Metoda Frisco o perspectivă de abordare pentru caracterizarea personajelor evaluare formativă

Se explica elevilor metoda de lucru : Se vor forma doua echipe : 1. Echipa de investigatie (10-15 elevi )care vor raspunde unui chestionar pe marginea lectiei anterioare ; 2.Echipa de concluzionare (5-6 elevi, dar si mai multi in functie de numarul de elevi, care comenteaza critic intrebarile echipei de investigatie si propune rezolvari obisnuite), revenindu-le apoi sarcina de a juca anumite roluri :  C= conservatorul/traditionalistul -apreciaza meritul solutiilor vechi,prezinta neajunsurile fara a elimina posibile imbunatatiri;  E=exuberantul -emite idei originale, imposibil de aplicat in practica, asigurand astfel o atmosfera creativa-imaginativa;  P= pesimistul -neaga posibilitatea oricarei imbunatatiri a solutiilor originale;  O= optimistul-critica pozitia pesimistului si sustine, in mod realist, solutiile propuse de exuberant. 1. Echipa de investigatie (se împarte în trei grupe) 2.Echipa de concluzionare (Identificarea problemei şi împărţirea rolurilor:)

3.Metoda Frisco Printre metodele interactive de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii, care acţionează procesul de predare-învăţare se află şi Metoda Frisco, metodă activ-participativă în măsură să solicite plenar, dar să şi valorifice maximal şi pe multiple planuri potenţialul uman de cunoaştere, de simţire şi de acţiune cu care un elev sau altul vine la şcoală.. Lecţiile bazate pe Metoda Frisco prezintă câteva caracteristici importante: elevii sunt puşi în situaţia să interacţioneze, să lucreze productiv unii cu alţii; în cadrul activităţilor de învăţare elevii îşi dezvoltă judecăţile de valoare pertinente, care să -i dezvolte gândirea , învaţă prin eforturi proprii, îl transformă din obiect în subiect al educaţiei, din participant pasiv într-unul activ. Caracterul ludic al Metodei Frisco, cadrul ei antrenant şi activ în acelaşi timp, au un impact extraordinar asupra elevilor, oferind alternative noi de învăţare, altele decât cele cunoscute, tradiţionale. Vom încerca , în cele ce urmează, să prezentăm un model de aplicare a metodelor de învăţare activă şi interactivă. Aplicarea Metodei Frisco,caracterizată prin flexibilitate, oferă elevilor posibilitatea de a se

prin eliminarea etapei chestionarului. întrebările să fie ordonate după o scară psihologică. opinie întemeiată pe o îndelungată experienţă didactică. optimistul: a)Conservatorul apreciază meritul soluţiilor vechi. într-un instrument util în eficientizarea activităţii la clasă. 15-20 minute.1 Definiţie şi procedee Metoda a fost propusă de echipa de cercetare Fours boys of Frisco (cei patru băieţi din San Francisco). imposibil de aplicat în practică. După estimările noastre. b)Exuberantul emite idei originale. după Ana Stoica. În acest caz. a doua echipă. combinată cu alte metode tradiţionmale interactive. menit să contribuie la promovarea unei metodologii didactice moderne. 3. d)Optimistul critică poziţia pesimistului şi susţine. cât şi celor socio-integratoare ale procesului de predare-invăţare: • oferă posibilitatea manifestării unor puncte de vedere diferite.2 Etapele de desfăşurare a Metodei Frisco. variantei îi pot fi rezervate. fără echivoc . Scopul său principal este de a identifica probleme complexe şi dificile şi de a le rezolva pe căi simple şi eficiente. constituindu-se alături de celelalte metode interactive. este alcătuită din zece-cincisprezece elevi. profesorul distribuie membrilor echipei de concluzionare roluri care definesc anumite structure psihologice : conservatorul. unor etape bine definite: profesorul împarte clasa în două echipe : prima echipă. Momentele principale ale unei lecţii care include Metoda Frisco. dată fiind complexitatea problematicii abordate. c)Pesimistul este cenzorul care neagă oportunitatea oricărei îmbunătăţiri a soluţiilor originale. Lista de control reprezintă un chestionar alcătuit dintr-o succesiune de întrebări care să permită formularea unor concluzii clare şi care lămureşte conţinutul problemei propuse spre rezolvare. profesorul aplică lista de control membrilor echipei de investigaţie. a procesului de învăţământ. le comentează critic şi propune rezolvări obişnuite. mai scurtă. • favorizează apariţia unor raporturi noi de cunoaştere şi de stimă reciprocă. 2. pesimistul. profesorul realizează evaluarea pe baza răspunsurilor la chestionar şi a ideilor exprimate de participanţi. elevii formulează răspunsuri scrise. exuberantul. active. le punctează neajunsurile şi se pronunţă pentru menţinerea lor fără a exclude eventualele îmbunătăţiri. Demersul nostru de a prezenta această metodă activă cu un puternic potenţial creativ.aplicarea listei de control(check list). . echipa de concluzionare (inference team ). are în componenţă de cinci-şase membri. fără a lăsa loc interpretărilor . clasice. măreşte posibilitatea de comunicare. iar rolul ei este să conducă la o eficientizare raţională a bugetului de timp alocat activităţii de învăţare-predare. • asigură un climat interactiv. în mod realist. asigurând prin aceasta o atmosferă imaginativ-creativă. formulate clar.brainstorming-ul regizat (staget brainstorming). să presupună răspunsuri simple de tipul : da/nu. Pledoaria pentru utilizarea metodelor specifice în cadeul activităţilor de grup are la bază câteva avantaje evidente. soluţiile propuse de exuberant. oferindu-i astfel cadrului didactic posibilitatea de a completa scenariul didactic al orei cu alte metode care să ducă la optimizarea. Metoda Frisco reprezintă doar o etapă distinctă în cadrul lecţiei. echipa de concluzionare identifică problemele. 3. profesorul sistematizează ideile şi invită pe elevi să formuleze concluziile necesare. în general. să solicite un număr mic de informaţii. corespund. numită şi echipa de investigaţie (investigation team ). să ceară informaţiile pe care elevii le pot da. Chestionarul (lista de control) trebuie să respecte o serie de condiţii: să conţină întrebări simple. Metoda Frisco a fost concepută să folosească două procedee: 1. se înscrie în domeniul încercărilor şi căutărilor creative de a ameliora şi eficientiza munca educatorilor cu subiecţii educaţiei sale. trebuie să se desfăşoare pe parcursul unei ore întregi. la sfârşitul discuţiilor. poate fi folosită cu aceeaşi eficienţă şi o a doua variantă. care corespund atât obiectivelor cognitive. Metoda Frisco. In opinia noastră.implica activ în actul de învăţare.

Exuberantul priveşte către viitor şi emite idei aparent imposibil de aplicat în practică. Metoda Frisco este asemănătoare cu tehnica „Pălăriilor gânditoare” atât din punct de vedere al desfăşurării.• obişnuieşte participanţii să accepte puncte de vedere diferite. abordând o problemă din mai multe perspective. exuberantul. • formează un comportament adecvat necesar integrării în viaţa social METODA FRISCO Prin metoda Frisco participanţii trebuie să interpreteze un rol specific. care să acopereo anumită dimensiune a personalităţii. asigurând astfel un cadru imaginativ-creativ. inovator şi stimulându-i şi pe ceilalţi participanţi să privească astfel lucrurile. aceştia formând o echipă. în cazul colectivelor numeroase. stimulând participanţii săgândească pozitiv. rolul exuberantului. • prezintă atractivitate şi declanşează plăcere datorită caracterului ludic al metodelor interactive. Etapa punerii problemei: profesorul sau elevii/studenţii sesizează o situaţieproblemă şi a propun spre analiză. Se bazează pe un fenomen de contagiune. Pesimistul este cel care nu are o părere bună despre ce se discută. MetodaFrisco are la bază brainstorming-ul regizat şi solicită din partea elevilor capacităţi empatice. El relevă aspectele nefaste ale oricăror îmbunătăţiri. Optimistul luminează umbra lăsată de pesimist. rolul consevatoristului. pronunţându-se pentru menţinerea lor. valori. • oferă şansa de a reflecta asupra propriilor idei. 2. 3. Etapa dezbaterii colective: fiecare interpretează rolul ales şi-şi susţine punctul de vedere în acord cu acesta. Astfel. Etapa organizării colectivului: se stabilesc rolurile: conservatorul. a imaginaţiei şi a creativităţii Etapele metodei Frisco: 1. cenzurând ideile şi soluţiile iniţiale propuse. pe rând. atitudini şi prilejuieşte reconsiderarea lor în contextual contactului cu diferenţele individuale. pesimistul. Etapa sistematizării ideilor emise şi a concluzionării asupra soluţiilor găsite. optimistul şi cine le joacă. rolul pesimistului şi rolul optimistului. fiecare. importantă fiind stimularea gândirii. creşte gradul de susţinere a propriului punct de vedere. concretă şi realizabilă. iar scopul ei este de aidentifica problemele complexe şi dificile şi de a le rezolva pe căi simple şi eficiente. îmbărbătând participanţii să privească lucrurile dintr-o perspectivă reală. El găseşte fundamentări realiste şiposibilităţile de realizare a soluţiilor propuse de către exuberant. Metoda a fost propusă de echipa de cercetare Four boys of Frisco (cei patru băieţi din San Francisco).spirit critic. cât şi în ceea ce priveşte avantajele şi limtele . Rolurile pot fi abordate individual sau. acelaşi rol poate fi jucat de mai multi participanţi concomitent. Cel care joacă rolul de esteconservator are sarcina de a aprecia meritele soluţiilorvechi. 4. fără a exclude însă posibilitatea unor eventualeîmbunătăţiri.membrii grupului vor trebui să joace.