferitele obiective ale contabilităţii sunt accentuate în ţări diferite.cadru general care să fie aplicat deductiv. El a utilizat date care au fost trimise angajaţilor unei companii multinaţionale I.. pentru a evita cultura organizatorică de grup.C. sistemul de finanţare. Conform lui Hofstede. Acest lucru a fost descris îndeosebi în Statele Unite unde dezbaterile şi cercetarea contabilă în acest domeniu au fost întotdeauna active. care a intervenit pe lângă Comisia Valorilor Mobiliare. După Hofstede.A. inflaţia. şi desigur. Acelaşi Hofstede. standardele contabile sunt rezultatul eforturilor de normalizare privată realizate de F.. sarcina lor este mai importantă decât relaţia. consideră că această dimensiune este cea care face diferenţa între Germania. În afară de Marea Britanie. Factorii culturali delimitaţi în studiul întreprins de Hofstede. având un grad ridicat de evitare a incertitudinii şi Marea Britanie unde se regăseşte un nivel redus de evitare a incertitudinii. experţi şi în obiectivitate. Mai mulţi autori care au studiat şi scris pe această temă au descris modul în care marile companii au protestat vis-à-vis de standardele care au impus consecinţe economice negative pentru dezvoltarea acestora. care la rândul său a intervenit pe lângă Comitetul de Normalizare Contabilă. Nobes (1984) prezintă şapte factori pe care îi consideră importanţi pentru explicarea diferitelor soluţii contabile adoptate în teoria şi practica acestor ţări: sistemul juridic. Astfel. arhitectura acestui cadru a fost descrisă în teorie ca fiind modelată inductiv (Archer. Cercetând acest domeniu a devenit evident de clar un lucru: contabilitatea s-a dezvoltat şi a evoluat diferit în diverse ţări. cât şi cercetările mai aprofundate în domeniu. în special în anii ’70. În societăţile individualiste. regulile trebuie să fie în egală măsură valabile pentru toate grupurile. toate ţările capitaliste occidentale sunt societăţi individualiste.B. Societăţile cu putere mai mare sunt organizate ierarhic. ele au abordat chiar Congresul. interesul individual este mai important decât interesul colectiv. sub supravegherea agenţiei de stat S. într-un capitol anterior. În Statele Unite.. s-au transformat în analize culturale care şi-au fondat cercetarea pe studiul efectuat de Hofstede (1980. o rază de putere mai mare decât celelalte ţări vestice occidentale.E.B. În societăţile cu un grad ridicat de evitare a incertitudinii se resimte nevoia acută de reguli exacte.S. nu consultaţi. având puterea centralizată şi subordonaţi instruiţi. abordându-se cel mai adesea studiul pe ţări. problemele economice sunt mai accentuate. Cercetarea în domeniul contabilităţii internaţionale s-a diversificat şi extins.1983). identificând în schimb culturile naţionale. Gray au fost descrise de noi şi analizate cu implicaţiile lor asupra procesului de armonizare contabilă. aşa cum am văzut. ţările scandinave prezintă şi ele un grad redus al acestei dimensiuni. Îndeosebi începând cu anii ’80 s-au intensificat studiile cu privire la contabilitatea internaţională comparată. fiscalitatea.M. Multe dintre aceste studii. Ţările latine prezintă un grad mult mai ridicat decât al Germaniei iar Statele Unite se situează undeva la mijloc. profesia contabilă. 1993). Contabilitatea a fost percepută tot mai mult ca fenomen „politic” cu consecinţe economice. dar nici una nu se situează la intensitatea maximă pe scara puterii. .

cel puţin pentru perioada anilor ’80. şi-a prezentat raportul anual din 1992. cât şi celor germane. astfel încât în acea perioadă normele contabile americane deveniseră „regulile de aur”. prin decizii de investiţie. standardele sau normele americane să devină pentru mulţi. 1992). pentru capitalul străin. de asemenea utilizate în mare măsură în general în Suedia (Artsberg. • o problemă generală referitoare la „condiţiile nedrepte”. Cele mai frecvent astfel de probleme menţionate sunt: • probleme pentru companiile care trebuie să-şi întocmească rapoartele financiare conform diferitelor standarde sau norme naţionale. nicidecum după liberalizarea sectorului financiar în anii ’80. Cea mai mare piaţă financiară la vremea respectivă. Ţările scandinave şi Olanda sunt ţări feminine. O condiţie pentru ca firma să fie cotată la bursa din New York. fapt care creează mult mai multă muncă şi uneori dificultăţi în alegerea regulilor. De exemplu. şi care adesea au puţine cunoştinţe de contabilitate sau foarte vagi. standardele contabile americane au fost. dimensiunea un pic ciudată de „masculinitate versus feminitate” nu are nimic de a face cu comportamentul de „băiat sau fată”. Aceasta a făcut ca. problemele ridicate de percepţia şi aplicarea diferitelor principii contabile au devenit tot mai acute. stabilirii dividendelor. deoarece contabilitatea este baza deciziilor luate în privinţa negocierii salariilor. când şase companii suedeze au fost listate la bursa new . nu numai indirect.În sfârşit. cu atât mai puţine de contabilitate internaţională. preţurilor. . La fel a fost în Suedia. Franţa şi Spania se situează la mijloc. ci ne spune despre atitudinea în muncă şi trădează comportamentul în relaţiile dintre oameni. realizările sunt importante şi munca este cea care dă sens vieţii. Odată cu internaţionalizarea tot mai pronunţată a pieţelor de capital. În societăţile masculinizate. cu pondere mai mare a femeilor în cadrul forţei de muncă. întrucât contabilitatea are consecinţe economice. a fost bursa din New York. a fost aceea ca aceasta să raporteze rezultatele obţinute conform standardelor contabile americane. ci şi direct. în raport de ţara în care este geografic situată sau listată (cotată) compania. Diferenţele dintre soluţiile contabile adoptate în practică se regăsesc în măsurători diferite ale veniturilor. atât conform regulilor sau standardelor americane. Acelaşi model a fost urmat de o serie de alte ţări. atunci când nu este clar care set de norme este cel mai adecvat. au fost destul de surprinşi când compania germană Daimler-Benz (astăzi Daimler-Crysler). Aceste diferenţe uimesc mai ales pe aşa zişii „specialişti” contabili care cred cu convingere: contabilitatea este o tehnică foarte profesionistă şi neutră. iar restul ţărilor vestice se află la extremă. regulile internaţionale. Diferenţele dintre soluţiile contabile adoptate generează o serie de probleme. Datorită răspândirii acestor companii multinaţionale. analiştii pe probleme de investiţii din Statele Unite. conflictele în raporturile de muncă sunt soluţionate prin compromisuri şi negocieri. • probleme pentru utilizatori. precum şi de stat în eforturile sale de redirecţionare şi stimulare a afacerilor.yorkeză. iar în unele ţări este baza deciziilor luate de fiscalitate. întrucât Suedia este o ţară mică dar cu companii mari şi puternice. În societăţile feminizate. întrucât pe aceeaşi perioadă de timp ea a raportat o pierdere de 949 milioane DM (586 milioane USD) în Statele Unite şi un câştig de 168 milioane DM în Germania. Cazul companiei este arhicunoscut şi a făcut deja istorie. după ce a fost cotată la bursa new-yorkeză. cei care trebuie să citească şi să interpreteze situaţiile financiare.

în privinţa tratamentelor contabile aplicabile diferitelor structuri ale situaţiilor financiare.A.A. Întreaga problematică a armonizării în domeniul contabil a devenit şi mai complicată.S.S. a încercat încă de la începuturile existenţei sale să dobândească legitimitate.Eforturile de normalizare depuse în încercarea de a reduce numărul de alternative. Întrucât acest studiu întreprins se referă la activitatea şi procesul de armonizare contabilă a principalelor organisme pilon I.E. Iniţiativa care a stat la baza creării I.A. Toate acestea creează o anumită nevoie de legitimitate pentru organismul internaţional de normalizare contabilă. Un exemplu al consecinţelor negative ale dizarmoniei contabile la nivel internaţional s-a observat atunci când sediul băncii MeritaNordbanken a fost stabilit în Finlanda în loc de Suedia. U.A.uri. Demersul nostru de cercetare ştiinţifică va lua în schimb acum o turnură.B. sau intensificat eforturile depuse în vederea armonizării contabile. aceste eforturi vor fi descrise şi vor concentra atenţia noastră în secţiuni următoare.B. dar în cadrul I.A. a fost una britanică. datorită posibilităţii Finlandei de a utiliza metoda comuniunii de interese la întocmirea conturilor consolidate.A. nu se bazează întotdeauna pe aceleaşi principii.S. în care cineva câştigă şi cineva pierde.S. U. scopul urmărit fiind cel al unei mai aprofundate înţelegeri a procesului de normalizare şi armonizare în sine. schimbări ale rezultatului contabil. şi-au redus treptat numărul de alternative.A.B. atunci când directivele contabile ale Comunităţii Europene au fost în cele din urmă încorporate în legislaţia ţărilor membre în anii ’80 şi ’90 şi a devenit evident faptul că F.E. unde este acceptată numai metoda achiziţiei. . S-au efectuat studii în încercarea de a măsura nivelul armonizării contabile internaţionale. promovând adesea opinii divergente asupra celei mai adecvate modalităţi de realizare a armonizării.S. Uniunea Europeană şi I. cercetările empirice demonstrând tot mai mult faptul că domeniul contabil are consecinţe economice. Există de asemenea unele indicii despre natura politică a standardizării. de tratamente contabile la nivel internaţional.A. Au existat desigur critici formulate destul de vehement referitor la pretenţia de neutralitate. dar dă totodată unui stat membru opţiunea de a utiliza metoda comuniunii de interese.B. Nici U. Se recunoaşte totodată un dezacord în privinţa nivelului de armonizare.. în acest sens discutând despre normalizare. situaţia fiind identică şi în cazul tratamentului contabil adoptat de IAS . nu s-au aflat pe agenda de lucru a profesiei.B.A. anul înfiinţări I.S. dar concluzia trasă în urma analizelor a fost una singura: mai avem mult până să putem cu adevărat vorbi despre rapoarte financiare armonizate.. Această metodă nu este permisă în Suedia.B.E. nu au reuşit să înfăptuiască armonizarea contabilă la un nivel satisfăcător. U..S.S.. până în anul 1973. A armoniza înseamnă a prescrie schimbări. şi F. pretinzând a fi un organism profesionist şi neutru. ea fiind o reacţie vis-àvis de influenţa americană asupra contabilităţii.A. în aşteptarea unui „junghi intelectual”. recomandă metoda achiziţiei.S. plecându-se de la modelul deductiv-normativ.E.S. dar şi I.B. numeroase critici chiar au pretins că eforturile depuse în acest sens nu au generat nici pe departe efectele scontate.S.B. I.B. care este văzut ca fiind realizat sau necesar de realizat. şi nici I.A. îndreptându-şi „ochiul critic” asupra relaţiei dintre clasificările contabile internaţionale şi procesul armonizării contabile.B. puţine studii empirice au încercat să argumenteze aceste considerente. Odată cu crearea I.B.

Astfel. un instrument de asistare a politicii de armonizare contabilă internaţională La nivel internaţional. de asemenea informaţii importante despre evoluţia sistemului contabil al unei ţări şi despre influenţa pe care o poate exercita o ţară asupra celorlalte. o clasificare a ţărilor după sistemul contabil facilitează înţelegerea lor. un instrument de comparare O clasificare oferă un mijloc de comparare a sistemelor contabile. fie al practicilor contabile de întreprindere.: „gândesc. Ce interes putem găsi în clasificarea sistemelor contabile? descrierea unui fenomen complex În chimie. Urmărirea unei clasificări în timp furnizează. Corelaţia clasificare contabilă . Ideea constă în punerea în evidenţă a similitudinilor sau a disparităţilor în sistemele contabile ale diferitelor ţări. explicându-se astfel eforturile mai reduse şi modeste privind clasificarea sistemelor contabile internaţionale în această perioadă. Maxima lui Descartes. În consecinţă.armonizare contabilă În ultimul deceniu. studiile de clasificare contabilă sunt utilizate în aprecierea dificultăţilor de realizare a politicii de armonizare contabilă internaţională. A compara este modul obişnuit de a gândi. comparatistul caută reguli şi încearcă să aducă la lumină cauzele generale ale fenomenelor studiate. Cel care compară nu trebuie să caute doar o mai bună înţelegere a lucrurilor care îl înconjoară.3. . fie prin studiul diverselor reglementări contabile naţionale. deci compar” ne va fi călăuză în mai toate analizele contrastante la care ne vom încumeta în demersul nostru. Ţări aparţinând aceluiaşi grup au şanse mari să reacţioneze similar la acelaşi eveniment. furnizând elemente ce caracterizează sistemul contabil al unei ţări fără să fim obligaţi să luăm la cunoştinţă ansamblul regulilor contabile care îl caracterizează. ţările apropiate vor fi mai uşor de armonizat din punctul de vedere al sistemului contabil ales decât ţările aparţinând unor clase opozabile. explicabilă şi chiar evidentă în împrejurările date. Clasificarea este rezultatul comparaţiei. asemenea clasificări pot da posibilitatea organismelor de normalizare să anticipeze problemele contabile şi să se inspire din soluţiile puse la punct de alte ţări din acelaşi grup. O soluţie va avea mai multe şanse de reuşită dacă ea a dat rezultate într-o altă ţară din acelaşi grup. preocupările cercetătorilor în contabilitatea internaţională sau îndreptat spre măsurarea şi analiza gradului de realizare a procesului de armonizare contabilă internaţională. Dacă transpunem această idee în contabilitate. tabloul lui Mendeleev de clasificare a elementelor permite cunoaşterea proprietăţilor unui element prin locul pe care îl ocupă în tablou.2. Lărgindu-şi câmpul de observaţie. Numeroase cercetări au încercat să clasifice ţările în diferite grupe. dorinţa noastră este aceea de a face trecerea de la clasificări la procesul de armonizare. Prin următoarele încercări de cercetare în domeniu vom combate fractura pe care o observăm în analiza rolului clasificărilor contabile în delimitarea şi evaluarea strategiilor de dezvoltare contabilă la nivel internaţional.

. Modelul „contabilitate independentă” Se identifică cu modelul în care contabilitatea este rezultatul practicilor întreprinderilor şi unde profesia joacă un rol primordial. Mueller. prezentării şi publicării informaţiilor contabile. • Anii ’80-’90 care au constituit vârful cercetării contabile internaţionale.Un model fondat pe obiectivele contabilităţii În această primă tentativă de clasificare a sistemelor contabile. Modelul „contabilitate uniformă” Este acela în care contabilitatea este standardizată şi utilizată ca instrument de control de către administratorii întreprinderilor dar şi de către puterea publică. Această abordare este proprie Statelor Unite şi Regatului Unit al Marii Britanii şi. Suedia şi Elveţia. Ele sunt rezultatul intuiţiei cercetătorului şi al cunoaşterii pe care acesta o are asupra sistemelor contabile existente.70 Aceste prime clasificări au avut în comun considerarea sistemelor contabile drept rezultat al acţiunii factorilor care influenţează natura şi practicile contabile. Ţara ataşată acestui model este Olanda. Sunt plasate aici Franţa. O expunere cronologică a modelelor de clasificare permite identificarea a trei perioade: • Anii ’60-’70. • Perioada anilor ’70-’80. Autorul relevă o serie de corelaţii în acest sens: veniturile ar putea să fie ajustate pentru a se putea promova stabilitatea economică în afaceri. Modelul microeconomic Este acela în care contabilitatea serveşte intereselor întreprinderii. cotele de amortizare pot fi corectate în vederea stimulării creşterii economice etc. Un asemenea model este fundamentat pe conceptul de menţinere a capitalului fizic şi promovează evaluarea în costuri de înlocuire ca alternativă sau complement la evaluarea în costuri istorice. perioadă marcată de începuturile studiului sistemelor contabile comparate. 1967. propune patru modele de dezvoltare a sistemelor contabile: Modelul macroeconomic Este acela în care contabilitatea serveşte intereselor naţionale. politicile contabile naţionale condiţionează practicile contabile de întreprindere. De la modelele fundamentate pe obiectivele contabilităţii la modelele care susţin morfologia sistemelor contabile: anii 60 . caracterizată prin fundamentarea empirică a studiilor întreprinse. Un astfel de sistem contabil presupune o realizare uniformă a măsurării. Germania.O asemenea analiză este posibilă însă doar în cazul în care clasificarea s-a făcut în scopul armonizării sistemelor contabile. întregii lumi anglosaxone. bazându-se pe obiectivele contabilităţii ţărilor cu economie de piaţă. Suedia. Într-o asemenea abordare. Este tipul de abordare adoptat de Mueller. prin extensie. Franţa şi Germania sunt ataşate acestui model. Caracteristicile sistemelor contabile selecţionate trebuie să fie semnificative în raport cu procesul de armonizare. Mueller. I. Seidler sau de American Accounting Association.

ci pe o abordare intuitivă a manierei în care contabilitatea este percepută în fiecare ţară. 1967 . Studiul lui Seidler se opune radical celui realizat de Mueller. acestea având tendinţa de a se suprapune. zonele de influenţă dovedindu-se mult mai complexe decât cele care sunt sugerate prin model. • sisteme contabile aflate sub influenţa sistemului contabil american. Prima axă furnizează orientarea sistemului contabil. Sistemul contabil norvegian este mai apropiat de sistemul suedez sau de sistemul britanic? Această clasificare a constituit sursa altor clasificări. nu există o determinare clară între modelul macroeconomic şi modelul uniform. Mueller. A doua axă dă o măsură a gradului de flexibilitate a contabilităţii: uniformă şi relativ statică sau independentă şi flexibilă. Germania şi Suedia sunt date ca exemple în ambele modele. Cu toate acestea. El identifică 10 grupuri de ţări. Roberts remarca faptul că. în ciuda exemplelor furnizate de Muller. Forţa acestei clasificări este pusă sub semnul întrebării prin faptul că sunt grupe care se limitează la o singură ţară. deoarece el se focalizează exclusiv asupra factorilor externi de influenţă şi neglijează orice factor intern. absenţa ierarhiei este limita majoră a clasificării lui Mueller.Un model fondat pe cadrul economic al afacerilor În a doua sa tentativă de clasificare a sistemelor contabile. În plus. ale complexităţii afacerilor. care nu reţine decât două axe. ale sistemelor de drept etc. A. Influenţa tot mai mare a organismului internaţional de normalizare contabilă face ca zonele marcate de Seidler să nu mai fie aşa de bine delimitate. o asemenea clasificare are puţine şanse să explice schimbările actuale în sistemele contabile. în al doilea rând. 1968 .Un model fondat pe sferele de influenţă Seidler analizează procesul de „exportabilitate” a sistemelor contabile la nivel internaţional. ale climatului politic şi social. Ce poate fi imputat acestei clasificări este prezenţa cel puţin discutabilă în aceeaşi grupă a unor ţări precum Israel şi Mexic sau Germania şi Japonia. nu se indică prea clar în ce clasă pot fi plasate celelalte ţări. Pentru Nobes. în timp ce altele cuprind un număr apreciabil de ţări. clasificarea nu se bazează pe practicile de întreprindere. • sisteme contabile aflate sub influenţa sistemului contabil francez. Franţa. de aici îndoiala cu privire la aportul pe care această clasificare îl are la cunoaştere. . Acesta poate privilegia ţara în ansamblul său (orientare macroeconomică) sau doar întreprinderea (orientare microeconomică). lipseşte o evaluare empirică a deosebirilor privind practicile contabile. precum şi pe factorii care au contribuit la dezvoltarea sa. Mueller apelează la aprecieri ale nivelului de dezvoltare economică. identificând trei sfere de influenţă: • sisteme contabile aflate sub influenţa sistemului contabil britanic. precum cea a lui Oldham 1987.Această primă tentativă a lui Mueller de a clasifica sistemele contabile suportă câteva critici: în primul rând. Consecinţa este imposibilitatea aprecierii locului pe care ţările îl ocupă unele în raport cu altele şi. Seidler.

II. • conservatorismul. realizarea unei regrupări a sistemelor ce prezintă o anumită omogenitate în ceea ce priveşte practicile contabile. • inflaţia. 5. El se sprijină pe anchetele Price Waterhouse care recenzează principiile şi tratamentele contabile adoptate în 38 de ţări prin răspunsurile la chestionarele trimise corespondenţilor firmei de audit în lume. • comunistă. 1978 –Un caz scolastic Studiul lui Da Costa. Bourgeois şi Lawson a fost primul în care s-a încercat.O morfologie a sistemelor contabile În 1977. • reglementarea contabilităţii.A. A. sistemul economic. conform propriei sale expresii.A. Studiul a reuşit să explice mai degrabă motivele care au prevalat în alegerea diferiţilor parametrii. aducând la zi opt variabile. 4. o morfologie a sistemelor contabile. identifică cinci zone de influenţă la nivel mondial: • britanică. ce permit a aprecia dacă practica: 1. autorii notează răspunsurile pe o scară de 5 puncte. aceste clasificări diferă uneori de o manieră importantă. • germano-olandeză. 3.A. decât relaţiile de condiţionare între parametrii şi particularităţile sistemelor contabile. • măsurarea rezultatului. • franco-hispano-portugheză. 2. obiectivele contabilităţii financiare. în general o analiză factorială ce vizează aducerea la zi a numeroase grupe de ţări cu practici contabile omogene. numeroşi cercetători au dezvoltat clasificări care se fundamentează pe studii empirice ce apelează la metode statistice mai mult sau mai puţin elaborate. În ciuda similarităţii abordărilor. Studiul permite identificarea a şapte factori susceptibili să explice practicile contabile: • gradul de divulgare a informaţiei contabile. susceptibile să influenţeze fundamental un sistem contabil: sistemul politic. educaţia şi formarea contabilă. numite parametri. este urmată de majoritatea întreprinderilor. • fiscalitatea. 1977. pe cale empirică. Da Costa. originea normelor contabile. În baza acestei morfologii. este urmată de un număr redus de întreprinderi. este urmată de aproape jumătate din întreprinderi. nivelul de dezvoltare economică. • americană. clientul.A propune.American Accounting Association (A. A. Modele empirice în vogă: anii ’70-’80 La sfârşitul anilor ’70. Aceste studii sunt axate în mod esenţial pe rezultatele anchetelor Price Waterhouse şi aplică. nu există sau nu este permisă.A. Nereţinând decât 100 de întrebări. aplicarea normelor de etică.). este urmată de toate întreprinderile. .A.

un grup de variabile legate de structura economică a ţării şi un alt ansamblu de variabile care reflectă modelele de schimburi comerciale între ţări. Rezultatele sale sunt apropiate de cele ale lui Seidler. 1980 . Frank. • Modelul american. Se realizează o separare a datelor relative la tratamentul contabil de cele care privesc divulgarea informaţiei. autorii reţin datele anchetelor din 1973 şi 1975. altele decât Regatul Unit. • Modelul latino-american. Acest studiu confirmă rezultatele anterioare. El reţine astfel limba oficială a ţării ca expresie a culturii. III. Japonia şi ţările Americii de Sud. Autorii observă o puternică instabilitate a modelului în cei doi ani studiaţi. iar cel de al doilea din ţări. • Modelul european-continental. 1983 . Bourgeois şi Lawson. Analiza factorială a permis identificarea doar a două grupe de ţări: primul grup este format din Regatul Unit şi din ţările Commonwealth. Apelând la o cale deductivă. 1979 . Argumentul invocat este că aceste reguli nu provin de la aceeaşi autoritate şi se supun. autorul identificând patru grupe: • Modelul britanic al Commonwealth. care chiar şi pe cale intuitivă le-am fi asociat cu greu: SUA. Nobes.Practici legate de factorii de mediu Studiul lui Frank se alimentează din două surse: cercetările lui Mueller şi cele realizate de Da Costa. Nair şi Frank. 1981. iar cel de-al doilea de inspiraţie . Rezultatele sunt mai coerente. prin urmare unei logici diferite: a fiscalităţii. numeroase ţări migrând dintr-o grupă în alta. El utilizează ansamblul datelor furnizate de anchetele Price Waterhouse. însă numai din punct de vedere al practicilor de măsurare. într-un caz şi a acţionarilor în celălalt caz. Originalitatea studiului ţine de tentativa autorului de a lega practicile contabile identificate în fiecare grupă de factori de mediu. iar prin tratamentul statistic caută să evite capcanele studiului lui Da Costa. demersul autorilor nu a dat rezultatele aşteptate.O clasificare ierarhică Atunci când Nobes prezintă modelul său de clasificare. Deşi riguros la prima vedere. Nobes identifică două categorii de sisteme contabile: primul de inspiraţie microeconomică. el încearcă să poată acoperi insuficienţele clasificărilor existente în incapacitatea lor de a indica locul pe care îl ocupă un sistem contabil în raport cu celelalte. ţările europene.Delimitarea practicilor de măsurare de cele care privesc divulgarea informaţiei Pentru a putea proceda la comparaţii care să dea o mai mare stabilitate rezultatelor. Modelele evoluate: anii ’80-’90 Sunt considerate a fi cele mai evoluate întrucât clasificările realizate în această perioadă caută să umple lacunele studiilor existente deja şi inovează prin abordarea ierarhică sau cea culturală. Nobes pune pentru prima dată problema distanţei ierarhice.• orientarea spre pieţele financiare.

1983. Gray. cuprinzând Regatul Unit. 1980 nu este ales întâmplător. nu a fost validată decât la nivelul claselor şi familiilor. 1993. Clasificarea lui Nobes. C. de influenţă britanică. acest număr explicându-se prin faptul că autorii au lucrat pe un număr mai mare de ţări. Atât cât s-a realizat de-a lungul timpului în procesul de armonizare contabilă s-a înfăptuit fie pe calea recunoaşterii mutuale. Nobes face apel la modelele statistice. Fiecare categorie este în continuare divizată în subclase. cărora le sunt ataşate diferitele ţări studiate. Irlanda. nu însă şi la nivelul speciilor. El reproşează clasificărilor anterioare că au subestimat factorul cultural. pe care plasează cele 9 grupe de ţări definite de Hofstede. Gray emite ipoteza conform căreia între cultură şi contabilitate există o relaţie de determinare. O a doua familie.S. Franţa.C. deşi riguroasă prin studiul influenţei a 9 factori care pot să producă trăsături discriminatorii în contextul analizei practicilor de măsurare din 14 ţări dezvoltate. pag. Noua Zeelandă şi Australia se caracterizează printr-un puternic pragmatism. ele însele divizate în familii şi apoi în specii. Un grup latino-american şi un grup arab îşi fac apariţia iar Olanda migrează în grupul de influenţă britanic. comparability project and current financial reality: an empirical study of reporting in Europe”. Salter.Un model fondat pe valorile culturale Bazându-se pe lucrările lui Hofstede din anii 1980.Consacrarea modelului lui Nobes La zece ani după ce Nobes şi-a prezentat modelul. O analiză tipologică a permis regăsirea exact a celor două clase enunţate de Nobes. S-a cerut asociaţilor marilor firme de audit să calculeze procentul întreprinderilor care utilizează o anumită metodă contabilă şi dacă aceasta se fundamentează pe practicile de întreprindere sau pe reglementările în vigoare în ţara respectivă. 28. 2 2 . Pentru a nu-şi asuma aceleaşi erori. Doupnik şi Salter. ceea ce ar tinde să reflecte impactul armonizării europene. Anul de referinţă. Gray întocmeşte hărţi în două dimensiuni. deoarece la această dată directivele europene nu pot afecta practicile contabile.macroeconomică. A doua categorie cuprinde specii larg influenţate de fiscalitate: Italia. fie pe calea convergenţei între diverse referenţiale. inspirându-se din anchetele Price Waterhouse. Roberts. în timp ce Suedia este izolată într-o specie particulară. testând modelul cu ajutorul practicilor societăţilor cotate. S. O altă specie cu dominantă legală este constituită de Germania şi de Japonia. În prima categorie. Recursul la clasificările contabile internaţionale se bazează pe postulatul formulat de Roberts: „… ţări apropiate vor fi mai uşor de armonizat din punct de vedere al sistemului contabil decât ţări aparţinând unor clase opozabile”2. Reţinând 4 valori contabile pe care el le consideră a fi legate de cultura unei ţări. J. Olanda este considerată o specie aparte. Spania. marcat de efectele politicii europene de armonizare contabilă. 1988 . autorii au elaborat propria lor bază de date. Au putut fi identificate 9 grupe. Într-un alt demers ştiinţific al cercetărilor sale. vol.A. „The I. Kantor. într-un context mult diferit. Doupnik şi Salter reuşesc să-l valideze. British Accounting Review. în timp ce Germania şi Japonia formează fiecare un grup izolat. fie pe calea standardizării acestor referenţiale. Belgia.

Franţa. 83-87 .B. trebuie să o facem cu prudenţă. pag. în cele mai multe din clasificări. având acceptul noţiunii de recunoaştere mutuală. punând accentul pe un set de reguli şi principii recunoscute mutual. De aceea. Une reforme necessaire de la normalisation comptable francaise: quelques prealables.Noţiunea de recunoaştere mutuală corespunde unui grad de armonizare relativ redus şi modest pentru că ea nu încearcă să elimine toate diferenţele existente între regulile contabile ale diferitelor ţări.S. Acest demers permite ca informaţiile contabile elaborate pe bază de reglementări sensibil diferite să fie considerate echivalente. Prima perioadă a strategiei I. ar putea. Divergenţele care subzistă reflectă absenţa consensului politic încă de la începutul negocierilor. ianuarie. Un anumit profil al sistemului contabil induce o anumită percepţie a factorilor de mediu consideraţi. Gelard nu o împărtăşim întru-totul. Acesta poate avea şi efecte perverse în procesul de cunoaştere a sistemelor contabile. cu atât mai mult cu cât ele au evoluat foarte greu”. lăsând adesea opţiuni. G.O. Alegerea unei armonizări pe calea directivelor este coerentă cu obiectivul recunoaşterii mutuale: directivele se limitează la enunţarea principiilor generale. Interesantă este analiza pertinenţei unor clasificări. să fie ataşată căutării unei convergenţe. Aplicând directivele contabile europene. 274. o reconciliere a principalelor referenţiale contabile. Revue Francaise de Comptabilite. ţările membre au participat la un astfel de proces de convergenţă: mărturie este introducerea în Franţa sau Germania a conceptului de imagine fidelă izvorâtă din practicile contabile britanice. Marea Britanie.C. 3 G.. care lasă o mare libertate opţiunilor. când ne raportăm la directivele europene pentru a cunoaşte specificul unui sistem contabil. Dacă directivele europene împart sistemele contabile în sisteme ale Europei comunitare şi ale restului lumii.. dat fiind faptul că unele ţări au renunţat la anumite opţiuni ale directivelor europene în favoarea altora. Este vorba despre definirea unui cadru care limitează diferenţele susceptibile să existe şi de a postula că reglementările contabile naţionale sunt echivalente. diferenţiindu-se de altele din aceeaşi clasă în mod semnificativ. Este vorba despre o apropiere de fond a diverselor norme contabile naţionale. Germania sunt principalii artizani ai acestui proces.O. şi ţine de statele membre să-şi definească în legislaţia naţională modalităţile de punere în practică a acestor principii. Gelard referitor la cele menţionate susţinea că: „…Într-un fel directivele au stopat diferenţele. recursul la armonizarea pe calea recunoaşterii mutuale se sprijină pe zonele de influenţă. pentru a fi comparabile. Gelard. O a doua cale posibilă de armonizare constă într-un proces de convergenţă a diverselor referenţiale contabile. drept factori de diferenţiere.A. Se poate identifica chiar o convergenţă între US GAAP şi normele IAS. ele nu vor trebui să fie modificate pentru a penetra pe o piaţă financiară. De asemenea. diferenţele nu s-au şters. Chiar dacă situaţiile financiare necesită retratări.A. şi participarea sa în calitate de observator poate fi văzută ca un răspuns la nevoia de convergenţă a normelor contabile. nr. În opinia noastră. Tocmai evoluţia lentă a acestor directive face ca diferenţele să subziste. de asemenea. susţinerea din partea Comisiei Europene a lucrărilor I. ci au fost convenţional neglijate.S. Factorul politic a fost evident prioritar.S.B. favorizată prin presiunea exercitată de I.3 Opinia exprimată de profesorul G.

Nu este just să se lase organismelor de reglementare a pieţelor financiare dreptul exclusiv de a desemna corpul de norme de informare financiară cel mai adaptat. O armonizare pe calea unificării normelor. Ritmul de lucru al instanţelor Comunităţii Europene este puţin compatibil cu nevoile manifestate de grupurile multinaţionale şi de pieţele financiare. să fie clar şi bine definite.B. Singurele referenţiale internaţionale recunoscute. sunt normele I.B. juridice. situată în aceeaşi grupă şi poate trece mai uşor prin acest proces. A treia cale posibilă constă în unificarea sau standardizarea normelor contabile. deoarece costurile generate de competiţia între diferitele corpuri de norme ar risca să fie prea ridicate. în jurul cărora o asemenea unificare ar putea să se realizeze. care nu lasă loc intervenţiilor exterioare. Primul este un organism cu vocaţie internaţională. politice.A. procesul de armonizare evoluează lent şi nu pare a fi în măsură să răspundă la nevoile imediate de finanţare internaţională a întreprinderilor. Clasificările contabile pornesc de la premisa existenţei unei uniformităţi contabile în cadrul aceleiaşi ţări. ci doar a celor aplicabile întreprinderilor internaţionale. Analiza pertinenţei clasificărilor contabile pe baza rezultatelor obţinute în procesul de armonizare Clasificările contabile internaţionale nu au fost elaborate pentru a servi procesului de armonizare. .A. Aceasta deoarece armonizarea nu vizează sistemul contabil în întregul său. Dacă totuşi clasificarea se sprijină pe caracteristici care sunt considerate esenţiale şi în cadrul procesului de armonizare o ţară poate învăţa din experienţele alteia. Cheia de boltă a acestei teorii este aceea a compatibilităţii metodelor de cercetare. nu poate nici confirma dar nici infirma vreuna din clasificările contabile.A. De altfel. şi US GAAP. cum ar putea standardele internaţionale sau altele (cum ar fi cele americane) să fie inserate în asemenea sisteme atât în fond cât şi în formă? Această acţiune implică. Această „stare de fapt” a determinat schimbarea strategiei I. Rezultatele eforturilor de armonizare contabilă au la bază cercetări care se concentrează pe studiul şi analiza regulilor sau al practicilor contabile. cum este cea realizată de I. câtă vreme armonizarea pleacă de la recunoaşterea principalelor disparităţi existente la nivelul regulilor şi practicilor contabile în interiorul unei ţări ori regiuni sau între diferitele ţări şi culturi contabile. În acelaşi timp însă şi clasificările contabile s-au fundamentat şi consolidat pe astfel de studii. în al doilea caz este vorba de norme naţionale croite pentru mediul de afaceri american. care nu exclude curentul de convergenţă evocat mai sus. ca în fiecare ţară sau regiune modalităţile de articulare a standardelor sau normelor internaţionale cu regulile locale.S. ci doar standardele de referinţă din care derivă principalele practici contabile care servesc întreprinderilor cu vocaţie internaţională. financiare. în timp ce. la sfârşitul anilor ’80. prin urmare. Nu este vorba de standardizarea tuturor normelor. în ambele cazuri.S.Şi totuşi.S. dată fiind diversitatea sistemelor contabile. Mai mult decât atât.. O armonizare pe calea unificării normelor nu se va realiza la nivel european. s-a demonstrat în urma cercetărilor întreprinse că doar în puţine cazuri caracteristicile de diferenţiere a sistemelor contabile sunt şi cele reţinute în studiile care au avut drept scop analiza rezultatelor armonizării contabile internaţionale.B. economice. Cu toate acestea. în opinia noastră se poate recunoaşte o relaţie de intercondiţionare între clasificările contabile şi procesul de armonizare.

dacă aceste clauze nu sunt obligatorii. şi nicăieri nu există vreo neregularitate. obligatorii sau nu. dacă armonizarea observată nu poate fi atribuită introducerii clauzelor. furnizează un mijloc pentru evaluarea influenţelor organismelor de normalizare asupra armonizării situaţiilor financiare. stăruind cu analiza asupra regulilor în genere. interzic aplicarea unuia sau mai multor tratamente contabile. pag. Measuring harmonisation of financial reporting practice. În acest sens. conform sensului dat de cercetător. 157-169 5 I. Vol. dar şi evoluţia acestuia în timp. Van der Tas. în opinia autorului armonizarea poate fi: • forţată. Bunea. cât şi în cea vie. pasărea în cer se mişcă după reguli. Revenind la filosofia kantiană care ne călăuzeşte reflecţiile în încercarea de a surprinde esenţa fenomenelor în sine. Nedivulgarea informaţiei nu este luată în considerare la calculul indicilor. în aceleaşi circumstanţe. la o anumită dată. 18. Dacă o metodă este puţin utilizată într-o ţară şi utilizată masiv în altele. creşterii gradului de comparabilitate. nu vom reveni asupra prezentării acesteia dar ne vom concentra atenţia spre conturarea câtorva concluzii care se desprind din cele mai relevante studii efectuate care au vizat efectele armonizării contabile. atât în lumea fără viaţă.6 Aceştia definesc armonia ca o stare de consens a întreprinderilor în jurul unor metode contabile şi armonizarea ca un proces care permite atingerea uniformităţii. L. Aşa cum am mai apreciat. revista Contabilitatea. Întrucât expunerea utilizării metodei indicilor Van der Tas a mai făcut obiectul preocupărilor noastre. pag. fie că ea a ales să-l elimine cu ajutorul unei metode adecvate. • spontană. ce poate fi delimitat prin sintagma „armonizare formală”. expertiza şi auditul afacerilor. valoarea indicelui I tinde spre zero şi dă iluzia unei totale absenţe a armoniei între ţări. Absenţa unui element din bilanţ poate să însemne fie că întreprinderea nu dispune de un astfel de element. ceea ce înseamnă că un număr important de întreprinderi trebuie să aplice. Editura ştiinŃifică şi enciclopedică. Bucureşti. atunci nu putem spune decât că regulile respective nu ne sunt cunoscute”. 1985. Logica generală.Van der Tas (1988) opune studiului armonizării practicilor. În genere. întreaga natură nu este nimic altceva decât o înlănţuire de fenomene supusă regulilor. cum ar fi spre exemplu tratamentul goodwill-ului. Când credem să fi găsit aşa ceva. se petrece după reguli. Armonizarea corespunde. Peştele în apă. Ploaia cade după legile gravitaţiei. chiar dacă noi nu le cunoaştem întotdeauna. martie 2003 4 . • simulată. Indicii lui Van der Tas4. şi au considerat diversitatea totală şi uniformitatea ca două extreme ale unui continuu. Kant. 64 6 Ş. Accounting and Business Research. ca stare de fapt. contribuţia acestuia este remarcabilă şi constă în elaborarea unei metodologii de apreciere a gradului de armonie. folosindu-se metoda indicilor. acţiune numită şi „armonizare materială” pe cel al regulilor sau al normelor contabile. Rolul clasificărilor contabile asupra proiectării şi evaluării strategiilor de dezvoltare contabilă la nivel internaŃional.5 Punct şi de la capăt. Tay şi Parker (1990) au aprofundat ulterior aceste definiţii aparţinând lui Van der Tas. acelaşi tratament contabil unui eveniment dat. autorul reuşeşte să atingă sublimul în exprimarea logicii care este un canon:”…totul în natură. Indicii C şi I elaboraţi de Van der Tas prezintă anumite deficienţe. dimpotrivă. atunci când clauzele obligatorii prescriu sau. iar deplasarea animalelor se face tot după reguli.

Delvaille. cu alte cuvinte sunt lipsite de un cadru teoretic de referinţă. S. vol. Armonizarea normelor ar trebui să conducă la o armonizare a practicilor contabile. generând flexibilitate . deşi ele nu au acelaşi impact pe piaţa financiară şi nu prezintă acelaşi interes pentru utilizatori. Cea de a doua ipoteză poate fi formulată astfel: cu cât numărul metodelor diferite este mai mic. Pe de altă parte. de exemplu.A.40% din normele studiate. S. The Measurement of Harmonisation and comparability of Financial Statements Items: Within Country and Between Country Effects.S. Archer. asupra 54 de ţări. Expertiza şi auditul afacerilor. ci trebuie să pornească de la o veritabilă interogare asupra diversităţii practicilor contabile. O primă ipoteză ar fi aceea că cu cât numărul de întreprinderi care nu divulgă informaţii este mai mare. O alternativă la studiile efectuate şi enumerate de noi constă în studierea eforturilor în materie de armonizare pornind de la reglementarea contabilă. oricare ar fi circumstanţele şi obiectivul tranzacţiei. relevând o uniformitate circumstanţială . Autorii citaţi se îndoiesc cu privire la utilitatea acestor studii pentru investitori sau pentru organismele de normalizare. studiile fondate pe calculul indicilor nu argumentează suficient aspectele care susţin aceste calcule.. 25. cu atât impactul asupra măsurării gradului de armonizare este mai puternic. condiţia realizării acestui obiectiv este reducerea numărului de metode. Aceste studii amintite relevă cel puţin două ipoteze.8 Au fost avute în vedere 23 de norme şi rezultatele unei anchete a I. Accounting and Business Research. Cealaltă componentă (between country C index) permite măsurarea nivelului de comparabilitate între ţări şi astfel poate ţine cont de impactul măsurilor luate la nivel internaţional. armonizarea normelor trebuie disociată de o uniformizare a canoanelor ori regulilor. Delvaille şi McLeay (1995) descompun indicele C în două componente. atâta vreme cât există riscul atribuirii aceleiaşi importanţe unor elemente pentru care un indice prezintă aceeaşi valoare. • mai multe tratamente sunt acceptate. Determinarea unui indice nu poate să fie exclusiv justificat prin proprietăţile sale intrinseci. în condiţiile expansiunii pieţelor financiare.A.B. După Gernon şi Wallance (1995). cu atât gradul de armonizare va fi artificial ridicat. revista Contabilitatea. iar concluziile desprinse de cercetători îi determină să identifice trei nivele de uniformitate: • un singur tratament este permis. • diferite tratamente sunt permise în funcţie de diferite circumstanţe şi obiective.B. prin armonizarea lor înţelegând crearea de modele sau ghiduri de urmat. Bunea.45% din normele studiate. nr. 98. 1995.Archer. tratamente contabile alternative.15% din normele studiate. 67-80 8 Ş. şi se identifică o uniformitate absolută . Rolul clasificărilor contabile asupra proiectării şi evaluării strategiilor de dezvoltare contabilă la nivel internaŃional. P. pag. Doogar şi Rueschhoff (2000) studiază flexibilitatea normelor contabile naţionale ca factor de conformitate cu normele I.7 Prima componentă (within country C index) permite măsurarea nivelului de comparabilitate în interiorul fiecărei ţări şi astfel poate ţine cont de impactul normelor naţionale. McLeay. martie 2003 7 .S. care nu le putem concepe independent de aplicarea lor sau in abstracto.

în care oricum normele sunt puternic influenţate de profesia contabilă independentă.. În perioada 1991-1995.B.C. Unii dintre aceştia au folosit aceleaşi baze de date cu cele utilizate pentru realizarea clasificărilor. avantajul fiind o compatibilitate metodologică care ar putea duce la rezultate care să confirme sau să infirme.) să crească gradul de comparabilitate a acestora cu normele americane (US GAAP).1993) şi PriceWaterhouse (1995). Unii dintre cercetători au folosit aceeaşi metodologie de cercetare. care vizau regulile contabile din 33 de ţări. în speranţa că piaţa americană de capital le va recunoaşte. . câtă vreme alţii au preferat să îşi construiască propria bază de date pentru a nu prelua eventualele erori. ţările foste colonii britanice şi Olanda.S. cel puţin pentru întreprinderile cotate pe pieţele financiare. Un studiu care confirmă clasificarea ierarhică elaborată de Nobes este cel realizat de Larson şi Kenny în anul 1999. Acest grup era format din: Statele Unite. În 1993.. Şi totuşi.B. Regăsim aici modelele bazate pe microeconomie cât şi modelele de contabilitate independentă.B.A.A. Două ţări.S. Un număr de 17 ţări sunt mai mult sau mai puţin conforme cu normele I. după Mueller sau categoria microeconomică aşa cum a fost ea stabilită de Nobes în 1983. nu sunt conforme normelor I. Acest grup este constituit din ţările Europei continentale. Pe de altă parte.A. Efectul obţinut a fost o diminuare a gradului de conformitate al normelor naţionale cu cele ale I.S. dar şi de Japonia şi de anumite ţări din America latină şi acoperă categoria macroeconomică enunţată de Nobes.O.A. dacă avem în vedere faptul că gradul de flexibilitate redus al normelor naţionale nu explică numărul mare de ţări care au adoptat normele IAS. Cum să înţelegem interdependenţa dintre clasificarea contabilă şi armonizarea contabilă? Cu toate că în literatura de specialitate majoritatea autorilor care au studiat rezultatele eforturilor de armonizare contabilă internaţională nu s-au pronunţat în acest sens. normele internaţionale vor deveni obligatorii în cadrul U. Un scor previzibil dar şi paradoxal. mai devreme sau mai târziu.Rezultatele conduc la constatarea că o reglementare naţională este cu atât mai puţin conformă cu normele internaţionale cu cât aceasta comportă clauze de uniformitate absolută.E.S.S.A. armonizarea contabilă internaţională este o realitate ale cărei efecte s-au făcut resimţite şi în arhitectura sistemului contabil românesc..B. I. normele internaţionale au suportat o serie de revizuiri şi ameliorări care au avut drept scop eliminarea unui anumit număr de tratamente alternative. în cele mai multe dintre regulile vizate. Până în anul 2005. Alţii au dezvoltat noi metodologii de cercetare pentru a obţine un supliment de informaţii sau o creştere a comparabilităţii informaţiei în timp şi spaţiu.O. (organismul internaţional de reglementare a pieţelor de capital) recunoaşte aceste norme şi cere organismului internaţional de normalizare contabilă (I. 14 din cele 33 de ţări aveau reguli naţionale conforme cu cele ale I. şi deci o dezarmonizare uşoară. ne place nu ne place. cu siguranţă că au ţinut seama de clasificările contabile măcar în momentul alegerii ţărilor care să facă parte din eşantionul studiat.B. Suedia şi China. cât şi de Mueller.S. Baza de date a fost asigurată de anchetele Coopers & Lybrand (1991. în mod evident o clasificare sau alta. Marea Britanie. în care statul joacă un rol important în procesul de reglementare..

întreprinderi cu vocaţie internaţională.A. • clasificările contabile nu reţin între caracteristicile de diferenţiere a sistemelor contabile decât foarte rar pe acelea vehiculate de studiile care privesc realizările procesului de armonizare.B. precum şi întreprinderi cu vocaţie naţională . deoarece în timp aceste rezultate pot duce la o nouă configuraţie a sistemelor contabile. • clasificările contabile se bazează pe informaţii care nu au fost culese în acest scop.practici de informare financiară. Această ipoteză nu trebuie considerată „literă de lege” sau postulat. va fi evidentă realizarea armonizării contabile internaţionale. . • clasificările contabile fundamentate pe studiul practicilor contabile de întreprindere au la bază de fapt studiul normelor naţionale. oferă anual o bază de date generoasă pentru efectuarea de clasificări din perspectiva procesului de armonizare contabilă şi nu numai. indicându-se motivele care frânează aplicarea normelor internaţionale într-o anumită ţară. deşi acestea ar fi fost mai relevante dacă se proceda la disocierea practici de evaluare . deoarece: • clasificările contabile internaţionale nu au fost realizate din perspectiva procesului de armonizare. • clasificările contabile şi studiile privind armonizarea atribuie unui sistem contabil un caracter uniform. I. spre exemplu.S. în opinia noastră nu trebuie neglijat un anumit feedback care există între aceste două categorii de cercetări în contabilitatea internaţională. În pofida acestor argumente. dacă vom studia clasificările contabile realizate la intervale mari de timp. iar dacă s-au reluat. şi mai puţin explicativ. alta a fost metodologia sau baza de date utilizată. El ar trebui să ofere şi o metodologie standardizată de analiză a rezultatelor acestui proces. • studiile privind armonizarea contabilă internaţională au mai degrabă un rol constatator. • clasificările contabile nu s-au reluat la intervale de timp care să permită comparaţia.Este tot mai frecvent vehiculată ipoteza conform căreia.

• ghiduri contabile profesionale. se defineşte prin următoarele componente: • cadrul contabil sau cadrul conceptual. • sistemul de reglementare normativă contabilă (dreptul contabil). • politici de contabilitate. angrenaj care reunind mai multe componente. figurează sub apelaţia de dispozitivul normalizării contabilităţii. • reţeaua de norme sau standarde contabile naţionale (locale). printr-un dispozitiv înţelegem un ansamblu de piese legate între ele într-un anumit fel şi care îndeplineşte o funcţie bine determinată într-un sistem tehnic. • dicţionarul de conversie contabilă. . Dispozitivul de normalizare şi armonizare contabilă Orişice sistem tehnic pentru a funcţiona are nevoie de un dispozitiv. serveşte la îndeplinirea obiectivelor. Toate instrumentele şi mecanismele folosite în normalizarea contabilităţii. iar toate normele contabile impuse în mod obligatoriu printr-o normă juridică sunt denumite reglementări contabile (drept contabil). Prin urmare. dispozitivul de normalizare şi reglementări contabile. finalizarea proceselor şi obţinerea rezultatelor. În aceste condiţii.Capitolul 4. • planul de conturi şi schema de contabilizare a operaţiilor economice şi financiare. deşi nuanţabil sau diferenţiabil de la o ţară la alta.

unele chiar îndrăzneţe. este posibilă implementarea unui cadru conceptual de referinţă în diferite ţări ? Pentru a găsi răspunsuri la aceste întrebări. • criterii de recunoaştere şi metode de evaluare.1. contabilitatea se vede supusă normelor şi regulilor al căror scop ultim este de a asigura credibilitatea şi fiabilitatea. în speţă . de conducătorii şi contabilii săi. structura unui cadru contabil conceptual se prezintă astfel: • obiectivele informării financiare. Cadrul contabil conceptual Pentru că este ţinută de întreprinderi. Construirea şi utilizarea unui cadru conceptual. Australia. sistemele de normalizare şi reglementare diferă în privinţa rolurilor pe care le au în acest sens. cât şi „contra”. rolul şi limitele contabilităţii financiare şi ale situaţiilor financiare”. „un sistem coerent de obiective şi de principii fundamentale. în Statele Unite. În mod concret acesta constituie. pentru a face faţă dinamicii la care se pretează domeniul contabil. se inspiră din substanţa conceptuală a cadrului american. cadrul contabil conceptual a făcut obiectul a numeroase dezbateri. precum şi de organismul internaţional de normalizare şi armonizare contabilă. numit şi „Cadru de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare”. şi mai apoi stă la baza elaborării cadrelor contabile adoptate pe rând în: Canada. Dar înainte de toate. Lamigou: „ideea existenţei unui cadru de referinţă nu a fost niciodată abandonată”. idei.• instituţia normalizării contabile şi legea contabilităţii. organismele profesionale private şi puterea publică. ce să înţelegem printr-un cadru contabil conceptual ? După majoritatea opiniilor formulate. În fiecare ţară. provenind din diferitele culturi contabile. Problemele care se ridică pe viitor în contextul armonizării contabile internaţionale sunt: va putea răspunde un cadru conceptual la problemele complexe ridicate de acest proces? . cadrul conceptual american răspunde unor probleme teoretice şi instituţionale ale normalizării americane. s-au avansat numeroase teze. Marea Britanie. printre care cea a existenţei în toate ţările a unui cadru conceptual implicit. susceptibile să conducă la formularea de norme solide şi să indice natura. De o manieră generală. şi pentru că informaţia pe care ea o produce este destinată terţilor fără critică asupra ei. în opinia noastră este cea conturată de C. în funcţie de tradiţia sa contabilă şi de caracteristicile socio – economice – politice. Ca piesă componentă a dispozitivului de normalizare şi armonizare contabilă. concluzia polemicilor dezvoltate. 4. legate între ele. avansându-se argumente atât „pro”. Conceput şi elaborat în perioada 1973-1985. cadrul contabil conceptual reprezintă o teorie contabilă normativă. s-a pus pentru prima dată. • caracteristicile calitative ale informaţiei financiare. publicat în iulie 1989. capabilă să asigure elaborarea de norme solide şi coerente. dar se particularizează mai ales prin faptul că doreşte să nu se adreseze în mod predominant unei singure categorii de utilizatori. • elementele componente ale situaţiilor financiare. Părerea noastră vrea să întărească necesitatea adoptării unui cadru conceptual sau perfecţionarea sa continuă acolo unde acesta există deja. Cadrul conceptual internaţional.

capitaluri proprii. obligaţiile prevăzute de norma contabilă prevalează asupra acestui cadru. sintetizând tot ceea ce este bun din cadrele anterior elaborate dar purtând şi nota definitorie a eforturilor organismului britanic de normalizare (ASB) şi perfecţionare a ansamblului referenţialului său. aşa cum o făcuse „predecesorul” lui. într-un număr limitat de cazuri poate exista un conflict între Documentul cadru şi prevederile unui IAS. trebuie precizat că IASB. ci unei palete largi de utilizatori.uri şi în revizuirea celor existente. defineşte conceptele care stau la baza întocmirii şi prezentării situaţiilor financiare pentru utilizatorii externi. În acelaşi timp însă. Dacă apare un conflict între elementele de conţinut ale cadrului şi o normă contabilă internaţională. Obiectivele Cadrului general elaborat de IASB sunt: • sprijinirea IASB în elaborarea viitoarelor IAS . • sprijinirea IASB în promovarea armonizării reglementărilor. ceea ce denotă caracterul său „mai social”. având în vedere faptul că activitatea conducerii IASB. se orientează după Cadrul contabil la elaborarea standardelor viitoare . privind modul de elaborare a standardelor.investitorii. În esenţă. • sprijinirea organismelor naţionale de elaborare a standardelor în procesul de dezvoltare a standardelor naţionale. este cu siguranţă produsul cel mai fin în materie de conceptualizare a contabilităţii. standardelor şi procedurilor de contabilitate referitoare la prezentarea situaţiilor financiare prin realizarea unor concepte de bază care să reducă numărul tratamentelor contabile alternative permise de IAS. recunoaşterea şi evaluarea elementelor pe baza cărora sunt întocmite situaţiile financiare (active. • definirea. În acest sens. • caracteristicile calitative care determină utilitatea informaţiilor din situaţiile financiare. venituri şi cheltuieli). • sprijinirea celor care întocmesc situaţii financiare conform IAS şi pentru a face faţă problemelor care nu se regăsesc în acestea. la nivel mondial. datorii. • sprijinirea utilizatorilor la interpretarea informaţiilor prezentate în situaţiile financiare elaborate în conformitate cu IAS. Acelaşi cadru prevede că el nu este o normă contabilă internaţională şi deci nu reprezintă un standard de evaluare sau de înregistrare. Întrucât asistăm la implementarea literei referenţialului internaţional. şi publicat în decembrie 1999. a creat un cadru care din punct de vedere conceptual abordează: • obiectivul situaţiilor financiare. IASB recunoaşte că. • conceptele de capital şi de menţinere a nivelului capitalului. • furnizarea de informaţii celor interesaţi de activitatea IASB. cadrul conceptual britanic. cadrul contabil conceptual. • sprijinirea auditorilor la formarea unei opinii referitoare la conformitatea situaţiilor financiare cu IAS. Cu toate acestea. numit şi „Enunţ de principii pentru informarea financiară”. pentru construirea limbajului comun de informare.

standardul contabil. Dacă însă standardele naţionale sau locale sunt mult diferite. estimăm că se va diminua. • fiind un organism privat. aşa cum am mai . • asigurarea aceleiaşi baze pentru elaborarea situaţiilor financiare. capabile să armonizeze într-o măsură cât mai mare standardele şi procedurile contabile practicate în diverse ţări. atunci când rapoartele financiare naţionale sau locale sunt conforme cu IAS în toate elementele esenţiale. aşa cum se desprinde din strategia IASB. astfel încât investitorii şi băncile internaţionale să poată face analize comparative ale diferitelor oportunităţi de investiţii. Standardele Contabile Europene numite şi Directive.şi la revizuirea celor existente. • IAS sau IFRS nu se suprapun standardelor de contabilitate locale. atunci reprezentanţii IASB au sarcina de a convinge organismele abilitate asupra avantajelor acestora şi a armonizării cu IASB. categoric prin convingerea autorităţilor locale. sunt elaborate de Uniunea Europeană. elaborarea şi prezentarea informaţiei contabile în situaţiile financiare. reprezintă o regulă sau un ansamblu de reguli care reglementează înregistrarea şi evaluarea în contabilitate. Statutul IASB prevede că. astfel încât standardele să nu devină prea complicate. acest lucru trebuie specificat în note. dificil de aplicat şi de adoptat la specificul contabilităţii fiecărei ţări. IASB nu are autoritatea de a adopta acorduri internaţionale de natură să oblige alinierea tuturor ţărilor la IFRS. termenul de standard are semnificaţia de normă (regles comptables) care are semnificaţia unei date de referinţă. În consecinţă. În ceea ce priveşte IAS . După sfera de aplicare. pe o temă sau un anumit aspect contabil sau un sector de activitate instituţionalizat. noţiune agreată în contabilitatea anglo-saxonă. IASB se concentrează asupra aspectelor esenţiale. De altfel. Armonizarea naţională sau locală la internaţionalul din IAS se realizează.urile sau IFRS – urile elaborate de IASB. fiind formalizate prin Directiva a IV-a care cuprinde. standardele se pot clasifica în: • standarde internaţionale. rolul şi importanţa lor constă în: • furnizarea de reguli contabile general valabile acceptate în toate ţările lumii.2. Reţeaua de norme sau standarde contabile Într-o accepţiune generală. fiecare standard este centrat pe un set de principii generale. Orice limitare a sferei de aplicare este înscrisă şi explicitată în conţinutul fiecărui standard. • sfera de aplicare a IAS se circumscrie numai la elementele esenţiale şi de la data specificată în textul standardului cu excepţia celor care se aplică retroactiv. regionale sau locale. • standarde europene. 4. În limba franceză. numărul cazurilor de conflict dintre cele două categorii de documente. • standarde naţionale.

Directiva a VII-a care reglementează conturile consolidate întocmite de grupurile de întreprinderi şi Directiva a VIII-a privind profesia liberă contabilă orientată spre auditarea conturilor anuale. cât şi al unei reflecţii logice sau al unor rezultate empirice. Această armonizare. IAS – urile sau IFRS – urile pot prezenta interes pentru normele naţionale sau locale în următoarele ipostaze: • adoptarea directă ca norme naţionale. al situaţiilor socio-economice şi al efectelor de dominare culturală pe plan internaţional.3. iar aplicarea lor este obligatorie deoarece reprezintă o sursă de drept contabil. conceperea. elaborarea şi adoptarea standardelor naţionale este un proces politico-strategic în cadrul căruia fiecare ţară îşi apără interesele. • izvor documentar pentru elaborarea reglementărilor naţionale. Normele fac să apese restricţii asupra comportamentelor. normele privind întocmirea şi prezentarea conturilor anuale sociale. Şi atunci cum rămâne cu tradiţia contabilă specifică fiecărei ţări sau regiuni. Standardele naţionale sau locale sunt elaborate de fiecare ţară în raport de Standardele de Contabilitate Internaţionale şi Directivele Contabile Europene. Reunirea şi ierarhizarea tuturor textelor privind reglementările contabile într-un ansamblu unitar conduc la un adevărat drept contabil. al tradiţiei contabile. în consecinţă ele trebuie acceptate de părţile afectate. În măsura în care normele sunt impuse prin texte legale şi reglementate. accentul cade tot mai mult pe standarde globale şi nu pe cele locale.arătat. Sfera şi caracteristicile Directivelor europene sunt circumscrise la zona ţărilor membre ale Uniunii Europene. ordinelor. Dreptul contabil Elaborarea de norme contabile este atât produsul acţiunii politice. Pentru ce ? Pentru că ea este o decizie socială. • adoptarea ca norme pentru elaborarea şi prezentarea situaţiilor financiare de către întreprinderile multinaţionale şi marile societăţi cotate pe pieţele financiare. De asemenea. . Reglementările contabile. Geografia contabilă a acestor standarde este refluxul simultan al identităţilor naţionale. În actualul context contabil internaţional. • bază de referinţă pentru armonizare între naţional şi internaţional. normelor. ele devin reglementări. Acesta cuprinde totalitatea legilor. dar cu identitatea naţională ? Vor vrea ţările lumii să accepte standardele internaţionale doar pentru a facilita un limbaj uniform de comunicare pe care să-l înţeleagă mai toţi utilizatorii de informaţie financiarcontabilă ? De ce să se renunţe la normele naţionale ? Se justifică cu adevărat substituirea normelor locale cu cele globale ? Răspunsul îl găsim în armonizarea normelor naţionale cu cele internaţionale. instrucţiunilor şi a altor acte normative referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii şi la întocmirea situaţiilor financiare sau a documentelor de sinteză şi de raportare. Această acceptare poate fi forţată sau voluntară sau ambele în acelaşi timp. o percepem realizându-se gradual şi în funcţie de interesele fiecărei ţări. 4.

sub forma reglementărilor administraţiei publice. numită drept contabil. Jurisprudenţa care rezultă nu are un caracter obligatoriu. au îmbrăcat forma de hotărâri ministeriale. acelaşi ril. cu ocazia examinării recursurilor de litigii asupra cărora ele sunt sesizate. . cu condiţia ca fiecare tratat sau acord să fie aplicat şi de celelalte părţi. în mod imperativ. Ordonanţele au. Acesta defineşte toate conturile operaţionale folosite pentru înregistrarea situaţiei şi mişcării elementelor patrimoniale şi extrapatrimoniale. • texte reglementare (decrete şi hotărâri). textele votate de Parlament (legile).4. În aceeaşi grupă de surse. jurisprudenţa şi doctrina contabilă. de constituţie. avizele şi luările de poziţii ale Comisiei de valori mobiliare. directive). în sfârşit. În timp ce reglementările au o întindere generală. şi anume: legea societăţilor comerciale. fie. limitate. iar atunci când este cazul. Ar mai fi de adăugat şi diferenţierile care pot fi semnalate de la o cultură contabilă la alta. Se încadrează în categoria doctrină: răspunsurile ministeriale. Planul de conturi general Formalismul propriu ţinerii contabilităţii se realizează prin planul de conturi. recomandările diferitelor organisme. o autoritate superioară legilor. în principiu. pregătite de ministere. dar ierarhic sub decrete. • texte legislative (legi şi ordonanţe). că dispoziţiile legale au fost exact aplicate. Tratatele internaţionale au. • doctrină (alte surse). prin finalitatea lor. în domeniul contabilităţii. sursele dreptului contabil britanic se concentrează la trei piese de rezistenţă. textele reglementare (decrete şi hotărâri).Cadrul juridic al contabilităţii unei ţări este produsul unei noi ramuri a dreptului. etc. în ierarhia dar şi componenţa surselor dreptului contabil. • elemente de jurisprudenţă (deciziile tribunalelor). Decretele sunt promulgate de guvern şi conţin fie dispoziţii. se plasează hotărârile care. sub formă de decrete simple. Dacă ierarhia dreptului contabil francez este următoarea: tratatele internaţionale. Legile sunt texte votate de Parlament. Fiecare cont de diverse grade de cuprindere a mulţimii elementelor patrimoniului este delimitat prin următoarele caracteristici: • denumire şi simbol cifric. fie dispoziţii sub formă de decrete în Consiliul de stat. circularele administrative. El se bazează pe un ansamblu de reguli ierarhizate şi definite după cum urmează: • tratate sau acorduri internaţionale (reglementări. normele emise de organismul de normalizare contabilă. invocăm diferenţa care am remarcat-o între sursele dreptului contabil francez şi sursele dreptului contabil britanic. directivele lasă instanţelor naţionale competenţa în materie de formă şi de mijloace de aplicare. ele pot modifica legile. Doctrina este constituită din interpretări sau avize referitoare la elementele asupra cărora textele legislative şi reglementare nu au făcut precizări. Ele statuează numai problemele importante. 4. Deciziile tribunalelor au misiunea de a asigura. din momentul publicării lor. fiind obligatorii prin toate elementele componente şi direct aplicabile în oricare dintre statele membre. Drept pildă.

• încadrat într-o clasă şi grupă în raport de un anumit criteriu de clasificare. planul de conturi descentralizat se diferenţiază pe fiecare operator economic. Planul contabil general cuprinde: • un ansamblu de principii. Ca urmare la lucrările executate de o comisie instituită de guvernul de la Vichy în anul 1942. suntem datori să menţionăm că. De asemenea. • conţinutul şi funcţia contabilă. În schimb. Întrucât geneza Planului de Conturi General se plasează geografic în Germania. ramura de activitate şi caracterul lor public sau privat. Între cele două categorii de planuri de conturi se pot situa şi planurile de conturi profesionale. comerţ. fiind standardizat la nivel naţional.G. există două sensuri ale P. avea să conducă la Planul din 1982.C. Totodată. Deci el este acelaşi pentru toţi operatorii sau agenţii economici. imprimă un caracter unitar şi planurilor de conturi descentralizate. Planul Contabil General. precum şi corespondenţa cu alte conturi. se apreciază că pentru elaborarea şi utilizarea planului de conturi se folosesc două concepte: plan de conturi general şi plan de conturi descentralizat. de regulă. Primul plan contabil. În Franţa. german: unul este un cadru de conturi „Kontenrahmen”. care a influenţat normalizarea contabilităţii în numeroasele ţări. etc. • un vocabular contabil. b) planuri contabile generale bazate pe principiul circuitului valorilor în ciclul „aprovizionare – producţie – desfacere” şi care vizează normalizarea contabilităţii de gestiune. a fost elaborat în anul 1928 de către economistul german Eugen Schmalenbach. cu aportul substanţial al profesiei contabile. a fost elaborat primul Plan Contabil General din Franţa în anul 1947. care fixează un profil pentru companiile dintr- . aceste elemente cuprinse în situaţiile financiare. procedee şi reguli privind organizarea contabilităţii. • o listă de conturi reunite şi clasificate într-un sistem de conturi sau plan de conturi precum şi recomandări sau precizări privind utilizarea lor în funcţie de conţinutul lor economic şi funcţia contabilă. constituie documentul fundamental de referinţă pentru toate întreprinderile industriale şi comerciale. O altă revizuire. care a fost aprobat prin decizia ministerială din 27 aprilie 1982 şi a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 1984. Planul de conturi general este un produs guvernamental. începută în anul 1970. oricare ar fi formele lor juridice. În bună măsură. Se întâlnesc frecvent. elaborate centralizat pe ramuri de activitate delimitate instituţional: agricultură. Un plan contabil general este o construcţie coerentă elaborată. industrie. recunoscute şi evaluate în situaţiile financiare. fiind elaborat în mod autonom de agenţii economici în raport de elementele descrise. urmând ca după validarea sa în practică să fie impus agenţilor economici prin reglementări normative. două tipuri de planuri contabile generale: a) planuri contabile generale bazate pe principiul priorităţii situaţiilor financiare anuale şi a funcţiei de informare externă şi care au o esenţă dualistă de organizare a contabilităţii cu cele două circuite: contabilitatea financiară şi contabilitatea internă de gestiune. Revizuirea sa a dus la adoptarea Planului din 1957 care a fost în vigoare până în anul 1983. este de regulă prezentată şi o monografie privind înregistrarea în conturi a principalelor operaţii economice şi financiare.

„Contabilitate generală”. compatibile atât variantei moniste cât şi celei dualiste. iar celălalt este un Plan de conturi detaliat „Kontenplan”. dezvoltat în cadrul unei afaceri şi utilizat pentru nevoile proprii de informare.5.un anumit sector. reguli şi metode de consolidare a conturilor. întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale şi a conturilor consolidate. „Contabilitate de gestiune”. de rezultate şi speciale. reguli speciale cu privire la situaţii particulare. Ambele utilizează un sistem zecimal de clasificare a conturilor. începând cu situaţiile financiare anuale şi continuând cu procedurile contabile de detaliu. importantă ar fi conceperea unor planuri contabile generale. cuprinde reguli generale privind organizarea contabilităţii de gestiune. ele au un istoric interesant şi o puternică influenţă asupra P. codificare şi adaptare a listei de conturi. care este obligată să o aplice. lista de conturi cu referiri la criteriile de clasificare. se manifestă o tendinţă de dezvoltare a modelelor contabile bazate pe principiul dualismului. 3) explozia gândirii şi cercetării ştiinţifice în materie de normalizare contabilă. care cuprinde. reguli de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare anuale. acesta din urmă este considerat de către doctrina contabilă cea mai bună construcţie de acest gen. 2) accelerarea concentrării întreprinderilor în mari grupuri industriale care a impus o serie de norme contabile comune pentru întreprinderile componente ale grupului. fiind structurat în trei părţi: a) partea I-a. În zilele noastre în Europa Centrală şi de Est. normalizarea şi armonizarea contabilităţii. la specificul unităţii patrimoniale. c) partea a III-a. norme cu privire la principiile contabile. aplicabile mai multor agenţi economici s-a accentuat spre finele secolului al XIX-lea sub influenţa a trei factori principali: 1) dezvoltarea pieţelor financiare care a determinat nevoia unei mai bune contabilizări a performanţelor firmelor.G. 4. organizarea contabilităţii şi utilizarea programelor informatice în prelucrarea automată a informaţiei contabile. Din anul 1945 nu mai este obligatorie folosirea unui anumit Kontenrahmen pentru un sector de activitate. Ghidurile profesionale şi dicţionarele de conversie contabilă . existând posibilitatea de opţiune a firmelor pentru oricare dintre ele. Ideea elaborării unor planuri contabile detaliate. dar cum practicile moniste şi dualiste au coexistat şi coexistă.C. „Dispoziţii generale – terminologia şi planul de conturi”. b) partea a II-a. Deşi planurile de conturi germane nu sunt obligatorii. metodelor de calculaţie a costurilor. alegerea indicatorilor specifici analizei contabile. reguli de funcţionare a conturilor bilanţiere. francez. nomenclatoarelor de conturi şi soluţii de utilizare a acestora pentru gestiunea unităţii patrimoniale. pe capitole şi secţiuni. care cuprinde reguli şi metode de evaluare. un glosar de termeni contabili. mai ales în situaţii de criză.

ghidurile contabile profesionale. nu au caracter de reglementare. întocmit în sprijinul reformei contabile din România. vor reprezenta lucrări monografice şi instrumentări privind normele şi reglementările contabile aplicabile la nivelul tipurilor de entităţi care organizează şi conduc contabilitatea. În acest sens ghidurile pot veni în întâmpinarea profesiunii contabile care simte accentuat nevoia de a-şi lămuri anumite aspecte sau problematici controversate sau care se găsesc. ghidurile practice contabile dacă sunt elaborate la un nivel profesional au menirea şi de a oferi soluţii concrete de rezolvare a cerinţelor reglementărilor naţionale sau a IAS – urilor. după caz. De multe ori. Acestea însă se pot constitui în adevărate „abecedaruri”. În ceea ce priveşte elaborarea ghidurilor contabile. Adriana Duţescu. obiectivul esenţial al elaborării unei asemenea lucrări este foarte ambiţios. De asemenea. prezentate mai înainte. de regulă de natură tehnică. dr. sunt impuse de fenomenul globalizării economice mondiale. în vederea adoptării unor politici şi programe proprii prin care să se asigure măsurile necesare de implementare a normelor naţionale sau internaţionale. lucrare elaborată sub coordonarea Ministerului Finanţelor Publice. care să ofere suport profesiei contabile româneşti în procesul complex al armonizării cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. dacă este elaborată într-un stil profesional să constituie bază pentru fundamentarea raţionamentului profesional în chestiuni majore. în condiţiile de aplicare a raţionamentului profesional. Prin conţinutul lor. din anumite motive. Aceste lucrări sunt cu atât mai importante şi necesare. comerciale şi juridice ale ramurilor de contabilitate care impact de detaliu semnificativ în contabilitate trebuie formalizate textual prin ghidurile profesionale. în condiţii de inoperabilitate.Particularităţile economice. cu cât profesia contabilă din regiunea sau ţara respectivă. tocmai a intrat într-o nouă etapă de evoluţie sau se află într-un moment de răscruce în cadrul reformei demarate. principiilor şi a problematicii de ansamblu pe care le incumbă normele naţionale sau IAS – urile. ca un ghid de interpretare sau şi de elaborare de opţiuni sau soluţii. redactarea rapoartelor financiare şi comunicarea informaţiei. financiare. îşi propune. univ. Dicţionarele de conversie contabilă. Indiferent de forma în care este concepută o asemenea carte. ghidurile practice contabile. sub egida CECCAR. şi anume: • Ghidul practic de aplicare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate. De regulă. de prof. cum ar fi: recunoaşterea şi evaluarea. pentru administratorii unităţii şi consilierii săi. Faţă de instrumentele sau piesele de normalizare contabilă. căci asistarea profesiei contabile într-un proces complex implică multe riscuri neprevăzute. ghidurile conţin şi instrumentări şi precizări de detaliu privind „producţia” de informaţii. Un ghid îl putem percepe sub forma unui îndrumar sau călăuze care are rolul de a orienta mişcările unui mecanism sau angrenaj. contabilizarea proceselor şi operaţiilor care au un impact semnificativ asupra activităţii întreprinderii. • Ghidul pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate. scopul lor fiind acela de a facilita înţelegerea şi aplicarea în plan operaţional a conceptelor. . două sunt cele care s-au remarcat prin soluţiile acordate sau prin maniera de redactare şi expunere a argumentelor armonizării cu IAS.

criteriile de recunoaştere. regulilor şi metodelor adoptate la nivel naţional sau la nivelul entităţilor contabile pentru înregistrarea contabilă şi pentru întocmirea situaţiilor financiare. adică nepărtinitoare. • poziţiile oficiale ale altor organisme de normalizare şi practicile admise ale sectorului de activitate. politica de contabilitate reprezintă opţiuni privind principiile. • sunt neutre. auditului contabil sau analizei financiare. politica este elaborată şi asumată de către conducătorul de întreprindere. expuse în cadrul contabil conceptual al IASB. se constituie întro problemă cu date variabile. Aşa cum reiese din IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare”. IAS 1 dezvoltă şase dintre cele mai importante principii şi baze ale referenţialului IASB. datorii. • definiţiile. regulile şi procedurile specifice adoptate pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. politica de contabilitate este elaborată de instituţia normalizării. • reflectă substanţa economică a evenimentelor şi tranzacţiilor şi nu doar forma juridică. în măsura în care ele nu contravin consideraţiilor anterioare. în mod concret. În exercitarea acestei judecăţi. politica de contabilitate reprezintă ansamblul principiilor. pentru destinatarii informaţiilor financiare. În măsura în care aceste elemente devin norme aplicate imperativ prin texte legale. permanenţa metodelor de . iar la nivel de întreprinderi. conducerea întreprinderii va face apel la judecata profesională în vederea dezvoltării unei politici contabile care să conducă la cele mai utile informaţii. venituri şi cheltuieli. conducerea unităţii trebuie să adopte politici care să asigure furnizarea de informaţii de către situaţiile financiare. informaţii care să fie: a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor. fazele de evaluare. conducerea întreprinderii trebuie să ia în considerare: • dispoziţiile şi comentariile normelor contabile internaţionale. În acelaşi timp. referitoare la ieşiri similare şi legate de problema în cauză. în sistemul contabil al firmelor intrate sub incidenţa conturilor consolidate sau în cazul cotaţiilor la bursele străine impun elaborarea dicţionarelor de conversie contabilă. Operaţia de convertire a datelor firmei pe sistemul contabil respectiv.Regulile şi procedurile de traducere a situaţiilor financiare locale sau naţionale. La nivel naţional. convenţiilor. se înscrie în perimetrul expertizei contabile. 4. b) credibile în sensul că: • reprezintă fidel rezultatele şi poziţia financiară a întreprinderii. constatare şi de evaluare pentru active. Politicile de contabilitate În principiu. În lipsa unei norme explicite şi a unei interpretări. • sunt prudente. politici contabile precum: continuitatea activităţii.6. independenţa exerciţiilor şi contabilitatea de angajamente. politica de contabilitate se raportează şi subordonează sistemului de reglementare normativă. Atunci când nu există cerinţe specifice. • sunt complete sub toate aspectele semnificative.

a performanţelor şi a fluxurilor de numerar. baza de evaluare adoptată. Politicile contabile. venituri. Aceeaşi normă precizează că. importanţa relativă şi gruparea soldurilor. care privesc: elementele afectate şi valoarea acestora la costul istoric. influenţa asupra rezultatului. pot să nu fie declarate în situaţiile financiare. motivele. evaluare. Raportându-ne la referenţialul contabil internaţional şi norma sa. ce influenţează în mod esenţial asupra evaluării şi luării deciziilor de către consumatorii de informaţii. Ele sunt publicate. aplicabile unei întreprinderi se pot structura în următoarele categorii de abordare: • politici contabile generale: referitoare la probleme de fond ale organizării raportării financiare. Dar în ţările în care este cerută publicarea metodelor contabile importante. IAS 8 „Profitul net. Divulgarea politicii de contabilitate trebuie efectuată în Notele explicative la situaţiile financiare.prezentare. menţionându-se: natura. Publicarea metodelor. actualmente. implicit a poziţiilor contabile. mai mult sau mai puţin clar şi integral în interiorul aceleiaşi ţări. capitaluri proprii. referitoare la particularităţile care privesc diferitele categorii specifice de active. etc. prag de semnificaţie. anumite metode contabile importante pot fi menţionate. • politici contabile specifice. modificările politicii de contabilitate. respectiv recunoaştere. etc. nu există întotdeauna reguli care . Într-o astfel de notă la conturile anuale se prezintă: abaterile de la principiile contabile şi schimbarea metodelor de evaluare. politicile contabile. necompensarea şi excepţiile sale. după cum rezultă din IAS 1. Modificarea unei politici contabile trebuie efectuată doar dacă este cerută de statutul. precum şi cauzele acestor modificări trebuie dezvăluite în notele explicative la situaţiile financiare. cât şi de la o ţară la alta. trebuie să facă parte din situaţiile financiare. clasificare. situaţiile următoare nu pot fi considerate schimbări ale politici contabile: • adoptarea unei metode contabile pentru evenimente sau tranzacţii care au o substanţă diferită decât cele anterioare. după părerea noastră. Această schimbare este agreată numai dacă îmbunătăţeşte relevanţa şi credibilitatea situaţiilor financiare. • adoptarea unei noi metode contabile pentru evenimente sau tranzacţii noi sau care anterior au fost neimportante sau nesemnificative. în timp ce altele nu. evaluarea efectului asupra poziţiei financiare şi a performanţelor întreprinderii. pierderea netă a perioadei. metodele contabile nu sunt în întregime şi regulat relevate în situaţiile financiare. aferente raportării financiare. În schimb. suma dobânzilor incluse în costul de producţie al activelor imobilizate şi circulante cu ciclu lung de fabricaţie. datorii. contractul de societate sau de un organism de elaborare a normelor contabile. sub diverse forme. cheltuieli şi rezultate. informaţiile comparative. secţiunea: Politici şi metode contabile. sau dacă această modificare are ca rezultat o prezentare mai adecvată a evenimentelor sau tranzacţiilor în cadrul situaţiilor financiare.. În acelaşi joc al situaţiilor financiare. Pentru o contabilitate reglementată. erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile”. ajustările efectuate în vederea aplicării regulilor de evaluare alternative. reguli de evaluare alternative.

planul de conturi general. 575/1992. cu participarea unei game largi de „protagonişti” interesaţi de normalizarea contabilităţii: reprezentanţi ai M. dezvoltarea şi perfecţionarea contabilităţii este necesară o instituţie a normalizării care să prezinte credibilitate. Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi emite norme şi reglementări în domeniul contabilităţii. prin natura sa poate fi de esenţă statală sau publică. care funcţionează pe lângă M. directori financiar-contabili. De asemenea. Procesul actual de normalizare contabilă românească. privind normele contabile internaţional recunoscute. propuneri sau recomandări privind normele contabile. armonizarea. mai precizează că. Aliniatul 2.G. deoarece normele contabile emană sub influenţa puternică a instituţiilor statului. adică o instituţie a profesiei contabile şi în sfârşit. al aceluiaşi articol. etc. CECCAR.P. ca organism mixt. • elaborarea de norme destinate a fi omologate. deleagă autoritatea normalizării unei instituţii a profesiei contabile. În ţara noastră o asemenea instituţie se identifică cu Ministerul Finanţelor Publice. normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. este caracterizat printr-o natură publică.. precum şi pentru unităţile care operează pe piaţa de capital se elaborează şi se emit de Banca Naţională a României. în mod concret a Ministerului Finanţelor. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Curţii de Conturi şi altor organisme centrale. Conform articolului 4 din Legea contabilităţii nr. O instituţie a normalizării contabile. iar în cadrul acestuia cu Direcţia Generală de Reglementări Contabile. Necesitatea unei mai mari uniformităţi în situaţiile financiare. statul de regulă. adică o instituţie a statului. a planului de conturi general. dar în acelaşi timp.. devin obligatorii prin intervenţia statului.. În acest din urmă caz. universitari. a mementoului practic de contabilitate şi a dicţionarului de conversie contabilă.7. 82/1991.F. a standardelor sau normelor contabile naţionale. Instituţia normalizării şi armonizării contabile Pentru înfăptuirea obiectivelor privind normalizarea.P. Toate normele contabile elaborate de instituţia normalizării. cu avizul M.să asigure o metodă de publicare uniformă. face obligatorii normele elaborate de organismul profesiei.P. modelele situaţiilor financiare. 4. republicată.F. având scopul declarat de a elabora propuneri şi recomandări privind perfecţionarea şi aplicarea standardelor contabile. procesul de normalizare contabilă românească continuă să aibă o puternică dominanţă publică. • avizarea doctrinară a tuturor propunerilor legislative şi a reglementărilor juridice în domeniul contabilităţii. BNR. registrelor şi formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă. În sfera preocupărilor unei asemenea instituţii. normele şi reglementările contabile pentru instituţiile de credit. Colegiul Consultativ al Contabilităţii. încă din anul 1992 s-a înfiinţat prin H. Deşi. intră următoarele misiuni: • elaborarea şi menţinerea la zi a cadrului contabil general. s-a accentuat o dată cu dezvoltarea grupărilor de întreprinderi şi extinderea relaţiilor financiare internaţionale. de esenţă mixtă. se mai adaugă . unităţile de asigurarereasigurare. deoarece acest organism nu şi-a format şi publicat propria doctrină contabilă sub formă de avize. de esenţă pragmatică.F. prin intervenţia sa.

Un alt exemplu se poate constitui în organismul american de normalizare contabilă.M. în abreviere FASB. prezentat în „Reglementări contabile pentru agenţi economici”.P. dintre cele trei organisme ale dispozitivului de normalizare american. este un organism consultativ cu responsabilitatea de a da avizul său prealabil tuturor reglementărilor.M. prin delegarea SEC. în ceea ce priveşte societăţile ale căror titluri sunt cotate la bursă. Misiunea sa cea mai cunoscută este aducerea la zi a Planului Contabil General dar totodată atribuţia sa constă şi în precizarea sub forma avizelor sau recomandărilor. FASB. a modalităţilor unei bune practici contabile.că elaborarea reglementărilor contabile se face prin consultarea organismelor profesionale de profil. De fapt.P. aceste avize şi recomandări constituie o parte foarte importantă a activităţii sale. în fapt este organismul oficial de normalizare. FASB nu are putere oficială în materie de reglementare contabilă. în acest caz exigenţele SEC sunt cele care prevalează. însă principalul. 82/1991. are puterea de a defini conţinutul şi prezentarea situaţiilor financiare difuzate de societăţile ale căror titluri sunt cotate. organismele controlate direct sau indirect de către stat. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate. Creată în anul 1934. Se poate ajunge astfel. nr. cu adevărat puternice. SEC nu a exercitat niciodată realmente puterea sa contabilă reglementară şi a lăsat profesiunilor grija definirii normelor îmbunătăţite. se află sub tutela statului. comisii sau comitete create la iniţiativa puterilor publice. cel puţin 20 pentru FASC şi 7 pentru FASB. În Franţa. se pare. instrucţiunilor sau recomandărilor de ordin contabil propuse de administraţii sau servicii publice. FAF finanţează FASAC şi FASB. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate şi O. armonizate cu directivele europene. să sporească. normalizarea după cel de al doilea război mondial şi chiar mult înainte. nucleul dreptului contabil românesc este reprezentat de dispozitivul normativ.F. la divergenţe între SEC şi FASB. Securities and Exchange Commission (SEC). dacă nu este acelaşi ca în Statele Unite. două dintre trăsăturile esenţiale ale contabilităţii britanice sunt participarea nesemnificativă a statului la reglementarea contabilă precum şi reglementarea şi evoluţia principiilor contabile prin efortul unei profesii liberale. care reuneşte şi grupează: Legea contabilităţii nr. contrar aparenţelor. Plasat sub autoritatea Ministrului însărcinat cu afacerile economice. Şi în sfârşit pentru a mai ilustra încă o dată forţa comparaţiei. aceasta poate veghea la aplicarea legislaţiei relative la funcţionarea burselor americane de valori. . rolul profesiunilor. Consiliul Naţional al Contabilităţii. O. Acestui FASB îi revine stabilirea normelor contabile iar FASAC se limitează la consiliere privind natura şi urgenţa problemelor de tratat. Actualmente. nr. Este numai unul. în calitate de organism de normalizare reprezentativ al profesiunilor. această putere aparţine legal Comisiei operaţiunilor de bursă americane. de puterea de normalizare. Totuşi. „Financial Accounting Standards Board”. este departe de a fi minor şi tinde. republicată şi modificată. desemnează membrii lor. celelalte două sunt Financial Accounting Foundation (FAF) şi Financial Accounting Standards Advisory Council (FASAC).F. se bucură astfel. totuşi.

ca parte integrantă a armonizării dreptului societăţilor. a cărui menire este de a controla aplicarea normelor. principiul prudenţei cunoaşte o aplicare excesivă. În acest sens prin Legea societăţilor comerciale din anul 1989. a cărui sarcină este să examineze acele texte ale Legii societăţilor comerciale sau ale normelor contabile care conduc la interpretări nesatisfăcătoare sau conflictuale. guvernul şi-a arogat dreptul să numească un consiliu responsabil cu reglementarea contabilă.E. Pe loc. . de esenţă privată sau mixtă ? Vom căuta pe parcursul excursului nostru ştiinţific răspunsuri la această întrebare. crearea unei entităţi independente de profesie. un activ este recunoscut numai prin prisma dreptului de proprietate. Procesele decizionale şi realizările Uniunii Europene în domeniul armonizării contabile Armonizarea contabilă europeană a început în anul 1970. CCF dispune de două comitete importante: „Consiliul normalizării contabile”. Este cazul Regatului Unit al Marii Britanii şi Olandei. inspirată după modelul american. care este de fapt organismul britanic de normalizare contabilă. astfel că şi contabilitatea va dobândi aceleaşi valenţe. şi „Comitetul de revizuire a informaţiilor financiare”. îmi vine acum un singur răspuns bazat pe rezultatele analizelor încheiate. 5.1. funcţionează performant având baze solide. Pentru a-şi realiza obiectivele. Prin urmare.Comitetul de normalizare contabilă britanică. în care prevalează pragmatismul şi principiul primordialităţii realităţii economice în faţa formei juridice. întrebarea care se ridică este care instituţii sunt mai eficiente în activitatea lor: cele de natură publică. adică norme contabile viguroase. Întreaga activitate din domeniul afacerilor. Capitolul 5. Trebuie să recunoaştem că numeroşi factori influenţează natura normalizării contabilităţii dintr-o anumită regiune şi că de cele mai multe ori inclusiv tradiţia culturală contabilă are un cuvânt greu de spus. a propus în anii ’80. dotată cu puterea de a emite norme. normalizarea privată s-a soldat cu promovarea consolidării profesiei contabile liberale iar modelul contabil astfel închegat pare că. După această trecere în revistă a câtorva dintre cele mai reprezentative instituţii de normalizare contabilă care fiinţează în diferite ţări. Politica de normalizare şi armonizare contabilă adoptată de U. numit „Financial Reporting Council” (Consiliul Comunicării Financiare). • în altele. contabilitatea este integrată dreptului: o celebră formulă franceză spune „contabilitatea este algebra dreptului”. Eforturile depuse de Comunitatea Europeană pe linia armonizării s-au concretizat în directive . din zilele noastre se caracterizează prin internaţionalizare ori globalizare. contabilitatea nu este considerată parte integrată a dreptului. principiul priorităţii realităţii economice asupra aparenţei juridice este adesea o anatemă.care ar trebui să servească drept mediator între diferitele culturi. care va fi instalat în anul 1990. fiinţează „Comitetul de urgenţă”. Există o legătură importantă între armonizarea contabilă şi armonizarea dreptului societăţilor pentru că: • în unele ţări. Dependent de organismul de normalizare contabilă.

comerţul cu diferite instrumente financiare a explodat realmente.9 Mulţi autori discută despre globalizare ca proces şi chiar ca o serie sau înlănţuire de procese. Este posibil a guverna procese globale? Pentru a discuta guvernarea fenomenelor şi a proceselor globale trebuie să ne punem următoarea întrebare: Ce anume generează aceste fenomene sau acţiuni? Globalizarea nu este un proces nou. aspectele economice şi culturale capătă deodată un rol dominant.şi la fel ca şi în cazul economiei. politice cât şi culturale. are sens să discutăm despre diferite modalităţi sau valuri de globalizare. Este greu însă de trasat o linie clară de demarcaţie între discursuri. căci acestea sunt dependente unele de altele şi reflectă diverse aspecte ale aceluiaşi fenomen. întrucât ne ajută să înţelegem că acest fenomen nu este unic pentru prezentul nostru şi că se poate învăţa foarte mult din istorie. Oricum. Se impune prin urmare nevoia de a considera globalizarea ca fiind ceva ce implică atât aspecte economice. discuţia despre standardizarea culturală sau „americanizare” este în mare măsură legată de globalizarea economiei. Kelluer (1998) menţionează următoarele cinci astfel de „discursuri”: intensificarea economiei de piaţă. Statele Unite şi fosta Uniune Sovietică. Therborn (1998) a identificat şase valuri de globalizare. Acest al şaselea val a fost „pregătit” deja în timpul anilor ‘70. 1990. Primele trei dimensiuni menţionate sunt axate pe economia mondială şi pe schimbările ce au loc în cadrul construcţiei sale. Odată cu prăbuşirea bruscă a URSS. istoric vorbind. se poate spune că îşi dobândeşte forţa dintr-un discurs anti-american şi anti-capitalist. identificându-se diverse „discursuri” asupra globalizării. Considerând lumea o scenă. dacă lumea este o scenă sau un sistem. dimensiunea culturală şi dimensiunea ecologică. de mecanismele de reglare ale economiei şi în special de prăbuşirea sistemului de la Bretton Woods în anul 1973. a existat o perioadă de de-globalizare şi naţionalizare după primul război internaţional. internaţionalizarea economiei a fost şi mai accentuată. Odată cu destabilizarea pieţelor financiare la mijlocul anilor ‘80. în general se impune necesitatea guvernării acestor fenomene globale. 64 . ducând la scăderea comerţului internaţional mondial şi întărirea puterii statale. care a avut ca urmare abandonarea sistemului etalonului internaţional-aur. Globalizarea a mai fost definită drept „… intensificarea relaţiilor sociale mondiale. însă şi cultura a fost în egală măsură afectată. precum şi la o diminuare egală a puterii pieţei. pag. care a generat Războiul Rece şi lupta pentru dominaţia mondială între cele două superputeri. 1992). globalizarea este un 9 Giddens. Odată cu computerizarea şi mai ales cu apariţia Internet-ului în anii ’90. critica adusă noii economii. iar conceptul de „internaţional” poate fi destul de precis în utilizare. Această problemă o vom supune discuţiei în continuare. înseamnă a avea o părere optimistă despre posibilitatea de a conduce. Dar totuşi. Şi până şi mişcarea islamistă care este o globalizare religioasă de astăzi. care leagă localităţi aflate la mare depărtare. Un aspect important în literatura despre globalizare este discuţia legată de întrebarea. într-un asemenea mod încât evenimentele locale sunt modelate de evenimente care au loc la distanţe mari şi invers”. După el. Al cincilea val a început imediat după al doilea Război Mondial. rolul statului naţional. S-a mai spus că. însă a fost un val preponderent politic. globalizarea poate fi văzută ca şi „valuri care se intensifică în diferite perioade de timp” (Robertsons. este relevant să vedem diferitele caracteristici specifice ale valului de globalizare cu care ne confruntăm în prezent. De exemplu.

1998). propune să ne ridicăm următoarele întrebări: „Cât anume se poate vorbi de sistem. Cel puţin acest lucru se poate afirma şi considera ca fiind real cu privire la globalizarea economiei. în timp ce nu condamnă în totalitate concepţia socială instituţională. În esenţă. axându-se în acelaşi timp pe felul în care „sistemul”. şi Zona Asia-Pacific. cel puţin comparativ cu concepte ca şi „imperialism”. care are un sens pozitiv (Kelluer. Argumentele pozitive sunt în majoritatea lor focalizate pe aspectele economice ale globalizării. cât anume s-a putut vorbi în trecut şi cât se va putea vorbi pe viitor? Cât de multă interacţiune a actorilor formaţi la nivel regional. şi ambele aspecte trebuie considerate în teoria normativă. există astăzi concurenţă în privinţa poziţiei dominante în rândul macro-zonelor: S. dacă este posibil să fie monitorizate. trebuie să avem o teorie asupra cauzelor care generează aceste fenomene. se poate spune că reprezintă o piaţă internă suficient de mare pentru a-i asigura un rol dominant ca actor internaţional. însă credem de asemenea că economia nu înseamnă numai producerea bunăstării. generează mobilitate regională. naţional şi/sau local există sau a existat şi este probabil să existe la nivel mondial?” Acestea sunt întrebări care se nasc în mod firesc atunci când se are în vedere procesul armonizării contabile internaţionale. Argumentele negative reprezintă efectele devastatoare asupra culturii locale. din perspectiva guvernării. o dominare continuă a lumii industrializate deja dezvoltate. 1998). cuvântul „global” poate să indice lipsa posibilităţii de a conduce şi va avea ca urmare o concepţie pesimistă. aşa cum am mai punctat. care este neidentificat şi anonim. Mult timp Statele Unite au dominat lumea capitalistă. Dar. Oricum.concept relativ neutru. şi „modernizare”..E.inovaţii tehnologice care ne oferă şi asigură o viaţă mai confortabilă. revenim la întrebarea: Cum guvernăm. Therborn. Ceea ce susţinem aici este că reglarea economiei este necesară şi la fel şi normalizarea contabilităţii. Pentru a putea monitoriza procese globale. statele trebuie să se unească. Atât marxismul cât şi teoria economică a lui Adam Smith consideră globalizarea ca fiind inerentă şi inevitabilă sistemului economic. întrucât nu există ţară dezvoltată în care contabilitatea să nu fie normalizată. iar unii cercetători. o societate deschisă în care în special tehnologia informaţiei oferă tuturor accesul la informaţie şi la tot mai multă libertate culturală.E. U. „acasă” şi ca actor internaţional Un paradox în era globalizării s-a considerat a fi acela că. însă odată cu înfiinţarea U. Şi atunci. cu consecinţe de mediu şi o posibilitate redusă de guvernare.E. devenind un proiect politic mai mult sau mai puţin considerat . a evoluat şi s-a dezvoltat într-un „capitalism reglementat”.U. extinzându-se astfel dincolo de aria economicului. În contabilitate acest lucru nu este contradictoriu. ci şi distribuirea acesteia. U. desigur. atitudini diferite în ceea ce priveşte rezultatul acestor procese. considerăm că există multe avantaje care pot fi dobândite din comerţul internaţional. U. formează ordinea mondială (Wallerstein 1976). având ca şi consecinţă standardizarea. în special în tradiţia teoriei sociale instituţionale promovează această concepţie.E. U. sau reglementăm contabilitatea la nivel global? Pentru a guverna procese globale. care susţine o părere mai optimistă.E. Procesele globale sunt în general văzute ca rezultat al acţiunilor şi activităţilor desfăşurate în special în ţările capitaliste dezvoltate (Axtmann. ele contribuie la creşterea economică şi astfel la bunăstare . însă ei au. care are o conotaţie negativă..A.

ambiţios. Acest conflict trebuie soluţionat într-o manieră adecvată. Desigur. oferind o protecţie echivalentă în toate ţările membre. din 25 iulie 1978. dar şi putere legitimă. situaţiei financiare şi rezultatelor unei societăţi”. ci şi într-unul social poate fi văzută ca o mişcare înspre stabilirea legitimităţii. conţinutul şi formatul situaţiilor financiare anuale.B. U. caracterizată de schimbările ce intervin brusc sau rapid şi distanţele geografice ample. După Gidlund (1999) gândirea elitistă trebuie să domine şi să înlăture procesele democratice în asemenea împrejurări. • să armonizeze toate regulile destinate să asigure protecţia acţionarilor şi terţilor.E. nu trebuie să aibă numai putere instrumentală de sancţionare. I. Nu este de ignorat în aceste circumstanţe nici conflictul cu I. trebuie atât să permită companiilor să lucreze la nivel internaţional. nu numai sub formă de proiect economic.E. Iar pentru a putea guverna într-o perspectivă mai de durată. În perimetrul de aplicare a dispoziţiilor Directivei a 4-a sunt cuprinse: societăţile pe acţiuni. Directiva autorizează însă statele membre să acorde derogări de la obligaţiile prevăzute pentru întreprinderile care nu îndeplinesc anumite criterii de mărime pe parcursul a cel puţin două exerciţii consecutive. • publicarea documentelor de sinteză şi de raportare.A. Ea are o dublă misiune: • să răspundă unor nevoi de informare asupra întreprinderilor europene: informaţiile trebuie să fie comparabile şi echivalente..E. Hyden (1997) a subliniat că atenţia trebuie focalizată şi asupra concurenţei dintre normele „formate de piaţă” şi normele stabilite prin procesele democratice.S. Extinderea U. a vizat coordonarea dispoziţiilor naţionale referitoare la: • structura.S. 5. care vede dezvoltarea contabilă numai ca rezultat al consideraţiilor profesioniste.B.A. cât şi să îngrijească de consecinţele activităţii lor desfăşurate în cadrul Uniunii şi de dezvoltarea soluţiilor contabile.2. Armonizarea prezentării conturilor are ca obiectiv primordial conferirea unei „imagini fidele a patrimoniului. există deopotrivă susţinători pentru mai multă tehnocraţie cât şi partizani ai curentului care doresc decalarea întregului proiect european. Aceste probleme nu sunt deloc simple şi uşor de rezolvat. astăzi. deoarece în cadrul U.E. recunoaşte astfel tendinţa generală observată în procesele globale. care să impulsioneze procesele democratice în desfăşurare. Directivele informare contabile europene construirea unei politici de Directiva a 4. Totodată el consideră că s-ar putea să fie necesară mobilizarea acestora din urmă pentru a ajusta consecinţele sociale create de primele. . societăţile cu responsabilitate limitată şi echivalentele lor. astfel că procesele de creare a bunăstării cât şi consecinţele distribuirii bunăstării sunt luate în considerare în proiectul de armonizare contabilă demarat în sânul Comunităţii Europene. derivă din faptul că C. Aspectele complicate ale proiectului dar şi ale procesului de armonizare contabilă din perspectivă europeană. • normele de evaluare. acest lucru trebuie să aibă implicaţii la nivelul contabilităţii.a.

Conform directivei. • profitul (pierderea) fie ca ultimă rubrică a activului. în locul societăţii individuale. Se precizează însă că statele membre pot cere şi întocmirea altor situaţii. Ambele se caracterizează prin flexibilitate. în principal. sub formă de listă sau de cont. de a detalia sau regrupa diferite posturi. • contul de profit şi pierdere. • necompensarea. • anexa (astăzi politicile contabile şi notele explicative). vizează armonizarea întocmirii conturilor consolidate. se lasă posibilitatea de a înscrie: • cheltuielile de constituire. fie cu semnul „+”. Spre exemplu. iar celelalte se folosesc de clasificarea cheltuielilor după funcţiile întreprinderilor. Directiva a 4-a prevede patru scheme. • prudenţa. Aceasta se manifestă atât prin posibilitatea oferită de articolul 4. singura excepţie fiind entitatea de referinţă. din 13 iunie 1983. îmbrăcând forma de listă sau cont. conturile sau situaţiile financiare anuale cuprind: • bilanţul. grupul. • conturile de regularizare. fie separat. în Regatul Unit normele contabile solicită întreprinderilor întocmirea şi publicarea unui tablou de finanţare. • costul istoric. Armonizarea este explicată prin aceleaşi considerente ca şi în cazul conturilor individuale. cea de a doua fiind mai pregnant deschisă către analiza financiară. „-” în structura capitalurilor proprii. În plus. fie ca element component al activului circulant (pentru cele de activ) sau al datoriilor (pentru cele de pasiv). prin articolul 33 se acordă o mare libertate statelor în realizarea procesului de evaluare. Aceasta se manifestă. • asigurarea comparabilităţii şi echivalenţei acestor informaţii. • permanenţa metodelor. Este vorba despre: • nevoia de informare financiară a asociaţilor şi terţilor. Pentru contul de profit şi pierdere. Două dintre ele utilizează clasificarea cheltuielilor după natură. publicarea şi controlul conturilor anuale. de exemplu. Directiva a 7-a. Directiva a 4-a delimitează principiile contabile generale în conformitate cu care trebuie efectuată evaluarea: • continuitatea activităţii. Deşi principiul costurilor istorice rămâne regula de bază în evaluare. prin posibilitatea derogării de la costul istoric şi utilizarea valorii de înlocuire sau a altor valori. Directiva a prezentat două scheme pentru bilanţ: una sub formă de cont şi alta sub formă de listă. dar mai ales prin existenţa opţiunilor de încadrare în schemă a diferitelor elemente. cu date despre situaţia financiară. fie ca element component al imobilizărilor necorporale. • intangibilitatea bilanţului de deschidere. fie înaintea activului imobilizat. Directiva a 4-a mai face precizări privind conţinutul raportului de gestiune. • independenţa exerciţiilor. evoluţia acesteia şi performanţele grupurilor. .

Când cursul de închidere este utilizat. Aceasta duce la diferenţe privind reflectarea fiscalităţii amânate. diferenţele de conversie afectează (cazul Regatului Unit) sau nu (de exemplu.E. sunt următoarele: • Directiva a 4-a nu face nici o referinţă asupra metodei de contabilizare a elementelor în devize. În multe ţări europene. respectiv rapoartele financiare ale acestora. Germania) şi cea a cursului de închidere. Ea cere doar menţionarea în anexă a metodei utilizate. controlul şi publicarea acestora. Directiva a şaptea care vizează conturile consolidate ale societăţilor de grup şi directiva a unsprezecea referitoare la informaţiile care trebuie oferite de filialele companiilor. în lumea anglo-saxonă impozitele amânate sunt contabilizate. „Punctele nevralgice” ale armonizării prin directivele contabile europene. armonizarea contabilă a raportărilor financiare în cadrul U. Conflictul cel mai important rezidă în alegerea între metoda costului istoric (de exemplu.Acest dispozitiv face precizări privind: condiţiile şi modul de întocmire a conturilor consolidate şi a raportului de gestiune. Cea mai importantă este Directiva a patra. Directiva a 4-a nu a reuşit să tranşeze această problemă. este de „dorit” şi „posibilă”. proprietatea economică nici nu există sau. propunem în continuarea studiului şi a analizei noastre câteva teme de reflecţie. are doar o valoare teoretică. fapt care se reflectă în coexistenţa unor soluţii opozabile.E. fac ca în cvasitotalitatea cazurilor. În timp ce în ţările în care conturile se întocmesc într-o optică fiscală nu se face referinţă decât rareori la aceasta. există diferenţe de interpretare a acestora de la o ţară la alta (principiul prudenţei). • Proprietatea nu este percepută în acelaşi fel în diversele ţări. criteriile fixate de Ministerul Finanţelor pentru atribuirea proprietăţii economice. oferind şansa de a „visa” măcar la o Europă contabilă? Am văzut aşadar că procesul armonizării contabile în cadrul Uniunii Europene este parte a armonizării legii companiilor şi este guvernat de cele trei directive principale: Directiva a patra care se referă la conturile individuale ale companiilor. care este şi . Studiile realizate au concluzionat că dacă în termeni de integrare a prevederilor Directivei a 4-a în legislaţiile ţărilor membre se poate vorbi de o armonizare a principiilor. Consecinţa acestei insuficienţe este utilizarea unei diversităţi de metode. locatorul să rămână proprietarul economic. Franţa) contul de profit şi pierdere. • Armonizarea vizează sub aspectul tehnic şi principiile contabile. care deşi a introdus acest concept. în acelaşi timp? • Ce efecte are armonizarea contabilă a statelor din U. încercând să găsim şi răspunsuri acolo unde credem că este de aşteptat şi de înfăptuit acest lucru: • În ce măsură se poate vorbi de un progres pe linia armonizării contabile europene? Este posibilă o „reconciliere culturală contabilă” în sânul Uniunii Europene? • În contextul politic internaţional actual. Este cazul Germaniei. asupra statelor europene care nu sunt membre? • Elaborarea unui cadru conceptual la nivel european ar reduce eforturile de armonizare. dacă există. • Lipsesc precizările privind contabilizarea impozitului pe profit. Întrucât am văzut care sunt cele mai importante slăbiciuni ale directivelor contabile europene.

a fost puternic influenţată de gândirea economică germană. Dar. acea prevedere va trebui anulată. BGH (Bundesgerichtshof). când aplicarea unei prevederi reglementate prin această Directivă nu este compatibilă cu obligaţiile stipulate în paragraful 3. „Conturile anuale vor arăta o imagine adevărată şi fidelă asupra activelor. la modul general. pentru a se oferi o imagine reală şi corectă în înţelesul paragrafului 3…”11 Unii comentatori consideră că germanii nu vor accepta niciodată această formulare. pensiile şi subvenţiile guvernamentale. Întrucât contabilitatea este tot mai mult privită acum ca un limbaj al afacerilor. ca de exemplu: convertirea valutelor străine. leasing-ul. A durat nu mai puţin de 26 de ani de la prima negociere până când ultimul stat a încorporat-o în sistemul său legislativ. pe lângă tranzacţiile noi care nu puteau fi prevăzute. presupunând că acele rapoarte întocmite în conformitate cu legislaţia sunt prin definiţie „reale şi corecte”. pasivelor. 5 . De exemplu. Primii care au ratificat această directivă au fost Marea Britanie şi Danemarca în 1981. pe la mijlocul anilor ’80 au fost create multe instrumente financiare şi au început să fie tot mai mult utilizate pe pieţele financiare. au apărut pe parcurs multe probleme privind acest proces care s-a derulat lent. precum şi ce fel de informaţii trebuie să cuprindă acestea. 2. contului de profit şi pierdere ale unei companii”. Dar germanii au rezolvat „inconvenientele” acestui concept. deoarece principiile puteau fi interpretate diferit în context internaţional. 2.baza celorlalte directive contabile şi care cuprinde principiile de bază ale evaluării şi specifică componenţa rapoartelor financiare.Directiva a patra din Legea companiilor. care implică principiile contabile şi anume principiul realizării. Dar chiar şi aici apăreau probleme. s-a petrecut o importantă schimbare care va marca cursul istoriei: conceptul britanic de „true and fair view” a fost introdus în cuprinsul directivei. 10 11 Comisia Europeană . Oricum. Marea Britanie alături de alte ţări s-a alăturat Uniunii Europene şi în cadrul celei de a doua propuneri revizuite ale comisiei din 1974. art. directivele au fost criticate şi pentru că nu cuprindeau multe aspecte ce erau bine cunoscute la acea vreme. Directiva a patra cuprindea însă principiile generale de evaluare şi se putea argumenta aplicarea acestora. Directiva a patra a fost votată de Consiliu în anul 1978 şi prima dată teoretică de intrare în vigoare a sa a fost anul 1980. ce se înţelegea prin a fi „realizat ceva?” Reprezintă aceasta faptul că o companie a vândut ceva într-o tranzacţie. Este vorba despre curtea superioară supremă a Germaniei. dacă vor înţelege în mod special interpretarea britanică a conceptului de imagine fidelă şi atitudinea britanică privind reglementările contabile. în materie de drept civil care a apelat la Curtea Europeană şi a cerut interpretarea acestui principiu. care.Directiva a patra din Legea companiilor. De exemplu. poziţiei financiare. şi ultima a fost Italia.10 „În cazuri excepţionale. Bineînţeles că toate acestea nu au fost cuprinse în directivele contabile ale Comisiei Europene. În privinţa Directivei a patra. sau poate o companie să înregistreze un venit doar pe baza faptului că există o creştere a valorii generale pe piaţă? Există după cunoştinţa noastră un singur caz adus în atenţia Curţii Europene. este uşor de observat. Comisia a început consultările în anul 1965 iar în 1971 ia naştere şi prima propunere. în anul 1991. legislaţia aflându-se deja într-o stare depăşită. p. p. Oricum în 1973.3 Comisia Europeană . art. prin simplul fapt că au ignorat paragraful 5 al Directivei şi nu l-au asimilat legislaţiei lor.

B. cu privire la acest Comitet de Contact.Curtea Europeană restricţionează explicit interpretarea circumstanţelor foarte specifice cazului.A. există.E. Tehnica dezvăluirii informaţiilor nu rezolvă problema consecinţelor economice şi financiare inegale care odată cu acestea sunt rezultatul cuantificării veniturilor. • Discuţii cu I. prevederile art.A. totuşi acestea au îmbunătăţit conţinutul informaţional al rapoartelor financiare. Funcţiile acestuia vor fi: a. discutându-se aspecte practice ridicate de aplicarea acesteia în plan operaţional.E. Atât reprezentanţi ai guvernului. fără prejudiciu. dar probabil „vocea” acestuia va putea fi auzită prin d-nul van Hulle.B. multă implicare politică îndărătul multor articole scrise de diverse personalităţi. în urma conferinţei organizate de către Comisia U. b. ceea ce necesită în opinia noastră o oarecare îndemânare din partea utilizatorului care va trebui să facă singur toate ajustările pentru a reuşi să compare cifrele raportate de companii similare dar care provin din ţări diferite. armonizarea aplicării acestei Directive prin intermediul întâlnirilor obişnuite. oricum. reprezentantul Comisiei.A.E. A patra directivă conţine forme standardizate ale conturilor anuale. după părerea mea. profesionişti contabili şi academicieni.S. Leuven) Reflecţiile mele personale cu privire la opinia domniei sale exprimată în aceste articole sunt acelea că accentuează prea mult procesul. Comitetul de Contact a fost înfiinţat şi constituie parte a celei de a patra directive şi este compus din reprezentanţi ai guvernului şi ai Comisiei. • Constituirea unui Forum Contabil Consultativ. acesta raporta despre viitorul armonizării standardelor contabile în cadrul U.E. Răspunsurile la criticile aduse directivelor am considerat că pot fi sintetizate şi prezentate sub trei aspecte sau secţiuni principale: • Înfiinţarea unui Comitet de Contact. în mare măsură. Se pare că inexistenţa unui consens asupra validării principiilor şi normelor trebuia „rezolvată” prin a arăta.. Într-un articol scris de d-nul van Hulle. iar funcţiile sale sunt specificate în articolul 52: „Un Comitet de Contact va fi format sub auspiciile Comisiei. completările sau amendamentele acestei directive. destul de dificil să obţinem o imagine nuanţată despre care parte o influenţează pe cealaltă. 169 şi 170 ale Tratatului.S. cel puţin utilizatorului. cât şi un număr de cerinţe de dezvăluire a informaţiilor în raportul managerilor sau în notele explicative la bilanţ şi contul de profit şi pierdere. şi de asemenea profesor de contabilitate la K. Este. Sunt discuţii pe rol între I. cum au fost întocmite rapoartele financiare.” Nu am găsit în urma cercetărilor întreprinse prea multă informaţie făcută publică. (Karel van Hulle este administratorul principal şi contabilul şef al Comisiei C.. aspectul legal-juridic şi că normele I. reprezentanţi ai organizaţiilor europene ai principalilor utilizatori cât şi preparatori de conturi şi reprezentanţi ai organismelor de normalizare contabilă ..U. nu pot fi acceptate în Europa dacă nu cumva vor fi înrădăcinate în procesul legal european. dacă este necesar. la Bruxelles în ianuarie 1990. El a scris câteva articole despre armonizarea Comunitară în mod special şi despre cea internaţională în mod general.. nici un principiu general nu putea fi dedus din acesta. Chiar dacă directivele contabile nu au reuşit să îndrume cu succes.B. de a facilita.S. în anul 1992. problemele legate de evaluare. favorizând unul sau altul din modelele de armonizare. şi U. în concluzie. de a recomanda Comisiei.

. normele contabile internaţionale fiind menţionate în mod particular. astfel că rezultatele vor reflecta din ce în ce mai mult poziţia U. Comisia a încercat în acest sens să iniţieze discuţii cu lumea contabilă americană despre recunoaşterea reciprocă a conturilor anuale. şi este vorba în special de cei cotaţi la Bursa de valori din New York care nu acceptă standardele contabile europene. Aceasta va permite Uniunii să câştige în mod progresiv o poziţie mai influentă asupra activităţii I.B.E. Spre surprinderea profesorului van Hulle. pentru a facilita apropierea de activitatea Comisiei depusă pe linia armonizării contabilităţii.E.S.S.13 Primul şi poate cel mai semnificativ rezultat al acestei noi abordări. S-a găsit că există doar două conflicte majore: este vorba 12 13 European Accounting Review.A. Comisia poate decide de asemenea încorporarea propunerii de la Forum într-o recomandare”. să asigure conformitatea.”. la nivelul Comunităţii s-ar putea să nu se iniţieze noua legislaţie... influenţeze „procesul de armonizare internaţională”. Decizia se va lua de la caz la caz pe baza consultării cu membrii Forumului şi ai Comisiei de Contact.S. incluzând stabilirea agendei de lucru. Comisia adoptă o nouă abordare sau chiar atitudine şi într-un comunicat de la comisie. Într-un alt articol.E.S. se spune: …”Comisia va trebui să decidă care statut se va acorda concluziilor trase în urma dezbaterilor din cadrul Forumului. se regăseşte propunerea ca U..:…”pentru a se asigura iminenta implicare europeană în activitatea continuă din cadrul I. nr. al normelor I.E.B. să sprijine. Fondul acestei noi abordări sau viziuni o constituie preocuparea specială vis-à-vis de „actorii globali” care au nevoie de capital. (Van Hulle.E. ca urmare a influenţării I.B.B. În loc să aducă amendamente directivei. 387-396 Armonizarea contabilă: o nouă strategie vis-a-vis de armonizarea internaŃională. „dar s-a găsit puţin interes din partea americanilor”. Aceasta este provocarea armonizării. pentru a se afla dacă există divergenţe mari între cele două modele sau referenţiale de armonizare şi pentru a se descrie sistematic natura eventualelor diferenţe. asupra căruia vom mai reveni pe parcursul demersurilor noastre de cercetare ştiinţifică. Dar este de asemenea la fel de important ca U.naţională au participat la conferinţă.. cu Directivele contabile europene ale U.A. Dacă se realizează progrese fără adoptarea noii legislaţii. În anul 1995.A. pag.S.A. a fost un studiu comparativ întocmit de F. S-ar putea să nu le placă. O poziţie unanim acceptată din partea U. dar tot cred că normele comunitare sunt cu mult mai bune decât cele care există acum în alte ţări. viziuni şi atitudini în acelaşi timp. rezultatul acestei conferinţe a fost că nimeni nu a mai dorit reducerea numărului de opţiuni sau alternative din Directiva a patra. Comitetul de Contact va examina şi va căuta să stabilească o poziţie acceptată în viitoarele standarde preliminare publicate de I. Forumul este prezidat de Comisie. asupra acestora poate fi mai apoi transmisă I.A.B. Se crede însă la ora actuală în posibilitatea înregistrării unui succes mai răsunător din partea Comisiei. 2. COM 95(98) .” 12 O altă consecinţă a Conferinţei din 1990 a fost crearea Forumului Consultativ Contabil în sprijinul părţilor interesate de raportările financiare. Este de asemenea interesant a se observa cât de mândri sunt oamenii în privinţa propriilor lor reguli contabile şi de fapt cât de mare este mândria lor.E.. 1992).S.E. domnia sa şi-a exprimat indignarea privind dificultăţile întâmpinate de procesul armonizării contabile europene:…”Este corect a spune că standardele contabile încă diferă destul de mult de la ţară la ţară.B.A. convergenţa acestor norme internaţionale cu directivele contabile şi cu Legea Comunitară. 1993. Desigur.

1988. Editura Eminescu. Se simte tot mai acut nevoia unei metode care să conducă la identificarea unui adevărat cadru contabil comun ori a unei doctrine care să impulsioneze normalizarea contabilă în plină derulare în Europa. Din această analiză a Comisiei de Contact se desprinde concluzia că nu sunt diferenţe semnificative între aceste două modele de normalizare şi armonizare. Întrucât contabilitatea este un fenomen social reglementat. Contabilitatea a fost şi este văzută în continuare ca şi un domeniu în care există numeroase interese şi prin urmare a fost ales modelul reprezentării şi a fost firesc să se reglementeze părţi ale contabilităţii. mulţi contabili se vor teme de îndată ce vor auzi cuvântul lege şi metodă legală. Identificarea unui cadru contabil european . considerăm că o asemenea metodă este relevantă şi că gândirea contabilă va deveni mai structurată. Dar în domeniul contabilităţii nu s-a afirmat suficient de combativ şi hotărâtor.despre fondul comercial şi condiţiile de consolidare a conturilor de grup. Ceea ce s-a subliniat până acum în literatura de specialitate în domeniul contabilităţii cu privire la armonizarea europeană este conflictul de interese. Se regăsesc. transformând-o astfel realmente într-un puternic actor internaţional.3.E. între cele două referenţiale. Ceea ce le trebuie europenilor pentru a face un pas înainte în procesul armonizării contabile credem că este o metodă mai structurată. În „tradiţia continentală” se obişnuieşte să se discute despre soluţiile contabile ca despre convenţii.E. Oricum însă. „cea mai bună filozofie este cea a acţiunii”. şi pare de asemenea să comporte reglementări juridice. pag. însă raţiuni juridice nu s-au aplicat expres. un cadru care să genereze „o bază unitară” şi să permită obţinerea de soluţii contabile într-un mod mai constructiv. deoarece pe bună dreptate pentru ei aceasta înseamnă a preda iniţiativa. Blaga.. astfel încât nu s-a observat prea multă acţiune. a o transfera unei profesii concurente-avocaţilor. 10 14 .abordare juridică Am afirmat anterior că U. se poate declara întreaga situaţie ca fiind cel puţin nesatisfăcătoare sau cum s-ar exprima poetul:…”şi tot ce-i neînţeles se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari”. adică soluţii dezvoltate ca acorduri după un proces de „negocieri” între diferitele grupuri interesate. de asemenea diferenţe fundamentale între principiile contabile generale care descriu cele două referenţiale. Este firesc ca un proces de interacţiune între oameni să presupună atât conflicte de interese cât şi o comuniune de interese şi la fel se întâmplă şi în cadrul cooperării europene. Aceasta fiind o concluzie foarte surprinzătoare. de vreme ce ambele modele de armonizare conţin un număr de opţiuni care în practică sunt utilizate în mod diferit şi conduc la rezultate divergente. este un actor internaţional. considerăm că această insuficienţă derivă din nesiguranţa ce poate fi recunoscută în privinţa obiectivelor armonizării contabile. concretizată în acţiune. întărind convingerile noastre că armonizarea nu este doar o sintagmă foarte în vogă în ultimele decenii sau chiar un trend. Legea are rolul de a codifica „acordurile” şi de a le oferi un temei juridic. în drept. 14 5. „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”. Poezii antume. L. nu este nici o utopie ci este o realitate aproape palpabilă. Parafrazându-l pe N. Gândirea judiciară este destul de frecvent întâlnită. Considerând numai diferenţierile la nivelul principiilor contabile şi aria de cuprindere sub aspect tematic mult mai vastă a IAS decât a directivelor U. Bucureşti. Iorga.

În timp ce profesia juridică ne ajută să găsim sursele. Aceasta înseamnă că atât regulile cât şi procedurile de interpretare a regulilor sunt acorduri sociale. convenţii în sine. există de asemenea. multe cercetări bazate pe literatura britanică. dar există reguli de procedură. cu o abordare constructivă a contabilităţii. precum şi reguli de conţinut. la fel şi în ceea ce priveşte procedurile de interpretare a acestor reguli. În demersurile noastre întreprinse. Care principii sunt exacte şi care reguli se aplică este o chestiune pe care trebuie să o decidă actorii din acest domeniu. A considera contabilitatea ca un ansamblu de convenţii şi construcţii sociale. legea este studiată prin rolul său ca mediu central de echilibrare a aşteptărilor sociale şi de facilitare a integrării. dreptul în esenţă şi în această ipostază nu se poate baza numai pe ameninţarea cu pedeapsa. Metoda juridică. se acordă atenţie naturii politice a contabilităţii. se comportă diferit faţă de situaţiile când trebuie să ia decizii făţiş şi să le susţină în interacţiunea lor cu alţii. O cale simplă de a susţine o metodă juridică este a spune că astăzi contabilitatea este reglementată juridic în Europa. atunci când îşi păstrează anonimatul. Raţionalitatea politică ia în considerare faptul că. intrarea în Uniunea Europeană înseamnă că o ţară trebuie să-şi adapteze sistemul de drept pentru armonizarea acestuia cu procedurile stabilite în cadrul Comunităţii. Metoda juridică poate fi un asemenea dispozitiv. dar şi necesară. care pe termen lung conferă echitate. aşadar o metodă juridică nu este doar relevantă. deoarece legea. izvoarele relevante care susţin acordurile sociale. Cei care urmează o raţionalitate politică sunt gata să acţioneze în interesul public dacă şi alţii o fac.pe care mulţi contabili le consideră ca o ameninţare.1991). ei sunt gata să sugereze principii şi norme. relaţia dintre drept şi contabilitate este mai controversată în Marea Britanie decât în restul Europei. întrucât pentru programul U. o raţionalitate politică şi nu una economică. aşa cum este ea propusă aici nu are drept rezultat nici unul dintre aceste lucruri. Deosebirea constă mai degrabă în comportamentul care urmează un alt tip de raţionalitate.E. Astăzi. Aceasta este modalitatea logică de cooperare în societăţile complexe din punct de vedere politic şi interdependente economic. Până şi Solomons (1978. care este bine cunoscut . profesioniştii contabili trebuie să interpreteze conţinutul lor. Cum dictonul „pacta sunt servanda” s-a dovedit a fi o idee foarte rezonabilă în societate. În Europa este „potrivită” o metodă juridică. A utiliza o metodă juridică nu înseamnă neapărat a pune forma juridică înaintea substanţei economice a evenimentelor. economia are de a face cu mai mult decât eficienţa „obtuză”. legea trebuie să se clădească pe angajament şi astfel ea devine puternică. şi acesta este primul pas spre a prelua controlul asupra consecinţelor economice ale contabilităţii. care să ajute la înţelegerea şi soluţionarea aspectelor contabile şi la emiterea judecăţilor de valoare într-o manieră mai structurată. justeţe şi condiţii corecte de cooperare. De fapt. Prin utilizarea unei metode juridice. Iar această diferenţă contează. Rawls a arătat că oamenii. Procedurile juridice sunt. asupra cărora s-a convenit. de armonizare nu există nici un cadru conceptual în sens anglo-saxon adoptat. În ciuda acestui fapt. Imaginea şi forma juridică a fost considerată prea critică şi deci lipsită de interes în tradiţia contabilă anglo-saxonă. cum ar veni. înseamnă că se impune necesitatea unei metode care să ia în considerare aceste aspecte. nu este nevoie să punem sub semnul întrebării necesitatea unei metode juridice. Procesul de reglementare trebuie să fie unul deschis.

Astfel. ci mai degrabă pe cât de utile se consideră a fi acestea. În societăţile moderne de astăzi calea aleasă a fost cea a unei combinaţii.ceea ce în opinia noastră este situaţia Directivelor comunitare. Dacă ne concentrăm pe contabilitate ca şi domeniu reglementat. viziune asupra viitorului: care este obiectivul final şi suprem al armonizării comunitare? Cea de a treia dintre dimensiunile hermeneutice este exterior/interior. trebuie să cercetăm procesul istoric care a dus la dezvoltarea directivelor cu condiţiile sale. comune din cadrul U. trecut/viitor. admite că aceasta are consecinţe economice. Archer (1993) este de părere că jurisprudenţa este utilă dacă reglementările sunt promulgate de către organizaţii private. Opinia domniei sale se armonizează bine cu propriile noastre raţionamente în această chestiune. Dacă vrem să înţelegem cum trebuie să interpretăm conţinutul directivelor europene astăzi. exterior/interior. regulile trebuie interpretate din principii iar principiile trebuie să fie definite din regulile specifice precizate în directive.. Ele vizează mai degrabă idei produse de om. el făcând deosebirea între o „bază dogmatică-legală” şi „jurisprudenţă”. există . Multe elemente contabile nu pot fi observate în lumea reală. amestec între reglementarea publică şi cea privată. În cadrul acestei secţiuni nu ne ocupăm de chestiunea reglementării publice sau private. Aceste trei dimensiuni vor fi aplicate în studiul nostru pentru a selecta sursele de date relevante care ne pot ajuta să tragem concluzii asupra contabilităţii europene. Astfel. tragem aceleaşi concluzii ca şi cele ale lui Hyden pentru studiile de drept care pot să fie dogmatice/aplicate sau interpretativ/descriptive. iar metoda promovată în aceste rânduri ţine cont de aceasta. care a fost şi este încă mult discutată în literatura de contabilitate. spre deosebire de hărţi. Pentru a începe cu prima dimensiune.E. În afară de acestea.” Metoda juridică se referă la regulile de procedură şi poate fi utilizată indiferent dacă reglementarea este sub formă de lege sau nu. pe care statele membre trebuie să le urmeze. declaraţiile contabile sunt alcătuite în special din fenomene non-empirice. dar să avem totodată şi o concepţie. A doua dimensiune a interpretării este dimensiunea timp.. Conform hermeneuticii. neutre asupra contabilităţii. nu suntem de acord nici cu Ordelheide (1996) care pretinde că regulile specifice pot fi interpretate separat de principiile generale (lex specialis se aplică înaintea lex generalis). considerăm că regulile specifice ale directivelor trebuie interpretate din principiile contabile generale şi din obiectivele U. şi nici cu dorinţa exprimată de Alexander & Archer (1998) de a avea o metaregulă care ar putea ajuta unilateral la înţelegerea specificului dezirabil. Dezbaterile cu privire la diferite sisteme de măsurare sau evaluare par a se concentra nu pe abilitatea ori capacitatea lor de a măsura empiric elementele. Suntem de acord cu Miller & Power (1992) asupra faptului că în practică aceasta nu este o chestiune de „variante”. Condiţiile exterioare sunt regulile de procedură stipulate în acordurile reciproce.pentru că accentuează părerile profesionale.E. Asemenea argumente nu pot fi rezolvate doar prin a lua în considerare dovezile empirice. Bromwich are un argument puternic împotriva acestei opinii şi a „teoriei hărţilor”:…”oricum. cea a părţii/întregului. există trei dimensiuni într-o interpretare: parte/întreg. Metoda juridică utilizată aici este metoda interpretării. Lehrberg (1996) afirmă că metoda juridică este extrem de valoroasă dacă legea sau alte surse de drept nu sunt contradictorii . numeroase teorii contabile concurente nu sunt ipoteze referitoare la chestiuni empirice.

atunci este mai interesant de aflat acele soluţii care sunt într-adevăr convenţii.E. Însă Curtea U. nu. Materialul secundar este alcătuit în special din documente promulgate. este diferit de rolul tribunalului în ţările care aplică dreptul civil. precis întrucât ambele curţi de justiţie au o poziţie centrală în cadrul sistemelor lor de drept. propunerile şi declaraţiile. Nu în ultimul rând. p. dar poate fi utilizată ca şi ghid de interpretare al acesteia. curtea de justiţie) sunt conduse de instituţii politice şi de voinţa politică în mare măsură. care are un rol bine stabilit. directivele şi rezoluţiile au caracter obligatoriu. În caz de conflict între justiţia scrisă şi cea nescrisă.. Activitatea de pregătire este utilizată foarte puţin în dreptul cutumiar. pentru că se resimte nevoia de a găsi linia de demarcaţie între ceea ce este permis şi ceea ce nu este permis.E. care se bazează mai mult pe practică. Dacă metoda juridică trebuie folosită pentru soluţionarea conflictelor. putem afirma că Curtea U. În pofida acestui lucru.E. este o instituţie centrală în cadrul proceselor politice. datorită internaţionalizării. principiile pot fi utilizate pentru a respinge sau anula justiţia scrisă. iar argumentele provenite din intenţie legislativă sunt mult mai puţin întâlnite în Marea Britanie decât în oricare altă ţară. Sursele de drept identificate la nivelul Uniunii Europene sunt următoarele: • Materiale. ea nu poate anula justiţia primară. directivele sunt negociate în final de reprezentanţi ai guvernelor statelor membre. întrucât procedurile juridice sunt convenţii între părţile implicate şi se aşteaptă ca grupuri diferite să se implice în zone substanţial diferite. Dacă comparăm rolul curţii de justiţie a U. Principiile juridice generale sunt considerate ca sursă juridică în sine. • Principii juridice generale. • Practica tribunalelor Comunităţii Europene. legiferate de instituţiile comunitare.condiţiile interne ale statelor membre. adică asupra cărora toţi pot fi de acord că ele sunt permise. pe când curtea americană ar trebui să exercite control juridic asupra proceselor politice. Întrebări care se nasc firesc.139). decât a găsi limita maximă a permisivităţii.E. De exemplu.E. secundară. Curtea U. documente juridice scrise. nu există o ordine ierarhică clară între sursele de drept şi rolul Curţii supreme a U. rezoluţiile. completează teritoriul cercetării noastre: care a fost poziţia iniţială a statelor membre?. care sunt condiţiile în implementarea directivelor? Un aspect important al unei metode juridice este acela de a identifica ce surse pot fi utilizate pentru interpretări. este extrem de politic. Decretele. directivele. a acordat atenţie de asemenea şi reglementărilor care nu au un caracter obligatoriu. cu cel al curţii din SUA. este dominată de voinţa politică şi judecătorii acţionează adesea ca . Instituţiile administrative (incluzând tribunalul.E. • Doctrină. Sistemele de drept europene sunt împărţite tradiţional în două mari grupuri: tradiţia dreptului civil şi cea a dreptului cutumiar jurisprudenţial. Tradiţia dreptului civil se bazează mai mult pe litera legii decât tradiţia dreptului cutumiar. cea a utilizării diverselor surse şi a efectuării diferitelor ponderi ale acestora. cum sunt: decretele. Materialul juridic scris poate fi împărţit în material primar şi material secundar. Dar dacă se utilizează metoda juridică pentru a decide asupra ceea ce s-a hotărât de fapt. Selecţia surselor variază de asemenea între diverse zone substanţiale şi acest lucru este destul de firesc. (Hartley 1994. Trebuie de asemenea să reţinem că procesul juridic în U. există o tendinţă bine conturată. propunerile şi declaraţiile. atunci reglementările obligatorii sunt cele mai relevante.

pe când judecătorii curţii americane sunt numiţi ca membri distinşi. de onoare ai expertizei legale juridice. deşi nu sunt oficiali aleşi în această calitate. .reprezentanţi ai ţărilor lor.

Capitolul 6. Strategii de armonizare contabilă adoptate de IASB Având în vedere internaţionalizarea pieţelor financiare, de unde necesitatea „dotării” marilor întreprinderi multinaţionale cu un ansamblu de norme, norme cu privire la care se năştea fireşte întrebarea, cine le va defini, problema care se punea era deci, cui să revină sarcina de a gestiona acest proces de elaborare, revizuire şi perfecţionare a normelor contabile. Comisia americană de valori mobiliare dorea ca standardele americane să devină elemente de referinţă, dar multe alte ţări doreau afirmarea mai evidentă a normelor internaţionale. Şi în interiorul Uniunii Europene, ca răspuns la întrebarea de mai sus, organismele de normalizare începeau să se agite. Nevoia de schimbare se făcea simţită tot mai acut. Ea venea atât din exteriorul cât şi din interiorul Uniunii Europene. Astfel, decizia Comisiei Europene de a accepta participarea în Comitetul consultativ al IASC din 1990, în calitate de observator, a fost întâmpinată favorabil de majoritatea statelor membre. Cu toate acestea însă, participarea Comisiei la lucrările IASC, s-a confruntat cu o serie de probleme. Frecvent, explicaţia pentru aceste greutăţi se găsea în faptul că, pentru multe dintre temele discutate de IASC, nu există un răspuns clar în directive. Toate organismele interesate au în ultimii ani pe prim planul agendei lor de lucru, necesitatea de a dinamiza procesul de armonizare în domeniul contabil. În acest sens problema cea mai stringentă era aceea a întreprinderilor multinaţionale iar una dintre soluţiile posibile era excluderea lor din câmpul de aplicare a directivelor, lăsânduli-se libertatea de a utiliza alte norme contabile. Soluţia nu era, totuşi lipsită de complexitate, deoarece trebuia să se clarifice, pe de o parte ce tip de societăţi ar intra în această categorie iar pe de altă parte, ce norme contabile să le fie autorizate, cele internaţionale, americane sau ambele. Mai mult, ea ar fi necesitat modificarea directivelor, fapt ce ar fi cerut o perioadă mai lungă şi renunţarea la abordarea omogenă, în materie de armonizare contabilă, abordare care fusese până acum piesa de rezistenţă a Uniunii Europene. Continuând aceeaşi idee, soluţia recunoaşterii mutuale a conturilor anuale, printr-un acord cu Statele Unite, nu trezea interes americanilor, deoarece normele lor erau, oricum recunoscute, ca să nu mai vorbim despre faptul că eterogenitatea directivelor nar fi permis să se dispună de un ansamblu de norme detaliate, care să răspundă exigenţelor acestora. După ce s-a renunţat la revizuirea directivelor, proiectul fiind considerat de prea mare anvergură şi costisitor, s-a eliminat totodată şi soluţia creării unui organism european de normalizare contabilă, pentru a nu da naştere la un al treilea nivel de norme, la nivel european s-a fixat prioritatea convergenţei normelor naţionale cu cele internaţionale şi s-a urmărit conformitatea între IAS – uri şi Directive. Responsabilii IASC s-au arătat disponibili să revadă orice normă care nu ar fi fost în conformitate cu Directivele. Examinarea normelor contabile internaţionale a fost încredinţată unui grup de lucru restrâns, care reunea experţi reprezentanţi ai statelor membre, grup prezidat de Comisia europeană. 6.1. Premise ale elaborării strategiilor de armonizare contabilă internaţională

În comparaţie cu modul de aplicare a Directivelor europene, IASC emite norme care nu sunt obligatorii. Pe de altă parte, în activitatea sa, IASC nu suferă, de o interfaţă politică, deci poate căuta cea mai bună soluţie tehnică la anumite aspecte contabile. În ceea ce priveşte scopul pentru care IASC a fost creat pot să apară unele îndoieli, fiindcă centrul de interes îl constituie conturile consolidate ale societăţilor multinaţionale cotate la bursă. IASC pretinde însă a fi în serviciul întreprinderilor comerciale din întreaga lume. Eforturile de armonizare întreprinse de acest organism se îndreaptă spre realizarea unui veritabil consens internaţional şi spre suprimarea barierelor create de autorităţile bursiere. Se invocă nu de puţine ori că acest comitet reprezintă o sursă de inspiraţie sau un punct de reper pentru normalizatorii naţionali. Acest lucru este foarte adevărat, dar IASB este prea adaptat întreprinderilor multinaţionale pentru a putea răspunde unor necesităţi ale unor economii în creştere. Prin urmare, IASB ar trebui luat ca referenţial şi nu ca o regulă de aplicat de către aceste ţări. Gilbert Gelard, referindu-se la IASC, sublinia: „Este o garanţie împotriva adoptării, la nivelul întregii comunităţi financiare, a normelor americane, făcute pentru americani, fără contrapropuneri echilibrate, ţinând cont de idei valabile care ar putea fi emise de neamericani”. Trebuie menţionat faptul că, începând cu anii ’80, IASC a adoptat o nouă politică de armonizare, definită printr-o mai mare implicare în realizarea unor norme contabile recunoscute de bursele de valori din întreaga lume. Astfel un acord între IASC şi IOSCO, încheiat în anul 1987 a condus la elaborarea unui program de ameliorare finalizat în 1989 şi al cărui scop era eliminarea în cea mai mare parte a opţiunilor existente la nivelul normelor şi de a se completa subiecte neacoperite din practică. Teoretic dar probabil şi practic, programul ar fi condus la acceptarea normelor de către IOSCO, fără a se ajunge la modificarea rolului IASC. Sau, cu alte cuvinte, IASC ar fi devenit un organism oficial de normalizare contabilă. Comparativ cu beneficiile mari rezultate în urma deschiderii către piaţa financiară americană, pentru societăţile europene cotate, după cum evaluează specialiştii, costul unui asemenea program era nesemnificativ. Şi pentru a întări cele menţionate anterior, acordul s-a constituit, de asemenea, într-un real stimulent pentru organismele naţionale de normalizare, în vederea alinierii cerinţelor normelor contabile ale IASC. Programul a fost însă abandonat, ca urmare a refuzului comisiei tehnice a IOSCO de a recunoaşte normele contabile revizuite. Şi redefinit ulterior în 1995. Un singur lucru este foarte clar aici. În absenţa înţelegerii dintre IASC şi IOSCO, câştig de cauză de regulă au avut normele contabile americane iar în aceste condiţii Comisia Europeană, aflată la ora maturităţii sale în materie de strategie de armonizare contabilă, a conştientizat că orientarea spre referenţialul internaţional ar putea fi o soluţie. Pentru a facilita utilizarea IAS – urilor şi în acelaşi timp asigurarea respectării directivelor se cer următoarele: • în vederea respectării normelor IAS existente, trebuie depăşit orice conflict între standarde (norme) şi directive; • în vederea respectării viitoarelor IAS, Uniunea Europeană va trebui să fie în măsură să asigure că acestea nu vor conţine conflicte fundamentale cu directivele europene. În prezent, în condiţiile recunoaşterii mutaţiilor structurale produse în contabilitatea internaţională ca urmare a fenomenelor de globalizare şi

internaţionalizare a pieţelor de capitaluri, premisele create în vederea elaborării unor noi strategii de armonizare contabilă sunt: • rezultatul acordului sau a înţelegerii dintre IASC şi IOSCO; • amendarea Directivei a 4-a, anunţată de Comisia Europeană pentru a facilita astfel utilizarea IAS; • reacţia pozitivă a anumitor ţări europene la nevoile unor societăţi cotate la bursele de valori, prin adoptarea unei noi legislaţii care se îndreaptă spre anumite reguli contabile acceptate internaţional; • introducerea monedei euro încurajează o mai mare transparenţă în contabilitate prin impunerea unui singur cadru contabil conceptual. IASC este singurul organism care asigură conceperea şi perfecţionarea de norme contabile, la nivel internaţional. Chiar dacă ONU şi OCDE au puterea să elaboreze norme, ele nu-şi asumă „de facto”, rolul normalizator şi se bazează pe lucrările IASC. După cum ştim, normele internaţionale, se referă în general la evaluarea, prezentarea şi comunicarea informaţiilor, relative la situaţiile financiare ale întreprinderii. Sub aspectul redactării lor, ele sunt de inspiraţie britanică, adică: destul de concise, vizând mai mult principiile decât regulile şi lăsând o marjă largă de manevră judecăţii profesionale. Această concepţie este opusă celei specifice normelor americane, emise de FASB, care sunt extrem de detaliate. Ceea ce îl face pe Gilbert Gelard, să afirme că: „nu trebuie să pui toţi anglo-saxonii în acelaşi coş”. Cu toate acestea, multe ţări europene au simţit că IASC a constituit în mare parte un front în favoarea SUA şi a Regatului Unit. În acest sens, reputatul profesor C. Nobes spunea: „Într-o oarecare măsură, IASC a fost văzut ca un cal troian ce ascundea inamicul anglo-american înăuntrul unei respectabile faţade internaţionale. Calul este condus în inima Europei şi de aici contribuţia sa subtilă la subminarea contabilităţii continentale tradiţionale.” Destul de „grele” aceste cuvinte ale renumitului profesor Nobes, în comparaţie cu viziunea optimistă a lui Gelard. De unde, revelaţia noastră de moment este că, armonizarea presupune şi o apropiere prealabilă a diferitelor moduri de a gândi, înainte de a acţiona. 6.2. Etape ale procesului strategic de normalizare şi armonizare contabilă internaţională, elaborat de I.A.S.B. IASC, astăzi IASB este o operă instituţională a profesiei contabile. Din anul 1983, membrii IASB includ toate organismele profesionale contabile, membre ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor. Să înţelegem deci că, normele contabile sunt opera contabililor. Sau mai bine să fim realişti ! Clemenceau spunea că, războiul este un lucru prea important pentru a fi încredinţat militarilor. Analizând critic procesul istoric de normalizare contabilă din Statele Unite, Bernard Colasse, releva că: „…normalizarea contabilităţii este, socialmente, prea importantă, pentru a fi încredinţată numai contabililor. În acest efort uriaş se înscriu, pe o poziţie privilegiată, investitorii şi statul, dar şi alţi utilizatori de informaţii contabile precum partenerii comerciali, sistemul financiar – bancar, sindicatele etc.” (citat preluat din N. Feleagă, Sisteme contabile comparate, Ediţia a II-a, vol. II, Normele contabile internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2000, pag.16)

Desigur o etapizare a procesului istoric al armonizării contabile internaţionale, este o activitate extrem de complexă care cere foarte multă răbdare, rigurozitate dar şi migală. Precizia chirurgicală cu care trebuie disecat ştiinţific un asemenea subiect generos, a invitat pe mulţi cunoscători de contabilitate internaţională la un asemenea demers. Nu sunt puţin cei care s-au aplecat asupra subiectului în speranţa de a aduce ceva nou în cunoaşterea procesului de armonizare dar câţiva sunt cu adevărat cei care au înţeles despre ce este vorba. Nu ne propunem ceva atât de îndrăzneţ, dar în urma analizei aprofundate efectuate asupra procesului, constatăm că o parte din fazele unui asemenea proces de armonizare contabilă internaţională se suprapun etapelor strategice ale IASB, parcurse în realizarea rolului său normalizator şi armonizator. Astfel pentru a marca aceste etape, vom purcede la prezentarea unei retrospective a locului şi rolului IASB, în armonizarea contabilă internaţională între anii 1973 şi 2003. Etapa cuprinsă între anii 1973-1988: În căutarea consensului O caracteristică de bază a activităţii IASC este dată de abordarea consensuală şi caracterul democratic al procesului de adoptare a normelor. Rezultat al acestui demers, normele publicate între 1973 şi 1988 ofereau opţiuni destul de largi şi favorizau acceptarea lor de către un număr mare de întreprinderi. Utilizându-se acest joc al opţiunilor care figura în aceste norme, aceeaşi operaţie putea să fie contabilizată în mod diferit, respectându-se fără mari probleme zona conformităţii cu normele IASC. Din nefericire, este evident că un asemenea demers – căutarea consensului – se făcea în detrimentul obiectivului armonizării şi comparabilităţii situaţiilor financiare. Pentru a rezuma se poate spune că, primele norme internaţionale descriau toate practicile recunoscute în lumea occidentală, fiind eliminate cele care erau calificate ca prea deviate sau extravagante. Cu alte cuvinte, evocând cele zise de preşedintele organismului internaţional, în acea vreme: „ceea ce este important în normele IASC nu este ceea ce ele autorizează, ci ceea ce ele interzic”. Această etapă a procesului strategic de armonizare al IASC, s-a dovedit a fi o fază de pionierat, caracterizată de o abordare suplă, pe opţiuni, care a condus la norme internaţionale foarte populare, fiecare regăsindu-se în normă, nimeni nefiind exclus. Etapa cuprinsă între anii 1989-1993: În căutarea comparabilităţii Faza consensului a condus la o perioadă de lipsă de credibilitate. Un text care permite un lucru şi contrariul său este o normă ? Aceasta este întrebarea care a marcat perioada amintită. Din răspunsul negativ la această întrebare a apărut ideea de a nu reţine, dintre opţiunile existente, decât una, în numele asigurării comparabilităţii datelor. Şi măsura a fost luată. În ianuarie 1989, IASC a publicat, un proiect E 32 „Comparabilitatea situaţiilor financiare”, care viza tocmai reducerea numărului de opţiuni contabile. Proiectul a devenit realitate în noiembrie 1993, pentru că el a dat naştere la publicarea a zece norme revizuite, aplicabile pentru prima dată în exerciţiile deschise începând cu 1 ianuarie 1995. Normele contabile internaţionale, vor permite, începând cu acea dată, în unele cazuri, utilizarea a două prelucrări contabile pentru tranzacţiile şi evenimentele de aceeaşi natură, una din prelucrări fiind denumită „prelucrare de referinţă” iar cealaltă, „altă prelucrare autorizată” . Declaraţia de intenţie privind „Comparabilitatea situaţiilor financiare” din 1990, dădea explicaţia următoare:

„Consiliul s-a pronunţat că trebuia să fie utilizat semnul de „prelucrare de referinţă”, în locul expresiei propuse, „prelucrare preferenţială”, pentru cele câteva cazuri în care el continuă să autorizeze o alegere pentru prelucrarea contabilă a tranzacţiilor şi evenimentelor de aceeaşi natură. Expresia „prelucrare de referinţă” reflectă într-un mod mai exact intenţia Consiliului de a identifica un punct de referinţă, atunci când trebuie să se facă o alegere între mai multe alternative”. Obiectivul acestei etape strategice se pare că avea o notă politică: de a face standardele contabile internaţionale acceptabile pe toate pieţele financiare din lume. Perioada a fost marcată de mai multe reuşite decât cea precedentă iar procesul de armonizare contabilă internaţională raportat la realizările organismului a progresat şi a intrat în linie dreaptă, cea a armonizării în principal prin referire la standardele internaţionale. 1994 – Un an dificil pentru IASC Deoarece IASC era în plin proces de consolidare a rolului său de principal organism normalizator şi armonizator, alţi actori globali „binevoitori” interesaţi în subminarea poziţiei ocupate de IASC s-au opus destul de vehement unor norme ale organismului. Astfel, în timp ce IASC tocmai îşi publica unele standarde revizuite şi ameliorate, se năşteau incertitudini importante, referitoare la viitorul organismului internaţional în procesul de armonizare contabilă. Acestea s-au constituit în adevărate semne de nelinişte şi pentru procesul de armonizare în sine, care considerăm se suprapune în acest caz acestei perioade controversate şi zbuciumate traversate de IASC. IOSCO este unul dintre adversarii IASC – ului în această etapă, deoarece respinge o parte din standardele internaţionale. Această respingere s-a produs întrucât IOSCO în 1993, aprobase o listă de aspecte contabile esenţiale, pe care întreprinderile multinaţionale trebuiau să le trateze, în mod obligatoriu, în prospectele de emisiune de titluri şi în notele de informaţii. Cu ocazia conferinţei sale anuale din 1994, IOSCO a considerat însă că zece din standardele internaţionale, ce tratau astfel de aspecte contabile esenţiale, nu erau acceptabile. Opoziţia faţă de dispoziţiile unor proiecte de normă ale IASC, apare şi din partea întreprinderilor, şi se manifestă cu evidenţă în cazul normelor revizuite IAS 9 „Costurile activităţilor de cercetare şi de dezvoltare”, care ulterior este abrogată şi înlocuită de IAS 38 „Imobilizările necorporale” şi IAS 22 „Grupările de întreprinderi”. Posibilitatea publicării unei singure imagini a conturilor reglementate, se reduce în contextul utilizării standardelor. Dacă, până acum căutarea unui consens mai mare limita numărul de divergenţe între normele IASC şi cele naţionale, revizuirea normelor va introduce divergenţe noi, semnificative. După ce, în 1990 Uniunea Europeană, declarase că încurajează o acţiune concertată cu IASC, în vederea avansării procesului de armonizare internaţională, acum strategia europeană în materie contabilă dădea semne vădite de ezitare. Şi aceasta deoarece, UE lăsa să se înţeleagă că s-ar putea orienta spre conceperea de norme contabile proprii, reproşând organismului internaţional în special elaborarea de standarde puternic inspirate din normele americane considerate inadaptabile contextului european. Sau un fel de „îmi iau jucăriile şi plec”, „mă descurc mult mai bine singur”, în traducere, poziţia luată de UE. 1995,” Soarele se iveşte printre nori”, adică semnele unei prime evoluţii pozitive

În prima parte a anului 1995, apar semnele dezamorsării stării de criză contabilă. Franţa şi Germania iau poziţii în favoarea standardelor internaţionale. Mai întâi, în Franţa se ia poziţie în favoarea normelor IASC, poziţie care se manifestă, în mod practic prin: • avizul organismului francez de normalizare contabilă, CNC, din ianuarie 1995, care acceptă ca revizuirea normelor IASC să poată antrena, în anumite condiţii, o schimbare de metode contabile în conturile franceze; • avizul favorabil al Comisiei franceze de valori mobiliare, din mai 1995, care pleda pentru aplicarea standardelor internaţionale revizuite. În caz contrar, în scurt timp, toate ţările lumii ar aplica standardele americane, ceea ce ar face să se prefere un prezent imperfect decât un prezent perfect dar inaccesibil. În ceea ce priveşte Germania: • în 1994, trei grupuri farmaceutice şi/sau chimice semnificative şi cu greutate, Bayer, Schering şi Hoechst, au adoptat standardele internaţionale; • Ministrul justiţiei a propus autorizarea întreprinderilor care doreau să se coteze pe pieţele financiare străine, să utilizeze normele IASC pentru conturile lor consolidate, în timp ce conturile individuale continuau să se întocmească în conformitate cu normele germane. Pragmatismul german era totuşi contestat de eventualitatea unei ilegalităţi vizavi de Directivele contabile europene. În sfârşit, în Statele Unite, Comisia americană de valori mobiliare, SEC, continuă să solicite, pentru conturile publicate conform standardelor internaţionale, un tablou de corespondenţe, cu imaginea generată de aplicarea standardelor americane, cu excepţia câtorva aspecte referitoare la: duratele de amortizare a diferenţelor din achiziţie, conversia situaţiilor financiare ale întreprinderilor care îşi prezintă conturile lor în moneda unei economii hiperinflaţioniste, tabloul de trezorerie. În iulie 1995, la Paris, IOSCO a ţinut cea de a douăzecea sa conferinţă anuală. Ca rezultat al acestei conferinţe, IOSCO şi IASC au încheiat un acord prin care stabileau o listă de domenii contabile, care până în anul 1999, urmau să facă obiectul unor norme noi internaţionale, sau al revizuirii de norme IASC deja existente. Obiectivul celor două organizaţii era şi este în continuare ca, situaţiile financiare întocmite în conformitate cu normele IASC, să poată fi utilizate şi recunoscute pe toate pieţele bursiere ale lumii, în special în Statele Unite, pentru emisiuni şi cotaţii transfrontaliere, fără nici o corespondenţă cu normele contabile naţionale ale ţărilor în care fiinţează diversele pieţe. De fapt, IOSCO trebuia să reexamineze, în 1999 sau 2000, ansamblul de standarde internaţionale, pentru a da acordul său cu privire la utilizarea lor, pentru toate cotaţiile şi emisiunile internaţionale. Decizia de a aştepta ca un ansamblu de norme să fie acceptat în 1999, şi nu să se adopte o abordare „normă cu normă”, era considerată ca având cele mai mari şanse de reuşită. Deoarece, consecinţele acordului IASC – IOSCO s-au făcut resimţite şi la nivel european, această etapă strategică de armonizare contabilă în care s-a aflat IASC, în

şi nu pe cele care vizează un număr mic de întreprinderi. şi deci a calităţii acestora. de asemenea. practici nesatisfăcătoare. a acceptat să participe la lucrările Consiliului IASC ca observator şi a invitat. • în timp ce IASC. • cât şi probleme emergente. în special cu Uniunea Europeană şi unele întreprinderi europene. în urgenţă. IASC la Forul său consultativ. Comisia europeană. această examinare şi acordul asupra normelor publicate să fie implicite. SIC cu ocazia pregătirii interpretărilor. care au fost desemnate. la rândul ei. considera că. IASC a ameliorat calitatea relaţiilor sale cu alţi parteneri. 1997 – Un an important în evoluţia strategiei de armonizare internaţională a IASC – Înfiinţarea Comitetului permanent de interpretare Consiliul IASC în anul 1997 a format un Comitet permanent de interpretare (Standing Interpretations Commitee: SIC) pentru a examina. dar care nu au fost examinate. suprapunându-se etapei de evoluţie în care s-a situat IASC. IASC şi IOSCO nu aveau. în disputa cu standardele americane sau în detrimentul unui eventual referenţial la nivel european. în acord cu normele IASC. Rezultatul a fost fructuos şi validat de mediul de afaceri internaţional: la sfârşitul anului 1995. organismul internaţional de normalizare dorea ca IOSCO să colaboreze mai mult în ameliorarea procesului de elaborare a normelor. în acest scop de către organismele membre. Comisia îşi prezenta noua sa strategie: actualizarea directivelor şi evoluţia normelor la nivelul UE numai pentru marile întreprinderi. Dincolo de conflictele cu IOSCO. Asta a determinat Uniunea Europeană să-şi revizuiască atitudinea faţă de IASC şi să renunţe la a-şi crea un referenţial contabil de nivel european. • implementarea efectivă a referenţialului IASC în Europa. aceeaşi abordare. în mod obligatoriu. ţările Europei comunitare au manifestat cu claritate voinţa lor de a favoriza: • calea normelor IASC. Perioada cuprinsă între 1998 – 2000. în cadrul standardelor internaţionale existente. problemele contabile susceptibile să facă obiectul prelucrărilor divergente sau inacceptabile. considerăm că poate fi asimilată şi validată şi ca o etapă a procesului de armonizare contabilă internaţională. Prin urmare. Pe de altă parte. atunci când a fost elaborată norma. Încurajate de pasul înainte realizat de acordul IASC – IOSCO. Această examinare este realizată în contextul standardelor contabile internaţionale existente şi al cadrului IASC. în absenţa instrucţiunilor. în privinţa manierei de a duce la bun sfârşit acest acord. Comitetul abordează probleme a căror importanţă este suficient de generală. într-o primă etapă. Interpretările acoperă: • atât probleme ajunse la maturitate.anul 1995. subiecte noi care se raportează la o nouă normă contabilă internaţională existentă. consultă comitetele naţionale similare. rezolvându-se astfel problema majoră a incompatibilităţii standardelor internaţionale cu directivele europene. Înnoirea strategiei IASC . prin participarea IOSCO în Comitetul consultativ al IASC. deoarece: • IOSCO dorea să procedeze la o examinare independentă a fiecărei norme publicate de IASC.

• Beneficiile angajaţilor. Pe lângă Comitet vor funcţiona Comitetul interpretărilor şi un Comitet de consiliere (Standards Advisory Council). pe site-ul web al IASC.În anul 1997. Noul organism menit a asigura fondurile necesare bunei funcţionări a IASC va fi Trustul. Pe ordinea de zi a reuniunii membrilor IASB de la Londra. speranţe. documentul fiind publicat şi pe Internet. În decembrie 1998. pe 30 martie la Berlin. domnul Stig Enevoldsen. pregătindu-se astfel pentru noul mileniu care bătea la uşă încărcat cu provocări. noile probleme. Problemele ridicate şi supuse discuţiei la Berlin au fost cele referitoare la: noua structură a IASB. • Instrumente financiare. din 18-19 noiembrie 2003. concepută în 1999 şi pusă în aplicare începând cu anul 2000. comitetul IASC a numit un grup de lucru: „Strategie” (Strategy Working Party).urilor. probleme care reprezintă obiective care stau în faţa organismului de normalizare contabilă internaţională. ce urmau a fi dezbătute şi amendate: • Grupări de întreprinderi. După cum sublinia domnia sa în alocuţiunea sa. care expune propuneri pentru reorganizarea organismului internaţional. a făcut o prezentare a problemelor curente şi de perspectivă ale IASB. din partea Consiliului IFAC. preşedintele IASB. de către SEC şi FASB. „organismele de normalizare contabilă vor trebui să lucreze în comun pentru ca numeroasele norme contabile naţionale să conveargă spre un limbaj contabil global”. şi va cuprinde două organisme principale: Trustul (Trustees) şi Comitetul (Board). Această susţinere a fost acompaniată de aprobarea venită din partea unor organisme naţionale de normalizare. „Structurarea IASC pentru viitor” (Shaping IASC for the Future). SWP a publicat raportul său la sfârşitul anului 1999. menit a găsi soluţii cu privire la noua strategie de urmat. În anul 2000. la sfârşitul mileniului. „IASC Current Trends and Future Perspectives”. Primii ani ai mileniului III – IASB angrenat în cursa reconcilierii referenţialelor naţionale cu referenţialul internaţional. Reforma IASC şi redefinirea strategiilor sale de acţiune pentru a se accelera procesul de armonizare internaţională. noile dezvoltări politice pe glob. interpretările date standardelor internaţionale. • Contractele de asigurări. • Revizuirea IFRS . Comitetul IASC a aprobat raportul prezentat şi a fost unanim de acord cu noua structură propusă pentru IASC. 4 din Asia şi Pacific. se aflau următoarele aspecte contabile. şi 3 din restul lumii. pentru secolul al XXI-lea. prezentarea situaţiilor financiare pe internet. a justificat şi schimbarea denumirii şi a siglei din IASC în IASB. Acesta va avea competenţele necesare în numirea membrilor Comitetului şi va fi format din 19 membri: 6 din America de Nord. fără ca interesele regionale sau o componenţă particulară să-l influenţeze. Nouă structură este definită de câteva axe. IASC va fi organizat ca un organism independent. • Leasing. adică „International Accounting Standards Board”. Europa. 6 din Europa. . acest grup de lucru a publicat un document pentru discuţii. activitatea IASB în cel de al 27-lea an de existenţă. Obiectivul urmărit este ca acest comite să reprezinte cea mai bună combinaţie între cunoştinţele tehnice deţinute şi experienţa în domeniul afacerilor. Comitetul se va compune din 14 membri.

acest Standard prevede considerente generale pentru prezentarea situaţiilor financiare. cât şi cu situaţiile financiare ale altor întreprinderi. Totuşi. Acest Standard se aplică în egală măsura situaţiilor financiare ale unei întreprinderi individuale şi situaţiilor financiare consolidate pentru un grup de întreprinderi. atâta timp cât baza pentru întocmirea fiecărei situaţii este clar evidenţiată în notele privind politicile contabile. Acest Standard nu se aplică informaţiilor financiare interimare condensate. pe plan internaţional. Capitolul 7. accentuându-se şi problemele pe care le ridică terminologia. De asemenea la început de mileniu III. Necesitatea elaborării unei norme contabile. se constată o puternică modificare a modului de prezentare a situaţiilor financiare. de la un mediu bazat pe prezentarea scrisă. prezentarea informaţiilor financiare pe Internet devine ceva normal şi de aceea IASB trebuie să aibă în vedere acest aspect.• Prezentarea rezultatului global. sau a unui cod de conduită. evaluarea şi evidenţierea tranzacţiilor şi evenimentelor specifice sunt tratate în alte Standarde Internaţionale de Contabilitate. Pentru a realiza acest obiectiv. Scopul situaţiilor financiare . atât cu situaţiile financiare ale întreprinderii pentru perioadele precedente. Situaţiile financiare generale sunt acelea care sunt prezentate separat sau în cadrul altui document public. în acest domeniu. la un mediu digital. recomandări pentru structura acestora şi cerinţe minime privind conţinutul situaţiilor financiare. Situaţiile financiare conform referenţialului IAS/IFRS IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare Obiectivul acestui Standard este de a prescrie baza pentru prezentarea situaţiilor financiare generale. aceasta nu împiedică prezentarea situaţiilor financiare consolidate în conformitate cu cerinţele Standardelor Internaţionale de Contabilitate şi a situaţiilor financiare ale societăţii-mamă în baza cerinţelor naţionale în cadrul aceluiaşi document. pentru a asigura comparabilitatea. IASB a elaborat un document denumit „Raportarea financiară pe Internet”. Situaţiile financiare generale sunt acelea menite să satisfacă nevoile utilizatorilor care nu sunt în situaţia de a cere rapoarte adaptate nevoilor lor specifice de informaţii. La secţiunea privind revizuirea şi ameliorarea IFRS – urilor. a celei mai bune practici. a constituit concluzia studiului menţionat anterior. cum ar fi raportul anual sau prospectul de emisiune. obiectivul urmărit a fost cel de a identifica la nivelul referenţialului posibilităţile de opţiune între alternativele contabile adoptate pentru a crea premisele facilitării reconcilierii normelor contabile naţionale cu normele internaţionale. care a concluzionat faptul că. În acest sens. Recunoaşterea.

ajută utilizatorii la estimarea viitoarelor fluxuri de numerar ale întreprinderii şi. Situaţiile financiare prezintă. (c) o situaţie care să reflecte fie: (i) toate modificările capitalurilor proprii. situaţiile financiare oferă informaţii despre: (a) activele. împreună cu alte informaţii din notele la situaţiile financiare. şi (c) punctelor forte şi resurselor întreprinderii a căror valoare nu este reflectată în bilanţ conform Standardelor . a momentului şi gradului de certitudine a generării numerarului şi echivalentelor de numerar. politicii de îndatorare şi politicilor de gestionare a riscului. fie (ii) modificările capitalurilor proprii. reacţiei întreprinderii la modificările respective şi efectul acestora. altele decât acelea provenind din tranzacţii de capital cu proprietarii şi distribuiri către proprietari. (d) situaţia fluxurilor de numerar. precum şi principalele incertitudini cu care se confruntă. (b) contul de profit şi pierdere. utile pentru o gamă largă de utilizatori în luarea deciziilor economice. (b) surselor de finanţare ale întreprinderii. performanţa şi fluxurile de numerar ale unei întreprinderi. rezultatele gestiunii resurselor încredinţate conducerii întreprinderilor. inclusiv a modificărilor mediului în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea. inclusiv câştigurile şi pierderile. o analiză financiară efectuată de conducere care descrie şi explică caracteristicile principale ale performanţei financiare şi poziţiei financiare ale întreprinderii. Întreprinderile sunt încurajate să prezinte. şi (e)fluxurile de numerar ale întreprinderii. (d) veniturile şi cheltuielile. (c) capitalurile proprii. inclusiv politica de dividende.Situaţiile financiare sunt o reprezentare financiară structurată a poziţiei financiare a unei întreprinderi şi a tranzacţiilor efectuate de aceasta. precum şi a politicii de investiţii pentru a menţine şi îmbunătăţi aceste performanţe. (b) datoriile. Responsabilitatea pentru situaţiile financiare Responsabilitatea întocmirii şi prezentării situaţiilor financiare revine consiliului de administraţie şi/sau altui organ de conducere al unei întreprinderi. Un astfel de raport poate include o analiză a: (a) principalilor factori şi influenţe care determină performanţa. Aceste informaţii. în afara situaţiilor financiare. Pentru a atinge acest obiectiv. şi (e) politicile contabile şi notele explicative. de asemenea. Obiectivul situaţiilor financiare generale este de a oferi informaţii despre poziţia financiară. Componente ale situaţiilor financiare Un set complet de situaţii financiare include următoarele componente: (a) bilanţul. în special.

Situaţiile financiare trebuie să prezinte fidel poziţia financiară. (c) Standardul de la care s-a abătut întreprinderea. în special în sectoarele în care factorii de mediu sunt semnificativi şi atunci când angajaţii sunt consideraţi a fi un grup important de utilizatori. întreprinderea trebuie să prezinte următoarele: (a) concluzia conducerii că situaţiile financiare prezintă fidel poziţia financiară. activelor. are ca rezultat. sub toate aspectele semnificative. performanţa financiară şi fluxurile de numerar ale întreprindem. Astfel de situaţii ‚induc în eroare. natura abaterii. (b) conformitatea. în afara situaţiilor financiare. capitalurilor proprii şi fluxurilor de numerar pentru fiecare perioadă prezentată. deşi este clar că nu sunt satisfăcute cerinţe semnificative de prezentare a informaţiilor sau chiar cerinţe contabile. situaţii financiare care realizează o prezentare fidelă. şi (d) impactul financiar al abaterii asupra profitului net sau pierderii nete. cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile. deoarece micşorează credibilitatea şi inteligibilitatea situaţiile financiare. în aproape toate cazurile. Aplicarea corespunzătoare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate. Adeseori nu există alte informaţii. În cazurile extrem de rare în care conducerea ajunge la concluzia că respectarea unei cerinţe dintr-un Standard ar induce în eroare şi. Pentru a se asigura că situaţiile financiare sunt conforme cu Standardele Internaţionale de Contabilitate şi că acestea îndeplinesc cerinţele utilizatorilor pe plan internaţional. motivul pentru care tratamentul ar induce în eroare în circumstanţele respective şi tratamentul adoptat. este necesară o abatere de la o cerinţă în scopul obţinerii unei prezentări fidele. . inclusiv tratamentul cerut de Standard. decât dacă satisfac toate căinţele fiecărui Standard aplicabil şi fiecărei interpretări aplicabile a Comitetului Permanent pentru Interpretări. Situaţiile financiare au fost uneori descrise ca fiind „bazate pe” sau „conforme cu cerinţele semnificative ale” sau „în conformitate cu cerinţele contabile ale” Standardelor Internaţionale de Contabilitate. performanţa financiară şi fluxurile de numerar ale unei întreprinderi. acest Standard include cerinţa generală ca situaţiile financiare să ofere o prezentare fidelă. Multe întreprinderi prezintă. datoriilor. O întreprindere ale cărei situaţii financiare sunt conforme eu Standardele Internaţionale de Contabilitate trebuie să evidenţieze acest Situaţiile financiare nu trebuie descrise ca fiind conforme cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. cu excepţia abaterii de la un Standard pentru realizarea unei prezentări fidele. recomandări privind modul de . cu informaţii suplimentare prezentate atunci când este necesar.întreprinderile sunt încurajate să prezinte astfel de situaţii suplimentare atunci când conducerea crede că acestea vor ajuta utilizatorii în luarea deciziilor economice. cum ar fi rapoartele asupra mediului şi situaţiile asupra valorii adăugate.Internaţionale de Contabilitate. situaţii suplimentare. nici prin evidenţierea politicilor contabile utilizate. nici prin note sau material explicativ. prin urmare. Tratamentele contabile neadecvate nu pot fi rectificate.

raţionament. de auditorii şi de organele de reglementare ale acestora. IASB va monitoriza situaţiile de neconformitate care sunt aduse în atenţia sa (de întreprinderi. dispunând de informaţii corespunzătoare asupra necesităţii abaterii şi să calculeze ajustările necesare pentru a respecta Standardul. (b) prezentarea informaţiilor. Va fi cazul numai atunci când tratamentul cerut de Standard este în mod clar neadecvat şi astfel nu poate fi realizată o prezentare fidelă prin aplicarea Standardului sau numai prin prezentarea de informaţii suplimentare. credibile. o prezentare fidelă este realizată prin conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile. Atunci când se apreciază necesitatea unei abateri de la o cerinţă specifică din Standardele Internaţionale de Contabilitate. Este important ca acestora să li se ofere suficiente informaţii pentru a le permite să emită un. pentru a se asigura că abaterile rămân necesare numai în cazuri extrem de rare. şi (c) furnizarea de informaţii suplimentare atunci când cerinţele din Standardele Internaţionale de Contabilitate sunt insuficiente pentru a permite utilizatorilor să înţeleagă impactul tranzacţiilor şi evenimentelor particulare asupra poziţiei financiare şi rezultatelor financiare ale întreprinderii. Abaterea nu este justificată doar pentru că un alt tratament ar oferi. În cazuri extrem de rare. în sine. inclusiv a politicilor contabile într-o manieră care oferă informaţii relevante. de asemenea. aplicarea unei cerinţe specifice dintr-un Standard Internaţional de Contabilitate ar putea avea drept consecinţă situaţii financiare care induc în eroare. pentru a justifica o abatere a situaţiilor financiare întocmite conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate. şi (b) modul în care circumstanţele întreprinderii diferă de acelea ale altor întreprinderi care urmează cerinţa respectivă. trebuie avute în vedere: (a) obiectivul cerinţei respective şi de ce anume obiectivul respectiv nu este realizat sau nu este relevant în circumstanţele respective. De asemenea. Politici contabile . este important ca utilizatorii să fie conştienţi că întreprinderea nu a respectat sub toate aspectele semnificative Standardele Internaţionale de Contabilitate. O prezentare fidelă solicită: (a) alegerea şi aplicarea politicilor contabile în conformitate cu paragraful 20. de exemplu) şi va lua în considerare necesitatea clarificării prin interpretări sau amendamente la Standarde. Deoarece circumstanţele care solicită o abatere sunt extrem de rare. o prezentare fidelă. iar necesitatea abaterii va fi obiectul unei dezbateri considerabile şi al unui raţionament subiectiv. În aproape toate cazurile. sub toate aspectele semnificative. după cum este cazul. Existenţa unor cerinţe naţionale conflictuale nu este suficientă. comparabile şi inteligibile.respectare a ceratei privind prezentarea fidelă şi recomandări suplimentare pentru determinarea cazurilor extrem de rare în care este necesară o abatere. se cere o descriere foarte clară a circumstanţelor care determină o abatere.

Situaţiile financiare trebuie întocmite pe baza continuităţii activităţii. sunt luate în considerare toate informaţiile disponibile pentru viitorul previzibil.. cu excepţia caşului în care conducerea fie intenţionează să lichideze întreprinderea sau să înceteze activitatea. la efectuarea evaluării. numai in măsura în care acestea sunt consecvente cu literele a) şi b) ale acestui paragraf. conducerea îşi foloseşte raţionamentul profesional la dezvoltarea unei politici contabile care să ofere cele mai utile informaţii utilizatorilor situaţiilor financiare ale întreprinderii. Atunci când situaţiile financiare nu sunt. (b) definiţiile.Conducerea trebuie să aleagă şi să aplice politicile contabile ale unei întreprinderi. care trebuie să fie de cel puţin 12 luni de la data bilanţului. Atunci când întreprinderea a avut o activitate profitabilă în trecut şi acces uşor la resurse financiare. (iv) sunt prudente. Atunci când conducerea apreciază dacă prezumţia continuităţii activităţii este adecvată. fără a fi limitat la această perioadă. . venituri şi cheltuieli prevăzute ta Cadrul general al IASC. Importanţa acordată depinde de fiecare caz în parte. Atunci când nu există cerinţe specifice. conducerea ia în considerare: (a) cerinţele şi recomandările din Standardele Internaţionale de Contabilitate care se referă la aspecte similare şi conexe. şi (c) reglementările altor organisme de stabilire a Standardelor şi practicile acceptate în sector. criteriile de recunoaştere şi evaluare pentru active. Atunci când. În exercitarea acestui raţionament profesional. Continuitatea activităţii La întocmirea situaţiilor financiare. fie nu are o altă alternativă. (iii) sunt neutre. (ii) reflectă substanţa economică a evenimentelor şi tranzacţiilor. împreună cu baza de întocmire a situaţiilor ‚financiare şi motivul . conducerea are cunoştinţă de incertitudini semnificative legate de evenimente sau condiţii care pot cauza îndoieli semnificative asupra capacităţii întreprinderii de a-şi continua activitatea. şi (v) sunt complete sub toate aspectele semnificative. adică nepărtinitoare.pentru care întreprinderea nu îşi va mai putea continua activitatea. acest fapt trebuie evidenţiat. astfel încât situaţiile financiare să fie conforme cu toate cerinţele fiecărui Standard Internaţional de Contabilitate aplicabil şi ale fiecărei interpretări a Comitetului Permanent pentru Interpretări. conducerea trebuie să adopte politici care să asigure furnizarea de informaţii de către situaţiile financiare. În absenţa unui Standard Internaţional de Contabilitate specific şi a unei interpretări a Comitetului Permanent pentru Interpretări. întocmite pe baza continuităţii activităţii. conducerea trebuie să evalueze capacitatea întreprinderii de a-şi continua activitatea. incertitudinile respective trebuie evidenţiate. datorii. şi (b) credibile în sensul că: (i) reprezintă fidel rezultatele şi poziţia financiară a întreprinderii. informaţii care să fie: (a) relevante pentru nevoile utilizatorilor de luare a deciziilor. şi nu doar forma juridică.

sau (b) o schimbare a prezentării este cerută de un Standard Internaţional de Contabilitate sau de o interpretare a Comitetului Permanent pentru Interpretări. Situaţiile financiare rezultă din prelucrarea unui volum mare de tranzacţii care sunt structurate prin agregare pe grupe în funcţie de natura sau funcţia lor. atunci el este agregat cu alte elemente fie în situaţiile financiare propriu-zise. Totuşi. Atunci când se face astfel de schimbări ale modului de prezentare. tranzacţiile şi evenimentele sunt recunoscute atunci când apar (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentele de numerar sunt încasate sau plătite). fie în note. Dacă un element – rând nu este în mod individual semnificativ. sunt înregistrate în evidenţele contabile şi sunt raportate în situaţiile financiare ale perioadelor la care se referă. Consecvenţa prezentării Modul de prezentare şi clasificare a elementelor în situaţiile financiare trebuie menţinui de la o perioadă la alta cu excepţia cazului când: (a) o schimbare semnificativă în natura activităţii întreprinderii sau o analiză a prezentării situaţiilor financiare demonstrează că schimbarea respectivă va avea ca rezultat o prezentare mai adecvată a evenimentelor şi tranzacţiilor. . Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere pe baza unei asocieri (corelări) directe între costurile suportate şi obţinerea unor elemente specifice de venit. întreprinderea îşi reclasifică informaţiile comparative în acord cu paragraful 38-40. O modificare a prezentării în vederea conformităţii cu cerinţele naţionale este permisă atâta timp cât prezentarea revizuită este consecventă cu cerinţele acestui Standard. conducerea poate fi nevoită să ia în considerare o gamă largă de factori care afectează profitabilitatea curentă şi anticipată. graficele de rambursare a datoriilor şi sursele potenţiale de refinanţare înainte de a fi sigură că prezumţia continuităţii activităţii este adecvată. Etapa finală a procesului de agregare şi clasificare este prezentarea de date condensate şi clasificate care formează elemente – rânduri. O întreprindere trebuie să modifice prezentarea situaţiilor financiare doar dacă este probabilă utilizarea în continuare a acestei structuri revizuite sau beneficiul unei prezentări alternative este evident. În baza contabilităţii de angajamente. Valorile nesemnificative trebuie agregate cu valorile de natură sau funcţie similară şi nu trebuie prezentate separat. În alte cazuri.se poate ajunge la concluzia că prezumţia continuităţii activităţii este adecvată ară o analiză detaliată. O achiziţie sau cedare semnificativă ori o revizuire a prezentării situaţiilor finanţare poate sugera că situaţiile financiare trebuie prezentate diferit. Prag de semnificaţie şi agregare Fiecare element semnificativ trebuie prezentat separat în situaţiile financiare. cu excepţia informaţiilor privind fluxurile de numerar. Contabilitatea de angajamente Întreprinderea trebuie să-şi întocmească situaţiile financiare folosind contabilitatea de angajamente. aplicarea conceptului de corelare nu permite recunoaşterea elementelor în bilanţ care nu satisfac definiţia activelor sau a datoriilor. fie în note. fie în situaţiile financiare propriu-zise.

Standardele Internaţionale de Contabilitate se aplică numai situaţiilor financiare. în funcţie de componenta respectivă a situaţiilor financiare. Totuşi. este important ca utilizatorii să poată distinge informaţiile elaborate prin utilizarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate de alte informaţii care pot fi folositoare utilizatorilor. şi (b) faptul că sumele comparative pentru contul de profit şi pierdere. în circumstanţe excepţionale. sunt evaluate împreună natura şi mărimea elementului respectiv. următoarele informaţii trebuie evidenţiate în mod special şl repetate atunci când sunt necesare înţelegerii corespunzătoare a Informaţiilor prezentate: (a) denumirea întreprinderii raportoare sau alte mijloace de identificare. şi (e) nivelul de precizie utilizat în prezentarea cifrelor din situaţiile financiare. suficient de semnificativ încât să poată fi prezentat separat în note. modificările capitalurilor proprii. Fiecare componentă a situaţiilor financiare trebuie în mod clar identificată. Situaţiile financiare trebuie prezentate cel puţin anual. Atunci când. .Un element care nu este suficient de semnificativ pentru a fi prezentat separat în situaţiile financiare propriu-zise poate fi. (d) moneda de raportare. în funcţie de circumstanţe. În plus. şi nu altor informaţii prezentate în raportul anual sau alt document Prin anuare. (c) data bilanţului sau perioada acoperită de situaţiile financiare. totuşi. elementele mari care diferă ca natură sau funcţie sunt prezentate separat. fie mărimea elementului ar putea fi factorul determinant De exemplu. În acest context. informaţia este semnificativă dacă neprezentarea sa ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situaţiilor financiare. Structură şi conţinut Situaţiile financiare trebuie identificate şi separate In mod clar de alte informaţii din acelaşi document publicat. Când se apreciază dacă un element sau un cumul de elemente este semnificativ. fie natura. dar nu fac obiectul Standardelor. (b) dacă situaţiile financiare se referă la întreprinderea individuală sau la un grup de întreprinderi. Pragul de semnificaţie implică faptul că nu trebuie respectate cerinţele specifice de prezentare ale Standardelor Internaţionale de Contabilitate dacă informaţiile rezultate nu sunt semnificative. in plus faţă de perioada acoperită de situaţiile financiare: (a) motivul folosirii unei perioade diferite de un an. activele individuale de aceeaşi natură şi funcţie sunt agregate chiar dacă valorile individuale sunt mari. Pragul de semnificaţie depinde de mărimea şi natura elementului judecat în circumstanţele particulare ale omisiunii sale. întreprinderea trebuie să prezinte. data bilanţului unei întreprinderi se schimbă fi situaţiile financiare anuale sunt prezentate pentru o perioadă mai lungă sau mal scurtă de un an. fluxurile de numerar şi notele aferente nu sunt comparabile.

În mod normal. acest fapt evidenţiază activele ce se aşteaptă a fi realizate în cadrul ciclului curent de exploatare şi datoriile exigibile în cursul aceleiaşi perioade. Instrumente financiare: prezentare şi descriere. acoperind o perioadă de un an. o întreprindere poate fi obligată sau poate hotărî să schimbe data bilanţului său. Informaţiile despre scadenţa activelor şi datoriilor sunt utile pentru evaluarea lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii. Indiferent de metoda de prezentare adoptată. pentru flecare element de activ şi datorie care combină sume ce se aşteaptă a fi recuperate sau achitate atât înainte. cât şi după 12 luni de la data bilanţului. Activele financiare cuprind creanţele comerciale şi similare. De asemenea. întreprinderea trebuie să prezinte valoarea ce se aşteaptă a fi recuperată sau achitată după mai mult de 12 luni. Utilitatea situaţiilor financiare este afectată dacă acestea nu sunt puse la dispoziţia utilizatorilor într-o perioadă rezonabilă de timp după data bilanţului.În circumstanţe excepţionale. Atunci când întreprinderea furnizează bunuri sau prestează servicii in cadrul unui ciclu de exploatare clar identificabil. din motive practice. Informaţiile privind data anticipată pentru recuperarea şi stingerea activelor şi datoriilor nemonetare cum sunt stocurile şi provizioanele sunt şi ele utile. clasificarea separată în bilanţ a activelor curente şi imobilizate şi a datoriilor curente şi pe termen lung oferă informaţii utile. de exemplu. făcându-se distincţie între activele nete care sunt în mod continuu rulate sub formă de capital circulant şi acelea utilizate în activitatea pe termen lung a întreprinderii. întreprinderile prezintă valoarea stocurilor ce se aşteaptă a fi recuperată după mai mult de un an de la data bilanţului. pentru o perioadă de 52 de săptămâni. În acest caz este important ca utilizatorii să fie conştienţi că valorile prezentate pentru perioada curentă şi sumele comparative nu sunt comparabile şi că este prezentat motivul pentru care s-a modificat data bilanţului. . IAS 32. Factori care există în mod constant. întrucât este puţin probabil ca situaţiile financiare rezultate să fie semnificativ diferite de acelea care ar fi prezentate pentru un an. cât şi pentru datoriile financiare. Acest Standard nu împiedică această practică. Termenele limită concrete sunt prezentate de legislaţie şi reglementările pieţei sub multe jurisdicţii. de exemplu ca urmare a achiziţiei sale de către o altă întreprindere. pe baza naturii activităţii sale. cum ar fi complexitatea activităţii unei întreprinderi. De exemplu. anumite întreprinderi preferă să raporteze. dacă să prezinte sau nu activele curente şi imobilizate şi datoriile curente şi pe termen lung. Totuşi. indiferent dacă activele şi datoriile sunt sau nu clasificate ca fiind curente şi imobilizate pe termen lung. ca şi clasificări separate în bilanţ. iar datoriile financiare includ datoriile comerciale şi pe cele similare. situaţiile financiare sunt întocmite în mod consecvent. Bilanţ Fiecare întreprindere trebuie să determine. Întreprinderile ar trebui să fie în măsură să emită situaţie financiare în termen de şase luni de la data bilanţului. solicită prezentarea scadenţei atât pentru activele financiare. care raportează bilanţul la o dată diferită. nu reprezintă un motiv suficient pentru a nu raporta la momentul oportun.

şi (c) intenţia respectivă este susţinută de un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plăţilor. Valoarea oricărei datorii care a fost exclusă din datoriile curente conform acestui paragraf. Datoriile purtătoare de dobândă prin care se finanţează pe termen lung fondul de rulment. Datorii curente O datorie trebuie clasificată ca datorie curentă atunci când: (a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al întreprinderii. Exemple sunt: partea curentă din datoriile . Informaţii ce trebuie prezentate în bilanţ . cum ar fi datoriile comerciale şi cele către angajaţi şi alte costuri de exploatare.purtătoare de dobândă.exploatare a activităţii. sau (b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului. care este încheiat înainte ca situaţiile financiare să fie autorizate pentru depunere. Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung. dividendele de plătit. chiar dacă sunt exigibile după mai mult de 12 luni de la data bilanţului. Datoriile curente pot fi clasificate într-o manieră similară activelor curente. descoperirile de cont. sunt datorii pe termen lung. sau (c) reprezintă numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este restricţionată. fac parte din fondul de rulment utilizat în ciclul normal de . Întreprinderile trebuie să continue clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă ca datorii pe termen lung chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului dacă: (a) termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni. Astfel de elemente de exploatare sunt clasificate ca datorii curente.Activele curente Un activ trebuie clasificat ca activ curent atunci când: (a) se aşteaptă să fie realizat sau este deţinut pentru vânzare sau consum în cursul normal al ciclului de exploatare al întreprinderii. dar sunt exigibile în termen de 12 luni de la data bilanţului. Toate celelalte active trebuie clasificate ca active imobilizate. trebuie evidenţiate în notele la bilanţ. în principal. (b) întreprinderea intenţionează să refinanţeze datoria pe termen lung. împreună cu informaţiile care vin să susţină această prezentare. Alte datorii curente nu sunt decontate ca parte a ciclului curent de exploatare. impozitul pe profit şi alte datorii necomerciale. şi nu sunt exigibile în 12 luni. în scopul comercializării sau pe termen scurt şi se aşteaptă a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului. sau (b) este deţinui. Anumite datorii curente.

fie în note: (a) pentru fiecare clasă de capital social: (i) numărul de acţiuni autorizate. producţie în curs de execuţie şi produse finite. (v) drepturile. titluri şi subtotaluri trebuie prezentate în bilanţ. Informaţii ce trebuie prezentate fie în bilanţ. şi (m) capital emis şi rezerve. preferinţele şl restricţiile ataşate clasei respective . Impozit pe profit. 0) provizioane. fie în bilanţ. (i) datorii şi active fiscale. (c) stocurile sunt subclasificate. creanţe privind membrii grupului. (ii) numărul acţiunilor emise şi vărsate integral. Imobilizări corporale. prime de capital şi rezerve. Prezentările diferă pentru fiecare element. (d) provizioanele sunt analizate prezentându-se separat provizioanele pentru beneficiile de pensionare cuvenite angajaţilor şi alte elemente clasificate într-o manieră corespunzătoare activităţii întreprinderii. (e) stocuri. creanţe de la părţi afiliate. şi emise dar nevărsate integral. conform IAS 2. Stocuri în marfă. cel puţin. fie in note. Atunci când un Standard Internaţional de Contabilitate o cere sau când o astfel de prezentare este necesară pentru a prezenta fidel poziţia financiară a întreprinderii. depind de cerinţele Standardelor Internaţionale de Contabilitate şi de mărimea. plăţile efectuate în avans şi alte sume. (l) Interes minoritar. aşa cum sunt ele cerute de IAS 12. şi (e) capitalurile proprii şi rezervele sunt analizate evidenţiindu-se separat diferite clase de capital vărsat. Întreprinderile trebuie să prezinte următoarele informaţii. materii prime şi materiale. fie în bilanţ. Alte elemente-rânduri. (g) numerar şi echivalente de numerar. de exemplu: (a) activele corporale sunt clasificate după clasă aşa cum este descris în IAS 16. J) şi g). (d) investiţii financiare contabilizate prin metoda punerii în echivalenţă. (b) active necorporale. (k) datorii pe termen lung purtătoare de dobândă.Bilanţul trebuie să cuprindă elementele-rânduri care prezintă. următoarele valori: (a) imobilizări corporale. (iv) o reconciliere a numărului acţiunilor existente la începutul şi la sfârşitul anului. (b) creanţele sunt analizate pe grupe de creanţe comerciale. (iii) valoarea nominală pe acţiune sau faptul că acţiunile nu au valoare nominală. (h) datorii comerciale şl similare. fie în note Detaliile oferite în subclasificări. (c) active financiare (fără valorile de la d). natura şi funcţia sumelor implicate. (f) creanţe comerciale şi similare.

precum şi drepturile. (e) cheltuielile cu impozite şi taxe. (b) rezultatele activităţii de exploatare. (d) partea din profit şi pierdere aferentă întreprinderilor asociate şi asocierilor te participare. cum ar fi parteneriatele. Alte elemente – rânduri sunt incluse in contul de profit şi pierdere. dar înainte ca situaţiile financiare să fie autorizate pentru depunere. Cont de profit şi pierdere Informaţii ce trebuie prezentate în contul de profit şi pierdere Contul de profit şi pierdere trebuie să includă. tranzacţii şi evenimente ale unei întreprinderi diferă ca stabilitate. risc şi previzibilitate. iar prezentarea elementelor de performanţă ajută la înţelegerea performanţelor realizate şi la evaluarea rezultatelor viitoare. O întreprindere fără capital social. (c) costurile de finanţare. şi (i) profitul net sau pierderea netă a perioadei. inclusiv termenele şi sumele aferente. Efectele diferitelor activităţi. Informaţii ce trebuie prezentate fie în contul de profit şi pierdere. elemente-rânduri care ia prezinte următoarele valori: (a) veniturile din activităţile curente. Factorii ce trebuie avuţi în vedere cuprind pragul de semnificaţie. trebuie să prezinte informaţii echivalente celor cerute mai sus. (g) elementele extraordinare. şi (vii) acţiunile rezervate pentru emisiune în baza contractelor de opţiuni şi a contractelor de vânzare. şl (d) valoarea dividendelor preferenţiale cumulative nerecunoscute. (f) profitul sau pierderea din activităţi curente. (b) descrierea naturii şi scopului fiecărei rezerve din cadrul capitalurilor proprii. titluri şi subtotaluri trebuie prezentate în contul de profit şt pierdere atunci când un Standard Internaţional de Contabilitate o cere sau atunci când o astfel de prezentare este necesară pentru prezentarea fidelă a rezultatelor financiare ale întreprinderii. iar descrierile utilizate şi ordinea elementelor sunt modificate când este necesar pentru explicarea elementelor de performanţă. precum şi natura şi funcţia diferitelor componente de venituri şi cheltuieli. contabilizată prin metoda punerii în echivalenţă. Alte elemente-rânduri. (c) valoarea dividendelor care au fost propuse sau declarate după data bilanţului. fie în note . (h) interesul minoritar. cel puţin. evidenţiindu-se mişcările pe parcursul perioadei pentru flecare categorie de interes în capitalurile proprii. preferinţele şi restricţiile ataşate flecarei categorii de interes de capital.(vi) acţiunile proprii deţinute de întreprindere sau de filiale sau întreprinderi asociate .

fie în contul de profit şi pierdere. fie în notele la contul de profit şi pierdere. valoarea dividendelor pe acţiune. creşterea produselor finite şi în curs de execuţie în cursul perioadei este prezentată imediat după veniturile din analiza de mai sus. potenţialul de câştig sau pierdere şi previzibilitatea. Această metodă este simplu de aplicat ta multe întreprinderi mai mici. Cea de-a doua metodă de analiză este cunoscută ca metoda clasificării după destinaţia cheltuielilor sau metoda „costului vânzărilor” şi clasifică cheltuielile după funcţia lor ca parte a costului vânzărilor. pentru perioada la care se referă situaţiile financiare. este recunoscut direct în capitalurile proprii. subclasificate pentru a evidenţia sfera componentelor rezultatelor financiare care pot diferi în ceea ce priveşte stabilitatea. aşa cum este cerut de alte Standarde. fie în contul de profit şi pierdere. fie în note. fie vânzările suplimentare au redus nivelul stocurilor. în continuare. Elementele de cheltuieli sunt. Această prezentare oferă deseori informaţii mai relevante pentru utilizatori decât clasificarea cheltuielilor după natură. câştig sau pierdere care. cheltuielile cu transportul. o situaţie care să evidenţieze: (a) profitul net sau pierderea netă a perioadei. Variaţia stocurilor de produse finite şi în curs de execuţie pe parcursul perioadei reprezintă o corecţie a cheltuielilor de producţie pentru a reflecta faptul că fie producţia a mărit nivelul stocurilor. Cheltuielile sunt agregate în contul de profit şi pierdere conform naturii lor (de exemplu. achiziţiile de materii prime. cheltuielile de publicitate) şi nu sunt realocate pe diferitele funcţii din cadrul întreprinderii. Totuşi. . Întreprinderile care clasifică cheltuielile după funcţie trebuie să prezinte informaţii suplimentare despre natura cheltuielilor. şi (c) efectul cumulativ al modificărilor politicii contabile şi corecţia erorilor fundamentale abordate la tratamentele de bază din IAS 8. distribuţiei sau activităţilor administrative. o analiză a cheltuielilor utilizând o clasificare bazată fie pe natura cheltuielilor. declarate sau propuse. O întreprindere trebuie să prezinte. ca o componentă separată a situaţiilor sale financiare.Întreprinderile trebuie să prezinte. prezentarea utilizată nu trebuie să sugereze că astfel de valori reprezintă venituri. Modificări ale capitalurilor proprii Întreprinderile trebuie să prezinte. salariile. În unele jurisdicţii. dar alocarea costurilor pe destinaţii poate fi arbitrară şi implică în mod considerabil utilizarea raţionamentului profesional. amortizarea. inclusiv cheltuielile cu amortizarea şi cu personalul. (b) fiecare element de venit şi cheltuială. fie pe destinaţia lor în cadrul întreprinderii. Aceste informaţii sunt furnizate într-unul din două moduri posibile. deoarece nu este necesară nici o alocare a cheltuielilor de exploatare pe clasificările funcţionale. şi totalul acestor elemente. Prima metoda de analiză este cunoscută ca metoda clasificării după natura cheltuielilor.

erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile. cere ca toate elementele de venituri şi cheltuieli recunoscute într-o perioadă să fie incluse în determinarea profitului net sau a pierderii nete a perioadei. Profitul net sau pierderea netă a perioadei. Modificările în capitalurile proprii ale întreprinderii între două date ale bilanţului reflectă creşterea sau reducerea activului net sau a avuţiei în cursul perioadei. precum şi a necesităţilor întreprinderii pentru utilizarea fluxurilor de numerar respective. Cu excepţia modificărilor rezultate din tranzacţiile cu acţionarii. cum ar fi aporturile de capital şi dividendele. fie în note: (d) tranzacţiile de capital cu proprietarii şi distribuţiile către aceştia. acest Standard solicită o componentă distinctă a situaţiilor financiare care să evidenţieze câştigurile şi pierderile totale ale unei întreprinderi. fie în situaţia modificărilor capitalurilor proprii. (e) soldul profitului cumulat sau al pierderii cumulate la începutul perioadei ‚şl la data bilanţului. cum ar fi deficitele şi surplusurile din reevaluare şi anumite diferenţe de curs valutar să fie recunoscute direct ca modificări ale capitalurilor proprii împreună cu tranzacţiile de capital şi cu distribuţiile către proprietarii întreprinderii. IAS 8. Întrucât este importantă luarea în considerare a tuturor câştigurilor şi pierderilor la evaluarea modificărilor poziţiei financiare a unei întreprinderi între două date ale bilanţului. prime de capital şl fiecărei rezerve la începutul şl sfârşitul perioadei. . întreprinderile trebuie să prezinte. oferind o bază pentru evaluarea capacităţii întreprinderii de a genera numerar şi echivalente de numerar. Situaţia fluxurilor de numerar IAS 7 stabileşte cerinţe pentru prezentarea situaţiei fluxurilor de numerar şi informaţiile care trebuie prezentate. prezentând distinct fiecare modificare. modificarea globală a capitalurilor proprii reprezintă câştigurile şi pierderile totale generate de activităţile întreprinderii pe parcursul perioadei. şi (f) 0 reconciliere între valoarea contabilă a fiecărei clase de capitaluri proprii. inclusiv pe cele care sunt recunoscute direct în capitalurile proprii. Note la situaţiile financiare Notele la situaţiile financiare ale unei întreprinderi trebuie: (a) Să prezinte informaţii despre bazele de întocmire a situaţiilor financiare şt despre politicile contabile specifice selecţionate şi aplicate pentru tranzacţii şl evenimente semnificative. Acest Standard afirmă că informaţiile privind fluxurile de numerar sunt folositoare utilizatorilor situaţiilor financiare. cu excepţia cazului în care un Standard Internaţional de Contabilitate nu cere sau nu permite altceva. precum şi modificările pe parcursul perioadei. în baza principiilor particulare de evaluare adoptate şi prezentate în situaţiile financiare. Alte Standarde cer ca pierderile şi câştigurile.În plus.

situaţia fluxurilor de numerar şi situaţia modificării capitalurilor proprii. Atunci când este utilizată mai mult de o bază de evaluare te situaţiile financiare. deoarece aceasta (acestea) formează baza de întocmire a situaţiilor financiare ca întreg. Prezentarea politicilor contabile Secţiunea politicilor contabile din notele la situaţiile financiare trebuie să descrie următoarele: (a) baza (bazele) de evaluare utilizate la întocmirea situaţiilor financiare. Notele la situaţiile financiare trebuie prezentate într-un mod sistematic. valoarea realizabilă. Fiecare element din bilanţ. (b) prezentarea bazei (bazelor) de evaluare şi a politicilor contabile aplicate. precum şi informaţii suplimentare. valoarea justă sau valoarea actualizată).(b) Să prezinte informaţiile cerute de Standardele Internaţionale de ‚ Contabilitate care nu sunt prezentate th altă parte în situaţiile financiare. contul de profit şi pierdere. (c) informaţii care stau la baza elementelor-rânduri prezentate în fiecare situa)ie financiară în ordinea în care este prezentat fiecare element-rânduri şi fiecare situaţie financiară. contul de profit şi pierdere şi situaţia fluxurilor de numerar trebuie să facă trimitere la toate informaţiile aferente din note. Notele la situaţiile financiare includ descrieri narative sau analize mai detaliate ale stimelor prezentate în bilanţ. inclusiv: (i) contingenţe. este important ca utilizatorii să cunoască baza (bazele) de evaluare utilizată (e) (costul istoric. costul curent. dar care sunt necesare pentru o prezentare fidelă. şi (b) flecare politică contabilă specifică necesară pentru o înţelegere corespunzătoare a situaţiilor financiare. IAS 7 Situaţia fluxurilor de numerar . atunci când sunt reevaluate anumite active imobilizate. angajamente şi alte informaţii financiare. În plus faţă de politicile contabile specifice utilizate în situaţiile financiare. şi (d) alte prezentări. de exemplu. Ele includ informaţiile cerute şi încurajate a fi prezentate de Standardele Internaţionale de Contabilitate şi alte prezentări necesare pentru o prezentare fidelă. Notele sunt în mod normal prezentele în următoarea ordine care ajută utilizatorii la înţelegerea situaţiilor financiare şi compararea acestora cu situaţiile altor întreprinderi: (a) declaraţia conformităţii cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (a se vedea paragraful 11). şi (ii) informaţii nefinanciare. şi (c) Să ofere informaţii suplimentare care nu sunt prezentate în situaţiile financiare. cum ar fi angajamentele şi datoriile contingente. este suficientă indicarea categoriilor de active şi datorii la care se aplică fiecare bază de evaluare.

clasificând fluxurile de numerar din timpul perioadei în fluxuri din activităţi de exploatare. acest Standard cere tuturor întreprinderilor să prezinte o situaţie a fluxurilor de numerar. aceste informaţii sporesc gradul de comparabilitate al raportării rezultatelor din exploatare între diferite întreprinderi deoarece elimină efectele utilizării unor tratamente contabile diferite pentru aceleaşi tranzacţii şi evenimente. Activităţile de exploatare sunt principalele activităţi producătoare de venit ale întreprinderilor. Acest lucru se întâlneşte indiferent de natura activităţilor întreprinderii şi chiar dacă numerarul poate fi privit ca produs al societăţii. extrem de lichide. precum şi a momentului şi siguranţei concretizării acestora. care sunt uşor convertibile în sume cunoscute de numerar şi care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. în vederea adaptării la circumstanţele şi oportunităţile în continuă schimbare. . pentru aceleaşi motive.Informaţiile referitoare la fluxurile de numerar ale unei întreprinderi sunt utile utilizatorilor de situaţii financiare. Definiţii Numerarul cuprinde disponibilităţile băneşti şi depozitele la vedere. investiţie şi finanţare. Echivalentele de numerar sunt investiţiile financiare pe termen scurt. Utilizatorii situaţiilor financiare ale unei întreprinderi sunt interesaţi de modul în care întreprinderea generează şi foloseşte numerarul şi echivalentele de numerar. precum şi capacitatea întreprinderii de a influenţa valoarea şi momentul de apariţie a fluxurilor de numerar. Întreprinderile au nevoie de numerar. Întreprinderile au nevoie de numerar pentru a-şi desfăşura activităţile. De asemenea. în esenţă. Obiectivul acestui Standard este acela de a impune furnizarea de informaţii cu privire la istoricul mişcărilor de numerar şi de echivalent de numerar ale unei întreprinderi. a-şi plăti obligaţiile şi pentru a asigura rentabilitate investitorilor. Deciziile economice luate de către utilizatori impun o evaluare a capacităţii unei întreprinderi de a genera numerar sau echivalente de numerar. în consecinţă. situaţia fluxurilor de numerar furnizează informaţii care permit utilizatorilor să evalueze modificările în activele nete ale unei întreprinderi. Fluxurile de numerar sunt intrările sau ieşirile de numerar şi echivalente ale acestuia. precum şt alte activităţi care nu sunt activităţi de investiţie sau finanţare. punându-le la dispoziţie o bază pentru evaluarea capacităţii întreprinderii de a genera numerar şi echivalent de numerar. şi a nevoilor sale de a utiliza acele fluxuri de numerar. prin intermediul situaţiei fluxurilor de numerar. Informaţiile referitoare la fluxurile de numerar sunt folositoare la stabilirea capacităţii unei întreprinderi de a genera numerar şi echivalente de numerar şi dau posibilitatea utilizatorilor să dezvolte modele de evaluare şi comparare a valorii actualizate a fluxurilor de numerar viitoare ale diferitelor întreprinderi. structura sa financiară (inclusiv lichiditatea şi solvabilitatea sa). oricât ar fi de diferite principalele lor activităţi producătoare de venituri. aşa cum ar putea fi cazul unei instituţii financiare. Atunci când este utilizată împreună cu restul situaţiilor financiare.

Pentru a califica un plasament drept echivalent de numerar. În aceste circumstanţe. descoperirile de cont sunt considerate ca o componentă a numerarului şi echivalentului de numerar. investiţie şi finanţare. calificat drept echivalent de numerar doar atunci când are o scadenţă mică de. Prezentarea unei situaţii a fluxurilor de numerar Situaţia fluxurilor de numerar trebuie să prezinte fluxurile de numerar din cursul perioadei. cât şi principalul. elementul dobândă poate fi clasificat drept activitate de exploatare. Activităţile de finanţare sunt activităţi care au ca efect modificări ale dimensiunii şi compoziţiei capitalurilor proprii şi datoriilor întreprinderii. În general. Investiţiile de capital nu sunt considerate echivalente de numerar. clasificate în activităţi de exploatare. precum şi valoarea numerarului şi a echivalentelor de numerar. pentru a evalua relaţiile ce apar între activităţile respective. Numerar şi echivalente de numerar Echivalentele numerarului sunt păstrate. împrumuturile bancare sunt considerate activităţi de finanţare. investiţie şi finanţare. acesta trebuie să fie uşor convertibil într-o sumă prestabilită de numerar şi să fie supus unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. în scopul îndeplinirii angajamentelor pe termen scurt. Totuşi. deseori. O tranzacţie poate include fluxuri de numerar care sunt clasificate diferit. în mod normal. trei luni sau mai puţin de la data achiziţiei. un plasament este. O întreprindere prezintă fluxurile sale de numerar din activităţile de exploatare.Activităţile de investiţie constau în achiziţionarea şi cedarea de active imobilizate şi de alte investiţii. O caracteristică a acestor aranjamente bancare este faptul că soldul bancar fluctuează. în cazul acţiunilor preferenţiale achiziţionate în cursul unei perioade scurte înaintea scadenţei lor şi cu o dată de răscumpărare specificată. echivalente de numerar. decât pentru investiţii sau în alte scopuri. între disponibil şi descoperit. Gestiunea numerarului presupune plasarea excedentului de numerar în echivalente de numerar. iar elementul de capital. Activităţi de exploatare Valoarea fluxurilor de numerar ce provin din activităţi de exploatare este un indicator cheie al măsurii în care activităţile întreprinderii au generat suficient flux de numerar . descoperirile de cont care sunt rambursabile la vedere fac parte integrantă din gestiunea numerarului unei întreprinderi. drept activitate de finanţare. de exemplu. De exemplu. cu excepţia cazului în care sunt. care nu sunt incluse în echivalentele de numerar. Clasificarea în funcţie de activităţi furnizează informaţii ce permit utilizatorilor să stabilească impactul respectivelor activităţi asupra poziţiei financiare a întreprinderii. mai degrabă. de asemenea. când rambursarea în numerar a unui împrumut include atât dobânda. deoarece aceste componente fac parte din gestiunea numerarului unei întreprinderi. Prin urmare. în anumite ţări. să zicem. şi nu din activităţile de exploatare. Fluxurile de numerar exclud mişcările între elemente care constituie numerar sau echivalente de numerar. Aceste informaţii pot fi folosite. investiţie şi finanţare într-o manieră care corespunde cel mai bine activităţii sale. în fondul lor economic.

din principalele activităţi producătoare de venit ale întreprinderii. în regie proprie. (f) plăţile în numerar sau restituiri ale impozitelor pe profit. a imobilizărilor corporale. a plăti dividende şi a face noi investiţii. Aceste plăţi le includ şi pe acelea care se refera la costurile de dezvoltare capitalizate şi la construcţia.pentru a rambursa împrumuturile. şi (g) încasările şi plăţile în numerar provenite din contracte încheiate în scopuri de plasament sau tranzacţionare. onorarii. (c) plăţile în numerar pentru achiziţia de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale altor întreprinderi şi de interese în asocierile în participaţie (altele decât plăţile pentru aceste instrumente considerate a fi echivalente de numerar sau acelea păstrate în scopuri de plasament şi de tranzacţionare). Exemple de fluxuri de numerar provenite din activităţi de exploatare sunt: (a) încasările în numerar din vânzarea de bunuri şi prestarea de servicii. cu excepţia cazului în care ele pot fi identificate în mod specific cu activităţile de investiţie şi finanţare. (b) încasările în numerar din vânzarea de imobilizări corporale. active necorporale şi alte active imobilizate. şi interese în asocierile în participare (altele decât încasările pentru acele instrumente considerate a fi echivalente de numerar sau acelea păstrate iui scopuri de plasament şi de tranzacţionare). (b) încasările în numerar provenite din redevenţe. Informaţiile cu privire la componentele specifice ale istoricului fluxurilor de numerar din exploatare. a menţine capacitatea de funcţionare (producţie) a întreprinderii. din tranzacţiile şi alte evenimente care intră în determinarea profitului net sau a pierderii nete. (d) plăţile în numerar efectuate către şi în numele angajaţilor. . ele rezultă. împreună cu alte informaţii. în general. (c) plăţile în numerar efectuate către furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii. Activităţi de investiţie Prezentarea separată a fluxurilor de numerar provenite din activităţi de investiţie este importantă deoarece fluxurile de numerar reprezintă măsura în care cheltuielile au servit obţinerii de resurse menite a genera viitoare venituri şi fluxuri de numerar . (f) încasările şi plăţile în numerar ale unei societăţi de asigurare pentru prime şi daune. anuităţi şi alte beneficii generate de poliţele de asigurare. necorporale şi alte active imobilizate. Fluxurile de numerar provenite din activităţi de exploatare sunt derivate. în primul rând. fără a recurge la surse externe de finanţare. Prin urmare. comisioane şi alte venituri. sunt folositoare în prognozarea viitoarelor fluxuri de numerar din exploatare. (d) încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale altor întreprinderi. Exemple de fluxuri de numerar provenite din activităţi de investiţie sunt: (a) plăţile în numerar pentru achiziţionarea de imobilizări corporale.

Exemple de fluxuri de numerar provenite din activităţi de finanţare sunt: (a) încasările în numerar provenite din emisiunea de acţiuni sau alte instrumente de capital. datoriilor neasigurate. fluxurile de numerar aferente respectivului contract sunt clasificate în aceeaşi manieră ca şi fluxurile de numerar aferente poziţiei astfel acoperite. prin care sunt prezentate clasele principale de plăţi şi încasări brute în numerar. forward. (d) rambursările în numerar ale unor sume împrumutate. prin care profitul net sau pierderea netă este ajustată cu efectele tranzacţiilor ce nu au natură monetară. forward. pe opţiuni sau swap. ipotecilor şi a altor împrumuturi pe termen scurt sau lung. (f) încasările în numerar din rambursarea avansurilor şi împrumuturilor efectuate către alte părţi (altele decât avansurile şi împrumuturile unei instituţii financiare).(e) avansurile în numerar şi împrumuturile efectuate către alte părţi (altele decât avansurile şi împrumuturile efectuate de o instituţie financiară). obligaţiunilor. Raportarea fluxurilor de numerar din activităţi de exploatare O întreprindere trebuie să raporteze fluxurile de numerar din activităţi de exploatare folosind una dintre cele două metode: (a) metoda directă. şi (h) încasările în numerar aferente contractelor futures. sau (b) metoda indirectă. de opţiuni şi swap. (b) plăţile în numerar efectuate către proprietari pentru a achiziţiona sau răscumpăra acţiunile întreprinderii. (g) plăţile ta numerar aferente contractelor futures. în afara cazului când acestea sunt deţinute în scopuri de plasament sau de tranzacţionare sau când plăţile sunt clasificate ca fiind activităţi de finanţare. a împrumuturilor. Când un contract reprezintă un instrument de acoperire a unei poziţii de risc identificabile. Activităţi de finanţare Prezentarea separată a fluxurilor de numerar provenite din activităţi de finanţare este importantă deoarece este utilă în previzionarea fluxurilor de numerar viitoare aşteptate de către finanţatorii întreprinderii. amânările sau angajamentele de plăţi sau încasări în numerar din exploatare trecute sau viitoare. (c) încasările în numerar provenite din emisiunea titlurilor de creanţă. şi (e) plăţile în numerar efectuate de locatar pentru reducerea obligaţiilor aferente unui contract de leasing financiar. şi . în afara cazului când acestea sunt deţinute în scopuri de plasament sau de tranzacţionare sau când încasările sunt clasificate ca fiind activităţi de finanţare.

provizioanele. Prin metoda indirectă. impozitele amânate. Pe baza metodei directe. mai degrabă. Alternativ. fluxul net de numerar din activităţile de exploatare poate fi prezentat folosind metoda indirectă. informaţiile privind clasele principale de plăţi şi încasări brute în numerar pot fi obţinute: (a) fie din înregistrările contabile ale întreprinderii. (b) elementelor nemonetare cum ar fi amortizarea. Metoda directă furnizează informaţii care sunt folositoare în estimarea fluxurilor de numerar viitoare şi care nu sunt disponibile prin metoda indirectă. iar termenul de scadenţă este scurt. fie (b) prin ajustarea vânzărilor. Fluxurile de numerar provenite din flecare dintre următoarele activităţi ale unei instituţii financiare pot fi raportate pe o bază netă: . atunci când fluxurile de numerar reflectă. şi (c) tuturor celorlalte elemente pentru care efectele în numerar sunt fluxurile de numerar din investiţii şi finanţare. (ii) alte elemente decât numerarul. prin evidenţierea veniturilor şi cheltuielilor prezentate în contul de profit şi pierdere şi pe parcursul perioadei survenite în valoarea stocurilor şi a creanţelor şi datoriilor din exploatare. a costului vânzărilor (dobânzi şi alte venituri similare şi cheltuieli cu dobânda şi alte cheltuieli similare pentru instituţiile financiare) şi a altor elemente în contul de profit şi pierdere cu: (i) modificările pe parcursul perioadei ale stocurilor şi ale creanţelor şi datoriilor din exploatare. Întreprinderile sunt încurajate să raporteze fluxurile de numerar obţinute din activităţi de exploatare folosind metoda directă. activităţile clientului decât pe acelea ale întreprinderii. fluxul de numerar net din activităţi de exploatare este determinat prin ajustarea profitului net sau a pierderii nete cu efectele: (a) modificărilor survenite pe parcursul perioadei în stocuri şi în creanţele şi datoriile din exploatare.elementele de venituri şi cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din investiţii sau finanţări. pierderile şi câştigurile în valută nerealizate. profiturile nerepartizate ale întreprinderilor asociate şi interesele minoritare. şi (b) plăţile şi încasările In numerar pentru elementele pentru care rulajul este rapid. şi (iii) alte elemente pentru care efectele numerarului sunt fluxurile de numerar din investiţii sau finanţare. investiţie şi finanţare pot fi raportate pe o bază netă: (a) plăţile şi încasările în numerar efectuate în numele clienţilor. Raportarea fluxurilor de numerar din activităţi de investiţii şi finanţare Fluxurile de numerar provenite din următoarele activităţi de exploatare. sumele sunt mari.

ale acelor fluxuri de numerar care au fost raportate la cursul de schimb de la sfârşitul perioadei. Fluxurile de numerar asociate cu elementele extraordinare sunt prezentate separat în situaţia fluxului de numerar ca provenind din activităţi de exploatare. Dobânzi şi dividende Fluxurile de numerar din dobânzi şi dividende încasate sau plătite trebuie prezentate separat. Aceasta permite utilizarea unui curs de schimb ce aproximează cursul actual. Fluxurile de numerar ale unei sucursale din străinătate trebuie convertite la cursul de schimb dintre moneda de raportare şi valută. Cu toate acestea. la înregistrarea tranzacţiilor în valută sau pentru conversia fluxurilor de numerar ale unei sucursale din străinătate se poate folosi. De exemplu. Fiecare dintre acestea trebuie clasificat într-o manieră consecventă de la a perioadă la alta. Profitul net sau pierderea netă a perioadei. investiţie şi finanţare. Fluxurile de numerar exprimate în valută sunt raportate într-o manieră conformă cu IAS 21. investiţie. Această valoare este prezentată separat de fluxurile de numerar provenite din activităţi de exploatare. sau capitalizată în conformitate cu tratamentul alternativ permis de . investiţie şi finanţare şi prezentate adecvat şi separat. Elemente extraordinare Fluxurile de numerar asociate cu elementele extraordinare trebuie clasificate ca provenind din activităţi de exploatare.(a) încasările şi plăţile de numerar pentru acceptarea şi rambursarea depozitelor cu o dată fixă de scadenţă. la data fluxului de numerar. un curs de schimb mediu ponderat. Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar. Totuşi. indiferent dacă a fost recunoscută drept cheltuială în contul de profit şi pierdere. ca fiind generat fie de activităţi de exploatare. Aceste prezentări vin în completarea prezentărilor separate privind natura şi valoarea elementelor extraordinare cerute de IAS 8. erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile. IAS 21 nu permite folosirea cursului de schimb de la data bilanţului atunci când se convertesc fluxurile de numerar ale unei sucursale din străinătate. pentru o perioadă. dacă există. Fluxurile de numerar provenite din tranzacţiile efectuate în valută trebuie înregistrate în moneda de raportare a unei întreprinderi prin aplicarea cursului de schimb dintre moneda de raportare şi valută. Valoarea totală a dobânzilor plătite de-a lungul unei perioade este prezentată în situaţia fluxului de numerar. fie de investiţie sau de finanţare. finanţare şi include diferenţele. (b) plasarea depozitelor la şi retragerea acestora de la alte instituţii financiare. precum şi rambursarea acestor avansuri şi împrumuturi . Profitul şi pierderile nerealizate ce provin din variaţia cursurilor de schimb valutar nu sunt fluxuri de numerar. asupra valorii în valută. şi (c) avansurile în numerar şi împrumuturile făcute clienţilor. la data fluxului de numerar. pentru a da posibilitatea utilizatorilor să înţeleagă natura lor şi efectul pe care îl au asupra fluxurilor de numerar prezente şi viitoare ale întreprinderii. efectul variaţiei cursului de schimb valutar asupra numerarului şi echivalentelor de numerar deţinute sau datorate în valută este raportat în situaţia fluxului de numerar pentru a reconcilia numerarul şi echivalentele de numerar la începutul şi la sfârşitul perioadei.

va include în situaţia consolidată a fluxurilor de numerar ponderea aferentă ei din fluxurile de numerar ale entităţii controlate în comun. Atunci când fluxurile de numerar din impozite sunt aferente mai multor clase de activităţi. Raportarea financiară a intereselor în asocierile în participaţie) folosind consolidarea proporţională. Atât dobânda plătită. atunci când este posibilă identificarea fluxului de numerar din impozite şi alocarea lui unei tranzacţii individuale care dă naştere unor fluxuri de numerar clasificate drept activităţi de investiţie sau finanţare. fluxul de numerar din impozite va fi clasificat în mod corespunzător ca activitate de investiţie sau finanţare. impozitele plătite sunt clasificate. de obicei. de obicei. nu există un consens privind clasificarea acestor fluxuri de numerar de către alte întreprinderi. investiţie şi finanţare. Totuşi. Atât dobânda plătită. Impozitul pe profit Fluxurile de numerar provenite din impozitul pe profit vor fi prezentate separat şi vor fi clasificate drept fluxuri de numerar din activităţi de exploatare. întreprinderi asociate şi asocieri în participaţie Atunci când se prezintă o investiţie într-o întreprindere asociată sau filială pe baza metodei punerii în echivalenţă sau a costului. investitorul limitează informaţiile raportate în situaţia fluxurilor de numerar la acele fluxuri de numerar generate între el şi întreprinderea în care s-a investit. Alternativ. cât şi dobânda şi dividendele încasate pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din exploatare. Prin urmare. Totuşi. adesea. drept fluxuri de numerar din exploatare. imposibil de alocat şi pot apărea într-o perioadă diferită de cea a fluxurilor de numerar aferente tranzacţiei de bază. Investiţii în filiale. respectiv. precum şi repartizările şi alte vărsăminte sau încasări apărute între această şi entitatea controlată în comun.IAS 23. este prezentată valoarea totală a impozitelor plătite. cu excepţia situaţiei în care ele pot fi alocate în mod specific activităţilor de finanţare şi investiţie. drept fluxuri de numerar din activităţi de exploatare. din investiţie. Componente ale numerarului şi ale echivalentelor de numerar . O întreprindere care prezintă interesul său într-o entitate controlată în comun (a se vedea IAS 31. de exemplu. Costurile îndatorării. fluxurile de numerar aferente impozitelor respective sunt. la dividende şi avansuri. Impozitele pe profit sunt generate în urma tranzacţiilor care dau naştere unor fluxuri de numerar clasificate în situaţia fluxurilor de numerar ca activităţi de exploatare. deoarece intră în determinarea profitului net sau a pierderii nete. cât şi dobânda şi dividendele încasate sunt clasificate de instituţiile financiare. în timp ce cheltuielile cu impozitul pot fi alocate fără dificultate activităţilor de investiţie şi finanţare. deoarece ele reprezintă costuri ale atragerii surselor de finanţare sau a eficienţei investiţiilor. dobânda plătită şi dobânda şi dividendele încasate pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din finanţare şi. O întreprindere care prezintă un asemenea interes folosind metoda punerii în echivalenţă include în situaţia fluxurilor de numerar fluxurile de numerar generate de investiţia sa în entitatea controlată în comun.

şi rapoartele financiare interimare pentru o anumită parte a perioadei la care se referă situaţiile financiare conţin informaţii de înaltă calitate care: a) .sunt transparente pentru utilizatori şi comparabile pentru toate perioadele prezentate. Având in vedere diversitatea practicilor de gestiune a numerarului şi a practicilor bancare utilizate în lume şi pentru a respecta IAS1. Profitul net sau pierderea netă a perioadei. b) . şi c) .O întreprindere trebuie să evidenţieze componentele numerarului şi ale echivalentelor de numerar şi să prezinte o reconciliere a sumelor din situaţia fluxurilor sale de numerar cu elementele echivalente raportate în bilanţ. este raportat în conformitate cu IAS 8. IFRS 1 Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară Standardul înlocuieşte SIC – 8. Prezentarea situaţiilor financiare. o modificare în clasificarea instrumentelor financiare anterior considerate ca făcând parte din portofoliul de investiţii ale întreprinderii. erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile. „Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Contabilitate” ca bază pentru contabilitate. . o întreprindere va indica politica adoptată în determinarea componentelor numerarului şi ale echivalentelor de numerar.pot fi generate la costuri mai mici decât beneficiile utilizatorilor. şi asigură asupra faptului că: √ √ primele situaţii financiare IFRS ale unei entităţi. Efectul oricărei modificări în politica de determinare a componentelor numerarului şi echivalentelor de numerar.asigură un punct de plecare pentru contabilitatea ulterioară a entităţii în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). de exemplu. Definiţii ale termenilor utilizaţi • bilanţul contabil de deschidere IFRS Bilanţul contabil al unei entităţi (publicat sau nepublicat) la data de trecere la IFRS.

La amortizarea ulterioară se va avea în vedere faptul că entitatea a recunoscut iniţial activul sau datoria la o valoare reprezentând acest cost estimat.• GAAP anterioare Baza de contabilitate pe care entitatea care aplică pentru prima dată IFRS a utilizat-o anterior adoptării IFRS. între părţi aflate în cunoştinţă de cauză. Acestea includ: (a) Standardele Internaţionale de Raportare . • entitate care aplică pentru prima dată IFRS O entitate care prezintă primele situaţii financiare IFRS • Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) Standarde şi Interpretări adoptate de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASB). de bună voie. • valoarea justă Valoarea la care poate fi tranzacţionat un activ sau decontată o datorie. • data de trecere IFRS Începutul primei perioade pentru care o entitate prezintă informaţii comparative integrale conform IFRS în primele situaţii financiare • costul estimat Valoarea utilizată ca alternativa pentru cost sau costul amortizat la o anumită dată. • primele situaţii financiare IFRS Primele situaţii financiare pentru a căror întocmire o entitate adoptă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv. printr-o declaraţie explicită şi fără rezerve de conformitate la IFRS.

Financiară. şi (c) Interpretările Interpretarea emise de Comitetul pentru de Standardelor Internaţionale Raportare Financiară (IFRIC) sau fostul Comitet Permanent pentru Interpretarea Standardelor (SIC) şi adoptate de IASB. IFRS 1 prevede că o entitate trebuie să aplice toate IFRS în vigoare la data de raportare în cazul primelor situaţii financiare IFRS. (b) Standardele Internaţionale de Contabilitate. printr-o declaraţie explicită şi fără rezerve în respectivele situaţii financiare de conformare la IFRS. . IFRS 1 se aplică în cazurile în care o entitate adoptă IFRS ca NOUĂ BAZĂ A CONTABILITĂŢII IFRS 1 nu se aplică: în cazul modificării politicilor contabile de către o entitate care aplică deja IFRS. Principalele caracteristici ale aplicării IFRS 1: • • IFRS 1 se aplică în cazurile în care o entitate adoptă pentru prima dată IFRS. • data de raportare Sfârşitul celei mai recente perioade acoperite de situaţii financiare sau un raport financiar interimar O entitate va aplica IFRS 1 în următoarele cazuri: în momentul întocmirii primelor situaţii financiare IFRS. printr-o declaraţie explicită şi fără rezerve de conformitate la IFRS. şi pentru toate rapoartele financiare interimare pe care le întocmeşte în conformitate cu IAS 34 „Raportarea financiară interimară” pentru o parte din perioada la care se referă primul set de situaţii financiare IFRS Primul set de situaţii financiare IFRS ale unei entităţi: este reprezentat de situaţiile financiare anuale pentru care entitatea adoptă IFRS ca bază a contabilităţii. În general.

traduse şi publicate în limba română. în exerciţiul financiar al anului 2007. Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi Interpretările aferente (Interpretările SIC . (3) Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare la data bilanţului sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care întocmesc situaţii financiare . standardele şi interpretările viitoare aferente. în România se continuă implementarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). • IFRS prevede efectuarea unor prezentări care explică modul în care trecerea de la aplicarea GAAP la aplicarea IFRS a afectat: √ √ √ situaţia financiară raportată a entităţii performanţa financiară şi fluxurile de numerar Aplicarea în România Potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. în special atunci când costul respectării acestei cerinţe este mai mare decât beneficiile utilizatorilor situaţiilor financiare. 602/12 iulie 2006: (1) Având în vedere necesitatea asigurării conformităţii reglementărilor naţionale în domeniul contabilităţii cu reglementările Uniunii Europene.• În particular.. în special dacă aplicarea retroactivă impune conducerii să evalueze condiţiile existente anterior. după cunoaşterea rezultatului unei anumite tranzacţii. (2) prin Standarde Internaţionale de Raportare Financiară se înţelege Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). amendamentele ulterioare la acele standarde şi interpretările aferente.IFRIC). • IFRS 1 interzice aplicarea retroactivă a IFRS în unele cazuri. publicat în Monitorul oficial nr. IFRS 1 impune entităţilor anumite condiţii la întocmirea Bilanţului IFRS 1 permite excepţii limitate de la îndeplinirea acestor condiţii în anumite contabil de deschidere IFRS ca punct de plecare pentru contabilitatea conform IFRS: cazuri specifice. aşa cum sunt aprobate de Uniunea Europeană. 1121/4 iulie 2006.

82/1991. începând cu exerciţiul financiar al anului 2007. pentru necesităţi proprii de informare. (5) Piaţa reglementată are înţelesul prevăzut la art. Toate entităţile care au obligaţia să aplice sau au optat pentru aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară trebuie să asigure continuitatea aplicării acestora.consolidate au obligaţia ca. celelalte entităţi de interes public definite conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. Bilanţul de deschidere IFRS Bilanţul contabil de deschidere IFRS al unei entităţi este baza de plecare pentru contabilitatea ulterioară conform IFRS. inclusiv cele care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. La aplicarea IFRS potrivit cerinţelor menţionate mai sus se aplică IFRS 1. data de trecere la aplicarea IFRS. Entităţile au obligaţia să menţioneze în bilanţul de deschidere IFRS. Pentru anul 2007. cu modificările şi completările ulterioare. să aplice Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. ∗ Art. întocmesc situaţii financiare anuale conforme cu directivele europene. Bilanţul de deschidere nu trebuie publicat în primele situaţii financiare IFRS. (4) Instituţiile de credit continuă să aplice Standardele Internaţionale de Raportare Financiară la întocmirea situaţiilor financiare consolidate. potrivit legii. Aceasta reprezintă începutul primei perioade pentru care se prezintă informaţii comparative integrale în conformitate cu IFRS. cu modificările şi completările ulterioare republicată defineşte persoanele juridice de interes public. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene. 907/2005∗ privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. toate entităţile. pot aplica Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) la întocmirea situaţiilor financiare individuale sau consolidate. . (7) Situaţiile financiare obţinute prin aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară fac obiectul auditului financiar. 34 din Legea contabilităŃii nr. În relaţia cu instituţiile statului.

2007 şi include informaţii comparative pentru un singur exerciţiu financiar anterior. O entitate care a optat să prezinte informaţii comparative integrale pentru două exerciţii financiare anterioare va întocmi bilanţ de deschidere IFRS la data de 1 ianuarie 2005. În bilanţul de deschidere IFRS. întocmite pe baza reglementărilor contabile aplicate anterior. entităţile trebuie să identifice aceste diferenţe astfel încât să fie obţinute şi prezentate corespunzător cerinţelor IFRS.. - o entitate care pentru anumite grupe de imobilizări corporale efectuează recunoaşterea la valoarea justă potrivit prevederilor I. c) va reclasifica conform IFRS elementele care au fost recunoscute anterior conform GAAP (respectiv reglementările contabile naţionale aplicate. d) va aplica IFRS la evaluarea tuturor activelor şi datoriilor recunoscute. 16. cu modificările şi completările ulterioare). reflectă valorile respective în rezultatul reportat. Exemplu: - o entitate care trebuie să derecunoască active întrucât nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de IFRS (ex: fond comercial eronat recunoscut în situaţiile financiare individuale). - o entitate care trebuie să evalueze la valoarea justă titlurile de participare disponibile pentru vânzare. o entitate: a) va recunoaşte toate activele sau datoriile a căror recunoaştere este cerută de IFRS. O entitate care întocmeşte situaţii financiare IFRS pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 dec.S. În toate aceste cazuri. nu le cuprind. iar bilanţul de deschidere IFRS va fi întocmit la această dată. va recunoaşte diferenţa dintre cost şi valoarea justă a imobilizărilor corporale în rezerva de reevaluare. De regulă bilanţul de deschidere IFRS impune obţinerea de informaţii pe care raportările financiare.A. b) va exclude (derecunoaşte) acele elemente de active sau datorii care nu sunt permise conform cerinţelor IFRS. recunoaşte diferenţele respective în cadrul rezervei din evaluarea la valoarea justă. Ajustările generate de aplicarea pentru prima dată a IFRS se înregistrează în cadrul rezultatului reportat sau în altă categorie a capitalurilor proprii. . exemplu: OMFP 1752/2005.Exemplu. data de trecere la aplicarea IFRS va fi 1 ianuarie 2006.

generate intern (IAS 38) - fond comercial eronat recunoscut (IFRS 3) provizioane pentru situaţii în care nu există obligaţii legale sau implicite. instrumente financiare derivate (IAS. alte active şi datorii care nu au fost recunoscute ca atare pe baza reglementărilor contabile anterioare b) derecunoaşterea activelor şi datoriilor care nu sunt permise conform IFRS - imobilizări necorporale de natura brevetelor. 39). provizioane pentru obligaţii legale sau datoriilor cerută de IFRS implicite (IAS 37). imobilizări necorporale achiziţionate (IAS 38).Prezentăm în continuare câteva exemple privind efectele aplicării cerinţelor IFRS 1 la întocmirea bilanţului de deschidere: Posibile efecte ale aplicării IFRS 1 şi Cerinţe IFRS 1 a) recunoaşterea activelor - active şi pasive aferente contractelor de leasing financiar (IAS 17). alte active şi datorii recunoscute în situaţiile financiare care exced cerinţele IFRS . creanţe şi datorii privind impozitele amânate (IAS 12). licenţelor şi mărcilor de fabricaţie. planuri de pensii şi beneficii determinate (IAS 19).

evaluarea creanţelor (IAS 11. IAS 18. etc.) instrumente financiare care eronat au fost clasificate anterior în categoria capitalurilor proprii (IAS 21).c) clasificarea tuturor activelor şi pasivelor în conformitate cu IFRS - clasificarea unor imobilizări corporale deţinute pentru vânzare (IFRS 5. Politici contabile O entitate va utiliza aceleaşi politici contabile pentru: - Bilanţul de deschidere IFRS precum şi pentru toate perioadele prezentate în primele situaţii financiare IFRS.). (IAS 1) d) evaluarea tuturor activelor şi pasivelor în conformitate cu IFRS - deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale IAS 36). - clasificarea titlurilor de participare în funcţie de scopul şi perioada deţinerii. etc. evaluarea obligaţiilor privind beneficiile angajaţilor (IAS 19. Politicile contabile vor fi conforme cu toate IFRS în vigoare la data de raportare pentru primele sale situaţii financiare conforme cu IFRS.). evaluarea instrumentelor financiare (IAS 39). cu anumite excepţii . IAS 2. evaluarea creanţelor şi a datoriilor privind impozitele amânate (IAS 12). evaluarea provizioanelor (IAS 37). etc. etc.

echivalent. situaţia modificărilor în capitalurile proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru anul în curs până la 31 decembrie 2007 (inclusiv valorile comparative pentru 2006) şi prezentarea informaţiilor (inclusiv informaţiile comparative pentru 2006). să aplice acel IFRS în primele sale situaţii financiare IFRS. entităţii A i se permite. dar nu i se solicită. Dacă un IFRS nou nu este încă obligatoriu. Entitatea A a prezentat situaţiile financiare conform principiilor contabile general acceptate anterioare în fiecare an la 31 decembrie. Entitatea A decide să prezinte în acele situaţii financiare informaţii comparative doar pentru un an. contul de profit şi pierdere. şi întocmirea şi prezentarea bilanţului pentru 31 decembrie 2007 (inclusiv valorile comparative pentru 2006). Ca urmare. Ajustările generate de aplicarea noilor politici contabile trebuie recunoscute direct în rezultatul reportat (sau dacă este adecvat. dar permite aplicarea anticipată. Politicile contabile pe care le utilizează o entitate pentru bilanţul de deschidere IFRS pot să difere de acelea pe care le-a utilizat pentru aceeaşi dată ca urmare aplicării reglementărilor contabile naţionale. O entitate poate aplica un nou IFRS care nu este încă obligatoriu dacă acesta permite o aplicare anticipată. inclusiv la 31 decembrie 2006. Entitatea A trebuie să aplice IFRS în vigoare pentru perioadele ce se sfârşesc la 31 decembrie 2007 în: (a) (b) întocmirea bilanţului IFRS de deschidere la 1 ianuarie 2006. într-o altă categorie de capitaluri proprii) la data trecerii la IFRS. . Entităţile trebuie să selecteze cu atenţie politicile contabile care urmează să fie aplicate pentru bilanţul de deschidere IFRS. Exemplu: Data de raportare pentru primele situaţii financiare IFRS ale entităţii A este 31 decembrie 2007. data trecerii sale la IFRS este 1 ianuarie 2006 (sau. luând în considerare implicaţiile acestora asupra bilanţului de deschidere IFRS şi asupra raportărilor financiare privind perioadele următoare. închiderea activităţii la 31 decembrie 2005).prevăzute de IFRS 1.

etc. excepţii obligatorii de la aplicarea retroactivă. întocmite conform GAAP. Totuşi.Situaţii în care se poate opta la aplicarea retroactivă a IFRS IFRS 1 stabileşte două categorii de excepţii de la principiul că bilanţul de deschidere IFRS al unei entităţi trebuie să fie conform cu fiecare IFRS. imediat după operaţiunea de combinare de întreprinderi.) de către o subsidiară. mărcilor. de exemplu. √ activele şi pasivele achiziţionate sau preluate prin combinarea de întreprinderi sunt recunoscute în bilanţul contabil de deschidere IFRS al cumpărătorului. Exemple de scutiri opţionale de la aplicarea retroactivă: A. - scutirii opţionale de la aplicarea retroactivă. √ costul estimat IFRS al activelor şi pasivelor achiziţionate sau preluate reprezintă valoarea contabilă conform GAAP anterioare. Combinări de întreprinderi Combinările de întreprinderi care au fost recunoscute anterior datei de trecere la aplicarea IFRS nu trebuie retratate. aplicarea scutirii necesită efectuarea unor ajustări. activele disponibile pentru vânzare sau investiţiile imobiliare (dacă se optează pentru evaluarea la valoarea justă). sunt recunoscute în Bilanţul de deschidere IFRS dacă îndeplinesc condiţiile de recunoaştere. Activele şi pasivele care nu au fost recunoscute în situaţiile financiare anterioare ale entităţii. . o entitate care adoptă pentru prima dată IFRS recunoaşte activele şi pasivele aferente unui contract de leasing financiar al unei filiale. În situaţia în care se aplică scutirea: √ nu se modifică clasificarea combinării ca achiziţie sau uniune de interese. la data combinării de întreprinderi. Scutirile opţionale au fost stabilite cu scopul de a uşura într-o oarecare măsură întocmirea primelor situaţii financiare IFRS. De exemplu. √ activele şi pasivele care sunt evaluate la valoarea justă conform IFRS sunt retratate la valoarea justă în bilanţul de deschidere IFRS. recunoaşte imobilizările necorporale achiziţionate de o subsidiară. dar nu poate recunoaşte imobilizările necorporale generate intern (de natura brevetelor. cu excepţia situaţiei în care IFRS nu permite recunoaşterea acestora.

cu excepţia cazurilor în care imobilizările necorporale respective pot fi recunoscute separat în Bilanţul IFRS al entităţii achiziţionate. dar nu îndeplinesc criteriile pentru a fi recunoscute conform IFRS. la data de trecere la aplicarea IFRS.De asemenea. cu toate că scutirea există. ajustate pentru a reflecta. indiferent dacă există sau nu un indiciu de depreciere a acestuia. B. cu condiţia ca: la data reevaluării valoarea reevaluată să fie comparabilă cu: - valoarea justă. Prevederile referitoare la evaluarea la data de trecere la IFRS şi la reevaluarea imobilizărilor corporale sunt aplicabile şi în următoarele cazuri: . sau costul sau costul amortizat conform IFRS. de exemplu. Cu toate acestea. O entitate care aplică pentru prima dată IFRS poate opta pentru utilizarea reevaluării anterioare conform GAAP a unei imobilizări corporale la sau anterior datei de trecere la IFRS ca fiind costul estimat la data reevaluării. Fondul comercial înregistrat direct în capitalurile proprii nu poate fi reluat. √ ajustările prevăzute de IFRS privind activele şi datoriile contingente. Fondul comercial trebuie testat privind deprecierea conform prevederilor IAS 36. fondul comercial nu este ajustat în funcţie de amortizarea anterioară a fondului comercial sau în vederea reclasificării unor imobilizări necorporale incluse în fondul comercial conform GAAP anterioare. √ imobilizările necorporale care au fost recunoscute conform GAAP anterioare. modificarea indicelui general sau specific al preţurilor. Valoarea justă sau reevaluarea la costul estimat O entitate poate opta pentru măsurarea unei imobilizări corporale la data de trecere la IFRS la valoarea justă a acesteia şi poate utiliza respectiva valoare justă ca fiind costul estimat la data respectivă. valoarea contabilă a fondului comercial stabilită conform GAAP anterioare trebuie ajustată în următoarele situaţii: √ imobilizările necorporale care sunt recunoscute pentru prima dată în conformitate cu IFRS.

o va aplica în cazul tuturor planurilor. Beneficiile angajaţilor În conformitate cu IAS 19 „Beneficiile angajaţilor”. o entitate care aplică pentru prima dată IFRS poate opta pentru recunoaşterea tuturor câştigurilor şi pierderilor actuariale la data de trecere la IFRS. dacă o entitate optează să utilizeze modelul de cost prevăzut de IAS 40 „Investiţii imobiliare”şi imobilizări necorporale care îndeplinesc: - criteriile de recunoaştere ale IAS 38 „Active necorporale” (inclusiv măsurarea corectă a costului iniţial).√ √ investiţii imobiliare. respectiv recunoscute şi nerecunoscute. În cazul în care o entitate care aplică pentru prima dată IFRS utilizează această opţiune. Totuşi. Dacă o entitate care aplică pentru prima dată IFRS a calculat un cost estimat în conformitate cu GAAP anterioare pentru o parte sau toate activele şi pasivele sale prin evaluarea acestora la valoarea justă la o anumită dată ca urmare a unui eveniment precum privatizarea sau oferta publică iniţială. D. o entitate poate opta pentru utilizarea unei abordări de tip „coridor” care permite nerecunoaşterea unor câştiguri şi pierderi actuariale. Diferenţe cumulative de conversie IAS 21 „Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar” prevede că o entitate trebuie: . atunci: - entitatea poate utiliza aceste evaluări la valoarea justă ca urmare a unor evenimente ca fiind costul estimat pentru IFRS la data estimării respective. C. Aplicarea retroactivă a acestei abordări impune unei entităţi să clasifice câştigurile şi pierderile actuariale de la iniţierea planului până la data de trecere la IFRS în două categorii. şi criteriile IAS 38 privind reevaluarea (inclusiv existenţa unei pieţe active) În cazul altor active şi pasive entitatea nu va aplica prevederile referitoare la evaluarea la data de trecere la IFRS şi la reevaluarea imobilizărilor corporale. chiar dacă utilizează abordarea de tip „coridor” pentru câştigurile şi pierderile actuariale ulterioare.

cea de-a doua categorie reprezintă componenta de capital propriu iniţială. şi . În cazul în care componenta de datorii nu mai este înscrisă în bilanţ. atunci: √ √ diferenţele cumulative de conversie pentru toate operaţiunile externe sunt considerate zero la data de trecere la IFRS. diferenţele de conversie cumulative aferente respectivei filiale (inclusiv. Dacă o entitate care aplică pentru prima dată IFRS utilizează această excepţie. Totuşi. Totuşi. o entitate care aplică pentru prima dată IFRS nu trebuie să îndeplinească aceste cerinţe în cazul diferenţelor cumulative de conversie care au existat la data de trecere la IFRS. şi câştigul sau pierderea aferente unei vânzări ulterioare a unei filiale străine vor exclude diferenţele de conversie care au rezultat înainte de trecerea la IFRS şi vor include diferenţele de conversie ulterioare. şi . o entitate trebuie să clasifice separat părţile componente ale unui instrument compus în componente de datorii şi componente de capital propriu. . în momentul vânzării unei filiale străine. E.să clasifice ca o componentă separată a capitalurilor proprii unele diferenţe de schimb valutar. dacă este cazul. câştigurile şi pierderile aferente garanţiei contra riscului de schimb valutar) în contul de profit şi pierdere ca parte a câştigului sau pierderii aferente vânzării.. aplicarea retroactivă a IAS 32 impune clasificarea capitalurilor proprii în două categorii: .prima categorie este inclusă în rezultatul reportat şi reprezintă dobânda acumulată aferentă componentei de pasiv. Instrumente financiare compuse În conformitate cu IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare şi descriere”. o entitate care aplică pentru prima dată IFRS nu trebuie să separe aceste două categorii în cazul în care componenta de pasiv nu mai este în sold la data de trecere la IFRS.să transfere.

întreprinderilor asociate şi asocierilor în participaţie Este posibil ca adoptarea IFRS de către societatea mamă şi de către filiale să aibă loc la date diferite. în funcţie de data de trecere a filialei la IFRS.când excepţiile prevăzute de IFRS 1 determină efectuarea de evaluări care depind de data de trecere la IFRS. în următoarele situaţii: . Scutirea permite filialei să evalueze activele şi pasivele fie la valorile contabile incluse în situaţiile financiare consolidate ale societăţii mamă. filiala va evalua activele si pasivele astfel: Cazul 1 în cazul în care nu s-au efectuat ajustări în scopul consolidării. Activele şi pasivele filialelor. filiala evaluează activele şi pasivele: la valorile contabile la care ar fi incluse în situaţiile financiare consolidate ale societăţii mamă. Astfel. .când politicile contabile utilizate în situaţiile financiare ale filialei diferă de cele din situaţiile financiare consolidate. De exemplu. sau pentru efectele combinării de întreprinderi în care societatea mamă a achiziţionat filiala. Este posibil ca aceste valori contabile să fie diferite de valorile contabile la care ar fi incluse în situaţiile financiare consolidate ale societăţii mamă. dacă o filială aplică pentru prima dată IFRS după societatea mamă. în funcţie de data de trecere a societăţii mamă la IFRS. în timp ce filialei acesteia din România să i se impună aplicarea IFRS în situaţiile financiare locale la 31 decembrie 2007. . SAU Cazul 2 la valorile contabile prevăzute de celelalte IFRS.F. este posibil ca o societate nouă din Austria să întocmească primele situaţii financiare IFRS la 31 decembrie 2005. fie pe baza IFRS 1 aplicat la data de trecere la aplicarea IFRS. în funcţie de data de trecere a societăţii mamă la IFRS. în situaţiile financiare separate.

estimări . după ajustarea în scopul consolidării. precum activele şi pasivele asociate efectuării serviciului datoriei. aceasta va evalua activele şi pasivele la aceeaşi valoare în ambele situaţii financiare. Astfel. dacă societatea mamă adoptă pentru prima dată IFRS pentru situaţiile financiare separate anterior sau ulterior adoptării IFRS pentru situaţiile financiare consolidate. dacă o entitate adoptă pentru prima dată IFRS ulterior adoptării IFRS de către filiala acesteia (sau asociatul sau asocierea în participaţie). păstrate după tranzacţia de derecunoaştere şi existente încă la data de trecere la IFRS.contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor . cu excepţia ajustărilor de consolidare. nu va recunoaşte respectivele active şi pasive conform IFRS (decât dacă acestea se califică pentru recunoaştere ca urmare a unei tranzacţii sau eveniment ulterior). Excepţii obligatorii de la aplicarea retroactivă IFRS 1 interzice aplicarea retroactivă a IFRS privind: .(De exemplu. A. iar grupul poate aplica tratamentul alternativ permis. în situaţiile financiare consolidate entitatea va evalua activele şi pasivele filialei (sau asociatului sau asocierii în participaţie) la aceleaşi valori contabile ca în situaţiile financiare separate ale filialei (sau asociatului sau asocierii în participaţie). .activele clasificate ca deţinute pentru vânzare şi pentru activităţi întrerupte. Derecunoaşterea activelor financiare şi pasivelor financiare O entitate care aplică pentru prima dată IFRS va aplica cerinţele privind derecunoaşterea stipulate de IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi măsurarea” începând cu data de intrare în vigoare a IAS 39. dacă o entitate care a adoptat pentru prima dată IFRS a derecunoscut activele financiare şi pasivele financiare conform GAAP utilizate anterior într-un exerciţiu financiar care a început anterior datei de 1 ianuarie 2001. ajustările conform metodei punerii în echivalenţă şi pentru efectele combinării de întreprinderi în care societatea mamă a achiziţionat filiala. şi va consolida toate entităţile cu scop special pe care le controlează la data de trecere la IFRS. entitatea care aplică pentru prima dată IFRS: va recunoaşte toate instrumentele derivate şi dobânzile. filiala poate utiliza tratamentul de bază prevăzut de IAS 16 „Imobilizări corporale”. chiar dacă aceste entităţi au existat anterior datei de trecere la IFRS sau deţineau active financiare şi pasive financiare care au fost derecunoscute conform GAAP utilizate anterior. .derecunoaşterea activelor financiare şi a datoriilor financiare. Totuşi.) Totuşi. În mod similar.

fără a cuantifica acest ajustări O entitate va explica felul în care trecerea de la aplicarea GAAP anterioare la aplicarea IFRS a afectat: √ √ situaţia financiară raportată.B. şi . O entitate nu va reflecta în Bilanţul de deschidere IFRS un tip de relaţie de acoperire a riscurilor care nu este conform cu IAS 39.va elimina toate pierderile şi câştigurile înregistrate în avans care au fost raportate conform GAAP anterioare ca active sau pasive. Active clasificate ca deţinute pentru vânzare şi activităţi întrerupte IFRS 5 Active imobilizate deţinute pentru vânzare şi activităţi întrerupte solicită aplicarea sa prospectivă activelor imobilizate care întrunesc criteriile de a fi clasificate ca deţinute pentru vânzare şi pentru activităţi care întrunesc criteriile de a fi clasificate drept întrerupte după data intrării în vigoare a IFRS 5. Cerinţe de prezentare şi descriere Informaţii comparative În conformitate cu IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare”: primele situaţii financiare IFRS ale unei entităţi vor include informaţii comparative pentru cel puţin un an conform IFRS.să descrie natura ajustărilor principale pe care le-a făcut conform cu IFRS. D.să marcheze în mod vizibil informaţiile conforme cu GAAP care nu sunt conforme cu IFRS . Estimări Estimările unei entităţi conform IFRS la data de trecere la IFRS vor fi conforme cu estimările efectuate la aceeaşi dată conform GAAP anterioare (după efectuarea ajustărilor pentru reflectarea tuturor diferenţelor în ce priveşte politicile contabile). O entitate cu data trecerii la IFRS la sau după 1 ianuarie 2005 aplică IFRS 5 retroactiv. şi . IFRS 7. C. Excepţii de la cerinţa de a retrata informaţiile pentru IAS 39.va măsura toate instrumentele derivate la valoarea justă. Contabilitatea operaţiunilor de acoperire împotriva riscurilor Conform prevederilor IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi măsurare”. performanţa financiară. IFRS 6. În orice situaţii financiare care conţin sinteze istorice sau informaţii comparative conforme cu GAAP o entitate trebuie: . cu excepţia cazului în care există dovezi obiective că respectivele estimări erau eronate. o entitate: . la data de trecere IFRS. IFRS 4.

şi dacă entitatea a recunoscut sau reversat pentru prima oară pierderile din depreciere la întocmirea Bilanţului de deschidere IFRS. investiţii imobiliare sau imobilizări necorporale în Bilanţul de deschidere IFRS. şi . şi ajustarea totală a valorilor contabile raportate conform GAAP anterioare. Reconcilieri Primele situaţii financiare IFRS ale unei entităţi vor include: √ reconcilieri între capitalurile proprii ale entităţii raportate conform GAAP anterioare şi capitalurile proprii conform IFRS la următoarele date: √ √ data de trecere la IFRS. fiecare astfel de raport financiar interimar va include reconcilieri ale: - capitalurilor proprii conform GAAP anterioare la sfârşitul respectivei perioade interimare comparabile cu capitalurile proprii conform IFRS la data respectivă.√ fluxurile de numerar. o reconciliere a contului de profit şi pierdere conform GAAP anterioare pentru cea mai recentă perioadă din cele mai recente situaţii financiare anuale ale entităţii cu contul de profit şi pierdere conform IFRS pentru aceeaşi perioadă. Utilizarea valorii juste ca fiind costul estimat – informaţii de prezentat Dacă o entitate utilizează valoarea justă ca fiind costul estimat în cazul unor imobilizări corporale. Rapoarte financiare interimare Dacă o entitate prezintă un raport financiar interimar în conformitate cu IAS 34 “Raportarea financiară interimară” pentru o parte din perioada la care se referă primele situaţii financiare IFRS. pe lângă cerinţele IAS 34 se aplică şi următoarele cerinţe: Dacă entitatea a prezentat un raport financiar interimar pentru o perioadă interimară comparabilă. şi sfârşitul celei mai recente perioade prezentate în cele mai recente situaţii financiare anuale ale entităţii conform GAAP anterioare. primele situaţii financiare IFRS ale entităţii vor prezenta următoarele: - cumulul respectivelor valori juste. prezentările pe care IAS 36 “Deprecierea activelor” le-ar fi impus dacă entitatea ar fi recunoscut respectivele pierderi din depreciere sau reversările în perioada începând cu data de trecere la IFRS. pentru fiecare post bilanţier din Bilanţul contabil IFRS iniţial.

- contului de profit şi pierdere conform GAAP anterioare pentru respectiva perioadă interimară comparabilă (curentă şi a perioadei până la data respectivă) cu contul de profit şi pierdere conform IFRS pentru perioada aferentă. .

Capitolul 8. Imobilizarile corporale sunt acele elemente tangibile care : a) sunt detinute pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii . b) costul activului poate fi măsurat în mod credibil. Piesele de schimb si echipamentul de service sunt. inregistrate ca stocuri si recunoscute in profit si pierdere atunci cand sunt consumate. desi nu creste in mod direct beneficiile economice viitoare . Problema principala in contabilizarea imobilizarilor corporale este identificarea momentului de recunoastere a acestor active. şi b) este preconizat a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade. ele sunt contabilizate ca imobilizari corporale. Contabilitatea tranzacţiilor şi evenimentelor conform referenţialului internaţional IAS 16 „Imobilizări corporale” Obiectivul acestui standard este descrierea tratamentului contabil pentru imobilizarile corporale. poate fi necesara unei entitati in obtinerea beneficiilor economice viitoare din alte active. piesele de schimb si echipamentul permanent sunt considerate imobilizari corporale cand o entitate preconizeaza sa le utilizeze mai mult de o perioada. Achizitia unor astfel de imobilizari corporale. In mod similar . Elementele de imobilizari corporale pot fi achizitionate pentru siguranta sau din motive legate de mediu. Astfel de elemente de imobilizari corporale se califica pentru a fi recunoscute ca active deoarece dau posibilitatea entitatii . Durata de viata utila este : a) perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate sau b) numarul de unitati de productie similare preconizate sa se obtina din activ de catre o entitate. daca piesele de schimb si echipamentele de service pot fi utilizate numai in legatura cu un element de imobilizari corporale. in general. Totusi. Costul unui element de imobilizari corporale va fi recunoscut ca activ daca si numai daca : a) este posibila generarea catre entitate de beneficii economice viitoare aferente activului. pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative. a valorii contabile si a cheltuielilor cu amortizarea si cu pierderile din depreciere suferite.

Costurile intretinerii zilnice sunt in primul rand costurile de lucru si de consumabile si pot include costul componentelor mici. obligatia pe care o dobandeste entitatea la achizitionarea elementului sau ca o consecinta a utilizarii elementului pe o perioada anumita in alte scopuri decat cele de a produce stocuri in timpul acelei perioade. IAS 16 prescrie tratamentul contabil al imobilizarillor corporale. Valoarea contabila a acelor parti inlocuite este derecunoscuta in conformitate cu prevederile de derecunoastere din acest Standard. Despre amortizare si perioda de amortizare Asa cum mentionam intr-un articol anterior. incluzand taxele vamale si taxele nerecuperabile. etc. Exemple de costuri direct atribuibile : • • • • costuri initiale de livrare si manipulare. cum ar fi scaunele si galeriile . Mai degraba acestea sunt recunoscute in profit sau pierdere o data ce apar. Unele componente ale unor imobilizari corporale pot necesita inlocuirea la intervale regulate. un furnal poate necesita recaptusirea dupa un numar de ore de utilizare specificat. onorariile profesionale. mentionat intr-un paragraf anterior. costuri de testare a functionarii corecte a activului . Valoarea amortizabila a unui activ va fi alocata pe o baza sistematica duratei sale de utilizare. Durata de viata utila si valoarea reziduala ar trebui revizuite cel putin la sfarsitul exercitiului financiar si daca situatia reala difera de estimarea initiala . sau interiorul unui avion . costuri de instalare si asamblare. Scopul acestor cheltuieli este adesea descris ca fiind pentru ” reparatiile si si intretinerea ” elementului de imobilizari corporale. Un element al imobilizarilor corporale care este recunoscut ca activ va fi evaluat initial la costul sau. b) orice costuri care se pot atribui direct aducerii activului la locatia si conditia necesare pentru ca acesta sa poata opera in modul dorit de conducere. dupa deducerea reducerilor comerciale si a rabaturilor. Conform principiului de recunoastere a costului. Costul este format din: a) pretul de cumparare . o entitate nu recunoaste la valoarea contabila a unui element de imobilizari corporale costurile intretinerii zilnice a elementului respectiv. De exemplu. poate necesita inlocuirea de mai multe ori in timpul vietii avionului.sa obtina beneficii economice viitoare din activele conexe in exces fata de ceea ce s-ar putea obtine daca acele elemente nu ar fi fost achizitionate. c) estimarea initiala a costurilor de demontare si mutare a elementului si restaurarea amplasamentului unde va fi mutat. Vom veni aici cu precizari suplimentare referitoare la amortizarea acestora.

caz in care este amortizat intr-un mod care reflecta beneficiile care vor deriva din el. c) uzura morala tehnica si comerciala care rezulta din modificarile sau imbunatatirile din productie sau din modificarile de pe piata pentru produsul respectiv. adica atunci cand se afla in locatia si conditia necesare functionarii sale intr-o maniera dorita de conducere. Valoarea amortizabila a unui activ este determinata dupa ce s-a scazut valoarea lui reziduala. valoarea reziduala a unui activ este nesemnificativa si prin urmare nu se in considerare la calcularea amortizarii. Prin urmare. atunci cheltuiala cu amortizarea corespunzătoare perioadei curente şi perioadelor viitoare trebuie ajustată. La stabilirea duratei de viata utile se iau in considerare urmatorii factori : a) utilizarea preconizata a unui activ. Exista situatii in care terenul insusi poate avea o durata de utilizare limitata . acea portiune de activ de teren este amortizata pe perioada beneficiilor obtinute din inregsitrarea costurilor. . cum ar fi datele de expirare ale contractelor de leasing aferente Din categoria exceptiilor mentionam terenurile. In practica.modificarile vor trebui inregistrate ca o cheltuiala. d) limitele legale sau similare privind utilizarea activului . Daca costul terenului contine si costuri de demontare. Revizuirea duratei de viaţă utilă Durata de viaţă utilă a unui element al imobilizărilor corporale trebuie revizuită periodic şi. intr-o estimare contabila. Acestea au o durata de viata nelimitata si prin urmare nu se amortizeaza. de mutare si restaurare a amplasamentului . O crestere a valorii terenului pe care se afla o cladire nu afecteaza valoarea amortizabila a cladirii. Amortizarea inceteaza cel mai devreme la data cand activul este clasificat ca detinut pentru vanzare (in conformitate cu IFRS 5) si la data la care activul este derecunoscut. Amortizarea unui activ incepe atunci cand acesta este diponibil pentru folosinta . b) uzura fizica preconizata care depinde la randul sau de o serie de factori operationali (de exemplu programul de intretineri si reparatii ). durata de viata utila a unui activ poate fi mai mica decat durata economica. Estimarea duratei de viata utile este o problema de rationament a bazat pe experienta entitatii cu active similare. Conducerea entitatii poate decide cedarea activelor dupa o perioada specificata de timp sau dupa consumarea unei proportii specificate din beneficiile economice viitoare inglobate in activ. dacă estimările sunt semnificativ diferite de cele efectuate anterior. Durata de viata utila reflecta utilitatea preconizata a activului pentru entitate. modificari in estimarile contabile si erori “. in conformitate cu prevederile din IAS 8 ” Politici contabile.

atunci metoda trebuie schimbată pentru a reflecta această modificare. De exemplu. dacă se constată o modificare semnificativă în modelul estimat al beneficiilor economice aduse de acele active. ce îmbunătăţesc parametrii de funcţionare ai acestuia în plus faţă de performanţa estimată iniţial. În aceste cazuri. Cheltuielile ulterioare privind imobilizările corporale sunt recunoscute ca activ numai atunci când acea cheltuială îmbunătăţeşte starea respectivului activ faţă de performanţa estimată iniţial. Politica de reparaţii şi întreţinere practicată de întreprindere poate. cu scopul de a obţine îmbunătăţiri substanţiale ale calităţii producţiei. incluzând sporirea capacităţii acesteia .Pe parcursul duratei de viaţă a unui activ. Când apare necesitatea schimbării metodei. Revizuirea metodei de amortizare Metoda de amortizare aplicată activelor trebuie revizuită periodic şt. schimbările tehnologice sau schimbările în structura pieţei pot duce la diminuarea duratei de viaţă utilă a activului. Cheltuieli ulterioare Cheltuielile ulterioare aferente unul element de natura imobilizărilor corporale care a fost deja recunoscut trebuie adăugate valorii contabile a activului numai atunci când se estimează că întreprinderea va obţine beneficii economice viitoare suplimentare faţă de performanţele estimate iniţial ca fiind corespunzătoare. adoptarea unei astfel de politici nu înseamnă că nu mai este necesară înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea. se poate face constatarea că durata de viaţă utilă estimată nu este adecvată. rata de amortizare. atunci este necesara şi modificarea estimărilor contabile şi deci. (b) modernizarea unor componente ale activelor imobilizate. durata de viaţă utilă poate fi prelungită ca urmare a efectuării unor cheltuieli ulterioare privind activul. prin urmare. Politica întreprinderii poate duce la prelungirea duratei de viaţă utilă a activului sau la creşterea valorii sale reziduale. cheltuiala cu amortizarea corespunzătoare perioadei curente şi perioadelor viitoare trebuie ajustată. de asemenea. Totuşi. (c) adoptarea unui nou proces de producţie care permite reducerea substanţială a costurilor de exploatare estimate iniţial. afecta durata de viaţa utilă a unui activ. Exemple de îmbunătăţiri care duc la creşterea de beneficii economice viitoare sunt: (a) modificarea unei imobilizări corporale pentru a-i extinde durata de viaţă utilă. durata de viaţă utilă şi. . sunt modificate pentru perioada curentă şi pentru perioadele viitoare. Pe de altă parte. Toate celelalte cheltuieli ulterioare trebuie recunoscute drept cheltuieli în perioada în care au fost suportate.

Prin urmare. atunci când au loc. mai puţin orice amortizare ulterioară cumulată aferentă şi pierderile ulterioare cumulate din depreciere. Un astfel de exemplu poate fi achiziţionarea unei clădiri ce necesită renovări. Tratamentul contabil adecvat în cazul cheltuielilor efectuate ulterior achiziţionării unei imobilizări corporale depinde de factorii care au fost luaţi în considerare la evaluarea iniţială şi la recunoaşterea elementelor aferente. Reevaluările trebuie efectuate cu suficientă regularitate. Aceste componente sunt contabilizate ca active distincte. Prin urmare. în măsura în care aceste cheltuieli pot fi recuperate din utilizarea în viitor a acestuia. în acest caz. costul întreţinerii sau al reparaţiilor generale pentru imobilizările corporale se înregistrează drept cheltuială.Cheltuielile privind reparaţiile sau întreţinerea imobilizărilor corporale sunt făcute cu scopul de a obţine sau de a păstra nivelul beneficiilor economice viitoare. în aşa fel încât . De exemplu. interiorul unui avion (scaunele şi tapiseria) necesită înlocuirea de câteva ori în timpul duratei de viaţă a aeronavei. şi de posibilitatea recuperării acestei cheltuieli ulterioare. cu condiţia ca valoarea contabilă să nu depăşească valoarea recuperabilă a activului. atunci cheltuiala efectuată pentru înlocuirea şi renovarea unei componente este contabilizată ca o achiziţie a unui activ distinct. pentru că ele au durate de viaţă utilă diferite de cea a activului din care fac parte. mai puţin amortizarea cumulată aferentă şi orice pierderi cumulate din depreciere. cheltuiala ulterioară efectuată pentru a readuce activul imobilizat în situaţia de a realiza beneficii economice viitoare este capitalizată. cheltuielile ulterioare sunt adăugate la valoarea contabilă a activului. un furnal necesită recăptuşirea pereţilor după un anumit număr de ore de funcţionare. o imobilizare corporală trebuie înregistrată Ia valoarea reevaluată care reprezintă valoarea justă la momentul reevaluării. Măsurarea ulterioară recunoaşterii iniţiale Tratament contabil de bază Ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ. De exemplu. acestea sunt înregistrate în contabilitate ca şi cheltuieli. în cazul în care criteriile de recunoaştere din paragraful 7 sunt îndeplinite. o imobilizare corporală trebuie înregistrată la cost. Tratament contabil alternativ permis Ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ. pe care o întreprindere se aşteaptă să le obţină pe baza performanţelor estimate iniţial. Unele componente importante din cadrul imobilizărilor corporale pot necesita înlocuiri la intervale regulate de timp. iar componenta înlocuită este scoasă din evidenţă. Acelaşi lucru se întâmplă şi când preţul de achiziţie al activului reflectă deja obligaţia întreprinderii de a realiza cheltuieli în viitor pentru a aduce activul în stare de funcţionare. De exemplu. atunci când mai degrabă restabileşte decât îmbunătăţeşte performanţele estimate iniţial. când valoarea contabilă a unei imobilizări corporale a ţinut cont deja de pierderea unor beneficii economice.

Frecvenţa reevaluărilor depinde de evoluţia valorii juste a imobilizărilor corporale în cauză. Valoarea justă a celorlalte categorii de imobilizări corporale este. mai puţin amortizarea corespunzătoare. din cauza faptului că acel gen de imobilizări corporale este foarte rar vândut. orice amortizare cumulată la data reevaluării este: (a) fie recalculată proporţional cu schimbarea în valoarea contabilă brută a activului. În cazul în care un element al imobilizărilor corporale este reevaluat. (f) automobile. reevaluări anuale. de regulă. această metodă este folosită pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piaţă. necesitând. valoarea lor de piaţă. Unele imobilizări corporale pot suferi modificări semnificative şi fluctuante ale valorii juste. în cazul in care valoarea justă a unui activ reevaluat diferă semnificativ de valoarea contabila. O clasă de imobilizări corporale este o grupare de active de aceeaşi natură şi cu utilizări similare. (b) terenuri şi clădiri. aflate în exploatarea unei întreprinderi. să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Pentru imobilizările corporale ale căror valori juste nu suferă modificări semnificative. de obicei. nu este necesar să se facă reevaluări. La reevaluarea unei imobilizări corporale. Atunci când nu există nici o posibilitate de a identifica o valoare de piaţă. Reevaluări Valoarea justă a terenurilor şi clădirilor este. mai puţin amortizarea corespunzătoare. (c) maşini şi echipamente. atunci este necesară o nouă reevaluare. (d) nave (e) aeronave. prin urmare.valoarea contabilă să nu difere în mod semnificativ de valoarea care poate fi determinată pe baza valorii juste la data bilanţului. după reevaluare. de obicei. Pentru acestea. atunci acele active sunt evaluate la costul de înlocuire. atunci întreaga clasă din care face parte acel element trebuie reevaluată. Această metodă este folosită în cazul în care activul este reevaluat cu ajutorul unui indice pentru a se ajunge la costul de înlocuire. De exemplu. valoarea lor de piaţă determinată în urma unei evaluări. de evaluatori autorizaţi. Exemple de astfel de clase sunt următoarele: (a) terenuri. reevaluările făcute la 3-5 ani pot fi mai adecvate. astfel încât valoarea contabilă a activului. Această valoare este determinată pe baza unor evaluări efectuate. . fie (b) eliminată din valoarea contabilă brută a activului şi valoarea netă recalculată la valoarea reevaluată a activului.

Cu toate acestea. Cu toate acestea.(g) mobilier. Imobilizările corporale care sunt retrase din uz şi deţinute în scopul cedării sunt înregistrate la valoarea lor contabilă de la data la care activul este retras din uz. Transferul din surplusul din reevaluare în rezultatul reportat nu se efectuează prin contul de profit şi pierdere. o parte din surplus poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de întreprindere. această majorare trebuie înregistrată direct în creditul conturilor de capitaluri proprii sub titlul de „diferenţe din ‚reevaluare”. şi trebuie recunoscute ca venit sau cheltuială în contul de profit şi pierdere. Câştigurile sau pierderile obţinute în urma casării sau cedării unui element al imobilizărilor corporale trebuie determinate ca diferenţă între încasările nete estimate din cedare şi valoarea contabilă a activului. în măsura în care diminuarea nu depăşeşte valoarea înregistrată anterior ca surplus din reevaluare. în acest caz. dacă această reevaluare se poate realiza în timp scurt şi dacă aceste reevaluări pot fi mereu actualizate. Casarea şi cedarea Un element al imobilizărilor corporale trebuie eliminat din bilanţ. În cazul în care valoarea contabilă a unui activ este diminuată ca rezultat al unei reevaluări. costul activului achiziţionat este egal cu valoarea contabilă a activului cedat şi nu se înregistrează nici un câştig sau pierdere. În cazul în care un element al imobilizărilor corporale este schimbat pentru un activ similar. şi (h) echipament de birotică. Elementele dintr-o clasă de imobilizări corporale sunt reevaluate simultan pentru a se evita reevaluarea selectivă şi raportarea în situaţiile financiare a unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite. o anumită clasă de active poate fi reevaluată permanent. Cel puţin la sfârşitul fiecărui an financiar. o diminuare rezultată din reevaluare trebuie scăzută direct din surplusul din reevaluare corespunzător aceluiaşi activ. o întreprindere . Se considerată că întregul surplus este realizat la casarea sau la cedarea activului. instalaţii. În cazul în care valoarea contabilă a unui activ este majorata ca urmare a unei reevaluări. Surplusul din reevaluare inclus în capitalurile proprii poate fi transferat direct în rezultatul reportat atunci când acest surplus este realizat. această diminuare trebuie recunoscută ca o cheltuială. atunci când acesta este cedat sau când este scos din uz definitiv şi nu se mai aşteaptă obţinerea unor beneficii economice viitoare în urma cedării acestuia. Cu toate acestea. valoarea surplusului realizat este diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza costului iniţial al activului. piese de schimb şi asamblare. majorarea constatată din reevaluare trebuie recunoscută ca venit în măsura în care aceasta compensează o descreştere din reevaluarea aceluiaşi activ recunoscută anterior ca o cheltuială. Cu toate acestea.

Cercetarea este o investigaţie originală şi planificată. sau valoarea justă calculată pentru achiziţionarea unui activ la momentul achiziţiei sau producţiei. înaintea stabilirii producţiei de serie sau utilizării. după deducerea costurilor evaluate pentru vânzare. Valoarea justă a unui activ este suma pentru care activul poate fi schimbat. fie (b) numărul de produse sau unităţi similare care se aşteaptă să fie /obţinute de către întreprindere prin folosirea activului respectiv. efectuată in perspectiva câştigului de noi cunoştinţe ştiinţifice sau tehnologice. Dezvoltarea este aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe într-un proces de planificare sau proiectare. IAS 38 Active necorporale Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar. mai puţin valoarea sa reziduală. şi (b) de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare către întreprindere. între părţi aflate în cunoştinţă de cauză. Costul este suma de numerar sau echivalent numerar plătit. în scopul producţiei de materiale. Valoarea reziduală este suma netă pe care o întreprindere se aşteaptă s-o obţină pentru un activ la finele duratei de viaţă utilă. de bunăvoie. Valoarea contabilă este suma la care un activ este recunoscut .testează activul la depreciere pe baza IAS 36 Deprecierea activelor şi recunoaşte în consecinţă orice pierdere din depreciere. precum şi a unei mai bune înţelegeri. O piaţă activă este o piaţă unde există toate condiţiile următoare: (a) elementele comercializate In cadrul pieţei sunt omogene. pentru a fi închiriat altora. produse. sau în scopuri administrative: (a) controlat de către întreprindere. Amortizarea este alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ de-a lungul duratei sale de viaţă utilă. O pierdere din depreciere este suma cu care valoarea contabilă a unui activ depăşeşte valoarea sa recuperabilă. sisteme sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial. procese. aparate. (b) cumpărători şi vânzători interesaţi pot fi găsiţi în permanenţă. Durata de viată utilă este fie: (a) perioada de timp de-a lungul căreia se aşteaptă ca activul să fie utilizat de întreprindere. în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv. Valoarea amortizabilă este costul unui activ sau altă sumă substituită costului în situaţiile financiare. fără suport material şi deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii. şi (c) preţurile sunt disponibile publicului . ca rezultat al unor evenimente trecute.

cum ar fi cunoştinţele ştiinţifice sau tehnologice. este mai dificil să se demonstreze controlul. activul este identificabil dacă întreprinderea poate identifica beneficiile economice viitoare care decurg din activ. segment de piaţă şi drepturi de comercializare. Definiţia unui activ necorporal solicită ca activul necorporal să fie identificabil pentru ari distinge clar de fondul comercial. chiar dacă un activ generează beneficii economice viitoare doar în combinaţie cu alte active. Un activ este separabil. care anticipează obţinerea unor beneficii economice viitoare. Un activ necorporal poate fi clar distins de fondul comercial. pentru achiziţia. dacă activul este separabil. care oferă posibilitatea întreprinderii să identifice activele necorporale. francize. Beneficiile economice viitoare pot rezulta din sinergia activelor necorporale achiziţionate sau din active care. Întreprinderile cheltuiesc frecvent resurse sau angajează datorii. cunoştinţe despre piaţă şi mărci înregistrate (inclusiv mărci şi titluri de publicaţii). de asemenea. licenţe pentru pescuit. . drepturi de ipotecă. menţinerea sau mărirea unor resurse necorporale. exercitarea legală a unui drept nu este o condiţie necesară pentru control. Fondul comercial ce apare dintr-o combinare de întreprinderi de tipul achiziţiei reprezintă o plată efectuată de cumpărător. De asemenea. individual. după deducerea oricăror amortizări cumulate şi a oricăror pierderi cumulate din depreciere. tranzacţia poate implica transferul de drepturi legale. natura acestor drepturi poate ajuta întreprinderea în identificarea unui activ necorporal corespunzător. dacă un proiect intern tinde să creeze drepturi legale pentru întreprindere. clienţi consecvenţi. proprietăţi intelectuale. dacă întreprinderea poate închiria. cote de import. Separabilitatea nu este în mod necesar o condiţie pentru identificabilitate. Capacitatea unei întreprinderi de a controla beneficii economice viitoare de la un activ necorporal va reieşi în mod normal din drepturile legale la care se poate face apel într-o instanţă. dezvoltarea. proiectarea şi implementarea unor noi procese sau sisteme. poate restricţiona accesul altora la beneficiile respective. producţii cinematografice. vinde. Similar. contracte cu distribuitori sau clienţi. liste de clienţi. produs din resurse proprii. Control O întreprindere controlează un activ. licenţe. întrucât întreprinderea poate fi capabilă să controleze beneficiile economice viitoare în alt mod. atâta timp cât o întreprindere poate identifica un activ prin alte metode. dacă întreprinderea are puterea de a obţine beneficii economice viitoare ce decurg din resursa respectivă şi. În absenţa drepturilor legale. nu se califică pentru recunoaştere în situaţiile financiare. patente. dacă un activ necorporal este achiziţionat împreună cu un grup de active. De exemplu. schimba sau distribui beneficiile economice viitoare atribuibile activului respectiv. fără a se lipsi de beneficii economice viitoare care apar de la alte active utilizate în cadrul aceleiaşi activităţi de obţinere de venituri. drepturi de copyright. Totuşi.în bilanţ. Exemple obişnuite de astfel de elemente sunt componentele software de calculator. dar pentru care achizitorul este pregătit să efectueze o plată la momentul achiziţiei.

segmentul de piaţă. de obicei. datorită eforturilor sale în construirea relaţiilor sale cu clienţii şi a loialităţii acestora. loialitatea clientului) întrunesc definiţia de active necorporale. ale cursurilor de pregătire profesională ce conduc la obţinerea de viitoare beneficii economice. acordând mai multă importanţă dovezilor externe.Piaţa şi cunoştinţele tehnologice pot da naştere la beneficii economice viitoare. folosirea proprietăţii intelectuale în procesul de producţie poate reduce costurile de producţie viitoare mai curând decât să crească veniturile viitoare. în absenţa drepturilor legale de a proteja sau altfel de a controla relaţiile cu clienţii sau loialitatea clienţilor către întreprindere. De exemplu. . clienţii să continue să trateze cu întreprinderea. pe baza dovezilor disponibile în momentul recunoaşterii iniţiale. este puţin probabil ca posedarea unui anumit talent managerial sau tehnic să îndeplinească definiţia unui activ necorporal. de asemenea. de exemplu. Întreprinderea poate aştepta. dacă nu este protejat de drepturi legale pentru a folosi şi a obţine aşteptatele beneficii economice viitoare şi nu întruneşte şi celelalte criterii ale definiţiei. Recunoaşterea şi evaluarea iniţială a unui activ necorporal Un activ necorporal trebuie recunoscut dacă şi numai dacă: (a) se estimează că beneficiile economice viitoare care sunt atribuibile activului vor fi obţinute de către întreprindere. cum ar fi drepturile de copyright. Oricum. O întreprindere poate avea o echipă de angajaţi experimentaţi şi poate fi capabilă să identifice efectele marginale asupra salariaţilor. O întreprindere poate avea un portofoliu de clienţi sau un segment de piaţă şi aşteaptă ca. relaţiile cu clienţii. cunoştinţele sunt protejate de drepturi legale. Dintr-un motiv similar. întreprinderea de obicei are control insuficient asupra beneficiilor economice ce ar putea rezulta din relaţiile şi loialitatea clientului pentru a considera că aceste elemente (portofoliul clienţilor. ca personalul să continue să-şi pună la dispoziţia întreprinderii abilităţile profesionale. Beneficii economice viitoare Beneficiile economice viitoare care decurg dintr-un activ necorporal pot include venit din vânzarea produselor sau servicii. o întreprindere are control insuficient în legătură cu beneficiile economice viitoare provenite de la o echipă de personal calificat şi din pregătirea profesională pentru a considera că aceste elemente întrunesc definiţia unui activ necorporal. Oricum. şi (b) costul activului poate fi evaluat în mod fidel . Întreprinderea va evalua probabilitatea beneficiilor economice viitoare folosind prezumţii rezonabile şi justificate care reprezintă cea mai bună evaluare realizată de către conducere a setului de condiţii economice care vor exista pe parcursul duratei de viaţă utile a activului. O întreprindere controlează acele beneficii dacă. o restricţie impusă de un contract comercial sau din obligaţia de păstrare a secretului profesional impusă salariaţilor. reduceri de cost sau alte beneficii rezultate din folosirea activului de către întreprindere. Întreprinderea utilizează raţionamente pentru a evalua gradul de certitudine ataşat fluxului de beneficii economice viitoare care decurg din folosirea activului.

Oricum. de vreme ce procesul de însuşire a câştigurilor este incomplet. În aceste împrejurări. costul noului activ ‚este valoarea contabilă a activului cedat. costul activului necorporal poate fi de obicei evaluat cu fidelitate. vândut în schimbul unei contribuţii Ia capitalul social al unui activ similar. În loc. Astfel de cheltuială este deseori descrisă ca şi contribuind la fondul comercial produs din resurse proprii. În ambele cazuri. după depreciere. de asemenea. Schimburi de active Un activ necorporal poate fi achiziţionat în schimbul. Aceasta se întâmplă mai ales când contravaloarea achiziţiei este sub formă de numerar sau alte active monetare. care este echivalent valorii juste a activului cedat. incluzând orice taxe de import şi impozite din vânzare nereturnabile. Este deseori dificil: (a) să se identifice dacă şi momentul din timp când există un activ identificabil care va genera probabile beneficii economice viitoare. nici un câştig sau pierdere nu este recunoscut(ă) în tranzacţie. În unele cazuri. unui activ necorporal diferit sau al unui alt activ. al cărei cost poate fi evaluat cu fidelitate. iar valoarea contabilă. ajustat cu valoarea oricărui numerar sau echivalent de numerar transferat. dar nu rezultă în crearea unui activ necorporal care să întrunească criteriul de recunoaştere în acest Standard. şi . Orice sconturi comerciale şi rabaturi sunt deduse pentru a se ajunge la valoarea de cost. cheltuiala este suportată pentru a genera beneficii economice viitoare. Cheltuielile direct atribuibile includ. comisioane profesionale pentru servicii legale. o pierdere din depreciere este recunoscută pentru activul cedat.Un activ necorporal trebuie măsurat iniţial la cost. Fondul comercial generat intern Fondul comercial generat intern nu trebuie recunoscut ca activ. valoarea justă a activului primit poate furniza dovada unor pierderi din deprecieri în activul cedat. Fondul comercial produs din resurse proprii nu este recunoscut ca un activ din cauză că nu este o resursă identificabilă controlată de o întreprindere. Active necorporale generate intern Uneori. este transferată noului activ. Dacă un activ necorporal este achiziţionat separat. Costul unui activ necorporal conţine preţul său de cumpărare. este dificil a preciza dacă un activ necorporal generat intern se califică pentru recunoaştere. precum şi orice cheltuială direct atribuibilă pregătirii activului pentru folosirea sa. Un activ necorporal poate fi achiziţionat în schimbul unui activ similar care are o folosinţă similară în aceeaşi categorie de activitate şi care are o valoare justă similară. Costul unui astfel de element este măsurat la valoarea justă a activului primit. Un activ necorporal poate fi. integral sau parţial. de exemplu.

şi (b) fază de dezvoltare. în etapa de cercetare a unui proiect. costul de generare internă a unui activ necorporal nu poate fi separat de costul menţinerii sau sporirii fondului comercial generat intern al întreprinderii sau al funcţionării de zi cu zi. Dacă o întreprindere nu poate distinge dintre etapa de cercetare şi etapa de dezvoltare a unui proiect intern pentru crearea unui activ necorporal. Pentru a preciza dacă un activ necorporal generat intern întruneşte criteriul pentru recunoaştere. IAS 38 are în vedere că. această cheltuială este întotdeauna recunoscută ca o cheltuială. produse. produse. aparate. o întreprindere desparte procesul de generare a acestuia în două faze: (a) fază de cercetare.(b) să se determine costul activului cu fidelitate. procese. În consecinţă. . procese. sisteme sau servicii. atunci când este efectuată. atunci când este efectuată. Etapa de dezvoltare Un activ necorporal provenit din dezvoltare (sau din etapa de dezvoltare a unui proiect intern ) trebuie să fie recunoscut dacă şi numai dacă o întreprindere poate demonstra următoarele: (a) fezabilitatea tehnică pentru finalizarea activului necorporal în aşa fel. aparate. întreprinderea tratează cheltuiala în acel proiect ca şi cum ar fi fost realizată numai în etapa de cercetare. În consecinţă. (c) cercetarea pentru alternative de materiale. o întreprindere nu poate demonstra că există un activ necorporal care va genera probabile beneficii economice viitoare. o întreprindere va aplica reglementările şi îndrumările din paragrafele 40-55 de mai jos tuturor activelor necorporale generat intern. (c) abilitatea sa de a folosi sau vinde activul necorporal. încât să fie disponibil pentru utilizare sau vânzare. pe lângă respectarea reglementărilor generale pentru recunoaşterea şi măsurarea iniţială a unui activ necorporal. şi (d) formularea. (b) intenţia sa de a finaliza acel activ necorporal spre a fi folosit sau vândut. Etapa de cercetare Nici un activ necorporal provenit din cercetare (sau din etapa de cercetare a unui proiect intern) nu trebuie recunoscut. (b) căutarea de evaluarea şi selecţia finală a aplicaţiilor din cercetare sau alte cunoştinţe. evaluarea şi selecţia finală a alternativelor posibile pentru materiale noi sau îmbunătăţite. proiectarea. sisteme sau servicii. Cheltuiala de cercetare (sau în etapa de cercetare a unul proiect intern) trebuie recunoscută ca o cheltuială. Exemple de activităţi de cercetare sunt: (a) activităţi în scopul obţinerii de noi cunoştinţe. În unele cazuri.

să identifice un activ necorporal şi să demonstreze că activul va genera probabile beneficii economice viitoare. sistemele sau serviciile noi sau îmbunătăţite. (c) proiectarea. Mărcile. emblemele.(d) modul în care activul necorporal va genera probabile beneficii economice viitoare. utilitatea activului necorporal. Dacă activul va genera beneficii economice numai în combinaţie cu alte active. dacă este să fie folosit intern. financiare şi a altor resurse adecvate pentru a duce la bun sfârşit dezvoltarea sa în vederea utilizării sau vinderii activului necorporal. financiare şi alte resurse necesare şi abilitatea întreprinderii de a asigura aceste resurse. Disponibilitatea resurselor pentru finalizarea. folosirea şi obţinerea de beneficii din activul necorporal poate fi demonstrată. întreprinderea aplică conceptul unităţilor generatoare de numerar. cu un plan de afaceri ce arată resursele tehnice. titlurile de publicare. şi (f) abilitatea sa de a evalua fidel cheltuiala atribuibilă activului . generate intern. dacă este aplicabil: (a) cheltuiala la materiale şi servicii folosite sau consumate în generarea activului necorporal. construcţia şi testarea producţiei intermediare sau folosirea intermediară a prototipurilor şi modelelor. şi (d) proiectarea. Printre alte lucruri. Costul unui activ necorporal generat intern Costul unui activ necorporal generat intern cuprinde toate cheltuielile care pot fi atribuite sau alocate pe o bază consecventă şi rezonabilă. în unele cazuri. aşa cum este expus în IAS 36. În etapa de dezvoltare a unui proiect. o întreprindere demonstrează disponibilitatea finanţărilor externe prin obţinerea unui indiciu cu privire la interesul unui creditor de a finanţa planul. Costul include. construcţia şi testarea unei alternative alese pentru aparatele.necorporal în timpul dezvoltării sale. Exemple de activităţi de dezvoltare sunt: (a) proiectarea. de exemplu. o întreprindere poate. Pentru a demonstra cum un activ necorporal va genera probabile beneficii economice viitoare. liste de clienţi şi elemente similare în substanţă. produsele. construcţia şi operarea unei uzine-pilot care nu este fezabilă din punct de vedere economic pentru producţia pe scară largă. procesele. În anumite cazuri. întreprinderea trebuie să demonstreze existenţa unei pieţe pentru produsele obţinute de acel activ necorporal sau pentru însuşi activul necorporal. nu trebuie să fie recunoscute ca active necorporale. (e) existenţa resurselor tehnice. o întreprindere estimează beneficiile economice viitoare ce urmează a fi primite din activ folosind principiile din IAS 36. producând şi pregătind activul pentru folosinţa sa. . sau. (b) proiectarea uneltelor şi matriţelor care implică tehnologie nouă. Deprecierea activelor. Aceasta este din cauză că etapa de dezvoltare a unui proiect este mai avansată decât etapa de cercetare.

dacă acestea sunt necesare pentru a menţine activul la standardul său de performanţă iniţial stabilit. Natura activului necorporal este în aşa fel că. cu excepţia cazului în care: (a) este probabil că această cheltuială va permite activului să genereze benefică economice viitoare peste standardul de performanţă iniţial prevăzut. Stocuri). În consecinţă. prime de asigurare şi chirie). Următoarele nu sunt componente ale costului unui activ necorporal generat intern: (a) cheltuieli de regie pentru comercializare. numai rareori cheltuiala efectuată după recunoaşterea iniţială a unui activ necorporal achiziţionat sau finalizat din resurse proprii va fi adăugată la costul unui activ necorporal. cu excepţia cazului în care aceste cheltuieli pot fi direct atribuite procesului de pregătire a activului pentru folosinţă. Cheltuielile ulterioare pentru un activ necorporal recunoscut sunt recunoscute în cheltuieli.(b) salariile şi alte costuri legate de personalul angajat direct în generarea activului necorporal. Evaluare ulterioară recunoaşterii iniţiale Tratament contabil de bază . şi (b) această cheltuială poate fi evaluată cu fidelitate şi atribuită activului Dacă aceste condiţii sunt întrunite. o alocaţie pentru deprecierea imobilizărilor corporale. Cheltuieli ulterioare Cheltuielile ulterioare cu un activ necorporal după cumpărarea sau finalizarea sa trebuie recunoscute atunci când sunt efectuate. nu este posibil de a determina dacă există probabilitatea ca toate cheltuielile ulterioare să mărească sau să menţină beneficiile economice care vor intra în întreprindere din exploatarea acestor active. administrative sau generale. Costurile îndatorării. cheltuielile ulterioare trebuie să fie adăugate la costul activului necorporal. cum ar fi taxele pentru a înregistra un drept legal şi amortizarea patentelor şi a licenţelor care sunt folosite pentru a genera activul. stabileşte criteriile pentru recunoaşterea dobânzii ca o componentă a costului activului necorporal generat intern. în multe cazuri. şi (c) cheltuiala cu pregătirea personalului pentru exploatarea activului. IAS 23. şi (d) cheltuielile de regie care sunt necesare pentru a genera activul şi care pot fi alocate pe o bază consecventă şi rezonabilă pentru activ (de exemplu. Alocarea cheltuielilor de regie este făcută pe baze similare acelora folosite în alocarea cheltuielilor de regie asupra stocurilor (a se vedea IAS 2. este deseori mai dificil de a atribui o astfel de cheltuială direct unui anumit activ necorporal decât activităţii în sine ca un întreg. În plus. (c) orice cheltuială care este atribuită direct la generarea activului. (b) ineficientele identificate în fazele de început şi pierderile din exploatare iniţiale apărute înainte ca un activ să realizeze performanţa planificată.

În scopul reevaluării pentru acest Standard. Astfel de reevaluări frecvente nu sunt necesare pentru activele necorporale. majorarea trebuie inclusă în capitalurile proprii la poziţia surplusuri din reevaluare. un activ necorporal trebuie contabilizat la o valoare reevaluată. Tratament contabil alternativ permis După recunoaşterea iniţiată. Dacă valoarea contabilă a unui activ necorporal este majorată ca rezultat al reevaluării. Frecvenţa reevaluărilor depinde de fluctuaţia (volatilitatea) valorilor juste ale activelor necorporale supuse reevaluării. o creştere în reevaluare trebuie recunoscută ca venit. Dacă valoarea justă a unui activ reevaluat diferă semnificativ de valoarea sa contabilă. în aşa fel încât valoarea contabilă a activului după reevaluare să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Elementele dintr-o clasă active necorporale sunt reevaluate simultan pentru a evita reevaluarea selectivă a activelor şi raportarea unor sume în situaţiile financiare care ar reprezenta o combinaţie de costuri şi valori la date diferite. sau (b) eliminată din valoarea contabilă netă a activului şi valoarea netă reexprimată la valoarea reevaluată a activului. un activ necorporal trebuie contabilizat la cost. o pierdere din reevaluare trebuie . în măsura în care reia o descreştere din reevaluare a aceluiaşi activ şi această descreştere din reevaluare a fost recunoscută anterior ca o cheltuială. mai puţin orice amortizare cumulată ulterior şi orice pierdere din depreciere cumulată ulterior. Dacă un activ necorporal este reevaluat. de aici necesitatea reevaluării anuale. în operaţiunile unei întreprinderi. Oricum. aceasta fiind valoarea justă la data reevaluării. astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanţului . O clasă de active necorporale este o grupare de active de natură similară şi folosite.După recunoaşterea iniţială. Dacă valoarea contabilă a unui activ este scăzută ca rezultat al reevaluării. Tratamentul contabil alternativ permis nu permite: (a) reevaluarea activelor necorporale care nu au fost recunoscute anterior ca active. Oricum. o reevaluare suplimentară este necesară. Dacă un activ necorporal este reevaluat. mai puţin orice amortizare cumulată şi orice pierderi cumulate din depreciere. a căror valoare justă înregistrează numai mişcări nesemnificative. orice amortizare cumulată la data reevaluării este fie: (a) reexprimată proporţional cu schimbarea în valoarea contabilă netă a activului. toate celelalte active din clasa sa trebuie reevaluate. Unele active necorporale pot suferi mişcări semnificative şi fluctuante în valoarea justă. valoarea justă trebuie determinată prin raportare la o viată activă. Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate. sau (b) recunoaşterea iniţială a activelor necorporale la alte valori decât costul lor. scăderea trebuie recunoscută ca o cheltuială. dacă nu este nici o piaţă activă pentru aceste active.

Oricum. incluzând: (a) uzura preconizată a activului de către întreprindere şi dacă activul ar putea fi condus eficient de către o altă echipă de management. precum şi intenţia şi capacitatea de a atinge un astfel de nivel. Transferul din surplusul din reevaluare la rezultatul reportat nu este făcut prin intermediul contului de profit şi pierdere. într-un astfel de caz. (c) uzura tehnică. ca o cheltuială pe durata de viaţă utilă a activului. (g) perioada de control asupra activului şi limite legale sau similare în folosirea activului. de exemplu. Pe măsură ce beneficiile economice concretizate într-un activ necorporal sunt consumate în timp. în măsura în care scăderea nu depăşeşte suma înregistrată în surplusul din reevaluare corespunzător aceluiaşi activ. tehnologică sau de alte tipuri de uzură morală. valoarea contabilă a activului este redusă pentru a reflecta această consumare. valoarea surplusului realizat este diferenţa dintre amortizarea bazată pe valoarea contabilă reevaluată a activului şi amortizarea care ar fi trebuit să fie recunoscută pe baza costului istoric al activului. Trebuie luaţi în considerare mai mulţi factori în determinarea duratei de viaţă utilă a unui activ necorporal. valoarea justă a activului sau valoarea recuperabilă. (d) stabilitatea sectorului în care operează activul şi schimbările care apar în cererea pentru produsele sau serviciile obţinute din acel activ. mai puţin orice valoare reziduală. Amortizare Amortizare Valoarea amortizabilă a unui activ necorporal trebuie să fie alocată sistematic de-a lungul celei mai bune estimări a duratei sale de Există o presupunere discutabilă că durata de viaţă utilă a unui activ necorporal nu va depăşi douăzeci de ani de la data când activul este pregătit pentru utilizare. Amortizarea trebuie începută atunci când activul este pregătit pentru utilizare. (e) acţiunile preconizate ale concurenţilor sau potenţialilor concurenţi. şi (h) dacă durata de viaţă utilă a activului este dependentă de durata de viaţă utilă a altor active ale întreprinderii. Aceasta este realizată prin alocarea sistematică a valorii reevaluate a activului. (b) ciclurile de viaţă tipice pentru activ şi informaţiile publice privind evaluarea duratelor de viaţă utilă a unor active similare.suportată direct din surplusul de reevaluare corespunzător. o parte din surplus poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de întreprindere. Tot surplusul poate fi realizat la casarea sau cedarea activului. . folosite într-o manieră similară. cum ar fi datele de expirare a contractelor de leasing corespunzătoare. Amortizarea este recunoscută fie că a fost sau nu o creştere în. Surplusul cumulat din reevaluare inclus în capitalurile proprii poate fi transferat direct la rezultatul reportat atunci când surplusul este realizat. (f) nivelul cheltuielilor de întreţinere necesare obţinerii de beneficii economice viitoare.

determinată de aceşti factori. Metoda folosită pentru un activ este selectată şi bazată pe modelul preconizat al consumării beneficiilor economice şi este aplicată consecvent de ta o perioadă la alta. dar este întotdeauna finită. metoda degresivă şi metoda însumării cifrelor. Durata de viaţă utilă este cea . probabil că durata de viaţă utilă a acestora este scurtă. Dacă este realizat un control asupra beneficilor economice viitoare dintr-un activ necorporal. O gamă largă de metode de amortizare poate fi folosită pentru a aloca sistematic valoarea amortizabilă a unui activ. pe măsură ce se apropie expirarea datei iniţiale sau nu se reduce mai mult decât costul reînnoirii dreptului respectiv. printre alţii. cu cât durata de viaţă utilă creşte. dacă nu există o schimbare în modul preconizat al consumării de beneficii economice care să derive din . (b) există dovada (bazată. prin dreptul de proprietate care a fost garantat pentru o perioadă finită. şi (c) există dovada că toate condiţiile necesare pentru obţinerea reînnoirii dreptului legal (dacă este vreunul) vor fi satisfăcute.Dat fiind ritmul rapid de schimbări tehnologice. pe experienţa trecută) că drepturile legale vor fi reînnoite. cu excepţia cazului în care: (a) drepturile de proprietate pot fi reînnoite. Durata de viaţă utilă a unui activ necorporal poate fi foarte lungă. Dacă acel model nu poate fi determinat în mod fidel. trebuie folosită metoda liniară. şi (b) reînnoirea este aproape sigură. durata de viaţă utilă a activului necorporal nu trebuie să fie mai mare de perioada garantată de dreptul de proprietate. Metoda de amortizare folosită trebuie să reflecte modul în care beneficiile economice ale activului sunt consumate de către întreprindere. În consecinţă. Pot fi şi factori economici şi factori juridici care să influenţeze durata de viaţă utilă a unui activ necorporal: factorii economici determină perioada asupra căruia beneficiile economice viitoare vor fi primite. Incertitudinea justifică evaluarea vieţii productive a unui activ necorporal pe o bază prudentă. Estimările asupra duratei de viaţă utilă a unui activ necorporal în general prezintă cu atât mai puţină încredere. probabil. cu excepţia cazului în care alt Standard Internaţional de Contabilitate permite sau solicită ca aceasta să fie inclusă in valoarea contabilă a unui alt activ. Cheltuiala cu amortizarea pentru fiecare perioadă trebuie să fie recunoscută ca o cheltuială. indică faptul că reînnoirea unui drept de proprietate este practic sigur: (a) valoarea justă a unui activ necorporal nu se reduce. pe durata de viaţă utilă. software-ul şi multe alte active necorporale sunt supuse unei uzuri tehnologice. Acest Standard adoptă presupunerea că este puţin probabil ca durata de viaţă utilă a activelor necorporale să depăşească douăzeci de ani. factorii juridici pot restricţiona perioada asupra căreia întreprinderea controlează accesul la aceste beneficii. dar nu justifică alegerea unei durate de viaţă utilă care este nerealist de scurtă. Următorii factori.mai scurtă din aceste perioade. Aceste metode includ metoda liniară.

beneficiile economice care decurg din activ pot să nu fie obţinute până într-o perioadă ulterioară. Profitul net sau pierderea netă a perioadei. metoda amortizare trebuie schimbată pentru a reflecta acest nou mod. poate deveni evident că o metodă de amortizare degresivă este mai potrivită decât o metodă liniară. perioada de amortizare trebuie schimbată în concordanţă. durata de viaţă utilă poate fi prelungită prin întreprinderea de cheltuieli ulterioare care pot duce la îmbunătăţirea condiţiei activului cu mult peste standardului iniţial de performanţă. Dacă se adoptă tratamentul contabil de bază. Revizuirea perioadei de amortizare şi a metodei de amortizare Perioada de amortizare şi metoda de amortizare trebuie revizuite cel puţin la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar. o întreprindere aplică IAS 36. Recuperabilitatea valorii contabile – pierderi din depreciere Pentru a determina dacă un activ necorporal este depreciat. Alt exemplu este cazul în care folosirea drepturilor aferente unei licenţe este amânată. Amortizarea este recunoscută. Valoarea amortizabilă a unui activ este determinată după deducerea valorii sale reziduale. erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile. De exemplu. În aşteptarea derulării unor acţiuni privind alte componente ale planului de afaceri. Cu timpul. In acest caz. pentru vânzarea unui activ similar care a ajuns la sfârşitul duratei de viaţă utilă şi care a operat în condiţii similare cu acelea în care activul va fi folosit. De asemenea. De exemplu.acel activ. modul în care beneficiile economice viitoare vor putea fi obţinute de o întreprindere prin folosirea unui activ necorporal se poate schimba. Rareori. recunoaşterea unei pierderi din depreciere poate indica faptul că perioada de amortizare are nevoie să fie schimbată. Astfel de schimbări trebuie contabilizate ca modificări ale estimărilor contabile. Dacă a existat o schimbare semnificativă în modul preconizat de obţinere a beneficiilor economice din partea activului. alta decât zero. valoarea reziduală este evaluată folosind preturi existente la data achiziţiei activului. Acest Standard explică modul în care o întreprindere . pe baza IAS 8. o nouă evaluare a valorii reziduale este făcută la data fiecărei reevaluări a activului folosind preţurile existente la acea dată. Pe durata de viaţă unui activ necorporal poate deveni evident că evaluarea duratei sale utile de viaţă utilă nu este adecvată. ca o cheltuială. dacă vreodată va exista o dovadă persuasivă pentru a sprijini o metodă de amortizare pentru activele necorporale care să rezulte într-o valoare mai mică a amortizării cumulate decât s-ar fi obţinut prin metodă liniară. de obicei. Dacă durata de viaţă utilă preconizată a activului este diferită în mod semnificativ de estimările precedente. Deprecierea activelor. Dacă este adoptat tratamentul contabil alternativ permis. înseamnă că o întreprindere intenţionează să înstrăineze activul necorporal înainte de sfârşitul duratei de viaţă economică. Valoarea reziduală nu este crescută ulterior pentru a reflecta schimbări de preţ sau valoare. O valoare reziduală. prin ajustarea cheltuielii de amortizare pentru perioadele curente şi viitoare.

revizuieşte valoarea contabilă a activelor sale, cum determină valoarea recuperabilă a unui activ, precum şi momentul în care recunoaşte sau reia o pierdere din depreciere. Casări şi cedări Un activ necorporal trebuie să fie eliminat din contabilitate (eliminat din bilanţ) la cedare sau atunci când nici un beneficiu economic viitor nu-mai este aşteptat din utilizarea şi cedarea sa ulterioară. Câştigurile sau pierderile provenite din casarea sau cedarea unui activ necorporal trebuie să fie determinate ca diferenţă dintre încasările nete aferente cedării şl valoarea contabilă a activului şi trebuie recunoscute ca venit sau cheltuială în contul de profit şi pierdere. Un activ necorporal care este retras din folosinţa activă şi deţinut în vederea cedării este menţinut la valoarea sa contabilă de la data la care activul este retras din folosinţa activă. Cel puţin la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, o întreprindere testează activul pentru depreciere, conform IAS 36, Deprecierea activelor, şi recunoaşte orice pierdere din depreciere în concordanţă. IAS 36 Deprecierea activelor Valoarea activelor imobilizate corporale se consumă treptat, iar avantajele economice aferente acestora sunt puse faţă în faţă cu cheltuielile privind consumul lor, respectiv cu amortizarea. La un moment dat, se poate constata că avantajele economice asociate unui activ sunt mai mici decât cele estimate iniţial. În acest caz, o firmă nu mai poate prezenta în bilanţ activele sale la valoarea netă contabilă, ci trebuie să ţină seama de pierderea de valoare. Obiectivul IAS 36 „Deprecierea activelor” este de a stabili procedurile pe care o entitate trebuie să le aplice pentru a se asigura că activele sale nu sunt înregistrate la o valoare mai mare decât valoarea recuperabilă. Astfel, standardul are în vedere: • • • situaţiile în care o entitate trebuie să calculeze valoarea recuperabilă a activelor, luând în calcul indicatorii interni şi externi de depreciere; evaluarea valorii recuperabile pentru activele individuale, dar şi pentru unităţile generatoare de trezorerie;

recunoaşterea şi reluarea pierderilor din depreciere. Standardul IAS 36 se aplică activelor pe termen lung (nu şi activelor deţinute pe termen scurt), cu excepţia activelor financiare, a activelor pe termen lung deţinute în vederea vânzării şi a investiţiilor imobiliare evaluate la valoarea justă. Definiţia conceptelor cheie din IAS 36 Conceptul Pierderea din Definiţia şi explicaţia Suma cu care valoarea contabilă a unui activ depăşeşte valoarea

depreciere

Valoarea recuperabilă

Valoarea justă minus costurile de vânzare15

Valoarea de utilizare Unitatea generatoare de trezorerie Rata de actualizare

sa recuperabilă. Pierderea apare, aşadar, atunci când valoarea recuperabilă este mai mică decât valoarea netă contabilă a activului. Maximul dintre valoarea justă a activului minus costurile de vânzare (preţul net de vânzare) şi valoarea de utilizare. Dacă una din cele două valori este mai mare decât valoarea netă contabilă a activului, atunci activul nu este depreciat*. Suma care se poate obţine din vânzarea unui activ în cadrul unei tranzacţii defăşurate în condiţii obiective, prin voinţa unor părţi aflate în cunoştinţă de cauză, mai puţin costurile cedării (costurile suplimentare atribuibile direct cedării activului, cum sunt costurile de degajare a activului şi cele ocazionate de aducerea activului în stare de vânzare). Valoarea actualizată a fluxurilor viitoare de numerar estimate, care se aşteaptă să fie generate ca urmare a utilizării activului în mod continuu, precum şi din cedarea acestuia la sfârşitul duratei de viaţă utilă. Cel mai mic grup identificabil de active care generează intrări de numerar din utilizarea continuă, intrări care sunt, în mare măsură, independente de intrările de numerar generate de alte active sau grupuri de active. În plus, sunt deduse datoriile aferente activelor, dacă există. Este o rată a rentabilităţii utilizată pentru a converti o sumă de bani, de plătit sau de încasat în viitor, în valoarea ei prezentă.

Exemplu: O firmă deţine un echipament care are o valoare contabilă netă de 250.000 lei. Valoarea de utilizare calculată în funcţie de beneficiile economice aduse de echipament pe durata de viaţă utilă este de 262.400 lei. În această situaţie, compania nu trebuie să mai estimeze preţul net de vânzare, deoarece valoarea de utilizare depăşeşte valoarea netă contabilă şi astfel activul nu este depreciat (situaţia este valabilă şi în cazul în care se cunoaşte preţul net de vânzare şi acesta este mai mare decât valoarea netă contabilă). Cum s-a determinat valoarea de utilitate? Presupunem că beneficiile economice aduse de echipament anual sunt estimate la 50.000 lei, iar rata de actualizare este de 4% pe an. Durata de viaţă rămasă este de 6 ani. Valoarea de utilizare = 50.000/(1+0.04) + 50.000/(1+0.04)2 +...+ 50.000 (1+0.04)6 = 262.400 lei (aproximativ) Indicii privind deprecierea activelor La închiderea exerciţiului financiar, o întreprindere trebuie să determine valoarea recuperabilă a activelor pentru care există indicii că ar putea fi depreciate.

Mai exact, o entitate verifică dacă există indicii ale deprecierii activelor, luând în calcul atât surse externe de informaţii, cât şi surse interne. Sursele externe de informaţii se referă la: declinul valorii de piaţă, modificările negative în climatul legal sau de afaceri care au un efect advers asupra întreprinderii, modificări în mediul tehnologic, care afectează valorile activelor aflate în uz, ratele de piaţă ale dobânzilor se majorează, ceea ce face ca valoare de utilizare a activului să fie poate mai mică decât valoarea netă contabilă16, valoarea contabilă a activelor este mai mare decât capitalizarea bursieră a companiei. Sursele interne aduc dovezi referitoare la învechire sau deteriorare fizică a activelor, modificări privind durata sau modul de utilizare a activelor, modificări care includ planuri de întrerupere sau restructurare a activităţii căreia îi aparţine un activ, precum şi dovezi care indică faptul că un activ are rezultate mai slabe decât cele aşteptate sau implică depăşiri semnificative ale costurilor. De exemplu, firma Y concurentă a firmei X dezvoltă o linie de fabricaţie care are ca scop obţinerea unor produse de aceeaşi calitate cu a firmei X, dar comercializate la un preţ mai scăzut, datorită faptului că are un consum mai redus de energie. În acest caz, există un indiciu că linia de fabricaţie a firmei X ar putea fi depreciată. Alte dovezi ale faptului că un activ ar putea fi depreciat pot să-şi aibă sursa în raportarea internă, şi anume: fluxurile de trezorerie necesare exploatării şi întreţinerii activului sunt semnificativ mai mari decât necesarul previzionat iniţial; valoarea actualizată a fluxurilor nete de trezorerie previzionate este semnificativ mai mică decât cea estimată; existenţa unei creşteri semnificative a pierderilor previzionate generate de activ, dar şi existenţa unor pierderi similare celor previzionate etc. În plus, valoarea recuperabilă trebuie estimată anual, chiar dacă nu există indicii de depreciere, pentru: active necorporale cu o durată de viaţă utilă nedefinită (deoarece, de regulă, acestea nu se amortizează) şi pentru active necorporale care nu sunt gata de utilizare (deoarece, abilitatea acestora de a produce avantaje viitoare pentru recuperarea valorii contabile este mai incertă înainte de utilizare). Recunoaşterea şi evaluarea unei pierderi din depreciere Aşa cum am menţionat anterior, o pierdere din depreciere apare atunci când valoarea netă contabilă este mai mare decât valoarea care se poate recupera prin vânzarea sau utilizarea activului în continuare. Valoarea care se poate recupera prin vânzare este dată fie de preţul dintr-un acord irevocabil de vânzare (dacă există), fie de preţul practicat pe o piaţă activă, fie de preţul tranzacţiilor recente cu active similare în acelaşi sector de activitate. Valoarea de utilitate (de utilizare) a activului se determină

prin actualizarea fluxurilor viitoare de trezorerie generate de activul respectiv în activitatea de exploatare (fără a lua în calcul modul de finanţare a imobilizării, respectiv cheltuielile financiare şi impozitul pe profit). În plus, se va lua în calcul starea actuală a activului, adică nu vor fi luate în considerare restructurările sau investiţiile viitoare care vor modifica nivelul de performanţă al activului. Un element important şi destul de dificil în actualizarea fluxurilor de trezorerie este cel al alegerii ratei de actualizare. De regulă, aceasta reflectă rata medie a dobânzilor bancare. De ce luăm în calcul două valori şi alegem valoarea maximă ca valoare recuperabilă? Răspunsul la această întrebare îl găsim dacă avem în vedere realitatea economică, în sensul că, în mod normal, dacă avantajele utilizării unui activ sunt mai mari decât cele aferente vânzării, o firmă va utiliza în continuare activul. În situaţia inversă, când încasările din vânzare sunt mai mari decât avantajele utilizării, logic este ca firma să cedeze activul. Recunoaşterea unei pierderi din depreciere presupune înregistrarea unei cheltuieli în contul de profit şi pierdere, cu excepţia cazului în care există o rezervă din reevaluare pentru activul respectiv, când va fi afectată rezerva respectivă până la epuizarea acesteia, iar restul afectează cheltuielile. După recunoaşterea unei pierderi din depreciere, amortizarea activului va fi ajustată în perioadele următoare, în vederea repartizării valorii contabile nete revizuite a activului, mai puţin valoarea reziduală, în mod sistematic, pe toată durata de viaţă utilă rămasă. Exemplu: O companie deţine un echipament, pentru care se cunosc următoarele informaţii: valoarea de intrare 400.000 lei; amortizarea cumulată 120.000 lei; durata de viaţă rămasă 10 ani; valoarea de utilizare estimată 260.000 lei; preţul de vânzare 284.000 lei; cheltuielile ocazionate de vânzare 12.000 lei. Activul este depreciat? În caz afirmativ, calculaţi şi înregistraţi pierderea din depreciere. Valoarea netă contabilă = 400.000 – 120.000 = 280.000 lei. Valoarea recuperabilă = max [260.000; (284.000-12.000)] = max (260.000; 272.000) = 272.000 lei. Pierderea din depreciere = 272.000 – 280.000 = 8.000 lei. Înregistrarea contabilă este:
Cheltuieli privind ajustările pentru deprecierea = Ajustări pentru deprecierea 8.000 imobilizărilor imobilizărilor corporale

În perioadele următoare, cheltuiala cu amortizarea contabilă va fi de: 272.000/10 ani = 27.200 lei şi nu de 280.000/10 ani = 28.000 lei.

Pentru determinarea valorii de utilizare a unui activ, o entitate trebuie să folosească proiecţiile fluxului de numerar (înainte de impozitul pe profit şi de costurile de finanţare), precum şi o rată de actualizare, care reflectă evaluările pieţei curente ale valorii în timp a banilor şi riscurile specifice activului. Exemplu: O companie deţine un utilaj, pentru care se cunosc următoarele informaţii: valoarea contabilă 420.000 lei; amortizarea cumulată 120.000 lei; durata utilă de viaţă rămasă 6 ani; valoarea reziduală 24.000 lei; valoarea fluxurilor de numerar viitoare estimate din exploatarea continuă a utilajului 50.000 lei; rata de actualizare 5%; valoarea justă a bunului 160.000 lei; cheltuielile cu vânzarea 8.000 lei. Este depreciat activul? Dacă da, să se înregistreze pierderea aferentă deprecierii. Valoarea netă contabilă = 420.000 – 120.000 = 300.000 lei. Valoarea de utilizare = 50.000/(1+0.05)+50.000/(1+0.05)2+…+50.000/(1+0.05)6+24.000/(1+0.05)6 = 271.693 lei. Valoarea recuperabilă = max [271.693; (160.000-8.000)] = max (271.693;152.000) ) = 271.693 lei. Pierderea din depreciere = 300.000 – 271.693 = 28.307 lei şi se înregistrează ca în exemplul precedent. De regulă, valoarea recuperabilă trebuie estimată pentru un activ individual. Atunci când acest lucru nu este posibil, deoarece activul nu generează intrări de trezorerie decât în combinaţie cu alte active, entitatea determină valoarea recuperabilă pentru unitatea generatoare de numerar căreia îi aparţine activul. Valoarea recuperabilă a unei unităţi generatoare de numerar se determină în acelaşi fel ca cea a unui activ individual. Entitatea trebuie să identifice toate activele care au legatură cu unitatea generatoare de trezorerie care este analizată. O pierdere din depreciere pentru o unitate generatoare de trezorerie trebuie să fie alocată pentru reducerea valorii nete contabile a activelor care fac parte din acea unitate, în următoarea ordine: fond comercial, dacă există, celelalte active pe baza ponderii valorii contabile a fiecărui activ în valoarea contabilă totală. Exemplu: O firmă deţine o instalaţie (A) a cărei valoare contabilă netă este de 200.000 lei, despre care există indicii că este depreciată. Instalaţia nu generează fluxuri de numerar în mod independent, în sensul că ea este dependentă de un sistem de transport al produselor şi de locaţia în care este amplasată. Instalaţia de trasport (B) are valoarea contabilă netă de 220.000 lei, iar clădirea (ca locaţie) are valoarea contabilă netă de 190.000 lei. Valoarea recuperabilă estimată pentru această unitate generatoare de

trezorerie este de 550.000 lei. Care este pierderea din depreciere şi cum se înregistrează aceasta? Valoarea contabilă netă a UGT este de 610.000 lei mai mare decât valoarea recuperabilă estimată de 550.000 lei. Aşadar, deprecierea este de 610.000 – 550.000 = 60.000 lei şi se va repartiza astfel: instalaţia A: 60.000 x 200.000/610.000 = 19.672 lei instalaţia B: 60.000 x 220.000/610.000 = 21.639 lei clădirea: 60.000 x 190.000/610.000 = 18.689 lei Pierderea de valoare se va contabiliza astfel:
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea imobiliărilor = % 60.000 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor 18.689 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor 41.311

Valoarea contabilă a oricărui activ nu trebuie redusă sub cea mai mare valoare dintre valoarea justă minus costurile de vânzare, valoarea de utilizare şi zero. Reluarea unei pierderi din depreciere La fiecare dată a bilanţului, o entitate trebuie să analizeze dacă există indicii că o pierdere din depreciere, recunoscută într-o perioadă anterioară, nu mai există sau s-a diminuat. În condiţiile modificării estimărilor precedente, pierderea din depreciere recunoscută pentru un activ va fi reluată. Important este faptul că valoarea contabilă a activului va creşte până la valoarea sa recuperabilă, dar fără a depăşi valoarea netă contabilă pe care ar fi avut-o activul dacă nu era depreciat. Reluarea unei pierderi din depreciere pentru un activ trebuie recunoscută în contul de rezultate (ca venit), cu excepţia cazului în care activul este înregistrat la valoarea reevaluată, atunci când reluarea pierderii este tratată ca o creştere din reevaluare. Reluarea unei pierderi din depreciere pentru o unitate generatoare de numerar va fi alocată activelor unităţii în mod proporţional cu valorile contabile nete ale acelor active. Ca şi anterior, valoarea contabilă a unităţii generatoare de trezorerie nu trebuie să depăşească valoarea netă contabilă determinată dacă nici o pierdere din depreciere nu ar fi fost recunoscută în anii anteriori. Exemplu: O firmă deţine un utilaj, în următoarele condiţii, la 31.12.N: valoarea de intrare 200.000 lei; amortizarea cumulată 60.000 lei; durata de viaţă rămasă 10 ani; valoarea de utilizare determinată 130.000 lei; valoarea justă 142.000 lei; cheltuielile ocazionate de vânzare 6.000 lei. La 31 12 N+1, valoarea recuperabilă este estimată la: a). 118.000

400 – 118. marja profitului scade şi ea.000 = 4.400 lei. deoarece baza valorică a activelor este mai scăzută. b).12. situaţiile financiare sunt afectate şi.600 imobilizărilor corporale imobilizărilor Interpretarea deprecierii activelor Atunci când sunt recunoscute pierderi din depreciere.000) = 136. Valoarea recuperabilă = 132.000 lei.000 – 60.000 lei şi se înregistrează astfel: Cheltuieli privind ajustările pentru deprecierea = Ajustări pentru deprecierea 4. La 31. reluarea deprecierii nu trebuie să depăşească valoarea de 126. . Aşadar.400 lei.600 = 122. Pierderea din depreciere = 140. implicit.000 – 60.000 lei. Să se determine deprecierea activului în timp şi să se prezinte înregistrările contabile.600 lei. 132. care se înregistrează similar exerciţiului financiar anterior. putem enumera: • • • indicatorii de rentabilitate cresc.000 = 4.000 imobilizărilor imobilizărilor corporale Pentru perioadele următoare amortizarea va fi de: 136. adică aceasta este de: 126.000 lei.600 lei. Valoarea recuperabilă = 118.12.000 – 14. valoarea netă contabilă în acest moment ar fi fost de 200. indicatorii de îndatorare cresc din cauza bazei valorice mai scăzute a capitalurilor proprii.000 lei. Situaţia b): Valoarea netă contabilă = 136.400 = 9.000 – 136.000 lei mai mică decât valoarea contabilă netă.000 mai mare decât valoarea contabilă netă.000/10 ani = 13. o serie de indicatori financiari. deoarece scade profitul.000 – 122.000)] = max (130.600 lei şi se înregistrează astfel: Ajustări pentru deprecierea = Venituri din ajustări pentru deprecierea 3.lei.000 – 13.00017 = 126.000 = 140.400 = 3.000 – 13.400 lei.000.000 – 6. 136. La 31. Dacă activul nu era depreciat.000. Ca exemple. N: Valoarea netă contabilă = 200.000 – 122. Valoarea recuperabilă = max [130. Aprecierea este de 132.N+1: Situaţia a): Valoarea netă contabilă = 136. (142. care trebuie reluată.600 = 122. Rezultă că noua depreciere este de 122.000 lei.

Sau. minus costurile de vânzare. În acest scop. Aplicabilitatea standardului vizează activele imobilizate. cu excepţia celor financiare şi a investiţiilor imobiliare. în plus. să fi iniţiat un program activ de căutare a unui cumpărător şi de finalizare a planului. un activ depreciat este ataşat altei UGT şi ea depreciată. cheltuielile viitoare cu amortizarea reduse tind să aibă ca efect creşterea profitabilităţii viitoare a firmei. dar şi a capitalurilor proprii etc. tocmai pentru a afecta rezultatul într-o anumită direcţie. nu mai apare evidenţiată deprecierea în contabilitate. prezentarea separată în situaţiile financiare a acestor active şi a rezultatelor aferente. uneori. alteori. Pentru ca vânzarea să fie foarte probabilă. în sensul că. se remarcă: • • • evaluarea imobilizărilor deţinute în vederea vânzării la valoarea cea mai mică dintre valoarea netă contabilă şi valoarea justă. care pe ansamblu nu este depreciată şi. un activ depreciat este cuprins într-o UGT. . Trebuie totuşi menţionat că pierderile din depreciere nu afectează în mod direct fluxurile de numerar (nu sunt nici deductibile din punct de vedere fiscal). în felul acesta. precum şi a abandonurilor de activităţi. Activele necurente deţinute pentru vânzare şi abandonurile de ativităţi conform IFRS 5 IFRS 5 abordează problema activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării. pierderile din depreciere indică faptul că fluxurile de numerar viitoare din exploatare pot fi mai mici decât cele prognozate anterior. iar vânzarea sa trebuie să fie foarte probabilă.• • • capitalurile proprii ale acţionarilor scad şi ele. profitabilitatea viitoare crescută şi valorile scăzute ale activelor tind să crească rentabilitatea viitoare a activelor. În plus. Printre aspectele mai importante vizate de acest standard. trebuie să menţionăm că deprecierea UGT ridică probleme. activul trebuie să fie pregătit pentru vânzarea imediată în starea sa prezentă. Baza conceptuală a IFRS 5 O companie trebuie să clasifice un activ imobilizat (sau grup de active) ca deţinut în vederea vânzării atunci când valoarea sa contabilă se recuperează mai degrabă prin vânzare decât prin folosirea în continuare a acestuia. Totuşi. trebuie ca managementul să-şi fi exprimat angajamentul faţă de un plan de vânzare a activului şi. încetarea amortizării activelor deţinute în vederea vânzării.

Pentru ca un activ imobilizat să fie clasificat ca destinat cedării. Motivul este clar: costul lor se recuperează prin vânzare şi nu prin utilizare. Într-un asemenea grup de active pot fi incluse orice fel de active şi datorii. împreună ca grup. activul respectiv va fi clasificat ca destinat cedării. activul este promovat la un preţ rezonabil şi este puţin probabil ca planul să se modifice semnificativ sau să se aibă în vedere vreun plan pentru anularea vânzării. simultan: • • • • • conducerea îşi exprimă angajamentul faţă de un plan de vânzare. inclusiv active curente care nu intră în sfera de aplicare a IFRS 5. iar diferenţa majoră faţă de celelalte imobilizări este dată de faptul că acestea nu se amortizează. Tratamente contabile prevăzute de IFRS 5 Activele imobilizate deţinute în vederea vânzării trebuie evaluate la minimul dintre valoarea contabilă netă şi valoarea justă. Un grup de active destinat cedării este un grup de active (şi datorii asociate) ce urmează a fi cedate prin vânzare sau prin altă modalitate (prin schimb. există un program activ şi alte măsuri pentru identificarea unui cumpărător. activul este pregătit pentru pentru vânzarea imediată în starea sa actuală. dacă există suficiente dovezi că entitatea este în continuare angajată în planul de vânzare a activului. vânzarea este foarte probabilă şi se aşteaptă să fie realizată în cel mult un an de la data clasificării. Creşterile valorii actualizate a costurilor de vânzare care apar ca urmare a trecerii timpului trebuie prezentate în contul de profit şi pierdere drept cost de finanţare. în plus. de exemplu). Şi în acest caz. costurile de vânzare vor fi actualizate. trebuie ca acesta să răspundă următoarelor criterii. este o sucursală achiziţionată exclusiv cu intenţia revânzării. face parte dintr-un plan unic de casare a unui segment major al afacerii. fie clasificată ca deţinută pentru vânzare şi care: reprezintă un segment major al afacerii sau o zonă geografică de operaţiuni. mai puţin costurile de vânzare. Există situaţii în care vânzarea poate să aibă loc în mai mult de un an.O activitate este considerată a fi întreruptă atunci când aceasta reprezintă o componentă a unei entităţi care a fost fie casată. în cadrul unei tranzacţii singulare. Exemplu: . dar ca urmare a unor factori care nu se află sub controlul întreprinderii.

stocurile depozitate sunt de asemenea natură încât au produs pagube mediului înconjurător. Entitatea va prezenta. acesta nu mai poate fi clasificat ca activ destinat vânzării). dar fără a depăşi pierderea din depreciere cumulată care a fost recunoscută anterior (de fapt. clădirea apare ca activ destinat vânzării). . cumpărătorul a fost gasit – activ destinat vânzării). Atunci când valoarea justă minus costurile de vânzare este mai mică decât valoarea netă contabilă pentru un activ destinat cedării. astfel încât firma a fost nevoită să reducă preţul (activul fiind promovat la un preţ rezonabil. astfel încât a iniţiat un plan de căutare a unui cumpărător. depozitul nu este disponibil pentru o vânzare imediată. Remedierea pagubelor produse mediului la care este obligată de către autorităţi durează mai mult de un an (întârzierea transferului face ca activul să nu fie calsificat ca destinat vânzării). Situaţia 7: Acelaşi caz cu cel precedent. fără a depăşi valoarea netă contabilă pe care ar fi avut-o activul dacă nu era depreciat). transfer în starea actuală – în bilanţ. Situaţia 5: Acelaşi caz ca cel precedent. dar există un angajament ferm de achiziţie a unui cumpărător. Situaţia 4: Depozitul nu este liber şi. Vânzarea poate avea loc în orice moment. Situaţia 3: În depozit există stocuri care necesită o perioadă de peste un an pentru a fi transferate (în acest caz. condiţiile pieţei s-au deteriorat. în plus. separat rezultatul şi fluxul de trezorerie generate de activul ce urmează a fi casat. În exerciţiul financiar următor vânzarea n-a avut loc.O companie intenţionează să cedeze unul din depozitele sale. va fi clasificat în continuare ca destinat vânzării). Aceasta va fi reluată în cazul unei creşteri ulterioare a valorii juste. ceea ce face ca acesta să nu fie clasificat ca destinat vânzării). Situaţia 6: Depozitul a fost clasificat ca destinat cedării în cursul exerciţiului curent. care se angajează să remedieze el pagubele (spaţiul poate fi cedat în starea în care se găseşte. Situaţia 2: În depozit există stocuri. Un activ (grup de active) care urmează să fie abandonat (casat) nu trebuie clasificat ca deţinut în vederea vânzării. Presupunem că apar mai multe situaţii: Situaţia 1: Clădirea a fost eliberată şi în orice moment poate fi vândută (vânzare imediată. iar acţiunile pentru găsirea unui cumpărător au fost iniţiate. dar care pot fi transferate în scurt timp în altă locaţie (eliberarea are loc în scurt timp – activ destinat vânzării). Exemplu: O companie deţine o instalaţie pe care intenţionează să o cedeze. deoarece valoarea sa contabilă nu va fi recuperată prin vânzare. totuşi. dar compania deţinătoare nu reduce preţul (preţul fiind mai mare decât valoarea justă a activului. în contabilitate este înregistrată o pierdere din depreciere.

iar rata de actualizare este de 10%.000 Instalaţii (active destinate vânzării) 160. b). Valoarea netă contabilă = 200.400 lei Valoarea netă contabilă = 160.000 = 148.000 lei Clasificarea activului ca disponibil pentru vânzare presupune următoarea înregistrare: % = Instalaţii (imobilizări corporale) 200.000 lei Evaluarea activului destinat vânzării se va face la min (160.600 lei. a).000 = 160. La data bilanţului apar următoarele situaţii: a). iar la noua dată bilanţului.Valoarea contabilă a instalaţiei este de 200.000 = 160. valoarea justă minus costurile de vânzare = 180.000 Amortizarea instalaţiei 40.000 lei.000 lei .000 – 40.000 La închiderea exerciţiului următor.000 lei Valoarea justă minus costurile de vânzare = 164.000 lei.000 lei Cheltuieli privind ajustările pentru deprecierea = Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor imobilizărilor corporale 12. 148.000 lei Valoarea justă minus costurile de vânzare = 240.000 – 40.000 lei.000 Instalaţii (active destinate vânzării) 160.000 lei.000 = 12.000 – 12. iar costurile de vânzare – 15. c).000 – 16.000 Amortizarea instalaţiei 40.Valoarea netă contabilă = 200. Valoarea justă a instalaţiei – 164. 148.000 şi.600 = 164.000 lei.000) = 148.000) = 148.000 lei.000. vânzarea se va realiza peste un an. costurile de vânzare – 16. activul nu este vândut în cursul exerciţiului.000 lei. cheltuielile cu vânzarea sunt estimate la 22.000 b).000.000 – 148.000 lei Clasificarea activului ca disponibil pentru vânzare presupune înregistrările: % = Instalaţii (imobilizări corporale) 200.000 lei Evaluarea activului destinat vânzării se va face la min (160.000 = 224. Valoarea justă a instalaţiei – 164.000 – 16. Valoarea justă a instalaţiei – 240. valoarea justă este estimată la 180. 224.000 lei Evaluarea se va face la min (164.400.000) = 160.000 – 15. iar amortizarea cumulată de 40.000 lei. Deprecierea de: 160. costurile de vânzare – 16.000 lei.000 = 148.

şi nu de 164. dar în limita deprecierii existente. de 12. Valoarea netă contabilă = 200.000 = 16.400 – 148. activul destinat cedării este prezentat în bilanţ la valoarea de 142.000 lei Cheltuieli cu deprecierea instalaţiei destinată cedării = Ajustări pentru depreciere 16.000 – 40.000 – 16.000 imobilizărilor corporale imobilizărilor În bilanţ.000). Câştigurile sau pierderile aferente activelor imobilizate vândute sau abandonate vor fi prezentate disticnt în contul de rezultate.000 – 144. pe de altă parte.000 = 160. 144. c).000 lei Evaluarea instalaţiei se face la min (160. valorile aferente activităţilor întrerupte sunt prezentate separat de cele ale activităţilor care se continuă. Interpretarea prevederilor IFRS 5 În situaţiile financiare.1) = 164.000 şi Deprecierea de: 160.000) = 144. pierderea de valoare va fi reluată. la închiderea acestui exerciţiu financiar.000 La sfârşitul exerciţiului financiar.000 Amortizarea instalaţiei 40.000 lei.000 lei Clasificarea activului ca disponibil pentru vânzare presupune următoarea înregistrare: % = Instalaţii (imobilizări corporale) 200.000 – 2. pe de o parte şi activităţile abandonate.400 lei Înregistrarea contabilă este: Ajustări pentru deprecierea = Venituri din ajustări pentru deprecierea 12. se înregistrează şi cheltuielile ocazionate de trecerea timpului (20.000 = 144.000 lei): Cheltuieli financiare = Ajustări pentru depreciere 2000 Astfel.000 – 22.000.000 + 12.000 – 20. instalaţia destinată cedării va fi prezentată la valoarea de 160.000 lei (160.000 lei (160.000 – 12.000 = 16.000/(1+0. Aceasta ajută analistul financiar să facă distincţia între activităţile continue şi profitabilitatea viitoare. .Activul nu mai este depreciat.000 Instalaţii (active destinate vânzării) 160.000 *10% = 2.000 lei Valoarea justă minus costurile de vânzare actualizate = 164.000).

c) proprietăţi ce sunt construite sau îmbunătăţite cu scopul de a fi folosite ulterior ca investiţii imobiliare. de distribuţie de bunuri şi servicii sau cu scop administrativ) – tratate de către IAS 16. prestarea de servicii sau în scopuri administrative. b) proprietăţi deţinute pentru vânzarea în activitatea curentă – tratate de către IAS 2. mai degrabă. pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. decât în scopul vânzării într-un timp foarte scurt. Mai jos sunt prezentate exemple de proprietăţi imobiliare care nu sunt investiţii imobiliare şi care nu trebuie să facă obiectul acestui standard: proprietăţi ocupate de către proprietar (adică proprietăţi deţinute pentru a) utilizarea lor în activitatea de producţie. în scopul creşterii pe termen lung a valorii capitalului. (dacă o întreprindere nu a hotărât că va utiliza terenul fie ca pe un tip de proprietate imobiliară utilizată de proprietar. Stocuri. fie în scopul vânzării rapide pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. d) o clădire care este nu este folosită. IAS 16 se aplică acestor categorii de proprietăţi până în momentul definitivării construcţiei sau îmbunătăţirii. Contractele de construcţie. d) proprietăţi construite sau îmbunătăţite în numele unor terţe părţi – tratate de către IAS 11. acest standard este aplicabil pentru investiţiile imobiliare existente care sunt reîmbunătăţite cu scopul de a fi în continuare utilizate ca investiţii imobiliare. sau • a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. b) terenurile deţinute pentru a fi utilizate în viitorul încă nedeterminat. Următoarele constituie exemple de investiţii imobiliare sau imobile de plasament: a) terenuri deţinute. Recunoaşterea şi evaluarea iniţială Investiţiile imobiliare trebuie recunoscute ca active numai atunci când: . atunci terenul este considerat ca fiind deţinut în scopul creşterii valorii capitalului).IAS 40 Imobile de plasament Definiţii Investiţiile imobiliare (imobilele de plasament) se definesc ca fiind acele proprietăţi imobiliare (terenuri sau clădiri – sau părţi din clădiri – sau ambele) deţinute de proprietar (sau de către locatar în baza unui contract de leasing) pentru a le închiria sau pentru a beneficia de pe urma creşterii lor în valoare şi nu pentru: • a fi utilizate în producţia de bunuri. c) o clădire aflată în proprietatea întreprinderii raportoare (sau deţinută de întreprinderea raportoare în baza unui contract de leasing financiar) şi închiriată în baza unuia sau mai multor contracte de leasing operaţional. dar care este deţinută spre a fi închiriată în baza unuia sau mai multor contracte de leasing operaţional. moment în care proprietatea imobiliară devine investiţie imobiliară şi se aplică standardul de faţă. Imobilizări corporale. Totuşi.

valoarea sa de piaţă. la data bilanţului. Până la acea dată. stare sau localizare diferită (sau care se supun unor contracte diferite de leasing sau de altă natură).a) este probabil ca beneficii economice viitoare aferente investiţiei imobiliare să fie generate către întreprindere. o întreprindere poate lua în considerare informaţii provenite din mai multe surse. pe piaţă. onorariile profesionale pentru prestarea serviciilor juridice. În rarele cazuri în care nu se poate determina o valoare justă. Valoarea reziduală a investiţiei imobiliare trebuie presupusă a fi egală cu zero. Celelalte cheltuieli trebuie recunoscute în contul de profit şi pierdere. Valoarea justă a investiţiei imobiliare este. proprietatea imobiliară devine investiţie imobiliară şi se aplică acest standard. Un câştig sau o pierdere apărut(ă) în urma unei modificări a valorii juste a investiţiei imobiliare trebuie inclus(ă) în profitul net sau în pierderea netă a perioadei în care apare. incluzând: • preţurile curente de pe o piaţă activă a proprietăţilor imobiliare cu natură. o întreprindere aplică IAS 16. . la cost. cu excepţia cazului în care întreprinderea nu are capacitatea de a determina această valoare justă. o întreprindere trebuie să evalueze acea investiţie imobiliară utilizând tratamentul de bază prezentat în IAS 16. În lipsa preţurilor curente de pe o piaţă activă. Cheltuieli ulterioare Cheltuielile ulterioare aferente unei investiţii imobiliare care a fost deja recunoscută trebuie adăugate la valoarea contabilă a investiţiei imobiliare atunci când există probabilitatea că vor fi generate către întreprindere beneficii economice viitoare. şi b) costul investiţiei imobiliare poate fi evaluat în mod rezonabil O investiţie imobiliară trebuie evaluată iniţial. în mod rezonabil. Întreprinderea trebuie să continue aplicarea IAS 16 până la momentul cedării investiţiei imobiliare. în perioada în care ele apar. La acea dată. Costul unei investiţii imobiliare achiziţionate este format din preţul de cumpărare al acesteia plus orice cheltuieli direct atribuibile (ex. de regulă. în plus faţă de standardul de performanţă iniţial. ajustate astfel încât să reflecte acele diferenţe. Evaluarea ulterioara recunoasterii initiale Standardul permite unei întreprinderi să aleagă între două tratamente contabile: Modelul bazat pe valoarea justă După recunoaşterea iniţială. o întreprindere care alege modelul bazat pe valoarea justă trebuie să evalueze toate investiţiile sale imobiliare la valoarea lor justă. adică cel mai probabil preţ care se poate obţine. taxele de transfer a proprietăţii şi alte costuri de tranzacţionare). Costurile de tranzacţionare trebuie incluse în evaluarea iniţială. Valoarea justă a proprietăţii imobiliare trebuie să reflecte stadiul actual al pieţei şi împrejurările existente la data bilanţului. şi nu la o dată anterioară sau viitoare. Costul unei investiţii imobiliare construite în regie proprie este costul de la data la care construcţia sau îmbunătăţirea este finalizată.

mai puţin orice amortizare cumulată şi orice pierderi cumulate din depreciere. Transferuri Transferuri la sau de la categoria de investiţie imobiliară trebuie făcute numai atunci când există o modificare a utilizării. pentru un transfer de la investiţie imobiliară la alte proprietăţi imobiliare. cu aceeaşi localizare şi aflate în aceeaşi stare. până la momentul cedării (sau până la momentul la care proprietatea imobiliară devine proprietate imobiliară utilizată de proprietar sau întreprinderea începe îmbunătăţirea acesteia cu scopul vânzării ulterioare pe parcursul desfăşurării normale a activităţii). valoarea justă a mobilierului. • . în general. (b) începerea procesului de îmbunătăţire. cum ar fi chiriile de pe piaţa curentă aferente proprietăţilor imobiliare similare. cu ajustări care să reflecte orice modificări survenite în condiţiile economice de la data tranzacţiilor care au fost efectuate la acele preţuri. Modelul bazat pe cost După evaluarea iniţială. deoarece veniturile din chirii sunt aferente biroului mobilat. în general. în condiţiile pieţei curente. susţinute de termenii oricăror contracte existente de leasing sau de altă natură şi (acolo unde este posibil) de probe externe. chiar dacă tranzacţiile de piaţă comparabile devin mai puţin frecvente sau preţurile pieţei devin disponibile cu o oarecare întârziere. Pentru a determina valoarea justă a investiţiilor imobiliare. evidenţiată de: (a) începerea utilizării de către proprietar. Atunci când mobilierul este inclus în valoarea justă a investiţiei imobiliare. atunci valoarea justă a biroului include. pentru un transfer de la investiţie imobiliară la stocuri. o întreprindere va evita dubla evidenţiere a activelor sau datoriilor care sunt recunoscute în bilanţ ca active sau datorii distincte. în perspectiva vânzării.preţurile recente de pe pieţe mai puţin active. b) dacă un birou este închiriat împreună cu mobilierul din interior. atunci întreprinderea trebuie să continue evaluarea acestor investiţii imobiliare la valoarea justă. o întreprindere care optează pentru modelul bazat pe cost trebuie să evalueze toate investiţiile sale imobiliare utilizând tratamentul contabil de bază din IAS 16. c) valoarea justă a investiţiei imobiliare exclude veniturile din leasing operaţional. Dacă o întreprindere a evaluat anterior o investiţie imobiliară la valoarea justă. De exemplu: a) echipamente ca lifturi sau aparate de aer condiţionat sunt adesea parte integrantă a clădirii şi sunt. o întreprindere nu va recunoaşte mobilierul ca fiind activ separat. amânate sau înregistrate în avans. şi • previziuni actualizate ale fluxurilor de numerar. bazate pe estimări relevante ale fluxurilor de numerar viitoare. precum şi utilizarea ratelor de actualizare care reflectă incertitudinile cu privire la valoarea şi durata fluxurilor de numerar. şi nu sunt recunoscute separat ca imobilizări corporale. incluse în categoria investiţiilor imobiliare. adică la cost. pentru un transfer de la alte proprietăţi imobiliare la investiţii imobiliare. (c) încheierea utilizării de către proprietar. deoarece întreprinderea le recunoaşte distinct pe acestea ca activ sau datorie.

societatea l-a închiriat altor societăţi. costul proprietăţii. pentru un transfer de la stocuri la investiţii imobiliare. orice diferenţă între valoarea justă a proprietăţii imobiliare de la acea dată şi valoarea sa contabilă anterioară trebuie recunoscută în profitul net sau în pierderea netă aferentă perioadei. pentru un transfer de la proprietatea imobiliară în curs de construcţie sau îmbunătăţire (acoperită de IAS 16) la investiţie imobiliară. în baza IAS 16. . Exemplu: Până pe 1 august N.m. orice diferenţă între valoarea justă a proprietăţii imobiliare la acea dată şi valoarea sa contabilă anterioară trebuie recunoscută în profitul net sau pierderea netă a perioadei.. astfel încât imobilul a devenit imobil de plasament. sau (e) definitivarea procesului de construcţie sau îmbunătăţire. la 1 august N. în conformitate cu IAS 40. se cunosc următoarele informaţii privind imobilul: valoarea justă. o întreprindere trebuie să aplice IAS 16 până la data modificării utilizării. b) un stoc trece la investiţii imobiliare (de la IAS 2 la IAS 40) (+) si (-) de valori rezultate afectează contul de profit şi pierdere. ştiind că societatea foloseşte modelul valorii juste. La această dată. Pentru transferul unei investiţii imobiliare înregistrate la valoarea justă la proprietăţi imobiliare utilizate de proprietar sau stocuri. întreprinderea a ocupat un imobil cu birouri. şi valoarea sa justă. Atunci când o întreprindere definitivează construcţia sau îmbunătăţirea unei investiţii imobiliare. Tratamente contabile pentru transferuri: 1) reflectarea în bilanţ a investiţiilor imobiliare la cost – amortizarea cumulată – deprecierile de valoare 2) reflectarea imobilizărilor ca investiţii imobiliare la valoarea justă. construită în regie proprie şi care va fi înregistrată la valoarea justă. cu reflectarea plusurilor şi minusurilor de valoare în contul de profit şi pierdere Reguli specifice pentru transferuri: a) daca un activ este transferat de la imobilizări la investiţii imobiliare (de la IAS 16 – valoare amortizabilă la IAS 40 – valoare justă ) este evaluat la valoarea justă şi (+) sau (-) de valori rezultate în momentul transferului se înregistrează ca o reevaluare. la fel ca pe o reevaluare. imobil care se află în proprietatea sa. în scopul contabilizării ei ulterioare conform IAS 16 sau IAS 2 trebuie să fie valoarea sa justă de la data modificării utilizării.000 u. Întreprinderile trebuie să trateze orice diferenţă de la acea dată.. 10. valoarea de intrare. în baza IAS 16. 14. Pe 1 august N. Pentru un transfer de la stocuri la investiţie imobiliară care va fi înregistrată la valoarea justă.000 u.(d) începerea unui leasing operaţional cu o altă parte.000 u. amortizare cumulată 4. Să se contabilizeze schimbarea clasificării imobilului. dintre valoarea contabilă a proprietăţii imobiliare.m. şi invers daca o investiţie imobiliară trece în activitatea întreprinderii (de la IAS 40 la IAS 16) valoarea justă devine cost ce se va amortiza.m. Dacă o proprietate imobiliară utilizată de proprietar devine o investiţie imobiliară care va fi înregistrată la valoarea justă.

în cele din urmă.12. sau nu.N. se recunoaşte variaţi valorii juste (21.000 de La 31.000)]. Titlul de proprietate poate fi transferat.000 – (10. Leasingul operaţional este operaţiunea de leasing ce nu intră în categoria leasingului financiar. Pe 1 noiembrie N. dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadă convenită de timp.000 u. şi a diferenţei dintre valoarea justă a imobilului de plasament şi valoarea sa contabilă [14.11.m. valoarea justă a clădirii este 21.N. Să se contabilizeze schimbarea clasificării activului. evaluat la valoarea justă. Se cunosc următoarele informaţii privind clădirea: cost de achiziţie: 20. La 31.12. în conformitate cu IAS 40. managerii au decis ca una dintre clădirile achiziţionate în vederea vânzării să fie închiriată terţilor. generează următoarea înregistrare contabilă: Imobile de plasament = % Stocuri de mărfuri Venituri din imobile plasament 21.11. şi evaluarea acestuia la 31.Schimbarea clasificării imobilului la 1 august N generează următoarele înregistrări contabile: • anularea amortizării cumulate.000 20.200 u.000 6. la 1.m.N.N: 21. toate riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate asupra bunului. în schimbul unei plăţi sau serii de plăţi.200-21. valoarea justă la 1.m. la 1 noiembrie N.000 • recunoaşterea imobilului de plasament. Schimbarea clasificării activului..000): Imobile de plasament = Venituri din imobile de plasament 200 IAS 17 Leasing Definitii Leasingul este un acord prin care locatorul cedează locatarului. în mare măsură. ca element de capitaluri proprii: = % Clădiri Rezerve din reevaluare 14. Leasingul financiar este operaţiunea de leasing care transferă. ştiind că societatea foloseşte modelul valorii juste.12.000 Imobile de plasament Exemplu: Societatea are ca obiect de activitate achiziţia şi vânzarea de clădiri. .000 8.N.000 1.000-4. prin imputare asupra valorii de intrare a clădirii: Amortizarea clădirilor = Clădiri 4.000 u.

. la începutul contractului de leasing. dacă locatarul are o opţiune de a cumpăra bunul la un preţ estimat a fi suficient de scăzut faţă de valoarea justă la data la care operaţiunea devine exercitabilă. b) în cazul leasingului financiar.Leasingul irevocabil reprezintă operaţiunea de leasing care este revocabilă doar: (a) dacă survine un eveniment contingent a cărui producere era puţin probabilă. Durata contractului de leasing reprezintă perioada de timp irevocabilă pentru care locatarul a contractat bunul în leasing şi orice alte termene suplimentare pentru care locatarul are opţiunea de a continua utilizarea bunului în regim de leasing. fie (b) numărul unităţilor de producţie sau al unităţilor similare care se estimează a se obţine prin utilizarea bunului de către unul sau mai mulţi utilizatori. Este data recunoaşterii iniţiale a contractului de leasing. Totuşi. Plăţile minime de leasing sunt acele plăţi de-a lungul duratei contractului de leasing pe care locatarul trebuie sau poate fi obligat sa le efectueze. astfel încât.orice sume garantate de locatar sau de o parte afiliată locatarului. la începutul contractului de leasing. . La această dată: a) leasingul este clasificat ca operaţional sau financiar. Data începerii duratei contractului de leasing este data de la care locatarul îşi poate exercita dreptul de folosinţă al bunului. cu sau fără plată suplimentară. între părţi aflate în cunoştinţă de cauza. de către locatar.orice valoare reziduală garantată locatorului fie de către: (i) locatar. în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv. costurile serviciilor şi impozitele pe care locatorul le va plăti şi care se vor rambursa acestuia. la începutul contractului de leasing. sunt determinate sumele ce vor fi recunoscute la data începerii duratei contractului de leasing. împreună cu: (a) în cazul locatarului . continuarea lui este certă. Începutul contractului de leasing reprezintă cea dintâi dată dintre data contractului de leasing sau data angajamentului părţilor de a respecta principalele prevederi ale leasingului. (c) în cazul în care locatarul contractează cu acelaşi locator un nou leasing privind acelaşi bun sau unul echivalent. sau (d) în momentul plătirii. capabilă din punct de vedere financiar să satisfacă aceasta garanţie. într-o măsură rezonabilă. a unei sume suplimentare. încât. într-o măsură rezonabilă. excluzând chiria contingentă. de bună voie. sau (iii) o terţa parte independentă. există certitudinea rezonabilă ca opţiunea va fi exercitată. sau (b) în cazul locatorului . (b) cu permisiunea locatorului. opţiune a cărei exercitare de către locatar este certă. Durata de viaţă economică este fie: (a) perioada de-a lungul căreia se estimează ca un bun este utilizabil economic de către unul sau mai mulţi utilizatori. (ii) o parte afiliata locatarului. Valoarea justă este suma la care poate fi tranzacţionat un activ sau decontată o datorie. atunci plăţile minime de leasing includ plăţile minime plătibile pe durata contractului de leasing şi plata necesară pentru exercitarea acestei opţiuni de cumpărare.

actualizată cu rata de dobândă implicită a contractului de leasing. acea parte a valorii reziduale ce este garantată de locatar sau de o parte afiliată acestuia (valoarea garanţiei constituind valoarea maximă ce devine plătibilă. din punct de vedere financiar. ratele dobânzilor practicate pe piaţă). dacă aceasta nu este determinabilă. toate riscurile şi avantajele aferente titlului de proprietate. şi (b) în cazul locatorului. Investiţia netă în leasing este investiţia brută în leasing. acea parte a valorii reziduale ce este garantată de locatar sau de o terţă parte neafiliată locatorului ce este capabilă. dacă nu transferă. nu este sigură sau este garantată numai de o parte afiliată locatorului. altul decât trecerea timpului (de exemplu. cu excepţia costurilor apărute în cazul producătorilor şi dealerilor de leasing.Durata de viaţă utilă este perioada estimată care rămâne. fără a fi limitată la acesta. de către locator. dacă transferă. un procentaj din vânzări. Costurile directe iniţiale sunt costurile suplimentare direct atribuibile negocierii contractului de leasing. Rata dobânzii marginale a locatarului este rata dobânzii pe care locatarul ar trebui să o plătească pentru un leasing similar sau. din punctul de vedere al locatorului. Investiţia brută în leasing este suma plăţilor minime de leasing aferente unui leasing financiar. Rata implicită a dobânzii din contractul de leasing este rata de actualizare care. să onoreze obligaţiile asumate prin garanţie. Clasificarea contractelor de leasing O operaţiune de leasing este considerată ca fiind leasing financiar. Valoarea reziduală negarantată reprezintă acea parte din valoarea reziduală a bunului în regim de leasing. în mare măsură. şi orice valoare reziduală negarantată acumulată în contul locatorului. în orice situaţie). Tratamentul contabil al contractelor de leasing financiar . fondurile necesare pentru achiziţionarea bunului. determină ca valoarea actualizată cumulată (a) a plăţilor minime de leasing şi (b) a valorii reziduale negarantate sa fie egala cu valoarea justa a bunului în regim de leasing şi costurile iniţiale directe ale locatorului. pentru aceeaşi perioadă. în mare măsură. la începutul contractului de leasing. pe parcursul căreia se aşteaptă ca beneficiile economice încorporate în bun să fie consumate de către întreprindere. indici de preţ. Valoarea reziduală garantată este: (a) în cazul locatarului. de la începutul duratei contractului de leasing. la începutul contractului de leasing. Chiria contingentă este acea parte a plăţilor de leasing care nu are o valoare determinata. rata pe care. toate riscurile şi avantajele aferente titlului de proprietate. a cărei realizare. locatarul ar trebui să o suporte pentru a împrumuta. Venitul financiar nerealizat reprezintă diferenţa dintre: (a) investiţia brută în leasing (b) investiţia netă în leasing. şi cu o garanţie similară. O operaţiune de leasing este considerată leasing operaţional. gradul de utilizare. dar este stabilită în funcţie de un factor.

2004. activul trebuie amortizat în totalitate pe durata cea mai scurtă dintre durata contractului de leasing şi durata de viaţă utilă a acestuia. Menţionaţi poziţiile bilanţiere în care se înregistrează datoriile aferente leasingului la 31. Dacă nu există în mod rezonabil certitudinea ca locatarul va obţine dreptul de proprietate până la sfârşitul duratei contr de leasing. în fiecare perioadă contabilă.500 EUR.000 EUR *37.000 b) Înregistrările de închidere a exerciţiului financiar 2004.000 30.000 2.2004 şi 07.2005. se consideră ca factor de actualizare rata implicită a dobânzii din contractul de leasing.12. Plăţile de leasing trebuie împărţite în cheltuieli de finanţare a leasingului şi reducerea datoriei neachitate.000 EUR *3. Ratele se plătesc conform următorului scadenţar: Scadenţ Rata Dobânda a 7-Jan-05 10. Cursul de la data achiziţiei a fost de 37. Pentru calcularea valorii actualizate a plăţilor minime de leasing. a) Efectuarea înregistrărilor aferente achiziţiei imobilizării 2133 Mijloace transport de 167 1. Dobânda conform scadenţarului este de 6.000 EURO. Un leasing financiar dă naştere unor cheltuieli cu amortizarea aferentă bunului precum şi unor cheltuieli financiare. Răspuns: 665 167 90.Operaţiunile de leasing reflectate în situaţiile financiare ale locatarilor La data începerii duratei contractului de leasing locatarii trebuie să recunoască operaţiunile de leasing financiar în bilanţurile lor ca active şi datorii la o valoare egală cu valoarea justă a bunului în regim de leasing sau cu valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing. cursul valutar este de 40. dacă aceasta din urmă este mai mică.000 7-Jan-06 10. în caz contrar.000 Lei/EURO.000 1. Exemplu Societatea ZARO SRL achiziţionează în luna februarie 2004 de la o societate de leasing un autoturism în regim de leasing financiar pe o perioada de 3 ani la un preţ de 30.00 6. trebuie utilizată rata dobânzii marginale a locatarului. Cheltuielile de finanţare trebuie alocate pe perioade de-a lungul duratei contractului de leasing. dacă aceasta se poate determina.000 .000 7-Jan-07 10.000 EURO.000 3.000 Alte împrumuturi şi datorii asimilate 30.000 0 La 31. Politica de amortizare pentru bunurile în regim de leasing trebuie să fie consecventă cu cea aplicată activelor amortizabile deţinute în proprietate.000 30.000 Lei/EURO respectiv 40.110.01.12. iar amortizarea înregistrată trebuie calculată în baza prevederilor IAS 16 Imobilizări corporale. Orice costuri iniţiale directe ale locatarului sunt recunoscute ca active. astfel încât să se obţină o rata periodică constantă a dobânzii la soldul datoriei rămase în fiecare perioadă.

animalelor amortizarea şi plantaţiilor imobilizărilor 120. Ratele de încasat se tratează.000 Distincţie între datorii pe termen lung şi datorii pe termen scurt. privind mijloacelor de transport. Recunoaşterea venitului financiar trebuie să se bazeze pe un model care reflectă o rată periodică constantă a rentabilităţii aferentă investiţiei totale nete a locatorului corespunzătoare leasingului financiar.320.000) 1.000 (120. acesta din urmă reprezentând . la o valoare egală cu investiţia netă în leasing.000 1. de către locator.110. c) Prezentarea notelor explicative aferente leasing-ului: 1) Valoarea netă a mărfurilor achiziţionate în leasing financiar este 925 milioane lei.Cheltuieli Alte privind împrumuturi şi diferenţele de datorii asimilate curs valutar 666 1687 Cheltuieli Dobânzi privind dobânzile aferente altor împrumuturi şi datorii pe termen lung 6811 2813 Cheltuieli Amortizarea de exploatare instalaţiilor.000 10/12*1/5*1.000 800.000 EUR * 40.000 31 Decembrie 2004 520. ca rambursare a principalului şi ca venit financiar aferent.000 185.320. 2) Reconcilierea plăţilor minime de leasing şi valoarea lor actuală: Maturitate Pe termen scurt (mai puţin de 1 an) Pe termen lung (intre 1 şi 5 ani) Plăţi nete minime de leasing Valoarea obligaţiei de leasing Mai puţin de 1 an Intre 1 şi 5 ani Mai puţin: dobânzi aferente perioadelor viitoare Plăţi nete minime de leasing 31 2004 Decembrie 520.000 920.000 3.000 Operatiuni de leasing reflectate în situaţiile financiare ale locatorilor Locatorii trebuie să recunoască în bilanţ bunurile deţinute în regim de leasing financiar drept creanţe. Costurile iniţiale directe majorează valoarea creanţei.

suportate pentru obţinerea venitului din leasing. Toate taxele. Amortizarea bunurilor în regim de leasing trebuie să se facă pe o bază consecventă cu politica normală de amortizare a locatorului pentru bunuri similare. cu excepţia cazului în care o altă bază sistematică nu este considerată mai reprezentativă pentru ritmul în care se diminuează beneficiile generate de utilizarea bunului.contractul conferă locatarului opţiunea de a cumpăra bunul. Tratamentul contabil al contractelor de leasing operaţional Operaţiuni de leasing reflectate în situaţiile financiare ale locatarilor Plăţile de leasing în cazul unui leasing operaţional trebuie recunoscute ca o cheltuială în contul de profit şi pierdere liniar de-a lungul duratei contractului de leasing.durata contractului de locaţie acoperă cea mai mare parte din durata de viaţă economică a activului.000 euro 36 luni 1. fie se recunosc în contul de profit şi pierdere ca o cheltuială în perioada în care se efectuează.500 euro 6. inclusiv amortizarea. Costurile directe iniţiale suportate special pentru obţinerea venitului dintr-un leasing operaţional fie se amână şi se alocă la venituri pe durata contractului de leasing proporţional cu venitul înregistrat din chirie.500 euro 4 ani La sfârşitul contractului de leasing. contractul se încadrează.recompensa locatorului pentru investiţia şi serviciile sale. Venitul rezultat din leasingul operaţional trebuie recunoscut ca venit pe o bază liniară. din prisma IAS 17 „Leasing”. Costurile. în categoria leasingului financiar având în vedere faptul că: . dacă locatarul respectă termenele de plată şi sunt îndeplinite condiţiile contractului de leasing. chiar dacă la sfârşitul contractului poate să nu apară transferul de proprietate. Din clauzele principale prezentate se poate constata că.000 euro. . impozitele şi alte cheltuieli care afectează obiectul contractului de leasing vor fi suportate de către locatar. în cazul în care o altă bază sistematică nu este reprezentativă pentru ritmul beneficiilor utilizatorului. iar cheltuielile cu amortizarea trebuie calculate în baza IAS 16 şi IAS 38. sunt recunoscute drept cheltuieli. în conformitate cu natura acestora. Operatiuni de leasing reflectate în situaţiile financiare ale locatorilor Locatorul trebuie să prezinte bunurile deţinute în regim de leasing operaţional în bilanţ. . beneficiarul are dreptul să cumpere echipamentul la valoarea lui reziduală de 2. pe durata contractului de leasing. Exemplu de leasing financiar: Contractul de leasing cuprinde următoarele informaţii: Preţ echipament Durata leasingului Dobânda Valoarea ratelor Durata de viaţă utilă este de 10.

Tratamentul contabil al tranzacţiei de vânzare şi de leaseback depinde de tipul contractului de leasing. Analizând datele prezentate mai sus în concordanţă cu IAS 17„Leasing”. Tranzacţii de vânzare şi de leaseback O tranzacţie de vânzare şi de leaseback implică vânzarea unui bun de către vânzător şi închirierea către vânzător a aceluiaşi bun în regim de leasing. contractul se încadrează în categoria leasingului operaţional întrucât: . cu excepţia cazului în care pierderea se compensează prin plăţi de leasing viitoare cu o valoare sub preţul pieţei şi profitul sau pierderea trebuie amânată şi amortizată proporţional cu plăţile de leasing. dacă valoarea justă. surplusul reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare şi valoarea justă trebuie amânat şi amortizat pe durata estimată de utilizare a bunului. . precum şi unor cheltuieli financiare. interdependente. Dacă preţul de vânzare este mai mare decât valoarea justă. este mai mică decât valoarea contabilă a bunului. contractul de leasing nu conţine nici o clauză prin care beneficiarul să opteze pentru cumpărarea utilajului la sfârşitul contractului de leasing. acest leasing financiar dă naştere unor cheltuieli cu amortizarea aferentă bunului. pe durata estimată de utilizare a bunului. Dacă o tranzacţie de vânzare şi de leaseback are ca rezultat un leasing operaţional şi este evident că tranzacţia se face la valoarea justă. Plăţile de leasing sunt recunoscute drept cheltuieli în contul de profit şi pierdere în contabilitatea utilizatorului. Contextul aferent acestui montaj este sugerat de următoarea schemă de principiu: .000 euro. Exemplu de leasing operaţional S. plăţile urmând să se facă trimestrial. orice surplus reprezentând diferenţa dintre suma rezultată din vânzare şi valoarea contabilă nu trebuie recunoscut imediat ca venit în situaţiile financiare ale locatarului-vânzător. Dacă preţul de vânzare este mai mic decât valoarea justă. pierderea egală cu diferenţa dintre valoarea contabilă şi valoarea justă trebuie înregistrată imediat. Dacă o tranzacţie de vânzare şi de leaseback are ca rezultat un leasing financiar. În cazul unui leasing operaţional.contractul nu conferă locatarului dreptul de a cumpăra bunul la sfârşitul contractului. ci trebuie amânat şi amortizat pe parcursul duratei contractului de leasing. De asemenea.valoarea plăţilor nu acoperă în mare măsură valoarea justă a bunului primit în locaţie. în rate egale de 1. de obicei. orice profit sau pierdere trebuie recunoscută imediat. este de 3 ani.C. Valoarea de piaţă a echipamentului la momentul semnării contractului de leasing este de 40. conform contactului.500 euro. în momentul tranzacţiei de vânzare şi de leaseback. preia în baza unui contract de leasing un utilaj necesar desfăşurării producţiei. Termenul de leasing.Pentru utilizator. Valoarea totală a contractului este de 18. orice profit sau pierdere trebuie recunoscută imediat. întrucât sunt negociate împreuna. plăţile de leasing şi preţul de vânzare sunt.000 euro. BIC ROM SA.

rezolvă o posibilă problemă de trezorerie. pag. a unui plus de Niculae Feleaga. Vânzătorul-locatar beneficiază de pe urma preţului ridicat de vânzare pentru că obţine un câştig din vânzare mai mare. Avantajele întreprinderii II: în varianta unei locaţii-finanţare. Este evident că. îşi asigură rentabilitatea investiţiei sale (veniturile din dobânzi).Vânzarea bunului Întreprinderea I concomitent cu reluarea bunului în locaŃie Avantajele întreprinderii I: păstrează bunul. contract în care vânzătorul iniţial devine locatar şi cumpărătorul locator. acest montaj poate fi utilizat de întreprinderi pentru cosmetizarea imaginii lor financiare. Cumpărătorul-locator beneficiază atât de pe urma plăţilor de chirii ridicate. generate de un astfel de montaj. de obicei. Operaţia de lease-back permite însă constatarea la rezultate. precum şi deductibilitatea plăţilor de leasing. După cum am prezentat anterior. rentabilitatea nu se poate asigura decât atunci când suma chiriilor încasate este superioară preţului de vânzare. 424 18 Întreprinderea II . în varianta unei locaţii simple. care de obicei sunt mai mari decât deprecierea luată anterior în considerare. Aceste tranzacţii pot apărea atunci când vânzătorul-locatar are probleme legate de cash flow sau finanţare sau pentru că poate obţine o serie de avantaje fiscale în urma unei asemenea tranzacţii. în anul vânzării. operaţia de lease-back constă în vânzarea unui activ şi preluarea imediată a acestuia în locaţie. O tranzacţie de vânzare şi de leaseback este. atunci când jocul între cele două tipuri de contracte de locaţie este speculat pentru „împodobirea bilanţului”18. beneficiind de utilizarea lui. Mai întâi are loc o vânzare a activului şi apoi un contract de leasing pentru acelaşi bun. Într-un astfel de context este foarte importantă luarea în considerare a faptului că au loc două tranzacţii economice distincte. Se menţionează că nu există un transfer fizic al bunului. se va discuta în contextul unor cazuri concrete. situaţia reală a întreprinderii nu se modifică. ea utilizând în continuare activul. De altfel. Tranzacţia este atractivă deseori datorită avantajelor fiscale induse şi pentru că îi oferă finanţare locatarului. cât şi de o bază mai largă a deprecierii. Rezultatul unui preţ de vânzare aşa de mare este o plată periodică de chirie mai mare pe parcursul perioadei de leasing. astfel structurată încât preţul de vânzare al activului să fie mai mare sau egal cu valoarea curentă de piaţă. prin redevenţele încasate. Liliana Malciu: Politici şi opŃiuni contabile (Fair Accounting versus Bad Accounting). prin încasarea imediată a preţului de vânzare a bunului. prin analiza unor anumite aspecte ale contabilităţii creative (bad accounting). Problema avantajelor şi eventualelor dezavantaje. prin această operaţie.

prin încadrarea contractului de închiriere în categoria leasingului operaţional.m. Pe acest fond. societatea va fi tentată să prevadă în contract clauze care îi permit încadrarea acestuia în categoria locaţie-exploatare.063 u. amortizare calculată 10. chiria anuală 17. Societatea „Z" se află în dificultate financiară. pe trei ani. Pentru a face faţă acestei situaţii.000 u. pe când în cazul finanţării printr-un împrumut bancar rata îndatorării pentru anul I de finanţare este de 56.m. Pentru a exemplifica cele afirmate. plusul (minusul) de valoare degajat de operaţia de vânzare nu trebuie considerat un beneficiu (o pierdere) al (a) exerciţiului în care are loc vânzarea. se evită constatarea unei datorii şi. în valoare de 30.000 u. Împrumutul este garantat cu un mijloc fix cu valoarea contabilă de 40. 19 Rata îndatorării reprezintă raportul dintre total datorii şi capitaluri proprii. exceptând situaţia în care este vorba despre o pierdere care va fi compensată în viitor de redevenţe inferioare preţului pieţei. în cazul în care: preţul de vânzare şi redevenţele au fost stabilite la valoarea justă. contabilizarea depinde de mărimea preţului de vânzare şi de mărimea redevenţelor. norma internaţională LAS 17 stabileşte că modul de contabilizare depinde de natura contractului de locaţie. ea poate utiliza una dintre următoarele două modalităţi: 1) Recurge la un împrumut bancar.m. amortizarea calculată fiind de 10. prevederile normei IAS 17 încearcă să limiteze posibilităţile de ameliorare a rezultatului. Astfel. Din analiza celor doua variante de finanţare asupra ratei îndatorării19 se observă o rată a îndatorării în cazul finanţării prin lease-back de 0% pentru toată durata de finanţare. Dacă este vorba despre o locaţie-finanţare. În plus. voi compara consecinţele operaţiei de leaseback asupra rezultatului cu consecinţele recurgerii la un împrumut garantat pentru imobilizarea în cauză. prin recurgerea la operaţii de lease-back. rată anuală a dobânzii este de 10%. Astfel.58%. natura contractului: leasing operaţional. .000 u. preţul de vânzare este superior valorii juste.. rezultatul din cesiune este recunoscut integral în exerciţiul vânzării.. rezultatul provenit dintr-un preţ de vânzare excesiv se etalează pe durata contractului. în consecinţă. valoare contabilă 40. va fi neutralizat de chiriile viitoare. majorarea ratei îndatorării.. iar pentru anul al III-lea de 0%. prin recurgerea la operaţii de lease-back.000 u.m. în unele cazuri.. preţul de vânzare este inferior valorii juste. Deoarece soluţia de contabilizare prezentată conduce la mărirea ratei îndatorării. durata contractului de închiriere 3 ani... în realitate..000 u. unele organisme de normalizare au inclus în norme prevederi privind contabilizarea acestora. pentru anul al II-lea de 22.000 u. decât finanţarea bancară.m. stabilind în acest scop o serie de prevederi. rezultatul din cesiune este recunoscut integral în exerciţiul vânzării. 2) Realizează o operaţie de lease-back cu un mijloc fix în următoarele condiţii: preţ de vânzare 60.m.m.valoare care. Pentru a stopa „împodobirea" situaţiilor financiare. Dacă este vorba despre o locaţie-exploatare.89%. Consecinţele operaţiilor de lease-back asupra contului de profit şi pierdere şi asupra bilanţului au făcut din acestea o modalitate de finanţare mai atractivă. ci trebuie etalat pe durata contractului.

în funcţie de interes. Altfel spus. Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate cheltuielile afectate achiziţiei şi prelucrării. prevederile normei IAS 17 limitează posibilităţile de ameliorare a rezultatului. în care utilizarea finanţării de tip lease-back nu decurge din dorinţa întreprinderilor de a degaja un rezultat artificial. mai puţin costurile estimate pentru finalizarea elementului de stoc. ci dintr-o bună gestiune. Aceste costuri pot fi: a) Costurile de achiziţie a stocurilor care cuprind preţul de cumpărare. În plus. c) sub forma de materii prime şi materiale consumabile. rabaturile şi alte elemente similare sunt deduse pentru a determina costurile de achiziţie. Valoarea netă realizabilă este preţul de vânzare estimat a fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. Este suficient ca întreprinderea să aibă o atitudine mai pesimistă sau mai optimistă în estimarea valorii juste pentru a schimba total datele problemei. Deşi. sarcina analiştilor financiari este îngreunată de faptul că există cazuri. folosite pentru producţia unor bunuri sau pentru realizarea unor servicii. IAS 2 Stocuri Definiţii Pentru a încadra un element în categoria stocurilor trebuie să verificăm dacă acesta corespunde definiţiei prezentată de standard: Stocurile sunt active: a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. doresc recunoaşterea imediată sau amânarea recunoaşterii unui profit sau a unei pierderi. tehnica finanţării prin lease-back îşi conservă încă o parte din eficacitate. costuri de transport. manipulare şi alte costuri care pot fi atribuite direct achiziţiei de produse finite. nu descompune vânzările de imobilizări în „vânzări normale” şi „vânzări lease-back” şi nici nu furnizează informaţii privind valoarea justă a preţurilor de vânzare şi a redevenţelor. în ultimii ani. Acest lucru este posibil deoarece anexa nu precizează care este natura locaţiilor. precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc în prezent. în varianta locaţie-exploatare. precum şi a costurilor asociate vânzării acestuia. prin recurgerea la operaţii de lease-back. Reducerile comerciale. Costurile de achiziţie pot include diferenţele de curs valutar care au apărut direct din achiziţionarea . a sporit vigilenţa analiştilor financiari. taxe de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care întreprinderea le poate recupera de la autorităţile fiscale).Aparent. materiale şi servicii. raportarea la valoarea justă creează teren favorabil pentru netezirea rezultatului. b) în curs de producţie pentru a fi vândute în perioadele următoare. poate reprezenta o scuză pentru întreprinderile care. invocarea valorii juste. Stocurile sunt evaluate în bilanţ la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă. În realitate însă. Evaluarea iniţială Evaluarea reprezintă desemnarea unei expresii monetare unui element în vederea prezentarii în situaţiile financiare.

ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit: . Aceste diferenţe de curs valutar se limitează doar la acelea care au rezultat dintr-o depreciere monetară accentuată împotriva căreia nu există nici un mijloc practic de acoperire a riscului şi care afectează datorii care nu pot fi deconectate. astfel încât stocurile să nu fie evaluate la o valoare mai mare decât costul lor. fie în momentul finalizării procesului de producţie. poate fi adecvată includerea în costul stocurilor a regiilor sau costul proiectării produselor destinate anumitor clienţi. Nivelul actual de producţie poate fi folosit dacă se consideră că acesta aproximează capacitatea normală. aplicate cu consecvenţă. Regia variabilă de producţie constă în acele costuri indirecte de producţie care variază direct proporţional sau aproape direct proporţional cu volumul producţiei. în condiţii normale. Alocarea regiei fixe de producţie asupra costurilor de prelucrare se face pe baza capacitaţii normale de producţie. generată de transformarea materialelor în produse finite. Regia nealocată este recunoscută drept cheltuială în perioada în care a apărut. c) Alte costuri se includ în costul stocurilor numai în măsură în care reprezintă costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc în prezent. fixă şi variabilă. Este cazul. fie în stadiul de producţie în care produsele devin identificabile. cum sunt: amortizarea. cum ar fi costurile cu manopera directă. În exerciţiile în care se înregistrează o producţie neobişnuit (anormal) de mare. Capacitatea normală de producţie este producţia estimată a fi obţinută. pe valoarea de vânzare relativă pe fiecare produs. având în vedere şi pierderea de capacitate rezultată din întreţinerea planificată a echipamentului. Prin natura lor. precum şi costurile cu conducerea şi administrarea secţiilor. valoarea regiei fixe alocate fiecărei unităţi de produs este diminuata. acesta se aloca pe baza unei metode raţionale. de-a lungul unui anumit număr de perioade sau sezoane. Un proces de producţie poate aduce la obţinerea simultană a mai multor produse. indiferent de volumul producţiei. întreţinerea secţiilor şi utilajelor.recentă de bunuri facturate în valută doar în acele cazuri rare care sunt permise prin tratamentul alternativ prevăzut de IAS 21 Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar. Atunci când costurile de prelucrare nu se pot identifica distinct. Valoarea regiei fixe alocate fiecărei unităţi de produs se majorează ca urmare a obţinerii unei producţii scăzute sau a neutilizării unor active. b) Costurile de prelucrare a stocurilor includ costurile direct aferente unităţilor produse. de exemplu. de exemplu. De exemplu. cum sunt costurile indirecte cu materiile prime şi materialele şi cu forţa de muncă. ele includ şi alocarea sistematică a regiei de producţie. al produselor cuplate sau în cazul în care un produs este principal şi altul este un produs secundar. în medie. Regia variabilă este alocată fiecărei unităţi de produs pe baza folosirii reale a facilităţilor productive. majoritatea produselor secundare au o valoare nesemnificativă. Alocarea se poate baza. pentru fiecare produs în parte. rezultate din achiziţia recenta a stocurilor. Ca urmare. valoarea contabilă a produsului principal nu diferă în mod semnificativ faţă de costul său. În aceste cazuri. De asemenea. ele sunt adesea evaluate la valoarea realizabilă netă şi această valoare se deduce din costul produsului principal. Regia fixă de producţie constă în acele costuri indirecte de producţie care rămân relativ constante. Mai jos sunt enumerate exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor.

ocazionate de transformarea materiilor prime în produse finite. Costul stocurilor supuse prelucrării se determină prin însumarea cheltuielilor directe cu o cotă parte din cheltuielile indirecte de producţie. Aceasta poate fi aproximată pornind de la nivelul actual de producţie. Costurile cu personalul angajat în activitatea de desfacere şi administraţie nu se includ. costul îndatorării poate fi inclus în costul stocurilor. Tratamentul reducerilor comerciale trebuie să fie coerent cu prevederile IAS 18 „Venituri din activităţile ordinare”. Aceste circumstanţe sunt identificate prin tratamentul contabil alternativ permis IAS 23 Costul îndatorării. Reducerile comerciale (rabatul. IAS 2 nu mai permite includerea în costul de achiziţie a diferenţelor de curs valutar ce rezultă ca urmare a unei achiziţii recente de stocuri exprimată într-o monedă străină. în condiţii normale. b) cheltuielile de depozitare.a) pierderile de materiale. Capacitatea normală de producţie este producţia estimată a fi obţinută. În anumite circumstanţe. Cheltuielile variabile sunt cheltuieli care se modifică în funcţie de volumul de activitate al întreprinderii. Gradul de utilizare a capacităţii de producţie se determină prin raportarea capacităţii efective la capacitatea normală de producţie. dar nu neapărat proporţional cu acesta. taxele de import si alte taxe (daca intreprinderea nu le recupereaza ulterior de la autoritatilor fiscale). Cheltuielile fixe sunt cheltuieli care rămân relativ constante în timp. cu excepţia cazurilor în care astfel de costuri sunt necesare în procesul de producţie. fixe şi variabile. şi d) costurile de desfacere. inclusiv personalul însărcinat cu supravegherea. remiza si risturnu-ul) sunt deduse pentru a determina costul de achiziţie. IAS 2 insistă asupra distincţiei dintre cheltuieli fixe şi cheltuieli variabile. Taxa pe valoarea adaugată este inclusa în costul de achiziţie doar dacă nu este deductibilă fiscal. indiferent de cum variază volumul producţiei. în primul rând. Costul stocurilor unui prestator de servicii Costul stocurilor unui prestator de servicii constă. anterior trecerii într-o nouă fază de fabricaţie. Modalităţile de determinare a costului Costul acelor stocuri care nu sunt de obicei fungibile şi al acelor bunuri sau servicii produse şi destinate unor comenzi distincte trebuie determinate prin identificarea specifică a costurilor individuale. manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste limitele normale admise. Identificarea specifică a costului presupune atribuirea . ci sunt recunoscute drept cheltuieli în perioada în care au loc. în medie. Pentru importuri: costul de achizitie al stocurilor cuprinde pretul de cumparare. c) regiile generale de administraţie care nu participă la aducerea stocurilor în forma şi în locul în care se găsesc în prezent. precum şi regiile corespunzătoare. manipulare si alte costuri direct atribuibile achiziţiei. de-a lungul unui anumit număr de perioade sau sezoane. din manopera şi din alte costuri legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor. având în vedere şi pierderea de capacitate rezultată din întreţinerea planificată a echipamentului. costurile de transport.

în funcţie de circumstanţele în care se găseşte întreprinderea. etc. Valoarea oricărei diminuări a stocurilor până la valoarea realizabilă netă şi toate pierderile de stocuri trebuie recunoscute drept cheltuială în perioada în care are loc diminuarea sau pierderea de valoare. fungibile. elementele care rămân în stoc la sfârşitul perioadei sunt cele cumpărate sau produse cel mai recent. Metoda primul intrat-primul ieşit (FIFO) presupune ca primele elemente cumpărate sunt cele care se şi vând primele şi. În unele cazuri poate fi mai adecvată gruparea elementele similare sau conexe. Stocurile încorporate într-un alt activ imobilizat realizat în regie proprie sunt recunoscute drept cheltuieli pe parcursul duratei utile de viaţă a acelui activ. Acesta poate fi cazul unor elemente de stoc care aparţin aceleiaşi game de produse care au scopuri sau utilizări similare. Procesul de recunoaştere ca o cheltuială a valorii stocurilor vândute duce la conectarea costurilor la veniturile din activitatea curentă. valoarea contabilă a stocurilor trebuie recunoscută ca o cheltuială în perioada în care a fost recunoscut venitul corespunzător. până la valoarea realizabilă netă. metoda care permite selectarea acelor elemente ce rămân în stoc este metoda „primul intrat-primul ieşit” (FIFO) sau metoda costului mediu ponderat (CMP). În aceste cazuri. Evaluarea bilanţieră Stocurile sunt evaluate în bilanţ la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă. Identificarea specifică nu poate fi folosită în cazurile în care stocurile cuprind un număr mare de elemente care sunt.costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor. Acest tratament contabil este adecvat pentru acele elemente care fac obiectul unei comenzi distincte. Media poate fi calculată periodic sau după recepţia fiecărei intrări. Costul stocurilor nu este recuperabil dacă aceste stocuri au suferit deteriorări. Estimarea valorii realizabile nete se bazează pe cele mai credibile dovezi în momentul în care are loc estimarea valorii stocurilor şi trebuie să ia în considerare fluctuaţiile de preţ şi de cost care sunt direct legate de evenimentele care au intervenit după finele . Practica diminuării valorii stocurilor sub cost. De obicei. diminuat cu costurile necesare finalizării lor. Valoarea realizabilă netă este preţul de vânzare estimat în condiţiile normale de activitate. stocuri care sunt produse sau comercializate în aceeaşi zonă geografică. este consecventă cu principiul conform căruia activele nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. stocurile sunt diminuate până la valoarea realizabilă netă element cu element. Valoarea oricărei stornări a diminuării valorii stocurilor ca urmare a unei creşteri a valorii realizabile nete trebuie recunoscută ca o reducere a cheltuielii cu stocurile în perioada în care a avut loc stornarea. Evaluarea la ieşire Atunci când stocurile sunt vândute. indiferent dacă au fost cumpărate sau produse. precum şi cu costurile de vânzare. Metoda costului mediu ponderat (CMP) calculează costul fiecărui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei şi a costului elementelor similare produse sau cumpărate în timpul perioadei. au fost uzate moral integral sau parţial sau preţurile lor de vânzare s-au diminuat. de regulă. prin urmare.

de asemenea. atunci valoarea cu care s-a reflectat diminuarea se va storna. În caz contrar. producătoare de dobânzi. Tehnici de măsurare a costurilor la preţ standard Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor şi consumabilelor. redevenţe şi dividende. a) b) prestarea serviciilor. Procentajul marjei brute utilizat ia în considerare stocurile al căror preţ a fost redus sub preţul de vânzare iniţial. Adesea este utilizat un procent mediu pentru fiecare departament. valoarea realizabilă netă a surplusului se va determina pornind de la preturile generale de vânzare practicate pe piaţă. care au marje similare şi pentru care nu este practic să se folosească altă metodă de determinare a costului. Costul bunurilor vândute este calculat prin deducerea valorii marjei brute din preţul de vânzare al stocurilor. Pentru fiecare perioadă ulterioară se efectuează o nouă evaluare a valorii realizabile nete. şi c) utilizarea de către alţii a activelor entităţii. Estimarea valorii realizabile nete ia în considerare. IAS 18 Veniturile activităţilor ordinare Venituri ce intră sub incidenţa normei IAS 18 IAS 18 trebuie aplicat pentru contabilitatea veniturilor provenite din: vânzarea bunurilor. în măsura în care aceste evenimente confirmă condiţiile existente la sfârşitul perioadei. Dacă acele condiţii care au determinat decizia de a diminua valoarea realizabilă netă au încetat să mai existe. IAS 18 nu tratează veniturile care rezultă din: • contractele de locaţie (IAS 17) • dividendele pentru investiţii puse în echivalenţă potrivit IAS 28 . scopul pentru care stocurile sunt deţinute. La încheierea exerciţiului se determină valoarea realizabilă netă şi se verifică dacă aceasta este inferioară costului stocurilor pentru a se înregistra o depreciere. Valoarea materialelor şi a consumabilelor folosite în producţie nu este diminuată sub cost dacă se estimează că produsele finite în care urmează să se încorporeze vor fi vândute pentru un preţ mai mare sau egal cu costul lor. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic şi ajustate. Astfel. Tehnici de măsurare a costurilor la preţ cu amănuntul Metoda preţului cu amănuntul este adesea folosită în comerţul cu amănuntul pentru a măsura costul stocurilor de articole numeroase şi cu mişcare rapidă. costul materialelor aferente se diminuează până la valoarea realizabilă netă. manoperei. În situaţia în care cantitatea contractată este mai mică decât cantitatea deţinută. astfel încât noua valoare contabilă a stocului să fie egala cu cea mai mică valoare dintre val de intrare şi val realizabilă netă revizuită. eficientei şi capacităţii de producţie. valoarea realizabilă netă a stocurilor ce urmează a fi livrate în baza unor contracte ferme pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii este preţul stabilit contractual.perioadei. TVA colectată de întreprindere în contul statului nu este un venit. în funcţie de condiţiile actuale. dacă este necesar.

• nu mai există control efectiv din partea entităţii asupra bunurilor vândute. prin urmare nu pot fi înregistrate în veniturile comisionarului. Pentru acesta doar comisionul încasat de la comitent îndeplineşte criteriile pentru a fi recunoscut ca venit. Sumele colectate în numele terţilor nu îndeplinesc criteriile aplicabile veniturilor (adică nu reprezintă un flux de beneficii economice pentru societate şi nu rezultă în creşterea capitalurilor proprii). redevenţe. prestări de servicii. comisionarul poate încasa sume în numele comitentului. Următoarele situaţii trebuie tratate distinct: În cazul în care intrarea de numerar sau echivalente de numerar este amânată (de exemplu atunci când se acordă un credit furnizor pe o perioadă mai lungă). • mărimea veniturilor poate fi măsurata în mod rezonabil. de bunăvoie. rezultat în cursul activităţilor obişnuite ale unei entităţi atunci când acest flux se materializează prin creşteri ale capitalurilor proprii ale entităţii. dar aceste sume nu reprezintă creşteri ale capitalurilor proprii. Valoarea justă reprezintă suma la care este tranzacţionat un activ sau decontată o datorie. altele decât creşterile rezultate din contribuţiile din partea participanţilor la capital. De asemenea. pentru că în acest caz suma finală ce va fi încasată include şi un element de finanţare. între părţi aflate în cunoştinţă de cauză. dobânzi. În cele mai multe situaţii. mijlocul de plată este sub formă de numerar sau echivalente de numerar. în cazul relaţiei de comisionar. Diferenţa dintre valoarea justă şi suma nominală a mijlocului de plată este recunoscută ca fiind venit din dobânzi. • • . dividende Venitul din activităţi curente este: fluxul brut de beneficii economice dintr-un exerciţiu financiar.contractele de asigurare (IFRS 4) modificarea valorii juste a activelor şi datoriilor financiare şi cesiunea lor (IAS 39) • modificări în valoare a altor active curente • recunoaşterea iniţială şi modificările în valoarea justă a activelor biologice (IAS 41) • câştigurile din derecunoaşterea imobilizărilor corporale (IAS 16) Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor din vânzarea de bunuri. deci sunt excluse din categoria veniturilor. iar în acest caz valoarea veniturilor este suma numerarului sau a echivalentelor de numerar primită sau ce urmează a fi primită. în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat în mod obiectiv. Evaluarea veniturilor din activităţi curente Veniturile din activităţi curente trebuie evaluate la valoarea justă a mijlocului de plată primit sau de primit. valoarea justă a mijlocului de plată poate fi mai mică decât numerarul primit sau de primit. Veniturile din vânzarea bunurilor sunt recunoscute atunci când toate condiţiile următoare sunt îndeplinite: • riscurile şi beneficiile semnificative ce decurg din proprietatea bunului sunt transferate cumpărătorului.

dobânzile trebuie recunoscute folosind metoda dobânzii efective. Rezultatul unei tranzacţii ce implică prestarea serviciilor poate fi estimat în mod rezonabil atunci când toate condiţiile următoare sunt îndeplinite: • suma veniturilor poate fi estimată în mod rezonabil.redevenţele trebuie recunoscute pe baza contabilităţii de angajamente. proporţia costurilor apărute până la data respectivă din costurile totale estimate ale tranzacţiei. redevenţe. Metoda procentului de execuţie se referă la recunoaşterea veniturilor pe măsura execuţiei tranzacţiei şi presupune recunoaşterea veniturilor în perioadele contabile în care sunt prestate serviciile. 39 (IAS 39) (Notă: Versiunea anterioară a lui IAS 18 prevedea că dobânzile trebuie recunoscute periodic. pe baza randamentului efectiv al activului). Prestări de servicii Veniturile asociate unei tranzacţii ce implică prestarea serviciilor sunt recunoscute în măsura gradului de execuţie a tranzacţiei la data bilanţului. • costurile apărute cu ocazia tranzacţiei şi costurile necesare pentru finalizarea tranzacţiei pot fi evaluate în mod rezonabil. Dobânzi. • mărimea veniturilor poate fi măsurată în mod rezonabil. conform realităţii economice a contractului. dividende sunt recunoscute atunci când toate condiţiile următoare sunt îndeplinite: • este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei să fie generate către entitate. dividende Veniturile din dobânzi. în mod proporţional. . redevenţe. Baze de recunoaştere a veniturilor: . costurile tranzacţiei pot fi măsurate în mod rezonabil. • este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei să fie generate către entitate. respectând prevederile Standardul Internaţional de Contabilitate nr. De exemplu: serviciile executate până la data respectivă ca procent din serviciile totale ce trebuie executate. Când rezultatul unei tranzacţii ce implică prestarea de servicii nu poate fi estimat în mod rezonabil. . .• • este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei să fie generate către entitate.dividendele trebuie recunoscute atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a i se plăti aceste dividende. • stadiul de finalizare a tranzacţiei la data bilanţului poate fi evaluat în mod rezonabil. Stadiul de execuţie a tranzacţiei poate fi determinat utilizând metoda care evaluează cel mai rezonabil serviciile executate. venitul trebuie recunoscut doar în limita cheltuielilor recunoscute ca fiind recuperabile.

decât ar fi valoarea acestora dacă o asemenea recuperare sau decontare nu ar avea consecinţe fiscale. Creanţele privind impozitul amânat sunt reprezentate de valorile impozitului pe profit. • Beneficiul unei pierderi fiscale care poate fi folosită pentru a diminua impozitul curent al unei perioade trecute trebuie recunoscut ca şi activ (IAS 12. folosind rata stabilită prin legile fiscale în vigoare la data bilanţului (IAS 12. recuperabile în perioadele contabile viitoare. Impozitul pe profit luat în calcul la determinarea şi înregistrarea în contabilitate a profitului net/pierderii nete dintr-un exerciţiu financiar trebuie să cuprindă atât impozitul curent. Elemente cheie .Definiţii Cheltuiala cu impozitul pe profit (Venitul din impozitul pe profit) reprezintă valoarea globală inclusă în determinarea profitului net sau a pierderii nete pe perioada exerciţiului în ceea ce priveşte impozitul curent şi pe cel amânat.13).46). cu anumite excepţii prevăzute de standard. o întreprindere trebuie să recunoască o datorie cu impozitul amânat. Aria de aplicabilitate În conformitate cu prevederile acestui standard.IAS 12 Impozitul asupra rezultatului Obiectivul standardului Prevede regimul contabil al impozitului pe profit. aplicând cota de impozit aplicabilă perioadei respective (IAS 12. Impozitul amânat Datoriile privind impozitul amânat sunt reprezentate de valorile impozitului pe profit plătibile în perioadele contabile viitore. Stabileşte principii şi oferă recomandări pentru înregistrarea în contabilitate a consecinţelor fiscale prezente şi viitoare legate de: • Recuperarea/decontarea viitoare a valorii contabile a activelor/pasivelor din bilanţul contabil al unei entităţi. în ceea ce priveşte: • Diferenţele temporare deductibile . cât şi impozitul amânat. • Datoriile şi creanţele fiscale curente trebuie luate în calcul la stabilirea impozitului pe profit şi trebuie să fie recunoscute pentru perioadele de impozitare curente şi anterioare. Impozitul pe profit curent. trebuie calculat la valoarea recuperabilă/de plată de la/către autorităţile fiscale. indiferent dacă este o creanţă sau o datorie. • Tranzacţiile aferente perioadei curente recunoscute în contul de profit şi pierderi sau direct în capitalurile proprii.12). Impozitul curent este valoarea impozitului pe profit plătibil/recuperabil în raport cu profitul impozabil/pierderea fiscală pe o perioadă. în condiţiile în care este posibil ca recuperarea sau decontarea valorii contabile a unui activ sau a unei datorii să determine efectuarea unor plăţi viitoare mai mari sau mici privind impozitul pe profit curent. în ceea ce priveşte diferenţele temporare impozabile.

de la aceeaşi cotă de impozitare. Totuşi. de regulă. pentru situaţiile financiare ale anului 2004 impozitele amânate se vor calcula aplicând cota de impozit de 16% la nivelul diferenţelor temporare rezultate la finele anului. respectiv cea prevăzută de legislaţia fiscală. În acest sens. • Diferenţe temporare deductibile: vor genera sume deductibile în determinarea profitului impozabil al exerciţiilor viitoare atunci când valoarea contabilă a creanţei/datoriei va fi încasată/decontată. Această cotă poate fi deja utilizată la determinarea impozitelor amânate la finele anului . respectiv stinsă. creanţele şi datoriile privind impozitul amânat trebuie evaluate la ratele de impozitare ce se aşteaptă a se aplică pentru perioada în care activul va fi realizat sau datoria va fi decontată. penalităţi de neplata a impozitelor la buget) sau venituri neimpozabile (ex.: constituirea rezervei legale) • Temporare – care vor genera sume impozabile sau deductibile atunci când valoarea contabilă a activului sau datoriei este recuperată. Diferenţele temporare pot fi: • Diferenţe temporare impozabile: vor genera sume impozabile în determinarea profitului impozabil al exerciţiilor viitoare atunci când valoarea contabilă a creanţei/ datoriei va fi încasată/decontată.• • Reportarea pierderilor fiscale nefolosite Reportarea creditelor fiscale nefolosite Diferenţa temporară este diferenţa între valoarea economică (contabilă) a unei creanţe sau datorii din bilanţ şi baza lui fiscală.: cheltuieli protocol. Baza fiscală a unui activ sau a unei datorii este valoarea atribuită acelui activ sau a acelei datorii în scopuri fiscale. dar care nu au un activ sau o datorie corespondenta în bilanţ • Există pierderi fiscale neutilizate. În bilanţ acestea vor fi înregistrate ca datorie cu impozitul pe profit amânat. situaţie în care diferenţele respective nu fac obiectul impozitului amânat. Impozitul amânat (creanţă sau datorie) apare atunci când: • Exista diferenţe între valoarea contabilă şi baza fiscală a unei creanţe sau datorii • Aceste diferenţe sunt reversibile (temporare) • Creanţele sau datoriile respective fac obiectul impozitării Diferenţele între baza fiscală şi valoarea contabilă pot fi: • Permanente. De asemenea impozitul amânat poate să apară atunci când: • Există valori deductibile sau impozabile în viitor. pe baza ratelor de impozitare (si a prevederilor fiscale) care au fost reglementate sau se estimează a fi reglementate până la data bilanţului. cheltuieli nedeductibile fiscal (ex. în condiţiile în care există şi probabilitatea realizării de profituri impozabile viitoare faţă de care pierderile fiscale să fie reportate În determinarea ambelor forme ale impozitului pe profit se pleacă. În bilanţ acestea vor fi înregistrate ca şi creanţă cu impozitul pe profit amânat.

filiale.15): Datorii care provin din recunoaşterea fondului comercial.37). Potrivit reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. şi profitul impozabil să fie disponibil. 571/2003 privind Codul fiscal (aplicabila la 1 ianuarie 2005) este cunoscută noua cotă de determinare a impozitului pe profit (16%) ce va fi utilizată în perioadele următoare. şi credite fiscale nefolosite în măsura în care este posibil ca profitul impozabil din care să fie deductibilă diferenţa temporara să fie disponibil cu următoarea excepţie: (IAS 12. IAS 12 menţionează că datoria cu impozitul pe profit amânat trebuie recunoscută pentru toate diferenţele temporare impozabile. O creanţă cu impozitul pe profit amânat trebuie recunoscută pentru toate diferenţele temporare deductibile. după cum urmează (IAS 12. întreprinderi asociate sau de tip joint-venture trebuie recunoscute în măsura în care este probabil ca diferenţa temporară să se reia într-un viitor previzibil. asupra . Valoarea contabilă a creanţelor cu impozitul pe profit amânat trebuie revizuită la închiderea exerciţiului şi diminuată în măsura în care nu mai este probabilă disponibilitatea unui profit impozabil suficient pentru a permite utilizarea acestui activ. alta decât cea prevăzută iniţial şi care în momentul tranzacţiei nu afectează profitul contabil sau impozabil Creanţele cu impozitul pe profit amânat pentru diferenţe temporare deductibile ce rezultă din participaţii în sucursale. pentru care amortizarea nu este deductibilă fiscal. reconcilierea dintre rezultatul contabil şi cel fiscal va fi prezentată în notele la situaţiile financiare anuale (Nota 10 „Alte informaţii”). Există trei excepţii de la recunoaşterea unei datorii cu impozitul pe profit amânat. Datorii care provin din profiturile nedistribuite din investiţii în care întreprinderea este în măsură să controleze momentul reluării diferenţei şi este posibil ca această reluare să nu aibă loc în viitorul previzibil. deoarece prin OUG nr.44). (IAS 12.24) Fond comercial negativ care a fost tratat ca şi venit amânat prin IAS 22 (înlocuit de IFRS 3) Recunoaşterea iniţială a unui activ/datorii. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. iar diferenţa temporară să fie utilizată. O creanţă cu impozitul pe profit amânat trebuie recunoscută pentru o pierdere fiscală neutilizată cât şi pentru credite din impozite (credite fiscale) neutilizate. 94/2001. Datorii care provin din recunoaşterea iniţială a unui element de activ/pasiv altul decât din consolidare. Orice astfel de diminuare trebuie reluată în măsura în care profitul devine suficient. care în momentul tranzacţiei nu afectează profitul contabil sau fiscal. Recunoaşterea impozitului amânat Recunoaşterea datoriei cu impozitul amânat. (IAS 12.2004. în măsura în care este probabil să se dispună de beneficii impozabile viitoare. Recunoaşterea unei creanţe cu impozitul amânat. pierderi fiscale neutilizate.

(afectând astfel fondul comercial) Implicaţiile fiscale ale dividendelor În anumite legislaţii. se referă la următoarele aspecte: . (IAS 12. (IAS 12. trebuie contabilizat ca activ sau pasiv identificabil la data achiziţiei în conformitate cu IFRS 3 – Combinări de întreprinderi. Dacă impozitul se referă la elemente contabilizate direct în capitalurile proprii atunci şi acesta trebuie contabilizat direct în capitalurile proprii (IAS 12.52).82) Măsurarea creanţei/datoriei cu impozitul pe profit amânat Creanţa/datoria privind impozitul pe profit amânat se determină prin înmulţirea diferenţelor temporare cu cota de impozit ce se aşteaptă a fi aplicată în perioadele în care activul va fi realizat sau datoria va fi decontată. Distribuţii viitoare de profit sub forma de dividende sau rambursări de impozit plătit nu pot fi anticipate în măsurarea impozitului pe profit amânat indiferent dacă acesta este creanţă sau datorie. Principalele ajustări efectuate potrivit reglementărilor fiscale. pe baza cotei de impozit care a fost adoptată sau cvasiadoptată până la închiderea exerciţiului curent ( IAS 12.sume utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor legale în limita a 5% din profitul contabil.61). În alte legislaţii. mai puţin în situaţiile în care provine din: ( IAS 12. (IAS 12. impozitul pe profit poate fi rambursat dacă parte sau tot profitul net sau nerepartizat este plătit ca şi dividende. Creanţa/ datoria privind impozitul pe profit amânat nu poate fi actualizată. Impozitul pe profit curent sau amânat trebuie recunoscut ca şi venit sau cheltuială şi inclus în profitul net al perioadei.cărora vor putea fi imputate aceste pierderi fiscale şi credite de impozit neutilizate. asupra rezultatului contabil. după caz. IAS 10Evenimente după închiderea exerciţiului recomandă prezentarea şi interzice estimarea unor dividende propuse sau declarate după închiderea exerciţiului. în vederea determinării impozitului pe profit curent. Dacă impozitul se referă la o achiziţie. până ce acesta va atinge 20% din capitalul social sau patrimoniu.elemente similare cheltuielilor rezultate ca urmare a retratării . care sunt reportate din perioada precedentă .34).51).58) • O tranzacţie sau eveniment care este contabilizat direct în capitalul propriu • O tranzacţie contabilizată ca şi achiziţie.cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar deductibile fiscal. Recunoaşterea unei cheltuieli cu impozitul pe profit sau al unui venit. impozitul pe profit se calculează la un procent mai mare sau mai mic dacă parte sau tot profitul net sau nerepartizat este plătit ca şi dividende. însă înainte de aprobarea situaţiilor financiare. anual.elemente similare veniturilor rezultate ca urmare a retratării . precum şi natura şi suma atribuită ca şi impozit pe profit acestor dividende. potrivit prevederilor legale fiscale . IAS 12 sugerează prezentarea implicaţiilor fiscale ale unor astfel de dividende.

cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile . Impozitul pe profit amânat.74) Informaţii ce se prezintă în Note la situaţiile financiare: • Creanţa cu impozitul pe profit curent ( IAS 12. legislaţia fiscală în vigoare pentru determinarea impozitului pe profitul curent şi IAS 12 pentru determinarea impozitului pe profit amânat. a rezervelor peste limitele prevăzute de lege .cheltuieli cu amortizarea contabilă nedeductibilă fiscal .69) • Datorie cu impozitul pe profit curent ( IAS 12.alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal .alte venituri neimpozabile. confiscări. care sunt reportate pentru perioada următoare . creanţa sau datorie trebuie compensat în bilanţ numai dacă compania are dreptul şi intenţia să regularizeze acest lucru.cheltuieli de protocol.69) • Creanţa din impozitul pe profit amânat (întotdeauna clasificat ca şi non-curent) ( IAS 12.impozitul pe venitul realizat în străinătate . prevăzute expres în acte normative speciale Urmare a aplicării celor două metodologii de lucru.69-70) • Cheltuiala/ venit cu/din impozitul pe profit referitoare la profitul sau pierderea din activităţi curente ( trebuie prezentat în contul de profit şi pierdere) ( IAS 12.alte sume deductibile în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare .cheltuieli cu dobânzile nedeductibile fiscal care nu sunt reportate pentru perioada următoare .alte venituri neimpozabile .( IAS 12. cheltuieli sociale şi alte cheltuieli care depăşesc limita legală .cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar nedeductibile fiscal. creanţa sau datorie trebuie compensat în bilanţ numai dacă compania are dreptul şi intenţia să regularizeze acest lucru şi dacă sunt sub jurisdicţia aceleiaşi autorităţi fiscale .77) .(IAS 12..pierderi din surse externe. calculate pe fiecare sursă de venit .69-70) • Datorie din impozitul pe profit amânat (întotdeauna clasificat ca şi non-curent) ( IAS 12.amenzi. altele decât cele prevăzute în contractele comerciale încheiate între persoanele rezidente . se poate concluziona că rezultatul final (profit sau pierdere fiscala) se poate determina şi astfel: Rezultat fiscal = Rezultat contabil +/.sume utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor. dobânzi pentru plata cu întârziere şi penalităţi de întârziere datorate către autorităţile române sau străine.71).dividende primite de la altă persoană juridică română .Diferenţe permanente +/Diferenţe temporare Prezentare şi descriere în Notele la situaţiile financiare Impozitul pe profit curent.cheltuieli cu impozitul pe profit .

şi credite fiscale neutilizate ( IAS 12.81) • Diferenţe temporare asociate cu participaţiile în sucursale.82) Exemple de calcul şi înregistrare a impozitului pe profit amânat: Exemplul 1 – Mijloace fixe: durata de viaţă utilă estimată este mai mare decât durata normală de funcţionare prevăzută în legislaţie În anul 2002 a fost achiziţionat un echipament cu valoarea de 100.81) • Implicaţiile fiscale ale dividendelor după data închiderii exerciţiului ( IAS 12.. care este amortizat folosind metoda de amortizare lineară de-a lungul perioadei de viaţă utilă estimată de 5 ani.m. la doi ani după achiziţie).81) • Schimbările în procentele aplicate ( IAS 12.000 Datorie totala cu impozitul amânat (25 % x diferenţa temporară impozabilă)2. din punct de vedere fiscal.81) • Pentru fiecare tip de diferenţă temporară şi pierdere sau credit fiscal neutilizat.79) • Impozitul pe profit curent sau amânat consolidat.000 u. La data de 31 decembrie 2003 (momentul retratării. situaţia imobilizării corporale respective este următoarea: Bază contabilă (cost istoric minus amortizare contabilă 100. iar cea fiscală este de 25.81) • Impozitul referitor la activităţile extraordinare ( IAS 12.000)60. amortizarea contabilă anuală este de 20.m. ( IAS 12.81) • Sume referitoare la diferenţele temporare deductibile. pierderi fiscale neutilizate. durata normală de funcţionare stabilită prin normele prevăzute de Legea nr.• Componentele importante ale cheltuielii/venitului din impozitul pe profit.000) 50.000 Diferenţă temporară impozabilă 10. 1172 = 4412 2. Potrivit exemplului de mai sus. filiale. suma referitoare la creanţa sau datoria fiscală amânată recunoscute în bilanţ şi respectiv orice cheltuială/venit cu acest impozit recunoscut în contul de profit şi pierdere ( IAS 12.000 Bază fiscală (cost istoric minus amortizare fiscală 100.000 u.81) • Taxa referitoare la discontinuitatea activităţii ( IAS 12.000-50. referitor la elementele înregistrate direct în capitalurile proprii ( IAS 12.500 Datorie iniţială cu impozitul amânat Cheltuieli cu impozitul amânat 2. societatea a recunoscut o datorie privind impozitul amânat şi a înregistrat suma corespunzătoare în contul de rezultat reportat ca urmare a retratării (contul 1172).000 – 40.m.500 .500 La momentul retratării.81) • Detalii asupra creanţelor cu impozit pe profit amânat (IAS 12. întreprinderi asociate sau de tip joint-venture ( IAS 12. 15/1994 este de 4 ani.000 u.81) • Explicarea relaţiei dintre cheltuială/venitul cu impozitul şi taxa care ar fi reieşit aplicând impozitul curent la profitul sau pierderea contabilă (poate fi prezentat ca o reconciliere între taxe) (IAS 12.

500 2005 20.000 impozabilă Datorie totală cu impozitul 2.000) 25.La data de 31 decembrie 2004 (finele primului an de aplicare efectivă a OMFP nr. 20 .000 Bază fiscală (cost istoric minus amortizare fiscală 100. se înregistrează în credit cont 1173 Cheltuiala cu impozitul amânat aferentă creări şi reluării diferenţelor temporare. situaţia imobilizărilor corporale respective.U. 5.000 x 16 %= 800.000= 900.000 2.200 2.200 (100) 800 în contul 800 6912 în contul 6912 (900) în creditul contul 1173 (3.G. 138/2004 va fi 16 %. înregistrarea veniturilor din impozitul pe profit amânat – rezultate din modificarea cotei de impozit – se face pe seama conturilor de capitaluri.000 15.400 2006 3.000 *) 20(16 % x diferenţa temporară impozabilă) 2.000) 40. 4412 = 1173 900 6912 = 4412 800 Situaţia privind impozitul amânat de-a lungul anilor.000 Diferenţă temporară impozabilă 15. (venit) 9 % x 10.400 2. iar cheltuiala cu impozitul amânat în contul 6912.000 20. 84/2001).500 amânat Datorie iniţială cu impozitul amânat Cheltuiala cu impozit amânat 2.400 Datorie totală cu impozitul amânat Datorie iniţiala cu impozitul amânat 2.000 Diferenţa temporară 10. este următoarea: Bază contabilă (cost istoric minus amortizare contabilă 100.000 25.000 3. se prezintă astfel: Anul 2003 Valoarea contabilă la 60.000 – 60.200) în contul 791 Exemplul 2 – Mijloace fixe: durată de viaţă utilă mai mică decât durata normală de funcţionare Se utilizează cota de impunere pe profit aprobată a fi utilizată în perioada următoare. nr.000 sfârşitul anului Baza fiscală 50. 1173 (prevederile IAS 12). se înregistrează în debit cont 6912) În anul 2004.000-75.500 (Venit din în debit contului impozitul 1172 amânat) 2004 40.500 Ajustările la datoria iniţială cu impozitul amânat rezultată din reducere 900 Asupra ratei de impozitare. în cazul nostru începând cu anul 2005 cota impozitului pe profit conform O. până la stingerea diferenţelor temporare.

Potrivit acestui exemplu. dacă au fost îndeplinite condiţiile din IAS 12.000 75.350 Venit din impozitul amânat.000) Bază fiscală (cost istoric minus amortizare fiscală 100.750 (3. iar cea fiscală este de 12. 9 % x 15.200) Înregistrarea în contabilitate a impozitelor amânate în anul 2004 1173 = 4412 4412 = 791 1.000 u.350. situaţia se prezintă astfel: Bază contabilă (cost istoric minus amortizare contabilă 100. finele primului an de aplicare efectivă a reglementărilor contabile.m.750) La momentul retratării. 15/1994 este de 8 ani.. 4412 = 1172 3.200. se înregistrează în credit cont 791 (1.m.750 Ajustările la creanţa iniţială cu impozitul amânat rezultată din reducerea asupra ratei de impozitare. 7. din punct de vedere fiscal.500 Creanţă totală cu impozitul amânat (16 % x diferenţa temporară) 3.000= 1. La data de 31 decembrie 2003 (momentul retratării.m. situaţia echipamentului respectiv este următoarea: Bază contabilă (cost istoric minus amortizare contabilă cumulată 100.000) Diferenţă temporară deductibilă Creanţă totală cu impozitul amânat (25 % x diferenţa temporară) Creanţă iniţială impozitul amânat Venituri din impozitul amânat 60. armonizate cu directivele europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.000 3.000-25. societatea a recunoscut o creanţă privind impozitul amânat şi a înregistrat suma corespunzătoare în contul de rezultat reportat ca urmare a retratării (contul 1172).000-37.350 1.200 Situaţia privind impozitul amânat de-a lungul celor doi ani se prezintă astfel: Anul 2003 2004 .000 Bază fiscală (cost istoric minus amortizare fiscală 100. la doi ani după data recunoaşterii ca activ al echipamentului respectiv).000-60. se înregistrează în debit cont 1173 1.000 u.000) 40. amortizarea contabilă anuală este de 20.600 Creanţă iniţială cu impozitul amânat 3.500 Diferenţă temporară deductibilă 22.000-40.500 x 16 %= 1.000 15. durata de viaţă utilă stabilită prin normele prevăzute de Legea nr.750 La data de 31 decembrie 2004.În anul 2002 a fost achiziţionat un echipament cu o valoare de 100. care este amortizat folosind metoda de amortizare lineară de-a lungul unei perioade de viaţă utilă estimată la 5 ani.500) 62.500 u.

2004.12.750) (1. sumele ajustate la retratarea stocurilor se vor include pe cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit curent la momentul scăderii din evidenţă a stocurilor asupra cărora s-au efectuat ajustări.2003 s-au vândut la un preţ de 6. impactul asupra impozitului amânat se evaluează conform comentariilor anterioare de la exemplul 1 sau exemplul 2. 791) Cheltuiala din ajustarea creanţei iniţiale cu reducerea 1.250.000 40. Într-un asemenea caz.12. conform art.350 cotei de impozitare (în debit ct.Valoarea contabilă la sfârşitul anului Baza fiscală Diferenţa temporară deductibilă Creanţa totală cu impozitul amânat Creanţa iniţială cu impozitul amânat Cheltuiala (venituri) din impozitul amânat 60.600 3. 1173) Din punct de vedere fiscal cheltuielile cu impozitul pe profit amânat sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.000.000 . O situaţie relevantă de calcul al impozitului pe profit amânat este şi atunci când societatea aplică deducerea suplimentară de 20 % din valoarea de intrare a imobilizării corporale la momentul achiziţiei. situaţia impozitului amânat se prezintă astfel: Bază contabilă a stocului retratat Bază fiscală Diferenţa temporară deductibilă Creanţa totală cu impozitul amânat Creanţa iniţială cu impozitul amânat 31.500 15.veniturile din vânzarea produselor finite 4111 = 701 6.000.250.000 .Aplicarea efectivă a Reglementărilor contabile armonizate cu directivele europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate În perioada de aplicare efectivă a Reglementărilor contabile armonizate cu directivele europene şi cu IAS.500 3.750 3. cu ocazia reevaluării.750 (3.2004.12.000 22.200) (în credit ct 1172) (în credit ct.000 75. Diferenţele temporare pot să apară şi în cazul în care. iar veniturile rezultate din impozitul pe profit amânat sunt venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil.000 62. este revizuită durata de viaţă utilă şi se estimează a fi diferită de durata normală de funcţionare rămasă stabilită conform legislaţiei fiscale.000 Cheltuiala cu impozitul amânat 31. Exemplul 3 – Stocuri .000 lei/buc. 571/2003. după caz. Exemplu – Scăderea din evidenţă a stocurilor ajustate la retratare (continuare pe acelaşi exemplu de la retratarea stocurilor) Până la 31. 24 (12) din Legea nr. stocurile existente la 31. La data de 31.000.

000 1.000.000.000 Calculul şi înregistrarea impozitului curent Venituri impozabile Cheltuieli deductibile Profit impozabil Impozit pe profit (25 %) 6911 = 4411 250.875. Se exclud acele forme de asistenţă guvernamentală cărora nu li se poate .000.înregistrarea impozitului amânat 6912 = 4412 31.000 1.125. la costul de producţie 711 = 345 4.000.000 .000 4. Asistenţa guvernamentală reprezintă asistenţa întreprinsă de guvern cu scopul de a acorda beneficii economice specifice unei întreprinderi sau unei categorii de întreprinderi care îndeplinesc anumite criterii.scăderea din evidenţă a produselor finite.000.000.875.750.000 5. sub forma unor transferuri de resurse către o întreprindere în schimbul îndeplinirii.125. Definiţii Guvernul se referă la guvernul propriu-zis.000) Profit net 6.000 Situaţia profitului contabil Extras din situaţia financiară a contului de profit şi pierdere Venituri Cheltuieli Profit contabil Cheltuiala cu impozitul curent şi amânat (25 % x 1. a anumitor condiţii legate de activitatea de exploatare a unei întreprinderi.000 843. asistenţa guvernamentală nu include beneficii oferite indirect prin acţiunile guvernului care influenţează condiţiile economice generale.000. precum şi în prezentarea altor forme de asistenţă guvernamentală.000.000 250.250.000.000. naţionale sau internaţionale. În contextul acestui Standard.000 IAS 20 Contabilitatea subvenţiilor publice şi informaţiile de furnizat privind ajutorul public IAS 20 se aplică în contabilitatea şi prezentarea subvenţiilor guvernamentale. Subvenţiile guvernamentale reprezintă asistenţa acordată de guvern. în perioadele trecute sau viitoare.000.000.250.000 Extras din declaraţia fiscală 6.000.000. cum ar fi provizioanele pentru infrastructura în zonele în dezvoltare sau impunerea unor constrângeri comerciale întreprinderilor concurente.000 281.. la agenţiile guvernamentale şi la alte instituţii similare locale.

Înregistrarea acesteia în contabilitate se va face printr-una din următoarele metode: . sau în scopul acordării unui ajutor financiar imediat întreprinderii. fie prin deducerea subvenţiei pentru obţinerea valorii contabile a activului. Uneori se poate utiliza o soluţie alternativă. Aspecte principale • Subvenţiile guvernamentale. drept venit pe perioadele corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează a le compensa. pot exista condiţii suplimentare care să restricţioneze tipul sau amplasarea activelor. trebuie recunoscută ca venit al perioadei când devine creanţa de înregistrat. inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă. între părţi aflate în cunoştinţă de cauză. cum ar fi pământul sau alte resurse pentru uzul întreprinderii. şi (b) subvenţiile vor fi primite. precum şi acele tranzacţii cu guvernul care nu se pot distinge de operaţiunile comerciale normale ale unei întreprinderi. Prezentarea subvenţiilor aferente activelor • Subvenţiile guvernamentale pentru active. • Subvenţiile guvernamentale se recunosc. • O subvenţie guvernamentală care urmează a fi primită drept compensaţie pentru cheltuieli sau pierderi deja suportate. inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă. fără costuri financiare viitoare aferente. sau perioadele în care acestea urmează a fi achiziţionate sau deţinute.000 RON. Subvenţii guvernamentale nemonetare • O subvenţie guvernamentală poate lua forma unui transfer de active nemonetare. pe o bază sistematică. Aceste subvenţii nu trebuie creditate direct în conturile de capital şi rezerve. Valoarea justă reprezintă suma pentru care un activ poate fi tranzacţionat de bunăvoie. Împrumuturile nerambursabile sunt împrumuturi al căror creditor se angajează să dispenseze debitorul de rambursarea acestora în anumite condiţii prestabilite.000 RON.atribui în mod rezonabil o anumită valoare. În acest caz este normal a se determina valoarea justă a activului nemonetar şi a se contabiliza atât subvenţia cât şi activul la valoarea justă. Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii guvernamentale pentru acordarea cărora principala condiţie este ca întreprinderea beneficiară să cumpere. trebuie prezentate în bilanţ. Activul va fi depreciat prin metoda liniară pe o durată de 10 ani. nu se recunosc până când nu există suficientă siguranţă că: (a) întreprinderea va respecta condiţiile ataşate acordării lor. De asemenea. Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile guvernamentale diferite de cale pentru active. să construiască sau să achiziţioneze active imobilizate. fie ca venit amânat. o întreprindere beneficiază de o subvenţie guvernamentală de 10. Exemplu: Pentru achiziţionarea unui activ în valoare de 100. în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat în mod obiectiv. de a înregistra atât activul cât şi subvenţia la valoarea nominală.

sau (b) se pot deduce în raportarea cheltuielilor aferente.000 90. sau prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilă.000 Deducerea subvenţiei din valoarea contabilă a activului: Înregistrarea activului la achiziţie din care s-a dedus valoarea subvenţiei: Mijloace fixe = Numerar (Banca) Înregistrarea amortizării anuale a mijlocului fix: Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe = Amortizarea mijloacelor fixe Prezentarea subvenţiilor aferente veniturilor • Subvenţiile legate de venit pot fi prezentate: (a) în creditul contului de profit şi pierdere. erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile). Amortizarea suplimentară acumulată care s-ar fi recunoscut până la 9.(a) Prezentarea subvenţiei ca venit amânat: Înregistrarea activului la achiziţie: Mijloace fixe = Numerar (Banca) Înregistrarea subvenţiei la primire: Numerar = Venituri amânate 10. sau dacă nu există astfel de credite.000 100.000 Înregistrarea venitului din subvenţie (concomitent cu amortizarea mijlocului fix): Venituri amânate din subvenţii = Venituri din subvenţii 1. În măsura în care suma rambursată depăşeşte aceste credite amânate. Rambursarea subvenţiilor guvernamentale • O subvenţie guvernamentală care devine rambursabilă se înregistrează ca o ajustare a unei estimări contabile (conform IAS 8 Profitul net sau pierderea neta a perioadei. • Rambursarea unei subvenţii aferente veniturilor se referă în primul rând la creditele amânate neamortizate acordate ca urmare a subvenţiei.000 Înregistrarea amortizării anuale a mijlocului fix: Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe = Amortizarea mijloacelor fixe 10. fie cu titlu general cum ar fi „Alte venituri”.000 . • Rambursarea unei subvenţii aferente activelor se înregistrează prin creşterea valorii contabile nete a activului. fie separat. suma rambursată se recunoaşte imediat ca o cheltuială.

la cursul de schimb dat de BNR pentru ziua respectivă. atunci când o entitate: a) cumpără sau vinde bunuri sau servicii al căror preţ este exprimat în valută. O tranzacţie este recunoscută în momentul în care există probabilitatea ca aceasta să genereze beneficii economice viitoare către sau dinspre întreprindere. contractează sau achită datorii exprimate în valută prin alte modalităţi decât cele enumerate mai sus. inclusiv metodele de prezentare adoptate în situaţiile financiare. Aşadar tranzacţiile trebuie transformate din valută în lei la data la care este recunoscută tranzacţia. sau c) achiziţionează sau cedează active. Preţul a fost cotat ca “preţ la vedere pentru combustibil la data încărcării acestuia pe . Prezentarea informaţiilor • Este necesar să fie prezentate următoarele informaţii: (a) politica contabilă adoptată pentru subvenţiile guvernamentale. trebuie recunoscută imediat ca şi cheltuială. După cum s-a menţionat mai sus. precum şi o specificare a celorlalte forme de asistenţă guvernamentală care au adus întreprinderii beneficii directe. Exemplu (a) Pe data de 15 octombrie. documentul justificativ care este adesea utilizat este documentul de transport ştampilat de autorităţile vamale. O operaţiune în valută trebuie înregistrată în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de raportare. b) împrumută sau oferă spre împrumut fonduri. În cazul în care se achiziţionează un activ dintr-o ţară străină. aplicându-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi moneda străină. pe baza unui contract de cumpărare de combustibil. Societăţile din România contabilizează tranzacţiile doar atunci când există un document justificativ al unei terţe părţi care susţine tranzacţia.momentul respectiv ca o cheltuială în absenţa subvenţiei. şi (c) condiţii neîndeplinite şi alte situaţii neprevăzute legate de asistenţa guvernamentală care a fost reflectat în situaţiile financiare. la data efectuării tranzacţiei. (b) natura şi extinderea subvenţiilor guvernamentale recunoscute în situaţiile financiare. iar sumele ce urmează a fi plătite sau încasate sunt exprimate în valută. data recunoaşterii unei tranzacţii trebuie să fie data la care sunt transferate riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate. Valoarea rezultată în lei este utilizată pentru a înregistra tranzacţia contabilă. Elementul esenţial este momentul în care este recunoscută tranzacţia. IAS 21 Efectele variaţiilor cursurilor monedelor străine Recunoaştere iniţială O tranzacţie în valută este o tranzacţie care este exprimată sau care necesită decontarea în valută. inclusiv tranzacţiile rezultate. se stabileşte că societatea este responsabilă pentru transportul şi asigurarea bunurilor.

La data tranzacţiei cursul de schimb al monedei europene este de 3. dar intermitente în timp. Raportarea la data bilanţului La fiecare dată a bilanţului: a) elementele monetare exprimate în valută trebuie raportate utilizând cursul de închidere. iar societatea din România întocmeşte situaţii financiare la 31 decembrie N. din motive practice. Conform prevederilor IAS 21 „Efectele variaţiilor cursurilor monedelor străine” conversia sumelor din euro în lei se face cu ajutorul cursului de schimb de la data efectuării tranzacţiei. Dacă totuşi cursurile de schimb fluctuează în mod semnificativ.000 euro. (b) Pe 15 octombrie pe baza unui contract de cumpărare ce are ca obiect combustibil s-a stabilit că vânzătorul este responsabil pentru transportul şi asigurarea bunurilor. vânzătorul a deţinut titlul de proprietate asupra uleiului.navă”. → Riscurile şi avantajele au fost transferate pe 15 oct. în cazul unui flux continuu de tranzacţii cu valori mici. Pe lângă volatilitatea cursului de schimb. Exemplu La 1 decembrie N. Prin urmare. Valoarea obţinută este de 37. Contractul a fost semnat în momentul în care el a fost încărcat în cisterne. în acest scop este deseori folosit un curs care aproximează cursul actual de la data efectuării tranzacţiei. de exemplu. Încasarea contravalorii mărfurilor vândute urmează să aibă loc pe 15 ianuarie N+1.70 lei/euro. Acest lucru s-a întâmplat după ce combustibilul a trecut prin vamă la data de 15 noiembrie. Diferenţele dintre contractele prezentate la punctele (a) şi (b) sunt clare. şi data ştampilei vamale de pe documentele de transport. situaţie în care se apelează la raţionamentul profesional pentru a se decide momentul în care trebuie transferate riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate. însă.000 lei.70 lei/euro) la suma în valută (10. folosirea cursului mediu pentru o anume perioadă de timp este necorespunzătoare. contractele nu sunt chiar atât de explicite. sau este justificată. Aşadar valoarea creanţei şi a venitului se determină prin aplicarea cursului de schimb de la data tranzacţiei (3. Revenind la problematica înregistrării tranzacţiilor în valuta. utilizarea sa este inadecvată când întreprinderea realizează tranzacţii de valoare mare. Preţul a fost cotat ca fiind “preţ la vedere pentru combustibil la data descărcării acestuia de pe navă în containerele societăţii”. aplicarea acestui tratament ar putea depinde şi de frecvenţa şi de valoarea tranzacţiilor înregistrate. → Riscurile şi avantajele au fost transferate pe data de 15 noiembrie care este. O parte din combustibil a fost folosit ca şi combustibil pentru navă. În realitate. Astfel. de asemenea. societatea din România înregistrează o creanţă şi un venit evaluate în lei. b) elementele nemonetare înregistrate la cursul istoric şi exprimate în valută trebuie raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării . Până în momentul în care el a trecut de pe vas în containerele societăţii. o societate românească vinde mărfuri unui client din Austria la un preţ de 10. un curs mediu calculat pentru o săptămână sau o lună se aplică tuturor tranzacţiilor efectuate în acea perioadă.000 euro).

la cost. Similar. ■ provizioane ce pot fi stabilite în numerar. anumite instrumente financiare şi imobilizări corporale pot fi evaluate la valoarea justă sau la costul istoric. cursul de schimb al monedei europene este de 3. deşi cursul evoluează de la 3. De exemplu. sumele astfel determinate pentru elementele în valută sunt apoi convertite în moneda de raportare.000 lei). Valoarea contabilă a unui element este determinată în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate relevante.80 lei/euro). Se observă că venitul din vânzarea mărfurilor nu este afectat de variaţia cursului de schimb (el rămâne înregistrat la 37. ■ stocuri. chiria plătită în avans). ■ fondul comercial. Caracteristica esenţială a unui element nemonetar este absenţa unui drept de a primi (sau a obligaţiei de a furniza) un număr fix sau determinabil de unităţi monetare: ■ sume plătite în avans de bunuri şi servicii (de exemplu. Exemplu . creanţa de 10. Spre exemplu. valoarea venitului determinată la data tranzacţiei nu trebuie ajustată ca urmare a deciziei financiare de a amâna încasarea până la 31 ianuarie N+l. un contract de a primi (sau furniza) un număr variabil de instrumente de capitaluri proprii ale entităţii sau o cantitate variabilă de active în care valoarea justă ce trebuie primită (sau furnizată) este egală cu un număr fix sau determinabil de unităţi monetare este un element monetar. în valută.tranzacţiei. şi apoi se recurge la conversia valorii obţinute în moneda de raportare. ■ provizioane care urmează a fi stabilite prin furnizarea unui activ nemonetar. în conformitate cu prevederile normei IAS 39. cost amortizat sau valoare justă (în funcţie de categoria în care este încadrat). „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare".80 lei/euro. Exemplu Dacă avem în vedere datele din exemplul precedent şi considerăm că. în timp ce suportarea riscului variaţiei cursului de schimb este rezultatul unei decizii financiare. ■ imobilizări corporale. ■ imobilizări necorporale. Din acest motiv. dacă presupunem că o societate deţine active financiare în valută. Aceste active sunt evaluate.000 euro valorează acum 38. Vânzarea mărfurilor este rezultatul unei decizii operaţionale.70 lei/euro la 3. Indiferent dacă valoarea contabilă se determină având ca bază costul istoric sau valoarea justă. c) elementele nemonetare înregistrate la valoarea justă şi exprimate în valută trebuie raportate utilizând cursul de schimb existent în momentul determinării valorilor respective. Caracteristica esenţială a unui element monetar este dreptul de a primi (sau obligaţia de a furniza) un număr fix sau determinabil de unităţi monetare: ■ pensii şi alte beneficii ale angajaţilor ce trebuie plătite în numerar. la 31 decembrie N.000 lei.000 lei (a crescut cu 1.

000 €. activele unei întreprinderi cuprind: ■ un utilaj achiziţionat pe data 10. ■ stoc de mărfuri cumpărat la 30 septembrie N.500 USD.250* 17.04.650 lei (7.N-2 din import. nemonetar El. Modul de contabilizare a operaţiunilor de acoperire a riscului de curs valutar face obiectul unei alte norme şi anume IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi .000 euro la un curs fix sau prin orice altă modalitate de acoperire.62).375 7.500 USD 2.000 EUR 100.N la 125000€. cost de achiziţie 7.73 2.80 RON. monetar * Teren: 125 000 € x 3. cursul valutar la data vânzării 3.80 2.500 USD x 2. La ce valori se vor prezenta în bilanţul încheiat la 31.95 3.685 lei Recunoaşterea diferenţelor de curs valutar Prelucrarea de referinţă Diferenţele de curs valutar ce apar cu ocazia decontării elementelor monetare sau a raportării elementelor monetare ale unei întreprinderi la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele la care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar.85 Valoare în bilanţ 300.000 481. Recunoaşterea diferenţelor de curs valutar la data bilanţului: În contextul exemplului precedent. ele urmând astfel sa afecteze rezultatul entităţii. ■ creanţe 9.000 EUR Curs la data Curs valutar achiziţiei la 31. curs valutar 1 USD = 2.000 EUR 7.73 RON.85 RON şi 1 USD = 2. curs valutar la data vânzării 2.500 USD.62 RON.12.N cursul valutar este de 1 EUR = 3.12.000 EUR 2.85 2.ajustare 10% = 17. La data de 31.12.85 lei/€ = 481. cursul valutar la data achiziţiei 1 EUR = 3.La închiderea exerciţiului N. nemonetar El. cost de achiziţie 80.75 RON. terenul a fost reevaluat la 31.000 € in N-4.000 €.62 3. nemonetar El. la sfârşitul anului N se constată că este depreciat pentru 10% din valoarea stocului.500 USD 9.65 3. monetar El.000 €.12.685** 34. prin încheierea unui contract forward prin care să se vândă 10.75 3. ■ un teren achiziţionat la un cost de 100. ■ în contul de la banca 2.65 RON şi 2.95 RON. Diferenţele de curs valutar aferente elementelor monetare trebuie recunoscute în două momente: a) la data bilanţului b) la data decontării.N aceste elemente? Elemente Utilaj Teren Mărfuri Creanţe 1 Creanţe 2 Disponibilităţi în valută Valoare 80.700 Analiza El. cursul valutar din data achiziţiei 1 EUR = 3. riscul variaţiei cursului valutar poate fi evitat prin solicitarea decontării imediate (la data tranzacţiei).250 lei ** Mărfuri: 19.N 3. monetar El.650 7.

50 lei. cursul valutar a fost 1 € = 3.000 Rezultat (înainte de impozitare) … ……….000 … 1. Cursul valutar la data achiziţiei a fost de 3. la un curs valutar de 3. cursul de schimb pentru euro este de 3..000 38.505 € x (3.505 € x 3. afectează rezultatul contabil din două exerciţii (cu 1.000 lei în exerciţiul N şi cu 1. Plata furnizorului extern se efectuează astfel: ■ în N-2 s-a plătit 8. data decontării creanţei.48 lei. cursul valutar a fost 1 € = 3. Efectul cumulat al tranzacţiei în valută constă în încasarea unei creanţe de 39.47 lei/€. Existenţa unui risc de variaţie a cursului neacoperit trebuie reflectată prin recunoaşterea unor diferenţe de curs valutar. realizat din tranzacţia în valută. Încasarea a 10.505 € x 3.000 lei.505 €.25 lei . Acest câştig de 2. ■ la 31 decembrie N-2.000 euro va determina creşterea disponibilităţilor în devize (care convertite în lei la data decontării reprezintă 39.000 … Contul de profit şi pierdere Venituri din vânzarea mărfurilor ……….42 lei/ € = 29.42 lei/ €) = 425.35 lei 8.000 lei în exerciţiul N+l). Rezolvare a) Achiziţia echipamentului in N-2 (18. ■ în N s-a plătit 5.90 lei/euro. 38. Clienţi în valuta ……….000 lei.000 €.10 lei 8.. Exemplu În N-2 entitatea ALFA a achiziţionat din import un echipament în valoare de 18.49 lei.087. cursul valutar a fost 1 € = 3.35 b) Efectuarea primei plăţi în N-2.000 b) Recunoaşterea diferenţelor de curs valutar la data decontării: Pe 15 ianuarie N+l. … 38.47 lei/€ = 64.evaluare”. evaluată iniţial la 37.000 lei).212. Venituri din diferenţe de curs Rezultat (înainte de impozitare) 37. ■ la 31 decembrie N-l.000 lei.000 lei afectează contul de profit şi pierdere (se recunoaşte un venit financiar).000 €. Diferenţa de 1.51 lei.3.505 € x 3.000 lei) şi stingerea creanţei (înregistrată la valoarea de 38.35 lei): 2131 „Echipamente tehnologice” = 404 „Furnizori de imobilizări” 64. ■ în N-l s-a plătit 5.47 lei/ € . cursul valutar a fost 1 € = 3.47 lei/€ = 29.505 €. Capitaluri proprii şi datorii … ……….42 lei/€: 8.42 lei. Impactul acestei recunoaşteri asupra situaţiilor financiare este următorul: Bilanţ Active ……….512.212. cursul valutar 1 € = 3.

la un curs valutar de 3.Curs valutar la data achiziţiei) = 10.500 17.3.400 lei 5.50 lei/ € = 17. de curs valutar” 17.550 17.48 lei/ €) = 100 lei % 404 „Furnizori de imobilizări” 665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” = 5124 „Conturi la bănci în valută” 17.000 € x (3.47) = 100 lei 665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” = 404 „Furnizori de imobilizări” 100 d) Plata efectuată în N-l la un curs valutar de 3.25 c) Prezentarea datoriei în bilanţul de la sfârşitul anului N-2: Datoria rămasă x (Curs valutar 31.51 lei/ € .404 „Furnizori de imobilizări” = % 5124 „Conturi la bănci în valută” 765 „Venituri din dif.000 € x (3.48 lei/€ = 17.50 lei/ € .35 29. .10 425.48 .087.N-2 .51 lei/€ = 17.50 lei/€: 5.3.000 € x 3.XII. din punct de vedere economic.51 lei/ € .512. moment în care diferenţele trebuie recunoscute ca fiind venituri sau cheltuieli.000 € x (3.450 lei 5.400 100 e) Prezentarea datoriei în bilanţul de la sfârşitul anului N-l: 5. de curs valutar” 29.49 lei/ €) = 100 lei 404 „Furnizori de imobilizări” = % 5124 „Conturi la bănci în valută” 765 „Venituri din dif.49 lei/€: 5.3.000 € x 3.000 € x 3.000 € x ( 3.500 lei 5.49 lei/ € = 17.3.48 lei/ €) = 150 lei 665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” = 404 „Furnizori de imobilizări” 150 f) Plată efectuată în N.450 100 Investiţia netă într-o entitate externă Diferenţele de curs valutar ce apar în legătură cu un element monetar care.550 lei 5.000 € x 3. face parte din investiţia netă a unei întreprinderi într-o entitate externă trebuie clasificate în situaţiile financiare ale întreprinderii ca fiind capitaluri proprii până în momentul cedării investiţiei nete.

000. Companiile încheie tranzacţii în monedă străină care le expun profitul şi fluxurile de trezorerie viitoare la volatilitate ca urmare a riscului de curs valutar. ALFA încheie un contract forward prin care vinde 6. acoperirea priveşte efectul de compensare a câştigurilor şi pierderilor din două tranzacţii care reacţionează opus la riscul acoperit.la 31 decembrie N: 3. de fapt. cu livrarea pe 1 martie N+l (cursul forward este de 3. Cursul de schimb la 1 noiembrie N este de 3. În contabilitatea societăţii M se vor înregistra: . Cursul monedei europene a suportat următoarea evoluţie: .000 euro pentru 21.000 euro. o companie trebuie să monitorizeze expunerea la risc şi să ia măsuri pentru menţinerea acestuia în limite rezonabile. Pentru a-şi asigura succesul. caracterul unei finanţări permanente. .000.000. Înregistrările contabile operate de ALFA sunt următoarele: . pe 1 noiembrie N.Din punct de vedere economic.la 31 decembrie N.1 lei/euro.000 euro filialei sale germane F. vânzări şi cumpărări de mărfuri) implică expunerea creanţelor şi datoriilor la variaţia cursului de schimb. Exemplu Pe 1 noiembrie N.000 euro x 3 lei): 2671 „Sume datorate de filiale” = 5124 „Conturi la bănci în valută” 6. Acest împrumut are.1 .000.000 . societatea ALFA cu sediul în România vinde mărfuri unei societăţi germane la preţul de 6.la 1 septembrie N: 3 lei/euro. constatarea diferenţelor de curs [2.75 lei/euro. Societăţile pot recurge la acoperirea acestor poziţii expuse.65 lei/euro. acordarea împrumutului (2. societatea românească M a acordat un împrumut de 2. la 31 decembrie N este de 3. În termeni economici. Exemple simple pot fi reprezentate de un împrumut contractat de o societate într-o monedă în care sunt exprimate vânzările sale sau de încheierea unui contract forward pe cursul de schimb pentru a acoperi variaţia acestuia asupra creanţelor şi datoriilor exprimate în monedă străină.70 lei/euro.000 euro x (3. Este foarte important să se facă distincţie între conceptul economic de acoperire şi ce înseamnă acoperire din punct de vedere contabil.3)]: 2671 „Sume datorate de filiale” = 107 „Rezerve din conversie” 200.600 lei. este asimilat investiţiei nete în străinătate un element monetar pentru care decontarea nu este planificată şi nu există şanse de a se deconta într-un viitor previzibil.000 Aspecte privind acoperirea riscului variaţiei cursului de schimb valutar Tranzacţiile exprimate în valută (de exemplu. iar la 1 martie N+l de 3. Exemplu La 1 septembrie N.6 lei/euro). Pentru a se acoperi împotriva riscului variaţiei cursului de schimb.la 1 septembrie N.

Diferenţa dintre cursul forward şi cursul zilei (3. .000 euro la cursul forward (6.000 euro x 3. diferenţa de curs din contractul forward: 462 „Creditori diverşi/Broker” = 765 „Venituri din diferenţe de curs valutar” 300 . exercitarea contractului forward: 462 „Creditori diverşi/Broker” 21 = % 765 „Venituri din diferenţe de curs 22.75 lei/euro – 3.la 31 decembrie N.500 .500 lei).75 lei): 4111 „Clienţi” = 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 22.000 euro la cursul zilei (6.600 900 .000 euro x 3. amortizarea discount-ului pentru partea aferentă exerciţiului N. se înregistrează o creanţă faţă de brokerul cu care s-a încheiat contractul forward de 6.la 1 noiembrie N. încasarea creanţei în devize.65 lei: % 5124 „Conturi la bănci în valută” 665 „Cheltuieli din dif.200 21.la 1 noiembrie N. 900 lei/2 luni: 668 „Alte cheltuieli financiare” = xxx „Discount” 450 .la 1 martie N+1.600 lei) şi o datorie de 6.75 lei/euro = 22.6 lei/euro = 21.75 -3.70) lei: 665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” = 4111 „Clienţi” 300 . actualizarea creanţei în euro şi contabilizarea diferenţei de curs valutar. care va fi amortizat liniar pe durata contractului: % 461 „Debitori diverşi/Broker” xxx „Discount din forward”21 = 462 „Creditori diverşi/Broker” 22.900 300 . vânzarea mărfurilor la extern (6.000 euro x 3.000 euro x 3. de curs valutar” = 4111 „Clienţi” 22.200 300 În planul de conturi din OMF 2374/2007 nu s-au creat conturi pentru reflectarea instrumentelor financiare derivate.la 31 decembrie N. 6. 6.la 31 decembrie N.la 1 martie N+1.500 21. încheierea contractului forward: Aferent contractului forward.000 euro x (3..6 lei/euro) va determina recunoaşterea unui discount.

opţiunile sau alte instrumente financiare). . b) când achiziţia unui activ este considerată „recentă". înaintea devalorizării sau deprecierii accentuate a monedei de raportare.capitalizarea pierderilor rezultate din devalorizări monetare accentuate". simultan cu lipsa instrumentelor de acoperire împotriva riscului. criza traversată de valută din cauza restricţiilor de schimb impuse de guvern sau de banca centrală. prin urmare. Referitor la primul aspect.900 5121 „Conturi curente la bănci” 21. Condiţiile aplicării tratamentului alternativ permis sunt detaliate de interpretarea SIC 11 „Schimb valutar .600 . aceasta se referă la achiziţii care au loc în timp de 12 luni. În concluzie. În ceea ce priveşte achiziţia „recentă" de active. Dacă o întreprindere a putut să îşi deconteze datoria sau să se asigure împotriva riscului pierderilor valutare în orice moment înainte de apariţia devalorizării sau a deprecierii 22 = xxx „Discount” 450 Calculul valorii recuperabile cade sub incidenŃa normei IAS 36 „Deprecierea activelor”. 900 lei/2 luni: 668 „Alte cheltuieli financiare” Tratamentul alternativ permis Diferenţele de curs care rezultă dintr-o depreciere severă a monedei. Această situaţie poate apărea doar foarte rar. împotriva căreia nu există posibilitatea practică de acoperire şi care afectează o datorie ce nu poate fi rambursată. raţiunea aplicării tratamentului alternativ permis este aceea potrivit căreia pierderile din diferenţe de curs valutar trebuie incluse în valoarea contabilă a unui activ doar dacă respectivele pierderi sunt o consecinţă de neevitat a cumpărării activului şi. valoarea contabilă ajustată a activului nu trebuie să depăşească minimul dintre costul de înlocuire şi suma recuperabilă prin vânzarea sau utilizarea activului22. prin această încorporare. pentru a include pierderile din diferenţe de curs valutar aferente datoriilor în valoarea contabilă a unui activ aferent. sunt incluse în valoarea contabilă a activului respectiv. legată de achiziţia recentă a unui activ cu preţ exprimat în valută. încasarea creanţei faţă de broker: = 461 „Debitori diverşi/Broker” 21. de exemplu. urmează să fie considerate ca parte a costului său de achiziţie. Se precizează însă că.valutar” 5124 „Conturi la bănci în valută” la 1 martie N+1. trebuie să se demonstreze faptul că valuta necesară decontării datoriei nu a fost disponibilă întreprinderii raportoare şi că a fost imposibilă acoperirea riscului de schimb (de exemplu. se precizează că. cum ar fi contractele forward. cu ajutorul instrumentelor derivate. Această interpretare analizează următoarele aspecte: a) în ce condiţii datoria „nu poate fi decontată" şi nu „se pot lua nici un fel de măsuri de acoperire împotriva riscului".amortizarea discount-ului pentru partea aferentă exerciţiului N+1.

Datoria faţă de furnizor este scadentă la 31.000 lei) şi parţial în cheltuielile exerciţiului curent (500.la 31 decembrie N: 3. pierderea apărută la o dată ulterioară a putut fi evitată şi.000 = 150.02.la 1 octombrie N: 2.000 b) la 31 decembrie N.N.350.250. societatea românească X a achiziţionat echipamente tehnologice.accelerate. achiziţia echipamentelor industriale (500. Valoarea recuperabilă a activului la 31 decembrie N: 1. de la un furnizor francez.50 lei): 2131 „Echipamente tehnologice” = 404 „Furnizori de imobilizări” 1.000 OMF 94/20.000 = 350. deoarece el este incompatibil cu stabilitatea cerută a monedelor de participare. De asemenea. SIC 7 „Introducerea monedei euro" prevede că tratamentul nu este aplicat de ţările membre ale Uniunii Economice şi Monetare.000 350.000 lei): % = 2131 „Echipamente tehnologice” 665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” 404 „Furnizori de imobilizări” 500. Exemplu La 1 octombrie N. în valoare de 500.50 lei/euro.250.000 lei = 500.600. Cursul monedei europene a suportat următoarea evoluţie: .50 lei – 1.000 – 1.250. tratamentul alternativ permis de IAS 21 nu poate fi aplicat. nu trebuie capitalizată.000 euro x 2. societatea X se află în imposibilitatea de a procura valuta necesară decontării datoriei.000 euro x 3. . situaţie în care valoarea contabilă a activului este retratată de la data achiziţiei.000 .000 lei).2001 precizează că. .000 lei. în România. întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de interpretarea SIC 11. IAS 29 „Raportarea financiară în economii hiperinflaţioniste” (paragraful 23) precizează că tratamentul alternativ permis din IAS 21 nu este adecvat pentru o întreprindere care publică situaţii financiare exprimate în moneda unei economii hiperinflaţioniste. În contabilitatea societăţii X se vor înregistra următoarele: a) la 1 octombrie N. prin urmare.000 euro.600. Presupunem că în luna decembrie N. Datorită restricţiilor de schimb impuse de guvern.12. înregistrarea diferenţelor de curs (500. parţial în valoarea contabilă a echipamentelor tehnologice (1.50 lei/euro. moneda naţională a suferit o depreciere accentuată.000 150.

eventual. generează venituri şi. entitatea externă acumulează lichidităţi şi alte elemente monetare. variaţia cursului de schimb afectează. în special. De exemplu. Tranzacţiile efectuate cu întreprinderea raportoare nu au o pondere însemnată în cadrul activităţilor efectuate. în primul rând. În această situaţie. Astfel. cu întreprinderea raportoare.Situaţii financiare ale operaţiunilor din străinătate Clasificarea activităţilor din străinătate Metoda folosită pentru conversia situaţiilor financiare ale unei operaţiuni desfăşurate în străinătate depinde de modul în care aceasta este finanţată şi administrată de către întreprinderea care prezintă situaţiile financiare (întreprinderea raportoare). operaţiunile din străinătate se clasifică fie în activităţi din străinătate ce fac parte integrantă din activităţile întreprinderii care prezintă situaţiile financiare. O activitate în străinătate care face parte integrantă din activităţile întreprinderii raportoare reprezintă o extindere a activităţii acesteia din urmă. . inclusiv în moneda de prezentare a societăţii raportoare. ea poate să realizeze tranzacţii în monede străine. negociază împrumuturi exprimate în monedă locală. fie în entităţi externe (străine). o astfel de activitate se poate limita la vânzarea bunurilor importate de la întreprinderea raportoare şi remiterea încasărilor către aceasta. în cea mai mare parte. efectuează cheltuieli. În schimb. modificarea cursului de schimb afectează. variaţia cursului de schimb dintre moneda de raportare şi moneda ţării în care se desfăşoară activitatea din străinătate are un efect imediat asupra fluxurilor de trezorerie ale întreprinderii ce prezintă situaţiile financiare (întreprinderea raportoare). Tranzacţiile se efectuează. elementele monetare individuale ale activităţii din străinătate şi mai puţin investiţia netă efectuată de întreprinderea ce prezintă situaţiile financiare. Într-o asemenea situaţie. De asemenea. Astfel. IAS 21 „Efectele variaţiilor cursurilor monedelor străine” prin paragraful 26 prezintă unele indicii ce diferenţiază o entitate externă de o activitate din străinătate care face parte integrantă din activităţile întreprinderii raportoare: Entitatea externă (străină) Activitatea din străinătate ce reprezintă o prelungire a activităţii întreprinderii raportoare în străinătate Deşi întreprinderea raportoare poate controla Activitatea din străinătate are un grad redus de activitatea din străinătate. investiţia netă a întreprinderii raportoare în entitatea externă şi mai puţin elementele monetare şi nemonetare deţinute de entitatea externă. activitatea din autonomie faţă de întreprinderea raportoare. străinătate are un grad mare de autonomie faţă de întreprinderea raportoare.

Exemplu Societatea franceză X are o reprezentanţă Y în România pentru vânzarea de produse electronice. de finanţarea furnizată de întreprinderea raportoare. Fluxurile de trezorerie ale întreprinderii raportoare nu sunt influenţate de operaţiile cotidiene aferente activităţii din străinătate. Având în vedere caracteristicile prezentate anterior. Activitatea din străinătate se bazează. Exemplu Societatea germană M a investit în societatea românească F.fluxurile de trezorerie ale societăţii M nu sunt influenţate semnificativ de activităţile curente ale filialei din România. Cheltuielile cu forţa de muncă.Activităţile sunt finanţate.tranzacţiile cu M nu reprezintă o pondere importantă în totalul tranzacţiilor derulate de F. în principal. Activitatea din străinătate vizează o piaţă situată în ţara unde se află întreprinderea raportoare.activităţile lui F sunt finanţate. . în principal. din operaţiuni proprii şi din împrumuturi contractate pe plan local. din activitatea proprie sau din împrumuturi locale şi mai puţin de întreprinderea raportoare. . în principal. . . Activitatea din străinătate se realizează în alte monede decât moneda întreprinderii raportoare (activitatea din străinătate vizează o piaţă situată în exteriorul ţării.vânzările lui F sunt obţinute din vânzări în afara spaţiului european. în cea mai mare parte.societatea M controlează societatea F. Reprezentanţa Y comercializează doar produse create de către X şi îi . dar operaţiile lui F se desfăşoară cu un grad semnificativ de autonomie. . şi nu în euro.cheltuielile cu salariile. Fluxurile de trezorerie ale întreprinderii raportoare sunt influenţate direct de operaţiile cotidiene aferente activităţii din străinătate. se poate afirma că societatea F este o entitate externă. în lei. materialele şi alte componente ale produselor şi serviciilor activităţii din străinătate sunt efectuate în monedă locală şi mai puţin în moneda societăţii raportoare. materialele şi alte componente ale produselor realizate de F sunt plătite. Se cunosc următoarele informaţii privind relaţiile dintre cele două societăţi: . Activitatea din străinătate depinde. în cea mai mare parte. pe produse şi servicii furnizate de întreprinderea raportoare. în care se află întreprinderea raportoare).

remite acesteia câştigurile din vânzare. Uneori. Metoda cursului istoric este metoda utilizată pentru conversia situaţiilor financiare ale activităţii din străinătate ce face parte integrantă din activitatea întreprinderii raportoare. Alegerea metodei de conversie Situaţiile financiare ale activităţii din străinătate trebuie să fie convertite în moneda întreprinderii raportoare în vederea încorporării lor în situaţiile financiare consolidate.metoda cursului de închidere. clasificarea unei activităţi din străinătate ca entitate externă sau ca parte integrantă a activităţii întreprinderii raportoare poate fi neclară. . de exemplu. în această situaţie. . IAS 21 face următoarele referiri cu privire la această metodă: . . Elementele nemonetare sunt convertite pe baza cursului de schimb istoric (curs existent la data contabilizării acestora). Elementele monetare sunt convertite pe baza cursului de închidere (cursul de la sfârşitul exerciţiului financiar). această valoare este convertită folosindu-se cursul de schimb existent la data determinării acestei valori (de obicei. Această încorporare urmează procedurile de consolidare prevăzute de IAS 27 „Situaţii financiare consolidate şi contabilizarea investiţiilor în filiale" şi IAS 31 „Raportarea financiară a intereselor în asocierile în participaţie". dacă activul este exprimat la valoarea justă se utilizează cursul de la data evaluării. Fără ca IAS 21 să prezinte în mod explicit metodele de conversie. este necesar să se reducă valoarea contabilă a unui activ în situaţiile financiare ale întreprinderii raportoare. în principiu.situaţiile financiare ale activităţii din străinătate ce face parte integrantă din activitatea societăţii raportoare trebuie convertite ca şi cum operaţiile din străinătate ar fi ale întreprinderii raportoare însăşi.costul şi amortizarea imobilizărilor se convertesc utilizându-se cursul de schimb de la data achiziţionării activului. Clasificarea unei activităţi din străinătate se poate efectua. . chiar dacă această ajustare nu a fost necesară în situaţiile financiare ale operaţiei în străinătate. pe baza elementelor prezentate mai sus.valoarea recuperabilă sau valoarea realizabilă a unui activ este convertită pe baza cursului de schimb existent atunci când a fost determinată valoarea recuperabilă sau valoarea realizabilă netă. în unele situaţii. Este evident că o modificare a cursului de schimb leu/euro are efect imediat asupra fluxurilor de trezorerie şi afectează mai degrabă elementele monetare individuale deţinute de către Y decât investiţia netă a lui X în Y. pentru conversia situaţiilor financiare ale activităţii din străinătate se utilizează următoarele metode: . . atunci când valoarea realizabilă netă a unui stoc este determinată în valută. cursul folosit este cel de închidere). Deşi IAS 21 nu precizează în mod explicit.metoda cursului istoric. dar. conversia operaţiunilor în străinătate care sunt parte integrantă a operaţiunilor întreprinderii raportoare are la bază distincţia dintre elementele bilanţiere monetare şi nemonetare. se foloseşte raţionamentul profesional pentru realizarea clasificării.stocurile sunt convertite pe baza cursului existent în momentul efectuării costurilor aferente acestora.

în consecinţă. Totuşi. în vederea încorporării acestora în situaţiile financiare ale întreprinderii raportoare.Evaluate la cost .Schematic.elementele de venituri şi cheltuieli ale entităţii externe trebuie convertite pe baza cursurilor de schimb existente la data efectuării tranzacţiei. în condiţiile utilizării metodei cursului istoric. din motive de omogenitate. cu excepţia cazului în care entitatea externă raportează în moneda unei economii hiperinflaţioniste. IAS 21 menţionează că pentru conversia situaţiilor financiare ale unei entităţi externe. diferenţele de conversie sunt considerate câştiguri sau pierderi de schimb din tranzacţii care. cât şi nemonetare trebuie convertite pe baza cursului de închidere. pentru conversia veniturilor şi cheltuielilor se utilizează un curs mediu al perioadei.activele şi datoriile entităţii externe. atât monetare. situaţie în care veniturile şi cheltuielile sunt 23 Rezultatul este determinat prin diferenŃă. trebuie să fie convertite pe baza aceluiaşi curs de schimb utilizat pentru activul corespondent. Excepţie se face în cazul cheltuielilor privind amortizările şi provizioanele pentru depreciere care. trebuie să se ţină cont de următoarele aspecte: .Evaluate la valoarea de piaţă Cheltuieli înregistrate în avans Capitaluri proprii23 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli Datorii Venituri înregistrate în avans Subvenţii pentru investiţii Curs de închidere Curs istoric X X X X X X X X X X X X X X Veniturile şi cheltuielile trebuie să fie convertite pe baza cursului de schimb existent în ziua în care a avut loc tranzacţia care le-a generat. Metoda cursului de închidere este metoda utilizată pentru conversia situaţiilor financiare ale unei entităţi externe. .Valoare brută .Amortizare Titluri imobilizate Stocuri şi producţie neterminată: .Evaluate la valoarea realizabilă netă Creanţe Investiţii financiare pe termen scurt: . elementele bilanţiere sunt convertite pe baza următoarelor cursuri: Elemente bilanţiere Imobilizări necorporale şi corporale: . în practică. sunt contabilizate sub formă de venituri sau cheltuieli. .Evaluate la cost . Deoarece în cazul utilizării metodei cursului istoric activitatea din străinătate este considerată o continuare a activităţii societăţii raportoare.

mii euro (EUR) Activ Valori Capitaluri proprii şi datorii Valori . menţionăm că acestea sunt convertite pe baza cursului istoric. înscrisă la capitalurile proprii. normele referitoare la consolidarea conturilor prevăd o singură metodă de conversie a situaţiilor financiare ale activităţilor din străinătate. ca element distinct al capitalurilor proprii. respectiv metoda cursului de închidere. Dacă entitatea externă are o dată de raportare diferită de cea a societăţii mamă. aflată într-o ţară din Uniunea Europeană. ii) să se efectueze conversia capitalurilor proprii pe baza cursului istoric. deţine o participaţie de 100% în capitalul filialei Y. v) diferenţa de conversie. cu excepţia capitalurilor proprii. Dacă acesta variază semnificativ între cele două date. atunci cursul de închidere utilizat este cursul de schimb de la data la care raportează entitatea externă. Această metodă presupune ca: a) în bilanţ: i) să se folosească cursul de închidere pentru conversia tuturor posturilor bilanţiere. la 31. Conform normei IAS 27. să fie repartizată între grup şi interesele minoritare. o diferenţă de conversie ce reprezintă diferenţa între rezultatul determinat pe baza cursului mediu şi rezultatul determinat pe baza cursului de închidere. b) în contul de profit şi pierdere: cheltuielile şi veniturile să fie exprimate (convertite) pe baza unui curs mediu. atunci sunt necesare ajustări. o diferenţă de conversie ce reprezintă diferenţa între capitalurile proprii exprimate la cursul de închidere şi capitalurile proprii exprimate la cursul istoric. Bilanţul şi contul de profit şi pierdere ale societăţii Y.toate diferenţele de curs valutar trebuie să fie incluse în categoria capitalurilor proprii. Deşi IAS 21 nu face nici o referire la conversia capitalurilor proprii. cu sediul în România.N. În ţara noastră. iii) să se determine. ca element distinct al capitalurilor proprii.12. intervalul dintre cele două date nu poate însă depăşi 3 luni. Exemplu de conversie a situaţiilor financiare ale activităţii din străinătate Societatea X. se prezintă astfel: Bilanţul societăţii Y la 31 decembrie N . .convertite la cursul de închidere. iv) să se înscrie. până în momentul cedării investiţiei nete.

50 3. cursul mediu N-l. diferenţele de conversie fiind prezentate la nivelul contului de profit şi pierdere. cursul de la sfârşitul anului N-l.65 3.00 3.mii euro (EUR) Elemente Venituri din vânzări de mărfuri Costul mărfurilor vândute Cheltuieli privind amortizarea Alte cheltuieli Rezultatul exerciţiului •> Valori 1.65 3.500 (1. data înfiinţării societăţii N-2.000 (100) 400 300 350 Capital social Rezerve Rezultat Datorii financiare pe termen lung şi mediu Credite bancare pe termen scurt Furnizori 600 200 100 400 100 550 Total activ 1.80 N-2.950 Contul de profit şi pierdere al societăţii Y la 31 decembrie N . . cursul de la sfârşitul exerciţiului .950 Total capitaluri proprii şi datorii 1.200) (50) (150) 100 - Societatea Y a fost înfiinţată în exerciţiul N-2. a) Conversia situaţiilor financiare (bilanţ şi cont de profit şi pierdere) în condiţiile utilizării metodei cursului istoric (presupunem că activitatea din străinătate face parte integrantă din activitatea întreprinderii raportoare): Utilizarea acestei metode presupune începerea conversiei conturilor filialei cu bilanţul. data achiziţionării imobilizărilor N-l. cursul din momentul achiziţionării stocurilor N.35 3.20 3.Imobilizări (valoare brută) Amortizarea imobilizărilor Stocuri Creanţe Disponibilităţi 1.Rezervele de la sfârşitul exerciţiului N au fost constituite din rezultatele exerciţiului N-2 (75) şi N-l (125). Stocurile au fost achiziţionate în cursul exerciţiului N. cursul mediu N.30 3. Cursul monedei europene (EUR) a avut următoarea evoluţie în raport cu leul (ROL): Data Cursul RON/EUR 3. cursul de la sfârşitul anului N.

00 3.80 Valoarea în RON (mii) 3.50 ** Diferenţele generate de conversia situaţiilor financiare ale filialei din străinătate sunt reflectate în contul de profit şi pierdere.900 600 200 100 400 100 550 3. Conversia contului de profit şi pierdere Elemente Venituri din vânzări de mărfuri Cheltuieli privind mărfurile Cheltuieli privind amortizarea Alte cheltuieli Diferenţe de conversie** Rezultatul exerciţiului Valoarea în EUR (mii) 1.000 + 437.380) (165) (547.140 1.000 x 3.30 3.500 lei.20 + 125.30 3. .000 (100) 400 300 350 Cursul de conversie 3.800 677.950 6.30 3.65 3.000 x 3. astfel încât rezultatul din contul de profit şi pierdere să fie egal cu cel din bilanţ. ** Rezultatul se calculează ca diferenţă. astfel încât să se obţină egalitatea bilanţieră.090 Total capitaluri proprii şi datorii 1.80 1.950 6. acestea se calculează ca diferenţă.80 3.65 3.200) (50) (150) 100 Cursul de Valoarea în conversie RON (mii) 3.900 * Conversia rezervelor se face pe baza cursului istoric existent la data constituirii acestora: 75.330 Total activ Capitaluri proprii şi datorii Capital social Rezerve* Rezultat** Datorii financiare pe termen lung şi mediu Credite bancare pe termen scurt Furnizori 1.50 432.500 (1.300 (330) 1.80 3.65 5.Conversia bilanţului Posturi bilanţiere Activ Imobilizări Amortizarea imobilizărilor Stocuri Creanţe Disponibilităţi Valoarea în EUR (mii) 1.500 = 677.50 1.80 3.475 (4.50 = 240.460 1.50) 50 432.520 380 2.65 3.

950 7.65 3.65 3. Conversia contului de profit şi pierdere Elemente Venituri din vânzări de mărfuri Cheltuieli privind mărfurile Cheltuieli privind amortizarea Alte cheltuieli Rezultatul exerciţiului Valoarea în EUR (mii) 1.090 3. diferenţele de conversie fiind prezentate ca un post distinct în cadrul capitalurilor proprii.80 3.80 3.410 1.50) (547.50 1. conversia conturilor filialei începe cu contul de profit şi pierdere.140 1.000 x 3.65 3.50 365 577.200) (50) (150) 100 Cursul de Valoarea în conversie RON (mii) 3.475 (4.800 677.65 5.800 (380) 1.80 3. .80 Valoarea în RON (mii) 3.65 3.500 = 677.80 Total capitaluri proprii şi datorii 1.b) Conversia situaţiilor financiare (bilanţ şi cont de profit şi pierdere) în condiţiile utilizării metodei cursului de închidere (presupunem că activitatea din străinătate îmbracă forma unei entităţi externe): Atunci când se utilizează această metodă.000 + 437.80 3.950 600 200 100 400 100 550 3.00 7.80 3.330 Total activ Capitaluri proprii şi datorii Capital social Rezerve* Rezultat Diferenţe de conversie** Datorii financiare pe termen lung şi mediu Credite bancare pe termen scurt Furnizori 1.500 (1.410 * Conversia rezervelor se face pe baza cursului istoric existent la data constituirii acestora: 75.50) 365 Conversia bilanţului Posturi bilanţiere Activ Imobilizări Amortizarea imobilizărilor Stocuri Creanţe Disponibilităţi Valoarea în EUR (mii) 1.50 = 240.000 x 3.000 (100) 400 300 350 Cursul de conversie 3.520 1.380) (182.80 3.20 + 125.520 380 2.500 lei.

modificările survenite în capitalurile proprii ale entităţii externe. nici o parte a câştigului sau pierderii amânate aferente diferenţelor de curs nu este recunoscută în momentul reducerii. Deoarece IAS 21. numai proporţia corespunzătoare din diferenţele de conversie acumulate este inclusă în câştigul sau pierderea din cedare. diferenţele de conversie generate de conversia situaţiilor financiare ale filialei sunt prezentate în cadrul capitalurilor proprii. valoarea cumulată a diferenţelor de curs valutar. . este justificat ca variaţiile acestor elemente monetare ce determină o diminuare a investiţiei nete să constituie un motiv pentru ajustarea diferenţelor de curs valutar aferente entităţii externe respective raportate în capitalurile proprii. Ele se calculează ca diferenţă. în exemplul prezentat). astfel încât să se obţină egalitatea bilanţieră. a acelei entităţi. . trebuie să fie recunoscută ca un venit sau ca o cheltuială. rambursarea capitalului social sau abandonarea.** În cazul utilizării metodei cursului de închidere. In consecinţă. şi .18 precizează că elementele monetare care din punct de vedere economic fac parte din investiţia netă a unei întreprinderi reprezintă o extindere sau o reducere a investiţiei nete a întreprinderii în entitatea externă. ce sunt legate de entitatea externă şi care au fost înregistrate la capitalurile proprii. Diferenţele de curs rezultate în urma conversiei situaţiilor financiare ale entităţii externe îşi au originea în: . (d) cheltuielile de finanţare aferente contractelor de leasing financiar recunoscute în conformitate cu IAS 17. în timp ce activele şi datoriile sunt convertite pe baza cursului de închidere. (b) amortizarea reducerilor sau primelor aferente împrumuturilor.conversia investiţiei nete în entitatea externă de la deschiderea exerciţiului la un curs de schimb diferit de cel la care aceasta a fost anterior raportată. Leasing. O întreprindere poate ceda participaţia sa într-o entitate străină prin vânzare. Un activ cu ciclu lung de producţie este un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare. Cedarea unei entităţi externe În momentul cedării unei entităţi externe. Încorporarea situaţiilor financiare ale unei entităţi externe în cele ale întreprinderii raportoare se face prin procesul de consolidare. (c) amortizarea cheltuielilor complementare realizate în scopul obţinerii împrumuturilor. totală sau parţială. Insă o reducere a valorii contabile a unei entităţi externe nu constituie o cedare parţială. Costurile îndatorării pot include: (a) dobânzile corespunzătoare descoperirilor de cont şi împrumuturilor pe termen scurt şi lung. în cazul unei cedări parţiale.conversia veniturilor şi cheltuielilor la cursurile de schimb de la data efectuării tranzacţiilor (un curs mediu. IAS 23 Costurile îndatorării Costurile îndatorării cuprind dobânzile şi alte costuri suportate de o entitate în legătură cu împrumutul de fonduri.

Nu sunt active cu ciclu lung de producţie nici activele care în momentul achiziţiei sunt gata pentru utilizarea prestabilită sau pentru vânzare. când activitatea de finanţare a unei entităţi este coordonată central. unităţi producătoare de energie şi investiţii imobiliare. când un grup foloseşte o gamă de instrumente pentru a împrumuta fonduri cu rate variabile ale dobânzilor şi dă cu împrumut respectivele fonduri pe diferite baze altor entităţii din grup. Când o entitate împrumută fonduri special în scopul obţinerii unui anumit activ cu ciclu lung de producţie.(e) diferenţele de curs valutar aferente împrumuturilor în valută. de asemenea. construirii sau producerii unui activ cu ciclu lung de producţie sunt acele costuri care ar fi fost evitate dacă nu s-ar fi efectuat cheltuielile cu activul cu ciclu lung de producţie. Tratament contabil alternativ permis Costurile îndatorării care sunt direct atribuibile achiziţiei. de exemplu. suma costurilor îndatorării ce pot fi capitalizate pentru acel activ trebuie determinată ca diferenţă între costurile actuale ale îndatorării generate de acele împrumuturi în timpul perioadei şi orice venit rezultat din investiţia temporară a acelor împrumuturi. Prin urmare. în măsura în care acestea sunt privite ca o ajustare a cheltuielilor cu dobânda. Costurile îndatorării ce pot fi capitalizate: Costurile îndatorării care sunt atribuibile în mod direct achiziţionării. sau secţii producătoare. construcţiei sau producţiei unui activ cu ciclu lung de producţie trebuie capitalizate ca parte din costul acelui activ. Alte investiţii. Tratament contabil de bază Costurile îndatorării trebuie înregistrate ca o cheltuială în perioada în care ele au apărut. Exemple de active cu ciclu lung de producţie sunt stocurile care necesită o perioadă substanţială de timp pentru a le aduce la stadiul de vânzare. Valoarea costurilor îndatorării care poate fi capitalizată trebuie determinată în conformitate cu acest Standard. când grupul îşi desfăşoară activitatea în economii hiperinflaţioniste. O asemenea dificultate apare. . Dificultăţi apar. În cazul în care fondurile sunt împrumutate special în scopul obţinerii unui activ cu ciclu lung de producţie. este dificilă determinarea valorii costurilor îndatorării care sunt direct atribuibile achiziţionării unui activ cu ciclu lung de producţie şi este necesară exercitarea raţionamentului profesional. Poate fi dificil de identificat o relaţie directă între împrumuturile specifice şi un activ cu ciclu lung de producţie şi de determinat împrumuturile care ar putea fi altfel evitate. costurile îndatorării asociate în mod direct acelui activ cu ciclu lung de producţie pot fi uşor identificate. Alte complicaţii apar în timpul utilizării împrumuturilor exprimate în sau legate de monede străine. precum şi acele stocuri care sunt fabricate în mod curent sau altfel produse în cantităţi mari pe o bază repetitivă de-a lungul unei scurte perioade de timp nu sunt considerate active cu ciclu lung de producţie. şi din fluctuaţii ale cursurilor de schimb valutar.

şi (c) sunt în curs activităţile necesare pentru pregătirea activului în vederea folosirii prestabilite sau a vânzării lui. asemenea activităţi exclud deţinerea unui activ când nu are loc nici o activitate de producţie sau de dezvoltare care să modifice condiţia activului. În astfel de circumstanţe. inclusiv costurile îndatorării anterioare capitalizării. Perioada de începere a capitalizării Capitalizarea costurilor îndatorării ca parte a costului unui activ cu ciclu lung de producţie trebuie să înceapă în momentul în care: (a) se realizează cheltuielile pentru acel activ. costurile îndatorării apărute . Ele includ o muncă tehnică şi administrativă anterioară începerii construcţiei fizice. Activităţile necesare pregătirii activului pentru utilizarea sa prestabilită sau pentru vânzare cuprind mai mult decât construirea fizică a activului. orice venit realizat din asemenea fonduri este dedus din cheltuielile suportate cu împrumuturile. transferuri de alte active sau preluarea unor datorii purtătoare de dobândă. cum ar fi activităţile asociate cu obţinerea avizelor anterioare începerii construcţiei fizice. este în mod normal o aproximare rezonabilă a cheltuielilor cărora li s-a aplicat rata de capitalizare în acea perioadă. Media valorii contabile a activului de-a lungul perioadei. valoarea reducerii sau a amortizării este repusă în conformitate cu alte Standarde Internaţionale de Contabilitate. Rata de capitalizare trebuie să fie media ponderată a costurilor îndatorării aplicabilă împrumuturilor entităţii. Cheltuielile pentru un activ cu ciclu lung de producţie includ doar acele cheltuieli care au generat plăţi de numerar. De exemplu. Cheltuielile sunt diminuate cu orice sume progresive primite şi subvenţii primite în legătură cu activul. Totuşi. Valoarea cheltuielilor capitalizate într-o perioadă nu trebuie să depăşească valoarea costurilor îndatorării suportate în timpul acelei perioade. valoarea contabilă este redusă sau amortizată în conformitate cu cerinţele Standardelor Internaţionale de Contabilitate. În anumite situaţii. fondurile sunt adesea investite temporar până la cheltuirea lor pentru activul cu ciclu lung de producţie. Surplusul valorii contabile a unui activ cu ciclu lung de producţie peste valoarea recuperabilă Când valoarea contabilă sau ultimul cost estimat al activului cu ciclu lung de producţie depăşeşte valoarea sa recuperabilă sau valoarea net realizabilă. altele decât împrumuturile făcute special pentru a obţine un activ cu ciclu lung de producţie. (b) se generează costurile îndatorării. suma costurilor îndatorării ce pot fi capitalizate trebuie determinată prin aplicarea unei rate de capitalizare asupra cheltuielilor cu acel activ. care nu sunt rambursate în timpul perioadei. În determinarea valorii costurilor îndatorării ce pot fi capitalizate de-a lungul unei perioade. În măsura în care fondurile sunt împrumutate în general şi folosite în scopul obţinerii unui activ cu ciclu lung de producţie.Reglementările financiare pentru un activ cu ciclu lung de producţie pot conduce la obţinerea de către o entitate a unor fonduri împrumutate şi la apariţia de costuri ale îndatorării înainte ca o parte sau totalitatea fondurilor să fie folosite pentru cheltuielile cu activul cu ciclu lung de producţie.

capitalizarea continuă în timpul perioadei prelungite necesare pentru ajungerea la maturitate a stocurilor sau perioadei prelungite în timpul căreia creşterea nivelului apei amână construirea unui baraj. din ordinul cumpărătorului sau al utilizatorului. De exemplu. capitalizarea costurilor îndatorării nu se întrerupe când o pauză este o parte necesară a procesului de aducere a unui activ în starea de a fi utilizat sau vândut. cu excepţia contractelor oneroase. Astfel de costuri sunt costurile cu deţinerea activelor parţial finalizate şi care nu se capitalizează. dacă asemenea creştere este obişnuită pe parcursul perioadei de construcţie în zonele geografice implicate. (b) celor care constituie obiectul altui Standard Internaţional de Contabilitate. Un activ este în mod normal finalizat în scopul utilizării sale prestabilite sau al vânzării. IAS 37 trebuie aplicat de către toate întreprinderile în procesul de contabilizare a provizioanelor. Contractele executorii sunt acelea în cadrul cărora nici una dintre părţi nu si-a îndeplinit obligaţiile asumate sau în care ambele părţi au îndeplinit doar parţial şi echivalent obligaţiile. cum ar fi decorarea interioară a unei clădiri. capitalizarea costurilor îndatorării nu se întrerupe în mod normal pe parcursul unei perioade în care se desfăşoară importante lucrări tehnice şi administrative. atunci când construcţia fizică a activului este terminată. Costurile îndatorării pot fi realizate în timpul unei perioade prelungite în care se întrerup activităţile necesare pregătirii unui activ pentru utilizarea sa prestabilită sau vânzare. IAS 37 Provizioane. datoriilor şi activelor contingente. Prezentul Standard nu se aplică în cazul contractelor executorii . Încetarea perioadei de capitalizare Capitalizarea costurilor îndatorării trebuie să înceteze când se realizează cea mai mare parte a activităţilor necesare pentru pregătirea activului cu ciclu lung de producţie în vederea utilizării prestabilite sau a vânzării acestuia. Oricum. datorii eventuale şi active eventuale Obiectivul acestui Standard este de a se asigura că baza de evaluare şi criteriile de recunoaştere adecvate sunt aplicate provizioanelor. cu excepţia: (a) celor rezultate din contracte executorii. oportunitatea şi valoarea lor. chiar dacă unele lucrări administrative de rutină pot continua încă. De asemenea. Întreruperea capitalizării Capitalizarea costurilor îndatorării trebuie întreruptă în timpul perioadelor prelungite în care nu se lucrează pentru obţinerea activului respectiv.în timp ce are loc amenajarea terenului sunt capitalizate în timpul perioadei în care se desfăşoară activităţi legate de amenajare. datoriilor şi activelor contingente şi că sunt prezentate suficiente informaţii în cadrul notelor la situaţiile financiare pentru a da posibilitatea utilizatorilor să înţeleagă natura. Totuşi. Dacă mai sunt de realizat unele modificări minore. Standardul nu se aplică instrumentelor financiare care constituie obiectul IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare”. costurile îndatorării apărute în timp ce terenul achiziţionat în scopul construirii de clădiri este deţinut fără nici o altă activitate asociată de dezvoltare nu sunt acceptate pentru capitalizare. atunci se consideră că a fost încheiată cea mai mare parte a activităţilor.

Contracte de asigurări). Standardul defineşte provizioanele ca fiind obligaţii cu exigibilitate sau valoare incerte. Beneficiile angajaţilor). (e) contracte de asigurare (a se vedea IFRS 4. de exemplu. În situaţia în care o acţiune de restructurare se înscrie în definiţia unei activităţi în curs de întrerupere. Definiţii Provizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă. deprecierea activelor şi creditele neperformante. Prin urmare. deoarece IAS 17 nu conţine cerinţe specifice pentru leasing-urile operaţionale care devin oneroase. Totuşi. în cazul în care o întreprindere oferă garanţii contra unui tarif. Astfel de aspecte nu constituie obiectul prezentului Standard. Unele sume considerate ca provizioane pot fi legate de recunoaşterea veniturilor. acestea constituie ajustări ale valorii contabile a activelor şi nu constituie obiectul prezentului Standard. IFRS 5 „Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţi în curs de întrerupere”. rezultată din evenimente anterioare. Leasing).decât dacă sunt oneroase. de asemenea. Standardul se aplică provizioanelor pentru restructurare (inclusiv pentru activităţile în curs de întrerupere). (d) beneficiile angajaţilor (a se vedea IAS 19. în astfel de cazuri se va proceda la aplicarea prezentului Standard. Contracte de construcţii). Eveniment angajat: evenimentul care generează o obligaţie legală sau implicită. În situaţia în care un tip special de provizion. IAS 18. prezentul Standard nu limitează şi nici nu solicită capitalizarea costurilor recunoscute la constituirea unui provizion. astfel încât întreprinderea trebuie sa onoreze obligaţia respectivă. În unele ţări. Prezentul Standard nu modifică cerinţele IAS 18. Venituri din activităţi curente. poate solicita prezentări suplimentare. (b) impozite pe profit (a se vedea IAS 12. Obligaţie legală: este obligaţia care rezultă . a cărei stingere se aşteaptă să determine o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice ale întreprinderii. Impozitul pe profit). anumite tipuri de provizioane se regăsesc în Standardele referitoare la: (a) contracte de construcţii (a se vedea IAS 11. activ sau datorie contingentă cade sub incidenţa altui Standard Internaţional de Contabilitate. termenul „provizion” este utilizat. în contextul unor elemente precum amortizarea. Alte Standarde Internaţionale de Contabilitate specifică dacă cheltuielile sunt considerate active sau costuri. (c) operaţiuni de leasing (a se vedea IAS 17. identifică circumstanţele în care venitul este recunoscut şi furnizează recomandări practice în ceea ce priveşte aplicarea criteriilor de recunoaştere. se vor aplica prevederile acestuia din urmă şi nu ale IAS 37. Prezentul Standard nu se referă la recunoaşterea veniturilor. De exemplu. Datoria: este o obligaţie curentă a unei întreprinderi.

Obligaţie implicită: obligaţia care rezultă din acţiunile unei întreprinderi în cazul în care: (a) prin stabilirea unei practici anterioare. dar care nu este recunoscută. şi (c) poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligaţiei. . care nu pot fi în totalitate sub controlul întreprinderii. întreprinderea a indicat partenerilor săi că îşi asumă anumite responsabilităţi. deoarece: (i) nu este sigur ca vor fi necesare resurse (care să afecteze beneficiile economice) pentru stingerea acestei obligaţii. sau (b) o obligaţie curentă. Recunoaştere Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care: (a) o întreprindere are o obligaţie curenta (legală sau implicită) generată de un eveniment anterior. sau (c) alt efect al legii. fie: (a) nivelul activităţii realizate de întreprindere. şi (b) ca rezultat.(a) dintr-un contract (în mod explicit sau implicit). (b) este probabil ca o ieşire de resurse care să afecteze beneficiile economice să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă. Contract oneros: un contract în care costurile inevitabile implicate de îndeplinirea obligaţiilor contractuale depăşesc beneficiile economice estimate a se obţine din respectivul contract. Obligaţii contingente O întreprindere nu trebuie să recunoască o obligaţie contingentă. sau (b) modalitatea în care este realizată activitatea. întreprinderea a indus partenerilor ideea că îşi va onora acele responsabilităţi. apărută ca urmare a unor evenimente trecute. sau (ii) valoarea obligaţiei nu poate fi evaluată cu suficientă credibilitate. (b) din legislaţie. Activ contingent: un activ posibil care apare ca urmare a unor evenimente anterioare şi a cărui existenţă va fi confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure. Active contingente O întreprindere nu trebuie să recunoască activele contingente. prin politica scrisă a firmei sau printr-o declaraţie suficient de specifică. Restructurare: un program planificat şi controlat de managementul întreprinderii şi care modifică semnificativ. Obligaţie contingentă este: (a) o obligaţie posibilă. apărută ca urmare a unor evenimente trecute şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte. care nu pot fi în totalitate sub controlul întreprinderii.

perioada de . la data bilanţului. Valoarea estimată a costului cu reparaţiile este: (75% x 0) + (20% x 1. în conformitate cu IAS 36. 20% vor înregistra defecte minore şi 5% defecte majore. întreprinderea îşi mută activitatea într-o fabrică nouă. Modificări în provizioane Provizioanele vor fi revizuite cu prilejul fiecărui bilanţ şi ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curentă.000) = 400. costurile legate de un provizion pot fi prezentate la valoarea acestuia diminuată cu suma recunoscută pentru rambursare.000. se vor înregistra costuri de reparaţie de 4 milioane. În cursul lunii decembrie 2000. Experienţa întreprinderii şi estimările indică pentru anul care urmează ca dintre produsele vândute 75% nu vor înregistra defecte.000 Rambursări În cazul în care se estimează că o parte sau toate cheltuielile necesare stingerii unui provizion vor fi rambursate de către o terţă parte. Contracte oneroase Dacă o întreprindere are un contract oneros. În cazul în care nu mai este probabilă o ieşire de resurse care încorporează beneficiile economice. Pierderile viitoare din exploatare nu satisfac definiţia unei datorii şi nici criteriile generale pentru recunoaşterea provizioanelor. Rambursarea trebuie considerată ca un activ separat. se vor înregistra costuri de reparaţie de 1 milion.Estimarea unei pierderi viitoare din exploatare indică faptul că anumite active se pot deprecia. provizionul trebuie anulat. obligaţia contractuală curentă trebuie înregistrată şi evaluată ca un provizion.000. Suma recunoscută pentru rambursare nu trebuie să depăşească valoarea provizionului. Dacă la toate produsele vândute se identifică defecte minore. Conform contractului de leasing. Exemplu: Contract oneros O întreprindere desfăşoară o activitate profitabilă producând într-o unitate închiriată printr-un contract de leasing. Dacă la toate produsele vândute se identifica defecte majore. Exemplu O întreprindere vinde produse însoţite de un certificat de garanţie care acoperă costurile reparaţiilor generate de defecte de producţie ce apar în primele şase luni de la data cumpărării. rambursarea trebuie recunoscută numai în momentul în care este sigur că suma va fi primită dacă firma îşi onorează obligaţia.000) + (5% x 4.Evaluare Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente. În contul de profit şi pierdere. Întreprinderea va testa aceste active. pentru stingerea unei obligaţii. Nu vor fi recunoscute provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare. Deprecierea activelor.

cu excepţia cazului în care sunt legate de un contract oneros.Provizion restructurare a) Închiderea unei unităţi de producţie – Implementarea restructurării . Un provizion pentru restructurare nu trebuie să includă costuri precum cele implicate de: (a) recalificarea sau mutarea personalului care nu este afectat de restructurare. atribuţiile şi posturile acestora.Când contractul de leasing devine oneros. şi anume. Concluzie . care să stipuleze cel puţin: i) activitatea sau partea de activitate la care se referă. Obligaţia curenta generată de un eveniment anterior care obligă Evenimentul care obligă îl constituie semnarea contractului de leasing care generează o obligaţie legală. Ieşirile de resurse necesare onorarii obligaţiei . (b) marketing. sau (c) investiţiile în noi sisteme şi reţele de distribuţie. detaliat. şi (b) nu sunt legate de desfăşurarea continuă a activităţii întreprinderii. chiar dacă vânzarea activelor este o componentă a restructurării. Câştigurile din înstrăinarea preconizată a activelor nu sunt luate în considerare la evaluarea provizionului. Exemplu . cele care sunt simultan: (a) generate în mod necesar de procesul de restructurare. pentru restructurare. contractul nu poate fi anulat şi nici fabrica nu poate fi reînchiriată unui alt beneficiar. Pierderile din exploatare până la data restructurării nu sunt incluse în provizioane. şi v) data la care se va implementa planul de restructurare. Un provizion aferent restructurării va include numai costurile directe generate de restructurare. iv) cheltuielile implicate.închiriere mai durează încă patru ani. ii) principalele domenii afectate de planul de restructurare. este probabil să apară ieşiri de resurse. b) demararea implementării planului de restructurare sau comunicarea principalelor caracteristici ale acestuia celor care vor fi afectaţi de procesul de restructurare a indus aşteptări referitoare la restructurare celor care vor avea de suportat efectele restructurării. iii) numărul aproximativ de angajaţi care vor primi compensaţii pentru încetarea activităţii.Se recunoaşte un provizion pentru cea mai bună estimare a plăţilor inevitabile de redevenţe Restructurare O obligaţie implicită de restructurare apare numai în cazul în care o întreprindere: a) dispune de un plan oficial.

întreprinderea va prezenta principalele presupuneri referitoare la evenimentele viitoare. inclusiv creşterea provizioanelor existente. Ieşirile de resurse. b) Închiderea unei unităţi de producţie . la 31 decembrie 20004 pentru cea mai bună estimare a costurilor aferente închiderii unităţii de producţie. Concluzie . fapt care generează. La 12 decembrie 2004. concretizate în beneficiile economice. (c) sumele utilizate (i. Înainte de data bilanţului (31 decembrie 2004) decizia nu a fost comunicată nimănui dintre cei afectaţi de aceasta şi nu s-a întreprins nimic pentru implementarea deciziei.Comunicarea /implementarea restructurării se realizează înainte de data bilanţului La 12 decembrie 2004. necesare onorarii obligaţiei . cele apărute şi plătite din provizion) în timpul perioadei. au fost trimise scrisori clienţilor pentru a identifica alte surse de aprovizionare. Consiliul a aprobat un plan detaliat legat de acest eveniment. o obligaţie implicită.sunt probabile. . Consiliul de Administraţie decide să închidă o unitate care realiza un anumit produs.Nu se recunoaşte nici un provizion. Pe 20 decembrie. Concluzie . iar personalul unităţii respective a fost informat asupra restructurării.Nu a avut loc nici un eveniment care obligă. (d) sumele nefolosite şi reluate în timpul perioadei. O întreprindere trebuie să prezinte pentru fiecare clasă de provizioane: (a) o scurtă descriere a naturii obligaţiei şi estimarea perioadei în care se vor înregistra ieşiri de resurse. Consiliul de Administraţie decide să închidă o unitate de producţie. deci nu există nici o obligaţie. deoarece induce aşteptarea că unitatea de producţie va fi închisă. şi (c) valoarea oricăror rambursări preconizate. menţionându-se valoarea tuturor activelor recunoscute pentru rambursarea preconizată. Prezentarea informaţiilor Pentru fiecare clasă de provizioane. Obligaţia curentă generată de un eveniment anterior care obligă Evenimentul care obligă îl constituie comunicarea deciziei de restructurare clienţilor şi angajaţilor. Nu sunt necesare informaţii comparative. În cazul în care este necesar a fi furnizate informaţii adecvate. (b) gradul de risc legat de valoarea sau momentul apariţiei acestor ieşiri. Obligaţia curentă generată de un eveniment anterior care obligă .Se recunoaşte un provizion. (b) provizioanele suplimentare realizate în cadrul perioadei. o întreprindere trebuie să prezinte: (a) valoarea contabilă la începutul şi la sfârşitul perioadei.e. începând de la acel moment.nu se realizează înainte de data bilanţului. şi (e) creşterea valorii actualizate în timpul perioadei datorită efectului în timp şi modificările datorate evoluţiei ratei de actualizare.

prezentarea şi publicarea indicatorului „rezultatul pe acţiune” prevăzute de IAS 33 sunt comparabile cu cele stipulate în standardul FAS 128.Cu excepţia situaţiei în care posibilitatea apariţiei unei ieşiri de resurse este înlăturată. cu precădere. Rezultatul pe acţiune este unul dintre indicatorii cu cea mai mare vechime şi cei mai des utilizaţi şi menţionaţi în analizele financiare întocmite pentru situaţiile financiare ale întreprinderilor. acesta din urmă fiind organismul american de normalizare contabilă. pentru acţiunile cotate. aceasta nu înseamnă că Y este de două ori mai profitabilă decât X. în timp ce IAS 33 nu solicită decât publicarea rezultatului pe acţiune EPS pentru rezultatul net (Feleagă N. care se aplică întreprinderilor care activează în zona pieţelor financiare.m. atât pentru calculul rezultatului pe acţiune de bază (basic EPS). Ceea ce este important pentru investitori este câştigul obţinut din investiţia făcută. cât şi pentru cel al rezltatului diluat (diluted EPS). pentru că preţul pe acţiune. Rezultatul pe acţiune. Cea mai importantă diferenţă între cele două standarde constă în faptul că FAS 128 solicită. şi (c) posibilitatea unei rambursări.. precum şi a indicatorilor aceleiaşi întreprinderi de la o perioadă la alta. IASB şi-a propus să uniformizeze modalitatea de calcul al rezultatului pe acţiune. Majoritatea informaţiilor cu privire la calculul. Sfera de aplicabilitate a IAS 33 şi comentarii privind unele definiţii din standard .m. poate varia foarte mult influenţat de piaţă. o scurtă descriere a naturii datoriei contingente şi. (b) indicarea gradului de risc legat de suma sau momentul ieşirii resurselor. utilizarea acestui indicator era deja generalizată şi se agrease o metodă de calcul al rezultatului pe acţiune ce îndeplinea cerinţele de consistenţă şi compatibilitate. o întreprindere trebuie să prezinte. 1999). Există în schimb şi anumite diferenţieri între cele două standarde. Obiectivul acestui standard constă în stabilirea principiilor necesare pentru determinarea şi prezentarea rezultatului pe acţiune.. anglo-saxone. la aceeaşi dată. pentru toate clasele de datorii contingente. Dacă de exemplu. IAS 33 a fost elaborat de IASB în strânsă legătură cu FASB. nu este extrem de util. metodă care a fost treptat preluată de toate organismele de reglementare şi normalizare contabilă. ca cifră de sine stătătoare. IAS 33 Rezultatul pe acţiune Politica contabilă a IASB în materie de determinare şi interpretare a rezultatului pe acţiune al întreprinderii este pusă în aplicare prin intermediul IAS 33.000 u. să fie publicate mărimile relative la diferitele componente ale rezultatului. dacă este cazul: (a) o estimare a efectelor financiare. FASB a emis standardul FAS 128 „Rezultatul pe acţiune” (Earnings per share). Până spre sfârşitul anilor ’60. inclusiv de IASB care în ianuarie 1997 aproba şi publica IAS 33 „Rezultatul pe acţiune”. care va permite o mai bună comparare a indicatorilor de performanţă ai diferitelor întreprinderi în cadrul aceleiaşi perioade.000 u. iar o companie Y are 16. o companie X are un rezultat pe acţiune de 8. la data bilanţului.

rezultatul trebuie împărţit pe aceste clase. întrucât în cazul în care există mai multe clase de acţiuni ordinare. prevederile acestui standard se aplică atât pentru companiile listate în cadrul Bursei de Valori. pe baza drepturilor la dividende. astfel că un preţ/rezultat pe acţiune cu valoare mare indică o creştere potenţială semnificativă a câştigurilor companiei: Preţ/rezultat pe acţiune = Preţul curent de piaţă al unei acţiuni/Rezultatul pe acţiune Societăţile care nu vor intra în sfera de aplicare a IAS 33. Comitetul pentru interpretarea IAS specifica faptul că toate instrumentele financiare. cât şi pentru cele cotate pe RASDAQ. prevederea fiind stipulată de SIC 24 „Câştigul pe acţiune – Instrumente financiare şi alte contracte care pot fi decontate pe acţiuni”. Spre deosebire de standardul britanic echivalent. este limpede. iar rezultatul pe acţiune trebuie calculat separat pe fiecare clasă. În plus. încă din februarie 2000. Evaluarea rezultatului pe acţiune de bază Rezultatul pe acţiune de bază (basic earnings per share) se calculează ca raport între rezultatul net al perioadei aferent acţiunilor ordinare şi numărul mediu ponderat al acţiunilor ordinare în circulaţie pe parcursul anului. Deşi chestiunea nu este adresată în mod explicit în prevederile standardului. iar acest lucru se poate măsura cu ajutorul indicatorului preţ/rezultat pe acţiune. mosul în care acţiunile se califică pentru alocarea de dividende având şi el impact asupra calculului. cât şi orice alte contracte ce pot genera emisiuni de acţiuni ordinare către cel ce deţine instrumentul financiar se clasifică drept acţiuni ordinare pentru scopul acestui standard. pentru investitor este important câştigul obţinut pe investiţia făcută. FRS 14. IAS 33. din unul din exemplele ilustrative ale IAS 33. IAS 33 defineşte în mod indirect acţiunile ordinare potenţiale ca „instrumente financiare sau alte contracte care pot îndreptăţi titularul la acţiuni ordinare”. care poate opera ca bază de comparaţie a performanţei financiare pentru companiile listate care operează în acelaşi sector de activitate. IAS 33 nu discută tratamentul acţiunilor ordinare ale entităţii care face raportarea şi care sunt deţinute de un membru al grupului. O întreprindere ale cărei acţiuni ordinare sunt cotate la o bursă de valori trebuie să publice doi indicatori: • rezultatul pe acţiune de bază (basic earnings per share) • rezultatul pe acţiune diluat (diluted earnings per share) IAS 33 foloseşte termenul specific de „acţiuni ordinare”. .IAS 33 se aplică societăţilor ale căror acţiuni ordinare sau potenţiale sunt tranzacţionate sau în curs de tranzacţionare pe pieţele de capital. În plus. că acţiunile de trezorerie (acţiuni emise şi deţinute de companie) sunt prezentate ca o deducere din acţiunile în circulaţie şi deci nu sunt luate în considerare la calculul mediei ponderate a acţiunilor în circulaţie. dar care doresc să prezinte acest indicator în contul de profit şi pierdere vor utiliza metodologia de determinare a rezultatului pe acţiune în conformitate cu prevederile standardului. Astfel. Indicatorul preţ/rezultat pe acţiune poate fi astfel un indicator complementar util în urmărirea creşterilor potenţiale de câştig. Conform. toate acţiunile ordinare vor fi incluse în calcului mediei ponderate a numărului de acţiuni.

..Impozit pe profitul din activităţi ordinare:. Rezultatul net al exerciţiului aferent acţiunilor ordinare = 80..... Numărul mediu ponderat al acţiunilor ordinare în circulaţie în cursul lui N = 9. Evaluarea rezultatului pe acţiune diluat Rezultatul pe acţiune diluat (diluted eranings per share) se calculează prin ajustarea rezultatului pe acţiune de bază cu efectul tutoror acţiunilor comune potenţiale ... Numărul mediu de acţiuni în circulaţie se calculează prin adăugarea la numărul de acţiuni aflate în circulaţie la începutul exerciţiului a emisiunilor noi de acţiuni şi deducerea rambursărilor de acţiuni sau a achiziţiilor de acţiuni proprii.000 u. Numărul de acţiuni ordinare în circulaţie a fost de 9.000 + 4.000 x 5/10.m.000....000 de acţiuni ordinare....Rezultatul net al perioadei aferent acţiunilor ordinare se determină ca diferenţă între rezultatul net al perioadei....m.. Întrucât s-a modificat numărul de acţiuni..000 u... au fost repartizate astfel: • pentru acţiuni ordinare 25.5 u.09. Exemplul 2 Fie societatea din exemplul precedent.000 u.000 = 4... În cazul în care în cursul unui exerciţiu se modifică numărul de acţiuni ordinare aflate în circulaţie societatea trebuie să publice din motive de comparabilitate rezultatul pe acţiune de bază recalculat pentru exerciţiul precedent.. Dividendele în valoare de 40..Interese minoritare......000/10.....16.... Presupunem că..N.. ..m. ea a publicat un rezultat pe acţiune de 5 u...4.N: Profit din activităţile ordinare înainte de impozitare:....000 u. = 65.... existau în circulaţie 9.84. • pentru acţiuni preferenţiale 15....000 u......m.....m. Rezultatul pe acţiune de bază pentru N-1 = Rezultatul net al acţiunilor ordinare în N-1/Numărul mediu ponderat al acţiunilor ordinare în circulaţie în N Rezultatul pe acţiune de bază pentru N-1 = 9.80.000 x 3/12 = 10....... = Profit atribuibil acţionarilor societăţii mamă:..m.....m.m.m.. = Profit din activităţile ordinare după impozitare:...... La 30.12....000 u... Ponderarea se face în funcţie de factorul timp... ..000 u.. au fost emise încă 4.......000 acţiuni Rezultatul pe acţiune de bază = 65....000/10.. La începutul exerciţiului N... din care au fost excluse interesele minoritare. elementele extraordinare şi dividendele preferenţiale...m. EPSILON SA. Exemplul 1 La S. – 15.100...m.C...m...5 u.000 u...000 u.000 de acţiuni ordinare........ se cunosc următoarele informaţii privind exerciţiul financiar încheiat la 31.. în exerciţiul N-1......m.000 = 45.. este necesar să se recalculeze rezultatul pe acţiune de bază aferent exerciţiului N-1.000 u. pentru a asigura comparabilitatea datelor.000 = 6...m.000 u.....

Standardul american FAS 128 utilizează două metode în vederea determinării rezultatului pe acţiune diluat: metoda „dacă sunt convertite” (if converted method) şi metoda „acţiunilor răscumpărate” (treasury stock method). numărul de acţiuni ordinare se măreşte ca urmare a creşterii numărului de acţiuni ordinare care ar fi puse în circulaţie în cazul conversiei tuturor acţiunilor comune potenţiale diluate. la deschiderea exerciţiului sau atunci când are loc emisiunea lor. • dobânzile aferente obligaţiunilor convertibile în acţiuni ordinare.m. La începutul exerciţiului N./acţiune Calculul rezultatului pe acţiune diluat .000.000 acţiuni ordinare.diluate care s-au aflat în circulaţie în cursul anului. fiecare serie de acţiuni ordinare potenţiale se ia în ordine. dacă aceasta este posterioară Metoda „treasury stock” Utilizată pentru opţiuni.C. Efectele acţiunilor ordinare antidiluante nu se iau în considerare la calculul rezultatului pe acţiune diluat.. Metoda „if converted” Utilizată pentru titlurile convertibile prin transformarea lor în acţiuni comune. Rezultatul pe acţiune de bază = 200. etc. Acţiunile ordinare potenţiale trebuie să fie considerate ca diluante dacă şi numai dacă. rezultatul net al perioadei se majorează cu următoarele elemente nete de impozit: • dividendele ce revin acţiunilor preferenţiale în cazul conversiunii acestora în acţiuni ordinare. şi • toate celelalte elemente care nu ar putea fi incluse în rezultat dacă emisiunea de acţiuni potenţiale nu ar fi avut loc. Exemplul 3 S. IAS 33 precizează că se vor reţine pentru calculul rezultatului pe acţiune diluat doar acţiunile potenţiale ordinare care au un efect diluant. presupunând că veniturile exercitării opţiunilor sau DS-urilor sunt folosite de societate în vederea răscumpărării de acţiuni ordinare. Astfel.000/100. precum şi o metodă asemănătoare cu cea americană „treasury stock method”. iar dobânda nominală 10%. Valoarea nominală a unei obligaţiuni este de 1.000 u.000 u.000 = 2.m. de la cele mai diluante la cele mai puţin diluante. se urmăreşte fiecare serie de acţiuni.07.000. în exerciţiul N-1 a emis 10.A. La data emisiunii obligaţiunilor. OMEGA S. Cota de impozit pe profit este de 16%. Mai mult. conversia lor în acţiuni ordinare ar avea ca efect reducerea rezultatului net pe acţiune al activităţii ordinare aflate în stare de continuitate.N+1 fiecare 100 obligaţiuni pot fi convertite în 103 acţiuni. De asemenea. Când se analizează dacă acţiunile ordinare potenţiale sunt diluante sau antidiluante. s-a stabilit că pe 01. IAS 33 utilizează metoda „if converted” fără a o denumi într-un anume fel. drepturi de subscriere.000 u. Rezultatul net al exerciţiului N aferent acţiunilor ordinare a fost de 200.000 obligaţiuni convertibile în acţiuni ordinare. societatea avea în circulaţie 100.m. în mod separat.

. ultimele rubrici ale .200..........m....... = 4.....000 acţiuni.m. Exemplul 4 Se cunosc următoarele informaţii privind societatea ALFA..... .........85 u..........000 = 25...400...000 – 75.......000/525... la un preţ unitar de 30 u...000 x 16%)..) preţul de exercitare este de regulă mai mic decât valoarea justă a acţiunilor..000 acţ..m. nr......m/acţiune Controverse privind utilitatea indicatorului „rezultatul pe acţiune” pentru întreprinderile româneşti O....400............. Acţiuni ordinare în circulaţie...... Rezultatul aferent acţiunilor ordinare = 2........000 acţiuni Numărul de acţiuni gratuite (diluante) = 100...........840... etc.valoarea justă medie a unei acţiuni în N: 40 u.. Pentru asemenea contracte.....000 Numărul total de acţiuni ordinare efective şi potenţiale = 500.000/110......000 u.......300 Număr total de acţiuni potenţiale. De aceea. Durata de exercitare a opţiunilor: 4 ani.....m....... waranturi.. Numărul de acţiuni care ar fi fost emise la valoarea justă = 100..... Rezultatul net diluat..m..8 u......m.m........000 acţiuni Rezultatul pe acţiune diluat = 2.... ..numărul mediu ponderat de acţiuni ordinare în circulaţie: 500./500...........000 u.......000 x 1.........300 Rezultatul pe acţiune diluat pentru exerciţiul N = 200..840.......300 = 1.............. în exerciţiul N: .000 u..10.......000 x 10%) – (1...P...400... o asemenea emisiune de drepturi include un element de gratuitate.... fără plată (gratuite).000 x 30/40 = 75....m......100... În N-1 şi N nu s-au exercitat opţiuni...000......57 u..... se calculează numărul de acţiuni care ar fi fost emise la valoarea justă iar diferenţa dintre numărul de acţiuni emise şi numărul de acţiuni care ar fi fost emise la valoarea justă se tratează ca o emisiune de acţiuni ordinare.......F...000 de acţiuni ordinare. Acţiunile ordinare gratuite sunt diluante şi intră în calculul rezultatului pe acţiune diluat......000.000 obligaţiuni x 103/100.....000 + 25....m.000 Acţiuni potenţiale 10..000 = 4...............rezultatul net al perioadei aferent acţiunilor ordinare: 2....... + Dobânda economisită netă (10.000 u....în N-1 au fost emise opţiuni pentru cumpărarea a 100........... ..................110..Rezultatul net al exerciţiului...840. Prin urmare..... 94/2001 a ţinut cont de prevederile IAS 33 „Rezultatul pe acţiune” şi a introdus acest indicator ca ultimă rubrică în formatul de prezentare al contului de profit şi pierdere.000 u.... În cazul unei emisiuni de drepturi (opţiuni.....M.000 = 525........../acţ...200.... Acest lucru a reprezentat la vremea respectivă un element de noutate şi modernitate pentru mediul contabil românesc.820.....

prin Ordinul nr. reguli şi practici specifice. Explicaţia este una simplă. prezentarea unui asemenea indicator de performanţă cum este cel prevăzut de IAS 33 devine pentru întreprinderile româneşti. schimbări de estimări şi corectări de erori 1. în întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. O schimbare în estimarea contabilă este o ajustare a valorii contabile a unui activ sau unei datorii. Delimitări conceptuale Politicile contabile sunt principii. Probabil. Pieţele de capitaluri sunt extrem de sensibile la informaţia contabilă publicată de companii prin intermediul indicatorului „profit net consolidat pe o acţiune” care influenţează direct cursurile bursiere. cum ar fi rentabilitatea capitalurilor şi gradul de îndatorare.contului de profit şi pierdere din Ordinul 94/2001 prezentau rezultatul pe acţiune de bază şi rezultatul pe acţiune diluat. utlizarea unui atare indicator devine imperativă şi suntem convinşi că acest standard îşi va dovedi necesitatea. Alegerea normalizatorului contabil este una. o opţiune facultativă ce poate fi cuprinsă în Notele explicative la situaţiile financiare. În mod surprinzător. baze convenţii. Aplicarea unei cerinţe este impracticabilă atunci când o entitate nu o poate aplica după ce s-a făcut orice efort în acest sens. Astfel ultima rubrică din actualul cont de profit şi pierdere al întreprinderilor româneşti este profitul sau pierderea netă a exerciţiului financiar. normalizatorul contabil român renunţă la prezentarea indicatorului menţionat mai sus. şi a unei obligaţii asociate cu un astfel de element. în mod special acţiunile cu emisiune potenţială nu au încă aplicabilitate în contextul mediului de afaceri românesc. . IAS 8 Politici contabile. sau a valorii consumului periodic al unui activ care rezultă din evaluarea statutului actual şi beneficiilor viitoare aşteptate de la acesta. In cazul unei anumite perioade precedente. în opinia noastră. Multe companii prezintă adesea alţi indicatori de analiză financiară. mai puţin fericită. 1752/2005 care aprobă regelementările contabile conforme cu Directivele Europene. Cu toate acestea în condiţiile extinderii şi dezvoltării pieţelor de capital în România. Considerăm conţinutul IAS 33 prin prevederile sale rezonabil şi ar trebui să se dovedească fezabil pentru companiile româneşti. De asemenea este adevărat că unele dintre problemele mai complexe. opţiunea normalizatorului este legată şi de părerea analiştilor financiari cum că nu este posibil să se distileze performanţa unei organizaţii complexe într-un singur indicator. În concluzie. aplicate de o întreprindere. este imposibil de aplicat retrospectiv o schimbare într-o politică contabilă sau să se realizeze o re-raportare retrospectivă pentru corectarea unei erori dacă: (a) efectele aplicării retrospective sau re-raportarea retrospectivă nu sunt determinabile. Schimbarea în estimarea contabilă ce rezultă din noi informaţii sau din noi dezvoltări nu constituie o corectare de eroare. în mod special pentru cele cotate la bursă.

care provin dintr-o neadaptare de a folosi sau dintr-o utilizare nesatisfăcătoare ce: (a) era disponibil. Aplicarea retrospectivă înseamnă corectarea recunoaşterii. 2005). măsurării şi dezvăluirii sumelor de elemente ale situaţiilor financiare ca şi cum eroarea din perioada precedentă nu ar fi existat. greşeli în aplicarea politicilor contabile. Metoda retrospectivă constă în aplicarea unei ajustări asupra situaţiilor financiare. O schimbare de politici contabile trebuie să fie efectuată numai dacă ea este impusă printr-o reglementare sau de către un organism de normalizare contabilă sau dacă o astfel de schimbare conduce la o prezentare mai adecvată a evenimentelor sau tranzacţiilor incluse în situaţiile financiare ale întreprinderii. schimbări de estimări contabile şi corectările de erori contabile. Erorile sunt omisiuni sau inexactităţi comise în situaţiile financiare ale unei entităţi. Dacă o întreprindere efectuează o schimbare de politici contabile care rezultă fie din aplicarea unui standard care nu include prevederi tranzitorii.. cu privire la una sau mai multe perioade precedente. pentru a identifica tendinţele poziţiei ei financiare. Astfel de erori includ greşeli matematice. performanţelor sale şi fluxurilor de trezorerie presupuse de diversele activităţi. sau (c) aplicarea retrospectivă sau re-raportarea retrospectivă necesită estimări semnificative ale sumelor şi este imposibilă distingerea obiectivă a informaţiilor privind acele estimări care: (i) oferă dovezi privind circumstanţele existente la datele respective când acele sume vor fi recunoscute. Feleagă N. plecând de la data de la care aceasta (ajustarea) este luată în cont. schimbarea trebuie să fie aplicată retrospectiv . Metoda prospectivă constă în aplicarea unei ajustări asupra situaţiilor financiare. şi (ii) ar fi fost disponibile când situaţiile financiare pentru perioada precedentă au fost autorizate de a fi emise pe baza altor informaţii. 2005) Prelucrări contabile Standardul IAS 8 tratează trei probleme importante ale prelucrării contabile şi anume cazurile de: schimbări de politici contabile. Schimbări de politici contabile Utilizatorii trebuie să fie în măsură să compare situaţiile financiare ale unei întreprinderi. (b) ar fi putut să fie obţinută şi luată în cont.. atunci când situaţiile financiare ale acestor perioade au fost publicate. (Feleagă L. pe o anumită perioadă. ca şi când aceasta ar fi fost aplicată de la început. neglijenţă în prelucrare. respectând principiul permanenţei metodelor. Astfel că întreprinderea trebuie să utilizeze aceleaşi politici contabile care vor fi adoptate pentru fiecare exerciţiu.(b) aplicarea retrospectivă sau re-raportarea retrospectivă necesită presupuneri privind intenţia conducerii din perioada respectivă. Feleaga N. în întocmirea şi prezentarea acestor documente de sinteză. fie din decizia întrepriderii. (Malciu L. interpretări defectuoase a faptelor şi fraude. în mod raţional. măsurate sau dezvăluite.

5.800 . Cota de impozit pe profit este de 16%.m.Aplicarea retrospectivă presupune că entitatea trebuie să ajusteze soldul de deschidere al fiecărei componente de capital afectate. Capitalul social al societăţii X este de 21. managerii au decis să schimbe politicile contabile şi să contabilizeze dobânzile la cheltuieli.048 31. Exemplul 1 Întreprinderea X construieşte o clădire pentru nevoi proprii.6..300 u.m. Dobânzile împrumuturilor relative la această construcţie au fost până în prezent capitalizate. rezultatul nerepartizat era de 42.m. Presupunem că nu există alte componente ale capitalurilor proprii cu excepţia capitalului social şi a rezultatelor nerepartizate.4 27.000 u. în N-1. o schimbare în politica contabilă ar trebui aplicată retrospectiv cu excepţia cazului în care aceasta este imposibil să determine efectele specifice perioadei sau efectul cumulativ al schimbării.800 . înainte de deducerea cheltuielilor cu dobânzile şi a cheltuielilor cu impozitul pe profit. şi 10. în exerciţiile anterioare lui N-1.800 37. Contul de profit şi pierdere pentru exerciţiul N şi pentru exerciţiul N-1 (retratat) se prezintă astfel: Rubrici Rezultat contabil înainte de deducerea dobânzilor şi a impozitului pe profit Cheltuieli privind dobânzile Rezultatul contabil înainte de impozitare Cheltuieli privind impozitul pe profit Rezultatul net N 63.340 .752 La începutul exerciţiului N-1.000 u.300 56.072 u.9.752 u.165.700 .000 u. cheltuieli cu dobânzile exerciţiului curent 6.. Totuşi.460 u. Întreprinderea nu a început să amortizeze clădirea deoarece aceasta nu este încă dată în funcţiune. Ei consideră că noua politică conduce la o mai mare transparenţă a costurilor finanţării şi face situaţiile financiare a lui X comparabile cu cele ale altor întreprinderi din aceeaşi ramură.072 47.000 . de 63.m. Dobânzile capitalizate au fost de: 5. .m.. şi cheltuieli cu impozitul pe profit 9.6.m.m. iar la închiderea exerciţiului N-1.6 .628 N-1 (retratat) 37.920 u. pentru perioada cea mai veche prezentată. Contul de profit şi pierdere publicat în exerciţiul N-1 se prezintă astfel: Rezultat contabil înainte de deducerea dobânzilor şi a impozitului pe profit Cheltuieli privind dobânzile Rezultatul contabil înainte de impozitare Cheltuieli privind impozitul pe profit Rezultatul net 37. Contul de profit şi pierdere al exerciţiului N prezintă un rezultat contabil. În cursul exerciţiului N.5.460 32.174. 73. ca şi când noua metodă ar fi fost totdeauna aplicată.m.

8 21.000 21.759. la rândul ei.2 rezultatul nerepartizat la 31.N1 (10.000 .920 – 10.442.557.460)x 84% O schimbare în politica contabilă nu trebuie confundată cu adoptarea unei noi politici contabile.920x16%) Capitalurile proprii la deschiderea exerciţiului N-1 ajustate Rezultatul exerciţiului N-1 = Capitalurile proprii la închiderea exerciţiului N-1 Rezultatul exerciţiului N = Capitalurile proprii la închiderea exerciţiului N Capital social 21.722.442.8 53.6 62.9.586. În prezent.8 Informaţii furnizate în notele explicative: În exerciţiul N.6 Scade rezultatul exerciţiului 4.2 27.2 27.4 Informaţii Efectul asupra exerciţiilor anterioare lui N-1 Scade rezultatul exerciţiului 9. Schimbarea de politici contabile s-a realizat retrospectiv şi informaţiile comparative pentru N-1 au fost retratate.350.9. . Efectele schimbării asupra exerciţiului N-1 şi asupra exerciţiilor anterioare lui N-1 sunt: Informaţii Efectul asupra exerciţiului N-1 Cresc cheltuielile privind 5.6 80.920x16%) Scad activele imobilizate şi 13. s-a procedat la capitalizarea costurilor împrumuturilor.460 dobânzile Scad cheltuielile cu impozitul 873.165. Managerii consideră că noua politică conduce la o mai mare transparenţă a costurilor finanţării şi face situaţiile financiare ale lui X comparabile cu cele ale altor întreprinderi din aceeaşi ramură.8 47.000 .628 128. ele sunt considerate cheltuieli ale exerciţiului curent.8 Total 63.000 21.12.557. societatea a schimbat politicile referitoare la tratamentul costurilor împrumuturilor.Situaţia variaţiei capitalurilor proprii.000 Rezultat nerepartizat 42.920 – 10.165. Următoarele nu reprezintă schimbări în politica contabilă: a) adoptarea sau alterarea iniţială a unei politici contabile necesară datorită evenimentelor sau tranzacţiilor care sunt clar diferite în substanţă de cele care au avut loc anterior.8 (10. În exerciţiile anterioare.350. se va prezenta după cum urmează: Rubrici Capitalurile proprii la deschiderea exerciţiului N-1 Efectul schimbărilor de politici (10.722.000 35. sau b) adoptarea iniţială a unei politici contabile în recunoaşterea evenimentelor sau tranzacţiilor care se derulează pentru prima oară sau care anterior au avut un efect neînsemnat.628 110.172.920+5.8 47.

N-2. să presupunem că o companie a folosit metoda terminării lucrărilor şi apoi adoptă metoda procentajului de avansare pentru noile contracte. in principiu. sau (b) perioada schimbării şi perioadele viitoare. a duratei de utilitate sau a ritmului aşteptat de consumare a avantajelor economice viitoare procurate de imobilizările corporale şi necorporale. multe rubrici ale situaţiilor financiare pot să nu fie măsurate cu precizie. inerente în activităţile unei întreprinderi. Diferenţa dintre o schimbare în politică şi adoptarea unei noi politici pentru evenimente economice diferite nu este întotdeauna uşor de sesizat. Schimbările de estimări contabile sunt greu de acceptat. furnizarea unor informaţii adecvate. Poate fi necesară. la sfârşitul duratei sale de utilitate. unul din domeniile în care judecăţile referitoare la estimări ocupă un loc central îl constituie şi întreaga problematică a amortizării. schimbarea aparentă de politică rezultă din aplicarea unei politici la un set nou de circumstanţe economice. de exemplu. la un preţ de 7.. Dacă nu a exista nicio schimbare în natura acestor contracte. Acele măsurători. totodată. solicitându-se. schimbarea este tratată ca o schimbare de estimare contabilă.01. IAS 8 stipulează că efectul unei schimbări într-o estimare contabilă va fi recunoscut în perspectivă prin includerea acesteia în profit sau pierdere în: (a) perioada schimbării. probabil având termen mai lungi sau structuri de cost mai uşor de estimat. Exemplul 2 Întreprinderea X a achiziţionat un produs program.000 u. Totodată un terţ s-a angajat să cumpere acest produs. atunci noua politică contabilă nu reprezintă neapărat o schimbare în politica contabilă. pentru acest program. după 2 ani. având în vedere incertitudinea tipică riscului asigurării. IAS 39. dar pot să fie numai estimate. În mod normal. Diferenţierea între schimbările din politicile contabile şi schimbările din estimările contabile ar putea cauza anumite dificultăţi în evaluarea de asigurări.m. după cum vom discuta în următoarea secţiune). Dar dacă noile contracte sunt substanţial diferite de contractele precedente.. conducerea reexaminează durata de . provizionării şi deprecierii activelor.De exemplu. Totodată. dacă schimbarea afectează doar acea perioadă. la 01. În astfel de cazuri.” Uneori.34 stabileşte că “o estimare poate avea nevoie de revizuire dacă schimbările apar în circumstanţele pe care a fost bazată estimarea sau ca rezultat al unei informaţii noi sau unei experienţe mai mari . Schimbările de estimări contabile Ca rezultat al elementelor nesigure. sunt estimări. In loc. datorită acţiunii principiului permanenţei metodelor. Conducerea întreprinderii a estimat o durată de utilitate de 5 ani.m. la un cost de achiziţie de 112. Având în vedere evoluţia progresului în domeniul informaticii. Totuşi atunci când circumstaţe noi pun în discuţie estimarea iniţială se poate proceda la o schimbare de estimare contabilă. estimarea creanţelor incerte. estimarea presupune judecăţi bazate pe informaţiile cel mai recent disponibile şi cele mai fiabile..000 u. dacă schimbarea le afectează pe amândouă. înseamnă că este vorba de o schimbare a politicii contabile (care ar trebui aplicată retroactiv la contractele existente anterior. este dificil să se distingă între o schimbare de politici contabile şi o schimbare de estimare contabilă.

în timpul anului fiscal este folosită de obicei o formulă complementară de corectare. sau (b) dacă eroarea a apărut înainte de cea mai devreme perioadă precedentă. Exemplul 3 .utilitate a activului şi estimează că durata reziduală cea mai adecvată este de 2 ani. reraportarea bilanţurilor de început ale activelor.000-7. Omisiunile sau raportarea eronată a articolelor sunt materiale dacă ar putea. Notele explicative (anexele) trebuie să ofere o informare completă privind natura efectului erorii. Unele dintre erorile observate în concordanţă cu IAS 8 au o valoare mică şi. mai mare dar şi rezultatele exerciţiului viitor N+1. de (70. pasivelor şi capitalului propriu pentru cea mai devreme perioadă precedentă prezentată.000 u.m.000 u. evaluarea şi prezentarea unui element al situaţiilor financiare sau informaţia oferită în legătură cu acesta.m. În fiecare din exerciţiile N şi N+1 întreprinderea va înregistra cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor. Pentru exerciţiile N-2 şi N-1. erori fundamentale sunt uneori descoperite doar în următorii ani fiscali.m. Erorile perioadei precedente Cu excepţia cazului în care este imposibil de determinat efectele specifice perioadei sau efectul cumulativ al erorii. Erorile pot fi legate de recunoaşterea.500 u.000(x2) Valoarea netă contabilă a imobilizării rămasă după al doilea an va fi: (112. 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” 2808 „Amortizarea altor imobilizări necorporale” 21. Acţiunea schimbării de estimare contabilă se face întotdeauna prospectiv şi nu retrospectiv.000) / 2 = 31. întreprinderea calculează şi contabilizează o amortizare de: (112.000 -7.500 u.500(x2) Concluzie: Schimbarea de estimare contabilă a afectat rezultatul exerciţiului curent N pentru că mărimea cheltuielilor e cu 10. Estimările privind valoarea reziduală nu se modifică.000) = 70.00042. individual sau colectiv. să influenţeze deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situaţiilor financiare. Totuşi. Dacă erorile au fost descoperite în timpul anului fiscal când au avut loc. 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” 2808 „Amortizarea altor imobilizări necorporale” 31.000) / 5 = 21.m. o entitate va trebui să corecteze retrospectiv erorile perioadei precedente în primul set de situaţii financiare autorizate pentru a fi emise după descoperirea acesteia prin: (a) retratarea sumelor comparative pentru perioadele precedente prezentate în care a apărut eroarea. acestea sunt corectate înainte de publicarea situaţiilor financiare aprobate.

Profit acumulat de Rezultatele anilor deschidere dacă anteriori retratate eroarea nu a fost pentru a corecta eliminată eroarea. atunci când un angajat a prestat servicii în schimbul beneficiilor ce urmează a fi plătite în viitor. În exerciţiul N+1 se constată eroarea din planul de amortizare conform căreia amortizarea anuală este de 110.m. Este vorba de o eroare mică şi corectarea ei se face în exerciţiul astfel: 6811 „Cheltuieli de exploatare = privind amortizarea imobilizărilor” 2812 „Amortizarea construcţiilor” 120 Concluziile analizei noastre sunt prezentate în următorul tabel: Sumarul schimbărilor contabile şi modalităţi de raportare Tipul de schimbare contabilă Abordarea contabilă recomanda tă Politica contabilă Corectarea Situaţii ulterioară cu comparative şi care a fost rezultatele anilor identificată anteriori Profit acumulat de deschidere retratate în toate perioadele precedente afectate. Standardul cere unei întreprinderi să recunoască: (a) o datorie. IAS 19 Beneficiile angajaţilor Obiectivul acestui standard este de a descrie contabilizarea şi prezentarea informaţiilor referitoare la beneficiile angajaţilor.În exerciţiul N s-a întocmit un plan de amortizare a unei clădiri conform căruia amortizarea anuală era de 110. şi . Profit acumulat de deschidere doar pentru perioada curentă Ajustarea din urmă necalculată sau raportată Rezultatele anilor anteriori retratate la a nouă politică Politica contabilă Situaţie obişnuită Retroactiv Capacitatea de retratare doar a bilanţurilor de deschidere Estimare contabilă Retroactiv Rezultatele anteriori neschimbate anilor rămân Prospectiv Eroare contabilă Retroactiv Rezultatele anilor anteriori rămân neschimbate Noi estimări aplicate doar contabilităţii pentru perioadele curentă şi viitoare.m.500 u.380 u.

sau subvenţionate) pentru angajaţii curenţi. maşini şi bunuri sau servicii gratuite. jubilee sau alte beneficii ce decurg din servicii pe termen lung. (e) compensaţii sub forma participaţiilor la capitalurile proprii. Activităţile neoficiale dau naştere la o obligaţie implicită când întreprinderea nu are o altă alternativă realistă decât să plătească beneficiile angajaţilor. Un exemplu de o obligaţie implicită este situaţia în care o modificare a practicilor neoficiale ale unei întreprinderi ar produce o deteriorare neacceptabilă a relaţiei întreprinderii cu angajaţii ei. (b) în baza unor dispoziţii legislative sau prin contracte la nivel de sector de activitate. şi asistenţă medicală post-angajare. sau (c) prin acele practici neoficiale care dau naştere la o obligaţie implicită. sau alte planuri cu mai mulţi angajatori.(b) o cheltuială. prin care întreprinderile sunt solicitate să contribuie la planuri naţionale. Un angajat poate presta . ale sectoarelor de activitate. (b) beneficii post-angajare. Arie de aplicabilitate Acest standard trebuie aplicat de un angajator la contabilizarea beneficiilor angajaţilor. soţilor acestora. copiilor sau altor persoane dependente. Acest standard se aplică tuturor beneficiilor angajaţilor. asigurări de viaţă post-angajare. Beneficiile angajaţilor includ: (a) beneficii pe termen scurt. Acest standard nu tratează raportarea planurilor de beneficii ale angajaţilor (a se vedea IAS 26. Beneficiile angajaţilor includ beneficii furnizate fie angajaţilor. beneficii pentru perioade cu indisponibilităţi pe termen lung şi. Contabilitatea şi raportarea planurilor de pensii). cum ar fi indemnizaţii. cum ar fi societăţile de asigurări. atunci când întreprinderea consumă beneficiile economice ce apar ca urmare a serviciului prestat de un angajat în schimbul beneficiilor. (cum ar fi asistenţa medicală. fie persoanelor dependente de acestea şi pot fi achitate prin plăţi (sau prin furnizarea de bunuri sau servicii) făcute fie în mod direct angajaţilor. Deoarece fiecare categorie identificată mai sus de Ia (a) la (e) are caracteristici diferite. alte beneficii de pensionare. grupuri de angajaţi sau reprezentanţi ai acestora. concedii de odihnă anuale plătite şi concedii medicale plătite. acest standard stabileşte cerinţe separate pentru fiecare categorie. salarii şi contribuţii la asigurările sociale. sau altora. cum ar fi pensiile. cazare. (d) beneficii pentru încheierea contractului de muncă. dacă nu sunt plătibile în totalitate în termen de douăsprezece luni după încheierea perioadei. care includ plăţi în urma plecărilor pe termen lung din serviciu cu sau fără garantarea păstrării postului respectiv. planuri de prime şi participări la profit (dacă se plătesc în douăsprezece luni de la sfârşitul perioadei) şi beneficii nemonetare. planuri de prime şi compensaţii amânate. (c) alte beneficii pe termen lung. incluzându-le şi pe acelea ce sunt furnizate: (a) în baza unor planuri oficiale sau alte contracte oficiale între o întreprindere şi angajaţi individuali. participări la profit. de stat.

în baza cărora o întreprindere furnizează unuia sau mai multor angajaţi beneficii postangajare. altele decât planurile de contribuţii determinate. Planurile de contribuţii determinate sunt planuri de beneficii post-angajare. ocazional sau temporar. termenul de angajaţi include directorii şi alţi membri ai personalului de conducere. Beneficii pe termen scurt ale angajaţilor sunt beneficii ale angajaţilor (altele decât beneficiile pentru încheierea contractului de muncă şi compensaţiile sub forma participaţiilor ta capitalurile proprii) care sunt datorate. cu o jumătate de normă. bazându-se pe faptul că atât contribuţia. Pentru scopul acestui Standard. în baza cărora o întreprindere plăteşte contribuţii fixe într-o entitate separată (un fond) şi nu va avea nici o obligaţie legală sau implicită de a plăti contribuţii suplimentare dacă fondul nu deţine suficiente active pentru a plăti toate beneficiile angajaţilor aferente serviciului prestat de angajat în perioadele curente sau anterioare. beneficiile pentru încheierea contractului şi compensaţiile sub forma participărilor la capitalurile proprii) care nu sunt datorate în totalitate în .servicii către o întreprindere lucrând cu normă întreagă. şi (b) folosesc acele active pentru a asigura beneficii angajaţilor mai multor întreprinderi. Definiţii Beneficiile angajaţilor sunt toate formele de contraprestaţii acordate de o întreprindere în schimbul serviciului prestat de angajaţi. Beneficiile post-angajare sunt beneficiile angajaţilor (altele decât beneficiile pentru încheierea contractului de muncă şi compensaţiile sub forma participărilor la capitalurile proprii) care sunt plătibile după încheierea contractului de angajare. Planurile de beneficii determinate sunt planuri de beneficii post-angajare. Planurile cu mai mulţi angajatori sunt planuri de contribuţii determinate (altele decât planurile de stat) sau planuri de beneficii determinate (altele decât planurile de stat) care: (a) pun în comun activele cu care au contribuit diferite întreprinderi care nu se află sub control comun. Planurile de beneficii post-angajare sunt contracte oficiale sau neoficiale. Alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor sunt beneficiile angajaţilor (altele decât beneficiile post-angajare. permanent. cât şi nivelurile beneficiului sunt determinate fără a se ţine seama de identitatea întreprinderii care angajează personalul în cauză. în termen de douăsprezece luni de la sfârşitul perioadei în care angajaţii prestează serviciul în cauză. în totalitate.

şi (b) efectele schimbărilor în ipotezele actuariale. .termen de douăsprezece luni. între părţi aflate în cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv. de fapt). a plăţilor viitoare previzionate cerute pentru a stinge obligaţia ce rezultă din serviciul angajatului în perioadele curente şi anterioare. fără scăderea oricăror active ale planului. Valoarea justă: este suma la care poate fi tranzacţional un activ sau decontată o datorie. Planurile de compensaţii sub forma participaţiilor la capitalurile proprii sunt contracte oficiale sau neoficiale. Compensaţiile sub forma participaţiilor la capitalurile proprii sunt beneficiile angajaţilor. sau (b) valoarea obligaţiei întreprinderii către angajaţi depinde de preţul viitor al instrumentelor financiare de capitaluri proprii emise de întreprindere. în baza cărora o întreprindere oferă compensaţii sub forma participaţiilor la capitalurile proprii pentru unul sau mai mulţi angajaţi. mai puţin orice costuri pentru administrarea planului şi mai puţin orice impozit de plătit prin însuşi acest plan. Cheltuielile cu dobânzile reprezintă creşterea înregistrată în timpul unei perioade în valoarea actualizată a unei obligaţii privind beneficiul determinat. ce apare pentru că beneficiile sunt cu o perioadă mai aproape de achitare. Rentabilitatea activelor planului reprezintă dobânda. Costul serviciilor curente reprezintă creşterea valorii actualizate a unei obligaţii privind beneficiul determinat. împreună cu câştiguri şi pierderi realizate sau nerealizate generate de activele planului. ce rezultă din serviciul angajatului în perioada curentă. Valoarea actualizată a unei obligaţii privind beneficiul determinat este valoarea actualizată. Beneficiile legitime ale angajaţilor sunt beneficiile angajaţilor ce nu sunt condiţionate de angajări viitoare. Câştigurile si pierderile actuariale cuprind: (a) ajustări din experienţa (efectele diferenţelor între ipoteze actuariale anterioare şi ceea ce s-a întâmplat. dividendele şi orice alt venit ce derivă din activele planului. Beneficiile pentru încheierea contractului de muncă sunt beneficii ale angajaţilor ce se plătesc fie ca rezultat al: (a) deciziei unei întreprinderi de a încheia contractul unui angajat înainte de data normală de pensionare. de bunăvoie. după sfârşitul perioadei în care angajaţii prestează serviciul în cauză. în baza cărora fie: (a) angajaţii au dreptul să primească instrumente financiare de capitaluri proprii emise de întreprindere (sau de societatea-mamă a acesteia). sau (b) a deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar plecarea în şomaj în schimbul acelor beneficii.

şi (d) beneficii nemonetare (cum sunt asistenţa medicală. (c) participări la profit şi prime de plătit în termen de douăsprezece luni de la sfârşitul perioadei în care angajaţii prestează serviciul în cauză. Stocuri. pentru că nu sunt cerute ipoteze actuariale pentru a evalua obligaţia sau costul şi nu există nici o posibilitate de apariţie a unui câştig sau a unei pierderi actuariale. de exemplu. cu excepţia cazului în care un alt Standard Internaţional de Contabilitate recomandă sau permite includerea beneficiilor în costul unui activ (a se vedea. IAS 2. Mai mult. atunci când absenţele se aşteaptă să aibă loc în termen de douăsprezece luni de la sfârşitul perioadei în care angajaţii prestează serviciul în cauză. la o reducere a plăţilor viitoare sau la o rambursare de numerar. de exemplu. sau subvenţionate) pentru angajaţii curenţi. Contabilizarea beneficiilor pe termen scurt ale angajaţilor este în general simplă. Costul serviciilor anterioare poate să fie pozitiv (dacă beneficiile sunt introduse sau îmbunătăţite) sau negativ ( dacă beneficiile existente sunt reduse). maşini şi bunuri sau servicii gratuite. salarii şi contribuţii la asigurările sociale. cazarea. sau altor beneficii pe termen lung ale angajaţilor. după deducerea oricărei valori deja plătite. întreprinderea trebuie să recunoască valoarea neactualizată a beneficiilor pe termen scurt ale angajaţilor. o întreprindere trebuie să recunoască acel exces ca activ (cheltuială plătită anticipat) în măsura în care plata anticipată va conduce. Recunoaştere şi evaluare Toate beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor Atunci când un angajat a prestat un serviciu către o întreprindere în timpul unei perioade contabile. şi (b) ca şi cheltuială. aşteptate a fi plătite în schimbul acelui serviciu: (a) ca datorie (cheltuiala angajată). (b) absenţe pe termen scurt compensate (cum sunt concediul de odihnă anual plătit şi concediul medical plătit). şi IAS16. Dacă valoarea deja plătită depăşeşte valoarea neactualizată a beneficiilor. Absenţe compensate pe termen scurt . obligaţiile privind beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor sunt evaluate pe o bază neactualizată. Imobilizări corporale). Beneficii pe termen scurt ale angajaţilor Beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor includ articole ca: (a) indemnizaţii. ce rezultă în perioada curentă din introducerea sau schimbarea beneficiilor post-angajare.Costul serviciilor anterioare este creşterea valorii actualizate a obligaţiei privind beneficiul determinat pentru serviciul angajatului în perioade anterioare.

Când angajaţii prestează un serviciu care creşte dreptul lor la absenţe viitoare compensate. angajaţii au dreptul la o plată în numerar pentru dreptul nefolosit la plecarea din întreprindere) sau nelegitime (când angajaţii nu au dreptul la o plată în numerar pentru dreptul nefolosit la plecare). Obligaţia există şi este recunoscută chiar dacă absenţele compensate sunt nelegitime.Întreprinderea trebuie să recunoască costul previzional al beneficiilor pe termen scurt ale angajaţilor sub forma absenţelor compensate. apare o obligaţie. conform paragrafului 10. . cum ar fi concedii. când: (a) întreprinderea are o obligaţie legală sau implicită pentru a face astfel de plăţi ca rezultat al evenimentelor anterioare. dacă nu se utilizează în întregime dreptul aferent perioadei curente. când acestea au loc. Absenţele compensate acumulate sunt acelea care sunt reportate şi pot fi folosite în perioade viitoare. maternitate sau paternitate. şi (b) în cazul absenţelor compensate neacumulate. şi numai atunci. Dreptul la absenţe compensate se împarte în două categorii: (a) prin acumulare. Măsurarea unor astfel de obligaţii implicite reflectă posibilitatea ca unii angajaţi să poată pleca din întreprindere fără a primi procente din profit. O întreprindere poate compensa angajaţii pentru absenţe din diferite motive. îndeplinirea datoriei de jurat şi serviciu militar. angajaţii primesc procente din profit doar dacă ei rămân în întreprindere pentru o perioadă specificată.după cum urmează: (a) în cazul absenţelor compensate acumulate. şi (b) poate fi făcută o estimare certă a obligaţiei. serviciu ce creşte valoarea de plătit dacă angajaţii rămân în serviciu până la terminarea perioadei specificate. disponibilităţi pe termen scurt şi pe caz de boală. Astfel de planuri creează o obligaţie implicită la fel ca serviciul prestat de angajaţi. Absenţele compensate acumulate pot fi fie legitime (cu alte cuvinte. Planuri privind participarea la profit şi primele O întreprindere trebuie să recunoască costul previzional al participării la profit şi primelor cuvenite în conformitate cu paragraful 10. deşi posibilitatea ca angajaţii să poată pleca înainte de a folosi un drept nelegitim acumulat afectează evaluarea respectivei obligaţii. atunci. O obligaţie actualizată există atunci. Pe baza unor planuri de participare la profit. când angajaţii prestează un serviciu ce măreşte dreptul lor la absenţe compensate viitoare. când întreprinderea nu are o altă alternativă realistă decât să efectueze aceste plăţi. O întreprindere trebuie să evalueze costul absenţelor compensate acumulate ca fiind valoarea suplimentară pe care întreprinderea prevede să o plătească drept rezultat al dreptului nefolosit ce s-a acumulat la data bilanţului. şi (b) prin neacumulare. şi numai atunci.

valoarea beneficiilor post-angajare primite de angajat este determinată de valoarea contribuţiilor plătite de o întreprindere (şi poate.O întreprindere poate să nu aibă o obligaţie legală de a plăti o primă. O întreprindere aplică acest Standard tuturor contractelor de acest gen. O obligaţie derivată în baza unui plan de participare la profit şi de prime rezultă din serviciul angajatului şi nu dintr-o tranzacţie cu proprietarii întreprinderii. o întreprindere recunoaşte costul planurilor de participare la profit şi de prime nu ca distribuire a profitului net. aşa cum derivă din termenii şi condiţiile principale. împreună cu venituri din investiţii. de exemplu: (a) beneficii de retragere. în unele cazuri. Dacă plăţile de participare la profit şi ale primelor nu se fac în totalitate în termen de douăsprezece luni după sfârşitul perioadei în care angajaţii au prestat serviciul în cauză. şi . depinzând de substanţa economică a planului. fie ca planuri de beneficii determinate. o întreprindere are obiceiul de a plăti prime. Măsurarea obligaţiei implicite reflectă posibilitatea ca unii angajaţi să poată pleca din întreprindere fără a primi o primă. şi (b) alte beneficii post-angajare. cum sunt pensiile. De aceea. Dacă plăţile de participare la profit şi ale primelor satisfac definiţia compensaţiilor sub forma participării la capitalurile proprii. (b) întreprinderea determină sumele de plătit înainte de autorizarea pentru depunere a situaţiilor financiare. Cu toate acestea. Planurile de beneficii post-angajare sunt clasificate fie ca clanuri de contribuţii determinate. ci ca o cheltuială. fie ca implică sau nu stabilirea unei entităţi separate pentru a primi contribuţiile şi pentru a plăti beneficiile. sau (c) experienţa anterioară este foarte clară în ce priveşte valoarea obligaţiei implicite a întreprinderii. Întreprinderea poate face o estimare serioasă în legătură cu obligaţia ei implicită sau legală pe baza unui plan de participare la profit sau de atunci şi numai atunci. În cazul planurilor de contribuţii determinate: (a) obligaţia legală sau implicită a întreprinderii este limitată la valoarea cu care se hotărăşte să se contribuie la fond. cum sunt asigurările de viaţă post-angajare şi asistenţa medicală post-angajare. Contractele prin care o întreprindere furnizează beneficii post-angajare sunt planuri de beneficii post-angajare. În astfel de cazuri. apărute din contribuţii. aceste plăţi sunt alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor (ase vedea paragrafele 126131). şi de angajat) unui plan de beneficii post-angajare sau unei societăţi de asigurări. când: (a) termenii oficiali ai planului conţin o formulă de determinare a valorii beneficiului. de asemenea. Beneficii post-angajare: distincţia între planuri de contribuţii determinate şi planuri de beneficii determinate Beneficiile post-angajare includ. întreprinderea are o obligaţie implicită pentru că aceasta nu are o altă alternativă realistă decât de a plăti aceste prime. Astfel. o întreprindere le tratează conform paragrafelor 144-152.

în baza căreia întreprinderea (în mod direct. Beneficiile asigurate printr-un contract de asigurări nu au nevoie să se afle într-o relaţie directă sau automată cu obligaţia întreprinderii faţă de beneficiile angajaţilor. Pe baza planurilor de beneficii determinate: (a) întreprinderea are obligaţia să furnizeze angajaţilor curenţi şi foştilor angajaţi beneficiile convenite. fie în mod direct.(b) în consecinţă. o obligaţie implicită poate apărea atunci când o întreprindere are un istoric care dovedeşte că obişnuieşte creşterea beneficiilor foştilor angajaţi pentru a ţine pasul cu inflaţia. prin plan) o obligaţie implicită sau legală: (a) să plătească beneficiile angajaţilor în mod direct. fie în mod indirect. asupra întreprinderii. în fond. Întreprinderea trebuie să trateze un astfel de plan ca pe un plan de contribuţii determinate. sau (b) să plătească contribuţii-sume suplimentare dacă asigurătorul nu plăteşte toate beneficiile viitoare ale angajatului raportate la serviciul acestuia în perioade curente sau anterioare. în mod indirect prin plan. prin mecanismul de stabilire a primelor viitoare sau printr-o relaţie de afiliere cu . Exemple de cazuri în care o obligaţie a întreprinderii nu este limitată la valoarea cu care se hotărăşte să se contribuie la fond sunt cele în care întreprinderea are o obligaţie legală sau implicită prin intermediul: (a) unei formule de beneficiu al planului care nu este legat în mod exclusiv de valoarea contribuţiilor. Beneficii asigurate O întreprindere poate plăti prime de asigurare pentru a finanţa un plan de beneficii post-angajare. riscul actuarial (acela că beneficiile vor fi mai mici decât se aşteaptă) şi riscul investiţiei (acela. chiar dacă nu are nici o obligaţie legală de a face acest lucru. întreprinderea trebuie să trateze planul ca pe un plan de beneficii determinate. prin mecanismul de stabilire a (în mod direct. mai puţin dacă întreprinderea va avea (fie în mod direct. fie în mod indirect printr-un plan. (b) unei garanţii. sau (c) acelor practici neoficiale ce dau naştere la o obligaţie implicită. a rentabilităţii specificate a contribuţiilor. Când o întreprindere finanţează o obligaţie privind beneficiul post-angajare prin contribuţia la o poliţă de asigurare. Planurile de beneficii post-angajare ce presupun contracte de asigurare sunt supuse aceleiaşi distincţii între contabilizare şi finanţare ca şi alte planuri finanţate. Dacă întreprinderea reţine o astfel de obligaţie legală sau implicită. în mod indirect prin plan. că activele investite vor fi insuficiente pentru a putea genera beneficiile aşteptate) cad asupra angajatului. atunci când sunt cuvenite. obligaţia întreprinderii poate să crească. şi (b) riscul actuarial (acela că beneficiile vor costa mai mult decât se aşteaptă) şi riscul investiţiei cad. De exemplu. Dacă experienţa actuarială sau investiţională sunt mai slabe decât se aşteaptă.

ci şi de abilitatea (şi dorinţa) întreprinderii de a îmbunătăţi orice deficit în activele fondului. Recunoaştere şi evaluare Planurile de beneficii determinate pot fi nefinanţate sau pot fi. nu sunt cerute ipoteze actuariale pentru evaluarea obligaţiei sau cheltuielii şi nu există nici o posibilitate pentru pierderi sau câştiguri actuariale. Prin urmare. după deducerea oricărei contribuţii deja plătite. de exemplu. pentru că ele pot fi achitate mulţi ani după ce angajaţii prestează serviciul în cauză. pentru că obligaţia întreprinderii raportoare pentru fiecare perioadă este determinată de sumele cu care s-a contribuit în acea perioadă. finanţate prin contribuţii ale unei întreprinderi. depinde nu doar de poziţia financiară şi de performanţa investiţională a fondului. garantează riscurile actuariale şi de investiţie asociate planului. şi pentru că există o posibilitate de câştiguri sau pierderi actuariale. Stocuri. cu excepţia cazului în care un alt Standard Internaţional de Contabilitate cere sau permite includerea contribuţiei în costul unul activ (a se vedea. o reducere a plăţilor viitoare sau o rambursare de numerar. sau fond. exceptând cazul când ele nu sunt cuvenite în totalitate în termen de douăsprezece luni de la sfârşitul perioadei în care angajaţii prestează serviciul în cauză. obligaţiile sunt evaluate pe o bază neactualizată. În cazul în care contribuţia deja plătită depăşeşte contribuţia cuvenită pentru serviciu înainte de data bilanţului. întreprinderea trebuie să recunoască contribuţia de plătit la un plan de contribuţii determinat în schimbul contribuţia de plătit la un plan de contribuţii determinat în schimbul acelui serviciu: (a) ca datorie (cheltuială angajată). Beneficii post-angajare: planuri de beneficii determinate Contabilizarea planurilor de beneficii determinate este complexă pentru că sunt cerute ipoteze actuariale pentru evaluarea obligaţiei şi cheltuielii. şi IAS 16. Imobilizări corporale). obligaţiile sunt măsurate pe o bază neactualizată. şi (b) ca şl cheltuială. Mai mult. din punct de vedere juridic. în timpul unei perioade. În consecinţă. Mai mult. Plata beneficiilor finanţate. IAS 2. în măsura în care plata anticipată va conduce la. într-o entitate. de exemplu. plata primelor nu echivalează cu un contract privind o contribuţie determinată. în totalitate sau parţial. Recunoaştere şi evaluare Atunci când un angajat a prestat un serviciu în cadrul unei întreprinderi. ce este. Beneficii post-angajare: planuri de contribuţii determinate Contabilizarea planurilor de contribuţii determinate este simplă. în fond. întreprinderea. o întreprindere trebuie să recunoască acel exces ca activ (cheltuială anticipată). cheltuiala .asigurătorul) reţine o obligaţie legală sau implicită. şi câteodată ale angajaţilor ei. atunci când acestea sunt cuvenite. separat de întreprinderea raportoare şi din care sunt plătite beneficiile angajatului. în consecinţă.

recunoscută pentru un plan de beneficii determinate nu reprezintă în mod necesar valoarea contribuţiei cuvenite pe perioada respectivă. O întreprindere trebuie să contabilizeze nu doar obligaţia ei legală, sub incidenţa clauzelor oficiale dintr-un plan de beneficii determinate, dar şi orice obligaţie implicită ce apare din practicile neoficiale ale întreprinderii. Practicile neoficiale dau naştere la o obligaţie implicită, dacă întreprinderea nu are o altă alternativă realistă decât plata beneficiilor angajatului. Un exemplu de obligaţie implicită este atunci când o modificare în practicile neoficiale ale întreprinderii ar cauza deteriorări inacceptabile ale relaţiei acesteia cu angajaţii. Clauzele formale ale unui plan de beneficii determinate pot permite unei întreprinderi să-şi încheie obligaţia ce-i revine în baza acelui plan. Totuşi, de obicei, este dificil pentru o întreprindere să anuleze un plan, dacă angajaţii sunt păstraţi. De aceea, în absenţa unei dovezi contrare, contabilizarea beneficiilor postangajare presupune ca o întreprindere, care în mod curent promite astfel de beneficii, să continue să facă acest lucru pentru angajaţii ei în cursul perioadei de muncă rămase până la pensie. IFRS 2 Plăţile în acţiuni Obiectivul acestui standard este specificarea raportării financiare de către o entitate atunci când aceasta întreprinde o tranzacţie cu plata pe bază de acţiuni. În special se cere ca o entitate să reflecte în profitul sau pierderea sa, precum şi în poziţia sa financiară, efectele tranzacţiilor cu plata pe bază de acţiuni, inclusiv cheltuielile asociate tranzacţiilor în care sunt acordate angajaţilor opţiuni pe acţiuni. Acest IFRS cere ca o entitate să recunoască tranzacţiile cu plata pe bază de acţiuni în situaţiile sale financiare, inclusiv tranzacţiile cu angajaţii sau alte părţi care vor fi decontate în numerar, alte active sau instrumente de capitaluri proprii ale entităţii. Nu există excepţii la acest IFRS, altele decât pentru tranzacţiile pentru care se aplică alte standarde. Acesta se aplică de asemenea transferurilor de instrumente de capitaluri proprii ale societăţii-mamă sau instrumentelor de capitaluri proprii ale unei entităţi în cadrul aceluiaşi grup ca şi entitatea către părţile care au furnizat bunuri sau servicii entităţii. Acest IFRS stabileşte principiile de evaluare şi cerinţele specifice pentru trei tipuri de tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni: 1. tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în instrumente de capitaluri proprii ale entitatii, în care entitatea primeşte bunuri sau servicii drept contravaloare pentru instrumentele sale de capitaluri proprii (inclusiv acţiuni sau operaţiuni pe acţiuni); 2. tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în numerar, în care entitatea achiziţionează bunurile sau serviciile angajând datorii către furnizorul acelor bunuri sau servicii pentru sume bazate pe preţul (sau valoarea) acţiunilor sau altor intrumente de capitaluri proprii ale entităţii; şi

3. tranzacţii în care entitatea primeşte sau achiziţionează bunuri sau servicii şi termenii acordului permit fie entităţii, fie furnizorului acelor bunuri sau servicii alegerea modului de decontare fie în numerar, fie prin emiterea unor instrumente de capitaluri proprii. Pentru tranzacţiile cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în instrumente de capitaluri proprii ale entităţii, acest IFRS cere ca o entitate să evalueze bunurile sau serviciile primite şi creşterea aferentă în capitalurile proprii directe, la valoarea justă a bunurilor sau serviciilor primite, cu excepţia cazului în care această valoare justă nu poate fi estimată credibil. Dacă enitatea nu poate estima credibil valoarea justă a bunurilor sau serviciilor primite, entităţii i se cere să evalueze valoarea acestora şi creşterea corespunzătoare în capitalurile proprii indirect, în raport cu valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate. În plus: 1. pentru tranzacţiile cu angajaţii şi alte persoane care prestează servicii similare, entităţii i se cere să evalueze valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate, deoarece în general nu este posibil să se estimeze în mod credibil valoarea justă a serviciilor primite din partea angajaţilor. Valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate este evaluată la data acordării. 2. pentru tranzacţiile cu alte părţi decât angajaţii (şi acele persoane care prestează servicii similare) există o prezumţie care poate fi combătută, conform căreia valoarea justă a bunurilor sau serviciilor primite poate fi estimată în mod credibil. Acea valoare justă este evaluată la data la care entitatea obţine bunurile sau partenerul prestează serviciile. În cazuri rare, dacă prezumţia este combatută, tranzacţia este evaluată prin raportare la valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate, evaluate la data la care entitatea obţine bunurile sau partenerul prestează serviciile. 3. pentru bunuri sau servicii evaluate prin raportarea la valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate, prezentul IFRS specifică faptul că acele condiţii pentru intrarea în drepturi, altele decât condiţiile de piaţă, nu sunt luate în considerare la estimarea valorii juste a acţiunilor sau opţiunilor la data relevantă a evaluării (aşa cum este specificat mai sus). În schimb condiţiile pentru intrarea în drepturi sunt luate in considerare prin ajustarea numărului de instrumente de capitaluri proprii incluse în evaluarea valorii tranzacţiei astfel încât, în cele din urmă, valoarea recunoscută pentru bunurile sau serviciile primite drept contraprestaţie pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate se bazează pe numărul de instrumente de capitaluri proprii care, în cele din urmă, au intrat în drepturi. De aici pe o bază cumulativă nicio valoare nu este recunoscută pentru bunurile sau serviciile primite dacă instrumentele de capitaluri proprii acordate nu intră în drepturi datorită neîndeplinirii condiţiei pentru intrarea în drepturi (alta decât condiţia de piaţă). 4. acest IFRS cere ca valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate să se bazeze pe preţurile de piaţă, dacă sunt disponibile, şi să ia în considerare termenii şi condiţiile pe baza cărora acele instrumente de capitaluri proprii au fost acordate. În absenţa preţurilor de piaţă valoarea justă este estimată utilizând o tehnică de evaluare pentru a aprecia care ar fi fost preţul acelor instrumente de

capitaluri proprii la data evaluării într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv între părţi interesate şi în cunoştinţă de cauză. 5. acest IFRS stabileşte de asemenea cerinţe în cazul în care termenii şi condiţiile unei opţiuni sau acţiuni se modifică (de ex. pretul opţiunii se modifică) sau dacă instrumentele acordate sunt anulate, răscumpărate sau înlocuite cu altă acordare de instrumente de capitaluri proprii. De ex., indiferent de orice modificare, anulare sau decontare a unei acordari de instrumente de capitaluri proprii către angajaţi, IFRS cere în general ca entitatea să recunoască cel puţin serviciile primite evaluate la valoarea justă la data acordării instrumentelor de capitaluri proprii acordate. Pentru tranzacţiile cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în numerar, acest IFRS cere unei entităţi să evalueze bunurile sau serviciile achiziţionate şi datoriile angajate la valoarea justă a datoriei. Până în momentul decontării datoriei, entităţii i se cere să reevalueze valoarea justă a datoriei la fiecare dată de raportare şi la data decontării, iar orice modificări ale valorii să fie recunoscute în contul de profit şi pierdere al perioadei. Pentru tranzacţiile cu plata pe bază de acţiuni în care termenii acordului permit fie entităţii, fie furnizorului de bunuri sau servicii alegerea modului de decontare fie în numerar, fie prin emiterea unor instrumente de capitaluri proprii, entităţii i se cere să contabilizeze această tranzacţie sau componentele acestei tranzacţii ca o tranzacţie cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în numerar dacă, şi în măsura în care, entitatea a angajat o datorie de a deconta în numerar (sau cu alte active), sau ca o tranzacţie cu plata în acţiuni cu decontare în instrumente de capitaluri proprii ale entităţii dacă, şi în măsura în care, nu a fost angajată nici o astfel de datorie. Acest IFRS descrie diferite cerinţe de prezentare a informaţiilor pentru a permite utilizatorilor situaţiilor financiare să înţeleagă: 1. natura şi dimensiunea acordurilor de plată pe bază de acţiuni care au existat în timpul perioadei; 2. modul în care a fost determinată valoarea justă a bunurilor sau serviciilor primite sau valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate în timpul perioadei; şi 3. efectul tranzacţiilor cu plata pe bază de acţiuni asupra profitului sau pierderii entităţii aferente perioadei şi asupra poziţiei sale financiare.

Capitolul 9. „Războiul rece” al referenţialelor contabile Comisia americană de valori mobiliare (S.E.C.), joacă astăzi un rol de primă importanţă în evoluţia contabilităţii americane şi chiar în „destinul” normalizării şi armonizării contabile internaţionale. Acţiunile S.E.C. vizează protejarea investitorilor individuali şi asigurarea integrităţii tranzacţiilor de titluri. Obiectivul de protejare a investitorilor este realizat prin grija pentru publicarea oricărei informaţii necesare luării unei decizii de investire. Pretenţiile ei extrem de numeroase, în materie de informare, sunt judecate necesare pentru a permite investitorului individual să realizeze comparaţii între diferitele oportunităţi de investire. Altfel spus, comparabilitatea informaţiilor financiare a fost, totdeauna, o grijă primordială a S.E.C.. Este posibil ca S.E.C., să fi dat un semnal nuanţat organizaţiei internaţionale a comisiilor de valori mobiliare (I.O.S.C.O.), indicând intenţiile sale de armonizare a normelor I.A.S.C./I.A.S.B., cu principiile US GAAP, în folosul pieţelor americane de capitaluri. Diferenţele şi conflictele potenţiale sunt numeroase, unele sunt evidente, altele sunt mai subtile. F.A.S.B. pare a fi plasat în centrul favorabil al controverselor viitoare. La prima vedere, se pare că S.E.C. refuză abordarea prin

care s-ar reduce numărul normelor contabile americane. De asemenea, se pare că S.E.C. nu poate şi nu vrea să priveze F.A.S.B. de susţinerea sa.24. Întrucât subiectul acestei părţi vizează direct dihotomia existentă între referenţialele principale, să punctăm că, printr-un referenţial contabil se înţelege ansamblul produselor rezultate din procesele de normalizare şi armonizare desfăşurate de organismele interesate. În ceea ce priveşte F.A.S.B., el şi-a reiterat recent susţinerea sa activă şi fermă în favoarea unei internaţionalizări a normelor contabile. În legătură cu obiectivele care le-a fixat pentru misiunile sale, F.A.S.B. a declarat fără nici un fel de ambiguitate că el are ca scop susţinerea promovării şi a ameliorării simultane a normelor referitoare la prezentarea informaţiilor financiare. În acest scop, în luna noiembrie 1996, F.A.S.B. a publicat un raport intitulat „The I.A.S.C.-US Comparison Project: A Report on the Similarities and Differences between I.A.S.C. Standards and US GAAP”. Personalul F.A.S.B. întreprinsese acest studiu în perspectiva unei armonizări, cunoscând că, înainte de şi pentru a putea armoniza, trebuia mai întâi să se recenzeze diferenţele care există între normele oficial publicate de I.A.S.C./I.A.S.B. şi US GAAP, după care să sensibilizeze publicul asupra diferenţelor. F.A.S.B. estimase că acest proiect va constitui bază pentru lucrările de întreprins ulterior, în vederea realizării obiectivului său: promovarea elaborării şi adeziunea la norme contabile internaţionale de o calitate înaltă. Acest raport a permis relevarea a numeroase diferenţe între US GAAP şi IAS, dintre care multe au fost şi sunt tratate actualmente de I.A.S.B., în cadrul lucrărilor sale pentru revizuirea unui corp de norme, iar o altă parte dintre ele nu va fi cu adevărat modificată, deoarece este foarte probabil ca normele existente să fie considerate convenabile sub forma lor actuală. De la începutul până la sfârşitul raportului, F.A.S.B. lasă să se înţeleagă, prin mai multe expresii, că normele publicate de I.A.S.C./I.A.S.B. nu sunt chemate să înlocuiască principiile aplicabile în cadrul naţional - şi în special principiile americane, fără ca, totuşi, să se limiteze la acestea. În diferitele publicaţii de specialitate, F.A.S.B. confirmă că el este gata să se angajeze în studierea proiectului de armonizare şi să participe la acesta. Textele revistelor relevă că F.A.S.B. are, de altfel, propriile dispute la nivel naţional, dispute care nu vor comporta nici o consecinţă asupra abordărilor internaţionale. Este evident că F.A.S.B. nu ştie cui să acorde întâietate, între fenomenele complexe manifestate în mediul american al afacerilor şi aspectele sofisticate legate de normele contabile americane, pentru care el are sarcina să furnizeze modalităţi de aplicare. Într-o lume perfectă, s-ar spune că ceea ce este bun pentru principiile americane de prezentare a informaţiilor (US GAAP), este la fel de bun şi pentru normele internaţionale. Dar nimeni nu ar îndrăzni să facă această generalizare grosieră şi rudimentară. În studiul său comparativ, F.A.S.B. relevă că o eventuală utilizare a normelor I.A.S.C./I.A.S.B. ridică numeroase întrebări, printre care: „Dacă normele I.A.S.C./I.A.S.B. ar fi utilizate de investitorii străini, în ce măsură, în Statele Unite, prezentarea informaţiilor financiare ar fi diferită de cea care este solicitată, în prezent, pe pieţele de capitaluri americane? Informaţiile financiare furnizate vor fi mai bune sau
Feleagă N., Sisteme contabile comparate, EdiŃia a II-a, vol. I, ContabilităŃile anglo-saxone, Editura Economică, Bucureşti, 1999, pag. 169.
24

mai rele, mai complete sau mai puţin complete, sau, în mod sensibil, aceleaşi cu cele pe care investitorii le primesc şi le cunosc actualmente? Dacă normele I.A.S.C./I.A.S.B. ar fi acceptate pentru societăţile străine înscrise pe pieţele americane, care ar fi incidenţele privind informaţiile publicate de societăţile americane? Oare unele societăţi străine nu vor face presiuni pentru ca normele I.A.S.C./I.A.S.B. să fie acceptate şi de societăţile americane cotate la bursă? Dacă o normă I.A.S.C./I.A.S.B. diferă de o normă F.A.S.B., este oare de dorit ca F.A.S.B. să studieze cum să adapteze norma sa în cauză la norma I.A.S.C./I.A.S.B. corespondentă?” Un inventar al principalelor diferenţe între normele I.A.S.C. şi US GAAP, recenzate în proiectul de comparare realizat de F.A.S.B. (noiembrie 1996) Proiectul de comparare elaborat de F.A.S.B. a permis să se degaje mai multe diferenţe, unele de ordin major, altele de ordin minor. Aceste diferenţe ţin cont de metoda contabilă generală, adoptată pentru structurile situaţiilor financiare, şi de natura ghidurilor furnizate pentru aplicarea metodei generale. Ele se împart în următoarele categorii: c. Metodă şi modalităţi similare de aplicare: F.A.S.B. insistă aici asupra faptului că „similar nu înseamnă identic”; d. Metodă similară dar modalităţi diferite de aplicare: F.A.S.B., semnalează aici dacă este cazul asupra absenţei ghidurilor prescrise pentru aplicarea normelor; e. Metodă diferită; f. Mai multe metode alternative permise; g. Diferenţă de existenţă: când unul dintre organismele de normalizare a tratat problema respectivă, iar celălalt nu a tratat-o; h. Diferenţă de existenţă - activităţi speciale: corespunde unui sector sau unei ramuri speciale, pentru care unul dintre organismele de normalizare a fixat norme, iar celălalt nu le-a fixat. Proiectul a recenzat 255 de diferenţe, repartizate în 5 din cele 6 categorii, astfel: • în categoria F nu au fost recenzate diferenţe; • cele mai multe diferenţe sunt afectate categoriei B, 79; • diferenţele categoriilor A şi C, cu câte 56 fiecare. Câteva dintre exemplele concrete privind diferenţele între IAS şi US GAAP, semnalate în proiectul de comparare al F.A.S.B.25, ar fi: • Capitalizarea cheltuielilor de dezvoltare: aceasta nu este permisă, conform US GAAP, dar ea este permisă, uneori este obligatorie în normele I.A.S.C.. Conform US GAAP, cheltuielile de cercetare şi de dezvoltare trebuie să fie înscrise la cheltuieli, din momentul în care acestea au fost angajate; • Contabilizarea pensiilor: US GAAP au fost adesea criticate în acest domeniu, deoarece textele americane aferente sunt considerate prea complexe din punct de vedere informaţional şi aplicarea lor pare foarte costisitoare;

25

Feleagă N., Sisteme contabile comparate, EdiŃia a II- a, vol. I, ContabilităŃile anglo-saxone, Editura Economică, Bucureşti, 1999, pag. 170-172

S. este actualmente mai puţin exhaustivă şi completă decât cea prevăzută prin US GAAP.A. Contabilizarea investiţiilor minoritare în filiale: cel mai adesea.S. Grupările de întreprinderi şi activele necorporale: aceste probleme vizează utilizarea metodelor de punere în comun a intereselor.A.• • • • • • • • • Schimbările contabile şi corectare de erori: este vorba. Este de notat că F. a elaborat o normă în materie.C.S. sunt permise conform normelor internaţionale şi interzise. Tema în cauză ar trebui să facă obiectul normalizării americane.B. în principal de definiţia dată pentru „semnificativ şi important”. Imobilizările corporale: diferenţele vizează mai ales reevaluările activelor care. diferenţele se referă la problematica determinării fondului comercial şi a metodelor de amortizare ale acestuia. prezentarea informaţiilor prin referenţialul I. la alte diferenţe în raport cu IAS. IAS 18. diferenţele se referă la data la care aceste cheltuieli trebuie capitalizate şi la metoda adoptată.S. a fixat în mod arbitrar pentru amortizarea fondului comercial o durată de 20 de ani.A.B. fără îndoială.C. în anumite cazuri. este pe punctul de a aplica o nouă normă de consolidare şi ca urmare.A. F. independent de sistemul de informare bazat pe valoarea justă..S.A. Contabilizarea subvenţiilor publice: în timp ce I.A. Veniturile: ele fac obiectul unei norme distincte. deoarece practica subvenţiilor există deja pentru întreprinderile americane cotate. pare să fie o candidată naturală la o modificare. şi alte diferenţe ar putea să apară. IAS 20. cât şi de modalităţile de aplicare şi de prezentare a informaţiilor.A. Contractele de construcţie pe termen lung: disparităţile se referă la metoda de calcul a veniturilor şi la recunoaşterea acestora. care nu a fost abordată în „studiul său comparativ”. acest subiect nu face obiectul unei norme în Statele Unite. Costurile împrumuturilor şi capitalizarea cheltuielilor cu dobânzile: în mod esenţial. dar care va conduce. dar acest subiect este conţinut în tot „ţesutul” care formează astăzi US GAAP.S. are în lucru o nouă normă privind rezultatul global. De asemenea.B. a fixat o durată de 40 de ani. în timp ce F. I. poate norma americană fiind de două ori mai prudentă.C. fundamentarea unei atare utilizări şi criteriile de observat pentru departajarea aplicării metodei achiziţiei de cea de punere în comun a intereselor.C. se pune problema legată de modalităţile de aplicare urmărite. în viziunea US GAAP. Este probabil ca diferenţele legate de prezentarea informaţiilor să fie foarte mari. Se speră ca această diferenţă să fie „aplanată”. Eventualităţi şi evenimente posterioare închiderii exerciţiului: este vorba despre metodologia utilizată pentru estimarea provizioanelor necesare cât şi despre diferenţele referitoare la informaţii. referitoare la prezentarea informaţiilor şi la aplicarea principiilor. . cu toate că. Totodată. Totuşi. numărul de diferenţe şi de variante care ar trebui să fie compatibilizate nu este mare. întreprinderi care utilizează pentru contabilizare orientările I.S.

ca răspuns la efortul de armonizare întreprins de I. nu emisese o normă pe această temă.B.A. în urma studiului comparativ întreprins de F. F. Pe de altă parte.S.S.A.S.S.A.A. a elaborat acest proiect.S.A. fără o reconciliere a acestora cu US GAAP? • .A.C. • Poziţia americană comună (S.E. subiect care este în general bine definit şi prezentat de I. F. publica opţiunile exprimate de un număr de organizaţii. organismele americane în materie de contabilitate vor fi supuse la o probă de foc: măsura în care ele vor realmente să susţină normele internaţionale.sondaj.C.C. Deşi.A. de către S.A..A. în anul în care F. normă prin care băncile şi instituţiile financiare erau defavorizate. revizuiri şi expozee . deoarece o nouă normă era în curs de publicare. care erau înscrise la ordinea de zi. • Participaţiile financiare în întreprinderile de tip „joint-venture”: este vorba despre un subiect destul de vechi.S. economică şi financiară la următoarea întrebare: Ar trebui ca emitenţii străini din Statele Unite să aibă voie să prezinte situaţiile financiare elaborate pe baza I. Până la sfârşitul anului 1997. aplicarea normei sale va antrena un număr considerabil de probleme controversate. şi aceasta pentru a comunica o estimare preliminară a numărului şi naturii diferenţelor.C. Atunci când referenţialul contabil internaţional va fi fost pus la punct şi recunoscut. a procedat în acest mod concentrându-şi eforturile pentru perspectiva evidentă a terminării proiectului de comparare cât se poate de repede.C.B./I..B.A.A. şi F.A. a avut multe probleme de analizat.B.S. este departe de a fi asigurată.inclusiv în Statele Unite. în vigoare la acea dată. nu a inventariat încă diferenţele pe această temă.A.S.E. realizat în anul 1996 este repus parţial în cauză de noile realizări ale I. F.E. • Poziţia F. asociaţii şi companii internaţionale de mare semnificaţie politică.B. asupra căruia F. şi F.A.S.C.S.B.B.C.A.S. Principalele concluzii care se desprind.B. sunt: • S.B..S.A. el a abandonat provizoriu o serie de măsuri proiectate pe termen scurt.B..B.A. în urma elaborării proiectului de comparare: există un număr relativ mare de diferenţe între US GAAP şi normele I.S. în folosul comunităţii financiare americane şi organismelor naţionale de normalizare. acesta este un subiect foarte sensibil în Statele Unite. Coordonate ale comparaţiei între referenţialul contabil internaţional şi principalele referenţiale anglo .saxone Prestigioasa revistă britanică de specialitate Accountancy.S. în materie de normalizare.. nu vor înlocui US GAAP.C.) este că normele I.B. din septembrie 2000.S. Proiectul de comparare al F. Eventuala lor acceptare ar putea crea o „dualitate de norme” pe pieţele americane de capitaluri.S. • Acceptarea normelor I... şi-au exprimat adeziunea lor la un spirit de cooperare.S.S. la nivel mondial .C.Instrumentele financiare şi produsele derivate: actualmente.A.

S. nu ne vom limita la studiul comparativ al normelor U. Demersurile noastre se vor focaliza asupra principalelor subiecte şi aspecte contabile. 147 . să putem compara. reflecta şi abstrage.PA şi Arthur Andersen.S.B. . mă întorc din nou la ideea de bază.. „lumini şi umbre” între normele contabile internaţionale.B. Pentru a înţelege mai profund mecanismele normalizării şi implicit ale armonizării contabile pe plan internaţional. neepuizat fiind.7 % din total. Bucureşti.B. Comparând mai întâi aceste obiecte unul cu celălalt. Răspunsurile negative au venit din partea companiilor: Deloitte & Touche. „…Văd de exemplu un molid. răspunsurile favorabile au reprezentat 78. Celelalte organizaţii ori companii chestionate nu erau interesate cu adevărat de subiectul reconcilierii contabile şi nici nu vedeau importanţa acestuia.C. el a făcut obiectul „disecţiei” noastre ştiinţifice.IAS. „bâjbâielile” au fost nenumărate iar autorii studiilor de specialitate se împart 26 Kant I. a florilor etc. o salcie şi un tei. şi alţii. Comparaţia şi analiza celor patru referenţiale vor cuprinde esenţialul problemelor contabile. dar reflectând apoi numai la ceea ce au ele în comun: trunchi. procesul de normalizare contabilă este marcat de lucrările a două organisme: Uniunea Europeană (U.A. conturând pe cât posibil limitele unui eventual limbaj contabil comun care defineşte la ora actuală vocabularul. Gândindu-mă la acea compatibilitate a normelor contabile în contextul convergenţei esenţei lor.A. a ramurilor. Subiectul fiind deosebit de incitant chiar provocator.A. frunze. obţin noţiunea de pom.La această întrebare. cele americane. 1985. ce îmi este cert în acest moment este obiectivul pe care îl avem fixat şi bine delimitat.B. PricewaterhouseCoopers.. Deşi la realizarea armonizării contabile pe plan internaţional concură mai multe organizaţii interguvernamentale şi organizaţii ale profesiei contabile. de la geneză şi corelaţiile identificate cu clasificările contabile şi până la controversatele expuneri cu privire la concept. Mă întreb de pe acum de relevanţa şi importanţa studiului pe care urmează să-l expun. pentru ca privirea actorilor globali să se mute dinspre un referenţial fie el I.) şi Consiliul pentru Standardele Contabile Internaţionale (I.E. din dorinţa de a surprinde măcar „din pana condeiului” principalele congruenţe şi diferenţe între acestea. încercând o abordare comparativă sumară.”26 Urmând şi această filozofie kantiană.. căci aceste trei operaţii logice ale intelectului sunt condiţiile esenţiale şi generale pentru producerea oricărei noţiuni în genere. pag. F. la punctul de plecare: comparaţia „jocul de lumini şi umbre” la care se pretează demersul nostru ştiinţific. vom purcede în studiul nostru comparativ încercând a căuta soluţii contabile care ar putea fi unanim acceptate ori a defini anumite noţiuni utilizând acelaşi limbaj. care fac obiectul celor mai înflăcărate controverse internaţionale.E. de figura lor etc. Editura ştiinŃifică şi enciclopedică. A trebuit să se întâmple. şi făcând abstracţie de mărime. Logica generală. care suscită la ora prezentului interesul majorităţii cunoscătorilor de contabilitate adevărată şi corectă şi desigur zgândăre măcar imaginaţia „contabililor creativi” mânaţi în entuziasmul lor adesea de curiozitatea legată de „capra vecinului”.A.. spre căutarea consensului între ele pentru a crea premisele întocmirii de către companii a unor situaţii financiare convergente.S. ramuri. F. observ că sunt deosebite în privinţa trunchiului. canadiene şi respectiv britanice.3 % iar cele nefavorabile 21..).I. Pentru a produce noţiuni pornind de la reprezentări trebuie. Mergând pe firul istoriei armonizării contabile internaţionale. ce s-a întâmplat cu Arthur & Andersen.S. A.

anumite active agricole şi majoritatea valorilor trebuie reevaluate. însă imobilizările necorporale.” Cadrul contabil conceptual Costul istoric Prevederile IAS Prelucrarea de referinţă sau tratamentul de bază autorizat în evaluarea activelor. Litera şi spiritul UK GAAP Asemănătoare IAS-urilor. cu excepţia unor active financiare şi a unor instrumente derivate ale acestora. Astfel am înţeles că normele şi regulile contabile sunt diferite de la ţară la ţară. însă instrumentele financiare derivate nu sunt în general recunoscute la valoarea lor justă. actorii. în general. este costul istoric. a învăţat totodată că acest domeniu este un joc social. care sunt recunoscute la valoarea lor justă. pentru supremaţie. . .C. că există un război al normelor/regulilor. modelabil pe bază de postulate. am putea spune un vid. consider că nu este suficientă o cunoaştere aprofundată a evenimentului istoric în desfăşurare. În opinia mea este o condiţie esenţială pentru înţelegerea procesului şi a evenimentelor adiacente. şi succesul procesului în ansamblu la nivel internaţional. la care se adaugă şi aparatajul tehnic. Posibilă conciliere Reducerea prelucrărilor autorizate la două: bază (de referinţă) şi alternativ (altă prelucrare autorizată) şi acceptarea valorii juste pentru recunoaşterea şi prezentarea instrumentelor financiare ar constitui o posibilă soluţie în armonizarea acestor standarde contabile. De asemenea instrumentele financiare derivate. Contrar altor opinii exprimate şi regăsite în literatura de specialitate.A. reguli. Parafrazându-l pe un istoric rus: „…nu poţi înţelege actualul război dacă n-ai înţeles epoca. Investiţiile imobiliare trebuie reevaluate iar activele financiare trebuie prezentate la valoarea lor justă. opţiunile. principii. clădirile şi echipamentele precum şi investiţiile imobiliare pot fi reevaluate. Putem deduce că reevaluările nu sunt permise. pentru linia obiectivă. Prevederile US GAAP Nu se admit reevaluări.normele canadiene Se cere explicit ca entitatea să contabilizeze imobilizările corporale pe baza costului istoric. Cine a înţeles însă că domeniul contabil este un teren de reflecţie. este obligatoriu ca cercetătorul de-a lungul elaborării studiului să rămână permanent antrenat în „atmosfera epocii”. dar că în paralel este în derulare un proces de armonizare şi de normalizare contabilă internaţională. ipoteze.C. similar normelor americane.firesc în „pro” şi „contra”. între ei rămânând un spaţiu imens. în care apar mizele. arbitrii. Recomandările Manualului I.

Adoptarea cadrului contabil general pentru prima dată Litera şi spiritul IAS Potrivit normelor contabile internaţionale implementarea unui cadru conceptual pentru prima dată necesită pregătirea şi întocmirea situaţiilor financiare ca şi cum entitatea s-a raportat întotdeauna la IAS-uri. Chiar dacă geneza unui cadru contabil conceptual şi filosofia sa aparţine culturii contabile americane. situaţie în care este esenţial a se reda o imagine reală şi corectă a situaţiilor financiare.S. utilizând ca bază în evaluare moneda de raportare.C.Suprapunerea imaginii fidele Filozofia IAS În cazuri foarte rare. Cerinţele US GAAP şi a Manualului I. conceptul „imaginii fidele” se suprapune standardelor. Posibilă conciliere Diferenţele între cele două referenţiale s-ar minimaliza. Situaţiile financiare Moneda de raportare Litera şi spiritul IAS Necesită evaluarea profitului.C.A. Nu se identifică repere specifice. cel elaborat de I. prezentarea şi publicarea rapoartelor financiare. în acord cu referenţialul ales. cel puţin pentru întreprinderile cotate care să constituie ghidul retratării structurilor situaţiilor financiare. Prevederile UK GAAP Sunt similare GAAP-urilor SUA. Standardele americane şi cele canadiene stipulează necesitatea utilizării monedei funcţionale pentru întocmirea.A. Sunt similare IAS-urilor. Filozofia US GAAP şi a Manualului I.C.C. Nu este .C.. în cazul implementării acestora pentru întâia oară.A. însă anumite standarde precizează tratamentul adoptat.A. în cazul adoptării unui cadru unic conceptual. UK GAAP şi Manualului I. cu toate că entităţile pot prezenta situaţii financiare în monede diferite. a căror acţiune concertată influenţează în mod direct procesul derulării armonizării contabile.C. Prevederile US GAAP. inspirat din „constituţia contabilă” americană dar modificat după cerinţele impuse şi de alte importante organisme internaţionale.B. noi am opta pentru un cadru contabil internaţional.

C. Indicaţiile US GAAP Sunt asemănătoare IAS-urilor. însă anumite elemente trebuie prezentate în prima parte a bilanţului. dolar. mai puţin bilanţul contabil. Acestea trebuie să evidenţieze variaţiile beneficiilor nerepartizate şi a surplusului de aport. Dispoziţiile UK GAAP În practică sunt rare cazurile în care entităţile nu folosesc lira sterlină în raportarea poziţiei şi a performanţelor financiare atinse. tabloul fluxurilor de trezorerie. cu excepţia celor trei ani pentru raportare ceruţi de SEC pentru toate componentele. Formatul de prezentare al bilanţului Filozofia IAS Nu prevede un anumit format sau model de prezentare. politici contabile şi note explicative. . O situaţie a modificării capitalurilor proprii este în mod normal inclusă cu titlu de componentă a situaţiilor financiare canadiene. Potenţială conciliere Propunerea noastră s-ar înscrie în spiritul IAS-urilor: tratamentul de referinţă ar consta în prezentarea poziţiei şi a performanţelor financiare ale entităţilor într-o monedă curentă de raportare iar o prelucrare alternativă să permită prezentarea structurilor situaţiilor financiare într-o altă monedă.specificat. situaţia câştigurilor şi pierderilor recunoscute. etc. Manualul I.A. contul de profit şi pierderi. situaţia modificărilor capitalurilor proprii. Normele americane Sunt asemănătoare IAS-urilor. elementele cuprinse în „prima linie” în bilanţ sunt în general prezentate în ordinea descrescătoare a lichidităţii lor. chiar nu este definit sau cunoscut conceptul unei monede de raportare şi prezentare. de preferat o monedă stabilă: euro.C. Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. Structurile situaţiilor financiare Prevederile IAS Componenţa rapoartelor financiare este: bilanţul contabil pe doi ani.

A.C. lăsându-se loc astfel flexibilităţii şi raţionamentului profesional. în alegerea celei mai potrivite forme de publicare. lăsând libertatea entităţilor de a-şi alege „macheta” de prezentare. mărimea sa.A nu cere prezentarea contului de profit şi pierdere într-o manieră prestabilită. bilanţul.C. în funcţie de necesităţile de informare ale utilizatorilor de informaţie contabilă. doar că fondurile acţionarilor sunt necesare a fi analizate în elemente de profitabilitate. după funcţii sau după natură.B. Normele canadiene Manualul I. Se observă asemănarea izbitoare între prevederile referenţialului I. şi cele ale Manualului I.C. Anumite elemente trebuie totodată prezentate în prima parte a contului de profit şi pierderi. cum ar fi: încadrarea juridică a companiei. Dispoziţiile US GAAP În Statele Unite. Indicaţiile UK GAAP Legea companiei specifică patru formate standardizate. puterea şi poziţia sa financiară.C.A. .S. deşi cheltuielile trebuie prezentate clasificate în raport de cele două criterii: după funcţii sau după natură. prezentarea contului de profit şi pierderi poate să se facă de o manieră simplă (single step) sau de o manieră evoluată (multiple step). Posibilă conciliere Problema diferenţelor care există între referenţialele studiate cu privire la acest subiect al formatului de prezentare pentru componenta majoră a situaţiilor financiare. considerăm că şi-ar găsi soluţia în dereglementarea prezentării acestei componente a rapoartelor.Prevederile UK GAAP Legea companiilor specifică diferite modele de prezentare ale bilanţului. etc. precum şi similaritatea cu standardele americane. Cheltuielile trebuie prezentate pe funcţii. în raport de modelul sub formă de cont sau listă verticală în care se poate prezenta contul de profit şi pierdere şi criteriul de clasificare a cheltuielilor. Elementele. structurile prezentate sunt în acord cu IAS. precum şi în raport de alte criterii. Formatul de prezentare a contului de profit şi pierdere Litera şi spiritul IAS Nu prevede un format standard. Normele canadiene Sunt similare IAS-urilor şi nu recurg la a cere sau pretinde şi deci prefera o anumită „machetă de prezentare” a bilanţului.

Litera US GAAP Asemănătoare IAS-urilor. prezentarea separată a elementelor care sunt de asemenea dimensiune.A. din nou în raport de necesităţile de informare. Elementele extraordinare Prevederile IAS Normele contabile internaţionale consideră că astfel de elemente sunt foarte rare. de unde tragem concluzia că nu există incongruenţă între referenţialul internaţional şi cel canadian. pentru a se explica performanţa entităţii respective. cât şi importanţa acestora. soluţia noi o regăsim în dereglementarea formatului de prezentare pentru această componentă esenţială a rapoartelor financiare.C. în prima parte a contului de profit şi pierdere. sau dacă este cazul. pentru a reda o imagine fidelă. Dispoziţiile UK GAAP Prevăd ca astfel de elemente să fie prezentate prin intermediul notelor explicative. Politica contabilă adoptată de întreprindere să fie cea care trasează şi marchează. Manualul I. Elementele excepţionale Litera şi spiritul IAS Normele contabile internaţionale nu întrebuinţează acest termen.C. precum şi alte criterii importante. . numai că astfel de elemente trebuie prezentate în prima parte a contului de profit şi pierderi. dar cer dezvăluirea. atât modelul de prezentare al acestor rapoarte. clasificate alături de elementele ordinare sau curente. Prezentarea acestor elemente se va face în prima parte a contului de profit şi pierderi sau în notele explicative. cum ar fi calamităţile naturale ori dezastrele. Nu face referire la aceste elemente. încât necesită o raportare distinctă. fiind limitate la situaţii care scapă controlului entităţii respective. Indicaţiile UK GAAP Normele contabile britanice nu recunosc elementele extraordinare. incidenţă sau natură. atât pentru necesităţile proprii de informare dar şi pentru investitori şi alţi utilizatori de informaţie prelucrată. Câştigurile sau pierderile din datorii rambursate integral trebuie clasificate ca fiind extraordinare.Potenţială conciliere Ca şi în cazul bilanţului. lăsând la latitudinea companiilor alegerea variantelor de prezentare. Filozofia US GAAP şi a normelor canadiene Similară IAS-urilor.

permite prezentarea pentru totalul lor net a fluxurilor de trezorerie relative la instrumentele financiare ale unei instituţii financiare. Dispoziţiile UK GAAP Conţin denumiri mai standardizate decât cele regăsite în normele contabile internaţionale. Prevederile UK GAAP Potrivit normelor contabile britanice. fie într-o componentă distinctă a setului de rapoarte financiare.C.. Conţinutul US GAAP Denumiri asemănătoare IAS-urilor. Dispoziţiile normelor canadiene Manualul I. fie evidenţiate în cadrului situaţiei modificărilor capitalurilor proprii. recunoscute ca o componentă principală a setului de situaţii financiare. Se va utiliza pentru întocmire şi prezentare fie metoda directă fie cea indirectă. Situaţia fluxurilor de trezorerie .C.A. de regulă se întocmeşte şi se prezintă declaraţia (situaţia) tuturor câştigurilor şi pierderilor contabilizate.C. metoda directă sau indirectă. o vedem rezolvată doar în contextul rezolvării diferenţelor de concept care există la nivelul acestor standarde. . „excepţional” şi care ţin de cultura contabilă şi filosofia fiecărui referenţial.A. lasă libertatea prezentării rezultatului global. dar se oferă o orientare specifică pentru elementele incluse în fiecare categorie. Poate fi utilizată metoda directă sau cea indirectă. Autorizează în vederea întocmirii tabloului fluxurilor de numerar.C. Situaţia câştigurilor şi pierderilor contabilizate/rezultatului global Dispoziţiile IAS Normele contabile internaţionale dispun declararea câştigurilor şi a pierderilor recunoscute. dar se observă în acelaşi timp o flexibilitate limitată a conţinutului.format de prezentare şi metodă Filozofia IAS Denumiri şi formate standard. Prevederile US GAAP şi a Manualului I.Posibilă conciliere Problema divergenţelor evidente care există cu privire la conceptele de „extraordinar”. fie recurgând la una din cele două alternative autorizate şi de IAS. Referenţialul american şi cel canadian. fie în cadrul contului de profit şi pierderi.

Situaţia fluxurilor de numerar .A.scutiri Litera şi spiritul IAS Nu sunt recunoscute scutiri.C. noi vedem soluţia în dereglementarea formatelor şi denumirilor.definirea conceptului de lichidităţi şi a echivalenţilor acestora Litera şi spiritul IAS Potrivit normelor contabile internaţionale conceptul de lichidităţi include soldul negativ al contului curent. dividendele primite sau vărsate care sunt incluse în determinarea rezultatului net al exerciţiului trebuie să fie clasate drept fluxuri de trezorerie legate de activităţile de exploatare. Prevederile US GAAP Se cunosc scutiri limitate pentru anumite entităţi de investiţii. cât şi echivalenţii de „cash”. Totodată. concilierea realizându-se în baza adoptării de către companiile cotate a cadrului contabil conceptual internaţional. Situaţia fluxurilor de trezorerie . Filozofia US GAAP Conceptul de lichidităţi exclude soldul negativ al contului curent dar cuprinde cvasilichidităţi care au o scadenţă pe termen scurt. Armonizarea prevederilor standardelor O vedem posibilă numai în contextul definirii clare a conceptului de lichidităţi şi cvasilichidităţi. Permite prezentarea pentru totalul lor net. a fluxurilor de trezorerie relative la instrumentele financiare ale unei instituţii financiare.C. Dobânzile şi dividendele neincluse la rezultate trebuie să fie clasate după natura lor. adică acele elemente care au o scadenţă sub trei luni. Prevederile UK GAAP Normele britanice dispun cuprinderea soldului negativ al contului curent în conceptul de lichidităţi dar exclud eventuali echivalenţi ai acestora.Posibilă armonizare a standardelor de referinţă Ca şi în cazul celorlalte elemente componente ale situaţiilor financiare. Manualul I. . Excedentul fluxurilor de trezorerie reale faţă de totalurile constatate în rezultate este considerat ca o rambursare de capital şi este clasat după natura sa în fluxurile de trezorerie legate de activităţile de investiţii sau de finanţare. lăsând de asemenea şi libertatea alegerii între cele două alternative în cazul metodei de întocmire şi prezentare a situaţiei fluxurilor de numerar.

.Dispoziţiile UK GAAP Se recunosc. asemenea IAS-urilor. Trebuie să se prezinte o descriere a modificărilor de politică contabilă. cât şi cuprinderea în venitul anului curent şi prezentarea de informaţii comparative.C. Nu recunoaşte scutirile. nedistribuit al anului precedent. Manualul I. se dezvăluie şi prezintă elementele comparative pro-forma şi se fac ajustări retrospective pentru elemente specifice. Totodată. scutiri limitate pentru anumite filiale şi anumite fonduri comune. însoţit de prezentarea elementelor comparative pro-forma în notele explicative. modificările de politici contabile sunt aplicate retrospectiv şi cifrele comparative trebuie recalculate. Posibilă conciliere Armonizarea prevederilor celor patru referenţiale studiate ar fi posibilă numai în condiţiile înţelegerii noţiunii de schimbare. Litera US GAAP În general se include rezultatul modificărilor în contul de profit şi pierderi al anului curent. în sensul modificării şi al impactului pe care îl generează în politicile contabile adoptate de entitate.C.A. Corectarea erorilor fundamentale Litera şi spiritul IAS Regăsim prezente cele două tratamente autorizate de IAS 8: reformularea elementelor comparative sau includerea totalului rezultat din ajustări în contul de profit şi pierderi al anului curent. Schimbări în politicile contabile şi corectarea erorilor fundamentale Modificări ale politicii contabile Filozofia IAS Normele contabile internaţionale autorizează atât reformularea comparaţiilor şi ajustarea profitului iniţial. ca dividende acţionarilor. pro-forma în notele explicative. Prevederile normelor canadiene Nu există tratament alternativ. potrivit referenţialului britanic. Dispoziţiile UK GAAP Stipulează reformularea elementelor comparative şi a profitului anului precedent nedistribuit ca dividende cuvenite acţionarilor. Pentru unele excepţii.

C.Filozofia US GAAP Transmite soluţia aplicării unui singur tratament contabil.E.C.C.. decât obligatoriu să se furnizeze aceste informaţii.. S. Nu există tratament alternativ.O.A. Armonizarea standardelor O vedem posibilă şi realizabilă doar în condiţiile manifestării poziţiei şi altor organisme internaţionale interesate de reuşita acestui proces: I. Poziţia normelor canadiene Natura şi valoarea unei schimbări într-o estimare contabilă al cărei efect este semnificativ trebuie să fie menţionate.O. Situaţii financiare consolidate Definiţia filialei Litera şi spiritul IAS Definirea conceptului de filială sau companie subsidiară este bazată pe controlul exercitat asupra drepturilor de vot sau pe puterea în exercitarea unei influenţe considerabile. Prevederile US şi UK GAAP Sunt similare IAS-urilor.S. Retratarea greşelilor aduce cu sine o redresare a capitalurilor proprii şi cifrele prezentate la sfârşitul comparaţiei trebuie să fie recalculate. . cel al reformulării elementelor comparative. Filozofia US GAAP Definirea controlului sau a procentajului de interes prin deţinerea majoritară a drepturilor de vot sau prin raport contractual. autorizând un singur tratament contabil aplicabil rectificării erorilor fundamentale. Prevederile UK GAAP Sunt similare celor americane. Este de dorit. Schimbări în estimările contabile Tratamentul recomandat de IAS Aceste modificări trebuie raportate în contul de profit şi pierderi al perioadei curente. mai degrabă. Manualul I. etc.C. S-au semnalat însă propuneri recente similare IAS-urilor.

Activităţile desfăşurate de acestea nu mai constituie justificări pentru necuprinderea în perimetrul de consolidare. interesul organismelor în armonizare cu privire la punct aspect fiind totodată un aspect semnificativ al problemei. Prevederile UK GAAP Solicită consolidarea „cvasi filialelor”. Se cunosc îndrumări specifice publicate pentru consolidarea acordurilor de leasing şi totodată anumite criterii specifice trebuie întrunite pentru realizarea transferurilor de capital financiar. Entităţi cu scopuri speciale Filozofia IAS Se permite consolidarea acolo unde substanţa sau esenţa relaţiei sau a legăturii indică controlul.S. precizând totuşi că aceste situaţii financiare sunt conforme cu principiile contabile general recunoscute.. Armonizarea standardelor Considerăm propunerile recente aduse în atenţia F.C.B.Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. cu excepţia faptului că sunt neconsolidate.A. . Norma generală cere ca o întreprindere să îşi consolideze toate filialele. Manualul I. un progres pe linia concilierii contabile internaţionale şi ne exprimăm speranţa regăsirii unui numitor comun. Nu cere explicit prezentarea unor asemenea informaţii.C. Entităţi care sunt excluse de la consolidare Litera şi spiritul IAS Normele contabile internaţionale prevăd excluderea de la consolidare numai în cazul în care există restricţii severe pe termen lung asupra drepturilor companiei mamă sau a filialelor achiziţionate şi date spre re-vânzare în viitorul apropiat. Litera şi spiritul US GAAP Normele americane permit consolidarea pe bază de riscuri şi recompense.A. Filozofia referenţialului canadian Menţionează situaţii când nu este necesară întocmirea situaţiilor financiare consolidate.

C. Normele canadiene Manualul I. Prevederile US GAAP şi ale normelor canadiene Sunt asemănătoare IAS-urilor.C.A. Prezentarea rezultatelor asocierii Recomandarea IAS Se utilizează metoda punerii în echivalenţă. direct sau în mod indirect întro entitate şi afacerile derulate de aceasta. după impozitare. ceea ce este un „punct” câştigat. din pasive. Dispoziţiile UK GAAP Normele contabile britanice solicită dovada exercitării unei influenţe notabile. în opoziţie cu IAS şi standardele americane. cota parte din fiecare din activele sale. din venituri şi din cheltuieli stabilită conform metodei de consolidare proporţională Indicaţiile UK GAAP Sunt diferite de cele prezentate mai sus. UK GAAP şi a Manualului I. Aceleaşi norme solicită prezentarea distinctă a cotelor părţi din rezultatul de exploatare. Filozofia US GAAP Presupune utilizarea aceleiaşi metode dar cu indicarea cotelor părţi în rezultatul societăţilor. Sunt similare IAS-urilor. autorizând utilizarea metodei valorilor extinse. cere ca un coîntreprinzător să înscrie. precum şi impozitele determinate. Prezentarea sau dezvăluirea celei mai semnificative asocieri Prevederile IAS Normele contabile internaţionale nu solicită aşa ceva. Definirea conceptului de „asociere” Filozofia IAS Este bazată pe influenţa semnificativă sau notabilă. elementele excepţionale.C.A. indicându-se cotele părţi în rezultatul societăţilor puse în echivalenţă. considerată că există atunci când se deţine un procent de cel puţin 20% din drepturile de vot.Prevederile US. .C. în lupta pentru concilierea contabilă internaţională dusă în interesul investitorilor. rând pe rând la poziţiile corespunzătoare ale situaţiilor sale financiare.

C. de unde necesitatea unei concilieri între referenţialele amintite. există încă divergenţe referitoare la semnificaţia conceptului de control. în cazul de faţă semnalăm o divergenţă între cele două referenţiale anglosaxone. metoda consolidării prin integrare proporţională nu este permisă. Manualul I. datoriilor şi rezultatelor acestora. Prezentarea întreprinderilor de tip „joint-venture” Litera şi spiritul IAS Conform IAS 28 şi IAS 31 sunt permise în vederea consolidării atât metoda integrării proporţionale.S. normalizatorii americani au o concepţie mai restrictivă privind controlul. Totodată. Dispoziţiile UK GAAP Indică utilizarea metodei punerii în echivalenţă. cât şi cea a punerii în echivalenţă.A.Filozofia US GAAP şi a normelor canadiene În antiteză cu litera IAS. în interesul companiilor cotate care cel mai adesea sunt şi supuse consolidării. standardele americane au introdus obligativitatea furnizării de informaţii detaliate asupra capitalului asociaţilor cei mai semnificativi. situându-se mai aproape de litera IAS-urilor. ei neadmiţând ca participaţiile care nu conferă majoritatea drepturilor de vot să fie consolidate prin integrare globală.C. Prevederile US GAAP Studiul întreprins indică utilizarea cu preponderenţă a metodei punerii în echivalenţă. ci de reevaluare a titlurilor. iar britanicii în unele aspecte par şi mai conservatori.B. deşi geografic şi politic sunt asociate frecvent cu opţiunile americane. Concluzii desprinse în perspectiva unei armonizări a standardelor de referinţă La nivel internaţional. Iată deci.A. Dispoziţiile UK GAAP Sunt asemănătoare normelor americane. a activelor. . astfel s-a văzut că spre deosebire de viziunea I.. Autorizează în special metoda integrării proporţionale. chiar dacă ea nu este recunoscută ca metodă de consolidare.

Dispoziţiile Manualului I.C. Litera şi spiritul US GAAP Prevederile normelor contabile americane sunt similare IAS-urilor. Solicită ca aceste câştiguri şi pierderi din schimb valutar să fie reportate şi amortizate pe durata de viaţă rămasă a elementului monetar pe termen lung. dar se pot utiliza cursurile de închidere pentru contul de profit şi pierdere. Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor.entităţi străine Filozofia IAS IAS 21 şi IAS 29 autorizează ajustarea situaţiilor financiare locale ale entităţii străine. aparţinând unei entităţi străine. elementele monetare se evaluează la cursul de schimb existent în momentul întocmirii bilanţului iar cele nemonetare se raportează de regulă la costul istoric.C. . Diferenţele de schimb valutar afectează capitalul sau se includ la câştiguri ori pierderi. Normele canadiene Permit să fie convertite în timpul închiderii exerciţiului toate abaterile de achiziţie şi ajustările valorilor juste. Prevederile US şi UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. înainte de efectuarea translatării. Entităţi străine care raportează situaţii financiare consolidate Filozofia IAS Constă în utilizarea cursului de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar pentru raportarea bilanţieră şi un curs de schimb mediu pentru întocmirea contului de profit şi pierdere.A. Tratamentul contabil al elementelor nemonetare este similar referenţialului internaţional. Diferenţele de curs valutar se recunosc în situaţia tuturor câştigurilor şi pierderilor contabilizate. la nivelele costului curent. ceea ce se constituie din nou într-un „punct” câştigat în lupta pentru „câştigarea” concilierii contabile internaţionale. la dispoziţia filialei.Efectele variaţiilor cursurilor monedelor străine Companii individuale Recomandarea IAS A se efectua translatarea tranzacţiilor la cursul de schimb din data efectuării acestora. Hiperinflaţie .

Totodată. gruparea de întreprinderi rezultată prin punerea în comun de interese. Solicită utilizarea metodei de achiziţionare pentru toate regrupările de întreprinderi. . Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. Filozofia US GAAP În baza referenţialului contabil american. creează. Nu tratează situaţiile în care o economie încetează să mai fie hiperinflaţionistă. ia sub control activul net şi activităţile unei alte întreprinderi. organismul american de normalizare a adoptat norma FAS 141 „Contabilizarea grupărilor de întreprinderi”.C. Schimbarea intervenită în contabilitatea americană. Grupări (combinări) de întreprinderi Tipologii Litera şi spiritul IAS Conform IAS 22 „Grupări de întreprinderi”. Nu este tratată problema grupărilor de întreprinderi realizate prin metoda punerii în comun a intereselor. aşteptări privind evoluţia referenţialului contabil internaţional în aceeaşi direcţie. Indicaţiile Manualului I. toate combinaţiile sau grupările de întreprinderi sunt achiziţii. o achiziţie este o grupare de întreprinderi. modalitatea cea mai obişnuită de grupare este achiziţia. prin care interzice contabilizarea grupărilor de întreprinderi prin metoda punerii în comun a intereselor. folosind moneda de referinţă ca monedă funcţională.A. este foarte mult restricţionată. în mod implicit. Referenţialul canadian Solicită utilizarea metodei temporale. Filozofia UK GAAP Potrivit standardelor britanice se adoptă fie metoda autorizată de IAS. al preluării unei datorii sau al emisiunii de titluri de capitaluri proprii. numită întreprindere achiziţionată. referitoare la tratamentul grupărilor de întreprinderi.C. în care una dintre întreprinderi. cumpărătorul. În iunie 2001. în schimbul unui transfer de active.Prevederile US GAAP Introduc retratarea situaţiilor financiare întocmite în moneda locală. fie cea a US GAAP-urilor. Potrivit acestei norme.

Orice excedent. a părţii de interes a cumpărătorului în valorile juste ale activelor şi datoriilor . însă se observă o recunoaştere mai puţin stringentă a criteriilor cu privire la planificarea implementării planului. plus orice costuri direct atribuibile achiziţiei. cu excepţia faptului că sunt permise foarte puţine provizioane legate de achiziţie. Pot avea loc unele închideri de întreprinderi şi datorii generate de restructurare. Prevederile US GAAP Sunt similare IAS-urilor prin faptul că se alocă o perioadă de un an după data achiziţiei. dacă sunt disponibile dovezi suplimentare ale valorilor. să fie tratate cu titlu de operaţie care se referă la capitalurile proprii. până la sfârşitul anului după achiziţie. pentru ajustarea valorilor juste afectând goodwill-ul. Modificări ulterioare ale costului de achiziţie Litera şi spiritul IAS Costul de achiziţie trebuie să fie ajustat atunci când o eventualitate ce afectează mărimea preţului de achiziţie se realizează posterior datei achiziţiei. la data schimbului. a altor contraprestaţii consimţite de cumpărător. astfel încât plata sumei în cauză este probabilă şi se poate efectua o estimare fiabilă a acesteia. Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. Prevederile US GAAP Sunt similare IAS-urilor. Ajustările ulterioare care survin sunt recunoscute în contul de profit şi pierderi. la data operaţiei de schimb. ocazionate în timpul unei achiziţii. Normele canadiene Solicită ca aceste cheltuieli de înregistrare şi de emitere de acţiuni date „în schimb”. dacă sunt întrunite criteriile specifice referitoare la planurile de restructurare.Metoda costului de achiziţie Filozofia IAS Costul de achiziţie este mărimea lichidităţilor şi echivalentelor de lichidităţi vărsate sau valoarea justă. costul de achiziţie este valoarea actualizată a contraprestaţiei respective. care se referă în exclusivitate la entităţile achiziţionate. şi nu valoarea nominală a acesteia. Reluările provizioanelor constituite pentru achiziţii întotdeauna ajustează goodwill-ul. Activele monetare acordate şi datoriile asumate sunt evaluate la valoarea lor justă la data operaţiei de schimb. Acestea pot fi raportate la valoarea lor justă. Valorile juste ale elementelor pot fi ajustate faţă de goodwill. însă există reguli specifice pentru cercetarea şi dezvoltarea achiziţiilor în curs. Atunci când decontarea contraprestaţiei pentru achiziţie este amânată. în schimbul controlului asupra activelor nete ale celeilalte întreprinderi. Normele referitoare la planurile de restructurare sunt similare IASurilor.

În celelalte cazuri. şi orice alt activ pe termen scurt. datoriilor respective. Manualul I. posterior achiziţiei.A.C. Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. mai puţin activele financiare (altele decât participările contabilizate la valori de consolidare).identificabile achiziţionate. indicaţii complementare permit estimarea mărimilor afectate acestor active şi datorii identificabile cu ocazia contabilizării iniţiale a achiziţiei. ajustările operate asupra activelor şi datoriilor identificabile trebuie să fie contabilizate la venituri sau la cheltuieli. în momentul în care ele satisfac aceste criterii. activele destinate să fie vândute. interesele minoritare la achiziţie trebuie recunoscute la valoarea justă a activelor nete sau la cota de pre-achiziţie care incumbă valoarea activelor nete. Dispoziţiile UK GAAP Sunt asemănătoare IAS-urilor.C. Metoda costului de achiziţie . activele plătite în avans la regimurile de avantaje sociale viitoare. Tratamentul contabil al provizioanelor pentru achiziţii este similar IAS-urilor. . la data achiziţiei. criteriile de recunoaştere. Solicită ca surplusul valorii juste a activului net dobândit la costul de achiziţie să fie repartizat astfel încât să se reducă proporţional valorile atribuite tuturor activelor dobândite. Valorile contabile ale activelor şi datoriilor identificabile achiziţionate trebuie să fie ajustate atunci când. Prevederile US GAAP şi a normelor canadiene Nu sunt recunoscute până în momentul cunoaşterii şi determinării în mod credibil a valorii activelor. Identificarea sau schimbările ulterioare în valoarea activelor şi datoriilor identificabile Filozofia IAS Activele şi datoriile identificabile. trebuie să fie contabilizate ulterior. care sunt achiziţionate dar nu satisfac.interese minoritare Litera şi spiritul IAS Conform referenţialului internaţional. până când excedentul este eliminat. reprezintă un fond comercial negativ. Orice surplus rezidual trebuie să fie prezentat cu titlu de câştig extraordinar. cu excepţia faptului că sunt permise foarte puţine provizioane pentru achiziţii. activele de impozite amânate. faţă de costul de achiziţie. Filozofia US GAAP De regulă ele se raportează la cota de pre-achiziţie care incumbă valoarea activelor nete.

dar oferă şi informaţii suplimentare referitoare la motivaţia achiziţionării. precum şi impactul asupra rezultatelor şi poziţiei financiare a achizitorului.C. precum şi alte detalii sunt conferite asupra alocaţiilor. Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. sunt solicitate următoarele informaţii: un bilanţ consolidat care să arate valoarea atribuită fiecărei mari categorii de active şi de pasive luate în sarcină. cât şi data achiziţionării. Metoda costului de achiziţie . Prevederile normelor contabile canadiene Solicită ca partea de drepturi minoritare să fie calculată pornind de la valori contabile care figurează în situaţiile filialei. prezentate separat pentru activele necorporale amortizabile şi neamortizabile. valoarea totală atribuită şi valoarea atribuită fiecărei mari categorii de active necorporale. Prevederile US GAAP Standardele contabile americane sunt similare IAS-urilor. ajustările valorilor juste şi valorile juste ale activelor şi datoriilor achiziţionate. în mod normal nu mai mult de 20 de ani. dar trebuie prezentat şi un tabel cuprinzând: valorile contabile ale elementelor. metoda contabilă folosită pentru achiziţie. dar care sunt importante luate în ansamblul lor.C. valoarea totală a abaterii de achiziţie şi totalul deductibil fiscal.goodwill Litera şi spiritul IAS Normele contabile internaţionale prevăd capitalizarea şi amortizarea fondului comercial pe durata vieţii sale utile.. .A. Instituţiile publice trebuie de asemenea să prezinte informaţii cu privire la contul de profit şi pierderi pro-forma. Metoda costului de achiziţie . ca şi când achiziţia ar fi avut loc la începutul perioadei efectuării comparaţiilor. rezumatul valorilor juste ale activelor şi datoriilor achiziţionate. informaţii despre o serie de regrupări de întreprinderi terminate de-a lungul exerciţiului care sunt fără importanţă luate individual. informaţii despre orice repartizare a costului de achiziţie nedusă la termen. Normele canadiene Conform Manualului I.Dispoziţiile UK GAAP Se raportează la cota parte a valorii juste a activelor nete.prezentarea informaţiilor Filozofia IAS Prezentările cuprind: nume şi descrieri ale entităţilor combinate sau grupate.

Filozofia US GAAP În iunie 2001. care schimbă în mod radical tratamentul fondului comercial. O pierdere de valoare trebuie să fie constatată pentru o abatere de achiziţie atunci când valoarea justă a abaterii este inferioară valorii sale contabile. O pierdere de valoare nu trebuie să facă obiectul unor reluări dacă valoarea justă creşte ulterior. creează. dar nu acelaşi lucru îl putem spune despre armonizarea dintre IAS şi aceste standarde. referitoare la tratamentul fondului comercial.C. Pe urmele consensului Se observă convergenţa normelor americane cu a celor canadiene. Nu permite amortizarea unei abateri de achiziţie. cel mai târziu până în 2005. în mod implicit. În conformitate cu noua normă. testul de depreciere va furniza utilizatorilor de date contabile mai multe informaţii decât un sistem arbitrar de amortizare. deşi în anumite împrejurări se poate utiliza durata de viaţă nedeterminată. Întreprinderile vor efectua însă anual un test de depreciere a acestui activ. Modificarea intervenită în contabilitatea americană.C. Astfel. aşteptări privind evoluţia referenţialului contabil internaţional în aceeaşi direcţie. . organismul american de normalizare a adoptat norma FAS 142 „Contabilizarea fondului comercial şi a activelor necorporale”. Totuşi standardele britanice sunt în acord cu normele internaţionale. Aceasta trebuie să fie supusă unui test de depreciere la un nivel al întreprinderii numit unitate de exploatare. dacă va fi corect aplicat. Specialiştii consideră că. adică a fondului comercial. Prevederile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. fondul comercial achiziţionat reprezintă un activ care nu se amortizează. Aceste două „tabere” opozabile vor trebui să cadă la înţelegere şi să stabilească un tratament uniform. Cuvântul Manualului I. bazat pe valoarea justă a unităţii de raportare. apariţia unei cheltuieli cu deprecierea fondului comercial poate reprezenta un semnal important privind declinul afacerii.A.

Dacă fondul comercial negativ nu corespunde pierderilor viitoare aşteptate identificabile. • mărimea fondului comercial negativ care depăşeşte valorile juste ale activelor nemonetare achiziţionate trebuie să fie contabilizată imediat la venituri. atunci când sunt contabilizate pierderile şi cheltuielile viitoare. trebuie să fie contabilizată la venituri. în mod sistematic. acesta trebuie contabilizat la venituri. în contul de profit şi pierderi. dar în acelaşi timp se produce recunoaşterea şi în contul de profit şi pierdere. această fracţiune a fondului comercial negativ trebuie contabilizată la venituri. pentru conectarea acestuia cu deprecierea activelor nemonetare. Orice exces se recunoaşte în contul de profit şi pierdere ca şi câştig extraordinar. Dispoziţiile US GAAP şi a normelor canadiene Potrivit normelor contabile americane. ce pot să fie evaluate în mod fiabil.Metoda costului de achiziţie . pe de o parte. aceasta adoptă un ansamblu unic şi uniform de metode contabile. datoriile şi capitalurile proprii ale întreprinderilor care se grupează la valoarea lor contabilă. În consecinţă. de maniera următoare: • mărimea fondului comercial negativ.goodwill negativ Filozofia IAS În măsura în care fondul comercial negativ corespunde pierderilor viitoare aşteptate identificate în planul de achiziţie al cumpărătorului. trebuie să fie imputată asupra capitalurilor proprii. şi mărimea înregistrată în calitate de capital achiziţionat. se reduc proporţional valorile juste atribuite activelor non-curente. care nu depăşeşte valorile juste ale activelor nemonetare achiziţionate. pentru exerciţiul în cursul căruia se produce gruparea şi pentru exerciţiile prezentate cu titlu comparativ. Prevederile UK GAAP Este autorizată recunoaşterea ca fond comercial negativ. ca şi când ele ar fi fost grupate din momentul deschiderii primului exerciţiu prezentat. elementele situaţiilor financiare ale societăţilor care se grupează trebuie să fie incluse în situaţiile financiare ale întreprinderilor grupate. în contul de profit şi pierdere. corectată numai cu retratările de omogenizare a metodelor contabile ale întreprinderilor ce se grupează şi de aplicare a . pe de altă parte. Orice diferenţă între mărimea înregistrată drept capital emis plus orice complement de preţ sub formă de trezorerie sau sub forma altor active. Deoarece o punere în comun de interese conduce la o singură întreprindere grupată. dar care nu reprezintă la data achiziţiei datorii identificabile. pe durata de utilitate rămasă a activelor amortizabile identificabile achiziţionate. cu anumite excepţii. Metoda punerii în comun a intereselor Filozofia IAS Atunci când se aplică metoda punerii în comun a intereselor. Orice exces peste valoarea justă a unor asemenea active se recunoaşte în contul de profit şi pierdere pe perioada care este probabil a beneficia de ea. care pot să fie evaluate în mod fiabil. la data achiziţiei. entitatea grupată contabilizează activele.

acestor metode la ansamblul exerciţiilor prezentate. Cu acest prilej, nu se contabilizează nici fond comercial, nici fond comercial negativ. De asemenea, efectele operaţiilor între întreprinderile ce se grupează, indiferent că ele se produc înainte sau după punerea în comun a intereselor, sunt eliminate cu ocazia întocmirii situaţiilor financiare ale entităţii grupate. Prevederile US GAAP Normele americane interzic utilizarea acestei metode. Dispoziţiile UK GAAP Cuprind restricţii similare, dar nu chiar atât de drastice ca IAS. Normele canadiene Manualul I.C.C.A. nu aminteşte deloc această metodă. Recunoaşterea veniturilor Litera şi spiritul IAS Veniturile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când apare un flux brut de beneficii economice primite de întreprindere, în cursul desfăşurării activităţilor normale, flux care se materializează prin creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât prin contribuţiile participanţilor la capital (IAS 18, par. 7). Veniturile au fost generate de creşteri de active sau diminuări de datorii, în cursul perioadei de referinţă. O altă condiţie esenţială pentru recunoaşterea veniturilor este evaluarea credibilă.27 Filozofia US GAAP Se cunosc patru criterii cheie, care trebuie îndeplinite simultan pentru ca veniturile să poată fi recunoscute şi mai apoi evaluate. În principal, criteriile de recunoaştere sunt similare IAS. Pot fi identificate însă şi îndrumări detaliate oferite pentru tranzacţiile specifice, în vederea unei mai uşoare recunoaşteri şi pentru facilitarea evaluării veniturilor. Prevederile UK GAAP În Marea Britanie nu există un standard specific dedicat contabilizării veniturilor, dar practica contabilă a acestora dovedeşte că aceasta urmează îndeaproape filosofia IAS. Litera Manualului I.C.C.A. Criteriile de constatare/recunoaştere a veniturilor sunt sensibil aceleaşi, doar că nu este vorba despre măsurarea costurilor relative la operaţie.

27

„Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaŃiilor financiare”, par. 92-93

Contractele de construcţii Filozofia IAS Prin contract de construcţii se înţelege un „contract negociat în mod particular pentru construirea unui activ sau a unui grup de active…, intercorelate în ceea ce priveşte proiectarea, tehnologia şi funcţionarea sau scopul ori utilitatea lor”. 28 Veniturile asociate contractelor de construcţii cuprind: valoarea iniţială a veniturilor stabilite prin contract, precum şi variaţiile în condiţiile de derulare a contractului, în limita sumei probabile a venitului, dacă acesta poate fi credibil evaluat29. Atunci când rezultatul unui contract de construcţii poate fi estimat în mod credibil, costurile şi veniturile trebuie recunoscute în funcţie de stadiul activităţii contractuale la data bilanţului. Procesul se bazează pe metoda procentului de execuţie a contractului. Conform acestei metode, stadiul atins de lucrările în curs se determină fie prin calculul proporţiei costurilor contractuale suportate pentru munca prestată la timp în totalul costurilor contractuale estimate, fie prin studii asupra muncii prestate, fie prin definitivarea proporţiei fizice a activităţilor contractuale. Metoda definitivării contractului limitează evaluarea lucrărilor realizate la nivelul valorii cheltuielilor suportate şi susceptibile a fi recuperate de la client. Metoda procentului de execuţie a lucrărilor este mai aproape de spiritul IAS, răspunzând mai bine principiului conectării cheltuielilor cu veniturile, fiind cea agreată de IAS 11. Metoda definitivării contractului se bazează pe principiul prudenţei. Prevederile US GAAP Sunt similare în multe privinţe IAS-urilor, fiind permisă şi utilizată şi metoda definitivării contractului. Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. Normele canadiene Nu există capitol comparabil cu IAS 11 în Manualul I.C.C.A.. Totuşi Manualul se ocupă de problematica contractelor de construcţii, dar nu într-o manieră similară cu referenţialul internaţional. Capitolul 3400 din Manualul I.C.C.A., nu are nici o dispoziţie asemănătoare referitoare la recunoaşterea rezultatelor contractelor de construcţii. Prin urmare, nici un venit şi nici o cheltuială nu sunt constatate înaintea terminării lucrării când întregul contract dobândeşte un grad de siguranţă considerabil în ceea ce priveşte măsura rezultatului câştigat. Recunoaşterea cheltuielilor Litera şi spiritul IAS Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când apare o reducere de beneficii economice viitoare, aferente diminuării unui activ sau creşterii
28 29

IAS 11, par. 3 IAS 11, par. 11

unei datorii, în cursul desfăşurării activităţilor normale. Reducerea de beneficii viitoare se materializează prin diminuări ale capitalurilor proprii, altele decât prin distribuţiile către participanţii la capital30. O altă condiţie esenţială pentru recunoaşterea cheltuielilor este evaluarea lor credibilă. Potrivit Cadrului general al IAS, în categoria cheltuielilor se mai includ şi pierderile realizate, cum ar fi cele din dezastre sau din exproprieri de active, precum şi pierderile nerealizate, cum ar fi cele din modificarea valorii juste a unor active sau din modificarea cursului de schimb valutar. Pierderile se evidenţiază distinct în contul de profit şi pierdere. Prevederile US, UK GAAP şi a normelor canadiene Sunt asemănătoare IAS-urilor. Costurile îndatorării Filozofia adoptată de IAS Conform IAS 23, costurile îndatorării cuprind: dobânzile şi alte cheltuieli suportate de o întreprindere în legătură cu împrumuturile de fonduri. Conform tratamentului de bază stipulat de IAS 23, costurile îndatorării trebuie înregistrate ca o cheltuială a perioadei în care au apărut. Conform tratamentului alternativ, costurile îndatorării trebuie înregistrate ca o cheltuială în perioada în care sunt suportate, cu excepţia celor care sunt capitalizate. Astfel, costurile îndatorării care sunt direct atribuibile achiziţiei, construcţiei sau producţiei unui activ pe termen lung trebuie capitalizate ca parte a costului acelui activ. Dispoziţiile US, UK GAAP şi a Manualului I.C.C.A. Sunt similare IAS-urilor. Beneficiile angajaţilor Costurile legate de pensii Litera şi spiritul IAS Normele contabile internaţionale acordă atenţie şi aspectelor legate de remunerarea capitalului uman. În acest sens au fost elaborate două standarde: IAS 19 „Beneficiile angajaţilor” şi IAS 26 „Contabilitatea şi raportarea planurilor de pensii”. Beneficiile angajatului se referă la toate formele de recompensare oferite de întreprinderi, în schimbul serviciilor prestate de angajaţi. Beneficiile pe termen scurt ale angajatului reprezintă beneficiile angajatului, care sunt datorate în întregime în cursul unei perioade de 12 luni, după sfârşitul exerciţiului financiar în care angajaţii au prestat aceste servicii. Beneficiile post-angajare (pensiile) sunt beneficiile angajaţilor, altele decât cele pentru încheierea activităţii sau compensări în acţiuni, care sunt plătibile după încheierea perioadei de angajare. Planurile de pensii sau beneficiile post-angajare reprezintă
30

„Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaŃiilor financiare, par. 78-80”.

contractele oficiale sau neoficiale prin care o întreprindere asigură, pentru unul sau mai mulţi angajaţi, beneficii post-angajare, pensiile. Dispoziţiile IAS Sunt similare IAS-urilor, cu toate că există mai multe diferenţe mărunte sau minore, între cele două referenţiale. Indicaţiile UK GAAP Similare IAS-urilor sunt noile standarde adoptate de A.S.B., cu unele deosebiri. Surplusul sau deficitul beneficiului ce revine angajaţilor determinat în raport de activele ce figurează în planurile de pensii trebuie imediat recunoscut în Situaţia tuturor câştigurilor şi pierderilor contabilizate. Normele canadiene Litera Manualului cu privire la acest aspect contabil nu se aplică avantajelor pe care le furnizează o entitate salariaţilor săi pe parcursul unei perioade active. Se concentrează totuşi, mai degrabă asupra problemelor de cognoscibilitate a avantajelor câştigate de către salariaţii activi care vor fi într-adevăr furnizate atunci când vor înceta să mai fie activi, şi dacă avantajele sunt drepturi dobândite sau se acumulează. Beneficii (compensări) în acţiuni, ale angajaţilor Litera şi spiritul IAS Beneficii (compensări) sub forma participării la capitalurile proprii sunt beneficii ale angajatului în care: • angajaţii sunt îndreptăţiţi să primească instrumente financiare de capital propriu, emise de întreprindere sau societatea mamă; • suma obligaţiei întreprinderii către angajaţi depinde de preţul viitor al instrumentelor financiare de capital propriu, emise de către întreprindere. Sunt necesare dezvăluiri ale informaţiilor, dar nu se oferă îndrumare pentru recunoaştere şi evaluare. Filozofia US GAAP şi a Manualului I.C.C.A. Se cunosc două metode alternative pentru determinarea costului compensărilor: valoarea intrinsecă, respectiv preţul de piaţă existent la data efectuării măsurătorilor mai mic decât contribuţia oricărui angajat sau valoarea justă a elementului, determinată folosind modelul preţului opţional. Se va recunoaşte costul cotelor de recompense sau opţiuni pe perioada performanţei sau a prestaţiei angajatului. Dispoziţiile UK GAAP Costul compensărilor se determină în raport de valoarea intrinsecă a acţiunilor. Se va recunoaşte acest cost al recompensărilor imediat, numai dacă nu există alte restricţii impuse de viitoare condiţii de asistenţă.

Active Active necorporale achiziţionate Filozofia IAS Potrivit IAS 38, par. 7 activele necorporale sunt definite ca fiind activele nemonetare identificabile, fără suport material şi deţinute în scopul utilizării în cadrul producţiei sau aprovizionării cu bunuri sau furnizării de servicii, pentru închiriere sau administraţie. Recunoaşterea unui activ necorporal se face numai dacă se estimează că beneficiile viitoare, atribuite respectivului activ, vor fi obţinute de entitate şi costul activului poate fi în mod credibil evaluat.31 Întreprinderea va estima obţinerea beneficiilor economice viitoare pe baza presupunerilor rezonabile şi care iau în considerare setul de condiţii economice care vor exista pe parcursul vieţii utile a activului. Se face apel la raţionamentul profesional pentru recunoaşterea unui asemenea activ, procedându-se la capitalizare numai dacă se întrunesc criteriile de recunoaştere. Activele necorporale trebuie amortizate pe durata vieţii lor utile, care în mod normal nu depăşeşte 20 de ani. Sunt permise reevaluări numai în cazuri rare. Dispoziţiile US GAAP Normele contabile americane prevăd capitalizarea elementelor nemateriale şi amortizarea activelor pe parcursul vieţii lor utile, recurgându-se şi la revizuirea acestor durate. Activelor necorporale li se poate atribui de asemenea o viaţă utilă nedefinită, acestea în asemenea situaţii netrebuind a fi amortizate ci revizuite cel puţin anual. Sunt permise reevaluările. Litera UK GAAP În linii mari normele britanice sunt asemănătoare IAS-urilor, deşi se poate folosi durata de viaţă nedeterminată în cazuri rare. Indicaţiile normelor canadiene Solicită ca activele necorporale să fie evaluate la cost istoric, şi nu permite nici un alt tratament alternativ. Solicită ca un activ necorporal să fie amortizat pe durata sa de viaţă utilă, numai să se considere nedeterminată durata sa de viaţă, în care caz el, trebuie să fie supus unui test de depreciere cel puţin în fiecare an. Se prevede ca un activ necorporal amortizabil să fie supus unui test de depreciere, conform dispoziţiilor care se referă la reducerile de valoare care indică că este necesar să se efectueze o estimare a valorii de acoperire nete în singurele cazuri când conjunctura indică faptul că fluxurile de trezorerie viitoare nete estimative aferente unei imobilizări corporale ar putea fi inferioară valorii sale contabile nete după deducerea provizioanelor pentru cheltuieli de amplasament a imobilizării şi a restaurării locurilor şi după deducerea impozitelor viitoare. Un activ necorporal neamortizabil trebuie să fie supus unui test de depreciere cel puţin în fiecare an, pe baza unei comparări a valorii juste şi a valorii sale contabile.
31

IAS 38, par. 19

Imobilizările necorporale generate intern Filozofia IAS Uneori, este dificil să se aprecieze dacă o imobilizare necorporală generată intern îndeplineşte condiţiile pentru a fi contabilizată. În unele cazuri, costul pentru a genera intern o imobilizare necorporală nu poate fi distins de costul pentru menţinerea sau creşterea goodwill-ului generat intern sau de costul pentru conducerea afacerilor curente. Pentru a aprecia dacă o imobilizare necorporală generată intern satisface criteriile de contabilizare, o întreprindere clasifică procesul de creare a imobilizării în: • o fază de cercetare; şi • o fază de dezvoltare. Termenii de „faza de cercetare” şi „fază de dezvoltare” au o semnificaţie mai largă în cadrul normei IAS 38. Dacă o întreprindere nu poate să distingă faza de cercetare de faza de dezvoltare a unui proiect intern, ce vizează crearea unei imobilizări necorporale, ea tratează cheltuiala în numele proiectului ca şi când ar fi fost angajată numai cu ocazia fazei de cercetare. Nici un activ necorporal provenit din cercetare nu trebuie recunoscut. Cheltuiala de cercetare trebuie recunoscută ca o cheltuială, atunci când ea este angajată. Un activ necorporal provenit din dezvoltare trebuie să fie recunoscut dacă şi numai dacă toate criteriile sunt îndeplinite. Dispoziţiile US GAAP Normele contabile americane dispun capitalizarea unor costuri privind software-ul şi dezvoltarea paginilor web, spre deosebire de IAS-uri. Filozofia UK GAAP O entitate poate opta pentru capitalizarea activelor necorporale generate intern, altele decât cheltuielile de cercetare şi dezvoltare, atunci când există o piaţă a acestora. Potrivit normelor britanice, criteriile de recunoaştere nu sunt la fel de stricte ca IASurile. Manualul I.C.C.A. Nu face referire la acest aspect legat de capitalizarea imobilizărilor necorporale generate sau obţinute din efort propriu. Contractele de leasing Clasificarea contractelor Litera şi spiritul IAS În pachetul de norme elaborat de organismul internaţional, norma IAS 17 „Contractele de locaţie” ne atrage atenţia asupra diferitelor politici şi opţiuni contabile, în contextul „marelui război” de supremaţie, între realitatea economică şi natura juridică a tranzacţiilor şi altor evenimente. Cazul cel mai frecvent evocat pentru exemplificarea

însă se cunosc reguli specifice care se cer a fi urmate pentru determinarea efectului de levier. Dispoziţiile US GAAP şi a normelor canadiene Sunt similare IAS-urilor. referitoare la investiţia netă reziduală a locatorului. aşa cum se prevede în contractul de locaţie-finanţare. Contabilizarea veniturilor financiare trebuie să se efectueze pe baza unei formule care să traducă o rată constantă de rentabilitate periodică. sau nu. în consecinţă el contabilizează încasările în numele locaţiei. un contract de locaţie finanţare este un contract de locaţie care are ca efect transferarea la locatar a cvasitotalităţii riscurilor şi avantajelor inerente proprietăţii unui activ. pentru remunerarea investiţiei şi serviciile sale. se bazează pe gradul de imputare la locator sau la locatar a riscurilor şi avantajelor inerente proprietăţii unui activ închiriat. dezvoltate de formă. numit şi contract de locaţie exploatare. Contractele de locaţie . este orice contract de locaţie care nu răspunde definiţiei unui contract de locaţie-finanţare. dar există cerinţe mult mai ample. Conform IAS 17.aplicării. Indicaţiile UK GAAP Prezentarea este asemănătoare IAS-urilor. operaţia generată de o locaţie-finanţare este tratată ca o operaţie de investiţii. La sfârşitul contractului. pentru alocarea câştigurilor nete. reflectate în contabilitatea locatorului Filozofia IAS Pentru locator. poate să intervină sau nu transferul de proprietate. . Clasificarea contractelor de locaţie. locatorul transferă cavsitotalitatea riscurilor şi avantajelor inerente proprietăţii legale.finanţare. repartizate în două componente: partea de recuperare a creanţelor şi veniturile financiare. adoptată de norma IAS 17. se utilizează metoda investiţiilor nete (post-impozitare). Prevederile US GAAP şi a normelor canadiene Sunt asemănătoare IAS-urilor. dar baza de evaluare diferă. De regulă. El trebuie să contabilizeze în bilanţul său activele deţinute în virtutea contractului. a principiului prevalenţei economicului asupra juridicului este cel al contractelor de locaţie-finanţare. redevenţele. şi să le prezinte în categoria creanţelor pentru mărimea corespunzătoare investiţiei nete. Dispoziţiile UK GAAP Sunt asemănătoare IAS-urilor. Într-un contract de locaţie-finanţare. Un contract de locaţie simplă.

C.A. Indicaţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. reevaluările nu sunt permise. Investiţiile imobiliare Filozofia IAS Potrivit IAS 40 „Investiţii imobiliare”. să se considere separat terenul de clădire în vederea determinării fracţiunii relative a contractului fiecăruia urmând a fi tratat ca un contract de locaţie-finanţare sau ca un contract de locaţie-exploatare. recunoscându-se doar regula costului istoric. Prevederile Manualului I. Dispoziţiile US GAAP Potrivit normelor contabile americane.Proprietăţi. pentru a obţine câştiguri din închirieri sau pentru creşterea capitalului. în anumite circumstanţe.alternative Se ridică problema realizării acordului între referenţialul internaţional şi cel american. Necesită ca. şi nu . Considerăm alternativa propusă de normele contabile internaţionale justificată în condiţiile funcţionării economiei mondiale de astăzi şi sperăm în ajustarea normelor FAS după cele internaţionale. pentru contractele de locaţie care se referă în acelaşi timp la un teren şi la o clădire. Conciliere contabilă . se cer frecvente evaluări ale întregii clase (sau grupe) de active corporale. fabrici şi echipamente Evaluare Filozofia IAS De regulă se utilizează costul istoric. Similar normelor americane. reevaluările nu sunt permise. când acestea sunt legate de construcţia anumitor active. care pot fi calificate aici. Capitalizarea costurilor îndatorării Filozofia IAS Capitalizarea acestor costuri este permisă pentru acele active. Filozofia US GAAP şi a normelor canadiene Normele contabile americane introduc obligativitatea capitalizării costurilor îndatorării. acesta din urmă dovedindu-se mai restrictiv.C. care sunt deţinute de proprietar sau locatar. dar sunt permise şi reevaluări. terenuri şi clădiri sau părţi ale acestora. prin astfel de imobilizări se înţeleg acele proprietăţi. Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. De asemenea.

tratamentul de bază prevede evidenţierea la cost.B. Modelul valorii juste implică evaluarea ulterioară a investiţiilor imobiliare la valoarea justă.S. bunurile deţinute în vederea închirierii unui terţ sunt cuprinse în definiţia imobilizărilor enunţată la capitolul 3061. iar modificările valorii juste vor genera cheltuieli sau venituri ale perioadei. În ceea ce priveşte evaluarea. Ulterior recunoaşterii iniţiale. fie conform modelului costului. ea se aplică în egală măsură unui activ considerat în mod singular şi unei entităţi generatoare de trezorerie. exceptând situaţia în care activul ar fi fost contabilizat la o mărime reevaluată. conform 32 IAS 40. par.pentru a fi utilizate în producţia sau comercializarea de bunuri şi servicii sau pentru a fi vândute în cadrul activităţii obişnuite. atunci când valoarea recuperabilă a acestuia este inferioară valorii sale contabile. Valoarea contabilă este valoarea la care un activ este contabilizat în bilanţ. a costului diminuat cu amortizarea cumulată şi cu valoarea provizioanelor constituite pentru depreciere).A.C. care să corespundă direct IAS 40.A. Astfel de reluări ale pierderilor de valoare ale activelor trebuie să fie contabilizate imediat la venituri. Cuvântul referenţialului canadian Nu există capitol în Manualul I. fără a se ţine cont de deprecierea acestora. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare se face prin îndeplinirea criteriilor pereche pentru recunoaşterea imobilizărilor corporale.) a aprobat norma IAS 36 „Deprecierea activelor”. (I. Atunci când se utilizează noţiunea de activ. relativă la acest bun. Prevederile US GAAP Tratamentul contabil aplicat investiţiilor imobiliare este acelaşi cu cel aplicat şi altor categorii de proprietăţi. care impune calculul şi contabilizarea pierderii de valoare pentru un activ.C. Deprecierea activelor Litera şi spiritul IAS În aprilie 1998. Sunt permise reluările sau diminuările pierderilor de valoare.S.A. Solicită ca aceste bunuri să fie evaluate conform metodei costului (mai exact. evaluarea investiţiilor imobiliare se face fie conform modelului valorii juste. Norma vizează deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale.C. după deducerea sumei amortizărilor şi sumei pierderilor de valoare. Modificările intervenite în valoarea justă se raportează în „Situaţia tuturor câştigurilor şi pierderilor contabilizate”. care sunt independente de intrările de trezorerie generate de alte active sau grupe de active. 17 . Aceasta din urmă reprezintă cel mai mic grup identificabil de active. Filozofia UK GAAP Investiţiile imobiliare se recunosc în Marea Britanie la valoarea de pe „piaţa deschisă”. iar valoarea recuperabilă este valoarea cea mai mare dintre preţul net de vânzare al activului în cauză şi valoarea sa de utilitate. a căror utilizare continuă generează intrări de trezorerie. Consiliul I. Totuşi. în care sunt incluse şi costurile de tranzacţionare32.

întreprinderile americane trebuie să revizuiască. . conform normelor IAS 16 şi IAS 38. Norma FAS 121 vizează cu predilecţie unele active necorporale identificabile şi goodwillul. Filozofia US GAAP În 1995. Dacă apar evenimente sau circumstanţe care indică faptul că valoarea netă contabilă poate să nu fie recuperată integral. dintre care următoarele: capitolul 3050 „Plasamente pe termen lung” prevede norme de constatare cu privire la pierderea de valoare a unui plasament.A. În acest sens.B. Orice reluare a unei pierderi de valoare a unui activ reevaluat trebuie să fie tratată ca o reevaluare pozitivă. Posibilă conciliere Instituirea unui acord între referenţialele studiate o vedem posibilă sau realizabilă numai în condiţiile raportării la un număr cât mai redus de norme. care trata problema contabilizării deprecierii activelor pe termen lung şi a evaluării activelor pe termen lung destinate să fie vândute.unei alte norme internaţionale. Prevederile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor.). în mod regulat. Organismul American de Normalizare Contabilă (F.C. gata armonizată cu IAS 36. Litera normelor canadiene Nu există nici un capitol în Manualul I. Conform normei. capitolul 4210 „Întreprinderile de asigurare de viaţă . Este interzisă reluarea sau diminuarea pierderilor de valoare. publica norma FAS 121. se procedează la revizuirea evaluării acestor bunuri. active destinate să fie menţinute în întreprindere sau să fie cedate. pentru deprecierea tuturor activelor. care să regrupeze regulile referitoare la contabilizare şi informaţiile de prezentare.A. valoarea activelor cu durată lungă de viaţă pentru a se asigura că nu au intervenit evenimente sau schimbări. capitolul 3061 „Imobilizări corporale” defineşte normele privitoare la reducerile de valoare a imobilizărilor corporale. Un oarecare număr din capitolele Manualului stabilesc norme cu privire la pierderea de valoare a activelor precise.C. care să aibă drept consecinţă imposibilitatea de a recupera valoarea netă contabilă. capitolul 3062 „Abateri de achiziţie şi alte active necorporale” enunţă norme cu privire la deprecierea abaterii de achiziţie (a fondului comercial) şi a activelor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată. referenţialul american şi cel canadian opinăm că ar trebui să se ajusteze după referenţialul internaţional adoptând o singură normă care să autorizeze deprecierea activelor.S.consideraţii particulare” furnizează dispoziţii precise cu privire la diminuarea de valoare a portofoliilor deţinute de către întreprinderile de asigurare de viaţă.

inclusiv instrumentele derivate. cu excepţia faptului că metoda LIFO nu este permisă. înaintea scadenţei. Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. aceste elemente trebuie să fie evaluate la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea netă de realizare.C. Conform referenţialului contabil canadian trebuie utilizată metoda care permite cea mai bună estimare a costurilor. IAS 2 a prevăzut două prelucrări de determinare a costurilor: • prelucrarea de referinţă. Instrumente financiare Evaluare şi contabilizare Litera şi spiritul IAS În cazul contabilităţii bazate pe costul istoric.C. Manualul I. instrumentele financiare derivate nu erau recunoscute în situaţiile financiare. pentru determinarea costurilor. Cu alte cuvinte soluţia adoptată de Manualul normelor canadiene se apropie cel mai bine. în opinia noastră.Stocuri Evaluare Filozofia IAS Conform IAS 2 „Stocuri”. În . trebuie înregistrate în bilanţ. ce implică utilizarea metodei LIFO pentru determinarea costurilor. Sunt recunoscute mai multe baze de evaluare pentru stocuri. Norma IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare” precizează că toate activele şi pasivele. motivaţia utilizării uneia trebuie să fie indicată cu claritate.A. Puţine dispoziţii privind repartizarea costurilor indirecte şi alte costuri ce pot fi imputate stocurilor se identifică. Prevederile US GAAP Sunt similare IAS-urilor. Se foloseşte de regulă metoda LIFO pentru determinarea costurilor. presupune utilizarea metodei FIFO sau CMP. de reflectarea unei imagini fidele asupra structurilor cuprinse în situaţiile financiare. deoarece ele nu antrenează. • prelucrarea alternativă. Armonizarea standardelor O soluţie pentru instituirea unui tratament contabil uniform al acestor categorii cum sunt stocurile considerăm că s-ar putea înfăptui dacă fiecare referenţial în parte ar autoriza explicit metoda care permite o cea mai bună estimare a costurilor. fluxuri financiare între contractanţi.

Investiţiile în active curente se vor recunoaşte la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea netă realizabilă. Filozofia US GAAP Normele contabile americane sunt similare IAS-urilor. Să nu uităm că un cuvânt de spus în acest joc al revizuirilor şi amendărilor îl are şi Europa! Dar parcă tema standardului este mai predispusă către o reconciliere în sânul culturilor contabile anglo-saxone. cum ar fi valoarea activelor nete.B. Manualul cuprinde un anumit număr de cerinţe în materie de constatare şi de evaluare aplicabile instrumentelor financiare. în mod concret prevederile IAS 39 şi IAS 32. exceptând recunoaşterea anumitor câştiguri sau pierderi nerealizate la valorile disponibile spre vânzare. un activ financiar sau o datorie financiară doar atunci când aceasta devine parte la prevederile contractuale ale instrumentului. Înregistrarea iniţială se face la cost. în bilanţ. tocmai în scopul elaborării pe viitor a unei norme revizuite. aferentă unui instrument similar. valoarea justă se calculează ca sumă actualizată a fluxurilor viitoare de trezorerie. Pentru actualizare se va utiliza rata dobânzii pe piaţă. Conţine un anumit număr de cerinţe aplicabile acoperirii de elemente exprimate în devize străine. Se precizează însă că. nu există o normă globală care să prescrie principiile de recunoaştere şi de evaluare aplicabile instrumentelor financiare. Dacă preţurile pieţei nu sunt determinabile în mod fiabil. Norma de orientare care se referă la contabilitate. . Anumite rezumate ale deliberărilor Comitetului despre problemele noi tratează de asemenea probleme de contabilitate care ating instrumentele financiare speciale. care sunt cuprinse în rezultatul global. Litera normelor canadiene ICCA şi I. Valoarea justă a sumei primite sau transferate se determină prin referire la preţul pieţei. în fapt. Norma NOC 13 şi IAS 39 prezintă totuşi anumite diferenţe. în ultimele luni au făcut obiectul celor mai dese întâlniri şi discuţii. Dispoziţiile UK GAAP Prevăd evaluarea instrumentelor financiare pe baza costului. NOC 13 “Relaţii de acoperire”. La ora actuală. conţine cerinţe adiţionale cu privire la acoperiri de orice tip de risc.A.plus. Armonizarea standardelor Trebuie să facem remarca privitoare la faptul că instrumentele financiare. o întreprindere trebuie să recunoască. Norma de orientare cu privire la contabilitate NOC 12 “Cedări de creanţe” tratează decontabilizarea (anularea recunoaşterii) anumitor instrumente financiare. acest cost este măsurat la valoarea justă a contraprestaţiei oferite (în cazul unui activ) sau primite (în cazul unei datorii) pentru acesta (aceasta). ameliorate şi care să fi reconciliat punctele de vedere divergente ale principalelor referenţiale asupra acestui subiect. a valorii juste sau pe altă bază adecvată. fac parte din grupul de lucru mixt (GTM) care este pe cale să elaboreze o normă contabilă internaţională integrată şi armonizată despre instrumentele financiare. sau la costul curent.S.

Este necesară izolarea legală a activelor chiar şi în cazul falimentului. Un instrument de acoperire împotriva riscurilor. • se decontează la o dată stabilită în viitor (IAS 39. înseamnă un instrument derivat desemnat. Instrumentele financiare derivate şi operaţiunile de acoperire a riscurilor Filozofia IAS Instrumentul derivat este un instrument financiar a cărui valoare se modifică în funcţie de variaţiile unei rate specificate a dobânzii. punându-se accent pe substanţa economică şi nu numai pe forma juridică. şi • în concordanţă cu alte Norme contabile internaţionale corespunzătoare. indicelui preţurilor sau indicele de credit sau alt element similar. pentru derecunoaşterea instrumentelor financiare. preţului mărfurilor. Prevederile US GAAP Sunt similare IAS-urilor. a cărui valoare justă sau fluxuri de numerar se preconizează să compenseze modificările valorii juste sau a fluxurilor de numerar aferente unui element desemnat ca element acoperit. ratei de schimb valutar. preţului la mărfuri. preţului titlurilor. pe bază de riscuri şi avantaje. Operaţiunea de acoperire a riscurilor. sau un alt activ financiar sau datorie financiară. a modificărilor valorii juste sau a fluxurilor de numerar ale unui element de acoperire. înseamnă desemnarea unuia sau a mai multor instrumente de acoperire astfel încât modificarea valorii juste a acestora să constituie o compensare. activele financiare pe bază de control. în cazul în care nu este un instrument financiar. contractul de bază însuşi trebuie contabilizat: • conform IAS 32. ratei de schimb valutar sau alt element variabil similar şi care se decontează la o dată stabilită în viitor. totală sau parţială. preţului titlurilor. dacă este. prin el însuşi. un instrument financiar. . dacă sunt îndeplinite toate condiţiile următoare: • valoarea se modifică în funcţie de variaţiile unei rate specificate a dobânzii. par. comparativ cu alte contracte care reacţionează similar pe piaţă. 10). din punct de vedere contabil. Dispoziţiile UK GAAP şi a normelor canadiene Se recunosc sau nu activele financiare.Derecunoaşterea activelor financiare Filozofia IAS Se recunosc sau nu. În cazul în care un instrument derivat este distinct. Necesită o investiţie iniţială mică. • nu necesită o investiţie netă iniţială sau o investiţie netă iniţială de valoare mică în comparaţie cu alte tipuri de contracte care au o reacţie similară la modificarea condiţiilor de piaţă. Un instrument financiar trebuie diferenţiat de contractul de bază şi considerat ca un instrument derivat. din punct de vedere contabil.

etc. se va ţine cont de experienţa unor tranzacţii similare şi. existând însă reguli pentru situaţii specifice. exceptând faptul că întreaga ineficienţă a operaţiunilor de protecţie împotriva riscurilor se recunoaşte în contul de profit şi pierdere. Pentru estimarea acestor costuri. cu excepţia faptului că întreaga ineficienţă a operaţiunilor de acoperire împotriva riscurilor. datorii legate de mediu. Pasive Provizioane .Eficienţa activităţii de acoperire reprezintă gradul în care compensarea modificărilor în valoarea justă sau în fluxurile de numerar atribuibile unui risc acoperit se realizează prin instrumentul de acoperire. Prevederile US GAAP În esenţă sunt similare IAS-urilor. Conform normei IAS 37 „Provizioane. de opiniile unor experţi independenţi. Pentru a recunoaşte un provizion. este recunoscută în contul de profit şi pierdere. pierderi probabile. active şi datorii contingente”. Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. Normele canadiene Se limitează să încurajeze întreprinderea să îşi descrie obiectivele şi politicile în materie de gestiune a riscurilor financiare. un provizion se înregistrează doar atunci când întreprinderea trebuie să facă faţă unui angajament de a transfera avantaje economice. O reducere a resurselor este considerată probabilă atunci când şansele de realizare sunt mai mari decât probabilitatea de nerealizare. existenţa unei obligaţii actuale trebuie să fie susţinută de manifestarea probabilă a unei reduceri de resurse care încorporează beneficii economice. în unele cazuri. Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. şi când provizionul poate să fie estimat. cum sunt: costurile finale ale beneficiilor angajaţilor.generalităţi Litera şi spiritul IAS Un provizion este o datorie a cărei mărime şi a cărei scadenţă sunt nesigure. ca o consecinţă a unor evenimente trecute. . Valoarea provizionului trebuie să reprezinte cea mai bună estimare a costurilor necesare stingerii obligaţiei actuale la data bilanţului. Prevederile US GAAP Sunt similare IAS-urilor.

C. prestare de servicii sau orice altă cedare de avantaje economice. încât să inducă părţilor afectate (salariaţi.C. şi din a cărei decontare va putea rezulta un transfer sau o utilizare de active. ţinând cont de termenul prevăzut pentru executarea completă a planului. Prevederile normelor canadiene Indică faptul privitor la costurile de pensionare care trebuie să fie recunoscute la data angajării. utilizarea lor necesitând în prealabil obţinerea aprobării din partea manageriatului entităţii.A. estimarea costului prestaţiilor de pensionare). prin care se vizează o schimbare esenţială a scopului activităţilor realizate de întreprindere sau a modalităţilor sale de exploatare. Un provizion pentru restructurare este constatat atunci când întreprinderea este angajată în mod irevocabil în restructurare. dacă nici o valoare situată în interiorul acestei palete nu poate să fie considerată mai probabilă decât celelalte. dar nu tratează aplicarea ei în cazul datoriilor în general. . Vorbim despre angajare atunci când un plan de pensie aprobat va fi aplicat cât de repede posibil după data angajării şi. Manualul mai indică faptul că valoarea actualizată este utilizată în anumite situaţii deosebite (de exemplu. Manualul nu cuprinde nici o definiţie a termenului de “ provizion”. şi • s-a demarat implementarea planului de restructurare sau caracteristicile acestuia au fost comunicate de asemenea manieră. Provizionul pentru restructurare va fi estimat doar pe baza costurilor directe generate de restructurare. cele care îndeplinesc concomitent două condiţii: • sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare. şi anume. şi • nu sunt legate de desfăşurarea continuă a activităţii întreprinderii. pare puţin probabil ca să fie aduse schimbări importante în plan. Totuşi. el arată că printr-un pasiv se înţelege o obligaţie care îi revine entităţii ca urmare a operaţiilor sau a evenimentelor trecute. Provizioane pentru restructurare Filozofia IAS Restructurarea reprezintă un program elaborat şi controlat de către conducerea întreprinderii.Litera Manualului I. Anunţarea planului sau a începerii punerii în aplicare nu sunt criterii de constatare cu titlu de datorie. Valoarea de contabilizat se întemeiază pe estimarea cea mai probabilă inclusă într-o paletă de valori estimative. Dispoziţiile US şi UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. Acest fapt se întâmplă atunci când: • întreprinderea dispune de un plan detaliat pentru restructurare. sau a datoriilor eventuale ori contingente. se contabilizează valoarea minimă. clienţi şi furnizori) speranţa că întreprinderea va implementa procesul de restructurare.

Manualul solicită să fie furnizate informaţii despre incertitudinea relativă la evaluarea anumitor elemente. Indicaţiile normelor canadiene Nu cere să fie furnizate.C.Datorii şi active eventuale Filozofia IAS O datorie eventuală este: o obligaţie care rezultă din evenimente trecute şi a căror existenţă nu va fi confirmată decât prin manifestarea sau nemanifestarea unui eveniment viitor nesigur. Un activ eventual este un activ potenţial care rezultă din evenimente trecute şi a căror existenţă nu va fi confirmată decât prin manifestarea sau nemanifestarea unui eveniment viitor nesigur. adică atunci când obligaţia specificată în contract este descărcată. Diferenţa dintre valoarea contabilă a unei datorii stinse sau transferate altei părţi şi valoarea plătită pentru aceasta trebuie să fie inclusă în profitul net sau pierderea netă a perioadei. anulată sau expirată (debitorul plăteşte creditorului în numerar sau cu alte active financiare. întreprinderea poate să se substragă de la obligaţia de a menţiona suma constatată dacă o astfel de menţiune poate avea repercursiuni negative importante asupra entităţii. care nu este integral sub controlul întreprinderii. Ele trebuie să facă însă obiectul informării în notele explicative.A. Prevederile US şi UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. sau. . care nu este integral sub controlul întreprinderii. Prevederile US. fie mărimea obligaţiei nu poate fi evaluată în mod fiabil. Datoriile eventuale şi activele eventuale nu trebuie contabilizate. Manualul nu prevede nici o excepţie pentru celelalte informaţii de furnizat referitor la eventualităţi şi la datorii. altele decât eventualităţile constatate în situaţiile financiare. mărfuri sau servicii şi este legal exonerat de obligaţia iniţială de îndeplinire a obligaţiei). Anularea recunoaşterii unei datorii financiare Litera şi spiritul IAS Derecunoaşterea sau anularea unei datorii financiare presupune scoaterea din bilanţul unei întreprinderi a unei datorii financiare numai atunci când aceasta este stinsă. privitor la ansamblul activelor. Informaţiile care trebuie furnizate despre eventualităţi sunt de asemenea mai puţin ample decât cele cerute în virtutea IAS 37. UK GAAP şi a Manualului I. o obligaţie actuală care rezultă din evenimente trecute atunci când fie pentru stingerea obligaţiei nu este probabilă ieşirea de resurse generatoare de avantaje economice. Sunt similare IAS-urilor. Atunci când sunt furnizate informaţii despre incertitudinea relativă la evaluarea elementelor altele decât eventualităţile. informaţii care corespund celor prevăzute în IAS 37.C.

provizionul pentru impozite amânate era calculat plecând de la contul de profit şi pierdere: cheltuiala fiscală se determina pe baza beneficiului contabil. atunci când valoarea contabilă a activului (datoriei) va fi recuperată (decontată). Valoarea contabilă a unei datorii va fi decontată în perioadele următoare prin intermediul unei ieşiri de resurse ce încorporează beneficii economice. după care să înregistreze un provizion suficient. Provizioanele sunt calculate în raport cu mărimea cotelor viitoare de impozit. Diferenţele ce apar între valoarea contabilă a datoriilor şi baza fiscală a acestora sunt deductibile. iar mărimea impozitului.A. se propunea metoda reportului fix (defferal method). Prevederile US GAAP În Statele Unite. Întreprinderea trebuie să determine mărimea impozitului plătibil pe termen scurt şi mărimea impozitului plătibil pe termen lung. din bilanţ. sau • diferenţe temporare deductibile: aceste diferenţe vor genera sume deductibile în determinarea beneficiului impozabil al exerciţiilor viitoare. În contul de profit şi pierdere se înregistrează cheltuiala reprezentând o valoare reziduală derivată din bilanţ. Conform metodei reportului variabil. emis în 1983. Ea va fi înlocuită în 1992 cu norma FAS 109. ca urmare a aplicării normei APB 11. va deveni normă în 1987 (FAS 96). Invers. Proiectul. diferenţa era înregistrată la impozite amânate. Din cauza a numeroase obiecţii. Diferenţele temporare reprezintă diferenţe dintre valoarea contabilă a unui activ sau a unei datorii.B. pentru calculul efectului fiscal al diferenţelor temporare dintre regulile contabile şi regulile fiscale. Când resursele ies din întreprindere. dacă valoarea contabilă a unui activ este mai mică decât baza sa fiscală. deoarece beneficiile economice generate de recuperarea activului. Diferenţele temporare pot fi: • diferenţe temporare impozabile: aceste diferenţe vor genera sume impozabile în determinarea beneficiului impozabil al exerciţiilor viitoare. Pentru aplicarea metodei. se utiliza cota de impozit în vigoare. Atunci când valoarea contabilă a unui activ este mai mare decât baza sa fiscală. depăşesc valoarea ce va fi permisă sub forma deducerilor în scopuri fiscale. ceea ce presupune că o schimbare a cotei de impozit antrenează o modificare a provizioanelor. pe baza beneficiului fiscal. Această decizie a declanşat o lungă perioadă de discuţii şi de dezacorduri.S. adică beneficiile economice impozabile. se obţine o diferenţă temporară impozabilă. atunci când valoarea contabilă a activului (datoriei) va fi recuperată (decontată). Această normă reţine o abordare bilanţieră. F. care promova metoda reportului variabil (liability method). metoda contabilizării impozitelor amânate a fost introdusă în anii ’60. cu o prelucrare. o parte sau totalitatea valorii lor este deductibilă din profitul impozabil al exerciţiilor respective. s-a decis să înlocuiască norma APB 11. politicile privind impozitarea profitului fac obiectul normei IAS 12 „Impozitele asupra rezultatului”. această normă nu va fi aplicată. şi baza sa fiscală. diferenţa temporară este deductibilă. calculul se efectuează plecând de la bilanţ. Prin această metodă. În cazul acestei metode.Impozitarea rezultatului Litera şi spiritul IAS În referenţialul internaţional. implicit o normă nouă. .

Cuvântul Manualului I. • subvenţiile de exploatare. la impozitul minim de înlocuire. întreprinderile stabilizează diferenţa între beneficiul fiscal şi cel contabil. şi abordarea pe bază de rezultat. De altfel. Armonizarea standardelor Este şi acesta un subiect fierbinte care generează nu numai discordii între litera şi spiritul referenţialelor amintite dar totodată incumbă şi aspecte fiscale şi presupune o prealabilă reconciliere între contabilitate şi fiscalitate la nivel regional. De asemenea. ASB a trecut la revizuirea acestei norme. Manualul reproşează referenţialului internaţional că a elaborat IAS 12 fără să aibă în vedere şi particularităţile regimului fiscal canadian.C. Până la un anumit punct. Acum câţiva ani. deoarece. conform regulilor americane.Norma americană privind contabilizarea impozitului asupra beneficiului (FAS 109) sa constituit în bază de reflecţie şi de inspiraţie pentru norma contabilă internaţională corespunzătoare (IAS 12). reînnoind sistematic parcul lor de imobilizări. lipsite de soliditate. dispoziţia de a constitui provizioane numai pentru diferenţele temporare face cvasifacultativă crearea de provizioane pentru impozite amânate. într-un singur exerciţiu sau în mai multe . prin care subvenţia este înscrisă în contul de profit şi pierdere. Efectul acestei abordări apare mai clar în cazul întreprinderilor britanice cotate pe pieţele americane. provizioanele pentru impozite amânate constituie una dintre diferenţele majore între conturile întocmite conform normelor britanice şi cele întocmite conform normelor americane. obligate deci să-şi calculeze rezultatul şi capitalurile proprii.C. Noua versiune prevede ca să fie creat un provizion când se constată diferenţe temporare între beneficiul fiscal şi cel contabil. mai ales că unele ţări considerau regulile britanice în materie.A Se referă la tratamentul aplicat impozitelor rambursabile. pe baza căreia subvenţia este înscrisă direct la capitaluri proprii. Norma internaţională prescrie prelucrări implicate de două categorii de subvenţii publice: • subvenţiile referitoare la active. Subvenţiile guvernamentale Filozofia IAS Problema contabilizării subvenţiilor publice şi a comunicării de informaţii privind ajutorul public face obiectul normei IAS 20. norma prevede dispoziţii privind subvenţiile publice nemonetare. la impozitele cu privire la distribuiri şi la întreprinderile cu tarife reglementate. Dispoziţiile UK GAAP Norma SSAP 15 „Contabilizarea impozitelor amânate” impune ca suma cheltuielilor privind impozitul pe profit să fie contabilizată pe baza metodei reportului de impozit. Contabilizarea subvenţiilor publice poate să se efectueze în conformitate cu una dintre următoarele două abordări: abordarea bilanţieră.

incidenţa asupra rezultatului este măsurată prin intermediul cheltuielilor privind amortizările. un contract de locaţie-finanţare generează o cheltuială privind amortizarea activului şi o cheltuială financiară. Sunt cerute următoarele informaţii: • în ceea ce priveşte ajutorul guvernamental cu referire la exerciţii viitoare. solicitând contabilizarea subvenţiilor publice în contul de profit şi pierdere. în numele locaţiei. Este ca şi când locatarul ar primi un împrumut de la locator. Prin urmare. în pasivul bilanţier. care este o imobilizare corporală sau necorporală. Este vorba despre obligaţia de a efectua plăţile viitoare. se va recunoaşte o datorie pe termen mediu sau lung. pe care le posedă locatarul. trebuie să se înregistreze în activul bilanţului său. activul se va amortiza pe durata sa de utilitate. totodată. Norma IAS 20 pledează pentru cea de a doua abordare. • valoarea capitalului ce a rămas ca datorie dintr-un împrumut-subvenţie şi condiţiile renunţării la rambursare.exerciţii. Politica de amortizare a activelor primite în locaţie trebuie să fie coerentă cu cea aplicabilă activelor amortizabile. În caz contrar. activul trebuie să fie integral amortizat pe cea mai scurtă durată dintre durata de locaţie şi durata sa de utilitate. bunul primit de locatar. Contabilizarea subvenţiilor referitoare la active poate să fie realizată prin una dintre următoarele două metode: • tratamentul de bază: constă în a considera subvenţiile ca fiind venituri decalate în timp (venituri în avans) şi în a le include în contul de profit şi pierdere în mod sistematic şi raţional. care se reduc în mod corespunzător. Prevederile normelor canadiene Solicită ca amortizarea suplimentară să fie constatată în manieră prospectivă. . cât şi perioada şi metoda de amortizare a reportului. Imobilizarea şi datoria se înregistrează la cea mai mică valoare dintre valoarea justă a bunului şi valoarea actualizată a plăţilor minimale. Pentru fiecare exerciţiu contabil. Dispoziţiile US şi UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. operaţia de locaţie este tratată ca o operaţie de finanţare. În felul acesta. Dacă nu există o certitudine raţională ca locatarul să devină proprietarul activului la sfârşitul contractului de locaţie. în funcţie de durata de utilitate a activului subvenţionat. • tratamentul alternativ: constă în deducerea subvenţiilor pentru investiţii din costul activului la a cărui finanţare îşi dau „concursul”. suma reportată. iar cheltuiala privind amortizările trebuie să fie calculată pe baza prevederilor normelor IAS 16 şi IAS 38. Contractele de leasing financiar În situaţiile financiare ale locatarului Litera şi spiritul IAS La începutul contractului de locaţie-finanţare.

O condiţie . Capitalurile proprii Capitalurile proprii . Suma de contabilizat cu titlul de vânzare este valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing (diminuată cu cheltuielile secundare). Tranzacţiile de vânzare „asortată” concomitent. Plata în numele locaţiei şi preţul de vânzare sunt în general legate. Ulterior. calculată la procentul de dobândă implicită al contractului. activitatea performantă a întreprinderii va genera profit. numai că se va amâna şi amortiza profitul pe durata cea mai scurtă a contractului de leasing sau pe durata vieţii utile a activului. pentru a-l relua. Capitalurile proprii. cu o locaţie Filozofia IAS Tranzacţia de vânzare „asortată” concomitent cu o locaţie reprezintă un montaj financiar prin care proprietarul unui bun îl vinde unui terţ. după deducerea tuturor datoriilor („Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare”. UK GAAP şi a normelor canadiene Sunt similare IAS-urilor. Prevederile UK GAAP Similare IAS-urilor. concomitent printr-un contract de locaţie. Contabilizarea unei operaţii de vânzare a unui contract de locaţie depinde de tipologia contractului de locaţie. atunci recunoaşterea profitului depinde de demersurile vânzării comparativ cu valoarea justă a activelor. la data constituirii. Suma de contabilizat cu titlul de cost al vânzării este valoarea contabilă a bunului pentru cel care închiriază înaintea operaţiei de locaţie diminuată cu valoarea reziduală negarantată actualizată cu procentul de dobândă implicită al contractului. În cazul unei tranzacţii imobiliare se vor lua în considerare criterii strict specifice. Se vor recunoaşte imediat pierderile.Prevederile US. Filozofia US GAAP Se va amâna şi amortiza profitul până la anumite limite. Pentru un contract de leasing financiar.A. par. reprezintă sursele iniţiale de finanţare ale întreprinderilor.C. componentă esenţială a „averii nete”. Cuvântul Manualului I.C.imaginea performanţei întreprinderilor Filozofia IAS Capitalurile proprii (activele nete) reprezintă interesul rezidual al acţionarilor în activele întreprinderii. deoarece ele sunt negociate împreună. prin componenta capital social. se va amâna şi amortiza profitul provenit din vânzări iar dacă se iveşte un leasing operaţional. 49).

pot apela la emisiuni de titluri de capital (acţiuni).B.S.F.S.A. şi dividendele preferenţiale. I. . Filozofia US GAAP O comparaţie a standardului IAS 33 cu omologul său american. care vor duce la majorarea capitalurilor proprii. prevederile celor două reglementări sunt similare. respectiv a performanţelor întreprinderii este menţinerea capitalului.esenţială a profitabilităţii. din care au fost excluse interesele minoritare şi elementele extraordinare. Alte politici contabile şi de prezentare Rezultatul pe acţiune Litera şi spiritul IAS IAS 33 „Rezultatul pe acţiune” se aplică întreprinderilor ale căror acţiuni ordinare sau potenţiale sunt cotate la o bursă de valori.B. Prevederile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. . furnizează informaţii privind rezultatul pe acţiune. Atunci când se pune problema atragerii fondurilor necesare finanţării. Dispoziţiile US GAAP şi a normelor canadiene Sunt similare IAS-urilor. Atunci când întreprinderile au nevoie de fonduri suplimentare pentru finanţarea diferitelor obiective. IAS 33 şi FAS 128 reprezintă rezultatul unui prim proiect comun. întreprinderile au posibilitatea să emită acţiuni preferenţiale şi/sau comune. Ponderarea se face în funcţie de prorata temporis. Aceste întreprinderi trebuie să publice un rezultat pe acţiune de bază (nediluat) şi un rezultat pe acţiune diluat. Mai mult. precum şi întreprinderilor care. Rezultatul pe acţiune de bază se calculează ca raport între rezultatul net al perioadei aferent acţiunilor ordinare şi numărul mediu ponderat al acţiunilor ordinare în circulaţie pe parcursul anului. Numărul mediu de acţiuni în circulaţie se calculează prin adăugarea la numărul de acţiuni în circulaţie la începutul exerciţiului a emisiunilor noi de acţiuni şi deducerea rambursărilor de acţiuni sau a achiziţiilor de acţiuni proprii. deşi nu sunt obligate. FAS 128 evidenţiază faptul că exceptând unele diferenţe privind informarea. şi un pas important pe linia cooperării între organismele de normalizare. Rezultatul net al perioadei aferent acţiunilor ordinare se determină ca diferenţă între rezultatul net al perioadei.A. permiţând anularea acţiunilor achiziţionate direct şi crearea rezervei de recuperare a capitalului. Prevederile UK GAAP Similare IAS-urilor. prin majorarea capitalului social.

în chiar corpul situaţiei rezultatelor (contul de profit şi pierdere) şi cu aceeaşi importanţă. prezentarea informaţiilor pentru beneficiu sau pierderea înaintea activităţilor abandonate şi elementelor extraordinare. Totuşi. conturilor de cheltuieli şi altor plăţi similare care sunt făcute unor particulari pe parcursul normal al activităţilor. cum ar fi opţiunile de vânzare de pe poziţia vânzătorului.C. Prevederile US GAAP Sunt în esenţă similare IAS-urilor. Dispoziţiile normelor canadiene Nu se aplică regimurilor de remuneraţie a cadrelor. În cazul relaţiilor de control. rezultatele de bază pe acţiune şi rezultatele diluate pe acţiune calculate pentru beneficiul sau pierderea înaintea activităţilor abandonate şi elementele extraordinare şi pentru beneficiul net sau pierderea netă. Întreprinderea care prezintă o activitate abandonată sau un element extraordinar pe durata unei perioade trebuie de asemenea să prezinte sumele pe acţiuni pentru aceste poziţii. astfel de tranzacţii se vor determina în funcţie de nivelul controlului direct sau indirect şi a influenţei semnificative a unei părţi asupra celeilalte sau în raport de controlul comun exercitat de ambele părţi.recunoaştere Filozofia IAS Potrivit IAS 24 „Prezentarea informaţiilor referitoare la tranzacţiile cu părţile afiliate”. Solicită aplicarea metodei de răscumpărare de acţiuni inversată faţă de contractele în virtutea cărora întreprinderea care a publicat este obligată să-şi răscumpere propriile acţiuni. Totuşi există mai multe scutiri decât cele prevăzute de IAS. Solicită. Cuprinde cerinţe privitoare la evaluarea operaţiilor dintre părţile afiliate.Litera Manualului I. Cere ca întreprinderile să prezinte.prezentarea informaţiilor Filozofia IAS Acelaşi IAS 24 prevede dezvăluirea denumirii părţii (lor) afiliate sau relaţionate şi natura relaţiei. pe lângă prezentarea informaţiei asupra rezultatului pe acţiune pentru beneficiul net.A. cât şi tipul tranzacţiei. se va prezenta informaţia indiferent de efectuarea tranzacţiilor. excepţiile sunt mult diminuate decât în cazul Normelor contabile internaţionale. . Se cunosc unele excepţii pentru situaţiile financiare individuale ale filialelor. Tranzacţiile părţilor afiliate . Prevederile US şi UK GAAP Sunt similare IAS-urilor.C. Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. Tranzacţii ale părţilor afiliate .

contractele de schimb. • procedeele de distribuire. Raportul pentru informarea sectorială se bazează pe segmente interne de operare. Astfel. O zonă geografică este o componentă a întreprinderii.Litera normelor canadiene Nu solicită ca informaţiile să fie furnizate cu privire la relaţiile dintre înrudiţi atunci când există o situaţie de control dacă nici o operaţie nu a fost încheiată între părţile înrudite. Pentru a distinge un sector de activitate. sunt următorii: asemănarea condiţiilor economice şi politice. atunci când riscurile şi rentabilitatea sunt legate. • mediul reglementar. mai întâi. etc. riscurile monetare. IAS 14 precizează că ţinând cont de originea şi natura riscurilor cu care se confruntă întreprinderea. proximitatea activităţilor. Dacă riscurile şi rentabilitatea sunt corelate mai degrabă cu zonele geografice. pot să fie utilizate următoarele criterii: • natura produselor şi serviciilor. Raportarea sectorială sau pe segmente amploare. • natura procesului de producţie. relaţiile între diferitele exploatări ale diferitelor zone. informarea pe segmente este. Din punct de vedere al întreprinderii. finalitate şi baza formatului Filozofia IAS Pe plan internaţional. în principal. susceptibilă să fie identificată. o informare pe sectoare de activitate şi. într-un mediu economic particular. un segment este un sector de activitate sau o zonă geografică pentru care trebuie să se elaboreze informarea financiară cerută de normă. care suportă riscuri şi care este definită de o rentabilitate specifică. riscurile speciale ce afectează exploatarea anumitor regiuni. Filozofia US GAAP Prevederile normei americane de resort se aplică entităţilor publice. în vederea furnizării de informaţii. regula îşi inversează termenii. fie sectoarele de activitate. având caracteristici proprii. pentru gruparea activităţilor pe zone geografice. de bunurile şi serviciile produse/prestate de întreprindere. Un sector de activitate este o componentă a întreprinderii. fie zonele geografice. în termeni de riscuri şi de rentabilitate. . apoi o informare pe zone geografice. care produce bunuri şi prestează servicii. în raport cu alte sectoare ale întreprinderii. se va privilegia. de natura şi originea rentabilităţii sale. Factorii discriminatorii care se iau în considerare. care produce bunuri sau prestează servicii distincte. regulile pe baza cărora întreprinderile trebuie să-şi prezinte informaţiile financiare structurate pe sectoare de activitate şi pe zone geografice fac obiectul normei IAS 14 „Informarea sectorială sau pe segmente”. • tipul sau categoria de clientelă.

dacă sunt gestionate în acest mod. • valoarea contabilă a activelor segmentului. prin separarea veniturilor externe de cele provenite de la alte segmente.politici contabile Litera şi spiritul IAS Normele contabile internaţionale precizează că se vor utiliza politicile contabile de grup. • cumularea rezultatelor puse în echivalenţă. Cere menţionarea următoarelor informaţii sectoriale care nu sunt cerute de IAS 14: dobânzi creditori. • datoriile segmentului. elemente extraordinare.publicarea informaţiilor Filozofia IAS Conform IAS 14. Necesită prezentarea distinctă a sectoarelor ale căror activităţi sunt integrate vertical. în situaţia în care cea mai mare parte din activităţile acestor entităţi sunt legate de segmentul în cauză. • investiţiile în imobilizări necorporale şi corporale. să indice metoda reţinută şi să furnizeze o informare despre rezultatul consolidat înainte de impozitare. . în numele participaţiilor sau întreprinderilor de tip „joint-venture” puse în echivalenţă. cheltuiala sau economisirea de impozite. Indicaţiile UK GAAP referitoare la acest subiect Sunt similare IAS-urilor. Raportarea pe segmente . dobânzi debitori. activităţi abandonate cât şi incidenţa cumulată a modificărilor de politici contabile.Prevederile UK GAAP Fac referire la entităţile publice şi la cele private foarte mari. • cheltuielile cu amortizările incluse în cheltuielile segmentului. elemente extraordinare. Raportul de informare sectorială este bazat pe clase de afaceri şi pe zone geografice. Normele canadiene Întreprinderile trebuie să prezinte informaţia sectorială după o metodă reţinută pentru informaţiile transmise principalului responsabil al exploatării. Raportarea pe segmente . pentru raportarea sectorială sau pe segmente. informaţia de furnizat în legătură cu fiecare segment primar este formată din următoarele elemente: • veniturile segmentului. Prevederile US GAAP şi a normelor canadiene Menţionează că se vor folosi politicile interne de raportare. • alte cheltuieli decât cele cu amortizările incluse în cheltuielile segmentului. • rezultatul segmentului. chiar dacă politicile interne diferă de politicile contabile ale grupului.

Dispoziţiile UK GAAP Introduc obligativitatea publicării venitului. de exemplu. dobânzile şi elementele extraordinare trebuie prezentate dacă se raportează sectorial intern. În cazul în care segmentul principal este zona geografică. întreprinderea trebuie să furnizeze următoarele informaţii referitoare la sectoarele secundare: • veniturile generate de vânzările externe. cedând-o în cadrul unei tranzacţii unice.recunoaştere. • care reprezintă o linie de activitate sau o regiune geografică principală şi distinctă. a rezultatelor şi activelor nete. • investiţiile efectuate în fiecare zonă geografică. În conformitate cu această normă. excepţie fac pasivele prezentate şi raportările geografice care nu sunt necesare. pentru care veniturile externe reprezintă cel puţin 10% din veniturile întreprinderii. şi • . de exemplu. în mod individual ori opreşte exploatarea prin abandon. întreprinderea trebuie să furnizeze. prin vânzarea individuală a activelor sale şi prin decontarea datoriilor. pentru fiecare zonă geografică. cât şi de zona geografică. pentru fiecare sector de activitate ale cărui venituri externe reprezintă cel puţin 10% din veniturile întreprinderii sau ale cărui active reprezintă cel puţin 10% din activele sectoarelor de activitate. Prevederile US GAAP Normele americane dispun dezvăluiri similare IAS-urilor. În cazul în care segmentul principal este sectorul de activitate. • investiţiile sectorului de activitate. • valoarea contabilă a activelor sectorului de activitate. atunci când activele acestor zone reprezintă cel puţin 10% din activele tuturor zonelor geografice. următoarele informaţii: • veniturile externe ale sectorului de activitate. determinată prin referinţă la localizarea clienţilor. fie prin aport de activ în beneficiul acţionarilor întreprinderii. evaluare. pentru segmentele primare. mărimea totală a participaţiilor incluse în activele segmentului. determinată prin referinţă la localizarea activelor. conform unui plan unic: o înstrăinează în întregime. o cedează pe bucăţi. un abandon de activitate este o componentă a unei întreprinderi: • pe care întreprinderea. amortizările. prezentare Litera şi spiritul IAS Prezentarea şi informaţiile ce trebuie furnizate în cadrul abandonului de activităţi fac obiectul normei IAS 35 „Abandonul de activităţi”. • totalul activelor pe zonă geografică. Deprecierile. impozitele. fie prin divizare. atunci când activele acestor zone reprezintă cel puţin 10% din activele tuturor zonelor geografice. Abandonul de activităţi . Se va acorda importanţă egală prezentărilor făcute în funcţie de clasa de afaceri.în ipoteza precedentă. determinată prin referinţă la localizarea activelor.

În conformitate cu norma IAS 37. referitoare la exerciţiul în cauză. cuprinse în rubrici care fac parte componentă din contul de profit şi pierderi. Filozofia US GAAP Se vor raporta abandonurile de activităţi ca elemente distincte. • veniturile. această normă stabileşte în ce moment trebuie să fie contabilizat un provizion şi examinează cazul în care faptul generator al unei obligaţii pentru întreprindere se produce între sfârşitul exerciţiului şi aprobarea situaţiilor financiare. Se va prezenta atât valoarea netă a impozitului. cât şi a rezultatului net obţinut din abandonul de activităţi. Informaţiile privind abandonul de activităţi trebuie prezentate fie în notele explicative ale situaţiilor financiare. • data sau exerciţiul în cursul căruia se aşteaptă terminarea abandonului de activitate. • fluxurile nete de trezorerie în cursul exerciţiului atribuibile activităţilor de exploatare.care poate să fie distinsă pe plan operaţional şi în privinţa comunicării de informaţii financiare. referitoare la abandonul de activitate. • . cheltuielile şi rezultatul. de investiţii şi de finanţare ale activităţii pe care întreprinderea o abandonează. întreprinderea estimează valoarea recuperabilă a activelor individuale sau unităţi generatoare de trezorerie aferente activităţii pe care ea o abandonează şi contabilizează o pierdere de valoare sau reia o pierdere contabilizată anterior. Acesta se va prezenta. Normele care au implicaţii majore în aplicarea normei IAS 35 sunt IAS 37 şi IAS 36. atribuibile activităţii pe care întreprinderea o abandonează. Un abandon de activitate nu trebuie să fie prezentat ca un element extraordinar. Excepţie se va face în cazul profitului sau a pierderii înainte de impozitare generat(e) de ieşirea activelor sau decontarea datoriilor aferente abandonului de activităţi. întotdeauna. • data şi natura evenimentului generator al informării iniţiale. în situaţiile financiare ale exerciţiului în cursul căruia are loc prezentarea iniţială: • o descriere a activităţii pe care ea o abandonează. De asemenea. cât şi la venituri. în contul de profit şi pierdere. Această normă prezintă comentarii privind unele dispoziţii ale normei IAS 35. O întreprindere trebuie să furnizeze următoarele informaţii. fie în alte componente ale situaţiilor financiare. • valoarea contabilă a activelor şi datoriilor care vor fi cedate. precum „plan formalizat şi detaliat al procesului de abandon” şi „un anunţ de plan”. Aprobarea şi anunţarea unui plan al procesului de abandon de activitate constituie un indiciu că activele aferente activităţii pe care întreprinderea o abandonează ar putea să fi pierdut din valoare. O întreprindere trebuie să aplice principiile de contabilizare şi de evaluare enunţate în alte norme contabile internaţionale. un abandon de activitate este o restructurare. pentru a decide când şi cum se contabilizează şi se evaluează schimbările relative la active şi datorii. legate de un abandon de activitate. • sectoarele geografice sau de activitate de care aparţine activitatea abandonată. cheltuieli şi fluxuri de trezorerie. Potrivit normei IAS 36.

chiar dacă acest plan nu a făcut încă obiectul unui anunţ. componentele rezultatului curent legat de operaţiile discontinue. Spiritul Manualului I. . de dezvăluire a operaţiunilor legate de abandonurile de activităţi. după ce acestea au fost deja emise. Rezultatele din exploatare estimativă pentru perioada cuprinsă între data de măsurare şi data de cedare sau de închidere sunt luate în calcul la determinarea câştigului (a pierderii nete) ce derivă din cedare. Determinarea datei de „demarcare” e o problemă de judecată profesională. cerinţele legislative şi procedurile urmărite la întocmirea şi finalizarea situaţiilor financiare. Orice pierdere netă este recunoscută la data determinării sale. Normele canadiene Necesită furnizarea unor informaţii legate de activităţile abandonate atunci când un plan oprit a fost adoptat din cauza lor. Nu se pretinde menţionarea datei de „demarcare”.C. Nu conţine nici o exigenţă cu privire la o nouă prelucrare a informaţiilor date pentru perioadele anterioare astfel încât să distingem pasivele. Propunerile recente referitoare la acest subiect vizează atingerea unui nivel mai ridicat de transparenţă. Evenimentele posterioare închiderii exerciţiului sunt acele evenimente. atât favorabile cât şi nefavorabile.C. de pasivele referitoare la activităţile urmate şi la activităţile abandonate. Evenimentele care survin după data închiderii exerciţiului financiar Filozofia IAS Tratamentul contabil al acestor evenimente face obiectul normei IAS 10 „Evenimente posterioare închiderii exerciţiului”. Data la care este autorizată publicarea situaţiilor financiare diferă în funcţie de structura conducerii.A. situaţiile financiare sunt autorizate pentru depunere la data iniţială a emiterii şi nu la data la care acţionarii le aprobă. În unele cazuri. care se produc între data închiderii exerciţiului şi data la care este autorizată publicarea situaţiilor financiare. În astfel de circumstanţe. şi rezultatele de exploatare până la data determinării lor trebuie să fie prezentate separat de câştigul net (sau de pierderea netă). Nu solicită ca informaţiile legate de fluxurile de trezorerie care decurg din activităţile abandonate să fie furnizate. Rezultatele ce privesc activităţile abandonate trebuie să fie prezentate separat în cadrul contului de profit şi pierderi. Durata perioadei în timpul căreia evenimentele sunt luate în considerare depinde de structura administrativă a întreprinderii şi de procesul urmat în timpul stabilirii situaţiei financiare. Prevederile US şi UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. întreprinderii i se cere să supună situaţiile financiare spre aprobarea acţionarilor.Prevederile UK GAAP Se vor dezvălui în prima parte a contului de profit şi pierdere.

Comisia europeană şi-a exprimat preferinţa pentru IAS-uri. pentru începutul lui 2005. viitoarea sa strategie referitoare la informaţia financiară în Europa. Baza de raportare trebuie să fie conformă cu situaţiile financiare ale exerciţiului financiar complet şi să cuprindă elemente comparative. Conţinutul minim al rubricilor. care trebuie să le cuprindă astfel de rapoarte este specificat de bursa londoneză. În calitate de „joc” unic de norme contabile. propunând. Armonizarea contabilă internaŃională. www. o aducere la zi a Directivelor contabile europene. Universitatea din Lausanne. Trebuie să subliniem că aceste rezultate remarcabile sunt „fructul” unui lung proces de armonizare contabilă internaţională începută în anii 1970.O.net .ifad. Raportarea trimestrială este spre exemplu necesară pentru companiile cotate la bursă.C. atât la nivel politic cât şi tehnic. Acest „joc” unic de norme ar trebui să faciliteze acumularea de capitaluri şi să întărească protecţia investitorilor. dar dacă ele se pregătesc. pentru a da urmare mai ales nevoilor pieţelor de capitaluri pe cale de internaţionalizare.Raportarea financiară interimară Litera şi spiritul IAS Nu este obligatorie pregătirea situaţiilor financiare interimare. Comisia europeană a explicat. I. Filozofia US GAAP şi a referenţialului canadian Potrivit normelor contabile americane şi a celor canadiene. a recunoscut în mod oficial normele contabile internaţionale ca bază pentru o cotaţie transnaţională a valorilor mobiliare. Consideraţii privind procesul convergenţei normelor naţionale cu cele internaţionale În mai 2000. declaraţiile întocmindu-se semestrial.33 În iunie 2000. Ea are de asemenea în vedere crearea unui mecanism de aprobare a acestor norme. această decizie marchează sfârşitul unei lungi perioade de incertitudine privind viitorul armonizării contabile internaţionale.O. Recunoaşterea acestui ansamblu de norme nu va împiedica totuşi formularea de cereri de reconciliere. Prevederile UK GAAP Menţionează că raportările interimare sunt obligatorii pentru companiile listate la bursă. aceasta din urmă constă în a recomanda aplicarea unui „joc” unic de norme contabile menite să favorizeze transparenţa contabilităţii societăţilor în Uniunea Europeană. 33 Stettler Alfred. în ceea ce o priveşte.S. în acest interval de timp. Foarte aşteptată. de informaţii suplimentare sau de interpretări punctuale de poziţii pe care diferitele state ar putea încă să le cuprindă în reglementările lor despre burse. dacă astfel de documente se emit se prescrie conţinutul rapoartelor financiare interimare iar baza de raportare trebuie să fie conformă situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar complet. în speţă entităţile americane autohtone. trebuie întocmite în conformitate cu prevederile normelor contabile internaţionale.

chiar ţările subdezvoltate în procesul lor de punere în practică a condiţiilor . luându-se în discuţie posibilitatea implementării proiectului de revizuire a dreptului contabil.) care a publicat „Cadrul de pregătire/întocmire şi de prezentare a situaţiilor financiare”. mai ales la cei care pregătesc şi care utilizează situaţiile financiare. cunoscut sub sigla LECCA. deci de către diferitele culturi. acceptabili de către diferitele naţiuni. îndeosebi Comitetul Internaţional de Normalizare a Contabilităţii (I. dar şi la puterile publice. conţinutul diferitelor norme contabile. acest Comitet tehnic al I. pentru a asigura coerenţa. Istoria procesului de armonizare contabilă internaţională a arătat că numai luarea în considerare a diferitelor .cadru cele mai favorabile dezvoltării economice.O. Decizia I. a marcat totuşi pregătirea normelor contabile elveţiene.Armonizarea contabilă internaţională este un proces de armonizare care vizează să precizeze principiile şi normele contabile pentru pregătirea situaţiilor financiare în scopul îmbunătăţirii comparabilităţii situaţiilor financiare. Fixarea numitorilor comuni conduce la găsirea unui acord asupra obiectivelor vizate de situaţiile financiare şi asupra mijloacelor utilizate pentru a le atinge.A.B. Procesul de armonizare contabilă internaţională nu se va opri cu siguranţă aici. Să notăm aici că. deci un număr relativ mic în raport cu numărul mare de întreprinderi mici şi mijlocii. o reuniune de experţi interguvernamentali ai normelor contabile internaţionale.S.S. departe de influenţele care au marcat adesea prin trecut conţinutul normelor contabile. de un cadru teoretic. destinatarii informaţiei financiare reţinuţi şi să se lege.S. În iulie 2000.A. Armonizarea contabilă nu este totuşi sinonimă cu normalizarea ori standardizarea contabilă în măsura în care ea admite variante de prelucrare contabilă atunci când obţinerea unei soluţii unice nu pare deloc posibilă la vederea „sensibilităţilor” naţionale sau regionale. a arătat că armonizarea contabilă interesa din ce în ce mai mult ţările în curs de dezvoltare. Ea se referă la mai mulţi actori. Unii se tem totuşi să vadă semnificaţia rezultatelor obţinute la acest stadiu în termeni de punere în practică a normelor contabile „globale” redusă de intenţia Comisiei europene de a crea un mecanism de aprobare a normelor pentru piaţa europeană.C. va întări şi mai mult convingerile lor.O. Influenţa cadrelor recunoscute. nu au dezvoltat un cadru teoretic contabil special pentru Elveţia. mai multe organisme de normalizare contabilă s-au angajat la astfel de demersuri teoretice. în sensul utilităţii eforturilor întreprinse în termeni de armonizare contabilă.S. la Geneva./I.A. noilor cereri internaţionale. în special la nivel internaţional. Obţinerea lor a fost posibilă datorită recurgerii la o abordare teoretică. Pe parcursul ultimelor decenii. spre exemplu. printre multitudinea de destinatari potenţiali. Organismele de normalizare contabilă elveţiene. Acestea sunt într-adevăr antrenate să-şi adapteze legislaţia. Ei apreciază într-adevăr că este vorba aici despre o deschidere spre IAS-uri „europene” diferite de IAS-urile “globale”. Ele au permis să se precizeze. înţelege să folosească acest cadru conceptual drept bază pentru dezvoltarea unei norme pentru domeniul asigurărilor. Ea necesită determinarea numitorilor comuni în termeni de informaţie financiară. Cadrele conceptuale contabile au contribuit în mod indiscutabil la avansarea armonizării contabile internaţionale.B.C. Să arătăm totuşi că preparatorii de conturi în discuţie acoperă înainte de toate întreprinderile cotate.

întrucât noţiunea de normă internaţională nu rămâne valabilă decât dacă tot referenţialul este aplicat fără excepţie. poate fi asimilată cu o „armă nucleară”. societăţile europene ce fac apel la împrumutul public vor trebui să-şi stabilească şi să-şi prezinte conturile în spiritul referenţialului internaţional al I. dar şi ai diverselor zone geografice. În noua schemă a U. şi a acţiunii concertate a organismelor implicate în acest proces. dar de interes public internaţional. şi inspirându-se foarte mult din sistemul de funcţionare a F. a schimbat profund structura de funcţionare a acestei instituţii. Şi atunci care ar fi soluţia acestei ecuaţii cu mai multe necunoscute? Aşa cum pe parcursul descoperirilor noastre accentul s-a pus din studiile comparative contrastante pe cei doi termeni: compatibilitate şi convergenţă a normelor naţionale cu cele internaţionale. atât de complex. american: 19 trustees reprezentanţi.E. păstrând caracterul privat. concretizată ulterior sub forma Directivei 2001/65/CE din 27 septembrie 2001. I. Comitetul permanent de interpretare. este compus acum din 14 experţi independenţi salariaţi ai instituţiei pe o perioadă de 5 ani. funcţiona ca o instituţie privată bazată pe expertiza tehnică a membrilor săi benevoli care îşi reprezentau fiecare ţara. parţial sau integral. Anchetă internaţională despre convergenţa dintre normele naţionale şi normele contabile internaţionale O nouă anchetă internaţională pune în evidenţă diferenţe sensibile între principiile contabile naţionale şi Normele Contabile Internaţionale (IAS) sau IFRS-uri. Consiliul ECOFIN al Uniunii Europene a dat startul noii strategii de reformare a contabilităţii prin aprobarea unei propuneri strategice a Comisiei de la Bruxelles referitoare la aplicarea Normelor Contabile Internaţionale de către societăţile cotate la bursele europene.A. Să rememorăm principalele evenimente care au produs aceste mutaţii: • În iulie 2000. răspunsurile noastre la problemele pe care acest proces al armonizării. Ori nu poate fi avută în vedere o normă contabilă internaţională europenizată. le ridică se vor focaliza în jurul ideii de congruenţă a normelor regionale şi naţionale cu cele internaţionale. şi Comitetul consultativ de normalizare. cu posibilitatea de a-şi reînnoi mandatul o singură dată.E. întrucât această instituţie poate refuza o normă contabilă internaţională. ai tuturor actorilor participanţi la informarea financiară. preşedintele Consiliului naţional francez al contabilităţii.A. Puterea C. Şi să nu uităm că primii ani ai mileniului trei au însemnat un pas important în procesul avansării armonizării contabile şi au conturat fin liniile unei „revoluţii culturale” în contabilitate. intrată în vigoare la 2 aprilie 2001. s-a prevăzut crearea pe plan politic a unui Comitet European de Reglementare Contabilă. publicată de cabinetele mari de audit internaţional. Conform GAAP 2001. Reforma. • Până în 2001. Se poate vorbi deci de un mijloc defensiv. a văzut lumina zilei propunerea Parlamentului european şi a Consiliului U. începând cu 2005.S.S.A.. afirmă Antoine Bracchi.B. compus din 12 membri.. În februarie 2001. format din 49 de membri. în acelaşi timp. Să punem pariu că lecţiile istoriei recente vor inspira de asemenea favorabil părţile la negociere în acest stadiu.S.A.E. această anchetă internaţională.S.E..C.B.B. conform căreia. însărcinat cu validarea IAS în sânul U. căci utilizarea sa ar repune în discuţie obiectivele reformei.B. I. arată că progresele către o convergenţă a normelor naţionale .R.„sensibilităţi” i-ar permite procesului să evolueze.

comisar al Securities and Exchange Commission.E. Comisia europeană a propus un regulament care ar impune societăţilor cotate ale U. Aşa s-a exprimat Paul Volcker.E.A.” Este din ce în ce mai evident că IAS/IFRS constituie cea mai bună bază pentru o informaţie financiară naţională şi transfrontalieră comparabilă.” Acest raport prezintă pentru fiecare din cele 62 de ţări studiate normele naţionale care nu autorizează sau care nu necesită utilizarea IAS sau IFRS. Aproape o treime din cele 62 de ţări studiate au luat măsuri de convergenţă şi au organizat schimbări ale regulilor lor naţionale. care a declarat legat de propunerea U. prin anunţarea. chiar de acum înainte coerenţa internaţională a normelor contabile şi a împrejurimilor de audit.. Cabinetele propovăduiesc un cadru mondial comun pentru informaţia financiară. dar miza merită osteneala. naţionale sau internaţionale au fost aplicate pe parcursul pregătirii situaţiilor financiare. Recomandarea I. reaminteşte Olivier Azieres.” Această dorinţă de a pune în practică norme contabile de calitate este de asemenea susţinută de multe alte instanţe. normalizatorii contabili. de a reglementa aplicarea IFRS: „utilizarea unuia şi aceluiaşi limbaj contabil va fi foarte benefică societăţilor europene cotate la bursă şi investitorilor pentru că ea va aduce o mai mare transparenţă şi o mai mare comparabilitate”. GAAP 2001 subliniază totodată. comisarul european însărcinat cu piaţa internă. care se bazează pe IAS-uri sau IFRS-uri de calitate. a declarat recent că: „ punerea în practică a principiilor contabile mondiale este cel mai frumos cadou care poate să fie oferit investitorilor. a . nu au fost evidenţiate în acest an modificări de norme naţionale în vederea reducerii abaterilor. În februarie 2001. pentru care ancheta a pus în evidenţă abateri de la normele semnificative. Proiectul Comisiei europene se caracterizează de asemenea. preşedintele trusturilor I. Totuşi. Reducerea diferenţelor şi îmbunătăţirea transparenţei situaţiilor financiare vor necesita timp. De altfel.O. „La ora la care investiţiile internaţionale continuă să crească şi când informaţia financiară este accesibilă via Internet. Isaac Hunt. şi ar contribui la stabilitatea pieţei financiare şi la creşterea economică mondială. şi mai ales de Frits Bolkestein.O. investitorii şi profesioniştii contabilităţii trebuie să se mobilizeze toţi pentru punerea în practică efectiv a unei convergenţe a normelor contabile cel mai repede posibil. Punerea în practică a acestui cadru ar întări încrederea investitorilor oferind o transparenţă mai mare şi o mai mare comparabilitate a informaţiei financiare utilizate pentru deciziile de investiţie. din mai 2000 vine în această direcţie.S. absenţa unui limbaj contabil şi financiar unic apare anacronic” arată Olivier Azieres. responsabilul studiului mondial pentru Deloitte & Touch Tohmatsu şi purtător de cuvânt în Franţa al cabinetelor. necesitatea pentru utilizatorii oricărei informaţii financiare de a se asigura că înţeleg ce principii contabile. atunci când a declarat în iunie 2001 că: „dezvoltarea rapidă a pieţelor financiare mondiale internaţionale a făcut să fie încă şi mai de dorit.C. iniţiativa Comisiei Europene este fără echivalent la nivel mondial”. „Puterile publice. cu câţiva ani înainte.înspre Normele Contabile Internaţionale rămân temperate. El cuprinde de asemenea o analiză a normelor sau a proiectelor de norme naţionale care vor intra în vigoare în viitor şi ar putea reduce diferenţele cu IAS. în jumătate din ţările studiate.B. „Prin numărul şi importanţa societăţilor implicate.S. să pregătească situaţiile lor financiare consolidate conform IAS/IFRS cel mai târziu până în 2005.

C. al autorităţilor bursiere. întreprinderi. GAAP 2001 compară normele naţionale cu o „ţintă în mişcare”. al preparatorilor de situaţii financiare.A.” În restul lumii. va necesita totuşi timp pentru a deveni o realitate concretă. numeroase guverne. pentru care s-a reţinut data de 31 martie 2002). pentru a îmbunătăţi normele de informaţie financiară şi reglementarea pieţelor financiare la nivel mondial. să se poată răspunde aşteptărilor şi cerinţelor investitorilor. Ancheta se integrează în lucrările Forumului Internaţional pentru Dezvoltare Contabilă (IFAD). Regulile naţionale şi normele internaţionale comparate în cadrul acestei anchete au fost cele în vigoare la 31 decembrie 2001 (cu excepţia Japoniei şi a Indiei.calendarului prevăzut pentru a da caracterul obligatoriu al măsurii pentru grupurile cotate europene. Armonizarea în contextul convergenţei contabile . creat de Federaţia Internaţională a Contabililor (I.” subliniază Olivier Azieres care precizează: ”În Franţa. În numeroase ţări. Această abordare dă posibilitatea direcţiilor generale şi financiare a grupurilor europene să gestioneze tranziţiile necesare în bune condiţii. Convergenţa regulilor nu va avea efecte benefice decât dacă normele sunt corect aplicate şi trainice. din Asia până în America Latină. „În interiorul Uniunii Europene. autorităţi de control şi profesionişti ai contabilităţilor examinează de asemenea diferenţele principiilor lor contabile naţionale cu IAS şi mijloacele de a reduce aceste diferenţe. Deşi procesul de reducere a diferenţelor este deja demarat. trebuie să dorim ca printr-un parteneriat eficace. în numeroase ţări convergenţa normelor cu IAS va fi o sarcină de o mare amploare care va necesita în fiecare ţară un efort comun al guvernului. anumite ţări nu aşteaptă scadenţa 2005 şi au început să pună în circulaţie normele lor naţionale armonizate cu IAS/IFRS. acest demers va ameliora sensibil transparenţa şi comparabilitatea informaţiei financiare. Pe acest teren de asemenea. puteri politice şi profesionişti contabili. Cantitatea şi semnificaţia diferenţelor semnalate în raportul GAAP 2001 atestă că. Olivier Azieres susţine că „GAAP 2001 permite să se facă bilanţul asupra stării de convergenţă a normelor contabile naţionale. este evident că acţiunile cele mai semnificative vor trebui întreprinse la nivel naţional şi că acţiunile trebuie să fie planificate incluzând îndeosebi programele de sensibilizare şi de formare la nivelul mizelor proprii fiecărei ţări.” GAAP 2001 este o „situaţie a locurilor” şi punctelor de convergenţă a informaţiei financiare în decembrie 2001. Consiliul naţional al contabilităţii îşi reexaminează actualmente programul de lucru pentru a integra în lucrările sale pregătirea scadenţei 2005.F. Chiar dacă o mobilizare a fost iniţiată la nivel internaţional. al utilizatorilor şi al organismelor de normalizare. în măsura în care normele IAS/IFRS sunt frecvent modificate şi amendate şi în care anumite principii naţionale evoluează de asemenea. Ancheta trece în revistă cele 80 de măsuri contabile cheie (incluzând câteva informaţii şi semnalează situaţiile în care principiile naţionale de la 31 decembrie 2001 nu permit sau nu necesită utilizarea normelor contabile internaţionale IAS). Raportul s-a interesat în mod deosebit de situaţiile stărilor financiare consolidate a societăţilor cotate.) şi de Banca Mondială în 1999.

anul 2005. 2003. 23 34 . Aşa cum sperăm a reieşit din studiul nostru comparativ. din două motive:34 • principiile IAS nu sunt aşa de stricte precum cele ale US GAAP. Conducerea întreprinderii este. Editura Orizonturi Universitare. Sigur că standardele americane au de partea lor precizia şi rigurozitatea tipică politicii americane. tot mai accentuat acum la început de mileniu III? Considerăm că răspunsul se află în cunoaşterea riscurilor pe care le incumbă coexistenţa celor două referenţiale. în sensul că acesta din urmă se referă numai la situaţiile financiare de sinteză. Informarea realizată în conformitate cu cadrul american este mai largă decât cea realizată prin aplicarea referenţialului internaţional. convergente. inclusiv notele complementare. ceea ce denotă caracterul său mai social. CotleŃ. interesată de informaţiile structurate în situaţiile financiare. Megan. există o serie de necesităţi informaţionale care sunt comune tuturor utilizatorilor. Nu sunt de neglijat nici consecinţele pe care aceste riscuri le au asupra procesului de armonizare derulat prin IFRS-uri. căci determină D. Am mai observat că regulile americane sunt prea detaliate. Timişoara. • independenţa IAS în comparaţie cu US GAAP. se nasc tot felul de întrebări cum ar fi: care este stadiul procesului de armonizare la nivel mondial? cum va fi armonizarea în viitor: o punere de acord a principalelor referenţiale contabile sau mai degrabă o impunere de norme? care sunt strategiile de viitor pentru accelerarea procesului de armonizare? Răspunsurile la întrebările lansate mai sus pot fi sistematizate în funcţie de principalele repere care caracterizează în ultimele luni de zile armonizarea contabilă. O. fereşte întreprinderile din întreaga lume de un aşa zis „colonialism contabil”. pag. însă majoritatea cercetătorilor sunt de părere că IAS sunt cea mai bună opţiune pentru realizarea unei armonizări contabile internaţionale. de luare de decizii şi de control. cotate amândouă ca fiind de talie internaţională. uneori chiar restrictive spre deosebire de IFRS-uri care se concentrează pe principii contabile şi aplicabilitatea lor. de ce se pune problema convergenţei. fapt ceea ce face ca procesul de conversie de la normele naţionale la cele internaţionale să se realizeze mai uşor. în detrimentul US GAAP. spre deosebire de referenţialul american. cel internaţional în primul rând se adresează unei palete largi de utilizatori.În apropierea datei de încheiere a primei etape a armonizării contabile internaţionale. la rândul ei. dar ea are acces şi la informaţii financiare şi de gestiune suplimentare care o ajută în procesele de planificare. şi nu numai a armonizării celor două referenţiale. Deşi nu toate necesităţile informaţionale ale utilizatorilor pot să fie acoperite prin raportarea dată de situaţiile financiare publicate. Dar. SituaŃiile financiare ale întreprinderii. Disputa aprinsă pentru câştigarea supremaţiei în scopul întocmirii şi prezentării de situaţii financiare comparabile şi compatibile. Practic aceste riscuri se concretizează în practicile contabile ale firmelor americane care conservă aplicarea US GAAP şi tentaţia tot mai mare a întreprinderilor neamericane de a intra în competiţie cu cele americane şi prin urmare a utiliza exclusiv regulile contabile americane. acestea din urmă fiind subordonate autorităţilor americane. la nivel mondial se poartă între cele două referenţiale IAS şi US GAAP. Un asemenea reper sau vector supus analizei la „microscop” îl constituie aspectul convergenţei dintre IFRS-uri şi US GAAP-uri.

de ordin minor. este identificarea tuturor surselor de dezacord între cele două referenţiale. comparabilitatea internaţională a informaţiilor furnizate de situaţiile financiare se poate realiza în mai multe modalităţi:35 • prin reconcilierea formală cu normele internaţionale.S. Să nu ne îmbătăm cu apă rece! Acest posibil acord nu va surmonta toate problemele. Op. în informaţii conforme standardelor internaţionale.S. Proiectul de convergenţă al referenţialelor contabile pune în joc credibilitatea informaţiei financiare şi urmăreşte punerea de acord a prevederilor standardelor emise de F. • prin retratarea integrală a situaţiilor financiare.B. Normele naţionale. cum este cazul US GAAP-urilor. una elaborată după litera normelor naţionale.A..A. care servesc drept instrument de echivalare. În acest caz.A. care se preconizează să fie îndeplinit în anul 2005. să mai punctăm progresul făcut în armonizarea europeană prin compatibilizarea Directivelor contabile europene şi amendarea lor cu prevederile referenţialului I. necesar în asigurarea comparabilităţii situaţiilor financiare ale diferitelor ţări. iar cealaltă după cuvântul referenţialului internaţional. format din membri profesionişti din diverse ţări ale lumii.S.B.. dimpotrivă se vor isca „furtuni cu ploaie grea”. cum este cel internaţional. Procedura astfel aleasă.B. Obiectivul pe termen scurt al acestui proiect. se manifestă într-o strânsă legătură cu mediul juridic. O. Societăţile care nu sunt anglo-saxone s-ar putea să resimtă acest handicap. cu cele elaborate de I. transformând datele obţinute conform normelor naţionale.B. Megan. 22 . care elaborează standarde şi interpretări ale acestora care acoperă toate domeniile de interes. Pe când.B.S. CotleŃ. pag. În unele state.A. fiind subiectul unor dese intervenţii politice. alinierea realizându-se după un model american sau după unul cu puternic caracter anglo-saxon. presupune prezentarea a două situaţii contabile. preluarea noţiunii de valoare justă în Directive şi reducerea numărului de prelucrări sau opţiuni autorizate. normele internaţionale sunt rezultatul unui organism internaţional privat dar şi de interes public. Şi amintim cu titlu de exemplu aici pentru întărirea celor spuse. normele internaţionale de contabilitate vin în completarea reglementărilor naţionale din acest domeniu.A. chiar dacă nu sunt folosite la scară internaţională. armonizarea şi convergenţa referenţialului naţional cu cel internaţional elaborat de I.S. În ceea ce priveşte convergenţa IAS cu normele regionale sau naţionale.. cit. avantaje concurenţiale neloiale de partea unora. economic al ţării respective. compatibile şi comparabile.S. şi F.. Obiectivul pe termen lung al strategiei de convergenţă contabilă este deja unul mult mai ambiţios căci presupune eliminarea diferenţelor rămase care se doresc a fi după 2005. Acordul care se prefigurează între I.A. convergente care să ofere baze solide pentru întocmirea de situaţii financiare convergente.B.fragilizarea reţelei de Norme Contabile Internaţionale şi implicit vulnerabilitatea întreprinderilor în faţa regulilor contabile care generează prin „războiul” lor. 35 D. În această direcţie nu trebuie omisă din raza strategică de acţiune pe firul convergenţei contabile. în anul 2005 se pare că va urmări şi concertarea acţiunilor celor două organisme şi a sateliţilor lor în vederea publicării unor norme contabile noi.

deoarece utilizatorii sunt diferiţi în cazul conturilor individuale.A.S.? Am încercat să demonstrăm că este necesară convergenţa standardelor.B. numit de unii specialişti: „fenomenul porozităţii”. cu siguranţă.prin completarea informaţiilor furnizate de situaţiile financiare ale întreprinderilor întocmite conform normelor naţionale cu date care să explice diferenţele între tratamentul contabil local şi cel internaţional. • .B.A. un deziderat? Cine a încercat să „pună sub lupa cercetării ştiinţifice analitice” acest proces. Evoluţiile previzibile ale procesului de convergenţă a normelor regionale.S.B. s-a confruntat. în referenţialele naţionale. este o utopie. Dar este oare şi posibilă. Care ar fi oare soluţia armonizării conturilor individuale cu referenţialul I. convergenţa în cazul conturilor individuale este foarte dificilă..S. menţinerea capitalului financiar sau fizic prevalează asupra performanţei întreprinderii şi de netăgăduit.S.A. Acest fenomen se explică prin încorporarea încetul cu încetul a principiilor I. Şi aceste considerente. cu un fenomen puţin ciudat. legăturile cu fiscalitatea se manifestă mai puternic. în această etapă a armonizării contabile internaţionale. procesul de convergenţă referitor la conturile consolidate nu ridică probleme fără soluţii.B. sau precum ne întrebam referitor la armonizare până am ajuns să o trăim cu toţii. se bifurcă în acţiunile care au în centrul preocupărilor lor de armonizare conturile consolidate şi demersurile întreprinse pe linia armonizării conturilor întreprinderilor individuale. asemenea umplerii unor goluri de dimensiuni mici din masa unui corp sau a unui agregat de particule solide. locale ori naţionale cu cele ale I.A. Dacă în viziunea I.

vol. Governing the Transition. nr. Editura Universităţii din Oradea.. articol publicat în. Organizarea şi conducerea activităţii financiar-contabile a întreprinderilor mici şi mijlocii.2004 Boulescu M.. 2... Timişoara. 1993 Augustin G. Normalizare sau unicitate a bilanţului consolidat.H. Bucureşti. 1994 Alfiri G. Contabilitate comparată. Financial Reporting: an accounting revolution. Sistemul modern de contabilitate. studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS (revizuite)-IFRS. in Industrial Policy in Eastern Europe. Prentice Hall International... perfecţionarea. Lucrări comunicate la simpozionul cu participare internaţională. Reforma. Problems in the Structure of Romania’s Economy. Financial Accounting.. 1995 Bunea M. 2003 Bogdan V. Editura Sedcom Libris. 3. economia de piaţă şi privatizarea în România. Strategii ale armonizării contabile europene.. Probleme de structură în economia României. 91-1. 2008 11. . 10. Revista de drept contabil. Prentice Hall International. Bochiş L. ameliorarea şi revizuirea normelor contabile. 8. mai 2004 Bogdan V.BIBLIOGRAFIE 1. Avatarurile procesului de armonizare contabilă. 6. Economistul nr. 1993 Alexander D. Georgescu G. 1989 Bogdan V. Bucureşti. Ş.. 1661/14.M. 1998 Beaver W. Albu L. 5.. Editura Fundaţiei România de Mâine. În căutarea identităţii contabile naţionale … puncte de referinţă pentru dezvoltarea. 1991 Bănăţeanu G. 7. 9. Iaşi..1-3. Editura CECCAR.07. 4.. Londra. Kluwer Academic Publishers.. Nobes An European Introduction to C.. Gîrbină Sinteze. Bucureşti.W.

A..O. 22. 13..12. Editura Economică. 24. Viorica. Contabilitatea şi utilizatorii săi. Editura Economică. Europene. decembrie 2001 Delesalle E. Editura Economică. Contabilitate generală. Paris. 2000 Colasse B. Editura Orizonturi Universitare. Edition. Contabilitatea în perspectivă.. Bucureşti. L 195. J. 27.F. Harmonisation comptable internationale. 26. 19. 14.. Bucureşti. International Accounting. Third Meek G.1972 Demetrescu C. în Encyclopedie de comptabilite. Istoria contabilităţii. Editura Economică. Bucureşti. Contabilitatea ştiinţă fundamentală şi Possler L. Megan O. nr.. Ed. Editura Augusta. Bucureşti. 2000 Consiliul Directiva a IV-a privind situaţiile Comunităţilor financiare anuale ale societăţilor. 91-3 Colasse B. Buletin APDC. Curs complet de contabilitate şi fiscalitate. 23. 20. Editura Humanitas. Cosma D.K.O.. Timişoara. Contabilitatea în lumea interdependenţelor globale. 28. 25.. V. 1998 Cotleţ D. 2003 Delesalle E. F... controle de gestion et audit. Craiova.G. J. 1999 Choi F.. Unde este vorba de un cadru contabil conceptual francez? Revista de Drept Contabil nr. 1992 Chirică L. Frost C......L. nr. traducere. 1979 Dobroţeanu. nr. Paris.. 16. 18. Audit. Theories comptables. Volumul I. .. 1978 Consiliul Directiva a VII-a privind conturile Comunităţilor consolidate. 1993 Colasse B. Prentice Hall.G. L 22. 17. Puchiţă V. L. Enciclopedie de gestiune. 1999 Colasse B.. 39. 1994 Casta J. 2002 Capron M. 2003 Demetrescu C. Delesalle Contabilitatea şi cele zece porunci. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. naţională şi internaţională... concepte şi practici: abordare Dobtoţeanu C. 21.. Editura Scrisul Românesc. Economica. aplicativă. La comptabilite du XXI siecle se prepare…. 15. Volumul I. 1983 Europene. Situaţiile financiare ale întreprinderii. Encyclopedie de comptabilité. Timişoara. Economica.

Ionaşcu I. 1996 Feleagă N.. 1995 Feleagă N. Editura Orizonturi Universitare.. 8. Editura CECCAR... London and New York. Editura Economică. Editura Economică. 44.. concept şi normalizare contabilă. Bucureşti. Bucureşti. februarie-martie 2000 Edwards J. Editura Economică. Duţescu A. Editura Economică. A history of financial accounting. Editura Economică.. Contabilitate comparată. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti...R.. Bucureşti. E. Armonizarea contabilă din perspectiva Bursei de Valori Bucureşti I. 36. 38.29. Editura Atheneu. 32. volumele I şi II.. Îmblânzirea junglei contabilităţii.. Cotleţ D. Băbăiţă V. Editura Economică. Bucureşti. Adevărul economic nr. Sisteme contabile comparate ediţia a II-a. Timişoara. 37. 1993-1994 Feleagă N. Contabilitate financiară. 35.houndstooth. 7. Sisteme contabile comparate. 1999 Feleagă N. 43. 1997 Feleagă N. 31.. Editura Economică.. Editura Economică. Editura de Vest.. 2000 Duţescu A. 1996 Feleagă N. 1998 Feleagă N şi colectiv. Contabilitatea financiară. 34. Controverse contabile. Editura Routledge.. Editura Economică. Bucureşti. 1992 Feleagă N. 2001 Duţescu A. Grosu C. 41. 45. Bucureşti... Ionaşcu I. volumele I-III. 39. volumele I şi II. Accounting for change. 1999 Farcane N. 1999 . Bucureşti. Editura Economică.. 1998 Epuran M. 30. III. 6. 1995 Feleagă N. http://www. Informaţia contabilă şi pieţele de capital. Tratat de contabilitate financiară. şi colectiv. Bucureşti. 33. volumele I şi II. 40. volumele IIV. Dunn C. Dincolo de frontierele vagabondajului contabil. II. Contabilitate financiară. Timişoara.. Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate. Bucureşti. Reforma în Sistemul Contabil Românesc. 1989 Epuran M. Contabilitate şi control de gestiune.net.. 42.

. 59. nr. Politici şi opţiuni contabile. 1999 Managementul structurilor multiculturale. 47. Bucureşti. Ionaşcu I..O abordare Bunea Ş. principii. Oabordare europeană şi internaţională. Feleagă N. 52.. Bucureşti. Editura Economică.6.. 1996 Tratat de contabilitate . 48.. European Accounting Review. 53. nr.. Editura Economică. Bucureşti. 1997 Mutaţii şi tendinţe în contabilitatea contemporană. Iaşi. Timişoara. Editura Sedecom Libris. Malciu L. revista Gestiunea şi contabilitatea firmei. 2001 The true and fair view overrride in the European Accounting Directives. Horomnea E. Ionaşcu I. Editura Economică. Ionaşcu I. 1996 şi Contabilitate financiară. Gestiunea şi contabilitatea firmei nr.46. 2007 49.. 55. Ineovan F. Contabilitate financiară. 1997 L’harmonisation comptable européenne. 1999 . ediţia a II-a. volumul I. Editura Mirton.1 şi 2.. 51. Gestiunea şi contabilitatea firmei nr. Software-ul gândirii (traducere)..10-11. concepte. Foltean F. 2003 Consideraţii doctrinale şi practici contabile privind transpunerea conceptului de proprietate în contabilitate în cazul contractelor de consignaţie şi leasing... Editura Economică. Editura Mirton. 56. 3/2000 Dinamica doctrinelor contabilităţii contemporane. Feleagă N. 711720.teorii. Malciu L.. colaboratorii Ionaşcu I.. Marketing internaţional. 58. Bucureşti..275. Hulle K. europeană şi internaţională. Timişoara. 2003 Epistemologia contabilităţii. Hofstede G. Ionaşcu I.. 2002 Feleagă N. vol.. Revista franceză de contabilitate. Editura Economică. 54. Bazele contabilităţii . Hulle K. 50. Editura Economică. standarde. Bucureşti. 57. 2003 Discuţii asupra influenţelor culturale în contabilitate: cazul modelului contabil patrimonial.. 2002 Feleagă L.

. 76.791. Ionaşcu I. Dreptul comparat (traducere). 1998 Murgescu B. 77. Bucureşti.. Prentice Hall International (U. 65. Editura Teora. Bucureşti. 1993 Neag R. 69. 75.. Deva. Contabilitate aprofundată. 1999 Kant I. Iaşi.. Bucureşti. instituţii. Studiu empiric privind impactul standardelor internaţionale de contabilitate asupra firmelor din Bucureşti cotate la Bursa de valori în „Economie teoretică şi aplicată”.. Editura Minerva. Editura Economică. Editura All Educaţional. 67. 68.. Editura Economică. Drept european . 1999 Legrand P. Contabilitatea inflaţiei. 2001 Istrate C. Editura Polirom. 2000 Mateş D. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. Bucureşti. Mihai S. 2000 Nişulescu E. Cererea şi oferta de informaţii contabile. 63. Reforma contabilităţii româneşti între modelele francez şi anglo-saxon. Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei.. 2000 Muţiu A.. Editura Economică. Bucureşti. 71. 70. Turcan Grupurile de societăţi.. A fi istoric în anul 2000. supliment săptămânal al ziarului Economistul nr.. 61. Principiile marketingului. Editura Lumina Lex.K. Bucureşti. Editura Intelcredo. 64.. 2001 Maiorescu T. Logica generală. .. Contabilitate creativă. Bucureşti. Editura Economică. 2003 Matiş D. 1984 Malciu L. Economică.. 1998 Lepădatu Gh. 1996 Munteanu V. Editura Mirton. 62. Creative financial accounting: its nature and use. 1998 Malciu L. Economică. 73. Editura Economică.. Bucureşti. Bucureşti. Normalizarea contabilităţii şi fiscalitatea întreprinderii. 2002 Naser H. 1999 Malciu L.. 72. ordine juridică. 74. Contabilitatea operaţiunilor speciale.) Limited.. Drept contabil. 1985 Kotler Ph..60. Editura Oscar Print.M. Editura Tribuna Manolescu M.. 66. Bucureşti.. Critice.evoluţie.... Timişoara. Editura A. Bucureşti. 2003 Munteanu R.K.

Economie mondială. 85.E. Deva. Coordonator. Patrimoniul ca obiect al contabilităţii – un concept desuet? Contabilitate şi expertiză nr.78. 81.. Deva.I. 88. Editura Universităţii din Oradea..înfiinţare.... 1996 . 2000 Olimid L. Contabilitate comparată şi aprofundată. Calu D. 89. Deva. 90. Contabilitatea românească.sinteze şi aplicaţii practice. Comparative International Accounting.4. Bodea Gh. 1999 Pastré O. Parker R. Editura Arc. Bucureşti. situaţii financiare. Nobes C. Editura ASE. Contabilitatea financiară . Editura Intelcredo. Deva. 2003 Pântea P. Apres Enron et Vivendi: soixante reformes pour un nouveau gouvernement d’entreprise. 1998 Olimid L. 2000 Needles B. Deva. raportări.. 2001 Pântea P. 86. Editura Intelcredo. 83. Microîntreprinderile în economia românească .W. Măsurarea rezultatului contabil. 80. şi Contabilitatea financiară a agenţilor colaboratorii. Le capitalisme déboussole... Editura Prentice Hall. Deva.. Olah Gh. 82. Editura Intelcredo. 2003 Pântea P. fiscalitate... Editura Intelcredo. ediţia a II-a. armonizată cu Directivele contabile europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate.. Principiile de bază ale contabilităţii. Bodea Gh. 2002 Pântea P.. Managementul contabilităţii româneşti. Vigier M. 1999 Pop A. 1999 Pântea P. Editura Intelcredo. 84... Anderson H.. 87. economici din România. Sisteme contabile comparate. Editions La Découverte. Editura Economică.. Ediţia a III-a. 1999 Olimid L.. 2000 J.. Editura Intelcredo.Caldwell Ediţia a cincea. Bucureşti. 79. contabilitate. Bodea Gh.

Singleton Green B... Editura Tribuna Economică. Cucui N. 20. The very idea of clasification in International AccountingOrganisations and Society. aprilie 2002 In ENRON’s wake.. Bucureşti. Bucureşti. Contabilitate aprofundată. Normalizarea contabilităţii. 2005 Roberts A. în Accountancy. vol. 2002 Ristea M. 2002 Evoluţia contabilităţii româneşti şi unele elemente de istorie a planurilor contabile-cadru în Europa. 97. 1994 Normalisation et mondialisation.). 1991 The consequences of ENRON.G. Contabilitatea financiară a întreprinderii. de la 1900 până la 1945. Iaşi. nr. 6-7. Bucureşti. 95.. îndrumar practic actualizat şi completat cu unele reglementări prevăzute în OMFP 1994/2001 şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. (coord. 94.. 100. 98. 1995 Fra Luca di’Borgo şi Doctrinele contabilităţii în cultura economică românească. Rusu D. Buletin APDC.. Ediţia a V-a. în Accountancy. 2002 Ristea M. 2005 Editura Ristea M. Editura Fundaţiei Andrei Şaguna. Editura Junimea. în expertiza contabilă nr. Universitară. Metode şi politici contabile de întreprindere. 30 .. 99. Taudin C. 101. Dumitru C... 2002 Possler L. Editura Intelcredo. 93.91. Editura Universitară. 96. Tabără N. Editura CECCAR.. Singleton Green B.. Contabilitatea financiară românească armonizată cu Directivele Contabile Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate.. 102. Bucureşti. 92. Gh. şi alţii. Staicu C. 2000 Ristea M. 7/8.. Constanţa. Lambru Contabilitatea întreprinderilor. Pop A. Bucureşti. ianuarie 2002 Contabilitate financiară armonizată cu Directivele Europene. Deva. 103. Editura Tribuna Economică.. nr. bază şi alternativ.

D. armonizate cu Directivele Europene *** Decizia MFP nr.G. 2000 Watts J. 2001 *** OMFP nr. nr. Pearson Professional. 306/2002. Bucureşti. Bucureşti. 111.M. nr. 2001 ***H.104.Comparaţie între Directivele contabile ale Uniunii Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate. 110.1996 Zlătescu V. Credit şi Contabilitate. Ediţia a II-a. 119. Tribuna Economică. Best Publishing România. 121. coroborate cu Reglementările contabile armonizate cu Directivele europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate *** H. septembrie 2002..M. 108. 113.E. Revista Generală de Contabilitate şi Expertiză.P. Editura Economică. Bucureşti. 114. Editura CECCAR. Editura Economică.. 19952003 . 118. Bucureşti. Consolidarea conturilor. Bucureşti. Editura Economică. 252/2000 *** OMFP nr. 82/1991. Editura Continent XXI.G. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune *** O. 107. Accounting in the Bussiness Environment. Congresul al XII-lea al profesiei contabile din România. Tiron Tudor A. O contribuţie la evoluţiile internaţionale în contabilitate. modificată şi completată prin OG nr. Monitor Oficial nr. Panorama marilor sisteme contemporane de drept. nr. 2000 Ţugui A. 120. Bucureşti.02. 403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale. 105. pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate. 106. 2003 MFP.P. aprilie 1999 *** Monitorul Oficial al României. nr.2001 *** Standardele Internaţionale de Contabilitate 2001. 1827/2003 privind modificarea şi completarea unor reglementări în domeniul contabilităţii *** Studiu F. 109. expertiza şi auditul afacerilor.. MO nr. 117. Partea I. 61/2001. 1994 CECCAR. 85/20. 94/2001. 112. colecţia 1993-2003 *** Colecţiile revistelor de specialitate: Contabilitatea. 115. pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a VI-a a CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. 1553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe *** O. Pitman Publishing. 2001 *** Legea contabilităţii nr. .F. Contabilitatea inflaţiei.F.. Editura Tribuna Economică.E. Ghid de aplicare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate. 116. 9/2003 pentru aprobarea soluţiilor referitoare la aplicarea unor prevederi legale privind impozitul pe profit. Finanţe.

ifad. 135.net. 2006 128. *** MFP.contab-audit. Editura Irecson. Bucureşti. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. 2007 126. *** OMFP nr. revăzută şi reclasificată în conformitate cu Codul etic I. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Editura CECCAR. www.C. Editura CECCAR. Bucureşti. publicat în Monitorul Oficial nr. Bucureşti. 1752/2005. Amortizare sau convergenţă în Standardele Internaţionale de Contabilitate?. 2002 123.F. 124. *** OMFP nr. 2002 125.2008 129.122. 130.com www.contab-audit.htm www.. Ediţia a II-a. 2374/2007 privind modificarea şi completarea OMFP nr.ro www. 133.11.org www. 2004.fasb. 131. *** Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.01. Editura CECCAR. www. Editura CECCAR. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. Bucureşti.A. *** Codul etic naţional al profesioniştilor contabili.pwcglobal. Ghid pactic de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr.ro . elaborat şi revizuit de IFAC în noiembrie 2001.fee. Ediţia a 2-a revizuită şi reclasificată în conformitate cu Codul etic internaţional al profesioniştilor contabili.be/secretariat/EFRAG.com www.iasplus. 1080/30. 134. 132. *** Congresul profesiei contabile din România. publicat în Monitorul Oficial nr.2005 127. 25/14. Bucureşti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful