Metoda Frisco o perspectivă de abordare pentru caracterizarea personajelor evaluare formativă

Se explica elevilor metoda de lucru : Se vor forma doua echipe : 1. Echipa de investigatie (10-15 elevi )care vor raspunde unui chestionar pe marginea lectiei anterioare ; 2.Echipa de concluzionare (5-6 elevi, dar si mai multi in functie de numarul de elevi, care comenteaza critic intrebarile echipei de investigatie si propune rezolvari obisnuite), revenindu-le apoi sarcina de a juca anumite roluri :  C= conservatorul/traditionalistul -apreciaza meritul solutiilor vechi,prezinta neajunsurile fara a elimina posibile imbunatatiri;  E=exuberantul -emite idei originale, imposibil de aplicat in practica, asigurand astfel o atmosfera creativa-imaginativa;  P= pesimistul -neaga posibilitatea oricarei imbunatatiri a solutiilor originale;  O= optimistul-critica pozitia pesimistului si sustine, in mod realist, solutiile propuse de exuberant. 1. Echipa de investigatie (se împarte în trei grupe) 2.Echipa de concluzionare (Identificarea problemei şi împărţirea rolurilor:)

3.Metoda Frisco Printre metodele interactive de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii, care acţionează procesul de predare-învăţare se află şi Metoda Frisco, metodă activ-participativă în măsură să solicite plenar, dar să şi valorifice maximal şi pe multiple planuri potenţialul uman de cunoaştere, de simţire şi de acţiune cu care un elev sau altul vine la şcoală.. Lecţiile bazate pe Metoda Frisco prezintă câteva caracteristici importante: elevii sunt puşi în situaţia să interacţioneze, să lucreze productiv unii cu alţii; în cadrul activităţilor de învăţare elevii îşi dezvoltă judecăţile de valoare pertinente, care să -i dezvolte gândirea , învaţă prin eforturi proprii, îl transformă din obiect în subiect al educaţiei, din participant pasiv într-unul activ. Caracterul ludic al Metodei Frisco, cadrul ei antrenant şi activ în acelaşi timp, au un impact extraordinar asupra elevilor, oferind alternative noi de învăţare, altele decât cele cunoscute, tradiţionale. Vom încerca , în cele ce urmează, să prezentăm un model de aplicare a metodelor de învăţare activă şi interactivă. Aplicarea Metodei Frisco,caracterizată prin flexibilitate, oferă elevilor posibilitatea de a se

profesorul sistematizează ideile şi invită pe elevi să formuleze concluziile necesare. optimistul: a)Conservatorul apreciază meritul soluţiilor vechi. asigurând prin aceasta o atmosferă imaginativ-creativă. . După estimările noastre.1 Definiţie şi procedee Metoda a fost propusă de echipa de cercetare Fours boys of Frisco (cei patru băieţi din San Francisco). opinie întemeiată pe o îndelungată experienţă didactică. profesorul realizează evaluarea pe baza răspunsurilor la chestionar şi a ideilor exprimate de participanţi. In opinia noastră. este alcătuită din zece-cincisprezece elevi. în general. poate fi folosită cu aceeaşi eficienţă şi o a doua variantă. pesimistul. le comentează critic şi propune rezolvări obişnuite. la sfârşitul discuţiilor. dată fiind complexitatea problematicii abordate. iar rolul ei este să conducă la o eficientizare raţională a bugetului de timp alocat activităţii de învăţare-predare. echipa de concluzionare (inference team ). întrebările să fie ordonate după o scară psihologică. elevii formulează răspunsuri scrise. prin eliminarea etapei chestionarului. Metoda Frisco a fost concepută să folosească două procedee: 1. echipa de concluzionare identifică problemele. Metoda Frisco. cât şi celor socio-integratoare ale procesului de predare-invăţare: • oferă posibilitatea manifestării unor puncte de vedere diferite. Chestionarul (lista de control) trebuie să respecte o serie de condiţii: să conţină întrebări simple. oferindu-i astfel cadrului didactic posibilitatea de a completa scenariul didactic al orei cu alte metode care să ducă la optimizarea. În acest caz. să presupună răspunsuri simple de tipul : da/nu. care corespund atât obiectivelor cognitive. se înscrie în domeniul încercărilor şi căutărilor creative de a ameliora şi eficientiza munca educatorilor cu subiecţii educaţiei sale. constituindu-se alături de celelalte metode interactive. d)Optimistul critică poziţia pesimistului şi susţine. c)Pesimistul este cenzorul care neagă oportunitatea oricărei îmbunătăţiri a soluţiilor originale.aplicarea listei de control(check list). într-un instrument util în eficientizarea activităţii la clasă. trebuie să se desfăşoare pe parcursul unei ore întregi. variantei îi pot fi rezervate. să solicite un număr mic de informaţii. a doua echipă. profesorul aplică lista de control membrilor echipei de investigaţie. Pledoaria pentru utilizarea metodelor specifice în cadeul activităţilor de grup are la bază câteva avantaje evidente. soluţiile propuse de exuberant. 3. clasice. le punctează neajunsurile şi se pronunţă pentru menţinerea lor fără a exclude eventualele îmbunătăţiri. Scopul său principal este de a identifica probleme complexe şi dificile şi de a le rezolva pe căi simple şi eficiente. are în componenţă de cinci-şase membri. formulate clar. profesorul distribuie membrilor echipei de concluzionare roluri care definesc anumite structure psihologice : conservatorul. Lista de control reprezintă un chestionar alcătuit dintr-o succesiune de întrebări care să permită formularea unor concluzii clare şi care lămureşte conţinutul problemei propuse spre rezolvare. fără a lăsa loc interpretărilor . a procesului de învăţământ. după Ana Stoica. numită şi echipa de investigaţie (investigation team ). în mod realist. 2. • asigură un climat interactiv. active. menit să contribuie la promovarea unei metodologii didactice moderne. Metoda Frisco reprezintă doar o etapă distinctă în cadrul lecţiei.2 Etapele de desfăşurare a Metodei Frisco. 3. • favorizează apariţia unor raporturi noi de cunoaştere şi de stimă reciprocă. corespund. imposibil de aplicat în practică. 15-20 minute. să ceară informaţiile pe care elevii le pot da. Demersul nostru de a prezenta această metodă activă cu un puternic potenţial creativ.brainstorming-ul regizat (staget brainstorming). exuberantul. măreşte posibilitatea de comunicare. mai scurtă. combinată cu alte metode tradiţionmale interactive. b)Exuberantul emite idei originale. unor etape bine definite: profesorul împarte clasa în două echipe : prima echipă. Momentele principale ale unei lecţii care include Metoda Frisco.implica activ în actul de învăţare. fără echivoc .

MetodaFrisco are la bază brainstorming-ul regizat şi solicită din partea elevilor capacităţi empatice. Exuberantul priveşte către viitor şi emite idei aparent imposibil de aplicat în practică. pronunţându-se pentru menţinerea lor.membrii grupului vor trebui să joace. importantă fiind stimularea gândirii. optimistul şi cine le joacă. Etapa dezbaterii colective: fiecare interpretează rolul ales şi-şi susţine punctul de vedere în acord cu acesta. Etapa punerii problemei: profesorul sau elevii/studenţii sesizează o situaţieproblemă şi a propun spre analiză. Optimistul luminează umbra lăsată de pesimist. Se bazează pe un fenomen de contagiune. rolul consevatoristului. în cazul colectivelor numeroase. creşte gradul de susţinere a propriului punct de vedere. concretă şi realizabilă. atitudini şi prilejuieşte reconsiderarea lor în contextual contactului cu diferenţele individuale. Metoda a fost propusă de echipa de cercetare Four boys of Frisco (cei patru băieţi din San Francisco). rolul pesimistului şi rolul optimistului. rolul exuberantului. 2. 4. stimulând participanţii săgândească pozitiv. Etapa sistematizării ideilor emise şi a concluzionării asupra soluţiilor găsite. • formează un comportament adecvat necesar integrării în viaţa social METODA FRISCO Prin metoda Frisco participanţii trebuie să interpreteze un rol specific. îmbărbătând participanţii să privească lucrurile dintr-o perspectivă reală.• obişnuieşte participanţii să accepte puncte de vedere diferite. • oferă şansa de a reflecta asupra propriilor idei. abordând o problemă din mai multe perspective. Rolurile pot fi abordate individual sau. care să acopereo anumită dimensiune a personalităţii. fiecare. fără a exclude însă posibilitatea unor eventualeîmbunătăţiri. a imaginaţiei şi a creativităţii Etapele metodei Frisco: 1. asigurând astfel un cadru imaginativ-creativ. valori. El relevă aspectele nefaste ale oricăror îmbunătăţiri. Pesimistul este cel care nu are o părere bună despre ce se discută. cenzurând ideile şi soluţiile iniţiale propuse. iar scopul ei este de aidentifica problemele complexe şi dificile şi de a le rezolva pe căi simple şi eficiente. Cel care joacă rolul de esteconservator are sarcina de a aprecia meritele soluţiilorvechi. inovator şi stimulându-i şi pe ceilalţi participanţi să privească astfel lucrurile. Metoda Frisco este asemănătoare cu tehnica „Pălăriilor gânditoare” atât din punct de vedere al desfăşurării. Astfel. El găseşte fundamentări realiste şiposibilităţile de realizare a soluţiilor propuse de către exuberant. acelaşi rol poate fi jucat de mai multi participanţi concomitent.spirit critic. exuberantul. 3. • prezintă atractivitate şi declanşează plăcere datorită caracterului ludic al metodelor interactive. aceştia formând o echipă. pesimistul. pe rând. cât şi în ceea ce priveşte avantajele şi limtele . Etapa organizării colectivului: se stabilesc rolurile: conservatorul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful