Sunteți pe pagina 1din 84

Universitatea Spiru Haret Facultatea M.F.C. Specializarea : Management Disciplina : Contabilitate Financiar Titular de disciplina : Conf. univ.dr.

Bidacu Georgiana Carmen Anul II / Sem. I

Probleme pentru examen


1. Care este definirea si structura capitalului Capitalul unei societati comerciale reprezinta totalitatea resurselor stabile si permanente de finantare a activului patrimonial. Sunt denumite si capitaluri permanente deoarece se afla la dispozitia societatii pentru o perioada mai lunga de timp. Determinativul stabil marcheaza prezenta acestor surse la dispozitia intreprinderii pe o perioada mai mare de un an. Structura capitalului : Capitaluri proprii : capital propriu = active - datorii Reprezinta dreptul actionarilor si/sau asociatilor asupra activelor unei entitati,dupa deducerea tuturor datoriilor. Se afla in proprietatea detinatorilor de patrimoniu Se constituie : prin aportul proprietarilor, autofinantare, alte surse financiare nerambursabile Aceste capitaluri cuprind : Capitalul social Prime legate de capital Rezerve Rezultatul reportat Rezultatul exercitiului Provizioane (Provizioane pentru riscuri si cheltuieli) Fonduri constituite la inchiderea exercitiului financiar pe seama cheltuielilor Sunt destinate pierderilor si cheltuielilor probabile sau exigibile in viitor,certe sau nedeterminabile ca marime. Capitaluri straine (Datoriile pe termen lung) - pasiv extern Sunt imprumuturi si datorii pe termen mediu si lung Reprezinta resurse financiare pe termen mediu si lung furnizate de terte persoane in raport cu intreprinderea Termen mediu pana la 5 ani Termen lung peste 5 ani Sunt constituite din : Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni Credite bancare pe termen mediu si lung Datoriile legate de participarea in cadrul intreprinderilor in participatie sau asociative Datoriile privind concesiunie si locatiile de gestiune Alte imprumuturi si datorii asimilate Dobanzi aferente datoriilor pe termen lung si mediu Capitalul propriu si imprumuturile pe termen lung poarta denumirea de capital permanent. Capitalul propriu este sinonim cu capitalul social. Categorii de capitaluri din planul de conturi se regasesc in Clasa 1 Conturi de Capital 10 - Capital si Rezerve 101 Capitalul social 1011 Capial subscris nevrsat 1012 Capital subscris vrsat 1015 Patrimoniul regiei 1016 Patrimoniul public 104 Prime legate de capital

1041 Prime de emisiune sau de aport 1042 Prime de fuziune 1043 Prime de aport 1044 Prime de conversie a obligatiunior in actiuni 105 Rezerve din reevaluare 1051 Rezerve din reevaluare aferente bilantului de deschidere al primului an de aplicare a ajustarii la inflatie 1058 Rezerve din reevaluari dispuse prin acte normative 106 Rezerve 1061 Rezerve legale 1062 Rezerve pentru actiuni proprii 1063 Rezerve statutare sau contractuale 1068 Alte rezerve 107 Rezerve din conversie 108 Interese care nu controleaza 1081 Interese care nu controleaza rezultatul exercitiului financiar 1082 Interese care nu controleaza alte capitaluri 109 Actiuni proprii 1091 Actiuni proprii detinute pe termen scurt 1092 Actiuni proprii detinute pe termen lung 11 Rezultatul reportat 117 Rezultatul reportat 1171 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat,respectiv pierderea nerecuperata 1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS,mai putin IAS 29 1173 Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale 1175 Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluare 12 Rezultatul exercitiului 121 Profit si pierderi 129 Repartizarea profitului 13 Subventii pentru investitii 131 Subventii pentru investitii 132 Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii 133 Donatii pentru investitii 134 Plusuri de inventar de natura imobilizarilor 138 Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii 15 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 151 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 1511 Provizioane pentru litigii 1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor 1513 Provizioane pentru dezafectarea imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea 1514 Provizioane pentru restructurare 1518 Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli 16 Imprumuturi si datorii asimilate 161 Imprumuturi pentru emisiunea de obligatiuni 162 Credite bancare pe termen lung si mediu 1621. Credite bancare pe termen lung 1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta 1623. Credite externe guvernamentale 1624. Credite bancare externe garantate de stat 1625. Credite bancare externe garantate de banci 1626. Credite de la trezoreria statului 1627. Credite bancare interne garantate de stat

166 Datorii ce privesc imobilizarile financiare 1661. Datorii catre societatile din cadrul grupului 1662. Datorii catre societatile care detin interese de participare 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 168. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate 1681. Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni 1682. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 1685. Dobanzi aferente datoriilor catre societatile din cadrul grupului 1686. Dobanzi aferente datoriilor catre societatile care detin interese de participare 1687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor 2. n ce const constituirea capitalului social Capitalul social exprima valoarea totala a aporturilor subscrise si/sau depuse de actionari sau asociati. La societatile pe actiuni : Valoarea nominala a actiunilor detinute de actionarii societatii Actiunea este o fractiune a capitalului societatilor pe actiuni sau comandita pe actiuni Actiunea este un titlu de valoare Actiunile unei societati au valoare egala La societatile cu raspundere limitata Valoarea nominala a partilor sociale detinute de asociati ca urmare a aporturilor in natura sau lei. Partile sociale (cotele sociale) sunt de valoare egala Sunt reprezentate de un certificat eliberat fiecarui asociat Pot fi cesionate numai daca este ingaduit prin contractul de societate sau pe baza deciziei adunarii generale a asociatilor si fara restrictii intre asociati. Constituirea capitalului se realizeaza la inceputul activitatii societatii Constituirea capitalului se face prin subscrierea si varsarea de aport de catre actionarii sau asociatii societatii comerciale. Subscrierea reprezinta un angajament al asociatilor de a contribui cu bani sau in natura pentru constituirea capitalului social la infiintarea societatii. Subscrierea poarta numele de capital subscris nevrsat Varsarea depunerea efectiva a capitalului subscris (promis) Capitalul constituit astfel se numeste capital subscris vrsat. La societatile pe actiuni se varsa cel putin 30% la constituire iar restul in termen de 12 luni de la inmatriculare La SRL capitalul se varsa integral inainte de inceperea formalitatilor de constituire. Marimea minima a capitalului : SNC si in comandita simpla nu exista suma minima La SA capitalul social nu poate fi mai mic de 25.000 euro sau echivalent lei Valoarea minima pe actiune este de 0,10 lei. Numar minim de actionari :5 La SRL Capital social minim 200 lei Valoarea nominala pe parte sociala 10 lei Numar maxim de asociati : 50 Orice modificare de capital social este hotarata de AGA Capitalul social reprezinta creantele reziduale deoarece: La lichidarea unei societati comerciale Se achita mai intai drepturile creditorilor Ce ramane revine proprietarilor sau asociatilor 3. Care sunt cile pentru majorarea capitalului social Situatii pentru majorarea de capital Societatea intampina dificultati financiare Societatea este prospera,dar vrea sa-si extinda activitatea Capitalul scade sub limita legala Majorarea prin noi aporturi de capital in numerar si/sau natura

Emisiunea de noi actiuni sau parti sociale Operatiunea duce la cresterea activului patrimonial si corespunzator a pasivului Majorarea se reflecta in contabilitate ca si la constituirea capitalului Totusi,datorita pretului de emisiune,noile actiuni,desi au valoarea nominala stabilita la paritate cu cele vechi : Se produce efectul de dilatare Antreneaza o pierdere pentru actionarii vechi care nu participa la subscrierea noua Pentru compensare se apeleaza la drepturile preferentiale de subscriere (DS) DS este diferenta intre valoarea contabila veche si valoarea noua a unei actiuni Diferenta intre pretul de emisiune si pretul nominal al actiunii este inregistrata ca prim de emisiune Inregistrarea contabila este : 456 = % Decontari cu asociatii privind capitalul 1011 Capital subscris nevrsat 1041 Prime de emisiune Majorarea prin incorporarea in capitalul social al unor noi elemente ce apartin capitalului propriu Se incorporeaza : Rezervele Rezervele din reevaluare Primele legate de capital Profitul net din anii precedenti si din anul curent In cazul in care s-ar fi incorporat in capital primele de emisiune,beneficiile sau diferentele din reevaluare,inregistrarea devine : % = 1012 Capital subscris vrsat

1041 Prime de emisiune 1043 Prime de aport 105 Rezerve din reevaluare 117 Rezultatul reportat Majorarea prin conversia unor datorii,in actiuni Anularea unor datorii Se face cu acordul creditorului care astfel devine actionar sau asociat Se refera la : datorii din obligatiuni datorii fata de furnizori credite pe termen lung dividende Inregistrarea contabila este : 161 = % Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 1012 Capital subscris vrsat 1044 Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni 4. Care sunt cile pentru micorarea capitalului social Acoperirea pierderilor din anii precedenti sau din exercitiul curent

Reducerea capitalului se face numai daca au fost epuizate toate rezervele Reducerea capitalului se face cu un anumit procent Suma absoluta nu poate fi egala cu pierderea din anii precedenti Se solutioneaza cu diminuarea sau majorarea primelor de emisiune Reducerea capitalului prin retragerea aporturilor de catre unii asociati sau actionari Actionarii primesc o suma proportionala cu numarul de actiuni pe care le detin Reducerea se poate realiza prin : Micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale Reducerea valorii nominale a actiunilor. Rascumpararea si anularea propriilor actiuni Reducerea valorii nominale a actiunuilor,inregistrarea contabila este : 1012 = 456 Capital subscris varsat Decontari cu asociatii privind capitalul Rascumpararea si anularea,inregistrarea contabila este : Rascumpararea 502 = 512 Actiuni proprii Conturi curente la banci Anularea % 502 Actiuni proprii

1012 Capital social subscris varsat 1068 Capitalul este supradimensionat 5. Care sunt conturile cu ajutorul crora se tine contabilitatea capitalului social Conturile din Clasa 1 Conturi de capital 10 - Capital si Rezerve 101 Capitalul social 1011 Capial subscris nevrsat 1012 Capital subscris vrsat Conturi din Clasa 4 Conturi de terti 45 Grup si asociati 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 4562 Decontari cu asociatii privind capitalul subscris nevrsat 4564 Decontari cu asociatii privind capitalul vrsat anticipat 4565 Decontari cu asociaii in dificultate 4567 Decontari cu asociatii privind capitalul de rambursat 6. Care sunt categoriile de prime de capital si conturile utilizate pt. contabilizarea lor Primele de capital rezulta din operatiunile de crestere a capitalului prin emisiunea de noi actiuni sau cu ocazia fuzionarii,ca supliment de aport neincorporat in capitalul social. Categorii de prime de capital Prime de emisiune Apar cu ocazia emiterii de noi actiuni sau parti sociale Se determina din diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala Acopera cheltuieli de emisiune Compenseaza diferenta dintre valoarea nominala si valoarea contabila a vechilor actiuni Prime de fuziune Apar cu ocazia fuzionarii intre doua sau mai multe societati Reprezinta excedentul dintre valoarea bunurilor preluate cu ocazia fuziunii si valoarea actiunilor emise cu ocazia fuzionarii Prime de aport Apar cu ocazia cresterii capitalului social prin aport in natura Reprezinta excedentul dintre valoarea aporturilor in natura la capitalul subscris si valoarea nominala a actiunilor Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni

Reprezinta diferenta intre valoarea de rascumparare a obligatiunilor si valoarea nominala a actiunilor emise cu ocazia convertirii Contabilitatea primelor de capital se tine cu ajutorul conturilor din Clasa 1 Conturi de capital 10 - Capital si Rezerve 104 Prime legate de capital 1041 Prime de emisiune sau de aport 1042 Prime de fuziune 1043 Prime de aport 1044 Prime de conversie a obligatiunior in actiuni 7. Care sunt categoriile de rezerve ce se creeaz si conturile utilizate pt. contabilizarea lor Rezervele se constituie din profit,prime legate de capital,rezerve din reevaluare Rezervele se utilizeaza pentru acoperirea pierderilor,majorarea capitalului social Categorii de rezerve : Rezerve legale 5% din profitul brut Pana la 20% din capitalul social Sunt deductibile pana la 5% din profitul contabil inainte de calcularea impozitului pe profit Pana la 20% din capitalul varsat la societatile si regiile autohtone Pana la 25% din capitalul social la societatile cu participare de capital strain Reconstituirea rezervei dupa ce a fost folosita nu mai este deductibila la calculul profitului impozabil In rezervele legale se include si excedentul obtinut prin emisiunea actiunilor la un pretmai mare decat valoarea lor nominala,daca nu este folosit altfel Rezervele legale sunt destinate sa protejeze capitalul social in cazul in care exercitiul financiar s-a incheiat cu pierderi. Rezerve statutare Se constituie anual din profitul net conform prevederilor din statutul societatii. Se impoziteaza in momentul distribuirii lor Tempereaza pretinderea de dividende in dauna altor obligatii mai urgente ale intreprinderii. Rezerve reprezentand surplusul realizat din reevaluare Se constituie pe masura amortizarii activelor reevaluate Se constituie in momentul vanzarii sau casarii Alte rezerve Se constituie in mod facultativ prin hotararea AGA din profitul net al societatii Conturi utilizate: Clasa 1 Conturi de capital 10 - Capital si Rezerve 106 Rezerve 1061 Rezerve legale 1062 Rezerve pentru actiuni proprii 1063 Rezerve statutare sau contractuale 1068 Alte rezerve 8. n ce const operatiunea de reevaluare si creere de rezerve Rezervele din reevaluare reprezinta plusuri de valori economice create prin reevaluarea activelor imobilizate,cand cresterea de valoare este sigura si durabila. Rezervele din reevaluare se stabilesc ca diferenta intre valoarea justa si valoarea contabila neta. Valoarea contabila neta = valoarea contabila diminuata cu amortizarile si ajustarile pentru depreciere Valoarea justa = valoarea actuala la data bilantului,determinata pe baza unor evaluari efectuate de profesionisti calificati in evaluare Amortizarile imobilizarilor corporale Valoarea contabila a activului recalculata proportional cu schimbarea valorii contabile brute dupa reevaluare sa fie egala cu valoarea justa (reevaluata) plus valoarea actualizata Valoarea contabila neta sa fie egala cu valoarea justa (reevaluata) prin eliminarea amortizarii

cumulate din valoarea contabila bruta a activului. Rezultatul evaluarii Crestere a valorii contabile nete Crestere a valorii din reevaluare Venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior Descrestere a valorii contabile nete Cheltuiala cu valoarea deprecierii Scadere a rezervei din reevaluare,diferenta fiind inregistrata ca o cheltuiala Rezervele din reevaluare nu pot fi distribuite direct sau indirect Rezervele din reevaluare pot fi fructificate la valorificarea activului reevaluat. Conturile: Clasa 1 Conturi de Capital 10 - Capital si Rezerve 105 Rezerve din reevaluare 1051 Rezerve din reevaluare aferente bilantului de deschidere al primului an de aplicare a ajustarii la inflatie 1058 Rezerve din reevaluari dispuse prin acte normative 9.Cum se determin si se nregistreaz rezultatul exercitiului financiar curent Rezultatul exercitiului financiar se calculeaza ca diferenta dintre venituri si cheltuieli R=VC V > C profit V < C pierdere Se determina provizoriu la sfarsitul fiecarei luni. Conturile de rezultate sunt : Clasa 1 Conturi de Capital 12 Rezultatul exercitiului 121 Profit si pierderi 129 Repartizarea profitului In contul 121 se inchid conturile din clasele 6 si 7. Clasa 7 = 121 121 = Clasa 6 Repartizarea profitului se face conform destinatiilor stabilite de AGA Cresterea capitalului social Rezerve Surse proprii de finantare Acoperirea pierderilor din anul precedent Participarea salariatilor la profit Dividende La buget,in cazul regiilor autonome. 10. Cum se nregistreaz rezultatul reportat Rezultatele reportate sunt incluse la categoria capitalurilor proprii. Rezultatul reportat reprezinta profitul net realizat conform bilantului care la sfarsitul anului nu a fost repartizat Rezultatul reportat reprezinta si pierderea neacoperita la sfarsitul exercitiului financiar si care urmeaza a fi repartizata sau acoperita in exercitiile financiare urmatoare. Contabilitatea rezultatului reportat se tine cu ajutorul Contului 117 Rezultatul reportat Rezultatul sub forma de profit sau pierdere obtinut in exercitiile anterioare a carui decizie a fost amanata pentru exercitiile urmatoare se inregistreaza la contul 1171: Clasa 1 Conturi de Capital 11 Rezultatul reportat 117 Rezultatul reportat 1171 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat,respectiv pierderea nerecuperata 1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS,mai putin IAS 29

1173 Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale 1175 Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluare 11. Ce reprezint actiunile proprii si cum se contabilizeaz Actiunile sunt titluri de valoare ce dovedesc dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social al societatii care le-a emis. Actiunile sunt : Ordinare Preferentiale dividend prioritar,fara drept de vot nu pot depasi o ptrime din capitalul social valoarea nominala este aceeasi cu a celor ordinare La purtator pot circula Actiuni nominative supuse formalitatilor de inregistrare in registrul actionarilor Actiunile proprii pot fi rascumparate,cu aprobarea AGA in limita a 10% din capitalul social Rascumpararea se poate face in urmatoarele scopuri : Reducerea capitalului social prin anularea actiunilor proprii rascumparate Cesionarea catre personalul societatii a unei parti din actiunile proprii Regularizarea cursului actiunilor proprii pe piata bursiera Contabilitatea actiunilor se tine cu ajutorul contului 109 - Actiuni proprii Clasa 1 Conturi de Capital 10 - Capital si Rezerve 109 Actiuni proprii 1091 Actiuni proprii detinute pe termen scurt 1092 Actiuni proprii detinute pe termen lung 12. Ce nseamn subventiile si cum se contabilizeaz Subventiile sunt sume primite cu titlu gratuit (nerambursabile) : Subventii aferente activelor Subventii pentru cumpararea,construirea sau achizitionarea de active imobilizate Donatii pentru investitii Plusurile la inventar (imobilizari corporale si necorporale) Subventii aferente veniturilor Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret Subventionarea locurilor de munca pentru angajare studenti si someri Contabilitatea subventiilor se realizeaza cu ajutorul conturilor : Clasa 1 Conturi de Capital 13 - Subventii pentru investitii 131 - Subventii guvernamentale pentru investitii 132 - Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii 133 - Donatii pentru investitii 134 - Plusuri de inventar de natura imobilizarilor 138 - Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii Clasa 4 Conturi de terti 44 Bugetul statului,fonduri speciale si conturi asimilate 445 - Subventii Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind subventiile de la buget sau provenite din contributii financiare nerambursabile. Contul 445 Subventii este un cont de activ. In debitul contului 445 Subventii - se inregistreaza: sumele alocate de la buget, precum si valoarea altor subventii pentru investitii de primit (131) valoarea subventiilor pentru diferente de pret si a altor subventii de primit (741)

valoarea subventiilor guvernamentale primite drept compensatii pentru pierderile inregistrate de o persoana juridica, ca urmare a efectuarii unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare (771). In creditul contului 445 Subventii - se inregistreaza: valoarea subventiilor incasate (512). Soldul contului reprezinta subventiile de primit. IAS 20 - Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala : Subventiile guvernamentale forme de asistenta cu valoare acordata de guvern Subventii aferente activelor intreprinderea se obliga sa cumpere,sa construiasca active pe termen lung Subventii aferente veniturilor subventii guvernamentale diferite de cele pentru active Imprumuturi nerambursabile creditorul dispenseaza debitorul de rambursare daca se indeplinesc anumite conditii,prestabilite. Subventiile guvernamentale trebuie recunoscute ca venit pentru a le corela cu costurile aferente pe care urmeaza a le compensa. Subventiile sunt acceptate de standard si prezentate in bilant ca : Venit amnat Deducerea subventiei pentru obtinerea valorii contabile nete a activului 13. Definirea , structura si conturile privind provizioanele Provizioanele sunt conturi constituite pe seama cheltuielilor,la sfitul exercitiului financiar,cand se constata probabilitatea producerii unor pierderi sau cheltuieli Ele se mentin atata timp cat riscul sau cheltuielile raman probabile Provizioanele se anuleaza prin includerea lor in venituri In spiritul principiului prudentei se constituie provizioane pentru riscuri si cheltuieli care cumuleaza pana in momentul utilizarii lor volumul sumelor incluse in cheltuieli anuale. Sunt destinate finantarii riscurilor si cheltuielilor pe care evenimente trecute sau actuale le fac probabile. Indirect,reprezinta echivalentul unor datorii probabile generatoare de pierderi sau cheltuieli. Provizioanele sunt deductibile fiscal numai in limita prevederilor actelor normative Un provizion va fi recunoscut in bilant,daca indeplineste conditiile: Entitatea are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior Pentru onorarea obligatiei este necesara o probabila iesire de resurse Valoarea obligatiei poate fi estimata in mod credibil Caracteristicile provizioanelor sunt: Provizioane pentru litigii Se constituie pentru litigii in curs,la nivelul sumelor in litigii Constituirea lor se impune pentru corecta determinare a profitului net si a dividendelor pe actiune Nu sunt deductibile fiscal Provizioane pentru garantii acordate clientilor Se constituie pentru bunurile si serviciile pentru care se acorda garantii Trecerea la venituri a provizionului se face pe masura efectuarii cheltuielilor Sunt deductibile fiscal Provizioane pentru restructurare Vanzarea sau incetarea unei parti a afacerii Vinderea unor sedii Modificarea in structura conducerii Reorganizari fundamentale ale entitatii Provizioane pentru pensii si obligatii similare,la entitatile care administreaza pensii private Provizioane pentru impozite pentru impozitele,majorarile si amenzile datorate bugetului si care nu apar in bilant ca datorie. Contabilitatea se tine cu ajutorul conturilor din Clasa 1 Conturi de capital 15 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 151 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

1511 Provizioane pentru litigii 1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor 1513 Provizioane pentru dezafectarea imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea 1514 Provizioane pentru restructurare 1518 Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli Reglementarile contabile armonizate precizeaza ca : Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie in scopul acoperirii pierderilor sau datoriilor clar precizate in ceea ce priveste natura lor,dar care,la data inchiderii bilantului,sunt probabile sau certe,dar nedeterminate ca valoare sau data de producere. Astfel, provizionul este o datorie a carei marime sau scadenta este incerta. 14. Ce reprezint mprumuturile din emisiuni de obligatiuni si cum se contabilizeaz Sunt imprumuturi pe care societatea le obtine prin emiterea de obligatiuni pe care le supune subscrierii publice direct sau prin institutii specializate. Imprumuturile din emisiunea de obligatiuni sunt denumite credite obligatare,reprezinta datorii pe termen lung create prin vanzarea de titluri de credit negociabil catre public. Intreprinderea care emite astfel de titluri se angajeaza sa ramburseze la termen sau esalonat ratele scadente si sa plateasca o dobanda sub forma cupoanelor atasate titlurilor de credit. Valoarea obligatiunilor emise nu poate depasi din capitalul social existent si varsat Procentul dobanzii este remunerarea anuala a obligatiunilor Valoarea nominala a unei obligatiuni nu poate fi mai mica decat o anumita limita fata de care se calculeaza dobanda Pretul de emisiune este valoarea la care obligatiunea este emisa Valoarea (pretul de rambursare) este egaa sau superioara valorii nominale Durata imprumutui este > 1 an Valoarea obligatiunilor trebuie sa fie integral varsata Tipuri de obligatiuni sunt : Obligatiuni ordinare Obligatiuni cu prima de rambursare Obligatiuni cu loterie Contabilitatea se realizeaza folosind conturile din Clasa 1 Conturi de capital 16 Imprumuturi si datorii asimilate 161 Imprumuturi pentru emisiunea de obligatiuni 168 Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor Subscrierea imprumutului % = 161 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 461 Debitori diversi 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor Varsarea sumelor datorate de persoanele care au subscris 512 = 461 Conturi curente la banci Debitori diversi Plata anuala a dobanzilor se inregistreaza 666 = 512 Cheltuieli privind dobanzile Conturi curente la banci 15. Ce reprezint creditele bancare i cum se contabilizeaz Reprezinta o componenta a capitalurilor permanente Au termen de rambursare mai mare de un an Sunt sume imprumutate de la banca pentru finantarea activelor patrimoniale cu caracter durabil Sunt purtatoare de dobanzi Se acorda pe baza unui contract incheiat cu banca si a unor garantii asiguratorii Datoriile din creditele pe termen lung si mediu primite de la banca se contabilizeaza prin conturile din

Clasa 1 Conturi de capital 16 Imprumuturi si datorii asimilate 162 Credite bancare pe termen lung si mediu 1621 Credite bancare pe termen lung 1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta 1623 Credite externe guvernamentale 1624 Credite bancare externe garantate de stat 1625 Credite bancare externe garantate de banci 1626 Credite de la trezoreria statului 1627 Credite bancare interne garantate de stat 168. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 1687 Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate Imprumuturile sunt contabilizate prin formula : 512 = 162 Conturi curente la banci Credite bancare pe termen mediu si lung Rambursarea creditelor Dobanzile anuale 666 = 1682 Cheltuieli privind dobanzile Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen mediu si lung Plata dobanzilor 1682 = 512 Dobanzi aferente creditelor bancare Conturi curente la banci 16. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind constituirea , majorarea si micorarea capitalului social Constituirea unui SRL Subscrierea capitalului 456 = 1011 Decontari cu asociatii Capital subscris nevarsat privind capitalul Varsarea capitalului la casierie conform chitantei 5311 = 456 Casa in lei Decontari cu asociatii privind capitalul Trecerea capitalului subscris la capital varsat 1011 = 1012 Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Subscrierea capitalului provenit din aport ( o cladire,un auto,stoc materii prime) 456 = Decontari cu asociatii privind capitalul Aducerea efectiva a aportului % = 1011 Capital subscris nevarsat

456 Decontari cu asociatii privind capitalul

212 Constructii 2133 Mijloace de transport 301 Materii prime Trecerea capitalului subscris la capital varsat 1011 =

1012

456 Decontari cu asociatii privind capitalul Trecerea capitalului nevarsat la capital varsat 1011 = 1012 Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Majorarea capitalului prin emisiune de noi actiuni Subscrierea noilor actiuni la valoarea de emisiune 456 = % Decontari cu asociatii privind capitalul 1011 Capital subscris nevarsat 1041 Prime de emisiune Incasarea sumelor de la actionari 5121 456 Conturi la banci in lei Decontari cu asociatii privind capitalul Trecerea capitalului social subscris nevarsat la capital social subscris varsat 1011 = 1012 Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Acoperirea din prima de emisiune a cheltuielilor cu emiterea actiunilor 1041 = 201 Prime de emisiune Cheltuieli de constituire Utilizarea primei de emisiune pentru majorarea rezervelor si a capitalului social 1041 = % Prime de emisiune 1068 Alte rezerve 1012 Capital subscris varsat Micsorarea capitalului prin retragerea aportului Diminuarea capitalului social 1012 = 456 Capital subscris varsat Decontari cu asociatii privind capitalul Restituirea sumei catre actionarari 456 = 5311 Decontari cu asociatii Casa in lei privind capitalul 17. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind rezervele Metoda valorii brute se recalculeaza amortizarea cumulata proportional cu modificarea valorii contabile brute Pentru un utilaj care se reevalueaza succesiv intr-o perioada de 5 ani,se cunosc : La sfarsitul exercitiului N valoarea justa,valoarea contabila,valoarea amortizata cumulata Valoarea contabila neta = valoarea contabila amortizarea cumulata Rezerva din reevaluare = valoarea justa amortizarea cumulata 2131 = 105 Echipamente tehnologice Rezerve din reevaluare Valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata (valoarea justa/valoarea contabila neta)

Capital subscris nevarsat Varsarea ulterioara a capitalului 5121 = Conturi la banci in lei

Capital subscris varsat

Amortizarea actualizata = amortizarea calculata (valoarea justa/valoarea neta) Se inregistreaza diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata,astfel: 2131 = 2813 Echipamente tehnologice Amortizarea instalatiilor ,mijloacelor de transport,animalelor si plantatiilor La sfarsitul exercitiului financiar N+3 valoarea justa stabilita prin reevaluare,amortizarea calculata intre cele doua reevaluari Valoarea contabila neta = valoarea contabila amortizarea calculata Rezervele din reevaluare se transfera la alte rezerve esalonat in fiecare an pe durata ramasa de utilizare de 5 ani 105 = 1065 Rezerve din reevaluare Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare Metoda valorii nete cand se elimina din valoarea contabila bruta amortizarea cumulata Reevaluarea unui utilaj la sfarsitul exercitiului financiar,despre care se cunosc urmatoarele: Valoarea contabila Amortizarea cumulata Valoarea contabila neta Valoarea justa stabilita la reevaluare Rezerva din reevaluare = valoarea justa valoarea contabila neta Inregistrarea operatiei de reevaluare a utilajului % = 105 Rezerve din reevaluare

2131 Echipamente tehnologice 2813 Amortizarea instalatiilor mijloacelor de transport animalelor si plantatiilor Inregistrarea transferului rezervelor din reevaluare la alte rezerve la casare 105 = 1065 Rezerve din reevaluare Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 18. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind subventiile pt. Investitii Acordarea unei subventii guvernamentale pentru investitii care se primeste in contul bancar Din subventie se procura un utilaj la care se calculeaza amortizarea pentru 5 ani Dupa doi ani utilajul se vinde Inregistrarea comunicarii de primire a subventiei 4451 = 131 Subventii guvernamentale Subventii guvernamentale pentru investitii Primirea subventiei in contul curent la banca 5121 = 4451 Conturi curente la banci in lei Subventii guvernamentale Achizitionarea utilajului % = 404 Furnizori de imobilizari 2131 Echipamente tehnice (masini,utilaje si instalatii de lucru) 4426 TVA deductibila Plata furnizorului din contul curent de la banca 404 = 5121 Furnizori de imobilizari Conturi la banci in lei

Amortizarea liniara a utilajului pentru primul an 6811 = 2813 Cheltuieli de exploatare Amortizarea instalatiilor amortizarea si provizioanele mijloacelor de transport,marcilor Trecerea asupra veniturilor a cotei din subventii amortizate in primul an 131 = 7584 Subventii guvernamentale Venituri din subventii pentru investitii investitii Vanzarea utilajului dupa doi ani 461 = % Debitori diversi 7583 Venituri din vanzarea de active si alte operatiuni de capital 4427 TVA colectata Scoaterea din patrimoniu a utilajului vandut % = 2131 Echipament tehnic(masini,utilaje si instalatii de lucru) 2813 Amortizarea instalatiilor,mijloacelor de transport,animalelor si plantatiilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate si ate operatii de capital Partea din subventie pentru utilajul vandut,neamortizata trecuta asupra veniturilor 131 = 7584 Subventii guvernamentale Venituri din subventii pentru investitii investitii Plusuri la inventariere si primirea unui autoturism cu titlu gratuit 214 = 134 Mobilier,aparatura birotica,echipament Plusuri de inventar de protectie a valorilor umane materiale de natura imobilizarilor active corporale Inregistrarea autoturismului primit cu titlu gratuit 2133 = 133 Mijoace de transport Donatii pentru investitii 19. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind actiunile proprii Rascumpararea de actiuni,distribuire,vanzare si anulare Cumparare actiuni proprii cu plata ulterioara 109 = 509 Actiuni proprii Varsaminte de efectuat pentru investitii pe termen scurt Plata ulterioara a actiunilor prin casierie 509 = 5311 Varsaminte de efectuat Casa in lei pentru investitii pe termen scurt Distribuirea de actiuni salariatilor la valoarea nominala % = 109 Actiuni proprii 5311 Casa in lei 6642

Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate Se vand actiuni tertilor, la pret mai mare decat valoarea nominala,diferenta se inregistreaza pe venituri : 5121 = % Conturi la banci in lei 109 Actiuni proprii 7642 Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate Se vand actiuni tertilor la pret mai mic decat valoarea nominala,diferenta se inregistreaza pe cheltuieli : % = 109 Actiuni proprii 5121 Conturi la banci in lei 6642 Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate Se anuleaza o parte din actiuni la valoarea nominala,micsorandu-se capitalul,diferenta se inregistreaza pe cheltuieli : % = 109 Actiuni proprii 1012 Capital social subscris varsat 6642 Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate 20. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind rezultatul exercitiului si rezultatul reportat Rezultatul exercitiului in urma inchiderii contului de venituri si cheltuieli,se obtine un profit. Se calculeaza si se inregistreaza profitul Se repartizeaza profitul prin hotarare AGA,astfel : Rezerve legale - 5% din profitul brut Rezerve statutare Alte rezerve Cresterea capitalului social Acoperirea pierderilor din anii trecuti Participarea la profit a salariatilor Alte rezerve fond de dezvoltare Dividende Inregistrarea impozitului pe profit (16%) 691 = 441 Cheltuieli cu impozitul Impozitul pe profit pe profit Inchiderea contului de cheltuieli 121 = 691 Profit si pierdere Cheltuieli cu impozitul pe profit Virarea la buget a impozitului pe profit 441 = 5121 Impozitul pe profit Conturi la banci in lei Repartizari din profitul net 129 = %

Repartizarea profitului 1061 Rezerve legale 1063 Rezerve statutare 1068 Alte rezerve Analitic/Fond de investitii 1068 Alte rezerve 1012 Capital social subscris varsat 117 Rezultatul reportat 117 Rezultatul reportat Analitic/Participarea personalului la profit 1171 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita Analitic/Dividende de plata Rezutatul reportat Situatia in care AGA hotaraste repartizarea profitului din anul precedent Repartizarea profitului se trece in asteptare asupra rezultatului reportat 121 = 1171 Profit si peierdere Rezultatul reportat In exercitiul urmator,cand AGA hotaraste repartizarea profitului din anul precedent se face inregistrarea: 1171 = % Rezultatul reportat 1061 Rezerve legale 1063 Rezerve statutare 1068 Alte rezerve Analitic/Fond de investitii 1068 Alte rezerve 1012 Capital social subscris varsat 117 Rezultatul reportat 117 Rezultatul reportat Analitic/Participarea personalului la profit 117 Rezultatul reportat Analitic/Dividende de plata 21. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind provizioanele Provizioane pentru litigii 4118 = 4111 Clienti incerti sau in litigii Clienti Constituirea provizionului

6812 = 1511 Cheltuieli de exploatare Provizioane pentru litigii provizioane pentru riscuri si cheltuieli Pierderea litigiului,cauzeaza inregistrarea pe cheltuieli 654 = 4118 Pierderi din creante si debitori diversi Clienti incerti sau in litigiu In exercitiul financiar urmator,dupa solutionarea litigiului,provizionul se anuleaza 1511 = 7812 Provizioane pentru litigii Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli Provizioane pentru garantii acordate clientilor Provizioane pentru garantii cu termen pana la sfarsitul anului 6812 = 1512 Cheltuieli de exploatare Provizioane pentru garantii privind provizioanele pentru riscuri si acordate clientilor cheltuieli In cursul perioadei de garantie se fac cheltuieli cu remedierea bunurilor livrate printr-o firma terta : 628 = 401 Alte cheltuieli cu servicii Furnizori executate de terti Dupa remedieri,provizionul se anuleaza si se trece la venituri : 1512 = 7812 Provizioane pentru garantii Venituri din provizioane pentru acordate clientilor riscuri si cheltuieli 22. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind mprumuturile din emisiuni de obligatiuni O societate comerciala emite obligatiuni,cu valoarea nominala si dobanda.Dupa un an,la scadenta se restituie valoarea obligatiunilor si se plateste dobanda aferenta.Incasarea si plata se face prin contul bancar Subscrierea obligatiunilor din partea cumparatorilor 461 = 161 Debitori diversi Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni Incasarea prin banca a valorii obligatiunilor emise 5121 = 461 Conturi la banci in lei Debitori diversi Rambursarea imprumutului la scadenta 161 = 5121 Imprumuturi din emisiuni Conturi la banci in lei de obligatiuni Inregistrarea obligatiei de plata a dobanzii 666 = 1681 Cheltuieli privind dobanzile Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni Plata dobanzii odata cu plata obligatiunior 1681 = 5121 Dobanzi aferente imprumuturilor Conturi la banci in lei din emisiunea de obligatiuni 23. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind creditele bancare pe termen lung Credit bancar pe trei ani,cu dobanda,inceperea rambursarii dupa o perioada de gratie de un an Se ramburseaza prima rata si dobanda aferenta primului an Primirea creditului in contul curent de la banca 5121 = 1621

1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung si mediu In cel de-al 2-lea an se achita prima rata din imprumut 1621 = 5121 Credite bancare pe termen Conturi la banci in lei lung si mediu Se achita si dobanda aferenta primului an 1682 = 5121 Dobanzi aferente creditelor Conturi la banci in lei creditelor bancare pe termen lung si mediu In al 2-lea an,dobanda calculata se va inregistra ca si in primul an 666 = 1682 Cheltuieli ,privind dobanzile Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung si mediu Daca nu se achita la termen,se trece la credite nerambursabile la termen 1621 = 1622 Credite bancare Credite bancare nerambursate la scadenta Rambursarea creditului restant 1622 = 5121 Credite bancare nerambursate Conturi la banci in lei la scadenta 24. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind diverse datorii pe termen lung O societatte comerciala primeste doua imprumuturi,unul in lei si unul in valuta, de la doua societati care detin participatii.La expirarea contractului se ramburseaza imprumutul in lei si dobanda la imprumut.Imprumutul in devize si dobanda la imprumut se ramburseaza in 2 rate la cursuri diferite. Primirea imprumutului din participatii conform extrasului de cont % = 1663 Datoriile fata de entitatile de care compania este legata prin interesele de participare 5121 Conturi la banci in lei 5124 Conturi la banci in devize Inregistrarea dobanzii anuale datorate pentru imprumutul in lei 666 = 1686 Cheltuieli privind dobanzile Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare Rambursarea a primei rate la cursul de schimb,cu diferenta nefavorabila % = 5124 Conturi la banci in devize 1663 Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare 665 Cheltuieli din diferente de curs valutare Rambursarea ratei a doua la cursul de schimb cu diferenta favorabila 1663 = %

Conturi la banci in ei Dobanda calculata in primul an 666 = Cheltuieli ,privind dobanzile

Credite bancare pe termen lung si mediu

Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare 5124 Conturi la banci in valuta 765 Venituri din diferenta de curs valutar Plata dobanzilor aferente imprumutului in valuta 1686 = 5124 Dobanzi aferente datoriilor fata Conturi la banci in valuta de entitatile de care compania este legata prin interese de participare 25. n ce const definirea si continutul activelor imobilizate Activele imobilizate sunt activele generatoare de beneficii detinute pe o perioada mai mare de un an Beneficiile economice viitoare reprezinta potentialul de a contribui direct sau indirect la fluxul de trezorerie sau echivalente de trezorerie catre entitate Echivalentele de trezorerie reprezinta investitii financiare pe termen scurt extrem de lichide,care : Sunt usor convertibile in numerar Sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii Activele imobilizate caracteristici Perioada de utilizare mai mare de un an Participa la mai multe circuite economice Nu se consuma Nu se inlocuiesc dupa prima utilizare Isi pastreaza valoarea de intrare in patrimoniu pe toata durata de utilizare Exceptia situatiilor cand au loc operatii de reevaluare care schimba valoarea de intrare Isi recupereaza valoarea in mod treptat pe calea amortizarii Nu isi schimba forma pe parcursul utilizarii lor Activele imobilizate ajustari pentru deprecieri,reflectate in bilant Ajustari permanente - de amortizari Reflecta deprecieri ireversibile aferente uzurii fizice si morale ale imobilizarilor necorporale si corporale Ajustari temporare (provizorii) ajustari pentru deprecieri Reflecta deprecieri reversibile ale activelor imobilizate datorate unor factori conjuncturali : diminuarea preturilor,scaderea cursului valutar,diminuarea cotatiilor la bursa a actiunilor Activele imobilizate (imobilizari sau bunuri imobile) cuprind toate acele valori economice de investitie a caror perioada de utilitate si lichiditate este mai mare de un an. Activele imobilizate sunt structurate in : Imobilizari necorporale (imobilizari nemateriale sau active intangibile) Cheltuieli de constituire (stabiliment,fondare) amortizare in 5 ani Cheltuieli de dezvoltare amortizare in 5 ani Concesiuni,brevete,licente,marcile de fabrica si alte drepturi similare - amortizare pe durata valabilitatii drepturilor de exploatare Fondul comercial- se poate amortiza daca se constata o pierdere ireversibila Imobilizari corporale (imobilizari materiale,active fixe tangibile) Terenuri si mijloace fixe Isi pierd valoarea in timp,cu exceptia terenurilor Constatarea contabila a pierderii de valoare si includerea ei pe cheltuielile exercitiului se numeste amortizare Imobilizari financiare (investitii financiare sau de portofoliu) Titluri de participare Creante imobilizate

Imobilizari financiare sub forma intereselor de participare 26. Care sunt documentele primare de evidenta a activelor imobilizate Documente de intrare in gestiune a activelor imobilizate Imobilizari necorporale si corporale intrate pe urmatoarele cai Cumparare:factura,contract de vanzare-cumparare,pv receptie Productie proprie :proiecte si devize pentru lucrari executate,pv receptie Aport in natura la capital : act constitutiv,expertiza tehnica,declaratie subscriere,pv receptie Donatie : pv predare-primire Plusuri la inventar : pv de inventariere Concesiune,locatie de gestiune,inchiriei :contract,caiet de sarcini,pv receptie Imobilizari necorporale si corporale in curs de executie Productie proprie : bon de consum,fisa limita de consum,factura,stat salarii,devize de lucrari,pv privind productia neterminata Realizate de terti : factura,pv receptie Imobilizari financiare Cumparare ordin privind cumpararea titlurilor de valoare,contract de vanzare cumparare,oferta publica de vanzare a actiunilor,prospectul de vanzare a actiunilor Plata : ordin de plata,bilet la ordin,cec,chitanta Aport : act constitutiv,raport de evaluare Documente de iesire din gestiune a activelor imobilizate Imobilizari necorporale si corporale iesite pe urmatoarele cai Casare : pv scoatere din functiune/declasare Vanzare :factura,pv vazare-cumparare,raport de evaluare Retrase de actionari :cerere de retragere,pv predare-primire Donatie : pv de predare-primire Concesionare,locatie de gestiune,inchirieri :contracte de concesiune,locatie,inchiriere Iesiri exceptionale (calamitati,furt) : pv de constatare,contract de asigurare Imobilizari necorporale si corporale in curs de executie Transfer la imobilizari necorporale si corporale : pv receptie Imobilizari financiare Vanzare : ordin de vanzare a titlurilor,ordin de plata,cec,bilet la ordin,chitanta Contabilitatea analitica a activelor imobilizate documente : Registrul numerelor de inventar Fisa mijlocului fix Bonul de miscare a mijloacelor fixe 27. n ce constau definirea, structura, recunoaterea si evaluarea activelor imobilizate necorporale Sunt denumite si imobilizari nemateriale sau intangibile,ele nu au un continut concret,material si iau forma unui document juridic sau comercial care atesta dreptul de proprietar al societatii. Structura Cheltuieli de constituire Taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare Cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni Cheltuilei de prospectare a pietii,de publicitate Cheltuieli de dezvoltare Proiectarea,constructia si testarea productiei intermediare Proiectarea uneltelor si matritelor care implica tehnologie noua Proiectarea,constructia si operarea unei uzine pilot Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si alte valori similare Concesiunea cedarea cu plata sub forma de redeventa pe baza de contract cu durata si valoare determinata de catre concedent (statul) catre concesionar,pe perioada limitata,a dreptului de exploatare a unui bun sau de executare a unei activitati sau de prestare a unui serviciu Brevetul actul prin care se recunoaste unei persoane dreptul exclusiv de a exploata bunul respectiv al carui autor este. Marca de fabrica sume cheltuite de o societate pentru a face ca produsele ei sa se

deosebeasca de produsele similare ale altor societati Know-how cunostinte tehnice si procedee tehnologice care nu fac obiectul unui brevet de inventie dar care apartin celor care l-au creat si care pot fi comercializate Uzufructul dreptul acordat unei alte persoane de a se folosi de un bun care apartine altei persoane si pe care trebuie sa-l restituie la incetarea contractului. Dreptul de superficie dreptul de proprietate al unei cladiri construite pe terenul unei alte persoane ,precum si dreptul de folosinta asupra acestui teren Franciza dreptul asupra unui domeniu exclusiv sau asupra utilizarii exclusive,a unei formule,tehnici,design Licenta dreptul de a exploate un brevet de inventie prin cumparare Fondul comercial Reprezinta acele cheltuieli efectuate pentru mentinerea sau dezvoltarea potentialului de activitate al unitatii cum ar fi : clientela,vadul comercial etc. Alte imobilizari necorporale Programe informatice create de unitate sau achizitionate de terti pentru necesitatile proprii de utilizare Recunoasterea unui activ necorporal se face numai daca Se estimeaza ca intreprinderea va obtine beneficii economice viitoare pe seama activului respectiv Costul activului poate fi evaluat in mod credibil Recunoasterea activului necorporal conditii Distinctia clara a activului fata de fondul comercial Controlul asupra activului se realizeaza prin intermediul drepturilor legale Beneficiile economice viitoare decurg din din vanzarea produselor sau serviciilor,folosirea sau inchirierea activului,reducerea costurilor productiei viitoare. IAS 38 Active necorporale Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar,fara suport material si detinut pentru : Utilizarea in procesul de productie Furnizarea de bunuri sau servicii A fi inchiriate altora Scopuri administrative. Evaluarea imobilizarilor necorporabile- se face cu respectarea unor reguli si la diferite momente Evaluarea la intrare in societate a imobilizarilor corporale Achizitii separate de imobilizari necorporale Evaluarea se face la cost de achizitie (suma tuturor eforturilor de cumparare,transport si punere in functiune) Costul se bazeaza pe valoarea justa la data achizitiei Valoarea justa este data de pretul de piata (pretul curent) In lipsa pretului de piata se foloseste pretul celei mai recente achizitii similare Intrari prin incheiere de contract de leasing In contractele de leasing operational Evaluarea se face la valoarea reziduala si taxele vamale aferente Recunoasterea activului se face la data transferului de proprietate In contractele de leasing financiar Evaluarea se face la minimum dintre valoarea justa si valoarea actualizata a platilor minime de leasing Recunoasterea activului se face la momentul inceperii utilizarii (momentul inceperii dobandirii beneficiilor economice) Intrari prin aport in natura la capitalul social subscris Evaluarea la valoarea justa a actiunilor primite in schimbul activului care este egala cu valoarea justa a activului Achizitii prin intermediul unei subventii guvernamentale Evaluarea a valoarea justa Evaluarea se face la valoarea nominala plus cheltuieli directe Intrari prin schimb cu alte active Evaluarea se face la valoarea justa a activului primit.

Valoarea justa a activului primit este valoarea justa a activului cedat ajustate cu sumele platite/cedate. Imobilizari necorporae obtinute din productie proprie (generate intern) Faza de cercetare Un activ necorporal genereaza numai cheltuieli ale perioadei Un activ necorporal nu va fi recunoscut deoarece nu se poate demonstra ca genereaza beneficii viitoare Exemple de activitati de cercetare:obtinerea de noi cunostinte,cercetarea pentru alternative de materiale,aparate,produse,sisteme,servicii etc. Faza de dezvoltare Activul necorporal se poate identifica si demonstra ca va genera beneficii viitoare Recunoasterea unui activ necorporal (IAS 38) : Fezabilitatea tehnica a activului pentru a fi disponibil pentru utilizare sau vanzare Intentia pentru a finaliza activul pentru a fi folosit sau vandut Abilitatea de a folosi sau vinde activul necorporal Modul in care activul va genera posibile benficii viitoare Abilitatea de a evalua fidel cheltuiala atribuita activului in timpul dezvoltarii sale Evaluarea in bilant a imobilizarilor necorporale Tratamentul contabil de baza Recunoasterea in bilant a activelor necorporale la cost mai putin amortizarea cumulata si orice pierdere cumulata din depreciere Tratamentul contabil alternativ Dupa recunoasterea initiala,un activ necorporal sa fie contabilizat la valoarea reevaluata,aceasta fiind valoarea justa la data reevaluarii mai putin amortizarea cumulata si orice pierdere din depreciere cumulata ulterior Valoarea justa trebuie determinata prin raportare la o piata activa Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate,a.. valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la data bilantului. Tratamentul alternativ nu permite: Reevaluarea activelor necorporale care nu au fost recunoscute anterior ca active Recunoasterea initiala a activelor necorporale la alte valori decat costul lor Costul unui activ necorporal generat intern (estimat incepand cu data recunoasterii activului IAS 38) Chetuieli cu materiale si servicii consumate Salarii si alte costuri legate de personalul angajat direct Orice cheltuiala atribuita direct activului :taxele si amortizarea patentelor si licentelor Cheltuieli de regie necesare pentru a genera activul si care pot fi alocate pe o baza consecventa si rezonabila - prime de asigurari,chirii. Costul unui activ generat intern elemente care nu sunt cuprinse : Cheltuieli de regie indirecte (IAS 38) pentru : Comercializare Administrative Generale Pierderile din exploatare Aparute inainte ca activul sa realizeze performantele planificate Ineficientele in fazele de inceput Cheltuieli cu pregatirea personalului pentru exploatarea activului 28. Care sunt conturile n care se contabilizeaz activelor imobilizate necorporale Contabilitatea imobilizarilor necorporale se realizeaza cu ajutorul conturilor: CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZRI 20. IMOBILIZRI NECORPORALE 201 Cheltuieli de constituire (A)

203 Cheltuieli de dezvoltare (A) 205 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare (A) 207 Fond comercial 2071 Fond comercial pozitiv (A) 2075 Fond comercial negativ (P) 208. Alte imobilizri necorporale (A) 29. n ce constau definirea, structura, recunoaterea si evaluarea activelor imobilizate corporale Imobilizarile corporale (OMPF 1752/05) sunt active care sunt detinute si utilizate de o entitate: Sunt detinute de o entitate pentru a fi: Utilizate in productia proprie de bunuri si servicii Inchiriate tertilor Folosite in scopuri administrative Sunt utilizate pentru o perioada mai mare de un an Imobilizarile corporale (IAS 16) sunt activele care : Sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia proprie sau prestarea de servicii,inchiriate tertilor sau folosite in scopuri administrative Este posibil a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade Imobilizarile corporale structura : Terenuri Amenajari de terenuri Constructii Masini,utilaje si instalatii de lucru Aparate si instalatii de masura,control si reglare Mijloace de transport Animale si plantatii Mobilier,aparatura birotica,avansuri acordate pentru imobilizari corporale Imobilizari corporale in curs Investitii efectuate la imobilizarile luate cu chirie,concesiune,locatie pe baza de contract Imobilizarile puse partial in functiune,pentru care nu s-au facut formele de inregistrare Investitiile efectuate pentru descoperta (indepartarea stratului de pamant de deasupra zacamantului) Investittile efectuate pentru modernizarea imobilizarilor care majoreaza valoarea acestora Recunoasterea ca active (IAS 16) a imobilizarilor corporale Cand este posibila generarea de catre intreprindere de beneficii viitoare de pe urma utilizarii,inchirierii sau detinerii sale Cand costul activului poate fi masurat credibil Costul este format din Pretul de cumparare (exclusiv reducerile comerciale) Taxele vamale Taxele nerecuperabile Alte cheltuieli directe legate de punerea in functiune a activului :montaj,livrare si manipulare Evaluarea activelor corporale (OMPF 1752/05) Evaluarea la intrarea in patrimoniu Achizitia de imobilizari corporale Evaluarea la costul de achizitie Productia in regie proprie Evaluarea cuprinde : cheltuieli directe de productie,inclusiv costul indatorarii insumate cu cheltuieli indirecte Contracte de leasing Leasing operational :evaluarea la valoarea reziduala si taxele vamale la data intrarii activului Leasing financiar : evaluarea la valoarea actualizata a platilor minime de leasing in momentul recunoasterii activuui in contabilitatea locatorului Subventionarea prin programe de asistenta guvernamentala

Evaluarea la valoarea justa,valoarea subventiei va fi trecuta la venituri pe masura ce imobilizarea se amortizeaza Schimb cu alte active Evaluarea la valoarea justa a activului primit egala cu valoarea justa a activului cedat corectata cu valoarea oricaror sume transferate in numerar sau echivalent,pentru active diferite ca utilitate si valoare Evaluarea la valoarea activului primit egala cu valoarea contabila neta a activului cedat Aport de capital social Evaluarea se face prin expertiza tehnica efectuata de specialisti Donatie Evaluarea la valoarea justa Evaluarea la inventariere Evaluarea la inchiderea exercitiului financiar Tratamentul contabil de baza Evaluarea se face la cost mai putin amortizarea cumulata aferenta si orice pierdere cumulata din depreciere Tratamentul contabil alternativ Evaluarea se face la o valoare reevaluata,dupa recunoasterea ca activ,mai putin orice amortizare cand valoarea justa este valoarea de piata sau costul de inlocuire. Evaluarea la iesirea din patrimoniu Operatiunea de iesire definitiva din patrimoniu se face astfel : Casare Cedare Schimb cu alte active Donatie Aport la capitalul social al altei intreprinderi IAS 16 (55 si 56) Un element al imobilizarilor corporale trebuie eliminat din bilant cand acesta este cedat,scos din uz definitiv si nu se mai asteapta obtinerea unor beneficii viitoare in urma cedarii acestuia Castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unui element al imobilizarilor corporale trebuie determinate ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata,inclusiv cheltuielile ocazionate de acestea si trebuie recunoscute ca venit sau cheltuiala in contul de profit si pierderi. 30. Care sunt conturile n care se contabilizeaz activelor imobilizate corporale Contabilitatea imobilizarilor corporale se realizeaza cu ajutorul conturilor din Clasa 2 21. IMOBILIZARI CORPORALE (A) 211. Terenuri si amenajari de terenuri 2111. Terenuri 2112. Amenajari de terenuri 212. Constructii 213. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii 2131. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare 2133. Mijloace de transport 2134. Animale si plantatii 214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 23. IMOBILIZARI IN CURS (A) 231. Imobilizari corporale in curs 232. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 233. Imobilizari necorporale in curs 234. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE (P) 280. Amortizari privind imobilizarile necorporale 2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire 2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si altor drepturi si valori similare 2807. Amortizarea fondului comercial 2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale 281. Amortizari privind imobilizarile corporale 2811. Amortizarea amenajarilor de terenuri 2812. Amortizarea constructiilor 2813. Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor 2814. Amortizarea altor imobilizari corporale 31. n ce constau definirea, structura, recunoasterea si evaluarea activelor imobilizate financiare Imobilizarile financiare reprezinta investitii in titluri de valoare,imprumuturi si garantii acordate altor unitati. Imobilizarile financiare investitii financiare sau de portofoliu,cuprind valorile financiare investite de intreprindere in patrimoniul altor societati sub forma titlurilor de participare,altor titluri financiare imobilizate,creante atasate participatiilor,imprumuturi acordate si altor imobilizari financiare. Imobilizari financiare caracteristici: Nu au structura materiala Concentrare de resurse banesti in afara unitatii Sunt de durata medie si lunga Pot fi depreciate reversibil,pentru care se constituie ajustari Nu sunt supuse amortizarii Genereaza venituri financiare sub forma dividendelor,dobanzilor Imobilizari financiare structura Actiuni detinute la entitati afiliate drepturi sub forma de actiuni,sau alte titluri in capitalul altor entitati Interese de participare drepturi detinute in capitalul unei alte societati comerciale (peste 20%) Imobilizari financiare evaluare Evaluarea initiala Se face la costul de achizitie Cheltuielile accesorii se inregistreaza in cheltuielile de exploatare a exercitiului Evaluarea in bilant Se face la valoarea contabila mai putin ajustarile pentru depreciere cumulate Ajustarile se determina ca diferenta intre valoarea de intrare si valoarea justa stabilita la inventariere. 32. Care sunt conturile n care se contabilizeaz activelor imobilizate financiare Contabilitatea imobilizarilor financiare se tine cu ajutorul conturilor din Clasa 2: 26. IMOBILIZARI FINANCIARE 261. Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului (A) 262. Titluri de participare detinute la societati din afara grupului (A) 263. Imobilizari financiare sub forma de interese de participare (A) 265. Alte titluri imobilizate (A) 267. Creante imobilizate (A) 2671. Sume datorate de filiale 2672. Dobanda aferenta sumelor datorate de filiale 2673. Imprumuturi acordate pe termen lung 2674. Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung 2675. Creante legate de interesele de participare 2676. Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare 2677. Actiuni proprii - active imobilizate 2678. Alte creante imobilizate 2679. Dobanzi aferente altor creante imobilizate 269 .Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare (P)

33. Care este definirea si alte elemente teoretice privind amortizarea imobilizrilor Amortizare este recuperarea pe seama cheltuielilor a valorii de intrare Amortizarea reprezinta echivalentul valoric al deprecierii ireversibile a unor imobilizari datorate utilizarii lor,actiunii factorilor naturali,invechirii,progresului tehnic,etc. Amortizarea reprezinta alocarea (repartitia)valorii amortizabile a unei imobilizari pe durata sa de utilizare previzionata. Amortizarea ca proces de corectie a valorii imobilizarilor Amortizarea ca proces de transfer sau repartizare a costurilor imobilizarilor asupra cheltuielilor exercitiului Amortizarea ca sursa de finantare a rennoirii imobilizarilor Valoarea amortizabila a unei imobilizari corporale sau necorporale este egala cu valoarea sa contabila,astfel : Aceasta valoare trebuie alocata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utila a activului Amortizarea se calculeaza prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii contabile (de intrare) a imobilizarilor corporale sau necorporale. Valoarea amortizabila (IAS 16) se determin prin scaderea valorii reziduale din valoarea de intrare. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu data punerii in functiune Investitiile sau capacitatile puse in functiune partial sau total carora nu li s-au intocmit forme de inregistrare ca mijloace fixe sunt supuse amortizarii Amortizarea bunurilor concesionate,inchiriate sau in locatie de gestiune se calculeaza,suporta de catre persoana care le are in proprietate. Valoarea amortizarii este recunoscuta drept cheltuiala. Evaluarea amortizarii criterii : Durata normala de functionare (mijloace fixe) Durata limitativa stabilita prin lege (imobilizarile necorporale) In functie de volumul activitatii obtinute In functie de rata dobanzii 34. Care sunt sistemele ( metodele ) de amortizare Amortizarea liniara Repartizarea uniforma a valorii de intrare a imobilizarilor pe toata durata de viata utila a acestora si includerea acestor valori pe cheltuieli de exploatare Aa = Vi x Ca in care Ca = 100/D; sau Aa = Vi/D unde: Aa = amortizarea anuala Vi = valoarea de intrare Ca = cota de amortizare D = durata de amortizare Amortizarea degresiva Presupune multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu coeficientii prevazuti de lege 1,5 daca durata de utilizare este intre 2 si 5 ani inclusiv 2 daca durata de utilizare este intre 5 si 10 ani 2,5 daca durata de utilizare>10 ani Fara influenta uzurii morale In primul an se aplica amortizarea degresiva la valoarea contabila a mijloacelor fixe In urmatorii ani se aplica cota de amortizare degresiva la valoarea ramasa de recuperat Cu influenta uzurii morale Durata de utilizare aferenta regimului liniar recalculata in functie de cota de amortizare degresiva DUR = 100/Ca Durata de amortizare in care se realizeaza amortizarea integrala DUI=DN-DUR unde DN este durata normala conform catalogului Durata de amortizare in care se aplica regimul de amortizare liniara DUL =DUI-DUD Durata de utilizare aferenta uzurii morale pentru care nu se mai calculeaza amortizarea DUM =DN-DUI Pentru mijloacele fixe cu o durata de utiulizare sub 5 ani nu se calculeaza influenta uzurii morale

Amortizarea accelerata Consta in includerea pe cheltuieli a amortizarii de 50% din valoarea de intrare in primul an In exercitiile urmatoare,se continua dupa metoda amortizarii liniare 35. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind imobilizrile necorporale La infiintarea societatii se efectueaza cheltuieli cu plata in numerar:taxe de autentificare acte,taxe obtinere autorizatii,taxa de inregistrare la ORC,cheltuieli pentru emisiunea de actiuni din contul bancar. Aceste cheltuieli se amortizeaza in 2 ani,dupa care se scot din evidenta. Cheltuieli de constituire cu plata in numerar toate taxele : 201 = 5311 Cheltuieli de constituire Casa in lei Cheltuieli de emisiuni de actiuni platite din contul curent 201 = 5121 Cheltuieli de constituire Conturi la banci in lei Amortizarea aferenta primului an 6811 = 2801 Cheltuieli de exploatare Amortizarea cheltuielilor privind amortizarea imobilizarilor de constituire Amortizarea aferenta celui de-al doilea an 6811 = 2801 Cheltuieli de exploatare Amortizarea cheltuielilor privind amortizarea imobilizarilor de constituire Scoaterea din evidenta in urma amortizarii integrale 2801 = 201 Amortizarea cheltuielilor Cheltuieli de constituire Amortizarea unui proiect de dezvoltare,care se amortizeaza in 5 ani. Receptia proiectului de dezvoltare % = 404 Furnizori de imobilizari 203 Cheltuieli de dezvoltare 4426 TVA deductibila Achitarea datoriei fata de furnizor,prin banca 404 = 5121 Furnizori de imobilizari Conturi la banci in lei Inregistrarea amortizarii pe primul an (metoda liniara) - similar pentru inca 4 ani. 6811 = 2803 Cheltuieli privind amortizarea Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare imobilizarilor Scoaterea din evidenta a proiectului amortizat integral 2803 = 203 Amortizarea cheltuielilor Cheltuieli de dezvoltare de dezvoltare Procedeu tehnologic construit si brevetat,pentru care se fac o serie de cheltuieli,cost impozabil in 3 ani.Dupa 2 ani,brevetul se vinde unei societati.Procedeul este recunoscut ca o imobilizare necorporala. Receptia procedeului brevetat 205 = 721 Concesiuni,brevete si Venituri din productia alte drepturi si valori similare de imobilizari necorporale Amortizarea brevetului in primul an de folosinta ( metoda liniara)-similar pentru anul urmator 6811 = 2805 Cheltuieli de exploatare Amortizarea concesiunilor privind amortizarea imobilizarilor brevetelor si a altor valori similare Vanzarea brevetului 461 = %

Debitori diversi 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 4427 TVA colectata Incasarea pretului 5121 = 461 Conturi la banci in lei Debitori diversi Scoaterea din evidenta a brevetului vandut % = 205 Concesiuni,brevete si alte drepturi si valori similare 2805 Amortizarea concesiunilor brevetelor si alte drepturi si valori similare 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 36. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind imobilizrile corporale O societate cumpara un teren de la o persoana fizica,fara TVA si il achita prin casierie : Inregistrarea terenului cumparat 2111 = 462 Terenuri Creditori diversi Achitarea valorii terenului 462 = 5311 Creditori diversi Casa in lei O societate vinde teren inregistrat la o valoare, la un pret negociat mai mare,cu TVA cu incasare prin banca,pe baza de factura fiscaa : Vanzarea terenului 461 = % Debitori diversi 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 4427 TVA colectata Incasarea valorii terenului prin banca 5121 = 461 Conturi la banci in lei Debitori diversi Scoaterea terenului din gestiune 6583 = 2111 Cheltuieli privind activele Terenuri cedate si alte operatiuni de capital Se executa cu forte proprii o imprejmurie a terenului,care se amortizeaza in 3 ani,dupa care se scoate din patrimoniu Receptia amenajarilor prin proces verbal 2112 = 722 Amenajari de terenuri Venituri din productia de imobilizari Amortizarea lucrarilor de amenajare ( similar pentru anii urmatori) 6811 = 2811 Cheltuieli de exploatare Amortizarea amenajarilor de teren privind amortizarea imobilizarilor Scoaterea din activul patrimonial a amenajarilor de terenuri pe baza procesului verbal de

scoatere din folosinta 2811 = 2112 Amortizarea amenajarilor Amenajari de terenuri de terenuri Achizitionarea unui utilaj cu plata in avans furnizorului si TVA,plata se face prin efect de plata acceptat de furnizor,dupa ce s-a retinut avansul. Plata avansului (extras de cont) % = 5121 Conturi la banci in lei 232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 4426 TVA deductibila Receptia utilajului in baza procesului verbal de receptie % = 404 Furnizori de imobilizari 2131 Echipamente tehnologice (masini,utilaje si instalatii de lucru) 4426 TVA deductibil Retinerea avansului % = 232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 404 = 4426 TVA deductibila Plata furnizorului prin efect comercial 404 = 405 Furnizori de imobilizari Efecte de platit pentru imobilizari Iesirea unor instalatii datorata unor calamitati naturale: Valoarea de inregistrare si amortizarea conform procesului verbal de constatare % = 2131 Echipamente tehnice (masini,utilaje si instalatii de lucru) 2813 Amortizarea echipamentelor tehnice (masini,instalatii,instalatii de lucru) 671 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare Inregistrarea TVA aferent valorii neamortizate 635 = 4427 Cheltuieli cu alte impozite, TVA colectata taxe si varsaminte asimilate 37. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind imobilizrile financiare O societate mama achizitioneaza - prin intermediul unei societati de valori mobiliare,contra unui comision - de la o filiala a grupului,actiuni. Dupa primul an se incaseaza dividende Societatea vinde un numar de actiuni la pret pe actiune cu incasarea prin banca Achizitionarea actiunilor : 261 = 5121

Actiuni detinute la entitatile afiliate Plata comisionului 622 = Cheltuieli privind comisioanele si onorariile Incasarea dividendelor in primul an 5121 = Conturi la banci in lei Vanzarea actiunilor 461 Debitori diversi

Conturi la banci in lei

5121 Conturi a banci in lei

7611 Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate 7641 Venituri din actiuni detinute financiare cedate

Incasarea creantei 5121 = 461 Conturi la banci in lei Debitori diversi Scoaterea din evidenta a titlurilor vandute 6641 = 261 Cheltuieli privind imobilizarile Actiuni detinute la entitatile financiare cedate afiliate Aport in natura de mijloace fixe,valoarea de inregistrare a utilajului,valoarea de aport,valoarea amortizata,valoarea ramasa neamortizata pentru care se primesc titluri de participare. Scoaterea din patrimoniu a utilajelor si transformarea lor in titluri de participare % = 2131 Echipamente tehnice (masini,utilaje si instalatii de lucru 2813 Amortizarea instalatiilor,mijloacelor de transport animale si plantatii 265 Alte titluri imobilizate 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 38. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind ajustrile pt deprecierea si pierderea de valoare a imobilizrilor Ajustari pentru deprecierea mijoacelor de transport,astfel : Valoare contabila Valoare de inventar La sfarsitul exercitiului financiar I depreciere La sfarsitul exercitiului financiar II - depreciere si ajustare majorata La sfarsitul exercitiului financiar II - depreciere si diminuarea ajustarii La sfarsitul exercitiului financiar IV - ajustarea se anuleaza deoarece ramane fara obiect Constituirea ajustarii la sfarsitul exercitiului I 6813 = 2913 Cheltuiei de exploatare privind Ajustari pentru deprecierea mijloacelor provizioanele pentru deprecierea de transport imobilizarilor Majorarea ajustarii la sfarsitul exercitiului II 6813 = 2913 Cheltuiei de exploatare privind Ajustari pentru deprecierea mijloacelor provizioanele pentru deprecierea de transport imobilizarilor Diminuarea ajustarii la sfarsitul exercitiului III

2913 = 7813 Ajustari pentru deprecierea Venituri din ajustari pentru mijloacelor de transport deprecierea imobilizarilor Anularea ajustarii la sfarsitul exercitiului IV,ramanand fara obiect 2913 = 7813 Ajustari pentru deprecierea Venituri din ajustari pentru mijloacelor de transport deprecierea imobilizarilor Un agent acorda un imprumut pe termen lung,cu dobanda,rambursabil in rate egale intr-o perioada de 5 ani. La prima scadenta,debitorul nu-si achita transa si se constituie o ajustare,care apoi,dupa incasarea primei rate din imprumut se diminueaza cu prima transa. Acordarea imprumutului 2675 = 5121 Imprumuturi acordate pe termen Conturi la banci in lei lung Inregistrarea dobanzii aferente imprumutului 2674 = 766 Dobanda aferenta imprumutului Venituri din dobanzi acordat pe termen lung Ajustarea pentru transa I-a plus dobanda 6863 = 2966 Cheltuieli financiare privind Ajustari pentru deprecierea imprumuturilor ajustarile pentru deprecieri pe termen lung Incasarea transei fara dobanda aferenta si diminuarea ajustarii cu valoarea transei 5121 = 2675 Conturi la banci in lei Imprumuturi acordate pe termen lung 2966 = 7863 Ajustari pentru deprecierea Venituri financiare din ajustari imprumuturilor pe termen lung pentru deprecierea imobilizarilor financiare 39. n ce const definirea, clasificarea ,recunoaterea si evaluarea stocurilor Definirea stocurilor OMPF 1752/2005 si IAS 2 - Stocuri Stocurile sunt active circulante Detinte pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii In curs de productie,in vedrea vanzarii Sunt sub forma de materii prime,materiale si alte consumabile,ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii Stocurile si productia in curs de executie reprezinta,dupa caz,bunurile materiale,lucrari si servicii destinate a fi consumate la prima lor utilizare,sa fie vandute in situatia in care au starea de marfa sau produse rezultate din prelucrare,precum si productia in curs de executie aflata sub forma productiei tereminate. In contabilitatea financiara stocurile sunt clasificate si delimitate in functie de 4 criterii : Fizic Destinatie Faza ciclului de exploatare Locul de creare a gestiunii Structuri informationale ale stocurilor : Structura financiara standardizata este proprie gestiunii si contabilitatii financiare si opereaza pe doua criterii : Destinatia Faza ciclului de exploatare Structura interna (de gestiune) este necesara dar nestandardizata,opozabila contabilitatii de gestiune si opereaza pe criteriile : - Fizic - Locul de creare al gestiunilor

Clasificarea stocurilor din punct de vedere al destinatiei lor : Materii prime,materiale consumabile,materiale de natura obiectelor de inventar Materiile prime,materialele consumabile bunuri care participa direct sau indirect la procesul de fabricatie si care se regasesc partial sau total sau ajuta la realizarea produsului finit Materialele de natura obiectelor de inventar reprezinta Bunuri care nu indeplinesc cumulativ conditiile de a fi incluse in categoria imobilizarilor corporale Echipamentele de lucru,de protectie si imbracaminte speciala (NPM) SDV si AMC,mecanismele,matritele si alte bunuri similare Baracamente si amenajari provizorii de santier :baraci,podete,schele, imprejmuiri Produse finite si productia in curs de executie Stocuri de produse : Semifabricatele sunt bunuri care au parcurs fazele procesului de fabricatie dintr-o sectie si urmeaza a fi prelucrate in continuare intr-o alta sectie,sau se livreaza tertilor ca atare Produse finite bunuri care au parcurs toate fazele procesului de fabricatie si pot fi livrate tertilor ca produse finite Produse reziduale,cuprind :deseuri,rebuturi,materiale recuperabile Productia in curs de executie sau productia neterminata Produsele care nu au parcurs toate fazele procesului tehnologic si care urmeaza in continuare celelalte faze,ele nu pot fi livrate ca atare Produsele terminate,dar care nu au fost supuse receptiei tehnice de calitate Lucrarile si serviciile in curs de executie Stocuri aflate la terti Achitate si lasate in custodia tertilor Trimise spre prelucrare tertilor Trimise spre depozitare tertilor Aflate in curs de aprovizionare Achitate dar nesosite Sosite dar nereceptionate Marfuri,ambalaje si alte active detinute pentru a fi vandute Marfuri bunuri achizitionate din afara unitatii pentru a fi vandute in aceeasi stare,fara a se executa vreo operatie de prelucrare suplimentara Materii prime,materiale,obiecte de inventar achizitionate pentru consumul propriu insa oferite spere vanzare tertilor Stocuri de productie obtinute din productia proprie,care se vand prin magazinele proprii de desfacere. Stocuri de ambalaje Ambalajele sunt bunuri cu ajutorul carora se asigura pastrarea si protectia marfurilor pe timpul transportului si descarcarilor Ambalaje clasificare : Ambalaje care circula pe principiul vanzarii-cumpararii Ambalaje cumparate si utilizate in procesul de productie Ambalaje cumparate si livrate odata cu bunurile livrate,facturate distinct sau incluse in pretul marfii Ambalaje care circula pe principiul restituirii Ambalaje obtinute din productia proprie,care ulterior se vand ca marfuri Animalele si pasarile (folosite pentru reproductie,productie,ingrasat) si coloniile de albine Animalele tinere care urmeaza a fi trecute la munca Animalele la ingrasat care urmeaza a fi vandute sau sacrificate Colonii de albine Evaluarea se face la cost de achizitie,de productie,pret standard Cresterea in greutate se face la pret de productie,pret standard Recunoasterea stocurilor Recunoasterea stocurilor se face ca si in cazul imobilizarilor (IAS 2):

Este posibila realizarea de beneficii economice viitoare Se poate estima in mod credibil un cost sau o valoare Evaluarea stocurilor La intrarea in intreprindere L 82/91 bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare denumita valoare contabila Achizitia de la furnizori Evaluarea la costul de achizitie Costul de achizitie cuprinde : Pretul de cumparare Taxele vamale Taxele nerecuperabile Cheltuieli de transport,manipulare si alte cheltuieli directe TVA Produse in cadrul intreprinderii Evaluarea la costul de productie Costul de productie cuprinde Cheltuieli directe de productie Cheltuieli indirecte alocate,legate de fabricarea bunurilor Metodele pentru determinarea costului de productie Metoda costului standard Metoda pretului cu amanuntul Intrare prin subventionare Valoarea de intrare la evaluare este data de valoarea corespunzatoare subventiilor guvernamentale Recunoasterea subventiilor se face pe baza sistematica ca venit corespunzator cheltuielilor pe care aceste subventii le compenseaza Subventia reprezentata de transferul unui activ nemonetar este evaluata la valoarea justa Subventiile guvernamentale pentru active se prezinta ca venit amanat sau prin deducerea subventiilor din valoarea contabila a activului Intrare prin aporturi in natura la capitalul social Evaluarea la valoarea de aport stabilita in urma evaluarii Stocurile obtinute cu titlu gratuit se evalueaza la valoarea justa de utilitate La inchiderea exercitiului financiar Metoda FIFO valoarea actuala Metoda CMP CMP = (Vsi+Vi) : Qsi+Qi ; Ve = CMP x Qe Metoda LIFO; K = (stoc initial al diferentelor de pret+diferente de pret cumulate)/(stoc initial al stocurilor la pret standard+valoarea cumulata la pret standard) La iesirea din intreprindere,sau data consumului La inventariere Evaluarea se face la valoarea actuala denumita si valoarea de inventar Valoarea acestuia se stabileste n functie de utilitatea bunului,starea acestuia si pretul pietii La inventariere se stabilesc diferente cantitative dintre situatia faptica si cea scriptica din contabilitate In situatiile financiare anuale,stocurile se inregistreaza la valoarea cea mai mica dintre valoarea contabila si valoarea de inventar. 40. Care sunt documentele utilizate pt.evidenta operativ a stocurilor Operatiuni de aprovizionare de la furnizori Comenzi Contracte economice Confirmare de comanda Bunuri livrate de furnizori

Aviz de insotire a marfii Factura fiscala Lipsuri constatate la receptia transportului Proces verbal de constatare Receptia cantitativa efectuatat de gestionar NIR Evidenta operativa la magazie Fisa de magazie Eliberarea materialelor din magazie Bonul de predare-transfer-restituire Predarea la magazie a produselor din productia proprie Aviz de insotire a marfii Bunuri trimise in prelucrare la terti Aviz de insotire cu mentiunea-prelucrare la terti. Livrarea de produse si marfa Dispozitie de livrare Aviz de insotire Factura fiscala 41. n ce const contabilitatea analitic a stocurilor Metoda operativ contabila pe solduri Tinerea unei evidente cantitative a stocurilor Preluarea in cursul lunii a stocurilor inregistrate si efectuarea controlului Intocmirea la sfarsitul lunii a registrului stocurilor Metoda cantitativ valorica pe fise de cont analitice La depozit se face inregistrarea cantitativa a intrarilor si iesirilor de stocuri Contabilitatea se face pe baza de borderou de predare Inregistrarea documentelor in fise de cont analitice Periodic,se verifica concordanta inregistrarilor intre fisele de magazie si fisele de cont analitice La sfarsitul lunii se face balanta analitica Metoda global valorica organizarea evidentei valorice atat la nivelul gestiunii cat si in contabilitate La nivelul de gestiune se intocmeste raportul de gestiune In contabilitate se deschide fisa de cont analitic pentru valori materiale Lunar se face controlul concordantei inregistrarilor : Soldurile finale din registrul de gestiune cu fisele de cont analitic 42. n ce const contabilitatea sintetic a stocurilor Metoda inventarului permanent Toate operatiunile sa fie inregistrate pe baza documentelor justificative cantitativ si valoric in conturile corespunzatoare de stocuri la cost de achizitie pret standard pret de factura permite cunoasterea in orice moment a marimii stocurilor este obligatorie pentru marile intreprinderi Metoda inventarului intermitent Stabileste lunar iesirile si le inregistreaza in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor Conturile de stocuri se debiteaza lunar cu soldurile de la inventariere si se crediteaza cu cu ocazia includerii in cheltuieli a soldurilor constatate la sfarsitul perioadei precedente Intrarile de stocuri se inregistreaza direct pe chetuieli Valoarea iesirilor de stocuri : valoarea iesirilor=val.stocuri initiale+val.intrari-val.stocuri finale Metoda nu sesizeaza diferenta dintre pierderi,sustrageri si iesiri Este recomandata IMM 43. Care sunt conturile cu ajutorul crora se realizeaz contabilitatea sintetic a stocurilor
30. STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE 301. Materii prime 302. Materiale consumabile

3021. Materiale auxiliare 3022. Combustibili 3023. Materiale pentru ambalat 3024. Piese de schimb 3025. Seminte si materiale de plantat 3026. Furaje 3028. Alte materiale consumabile 303. Materiale de natura obiectelor de inventar 308. Diferente de pret la materii prime si materiale 33. PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE 331. Produse in curs de executie 332. Lucrari si servicii in curs de executie 34. PRODUSE 341. Semifabricate 345. Produse finite 346. Produse reziduale 348. Diferente de pret la produse 35. STOCURI AFLATE LA TERTI 351. Materii si materiale aflate la terti 354. Produse aflate la terti 356. Animale aflate la terti 357. Marfuri aflate la terti 358. Ambalaje aflate la terti 36. ANIMALE 361. Animale si pasari 368. Diferente de pret la animale si pasari 37. MARFURI 371. Marfuri 378. Diferente de pret la marfuri 38. AMBALAJE 381. Ambalaje 388. Diferente de pret la ambalaje

44. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind stocurile de materie prim si materiale consumabile Metoda inventarului permanent Se realizeaza achizitii de materii prime la pret de achizitie,cu TVA,se dau in conum in totalitate Achizitii de materii prime conform facturii % = 401 Furnizori 301 Materii prime 4426 TVA deductibila Materiile prime se dau in consum,conform bonului de consum 601 = 301 Cheltuieli cu materii prime Materii prime Plata furnizorului din contul bancar,cnf extras de cont: 401 = 5121 Furnizori Conturi la banci in lei Cheltuieli de transport achitate in numerar,conform registrului de casa % = 5311 Casa in lei 301 Materii prime 4426 TVA deductibila Alocarea cheltuielilor de transport 601 = 301 Cheltuieli cu materii prime Materii prime

Societatea inregistreaza intrari de materiale consumabile din: Aport in natura la capital de la entitatile afiliate de la o subunitate Cumpara din avansuri de trezorerie Plusuri de inventar Primite gratuit Aport in natura,cnf pv predare-primire 302 = 456 Materii prime Decontari cu asociatii privind capitalul Materiale consumabile primite de la unitati afiliate,cnf factura 302 = 451 Materii prime Decontari intre entitati afiliate Materiale consumabile primite de la o subunitate,cnf factura 302 = 481 Materii prime Decontari intre unitate si subunitati Materiale consumabile cumparate din avansuri de trezorerie 302 = 542 Materii prime Avansuri de trezorerie 302 = 601 Materii prime Cheltuieli cu materii prime Materiale consumabile primite cu titlu gratuit,cnf. Pv predare-primire 302 = 7582 Materii prime Venituri din donatii si subventii primite 45. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind stocurile de materiale de natura obiectelor de inventar Se aprovizioneaza cu AMC conform facturii,cu TVA,la pret standard. Receptia pe baza avizului de expeditie,factura soseste mai tarziu Se plateste din avans de trezorerie Materialele AMC se dau in folosinta in totalitate. Dupa uzura completa,se caseaza si rezulta piese de schimb evaluate la valoare. Receptia obiectelor de inventar pe baza avizului de expeditie % = 408 Furnizori facturi nesosite 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 308 Diferente de pret la materii si materiale 4428 TVA neexigibila La sosirea facturii se confirma receptia 408 = 401 Furnizori facturi nesosite Furnizori TVA devine deductibila 4426 = 4428 TVA deductibila TVA neexigibila Plata furizorului din avansul de trezorerie 401 = 542 Furnizori Avansuri de trezorerie Materialele de natura obiectelor de inventar se dau in consum 603 = % Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

303 Materiale de natura obiectelor de inventar 308 Diferente de pret la materii si materiale Evidenta extracontabila a AMC date in folosinta Debit 8038 Alte valori in afara bilantului Piese de schimb recuperate la casare 3024 = 7588 Piese de schimb Alte venituri din exploatare Scoaterea din evidenta extracontabila a aparatelor casate Credit 8038 Alte valori in afara bilantului Societatea procura de la furnizori echipamente de lucru la cost de achizitie cu TVA,care se distribuie la salariati contra plata cu reducere de 50%,ce se incaseaza prin casierie,iar restul se include in cheltuieli intr-o perioada de 3 luni. Receptia echipamentului de lucru conform facturii % = 401 Furnizori 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 4426 TVA deductibila Distribuirea echipamentului pentru salariati cu suportarea de 50% resturile incluzandu-se pe cheltuieli anticipate ale unitatii % = 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 4282 Alte creante in legatura cu personalul 471 Cheltuieli inregistrate in avans TVA colectata aferenta valorii echipamentului suportata de salariati 4482 = 4427 Alte creante in legatura TVA colectata cu personalul Incasarea de la salariati a cotei de 50% 5311 = 4282 Casa in lei Alte creante in legatura cu personalul Includerea esalonata pe cheltuieli a cotei de 50% suportata de societate 603 = 471 Cheltuieli privind materialele Cheltuieli inregistrate iin avans de natura obiectelor de inventar 46. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind productia n curs de executie Societatea realizeaza cheltuieli pentru o productie care nu parcurge toate fazele procesului de productie (productie neterminata) :materii prime,materiale auxiliare,salarii. La sfarsitul lunii se face inventarul si se stbileste volumu si costul produselor neterminate La inceputul lunii urmatoare se face destocarea stocului de productie determinata pentru continuarea procesului de productie Cheltuieli cu materia prima conform bonului de consum 601 = 301 Cheltuieli cu materia prima Materii prime

Cheltuieli cu materialele auxiliare conform bonului de consum 6021 = 3021 Cheltuieli cu materialele Materiale auxiliare auxiliare Cheltuieli cu salarii conform statelor de plata 641 = 421 Cheltuieli cu salariile Personal salarii datorate auxiliare La sfarsitul lunii se inregistreaza costul productiei neterminate stabilite la inventariere conform pv de inventariere 331 = 711 Produse in curs de executie Variatia stocurilor La inceputul lunii urmatoare se face stornarea pentru continuarea productiei 711 = 331 Variatia stocurilor Productia in curs de executie O societate de prestari servicii executa o lucrare pentru un beneficiar,care insa nu a fost terminata si receptionata la sfarsitul lunii,dar s-au facut cheltuielile: materiale,salarii ;lucrarea se continua luna urmatoare. Cheltuieli cu materialele conform bonului de consum 602 = 302 Cheltuieli cu materialele Materiale consumabile consumabile Cheltuieli cu salariile 641 = 421 Cheltuieli cu salariile personalului Personal salarii datorate Inregistrarea lucrarii nereceptionate,determinata pe baza situatiilor de lucrari 332 = 711 Lucrari si servicii in curs Variatia stocurilor de executie Stornarea la inceputul lunii urmatoare 711 = 332 Variatia stocurilor Lucrari si servicii in curs de executie Stornarea in rosu 332 = 711 Lucrari si servicii in curs Variatia stocurilor de executie 47. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind stocurile de semifabricate Se obtin din productie semifabricate,se inregistreaza la pret standard,costul de productie si diferenta favorabila de pret Receptia semifabricatelor obtinute din procesul de productie % = 711 Variatia stocurilor 341 Semifabricate 348 Diferente de pret la produse Eliberarea semifabricatelor pentru a fi prelucrate in alte sectii 711 = % Variatia stocurilor 341 Semifabricate 348 Diferente de pret la produse

48. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind stocurile de produse finite Societatea efectueaza pentru obtinerea de produse finite urmatoarele cheltuieli : mateii prime,materiale consumabile,salarii,amortismente,materiale de natura obiecteor de inventar,energie-apa si se obtin produse finite la un cost care se vand clientilor la pretul de vanzare cu TVA. Cheltuieli cu materia prima 601 = 301 Cheltuieli cu materiile prime Materii prime Cheltuieli cu materialele consumabile 602 = 302 Cheltuieli cu materiaele Materiale consumabile consumabile Cheltuieli cu salariile 641 = 421 Cheltuieli cu salariile Personal salarii datorate personalului Cheltuieli cu amortizarea 6811 = 281 Cheltuieli de exploatare privind Amortizari privind imobilizari corporale amortizarea imobilizarilor Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar 603 = 303 Cheltuieli privind materialele Materiale de natuera obiectelor de de natura obiectelor de inventar inventar Cheltuieli cu energia si apa % = 401 Furnizori 605 Cheltuieli privind energia si apa 4426 TVA deductibila Se receptioneaza produsele finite din procesul de productie la cost efectiv 345 = 711 Produse finite Variatia stocurilor Vanzare la clienti 4111 Clienti

701 Venituri din vanzarea produselor 4427 TVA colectata Se descarca gestiunea cu costul efectiv al produselor vandute 711 = 345 Variatia stocurilor Produse finite 49. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind stocurile de produse reziduale O societate obtine din procesul de productie deseuri la o valoare pe care le vinde ulterior la un pret cu TVA si incasare prin casierie.Se retine 3% pentru fondul de mediu prin stopaj la sursa. Inregistrari la societatea detinatoare de deseuri Produse reziduale din procesul de productie 346 = 711 Produse reziduale Variatia stocurilor Vanzarea produselor reziduale,cu evidentierea distibctra a comisonului de 3% 4111 = 703 Clienti Venituri din vanzarea produselor reziduale

Descarcarea gestiunii de produse reziduale vandute 4426 = 4427 TVA deductibila TVA colectata Incasarea prin casierie a facturii,mai ptin 3% care se inregistreaza la cheltuieli cu alte taxe (se inscrie pe factura taxare inversa) 711 = 345 Variatia stocurilor Produse finite Inregistrari la societatea colectoare de deseuri Achizitionarea deseurilor 346 = 401 Produse reziduale Furnizori 4426 = 4427 TVA deductibila TVA colectata Inregistrarea fondului de mediu 401 = 447 Furnizori Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate Achitarea facturii 401 = 5311 Furnizori Casa in lei Varsarea prin banca a fondului de mediu ( comision de 3%) 447 = 5121 Fonduri speciale Taxe Conturi la banci in lei varsaminte asimilate 50. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind stocurile aflate la terti Materii prime primite de la furnizori cu TVA,care nu se receptioneaza imediat,ci ulterior Materii prime sosite si nereceptionate % = 401 Furnizori 351 Materii si materiale aflate a terti 4428 TVA neexigibila Se receptioneaza materii prime sosite ulterior 301 = 351 Materii prime Materii si materiale aflate la terti TVA devenita deductibila 4426 = 4428 TVA deductibila TVA neexigibila Societatea trimite la alta unitate materiale de o valoare si doreste sa le prelucreze si sa le transforme in obiecte de inventar,cheltuieile de prelucare cu TVA Materiale trimise la prelucrare 351 = 302 Materii si materiale aflate Materiale consumabile la terti Receptia materialelor transformate in obiectre de inventar 303 = 351 Materiale de natura Materii si materiale aflate la terti obiectelor de inventar Cheltuieli de prelucrare cu TVA % = 401 Furnizori 303 Materiale de natura obiectelor de inventar

4426 TVA deductibila Plata costului prelucrarii 401 = 5121 Furnizori Conturi la banci in lei 51. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind stocurile de animale si psri O societate obtine din productie proprie animale tinere de o valoare evaluata pe proces verbal. Cheltuielile cu furajarea,sporul de greutate evaluat.Distribuirea animalelor se face astfel : pentru productie,pentru reproductie,pentru ingrasat,pentru animale de munca,pentru vanzare cu TVA. Consum de furaje speciale pentru hrana animalelor tinere : 361/01 = 711 Animale tinere Variatia stocurilor 6026 = 3026 Cheltuieli privind furajele Furaje Spor in greutate si crestere in maturitate 361/01 = 711 Animale tinere Variatia stocurilor Inregistrarea animalelor tinere trecute la productie (lana,oua,lapte) 361/02 = 361/01 Animale de productie Animale tinere Inregistrarea animalelor tinere trecute la reproductie 361/03 = 361/01 Animale de reproductie Animale tinere Inregistrarea animalelor tinere trecute la ingrasat 361/04 = 361/01 Animale la ingrasat Animale tinere Animale maturizate trecute la animale de munca 711 = 361/01 Variatia stocurilor Animale tinere Animalele sunt trecute la mijloace fixe 2134 = 722 Animale si plantatii Venituri din productia de imobilizari corporale Vanzarea animalelor tinere catre alte unitati agricole 4111 = % Clientii 708 Venituri din activitati diverse 4427 TVA colectata Descarcarea gestiunii de animalele vandute 711 = 361/01 Variatia stocurilor Animale tinere 52. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind stocurile de mrfuri O societate comerciala cu ridicata achizitioneaza marfuri la pret de achizitie si TVA,face receptia in baza avizului de insotire,factura sosind ulterior,acorda furnizorului un avans si pune adaos comercial.Evidenta marfurior se tine la pret cu amanuntul :pret de achizitie,adaos comercial si TVA neexigibil.Scontul furnizorului.La decontare se retine avansul iar pentru diferenta de plata se accepta bilet la ordin care apoi se plateste din contul bancar.Marfurile se vand unitatilor cu amanuntul. Avans acordat furnizorului 409 = 5121 Furnizori debitori Conturi la banci in lei Receptia marfii pe baza avizului de insotire % = 408 Furnizori facturi nesosite

371 Marfuri 4428 TVA neexigibila Factura care confirma receptia 408 = 401 Furnizori facturi nesosite Furnizori Trecerea TVA de la neexigibila la TVA deductibila 4426 = 4428 TVA deductibila TVA neexigibila Inregistrarea TVA neexigibila 371 = 378 Marfuri Diferente de pret la marfuri Inregistrarea scontului acordat de furnizor 401 = 767 Furnizori Venituri din sconturi obtinute Retinerea avansului 401 = 409 Furnizori Furnizori - debitori Plata cu bilet la ordin 401 = 403 Furnizori Efecte de platit Decontarea efectului comercial (biletului la ordin)la scadenta 403 = 5121 Efecte de platit Conturi la banci in lei Marfurile se vand unitatilor cu amanuntul 4111 = % Clientii 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata Se incaseaza factura de a client 5121 = 4111 Conturi la banci in lei Clientii Se descarca gestiunea depozitului cu ridicata pentru marfurile vandute % = 371 Marfuri 607 Cheltuieli privind marfurile 378 Diferente de pret la marfuri 4428 TVA neexigibila O societate de comert exterior realizeaza importuri pe care le vinde in valuta la unitatile din tara. Cheltuielile sunt : valoarea marfii,cheltuieli pe parcursul extern,taxe vamale,comision vamal,TVA. Cursul valutar la data intocmirii facturii.Pentru acest import se deschide un acreditiv.La data decontarii facturii cursul valutar.Adaosul comercial. Se deschide acreditivul 5412 = 5124 Acreditive in devize Conturi la banci in devize Soseste marfa in vama si se inregistreaza factura furnizorului 371 = 401 Marfuri Furnizori

Se inregistreaza taxele vamale 371 = 446 Marfurile Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate Se inregistreaza comisionul vamal 371 = 446 Marfurile Alte taxe,impozite si varsaminte asimilate TVA deductibil aferent marfurilor in vama 4426 = 446 TVA deductibila Alte taxe,impozite si varsaminte asimilate Se achita taxele de import 446 = 5121 Alte impozite,taxe si Conturi la banci in lei varsaminte asimilate Adaosul comercial la marfa importata 371 = 378 Marfuri Diferente de prt la marfuri Inregistrarea diferentei de curs valutar la decontarea facturii 665 = 401 Cheltuieli din diferentele Furnizori de curs valutar Inregistrarea diferentei de curs valutar pentru valuta din acreditiv 5412 = 765 Acreditive in devize Venituri din diferente de curs valutar Achitarea furnizorului din acreditivul deschis 401 = 5412 Furnizori Acreditive in devize Diferenta ramasa in acreditiv se anuleaza trecandu-se in contul curent 5124 = 5412 Conturi curente in devize Acreditive in devize 53. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind stocurile de ambalaje Se achizitioneaza ambalaje care circula la cost de achizitie cu plata prin casierie si care se vand ulterior in prportie de 50% cu incasarea facturii prin banca,descarcarea getiunii de ambalaje Receptia ambalajelor achizitionate % = 5311 Casa in lei 381 Ambalaje 4426 TVA deductibila Vanzarea ambalajelor 4111 = % Clienti 708 Venituri din activitati diverse 4427 TVA colectata Incasarea facturii prin banca 5121 = 4111 Conturi la banci in lei Clientii Descarcarea gestiunii de ambalajele vandute 608 = 381 Cheltuieli privind Ambalaje ambalajele Ambalaje care circula pe baza de aviz de expeditie nu se supun TVA,clientul este obligat sa le

restituie.Pentru ambalajele nerestituie furnizorul intocmeste factura in termen de 5 zile,in care va inregistra si TVA aferent ambalajelor nerestituite.Marfa este facturata,ambalajele sunt trecute pe aviz de expeditie Inregistrarea in contabilitatea furnizorului Livrarea marfurilor pe baza de factura 4111 = % Clientii 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata Inregistrarea ambalajelor restituibile pe baza de aviz 4111 = 419 Clienti Clienti - creditori Iesirea ambalajelor restituibile 358 = 381 Ambalaje aflate la terti Ambalaje Restituirea ambalajelor de client 419 = 4111 Clienti-creditori Clientii Inregistrarea in gestiune a ambalajelor restituite 381 = 358 Ambalaje Ambalaje aflate la terti Facturarea catre client a ambalajelor restituibile si TVA aferenta 419 = 708 Clienti-creditori Venituri din activitati diverse 4111 = 4427 Clientii TVA colectata Scoaterea din evidenta a ambalajelor nerestituibile,vandute clientului 608 = 358 Cheltuieli privind Ambalaje aflate la terti ambalajele Inregistrarea in contabilitatea clientului Receptia marfurilor achizitionate % = 401 Furnizori 371 Marfuri 4426 TVA deductibila Inregistrarea primirii ambalajelor restituibile 409 = 401 Furnizori debitori Furnizori Concomitent ambalajele se inregistreaza extracontabil Debit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie Restituirea ambalajor catre furnizor 401 = 409 Furnizori Furnizori debitori Credit 8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie Inregistrarea ambalajelor retinute de client pe baza facturii furnizorului 381 = 409 Ambalaje Furnizori-debitori Inregistrare TVA aferent ambalajelor retinute 4426 = 401 TVA deductibila Furnizori

Concomitent ambalajele retinute sunt scoase din evidenta extracontabila Credit 8033 Valori materiale primite in custodie 54. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind ajustri pt deprecierea stocurilor si a productiei n curs de executie Societatea inregistreaza ajustari pentru deprecierea urmatoarelor categorii de stocuri Valoarea contabila materii prime,obiecte de inventar,marfuri,produse finite,la sfarsitul exercitiului financiar I,se stabileste valoarea de inventar la materii prime,obiecte de inventar,marfuri,produse finite si ajustarile de creat,la sfarsitul exercitiului financiar II se stabileste valoarea de inventar si ajustarile necesare la materii prime,obiecte de inventar,marfuri si produse finite Inregistrarile contabile la sfarsitul exercitiului I, sunt : Constituirea de ajustari pentru materii prime 6814 = 391 Cheltuieli de exploatare privind Ajustari pentru deprecierea materiilor prime ajustarile pentru deprecierea activelor circulante Constituirea de ajustari pentru deprecierea marfurilor 6814 = 397 Cheltuieli de exploatare privind Ajustari pentru deprecierea marfurilor ajustarile pentru deprecierea activelor circulante Constituirea provizioanelor pentru deprecierea produselor finite 6814 = 394 Cheltuieli de exploatare privind Ajustari pentru deprecierea produselor ajustarile pentru deprecierea activelor finite circulante Inregistrari contabile la sfarsitul exercitiului II Anularea de ajustari pentru materii prime ramase fara obiect 391 = 7814 Ajustari pentru deprecierea Venituri din ajustari pentru deprecierea materiilor prime activelor circulante Diminuarea de ajustari pentru marfuri 397 = 7814 Ajustari pentru deprecierea Venituri din ajustari pentru deprecierea marfurilor activelor circulante Majorarea de ajustari pentru produse finite 6814 = 394 Cheltuieli de exploatare privind Ajustari pentru deprecierea produselor ajustarile pentru deprecierea activelor circulante 55. n ce const definirea, clasificarea ,recunoaterea si evaluarea datoriilor si creantelor O societate isi desfasoara activitatea in contextul unui sistem de relatii de decontari cu tertii Volumul si diversitatea acestor relatii este dat de natura si complexitratea activitatilor Impune colaborarea permanenta cu :furnizori,clienti,banci,bugetul statului,actionari/asociati Aceste relatii se reflecta in contabilitate sub forma datoriilor si creantelor cu durata sub 1 an. Sunt incluse si decontarile intre exercitiile financiare determinate de valorile de regularizare de la un exercitiu la altul. Datoriile pe termen scurt reprezinta fondurile furnizate de terti pentru care unitatea trebuie sa acorde o prestatie sau un echivalent valoric Creditori sunt pesoanele carora intreprinderea le datoreaza obligatii banesti Creantele pe termen scurt (activele in curs de decontare) reprezinta valori economice avansate temporar de titularul de patrimoniu unor persoane fizice sau juridice si pentru care urmeaza sa primeasca un echivalent valoric Debitori persoanele fizice sau juridice care au beneficiat de valoarea avansata urmand sa dea echivalentul corespunzator

Datoriile Obligatii curente ale intreprinderii rezultate din evenimente trecute prin lichidarea carora se asteapta o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice Evenimentul angajat genereaza o obligatie legala sau implicita,astfel incat intreprinderea sa genereze aceasta obligatie Obligatia legala rezulta din contract,legislatie sau alt efect al legii Obligatie implicita rezulta din actiuni bazata pe practici anterioare,politici sau declaratii prin care indica partenerilor ei ca isi asuma si onoreaza responsabilitatile Obligatie contingenta obligatie curenta,a carei existenta va fi confirmata de aparitia sau neaparitia unor evenimente care nu pot fi in totalitate sub controlul intreprinderii Activ contingent activ aparut ca urmare a unor evenimente anterioare,existenta caruia va fi confirmata/infirmata de aparitia/neaparitia unor evenimente care nu pot fi in totalitate sub controlul intreprinderii. Creantele Drepturi cuvenite ale creditorilor de a pretinde de la terti achitarea sau restituirea unor sume de bani sau bunuri. Creantele si datoriile in devize se inregistreaza atat in lei cat si in valuta la cursul valutar de schimb de la data efectuarii operatiilor. Evaluarea si inregistrarea in contabilitate Se face la valoarea nominala Valoarea nominala este cea inscrisa in documente Recunoasterea datoriilor si creantelor Se realizeaza pe baza criteriilor cumulative ale IAS 37 Probabilitatea unei iesiri/intrari de resurse purtatoare de beneficii economice Evaluarea sa se poata face in mod credibil Datoriile si creantele clasificare Datorii si creante comerciale,fata de furnizori si clienti Datorii si creante fata de salariati Datorii si creante fata de bugetul statului Datorii si creante fata de bugetul asigurarilor sociale Datorii si creante fata de actionari sau asociati Datorii si creante fata de diversi creditori,debitori 56. Care sunt documentele de evidenta a decontrilor cu tertii Creantele si datoriile fata de terti sunt reflectate in documetele primare la momentul cand acestea se realizeaza Documentele primare in care se reflecta datoriile Furnizori:factura fiscala,avizul de insotire a marfii,ordin de plata,cec,cambie,bilet la ordin,chitanta Clienti :factura fiscala,ordin de plata,chitanta,cec Personalul unitatii :stat de plata,lista de indemnizatie,lista de prime,ordin de deplasare Fata de asigurarile la buget :stat de salarii,lista de indemnizatii,desfasuratorul indemnizatiei sociale,ordin de plata,chitanta Fata de bugetul statului :jurnalul de cumparari,jurnalul de vanzari,decont TVA,stat de salarii,situatii de calcul,ordin de plata,chitanta Fata de actionari si asociati : nota de contabilitate,situatii de calcul,dispozitia de plata catre casierie. Documentele primare in care se reflecta creantele Furnizori:ordin de plata,cec,bilet la ordin,factura fiscala,chitanta Clienti :factura fiscala,aviz de insotire a marfii,ordin de plata,cec,bilet la ordin,cambie si chitanta Personalul unitatii :stat de salarii,lista de indemnizatii,lista de avans chenzinal ,chitanta Asigurari si protectia sociala :lista de indemnizatii,desfasuratorul indemnizatiei sociale,ordin de plata Bugetul statului :jurnalul de cumparari,jurnalul de vanzari,decont TVA,stat salarii,situatii de

calcul,ordin de plata Actionari si asociati : act de constituire,declaratia de subscriere,foaie de varsamant,chitanta, pv predare-primire. 57. n ce constau datoriile comerciale Provindin operatiunea de cumparare bunuri,efectuata de agentii economici : Cu plata imediata in numerar Cu plata ulterioara pe calea creditului : Credit comercial Credit cambial Reducerile comerciale Rabatul reducerea acordata de furnizori pentru calitatea inferioara a bunurilor Remiza reducerea pentru fidelitate si volumul mare de comenzi Risturnul reducere globala pentru depasirea unui plafon valoric anual al cumparaturilor Reduceri financiare Scontul reducere acordata pentru plata inainte de termen Reducerile acordate de furnizori clientilor nu se cuprind in baza de impozitare TVA Majorarile Se percep pentru neplata la termen a datoriei Se calculeaza la valoarea datoriei restante Se determina la numar de zile intarziere Sunt stipulate in contract 58. Care sunt conturile n care se contabilizeaz datoriile comerciale CLASA 4 - CONTURI DE TERTI 40. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE 401. Furnizori 403. Efecte de platit 404. Furnizori de imobilizari 405. Efecte de platit pentru imobilizari 408. Furnizori - facturi nesosite 409. Furnizori - debitori 4091. Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor 4092. Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari 59. n ce const strutura creantelor comerciale Creantele comerciale se clasifica dupa mai multe criterii Dupa natura creditelor acordate clientilor de catre furnizori Creante din vanzari pe credit comercial Creante din vanzari pe credit cambial Dupa data la care se face decontarea Creante exigibile cu termen de incasare Creante neexigibile - fara termen stabilit de incasare Creante neincasate la termen 60. Care sunt conturile n care se contabilizeaz creantele comerciale CLASA 4 - CONTURI DE TERTI 41. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE 411. Clienti 4111. Clienti 4118. Clienti incerti sau in litigiu 413. Efecte de primit de la clienti 418. Clienti - facturi de intocmit 419. Clienti - creditori 61. n ce constau datoriile si creantele fat de salariati si asigurri sociale Standardele ce se refera la drepturile personalului sunt IAS 19 Beneficiile angajatilor IAS 26 Contabilitatea si raportarea planurilor de pensii

Prevederile standardelor sunt : Au ca obiectiv prezentarea informatiilor referitoare la beneficiile angajatilor si modul de contabilizare a acestora Cer unei intreprinderi sa recunoasca : O datorie,cand un angajat a prestat servicii in schimbul beneficiilor ce urmeaza a fi platite in viitor O cheltuiala,atunci cand intreprinderea consuma beneficii economice viitoare,ce apar din munca prestata de angajat,in schimbul carora va primi in viitor beneficii Reprezinta cheltuieli si concomitent genereaza obligatii de plata catre salariati si catre diferite organisme de stat : asigurari sociale,fonduri speciale de sanatate,somaj. Datoriile si creantele fata de salariati si asigurari sociale sunt cuprinse in decontarile cu personalul si asigurarile sociale,astfel : Au la baza contracte de munca prin care personalul se obliga sa execute activitatile prevazute in contract iar unitatea sa-si remunereze munca prestata Remunerarea se face sub forma drepturilor salariale individuale Determinarea se face in cadrul fondului de salarii in care sunt cuprinse : Salariile propriu-zise Sporurile pentru vechime in munca,conditii de munca grele,periculoase,nocive,de santier Adaosurile pentru munca suplimentara,indemnizatii de conducere Indemnizatii pentru concedii de odihna,incapacitate temporara de munca Alte drepturi in bani si/sau natura cuvenite personaului pentru munca prestata si suportata din fondul de salarii Drepturile salariale luate in calcul la stabilirea indemnizatiei de concediu includ salariul de baza,indemnizatiile,sporurile cu caracter permanent prevazute in contractul individual de munca Decontarile generale de unele drepturi si avantaje cuvenite personalului ce nu afecteaza fondul de salarii sunt :masa calda,alimentatia,antidotul precum si unele stimulente de natura premiilor din beneficii si participarea la profit Operatii de retineri din salarii suportate de agenti economici ce se efectueaza de intreprindere ca o obligatie legala si care se determina pe baza documentelor primare,cuprind : Impozitul pe salarii Avansul chenzinal CAS din salariu brut Contributii fond somaj CASS Datorii sau debite provenite din lipsuri de gestiune,rebuturi,degradari,distrugeri Datorii sau debite fata de terti :chirii,rate pentru cumparari de bunuri,pensii alimentare Documente privind evidenta salariilor : Documente privind prezenta la lucru si volumul de munca prestat Fisa de pontaj Condica de prezenta Foaia colectiva de pontaj Carnetul de pontaj Situatia prezentelor si a absentelor Documente privind productia obtinuta Bon de lucru individual Bon de lucru colectiv Raport de productie si salarizare Pontajul lucrarilor manuale Pontajul mecanizatorului Documente privind stabilirea salariilor Stat de salarii pentru angajati Stat de salarii pentru colaboratori Lista de avans chenzinal Lista de indemnizatii pentru concediu de odihna Lista pentru plati partiale

Desfasuratorul indemnizatiilor platite in contul asigurarilor sociale de stat Drepturi banesti-chenzina I Drepturi banesti chenzina a II-a Fisa de evidenta a salariilor Contributii pe care le suporta societatea (unitatea economica) CAS angajator Pentru conditii normale de munca Pentru conditii deosebite de munca Pentru conditii speciale de munca Contributia unitatii la fondul de somaj CASS angajator Contributia unitatii la fondul pentru accidente si boli profesionale Contributia pentru concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Comisionul ITM Salariatii pot beneficia de urmatoarele drepturi OUG 158/2005 Concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca,cauzata de boli obisnuite,sau accidente in afara muncii Concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate Concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav Concedii medicale si indemnizatii de risc maternal Concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca,exclusiv sitiuatiile datorate accidentelor de munca sau bolilor profesionale 62. Care sunt conturile n care se contabilizeaz datoriile si creantele fat de salariati si asigurri sociale CLASA 4 - CONTURI DE TERTI 42 Personal si conturi asimilate 421 Personal - salarii datorate (P) 423 Personal - ajutoare materiale datorate (P) 424 Participarea personalului la profit (P) (se utilizeaza atunci cand exista baza legala pentru acordarea acestora) 425 Avansuri acordate personalului(A) 426 Drepturi de personal neridicate(P) 427 Retineri si remuneratii datorate tertilor(P) 428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul 4281 Alte datorii in legatura cu personalul(P) 4282 Alte creante in legatura cu personalul(A) 43 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 431 Asigurari sociale 4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale(P) 4312 Contributia personalului pentru pensia suplimentara(P) 4313 Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate(P) 4314 Contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate(P) 437 Ajutor de somaj 4371 Contributia unitatii la Fondul de somaj(P) 4372 Contributia personalului la fondul de somaj(P) 438 Alte datorii si creante sociale 4381 Alte datorii sociale(P) 4382 Alte creante sociale(A) 63. n ce constau si care este structura decontrilor cu bugetul statului Activitatile desfasurate de agentii economici genereaza o serie de datorii si creante fata de stat si alte organisme publice cu structura: Datorii fata de bugetul de stat si alte organisme publice Impozitul pe profit Contribuabili platitori ai impozitului pe profit Entitatile scutite Calculul impozitului pe profit

Varsarea la buget Impozitul pe venit Impozitul pe venitul microintreprinderilor Venituri neimpozabile TVA Taxa pe valoare adaugata este un impozit indirect calculat asupra operatiunilor privind transferul proprietatii bunurilor si a prestarii serviciilor TVA se calculeaza asupra valorii adaugate de fiecare intreprindere la valoarea bunurilor si serviciilor cumparate TVA se reflecta in diferenta dintre vanzarile si cumpararile in cadrul aceluiasi stadiu al circuitului economic Baza de impozitare TVA este constituita din : Pretul de achizitie sau pretul de cost din momentul livrarii Suma cheltuita de persoana impozabila pentru executarea prestarilor de servicii Valoare in vama a bunurilor importate. Se cuprind in baza de impozitare: Cheltuielile accesorii:cheltuieli de ambalare,transport,asigurari decontate cumparatorului Nu se cuprind in baza de impozitare Rabaturile,remizele,risturnurile si orice sconturi si reduceri de pret Sumele reprezentand daune-interese prin hotarare judecatoreasca definitiva Dobanzile pentru plati de intarziere,livrari cu plata in rate,leasing Valoarea ambalajelor fara factura,la schimb Veniturile din subventiile bugetare Perisabilitatile in limita legii Bunurile distruse in urma unor calamitati naturale,forta majora Bunurile gratuite de protocol Bunurile gratuite in sponsorizare si macenat sub 3%CA si 20%impozit pe profit datorat. Calcularea TVA TVA de plata = TVA colectata TVA deductibila TVA de recuperat = TVA deductibila TVA colectata Impozitul pe venitul din salarii Sunt considerate salarii toate veniturile in bani/natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca Sunt incluse indemnizatiile de incapacitate temporara de munca Se aplica cota unica de 16% Deducerile din venitul brut pentru obtinerea bazei de impozitare sunt : CAS Fondul de somaj CASS Cheltuielile profesionale si deducerile de baza suplimentare Se calculeaza si se retine pe statul de plata de catre angajator Se vireaza la buget pana la 25 ale lunii urmatoare Impozitul pe dividende Se calculeaza in cota de 16% asupra dividendelor brute cuvenite persoanelor juridice si se plateste pana la 31 decembrie al anului in curs Impozite si taxe locale Reprezinta venituri ale bugetelor locale Includ impozitul pe cladiri,teren,taxa asupra mijloacelor de transport,taxa asupra eliberarii certificatelor,avizelor,autorizatiilor,mijloacelor de reclama,impozitul asupra spectacolelor,taxa hoteliera,taxe speciale,alte taxe locale Accize

Sunt taxe speciale de consum care se datoreaza bugetului de stat pentru anumite produse provenite din productia interna sau din import :alcool tutun,cafea,de la data livrarilor - pentru produsele interne,sau de la data inregistrarii declaratiilor vamale pentru produsele din import Taxe vamale Sunt sume percepute pentru export,import sau tranzit de bunuri si valori Se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii in vama,in lei Fonduri speciale :fond de sanatate,fondul special al drumurilor publice,fondul de mediu,fondul pentru turism Creante fata de bugetul statului Subventii de primit Varsaminte efectuate in plus la unele impozite si taxe 64. Care sunt conturile n care se contabilizeaz decontrile cu bugetul statului CLASA 4 - CONTURI DE TERTI 44 Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate 441 Impozitul pe profit(P) 4411 Impozitul pe profit (P) 4418 Impozitul pe venit (P) (se utilizeaza pentru evidentierea impozitului pe venitul microintreprinderilor, definite conform legii) 442 Taxa pe valoare adaugata 4423 TVA de plata(P) 4424 TVA de recuperat(A) 4426 TVA deductibila(A) cumparare cu factura 4427 TVA colectata(P) vanzare cu factura 4428 TVA neexigibila(B) cumparare, vanzare fara factura 444 Impozitul pe salarii(P) 445 Subventii(A) 4451 Subventii guvernamentale (A) 4452 mprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A) 4458 Alte sume primite cu caracter de subventii (A) 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate(P) 447 Fonduri speciale(P) 448 Alte datorii si creante cu bugetul statului 4481 Alte datorii fata de bugetul statului(P) 4482 Alte creante fata de bugetul statului(A) 65. n ce constau decontrile de regularizare si care sunt conturile de regularizare Contabilitatea decontarilor cu debitorii sii creditorii diversi Debitorii diversi reprezinta creante ale societatii constituite din alte operatiuni decat cele privind activitatea de exploatare de baza: Vanzarea de imobilizari si titluri de plasament Emisiunea de obligatiuni Dividende si dobanzi de incasat pentru titluri imobilizate sau de plasament Imputatii Reactivarea unor debite Alte operatiuni Creditorii diversi reprezinta datorii ale societatii constituite din operatiuni altele decat cele ale activitatii de baza : Redeventele Locatiile de gestiune Chiriile Contabilitatea debitorilor si creditorilor diversi se tine cu ajutorul conturilor : CLASA 4 - CONTURI DE TERTI 46 Debitori si creditori diversi 461 Debitori diversi(A) 462 Creditori diversi(P)

Contabilitatea operatiunilor de regularizare si asimilate Cheltuieli inregistrate in avans (cheltuieli anticipate) cheltuieli care se efectueaza in cursul exercitiului curent,dar cdare se refera la exercitiile urmatoare Venituri inregistrate in avans sunt venituri incasate in anul curent dar care privesc exercitiile viitoare Operatiuni in curs de clarificare operatii pentru care nu se poate stabili cu exactitate unul din conturile corespondente in momentul inregistrarii in contabilitate Cand nu exista documente necesare Cand nu este clar definit natura operatiei: Erori Amenzi Penalitati Lipsuri in gestiune pentru care nu se cunosc cauzele Cheltuiei de judecata Contabilitatea operatiunilor de regularizare si asimilate se tine cu ajutorul conturilor : CLASA 4 - CONTURI DE TERTI 47 Conturi de regularizare si asimilate 471 Cheltuieli inregistrate in avans(A) 472 Venituri inregistrate in avans(P) 473 Decontari din operatii in curs de clarificare(B) Contabilitatea decontarilor in cadrul entitatii Sunt acele decontari interne ce au loc intre societate si subunitatile ei si exprima relatiile economico financiare dintre unitati si subunitati,privind transmiterea reciproca de active patrimoniale Sunt acele decontari interne intre subunitatile fara poersonalitate juridica ale aceleiasi societati pentru transmiterea reciproca de active circulante. Contabilitatea se tine cu ajutorul conturilor : CLASA 4 - CONTURI DE TERTI 48 Decontari in cadrul unitatii 481 Decontari intre unitate si subunitati(B) 482 Decontari intre subunitati(B) 66. n ce constau ajustrile pt deprecierea creantelor Creantele pot fi supuse deprecierii,ca si celelalte active,astfel : Deprecieri ireversibile scoase din evidente si inregistrate la pierderi Deprecieri reversibile pentru care se constituie ajustari si a caror valoare se determina ca diferenta intre valoarea de intrare si valoarea actuala sau reala a creantelor Sunt deductibile fiscal ajustarile in limita a 20% din valoarea creantelor asupra clientilor,daca : Sunt inregistrate dupa 01 01 04 Sunt neincasate pe o perioada de 270 zile de la data scadentei Nu sunt garantate de o alta persoana Sunt datorate de o persoana care nu este afiliata contribuabilului Au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului Reducerea sau anuarea ajustarilor care au fost anterior deduse se includ in veniturile impozabile Ajustarile pentru deprecierea creantelor implica: Constituirea de ajustari la sfarsitul anului Suplimentarea de ajustari cand deprecierea de la sfarsitul exercitiului curent este mai mare decat cea de la sfarsitul exercitiului precedent Diminuarea de ajustari,cand deprecierea de la sfarsitul exercitiului curent este mai mica decat cea din anul precedent Anularea provizioanelor,cand ajustarile constituite anterior raman fara obiect in urma incasarii creantelor sau trecerii lor la pierderi Constituirea si suplimentarea ajustarilor includerea sumelor in cheltuieli de exploatare Diminuarea sau anularea ajustarilor trecerea sumelor la venituri Conturile pentru deprecierea creantelor sunt: CLASA 4 - CONTURI DE TERTI

49 Ajustari pentru deprecierea creantelor 491 Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti (P) 495 Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului, unitatii si cu asociatii (P) 496 Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi (P) 67. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind datoriile comerciale O societate achizitioneaza materii prime la cost de achizitie cu TVA iar plata se face prin ordin de plata din contul curent Intrarea si receptia materiilor prime % = 401 Furnizori 301 Materii prime 4426 TVA deductibila Plata furnizorului din contul curent de la banca 401 = 5121 Furnizori Conturi la banci in lei O societate cumpara marfuri evaluate la cost de achizitie cu TVA,la care se constata niste deficiente de calitate care sunt acceptate de furnizor si se refuza marfa,pentru care furnizorul emite o factura in rosu. Intrarea in gestiune a marfurilor de la furnizor % = 401 Furnizori 371 Marfuri 4426 TVA deductibila Inregistrarea refuzului de plata pe baza facturii in rosu % = 401 Furnizori 371 Marfuri 4426 TVA deductibila La o societate se receptioneaza marfuri fara factura la sfarsitul exercitiului,cantitativ la prt unitar negociat cu TVA.In exercitiul financiar urmator se primeste factura in care in urma incadrarii marfurilor la o categorie superioara,se modifica pretul la un prt superior. Receptia provizorie a marfurilor % = 408 Furnizori facturi nesosite 371 Marfuri 4428 TVA neexigibila La sosirea facturii 408 = 401 Furnizori facturi nesosite Furnizori Inregistrarea diferentei de prt din factura,urmare a cresterii pretului % = 401 Furnizori 371 Marfuri 4426 TVA deductibila 68. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind datoriile salariale,sociale si asimilate

La datele stabilite de intreprindere se achita avansul salarial : se ridica bani din banca,se calculeaza si se inregistreaza salariile brute pe baza centralizatorului de state de plata,se fac retinerile : CAS salariati 10,5% Fond de somaj salariati 0,5% Impozit pe salarii 16% CASS salariati 5,5% Avansul acordat chenzina I Retineri datorate tertilor (chirii) Debite fata de unitate Se achita retinerile din salarii prin banca,se ridica banii din banca,se face plata partiala a salariilor iar diferenta se plateste ulterior Inregistrarile operatiunilor sunt urmatoarele : Se ridica banii din banca 581 = 5121 Viramente interne Conturi la banci in lei 5311 = 581 Casa in lei Viramente interne Pata chenzinei I 425 = 5311 Avansuri acordate Casa in lei personalului Inregistrarea salariilor brute la sfarsitul lunii pe baza statelor de plata 641 = 421 Cheltuieli cu salariile Personal salarii datorate personalului Inregistrarea impozitului pe salarii la sfarsitul lunii 421 = 444 Personal salarii datorate Impozitul pe salarii Inregistrarea retinerilor din salarii,inclusiv avansul chenzina I 421 = % Personal salarii datorate 425 Avansuri acordate personalului 4312 Contributia personalului la asigurarile sociale 4372 Contributia personalului la fondul de somaj 4314 Contributia angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate 427 Retineri din salarii datorate tertilor 4282 Alte creante in legatura cu personalul Se ridica banii din banca 581 = 5121 Viramente interne Conturi la banci in lei 5311 = 581 Casa in lei Viramente interne Plata chenzinei a II-a 421 = 5311 Personal salarii datorate Casa in lei Salarii neridicate

421 = 426 Personal salarii datorate Drepturi de personal neridicate Plata ulterioara 426 = 5311 Drepturi de personal neridicate Casa in lei Prescrierea salariilor neridicate in termenul legal 426 = 7588 Drepturi de personal Alte venituri din exploatare neridicate Plata prin banca a retinerilor din salarii pentru chenzina a II-a % = 5121 Conturi la banci in lei 427 Retineri din remuneratii datorate tertilor 4312 Contributia personalului la asigurari sociale 4372 Contributia personalului la fondul de somaj 4314 Contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanatate 444 Impozitul pe salarii Se inregistreaza decontarile cu bugetul asigurarilor sociale,astfel : CAS 20,8% Fondul de sanatate angajator 5,2% Contributii pentru indemnizatii de sanatate 0,85% Ajutorul de somaj 0,5% Contributia pentru accidente si boli profesionale 0,4% Comisionul ITM 0,75% La sfarsitul lunii,odata cu ridicarea chenzinei a 2-a se achita datoriile sociale,sume incluse pe cheltuieli pentru concediul de odihna neachitate in anul curent,incluse in datorii pentru anul urmator,ajutoare materiale din CAS,neacordate pana la sfarsitul anului. Inregistrarea CAS datorat 6451 = 4311 Cheltuieli privind contributia Contributia unitatii la asigurari sociale unitatii la asigurari sociale Contributia unitatii CASS 6453 = 4313.01 Cheltuieli privind contributia Contributia angajatorului pentru asigurarile unitatii la asigurarile sociale de sanatate de sanatate Contributia unitatii la indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate 6453 = 4313.02 Cheltuieli privind contributia Contributia angajatorului pentru indemnizatii unitatii la asigurarile sociale de asigurari sociale de sanatate de sanatate Contributia unitatii la fondul de somaj 6452 = 4371 Cheltuieli privind contributia unitatii Contributia unitatii la fondul de somaj pentru ajutorul de somaj Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale

6458 = 4381 Alte cheltuieli privind asigurarile Alte datorii sociale si protectia sociala Achitarea datoriilor sociale la chenzina a II-a % = 5121 Conturi la banci in lei 4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale 4313.01 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate 4313.02 Contributia angajatorului pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate 4371 Contributia unitatii la fondul de somaj 4381 Alte datorii sociale 4281 Alte datorii in legatura cu personalul Comisionul ITM 622 = 4281 Cheltuieli privind Alte datorii in legatura cu personalul comisioanele Concediul de odihna si fondul de premiere neplatite pana la sfrsitul anului 641 = 4281 Cheltuieli cu salariile Alte datorii in egatura cu personalul personalului Datoria fata de salariati constituita dar neplatita in anul anterior 4281 = 421 Alte datorii in legatura cu personalul Personal salarii datorate Ajutoare materiale din CAS necalculate pana la sfarsitul anului 4311 = 4381 Contributia unitatii la asigurari Alte datorii sociale sociale Inregistrarea ajutoarelor materiale 4381 = 423 Alte datorii sociale Personal ajutoare materiale datorate 69. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind datoriile fiscale Impozitul pe profit ce se plateste din contul curent de la banca Impozit datorat bugetului 691 = 441 Cheltuieli cu impozitul Impozit pe profit pe profit Plata impozitului 441 = 5121 Impozit pe profit Conturi la banci in lei Impozitul pe veniturile microintreprinderilor se deduce casa de marcat Inregistrarea impozitului datorat 2% din venit 698 = 4418 Cheltuieli cu impozitul Impozitul pe venit pe venit

Impozitul pe venit cu deducerea casei de marcat : venit casa de marcat = venit impozabil x 2%=impozit pe venit 698 = 4418 Cheltuieli cu impozitul Impozitul pe venit pe venit Operatii cu TVA: Cumparare materii prime cu TVA Executare servicii de reparatii cu TVA Vindere produse finite tertilor cu prt de livrare si TVA Regularizare TVA la sfarsitul lunii Plata TVA din contul bancar Inregistrari : Receptia materiilor prime % = 401 Furnizori 301 Materii prime 4426 TVA deductibila Receptia serviciilor executate de terti % = 401 Furnizori 611 Cheltuieli de intretinere si reparatii 4426 TVA deductibila Vanzarea produselor finite 4111 = % Clienti 701 Venituri din vanzarea produselor finite 4427 TVA colectata Regularizarea TVA 4427 = % TVA colectata 4426 TVA deductibila 4423 TVA de plata Plata TVA datorata bugetului 4423 = 5121 TVA de plata Conturi la banci in lei Impozitul pe salarii Impozite pe salarii retinute din drepturi banesti 421 = 444 Personal salarii datorate Impozit pe salarii Impozite pe drepturi banesti cuvenite sub forma de ajutoare materiale 423 = 444 Personal ajutoare materiale datorate Impozit pe salarii Impozite pe drepturi banesti cuvenite salariatilor sub forma de stimulente 424 = 444 Participarea personalului la Impozit pe salarii profit Impozite pe drepturi banesti cuvenite colaboratorilor

401 = 444 Furnizori Impozit pe salarii Virarea la bugetul de stat a impozitelor retinute asupra drepturilor banesti,din contul bancar 444 = 5121 Impozit pe salarii Conturi la banci in lei Alte datorii la bugetul de stat impozit pe dividende,alte impozite si varsaminte ce constituie cheltuieli ale unitatii % = 446 Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate 457 Dividende de plata 635 Cheltuieli cu alte impozite,taxe si vrsminte asimilate 70. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind creantele comerciale Vnzare de produse pe credit.Valoarea facturii este la pret de vanzare cu TVA,incasarea in contul curent de la banca si pretul de inregistrare al produselor. Inregistrarea facturii pentru vanzarea produselor 4111 = % Clienti 701 Venituri din vanzarea produselor finite 4427 TVA colectata Incasarea facturii prin banca 5121 = 4111 Conturi la banci in lei Clienti Descarcarea gestiunii de produse finite 711 = 345 Venituri din productia stocata Produse finite 71. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind creantele n legtur cu personalul Chirii datorate de personalul societatii pentru spatiile de locuinte proprietatea unitatii 4282 = 706 Alte creante in legatura Venituri din redevente,locatii de gestiune si chirii cu personalul Avansuri de trezorerie care nu au fost justificate 4282 = 542 Alte creante in legatura cu Avansuri de trezorerie personalul Lipsuri de gestiune,considerate vanzari 4282 = % Alte creante in legatura cu personalul 7588 Alte venituri din exploatare 4427 TVA colectata 72. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind creantele cu bugetul statului TVA de recuperat de la buget cand TVA colectata < TVA deductibila 4424 = 4426 TVA de recuperat TVA deductibila TVA de recuperat care se compenseaza cu TVA datorata bugetului 4423 = 4424 TVA de plata TVA de recuperat

TVA de recuperat incasata de la bugetul statului in baza cererii de rambursare 5121 = 4424 Conturi a banci in lei TVA de recuperat Creante din subventii O societate comerciala de stat are de primit de la buget subventii pentru investitii si subventii pentru diferente de pret 445 = % Subventii 131 Subventii guvernamentale pentru investitii 741 Venituri din subventii Incasarea subventiilor in contul curent 5121 = 445 Conturi la banci in lei Subventii Alte creante privind bugetul statului O societate comerciala are de recuperat de la bugetul statului sume varsate in plus,altele decat impozite si taxe si penalitati suportate de bugetul statului. Inregistrarea creantei fata de buget 4482 = % Alte creante privind bugetul statului 7581 Venituri din despagubiri,amenzi si penalitati 7582 Venituri din donatii si subventii primite Incasarea sumelor de la buget 5121 = 4482 Conturi la banci in lei Alte creante privind bugetul statului 73. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind decontrile ntre unitate si subunitti si ntre subunitti Decontari intre unitate si subunitati Unitatea transmite subunitatilor sale stocuri de active circulante la prt de achizitie Materii prime Materiale de natura obiectelor de inventar Produse finite Marfuri Ambalaje In contabilitatea unitatii Valoarea stocurilor iesite din gestiune 481 = % Decontari intre unitate si subunitati 301 Materii prime 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 345 Produse finite 371 Marfuri 381 Ambalaje In contabilitatea subunitatii Valoarea stocurilor intrate in gestiune % = 481 Decontari intre unitate si subunitati

301 Materii prime 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 345 Produse finite 371 Marfuri 381 Ambalaje Decontari intre subunitati Subunitatea A transmite subunitatii B stocuri de active circulante,la pret de achizitie,astfel : Materii prime Materiale de natura obiectelor de inventar Produse finite In contabilitatea subunitatii A - iesiri de stocuri la pret de achizitie 482 = % Decontari intre subunitati 301 Materii prime 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 345 Produse finite In contabilitatea subunitatii B intrari de stocuri in gestiune de la subunitatea A % = 482 Decontari intre subunitati 301 Materii prime 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 345 Produse finite 74. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind decontrile cu asociatii si actionarii Creante ale societatii provenite din subscrierile asociatilor sau actionarilor la capitalul social,la valoare nominala : Subscrierea capitalului la infiintarea firmei 456 = 1011 Decontari cu asociatii Capital social subscris nevarsat privind capitalul Subscrierea la capitalul social cu prima de aport,valoare nominala si prima de emisiune 456 = % Decontari cu asociatii privind capitalul 1011 Capital social subscris nevarsat 1041 Prime de emisiune Aport adus conform subscrierilor :un utilaj,teren si numerar % = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 2131 Echipamente tehnologice (masini,utilaje,echipamente de lucru) 2111

Terenuri 5311 Casa in lei Constituirea capitalului varsat 1012 = 456 Capital social subscris Decontari cu asociatii privind capitalul varsat Decontari cu asociatii conturi curente Se deschid conturi curente pentru asociati care depun sume: Prin casierie Prin contul bancar Prin conturi in devize Depuneri,astfel : % = 4551 Asociati conturi curente 5311 Casa in lei 5121 Conturi la banci in lei 5124 Conturi la banci in valuta Sume lasate in contul curent,reprezentand dividende 457 = 4551 Dividende de Asociati conturi curente plata Decontari privind dividendele Dividende datorate actionarilor din profitul nerepartizat 1117 = 457 Rezultatul reportat reprezentand Dividende de plata profitul nerepartizat Dividende datorate actionarilor repartizate din profitul curent 129 = 1117 Repartizarea profitului Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat Constituirea datoriei fata de actionari pentru dividendele din exercitiul curent 1117 = 457 Rezultatul reportat reprezentand Dividende de plata profitul nerepartizat Impozitul pe dividende (16%) 457 = 445 Dividende de plata Alte taxe,impozite si varsaminte asimilate Debitori diversi imprumuturi din emisiunea de obligatiuni Valoarea nominala a obligatiunilor emise,subscrise 461 = 161 Debitori diversi Imprumuturi de emisiuni de obligatiuni Incasarea prin casierie a valorii obligatiunilor subscrise 5311 = 461 Casa in lei Debitori diversi Creditori diversi achizitionare obligatiuni Achizitionare obligatiuni 506 = 462 Obligatiuni Creditori diversi Plata creditorului 462 = 5311 Creditori diversi Casa in lei

75. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind regularizarea cheltuielilor si veniturilor nregistrate n avans Cheltuieli inregistrate in avans Cheltuieli cu reparatiile neprevizibile ce se repartizeaza pe parcursul mai multor exercitii % = 401 Furnizori 471 Cheltuieli inregistrate in avans 4426 TVA deductibila Inregistrarea pe cheltuieli a valorii aferente primei luni 611 = 471 Cheltuieli de intretinere si reparatii Cheltuieli inregistrate in avans Venituri inregistrate in avans Venituri din chirii,abonamente,TVA Chirii incasate in avans prin casierie 5311 = % Casa in lei 472 Venituri inregistrate in avans 4427 TVA colectata Abonamente incasate in avans prin banca 5121 = % Conturi la banci in lei 472 Venituri inregistrate in avans 4427 TVA colectata Conform scadenarului,veniturile sunt trecte esalonat asupra veniturilor curente 472 = % Venituri inregistrate in avans 706 Venituri din redevente,locatii de gestiune si chirii 7588 Alte venituri din exploatare 76. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind operatiunile n curs de clarificare Operatii in curs de clarificare Furnizor cu situatia neclara,fiind in litigiu 401 = 473 Furnizori Decontari din operatii in curs de clarificare Prin sentinta judecatoreasca,datoria apartine furnizorului 473 = 401 Decontari din operatii Furnizori in curs de clarificare 77. Operatiuni nregistrate n contabilitate privind ajustri pt deprecierea creantelor Constituire de provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti Se vand marfuri unui client,cu TVA 4111 = % Clienti 707 Venituri din vnzarea marfurilor 4427 TVA colectata

Ulterior clientul devine insolvabil 4118 = 4111 Clienti incerti sau in litigiu Clienti Se constituie provizioane pentru intreaga suma datorata de client 6814 = 491 Cheltuieli de exploatare Ajustari pentru deprecierea crentelor-clienti privind ajustari pentru deprecierea activelor circulante In urma negocierilor se reuseste sa se incaseze de la client 50% din suma datorata 5121 = 4118 Conturi la banci in lei Clienti incerti sau in litigiu Diferenta de 50% se trece pe costuri,fiind pierderi,TVA se scade din contabilitate 654 = 4118 Pierderi din creante Clienti incerti sau in litigiu Dupa aceste operatiuni se anuleaza provizionul ramanand fara obiect 491 = 7814 Ajustari pentru deprecierea Venituri pentru deprecierea activelor circulante creantelor clienti Urmarirea in continuare a creantei pana la prescriptie Debit 8034 Debitori scosi din activ si urmariti in continuare Se reactiveaza valoarea creantei trecuta pe pierdere 4111 = % Clientii 754 Venituri din creante reactivate si debitori diversi 4427 TVA colectata Incasarea creantei 5121 = 4111 Conturi la banci in lei Clienti Scoaterea creantei din evidenta extrabilantiera Credit 8034 Debitori scosi din activ si urmariti in continuare 78. Evaluarea si structura elementelor de trezorerie Trezoreria reprezinta totalitatea operatiunilor banesti si financiare pe care le efectueaza o societate in scopul asigurarii mijloacelor banesti necesare desfasurarii normale a activitatii ei In plan contabil trezoreria intreprinderii este definita prin prisma socurilor si fluxurilor de numerar privind investitiile financiare pe termen scurt,disponibilitatile in conturi la banci/casierie,creditele bancare pe termen scurt si alte valori de trezorerie Structura trezoreriei Investitiile financiare pe termen scurt (titlurile de plasament) Actiuni detinute la entitati afiliate Obligatiuni emise si rascumparate Obligatiuni Bonuri de tezaur sau de trezorerie Alte titluri de valoare Evaluarea se face : la intrarea in patrimoniu :la cost de achizitie cu ocazia inventarierii :valoarea actuala estimata in functie de pretul pietii la bilant :compararea valorii actuale cu cea contabila la iesirea din patrimoniu :la valoarea de intrare Disponibilitatile banesti in conturi la banci si in casierie Valorile de incasat :cecurile si efectele comerciale depuse a banci Disponibilitatile in lei si in valuta Cecurile unitatii

Creditele acordate de banca in conturile curente(credite de acoperire) Creditele pe termen scurt acordate prin conturi separate de imprumut Dobanzi aferente disponibilitatilor Alte valori de trezorerie :acreditive,avansuri de trezorerie,alte valori Evaluarea disponibilitatilor si a operatiilor in devize : Creditele si datoriile la valoare nominala Operatiunile de decontari in devize,incasari si plati se evalueaza la cursul de schimb din ziua operatiunii La inchiderea exercitiului financiar evaluarea se face la cursul de schimb din ultima zi a anului Alte valori de trezorerie Timbrele fiscale si postale Tichetele si biletele de calatorie Biletele de tratament si odihna Bonuri pentru carburanti si lubrifianti Alte valori Documentele utilizate in trezorerie Documente de incasari si plati in numerar Chitanta Chitanta fiscala Cec-ul Foaia de varsamant Dispozitia de plata-incasare catre casierie Procesul-Verbal de plati Imputernicirea Registrul de casa in lei sau valuta Documente de incasari si plati fara numerar Cecul Borderoul documentelor achitate cu cecuri de decontare Cambia Biletul la ordin Ordinul de plata Extrasul de cont 79. Contabilitatea investitiilor financiare pe termen scurt Contabilitatea titlurilor de plasament se realizeaza cu ajutorul conturilor : Clasa5Conturidetrezorerie 50 Investitii pe termen scurt 501 Investitii financiare in cadrul grupului(A) 505 Obligatiuni emise si rascumparate(A) 506 Obligatiuni(A) 508 Alte titluri de plasament si creante asimilate 5081 Alte titluri de plasament(A) 5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament(A) 509 Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament(P) 5091 Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate (P) 5092 Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt (P) Operatiuni privind titlurile de plasament se cumpara actiuni cu plata prin banca,actiunile sunt cotate la bursa si se vand in doua transe : Cumpararea actiunilor la pret de cumparare 501 = 5121 Actiuni detinute la Conturi la banci in lei entitati afiliate Cheltuieli cu procurarea actiunilor (comisionul bancii) 627 = 5121 Cheltuieli cu serviciile Conturi la banci in lei

bancare Vanzarea actiunilor la bursa transa I si diferenta se inregistreaza pe venituri 5121 = % Conturi la banci in lei 501 Actiuni detinute la entitati afiliate 7642 Castiguri din investitii financiare pe termen scurt Vanzarea actiunilor la bursa transa a II-a si diferenta se inregistreaza pe cheltuieli % = 501 Actiuni detinute la entitati afiliate 5121 Conturi la banci in lei 6642 Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate 80. Contabilitatea operatiilor efectuate prin conturile de la banca Valorile de incasat Clasa5Conturidetrezorerie 51 Conturi la banci 511 Valori de incasat 5112 Cecuri de incasat(A) 5113 Efecte de incasat(A) 5114 Efecte remise spre scontare(A) Disponibilitatile in lei si devize Clasa5Conturidetrezorerie 51 Conturi la banci 512 Conturi curente la banci 5121 Conturi la banci in lei(B) 5124 Conturi la banci in devize(B) 5125 Sume in curs de decontare(A) 518 Dobanzi 5186 Dobanzi de platit(P) 5187 Dobanzi de incasat(A) Credite bancare pe termen scurt Clasa5Conturidetrezorerie 51 Conturi la banci 519 Credite bancare pe termen scurt 5191 Credite bancare pe termen scurt(P) 5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate le scadenta(P) 5193 Credite externe guvernamentale(P) 5194 Credite externe garantate de stat(P) 5195 Credite externe garantate de banci(P) 5196 Credite la trezoreria statului(P) 5198 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt(P) O societate plateste prin contul de devize catre un furnizor o suma in dolari la cursul de la data aparitiei datoriei,in doua rate,la cursuri diferite Plata primei rate,cu diferenta ce se trece pe cheltuieli % = 5124 Conturi la banci in valuta 401 Furnizori 665

Cheltuieli din diferenta de curs valutar Plata celei de a 2-a rate cu diferente care se trec pe venituri 401 = % Furnizori 5124 Conturi la banci in valuta 765 Venituri din diferente de curs valutar Societatea contracteaza un credit pe termen scurt,din care se plateste direct un furnizor,restul se vireaza in contul curent,cu dobanda.Creditul nu poate fi achitat la termen si dobanda se majoreaza.Se achita creditul restant si dobanda aferenta. Achitarea furnizorului din credit 401 = 5191 Furnizori Credite bancare pe termen scurt Primirea creditului in contul curent 5121 = 5191 Conturi la banci in lei Credite bancare pe termen scurt Creditul neachitat se trece la credite restante 5191 = 5192 Credite bancare pe termen scurt Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta Se achita imprumutul restant 5192 = 5121 Credite bancare pe termen Conturi la banci in lei scurt nerambursate la scadenta Se calculeaza dobanda datorata 666 = 5198 Cheltuieli privind dobanzile Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt Se inregistreaza dobanda majorata 666 = 5198 Cheltuieli privind dobanzile Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt Se achita dobanda inclusiv majorarile 5198 = 5121 Dobanzi aferente creditelor Conturi la banci in lei bancare pe termen scurt 81. Contabilitatea operatiilor efectuate in numerar si alte valori de trezorerie Sumele in numerar sunt pastrate in casieria unitatii cu evidenta si gestiune distincta in lei si valuta Conturile care sunt utilizate in contabilitate pentru operatiile in numerar sunt: Clasa5Conturidetrezorerie 53 Casa 531 Casa 5311 Casa in lei(A) 5314 Casa in devize(A) Contabilitatea altor valori este evidentiata de conturile : Clasa5Conturidetrezorerie 53 Casa 532 Alte valori 5321 Timbre fiscale si postale(A) 5322 Bilete de tratament si odihna(A) 5323 Tichete si bilete de calatorie(A) 5328 Alte valori(A) Operatiuni privind numerarul : o societate se efectueaza prin casierie urmatoarele :

Ridica bani de la banca 581 = 5121 Viramente interne Conturi la banci in lei 5311 = 581 Casa in lei Viramente interne Incaseaza o creanta de la clienti 5311 = 4111 Casa in lei Clienti Aport in numerar adus de asociat 5311 = 456 Casa in lei Decontari cu asociatii privind capitalul Restituie avansul de trezorerie neutilizat 542 = 5311 Avansuri de Casa in lei trezorerie Incaseaza din vanzarea marfurilor 5311 = 707 Casa in lei Venituri din vanzarea marfurilor Plateste un furnizor 401 = 5311 Furnizori Casa in lei Depune numerar la banca 581 = 5311 Viramente interne Casa in lei Plateste avansul chenzinal 425 = 5311 Avansuri acordate Casa in lei personalului Plateste salariile 421 = 5311 Personal salarii Casa in lei datorate Plateste ajutoare materiale 423 = 5311 Personal ajutoare Casa in lei materiale datorate Acorda avansuri de trezorerie 542 = 5311 Avansuri de trezorerie Casa in lei Plateste chiria 612 = 5311 Cheltuieli cu Casa in lei redevente,locatii si chirii Operatiuni cu alte valori : o societate procura bilete CFR cu plata dintr-un avans de trezorerie,din care o parte se utilizeaza pentru transportul salariatilor,diferenta se vinde salariatilor cu incasare prin casierie Acorda avansuri de trezorerie 542 = 5311 Avansuri de trezorerie Casa in lei Procura bilete 5323 = 542 Tichete si bilete Avansuri de trezorerie de calatorie Consum bilete pentru transport 625 = 5323

Cheltuieli cu deplasari, Tichete si bilete de calatorie detasari si transferari Diferenta se vinde salariatilor 5311 = 5323 Casa in lei Tichete si bilete de calatorie 82. Contabilitatea operatiilor efectuate prin acreditive si avansuri de trezorerie Acreditivele reprezinta sume de bani rezervate intr-un cont distinct la dispozitia unui furnizor din care se achita obligatiile fata de aceasta pa masura livrarii marfurilor Avansurile de trezorerie reprezinta sume puse la dispozitia unor persoane imputernicite de societate pentru efectuarea de plati in favoarea societatii. Viramente interne -Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta viramentelor de disponibilitati intre conturile de trezorerie. Folosirea contului viramente interne se explica prin aceea ca in momentul depunerii pe baza de borderou la banca a ordinului de plata si documentelor justificative privind transferul efectiv de sume intre conturile trezoreriei si consemnarea lor in extrasul de cont, intervine un interval de timp,in care operatiunile sunt inregistrate in contulul 581 Viramente interne Contabilitatea acestor elemente de trezorerie se tine cu ajutorul urmatoarelor conturi : Clasa5Conturidetrezorerie 54 Acreditive 541 Acreditive 5411 Acreditive in lei(A) 5412 Acreditive in devize(A) 542 Avansuri de terzorerie (A) (in acest cont vor fi evidentiate si sumele acordate prin sistemul de card-uri) 58 Viramente interne 581 Viramente interne(A) Operatiuni prin acreditive Un furnizor cere sa i se deschida un acreditiv pentru a fi sigur de incasarea bunurilor vandute, societatea cumparatoare deschide un acreditiv la banca,furnizorul expediaza o instalatie cu TVA si cheltuieli de transport,dupa efectuarea platii diferenta din acreditiv se anuleaza. Se deschide acreditivul solicitat 5411 = 5121 Acreditive in lei Conturi la banci in lei Furnizorul face livrarea in baza facturii cu cheltuieli de transport si TVA si se face receptia la cost de achizitie % = 404 Furnizori de imobilizari 2131 Echipamente tehnologice (masini,utilaje si instalatii de lucru) 4426 TVA deductibila Se achita furnizorul din acreditiv 404 = 5411 Furnizori de imobilizari Acreditive in lei Diferenta din acreditiv se anuleaza 5121 = 5411 Conturi la banci in lei Acreditive in lei Operatiuni pentru avansuri de trezorerie.Se acorda unui salariat un avans in valuta la un curs,care se justifica cu acte pentru cheltuieli de protocol,restul se restituie la casierie,la un alt curs. Acordarea avansului in valuta 542 = 5314 Avansuri de trezorerie Casa in devize Justificarea cu acte a sumei cheltuite pentru protocol

623 = 542 Cheltuieli de protocol Avansuri de trezorerie reclama si publicitate La restituirea sumei necheltuite cursul valutar este mai mare 5314 = % Casa in devize 542 Avansuri de trezorerie 765 Venituri din diferente de curs valutar Operatiuni privind viramentele interne.La depunerea in casierie pe baza de chitanta varsamant a unei sume de bani in contul curent bancar se fac inregistrarile : Depunerea efectiva a sumei de bani 581 = 531 Viramente interne Casa La consemnarea operatiei in extrasul de cont 512 = 581 Conturi curente la banci Viramente interne 83. Contabilitatea ajustarilor pentru deprecierea conturilor de trezorerie Provizioanele pentru deprecierea conturilor de trezorerie se constituie numai pentru investitii financiare pe termen scurt Contabilitatea acestor provizioane se realizeaza cu ajutorul conturilor : Clasa 5 - Conturi de trezorerie 59 Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie 590 Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament(P) 591 Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P) 595 Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate (P) 596 Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor (P) 598 Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate (P) 84. Definirea ,structura si recunoasterea cheltuielilor Cheltuielile reprezinta valori platite pentru consumul de stocuri,lucrari si servicii de care beneficiaza unitatea,cheltuieli cu personalul si executarea unor obligatii legale sau contractuale. Cheltuielile includ si pierderile care conduc la reduceri de beneficii economice. IAS defineste cheltuielile astfel : Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresterii datoriilor,care se concretizeaza in reduceri de capitaluri proprii,altele decat cele rezultate din distribuirea catre actionari. Recunoasterea cheltuielilor IAS 92,94 Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand a avut loc o reducere a beneficiilor economice viitoare,aferente unui activ sau cresterii unei datorii,iar aceasta reducere poate fi evaluata credibil Structura cheltuielilor Cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare Cheltuieli cu provizioanele,amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare Contabilitatea cheltuielilor se tine prin conturile : CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI 60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 601. Cheltuieli cu materiile prime 602. Cheltuieli cu materialele consumabile

6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare 6022. Cheltuieli privind combustibilul 6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6024. Cheltuieli privind piesele de schimb 6025. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat 6026. Cheltuieli privind furajele 6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile 603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 604. Cheltuieli privind materialele nestocate 605. Cheltuieli privind energia si apa 606. Cheltuieli privind animalele si pasarile 607. Cheltuieli privind marfurile 608. Cheltuieli privind ambalajele 61. CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI 611. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile 613. Cheltuieli cu primele de asigurare 614. Cheltuieli cu studiile si cercetarile 62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI 621. Cheltuieli cu colaboratorii 622. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 625. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE 635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 64. CHELTUIELI CU PERSONALUL 641. Cheltuieli cu salariile personalului 645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 6451. Contributia unitatii la asigurarile sociale 6452. Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj 6453. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate 6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 654. Pierderi din creante si debitori diversi 658. Alte cheltuieli de exploatare 6581. Despagubiri, amenzi si penalitati 6582. Donatii si subventii acordate 6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 6588. Alte cheltuieli de exploatare 66. CHELTUIELI FINANCIARE 663. Pierderi din creante legate de participatii 664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate 6641. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate 6642. Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate 665. Cheltuieli din diferente de curs valutar 666. Cheltuieli privind dobanzile 667. Cheltuieli privind sconturile acordate 668. Alte cheltuieli financiare 67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 671. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare 68. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE

681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele 6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli 6813. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor 6814. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante 686. Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele 6863. Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare 6864. Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante 6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor 69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE 691. Cheltuieli cu impozitul pe profit 698. Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus In toate conturile de cheltuieli se colecteaza in debit sumele lunii si se crediteaza la sfarsitul lunii prin repartizarea rulajelor debitoare respective asupra contului de rezultat (121-Profit si pierdere) Dupa efectuarea operatiunilor conturile de cheltuieli raman fara sold (sunt soldate) Conturile de chetuieli sunt conturi de rezultat,ele nu apar in bilant la sfarsitul lunii,deoarece nu au sold. 85. Contabilitatea cheltuielilor din activitatea de exploatare Se achizitioneaza materii prime la cost de achizitie,cu TVA,se dau in consum in totalitate,la inventariere se constata lipsuri din care 50% se imputa gestionarului Achizitii de materii prime conform facturii % = 401 Furnizori 301 Materii prime 4426 TVA deductibila Materiile prime se dau in consum pe baza bonului de consum 601 = 301 Cheltuieli cu materiile prime Materii prime La inventariere se constata lipsuri pe baza P-V de constatare 601 = 301 Cheltuieli cu materiile prime Materii prime Imputatia gestionarului 4282 = % Alte creante in legatura cu personalul 7588 Alte venituri din exploatare 4427 TVA colectata Inchiderea contului de cheltuieli la sfarsitul lunii 121 = 601 Profit si pierdere Cheltuieli cu materiile prime 86. Contabilitatea cheltuielilor privind stocurile Se achizitioneaza marfuri a caror evidenta se tine la pret cu amanuntul :pret de achizitie,TVA,adaos comercial,TVA, din care jumatate se vand la un pret cu TVA cu incasare in numerar,iar la inventariere se constata lipsa de marfuri,cu adaos si care se imputa gestionarului. Receptia marfurilor aprovizionate pe factura % = 401 Furnizori

371 Marfuri 4426 TVA deductibila Evidenta se tine la pret cu amanuntul,de aceea se inregistreaza adaosul comercial si TVA neexigibila 371 = % Marfuri 378 Diferente de pret la marfuri 4428 TVA neexigibila Se vinde in numerar jumatate din marfa,la pret de vanzare cu TVA 5311 = % Casa in lei 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata Se descarca gestiunea de marfa vanduta la pret de achizitie cu TVA si adaos comercial % = 371 Marfuri 607 Cheltuieli privind marfurile 378 Diferente de pret la marfuri 4428 TVA neexigibila Se descarca gestiunea de lipsuri constatate la inventariere % = 371 Marfuri 607 Cheltuieli privind marfurile 378 Diferente de pret la marfuri 4428 TVA neexigibila Se imputa gestionarului lipsa de marfuri 4282 = % Alte creante in legatura cu personalul 7588 Alte venituri din exploatare 4427 TVA colectata Se inchide contul de cheltuieli 121 = 607 Profit si pierdere Cheltuieli privind marfurile 87. Contabilitatea cheltuielilor cu lucrarile si serviciile executate de terti Efectuarea unei reparatii capitale care este platita in avans dar nu se mai executa Inregistrarea facturii 611 = 401 Cheltuieli cu Furnizori intretinerile si reparatiile 4426

TVA deductibila Anularea efectului cheltuielii asupra rezultatului 471 = 611 Cheltuieli inregistrate Cheltuieli cu intretinerile in avans si reparatiile Inregistrarea este stornata la deschiderea exercitiului urmator 611 = 471 Cheltuieli cu Cheltuieli inregistrate in avans intretinerile si reparatiile 88. Contabilitatea cheltuielilor ci impozite ,taxe si varsaminte assimilate Impozitul suplimentar,pentru depasirea fondului de salarii admisibil 635 = 444 Cheltuieli cu alte impozite,taxe Impozitul pe salarii asimilate Impozite,taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului de stat sau altor organisme publice 635 = % Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate 4426 TVA deductibila 4427 TVA colectata 446 Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate Datorii si varsaminte de efectuat la alte organisme publice,destinate fondurilor speciale 635 = 447 Cheltuieli cu alte impozite,taxe Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate si varsaminte asimilate 89. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul La sfarsitul lunii se inregistreaza salarii brute,CAS,Contributii pentru ajutorul de somaj,fondul de sanatate,drepturi de personal pentru care nu s-au intocmit state de plata,alte drepturi altele decat cele supoartate din CAS Inregistrarea salariilor brute 641 = 421 Cheltuieli cu salariile Personal - salarii datorate personalului Drepturi de personal pentru care nu s-au intocmit state de plata 641 = 4281 Cheltuieli cu salariile Alte datorii in legatura cu personalul personalului Inregistrare CAS 6451 = 4371 Cheltuieli privind Contributia unitatii la asigurari sociale contributia unitatii la asigurari sociale Inregistrare contributie fond ajutor de somaj 6452 = 4371 Cheltuieli privind Contributia unitatii la fondul de somaj contributia unitatii la ajutorul de somaj Contributia unitatii la fondul de sanatate 6453 = 4313 Cheltuieli privind Contributia angajatorului pentru asigurari sociale de sanatate contributia unitatii pentru asigurarile sociale

de santate Ajutoare materiale platite din alte fonduri decat CAS 6458 = 423 Alte cheltuieli Personal ajutoare materiale datorate privind asigurarile si protectia sociala Inchiderea conturilor de cheltuieli 121 % Profit si pierdere 641 Cheltuieli cu remuneratiile personaului 6451 Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale 6452 Cheltuiei privind contributia unitatii pentru ajutorul de somaj 6458 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 6453 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate 90. Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare Se inregistreaza cheltuielile ocazioante de pierderile din creante suportate de intreprindere,pierederi din lichidarea dobanzilor si creantelor,valoarea debitelor prescrise sau a debitorilor insolvabili,valoarea despagubirilor,amenzilor,penalitatilor datorate sau platite,valoarea donatiilor si subventiilor si sponsorizarilor acordate Colectarea cheltuielilor genereaza inregistrarea 65 = % Alte cheltuieli de exploatare 267 Creante imobilizate 4118 Clienti incerti sau in litigiu 167 Alte datorii si imprumuturi asimilate 3xx Conturi de stocuri si productia in curs de executie 448 Alte datorii si creante la bugetul statului 451 Decontari in cadrul grupului 461 Debitori diversi 512 Conturi curente la banci 531 Casa 91. Contabilitatea cheltuielilor financiare Societatea acorda imprumuturi cu dobanda anuala,din care creante imobilizate societatea realizeaza pierderi pe care le inregistreaza,iar incasarea dobanzii si a diferentei din valoarea creantei se inregistreaza prin banca

o Acordarea din imprumuturi pe termen lung 2673 = Imprumuturi pe termen lung o Dobanda cuvenita 2673 = Dobanzi aferente imprumuturilor acordate pe termen lung o Pierderi din creante imobilizate 663 = Pierderi din creante legate de participatii o Incasarea dobanzii aferente 5121 = Conturi la banci in lei o Incasarea diferentei din valoarea creantei 5121 = Conturi la banci in lei o Inchiderea contului de cheltuiei 121 = Profit si pierdere

5123 Conturi la banci in lei 763 Venituri din creante imobilizate

2673 Imprumuturi acordate pe termen lung

2674 Dobanzi aferente imprumuturilor pe temen lung 2673 Imprumuturi acordate pe termen lung 663 Pierderi din creante legate din participatii

92. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare Societatea inregistreaza pierderi din calamitati la :stocuri de materii prime la pret standard cu diferente nefavorabile,animale innecate la pret standard cu diferente de pret favorabile,produse finite din depozite la cost de productie si cheltuieli extraordinare achitate prin banca distrugeri de materii prime o Distrugeri de materii prime cnf pv constatare 671 = % Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare 301 Materii prime 308 Diferente de pret la materii prime si materiale o Calamitati privind animalele innecate cnf pv constatare 671 = % Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare 361 Animale si pasari 368 Diferente de pret la animale si pasari o Calamitati de produse finite 671 = 345 Cheltuieli privind calamitatile Produse finite si alte evenimente extraordinare o Alte cheltuieli extraordinare 671 = 5121 Cheltuieli privind calamitatile Conturi la banci in lei si alte evenimente extraordinare o Inchiderea contului de cheltuieli 121 = 671 Profit si pierdere Cheltuieli privind calamitatile si

alte evenimente extraordinare 93. Contabilitatea cheltuielilor cu amortizarile ,provizioanele si ajustarile privind deprecierea sau pierderea de valori Se inregistreaza amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale si corporale,constituirea de provizioane pentru riscuri si cheltuieli,ajustari pentru deprecieri la imobilizari necorporale,corporale si financiare pentru deprecierea stocurilor de materii prime,creante clienti si titluri de participare. o Se inregistreaza amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale 6811 = 280 Cheltuieli de exploatare privind Amortizari privind imobilizarile necorporale amortizarea imobilizarilor o Amortizarea imobilizarilor corporale 6811 = 281 Cheltuieli de exploatare Amortizari privind imobilizarile corporale privind amortizarea imobilizarilor o Constituirea de provizioane pentru riscuri si cheltuieli 6812 = 151 Cheltuieli de exploatare privind Provizioane provizioanele pentru riscuri si cheltuieli o Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale,corporale si financiare 6813 = % Cheltuieli de exploatare privind ajustari pentru deprecierea imobilizarilor 290 Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale 291 Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale 296 Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor financiare o Ajustari pentru deprecierea stocurilor de materii prime 6814 = 391 Cheltuieli de exploatare Ajustari pentru deprecierea privind ajustari pentru materiilor prime deprecierea activelor circulante o Ajustari pentru creante clienti 6814 = 491 Cheltuieli de exploatare Ajustari pentru deprecierea privind ajustari pentru creantelor clientilor deprecierea activelor circulante o Ajustari pentru deprecierea titlurilor de participare 6814 = 591 Cheltuieli de exploatare Ajustari pentru pierderea de valoare privind ajustari pentru a actiunilor detinute la entitatile afiliate deprecierea activelor circulante o Inchiderea conturilor de cheltuieli 121 = % Profit si pierdere 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 6812 Cheltuieli de exploatare privind

provizioanele de riscuri si cheltuieli 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustari pentru deprecierea imobilizarilor 6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustari pentru deprecierea activelor circulante 94. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitul pe profit si alte impozite Profitul impozabil se determina dupa formula : Profit = Venituri Cheltuieli corespondente + Reintagrarile - Deducerile impozabil realizate veniturilor realizate fiscale fiscale Cheltuielile sunt deductibile daca sunt aferente realizarii veniturilor si cele considerate deductibile conform prevederilor legale in vigoare o Impozitul pe profit datorat o Impozitul pe venitul realizat in strainatate o Amenzile si penalitatile datorate autoritatilor romane si straine o Cheltuileile pentru protocol,reclama si publicitate care depasesc limitele legale o Sumele folosite pentru constituirea sau majorarea rezervelor peste limitele legale o Cheltuielile de sponsorizare care depasesc cota legala o Alte cheltuieli stabilite de legea 414 privind impozitul pe profit Impozitul se calculeaza si se retine in baza declaratiei de impunere Deduscerile fiscale o Dividende primite de la alta persoana juridica romana o Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea forndului de rezerva in limita a 5% din profit si pana la 20% din capitalul social o Veniturile din provizioane pentru care nu s-a admis deducerea o Alte elemente prevazute de lege o Inregistrarile sunt: 691 = 441 Cheltuieli privind impozitul pe profit Impozitul pe profit 441 = 512 Impozit pe profit Conturi curente la banci 95. Definirea ,structura si recunoasterea veniturilor Veniturile sunt sume sau valori incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente cat si castigurile din orice alte surse. IAS defineste veniturile,astfel : o Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor,care se concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii,altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor. o IAS 18 stabileste criteriile de recunoastere in raport de structura veniturilor. Evaluarea veniturilor se face la valoarea justa a mijlocului de plata primit sau de primit o Mijlocul de plata ia forma numerarului sau a echivalentului primit sau ce urmeaza a fi primit o Valoarea justa a mijlocului de plata va fi determinata prin actualizarea tuturor sumelor de primit in viitor,utilizand rata dobanzii aferente perioadei o Diferenta dintre valoarea justa si valoarea nominala este recunoscuta ca venit financiar Conturile de venituri au functia contabila de pasiv,ele colecteaza toate veniturile realizate in cursul lunii si se debiteaza la sfarsitul lunii prin repartizarea rulajelor creditoare asupra contului de rezultate 121 Profit si pierderi Formula contabila de inchidere a conturilor de venituri este Clasa 7 = 121 Conturi de venituri Profit si pierderi Dupa aceasta inregistrare conturile de venituri se inchid si raman fara sold Conturile de venituri sunt considerate ca fiind conturi de rezultate ca si cele de cheltuieli,ele nu apar in bilant,la sfarsitul lunii nu prezinta sold. Conturile de venituri sunt Clasa 7 - Conturi de venituri

o 70 Cifra de afaceri neta 701 Venituri din vanzarea produselor finite(P) 702 Venituri din vanzarea semifabricatelor(P) 703 Venituri din vanzarea produselor reziduale(P) 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate(P) 705 Venituri din studii si cercetari(P) 706 Venituri din revedente, locatii de gestiune si chirii(P) 707 Venituri din vanzarea marfurilor(P) 708 Venituri din activitati diverse(P) o 71 Variatia stocurilor 711 Variatia stocurilor(P) o 72 Venituri din productia de imobilizari 721 Venituri din productia de imobilizari necorporale(P) 722 Venituri din productia de imobilizari corporale(P) o 74 Venituri din subventii de exploatare 741 Venituri din subventii de exploatare(P) 7411 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri) 7412 Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile 7413 Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe 7414 Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului 7415 Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala 7416 Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare 7417 Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 7418 Venituri din subventii de exploatare pentru dobnda datorata o 75 Alte venituri din exploatare 754 Venituri din creante reactive(P) 758 Alte venituri din exploatare(P) 7581 Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati(P) 7582 Venituri din donatii si subventii primite(P) 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital(P) 7584 Venituri din subventii pentru investitii(P) 7588 Alte venituri din exploatare(P) o 76 Venituri financiare 761 Venituri din imobilizari financiare(P) 7611 Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate 7613 Venituri din interese de participare 762 Venituri din investitii financiare pe termen scurt(P) 763 Venituri din creante imobilizate(P) 764 Venituri din investitii financiare(P) 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate(P) 7642 Venituri din investitii financiare cedate(P) 765 Venituri din diferente de curs valutar(P) 766 Venituri din dobanzi(P) 767 Venituri din sconturi obtinute(P) 768 Alte venituri financiare(P) o 77 Venituri extraordinare 771 Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare(P) o 78 Venituri din provizioane si ajustarea la inflatie 781 Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare 7812 Venituri din provizioane pentru riscurisi cheltuieli(P) 7813 Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor(P) 7814 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante(P)

7815 Venituri din fondul comercial negativ (acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate) 786 Venituri financiare din provizioane 7863 Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare(P) 7864 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante(P) 96. Contabilitatea veniturilor din activitatea de exploatare Se receptioneaza produse obtinute din sectii la cost inferior costului de productie,produse finite la pret standard,cu diferente nefavorabile de pret,semifabricate,produse reziduale,care se vand la preturi de vanzare cu TVA :produse finite,semifabricate cu factura intocmita ulterior si produse reziduale cu incasare directa,dupa care se descarca gestiunea de produsele vandute,decontarea prin cont bancar. o Receptionarea produselor in depozitele unitatii % = 711 Variatia stocurilor 345 Produse vandute 348 Diferente de pret la produse 341 Semifabricate 346 Produse reziduale o Vanzarea produselor finite 4111 = % Clienti 701 Venituri din vanzarea produselor finite 4427 TVA colectata o Incasarea facturii 5121 = 4111 Conturi la banci in lei Clienti o Descarcarea gestiunii de produsele vandute 711 = % Variatia stocurilor 345 Produse finite 348 Diferente de pret la produse o Vanzare semifabricate cu factura intocmita ulterior 418 = % Clienti-facturi de intocmit 702 Venituri din vanzarea semifabricatelor 4428 TVA neexigibila o Definitivarea facturii 4111 = 418 Clienti Clienti facturi de intocmit o Regularizare TVA 4428 = 4427 TVA neexigibil TVA colectat o Descarcarea gestiunii de semifabricatele vandute 711 = 341 Variatia stocurilor Semifabricate o Se vand produsele reziduale cu plata directa 5121 = 703

Conturi la banci in lei Venituri din vanzarea produselor reziduale o Descarcarea gestiunii de produsele reziduale vandute 711 = 346 Variatia stocurilor Produse reziduale o Se inchid conturile de venituri % = 121 Profit si pierdere 701 Venituri din vanzarea produselor finite 702 Venituri din vanzarea semifabricatelor 703 Venituri din vanzarea produselor reziduale 97. Venituri din vanzarea produselor ,marfurilor ,serviciilor prestate si din alte activitati Societatea vinde marfuri,astfel o Vanzari cu ridicata si TVA,acorda clientului un scont si incasarea facturii se face prin banca o Vanzari de marfuri la export scutite de taxe si TVA,valoarea vanzarii la un curs valutar,factura intocmita ulterior la alt curs,comisionul vamal la valoarea in vama o Vanzari de marfuri la pret cu amanuntul si TVA Factura pentru marfuri vandute cu ridicata 4111 = % Clienti 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectat Scontul clientului 667 = 4111 Clienti privind sconturile Clienti acordate Factura se incaseaza prin banca 5121 = 4111 Conturi la banci in lei Clienti Se inregistreaza valoarea vanzarilor la export,fara factura 418 = 707 Clienti facturi de intocmit Venituri din vanzarea marfurilor Se intocmeste factura 4111 = 418 Clienti Clienti facturi de intocmit Se inregistreaza comisionul vamal 635 = 446 Cheltuieli cu alte impozite, Alte impozite,taxe si varsaminte taxe si varsaminte asimilate asimilate Se plateste comisionul vamal 446 = 5121 Alte impozite,taxe si Conturi la banci in lei varsaminte asimilate Se incaseaza factura de la client 5124 = % Conturi la banci in valuta 4111 Clientii

765 Venituri din diferente de curs valutar Vanzarea marfurilor cu amanuntul 5311 = Casa in lei % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata Inchiderea conturilor de venituri % =

121 Profit si pierdere

707 Venituri din vanzarea marfurilor 765 Venituri din diferente de curs valutar 99. Venituri din productia de imobilizari In sectorul propriu de proiectare si cercetare se executa un proicet care se vinde cu TVA,se mai executa un studiu pe baza de contract pentru care se primeste un avans iar la terminarea lucrarii se receptioneaza pe baza de factura si TVA inctocmita ulterior,si care se incaseaza prin banca dupa ce se retine avansul. o Valoarea lucrarilor receptionate 203 = 721 Cheltuieli de cercetare Venituri din productia de si dezvoltare imobilizari necorporale o Vanzarea proiectului catre alte unitati 461 = % Debitori diversi 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 4427 TVA colectat o Descarcarea gestiunii de valoarea proiectului vandut 6583 = 203 Cheltuieli privind Cheltuieli de cercetare si dezvoltare activele cedate si alte operatii de capital o Se primeste avansul pentru executarea unui studiu 5121 = 419 Conturi la banci in lei Clienti - creditori o Se termina lucrarea iar factura se intocmeste ulterior 418 = % Clienti facturi de intocmit 705 Venituri din studii si cercetari o Intocmirea facturii 4111 = 418 Clientii Clienti facturi de intocmit o Regularizare TVA 4428 = 4427 TVA neexigibil TVA colectat o Se incaseaza factura si se retine avansul

4111 Clienti

5121 Conturi la banci in lei 419 Clienti creditori o Inchiderea conturilor de venituri % =

121 Profit si pierdere

721 Venituri din productia de imobilizari necorporale 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 705 Venituri din studii si cercetari 101. Contabilitatea veniturilor financiare In categoria veniturilor financiare se includ veniturile din : participatii,titluri de plasament,imobilizari financiare cedate,creante imobilizate,titluri de plasament cedate,diferente favorabile de curs valutar,dobanzi cuvenite,sconturi obtinute si alte venituri financiare Dividendele de incasat sau incasate,pentru participatiile la capitalul altor societati % = 761 Venituri din imobilizari financiare 451 Decontari in cadrul grupului 461 Debitori diversi 512 Conturi curente la banci Dividende si dobanzi de incasat sau incasate din titlurilr imobilizate ale activitatii de portofoliu si alte titluri imobilizate % = 768 Alte venituri financiare 461 Debitori diversi 512 Conturi curente la banci Dobanzi de incasat sau incasate pentru creante imobilizate % = 763 Venituri din creante imobilizate 2676 Dobanda aferenta creantelor legate de interese de participare 512 Conturi curente la banci 513 Casa Dividende aferente titlurilor de plasament % = 762 Venituri din investitii financiare pe termen scurt 451 Decontari in cadrul grupului 461 Debitori diversi

512 Conturi curente la banci 531 Casa Venituri financiare din dobanzi cuvenite pentru disponibilitatile din conturile bancare si din creditele comerciale % = 766 Venituri din dobanzi 451 Decontari in cadrul grupului 461 Debitori diversi 472 Venituri inregistrate in avans 518 Dobanzi 102. Contabilitatea veniturilor extraordinare Veniturile extraordinare pot aparea ca urmare a subventiilor primite pentru eliminarea efectelor calamitatilor,reamplasarea activitatilor productive in zone defavorizate sau descongestionarea zonelor urbane aglomerate dar si din despagubiri pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica. Urmare a constructiei unei autostrazi de utilitate publica o fasie din terenul proprietarului unei exploatari viticole a fost expropriat si urmeaza sa primeasca o despagubire de la stat. o Inregistrarea contabila este : 512 = 771 Conturi curente la banci Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare 103. Contabilitatea veniturilor din provizioane si ajustari pentru deprecierea si pierderea de valoare Veniturile din amortizari si provizioane sunt venituri calculate,determinate prin diminuarea provizioanelor pentru deprecieri si a celor reglementate Un venit din amortizari poate interveni numai in mod exceptional,printr-o schimbare de plan de amortizare,care ar necesita diminuarea amortizarii. Toate veniturile din amortizari si provizioane se contabilizeaza de regula la inchiderea exercitiului financiar,in cazul iesirii activelor pentru care s-au constituit provizioane pentru deprecieri si in situatia anularii partiale sau totale a unor provizioane ramase fara obiect. Tipul de inregistrari contabile 15 = 78 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Venituri din provizioane si ajustarea la inflatie 28 Amortizari privind imobilizarile 29 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor 39 Provizioane pentru depreciuerea stocurilor si a productiei in curs de executie 49 Provizioane pentru deprecierea creantelor 59 Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie BIBLIOGRAFIE : 1.Cadrul general de ntocmire si prezentare a Situatiilor financiare anuale 2.Standardele Internationale de Contabilitate ( IFRS ,IAS) 3.O.M.F.P. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile Conform cu Directivele Europene.

4.Florin Coman Contabilitatea Financiara a societtilor comerciale , Editura Fundatiei Romnia de Mine, Bucureti 2007 Contabilitatea capitalului pag 16-39 Contabilitatea activelor imobilizate pag 43-71 Contabilitatea stocurilor pag 71-88 Contabilitatea decontrilor cu tertii pag 89-133 Contabilitatea trezoreriei pag 134-150 Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor pag 151-182 5. Conf. univ.dr. Bidacu Georgiana Carmen Contabilitate Financiar Constanta 2010 6. Prof.univ.dr.Mihai RISTEA, Lect.univ.dr.Corina-Graziella DUMITRU-Contabilitate financiara vdiancu@gmail.com Titular de disciplina : Conf. univ.dr. Bidacu Georgiana Carmen

S-ar putea să vă placă și