PEDAGOGIE

Constantin Cucoş

Modul psihopedagogic, Piatra Neamħ
An universitar 2009-2010 Universitatea ƢAl. I. Cuzaơ din Iaĥi

   

   

Partea I: INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIE PEDAGOGIA ƛ ŞTIINŢĂ A EDUCAŢIEI Pedagogia ca interogaţie asupra educaţiei Temeiuri epistemologice ale discursului pedagogic Sistemul ştiinţelor educaţiei Cercetarea pedagogică. Relaţia dintre teoria şi practica educaţională EDUCAŢIE ŞI CONTEMPORANEITATE Concepte de bază Fundamentele educaţiei Forme educaţiei şi relaţiile dintre ele Factorii educaţiei Educaţia şi provocările lumii actuale. ƢNoile educaţiiơ

 

   

COMPONENTELE EDUCAŢIEI CA PROIECŢIE A FINALITĂŢILOR Educaţia intelectuală Educaţia morală Educaţia tehnologică Educaţia estetică Educaţia religioasă Educaţia fizică Educaţia sexuală

obiective 3.a: TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUMULUI CURRICULUM. CONCEPTUALIZARE ŞI PROBLEMATICĂ 1. Conceptul de conţinut şi de curriculum 2. Noi tipologii de obiective. Legătura acestora cu cadrul tradiţional .II .     Partea a . Relaţia dintre ideal.Clasificarea şi operaţionalizarea obiectivelor pedagogice 4. Derivaţii conceptuale IPOSTAZE ALE FINALITĂŢILOR EDUCAŢIONALE 1. scopuri.Dimensiunea teleologică a educaţiei 2.

Transpoziţia şi transcodarea didactică 3. Curriculumul la decizia şcolii PROIECTAREA CURRICULARĂ 1. Alternativitatea şi flexibilizarea curriculară 5.Posibilităţi de organizare a conţinuturilor 4.     CONŢINUTURILE CURRICULARE 1. Poziţionarea filosofică şi ideologică în proiectarea curriculară 3. Reguli privind proiectarea curriculum-ului . Determinări şi niveluri de concepere a curriculumului 2.Sursele conţinutului învăţământului şi criterii de selecţie 2.

alte auxiliare didactice) REFORMA CURRICULUMULUI ŞCOLII ROMÂNEŞTI. PRIVIRE SINTETICĂ 1. Manualul şcolar 4. Niveluri şi principii diriguitoare în conceperea curriculumului . Planul de învăţământ 2. Repere şi ipostaze ale reformării conţinuturilor 2. Programa şcolară 3. Alte suporturi curriculare (ghiduri. soft educaţional.    PRODUSELE CURRICULARE ŞI IMPLEMENTAREA ACESTORA 1.

evaluare Conceptul de predare. Forme de predare/stiluri. Modele ale instruirii pornind de la teoriile învăţării Relaţia predare.învăţare.tipologie.    Partea a ƊIII-a: Teoria şi metodologia instruiri Problematica specifică Definirea conceptului de proces de învăţământ Abordarea sistemică a procesului instructiv-educativ Strategii de instruire. Legătura cu evaluarea .

 Metodologia şi tehnologia instruirii     Forme de organizare a procesului de învăţământ. Teoria şi practica lecţiei Proiectarea didactică Determinări conceptuale: tehnologie. Clasificare Descrierea principalelor metode de învăţământ Mijloace de învăţământ. Conţinut şi importanţă Importanţa şi etapele proiectării didactice Rolul educatorului în realizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv-educative . metodă. metodologie. mod de organizare a învăţării Noi tendinţe în metodologia didactică Sistemul metodelor de învăţământ. procedeu.

principiu.   Relaţia profesor-elevi Comunicarea didactică   Normativitatea activităţii didactice Comunicare şi informare didactică Educaţia ca practică semnificantă Discursul didactic ƛ între demonstrare şi argumentare Canale ale comunicării didactice. Implicaţii psihopedagogice Statutul tăcerii în comunicarea didactică Conceptele de normă. regulă didactică Tipologia normativităţii didactice Tratarea analitică a principiilor didactice .

  Partea a-IV-a: Teoria şi metodologia evaluării Evaluarea ƛ proces integrat al demersului didactic Funcţiile evaluării Forme de evaluare  Evaluarea formativă Evaluarea cumulativă Globală Secvenţială Tipuri de evaluare  .

   Ipostaze ale rezultatelor şcolare Achiziţii cognitive Abilităţi metacognitive Deprinderi şi conduite Atitudini şi dispoziţii valorice   Metode de evaluare Evaluarea orală Evaluarea scrisă Evaluarea practică .

    Metodologia elaborării şi utilizării instrumentelor Testul docimologic ƛ instrument de măsurare a rezultatelor elevilor Metode complementare de evaluare Descriptorii de performanţă şi relevanţa lor docimologică Sisteme de notare a rezultatelor şcolare. Semnificaţia notei Tipuri de distorsiuni Modalităţi de autoevaluare la elevi .

  Partea I: INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIE PEDAGOGIA ƛ ŞTIINŢĂ A EDUCAŢIEI Pedagogia ca interogaţie asupra educaţiei .

concret. paidos = copil şi agogé = acţiunea de a conduce). . care desemnează pe sclavul însărcinat cu conducerea copiilor la şcoală. conducerea copilului. în sensul propriu al cuvântului. creşterea acestuia sub aspect practic. termenul pedagogie derivă din cuvântul grecesc paidagôgia (de la pais. semnificând. mai există un termen provenit din aceeaşi rădăcină lingvistică. În greaca veche. cel de paidagogos. Din punct de vedere etimologic.

sau pe factori de ordin teoretic. pedagogia a evoluat de la stadiul sentinţelor empirice. unele direcţii de cercetare se bazează pe studierea faptelor prin experimentare şi cercetare cantitativă a datelor cu privire la educaţie. spontane (Ƣpedagogia popularăơ). . Întruchipările actuale ale pedagogiei se înscriu într-un spectru destul de larg. În perspectivă istorică. altele se bazează pe interpretare şi speculaţie. până la cel al reflecţiei sistematice de factură filosofică sau ştiinţifică.

ƥ pedagogia dispune de o serie de metode specifice sau adaptate pentru a cerceta şi explica procesele paideutice.  Temeiuri epistemologice ale discursului pedagogic ƥ pedagogia şi-a conturat un obiect de interogaţie. . acesta constituindu-se din fenomenul educativ şi din unele consideraţii empirice despre acest proces. ea dispune de un instrumentar investigativ. care face ca ştiinţa despre care vorbim să desluşească şi să explice noi faţete ale procesului educativ. relativ autonom.

a unor legi care poartă denumirea de principii pedagogice (identificabile la nivelul structural şi funcţional al educaţiei în genere. să-l sistematizăm conform structurilor noastre cognitive. cele mai cunoscute sunt principiile didactice). trebuie să-l raţionalizăm. identifică legităţile care reglementează domeniul pe care îl cercetează. orice ştiinţă. de altfel. . ƥ interogaţia pedagogică ajunge la decelarea şi stabilirea unor regularităţi. această cerinţă constituie o axiomă de bază a epistemologiei: ca să stăpânim mai bine realul. a unor norme. demnă de acest nume.

capabilă de a instrumentaliza pe cel care practică educaţia sau cercetează fenomenul educaţional. sistematice. . explicaţia pedagogică a ajuns la stadiul unei teorii consistente. ƥ rezultatele cercetării şi reflecţiei pedagogice sunt stocate în ansambluri explicative numite teorii. tezaurizarea cumulului de fapte ştiinţifice conferă pedagogiei statutul de ştiinţă pertinentă a educaţiei.

Pedagogia ƛ după gânditorul francez ƛ nu-şi propune să descrie fidel realităţi date. ci de a determina ceea ce trebuie să fie. . ci să emită precepte de conduită. de pildă. nici de a explica ceea ce este sau a fost. nu de maniera de a o practica. întrucât obiectul ei nu e nici acela de a descrie. Emile Durkheim (1980). ea se preocupă de felurile în care e concepută educaţia. avansează ideea conform căreia educaţia care se face nu poate fi obiectul pedagogiei.

. Pedagogia este un tip de discurs în continuă îmbogăţire şi expansiune. sentinţe empirice. generalizări sau abstractizări spontane. închise etc. De altfel. pedagogia a evoluat ascendent în decursul istoriei. exprimate în proverbe.). aceasta constă în cumulul de observaţii. material sapienţial care sintetizează experienţa educativă de la nivelul comunităţilor. acest standard de primă instanţă nu este structurat teoretic dar are o forţă deosebită. al grupurilor mici. chiar şi în societăţile moderne (sub forma etosului moral-educativ al familiei. parcurgând mai multe etape: pedagogia populară.

mai toţi marii filosofi au emis idei cu privire la educaţia speciei umane (Socrate. pe intuiţii uneori geniale ale marilor gânditori. .). Platon. Aristotel. pedagogia filosofică. Rousseau etc. este vorba de o formă a pedagogiei bazată pe reflecţie. Comenius. Toma dƞAquino. pe deducţie filosofică.pedagogia experimentală; această specie a pedagogiei s-a dezvoltat în a doua jumătate a veacului al XIX-lea când în locul deducţiei se impune studierea faptelor prin recursul la metoda experimentală; premisa constă în a pleca de la intuirea directă a realităţilor educaţionale (prin observaţia sistematică, prin măsurători) şi apoi prin decelarea şi interpretarea adevărurilor obţinute;pedagogia ca ramură disciplinară ştiinţifică; este vorba de pedagogia actuală care s-a autonomizat atât de mult şi care şi-a perfectat arsenalul investigativ iar cercetarea a dobândit un caracter interdisciplinar; totodată, s-au intensificat legăturile cu noi domenii precum genetica, cibernetica, politologia, statistica etc.Pedagogia generală. Este ipostaza cea mai cuprinzătoare a discursului pedagogic şi are ca obiect studierea legităţilor, principiilor generale ale educaţiei, cauzalitatea şi determinările acesteia, dimensiunilor şi formelor educaţiei, specificitatea conţinuturilor care se transmit, strategiile şi metodologiilor implicate, formelor concrete de organizare, conducerea şi dirijarea proceselor instructiv-educative. Pedagogia generală recuperează elementele invariante ale proceselor paideice, ceea ce este constant şi relativ repetabil în orice proces de educaţie.

. Este acel domeniu al pedagogiei interesat de identificarea problematicii şi tehnicii educative valabile pentru copilul integrat în instituţia şcolară. Pedagogia preşcolară. Pedagogia şcolară. Reprezintă o Ƣspecieơ a pedagogiei care se centrează spre specificitatea educaţiei pentru copilul preşcolar. cel care intră în prima formă instituţionalizată a educaţiei ƛ grădiniţa.

Pedagogia comparată. naţionale. Este demersul de reliefare a asemănărilor şi deosebirilor dintre mai multe sisteme educative. a acelor subiecţi ce ies din sfera normalităţii fizice. . Pedagogia specială (surdo-tiflo-oligofrenopedagogia). editate simultan în mai multe arealuri socio-culturale. statale. psihice şi comportamentale. Are ca obiect educaţia copiilor cu nevoi speciale.

Are ca specificitate abordarea educaţiei şi învăţământului din punctul de vedere social. Sociologia educaţiei. Este acea preocupare de identificare a resorturilor culturologice ale faptului educaţional. Antropologia educaţiei. prin cercetarea experienţelor educaţionale etitate la scara umanităţii pe diferitele ei trepte de evoluţie. atât prin surprinderea interacţiunilor cu sistemul social global în care are loc educaţia cât şi prin studierea interacţiunilor din interiorul câmpului educaţional într-o perspectivă sociologică. .

a creşte ƛ plante sau animale). Din punct de vedere etimologic. a îngriji. termenul educaţie poate fi dedus din latinescul educo-educare (a alimenta. Cu înţelesuri similare întâlnim. în secolul al XVI-lea. termenul éducation. din care va deriva şi cel românesc educaţie. . la francezi.

dacă toate artele aduc un folos pentru lumea de aici. a avea grijă de sufletul lui. 1937. a forma un atlet pentru Hristos. pentru că. Fecioru. . apud. D. Educaţia este asemenea unei arte: artă mai mare decât aceasta nu există. pe scurt. a-l creşte pe copil moral şi în evlavie. 9). p. a te îngriji de mântuirea sufletului lui. arta educaţiei se săvârşeşte în vederea accederii la lumea viitoare (Ioan Hrisostom. ƥ A educa înseamnă a cultiva curăţenia sufletească şi buna cuviinţă a copiilor şi tinerilor. a-i modela inteligenţa.

cultivare. civilizare şi moralizare a omului. 1992. . p. ƥ Educaţia este activitatea de disciplinare. iar scopul educaţiei este de a dezvolta în individ toată perfecţiunea de care este susceptibil (Kant. 17).

cu scopul de a forma acestora din urmă anumite stări fizice. ƥ Educaţia constituie acţiunea generaţiilor adulte asupra celor tinere. . 79). 1930. intelectuale şi mentale necesare vieţii sociale şi mediului special pentru care sunt destinate (Durkheim. p.

 ƥ Educaţia este acea reconstrucţie sau reorganizare a experienţei care se adaugă la înţelesul experienţei precedente şi care măreşte capacitatea de a dirija evoluţia celei care urmează (Dewey. 70). . p. 1972.

p. 341-344). 1930. ƥ Educaţia e o voinţă de iubire generoasă faţă de sufletul altuia pentru a i se dezvolta întreaga receptivitate pentru valori şi capacitatea de a realiza valori (Spranger. .

în direcţia creării valorilor culturale şi a sensibilizării individului faţă de acestea (Bârsănescu. pp. ƥ Educaţia este activitatea conştientă de a-l influenţa pe om printr-o triplă acţiune: de îngrijire. . 1934. 159-164). de îndrumare şi de cultivare.

această acţiune nu se poate extinde asupra lumii animalelor sau a plantelor. întrucât în acest perimetru factorul conştiinţă ƛ fără de care nu există educaţie ƛ lipseşte cu desăvârşire. surprinse în multiplele tentative de definire. . vom evidenţia următoarele note şi trăsături ale educaţiei ca fenomen: ƥ educaţia este un demers aplicabil doar la specia umană. Sintetizând o serie de ipostaze ale educaţiei.ƥ educaţia constă într-un sistem de acţiuni preponderent deliberate, ea este o Ƣpropunereơ ƛ cum se exprimă Daniel Hameline (1986, p. 53), a unei anumite intenţionalităţi, a unei previzibilităţi; acţiunile întâmplătoare şi toate influenţele ocazionale sunt purtătoare de mesaje educogene, dar nu pot fi induse la copii automat, ci mediate, integrate, exploatate ƛ cu atenţie şi inspiraţie ƛ prin acţiuni conjugate ale factorilor educaţiei;ƥ în măsura în care influenţele sunt concentrate la nivelul unor instituţii de profil, acţiunile permit o organizare, o structurare şi chiar o planificare sub aspectul sarcinilor şi timpului acordat acestora;ƥ educaţia se realizează în perspectiva unui ideal de personalitate umană, acordat la repere culturale şi istorice bine determinate;

 ƥ educaţia nu este o etapă limitată numai pentru o anumită vârstă. ci se prelungeşte pe întregul parcurs al vieţii unui individ. .

Formele educaţiei şi relaţiile dintre ele .

caracterizându-se prin densitate şi rigurozitate ştiinţifică. Pregătirea este elaborată în mod conştient şi eşalonat. concentrare a informaţiilor şi continuitate. în vederea formării personalităţii umane. . Scopul acestui tip de educaţie îl constituie introducerea progresivă a elevilor în marile paradigme ale cunoaşterii şi instrumentalizarea lor cu tehnici culturale care le vor asigura o anumită autonomie educativă. Educaţia şi instruirea sunt explicite în virtutea unor obiective clar formulate. elaborate în cadrul unor instituţii specializate (şcoală. universitate). fiind asigurată de un corp de specialişti pregătiţi anume în acest sens. Educaţia formală. Informaţiile primite sunt cu grijă selectate şi structurate. Se referă la totalitatea influenţelor intenţionate şi sistematice. iar procesul se caracterizează prin intensitate.

Cuprinde totalitatea influenţelor educative ce se derulează în afara clasei (activităţi extra-para-perişcolare) sau prin intermediul unor activităţi opţionale sau facultative. 1988. individuale ale elevilor. dar totdeauna cu efecte formative (Cozma. Termenul nonformal desemnează o realitate educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată. . Acţiunile incluse în acest perimetru se caracterizează printr-o mare flexibilitate şi vin în întâmpinarea intereselor variate. p. 50). Educaţia nonformală.

de pildă. Aceste influenţe pot fi organizate şi instituţionalizate (însă din perspectiva altor instanţe şi interese decât cele pedagogice. voluminoase ƛ sub aspect cantitativ ƛ cu care este confruntat individul în practica de toate zilele şi care nu sunt selectate. Educaţia informală. . eterogene. întrucât mass-media. Se pare că educaţia informală precede şi depăşeşte ca durată. difuze. infuzate inconştient în gândirea şi comportamentele indivizilor. posedă şi o anumită structură şi intenţionalitate). organizate şi prelucrate din punct de vedere pedagogic. Include totalitatea informaţiilor neintenţionate. dar deseori sunt complet aleatorii. conţinut şi modalităţi de insinuare practicile educaţiei formale. în împrejurările şi contactele spontane ale existenţei cotidiene.

introducerea individului în tainele muncii intelectuale organizate. . ƥ posibilitatea de a formaliza cunoştinţele.   1. Educaţia formală oferă: ƥ ca demers iniţial. ƥ recunoaşterea achiziţiilor individuale. plecând de la achiziţii istorice şi practici reieşite din acţiune. ƥ formalizarea şi concretizarea achiziţiilor în alte modalităţi educative pe plan social.

ƥ facilitează contactul cu cunoştinţe plecând de la nevoile resimţite de educaţi.   2. ƥ oferă un prim moment de abstractizare prin extragerea de cunoştinţe din practică. . Educaţia nonformală: ƥ răspunde adecvat la necesităţile concrete de acţiune. ƥ demitizează funcţia de predare.

Educaţia informală furnizează: ƥ o sensibilizare la contactul cu mediul ambiant. . ƥ posibilitatea de a gestiona propriul proces de formare. fără obligaţii sau prescripţii ferme.    3. ƥ o marjă de libertate de acţiune pentru elaborarea unui proiect personal. ƥ posibilitatea trecerii de la un interes circumstanţial la o integrare mai cuprinzătoare. ƥ posibilitatea unei explorări personale. ƥ momentul declanşării unui interes de cunoaştere pentru subiect.

dar în strânsă interdependenţă cu obiectivele educaţionale. valorile transmise. mijloacele de învăţământ. activităţile de învăţare. curriculum = Ƣcursăơ. . Ƣalergareơ. formele de realizare a activităţilor etc.Teoria curriculum-ului Termenul curriculum (de la lat. la plural curricula) desemnează întreaga experienħă de învăħare. metodele didactice.

sedimentate în societate la un moment dat şi devenite puncte de reper în proiectarea şi realizarea instruirii. Ca şi obiectivele educaţionale. ca un cumul prelucrat de informaţii. dar. . atitudini. conţinutul învăţământului. culturii. pentru pregătirea lui în perspectivă (pentru el însuşi. derivă din idealul educativ şi din sarcinile specifice pe care le are de îndeplinit educaţia în vederea inserţiei individului în prezentul social. trăiri afective. Conţinutul procesului instructiv-educativ constă din ansamblul structurat de valori din domeniile ştiinţei. deprinderi. mai ales. dar şi pentru comunitate). practicii.

). termenul curriculum cuprinde:   a. mijloace. c. programarea şi organizarea situaţiilor de instruire şi educare.După L. d. . evaluarea rezultatelor. conţinuturile informaţionale sau educative necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite. DƞHainaut (1981). activităţi etc. obiectivele specifice unui domeniu (nivel de învăţământ. profil. disciplină şcolară) sau activitate educativă. condiţiile de realizare (metode. b.

 Elementele conţinutului învăţământului sau ale curriculum-ului nu sunt întotdeauna manifeste şi sesizate sau cuantificate. grupurilor stradale. a te revolta etc. . a te face plăcut. proceduri. a te face ascultat.Curriculum ascuns (subliminal). necuprinse în planificarea curriculară şi include influenţe informale sau nonformale. familiei. factorilor de personalitate. Literatura de specialitate propune şi termenii de conţinut sau de curriculum ascuns (hidden curriculum sau contenus cachés). reguli. a te descurca. a te proteja. conduite şi capacităţi precum : a şti să-ţi petreci timpul. a alege. Termenul de conţinut ascuns implică valorile încorporate de elevi şi clase de elevi. datorate structurii socio-culturale. a rămâne autonom. convenienţe. a te apăra. O altă latură a conţinuturilor ascunse este constituită din ideologia sau cultura unei şcoli (în sensul de ritualuri.

trebuie să dea răspuns la următoarele întrebări: ƥ Care sunt cunoştinţele şi competenţele ce trebuie să fie achiziţionate. precum şi atitudinile de dezvoltat pentru a realiza obiectivele educative? ƥ Ce cantitate de cunoştinţe trebuie să fie reţinută? ƥ Care sunt limitele amplitudinii (nivelul de debut sau de terminare a învăţării unor conţinuturi la un ciclu şcolar) şi care sunt preachiziţiile unei anumite învăţări? ƥ Ce profunzime vor prezenta elementele de conţinut alese? ƥ Trebuie să diminuăm extensiunea unui conţinut în favoarea profunzimii lui sau invers? .Factorii de decizie. care extind conţinuturile.

Planul de învăţământ are caracter unitar şi obligatoriu pentru toate unităţile de acelaşi grad şi tip.  Planul de învăţământ Reprezintă un document şcolar emis de Ministerul Educaţiei şi are funcţia de a orienta procesul instructiv-educativ. Un plan de învăţământ cuprinde în esenţă următoarele elemente: disciplinele şcolare care urmează a fi studiate de-a lungul anului (anilor) şcolar (şcolari) şi numărul săptămânal de ore alocat fiecărei discipline. .

o constituie progresia. legată de fixarea conţinuturilor în planul de învăţământ.O altă importantă variabilă. adică:   ƥ În ce ordine şi la ce nivel vor fi predate disciplinele? ƥ Care sunt momentele cele mai potrivite pentru a preda anumite materii? ƥ Ce ritm de învăţare se va aplica unui domeniu de studiu? ƥ La ce vârstă şi la ce grad de maturizare intelectuală a elevilor este bine să se introducă o materie? .

  Programa şcolară Programa şcolară este instrumentul de la care se porneşte în realizarea proiectării didactice. permiţând profesorului să propună teme şi subteme noi. Programa şcolară actuală devine maleabilă la circumstanţele învăţării. . în conformitate cu nevoile şi posibităţile concrete ale elevilor. Caracterul ei operaţional derivă şi din faptul că lasă profesorului suficientă autonomie în organizarea şi dimensionarea acţiunilor educative.

   . Structura programelor şcolare în învăţământul obligatoriu: Nota de prezentare Obiectivele cadru Obiective de referinţă. Exemple de activităţi de învăţare. Conţinuturi ale învăţării şi Standarde curriculare de performanţă.

Transpoziţia şi transcodarea didactică presupune următoarele operaţii: .) ce se ataşează obligatoriu informaţiei de bază. explicitări suplimentare etc.integrarea cunoştinţelor noi cu ajutorul celor vechi.detalierea temei de predat şi specificarea competenţelor de aşteptat de la fiecare secvenţă în parte.. explicaţii. .stabilirea unor raporturi intradisciplinare şi interdisciplinare între diferitele tipuri de experienţe de învăţare. . înaintarea de la cunoscut la necunoscut. . .introducerea unor informaţii de relaţie (cunoştinţe ce facilitează stabilirea de relaţii optime între concepte. studii de caz. metodologii etc.contextualizarea şi personalizarea experienţelor cognitive sau acţionale noi prin exemplificări. .

imediată etc.armonizarea situaţiei de predare cu situaţia de învăţare (prin crearea premiselor de învăţare încă din timpul predării).folosirea unor metode didactice adecvate cantităţii şi calităţii experienţelor cognitive transmise. .scoaterea în evidenţă a unor elemente de impact asupra dorinţelor şi necesităţilor elevilor.exploatarea valenţelor formative ale evaluării şi feed-back-ului în chip oportun (ştiut fiind faptul că întărirea răspunsurilor elevilor constituie un factor de motivare şi accelerare a învăţării).  . a unor seturi informaţionale cu utilizare concretă. . . .

că nimic nu se ascunde sau se doseşte. are loc cu această ocazie un proces de anonimizare. personale de emergenţă a teoriilor. . că întreaga cunoaştere a devenit un Ƣbun publicơ (toată lumea ştie!) de care trebuie să ne servim. progresivitatea adâncirilor şi complicărilor explicative în ideea ca totul să fie înţeles şi acceptat. secevenţierea pe unităţi ideatice. Verret. 146): desincretizare.Cunoaşterea de predat în raport cu cunoaşterea savantă suportă o reajustare pe următoarele coordonate (cf. cu ceea ce este ştiut (validat de comunitatea academică) în momentul predării ei. publicitatea cunoaşterii. respectiv pregătirea cunoaşterii pentru a fi receptată. programabilitatea. Ƣabsorbităơ. de tatonare. încercările nereuşite sau greşite. uneori unele elemente ştiinţifice sunt evocate fără a numi numele inventatorilor sau descoperitorilor unor idei. de de-personalizare a perspectivelor explicative. p. adică ignorarea contextului şi a condiţiilor subiective. adică suprimarea elementelor de căutare. în sensul presupoziţiei că tot ce se cunoaşte se pune la dispoziţia elevilor. depersonalizare. ştiinţa prezentată în şcoală începe cu Ƣsfârşitulơ ei. crezută.

acesta trebuie să conţină şi modalităţi sau metodologii de lucru. morale.   Manualul şcolar este unul dintre instrumentele de lucru pentru elevi. poate cel mai important. în afară de informaţii. Reforma curriculară din România a promovat introducerea manualelor alternative . care detaliază sistematic temele recomandate de programele şcolare la fiecare obiect de studiu şi pentru fiecare clasă. voliţionale. estetice etc. Un manual bun trebuie să fie nu numai un depozitar de informaţii. ci şi un prilej de dezvoltare a gândirii şi a altor capacităţi sau dispoziţii intelectuale. prin urmare. El este instrumentul de lucru al elevului şi. redate explicit sau infuzate în logica expunerii didactice. În manual sunt cuprinse informaţii prelucrate şi integrate după principii didactice. psihologice şi praxiologice.

Alternativitatea şi flexibilizarea curriculară De conħinut sau de ordin metodic? .

. asigurarea unei control şi a unei verificări a rezultatelor instruirii. degajarea normelor şi principiilor care reglează procesul de predare şi de învăţare. descrierea formelor organizatorice de realizare a instrucţiei.didactica Didactica are ca obiect de interogaţie componente ale activităţii instructiv-educative precum: adecvarea obiectivelor educaţionale la specificul învăţării sistematice.Teoria instruirii . contextualizarea conţinuturilor de predat la situaţiile concrete de învăţare. elaborarea şi explicitarea procedeelor şi metodelor didactice de predare-învăţare.

cu toate componentele lui şi interacţiunile dintre aceste componente. evaluarea şcolară. într-o lucrare de didactică vom regăsi: obiectivele procesului de învăţământ. metodele / mijloacele / strategiile didactice. . principiile didactice. conţinutul învăţământului. modurile şi formele de organizare a procesului de învăţământ. Ca teme clasice. Procesul de învăţământ la care face referire didactica se desfăşoară în cadru formal. instituţional.Didactica are ca obiect de studiu procesul de învăţământ. proiectarea activităţilor instructive etc.

caracterului etc. altfel procesul nu are sens). altfel acum). atribuie roluri bine precizate profesorilor şi elevilor.). presupune o specializare pe dimensiuni instructive (de transmitere a cunoştinţelor) şi dimensiuni formative (întărind sau reformând contururile personalităţii.Procesul de învăţământ comportă următoarele caracteristici: suportă determinări socio-culturale şi prezintă o evoluţie în timp (într-un fel se preda acum o sută de ani. funcţionează pe baza binomului profesor-elev şi are un caracter bilateral (în sensul că ambii parteneri sunt implicaţi. . chiar dacă acestea pot fi. secvenţial şi temporar. interşanjabile.

motivează şi fortifică subiectul pentru a continua parcursul achizitiv în mod autonom. . constituie un sistem autoreglator şi perfectibil în consens cu norme praxiologice şi de eficienţă acţională (elimină ceea ce este de prisos. se autoconstruieşte pe măsură ce se desfăşoară). este un proces unitar. generează autoînvăţare. intră în posesia unor cunoştinţe şi valori Ƣnoiơ).  generează cunoaştere şi actualizează (redescoperă) cunoaşterea umană (mai ales la nivelul elevilor care. cuplând transmiterea de cunoştinţe (predarea) cu asimilarea acestora (învăţarea) şi cu validarea acestora (prin evaluare). cu această ocazie.

aspect personal care ţine de psihologia elevului 3. care suportă schimbarea Trei acţiuni specifice: 1. Predarea . astfel încât ele să genereze învăţarea. organizate pedagogic. Doi actori: profesorul ƛ subiectul transformării care înlesneşte schimbarea elevul ƛ obiectul transformării.Procesul de învăţământ ca relaţie de predare ƛ învăţare ƛ evaluare     Procesul presupune o schimbare în comportamentul individual ca urmare a unei experienţe proprii.specifică cadrului didactic . Evaluarea . Menirea procesului de învăţământ este deci să angajeze elevii în trăirea unor noi şi noi experienţe.completează ciclul de intervenţie al profesorului asupra elevului.specifică elevului . Învăţarea .ghidează acţiunea profesorilor şi elevilor .este integrată de didactica modernă în cadrul procesului de învăţământ alături de predare şi învăţare . adică învăţarea.urmează o logică a îndeplinirii obiectivelor didactice 2..

un ansamblu de operaţii intelectuale sau motrice. . o definire a unei metode de învăţământ ar trebui să cuprindă: cunoştinţe declarative: despre natura metodei. caracteristicile esenţiale. adică acea înlănţuire tipică de secvenţe (operaţii) implicate de utilizarea practică a unei metode. un scenariu cognitiv. cunoştinţe condiţionale: acele cunoştinţe care ne arată în ce condiţii didactice şi de ce poate sau nu poate fi aplicată o anumită metodă. definiţia etc. din punct de vedere pedagogic. Din perspectiva psihologiei cognitive. utilizate de cadrul didactic şi elev în procesul de predare-învăţare în vederea realizării obiectivelor propuse.   Metoda didactică reprezintă. secvenţe care compun o anumită metodă. cunoştinţe procedurale. adică succesiuni de operaţii. operaţii sau procedee alcătuitoare.

calitatea coordonării şi articulării între metode. . a procedeelor didactice) precum şi alternanţa. ci prin raportarea ei la situaţia didactică respectivă. succesivitatea artificiilor metodologice. criteriul oportunităţii sau adecvării la o anumită realitate fiind cel care o poate face mai mult sau mai puţin eficientă. între un procedeu şi o metodă etc. În acelaşi timp. ci şi congruenţa secvenţelor care o compun (respectiv. O metodă nu este bună sau rea în sine. nu numai adecvarea externă constituie un indicator al pertinenţei metodei.

motivare.14 Reguli pentru o evaluare reuşită  Faceţi din evaluare o sărbătoare a reuşitei şi o apologie a progresului Apreciaţi. perfectare . întăriţi şi marcaţi orice progres realizat de elevi Încercaţi să convertiţi nerealizările sau eşecurilor elevilor în instanţe de revenire.

 Delimitaţi şi accentuaţi încă din etapa predării acele elemente de referinţă pe care elevii trebuie să le etaleze în procesul de evaluare Nu deturnaţi evaluarea spre alte scopuri decât cele prescrise sau permise de codurile deontologice .

  Accentuaţi virtuţile stimulative şi minimizaţi servituţile sau atributele punitive ale evaluării şcolare Personalizaţi cât mai mult instrumentele şi tehnicile de evaluare în acord cu posibilităţile şi nevoile publicului şcolar Fiţi circumspecţi atunci când preluaţi şi aplicaţi instrumente de evaluare prefabricate sau construite de alţii şi le utilizaţi la clasa dumneavoastră .

indiferent de posibilităţi şi circumstanţe . pornind doar de la câteva exerciţii evaluative Acordaţi tuturor elevilor o şansă de realizare şi afirmare.  Emiteţi judecăţi de valoare şi apreciaţi elevii chiar şi atunci (mai ales atunci) când predaţi Nu puneţi etichete definitive în legătură cu progresele elevilor dumneavoastră.

exigenţe. culpabilizaţi atunci când evaluaţi şi notaţi Nu alunecaţi în manierism. multiple. praguri ale reuşitei Nu blamaţi. diverse. fiţi creativi şi apelaţi la strategii şi metode noi. criterii. înfieraţi.  Argumentaţi în faţa tuturor elevilor nivelul rezultatelor exprimate prin aprecieri sau note. . cu acest prilej. ei îşi interiorizează.

procese. rezultate. care sunt criteriile evaluării? Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? Ce se evaluează (conduite.   Evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie: Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcţiile acesteia)? În raport cu ce (care este sistemul de referinţă. evoluţii)? Cu ajutorul căror instrumente şi prin proceduri se face evaluarea? .

  Teoria şi practica evaluativă au fost marcate de următoarele paradigme docimologice: evaluarea Ƣcomparativăơ. acordându-le diplomă sau alte distincţii după nivelul lor de reuşită. permiţând elevilor să se situeze în raport cu atingerea obiectivelor comune pentru toţi elevii ƛ (standarde unitare) şi oferind soluţii de ameliorare. raportândui pe unii la alţii. a cărei funcţie principală era de a compara elevii şi de a-i clasifica. evaluarea Ƣprin obiectiveơ sau evaluarea Ƣcriterialăơ care are ca rol să furnizeze informaţii funcţionale. .

Ea are ca scop să ofere elevului informaţii suplimentare în funcţie de dificultăţile constatate pentru a-i facilita învăţarea. ca proces de Ƣcunoaştere despre autocunoaştereơ. nu numai Ƣdecizionalăơ ci şi Ƣinformaţionalăơ. evaluarea Ƣcorectivăơ. al cărei scop pendulează între cogniţie. . şi metacogniţie. care propune o nouă paradigmă. evaluarea Ƣconştientizatăơ sau Ƣformatoareơ. ca ansamblu al proceselor prin intermediul cărora elevul achiziţionează şi utilizează cunoaşterea.

Simptomul psihotic. a puterii. de tratare a nervilor acumulaţi. Evaluăm nu pentru a ne Ƣrezolvaơ pe noi înşine. . a personalităţii lor. Simptome de evitat 1. Naturile psihotice de abia aşteaptă să demonstreze cât de Ƣtariơ sunt. ci pentru a-i ajuta pe alţii. Unii dintre profesori transformă evaluarea într-un prilej de etalare a ştiinţei. Notarea nu trebuie să se transforme într-o instanţă Ƣpsihanaliticăơ de deturnare a unor pulsiuni.

Alţi profesori sunt tentaţi să Ƣmăsoareơ cât mai exact conduitele elevilor. 2. de ce fac evaluarea. . aptitudinile. ce efecte psihologice produc. Sunt conduite manifestate de elevi care nu Ƣîncapơ în metodele strandardizate de care se face atâta caz. Cunoştinţele. Simptomul obiectivităţii exagerate. atitudinile elevilor sunt tratate asemenea unor Ƣobiecteơ care pot fi determinate exact. fiind atenţi mai ales la cum să fie imparţiali decât la conţinuturile care se evaluează.

ca subiecţi. . de acurateţea şi Ƣpuritateaơ lui. Transferă unele responsabilităţi evaluative dinspre ei. Ei cred că totul ţine de instrument. 3. către nişte Ƣinocenteơ unelte. Simptomul instrumentalismului. O serie de profesori ajung la un asemenea grad de instrumentalizare a evaluării încât sunt copleşiţi de tehnici în defavoarea altor disponibilităţi ale evaluării.

Sunt şi profesori care deturnează evaluarea în mijloace de menţinere a ordinii sau de constrângere a elevilor pentru a adopta anumite conduite (de frică. . institui o realitate pozitivă. de manipulare). de supunere. 4. Funcţia evaluării nu mai este de a diagnostica. Simptomul deturnării. prevedea. ci de a inspira teamă şi puternicie.

a pretenţiei conformităţii celor spuse de elevi cu ceea ce s-a Ƣdictatơ de către profesor sau se găseşte în manual. gratificând doar ceea ce se potriveşte mai bine cu referinţa indicată. Profesorul devine un Ƣcomparatorơ între două seturi de cunoştinţe. Simptomul conformităţii. părerea proprie şi judecata sunt desfiinţate. 5. Altă posibilă capcană este cea a mimetismului. Orice deviaţie este sancţionată. . spiritul critic înăbuşit.

cele specifice numai examenului de bacalaureat şi cele specifice numai concursului de admitere. cele contrastante. Consideraţi că un concurs de admitere poate fi substituit cu rezultatele unui examen de bacalaureat? Argumentaţi opţiunea dumneavoastră. La ce discipline şi din ce cauză este privilegiat aspectul măsurării sau cel al aprecierii? Ce concluzii didactice puteţi trage din această analiză comparativă? Faceţi o comparaţie docimologică între examenul de bacalaureat şi concursul de admitere trecând pe patru coloane aspectele identice. .  Temă Arătaţi în ce măsură raportul dintre măsurare şi apreciere se evidenţiază în cazul diferitelor discipline şcolare care se studiază în învăţământul secundar şi liceal.

cooperarea liberă şi creatoare. un raport de forţe mai mult sau mai puţin vizibil ƛ între profesori şi elevi. sistemul de evaluare obligă pe actori să se raporteze într-o modalitate utilitaristă la cunoaştere (învăţ pentru că îmi este necesar. 75) semnalează o serie de pericole pe care le creează procedurile de evaluare: evaluarea absoarbe şi consumă multe energii. restrângând timpul progresului real şi al inovaţiei. din partea elevilor şi a profesorilor.  Philippe Perrenoud (1998. modalităţile tradiţionale de evaluare activează un soi de şantaj. . astfel. voi fi examinat din aceasta). adulţi şi tineri ƛ plasaţi în câmpuri de bătălii opuse împiedecând. p.

evaluarea clasică ascunde un mare grad de arbitrarietate şi este dificilă de realizat printr-o muncă în echipă. se privilegiază încorporarea cunoştinţelor izolate. complementară. secvenţiale. munca şcolară tinde să favorizeze activităţile închise. nelăsând prea mult loc imprevizibilului şi experimentării roditoare. Ƣacreditateơ. . cuantificabile în detrimentul unor competenţe de înalt nivel mai puţin decelabile şi exprimabile. cooperativă. structurate.  se dă apă la moară unei transpoziţii didactice conservatoare prin aceea că se birocratizează notarea în conformitate cu anumite standarde fixe.

corelarea mai atentă a acestei axe procedurale cu funcţiile prioritare pe care le îndeplineşte evaluarea într-un anumit context sau moment. evaluarea nu numai a elevilor. precum conduita. dar şi a conţinutului. de la verificarea şi aprecierea rezultatelor ƛ obiectivul tradiţional ƛ la evaluarea procesului.  Mutaţii de accent: extinderea acţiunii de evaluare. realizarea unei continuităţi şi complementarităţi dintre evaluarea internă şi cea externă. atitudinile. alţii decât achiziţiile cognitive. gradul de încorporare a unor valori etc. a obiectivelor. a evaluării.. personalitatea elevilor. a situaţiei de învăţare. a strategiei care a condus la anumite rezultate. . a metodelor. luarea în calcul şi a altor indicatori.

punerea la punct a unor metode de evaluare a achiziţiilor practice). deschiderea evaluării spre mai multe perspective ale spaţiului şcolar (competenţele relaţionale. explicarea şi semnificarea rezultatelor în faţa elevilor. . comunicarea profesor-elev. disponibilităţile de integrare în social). pentru a transforma evaluarea în prim pas al autoevaluării corecte şi obiective.  diversificarea tehnicilor de evaluare şi creşterea gradului de adecvare a acestora la situaţii didactice concrete (extinderea folosirii testului docimologic. a modalităţilor complementare sau alternative de evaluare. a lucrărilor cu caracter de sinteză.

la contextul sociocultural. la liniile de evoluţie ale lumii actuale. prin contextualizarea instrumentelor. necesitatea întăririi şi sancţionării rezultatelor evaluării cât mai operativ. a criteriilor şi a aprecierii la subiecţii examinaţi. realizarea în cadrul programelor de formare continuă a unor exerciţii de construire şi interpretare a unor instrumente de evaluare adaptate contextului socio-şcolar prezent.  personalizarea actului evaluativ. inclusiv prin integrarea eforturilor şi a exploatării dispoziţiilor psihice ale elevilor. . scurtarea feed-back-lui. a drumului de la diagnosticare la ameliorare.

inter-evaluare şi evaluare controlată. transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului în evaluare prin autoevaluare. . centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive şi nesancţionarea în permanenţă a celor negative.

ascultare. . realizând. acţiona cu precădere periodic. control. chiar dacă această activitate se desfăşoară într-un context cotidian. aprecierea şcolară sau verificarea se constituia ca moment separat de activitatea de predare-învăţare. şi nu la finalul unui program de instruire. de regulă. analiză comparativă Evaluarea tradiţională expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activităţii de evaluare sunt: examinare. o evaluare sumativă.   Evaluarea tradiţională Ɗ evaluarea modernă. verificare.

cu notaţia sau corecţia. este centrată pe cunoştinţe.   este sinonimă cu aprecierea clasică. cu controlul continuu al învăţării şcolare. . selectează şi exclude anumite domenii ale învăţării mai greu de evaluat: atitudini. nota sau calificativul sancţiona învăţarea de către elev. comportamente. se finalizează cu clasificarea (clasamentul elevilor) (evaluare comparativă). trăsături de personalitate etc.

compară şi judecă. . este centrată deci pe elev şi apreciază conformitatea cunoştinţelor predate (lecţia învăţată) cu o scară de valori care este lăsată la aprecierea profesorului şi care rămâne în mare parte implicită. incriminează doar elevul nu şi criteriile de apreciere deşi de multe ori criteriile sunt insuficient definite sau confuze etc. un mijloc de clasificare sau de certificare. nu se comunică elevilor. evaluatorul constată.  notarea este un scop în sine. este sinonimă cu noţiunea de control al cunoştinţelor.

nu este un scop în sine. . încearcă să devină o interogaţie globală. un simplu control. pune accent pe problemele de valoare şi pe emiterea judecăţii de valoare. ci se realizează în vederea adoptării unor decizii şi măsuri ameliorative. acordă preponderenţă funcţiei educative a evaluării.   Evaluarea modernă este asociată grijii faţă de măsurarea şi aprecierea rezultatelor . preocupată de promovarea aspectului uman în general.

. asupra eficienţei activităţii didactice. dezvoltă tot timpul o funcţie de feed-back pentru elev. se constituie parte integrantă a procesului didactic. tinde să informeze şi personalul didactic asupra punctelor tari şi punctelor slabe ale eforturilor depuse. nu mai este privită din exteriorul acestuia.   acoperă atât domeniile cognitive cât şi pe cele afective şi psihomotorii ale învăţării şcolare se ocupă atât de rezultatele şcolare cât şi de procesele de predare şi învăţare pe care le implică.

de intervenţie formativă. aceste criterii sunt cunoscute şi de evaluator şi de evaluat. devine un proces continuu şi integrat organic procesului de instruire. în vederea ameliorării sau reorganizării acesteia. evaluează elevii în raport cu o normă. cu criterii dinainte formulate (vezi ƢDescriptorii de performanţă pentru învăţământul primarơ).   îşi asumă un rol activ. evaluarea devine un mijloc de comunicare de informaţii asupra stadiului învăţării. . de transformare continuă a proceselor de predare şi de învăţare.

disponibilităţi de integrare socială). centrează evaluarea pe rezultatele pozitive.   solicită o diversificare a tehnicilor de evaluare. a metodelor şi creşterea gradului de adecvare a acestora la situaţii didactice concrete. vizează deschiderea evaluării spre mai multe perspective ale spaţiului şcolar (competenţe relaţionale. comunicare profesorelev. într-o relaţie educaţională care are la bază Ƣun contract pedagogicơ etc. . oferă transparenţă şi rigoare metodologică. fără a sancţiona în permanenţă pe cele negative. elevul devine partener cu drepturi egale. caută să aprecieze şi eficacitatea ansamblului de procese care trebuie să conducă la învăţare etc.

  Sintagma Ơexamen naţionalƐ este utilizată în literatura de specialitate atunci când sunt întrunite următoarele condiţii: responsabilitatea pentru proiectarea. sunt expuse situaţiei de examen proporţii semnificative ale populaţiei şcolare. în special între învăţământul gimnazial şi cel liceal. administrarea. la punctele de interfaţă între ciclurile de învăţământ. evaluarea şi comunicarea rezultatelor la examen este asumată de o organizaţie recunoscută pe plan naţional. o organizaţie specializată în activităţi de acest gen). . fie aceasta guvernamentală (de exemplu. structura administrativă responsabilă pentru destinele învăţământului) sau nonguvernamentală (de exemplu. şi între cel liceal şi cel universitar.

ca şi criteriile şi procedurile de evaluare sunt identice pentru fiecare componentă a examenului. sau dimpotrivă. foarte frecvent ale unui curriculum naţional. filosofia generală ce fundamentează proiectarea examenului cât şi rezultatele de învăţare abordate de acesta influenţează retroactiv procesul de învăţământ. . rezultatele examenului influenţează destinele individuale ale candidaţilor.  conţinutul probelor şi tehnicile de testare utilizate. chiar dacă organizaţii diferite sunt responsabile pentru una sau alta dintre acestea. noi Ƣşanse de viaţăơ. examenul vizează componente curriculare deja parcurse. putând să deschidă.

este sensul curent şi cel mai uzitat al evaluării. ƥ evaluarea modului de utilizare a structurilor de achiziţie pentru a dobândi competenţe şi calificări posibile. . ƥ evaluarea modului de utilizare a competenţelor în structuri de producţie.   Niveluri de concepere şi desfăşurare a acţiunii apreciative: ƥ evaluarea activităţii de învăţare în termeni de achiziţie. ƥ evaluarea achiziţiilor în raport cu normele şi valorile spaţiului comunitar. consum sau de achiziţii ulterioare.

ƥ evaluarea acţiunii de instruire şi a coerenţei sale în raport cu obiectivele. resursele şi cadrele de referinţă.  ƥ evaluarea modului de funcţionare a structurilor de achiziţie în relaţie cu nevoile. aspiraţiile şi resursele celor care învaţă. ƥ evaluarea obiectivelor pedagogice şi a coerenţei lor într-un sistem de instruire. .

ƥ evaluarea capacităţii structurilor de utilizare de a lua în calcul achiziţiile elevilor din momentul în care aceştia au dobândit competenţele necesare. ƥ evaluarea adecvării structurilor de instruire şi a celor de utilizare a competenţelor la normele şi valorile sociale .  ƥ evaluarea gradului de adecvare a structurilor de achiziţie la cerinţele structurilor de utilizare.

acestea le explicitează drept ţinte ale evaluării şi notării iar elevii interiorizează exigenţele sugerate de profesori. . Funcţia principala a evaluării rezidă în constatarea gradului de însuşire a cunoaşterii. Centrarea pe conţinut poate genera conduite de sumisiune şi îngurgitare a cunoştinţelor de către elevi. Specificarea referenţialului evaluării: Specificarea prin elemente de conţinut. Chiar din momentul predării. denaturând în acest fel esenţa procesului de învăţământ.

în final. enunţat la începutul unei secvenţe de predare. Obiectivul. într-un reper al calităţii învăţării. Explicitarea acestor obiective orientează întreg travaliul de învăţare. . Un astfel de model pune accentul pe evidenţierea unor ţinte ale lecţiei expuse de către profesor la începutul predării. Funcţia privilegiată de acest model este cea formativ-pedagogică. se transformă. Specificarea prin intermediul obiectivelor operaţionale.

. Ea se Ƣdeseneazăơ oarecum abstract. teoretic. fiind o proiecţie a maturilor. Este un Ƣpachetơ de însuşiri ce alcătuiesc o conduită care nu este încă dar se speră că fa fi. Competenţa se referă la acea conduită dezirabilă la care trebuie să ajungă elevii în urma integrării lor într-un dispozitiv de formare. o aspiraţie la care trebuie să se ajungă. Specificarea prin invocarea competenţelor. Se ipostaziază la nivelul acestui model o funcţie proiectivă şi predictivă.

Se-nţelege că o competenţă întrece valoric o performanţă vizibilă. Prin raportare la competenţă vom constata ceea ce elevii trebuiau să facă. prin raportare la performanţă aflăm ceea ce elevii au făcut cu adevărat. A performa înseamnă a concretiza atributele unei competenţe. devenită act. Specificarea prin performanţe. Performanţa este o competenţă concretizată. întruchipată. Evaluarea prin relaţionarea la performanţe privilegiază funcţia constatativă şi diagnostică. . Dar aceasta din urmă este reală.

Atingerea obiectivelor legate de un anumit conţinut. Organizarea procesului de învăţare. Metodele folosite. atitudini. aptitudini.       OPERAŢIONALIZAREA SISTEMULUI DE EVALUARE . Serviciile pe care le oferă instituţia în care se desfăşoară procesul. dacă ştiu cum să facă sau dacă ştiu cum vor aplica în viaţa reală ceea ce ştiu. Ce evaluăm? Cunoştinţe. Obiectivele propuse de către profesor. Dacă ştiu. deprinderi. . etc. dacă ştiu să facă. Rezultatele (produsul) sau procesul în sine. Obiectivele pe care şi le-au propus cei evaluaţi. Programa. Performanţele celui evaluat.

Etc. mijloacelor şi strategiilor de evaluare. Pentru îmbunătăţirea metodelor. Pentru autocontrolul propriilor capacităţi de predare. Pentru realizarea de selecţii. Pentru optimizarea conţinuturilor. . Pentru îmbunătăţirea performanţelor instrumentelor de evaluare. Pentru identificarea deficienţelor sau disfuncţionalităţilor la nivelul organizării unei unităţi şcolare. Pentru corectarea performanţelor.     De ce evaluăm? Pentru îmbunătăţirea performanţelor celor evaluaţi.

Evaluatorului (profesor. Celor care fac un anumit tip de selecţie (angajări). . Etc. Părinţilor. Factorilor de decizie şcolară.    Cui foloseşte evaluarea? Celor evaluaţi. instituţie).

o clasă sau un lot de indivizi grupaţi după un criteriu anume. Etc. . Elevi luaţi în raport cu grupul din care fac parte. Un eşantion. Un grup.   Pe cine evaluăm? Elevi luaţi individual. de exemplu o grupă de vârstă.

Etc. La sfârşitul unui proces sau al unei etape (evaluare sumativă sau finală).   Când evaluăm? La începutul unui proces (evaluarea iniţială). . În timpul procesului (evaluare continuă sau formativă).

  Cum evaluăm? Prin ce metode? Cu ce tehnici şi procedee? Cu ce instrumente? .

de prognosticare a nevoilor şi disponibilităţilor viitoare ale elevilor sau ale instituţiilor de învăţământ. dacă o activitate instructivă s-a derulat ori a avut loc în condiţii optime. o deprindere a fost achiziţionată. stimulativă. de selecţie sau de decizie asupra poziţiei sau integrării unui elev într-o ierarhie. în perspectiva elevului (motivaţională. de formare a unor abilităţi. de conştientizare a posibilităţilor) şi în perspectiva profesorului (pentru a şti ce a făcut şi ce are de realizat în continuare).    Funcţii ale evaluării: de constatare. privind stadiul şi evoluţia pregătirii populaţiei şcolare. de certificare. într-o formă sau într-un nivel al pregătirii sale. de informare a societăţii. pedagogică. prin diferite mijloace. de diagnosticare a cauzelor care au condus la o slabă pregătire şi la o eficienţă scăzută a acţiunilor educative. de întărire a rezultatelor. o cunoştinţă a fost asimilată. prin care se recunoaşte statutul dobândit de către candidat în urma susţinerii unui examen sau a unei evaluări cu caracter normativ. . de orientare şcolară şi profesională.

teza trimestrială sau semestrială.     Temă de rezolvat Identificaţi şi argumentaţi funcţiile îndeplinite de următoarele forme de evaluare: ascultarea curentă. probele practice (inspecţia) în vederea obţinerii definitivării în învăţământ. examenul de licenţă. examenul de bacalaureat. examenul de capacitate. . concursul de admitere. extemporalul la sfârşit de capitol.

   Dar ce trebuie evaluat şi apreciat? Cunoştinţe acumulate şi integrate. Dezvoltarea capacităţilor intelectuale. . Capacitatea de operare şi aplicare a achiziţiilor. Conduite şi trăsături de personalitate.

  Metode şi instrumente de evaluare TRADIŢIONALE Probe orale Probe scrise Probe practice COMPLEMENTARE Observarea sistematică a elevilor Investigaţia Proiectul Portofoliul Tema pentru acasă Tema de lucru în clasă Autoevaluarea .

  Conditii Proba este validă. atunci când exprimă în modul cel mai just obiectul pe care-l măsoară (se referă la achiziţiile cunoştinţelor şi deprinderilor de matematică. şi nu la alte comportamente desfăşurate de elev la ora de matematică). atât la acelaşi evaluator (în momente diferite). valabilă. cât şi la evaluatori diferiţi (în acelaşi timp). . de pildă. Proba este fidelă atunci când odată repetată va conduce la o apreciere identică. adică este corectă.

  Proba este sensibilă dacă prin notele acordate se evidenţiază corect diferenţele dintre performanţele evaluate. Proba este obiectivă dacă există un anumit grad de concordanţă între aprecierile avansate de mai mulţi evaluatori. Proba este aplicabilă dacă poate fi administrată şi interpretată cu uşurinţă. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful