Sunteți pe pagina 1din 68

Exerciii pregtire stagiari sistem colectiv 2010 Contabilitate

1. Stabiliti corectitudinea urmatoarelor afirmatii prin Adevarat (A) sau Fals (F): a. instrument derivate necesita o investitie initiala si nu se deconteaza la o data prestabilita in viitor. b. Costul amortizat este valoarea la care activul financiar sau datoria financiara este evaluat (a) la momentul recunoasterii initiale + rambursarile de principal +/- amortizarea cumulate a eventualelor prime sau disconturi + orice reducere asociata deprecierii sau imposibilitatii de incasare. c. O datorie financiara este derecunoscuta doar in momentul in care este stinsa, atunci cand expira, sau se reziliaza sau este executata. d. Titlurile pastrate pana la scadenta vor fi inregistrate initial la cost si sunt evaluate in bilant la valoarea amortizata. e. Garantiile financiare sunt angajamentele conditionate de a garanta performanta fata de terti. Aceste garantii sunt in primul rand emise pentru a garanta angajamentele de imprumut. Expunerea companiei la riscul de credit legat de aceste garantii nu este substantiala. f. Instrumentele derivate dau nastere unui transfer al instrumentului financiar primar de baza in momentul obtinerii efectului contractului si un astfel de transfer este neaparat necesar la scadenta contractului. g. Riscul de lichiditate decurge din capacitatea de a vinde rapid un activ finaciar la un prt apropiat de valoarea sa justa. h. Data tranzactionarii reprezinta data la care o intreprindere se angajeaza sa cumpere sau sa vanda un activ. Daca se utilizeaza aceasta metoda de recunoastere, activul si respectiv datoria financiara se recunosc la data tranzactiei, ulterior datoria nemaisuportand niciun fel de modificare. i. Activele financiare care nu pot fi evaluate pe baza valorii juste si care au o scadenta fixa trebuie evaluate la costul amortizat utilizand metoda ratei efective a dobanzii. j. Un instrument financiar este derivate daca valoarea sa de decontare se poate modifica proportional cu activul de baza. 2. O societate cumpara pe data de 1 octombrie 2006 un certificat de depozit cu scadenta la 4 luni, adica pe 31 ianuarie 2007. Valoarea certificatului este de 50000 ron iar rata anuala a dobanzii este de 9% calculate liniar. Comisionul de ridicare este de 1% iar certificatul este pastrat pana la scadenta. Care este valoarea ratei lunare a dobanzii efective? a. 0.000049%

b. 1.0197% c. 0.0197% d. 0.0049% REZOLVARE:


50.000 x 9% x 4/12 = 1.500 dobanda 4 luni Calcul comision ridicare : (50.000+1.500) x 1% = 515 Dobanda efectiva: 1.500-515 = 985 Rata lunara efectiva a dobanzii: r = 985/50.000 x = 0.0049

3. O societate cumpara pe data de 20 decembrie 2006, 500 instrumente financiare pentru cursul de 40 ron/actiune. Plata si intrarea in posesie a titlurilor se va face pe data de 4 ianuarie 2007. Cursul bursier de la 31 decembrie 2006 a fost de 43 ron iar pe 4 ianuarie 2007 de 41 ron. Daca titlurile sunt clasificate ca fiind pastrate pana la scadenta, atunci valoarea platii de pe data de 4 ianuarie 2007 va implica o iesire de numerar de: a. 20500 RON b. 20000 RON c. 21500 RON d. 20650 RON R In conformitate cu IAS 39 ( Instrumente financiare: Recunoastere si evaluare) si OMFP 3.055/2009 titlurile pastrate pana la scadenta, indiferent de momentul de referinta ales (data tranzactionarii sau data decontarii) se evalueaza la costul de achizitie ( la intrare, la incheierea exercitiului financiar si la data platii). Inregistrarile contabile aferente sunt:

I.Data tranzactionarii este moment de referinta a) achizitia instrumentelor financiare la 20.12.2006 : 500 instr. x 40 Ron/actiune = 20.000 Ron 5081 = 5092 20.000 5081 Alte titluri de plasament 5092 Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt b) evaluarea la 31.12.2006 la valoarea de cost 20.000 Nu se face nici o inregistrare contabila. c) plata actiunilor la 04.01.2007 : 500 actiuni x 40 Ron/actiune = 20.000 Ron

5092 = 5121

20.000

II. Data decontarii este moment de referinta 5081 = 5121 20.000

Indiferent de momentul de referinta iesirea de numerar la 04.01.2007 va fi de 20.000 Ron.

4. Un contract de optiune CALL de 2000 actiuni Alfa a fost cumparat cu o prima de 60000 RON la un prt de exercitiu de 300 RON/actiune si cu o scadenta de doua luni. Daca la scadenta cursul actiunii este de 280 RON, atunci: a. Rezultatul potential este de 20000 RON castig b. Rezultatul potential este de 40000 RON pierdere c. Contractul va fi abandonat, pierderea potential fiind de 100000 RON d. Castigul potential este de 100000 RON. 5. Fie societatea M cotata la bursa. Aceasta cumpara 3000 actiuni proprii de pe piata cu un prt unitary de 150 RON si apoi le anuleaza. Stiind ca valoarea nominala unitara este de 120 RON, efectele acestei tranzactii vor fi: a. O iesire de numerar si o diminuare de capital social de 360000 RON b. O iesire de numerar si o diminuare de capital social de 450000 RON c. O iesire de numerar de 450000 RON si o diminuare de capital social de 360000 RON d. O iesire de numerar si o diminuare de capital propriu de 450000 RON. 6. Stabiliti corectitudinea urmatoarelor afirmatii prin Adevarat (A) sau Fals (F): a. Instrumentele derivate nu dau nastere unui transfer al instrumentului financiar primar de baza in momentul obtinerii efectului contractului si un astfel de transfer nu este necesar la scadenta contractului. A b. Riscul de lichiditate decurge din incapacitatea de a vinde rapid un activ financiar la un prt apropiat de valoarea sa justa A c. Data tranzactionarii reprezinta data la care o intreprindere se angajeaza sa cumpere sau sa vanda un activ. Daca se utilizeaza aceasta metoda de recunoastere, activul si respectiv datoria financiara se recunosc la data tranzactiei, ulterior datoria putand sa mai suporte modificari. A d. Activele financiare care pot fi evaluate pe baza valorii juste si care au o scadenta fixa trebuie evaluate la costul amortizat utilizand metoda ratei efective a dobanzii. F e. Un instrument derivate necesita o investitie neta initiala si nu se deconteaza la o data prestabilita in viitor. F f. Costul amortizat este valoarea la care activul financiar sau datoria financiara este evaluat(a) la momentul recunoasterii initiale minus rambursabile de principal +/amortizarea cumulate a eventualelor prime sau discounturi minus orice reducere asociata deprecierii sau imposibilitatii de incasare. A g. O datorie financiara este derecunoscuta doar in momentul in care este stinsa, atunci cand expira, sau se reziliaza sau este substantial. A h. Titlurile pastrate pana la scadenta vor fi inregistrate initial la cost si sunt evaluate in bilant tot la aceasta valoare. A i. Garantiile financiare sunt angajamente conditionate de a garanta performanta fata de terti. Aceste garantii sunt in primul rand emise pentru a garanta angajamentele de imprumut. Expunerea companiei la riscul de credit legat de aceste garantii este chiar substantial. A

j. Costurile de tranzactionare care vor aparea la cedarea activului financiar nu sunt incluse in evaluarea initiala a activului financiar sau a datoriei financiare. A 7. Un contract de optiune CALL de 2000 actiuni Alfa a fost cumparat cu o prima de 60000 RON la un prt de exercitiu de 300 RON/actiune si cu o scadenta de doua luni. Daca la scadenta cursul actiunii este de 350 RON, atunci: a. Rezultatul potential este de 100000 Ron castig b. Rezultatul potential este de 160000 Ron pierdere c. Contractul va fi abandonat, pierderea potential fiind de 100000 Ron d. Castigul potential este de 40000 Ron. 8. Fie societatea M cotata la bursa. Aceasta cumpara 2000 actiuni proprii de pe piata cu un prt unitar de 100 Ron si apoi le anuleaza. Stiind ca valoarea nominala unitara este de 120 Ron, efectele acestei tranzactii vor fi: a. O iesire de numerar si o diminuare de capital social de 200000 Ron b. O iesire de numerar de 240000 Ron si o diminuare de capital social de 240000 Ron c. O iesire de numerar si o diminuare de capital propriu de 240000 Ron. 9.O societate cumpara pe data de 1 noiembrie 2006 un certificate de depozit cu scadenta la 3 luni, adica pe 31 ianuarie 2007. Valoarea certificatului este de 80000 Ron iar rata anuala a dobanzii este de 15%, calculate liniar. Comisionul de ridicare este de 0.75% iar certificatul este pastrat pana la scadenta. Care este valoarea intrarii de numerar la scadenta? 80000 Ron 82377.5 Ron 83000 Ron 83622.5 Ron R Conform IAS 39 certificatele de depozit sunt instrumente financiare pe termen scurt reprezentate de titluri de valoare emise de catre stat sau de banci, care asigura la scadenta o anumita dobanda.

a) achizitionarea certificatelor de depozit 5081 = 5121 80.000

5081 Alte titluri de plasament b) inregistrarea dobanzii cuvenite la scadenta: 80.000 x 15% : 12 x 3 luni = 3.000 Ron 5088 = 766 3.000

5088 Dobanzi la obligatiuni si alte titluri de plasament 766 Venituri din dobanzi c) inregistrarea comisionului de ridicare: 83.000 x 0,75% = 622,50 622 = 5121 622,50

d) incasarea contravalorii certificatelor de depozit 5121 = % 83.000

5081 80.000 5088 3.000 In concluzie, intrarea de numerar la scadenta va fi: 80.000 + 3.000 622,50 = 82377,50.
10.O societate cumpara pe data de 20 decembrie 2006 500 instrumente financiare pentru cursul de 40 Ron/ actiune. Plata si intrarea in posesie a titlurilor se va face pe data de 4 ianuarie 2007. Cursul bursier de la 31 decembrie 2006 a fost de 39 Ron iar pe 4 ianuarie 2007 de 42 Ron. Daca titlurile sunt clasificate ca fiind detinute pentru vanzare, atunci valoarea platii de pe data de 4 ianuarie 2007 va implica o iesire de numerar de: 20000 Ron 21000 Ron 19500 Ron 20150 Ron. REZOLVARE:

Iesire de numerar: 500 x 42 = 21.000 (la data de 4 ianuarie, data platii si a intrarii in posesie)

11. Care dintre modalitatile de mai jos nu poate fi folosita de societatea A (furnizor) pentru incasarea unei creante de la societatea B (cumparator): a) Primirea unei cambii acceptate trasa de A asupra lui B; b) Incasarea de catre A a creantei in contul de la banca prin virament bancar; c) Vanzarea de catre A lui B a unor titluri de plasament; d) Primirea unei cambii andosate de catre B in beneficiul lui A. 12. Se fac urmatoarele afirmatii in legatura cu contabilitatea financiara (CF) si contabilitatea de gestiune(CG). Una dintre afirmatii nu este corecta. Care? a) Informatiile CF sunt publice, cele ale CG sunt confidentiale; b) CF asigura informatiile necesare intocmirii situatiilor financiare; CG asigura informatiile necesare fundamentarii deciziilor interne privind gestiunea intreprinderii; c) Scopul CF este de a determina periodic situatia patrimoniului, precum si rezultatul global al exercitiului; scopul CG il constituie determinarea si cunoasterea rezultatelor analitice necesare conducerii; d) CF este obligatorie si are la baza norme unitare; CG nu este obligatorie si nu are la baza norme unitare. FALS 13. Care dintre afirmatiile de mai jos nu exprima o realitate in legatura cu metoda inventarului permanent (MIP) si metoda inventarului intermitent (MII) de evidenta a stocurilor? a) Atat in MIP, cat si in MII stocurile finale se calculeaza si inregistreaza dupa aceeasi metodologie; b) In MIP fiecare intrare si iesire se inregistreaza in conturile de stocuri cantitativ si valoric pe sortimente de stocuri; in MII in conturile de stocuri se inregistreaza doar stocurile finale si cele initiale; c) MIP apartine metodologic contabilitatii de gestiune, iar MII contabilitatii financiare;

d) In MIP iesirile de stocuri de materiale se contabilizeaza pe seama cheltuielilor (majorare de cheltuieli), iar iesirile de produse pe seama veniturilor (micsorare); in MII intrarile si iesirile de stocuri nu fac obiectul contabilitatii financiare. 14. In ianuarie N societatea primeste factura de energie electrica pentru perioada 15.12.N-1 14.01.N in suma de 1.400 lei, TVA 19%. Care sunt inregistrarile contabile ocazionate de aceasta tranzactie, atat in N, cat si in N+1. R I. Metoda inregistrarii consumului in doua perioade (data facturii in anul N)
a) inregistrarea consumului de energie aferent 15.12 31.12.N-1

% = 408 605 4428 % 408 605 4426 = 401

833 700 133 1.666 833 700 133

b) inregistrarea facturii in ianuarie an N

4426 = 4428 133 408 Furnizori facturi nesosite II. Metoda inregistrarii consumului in anul N la primirea facturii % = 401 1.666 605 1.400 4426 266 III. Metoda inregistrarii consumului in anul N-1 (data facturii in anul N-1) % = 401 471
4426

1.666 1.400
266

Inregistrarea consumului aferent anului N-1 605 = 471 700 Inregistrarea consumului aferent anului N 605 = 471 700

15. O societate de comert prezinta urmatoarele informatii la inceputul lunii ianuarie N: cont 371 SI 1.071 lei, cont 378 SIC 150 lei, cont 4428 - SIC 171 lei. In cursul lunii ianuarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in valoare de 1.000 lei, TVA 19% cota de adaos comercial este de 25%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 2042 lei. In luna februarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in suma de 500 lei, TVA 19%, cota de adaos este de 30%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 1.190 lei. Inregistrai operaiile din lun i regularizarea TVA la sfritul lunii. R Rezolvare:

Inregistrari in luna ianuarie N: - achizitie marfuri: % = 401 Furnizori 1.000 lei 371 Marfuri 190 lei 4426 TVA deductibila 1.190 lei

487,50 lei

371 Marfuri

378 Diferente de pret la marfuri 4428 TVA neexigibil

250 lei

237,50 lei

- vanzare si incasare marfa: 2.042 lei 5311 = % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectat 1.715,96 lei

326,04 lei

- descarcare gestiune marfuri vandute: % = 371 2.042 lei

Marfuri 1.702,96 lei 607 Cheltuieli cu marfurile 13 lei 378 Diferente de pret marfuri 326,04 lei 4428 TVA neexigibil

K378 = (Si 378+ Rc 378)/(Si 371 + Rd 371) = (150+250)/(900+1250) = 0,18 ACS = 0,18 X 2.150 = 387 ACE = 400 387 = 13

-regularizare TVA: 326,04 LEI 4427 TVA colectata 4426 TVA deductibila 4423 TVA de plata 136,04 lei 190 lei = %

Inregistrari in luna februarie N: - achizitie marfuri: % = 401 Furnizori 500 lei 371 595 lei

Marfuri 95 lei 4426 TVA deductibila

273,50 lei

371 Marfuri

378 Diferente de pret la marfuri 4428 TVA neexigibil

150 lei

123,50 lei

- vanzare si incasare marfa: 1.190 lei 5311 = % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectat 190 lei 1.000 lei

- descarcare gestiune marfuri vandute: % = 371 Marfuri 995 lei 607 Cheltuieli cu marfurile 5lei 378 Diferente de pret marfuri 1.190 lei

190 lei

4428 TVA neexigibil

K378 = (Si 378+ Rc 378)/(Si 371 + Rd 371) = (150+400)/(900+1900) = 0,19 ACS = 0,19 X 2.800 = 532 ACE = 537 532 = 5

-regularizare TVA: 190 lei 4427 TVA colectata 4426 TVA deductibila 4423 TVA de plata 95 lei 95 lei = %

16. Se construieste in regie proprie o cladire, pentru. care se efectueaza urmatoarele cheltuieli: in octombrie: cu materiile prime 30.000 u.m. cu materiile consumabile 15.000 u.m. cu energia si apa 5.000 u.m. (TVA 19%) cu salariile 22.000 u.m. in noiembrie: cu materiile auxiliare 25.000 u.m. cu salariile 8.000 u.m. cu serviciile prestate de terti 12.000 u.m. (TVA19%) La data de 30.11.N se receptioneaza cladirea. Sa se inregistreze chetuielile efectuate pe parcursul celor 2 luni, precum si receptia constructiei. R

a) Inregistrarea cheltuielilor in luna octombrie - materii prime

601 = 301 -

30.000

materiale consumabile 602 = 302 15.000

energia si apa % = 401 605


4426

5.950 5.000
950

salariile 641 = 421

22.000

b) Inregistrarea investitiei neterminate la sfarsitul lunii octombrie 231 = 722 72.000 (30.000 + 15.000 + 5.000 + 22.000)

c) Inregistrarea cheltuielilor in luna noiembrie

cu materiile auxiliare 6021 = 3021 25.000 cu salariile 641 = 421 8.000 cu serviciile prestate de terti % = 401 14.280 628 12.000 4426 2.280

d) Decontarea cheltuielilor de investitii in luna noiembrie 231 = 722 45.000 ( 25.000 + 8.000 + 12.000)

e) Receptia finala la 30.11.N a cladirii 212 = 231 117.000 (72.000 + 45.000)

17. O societate comerciala este subventionata, pentru o investitie cu caracter social, de la bugetul statului, in baza unui contract de 3.000 um. Suma primita este folosita integral pt. achizitia unui utilaj in anul curent in valoare de 5.000 um, TVA 19%. Sa se inregistreze primirea subventiei, achizitia utilajului si amortizarea lui in primul an de functionare, stiind ca durata de functionare este de 5 ani, amortizabil liniar. R

Rezolvare:

achizitia utilajului:

% 5.000 Instalatii,mijloace de transport TVA deductibila

Furnizori de imobilizari

5.950

950

- primirea subventiei pentru investitii: 3.000 Subventii =

Subventii pentru investitii

3.000

- inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea in primul an: 1.000 Cheltuieli cu amortizarea = Amortizarea imobilizarilor corporale instalatiilor,mijloacelor de transport

1.000

virarea unei parti din subventie la veniturile exercitiului curent: 600 Subventii pentru investitii = Alte venituri din exploatare

600

18. Se achizitioneaza dintr-un imprumut bancar un utilaj in valoare de 20.000 lei, durata normala de functionare 10 ani i amortizare liniara. Suma cheltuielilor cu dobanzile aferente imprumutului primit este 5.000 lei. Sa se inregistreze achizitia mijlocului de transport si amortizarea acestuia in primul an, stiind ca politica firmei este de a considera cheltuielile cu dobanzile drept ale perioadei. 19. La sfarsitul celui de-al 7-lea an de functionare un mijloc de transport, cu valoare contabila de 20.000 lei i amortizare cumulata de 14.000, este casat. Din casare rezulta materiale in valoare de 700 u.m. Cheltuielile ocazionate de casare (materiale consumabile) sunt de 200 u.m. R
a) Inregistrarea cheltuielilor ocazionate de casare 6588 = 3028 200

6588 Alte cheltuieli de exploatare 3028 Alte materiale consumabile


b) Inregistrarea materialelor recuperate din casarea mijlocului de transport

3024 = 7588

700

3024 Piese de schimb


7588 Alte venituri din exploatare c) Scoaterea din evidenta a mijlocului de transport casat

% = 2133 2813
471

20.000 14.000
6.000

471 Cheltuieli inregistrate in avans d) Inregistrarea amortizarii ramase 6811 = 471 6.000 (se inregistreaza annual 6.000 : 3ani = 2.000 )

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor corporale

20. O societate comercial achiziioneaz un mijloc fix n urmtoarele condiii: valoarea avansului acordat 2.000 lei; pre de cumprare al mijlocului fix 14.000 lei; cheltuieli de transport 1.000 lei, TVA 19%. Sa se inregistreze avansul acordat, achizitia si plata furnizorului. R
a) Inregistrarea avansului acordat

% 232
4426

= 404

2.000 1.681
319

404 = 5121

2.000

232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale b) Achizitia mijlocului fix : cost de achizitie = pret cumparare + cheltuieli de transport = 14.000 + 1.000 = 15.000 lei, concomitent cu stornarea facturii de avans

% = 404 232
4426

- 2.000 - 1.681
- 319

% = 404 213
4426

15.000 12.605
2.395

c) Plata furnizorului de imobilizari 401 = 5121 13.000

21. Societatea comercial X achiziioneaz n exerciiul N 10.000 actiuni*11 lei/aciune pre de achiziie investite n capitalul social al societii comerciale Y. Cheltuielile privind serviciile bancare pltite din contul de la banc printr-un cec bancar sunt n valoare de 1.000 lei. Titlurile achiziionate reprezint 60% din capitalul societii Y. n momentul achiziiei sunt apelate la plat 30%, restul urmnd a fi achitate ulterior. La nchiderea exerciiului financiar valoarea bursier a aciunilor este de 10,5 lei/aciune. Dividendele ncasate pentru anul N sunt n valoare de 2 lei/aciune. n exerciiul N+1 aciunile sunt vndute societii Z, preul de cesiune fiind de 10,75 lei. Comisionul de intermediere pltit prin cec bancar la cesiune este de 1.000 lei.
Rezolvare Subscrierea 261 = 269 110.000

Apelarea la plata: 30%x110.000 lei=33.000 lei

269 269

= =

5121 5121

33.000 77.000

Consideram serviciile bancare ca reprezinta servicii de intermediere si, fiind cheltuieli accesorii achizitionarii titlurilor, sunt incluse in costul de achizitie. Plata acestor comisioane se face cu cec.

261 413 5113

= = =

413 5113 5121

1.000 1.000 1.000

La 31.12.N: Valoarea de inventar: 10.000 actiuni x 10,5lei/actiune=105.000 lei Valoarea contabila: 110.000 +1.000=111.000 Depreciere=111.000-105.000=6.000

6863

2961

6.000

Incasarea de dividende: 10.000 actiuni x 2lei/actiune=20.000 lei

5121

7611

20.000

Vanzarea actiunilor in anul N+1: 10.000 x 10,75=107.500 lei, scoaterea din evidenta a actiunilor vandute si anularea ajustarii precum si inregistrarea comisionului platit catre banca:

461 6641 2961 628

= = = =

7641 261 7863 5121

107.500 111.000 6.000 1.000

22. Se obtin produse finite la un cost standard de 90.000 lei, costul efectiv 86.500 lei. Se vand produsele finite obtinute la pret de vanzare de 120.000 lei, TVA 19%. R
a) Obtinerea produselor finite la cost standard 345 = 711 90.000

345 Produse finite


711 Variatia stocurilor b) Inregistrarea diferentelor de pret aferente productiei obtinute 345 = 711 -3.500

c) Livrarea produselor finite

4111 = % 701
4427

142.800 120.000
22.800

d) Scoaterea din evidenta a produselor finite 711 = 345 86.500

e) Incasarea contravalorii produselor vandute 5121 = 4111 SAU 142.800

Rezolvare: - nregistrare obinere produse finite la pre standard: 90.000 lei 345 Produse finite = 711 Variaia stocurilor 90.000 lei

- vnzare produse finite: 142.800 lei 4111 Clieni

701 Venituri din vnzarea prodiselor finite

120.000 lei

4427 TVA colectata

22.800 lei

- scdere din gestiune a produselor vndute la pre standard: 90.000 lei 711 = 345 Variaia stocurilor Produse finite

90.000 lei

- nregistrarea diferenelor de pre : 90.000348 = 86.500 = Diferente de pret la 3.500 lei produse

345 Produse finite

3.500 lei

23. O societate comercial prezint urmtoarele informaii privind stocul de materii prime A, evaluat la costul de achiziie standard de 2.000 lei/bucat pentru luna ianuarie: stoc iniial, la cost de achiziie standard: 1.000 buc*2.000 lei/buc; abateri favorabile aferente stocului iniial 100.000 lei; intrri n cursul lunii: 15.0: 1.500 buc*2.200 lei, TVA 19%; 28.01: 2.500 buc*1.900 lei, TVA 19%; consum de materii prime A n cursul lunii: 3.000 buc. S se efectueze nregistrrile contabile. 24. La o societate comercial en detail stocurile de mrfuri sunt evaluate la pre cu amnuntul. Societatea se aprovizioneaz n cursul lunii cu 1.000 kg marf, sortimentul X, pre de achiziie 2.000 lei, TVA 19%, adaos comercial 25%. n cursul lunii se vinde ntreaga cantitate de mrfuri achiziionat. S se efectueze nregistrrile contabile. R a) Aprovizionarea cu marfuri

% 371
4426

= 401

2.380 2.000
380

b) Inregistrarea adaosului comercial si a TVA neexigibila

371

% 378

975 500

(2.000 x 25%)

4428

475

( 2.000 + 500) x 19%

c) achitarea facturii furnizorului 401 = 5121 2.380

d) inregistrarea vanzarii marfurilor achizitionate, incasari in numerar

5311

= % 707
4427

2.975 2.500
475

e) descarcarea gestiunii de marfurile vandute

% 378 607 4428

= 371

2.975 500 2.000 475

25. La nceputul lunii o societate prezint urmtoarele solduri: 371 Mrfuri 14.875 lei; 378 Diferene de pre la mrfuri 2.500 lei; 4428 Taxa pe valoare adugat neexigibil 2.375 lei. n cursul lunii se achiziioneaz mrfuri n valoare de 5.000 lei, TVA 19%. ntreprinderea practic un adaos comercial de 25% i ine evidena mrfurilor la pre de vnzare cu amnuntul. n cursul lunii se vnd mrfuri de 17.850 lei. S se efectueze nregistrrile contabile.

Rezolvare: - achizitie marfuri: % = 401 Furnizori 5.000 lei 371 Marfuri 950 lei 4426 TVA deductibila 5.950 lei

2.437,50 lei

371 Marfuri

378

1.250 lei

Diferente de pret la marfuri 4428 TVA neexigibil 1.187,50 lei

- vanzare si incasare marfa: 17.850 lei 5311 = % 15.000 lei 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectat 2.850 lei

descarcare gestiune marfuri vandute: % =

371 Marfuri

17.850 lei

12.000 lei

607 Cheltuieli cu marfurile

3.000 lei

378 Diferente de pret marfuri

2.850 lei

4428 TVA neexigibil

K378 = (Si 378+ Rc 378)/(Si 371 + Rd 371) = (2.500+1.250)/(12.500+6.250) = 0,20 ACS = 0,20 X 3.750 = 750 ACE = 3.750 750 = 3.000

26. In luna X a exercitiului N, societatea A primeste materii prime de la un furnizor fara factura, evaluate la pretul de 1.000 lei, TVA 20%. In luna Y se primeste factura: pretul de cumparare 1.200 lei, TVA 20%. Care sunt inregistrarile contabile? R a) Achizitia de materii prime in luna X

% 301
4428

408

1.200 1.000
200

b) Primirea facturii in luna Y

408 = 401
4426 = 4428

1.200
200

% 301 4426

= 401

240 200 40

408 Furnizori facturi nesosite 4426 TVA deductibil 4428 TVA neexigibil 301 Materii prime 401 Furnizori
27. O societate achizitioneaza de la furmizori marfuri conform facturii: pret de cumparare 1.000 lei, rabat 2%, remiza 3%, scont de decontare 1%, TVA 19%. Daca adaosul comercial practicat este de 20%, care va fi pretul de vanzare i formulele contabile de achizitia i vanzarea marfurilor. Val. Achizitie = 1000

Rabat = 1000 x 2% = 20 Remiza = (1000-20) x 3% = 29,40 Scont = (1000-20-29,40) x 1% = 9,51 TVA = 950,60 x 19% = 180,61 A. Achizitia de marfuri: % 371 4426 = 401 1.129,21 950,60 178,61

B. Plata facturii mai putin cu valoarea scontului: 401 = % 5121 1.138,72 1.129,21

767

9,51

C. Regularizare TVA aferenta scontului 4426 = 401 1,81

D. Inregistrarea adaosului comercial 20% 371 = 378 E. Vanzarea marfurilor 4111 = % 707 4427 F. Descarcarea gestiunii % 378 607 = 371 1.140,72 190,12 950,60 1.357,46 1.140,72 216,74 190,12 (950,60 x 20%)

28. La inventarul de Ia nchiderea exerciiului N s-a constatat o crean incert (dubioas) a unui client B n valoare de 7.140 lei, inclusiv TVA. grad de recuperare 60 %. In cursul i la nchiderea exerciiului N+1 s-a constatat c B a fcut o plat definitiv n contul datoriilor sale numai pentru suma de 4.165 lei. restul fiind considerat irecuperabil, nregistrrile din anul N+1 sunt: R
Conform OMFP 3.055/2009 creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate.Atunci cand se estimeaza ca o creanta nu se va incasa integral, in contabilitate se inregistreaza ajustari pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera. a) inregistrarile la inchiderea exercitiului N separarea creantei incerte 4118 = 4111 2.856 (7.140 x 40 % )

4118 Clienti incerti sau in litigiu

constituirea unei ajustari pentru deprecierea creantelor


6814 = 491 2.400 (2.856 x 100 : 119)

6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante


491 Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti b) inregistrarile in cursul anului N+1 incasarea sumei de la client

5121 = 4111 4.165 (contul 4111 avea sold D: 7.140 2.856 = 4.284)

separarea creantei ramase ca incerta

4118 = 4111 119 (4.284 4.165) constituirea ajustarii pentru deprecierea creantei 6814 = 491 100 (119 x 100 :119)

c) scoaterea din activ a creantei incerte

Observatie:La scaderea din evidenta a creantelor ale caror termene de incasare sunt prescrise, entitatile trebuie sa demonstreze ca au fost intreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora. % 654
4427

= 4118

2.975 2.500
475

( 2.856 + 119)

Observatie: Ajustarea TVA-ului se face doar cand exista o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila de declarare a falimentului.(Codul Fiscal) d) anularea ajustarii pentru deprecierea creantelor 491 = 7814 2.500

29. Situaia creanelor clieni la sfritul anului N este: client B 5.000 lei exclusiv TVA 19%, probabilitate de nencasare 30% i client C 5.950 lei inclusiv TVA 19%, probabilitatea de nencasare 70%. n anul N+l probabilitatea de ncasare pentru clientul B este de 80%, iar clientul C d faliment, societatea avnd certitudinea c nu va recupera suma. Care sunt nregistrrile anului N+l? 30. Efectuati inregistrarile contabile aferentei situatiei de mai jos: Capitalul social este de 2.000.000 Rezultat brut profit: 1.000.000 Cot impozit pe profit: 16%. Profitul se repartizeaz astfel: la rezerve legale; 1% la rezerve statutare; 10.000 la alte rezerve. Restul se reporteaz n exerciiul urmtor, fiind utilizat pentru distribuirea dividendelor. R Calculul rezervelor legale care se pot constitui din profitul brut. Procent 1.000.000 x 5% = 50.000 Limita 2.000.000 x 20% = 400.000 Deci se constituie rezerve legale de 50.000 Rezultatul impozabil = Rezultatul contabil brut rezerve legale = 1.000.000 50.000 = 950.000 Impozit pe profit 950.000 x 16% = 152.000 cu inregistrarea contabila 691 = 4411 152.000 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 4411 Impozitul pe profit

a)

b) c)

d)

e)

f)

g)

h)

i) j)

Profit contabil net 1.000.000 152.000 = 848.000 Inregistrarea contabila a rezervelor legale la sfarsitul exercitiului financiar 129 = 1061 50.000 129 Repartizarea profitului 1061 Rezerve legale Inchiderea contului 129 la inceputul exercitiului financiar urmator 121 = 129 50.000 Preluarea in contul 1171 a profitului ramas repartizarea rezervelor legale, la inceputul exercitiului financiar urmator (848.000 50.000 = 798.000) 121 = 1171 798.000 1171 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat Profitul repartizat la rezerve statutare 798.000 x 1% = 7.980 1171 = 1063 7.980 1063 Rezerve statutare Profitul repartizat la alte rezerve 1171 = 1068 10.000 1068 Alte rezerve Dividende 1171 = 457 780.020 (798.000 7.980 10.000) 457 Dividende de plata Retinerea impozitului pe dividende 780.020 x 16% = 124.803 457 = 446 124.803 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Virarea impozitului pe profit si a impozitului pe dividende % = 5121 276.803 4411 152.000 446 124.803 Plata dividendelor 457 = 5121 655.217 (780.020 124.803)

31. Se constituie o societate comerciala in urmatoarele conditii: capital subscris 40.000 actiuni * 1.000 lei valoare nominala; capitalul este varsat la constituire; aportul este constituit din numerar 20.000.000 lei, mijloace de transport 10.000.000 lei i materii prime 10.000.000 lei. Cheltuielile ocazionate de constituire sunt de 1.000.000 lei, platibile in numerar de catre asociati. Sa efectueze toate operatiile contabile aferente acestei situatii. R a) Subscrierea capitalului (40.000 actiuni x 1.000 lei/actiune = 40.000.000) 456 = 1011 40.000.000 b) Varsarea capitalului in momentul constituirii % = 456 40.000.000 5121 20.000.000 2133 10.000.000 301 10.000.000

c) Trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat 1011 = 1012 40.000.000 d) Depunerea de catre asociat a numerarului la casierie pentru cheltuieli de constituire 5311 = 4551 1.000.000 e) Achitarea cheltuielilor de constituire
201 = 5311 1.000.000 32. O societate a emis 10.000 actiuni noi, pretul de emisiune fiind de 1.100 lei. Situatia capitalurilor proprii inainte de de emisiune se prezinta astfel: capital subscris varsat 30.000.000 ( 30.000 act*1.000 lei valoarea nominala) i rezerve 6.000.000. Sa se determine valoarea unui DS i sa efectueze operatiile contabile.

Rezolvare: Capital social30.000.000 Rezerve. 6.000.000 36.000.000 Capitalul este reprez. de .. 30.000 actiuni

Valoarea nominala . 1.000 Valoarea contabila . 36.000.000/30.000 = 1.200

Cresterea capitalului propriu 11.000.000 ( 10.000 actiuni x 1.100)

Din care: -cresterea capitalului social .. 10.000.000 ( 10.000 actiuni x 1.000) -primele de emisiune . 1.000.000 (10.000 actiuni x 100) Valoarea matematica contabila noua: (36.000.000+11.000.000)/(30.000+10.000) = 1.175 Dreptul de subscriptie: 1.200 1.175 = 25

Sau 1DS = 10.000/(30.000+10.000)X ( 1.200-1.100) = 25

11.000.000

457 Decontari cu asociatii privind capitalul

1011 Capital subscris nevarsat 1041 Prime de emisiune

10.000.000

1.000.000

33. O societate decide incorporarea in capitalul social a 3.000.000 lei din rezerve. Situatia capitalului propriu inainte de aceasta operatie se prezenta astfel: capital subscris varsat 40.000.000 ( 40.000 act*1.000 lei valoarea nominala), rezerve 6.000.000 i prime din emisiune 1.000.000 lei. Sa se determine valoarea unui DA i sa efectueze operatiile contabile. R a) Determinarea valorii DA (drept de atribuire)
Incorporarea rezervelor in capitalul social constituie o operatie de majorare a capitalului prin operatiuni interne.Practic majorarea capitalului se face prin distribuirea gratuita de noi actiuni in acest caz. Capitalul propriu = capital social + rezerve + prime de emisiuni = 40.000.000 + 6.000.000 + 1.000.000 = 47.000.000 Valoarea matematica contabila (VMC) a unei actiuni se determina prin raportarea capitalului propriu la numarul de actiuni. Numar actiuni 40.000 3.000 43.000 Valoare unitara 1175 0 1.093 Valoare totala 47.000.000 0 47.000.000

Situatia initiala crestere Situatia finala

Valoarea unitara a unei actiuni initiala (valoarea matematica contabila) = 47.000.000 : 40.000 = 1175 lei/ actiune. Prin incorporarea de rezerve in valoare 3.000 000 lei se emit 3.000 actiuni gratuite (3.000.000 : 1.000).

VMC noua 47.000.000 : 43.000 = 1093 lei /actiune. Valoarea unei actiuni a inregistrat o scadere comparativ cu valoarea acesteia inainte de majorarea capitalului social.Pentru a finanta aceasta reducere de valoare, societatea emite drepturi de atribuire pe care le distribuie vechilor actionari, deoarece numai acestia au inregistrat o diminuare de valoare.Un drept de atribuire (DA) se calculeaza ca diferenta dintre valoarea matematica contabila a unei actiuni inainte de majorare si valoarea matematica contabila a unei actiuni dupa majorare. DA = 1175 1093 =82 b)Inregistrarile contabileprivind majorarea capitalului social 1068 = 1012 3.000.000

34. Se hotareste revaluarea unei cladirii coeficient de reevaluare 1.75, stiind ca valuarea sa initiala este de 45.000 u.m. si amortizarea cumulata este de 9.000 u.m. R Reevaluarea reprezinta inlocuirea valorii contabile nete cu valoarea justa.Operatiile privind reevaluarea imobilizarilor corporale se inregistreaza in contabilitate prin doua metode:

Metoda valorii brute, potrivit careia se reevalueaza simultan atat valoarea bruta cat si amortizarea cumulata;se calculeaza coeficientul de reevaluare ca raport intre valoarea justa si valoarea neta contabila; Metoda valorii nete presupune eliminarea din valoarea contabila bruta a amortizarii cumulate.

a) Reevaluarea prin metoda valorii brute

valoarea bruta reevaluta = 45.000 x 1,75 = 78.750 valoarea bruta initiala = 45.000
diferenta pozitiva din reevaluare 33.750

amortizarea cumulata reevaluata = 9.000 x 1,75 = 15.750 amortizarea cumulata initiala = 9.000
diferenta pozitiva 6.750 b) Inregistrarea in contabilitate a operatiei de reevaluare

212 = % 105
2812

33.750 20.250
6.750

Plusvaloarea care rezulta din compararea valorii juste cu valoarea contabila neta este tratata ca o crestere a rezervei din reevaluare.
35. In baza unui contract de creditare, o societate primeste un credit pe o durata de 2 ani, cu o dobanda anuala de 10%. Valoarea creditului este de 2.400.000 um si se ramburseaza in rate egale. Sa se inregistreze operatiile aferente primului an. Rezolvare:

- obtinere credit: 2.400.000 5121 Conturi la banci in lei

1621 Credite bancare pe termen scurt

2.400.000

- inregistrare si plata dobanda in primul an:2.400.000 x 10% = 240.000 240.000 666 = 1682 240.000 Cheltuieli privind dobanzile Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung

240.000

1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung

5121 Conturi la banci in lei

240.000

rambursare credit in primul an : 2.400.000/2 = 1.200.000 ( 1.200.000/12luni = 100.000 pe luna) 1.200.000 1621 = 5121 1.200.000 Credite bancare pe termen scurt Conturi la banci in lei

36. O societate comercial emite 1000 obligaiuni, valoarea nominal 1000 lei, preul de emisiune 975 lei, rata dobnzii 15%, comisionul de intermediere pltit prin contul bancar 250.000 lei, cheltuieli cu serviciile bancare 50.000 lei, durata mprumutului 2 ani. S se efectueze nregistrrile contabile. R

Obligatiunea este un titlu de valoare, de obicei pe termen lung, care reflecta o suma de bani imprumutata de o persoana juridica de la publicul investitor.Acesta are dreptul de a incasa de la emitent dobanzile aferente sumei date cu imprumut. Valoarea de emisiune = numar de obligatiuni x pret de emisiune = 975.000 (1.000 x 975) Valoarea de rambursare = numar de obligatiuni x pret de rambursare (este egal cu valoarea nominala in acest caz) = 1.000.000 (1.000 x 1.000) Prima de emisiune (rambursare) = valoarea de rambursare valoarea de emisiune

= 25.000 ( 1.000.000 975.000) Dobanda anuala 150.000 (1.000.000 x 15%) Amortizarea anuala a primei de emisiune 12.500 (25.000 :2 ani)

Imprumuturile din emisiunile de obligatiuni reprezinta contravaloarea obligatiunilor emise potrivit legii.Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se inregistreaza intr-un cont de activ (169 Prime privind rambursarea obligatiunilor).Valoarea acestei diferente trebuie amortizata printr-o suma rezonabila in fiecare exercitiu financiar, astfel incat sa se amortizeze complet, dar nu mai tarziu de data de rambursare a datoriei (6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor) a) Inregistrarea subscrierii imprumutului din emisiuni de obligatiuni la valoarea de rambursare

% 461
169

= 161

1.000.000 975.000
25.000

b) Incasarea sumelor de la persoanele care au subscris 5121 = 461 975.000

c) Inregistrarea dobanzii anuale 666 = 1681 150.000

d) Inregistrarea cheltuielilor cu serviciile bancare 627 = 5121 50.000

e) Inregistrarea comisionului de intermediere 622 = 5121 250.000

f) Achitarea dobanzii la termenul scadent conform contractului 1681 = 5121 150.000

g) Inregistrarea in primul an a amortizarii primelor privind rambursarea obligatiunilor 6868 = 169 12.500

h) Inregistrarea si achitarea dobanzii in al doilea an 666 = 1681 1681 = 5121 150.000 150.000

i) Inregistrarea amortizarii in al doilea an 6868 = 169 12.500 j) rambursarea imprumutului la scadenta in al doilea an

161 = 5121 1.000.000

37. O societate livreaz mrfuri unui client n valoare de 6.188 lei, TVA inclus. Clientul constat c o parte din mrfuri prezint defecte i intenteaz firmei un proces judectoresc. La sfritul anului N societatea estimeaz c probabilitatea de pierdere a procesului este de 40%. La sfritul anului N+1, procesul nu este terminat, iar probabilitatea de pierdere se estimeaz a fi 30%. In mod similar, la sfritul anului N+2 probabilitatea de pierdere se estimeaz la 90%. n anul N+3, procesul este terminat i societatea este obligat la plata unei amenzi n valoare de 5.800 lei. Precizai nregistrrile contabile n anul N+3: 38. In cursul exerciiului N o ntreprindere a angajat un proces juridic mpotriva unui client n valoare de 10.234 lei, TVA 19% inclus. Ea estimeaz c pentru a face fa acestui proces trebuie constituit un provizion, probabilitatea de pierdere a procesului 75%. Care sunt nregistrarile n contabilitate? 39.ntreprinderea Alfa schimb un teren situat n Timioara cu un alt teren al societii Beta situat n Bucureti. Valoarea just a terenului cedat de Alfa este de 120.000 lei, costul de achiziie fiind de 100.000 lei. Valoarea just a terenului primit este de 150.000. Schimbul se face cu o sult de 30.000. TVA 19%. Schimbul presupun e schimb de facturi. S se contabilizeze schimbul de active conform OMFP 3055/2009. R Conform OMFP 3.055/2009:

- In cazul schimbului de active, in contabilitate se evidentiaza distinct operatiunea de vanzare / scoatere din evidenta si cea de cumparare / intrare in evidenta, pe baza documentelor justificative, cu inregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operatiunilor. - Toate datoriile si creantele trebuie inregistrate distinct in contabilitate, pe baza de documente justificative.Eventualele compensari intre creante si datorii fata de aceeasi unitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi inregistrate numai dupa contabilizarea veniturilor si cheltuielilor corespunzatoare. Observatie: sulta reprezinta suma de bani care se da uneia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala.
I. Inregistrarile contabile la societatea Alfa a) inregistrarea terenului la valoarea justa 2111 = 105 20.000

b) vanzarea terenului din Timisoara

461

% 7583

142.800 120.000
22.800

4427

c) scoaterea din evidenta a terenului 6583 = 2111 120.000

d) achizitionarea terenului din Bucuresti

% = 404 2111
4426 e) compensare facturi

178.500 150.000
28.500

404

= % 461
5121

178.500 142.800
35.700

II. Inregistarile contabile la societatea Beta a) vanzarea terenului din Bucuresti

461 =

% 7583

178.500 150.000
28.500

4427

b) scoaterea din evidenta a terenului 6583 = 2111 150.000

c) achizitia terenului din Timisoara

% 2111
4426

404

142.800 120.000
22.800

d) compensare facturi si incasarea diferentei

% 404 5121

461

178.500 142.800 35.700

40. ntreprinderea Alfa avea n stoc la 1.11.N 100 buc din marfa X evaluate la costul unitar de 10 lei/buc. n cursul lunii au avut loc urmtoarele operaii: -3.11.N achiziie 200 buc la costul unitar de 12 lei, rabat 10%, TVA 19% (factura); -5.11.N achiziie 300 buc la costul unitar de 15 lei, TVA 19%; -10.11.N vnzare mrfuri 350 buc la preul unitar de 20 lei, remiz 5%, scont de decontare 2%, TVA 19% (factura); - 15.11.N se primete un rabat de 20% pentru achiziia care a avut loc la data de 5.11.N (factur ulterioar); - 25.11.N achiziie 150 buc la costul unitar de 20 lei, scont de decontare 5%, TVA 19% (factura); - 27.11.N vnzare 300 buc la preul unitar de 25 lei, TVA 19% (factura) - 30.11.N se acord un risturn pentru vnzarea din 27.11.N (factur ulterioar). Se cere: 1)s se contabilizeze operaiile de mai sus, conform OMFP 3055/2009, tiind c pentru descrcarea de gestiune se utilizez LIFO;

2)s se ntocmeasc fia stocului; 3)s se prezinte informaia n Contul de profit i pierdere. R 1) Conform OMFP 3.055/2009:

Reducerile comerciale acordate de furnizor si inscrise pe factura de achizitie ajusteaza in sensul reducerii costul de achizitie al bunurilor; Reducerile comerciale primite ulterior facturarii, respectiv acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct in contabilitate ( contul 609 Reduceri comerciale primite , respectiv contul 709 Reduceri comerciale acordate) pe seama conturilor de terti; Printre reducerile comerciale se enumera si rabaturile care se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare; Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate.Reducerile financiare acordate beneficiarului se inregistreaza distinct in contabilitate, cu ajutorul contului 667 Cheltuieli privind sconturile acordate, iar cele primite de la furnizor in contul 767 Venituri din sconturi obtinute.

a) contabilizarea achizitiei de marfuri pe data de 03.11.N

marfuri 200 bucati x 12 lei/buc. = 2.400 lei rabat 10% 2.400 x 10% = 240 Net comercial (valoare marfuri) = 2.400 240 = 2.160
Deci se achizitioneaza 200 bucati la pretul 10,80 lei/bucata

% 371
4426

401

2.570,40 2.160
410,40

(200 x 10,80)

b) contabilizarea achizitiei din 05.11.N - Pe baza avizului

% 371
4428

408
855

5.355 4.500 (300 x 15)

408 Furnizori facturi nesosite

Primirea facturii 408 = 401 4426 = 4428

5.355 855

c) Contabilizarea vanzarii de marfuri din 10.11.N

marfuri 350 bucati x 20 lei/ bucata = 7.000 reducere comerciala remiza 7.000 x 5% = 350 Net comercial 6.650 TVA 19% 1.263,50

Total comercial 7.913,50 Reducere financiara scont de decontare 133(6.650 x 2%)


Total financiar 7755,23 (net financiar 6650-133= 6.517, TVA =1.238,23)

4111

% 707 4427 667 = 4111

7.913,50 6.650 1.263,50 158,27


-25,27

667 = 4111

Descarcarea gestiunii de marfurile vandute 607 = 371 5.040 ( 300 x 15 + 50 x 10,80)

d) inregistrarea reducerii comerciale din data de 15.11.N, acordata ulterior facturarii din 05.11.N rabat 20% 4.500 x 20% = 900 401 = 609 1.071 (5.355 x 20%)

Regularizare TVA 4426 = 609

-171

e) Contabilizarea achizitiei din 25.11.N

marfuri

150 bucati x 20 lei/bucata = 3.000


3.000 x 5% = 150

scont de decontare 5%

% 371
4426

= 401

3.570 3.000
570

% 401
4426

= 767

150 178,50
-28,50

f) Contabilizarea vanzarii de marfuri din 27.11.N

4111 = % 707 4427


607 = 371

8.925 7.500 1.425

( 300 x 25)

Descarcarea gestiunii de marfurile vandute 4.620 ( 150 x 20 + 150 x 10,80)

g) acordarea reducerii comerciale pe data de 30.11.N la vanzarea din 27.11.N

709 = 4111
709 = 4427 2) Fisa stocului de marfuri

446,25
-71,25

(8.925 x 5%)

INTRARI cant pret 01.11.N 03.11.N 05.11.N 200 300 10,80 15

valoare 2.160 4.500

cant

IESIRI pret valoare

10.11.N 25.11.N 150 20 3.000

300 50

15 10,80

5.040

cant 100 100 200 100 200 300 100 150 100 150 150 100

STOC pret 10 10 10,80 10 10,80 15 10 10,80 10 10,80 20 10

valoare 1.000 3.160

7.660 2.620

5.620 1.000

27.11.N

150 150

20 10,80

4.620

3) CONT DE PROFIT SI PIERDERE Denumirea indicatorilor


1. CIFRA DE AFACERI NETA (rd 03 rd o4) VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR (ct. 707) REDUCERI COMERCIALE ACORDATE (ct. 709) VENITURI DIN EXPLOATARE (rd 01) 5. c) CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE (ct. 607) REDUCERI COMERCIALE PRIMITE (ct. 609) CHELTUIELI DIN EXPLOATARE (rd. 15 rd. 16) PROFIT SAU PIERDERE DIN EXPLOATARE PROFIT (rd.11 rd. 34) PIERDERE (rd.34 rd. 11) 11. ALTE VENITURI FINANCIARE (ct. 767) VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 43) 13. ALTE CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 667) CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 50) PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA PROFIT (rd. 44 rd. 51) PIERDERE (rd. 51 rd. 44) PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA PROFIT (rd. 11+ 44 34 -51) PIERDERE (rd. 34 + 51 11 -44) VENITURI TOTALE (rd. 11 +44) CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA PROFIT (rd. 60 61) PIERDERE (rd. 61 60)

Nr. Rd.
01 03 04 11 15 16 34 35 36 43 44 50 51 52 53 54 55 60 61 62 63

Exercitiu financiar precedent curent


13.775 6.650 + 7.500 = 14.150 375 13.775 5.040 + 4.620 = 9.660 900 8.760 5.015 150 150 133 133 17

5.032 13.925 8.893 5.032

SAU Rezolvare:

- 3.11.N marfuri . 200 buc x 12 lei = 2.400 lei - rabat 10% .10% x 2.400 lei = 240 lei Neta comerciala.. 2.160 lei (2.160 lei/200 buc = 10,80 lei) Tva 19% .. % 410,40 lei = 401 Furnizori 2.160 lei 371 Marfuri 2.570,40 lei

410,40 lei

4426 TVA deductibila

- 5.11.N: -marfuri 300 buc x 15 lei = 4.500 lei % = 401 Furnizori 4.500 lei 371 Marfuri 855 lei 4426 TVA deductibila 5.355 lei

-10.11.N vanzare marfuri .. 350 buc x 20 lei = 7.000 lei - remiza 5 % 5% x 7.000 = 350 lei Net comercial ..6.650 lei - scont de decontare 2% ..2 % x 6.650 = 133 lei Net financiar .. 6.517 lei - TVA 19% 19% x 6.517 = 1.238,23 lei

7.888,23 lei

4111 Clienti

707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectat

6.650 lei

1.238,23 lei

133 lei

667 Cheltuieli privind sconturile acordate

4111 Clienti

133 lei

- descarcare gestiune : 350 buc x 3.910 lei 607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri 3.910 lei

-15.11.N marfuri 300 buc x 15 lei = 4.500 lei -rabat 20% . 20% x 4.500 = 900 lei 3.600 lei (300 buc x 12 lei) - TVA 19% .. 19% x 3.600 = 684 lei 4.284 lei 401 Furnizori 371 Marfuri 4426 684 3.600 = %

TVA deductibila

-25.11.N-marfuri . 150 buc x 20 lei = 3.000 lei -scont de decontare 5% . 5% x 3.000 = 150 lei -TVA 19% 19% x 2.850 = 541,50 lei

401 Furnizori

3.541,50 lei

3.000 lei

371 Marfuri

541,50 lei

4426 TVA deductibila

150 lei

401 Furnizori

767 Venituri din sconturi obtinute

150 lei

-27.11.N.- vanzare marfuri .. 300 buc x 25 lei = 7.500 lei 8.925lei 4111 Clienti 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectat 1.425 lei 7.500 lei = %

-descarcare gestiune marfuri . 300 buc x 4.000 lei 607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri 4.000 lei

-30.11.N. acordarea risturnului de 5% 5% x 7.500 = 375 lei - TVA 19% .. 19% x 375 = 71.25 lei = 4111 Clienti 375 lei 707 Venituri din vanzarea marfurilor 71,25 lei 4427 TVA colectat 446,25 lei

INTRARI DATA 1.11.N 3.11.N 5.11.N 10.11.N Cantit.(buc) 100 200 300 PU (lei) 10,00 10,80 15,00 Valoare (lei) 1.000,00 2.160,00 4.500,00 Cantit. (buc)

IESIRI PU (lei) Valoare (lei)

100 200 50 350 Stoc = 250 150 12,00 20,00 3.000,00 3.000,00 250 50 300

10,00 10,80 15,00

1.000,00 2.160,00 750,00 3.910,00

15.11.N 25.11.N 27.11.N

12,00 20,00

3.000,00 1.000,00 4.000,00

Stoc

100

20

2.000,00

Contul de profit si pierdere Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Explicatii Venit.din vanz.marfurilor (cont.707) (6.650+7.500375) Total venituri din exploatare Cheltuilei privind marfurile (cont 607) (3.910+4.000) Total cheltuieli de exploatare Rezultatul din exploatare (rd.2-rd.4) Venituri din sconturi obtinute (cont 767) Total venit.financiare Chelt.priv.sconturile acordate (cont 667) Total cheltuieli financiare Rezultatul financiar (rd.6-rd.8) Total venituri (rd.2+rd.7) Total cheltuieli (rd.4+rd.9) Rezultatul brut (rd.11-rd.12) Valoare (lei) 13.775 13.775 7.910 7.910 5.865 150 150 133 133 17 13.925 8.043 5.882

41. Societatea Alfa achiziioneaz: -100 titluri de plasament emise de Beta (cotat la burs), la cursul de 10 lei/buc, comision 10% lei; -500 titluri de participare emise de Gama (cotat la burs), la costul de 20 lei/buc, comision 10%; -200 titluri de participare emise de Omega (necotat) la preul de 5 lei/buc, comision 5%. n cursul exerciiului, Alfa vinde: -80 din titlurile de plasament Beta la 15 lei/buc; -100 titluri de participare Gama la 21 lei/buc; -150 titluri de participare Omega la 7 lei/buc; La 31.12.N se cunosc: -cursul bursier al titlurilor Beta este de 12 lei/buc; -cursul bursier al titlurilor Gama este de 23 lei/buc; -valoarea de inventar a titlurilor Omega este de 3 lei/buc. Se cere: 1)s se contabilizeze operaiile conform OMFP 3055/2009; 2)s se prezinte informaia n bilan i n contul de profit i pierdere; R Definitii si precizari:

Titlurile de plasament sunt investitii financiare pe termen scurt.Se evalueaza la intrarea in unitate la costul de achizitie.Cheltuielile accesorii de cumparare a titlurilor de plasament cotate la bursa (comisioanele) se inregistreaza direct in cheltuielile exercitiului financiar.La sfarsitul exercitiului financiar se evalueaza la cursul de

cotatie. Pentru cele necotate la bursa costul de achizitie include si costul de tranzactionare; Titlurile de participare (interese de participare)sunt investitii financiare pe termen lung.Se evalueaza la costul de achizitie.In cazul valorilor mobiliare pe termen lung, costul de achizitie include si costurile de tranzactionare direct atribuibile achizitiei lor.In bilant imobilizarile financiare se prezinta la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare.

I. Achizitionarea titlurilor 1) Achizitionarea titlurilor de plasament Beta (cotate la bursa) si plata lor 5081 = 5092 1.000 (100 titluri x 10 lei/buc.) 5092 = 5121 1.000

5081 Alte titluri de plasament 5092 Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt 2) Inregistrarea comisionului 622 = 5121 100 (1.000 x 10%) 3) Achizitionarea titlurilor de participare Gama (cotate la bursa) si plata lor (cost achizitie =valoarea titlurilor (500 titluri x 20 lei/buc) + comisionul(10.000 x 10%)) Valoarea unui titlu va fi 11.000 : 500 =22lei/buc 263 = 2692 11.000 2692 = 5121 11.000 263 Interese de participare 2692 Varsaminte de efectuat pentru interese de participare 4) Achizitionarea titlurilor de participare Omega (necotate la bursa) si plata lor (cost de achizitie = valoarea titlurilor (200 x 5) + comision (1.000 x 5%)) Valoarea unui titlu va fi 1.050 : 200 = 5,25 lei/buc 263 = 2692 1.050
2692 = 5121 1.050

II. Vanzarea titlurilor 1) Vanzarea titlurilor de plasament Beta - Valoarea de vanzare = 80 titluri x 15 lei/buc. = 1.200 - Valoarea de intrare = 80 titluri x 10 lei/buc = 800 Vanzarea este cu castig, diferenta inregistrandu-se ca venit 5121 = % 1.200 5081 800 7642 400 7642 Castiguri din investii pe termen scurt cedate 2) Vanzarea titlurilor de participare Gama - Valoarea de vanzare 100 titluri x 21 lei/buc. = 2.100 - Valoarea de intrare 100 titluri x 22 lei/buc. = 2.200 Vanzarea este cu pierdere, diferenta inregistrandu-se ca o cheltuiala Vanzarea titlurilor 461 = 7641 2.100

5121 = 461 2.100 Scoaterea din evidenta a titlurilor 6641 = 263 2.200 461 Debitori diversi 6641 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate 7641 Venituri din imobilizari finaciare cedate 3) Vanzarea titlurilor Omega - valoarea de vanzare 150 titluri x 7 lei /buc. = 1.050 - valoarea de intrare 150 titluri x 5,25 lei /buc. = 787,50 5121 = 7641 1.050
6641 = 263 III. Inventarierea titlurilor la 31.12.N 1) Inventarierea titlurilor Beta Conform OMFP 3.055/2009 titlurile pe termen scurt cotate la bursa se evalueaza la valoarea de cotatie din ultima zi a anului. Eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea acestora, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare (contul 768 ,,Alte venituri financiare sau 668 ,,Alte cheltuieli financiare, dup caz). 787,50

Valoarea de inventar (100 80) titluri x 15 lei/ buc. = 300 Valoarea de intrare (100 80 )titluri x 10 lei /buc. = 200 Diferenta favorabila care se inregistreaza la venituri 5081 = 768 100 2) Inventarierea tilturilor Gama Titlurile detinute pe termen lung cotate la bursa se evalueaza la valoarea de cotatie Valoarea de inventar (500 100)titluri x 23 lei/buc. = 9.200 Valoarea de intrarea 400 x 22 lei/buc = 8.800 Diferenta favorabila care nu se inregistreaza, ci doar se prezinta in notele explicative la situatiile financiare anuale. 3) Inventarierea titlurilor Omega Titlurile detinute pe termen lung necotate la bursa se evalueaza la costul istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierderi de valoare. Valoarea de inventar (200 -150) titluri x 3 lei/buc. = 150 Valoarea de intrare 50 titluri x 5,25 lei/buc. = 262,50 Pierderile de valoare se inregistreaza ca ajustari 6863 = 2962 112,50 6863 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a intereselor de participare 2962 Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare
Informatiile in bilant se vor prezenta astfel:

A. ACTIVE IMOBILIZATE III. IMOBILIZARI FINANCIARE 8.950 3. Interese de participare (ct.263 2962) titluri de participare Gama 400 titluri x 22 lei/buc. = 8.800 titluri de participare Omega 50 titluri x 3 lei/buc (262,50 112,50) = 150

B. ACTIVE CIRCULANTE III. INVESTITII PE TERMEN SCURT 2. Alte investitii pe termen scurt (ct.508)

300

Informatiile in contul de profit si pierdere se vor prezenta astfel:

8. Alte cheltuieli de exploatare 100 8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 622) 100 11. Alte venituri financiare (ct.764 + 768) 3.650 (400 + 2.100 + 1.050 + 100)
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare (ct. 686) 113 13. Alte cheltuieli financiare (ct. 664) 2.788 (2.000 + 787,50) Cheltuieli financiare total 2901 (113 + 2.788)

42. ntreprinderea Alfa achiziioneaz la nceputul exerciiului N un utilaj la costul de 1.000 lei, TVA 19% (factur). Managerii estimeaz o durat de utilizate de 5 ani i decid s amortizeze liniar activul. La finalul anului N, datorit creterii valorii juste, managerii decid s reevalueze activul. Valoarea just la 31.12.N a fost estimat la 1.200 lei. La finalul anului N+1 exist indicii c activul a fost depreciat.Valoarea just a fost estimat la 400 lei. Datorit incertitudinilor de pe pia i a modificrilor procesului de fabricaie managerii au decis c o estimare a valorii de utilitate nu este fiabil. La finalul anului N+2 valoarea just a fost estimat la 500 lei. Se decide numirea unui evaluator independent care s estimeze valoarea de utilitate a activului. Evaluatorul estimeaz c n anul N+3 se vor obine ncasri de 1.800 lei iar n anul N+4 ncasrile vor fi de 1.600 lei. Plile ocazionate de costurile operaionale ataate activului sunt estimate la 1.000 lei n N+3 i respectiv 900 n N+4. Rata de rentabilitate economic ateptat este de 30%. Utilajul a fost finanat dintr-un credit bancar al crui cost a fost de 20%. n anul N+3 ntreprinderea plnuiete s fac o modernizare a activului, operaie din care se sper s se obin un plus de ncasri de 5% fa de estimarea evalutorului. Cota de impozit este de 16%. Se cere: a)s se nregistreze n contabilitate operaiile de mai sus conform OMFP 3055/2009; b)s stabileasc valoarea n bilan a activului la sfritul fiecrui an. 43.Societatea Alfa care are ca obiect oferirea de servici de contabilitate achiziioneaz un calculator al crui cost este de 2.000 lei. Odat cu acesta este achiziionat licena Windows XP i un program de contabilitate. Licena are valoarea de 500 lei iar programul de contabilitate cost 3.000 lei. S se nregistreze n contabilitate achiziia conform OMFP 3055/2009. Rezolvare
Licena pentru un program de contabilitate se ncadreaz in categoriaimobilizrilor necorporale (activelor necorporale), alturi de softuri, brevete, cheltuieliconstituire si altele asemenea si nu in categoria imobilizrilor corporale . Cf OMFP 3055/2009: Concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale,drepturile si activele similare reprezentnd aport, achiziionate sau dobndite pe alte ci,se nregistreaz in conturile de imobilizri necorporale la costul de achiziie sau valoareade aport, dup caz. In aceasta situaie valoarea de aport se asimileaz valorii juste. % = 404 5.500 lei

214 205 208

2.000 calculator 500 licenta Windows XP 3000 program de contabilitate

44. ntreprinderea Alfa achiziioneaz o cldire la costul de 100.000 lei cu terenul aferent al crui cost este de 20.000 lei, TVA 19%. Durata de utilizare a cldirii este de 50 de ani, amortizare liniar. La 31.12.N, valoarea just a terenului este estimat la 25.000 lei. Ce nregistrri contabile trebuie fcute conform OMFP 3055/2009? R Conform OMFP 3.055/2009 terenurile si cladirile sunt active separabile si sunt contabilizate separat, chiar atunci cand sunt achizitionate impreuna. O crestere a valorii terenului pe care se afla o cladire nu afecteaza determinarea valorii amortizabile a cladirii.
a) Achizitia cladirii cu terenul aferent

% = 404 142.800 2111 20.000 212 100.000 4426 22.800 b) Inregistrarea amortizarii anuale a cladirii (terenul nu se amortizeaza)
6811 = 2812 2.000 (100.000 : 50 ani)

c) Inregistrarea la 31.12.N a valorii juste a terenului

valoarea justa = 25.000 valoarea contabila = 20.000 rezerva din reevaluare


2111 = 105 5.000

45. Pe 1.07.N, o societate a semnat un contract de leaseback pentru un utilaj, n urmtoarele condiii: pre de vnzare 42.171 u.m., durata contractului de nchiriere 4 ani, chiria trimestrial 3.500 u.m, rata de actualizare este 3,55%. La sfritul perioadei de locaie, societatea va redeveni proprietara bunului. La data vnzrii, utilajul avea o valoare contabil net de 34.000 u.m. Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile privind tranzacia de leaseback i primirea primei facturi de leasing. Rezolvare:
La sfarsitul perioadei, bunul revine utilizatorului deci este de natura leasingului financiar. Aplicand principiul prevalentei economicului asupra juridicului, nu se mai descarca gestiunea cu bunul supus leaseback-ului.

Inregistrarea imprumutului si primirea banilor (TVA 24%)

461

5121 8036 8051

% 167 4427 461

52.292,04 42.171 10.121,04 52.292,04 4x4x3.500=56.000 56.000-42.171=13.829

Ratele se factureaza la sfarsitul fiecarui trimestru, dobanda pe primul trimestru este: 42.171x3,55%=1.497,18

% 167 666 4426

404

8036 8051

4.340 2.002,82 1.497,18 3.500 x24%=840 3.500 1.497,18

Amortizarea se inregistreaza la fel ca inainte de contractul de leaseback

6813

2813

46. Pe 1.07.N, o societate a semnat un contract de leaseback pentru un utilaj, n urmtoarele condiii: pre de vnzare 42.171 u.m., durata contractului de nchiriere 4 ani, chiria trimestrial 3.500 u.m, rata de actualizare este 3,55%. La sfritul perioade i de locaie, societatea nu va redeveni proprietara bunului. Pe durata contractului riscurile semnificative sunt n sarcina locatorului. La data vnzrii, utilajul avea o valoare contabil net de 34.000 u.m (cost 40.000 u.m., amortizare cumulat 6.000 u.m .). Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile privind tranzacia de leaseback i primirea primei facturi de leasing. a) Reguli OMFP 3055/2009:
-dac tranzacia de vnzare i nchiriere a aceluiai activ are ca rezultat un leasing financiar, tranzacia reprezint un mijloc prin care locatorul acord o finanare locatarului, activul avnd rol de garanie. Entitatea beneficiar a finanrii (locatarul) nu va recunoate n contabilitate operaiunea de vnzare a activului, nefiind ndeplinite condiiile de recunoatere a veniturilor. Activul rmne nregistrat n continuare la valoarea existent anterior operaiunii de leasing, cu regimul de amortizare aferent.

Operaiunea de finanare va fi evideniat prin articolul contabil

512 "Conturi curente la bnci" = 167 "Alte mprumuturi i datorii asimilate",

urmnd ca dobnda i alte costuri ale finanrii, potrivit contractelor ncheiate, s fie nregistrate conform prezentelor reglementri. Din punctul de vedere al regimului taxei pe valoarea adugat, au loc dou operaiuni distincte, respectiv livrarea bunului, efectuat de locatar, i operaiunea de leasing, efectuat de locator, pentru care taxa pe valoarea adugat se evideniaz potrivit legii b)Tranzactia de leaseback: 1.461 = 7583 42.171 2.5121= 461 42.171 3. 2813 6583 = % 2133 42.171 34.000 8171

4. 612 = 404 14000 (1 an) 612 = 404 10.332 (14.000/1.35 p2) anul 2 612 = 404 7625 (10.332/1.355 ) anul 3

612 = 404 5627 (7625/1.355) anul 4

47.Societatea Alfa a cumprat la 10.10.N un mijloc de transport i a preluat la aceast dat riscurile legate de valoarea just a acestuia. Costul este de 20.000 lei. Activul este n curs de aprovizionare.El este utilizat nc e vechiul proprietar care pltete o chirie societii Alfa de 200 lei pe lun. Achiziia va avea loc la data de 10.12.N. La momentul achiziiei valoarea just a mijlocului de transport este de 15.000 lei. Durata de utilitate estimat de Alfa este de 5 ani iar amortizarea este liniar. Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile aferente exerciiului N. 48.ntreprinderea ALFA care deine o participaie (interese de partcipare) la societatea Beta primete cu titlu gratuit un pachet de aciuni Beta evaluate la 10.000 lei. Care este incidena aplicrii OMFP 3055/2009 n acest caz? 49. ntreprinderea Alfa deine o cldire evaluat la valoarea just de 120.000 lei, amortizare cumulat 30.000 lei. Rezerva din reevaluare disponibil este de 10.000 lei. La 31.12.N, managerii iau decizia s vnd cldirea n anul N+1. Ca urmare activul va fi

reclasificat n categoria stocurilor de mrfuri. La 31.12.N se estimeaz c valoarea realizabil net a acestui stoc este de 75.000 lei. Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile aferente exerciiului N. Raspuns:
Prevederile OMFP 3055/2009 aplicabile acestui caz sunt: 153. - (1) Atunci cand exista o modificare a utilizarii unei imobilizari corporale, in sensul caaceasta urmeaza a fi imbunatatita in perspectiva vanzarii, la momentul luarii deciziei privindmodificarea destinatiei, in contabilitate se inregistreaza transferul activului din categoriaimobilizari corporale in cea de stocuri. Transferul se inregistreaza la valoarea neamortizata aimobilizarii. Daca imobilizarea corporala a fost reevaluata, concomitent cu reclasificareaactivului se procedeaza la inchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia. Inregistrari contabile a) Reclasificarea cladirii in categoria stocurilor % = 2112 120.000 lei 2812 371 30.000 lei 90.000 lei

b) Realizarea rezervei din reevaluare 105 = 1065 10.000 lei

c) La 31.12.N, efectuarea testului pentru depreciere a cladirii destinata vanzarii - Valoarea contabila = 90.000 lei - Valoarea justa = 75.000 lei - Pierdere din depreciere = 90.000 75.000 = 15.000 lei 6814 = 397 15.000 lei

50. ntreprinderea Alfa deine un teren evaluat la valoarea just de 50.000 lei, rezerva din reevaluare disponibil fiind de 10.000 lei. Pe teren va fi construit o cldire. Costurile construciei se ridic la 200.000 lei. Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile. R

Conform OMFP 3.055/2009 terenurile si cladirile sunt contabilizate separat, chiar atunci cand sunt achizitionate impreuna.O crestere a valorii terenului pe care se afla o cladire nu afecteaza determinarea valorii amortizabile a cladirii.In cadrul imobilizarilor corporale sunt evidentiate in mod distinct imobilizarile corporale in curs de executie.Imobilizarile corporale in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune, dupa caz. a) Situatia initiala inainte de inceperea constructiei

Contu 2111 Terenuri prezinta Sold debitor 50.000 (Valoarea justa a terenului 50.000) Contul 105 Rezerve din reevaluare prezinta Sold creditor 10.000
(operatia de reevaluare terenului 2111 = 105 10.000) b) Situatia finala dupa constructia cladirii

constructia: 231 = 404 200.000 receptia : 212 = 231 200.000


51. ntreprinderea Alfa vinde societii mam un stoc de marf la preul de 100.000 lei cu opiunea de a-l putea rscumpra dup 12 luni. Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile dac opiunea de rscumprare este sau nu exercitat. R a) vanzarea marfurilor

4511 = % 119.000 707 100.000 4427 19.000 b) exercitarea optiunii de rascumparare % = 4511 119.000 371 100.000
4426 19.000 c) in cazul in care nu se exercita optiunea de rascumparare se achita datoria 5121 = 4511 119.000

52. ntreprinderea Alfa primete cu titlu gratuit un pachet de aciuni de la o filial din cadrul grupului i pe care le va tranzaciona la burs. Valoarea titlurilor primite este de 100.000 lei Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se contabilizeze operaia. 53. ntreprinderea Alfa majoreaz capitalul social prin aport n natur. Aportul const ntr un teren evaluat la 10.000 euro. Cursul la data subscrierii este de 4,5 lei/euro. La data

vrsrii aportului, cursul este de 5 lei/euro. Valoarea nominal a unei ac iuni este de 100 lei. Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile.
Rezolvare: 8.1.1. Evaluarea la data intrarii n entitate c) la valoarea de aport, stabilita n urma evaluarii - pentru bunurile reprezentnd aport la capitalul social; n cazurile mentionate la lit. c) si d), valoarea de aport si, respectiv, valoarea justa, se substituie costului de achizitie. 245 - (1) Primele legate de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport si de conversie. (5) Prima de aport se calculeaza ca diferenta ntre valoarea bunurilor aportate si valoarea nominala a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi. Subscrierea 456 = 1011 10.000 x 4,5=45.000

Varsarea aportului 2111 = % 456 765 1012 10.000 x 5=50.000 45.000 5.000 45.000

1011

54. La 31.12.N , managerii societii Alfa decid s distribuie n anul N+1 prime privind participarea salariailor la profit de 100.000 lei. n anul N+1 se pltesc prime de 90.000 lei. Se cere: a) s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile. 55. La 1 ianuarie N, o ntreprindere achiziioneaz dintr-o emisiune 1.000 obligaiuni ale cror caracteristici sunt dup cum urmeaz: Valoarea nominal 100 de lei; Preul de emisiune 99,271360 de lei; Preul de rambursare 105 de lei; Rata dobnzii 10%; Durata 5 ani. Rambursarea total are loc la 1 ianuarie N+5. Dobnzile se ncaseaz n fiecare an pe 1 ianuarie. Se cere:

a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile. R

Obligatiunea este un titlu de valoare, de obicei pe termen lung, care reflecta o suma de bani imprumutata de o persoana juridica de la publicul investitor.Acesta are dreptul de a incasa de la emitent dobanzile aferente sumei date cu imprumut. Valoarea de emisiune = numar de obligatiuni x pret de emisiune = 99.271,36 (1.000 x 99,271360) Valoarea de rambursare = numar de obligatiuni x pret de rambursare (este egal cu valoarea nominala in acest caz) = 105.000 (1.000 x 105) Prima de emisiune (rambursare) = valoarea de rambursare valoarea de emisiune = 5.728,64 ( 105.000 99.271,36) Dobanda anuala 10.000 (1.000 obligatiuni x 100 valoare nominala x 10%) Amortizarea anuala a primei de emisiune 2.000 (10.000 :5 ani)

Imprumuturile din emisiunile de obligatiuni reprezinta contravaloarea obligatiunilor emise potrivit legii.Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se inregistreaza intr-un cont de activ (169 Prime privind rambursarea obligatiunilor).Valoarea acestei diferente trebuie amortizata printr-o suma rezonabila in fiecare exercitiu financiar, astfel incat sa se amortizeze complet, dar nu mai tarziu de data de rambursare a datoriei (6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor) a) Achizitionarea obligatiunilor 506 = 5121 99.271,36

b) Inregistrarea dobanzii cuvenite si incasarea dobanzii anual

5088
5121

= 766

10.000
10.000

= 5088

c) Vanzarea cu castig a obligatiunilor la termen

5121

= % 506 7642

105.000 99.271,36 5.728,64

506 Obligatiuni 5088 Dobanzi la obligatiuni si alte titluri de plasament 766 Venituri din dobanzi 7642 Castiguri din investitii pe termen scurt cedate
56. La nceputul exerciiului N, societatea ALFA a achiziionat un echipament tehnologic la costul de achiziie de 200.000 u.m. Managerii estimeaz c durata de utilitate va fi de 5 ani i c, la expirarea acestei perioade, vor fi angajate cheltuieli cu dezafectarea echipamentului tehnologic i refacerea amplasamentului n valoare de 10.000 u.m. Metoda de amortizare utilizat

este cea liniar. Pentru o finanare echivalent, rata curent a dobnzi de pia este de 10% La sfritul exerciiului N, valoarea de pia a echipamentului este de 150.000 u.m. La sfritul exerciiului N+1, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 15.000 u.m. iar rata dobnzii de pia pentru o finanare echivalent va fi din exerciiul urmtor 15%: La sfritul exerciiului N+2, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 8.000 u.m. Valoarea de pia la 31.12.N+2 este de la 120.000 u.m. La sfritul exerciiului N+3, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 5.000 u.m. iar durata de utilizare a echipamentului este reestima t la 7 ani. Rata curent de pia este de 25%. La sfritul exerciiului N+4, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 7.000 u.m. a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile.
Rezolvare:

- (1) Valoarea recunoscuta ca provizion trebuie sa constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente. Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plati-o, n mod rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti la acel moment. (2) Acolo unde efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezinta valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligatiei. n acest caz, actualizarea provizioanelor se face ntruct, datorita valorii-timp a banilor, provizioanele aferente unor iesiri de resurse care apar la scurt timp de la data bilantului sunt mult mai oneroase dect cele aferente unor iesiri de resurse de aceeasi valoare, dar care apar mai trziu.

Achizitionarea echipamentului tehnologic si includerea in costul de achizitie a cheltuielilor actualizate cu dezafectarea Valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea=10.000 x 1/(1+0,1)5=6.209

2131

4426

% 404 1513 404

206.209 200.000 6.209 48.000

Amortizare si actualizarea provizionului 6811 666 = = 2813 1513 206.209:5=41.242 6209 x 0,1=620,9

31.12.N VNC= 206.209-41.242=164.967 Valoare de inventar=150.000 Depreciere=14.967

6813

2913

14.967

Sold213:206.209 Sold2813:41.242 Sold1513:6.830 Sold2913:14.967 Amortizarea in exercitiul N+1 Cheltuiala cu amortizarea=Valoarea ramasa/Durata ramasa=150.000/4=37.500

% 6813 2913

2813

41.242 37.500 3742(14.967/4)

31.12.N+1 666 = 1513 6.830 x 0,1=683

Valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea=15.000 x 1/(1+0,15)3=9.863 Sold 1513=7513 Presupunem ca valoarea neta contabila inainte de ajustarea provizionului coincide cu valoarea justa 213 6813 = = 1513 2913 9.863-7.513=2.350 2.350

Sold213:206.209+2.350=208.559 Sold2813:41.242+41.242=82.484 Sold1513:9.863

Sold2913:14.967-3.742+2.350=13.575

Amortizarea in exercitiul N+2 Cheltuiala cu amortizarea=Valoarea ramasa/Durata ramasa=(213-2813-2913)/3= =(208.599-82.484-13.575)/3=

% 6813 2913

2813

42.025 37.500 4.525(13.575/3)

666

1513

9.863 x 0,15=1.479

31.12.N+2 Valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea=8.000 x 1/(1+0,15)2=6.049 Sold 1513=9.863+1.479=11.342 Diminuarea provizionului cu dezafectarea

1513 = 213 11.342-6.049=5.293 VNC=213-2813-2913=(208.559-5.293)-(82.484+42.025)-(13.575-4.525)=69.707 Valoarea de inventar=120.000 Apreciere=50.293 Se anuleaza provizionul pentru depreciere

2913

7813

9.050

Sold213:203.266 Sold2813:124.509 Sold1513:6.049

Amortizarea in exercitiul N+3

Cheltuiala cu amortizarea=Valoarea ramasa/Durata ramasa=(213-2813-2913)/2= =(203.266-124.509)/2=39.379

6813

2813

39.379

666

1513

6.049 x 0,15=907

31.12.N+3 Valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea=5.000 x 1/(1+0,25)7-4=2.560 Sold 1513=6.049+907=6.956 Diminuarea provizionului cu dezafectarea

1513

213

6.956-2.560=4.396

Sold213:203.266-4.396=198.870 Sold2813:124.509+39.379=163.888 Sold1513:2.560

Amortizarea in exercitiul N+4 Cheltuiala cu amortizarea=Valoarea ramasa/Durata ramasa=(213-2813-2913)/2= =(198.870-163.888)/3=11.661

6813

2813

11.661

666

1513

2.560 x 0,25=640

31.12.N+4 Valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea=7.000 x 1/(1+0,25)2=4.480 Sold 1513=2.560+640=3.200 Cresterea provizionului cu dezafectarea

213

1513

4.480-3.200=1.280

Sold213:198.870+1.280=200.140 Sold2813:163.888+11.661=175.549 Sold1513:4.480

57.Se cunosc urmtoarele informaii (n lei): Elemente rezultat nainte de impozit creteri de cheltuieli n avans din exploatare TVA pltit venituri din diferene de curs valutar aferent actualizrii soldurilor conturilor de creane i datorii n devize la cursul de nchidere cheltuieli din diferene de curs valutar aferent actualizrii soldurilor conturilor de creane i datorii n devize la cursul de nchidere Sold iniial 4751 Sold final 4751 Rulaj creditor 7584 salarii pltite venituri din subvenii de explatare (ncasate) cheltuieli cu impozitul pe profit cheltuieli cu amortizarea imobilizrilor venituri din diferene de curs valutar aferente disponibilitilor n devize cheltuieli cu provizioanele cheltuieli din diferene de curs valutar aferente disponibilitilor n devize venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante ctiguri din investiii pe termen scurt cedate venituri din provizioane pierderi din vnzarea imobilizrilor corporale creteri de stocuri costul imobilizrilor corporale cedate diminuri de stocuri ctiguri din cesiunea imobilizrilor corporale creteri de creane pierderi din cesiunea imobilizrilor corporale diminuri de creane costul investiiilor financiare pe termen scurt vndute creteri de cheltuieli n avans din exploatare

Valoare 1.000.000 50.000 345.000 120.000

80.000

70.000 130.000 40.000 200.000 100.000 400.000 200.000 70.000 100.000 120.000 30.000 500.000 10.000 200.000 190.000 500.000 75.000 80.000 600.000 120.000 900.000 1.000.000 50.000

ctiguri din vnzarea investiiilor financiare 500.000 pe termen scurt diminuri de cheltuieli n avans din exploatare 100.000 diminuri de cheltuieli n avans din exploatare 100.000 creteri de datorii din exploatare (exclusiv 460.000 datoria cu impozit pe profit) pierderi din vnzarea imobilizrilor financiare 60.000 (titlurile vndute nu au fost ncasate pn la sfritul anului) Sold iniial 404 530.000 Sold final 404 100.000 Rulaj creditor 404 240.000 lichiditi i echivalente de lichiditi la 1.200.000 nceputul anului lichiditi i echivalente de lichiditi la sfritul 5.450.000 anului Creteri de capital social prin aport n numerar 200.000 n cursul exerciiului venituri din subvenii pentru investiii 40.000 Creteri de prime de emisiuni 20.000 cheltuieli cu dobnzile aferente contractelor de 300.000 leasing financiar Creteri de mprumuturi din emisiunea de 70.000 obligaiuni la pre de rambursare Creteri de prime privind rambursarea 20.000 mprumuturilor din emisiunea de obligaiuni cheltuieli cu dobnzile aferente creditelor 500.000 bancare (pltite) creteri de stocuri 190.000 diminuri de stocuri 75.000 creteri de creane 600.000 diminuri de creane 900.000 pli de dividende 100.000 rambursri de credite bancare 300.000 creteri de datorii din exploatare (exclusiv 460.000 datoria cu impozit pe profit) diminuri de datorii din exploatare (exclusiv 290.000 datoria cu impozit pe profit) creteri de venituri n avans din exploatare 10.000 diminuri de veniturin avans din exploatare 80.000 impozit pe profit pltit 250.000 Se cere: a)s se precizeze care sunt completrile aduse de OMFP 3055/2009 referitoare la tabloul fluxurilor de trezorerie; b)s se ntocmeasc tabloul fluxurilor de trezorerie. Rezolvare:
334 - (1) O entitate prezinta situatia fluxurilor de numerar pentru fiecare perioada pentru care sunt prezentate situatiile financiare anuale. Situatia fluxurilor de numerar prezinta modul n care o entitate genereaza si utilizeaza numerarul si echivalentele de numerar.

n contextul ntocmirii acestei situatii: - fluxurile de numerar sunt intrarile sau iesirile de numerar si echivalente de numerar; - numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere; - echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile n sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. (2) Situatia fluxurilor de numerar trebuie sa prezinte fluxurile de numerar ale entitatii din cursul perioadei, clasificate pe activitati de exploatare, de investitie si de finantare. Activitatile de exploatare sunt principalele activitati generatoare de venituri ale entitatii, precum si alte activitati care nu sunt activitati de investitie sau finantare. Activitatile de investitie constau n achizitionarea si cedarea de active imobilizate si de alte investitii care nu sunt incluse n echivalentele de numerar. Activitatile de finantare sunt activitati care au drept rezultat modificari ale valorii si structurii capitalurilor proprii si mprumuturilor entitatii. Fluxurile de numerar exclud miscarile ntre elemente care constituie numerar sau echivalente de numerar, deoarece aceste componente fac parte din gestiunea numerarului unei entitati, si nu din activitatile de exploatare, investitie si finantare. Gestiunea numerarului presupune plasarea excedentului de numerar n echivalente de numerar.

Flux de exploatare Rezultat nainte de impozit Creteri de cheltuieli n avans din exploatare Venituri din diferene de curs valutar aferent actualizrii soldurilor conturilor de creane i datorii n devize la cursul de nchidere Cheltuieli din diferene de curs valutar aferent actualizrii soldurilor conturilor de creane i datorii n devize la cursul de nchidere Rulaj creditor 7584 Cheltuieli cu amortizarea imobilizrilor Venituri din diferene de curs valutar aferente disponibilitilor n devize Cheltuieli cu provizioanele Cheltuieli din diferene de curs valutar aferente disponibilitilor n devize Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante Venituri din provizioane Pierderi din vnzarea imobilizrilor corporale

Valoare 1.000.000 -50.000 -120.000 +80.000 -40.000 +200.000 -70.000 +100.000 +120.000 -30.000 -10.000 +200.000

Creteri de stocuri Diminuri de stocuri Ctiguri din cesiunea imobilizrilor corporale Creteri de creane Diminuri de creane Diminuri de cheltuieli n avans din exploatare Creteri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) Diminiuri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) Creteri de venituri n avans din exploatare Diminuri de venituri n avans din exploatare Impozit pe profit pltit

-190.000 +75.000 -80.000 -600.000 +900.000 +100.000 +460.000 -290.000 +10.000 -80.000 -250.000 1.375.000

Flux de investitii Pierderi din vnzarea imobilizrilor corporale Costul imobilizrilor corporale cedate Ctiguri din cesiunea imobilizrilor corporale Pierderi prin cesiunea imobilizrilor corporale Costul investiiilor financiare pe termen scurt vndute Ctiguri din vnzarea investiiilor financiare pe termen scurt Diminuri de cheltuieli n avans din exploatare Creteri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) Pierderi din vnzarea imobilizrilor financiare (titlurile vndute nu au fost ncasate pn la sfritul anului) Sold iniial 404 Sold final 404 Rulaj creditor 404 Lichiditi i echivalente de lichiditi la nceputul anului Lichiditi i echivalente de lichiditi la sfritul anului Creteri de capital social prin aport n numerar n cursul exerciiului Venituri din subvenii pentru investiii Creteri de prime de emisiuni Cheltuieli cu dobnzile aferente contractelor de leasing financiar Creteri de mprumuturi din emisiunea de obligaiuni la pre de rambursare Creteri de prime privind rambursarea mprumuturilor din emisiunea de obligaiuni Cheltuieli cu dobnzile aferente creditelor bancare (pltite) Creteri de stocuri Diminuri de stocuri Creteri de creane Diminuri de creane Pli de dividende Rambursri de credite bancare Creteri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) Diminiuri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) Creteri de venituri n avans din exploatare Diminuri de venituri n avans din exploatare

Valoare 200.000 500.000 80.000 120.000 1.000.000 500.000 100.000 460.000 60.000 530.000 100.000 240.000 1.200.000 5.450.000 200.000 40.000 20.000 300.000 70.000 20.000 500.000 190.000 75.000 600.000 900.000 100.000 300.000 460.000 290.000 10.000 80.000

Impozit pe profit pltit

250.000

58. Se dau urmtoarele operaii: (1)vnzarea unui teren la preul de vnzare de 1.000.000 lei, TVA 19% (factur); costul de achiziie al activului vndut este de 800.000 lei; (2)vnzarea de investiii financiare pe termen scurt achiziionate n cursul anului: 100 aciuni la cursul bursier de 10 lei/buc; cursul de la data achiziiei este de 8 lei/buc; (3)vnzarea de imobilizri financiare: 1.000 aciuni la cursul de 15 lei (acestea fuseser cumprate anul trecut la cursul de 16 lei i depreciate n bilanul anului trecut cu 2 lei/aciune); (4)la sfritul anului ntreprinderea deine investiii financiare pe termen scurt cotate: 200 aciuni; cursul bursier la sfritul anului este de 20 lei/aciune (ele fuseser cumprate la cursul de 18 lei n cursul anului); (5)la sfritul anului ntreprinderea deine 500 aciuni reprezentnd imobilizri financiare cumprate n anul anterior; cursul de nchidere este de 15 lei/aciune; (6)ntreprinderea deine o cldire achiziionat n urm cu 5 ani la costul de 500.000 lei. n bilanul anului trecut cldirea fusese adus la valoarea just de 700.000 lei, reprezentnd o rezerv din reevaluare pozitiv de 200.000 lei. Amortizarea anului cure nt a fost de 70.000 lei. La sfritul anului curent, valoarea just a fost estimat la 300.000 lei. Rezerva din reevaluare disponibil este de 180.000 lei; (7)ntreprinderea a vndut n cursul anului produse finite la pre de vnzare de 8.000.000 lei, TVA 19%; costul produciei vndute este de 5.000.000 lei; (8)ntreprinderea a beneficiat n cursul anului de reduceri comerciale n valoare de 200.000 lei, TVA 19%, primite pe facturi ulterioare pentru materiile prime achiziionate de la furnizori; (9)ntreprinderea a acordat clienilor n cursul anului reduceri comerciale de 600.000 lei, TVA 19%, n baza unor facturi ulterioare, pentru vnzrile efectuate n anul anterior; (10)ntreprinerea a primit factura privind un contract de leasing financiar. Chiria este de 100.000 lei, din care rambursarea de datorie 80.000 lei, dobnda 20.000 lei, TVA 19%; (11)la sfritul anului ntreprinderea nregistreaz un provizion pentru litigii estimat la 10.000 lei; (12)se actualizeaz soldul contului de provizion pentru dezafectarea unei linii de producie ca urmare a trecerii timpului: soldul contului de provizion n bilanul anului anterior era de 15.000 lei, rata efectiv a dobnzii pentru o finanare echivalent cu rambursare la scaden este de 12%; (13)se ncaseaz dobnzi aferente obligaiunilor achiziionate de la societatea Gama, rambursabile dup 5 ani, n sum de 20.000 lei, din care dobnda cuvenit pentru perioada de deinere a instrumentului purttor de dobnd este de 5.000 lei; (14)n cursul anului s-au obinut produse finite la costul de 6.000.000 lei; (15)la sfitul anului, ntreprinderea decide ca n anul urmtor s vnd o cldire. Aceasta are un cost de 160.000 lei, amortizare cumulat 40.000 lei. Valoarea just estimat la 31.12.N este de 110.000 lei iar cheltuielile estimate cu cesiunea sunt de 5.000 lei; (16)managerii decid ca n anul N+1 s plteasc suma de 170.000 lei reprezentnd prime privind participarea salariailor la profit; (17)cheltuiala cu impozitul pe profit este de 842.900 lei. Se cere: a) s se contabilizeze operaiile de mai sus;

b) s se prezinte incidena acestor operaii asupra contului de profit i pierdere ntocmit conform OMFP 3055/2009. 59. Trei intreprinderi : A, B si C detin in aceeasi zona cate un teren de 1000 m 2 . Terenurile au fost cumparate la sfarsitul anului N, cu scopul de a le creste valoarea si au fost recunoscute in bilantul de la sfarsitul exercitiului financiar N, ca investitii imobiliare, la valoarea de 100.000 lei. Societatea A alege modelul evaluarii la valoarea justa, iar societatile B si C modelul evaluarii la cost. La sfarsitul anului N+1, valoarea justa a terenurilor este de 140.000 lei, iar la sfarsitul exercitiului N+2, 110.000 lei. Societatea B care a ales modelul evaluarii la cost reevalueaza la sfarsitul fiecarui an terenurile detinute. Societatea C efectueaza reevaluarea terenurilor odata la 3 ani, ultima reevaluare efectuandu-se in anul N-1. Ce inregistrari contabile efectueaza cele trei intreprinderi la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, conform IAS 40?
REZOLVARE:

Societatea A evaluare justa: Achizitie teren: 2111 = 404 100.000 Valoare teren N+1: 2111 = 105 40.000 Valoare teren N+2: 105 = 2111 30.000 Societatea B: metoda evaluarii la cost: Anul N+1: (crestere de valoare se contabilizeaza la venituri) 2111 = 781 40.000 Anul N+2: descrestere de valoare se contabilizeaza la cheltuieli 6813 = 2111 30.000
60. Societatea Alfa la 31 decembrie N detine o cladire pe care intentioneaza sa o cedeze. Cladirea este libera si societatea a intreprins actiuni pentru gasirea unui cumparator. Societatea clasifica cladirea la data bilantului ca disponibila pentru vanzare. Valoarea de intrare a cladirii este de 100.000 lei iar amortizarea cumulate 20.000 lei. Situatia a) La data bilantului societatea stabileste valoarea justa a cladirii la 120.000 lei. Costurile estimate pentru organizarea licitatiei de vanzare sunt estimate la 5.000 lei iar cheltuielile de cadastru la 3.000 lei. Situatia b) La data bilantului societatea stabileste valoarea justa a cladirii la 82.000 lei. Costurile estimate pentru organizarea licitatiei de vanzare sunt estimate la 5.000 lei iar cheltuielile de cadastru la 3.000 lei. Situatia c) Activul prezentat la punctual b) nu a fost vandut pana la sfarsitul exercitiului financiar N+1. La aceasta data societatea estimeaza valoarea justa la 90.000 lei iar costurile vanzarii estimate a avea loc in anul N+1 sunt de 7.800 lei. Sa se efectueze inregistrarile contabile conform IFRS 5 pentru fiecare din cele trei situatii.
Rezolvare: Daca intreprinderea a hotarat vanzarea imobilizarilor, nu mai indeplinesc conditiile pentru a fi recunoscute in bilant ca imobilizari. Nu se mai calculeaza amortizare. Se evalueaza la minimul dintre

cost si valoarea realizabila neta. Pentru trecerea de la imobilizari la active circulante trebuie indeplinite cumulativ mai multe conditii: sa existe decizia de vanzare si formalitati de publicare a vanzarii, vanzarea sa fie realizabila in urmatoarele 12 luni, sa poata fi stabilita o valoare justa.

a) VNC=100.000-20.000=80.000 Valoarea justa costuri vanzare=120.000-5.000-3.000=112.000 Valoarea de bilant=80.000

212curente 2812imobilizari

= =

212imobilizari 100.000 2812curente 20.000

b) Valoarea justa costuri vanzare=82.000-8.000=74.000 Valoarea de bilant=74.000 Depreciere= 6.000

212curente 2812imobilizari 6813

= = =

212imobilizari 100.000 2812curente 20.000 2912curente 6.000

c) Valoarea justa costuri vanzare=90.000-7.800=82.200 min(VNC; Valoarea justa costuri vanzare)=min(80.000;82.200)=80.000 Se anuleaza deprecierea

2912curente

7813

6.000

61. O societate achizitioneaza pe 22 decembrie N-1 un utilaj in valoare de 30.000 lei. Activul are o durata de viata de 4 ani si o valoare reziduala nula. Societatea utilizeaza metoda amortizarii liniare pentru determinarea rezultatului contabil si metoda amortizarii accelerate pentru determinarea rezultatului fiscal. Presupunem ca societatea Alfa obtine un rezultat contabil de 20.000 lei pentru fiecare din urmatorii 4 ani. Cum se inregistreaza in contabilitate impozitele curente si amanate urmare a utilizarii de metode diferite de amortizare din punct de vedere contabil si fiscal?

62. La sfarsitul anului N, societatea Alfa efectueaza reevaluarea cladirii pe care o detine in urmatoarele conditii : - valoarea de intrare = 400.000 lei; - amortizarea cumulata = 100.000 lei - valoarea justa la data reevaluarii = 500.000 lei; - durata ramasa de utilizare = 10 ani; - reevaluarile nu sunt recunosute din punct de vedere fiscal. La sfarsitul anului N+1 societatea Alfa obtine un rezultat contabil de 80.000 lei. Cum se inregistreaza in contabilitate impozitele curente si amanate urmare a recunoasterii in contabilitate a reevaluarii activelor?
Rezolvare - se elimina valoarea amortizarii cumulate 100.000 2812=212 100.000 - calculul valorii ramase: 400.000 100.000 = 300.000 lei - calculul diferentei din reevaluare: 500.000-300.000 = 200.000 lei - inregistrarea diferentei din reevaluare: 200.000 212=105 200.000 - calculul amortizarii anuale la valoarea reevaluata: 500.000 / 10 = 50.000 lei/an - calculul amortizarii anuale la valoarea istorica: 300.000/10 = 30.000 lei/an - in anul N+1 se inregistreaza o amortizare de 50.000 lei 50.000 6811=2812 50.000 - la sfarsitul anului N+1: valoarea contabila= 500.000-50.000= 450.000 lei baza impozabila = 400.000-100.000 -30.000 = 270.000 lei VC-BI = 450.000-270.000=180.000 lei Rezulta o datorie temporara din impozit amanat 180.000 x 16% =28.800 lei - se inregistreaza datoria temporara din impozit amanat: 28.800 105=Impozit pe profit amanat 28.800 Impozitele amanate aferente elementelor creditate direct in capitalurile proprii se contabilizeaza tot pe seama capitalurilor proprii, neafectand contul de profit si pierdere.

63. La 31 decembrie N, societatea Alfa are creante clienti in suma de 4.350.000 lei. Societatea calculeaza ajustarile privind deprecierea creantelor client avand la baza experienta anilor precedenti in ceea ce priveste probabilitatea de neincasare a creantelor, in functie de vechimea acestora, care reprezinta perioada de timp de cand creanta ar fi trebuit incasata: Vechimea creantelor Maxim o luna Maxim trei luni Maxim 6 luni Maxim un an Peste un an Suma bruta a creantelor 500.000 lei 400.000 lei 200.000 lei 150.000 lei

100.000 lei Probabilitatea de neincasare 5% 9% 15% 27% 40% Pentru creantele al caror termen de recuperare nu a ajuns la scadenta, societatea pe baza experientei din anii anteriori a stabilit o probabilitate de niencasare de 2%. Valoarea creantelor care nu au ajuns la scadenta este de 3.000.000 lei. Jumatate din aceste creante sunt rezultatul vanzarilor realizate de intreprindere catre societatea Beta care este clientul principal al intreprinderii. La 31.12 N situatia financiara a societatii Beta era nefavorabila, insa datorita bonitatii acestei societati care si-a platit mereu la timp datoriile, societatea Alfa nu a luat in considerare acest aspect. 1 Care este deprecierea creantelor clienti la 31 decembrie N si cum se inregistreaza in contabilitate? 2 Societatea Alfa autorizeaza situatiile financiare pentru emitere pe data de 24 februarie. La sfarsitul lunii ianuarie N+1, societatea Beta anunta public ca intra in stare de faliment datorita incapacitatii de plata a unor datorii scadente. Societatea Alfa estimeaza ca in urma finalizarii procedurii de faliment a societatii Beta va mai recupara doar 20% din creantele pe care le avea fata de aceasta societate. Care este suma cu care societatea Alfa trebuie sa ajusteze situatiile financiare ale exercitiului financiar N?

Rezolvare 31.12.N 500.000*5% + 400.000*9%+200.000*15%+150.000*27%+100.000*40%+3.000.000*2% =231.500 4118=4111 6814=491 231.500 Provizion creante Beta la 31.12.N: 1.500.000*2%=30.000 6814=491 30.000 Provizion creante Beta dupa intrarea in faliment a lui Beta: 1.500.000*80%=1.200.000 Diferenta de trecut la provizioane=1.200.000-30.000=1.170.000 6814=491 1.170.0003.

64. SC CONTA SA are un capital social de 2.000.000 lei (200.000 actiuni * 10 lei/actiune - VN). Capitalul social este supradimensionat in raport cu volumul activitatii, motiv pentru care AGA hotaraste reducerea capitalului social cu 20%, prin rascumpararea actiunilor prin bursa si anularea lor. Nr. de actiuni rascumparate 20%*200.000 actiuni = 40.000 actiuni. Pret de rascumparare 12 lei/actiune pentru 30.000 actiuni si 9 lei / actiune pentru 10.000 de actiuni. Efectuati inregistrarile contabile privind rascumpararea si anularea propriilor actiuni.

a) Rascumpararea actiunilor proprii:


Valoarea de rascumparare este = 30.000 actiuni x 12 lei/act. + 10.000 actiuni x 9 lei/act. =450.000 1091 = 5311 450.000

b) Anularea actiunilor rascumparate:


Valoarea nominala a actiunilor rascumparate : 40.000 x 10 lei/act. = 400.000 lei % = 1091 450.000 1012 400.000

149

50.000

c) Acoperirea din rezerve a pierderii legate de rascumpararea si anularea actiunilor proprii: 1068 = 149 50.000
1091 Actiuni proprii detinute pe termen scurt

149 Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 1068 Alte rezerve

65. SC CONTA SA are un capital propriu de 360.000 lei, structurat astfel: - capital social 300.000 lei (30.000 actiuni, VN = 10 lei/actiune) - rezerve 60.000 lei Se incorporeaza in capitalul social rezerve de 20.000 lei, pentru care se emit 2.000 de actiuni, la valoarea nominala de 10 lei/actiune. Se cere: Efectuarea inregistrarilor contabile privind majorarea capitalului, prn operatii interne; Calculul valorii matematice contabile, inainte si dupa majorare, calculul unui drept de atribuire si al raportului de paritate; Analiza situatiei unui actionar care detinea, inainte de majorare : 15 actiuni, 14 actiuni, 32 actiuni; Analiza situatiei unui actionar care vrea sa cumpere : 1 actiune noua, 3 actiuni noi. Rezolvare:
Valoarea matematica contabila inainte de incorporarea rezervelor: (300.000lei+ 60.000lei)/ 3.000actiuni = 360.000lei/3.000actiuni = 120lei/actiune Valoarea matematica contabila dupa incorporarea rezervelor: (320.000lei+ 40.000lei)/( 3.000actiuni + 2.000actiuni) = 360.000lei/5.000actiuni =72lei/actiune DA = 120 lei/actiune -72 lei/actiune = 48 - incorporarea in capitalul social a 20.000 lei din rezerve: 106 = 1012 20.000lei Rezerve Capital socialsubscris varsat

1 Analiza situatiei unui actionar care detinea, inainte de majorare : 15 actiuni, 14 actiuni, 32 actiuni; 2 Analiza situatiei unui actionar care vrea sa cumpere : 1 actiune noua, 3 actiuni noi.

VmCo=Capit proprii/nr. Actiuni=360000/30000=12 lei/actiune VmC1=Capit proprii/nr. Actiuni=380000/32000=11.875 lei/actiune Raport paritate =2000buc/30000buc=1/15 valoare contabila noua 0,125 lei x 15 = 1,875 lei + 10 lei (valoare nominala) = 11,875 lei/ actiune

66. La data de 01.10.N, Societatea Alfa S.A. emite un inprumut obligatar constituit din 800 de obligatiuni, in urmatoarele conditii: - valoarea nominala = 100 lei/oblig.; - pretul de emisiune = 90 lei/oblig.; - pretul de rambursare = 120 lei/oblig.; - rata anuala a dobanzii = 20%; - plata dobanzii se va realize annual la urmatoarele date: 30.09.N, 30.09.N+2, 30.09 N+3, 30.09.N+4 ; - rambursarea imprumutului se va realize astfel: 200 de obligatiuni se vor rascumpara prin procedeul tragerii la sorti la data de 30.09.N+1 la pretul de rambursare de 120 lei/obligatiune; 200 de obligatiuni se vor rascumpara prin procedeul tragerii la sorti la data de 30.09.N+3 la pretul de rambursare de 120 lei/obligatiune si restul de 400 de obligatiuni vor fi rascumparate la scadenta (30.09.N+4) la pretul de rambursare de 120 lei/obligatiune fixat initial in contract; Sa se efectueze inregistrarile contabile.
Rezolvare Subcriere obligatiuni 461=161 80000 (800*100) 169=161 96000(800*120) Incasarea imprumutului din obligatiuni 5121=461 80000 Inregistrarea cheltuielilor cu imprumutul obligator, presupunem ca acestea sunt decontate printr-un transfer bancar catre un furnizor de servicii financiare 201=401 72000(90*800) 401=5121 72000 Constituire dobanda pentru primul an de imprumut obligator 666=1681 16000(800*100*10%) Inregistrare impozitare dobanda: 1681 = 446 2560 16000* 16% =2560 Plata impozit pe dobanda: 446= 5121 2560 Inregistrea amortizarii cheltuielilor de emisie a imprumutului de obligatiuni si a primei de emitere a obligatiunilor, pentru primul an de imprumut 6811=280 20700 200*90=18000/2=9000 200*90=18000/4=4500 400*90=36000/5=7200 9000+4500+7200=20700 6868=169 19200(96000/5) Constituire dobanda pentru anul N+1 de imprumut obligator

666=1681 16000(800*100*10%) Inregistrare impozitare dobanda: 1681 = 446 2560 16000* 16% =2560 Plata impozit pe dobanda: 446= 5121 2560 Inregistrea amortizarii cheltuielilor de emisie a imprumutului de obligatiuni si a primei de emitere a obligatiunilor, pentru anul N+1 de imprumut 6811=280 20700 200*90=18000/2=9000 200*90=18000/4=4500 400*90=36000/5=7200 9000+4500+7200=20700 6868=169 19200(96000/5) Rascumpararea obligatiunilor din anul N+1 505=5121 24000 (200*120) Anularea obligatiunilor 161=505 24000 Rascumpararea obligatiunilor din anul N+3 505=5121 24000 (200*120) Anularea obligatiunilor 161=505 24000 Rascumpararea obligatiunilor din anul N+4 505=5121 48000 (400*120) Anularea obligatiunilor 161=505 48000

67. Societatea Leasing avand ca obiect de activitate acordarea de bunuri in leasing financiar, achizitioneaza la data de 20.12.N-1 un autoturism in valoare de 16.725 lei, TVA 19%, pe care il acorda in leasing financiar societatii CONTA. Contractul de leasing financiar este incheiat pe data de 01.01.N in urmatoarele conditii: - perioada de leasing este de 5 ani iar durata utila de viata a activului predate in leasing este de 6 ani; - platile de leasing vor fi efectuate pe data de 31 decembrie ale fiecarui an, se vor emite 5 facturi; - la inceputul contractului de leasing societatea CONTA plateste 10.000 lei + TVA; - la sfarsitul contractului de leasing utilizatorul isi va exercita optiunea de cumparare la valoarea reziduala care reprezinta 10% din valoarea de intrare a bunului. Sa se faca inregistrarile contabile aferente anului N si N+4, atat la locator, cat si la la locatar.
Rezolvare Locatar Anul N Contractarea Leasingului 2133=167 Facturarea avansului % = 404 12400 167 10000 4426 2400 Plata avansului 404=5121 12400

Inregistrarea facturii pt prima rata % = 404 1566.28 167 1236.13(16725-16725*10%-10000)/4 4426 303.15 Plata primei facturi 404=5121 1566.28 Amortizarea in primul an 6811=2813 2787.5(16725/6 ani) Anul N+4 Transferul dreptului de proprietate la valoarea reziduala % =404 2073.90 167 1672.5 4426 401.40 Plata valorii reziduale 404=5121 2073.90 Amortizarea 6811=2813 2787.50(16725/6ani) Locator Anul N Acordarea Leasingului 267=2133 Facturarea avansului 411=% 12400 2675 10000 4427 2400 Incasarea avansului 5121=411 12400 Facturare prima rata 411 = % 1566.28 2675 1265.13 4427 303.15 Incasarea primei rate 5121=411 1566.28 Anul N+4 Transferul dreptului de proprietate la valoarea reziduala 411 = % 2073.90 2675 1672.50 4427 401.40 Incasarea valorii reziduale 5121=411 2073.90

68. O societate de productie achizitioneaza un utilaj in urmatoarele conditii: - pretul de cumparare al instalatiei 200.000 EUR; - cheltuieli cu montajul facturate de furnizor 20.000 EUR; - costuri de amenajare a sectiei de productie in vederea montarii instalatiei (facturate de o firma specializata) 4.000 lei; - costuri cu instruirea personalului ce va manevra instalatia respectiva 3.000 lei; - onorariul arhitectului 7.000 lei; - costuri de testare a functionarii instalatiei 5.000 lei;

- incasari din vanzarea esantioanelor de produse chimice, produse in procesul de testare a instalatiei 2.000 lei; - costuri cu promovarea noilor produse ce vor fi obtinute cu ajutorul instalatiei 3.000 lei; - pierderi initiale din exploatare obtinute inainte ca instalatia sa ajunga la parametrii tehnici de operare 2.000 lei; - costuri de demontare a instalatiei la sfarsitul duratei de viata utila estimate la 10.000 lei; - costuri cu salariile personalului de conducere din societatea comerciala respectiv 8.000 lei; - curs valutar 4 lei/EUR. Calculati costul de achizitie.
Rezolvare

Elemente care se includ in costul de achizitie al utilajului: +preul de cumprare al instalaiei 200.000 euro x 4 lei/euro=800.000 lei +cheltuieli cu montajul facturate de furnizor 20.000 euro x 4 lei/euro=80.000 lei +costuri de amenjare a seciei de producie n vederea montrii instalaiei (facturate de o firm specializat) 4.000 lei +onorariul arhitectului 7.000 lei; -+costuri de testare a funcionrii instalaiei 5.000 lei; - ncasri din vnzarea eantioanelor de produse chimice, produse n procesul de testare a instalaiei 2.000 lei -costuri de demontare a instalaiei la sfritul duratei de via util estimate la 10.000 lei Total cost de achizitie=904.000 lei

69. Se primete prin subvenie guvernamental un agregat frigorific evaluat la 6000 lei. Durata de via util 4 ani. Se amortizeaz liniar.
Rezolvare Conform OMFP 3055/2009 233. -(1)n categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agentii guvernamentale si alte institutii similare nationale si internationale. (2)n cadrul subventiilor se reflecta distinct: subventii guvernamentale;mprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii; alte sume primite cu caracter de subventii. 234. - (1)Subventiile aferente activelor reprezinta subventii pentru acordarea carora principala conditie este ca entitatea beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau achizitioneze active imobilizate. (2)O subventie guvernamentala poate mbraca forma transferului unui activ nemonetar (de exemplu, o

imobilizare corporala), caz n care subventia si activul sunt contabilizate la valoarea justa. (3)n conturile de subventii pentru investitii se contabilizeaza si donatiile pentruinvestitii, precum si plusurile la inventar de natura imobilizarilor corporale si necorporale. 236.(1)Subventiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze. (2)n cazul n care ntr-o perioada se ncaseaza subventii aferente unor cheltuieli care nu au fost nca efectuate, subventiile primite nu reprezinta venituri ale acelei perioadecurente. 237. (1)Subventiile nu trebuie nregistrate direct n conturile de capital si rezerve. (2)Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se nregistreaza n contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc n bilant ca venit amnat (contul 475 Subventii pentru investitii). Venitul amnat se nregistreaza ncontul de profit si pierdere pe masura nregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor. Inregistrarile contabileInregistrare imobilizare corporala intrata in patrimoniu din subventie guvernamentala 2131= 47516.000 - Inregistrare amortizare lunara Amort liniara = 6.000 / 4 = 125 lei/luna 6811 = 2813 125 - Cota parte a subventiilor pt investitii trecute la venituri, corespunzator amortizarii calculate lunar:

4751 = 7584
70. Societatea Comercial Transcom SA a ncasat n anul N subvenii, n sum de 20000 lei pentru achiziionarea de mijloace de transport i n sum de 16000 lei, pentru activitatea de transport ca urmare a practicrii unor tarife sub preul normal, fiind suportate de la bugetul local. La sfritul anului se constat c societatea mai are de ncasat subvenii de exploatare 4000 lei pentru care nu s-au efectuat cheltuieli. Se ncaseaz prin banc.
Rezolvare: 445 Subventii=4751 Subventii guvernamentalepentru investitii 20.000lei 5121 Conturi la banci in lei=445 Subventii 20.000lei 445 Subventii=7411Venituri din subventii deexploatare aferente cifrei deafaceri 16.000lei 445 Subventii=472 Venituri nregistrate inavans 4.000 lei 5121 Conturi la banci in lei=445 Subventii 4.000 lei

71. Societatea Comercial B specializat n comerul cu amnuntul deine n stoc la nceputul anului mrfuri la preul cu amnuntul n valoare de 15000 lei. Adaosul comercial aferent mrfurilor din stoc este de 3000 lei, iar TVA 2200 lei. n cursul perioadei de gestiune se achiziioneaz mrfuri la preul fr TVA de 30000 lei (TVA 19%). Adaosul comercial practicat de unitate este de 20%. Se vnd mrfuri n cursul lunii prin magazinul cu amnuntul n valoare de 42000 lei, (inclusiv TVA). Se descarc gestiunea. Evidena se ine la pre de vnzare cu amnuntul.
Rezolvare Achizitia marfurilor % = 401 35700 371 30000 4426 5700 Inregistrarea adaosului si TVA-ului neexigibil 371 = % 12840 378 6000 4428 6840 (30000+600)*19% Vanzarea marfurilor 5311 = % 42000 707 35294.12 4427 6705.88 Descarcarea de gestiune

% = 371 607 378 4428

42000 28235.29 7058.88 6705.88

72. Entitatea economic Z conduce evidena stocurilor de materiale consumabile la cost efectiv folosind metoda inventarului intermitent. Se cunosc urmtoarele informaii: - stoc iniial de materiale consumabile 200kg la preul de 1200 lei/kg. - achiziii de materiale consumabile n cursul lunii 800 kg la preul de 1400 lei/kg, TVA 19% - stoc de materiale consumabile determinat prin inventariere la sfritul lunii 400 kg. Pentru evaluarea stocului i a ieirilor la sfritul perioadei se folosete metoda costului mediu ponderat (CMP). Contabilizai operaiile aferente.
Rezolvare Calcul valoare stoc 200kg *1200 lei/kg= 240000lei Inregistrare achizitie material consumabile % = 401 1332800 3021 1120000 (800kg*1400lei/kg) 4426 212800 Determinare stoc 200kg*1200lei/kg=240000lei 800kg*1400lei/kg=1120000lei Pret mediu ponderat= 1360000/1000=1360lei/kg Dare in consum materiale consumabile 1000kg-400kg=600kg 600kg*1360=816000lei 6021=3021 816000 lei

S-ar putea să vă placă și