Metoda Frisco o perspectivă de abordare pentru caracterizarea personajelor evaluare formativă

Se explica elevilor metoda de lucru : Se vor forma doua echipe : 1. Echipa de investigatie (10-15 elevi )care vor raspunde unui chestionar pe marginea lectiei anterioare ; 2.Echipa de concluzionare (5-6 elevi, dar si mai multi in functie de numarul de elevi, care comenteaza critic intrebarile echipei de investigatie si propune rezolvari obisnuite), revenindu-le apoi sarcina de a juca anumite roluri :  C= conservatorul/traditionalistul -apreciaza meritul solutiilor vechi,prezinta neajunsurile fara a elimina posibile imbunatatiri;  E=exuberantul -emite idei originale, imposibil de aplicat in practica, asigurand astfel o atmosfera creativa-imaginativa;  P= pesimistul -neaga posibilitatea oricarei imbunatatiri a solutiilor originale;  O= optimistul-critica pozitia pesimistului si sustine, in mod realist, solutiile propuse de exuberant. 1. Echipa de investigatie (se împarte în trei grupe) 2.Echipa de concluzionare (Identificarea problemei şi împărţirea rolurilor:)

3.Metoda Frisco Printre metodele interactive de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii, care acţionează procesul de predare-învăţare se află şi Metoda Frisco, metodă activ-participativă în măsură să solicite plenar, dar să şi valorifice maximal şi pe multiple planuri potenţialul uman de cunoaştere, de simţire şi de acţiune cu care un elev sau altul vine la şcoală.. Lecţiile bazate pe Metoda Frisco prezintă câteva caracteristici importante: elevii sunt puşi în situaţia să interacţioneze, să lucreze productiv unii cu alţii; în cadrul activităţilor de învăţare elevii îşi dezvoltă judecăţile de valoare pertinente, care să -i dezvolte gândirea , învaţă prin eforturi proprii, îl transformă din obiect în subiect al educaţiei, din participant pasiv într-unul activ. Caracterul ludic al Metodei Frisco, cadrul ei antrenant şi activ în acelaşi timp, au un impact extraordinar asupra elevilor, oferind alternative noi de învăţare, altele decât cele cunoscute, tradiţionale. Vom încerca , în cele ce urmează, să prezentăm un model de aplicare a metodelor de învăţare activă şi interactivă. Aplicarea Metodei Frisco,caracterizată prin flexibilitate, oferă elevilor posibilitatea de a se

Metoda Frisco. Momentele principale ale unei lecţii care include Metoda Frisco. profesorul distribuie membrilor echipei de concluzionare roluri care definesc anumite structure psihologice : conservatorul. imposibil de aplicat în practică. după Ana Stoica. Pledoaria pentru utilizarea metodelor specifice în cadeul activităţilor de grup are la bază câteva avantaje evidente. are în componenţă de cinci-şase membri. întrebările să fie ordonate după o scară psihologică. d)Optimistul critică poziţia pesimistului şi susţine. Metoda Frisco a fost concepută să folosească două procedee: 1. se înscrie în domeniul încercărilor şi căutărilor creative de a ameliora şi eficientiza munca educatorilor cu subiecţii educaţiei sale. • asigură un climat interactiv.brainstorming-ul regizat (staget brainstorming). corespund. elevii formulează răspunsuri scrise. poate fi folosită cu aceeaşi eficienţă şi o a doua variantă. le punctează neajunsurile şi se pronunţă pentru menţinerea lor fără a exclude eventualele îmbunătăţiri. fără echivoc .aplicarea listei de control(check list). . unor etape bine definite: profesorul împarte clasa în două echipe : prima echipă.2 Etapele de desfăşurare a Metodei Frisco. c)Pesimistul este cenzorul care neagă oportunitatea oricărei îmbunătăţiri a soluţiilor originale. 15-20 minute. mai scurtă. echipa de concluzionare identifică problemele. să solicite un număr mic de informaţii. măreşte posibilitatea de comunicare. profesorul realizează evaluarea pe baza răspunsurilor la chestionar şi a ideilor exprimate de participanţi. să presupună răspunsuri simple de tipul : da/nu. constituindu-se alături de celelalte metode interactive.1 Definiţie şi procedee Metoda a fost propusă de echipa de cercetare Fours boys of Frisco (cei patru băieţi din San Francisco). Chestionarul (lista de control) trebuie să respecte o serie de condiţii: să conţină întrebări simple. fără a lăsa loc interpretărilor . variantei îi pot fi rezervate. asigurând prin aceasta o atmosferă imaginativ-creativă. 2. După estimările noastre. echipa de concluzionare (inference team ). optimistul: a)Conservatorul apreciază meritul soluţiilor vechi. pesimistul. 3. trebuie să se desfăşoare pe parcursul unei ore întregi. Lista de control reprezintă un chestionar alcătuit dintr-o succesiune de întrebări care să permită formularea unor concluzii clare şi care lămureşte conţinutul problemei propuse spre rezolvare. în general. b)Exuberantul emite idei originale. numită şi echipa de investigaţie (investigation team ). într-un instrument util în eficientizarea activităţii la clasă. active. clasice. la sfârşitul discuţiilor. Scopul său principal este de a identifica probleme complexe şi dificile şi de a le rezolva pe căi simple şi eficiente. cât şi celor socio-integratoare ale procesului de predare-invăţare: • oferă posibilitatea manifestării unor puncte de vedere diferite. este alcătuită din zece-cincisprezece elevi. • favorizează apariţia unor raporturi noi de cunoaştere şi de stimă reciprocă. combinată cu alte metode tradiţionmale interactive. iar rolul ei este să conducă la o eficientizare raţională a bugetului de timp alocat activităţii de învăţare-predare. 3. în mod realist. soluţiile propuse de exuberant. profesorul sistematizează ideile şi invită pe elevi să formuleze concluziile necesare. a doua echipă. În acest caz. să ceară informaţiile pe care elevii le pot da.implica activ în actul de învăţare. dată fiind complexitatea problematicii abordate. care corespund atât obiectivelor cognitive. profesorul aplică lista de control membrilor echipei de investigaţie. Demersul nostru de a prezenta această metodă activă cu un puternic potenţial creativ. prin eliminarea etapei chestionarului. opinie întemeiată pe o îndelungată experienţă didactică. le comentează critic şi propune rezolvări obişnuite. formulate clar. oferindu-i astfel cadrului didactic posibilitatea de a completa scenariul didactic al orei cu alte metode care să ducă la optimizarea. Metoda Frisco reprezintă doar o etapă distinctă în cadrul lecţiei. a procesului de învăţământ. In opinia noastră. exuberantul. menit să contribuie la promovarea unei metodologii didactice moderne.

valori. 2. îmbărbătând participanţii să privească lucrurile dintr-o perspectivă reală. rolul consevatoristului. Cel care joacă rolul de esteconservator are sarcina de a aprecia meritele soluţiilorvechi. acelaşi rol poate fi jucat de mai multi participanţi concomitent. rolul pesimistului şi rolul optimistului.membrii grupului vor trebui să joace. fiecare. Se bazează pe un fenomen de contagiune. pesimistul. pe rând. El relevă aspectele nefaste ale oricăror îmbunătăţiri. creşte gradul de susţinere a propriului punct de vedere. pronunţându-se pentru menţinerea lor. Optimistul luminează umbra lăsată de pesimist. optimistul şi cine le joacă. Etapa organizării colectivului: se stabilesc rolurile: conservatorul. fără a exclude însă posibilitatea unor eventualeîmbunătăţiri. • oferă şansa de a reflecta asupra propriilor idei. importantă fiind stimularea gândirii. • prezintă atractivitate şi declanşează plăcere datorită caracterului ludic al metodelor interactive. asigurând astfel un cadru imaginativ-creativ.• obişnuieşte participanţii să accepte puncte de vedere diferite. inovator şi stimulându-i şi pe ceilalţi participanţi să privească astfel lucrurile. Rolurile pot fi abordate individual sau.spirit critic. exuberantul. Astfel. a imaginaţiei şi a creativităţii Etapele metodei Frisco: 1. iar scopul ei este de aidentifica problemele complexe şi dificile şi de a le rezolva pe căi simple şi eficiente. stimulând participanţii săgândească pozitiv. Etapa sistematizării ideilor emise şi a concluzionării asupra soluţiilor găsite. în cazul colectivelor numeroase. Pesimistul este cel care nu are o părere bună despre ce se discută. cât şi în ceea ce priveşte avantajele şi limtele . Metoda a fost propusă de echipa de cercetare Four boys of Frisco (cei patru băieţi din San Francisco). concretă şi realizabilă. care să acopereo anumită dimensiune a personalităţii. aceştia formând o echipă. • formează un comportament adecvat necesar integrării în viaţa social METODA FRISCO Prin metoda Frisco participanţii trebuie să interpreteze un rol specific. Exuberantul priveşte către viitor şi emite idei aparent imposibil de aplicat în practică. atitudini şi prilejuieşte reconsiderarea lor în contextual contactului cu diferenţele individuale. cenzurând ideile şi soluţiile iniţiale propuse. El găseşte fundamentări realiste şiposibilităţile de realizare a soluţiilor propuse de către exuberant. 3. rolul exuberantului. MetodaFrisco are la bază brainstorming-ul regizat şi solicită din partea elevilor capacităţi empatice. 4. Metoda Frisco este asemănătoare cu tehnica „Pălăriilor gânditoare” atât din punct de vedere al desfăşurării. abordând o problemă din mai multe perspective. Etapa punerii problemei: profesorul sau elevii/studenţii sesizează o situaţieproblemă şi a propun spre analiză. Etapa dezbaterii colective: fiecare interpretează rolul ales şi-şi susţine punctul de vedere în acord cu acesta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful