Metoda Frisco o perspectivă de abordare pentru caracterizarea personajelor evaluare formativă

Se explica elevilor metoda de lucru : Se vor forma doua echipe : 1. Echipa de investigatie (10-15 elevi )care vor raspunde unui chestionar pe marginea lectiei anterioare ; 2.Echipa de concluzionare (5-6 elevi, dar si mai multi in functie de numarul de elevi, care comenteaza critic intrebarile echipei de investigatie si propune rezolvari obisnuite), revenindu-le apoi sarcina de a juca anumite roluri :  C= conservatorul/traditionalistul -apreciaza meritul solutiilor vechi,prezinta neajunsurile fara a elimina posibile imbunatatiri;  E=exuberantul -emite idei originale, imposibil de aplicat in practica, asigurand astfel o atmosfera creativa-imaginativa;  P= pesimistul -neaga posibilitatea oricarei imbunatatiri a solutiilor originale;  O= optimistul-critica pozitia pesimistului si sustine, in mod realist, solutiile propuse de exuberant. 1. Echipa de investigatie (se împarte în trei grupe) 2.Echipa de concluzionare (Identificarea problemei şi împărţirea rolurilor:)

3.Metoda Frisco Printre metodele interactive de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii, care acţionează procesul de predare-învăţare se află şi Metoda Frisco, metodă activ-participativă în măsură să solicite plenar, dar să şi valorifice maximal şi pe multiple planuri potenţialul uman de cunoaştere, de simţire şi de acţiune cu care un elev sau altul vine la şcoală.. Lecţiile bazate pe Metoda Frisco prezintă câteva caracteristici importante: elevii sunt puşi în situaţia să interacţioneze, să lucreze productiv unii cu alţii; în cadrul activităţilor de învăţare elevii îşi dezvoltă judecăţile de valoare pertinente, care să -i dezvolte gândirea , învaţă prin eforturi proprii, îl transformă din obiect în subiect al educaţiei, din participant pasiv într-unul activ. Caracterul ludic al Metodei Frisco, cadrul ei antrenant şi activ în acelaşi timp, au un impact extraordinar asupra elevilor, oferind alternative noi de învăţare, altele decât cele cunoscute, tradiţionale. Vom încerca , în cele ce urmează, să prezentăm un model de aplicare a metodelor de învăţare activă şi interactivă. Aplicarea Metodei Frisco,caracterizată prin flexibilitate, oferă elevilor posibilitatea de a se

2 Etapele de desfăşurare a Metodei Frisco. In opinia noastră. să presupună răspunsuri simple de tipul : da/nu. asigurând prin aceasta o atmosferă imaginativ-creativă. Metoda Frisco. iar rolul ei este să conducă la o eficientizare raţională a bugetului de timp alocat activităţii de învăţare-predare. Momentele principale ale unei lecţii care include Metoda Frisco. mai scurtă. a procesului de învăţământ. b)Exuberantul emite idei originale. să solicite un număr mic de informaţii. Pledoaria pentru utilizarea metodelor specifice în cadeul activităţilor de grup are la bază câteva avantaje evidente. după Ana Stoica. clasice. le punctează neajunsurile şi se pronunţă pentru menţinerea lor fără a exclude eventualele îmbunătăţiri. într-un instrument util în eficientizarea activităţii la clasă. active. constituindu-se alături de celelalte metode interactive. optimistul: a)Conservatorul apreciază meritul soluţiilor vechi. Demersul nostru de a prezenta această metodă activă cu un puternic potenţial creativ. 15-20 minute. profesorul realizează evaluarea pe baza răspunsurilor la chestionar şi a ideilor exprimate de participanţi. fără a lăsa loc interpretărilor . pesimistul. poate fi folosită cu aceeaşi eficienţă şi o a doua variantă.aplicarea listei de control(check list). Metoda Frisco reprezintă doar o etapă distinctă în cadrul lecţiei. Metoda Frisco a fost concepută să folosească două procedee: 1. profesorul distribuie membrilor echipei de concluzionare roluri care definesc anumite structure psihologice : conservatorul. numită şi echipa de investigaţie (investigation team ). prin eliminarea etapei chestionarului. trebuie să se desfăşoare pe parcursul unei ore întregi. opinie întemeiată pe o îndelungată experienţă didactică. c)Pesimistul este cenzorul care neagă oportunitatea oricărei îmbunătăţiri a soluţiilor originale. Chestionarul (lista de control) trebuie să respecte o serie de condiţii: să conţină întrebări simple. întrebările să fie ordonate după o scară psihologică. la sfârşitul discuţiilor. este alcătuită din zece-cincisprezece elevi. elevii formulează răspunsuri scrise. dată fiind complexitatea problematicii abordate. formulate clar. 3. are în componenţă de cinci-şase membri. menit să contribuie la promovarea unei metodologii didactice moderne. le comentează critic şi propune rezolvări obişnuite. Lista de control reprezintă un chestionar alcătuit dintr-o succesiune de întrebări care să permită formularea unor concluzii clare şi care lămureşte conţinutul problemei propuse spre rezolvare. variantei îi pot fi rezervate.implica activ în actul de învăţare. în mod realist. profesorul aplică lista de control membrilor echipei de investigaţie.brainstorming-ul regizat (staget brainstorming). 3. să ceară informaţiile pe care elevii le pot da. 2. echipa de concluzionare identifică problemele. După estimările noastre. profesorul sistematizează ideile şi invită pe elevi să formuleze concluziile necesare. Scopul său principal este de a identifica probleme complexe şi dificile şi de a le rezolva pe căi simple şi eficiente. oferindu-i astfel cadrului didactic posibilitatea de a completa scenariul didactic al orei cu alte metode care să ducă la optimizarea. exuberantul. în general. cât şi celor socio-integratoare ale procesului de predare-invăţare: • oferă posibilitatea manifestării unor puncte de vedere diferite. care corespund atât obiectivelor cognitive. soluţiile propuse de exuberant. imposibil de aplicat în practică. d)Optimistul critică poziţia pesimistului şi susţine. unor etape bine definite: profesorul împarte clasa în două echipe : prima echipă. măreşte posibilitatea de comunicare. • asigură un climat interactiv. se înscrie în domeniul încercărilor şi căutărilor creative de a ameliora şi eficientiza munca educatorilor cu subiecţii educaţiei sale. combinată cu alte metode tradiţionmale interactive.1 Definiţie şi procedee Metoda a fost propusă de echipa de cercetare Fours boys of Frisco (cei patru băieţi din San Francisco). În acest caz. corespund. echipa de concluzionare (inference team ). • favorizează apariţia unor raporturi noi de cunoaştere şi de stimă reciprocă. a doua echipă. . fără echivoc .

El găseşte fundamentări realiste şiposibilităţile de realizare a soluţiilor propuse de către exuberant. aceştia formând o echipă. • prezintă atractivitate şi declanşează plăcere datorită caracterului ludic al metodelor interactive. importantă fiind stimularea gândirii. optimistul şi cine le joacă.• obişnuieşte participanţii să accepte puncte de vedere diferite. Exuberantul priveşte către viitor şi emite idei aparent imposibil de aplicat în practică. a imaginaţiei şi a creativităţii Etapele metodei Frisco: 1. Cel care joacă rolul de esteconservator are sarcina de a aprecia meritele soluţiilorvechi. creşte gradul de susţinere a propriului punct de vedere. cenzurând ideile şi soluţiile iniţiale propuse. Rolurile pot fi abordate individual sau. • oferă şansa de a reflecta asupra propriilor idei. Etapa organizării colectivului: se stabilesc rolurile: conservatorul. în cazul colectivelor numeroase. abordând o problemă din mai multe perspective. Optimistul luminează umbra lăsată de pesimist. rolul consevatoristului. exuberantul. Etapa punerii problemei: profesorul sau elevii/studenţii sesizează o situaţieproblemă şi a propun spre analiză. concretă şi realizabilă. care să acopereo anumită dimensiune a personalităţii. fiecare. Etapa dezbaterii colective: fiecare interpretează rolul ales şi-şi susţine punctul de vedere în acord cu acesta. Metoda Frisco este asemănătoare cu tehnica „Pălăriilor gânditoare” atât din punct de vedere al desfăşurării. 3. inovator şi stimulându-i şi pe ceilalţi participanţi să privească astfel lucrurile. pronunţându-se pentru menţinerea lor.spirit critic. stimulând participanţii săgândească pozitiv. acelaşi rol poate fi jucat de mai multi participanţi concomitent. pe rând. rolul pesimistului şi rolul optimistului. pesimistul. • formează un comportament adecvat necesar integrării în viaţa social METODA FRISCO Prin metoda Frisco participanţii trebuie să interpreteze un rol specific.membrii grupului vor trebui să joace. MetodaFrisco are la bază brainstorming-ul regizat şi solicită din partea elevilor capacităţi empatice. atitudini şi prilejuieşte reconsiderarea lor în contextual contactului cu diferenţele individuale. îmbărbătând participanţii să privească lucrurile dintr-o perspectivă reală. El relevă aspectele nefaste ale oricăror îmbunătăţiri. Pesimistul este cel care nu are o părere bună despre ce se discută. rolul exuberantului. 2. valori. iar scopul ei este de aidentifica problemele complexe şi dificile şi de a le rezolva pe căi simple şi eficiente. Se bazează pe un fenomen de contagiune. 4. asigurând astfel un cadru imaginativ-creativ. Metoda a fost propusă de echipa de cercetare Four boys of Frisco (cei patru băieţi din San Francisco). cât şi în ceea ce priveşte avantajele şi limtele . fără a exclude însă posibilitatea unor eventualeîmbunătăţiri. Astfel. Etapa sistematizării ideilor emise şi a concluzionării asupra soluţiilor găsite.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful