Metoda Frisco o perspectivă de abordare pentru caracterizarea personajelor evaluare formativă

Se explica elevilor metoda de lucru : Se vor forma doua echipe : 1. Echipa de investigatie (10-15 elevi )care vor raspunde unui chestionar pe marginea lectiei anterioare ; 2.Echipa de concluzionare (5-6 elevi, dar si mai multi in functie de numarul de elevi, care comenteaza critic intrebarile echipei de investigatie si propune rezolvari obisnuite), revenindu-le apoi sarcina de a juca anumite roluri :  C= conservatorul/traditionalistul -apreciaza meritul solutiilor vechi,prezinta neajunsurile fara a elimina posibile imbunatatiri;  E=exuberantul -emite idei originale, imposibil de aplicat in practica, asigurand astfel o atmosfera creativa-imaginativa;  P= pesimistul -neaga posibilitatea oricarei imbunatatiri a solutiilor originale;  O= optimistul-critica pozitia pesimistului si sustine, in mod realist, solutiile propuse de exuberant. 1. Echipa de investigatie (se împarte în trei grupe) 2.Echipa de concluzionare (Identificarea problemei şi împărţirea rolurilor:)

3.Metoda Frisco Printre metodele interactive de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii, care acţionează procesul de predare-învăţare se află şi Metoda Frisco, metodă activ-participativă în măsură să solicite plenar, dar să şi valorifice maximal şi pe multiple planuri potenţialul uman de cunoaştere, de simţire şi de acţiune cu care un elev sau altul vine la şcoală.. Lecţiile bazate pe Metoda Frisco prezintă câteva caracteristici importante: elevii sunt puşi în situaţia să interacţioneze, să lucreze productiv unii cu alţii; în cadrul activităţilor de învăţare elevii îşi dezvoltă judecăţile de valoare pertinente, care să -i dezvolte gândirea , învaţă prin eforturi proprii, îl transformă din obiect în subiect al educaţiei, din participant pasiv într-unul activ. Caracterul ludic al Metodei Frisco, cadrul ei antrenant şi activ în acelaşi timp, au un impact extraordinar asupra elevilor, oferind alternative noi de învăţare, altele decât cele cunoscute, tradiţionale. Vom încerca , în cele ce urmează, să prezentăm un model de aplicare a metodelor de învăţare activă şi interactivă. Aplicarea Metodei Frisco,caracterizată prin flexibilitate, oferă elevilor posibilitatea de a se

• favorizează apariţia unor raporturi noi de cunoaştere şi de stimă reciprocă. exuberantul.2 Etapele de desfăşurare a Metodei Frisco. iar rolul ei este să conducă la o eficientizare raţională a bugetului de timp alocat activităţii de învăţare-predare. În acest caz. într-un instrument util în eficientizarea activităţii la clasă. b)Exuberantul emite idei originale. trebuie să se desfăşoare pe parcursul unei ore întregi. oferindu-i astfel cadrului didactic posibilitatea de a completa scenariul didactic al orei cu alte metode care să ducă la optimizarea. se înscrie în domeniul încercărilor şi căutărilor creative de a ameliora şi eficientiza munca educatorilor cu subiecţii educaţiei sale. variantei îi pot fi rezervate. a procesului de învăţământ. le punctează neajunsurile şi se pronunţă pentru menţinerea lor fără a exclude eventualele îmbunătăţiri. prin eliminarea etapei chestionarului. corespund. Demersul nostru de a prezenta această metodă activă cu un puternic potenţial creativ. fără a lăsa loc interpretărilor . fără echivoc . după Ana Stoica. c)Pesimistul este cenzorul care neagă oportunitatea oricărei îmbunătăţiri a soluţiilor originale. profesorul aplică lista de control membrilor echipei de investigaţie. să presupună răspunsuri simple de tipul : da/nu. Lista de control reprezintă un chestionar alcătuit dintr-o succesiune de întrebări care să permită formularea unor concluzii clare şi care lămureşte conţinutul problemei propuse spre rezolvare. Scopul său principal este de a identifica probleme complexe şi dificile şi de a le rezolva pe căi simple şi eficiente. este alcătuită din zece-cincisprezece elevi. In opinia noastră. 2. echipa de concluzionare (inference team ). pesimistul. 15-20 minute. să solicite un număr mic de informaţii. profesorul sistematizează ideile şi invită pe elevi să formuleze concluziile necesare. în mod realist. echipa de concluzionare identifică problemele. După estimările noastre. . 3. cât şi celor socio-integratoare ale procesului de predare-invăţare: • oferă posibilitatea manifestării unor puncte de vedere diferite. clasice. d)Optimistul critică poziţia pesimistului şi susţine. Metoda Frisco a fost concepută să folosească două procedee: 1.1 Definiţie şi procedee Metoda a fost propusă de echipa de cercetare Fours boys of Frisco (cei patru băieţi din San Francisco). 3. să ceară informaţiile pe care elevii le pot da. opinie întemeiată pe o îndelungată experienţă didactică. Momentele principale ale unei lecţii care include Metoda Frisco. numită şi echipa de investigaţie (investigation team ). întrebările să fie ordonate după o scară psihologică. Metoda Frisco reprezintă doar o etapă distinctă în cadrul lecţiei. a doua echipă. profesorul distribuie membrilor echipei de concluzionare roluri care definesc anumite structure psihologice : conservatorul. unor etape bine definite: profesorul împarte clasa în două echipe : prima echipă. formulate clar. imposibil de aplicat în practică. dată fiind complexitatea problematicii abordate. menit să contribuie la promovarea unei metodologii didactice moderne. la sfârşitul discuţiilor. profesorul realizează evaluarea pe baza răspunsurilor la chestionar şi a ideilor exprimate de participanţi. • asigură un climat interactiv. măreşte posibilitatea de comunicare. optimistul: a)Conservatorul apreciază meritul soluţiilor vechi.aplicarea listei de control(check list). poate fi folosită cu aceeaşi eficienţă şi o a doua variantă.brainstorming-ul regizat (staget brainstorming). are în componenţă de cinci-şase membri. Chestionarul (lista de control) trebuie să respecte o serie de condiţii: să conţină întrebări simple. combinată cu alte metode tradiţionmale interactive. care corespund atât obiectivelor cognitive. constituindu-se alături de celelalte metode interactive. mai scurtă.implica activ în actul de învăţare. Pledoaria pentru utilizarea metodelor specifice în cadeul activităţilor de grup are la bază câteva avantaje evidente. Metoda Frisco. active. elevii formulează răspunsuri scrise. le comentează critic şi propune rezolvări obişnuite. asigurând prin aceasta o atmosferă imaginativ-creativă. în general. soluţiile propuse de exuberant.

stimulând participanţii săgândească pozitiv. 2. Etapa organizării colectivului: se stabilesc rolurile: conservatorul. Pesimistul este cel care nu are o părere bună despre ce se discută. cât şi în ceea ce priveşte avantajele şi limtele . creşte gradul de susţinere a propriului punct de vedere. asigurând astfel un cadru imaginativ-creativ. atitudini şi prilejuieşte reconsiderarea lor în contextual contactului cu diferenţele individuale. El relevă aspectele nefaste ale oricăror îmbunătăţiri. valori. care să acopereo anumită dimensiune a personalităţii. 4. Se bazează pe un fenomen de contagiune. concretă şi realizabilă. rolul consevatoristului. exuberantul. Exuberantul priveşte către viitor şi emite idei aparent imposibil de aplicat în practică. acelaşi rol poate fi jucat de mai multi participanţi concomitent. a imaginaţiei şi a creativităţii Etapele metodei Frisco: 1. rolul exuberantului. Metoda Frisco este asemănătoare cu tehnica „Pălăriilor gânditoare” atât din punct de vedere al desfăşurării.spirit critic. 3. El găseşte fundamentări realiste şiposibilităţile de realizare a soluţiilor propuse de către exuberant. îmbărbătând participanţii să privească lucrurile dintr-o perspectivă reală. importantă fiind stimularea gândirii. Optimistul luminează umbra lăsată de pesimist. în cazul colectivelor numeroase. optimistul şi cine le joacă.• obişnuieşte participanţii să accepte puncte de vedere diferite. • oferă şansa de a reflecta asupra propriilor idei. rolul pesimistului şi rolul optimistului. iar scopul ei este de aidentifica problemele complexe şi dificile şi de a le rezolva pe căi simple şi eficiente. Metoda a fost propusă de echipa de cercetare Four boys of Frisco (cei patru băieţi din San Francisco). Astfel. Cel care joacă rolul de esteconservator are sarcina de a aprecia meritele soluţiilorvechi. cenzurând ideile şi soluţiile iniţiale propuse. abordând o problemă din mai multe perspective. • formează un comportament adecvat necesar integrării în viaţa social METODA FRISCO Prin metoda Frisco participanţii trebuie să interpreteze un rol specific. pe rând. Etapa dezbaterii colective: fiecare interpretează rolul ales şi-şi susţine punctul de vedere în acord cu acesta. • prezintă atractivitate şi declanşează plăcere datorită caracterului ludic al metodelor interactive. inovator şi stimulându-i şi pe ceilalţi participanţi să privească astfel lucrurile. pronunţându-se pentru menţinerea lor. Rolurile pot fi abordate individual sau. pesimistul. aceştia formând o echipă. fără a exclude însă posibilitatea unor eventualeîmbunătăţiri. MetodaFrisco are la bază brainstorming-ul regizat şi solicită din partea elevilor capacităţi empatice. Etapa punerii problemei: profesorul sau elevii/studenţii sesizează o situaţieproblemă şi a propun spre analiză. Etapa sistematizării ideilor emise şi a concluzionării asupra soluţiilor găsite.membrii grupului vor trebui să joace. fiecare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful