Metoda Frisco o perspectivă de abordare pentru caracterizarea personajelor evaluare formativă

Se explica elevilor metoda de lucru : Se vor forma doua echipe : 1. Echipa de investigatie (10-15 elevi )care vor raspunde unui chestionar pe marginea lectiei anterioare ; 2.Echipa de concluzionare (5-6 elevi, dar si mai multi in functie de numarul de elevi, care comenteaza critic intrebarile echipei de investigatie si propune rezolvari obisnuite), revenindu-le apoi sarcina de a juca anumite roluri :  C= conservatorul/traditionalistul -apreciaza meritul solutiilor vechi,prezinta neajunsurile fara a elimina posibile imbunatatiri;  E=exuberantul -emite idei originale, imposibil de aplicat in practica, asigurand astfel o atmosfera creativa-imaginativa;  P= pesimistul -neaga posibilitatea oricarei imbunatatiri a solutiilor originale;  O= optimistul-critica pozitia pesimistului si sustine, in mod realist, solutiile propuse de exuberant. 1. Echipa de investigatie (se împarte în trei grupe) 2.Echipa de concluzionare (Identificarea problemei şi împărţirea rolurilor:)

3.Metoda Frisco Printre metodele interactive de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii, care acţionează procesul de predare-învăţare se află şi Metoda Frisco, metodă activ-participativă în măsură să solicite plenar, dar să şi valorifice maximal şi pe multiple planuri potenţialul uman de cunoaştere, de simţire şi de acţiune cu care un elev sau altul vine la şcoală.. Lecţiile bazate pe Metoda Frisco prezintă câteva caracteristici importante: elevii sunt puşi în situaţia să interacţioneze, să lucreze productiv unii cu alţii; în cadrul activităţilor de învăţare elevii îşi dezvoltă judecăţile de valoare pertinente, care să -i dezvolte gândirea , învaţă prin eforturi proprii, îl transformă din obiect în subiect al educaţiei, din participant pasiv într-unul activ. Caracterul ludic al Metodei Frisco, cadrul ei antrenant şi activ în acelaşi timp, au un impact extraordinar asupra elevilor, oferind alternative noi de învăţare, altele decât cele cunoscute, tradiţionale. Vom încerca , în cele ce urmează, să prezentăm un model de aplicare a metodelor de învăţare activă şi interactivă. Aplicarea Metodei Frisco,caracterizată prin flexibilitate, oferă elevilor posibilitatea de a se

formulate clar. are în componenţă de cinci-şase membri. cât şi celor socio-integratoare ale procesului de predare-invăţare: • oferă posibilitatea manifestării unor puncte de vedere diferite. Momentele principale ale unei lecţii care include Metoda Frisco. a doua echipă. Lista de control reprezintă un chestionar alcătuit dintr-o succesiune de întrebări care să permită formularea unor concluzii clare şi care lămureşte conţinutul problemei propuse spre rezolvare. le punctează neajunsurile şi se pronunţă pentru menţinerea lor fără a exclude eventualele îmbunătăţiri. 2. este alcătuită din zece-cincisprezece elevi. întrebările să fie ordonate după o scară psihologică. variantei îi pot fi rezervate. menit să contribuie la promovarea unei metodologii didactice moderne. optimistul: a)Conservatorul apreciază meritul soluţiilor vechi. • favorizează apariţia unor raporturi noi de cunoaştere şi de stimă reciprocă. • asigură un climat interactiv.brainstorming-ul regizat (staget brainstorming). să ceară informaţiile pe care elevii le pot da. măreşte posibilitatea de comunicare. care corespund atât obiectivelor cognitive. pesimistul. echipa de concluzionare (inference team ). numită şi echipa de investigaţie (investigation team ). În acest caz. trebuie să se desfăşoare pe parcursul unei ore întregi. se înscrie în domeniul încercărilor şi căutărilor creative de a ameliora şi eficientiza munca educatorilor cu subiecţii educaţiei sale. profesorul aplică lista de control membrilor echipei de investigaţie. poate fi folosită cu aceeaşi eficienţă şi o a doua variantă. unor etape bine definite: profesorul împarte clasa în două echipe : prima echipă. combinată cu alte metode tradiţionmale interactive. după Ana Stoica. Chestionarul (lista de control) trebuie să respecte o serie de condiţii: să conţină întrebări simple. exuberantul.aplicarea listei de control(check list). . echipa de concluzionare identifică problemele. opinie întemeiată pe o îndelungată experienţă didactică. la sfârşitul discuţiilor. Metoda Frisco. Demersul nostru de a prezenta această metodă activă cu un puternic potenţial creativ. Metoda Frisco reprezintă doar o etapă distinctă în cadrul lecţiei. iar rolul ei este să conducă la o eficientizare raţională a bugetului de timp alocat activităţii de învăţare-predare. clasice. profesorul distribuie membrilor echipei de concluzionare roluri care definesc anumite structure psihologice : conservatorul. constituindu-se alături de celelalte metode interactive. în mod realist. Pledoaria pentru utilizarea metodelor specifice în cadeul activităţilor de grup are la bază câteva avantaje evidente. active. 15-20 minute. să presupună răspunsuri simple de tipul : da/nu. le comentează critic şi propune rezolvări obişnuite.2 Etapele de desfăşurare a Metodei Frisco. imposibil de aplicat în practică. elevii formulează răspunsuri scrise. Metoda Frisco a fost concepută să folosească două procedee: 1. După estimările noastre. fără a lăsa loc interpretărilor . soluţiile propuse de exuberant. b)Exuberantul emite idei originale. Scopul său principal este de a identifica probleme complexe şi dificile şi de a le rezolva pe căi simple şi eficiente. In opinia noastră. dată fiind complexitatea problematicii abordate. profesorul sistematizează ideile şi invită pe elevi să formuleze concluziile necesare. mai scurtă.1 Definiţie şi procedee Metoda a fost propusă de echipa de cercetare Fours boys of Frisco (cei patru băieţi din San Francisco). să solicite un număr mic de informaţii. oferindu-i astfel cadrului didactic posibilitatea de a completa scenariul didactic al orei cu alte metode care să ducă la optimizarea. 3. prin eliminarea etapei chestionarului. 3. în general. într-un instrument util în eficientizarea activităţii la clasă.implica activ în actul de învăţare. corespund. d)Optimistul critică poziţia pesimistului şi susţine. asigurând prin aceasta o atmosferă imaginativ-creativă. fără echivoc . c)Pesimistul este cenzorul care neagă oportunitatea oricărei îmbunătăţiri a soluţiilor originale. profesorul realizează evaluarea pe baza răspunsurilor la chestionar şi a ideilor exprimate de participanţi. a procesului de învăţământ.

Etapa sistematizării ideilor emise şi a concluzionării asupra soluţiilor găsite. 3. acelaşi rol poate fi jucat de mai multi participanţi concomitent. abordând o problemă din mai multe perspective. pe rând. Etapa dezbaterii colective: fiecare interpretează rolul ales şi-şi susţine punctul de vedere în acord cu acesta. îmbărbătând participanţii să privească lucrurile dintr-o perspectivă reală.• obişnuieşte participanţii să accepte puncte de vedere diferite. • oferă şansa de a reflecta asupra propriilor idei. rolul consevatoristului.spirit critic. asigurând astfel un cadru imaginativ-creativ. Metoda a fost propusă de echipa de cercetare Four boys of Frisco (cei patru băieţi din San Francisco). optimistul şi cine le joacă. MetodaFrisco are la bază brainstorming-ul regizat şi solicită din partea elevilor capacităţi empatice. pronunţându-se pentru menţinerea lor. exuberantul. Optimistul luminează umbra lăsată de pesimist. Exuberantul priveşte către viitor şi emite idei aparent imposibil de aplicat în practică. • prezintă atractivitate şi declanşează plăcere datorită caracterului ludic al metodelor interactive. Astfel. fiecare. pesimistul. a imaginaţiei şi a creativităţii Etapele metodei Frisco: 1. care să acopereo anumită dimensiune a personalităţii. în cazul colectivelor numeroase. creşte gradul de susţinere a propriului punct de vedere. Pesimistul este cel care nu are o părere bună despre ce se discută.membrii grupului vor trebui să joace. cenzurând ideile şi soluţiile iniţiale propuse. aceştia formând o echipă. rolul exuberantului. El găseşte fundamentări realiste şiposibilităţile de realizare a soluţiilor propuse de către exuberant. rolul pesimistului şi rolul optimistului. stimulând participanţii săgândească pozitiv. Cel care joacă rolul de esteconservator are sarcina de a aprecia meritele soluţiilorvechi. importantă fiind stimularea gândirii. Etapa punerii problemei: profesorul sau elevii/studenţii sesizează o situaţieproblemă şi a propun spre analiză. Etapa organizării colectivului: se stabilesc rolurile: conservatorul. Rolurile pot fi abordate individual sau. Metoda Frisco este asemănătoare cu tehnica „Pălăriilor gânditoare” atât din punct de vedere al desfăşurării. El relevă aspectele nefaste ale oricăror îmbunătăţiri. 2. concretă şi realizabilă. • formează un comportament adecvat necesar integrării în viaţa social METODA FRISCO Prin metoda Frisco participanţii trebuie să interpreteze un rol specific. Se bazează pe un fenomen de contagiune. 4. valori. iar scopul ei este de aidentifica problemele complexe şi dificile şi de a le rezolva pe căi simple şi eficiente. inovator şi stimulându-i şi pe ceilalţi participanţi să privească astfel lucrurile. fără a exclude însă posibilitatea unor eventualeîmbunătăţiri. cât şi în ceea ce priveşte avantajele şi limtele . atitudini şi prilejuieşte reconsiderarea lor în contextual contactului cu diferenţele individuale.