Sunteți pe pagina 1din 6

IONUT O.

IOANA MADALINA
Expert contabil
Anul I semestrul II
Organizarea auditului intern si controlul intern al intreprinderii

38 (22). Organizarea contabilitatii de gestiune. Studiu de caz:societate de comert.


Contabilitatea de gestiune are drept scop cunoasterea costurilor, analiza si
estimarea evolutiilor, oferindu-ne informatii utile pentru diagnostic. Ea serveste
administratorilor din interiorul intreprinderii, care au misiunea de a decide transformarea
resurselor care le-au fost incredintate din exterior pentru administrare si de a realiza
surplusul care asigura cresterea, fara alte resurse din exterior. Pentru atingerea scopului,
ei trebuie sa actioneze direct asupra proceselor de transformare a resurselor in rezultat.
Pentru a urmari etapele pe care resursele le parcurg, contabilitatea de gestiune este cea
care surprinde procesul de conversie a resurselor consumate in rezultate, fiind detaliat
acest
proces
pe
centre
de
responsabilitate
si
pe
produse.
Contabilitatea de gestiune sau interna, denumita si manageriala sau analitica cuprinde
ansamblul elementelor de identificare, masurare, stocare, analiza, prelucrare, interpretare
si comunicare a informatiilor utilizate de management pentru a previziona, planifica,
evalua si controla, in interiorul unui organism si pentru a garanta utilizarea
corespunzatoare si responsabila a resurselor sale.
Contabilitatea de gestiune ofera acele informatii care privesc gestiunea interna a
intreprinderii, criteriile dupa care aceasta isi calculeaza costurile si asigura masurarea
performantelor interne, la nivel de sector de activitate, functie sau produs.
Obiectivele contabilitatii de gestiune rezulta din insasi obiectul de cercetare si
importanta pe care o are in sistemul modern de conducere al unei intreprinderi.
Contabilitatea de gestiune are trei mari obiective :
calcularea costurilor;
stabilirea rezultatelor si a rentabilitatii produselor, lucrarilor si
serviciilor executate; intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe feluri de
activitati, urmarirea si
controlul executarii acestora, in scopul cunoasterii
rezultatelor si furnizarii datelor
necesare fundamentarii deciziilor privind
gestiunea unitatii patrimoniale.
Realizarea
acestor
obiective
presupune prelucrarea informatiilor privind cheltuielile si veniturile luate din
contabilitatea financiara, urmarite dupa natura lor economica, in contabilitatea
de gestiune, dupa criteriul destinatiei lor, respectiv pe functii ale intreprinderii, pe
sectoare de activitate si pe obiecte de calculatie, adica pe produse obtinute, lucrari
executate si servicii prestate.
In orice entitate economica, eficienta manageriala depinde de modalitatea de
transmitere a informatiilor interne cu privire la tranzactiile economice efectuate sau care
urmeaza a se efectua. Indiferent de activitatea desfasurata de entitatea economica
(productie, comert, prestari servicii) contabilitatea de gestiune este principala baza de
informatii utilizata in cunoasterea la orice nivel a eforturilor in corelatie cu efectele

obtinute din derularea proceselor economice.


Potrivit
prevederilor
Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, persoanele juridice prevazute la art.1 alin.(1)
din lege au obligatia sa conduca si sa organizeze contabilitatea de gestiune adaptata la
specificul activitatii.
In conformitate
cu prevederile pct.1 din Precizarile privind unele masuri referitoare la organizarea si
conducerea contabilitatii de gestiune aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice
nr. 1826/ 2003, contabilitatea de gestiune, in functie de specificul activitatii va asigura
in principal, inregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe
destinatii, respectiv pe activitati, sectii, faze de fabricatie, centre de costuri, centre de
profit, dupa caz, precum si calculul costului de achizitie, deproductie, de prelucrare al
bunurilor intrate, obtinute, lucrarilor executate, serviciilor prestate, productiei in curs de
executie, imobilizarilor in curs etc., din unitatile deproductie, comerciale, prestatoare de
servicii, financiare si alte domenii de activitate.
Toti managerii au nevoie de informatii exacte si oportune in activitatile lor de
stabilire a preturilor, planificare, exploatare si pentru luarea altor tipuri de decizii.
Nevoia de informare depinde si de marimea persoanei juridice la nivelul careia se
obtin informatiile. Companiile mari (nationale sau multinationale) au nevoie de o
cantitate mai mare de informatii precum si de sisteme contabile si de raportare mai
complexe decat cele mici si mijlocii care pot utiliza numai anumite informatii financiare
privind
activitatea
de
exploatare.
La latitudinea fiecarei entitati economice este numai alegerea modului de
organizare si conducere al contabilitatii de gestiune, adaptat la specificul activitatii
desfasurate si la necesitatile proprii de informare nu si existenta acesteia, care este
obligatorie.
Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991,
republicata,
raspunderea
pentru organizarea si
conducerea contabilitatii de gestiune adaptata
la
specificul
activitatii
revine
administratorului sau altei persoanei juridice, care are obligatia gestionarii unitatii
respective.
Cele
mai
utilizate
si
intalnite
modele
de
organizare
ale contabilitatii de gestiune sunt corespunzatoare activitatiilor productive, dar de fapt
orice manager din orice domeniu de activitate, de la companie multinationala pana la o
microintreprindere, se bazeaza zilnic pe informatii furnizate de contabilitatea de gestiune.
Informatiile furnizate sunt in functie de natura obiectului de activitate desfasurat.
Intr-un sens destul de larg activitatile desfasurate de catre persoanele juridice pot fi
incadrate in trei categorii: productie, prestari servicii, comert.
Principalele caracteristici ale acestor activitati sunt:
1. Activitatea de productie
O unitate productiva obtine produse in urma desfasurarii proceselor de fabricatie.
Specificul activitatii de productie este ca, produsele finite destinate vanzarii sunt obtinute
in urma prelucrarii materiilor prime. Producatorul are nevoie in principal de informatii
legate de costul produselor pentru luarea deciziilor legate de activitatea de exploatare.
Aceste informatii permit managerilor sa identifice domeniile de productiecu probleme, sa
exercite un control asupra costurilor, sa fundamenteze deciziile de fixare a preturilor si sa
stabileasca valoarea stocurilor. Totusi managerii societatilor producatoare au nevoie si de

informatii in vederea realizarii eficiente a planificarii si programarii productiei, a


managementului si dezvoltarii liniilor de productie, a gestionarii disponibilitatilor banesti,
a activitatii de investitii, a controlului calitatii produselor, a satisfacerii clientilor, a
distribuirii produselor, etc. Contabilitatea degestiune poate oferi informatii pertinente si
necesare in scopul raportarii externe dar si pentru stabilirea impozitelor aferente
activitatii desfasurat
2. Activitatea de prestari servicii
In cazul activitatii de prestari de servicii, prestatorul poate judeca serviciul oferit
clientelei ca un produs. Serviciul oferit de prestator trebuie sa fie de calitate, de altfel ca
orice produs, pentru a satisface cerintele clientilor. Serviciile oferite sunt foarte diferite si
pot imbraca diferite forme materiale sau nemateriale. Informatiile interne oferite au
legatura cu natura serviciului oferit de prestator cum ar fi, un hotel, o banca, o firma de
consultanta si servicii contabile, birouri profesionale etc., si au totodata rolul de a
determina costurile serviciilor oferite si preturile cerute clientilor. Este nevoie de o baza
de informatii interne si in aceasta activitate intrucat se doreste sa se cunoasca daca
serviciile sunt utile si eficiente din punct de vedere al costurilor lor.
3. Activitatea de comert
O unitate comerciala, cum ar fi un importator de produse (en gros), sau o unitate
specializata care vinde en detail, utilizeaza informatiile contabilitatii de gestiune pentru a
determina corespunzator costul bunurilor vandute, dar si pentru a dimensiona veniturile
astfel incat sa obtina o rata a profitului maxima.
Pentru un comerciat, marfa este produsul aferent activitatii sale.
Activitatii de comercializare ii sunt caracteristice anumite procese, cum sunt:
aprovizionarea, depozitarea, expunerea marfurilor, distribuirea/ vanzarea lor catre clienti.
Pentru a avea o activitate comerciala reantabila managerii unitatilor comerciale au
nevoie de un sistem informational actualizat care sa permita furnizarea de informatii
legate de gestiuni de marfuri, comenzi, vanzari si alte informatii care sa permita
efectuarea de analize, controale, studii de piata, calitatea produselor, planificarea afacerii,
etc.
In primul rand managerii au nevoie de
informatii interne pe baza carora sa efectueze un control permanent asupra gestionarii
marfurilor. Informatiile furnizate de contabilitatea de gestiune sunt utile si pentru
realizarea activitatii altor domenii, cum ar fi: bugetarea, gestiunea disponibilitatilor
banesti, analiza vanzarilor pe produse, analiza investitiilor, analiza cheltuielilor cu
comercializarea produselor, luarea deciziilor privind activitatea de exploatare, referitoare
la structura vanzarilor, plasarea personalului, etc.

1. Inregistrarea cheltuielilor activitatii de baza, respectiv a cheltuielilor directe,


contul 921 "Cheltuielile activitatii de baza" poate fi dezvoltat in analitice corespunzatoare
obiectelor de calculatie .
921
"Cheltuielile activitatii de baza"

901

"Decontari interne privind cheltuielile"

reflectandu-se in contabilitattea financiara prin inregistrarea (601-301)


2. Inregistrarea cheltuielilor activitatii auxiliare, cand este cazul: (nu e cazul)
922
"Cheltuielile activitatii auxiliare"

901
"Decontari interne privind cheltuielile"

3. Inregistrarea cheltuielilor indirecte de productie, cat si a cheltuielilor de


desfacere, daca este cazul :
%
=
901
"Decontari interne privind cheltuielile
923"Cheltuieli indirecte de productie"
924"Cheltuieli generale de administratie"
925"Cheltuieli de desfacere"
reflectandu-se in contabilitatea financiara prin inregistrarea celorlalte cheltuieli aferente
periodei.
4. Obtinerea produselor finite pe parcursul perioadei de gestiune, evaluate la
costul prestabilit (standard) :
931
= 902
"Costul productiei obtinute"
"Decontari interne privind productia obtinuta
reflectandu-se in contabilitatea financiara prin inregistrarea (345-711)
5. Repartizarea si decontarea cheltuielilor indirecte si a cheltuielilor de desfacere :
921
"Cheltuielile activitatii de baza"

%
923
"Cheltuieli indirecte de productie
924
"Cheltuieli generale de administratie"
925
"Cheltuieli de desfacere"

6. Decontarea consumurilor interne de semifabricate,daca au fost inregistrate


anterior si a productiei sau lucrarilor auxiliare (nu este cazul)
921
"Cheltuielile activitatii de baza"

922
"Cheltuielile activitatii auxiliare"

7. Calcularea si decontarea costurilor efective aferente productiei in curs de


executie existenta la finele perioadei de gestiune (nu este cazul)
933
=
921

"Costurile productiei in curs de executie"


baza"

"Cheltuielile activitatii de

8. Calcularea si decontarea costurilor efective aferente productiei finite obtinute :

902
=
"Decontari interne privind productia obtinuta"
de baza"
902
=
"Decontari interne privind productia obtinuta"
(utilitati
902
=
"Decontari interne privind productia obtinuta"
administratie"
constructii inchiriate)

921
"Cheltuielile activitatii
923
"Cheltuielile indirecte de productie"
spatii inchiriate)
924
"Cheltuielile
generale
de
(amortizari

9. Stabilirea si inregistrarea diferentelor dintre costul prestabilit si costul efectiv :


a) pentru diferente favorabile :
902
=
903
"Decontari interne privind productia obtinuta" "Decontari interne privind diferentele de
pret"
b) pentru diferente nefavorabile :
903
=
902
"Decontari interne privind diferentele de pret"
obtinuta"

"Decontari interne privind productia

10. La sfarsitul lunii inchiderea conturilor se face astfel :


a) contul 931 "Costul productiei obtinute" :
901
=
931
"Decontari interne privind cheltuielile"
"Costul productiei obtinute"
b) contul 933 "Costul productiei in curs de executie":( nu e cazul)
902
=
933
"Decontari interne privind productia obtinuta
"Costul productiei in curs de executie"
c) contul 903 "Decontari interne privind diferentele de pret" :
- diferente favorabile :
903
=
901
"Decontari interne privind
diferentele de pret"
"Decontari interne privind
cheltuielile"
- diferente nefavorabile :
901
"Decontari interne privind

903
"Decontari interne privind

cheltuielile"

diferentele de pret"

d) conturile 901 si 902 :


901
=
"Decontari interne privind cheltuielile"
Decontari
obtinuta"

902
interne

privind

productia

S-ar putea să vă placă și