Sunteți pe pagina 1din 9

INTREBARI SI RASPUNSURI

DEZVOLTARE REGIONALA:

Cap. 1. Politica de dezvoltare regionala in Uniunea Europeana


1.1 Problematica dezvoltarii regionale
1. Care sunt obiectivele politicii regionale?
R: reducerea disparitatilor regionale,convergenta intre Statele Membre, promovarea bunelor
practice de dezvoltare regionala , promovarea bunei guvernante, spijinirea/compensarea altor
politici ale U.E.
2. Care sunt cele trei deziderate ale U.E. in politica de dezvoltare regionala?
R: coeziunea economica si sociala, aplicarea principiului solidaritatii si dezvoltarea durabila
3. Ce prevede coeziunea economica si sociala ?
R: spijina grabirea procesului de convergenta si atingerea nivelelor medii ale U.E., a Statelor
Membre mai putin dezvoltate
4. Ce se intelege prin principiul subsidiaritatii in politica de dezvoltare regionala ?
R: finantarea din fondurile europene a fiecarui stat in parte dar si responsabilitatea acestora de
a implementa, monitoriza si evalua programele stabilita de comun accord.
5. La ce se refera strategia de dezvoltare durabila in cadrul politicii de dezvoltare regionala?
R: dezvoltare durabila este o prioritate in programele europene prin accentul pus pe protectia
mediului si a altor masuri in aceasta directie.
1.2 Momente cheie in evolutia politicii de dezvoltare regionala
1. Cand au fost avute in vedere pentru prima data principiile politicii de dezvoltare regionala?
R: Odata cu semnarea Tratatului de la Roma in 1957.
2. Cand a fost infiintat primul instrument al politicii sociale comunitare si cum s-a numit acesta?
R: In anul 1958 si s-a numit Fondul Social European-FSE
3. Ce se finanteaza prin FEOGA?
R: Prin FEOGA se finanteaza politica agricola comuna si spijinirea dezvoltarii rurale.
4. Ce se finanteaza prin FEDR ?
R: Prin FEDR se sprijina dezvoltarea regiunilor economice cele mai sarace ale U.E.
5. Odata cu adoptarea Acordului Unic European in 1996 se introduce un nou concept. Care este
acesta?
R: Coeziunea economica si sociala.
1.3 Situatia actuala
1. Care este obiectivul politicii regionale?
Reducerea disparitatilor existente intre nivelele de dezvoltare ale diferitelor regiuni si
ramanerii in urma a regiunilor mai putin dezvoltate, sau a insulelor inclusive a regiunilor
rurale.
2. Care este tratatul care stabileste baza legala a politicii comunitare de dezvoltare regional?
Tratatul de la Roma -1957.
3. Care sunt actorii institutionali implicati in elaborarea si implementarea politicii de dezvoltare
regional?
a. Comisia Europeana
b. Directia Generala pentru Politica Regionala
c. Parlamentul European
d. Consiliul Uniunii Europene
e. Comitetul Regiunilor
f. Banca Europeana de Investitii
4. Care este rolul Bancii Europene de Investitii?

Dublu rol: instrument de finantare si de implementare a politicii de dezvoltare regional


5. Care este rolul Comisiei Europene privind politica de dezvoltare regional?
Este direct responsabila pentru pregatirea si asigurarea implementarii politicii de dezvoltare
regional a UE ; initiaza si definitiveaza noi acte legislative in domeniu si are rol de a se asigura
ca masurile adoptate vor fi implementate de Statele Membre
1.4 Cadrul de finantare al UE in perioada 2007-2013 Prioritati
1. Ce reprezinta Cadrul de finantare?
Un plan multiannual de cheltuieli care transpune in termini financiari prioritatile politicii UE;
stabileste limitele de cheltuieli ale UE pe o perioada de 5-7 ani.
2. Ce se urmareste prin Cadrul de finantare 2007-2013 ?
Cresterea competitivitatii UE, stimularea cresterii economiei europene si crearea de locuri de
munca mai numeroase si mai bune, dezvoltarea conceptului de cetatenie europeana si intarirea
rolului UE la nivel mondial.
3. Pentru care capitol au fost allocate 1025 miliarde euro pe perioada 2007-2013 ?
- Dezvoltare durabila ( competitivitate pentru crestere si ocupare si coeziune pentru crestere si
ocupare)
- Managementul durabil si protectia resurselor natural
- Cetatenie, libertate, securitate si justitie
- UE ca partener global
4. Care sunt obiectivele asupra carora se concentreaza o mai mare coeziune pentru crestere si
ocupare ?
a. Convergenta
b. Competitivitate regional si ocupare
c. Cooperare teritoriala europeana
5. Care sunt instrumentele de lucru pentru capitolul Uniunea Europeana ca partener global ?
a. Instrumentul de pre-aderare (IPA)
b. Instrumentul European de Vecinatate si Cooperare(IPVC)
c. Instrumentul de Cooperare pentru Dezvoltare si Cooperare Economica (ICDCE)
d. Instrumentul pentru Stabilitate (IS)
e. Instrumentul pentru Ajutor Umanitar si Asistenta Macro-Financiara (IAUAMF)
1.5 Sursele de obtinere a fondurilor
1. In ce constau resursele proprii traditionale si cat reprezinta procentual din veniturile totale ?
R: Resursele proprii traditionale constau, in special, in taxe aplicate importurilor de produse ce
nu provin din State Membre ale U.E. Ele reprezinta aproximativ 15% din veniturile totale.
2. Ce presupun resursele provenite din taxa pe valoare adaugata (TVA) si cat reprezinta
procentual din veniturile totale?
R: Resursele provenite din taxa pe valoare adaugata (TVA) reprezinta un procent uniform ce se
aplica veniturilor din TVA ale fiecarui Stat Membru. Ele reprezinta aproximativ 15% din
veniturile totale.
3. Cum se formeaza resursele provenite din Venitul National Brut (VNB) si cat reprezinta
procentual din veniturile totale ?
R: Resursele provenite din Venitul National Brut (VNB) se formeaza prin aplicarea unui
procent uniform (0,73%) asupra Venitul National Brut al fiecarui Stat Membru. Reprezinta 69%
din veniturile totale.
4. Dati exemple de alte venituri care completeaza bugetul U.E. si precizati aproximativ cat
reprezinta din bugetul total (in procente).
R: Alte venituri care completeaza bugetul U.E. sunt : impozite salariale platite de catre angajatii
U.E.,contributii ale unor state care nu sunt membre U.E. pentru unele programe ale U.E. sau

amenzi asupra companiilor care incalca regulile sau alte legi. Ele reprezinta aproximativ 1%
din bugetul total.
5. Cum sunt alocate Statelor Membre fondurile U.E. ?
R: Fondurile sunt alocate Statelor Membre in concordanta cu prioritatile identificate de U.E.
Statele Membre mai putin prospere primesc in mod proportional mai multe fonduri decat cele
mai bogate , iar majoritatea statelor primesc mai mult decat platesc la bugetul comunitar.

Cap. 2. Instrumente de dezvoltare regionala in perioada 2007-2013


2.1 Instrumente de pre-aderare
1. Care sunt cele doua prioritati pe care a fost concentrata asistenta PHARE incepand din anul
2000 (perioada de programare 2000-2006) ?
R: Cele doua prioritati pe care a fost concentrata asistenta PHARE incepand din anul 2000
sunt:
-dezvoltarea institutionala : intarirea capacitatii administrative si institutionale a tarilor
candidate in vederea implementarii acquis-ului comunitar;
-sprijinirea investitiilor: mobilizarea investitiilor in domeniile mediului, transportului, uzinelor
industriale, calitatii produselor, conditiilor de munca etc.
2. Ce reprezinta ISPA si care sunt cele trei aspecte pe care le vizeaza ?
R: ISPA este un program creat in 1999 si functional din 2000, cu o abordare similara Fondului
de Coeziune, concentrandu-se pe finantarea proiectelor de infrastructura in domeniile mediului,
si transportului.
Cele trei aspecte pe care le vizeaza sunt:
1- familiarizarea cu politicile si procedurile U. E. ;
2- alinierea la standardele de mediu comunitare ;
3- extinderea si conectarea la retelele de transport trans-european.
3. In ce scop a fost creat SAPARD ?
R: SAPARD a fost creat in 1999 si a fost functional din 2000 in scopul sprijinirii dezvoltarii
rurale si agriculturii durabile in tarile candidate si pregatirii acestora in vederea adaptarii
treptate la Politica Agricola Comuna.
4. La ce tari se refera IPA ?
R: IPA se refera la tarile cu statut de candidati ( in momentul de fata Croatia, fosta Republica
Iugoslava a Macedoniei ,Turcia) si cele cu statut de potentiale candidate (Albania, BosniaHertegovina, Muntenegru si Serbia , conform UNSCR 1244).
5. Care sunt componentele IPA ?
R: IPA are 5 componentele :
1- asistenta pentru tranzitie si consolidarea institutiilor (care implica in principal masurile de
consolidare a institutiilor cu investitia adiacenta);
2- cooperarea transfrontaliera;
3- dezvoltarea regionala;
4- dezvoltarea resurselor umane;
5- dezvoltarea rurala.
2.2 Instrumente structurale
1. Care este pilonul principal al politicii de solidaritate si coeziune a Uniunii Europene?
R: Pilonul pricipal al acestei politici il constituie Instrumentele Structurale (Fondurile
Structurale Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European - si Fondul
de Coeziune)
2. Ce finanteaza Fondurile Structurale?
R: Fondurile Structurale finanteaza programe de dezvoltare regionala multianuale trasate
impreuna pe regiuni, State Membre si Comisie, pe baza orientarii propuse de Comisie pentru
intreaga Uniune Europeana
3. Care sunt principiile asistentei prin finantari structurale?

4.

5.
6.
7.

R: Complementaritate, consistenta si conformitate, programare, parteneriat, subsidiaritate si


interventie proportionala, aditionalitate.
Ce reprezinta obiectivele prioritare ale Fondurilor Structurale?
R: Obiectivele prioritare sunt obiectivele care traseaza liniile de actiune ale Fondurilor
Structurale, sunt specifice fiecarei perioade de programare a acestora si se stabilesc in functie
de principalele prioritati identificate in vederea reducerii discrepantelor economice si sociale la
nivel comunitar.
Caror obiective ale politicii de coeziune a UE raspunde FEDR?
R: Convergenta, competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca, cooperare teritoriala
europeana.
Caror obiective ale politicii de coeziune a UE raspunde FSE?
R: Convergenta, competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca
Caror obiective ale politicii de coeziune a UE raspunde FC?
R: Convergenta.

2.3 Modalitatile practice de actiune ale Fondurilor Structurale si ale Fondului de Coeziune
1. Care sunt modalitatile practice de actiune ale Fondurilor Structurale si ale Fondului de
Coeziune?
R: Principiile alocarii si practica constituirii si alocarii.
2. Ce elemente caracterisice se aplica in managementul financiar al instrumentelor structurale?
R: Cofinantarea din fonduri comunitare: maxim 85% si regula N+3/N+2.
3. De ce a fost introdusa regula N+3/N+2?
R: Pentru a intari controlul financiar asupra fondurilor comunitare si a accelera utilizarea lor,
cat si pentru cresterea impactului pe care aceste fonduri il au in dezvoltarea economica si
sociala.
2.4 Fondul de solidaritate al Uniunii Europene
1. Care este obiectivul fondului de solidaritate al UE?
Obiectivul fondului de solidaritate al UE este acela de a exprima solidaritatea UE fata de
populatia unui stat membru sau in curs de aderare, care a fost afectata de un dezastru natural
major.
2. Cand se va folosi fondul de solidaritate ?
Fondul de solidaritate va fi folosit numai in cazul dezastrelor naturale majore
3. Care este conditia de accesare a fondului de solidaritate in cazul unui stat?
Pentru a accesa fondul de solidaritate in cazul unui stat trabuie sa existe pierderi estimate la 3
mld EUR sau la mai mult de 0,6% din venitul national brut.
4. Care este suma maxima alocata annual Fondului de Solidaritate ?
Suma este de 1 mld EUR.
5. Care sunt actiunile eligibile pentru finantare din cadrul fondului de solidaritate?
Reabilitarea imediata a infrastructurii, uzinelor electrice, de apa, a telecomunicatiilor,
transportului, sanatatii si educatiei, asigurarea de locuinte temporare, curatarea imediata a
zonelor lovite de dezastru.
2.5 Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala -FEADR
1. Care sunt obiectivele FEADR?
FEADR are ca obiective sustinerea pietei produselor agricole si promovarea restructurarii
agriculturii comunitare.
2. Care sunt axele de dezvoltare vizate de FEADR?
Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier
Imbunatatirea mediului si a peisajului natural
Imbunatatirea calitatii vietii in spatiul rural si incurajarea diversificarii economiei rurale
3. Care sunt obiectivele specifice ale axei 1 din FEADR: Cresterea competitivitatii sectoarelor
agricol si forestier?
Imbunatatirea competentelor profesionale in vederea cresterii capacitatii manageriale

Restructurarea si dezvoltarea fermelor si cresterea competitivitatii produselor agricole si silvice


Restructurarea si modernizarea sectoarelor de procesare a produselor agricole si forestiere.
4. Care este obiectivul general ale axei 2 din FEADR: Imbunatatirea mediului si a peisajului
natural?
Obiectivul general al axei 2 din FEADR este acela de a mentine populatia si de a imbunatati
calitatea mediului rural, prin promovarea managementului durabil al terenurilor agricole si
forestiere.
5. Care este obiectivul axei 3 : Imbunatatirea calitatii vietii in spatiul rural si incurajarea
diversificarii economiei rurale din FEADR?
Obiectivul axei 3 este imbunatatirea standardelor de viata prin cresterea performantelor
economice si a diversificarii in vederea asigurarii stabilitatii populatiei din zonele rurale si
pentru a contribui la un echilibru territorial durabil economic si social.
2.6 Fondul European de Garantare Agricola-FEGA
1. Cu ce a fost inlocuit Fondul European pentru Orientare si Garantare Agricola (FEOGA)
incepand cu 1 ianuarie 2007?
R:

FEGA si FEADR

2. Ce constituie impreuna FEGA si FEADR?


R:

Instrumentul financiar unic al Politicii Agricole Comune (PAC)

3. Daca FEADR finanteaza programele de dezvoltare rurala, care este rolul FEGA?
R:

Rolul FEGA este de a interveni pentru sustinerea pietelor agricole

4. Ce finanteaza FEGA prin co-gestiune Statele Membre - Comisie?


R: - restituirile fixate pentru exportul produselor agricole catre tarile
terte
- interventiile destinate reglementarii pietei in cadrul Politicii Agricole
Comune
- anumite actiuni de informare si promovare a produselor agricole pe piata
interna a Comunitatii si
in tarile terte, realizate de Statele Membre

5. Ce finanteaza FEGA in maniera centralizata?


R:
- contributia financiara la a Comunitatii la actiuni veterinare
punctuale, la actiuni de
control in domeniul
veterinar,
in
cel
al
marfurilor alimentare si al alimentelor pentru animale, a programelor de
eradicare si supraveghere a boloilor animale precum si a actiunilor
fitosanitare
- promovarea produselor agricole
- masurile, adoptate conform legislatiei comunitare, destinate
asigurarii conservarii,
determinarii,
colectarii
si
utilizarii
resurselor genetice in agricultura
- punearea in aplicare si mentinerea sistemelor de informatii contabile
agricole
- sistemele de cercetare agricola

2.7 Fondul European pentru Pescuit -FEP


1. Cum contribuie FEP la adaptarea si modernizarea industriei pescuitului?
R:
Prin
inlaturarea
capacitatilor
in
industriei catre sustinerea unei dezvoltari
considerate dependente de pescuit

surplus
si
integrate

prin
a

orientarea
regiunilor

2. Care sunt principalele obiective ale FEP?


R: - sustinerea obiectivelor majore ale politicii comune in domeniul
pescuitului, in special asigurarea exploatarii durabile a resurselor de
peste (asigurarea unui echilibru stabil intre aceste resurse si capacitatea
flotei comunitare de pescuit)
- intarirea competitivitatii si viabilitatii operatorilor din sector
- promovarea metodelor de pescuit si de productie care respecta mediul
(ecologie)
- asigurara unui sprijin adecvat persoanelor angajate in sector
- favorizarea dezvoltarii durabile a zonelor de pescuit

3. Care sunt actiunile finantate de FEP privind descoperirea si cercetarea noilor piete si sectoare
alternative de activitate ?

R: - ajustari ale efortului in sectorul pescuitului


- modernizarea flotei
- dezvoltarea de ferme de pescuit
- protectia zonelor maritime
- facilitati in porturile de pescuit
- procesarea siarketingul produselor din peste
- promovarea produselor

4. Ce trebuie sa prezinte Comisiei fiecare Stat Membru, conform interventiei FEP, complementare
actiunilor nationale, regionale si locale?
R: - un plan strategic national
- un program national

5. Care este valoarea totala a creditelor acordate FEP in perioada 2007 2013?
R:

3,8 miliarde euro

2.8 Instrumentul European de Vecinatate si Cooperare -IEVC


1. Ce este IEVC?
R: IEVC este un instrument aplicat n cadrul acordurilor bilaterale ntre Comunitate i statele
nvecinate.
2. Care sunt criteriile de mprire a fondurilor alocate pentru IEVC n diferite state?
R: Fondurile pentru IEVC se aloca n funcie de necesitile locale, capacitatea de absorbie i
gradul de implementare a reformelor.
3. Care sunt rile care particip la licitaii n cadrul programelor de asisten comunitar?
R: rile care particip la licitaii n cadrul programelor de asisten comunitar sunt: cele 27
de state membre, rile candidate, posibilele ri candidate i statele vecine.

Cap. 3. Romania si instrumentele de dezvoltare regionala


3.1 Politica de Dezvoltare Regionala in Romania
1. Ce este Politica de Dezvoltare Regional?
R: Politica de Dezvoltare Regional este un ansamblu de msuri guvernamentale ce au drept
scop sprijinirea creterii economice i mbuntirea condiiilor de via prin valorificarea
eficient a potenialului regional i local.
2. Menionai dou dintre realizrile pe care Romnia trebuie s le demonstreze n vederea
aderrii la UE?
R: n vederea aderrii la UE, Romnia trebuie s demonstreze:
a) existena unui cadru legislativ corespunztor celui comunitar;
b) organizare teritorial similar celei comunitare;
c) capacitate de programare;
d) capacitate administrativ;
e) capacitate de gestiune financiar i bugetar .
3. Care sunt obiectivele principale ale Politicii de Dezvoltare Regional?
R:. Obiectivele principale ale Politicii de Dezvoltare Regional sunt:
a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente;
b) pregtirea cadrului instituional pentru a rspunde criteriilor de integrare n structurile UE i
de aderare la fondurile europene;
c) integrarea politicilor sectoriale la nivel regional i stimularea cooperrii interregionale.
4. Principii care stau la baza realizrii obiectivelor Politicii de Dezvoltare Regional?
R:
a. principiul descentralizrii
b. principiul parteneriatului
c. principiul planificrii
d. principiul co-finanrii
5. Ce este o regiune de dezvoltare?

R:
Regiunea de dezvoltare este regiunea constituit prin asocierea benevol a unor judee
nvecinate, fr a fi unitate administrativ teritorial i fr a avea personalitate juridic.
6. Cte regiuni de dezvoltare sunt n Romnia?
R: n Romnia sunt 8 regiuni de dezvoltare.
7. Care sunt principalii actorii instituionali la nivel regional?
R: - Consiliul de Dezvoltare Regional
- Agenia de Dezvoltare Regional
8. Care sunt principalii actorii instituionali la nivel naional?
R: - Consiliul Naional de Dezvoltare Regional
- Ministerul de Resort
- Comitetul Inter-instituional de elaborare a Planurilor Naionale de Dezvoltare
3.2 Planul National de Dezvoltare P.N.D. 2007-2013
1. Care este obiectivul general al Prioritii 1 din Planul Naional de Dezvoltare?
- o cretere a productivitii de aprox. 5,5% anual pn n 20015
2. Cte prsoane trebuie s se integreze pe piaa muncii pn n 2015 conform obiectivului general
al Prioritii 4 din Planul Naional de Dezvoltare?
- 900 000 persoane
3. Pentru ralizarea obiectivelor strategice ale PND, fondurile UE reprezint:
- 43%
4. Scopul principal al Cadrului Strategic Naional de Referin este:
- consolidarea obiectivului strategic al politicilor economice, de coeziune social i
regionale ale Romaniei i de a stabili legturi potrivite i corecte cu politicile Comisiei
Europene
5. Marile programe naionale de investiii pentru dezvoltare vor fi:
- efectuate n baza prevederilor PND i gestionate conform regulilor surselor de finanare
3.3 Cadrul Strategic National de Referinta -CSNR
1. Ce reprezinta Cadrul Strategic Naional de Referin?
Raspuns: documentul strategic naional prin care se stabilesc prioritile de intervenie ale
Instrumentelor Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European
i Fondul de Coeziune).
2. Care este viziunea CSNR?
Raspuns: Crearea unei Romnii competitive, dinamice i prospere
3. Care este scopul principal al CSNR ?
Raspuns: consolidarea obiectivului strategic al politicilor economice, de coeziune social si
regionale ale Romniei, precum si stabilirea legturilor potrivite si corecte cu politicile
Comisiei Europene, mai ales cu Strategia de la Lisabona, care st la baza elaborrii politicilor
de dezvoltare economic si de crearea a noi locuri de munc.
4. Care sunt obiectivele CSNR-ului?
Raspuns:
de a indica directia de dezvoltare a strategiei Romaniei pentru implementarea operatiunilor ce
vor fi finantate din Fondurile Structurale si de coeziune,
de a ilustra felul in care Romania intentioneaza sa orienteze Instrumentele Structurale spre
realizarea prioritatilor majore nationale si de coeziune eoropeana
de a aborda probleme majore nationale cu care se confrunta tara si de a reflecta potentialul de
dezvoltare al regiunilor si oraselor
de a demonstra modul in care pozitia geografica, cresterea calitatii serviciilor, protectia
mediului, inovatiile, spiritul anteprenorial si dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere
vor duce la dezvoltare si la crearea de noi si mai bune locuri de munca
de a demonstra legaturile si concordanta cu prioritatile din Orientarile Strategice de Coeziune,
Agenda de la Lisabona si Programele Operationale elaborate de Romania in cadrul Obiectivelor
Convergenta si Cooperare teritorilala europeana
5. Prin ce se implementeaza CSNR-ul?

Raspuns:CSNR se implementeaz prin Programele Operationale.


6. Cine a elaborat CSNR-ul?
Raspuns: Ministerul Economiei i Finanelor, prin Autoritatea pentru Coordonarea
Instrumentelor Structurale, in parteneriat cu structuri ale administraiei publice centrale i
locale, instituii i organizaii neguvernamentale.
7. Cand a fost adoptat CSNR-ul de catre Comisia European?
Raspuns: 25 iunie 2007
8. Care sunt prioritatile tematice?
Raspuns: patru prioriti tematice i o prioritate teritorial:
Dezvoltarea infrastructurii de baz la standarde europene
Creterea competitivitii pe termen lung a economiei romneti
Dezvoltarea i folosirea mai eficient a capitalului uman din Romnia
Consolidarea unei capaciti administrative eficiente
Promovarea dezvoltrii teritoriale echilibrate
9. Cine elaboreaza CSNR-ul ?
Raspuns : fiecare stat membru al UE
10. Ce rol a avut Planului National de Dezvoltare in eleborarea CSNR-ului ?
..CSNR a fost elaborat pe baza Planului National de Dezvoltare (PND) 2007-2013.
3.4 Programe Operationale
1. Pentru Programul Operational Regional enuntati Autoritatea de Management, Organismele
Intermediare si fondul european finantator.
Ministerul Integrarii Europene; Agentiile de Dezvoltare Regionala; FEDR.
2. Pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice enuntati
Autoritatea de Management si fondul european finantator.
Ministerul Economiei si Comertului; FEDR.
3. Pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane enuntati Autoritatea de
Management si fondul european finantator.
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei; FSE.
4. Pentru Programul Operational Sectorial de Mediu enuntati Autoritatea de Management,
Organismele Intermediare si fondul european finantator.
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor; Agentiile Regionale pentru Protectia Mediului ;
FEDR+FC.
5. Pentru Programul Operational Sectorial de Transport enuntati Autoritatea de Management si
fondul european finantator.
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului ; FEDR+FC.
6. Pentru Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative enuntati Autoritatea de
Management si fondul european finantator.
Ministerul Administratiei si Internelor; FSE.
7. Pentru Programul Operational Asistenta Tehnica enuntati Autoritatea de Management si fondul
european finantator.
Ministerul Finantelor Publice; FEDR.
8. In cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana pentru Programul Operational UngariaRomania enuntati Autoritatea de Management si fondul european finantator.
Agentia Nationala de Dezvoltare (Ungaria); FEDR.
9. In cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana pentru Programul Operational
Romania-Bulgaria enuntati Autoritatea de Management si fondul european finantator.
Ministerul Integrarii Europene; FEDR.
10.In cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana pentru Programul Operational
Romania-Serbia enuntati Autoritatea de Management si fondul european finantator.
Ministerul Integrarii Europene; FEDR (transfer catre IPA).