Sunteți pe pagina 1din 5

Şablonul planului unităţii de învăţare

Autorul unităţii de învăţare

Prenume şi nume: Elena Hăisan

Judet: Botoşani

Denumire şcoală : GRUPUL ŞCOLAR „NICOLAE BĂLCESCU”

Localitate : FLĂMÂNZI

Prezentare generală a unităţii de învăţare

Titlul planului unităţii de învăţare

ANOTIMPURILE

Rezumatul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare „ANOTIMPURILE”,urmăreşte să înveţe pe elevi schimbările de climă şi de


vreme observate în mediul înconjurător odata cu trecerea timpului,în decursul unui an
calendaristic.Elevul va fi familiarizat cu fenomenele atmosferice specifice fiecărui anotimp.
În succesiunea lecţiilor voi urmări:
● dirijarea discuţiilor elevilor în scopul descoperirii semnificaţiei unor fenomene
ştiinţifice;
● să observe şi să denumească fenomene din mediul înconjurător;
● utilizarea în comunicare a unor termeni ştiinţifici pentru a descrie fenomenele
observate;
● să descrie anotimpurile după variaţia temperaturii, precipitaţiilor, vegetaţiei.
Elevii vor fi informaţi despre modificările din viaţa plantelor, animalelor şi oamenilor determinate de
succesiunea anotimpurilor.
Se vor forma abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă.

Aria tematică

Matematică şi Ştiinţe ale naturii

Clasa

Clasa a II-a
Timp aproximativ necesar

5 ore, pe parcursul a 5 săptămâni, o oră pe săptamână

Reperele unităţii de învăţare

Standarde de performanţă - obiective de referinţă/ competenţe specifice

S1 Anotimpurile: denumire, lunile anotimpurilor, succesiunea lor, caracteristici (fenomene ale


naturii, modificari în lumea vie si activitati ale oamenilor specifice fiecarui anotimp).

S2 Clasificarea unor corpuri, evenimente, fenomene pe baza unor criterii


S3 Comunicarea în maniere diverse a unor observaţii şi comparaţii referitoare la corpuri,
fenomene, evenimente, sisteme observate şi a rezultatelor experimentelor.
S4 Realizarea unor experimente simple pe baza unui plan de lucru şi/sau a unor ipoteze date.
O. R. :
¤ să observe şi să denumească fenomene din mediul înconjurător;

¤ să identifice unele fenomene din mediul înconjurător;

¤ să utilizeze un limbaj specific ştiinţelor naturii în descrierea unor vieţuitoare,fenomene din mediul
înconjurător;

¤ să formuleze întrebări în legatură cu fenomenele observate;

¤ să utilizeze simboluri şi informaţii referitoare la fenomene observate în mediul înconjurător;

¤ să identifice căi prin care poate contribui la menţinerea unei vieţi sănătoase a plantelor şi a
animalelor;

Obiective operaţíonale/rezultate aşteptate

■ să observe schimbări meteorologice în mediul înconjurător,în diferite anotimpuri;

■ să enumere activităţi ale oamenilor în funcţie de vreme şi anotimp;

■ să enumere zilele săptămânii;

■ să spună lunile anului;

■ să numească anotimpurile;

■ să spună lunile fiecărui anotimp;

■ să descrie caracteristici ale fiecărui anotimp;

■ să descrie aspecte prezentate în imagini ;


■ să recite poezii dedicate anotimpurilor;

■ să completeze rebusuri şi calendare ale naturii;

■ să interpreteze cântece cu tematică;

■ să deseneze în funcţie de cerinţele date.

Intrebări-cheie ale curriculumului

Întrebare Să comparăm noţiunile timp/anotimp.


esenţială Ce este un anotimp?

Întrebările Ce corp ceresc se vede în timpul zilei?


unităţii de Ce trimite Soarele către Pământ?
învăţare De ce în timpul unui an uneori e mai cald, alteori e mai rece?
Cum apar anotimpurile?
Cum este perceput fiecare anotimp?
Oamenii sunt afectaţi de schimbările din mediul înconjurător?
Întrebări de Care sunt zilele săptămânii? Dar lunile anului?
conţinut Care sunt anotimpurile?
Ce luni de primăvară sunt? Dar de vară? Dar de toamnă/iarnă?
Cum este cerul vara, faţă de iarnă/toamnă?
Care sunt semnele toamnei/iernii,primăverii,verii?
Care sunt ocupaţiile oamenilor primăvara? Dar iarna? Dar toamna? Dar vara?
Cum se comportă vieţuitoarele odată cu schimbările înregistrate în natură?
Ce precipitaţii cad iarna? Dar vara?
Ce rol au precipitaţiile?
Seceta afectează viaţa plantelor şi a animalelor?
Ce schimbări se produc în viaţa plantelor primăvara?

Plan de evaluare

Graficul de timp pentru evaluare

Evaluare iniţială Evaluare formativă Evaluare finală

Fişă de Chestionare Metoda Chestionare Portofoliu Reflecţii


evaluare ,,Ştiu’’/ Fişe de lucru (ilustraţii, Test de evaluare
iniţială ,,Vreau să Fişe de fotografii, sumativă
ştiu’’/ documentare poezii, plante Formular pentru
,,Am învăţat’’ Calendarul colecţionate) feed-back
Brainstorming naturii Activităţi ,,Hora
Ghicitori, practice anotimpurilor’’ –
cântece, poezii Excursii scenetă
Lecturi
Evaluare – sumar

1. Diagrama KWL: are ca scop depistarea eventualelor concepţii greşite ale elevilor,vizualizarea
aşteptărilor acestora.
2. Testul de evaluare iniţială: va verifica dacă elevii recunosc noţiuni elementare.
3. Lista de verificare a aplicaţiei elevului: are ca scop autoevaluarea formativă a elevului.
4. Teste pe parcurs: acestea sunt scurte, au ca rol oferirea de feed-back către profesor, pentru ca
acesta să depisteze şi apoi să completeze eventualele lacune ale elevilor.
5. Tema de casă: prin efectuarea temei de casă elevii îşi consolidează cunoştinţele predate, iar prin
verificarea şi corectarea acesteia se autoevaluează.
6. Testele de evaluare sumativă certifică asimilarea de către elevi a cunoştinţelor predate, oferă
feed-back profesorului şi părinţilor, pun în evidenţă lacunele elevilor.
7. Prin realizarea aplicaţiilor, elevii aplică practic ceea ce au învăţat utilizând abilităţile TIC
dobândite.
8. Prin publicarea şi prezentarea propriilor aplicaţii, vizualizarea aplicaţiilor colegilor, oferirea de
feed-back către aceştia, elevii îşi dezvoltă competenţele de documentare, comunicare,
responsabilitate, investigare, comunicare.
Învăţătorul va evalua: testele de evaluare formativă, temele de casă, răspunsurile elevilor date
în cadrul conversaţiilor, testele de evaluare sumativă, aplicaţiile elevilor, prezentarea acestora,
gradul de implicare a elevilor în proiect, inclusiv wiki, blog.

Detalii ale unităţii de învăţare

Aptitudini şi capacităţi obligatorii

- utilizarea pachetului MS OFFICE (Word, Power Point,);


- documentarea pe INTERNET utilizând un motor de căutare;
- capacitatea de a publica pe un site wiki o aplicaţie;
- capacitatea de a accesa un blog.

Procedee de instruire

O imagine clară a ciclului educaţional— o descriere a scopului şi succesiunii activităţilor elevilor şi


explicarea modului în care elevii sunt implicaţi în planificarea propriului parcurs de învăţare.

Adaptare pentru diferenţierea instruirii

Pentru elevii cu dificultăţi de învăţare conţinutul proiectului va fi adaptat.


Elevul cu
În acest sens voi folosi metode speciale de învăţare , informaţii personalizate.
dificultăţi
Ex: pentru un copil cu probleme de exprimare scrisă voi aplica procedee orale
de
de predare-învăţare–evaluare sau ,,citirea’’ unor imagini, exprimare prin
învăţare
desen.
Elevul vorbitor
Vorbitorii de altă limbă, maternă, pot accesa informaţii în limba lor folosind
de limbă
tehnologia. Se pot face traduceri primind ajutor acasă sau la şcoală.
română ca
limbă străină

Elevii dotaţi şi talentaţi pot fi îndrumaţi, folosind computerele proprii, să


Elevul
găsească şi să rezolve alte tipuri de sarcini care pentru colegii lor par
supradotat
complicate. Ei au acces la informaţii pe măsura capacităţilor lor.

Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare

Tehnologie—Hardware (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare)

 Aparat foto  Disc laser  Video


 Computer(e)  Imprimantă  Video Camera
 Aparat foto digital  Sistem de proiecţie  Echipament pt. Video
 Scanner  Altele
 DVD Player  Televizor
 Conexiune Internet

Tehnologie— Software (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare)

Bază de date/Calcul tabelar  Procesare imagine  Creare pagină web


 Tehnoredactare  Browser de Internet  Procesare documente
 Software de e-mail  Multimedia  Altele
Enciclopedie pe CD-ROM

Cunoaşterea mediului, manual pentru clasa a II-a, Ministerul Educaţiei şi


Materiale Cercetării – autori Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu -Aramis
tipărite Cum este vremea, Editura Enciclopedia Rao, 2007.

Resurse
acuarele, pensoane, hârtie colorată, foi de scris, foi de desen, markere
suplimentare

Site wiki al Unităţii de Învăţare


www.google.com
Resurse Internet

Excursii în localitate pentru a face observatii şi a culege material


Alte resurse demonstrativ, experimente cu plante în diferite condiţii de climă.
Expoziţie cu desenele elevilor, fotografii, eseuri, prezentări Power Point.