P. 1
Constantin Cucos - manual pedagogie

Constantin Cucos - manual pedagogie

|Views: 4,017|Likes:
Published by Dana Georgiana
pedagogia copilului
pedagogia copilului

More info:

Published by: Dana Georgiana on May 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2014

pdf

text

original

PEDAGOGIE

Constantin Cucoş

Modul psihopedagogic, Piatra Neamħ
An universitar 2009-2010 Universitatea ƢAl. I. Cuzaơ din Iaĥi

   

   

Partea I: INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIE PEDAGOGIA ƛ ŞTIINŢĂ A EDUCAŢIEI Pedagogia ca interogaţie asupra educaţiei Temeiuri epistemologice ale discursului pedagogic Sistemul ştiinţelor educaţiei Cercetarea pedagogică. Relaţia dintre teoria şi practica educaţională EDUCAŢIE ŞI CONTEMPORANEITATE Concepte de bază Fundamentele educaţiei Forme educaţiei şi relaţiile dintre ele Factorii educaţiei Educaţia şi provocările lumii actuale. ƢNoile educaţiiơ

 

   

COMPONENTELE EDUCAŢIEI CA PROIECŢIE A FINALITĂŢILOR Educaţia intelectuală Educaţia morală Educaţia tehnologică Educaţia estetică Educaţia religioasă Educaţia fizică Educaţia sexuală

Relaţia dintre ideal. Conceptul de conţinut şi de curriculum 2.Dimensiunea teleologică a educaţiei 2.     Partea a . obiective 3.II . CONCEPTUALIZARE ŞI PROBLEMATICĂ 1. Derivaţii conceptuale IPOSTAZE ALE FINALITĂŢILOR EDUCAŢIONALE 1. Noi tipologii de obiective. Legătura acestora cu cadrul tradiţional . scopuri.Clasificarea şi operaţionalizarea obiectivelor pedagogice 4.a: TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUMULUI CURRICULUM.

Reguli privind proiectarea curriculum-ului . Transpoziţia şi transcodarea didactică 3.     CONŢINUTURILE CURRICULARE 1. Determinări şi niveluri de concepere a curriculumului 2. Curriculumul la decizia şcolii PROIECTAREA CURRICULARĂ 1. Alternativitatea şi flexibilizarea curriculară 5.Posibilităţi de organizare a conţinuturilor 4. Poziţionarea filosofică şi ideologică în proiectarea curriculară 3.Sursele conţinutului învăţământului şi criterii de selecţie 2.

Programa şcolară 3. Repere şi ipostaze ale reformării conţinuturilor 2. Niveluri şi principii diriguitoare în conceperea curriculumului . Planul de învăţământ 2. Alte suporturi curriculare (ghiduri. soft educaţional.    PRODUSELE CURRICULARE ŞI IMPLEMENTAREA ACESTORA 1. Manualul şcolar 4. PRIVIRE SINTETICĂ 1. alte auxiliare didactice) REFORMA CURRICULUMULUI ŞCOLII ROMÂNEŞTI.

Forme de predare/stiluri. Legătura cu evaluarea .    Partea a ƊIII-a: Teoria şi metodologia instruiri Problematica specifică Definirea conceptului de proces de învăţământ Abordarea sistemică a procesului instructiv-educativ Strategii de instruire.evaluare Conceptul de predare.învăţare.tipologie. Modele ale instruirii pornind de la teoriile învăţării Relaţia predare.

metodologie. Conţinut şi importanţă Importanţa şi etapele proiectării didactice Rolul educatorului în realizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv-educative . metodă. mod de organizare a învăţării Noi tendinţe în metodologia didactică Sistemul metodelor de învăţământ. Clasificare Descrierea principalelor metode de învăţământ Mijloace de învăţământ. procedeu. Metodologia şi tehnologia instruirii     Forme de organizare a procesului de învăţământ. Teoria şi practica lecţiei Proiectarea didactică Determinări conceptuale: tehnologie.

Implicaţii psihopedagogice Statutul tăcerii în comunicarea didactică Conceptele de normă. regulă didactică Tipologia normativităţii didactice Tratarea analitică a principiilor didactice . principiu.   Relaţia profesor-elevi Comunicarea didactică   Normativitatea activităţii didactice Comunicare şi informare didactică Educaţia ca practică semnificantă Discursul didactic ƛ între demonstrare şi argumentare Canale ale comunicării didactice.

  Partea a-IV-a: Teoria şi metodologia evaluării Evaluarea ƛ proces integrat al demersului didactic Funcţiile evaluării Forme de evaluare  Evaluarea formativă Evaluarea cumulativă Globală Secvenţială Tipuri de evaluare  .

   Ipostaze ale rezultatelor şcolare Achiziţii cognitive Abilităţi metacognitive Deprinderi şi conduite Atitudini şi dispoziţii valorice   Metode de evaluare Evaluarea orală Evaluarea scrisă Evaluarea practică .

Semnificaţia notei Tipuri de distorsiuni Modalităţi de autoevaluare la elevi .    Metodologia elaborării şi utilizării instrumentelor Testul docimologic ƛ instrument de măsurare a rezultatelor elevilor Metode complementare de evaluare Descriptorii de performanţă şi relevanţa lor docimologică Sisteme de notare a rezultatelor şcolare.

  Partea I: INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIE PEDAGOGIA ƛ ŞTIINŢĂ A EDUCAŢIEI Pedagogia ca interogaţie asupra educaţiei .

termenul pedagogie derivă din cuvântul grecesc paidagôgia (de la pais. care desemnează pe sclavul însărcinat cu conducerea copiilor la şcoală. mai există un termen provenit din aceeaşi rădăcină lingvistică. creşterea acestuia sub aspect practic. cel de paidagogos. Din punct de vedere etimologic. . concret. în sensul propriu al cuvântului. conducerea copilului. semnificând. În greaca veche. paidos = copil şi agogé = acţiunea de a conduce).

Întruchipările actuale ale pedagogiei se înscriu într-un spectru destul de larg. unele direcţii de cercetare se bazează pe studierea faptelor prin experimentare şi cercetare cantitativă a datelor cu privire la educaţie. spontane (Ƣpedagogia popularăơ). altele se bazează pe interpretare şi speculaţie. până la cel al reflecţiei sistematice de factură filosofică sau ştiinţifică. sau pe factori de ordin teoretic. pedagogia a evoluat de la stadiul sentinţelor empirice. În perspectivă istorică. .

  Temeiuri epistemologice ale discursului pedagogic ƥ pedagogia şi-a conturat un obiect de interogaţie. ƥ pedagogia dispune de o serie de metode specifice sau adaptate pentru a cerceta şi explica procesele paideutice. acesta constituindu-se din fenomenul educativ şi din unele consideraţii empirice despre acest proces. . relativ autonom. care face ca ştiinţa despre care vorbim să desluşească şi să explice noi faţete ale procesului educativ. ea dispune de un instrumentar investigativ.

trebuie să-l raţionalizăm. această cerinţă constituie o axiomă de bază a epistemologiei: ca să stăpânim mai bine realul. demnă de acest nume. identifică legităţile care reglementează domeniul pe care îl cercetează. cele mai cunoscute sunt principiile didactice). să-l sistematizăm conform structurilor noastre cognitive. ƥ interogaţia pedagogică ajunge la decelarea şi stabilirea unor regularităţi. a unor norme. . de altfel. a unor legi care poartă denumirea de principii pedagogice (identificabile la nivelul structural şi funcţional al educaţiei în genere. orice ştiinţă.

 ƥ rezultatele cercetării şi reflecţiei pedagogice sunt stocate în ansambluri explicative numite teorii. . sistematice. capabilă de a instrumentaliza pe cel care practică educaţia sau cercetează fenomenul educaţional. explicaţia pedagogică a ajuns la stadiul unei teorii consistente. tezaurizarea cumulului de fapte ştiinţifice conferă pedagogiei statutul de ştiinţă pertinentă a educaţiei.

. întrucât obiectul ei nu e nici acela de a descrie. ea se preocupă de felurile în care e concepută educaţia. de pildă. nu de maniera de a o practica. nici de a explica ceea ce este sau a fost. Pedagogia ƛ după gânditorul francez ƛ nu-şi propune să descrie fidel realităţi date. ci de a determina ceea ce trebuie să fie. ci să emită precepte de conduită. avansează ideea conform căreia educaţia care se face nu poate fi obiectul pedagogiei. Emile Durkheim (1980).

. parcurgând mai multe etape: pedagogia populară. sentinţe empirice. generalizări sau abstractizări spontane. aceasta constă în cumulul de observaţii. acest standard de primă instanţă nu este structurat teoretic dar are o forţă deosebită.). al grupurilor mici. material sapienţial care sintetizează experienţa educativă de la nivelul comunităţilor. chiar şi în societăţile moderne (sub forma etosului moral-educativ al familiei. De altfel. închise etc. Pedagogia este un tip de discurs în continuă îmbogăţire şi expansiune. exprimate în proverbe. pedagogia a evoluat ascendent în decursul istoriei.

este vorba de o formă a pedagogiei bazată pe reflecţie. mai toţi marii filosofi au emis idei cu privire la educaţia speciei umane (Socrate. Comenius. pe intuiţii uneori geniale ale marilor gânditori. Rousseau etc. pedagogia filosofică. Toma dƞAquino.). Aristotel. pe deducţie filosofică. . Platon.pedagogia experimentală; această specie a pedagogiei s-a dezvoltat în a doua jumătate a veacului al XIX-lea când în locul deducţiei se impune studierea faptelor prin recursul la metoda experimentală; premisa constă în a pleca de la intuirea directă a realităţilor educaţionale (prin observaţia sistematică, prin măsurători) şi apoi prin decelarea şi interpretarea adevărurilor obţinute;pedagogia ca ramură disciplinară ştiinţifică; este vorba de pedagogia actuală care s-a autonomizat atât de mult şi care şi-a perfectat arsenalul investigativ iar cercetarea a dobândit un caracter interdisciplinar; totodată, s-au intensificat legăturile cu noi domenii precum genetica, cibernetica, politologia, statistica etc.Pedagogia generală. Este ipostaza cea mai cuprinzătoare a discursului pedagogic şi are ca obiect studierea legităţilor, principiilor generale ale educaţiei, cauzalitatea şi determinările acesteia, dimensiunilor şi formelor educaţiei, specificitatea conţinuturilor care se transmit, strategiile şi metodologiilor implicate, formelor concrete de organizare, conducerea şi dirijarea proceselor instructiv-educative. Pedagogia generală recuperează elementele invariante ale proceselor paideice, ceea ce este constant şi relativ repetabil în orice proces de educaţie.

Reprezintă o Ƣspecieơ a pedagogiei care se centrează spre specificitatea educaţiei pentru copilul preşcolar. . Este acel domeniu al pedagogiei interesat de identificarea problematicii şi tehnicii educative valabile pentru copilul integrat în instituţia şcolară. Pedagogia preşcolară. cel care intră în prima formă instituţionalizată a educaţiei ƛ grădiniţa. Pedagogia şcolară.

Pedagogia comparată. . naţionale. Pedagogia specială (surdo-tiflo-oligofrenopedagogia). psihice şi comportamentale. statale. Este demersul de reliefare a asemănărilor şi deosebirilor dintre mai multe sisteme educative. Are ca obiect educaţia copiilor cu nevoi speciale. editate simultan în mai multe arealuri socio-culturale. a acelor subiecţi ce ies din sfera normalităţii fizice.

Este acea preocupare de identificare a resorturilor culturologice ale faptului educaţional. Antropologia educaţiei. . prin cercetarea experienţelor educaţionale etitate la scara umanităţii pe diferitele ei trepte de evoluţie. atât prin surprinderea interacţiunilor cu sistemul social global în care are loc educaţia cât şi prin studierea interacţiunilor din interiorul câmpului educaţional într-o perspectivă sociologică. Sociologia educaţiei. Are ca specificitate abordarea educaţiei şi învăţământului din punctul de vedere social.

. la francezi. termenul educaţie poate fi dedus din latinescul educo-educare (a alimenta. Din punct de vedere etimologic. termenul éducation. în secolul al XVI-lea. Cu înţelesuri similare întâlnim. a creşte ƛ plante sau animale). a îngriji. din care va deriva şi cel românesc educaţie.

dacă toate artele aduc un folos pentru lumea de aici. pe scurt. a-l creşte pe copil moral şi în evlavie. 1937. p. apud. Educaţia este asemenea unei arte: artă mai mare decât aceasta nu există. a-i modela inteligenţa. a te îngriji de mântuirea sufletului lui. D. a avea grijă de sufletul lui. a forma un atlet pentru Hristos. ƥ A educa înseamnă a cultiva curăţenia sufletească şi buna cuviinţă a copiilor şi tinerilor. . arta educaţiei se săvârşeşte în vederea accederii la lumea viitoare (Ioan Hrisostom. Fecioru. 9). pentru că.

1992. 17). cultivare. civilizare şi moralizare a omului. . iar scopul educaţiei este de a dezvolta în individ toată perfecţiunea de care este susceptibil (Kant. p. ƥ Educaţia este activitatea de disciplinare.

p. cu scopul de a forma acestora din urmă anumite stări fizice. . intelectuale şi mentale necesare vieţii sociale şi mediului special pentru care sunt destinate (Durkheim. ƥ Educaţia constituie acţiunea generaţiilor adulte asupra celor tinere. 79). 1930.

70). p. . ƥ Educaţia este acea reconstrucţie sau reorganizare a experienţei care se adaugă la înţelesul experienţei precedente şi care măreşte capacitatea de a dirija evoluţia celei care urmează (Dewey. 1972.

1930. . ƥ Educaţia e o voinţă de iubire generoasă faţă de sufletul altuia pentru a i se dezvolta întreaga receptivitate pentru valori şi capacitatea de a realiza valori (Spranger. 341-344). p.

de îndrumare şi de cultivare. . 1934. în direcţia creării valorilor culturale şi a sensibilizării individului faţă de acestea (Bârsănescu. pp. 159-164). ƥ Educaţia este activitatea conştientă de a-l influenţa pe om printr-o triplă acţiune: de îngrijire.

întrucât în acest perimetru factorul conştiinţă ƛ fără de care nu există educaţie ƛ lipseşte cu desăvârşire. vom evidenţia următoarele note şi trăsături ale educaţiei ca fenomen: ƥ educaţia este un demers aplicabil doar la specia umană. surprinse în multiplele tentative de definire. Sintetizând o serie de ipostaze ale educaţiei. . această acţiune nu se poate extinde asupra lumii animalelor sau a plantelor.ƥ educaţia constă într-un sistem de acţiuni preponderent deliberate, ea este o Ƣpropunereơ ƛ cum se exprimă Daniel Hameline (1986, p. 53), a unei anumite intenţionalităţi, a unei previzibilităţi; acţiunile întâmplătoare şi toate influenţele ocazionale sunt purtătoare de mesaje educogene, dar nu pot fi induse la copii automat, ci mediate, integrate, exploatate ƛ cu atenţie şi inspiraţie ƛ prin acţiuni conjugate ale factorilor educaţiei;ƥ în măsura în care influenţele sunt concentrate la nivelul unor instituţii de profil, acţiunile permit o organizare, o structurare şi chiar o planificare sub aspectul sarcinilor şi timpului acordat acestora;ƥ educaţia se realizează în perspectiva unui ideal de personalitate umană, acordat la repere culturale şi istorice bine determinate;

 ƥ educaţia nu este o etapă limitată numai pentru o anumită vârstă. . ci se prelungeşte pe întregul parcurs al vieţii unui individ.

Formele educaţiei şi relaţiile dintre ele .

concentrare a informaţiilor şi continuitate. Pregătirea este elaborată în mod conştient şi eşalonat. fiind asigurată de un corp de specialişti pregătiţi anume în acest sens. iar procesul se caracterizează prin intensitate. Educaţia şi instruirea sunt explicite în virtutea unor obiective clar formulate. caracterizându-se prin densitate şi rigurozitate ştiinţifică. Educaţia formală. universitate). Scopul acestui tip de educaţie îl constituie introducerea progresivă a elevilor în marile paradigme ale cunoaşterii şi instrumentalizarea lor cu tehnici culturale care le vor asigura o anumită autonomie educativă. Se referă la totalitatea influenţelor intenţionate şi sistematice. Informaţiile primite sunt cu grijă selectate şi structurate. în vederea formării personalităţii umane. . elaborate în cadrul unor instituţii specializate (şcoală.

Termenul nonformal desemnează o realitate educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată. Cuprinde totalitatea influenţelor educative ce se derulează în afara clasei (activităţi extra-para-perişcolare) sau prin intermediul unor activităţi opţionale sau facultative. Educaţia nonformală. 50). p. Acţiunile incluse în acest perimetru se caracterizează printr-o mare flexibilitate şi vin în întâmpinarea intereselor variate. . individuale ale elevilor. 1988. dar totdeauna cu efecte formative (Cozma.

conţinut şi modalităţi de insinuare practicile educaţiei formale. Aceste influenţe pot fi organizate şi instituţionalizate (însă din perspectiva altor instanţe şi interese decât cele pedagogice. infuzate inconştient în gândirea şi comportamentele indivizilor. Educaţia informală. posedă şi o anumită structură şi intenţionalitate). voluminoase ƛ sub aspect cantitativ ƛ cu care este confruntat individul în practica de toate zilele şi care nu sunt selectate. dar deseori sunt complet aleatorii. eterogene. . organizate şi prelucrate din punct de vedere pedagogic. difuze. Include totalitatea informaţiilor neintenţionate. de pildă. întrucât mass-media. Se pare că educaţia informală precede şi depăşeşte ca durată. în împrejurările şi contactele spontane ale existenţei cotidiene.

ƥ recunoaşterea achiziţiilor individuale. Educaţia formală oferă: ƥ ca demers iniţial. ƥ posibilitatea de a formaliza cunoştinţele. plecând de la achiziţii istorice şi practici reieşite din acţiune. ƥ formalizarea şi concretizarea achiziţiilor în alte modalităţi educative pe plan social. introducerea individului în tainele muncii intelectuale organizate.   1. .

ƥ demitizează funcţia de predare.   2. ƥ oferă un prim moment de abstractizare prin extragerea de cunoştinţe din practică. Educaţia nonformală: ƥ răspunde adecvat la necesităţile concrete de acţiune. . ƥ facilitează contactul cu cunoştinţe plecând de la nevoile resimţite de educaţi.

ƥ posibilitatea unei explorări personale. ƥ momentul declanşării unui interes de cunoaştere pentru subiect. fără obligaţii sau prescripţii ferme. ƥ posibilitatea trecerii de la un interes circumstanţial la o integrare mai cuprinzătoare. .    3. ƥ posibilitatea de a gestiona propriul proces de formare. Educaţia informală furnizează: ƥ o sensibilizare la contactul cu mediul ambiant. ƥ o marjă de libertate de acţiune pentru elaborarea unui proiect personal.

dar în strânsă interdependenţă cu obiectivele educaţionale. metodele didactice. curriculum = Ƣcursăơ. mijloacele de învăţământ. formele de realizare a activităţilor etc. la plural curricula) desemnează întreaga experienħă de învăħare. . activităţile de învăţare.Teoria curriculum-ului Termenul curriculum (de la lat. valorile transmise. Ƣalergareơ.

atitudini. conţinutul învăţământului. trăiri afective. Conţinutul procesului instructiv-educativ constă din ansamblul structurat de valori din domeniile ştiinţei. mai ales. Ca şi obiectivele educaţionale. culturii. pentru pregătirea lui în perspectivă (pentru el însuşi. deprinderi. dar. ca un cumul prelucrat de informaţii. sedimentate în societate la un moment dat şi devenite puncte de reper în proiectarea şi realizarea instruirii. dar şi pentru comunitate). practicii. . derivă din idealul educativ şi din sarcinile specifice pe care le are de îndeplinit educaţia în vederea inserţiei individului în prezentul social.

). evaluarea rezultatelor. conţinuturile informaţionale sau educative necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite. b.După L. obiectivele specifice unui domeniu (nivel de învăţământ. c. activităţi etc. profil. disciplină şcolară) sau activitate educativă. condiţiile de realizare (metode. programarea şi organizarea situaţiilor de instruire şi educare. mijloace. termenul curriculum cuprinde:   a. DƞHainaut (1981). d. .

proceduri. factorilor de personalitate. a te apăra. conduite şi capacităţi precum : a şti să-ţi petreci timpul.Curriculum ascuns (subliminal). datorate structurii socio-culturale. a te revolta etc. necuprinse în planificarea curriculară şi include influenţe informale sau nonformale. . Termenul de conţinut ascuns implică valorile încorporate de elevi şi clase de elevi. a te face plăcut. grupurilor stradale. O altă latură a conţinuturilor ascunse este constituită din ideologia sau cultura unei şcoli (în sensul de ritualuri. Elementele conţinutului învăţământului sau ale curriculum-ului nu sunt întotdeauna manifeste şi sesizate sau cuantificate. a alege. a rămâne autonom. convenienţe. a te proteja. familiei. a te face ascultat. a te descurca. Literatura de specialitate propune şi termenii de conţinut sau de curriculum ascuns (hidden curriculum sau contenus cachés). reguli.

precum şi atitudinile de dezvoltat pentru a realiza obiectivele educative? ƥ Ce cantitate de cunoştinţe trebuie să fie reţinută? ƥ Care sunt limitele amplitudinii (nivelul de debut sau de terminare a învăţării unor conţinuturi la un ciclu şcolar) şi care sunt preachiziţiile unei anumite învăţări? ƥ Ce profunzime vor prezenta elementele de conţinut alese? ƥ Trebuie să diminuăm extensiunea unui conţinut în favoarea profunzimii lui sau invers? .Factorii de decizie. care extind conţinuturile. trebuie să dea răspuns la următoarele întrebări: ƥ Care sunt cunoştinţele şi competenţele ce trebuie să fie achiziţionate.

.  Planul de învăţământ Reprezintă un document şcolar emis de Ministerul Educaţiei şi are funcţia de a orienta procesul instructiv-educativ. Planul de învăţământ are caracter unitar şi obligatoriu pentru toate unităţile de acelaşi grad şi tip. Un plan de învăţământ cuprinde în esenţă următoarele elemente: disciplinele şcolare care urmează a fi studiate de-a lungul anului (anilor) şcolar (şcolari) şi numărul săptămânal de ore alocat fiecărei discipline.

o constituie progresia. legată de fixarea conţinuturilor în planul de învăţământ. adică:   ƥ În ce ordine şi la ce nivel vor fi predate disciplinele? ƥ Care sunt momentele cele mai potrivite pentru a preda anumite materii? ƥ Ce ritm de învăţare se va aplica unui domeniu de studiu? ƥ La ce vârstă şi la ce grad de maturizare intelectuală a elevilor este bine să se introducă o materie? .O altă importantă variabilă.

în conformitate cu nevoile şi posibităţile concrete ale elevilor. . permiţând profesorului să propună teme şi subteme noi.  Programa şcolară Programa şcolară este instrumentul de la care se porneşte în realizarea proiectării didactice. Caracterul ei operaţional derivă şi din faptul că lasă profesorului suficientă autonomie în organizarea şi dimensionarea acţiunilor educative. Programa şcolară actuală devine maleabilă la circumstanţele învăţării.

   . Exemple de activităţi de învăţare. Structura programelor şcolare în învăţământul obligatoriu: Nota de prezentare Obiectivele cadru Obiective de referinţă. Conţinuturi ale învăţării şi Standarde curriculare de performanţă.

 . explicaţii.) ce se ataşează obligatoriu informaţiei de bază..stabilirea unor raporturi intradisciplinare şi interdisciplinare între diferitele tipuri de experienţe de învăţare. . înaintarea de la cunoscut la necunoscut. . metodologii etc. .integrarea cunoştinţelor noi cu ajutorul celor vechi.introducerea unor informaţii de relaţie (cunoştinţe ce facilitează stabilirea de relaţii optime între concepte.Transpoziţia şi transcodarea didactică presupune următoarele operaţii: . . studii de caz.detalierea temei de predat şi specificarea competenţelor de aşteptat de la fiecare secvenţă în parte. explicitări suplimentare etc.contextualizarea şi personalizarea experienţelor cognitive sau acţionale noi prin exemplificări.

. imediată etc. .folosirea unor metode didactice adecvate cantităţii şi calităţii experienţelor cognitive transmise. a unor seturi informaţionale cu utilizare concretă.exploatarea valenţelor formative ale evaluării şi feed-back-ului în chip oportun (ştiut fiind faptul că întărirea răspunsurilor elevilor constituie un factor de motivare şi accelerare a învăţării).  . .scoaterea în evidenţă a unor elemente de impact asupra dorinţelor şi necesităţilor elevilor. .armonizarea situaţiei de predare cu situaţia de învăţare (prin crearea premiselor de învăţare încă din timpul predării).

ştiinţa prezentată în şcoală începe cu Ƣsfârşitulơ ei. cu ceea ce este ştiut (validat de comunitatea academică) în momentul predării ei. de de-personalizare a perspectivelor explicative. adică ignorarea contextului şi a condiţiilor subiective. . uneori unele elemente ştiinţifice sunt evocate fără a numi numele inventatorilor sau descoperitorilor unor idei. adică suprimarea elementelor de căutare. Ƣabsorbităơ. respectiv pregătirea cunoaşterii pentru a fi receptată. că întreaga cunoaştere a devenit un Ƣbun publicơ (toată lumea ştie!) de care trebuie să ne servim. crezută. progresivitatea adâncirilor şi complicărilor explicative în ideea ca totul să fie înţeles şi acceptat.Cunoaşterea de predat în raport cu cunoaşterea savantă suportă o reajustare pe următoarele coordonate (cf. încercările nereuşite sau greşite. depersonalizare. publicitatea cunoaşterii. p. programabilitatea. în sensul presupoziţiei că tot ce se cunoaşte se pune la dispoziţia elevilor. 146): desincretizare. are loc cu această ocazie un proces de anonimizare. personale de emergenţă a teoriilor. secevenţierea pe unităţi ideatice. de tatonare. că nimic nu se ascunde sau se doseşte. Verret.

Reforma curriculară din România a promovat introducerea manualelor alternative . care detaliază sistematic temele recomandate de programele şcolare la fiecare obiect de studiu şi pentru fiecare clasă.   Manualul şcolar este unul dintre instrumentele de lucru pentru elevi. ci şi un prilej de dezvoltare a gândirii şi a altor capacităţi sau dispoziţii intelectuale. poate cel mai important. acesta trebuie să conţină şi modalităţi sau metodologii de lucru. În manual sunt cuprinse informaţii prelucrate şi integrate după principii didactice. estetice etc. în afară de informaţii. morale. psihologice şi praxiologice. redate explicit sau infuzate în logica expunerii didactice. prin urmare. El este instrumentul de lucru al elevului şi. Un manual bun trebuie să fie nu numai un depozitar de informaţii. voliţionale.

Alternativitatea şi flexibilizarea curriculară De conħinut sau de ordin metodic? .

descrierea formelor organizatorice de realizare a instrucţiei. elaborarea şi explicitarea procedeelor şi metodelor didactice de predare-învăţare.didactica Didactica are ca obiect de interogaţie componente ale activităţii instructiv-educative precum: adecvarea obiectivelor educaţionale la specificul învăţării sistematice. degajarea normelor şi principiilor care reglează procesul de predare şi de învăţare. . asigurarea unei control şi a unei verificări a rezultatelor instruirii.Teoria instruirii . contextualizarea conţinuturilor de predat la situaţiile concrete de învăţare.

principiile didactice. cu toate componentele lui şi interacţiunile dintre aceste componente. conţinutul învăţământului. într-o lucrare de didactică vom regăsi: obiectivele procesului de învăţământ. modurile şi formele de organizare a procesului de învăţământ. Ca teme clasice. instituţional.Didactica are ca obiect de studiu procesul de învăţământ. evaluarea şcolară. . proiectarea activităţilor instructive etc. metodele / mijloacele / strategiile didactice. Procesul de învăţământ la care face referire didactica se desfăşoară în cadru formal.

caracterului etc. altfel procesul nu are sens). . secvenţial şi temporar. atribuie roluri bine precizate profesorilor şi elevilor. interşanjabile. funcţionează pe baza binomului profesor-elev şi are un caracter bilateral (în sensul că ambii parteneri sunt implicaţi. presupune o specializare pe dimensiuni instructive (de transmitere a cunoştinţelor) şi dimensiuni formative (întărind sau reformând contururile personalităţii.). chiar dacă acestea pot fi.Procesul de învăţământ comportă următoarele caracteristici: suportă determinări socio-culturale şi prezintă o evoluţie în timp (într-un fel se preda acum o sută de ani. altfel acum).

intră în posesia unor cunoştinţe şi valori Ƣnoiơ). generează autoînvăţare. cu această ocazie. motivează şi fortifică subiectul pentru a continua parcursul achizitiv în mod autonom. constituie un sistem autoreglator şi perfectibil în consens cu norme praxiologice şi de eficienţă acţională (elimină ceea ce este de prisos. este un proces unitar.  generează cunoaştere şi actualizează (redescoperă) cunoaşterea umană (mai ales la nivelul elevilor care. se autoconstruieşte pe măsură ce se desfăşoară). cuplând transmiterea de cunoştinţe (predarea) cu asimilarea acestora (învăţarea) şi cu validarea acestora (prin evaluare). .

aspect personal care ţine de psihologia elevului 3. Doi actori: profesorul ƛ subiectul transformării care înlesneşte schimbarea elevul ƛ obiectul transformării. Menirea procesului de învăţământ este deci să angajeze elevii în trăirea unor noi şi noi experienţe.este integrată de didactica modernă în cadrul procesului de învăţământ alături de predare şi învăţare . adică învăţarea.urmează o logică a îndeplinirii obiectivelor didactice 2. Evaluarea . Predarea . organizate pedagogic..completează ciclul de intervenţie al profesorului asupra elevului. Învăţarea .Procesul de învăţământ ca relaţie de predare ƛ învăţare ƛ evaluare     Procesul presupune o schimbare în comportamentul individual ca urmare a unei experienţe proprii. care suportă schimbarea Trei acţiuni specifice: 1.specifică cadrului didactic . astfel încât ele să genereze învăţarea.ghidează acţiunea profesorilor şi elevilor .specifică elevului .

operaţii sau procedee alcătuitoare. din punct de vedere pedagogic. un scenariu cognitiv. caracteristicile esenţiale. secvenţe care compun o anumită metodă. adică succesiuni de operaţii. . adică acea înlănţuire tipică de secvenţe (operaţii) implicate de utilizarea practică a unei metode. utilizate de cadrul didactic şi elev în procesul de predare-învăţare în vederea realizării obiectivelor propuse. o definire a unei metode de învăţământ ar trebui să cuprindă: cunoştinţe declarative: despre natura metodei. cunoştinţe condiţionale: acele cunoştinţe care ne arată în ce condiţii didactice şi de ce poate sau nu poate fi aplicată o anumită metodă.   Metoda didactică reprezintă. un ansamblu de operaţii intelectuale sau motrice. Din perspectiva psihologiei cognitive. definiţia etc. cunoştinţe procedurale.

a procedeelor didactice) precum şi alternanţa. criteriul oportunităţii sau adecvării la o anumită realitate fiind cel care o poate face mai mult sau mai puţin eficientă. O metodă nu este bună sau rea în sine. între un procedeu şi o metodă etc. calitatea coordonării şi articulării între metode. ci şi congruenţa secvenţelor care o compun (respectiv. În acelaşi timp. . nu numai adecvarea externă constituie un indicator al pertinenţei metodei. ci prin raportarea ei la situaţia didactică respectivă. succesivitatea artificiilor metodologice.

motivare.14 Reguli pentru o evaluare reuşită  Faceţi din evaluare o sărbătoare a reuşitei şi o apologie a progresului Apreciaţi. perfectare . întăriţi şi marcaţi orice progres realizat de elevi Încercaţi să convertiţi nerealizările sau eşecurilor elevilor în instanţe de revenire.

 Delimitaţi şi accentuaţi încă din etapa predării acele elemente de referinţă pe care elevii trebuie să le etaleze în procesul de evaluare Nu deturnaţi evaluarea spre alte scopuri decât cele prescrise sau permise de codurile deontologice .

  Accentuaţi virtuţile stimulative şi minimizaţi servituţile sau atributele punitive ale evaluării şcolare Personalizaţi cât mai mult instrumentele şi tehnicile de evaluare în acord cu posibilităţile şi nevoile publicului şcolar Fiţi circumspecţi atunci când preluaţi şi aplicaţi instrumente de evaluare prefabricate sau construite de alţii şi le utilizaţi la clasa dumneavoastră .

indiferent de posibilităţi şi circumstanţe . pornind doar de la câteva exerciţii evaluative Acordaţi tuturor elevilor o şansă de realizare şi afirmare.  Emiteţi judecăţi de valoare şi apreciaţi elevii chiar şi atunci (mai ales atunci) când predaţi Nu puneţi etichete definitive în legătură cu progresele elevilor dumneavoastră.

exigenţe. praguri ale reuşitei Nu blamaţi. cu acest prilej. culpabilizaţi atunci când evaluaţi şi notaţi Nu alunecaţi în manierism. criterii. diverse. ei îşi interiorizează. înfieraţi. . multiple. fiţi creativi şi apelaţi la strategii şi metode noi.  Argumentaţi în faţa tuturor elevilor nivelul rezultatelor exprimate prin aprecieri sau note.

procese.   Evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie: Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcţiile acesteia)? În raport cu ce (care este sistemul de referinţă. rezultate. evoluţii)? Cu ajutorul căror instrumente şi prin proceduri se face evaluarea? . care sunt criteriile evaluării? Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? Ce se evaluează (conduite.

evaluarea Ƣprin obiectiveơ sau evaluarea Ƣcriterialăơ care are ca rol să furnizeze informaţii funcţionale. .  Teoria şi practica evaluativă au fost marcate de următoarele paradigme docimologice: evaluarea Ƣcomparativăơ. permiţând elevilor să se situeze în raport cu atingerea obiectivelor comune pentru toţi elevii ƛ (standarde unitare) şi oferind soluţii de ameliorare. raportândui pe unii la alţii. acordându-le diplomă sau alte distincţii după nivelul lor de reuşită. a cărei funcţie principală era de a compara elevii şi de a-i clasifica.

şi metacogniţie. care propune o nouă paradigmă. nu numai Ƣdecizionalăơ ci şi Ƣinformaţionalăơ. evaluarea Ƣconştientizatăơ sau Ƣformatoareơ. . evaluarea Ƣcorectivăơ. ca ansamblu al proceselor prin intermediul cărora elevul achiziţionează şi utilizează cunoaşterea. Ea are ca scop să ofere elevului informaţii suplimentare în funcţie de dificultăţile constatate pentru a-i facilita învăţarea. ca proces de Ƣcunoaştere despre autocunoaştereơ. al cărei scop pendulează între cogniţie.

Unii dintre profesori transformă evaluarea într-un prilej de etalare a ştiinţei. a personalităţii lor. de tratare a nervilor acumulaţi. a puterii. ci pentru a-i ajuta pe alţii. Simptomul psihotic. Notarea nu trebuie să se transforme într-o instanţă Ƣpsihanaliticăơ de deturnare a unor pulsiuni. Evaluăm nu pentru a ne Ƣrezolvaơ pe noi înşine. Naturile psihotice de abia aşteaptă să demonstreze cât de Ƣtariơ sunt. Simptome de evitat 1. .

atitudinile elevilor sunt tratate asemenea unor Ƣobiecteơ care pot fi determinate exact. Sunt conduite manifestate de elevi care nu Ƣîncapơ în metodele strandardizate de care se face atâta caz. aptitudinile. Alţi profesori sunt tentaţi să Ƣmăsoareơ cât mai exact conduitele elevilor. Cunoştinţele. . 2. Simptomul obiectivităţii exagerate. fiind atenţi mai ales la cum să fie imparţiali decât la conţinuturile care se evaluează. ce efecte psihologice produc. de ce fac evaluarea.

către nişte Ƣinocenteơ unelte. Simptomul instrumentalismului. 3. de acurateţea şi Ƣpuritateaơ lui. ca subiecţi. . Ei cred că totul ţine de instrument. O serie de profesori ajung la un asemenea grad de instrumentalizare a evaluării încât sunt copleşiţi de tehnici în defavoarea altor disponibilităţi ale evaluării. Transferă unele responsabilităţi evaluative dinspre ei.

Funcţia evaluării nu mai este de a diagnostica. institui o realitate pozitivă. Sunt şi profesori care deturnează evaluarea în mijloace de menţinere a ordinii sau de constrângere a elevilor pentru a adopta anumite conduite (de frică. ci de a inspira teamă şi puternicie. de manipulare). 4. de supunere. Simptomul deturnării. prevedea. .

a pretenţiei conformităţii celor spuse de elevi cu ceea ce s-a Ƣdictatơ de către profesor sau se găseşte în manual. părerea proprie şi judecata sunt desfiinţate. 5. spiritul critic înăbuşit. . Orice deviaţie este sancţionată. Profesorul devine un Ƣcomparatorơ între două seturi de cunoştinţe. gratificând doar ceea ce se potriveşte mai bine cu referinţa indicată. Simptomul conformităţii. Altă posibilă capcană este cea a mimetismului.

La ce discipline şi din ce cauză este privilegiat aspectul măsurării sau cel al aprecierii? Ce concluzii didactice puteţi trage din această analiză comparativă? Faceţi o comparaţie docimologică între examenul de bacalaureat şi concursul de admitere trecând pe patru coloane aspectele identice. Consideraţi că un concurs de admitere poate fi substituit cu rezultatele unui examen de bacalaureat? Argumentaţi opţiunea dumneavoastră. cele specifice numai examenului de bacalaureat şi cele specifice numai concursului de admitere. cele contrastante. .  Temă Arătaţi în ce măsură raportul dintre măsurare şi apreciere se evidenţiază în cazul diferitelor discipline şcolare care se studiază în învăţământul secundar şi liceal.

modalităţile tradiţionale de evaluare activează un soi de şantaj. din partea elevilor şi a profesorilor. 75) semnalează o serie de pericole pe care le creează procedurile de evaluare: evaluarea absoarbe şi consumă multe energii. voi fi examinat din aceasta). astfel. sistemul de evaluare obligă pe actori să se raporteze într-o modalitate utilitaristă la cunoaştere (învăţ pentru că îmi este necesar. adulţi şi tineri ƛ plasaţi în câmpuri de bătălii opuse împiedecând. p. un raport de forţe mai mult sau mai puţin vizibil ƛ între profesori şi elevi. restrângând timpul progresului real şi al inovaţiei. cooperarea liberă şi creatoare.  Philippe Perrenoud (1998. .

Ƣacreditateơ. nelăsând prea mult loc imprevizibilului şi experimentării roditoare. munca şcolară tinde să favorizeze activităţile închise. structurate. cooperativă. secvenţiale. cuantificabile în detrimentul unor competenţe de înalt nivel mai puţin decelabile şi exprimabile. se privilegiază încorporarea cunoştinţelor izolate. . complementară.  se dă apă la moară unei transpoziţii didactice conservatoare prin aceea că se birocratizează notarea în conformitate cu anumite standarde fixe. evaluarea clasică ascunde un mare grad de arbitrarietate şi este dificilă de realizat printr-o muncă în echipă.

a situaţiei de învăţare. evaluarea nu numai a elevilor. a metodelor.  Mutaţii de accent: extinderea acţiunii de evaluare. a obiectivelor. a strategiei care a condus la anumite rezultate. precum conduita. gradul de încorporare a unor valori etc. realizarea unei continuităţi şi complementarităţi dintre evaluarea internă şi cea externă. dar şi a conţinutului. corelarea mai atentă a acestei axe procedurale cu funcţiile prioritare pe care le îndeplineşte evaluarea într-un anumit context sau moment.. atitudinile. de la verificarea şi aprecierea rezultatelor ƛ obiectivul tradiţional ƛ la evaluarea procesului. personalitatea elevilor. a evaluării. luarea în calcul şi a altor indicatori. alţii decât achiziţiile cognitive. .

  diversificarea tehnicilor de evaluare şi creşterea gradului de adecvare a acestora la situaţii didactice concrete (extinderea folosirii testului docimologic. . deschiderea evaluării spre mai multe perspective ale spaţiului şcolar (competenţele relaţionale. explicarea şi semnificarea rezultatelor în faţa elevilor. a lucrărilor cu caracter de sinteză. punerea la punct a unor metode de evaluare a achiziţiilor practice). disponibilităţile de integrare în social). pentru a transforma evaluarea în prim pas al autoevaluării corecte şi obiective. comunicarea profesor-elev. a modalităţilor complementare sau alternative de evaluare.

prin contextualizarea instrumentelor. necesitatea întăririi şi sancţionării rezultatelor evaluării cât mai operativ. realizarea în cadrul programelor de formare continuă a unor exerciţii de construire şi interpretare a unor instrumente de evaluare adaptate contextului socio-şcolar prezent. inclusiv prin integrarea eforturilor şi a exploatării dispoziţiilor psihice ale elevilor.  personalizarea actului evaluativ. a criteriilor şi a aprecierii la subiecţii examinaţi. . la contextul sociocultural. scurtarea feed-back-lui. a drumului de la diagnosticare la ameliorare. la liniile de evoluţie ale lumii actuale.

. centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive şi nesancţionarea în permanenţă a celor negative. transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului în evaluare prin autoevaluare. inter-evaluare şi evaluare controlată.

control. o evaluare sumativă. ascultare. şi nu la finalul unui program de instruire. de regulă. . acţiona cu precădere periodic. chiar dacă această activitate se desfăşoară într-un context cotidian. realizând. analiză comparativă Evaluarea tradiţională expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activităţii de evaluare sunt: examinare. verificare.   Evaluarea tradiţională Ɗ evaluarea modernă. aprecierea şcolară sau verificarea se constituia ca moment separat de activitatea de predare-învăţare.

comportamente.   este sinonimă cu aprecierea clasică. . trăsături de personalitate etc. selectează şi exclude anumite domenii ale învăţării mai greu de evaluat: atitudini. nota sau calificativul sancţiona învăţarea de către elev. cu controlul continuu al învăţării şcolare. cu notaţia sau corecţia. este centrată pe cunoştinţe. se finalizează cu clasificarea (clasamentul elevilor) (evaluare comparativă).

este centrată deci pe elev şi apreciază conformitatea cunoştinţelor predate (lecţia învăţată) cu o scară de valori care este lăsată la aprecierea profesorului şi care rămâne în mare parte implicită. nu se comunică elevilor. este sinonimă cu noţiunea de control al cunoştinţelor.  notarea este un scop în sine. incriminează doar elevul nu şi criteriile de apreciere deşi de multe ori criteriile sunt insuficient definite sau confuze etc. compară şi judecă. evaluatorul constată. un mijloc de clasificare sau de certificare. .

   Evaluarea modernă este asociată grijii faţă de măsurarea şi aprecierea rezultatelor . un simplu control. încearcă să devină o interogaţie globală. preocupată de promovarea aspectului uman în general. pune accent pe problemele de valoare şi pe emiterea judecăţii de valoare. . ci se realizează în vederea adoptării unor decizii şi măsuri ameliorative. acordă preponderenţă funcţiei educative a evaluării. nu este un scop în sine.

se constituie parte integrantă a procesului didactic. . asupra eficienţei activităţii didactice. tinde să informeze şi personalul didactic asupra punctelor tari şi punctelor slabe ale eforturilor depuse.   acoperă atât domeniile cognitive cât şi pe cele afective şi psihomotorii ale învăţării şcolare se ocupă atât de rezultatele şcolare cât şi de procesele de predare şi învăţare pe care le implică. dezvoltă tot timpul o funcţie de feed-back pentru elev. nu mai este privită din exteriorul acestuia.

devine un proces continuu şi integrat organic procesului de instruire. în vederea ameliorării sau reorganizării acesteia. aceste criterii sunt cunoscute şi de evaluator şi de evaluat. cu criterii dinainte formulate (vezi ƢDescriptorii de performanţă pentru învăţământul primarơ). de transformare continuă a proceselor de predare şi de învăţare.   îşi asumă un rol activ. evaluarea devine un mijloc de comunicare de informaţii asupra stadiului învăţării. de intervenţie formativă. . evaluează elevii în raport cu o normă.

vizează deschiderea evaluării spre mai multe perspective ale spaţiului şcolar (competenţe relaţionale. într-o relaţie educaţională care are la bază Ƣun contract pedagogicơ etc. oferă transparenţă şi rigoare metodologică. centrează evaluarea pe rezultatele pozitive. elevul devine partener cu drepturi egale. a metodelor şi creşterea gradului de adecvare a acestora la situaţii didactice concrete.   solicită o diversificare a tehnicilor de evaluare. caută să aprecieze şi eficacitatea ansamblului de procese care trebuie să conducă la învăţare etc. comunicare profesorelev. fără a sancţiona în permanenţă pe cele negative. disponibilităţi de integrare socială). .

la punctele de interfaţă între ciclurile de învăţământ. structura administrativă responsabilă pentru destinele învăţământului) sau nonguvernamentală (de exemplu. o organizaţie specializată în activităţi de acest gen). fie aceasta guvernamentală (de exemplu. administrarea. . şi între cel liceal şi cel universitar. în special între învăţământul gimnazial şi cel liceal. sunt expuse situaţiei de examen proporţii semnificative ale populaţiei şcolare. evaluarea şi comunicarea rezultatelor la examen este asumată de o organizaţie recunoscută pe plan naţional.  Sintagma Ơexamen naţionalƐ este utilizată în literatura de specialitate atunci când sunt întrunite următoarele condiţii: responsabilitatea pentru proiectarea.

sau dimpotrivă. ca şi criteriile şi procedurile de evaluare sunt identice pentru fiecare componentă a examenului. noi Ƣşanse de viaţăơ. .  conţinutul probelor şi tehnicile de testare utilizate. putând să deschidă. filosofia generală ce fundamentează proiectarea examenului cât şi rezultatele de învăţare abordate de acesta influenţează retroactiv procesul de învăţământ. chiar dacă organizaţii diferite sunt responsabile pentru una sau alta dintre acestea. examenul vizează componente curriculare deja parcurse. foarte frecvent ale unui curriculum naţional. rezultatele examenului influenţează destinele individuale ale candidaţilor.

ƥ evaluarea modului de utilizare a competenţelor în structuri de producţie. . consum sau de achiziţii ulterioare. ƥ evaluarea achiziţiilor în raport cu normele şi valorile spaţiului comunitar. ƥ evaluarea modului de utilizare a structurilor de achiziţie pentru a dobândi competenţe şi calificări posibile. este sensul curent şi cel mai uzitat al evaluării.   Niveluri de concepere şi desfăşurare a acţiunii apreciative: ƥ evaluarea activităţii de învăţare în termeni de achiziţie.

resursele şi cadrele de referinţă. . aspiraţiile şi resursele celor care învaţă.  ƥ evaluarea modului de funcţionare a structurilor de achiziţie în relaţie cu nevoile. ƥ evaluarea obiectivelor pedagogice şi a coerenţei lor într-un sistem de instruire. ƥ evaluarea acţiunii de instruire şi a coerenţei sale în raport cu obiectivele.

  ƥ evaluarea gradului de adecvare a structurilor de achiziţie la cerinţele structurilor de utilizare. ƥ evaluarea capacităţii structurilor de utilizare de a lua în calcul achiziţiile elevilor din momentul în care aceştia au dobândit competenţele necesare. ƥ evaluarea adecvării structurilor de instruire şi a celor de utilizare a competenţelor la normele şi valorile sociale .

Centrarea pe conţinut poate genera conduite de sumisiune şi îngurgitare a cunoştinţelor de către elevi. . Specificarea referenţialului evaluării: Specificarea prin elemente de conţinut. denaturând în acest fel esenţa procesului de învăţământ. acestea le explicitează drept ţinte ale evaluării şi notării iar elevii interiorizează exigenţele sugerate de profesori. Funcţia principala a evaluării rezidă în constatarea gradului de însuşire a cunoaşterii. Chiar din momentul predării.

Un astfel de model pune accentul pe evidenţierea unor ţinte ale lecţiei expuse de către profesor la începutul predării. se transformă. într-un reper al calităţii învăţării. Specificarea prin intermediul obiectivelor operaţionale. . enunţat la începutul unei secvenţe de predare. Funcţia privilegiată de acest model este cea formativ-pedagogică. în final. Explicitarea acestor obiective orientează întreg travaliul de învăţare. Obiectivul.

. Se ipostaziază la nivelul acestui model o funcţie proiectivă şi predictivă. o aspiraţie la care trebuie să se ajungă. Ea se Ƣdeseneazăơ oarecum abstract. Competenţa se referă la acea conduită dezirabilă la care trebuie să ajungă elevii în urma integrării lor într-un dispozitiv de formare. Este un Ƣpachetơ de însuşiri ce alcătuiesc o conduită care nu este încă dar se speră că fa fi. fiind o proiecţie a maturilor. teoretic. Specificarea prin invocarea competenţelor.

Dar aceasta din urmă este reală. Specificarea prin performanţe. Evaluarea prin relaţionarea la performanţe privilegiază funcţia constatativă şi diagnostică. A performa înseamnă a concretiza atributele unei competenţe. prin raportare la performanţă aflăm ceea ce elevii au făcut cu adevărat. devenită act. Performanţa este o competenţă concretizată. întruchipată. Se-nţelege că o competenţă întrece valoric o performanţă vizibilă. . Prin raportare la competenţă vom constata ceea ce elevii trebuiau să facă.

etc. dacă ştiu să facă. . dacă ştiu cum să facă sau dacă ştiu cum vor aplica în viaţa reală ceea ce ştiu. atitudini. Performanţele celui evaluat. deprinderi. Organizarea procesului de învăţare. Serviciile pe care le oferă instituţia în care se desfăşoară procesul. Rezultatele (produsul) sau procesul în sine. Ce evaluăm? Cunoştinţe. Atingerea obiectivelor legate de un anumit conţinut. Metodele folosite. aptitudini. Obiectivele pe care şi le-au propus cei evaluaţi. Obiectivele propuse de către profesor. Programa. Dacă ştiu.       OPERAŢIONALIZAREA SISTEMULUI DE EVALUARE .

Pentru optimizarea conţinuturilor. mijloacelor şi strategiilor de evaluare.     De ce evaluăm? Pentru îmbunătăţirea performanţelor celor evaluaţi. Pentru identificarea deficienţelor sau disfuncţionalităţilor la nivelul organizării unei unităţi şcolare. Pentru autocontrolul propriilor capacităţi de predare. Pentru îmbunătăţirea performanţelor instrumentelor de evaluare. Pentru realizarea de selecţii. . Pentru corectarea performanţelor. Pentru îmbunătăţirea metodelor. Etc.

Părinţilor. Factorilor de decizie şcolară. Evaluatorului (profesor. Celor care fac un anumit tip de selecţie (angajări). . Etc. instituţie).    Cui foloseşte evaluarea? Celor evaluaţi.

de exemplu o grupă de vârstă. Etc.   Pe cine evaluăm? Elevi luaţi individual. . Un grup. Un eşantion. Elevi luaţi în raport cu grupul din care fac parte. o clasă sau un lot de indivizi grupaţi după un criteriu anume.

Etc. În timpul procesului (evaluare continuă sau formativă).   Când evaluăm? La începutul unui proces (evaluarea iniţială). . La sfârşitul unui proces sau al unei etape (evaluare sumativă sau finală).

  Cum evaluăm? Prin ce metode? Cu ce tehnici şi procedee? Cu ce instrumente? .

prin care se recunoaşte statutul dobândit de către candidat în urma susţinerii unui examen sau a unei evaluări cu caracter normativ. de orientare şcolară şi profesională. în perspectiva elevului (motivaţională. de întărire a rezultatelor. o deprindere a fost achiziţionată. . de selecţie sau de decizie asupra poziţiei sau integrării unui elev într-o ierarhie. de prognosticare a nevoilor şi disponibilităţilor viitoare ale elevilor sau ale instituţiilor de învăţământ. stimulativă. privind stadiul şi evoluţia pregătirii populaţiei şcolare. de informare a societăţii. prin diferite mijloace. pedagogică. de formare a unor abilităţi. de certificare. de diagnosticare a cauzelor care au condus la o slabă pregătire şi la o eficienţă scăzută a acţiunilor educative.    Funcţii ale evaluării: de constatare. o cunoştinţă a fost asimilată. într-o formă sau într-un nivel al pregătirii sale. de conştientizare a posibilităţilor) şi în perspectiva profesorului (pentru a şti ce a făcut şi ce are de realizat în continuare). dacă o activitate instructivă s-a derulat ori a avut loc în condiţii optime.

extemporalul la sfârşit de capitol. examenul de bacalaureat. examenul de licenţă. examenul de capacitate. concursul de admitere. teza trimestrială sau semestrială. .     Temă de rezolvat Identificaţi şi argumentaţi funcţiile îndeplinite de următoarele forme de evaluare: ascultarea curentă. probele practice (inspecţia) în vederea obţinerii definitivării în învăţământ.

Capacitatea de operare şi aplicare a achiziţiilor. .   Dar ce trebuie evaluat şi apreciat? Cunoştinţe acumulate şi integrate. Conduite şi trăsături de personalitate. Dezvoltarea capacităţilor intelectuale.

  Metode şi instrumente de evaluare TRADIŢIONALE Probe orale Probe scrise Probe practice COMPLEMENTARE Observarea sistematică a elevilor Investigaţia Proiectul Portofoliul Tema pentru acasă Tema de lucru în clasă Autoevaluarea .

Proba este fidelă atunci când odată repetată va conduce la o apreciere identică. de pildă. cât şi la evaluatori diferiţi (în acelaşi timp). şi nu la alte comportamente desfăşurate de elev la ora de matematică). atunci când exprimă în modul cel mai just obiectul pe care-l măsoară (se referă la achiziţiile cunoştinţelor şi deprinderilor de matematică. valabilă. adică este corectă. .  Conditii Proba este validă. atât la acelaşi evaluator (în momente diferite).

Proba este obiectivă dacă există un anumit grad de concordanţă între aprecierile avansate de mai mulţi evaluatori. . Proba este aplicabilă dacă poate fi administrată şi interpretată cu uşurinţă.  Proba este sensibilă dacă prin notele acordate se evidenţiază corect diferenţele dintre performanţele evaluate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->