Sunteți pe pagina 1din 17

COLEGIUL ROMANO CATOLIC SFANTUL IOSIF

PARLAMENTUL
ROMANIEI
ReferatSociologie

Realizator:
SandaCamelia
AnulIB
Profdr.coord:DanBodea

PARLAMENTULROMANIEI

StructuraParlamentuluiRomanieiestebicamerala,cuprinzandCameraDeputatilorsi
Senatul.
ReprezentantiipoporuluisuntalesiinParlament,pebazavotuluiuniversal,egal,direct,
secretsiliberconsimtit,peunmandatde4ani.
CameraDeputatilorsiSenatulauprerogativeegale,cuexceptianumiriinumaidecatre
SenataAvocatuluiPoporului,justificandbicameralismul.
OrganizareainternaaParlamentului estestabilitaprinregulamentpropriu.Pentru
indeplinirea atributiilor lor, Camerele isi organizeaza birouri, comisii care isi desfasoara
activitateanumaipebazaregulamenteloradoptate.
ConvocatdePresedinteleRomaniei,incelmult20deziledelaalegeri, Parlamentulisi
desfasoaraprimeleactivitatiseparatinfiecareCamera,acesteaalegandusibirouridevarsta,
alcatuite din cel mai varstic parlamentar si 4 secretari, stabiliti din randul celor mai tineri
deputati,respectivsenatori.Invedereavalidariimandatelorparlamentarilor,Camereleisialegin
primalorsedintacateocomisiedevalidare,caretrebuiesareflecteconfiguratiapoliticarezultata
dinalegeri.
Camerelesepronuntaprintrunsingurvotasupralisteiparlamentarilorpropusipentru
validare si prin vot separat pentru fiecare deputat sau senator propus sa i se invalideze
mandatul.Validareasauinvalidareamandatelorsefacecuvotulmajoritatii
parlamentarilorprezenti.
GrupurileparlamentaresepotorganizaseparatpentrufiecareCemerainparte.Acestea
suntinstitutionalizate,beneficiazadeunsef,deuncabinetside15experti,platitidinbugetul

Camerei.EleurmarescformareaorganelordelucrusidesfasurareaactivitatiifiecareiCamere,
fiindconstituitedincelputin5senatorisau10deputati,careaufostalesipelisteleaceluiasi
partid.
Ingeneral,grupurileparlamentareauurmatoarelecompetente:
facpropuneripentruconstituireacomisiilordevalidare
propuncateuncandidatpentrufunctiadePresedintealCamereiDeputatilorsiceadePresedinte
alSenatului.
facpropuneripentrucandidatiimembrilorbirourilorcelordouaCamere.
isidauacordulladesemnareamembrilorcomisiilorparlamentare.
participalaalcatuireacomisiilordemediere.
prezintapropuneripentrustabilireaordiniidezi.
prezintaamendamente.
potcerepresedinteluiCamereiverificareacvorumului.
potcereincheiereadezbaterilorasuprauneiproblemepuseindiscutiaAdunarii.
potadresainterpelari.
audreptdeinitiativalegislativa.

BirourilepermanentesealcatuiescpotrivitconfiguratieipoliticeacamereiDeputatilor
siaSenatuluisielecuprindpepresedinteleCamerei,pentruvicepresedinti,patrusecretarisi4
respectiv2chestori.
Pentrualegereapresedinteluiestenecesar,inprimulscrutin,votul
majoritatiiparlamentarilor,iardacaaceastacerintanusarealizat,seorganizeazaceldeal2lea
turdescrutin,lacareparticipainSenatprimii2candidaticareauobtinutcelmaimarenumarde
voturiexprimate,iarinCameraDeputatilor,dacaniciuncandidatnuaintrunit,dupa2tururi,
votulmajoritatiideputatilor,seorganizeazanoitururidescrutin,in
urmacaroravafidesemnatpresedintecandidatulcareaobtinutmajoritateavoturilordeputatilor
prezenti.PresedinteleCamereiesteales,spredeosebiredeceilaltimembriiai
Biroului,pedurataintreguluimandatalCamerei,iarodatacualegerealui,inceteazaactivitatea
presedinteluidevarsta.
PresedinteleCamereiareurmatoareleatributii:
convoacaSenatulsau,dupacaz,CameraDeputatilorinsesiuniordinaresiextraordinare.
conducelucrarileCamereisialeBirouluipermanent.
asiguraordineaintimpuldezbaterilorsirespectarearegulamentului.
anuntarezultatulvotariisihotararileadoptate.
asiguralegaturacucealaltaCamera,PresedinteleRomaniei,Guvernul,CurteaConstitutionalasi
CurteaSupremadeJustitie.
asigurainterimatulfunctieidePresedintealRomaniei.
reprezintaCamerainrelatiiinternesauexterne.
poatesesizaCurteaConstitutionalapentrucaaceastasasepronunteasupraconstititionalizarii
legilorsauaRegulamentuluiCamereiDeputatilor,saudupacaz,aSenatului.
indeplinestesialtesarciniprevazutederegulamentsaudatedeCamera.

Vicepresedintii sunt alesi de grupurile parlamentare prin vot secret cu majoritatea

voturilorsenatorilor.AcestiaindeplinescinordineastabilitadeBiroulPermanent,atributiiale
presedintelui,lasolicitareasauinabsentaacestuia.
Secretariiaucasarciniprincipale:
intocmirealisteicuinscrierilelacuvantinordineaincareaufostfacute.
prezentareapropunerilor,amendamentelorsiaoricaroraltecomunicariadresateCamerei.
efectuareaapeluluinominal.
consemnarearezultatuluivotului.
tinereaevidenteihotarariloradoptate.
supraveghereaintocmiriistenogramelor.
asistarea presedintelui in realizarea atributiilor cei revin acestuia si orice alte sarcini
incredintatedeacestalaBiroulPermanent
Chestoriiausarcina:
sa verifice modul de gestionare a patrimoniului Camerei Deputatilor sau, dupa caz, a
Senatului.
exercitacontrolulfinanciarasupracheltuielilor.
prezintaproiectuldebugetsiincheiereaexercitiuluibugetar.
asiguramentinereaordiniisiindeplinescoricealtesarcinidatedepresedintesauBiroul
Permanent.
BiroulPermanentesteunorganinternalCamerei,unorgandestatcareareurmatoarele
atributii:
propuneadunariidateledeinceperesiterminareasesiunii.
solicitapresedinteluiadunariiconvoacareasesiuniiextraordinare.
supune aprobarii regulamentului Camerei Deputatilor, sau dupa caz, al Senatului,precum si
propuneriledemodificareaacestuia.
pregatestesiasiguradesfasurareainbuneconditiialucrarilor.
lapropunereagrupurilorpaelamentare,supunevotuluiparlamentarilorcompetentanominalaa
comisiilorparlamentare.
primeste proiectele de legi si propunerile legislative si sesizeaza comisiile permanente in
vedereaintocmiriirapoartelorsielaborariiavizelor.
dispunedifuzarearapoartelor.
intocmeste, cu consultarea presedintilor grupurilor parlamentare si a comisiilor permanente,
proiectulordiniidezisiasedinteloradunariisiprogramuldelucru.
analizeazasisupunedezbateriiorientarilorgeneraledepoliticaexternaaRomaniei.
propunespreaprobarecompetentadelegatiilorpermanentelaorganizatiileparlamentare
internationale.
prezintaadunariiproiectuldebugetalacesteiasicontuldeincheiereaexercitiuluibugetar.
exercitacontrolulfinanciarcontabil.
aprobaregulamentuldeorganizaresifunctionareaserviciilorCamerei.
indeplinesteoricealteatributiiprevazutedelege,deregulamentsauinsarcinaridatedeadunare.

Comisiileparlamentare:suntorganedelucrualeAdunariiDeputatilor,saudupacaz,a
Senatului,careauscopuldeaindepliniinsarcinarilecelesuntincerdintateinvedereapregatirii

lucrarilorfiecareiCamere.
Suntalcatuitedintrunnumarrestransdeparlamentari,careaucasarcinasaexaminezein
moddetaliatproblemelecaresuntsupusedezbateriiParlamentuluisiapoisaiprezinteacestuia
rapoartecupropuneriadecvate.
Comisiileparlamentarepotfi:
permanente.
temporare,incareintracelespeciale,deanchetasidemediere.
DecelemaimulteoricomisiileapartinuneisingureCamere,darinuneleimprejurarise
potconstituicomisiimixte,comunecelor2Camere,carelarandullorpotfipermanentesau
temporare.
Numarul,denumireasicompetentafiecareiaprecumsinumarulmembrilorcomisiilor
parlamentaresestabilescdeCamera,lapropunereaBiroului
Permanent.
Inprimasedinta,convocatadepresedinteleadunarii,comisiileisialeg
birourile,compusedintrunpresedinte,12vicepresedintisi12secretari,dupacareisiadopta
regulamentuldeorganizaresifunctionare.
Biroulpropuneordineadeziafiecareisedinte,sarcinilefiecaruimembrualcomisieisiin
general,oricealtemasuripentruorganizareabunuluimersalactivitatiicomisiei.
Presedintelecomisieiconducesedintele,poatepropuneparticiparealalucrarisiaaltor
persoane din afara ei, are acces la lucrarile altor comisii,asigura reprezentarea comisiei in
rapoartelecuBiroulPermanentsicelelaltecomisii.
Sedintelecomisiilor,laacarorlucrariparticipareaparlamentariloresteobligatorie,nu
suntpublice.
MembriiGuvernuluiauacceslalucrarilecomisiilor,iarcandsolicitareavinedinpartea
acestora,prezentaloresteobligatorie.
Comisiilepermanente:suntalesepetoataduratamandatuluiCamereiDeputatilorsia
Senatului,pedomeniideactivitate.
Fiecareparlamentaresteobligatsafacapartedincelputinocomisiepermanenta,cu
exceptia membrilor Biroului permanent, al Camerei Deputatilor si respectiv a presedintelui
SenatuluisiasenatorilormembriaiGuvernului.
Calitatea demembrualcomisieipermanentepoateinceta lapropunereagrupului
parlamentar din care face parte senatorul respectiv sau prin revocarea deputatului cu votul
majoritatiideputatilordinComisie,lacerereagrupuluiparlamentarcarelapropussauaunei
treimidinnumarulmembrilorComisiei.
Atributiileprincipalealecomisiilorpermanentesunt:
examinareaproiectelorsipropunerilorlegislativeinvedereaelaborariirapoartelorsauavizelor.
efectuareadeanchetaparlamentare.
solicitareaderapoarte,informarisidocumentatiidelaautoritatileacaroractivitateintrainsfera
lordecompetenta.
dezbatereasiadoptareadehotararicuprivirelatoateproblemeletransmisedeBiroulpermanent
aladunarii.
Incazulincareocomisiepermanenta,incadrulatributiilorsale,initiazaoancheta
privitoare la activitatea desfasurata de Guvern sau de administratia publica, are nevoie de
aprobarea adunarii, careia trebuie sai prezinte o cerere scrisa, adoptata cu votul majoritatii

membrilorsai,incaresaprecizezedomeniileanchetei,scopulei,mijloacelenecesaresitermenul
deprezentarearaportului.
Invedereadesfasurariianchetei,comisiapermanentapoateinvita,pentruadarelatii,
oricepersoana,careesteobligatasaseprezintesisaraspundalaintrebarilecareiisuntpuse,cu
exceptiaintrebarilorlegatedeviatapersonalasaudesecretedestatdeimportantadeosebita.Nu
potfiinvitatipentruadarelatiiinfatacomisiilorpermanentePresedinteleRomaniei,presedintii
celor 2 Camere, Avocatul Poporului, membrii Curtii Constitutionale siai Curtii de Conturi,
JudecatoriiCurtiiSupremedeJustitiesiprocurorulgeneral.
Comisiilespecialeseconstituie,prinhotararialeCamereiDeputatilor
si ale Senatului, pentru avizarea unor proiecte de legi complexe, pentru elaborarea unor
propunerilegislativesaupentrualtescopuri,indicateinhotarareadeinfiintareacomisiei.
ComisiiledeanchetaseconstituielacerereaunortreimidinmembriifiecareiCameresi
auuncaractertemporar.
Comisiiledemedieresuntconstituiteincadrulproceduriidemediere.
ComisiilecomunealeCamereiDeputatilorsialeSenatuluipotficonstituiteinbaza
prevederilorart.61alin.4dinConstitutiesiareglementarilorpropriialecelor2Camere.
Legislatura, sesiunea si sedinta reprezinta perioade distincte de timp in care
Parlamentulisidesfasoaraactivitatea.CameraDeputatilorsiSenatulsuntalesepentruunmandat
de4ani.
MandatulParlamentuluiRomanieiinceteazaininmodcolectivlaimplinireaacestui
termende4ani,putandfitotusiprelungitprinlegeorganicaincazderazboisaucatastrofa.
IncetareamandatuluiParlamentuluipoateavealocsiinaintedetermenulde4ani,prin
dizolvareaacestuia,inconditiileart.89dinConstitutie.
AlegerilepentruParlamentsedesfasoaraincelmult3lunidelaexpirareamandatuluisau
dizolvareacelordouaCamere.

SesiuneaesteformaorganizatoricadelucruaParlamentului,adicaperioadadetimpdin
cadrulunuiancalendaristicincareisidesfasoaraactivitateainmodcontinuu.Spredeosebirede
Guvern, care isi desfasoara activitatea in mod neintrerupt, Parlamentul se reuneste pentru
perioadedetimplimitate,caresenumescsesiuni.
CameraDeputatilorsiSenatulseintrunescseparat,in2sesiuniordinarepean.Prima
sesiuneordinaraarelocinperioadafebruarieiunie,iarceadeadouainseptembriedecembrie.
Convocarea Camerelor in sesiuni ordinare se face numai de catre presedintii acestora,
asiguranduseinacestmodindependentaParlamentului.
SedintaconstituiemodalitateadeconstituireaCamereiinreuniuneplenarainscopul
dezbateriiordiniidezi.Potrivitregulamentelorproprii,fiecareCameraisidesfasoaraactivitatea
separatinplen,pecomisiisigrupuriparlamentare,inprimele45zilealesaptamanii.Inafara
sedintelorordinaredinacestezile,lapropunereaBirouluipermanent,sepottinesedintesiinalte
zile.
SedintaestecondusadepresedinteleCamereisaudevicepresedintelecareilinlocuieste,
asistatdedoisecretari.
Intimpulsedintei,presedintele,careconducedezbaterile,vegheazalarespectarea
regulamentuluisimentinereaordiniiinsala.Parlamentariiiaucuvantul,inordineadepelistape
caresauinscrisinprealabil,numaicuaprobareapresedintelui,care,poatesalimitezedurata
luarilordecuvantsausapropunasistareasedintelor.
Ceicareiaucuvantulauobligatiasasereferedoarlaproblemapentrucaresauinscris
lacuvant,incazcontrar,dupacelisaatrasatentia,presedintelelepoateretragecuvantul.De
asemenea,presedintelepoatecereevacuareadinsalaaparlamentarilorcaretulburasedinta.
Sedintelesuntpublice,inafaracazurilorincaremajoritatea
parlamentarilorprezentistabilescprinvotcaacesteasafiesecrete.Dealtfel,latoatesedintele

SenatuluiesteobligatorieprezentaacelputinunuireprezentantalGuvernului.
Lasedintelepublicepotasistadiplomati,reprezentantiaipresei,radiouluisiteleviziunii,precum
si alti cetateni, pe baza acreditarii sau a invitatiei emise de secretarul general al aparatului
Camerei,inconditiilestabilitedeBiroulpermanent.
ParlamentariiauobligatiasafieprezentilasedinteleCamereidincarefacparte,lipsa
trebuindsafiemotivataBirouluipermanent.
OrdineadeziasedinteloresteaprobatadeCamera,inultimazidelucruinaintea
perioadeipentrucareafostintocmita,cucelputinjumatateplusunudinnumarulparlamentarilor
prezenti,dupacaresedistribuieacestorasiseafiseazalasediulCamerei.
Proceduradevotestemodalitateaprincareparlamentariiisiexprimavointacu
privirelaproblemelesupusedezbateriiCamereiDeputatilorsiSenatului.Votulesteactulcare
determinaformareauneimajoritatideopinieasupraproblemeipusaindezbatere,concretizand
astfelprincipiuldemocraticalmajoritatii.
Votulparlamentaruluiestepersonal,fiindobligatsaparticipelasedinteleCamerei
dincarefaceparte.Votulpoatefideschis,candseexprimapublicprinridicaredemaini,apel
nominal,ridicareinpicioaresauelectronic.
Votulpoatefisecret,candseexprimaprinbuletinedevot,pentrualegereasau
numirea in unele functii, prin bile, sau electronic, in cazul votarii legilor, hotararrilor sau
motiunilor.Incazulvotuluiprinbile,parlamentariiprimesccatedouabileunaalbasiunaneagra,
pecareleintroducinceledouaurne,caresielesuntunaalbasiunaneagra. Bilaintrodusain
urnaalbasibilaneagraintrodusainurnaneagrainseamnavotulpentru,iarbilaneagraintrodusa
inurnaalbasibilaalbaintrodusainurnaneagrainseamnavotcontra.
Votulelectronicsedesfasoaraprinconectareaunuiadincontactelecarereprezinta
vot pentru,votcontrasau abtinere.
Candsevoteazacubuletine,pefiecaresetrecenumaruldeordine,numelesi
prenumelecandidatului,functiapentrucarecandideazasigrupulparlamentardincarefaceparte.
Constatarearezultatuluivotuluicubilesaucubuletinedevotsefaceprinproces
verbal,incheiatinprezentamembrilorBirouluipermanentalCamerei.Vali
dareavotuluisefacetinandseamadedouaconditii:
sa se fi intrunit cvorumul pentru ca adunarea sa fie constituita legal, adica majoritatea
membrilorei.
obtinereamajoritatiicalificateacelputindouatreimidinnumarultotalalmembrilorCamerei,
incazuladoptariiunorlegiconstitutionale.
SedintelecomunealeCemereiDeputatilorsiSenatuluiaulocincazurilestabilite
deConstitutiecumarfi:
adoptareaproiectelorsaupropunerilorderevizuireaConstitutieiincazulincare,prinprocedura
demediere,Camerelenuajunglaunacord.
depunereajuramantuluidecatrePresedinteleRomaniei.
punereasubacuzareaacestuiapentruinaltatradare.
primireamesajuluiPresedinteluiRomaniei.
aprobareabugetuluidestat.
examinarearapoartelorConsiliuluiSupremdeAparareaTariisialeCurtiideConturi.
numireadirectoruluiServiciuluiRomandeInformatii.
Proiecteledelegisicelelalteactecaresedezbatinsedintatrebuiesupuseinprealabil

dezbateriiinsedintacomunadecomisiilepermanenteacelordouaCamere,sesizateinfond,care
intocmescunraportcomun.
LucrarilesedintelorcomunesuntcondusealternativdepresedinteleCamerei
DeputatilorsidepresedinteleSenatului,asistatidedoisecretari,cateunuldinparteafiecarei
Camere.
Sedintelecomunesuntpublice,afaradecazurilecandsestabilesteprinvotul
majoritatiisimpleacelorprezenti,caacesteasafiesecrete.
Prezentadeputatilorsisenatoriloresteobligatorie,iarpresedintelesedinteianunta
ordinea de zi, care se adopta cu votul deschis a cel putin jumatate plus unu din numarul
deputatilorsisenatorilorprezenti.
Deputatiisisenatoriiiaucuvantulinordineainscrieriipelista,cuincuviintarea
presedintelui,iarministrilorlisepoatedacuvantulinoricefazaadezbaterilorsioridecateoriil
solicita.
Presedintelesauungrupdeparlamentaripoatecereincheiereadezbateriiunei
probleme puse in discutie, cererea adoptanduse cu votul majoritatii simple a deputatilor si
senatorilor prezenti.Dezbaterile se inregistreaza pe banda magnetica si se stenografiaza,
asigurandusepublicareainMonitorulOficial,parteaaIIa
CameraDeputatilorsiSenatul,intruniteinsedintacomuna,stabilescdefiecaredata
ceproceduradevotvorutiliza,inafaracazurilorincareesteprevazutaoproceduradevot
obligatorie.
Votulpoatefideschis,candrezultatulvotariisecomunicadepresedintelecare
conduce sedinta, sausecret, exprimat electronic ori prin buletine de vot sauprin bile, cand
rezultatulseconstatadecatreBirourilepermanentealecelordouaCamere.
IntoatecazurileincareCameraDeputatilorsiSenatul,insedintecomune,adopta
legi,hotarari,motiuni,trebuiesafieprezenticelputinjumatateplusunudinmembriicelor2
Camere.
Mandatulparlamentarilorromaniestereprezentativsiareoduratade4ani,inaceasta
perioadaacestianeputandfirevocati,darpedealtapartemandatulestefacultativ,celcarel
detineputandrenuntalael.
Mandatulparlamentararecatevacaracteristici:
senastedinvotulcorpuluielectoral,astfelcaelestegeneral.
esteirevocabil,parlamentariineputandpierdemandatulprinvointacelorcarelauales.
Mandatuldeparlamentarpresupunedrepturisiobligatiispecificecumsunt:
dreptul,darsiobligatiadeaparticipalasedinteleCamereidincarefaceparte.
dreptullainitiativalegislativa.
dreptuldeapuneintrebarisideaadresainterpelari.
dreptul,darsiobligatiadeaseinformaprinintermediulmijloacelorspecifice.
obligatiapoliticadeamentinelegaturacuelectoratul,indeosebicuceidin
circumscriptiaelectoralaundeafostales.
obligatiadearespectaprevederileregulamentuluiCamereidincarefaceparte.
dreptullaimunitateparlamentara.
dreptullaindemnitati.
dreptullaconcediudeboalasauinteresepersonale.

dreptuldeademisiona.
dreptuldeapurtaunsemndistinctivalcalitatiideparlamentar.
dreptuldeaaveapasaportdiplomatic.
Incetareamandatuluipoateficolectiva,laincheierealegislaturiisauladizolvarea
adunarii, ori individuala.Incetarea individuala a mandatului se realizeaza prin cerere scrisa
adresata presedintelui Camerei, carea are obligatia ca in sedinta publica sal intrebe pe
parlamentardacaisimentinecererea.Dacaraspunsulesteafirmativ,oridacaparlamentarulnuse
prezintasaraspunda,loculsauinParlamentestedecaratvacant.
Mandatulinceteazaindividualdedreptprin:
decesulparlamentarului.
stabilirea,ulteriorvalidariimandatului,auneihotararijudecatorestidefinitivedecondamnarela
opedeapsacomplimentara,constandinpierdereadrepturilorelectoralepe
perioadaalegeriiinadunare.
condamnareadefinitivaaparlamentaruluilaopedeapsaprivativadelibertate.
Incompatibilitatileparlamentaresunt:
nimeninupoateavea,inacelasitimp,calitateadedeputatsisenator.
calitateadedeputatsausenatoresteincompatibilacuexercitarea oricarei functiipublicede
autoritatecuexceptiaceleidemembrualGuvernului.
alteincompatibilitatisestabilescprinlegeorganica.
Parlamentarulaflatintrosituatiedeincompatibilitateare
obligatiasademisionezeintermende10zilecandafostalesinCameraDeputatilorsauin30de
ziledeladatavalidariimandatuluidesenator.
Dupaexpirareaacestuitermen,parlamentarulaflatinsituatiadeincompatibilitatevafi
declaratdemisionatdeCamera,lacerereaBirouluipermanentalacesteia,pebazaraportului
ComisieiJuridicedenumiri,disciplina,imunitatisivalidari.
ParlamentarularetotodataobligatiacainacelasitermensadeclareBirouluipermanent
alCamereioriceactivitatepecarevacontinuasaodesfasoarepeduratamandatului.
Imunitatileparlamentareaucascopprotejareaparlamentarilorimpotrivaurmarilor
judiciaresigarantarealibertatiidegandiresideactiuneaacestora.Inraportcuobiectullor,elese
impartiniresponsabilitatisiinviolabilitati.
Iresponsabilitateaparlamentaraarecaefectinlaturarearaspunderiijuridicea
parlamentaruluipentruvoturilesauopiniilepoliticeexprimateinexercitareamandatului,adica
pentruactivitateapecareelodesfasoaraincaliatatededeputatsausenator.
Inviolabilitateaparlamentaraurmaresteprevenireaurmaririijudiciareadeputatuluisau
asenatorului,faraincuviintareaprealabilaaCamereidincarefaceparte,
pentru acte sau fapte de natura penala sau contraventionala savarsite in afara exercitarii
mandatuluisau.
Astfelparlamentarulnupoatefiretinut,arestat,perchezitionatsautrimisinjudecata
faraincuviintareainprealabilaCamereidupaascultareaceluiincauza.
Cerereaderetinere,arestare,perchezitionaresautrimitereinjudecatapenalaori
contraventionalaseadreseazapresedinteluiCamereidecatreministruljustitiei.
Apoipresedinteleotrimitespreexaminarecomisieijuridice,disciplinasiimunitati,careadopta
ohotarareprinvotulsecretalmajoritatiimembrilorei.HotarareadefinitivavafiluatadeCamera,
prinvotulsecretadouatreimidinnumarulparlamentarilorprezenti.

CompetentadejudecataiirevineCurtiiSupremedeJustitie.
Incazdeinfractiuneflagranta,deputatulsausenatorulpoatefiretinutsisupus
perchezitiei,iarministruljustitieiilvainformaneitarziatpepresedinteleCamereiinlegaturacu
celeintamplate.
Spredeosebiredeiresponsabilitate,inviolabilitateaareurmatoareletrasaturi:
esterelativa,putandfiridicatadeCamera.
areuncaracterlimitat,actionandnumaiinmateriepenalasicontraventionala.
easereferalafaptesauactecarenusuntlegatedeexercitareamandatului.
estestrictpersonalareferindusenumailapersoanaparlamentarului,astfelcainstigatorii
compliciisialtiparticipantilacomitereainfractiuniisausaucontraventieinubeneficiaza
deea.
eaopereazanumaipeperioadaincarepersoanaincauzaarecalitateadeparlamentar.
Indemnitatileparlamentare aumenireasaasigureuntraidecentdeputatuluisau
senatorului,maialescaincelemaimultecazuricontractulsaudemuncaestesuspendat,cu
exceptiacazurilorincareBiroulpermanentalCamerei,lacerereaceluiincauza,decidealtfelsi
areavizulunitatii.
Parlamentariiprimescoindemnizatielunarastabilitaprinlege,diurnapeperioadelein
careparticipalalucrarile Camere,inplensauincomisii, cazaregratuita pentruceicarenu
domiciliazainCapitala,transportgratuitpecaileferate,cumijloaceauto,navale siaeriene
interne,decontareacheltuielilordepostasitelecomunicatiiinternefacutepentruactivitatilegate
deexercitareamandatului.
Masuriledisciplinarecarepotfiluateimpotrivaparlamentarilorincazulincarecomit
abateridelaregulamentulCamereidincarefacpartesunt:
avertismentul,careesteaplicatdepresedintelaprimaabatere.
chemarealaordine,adresatacelorcarenesocotescavertismentulcontinuandsaseabatadela
regulament sau celor care chiar de la prima abatere incalca in mod grav precederile
regulamentului.
retragereacuvantuluiarelocincazulincare,dupachemarealaordine,parlamentarulpersistasa
seabatadelaregulament.
excluderea temporara, dela osedinta panala30desedinte dinaceeasi sesiuneaCamerei
Deputatilor, care are ca efect suspendarea indemnizatiei pe timpul excluderii, suspendarea
drepturilorcetindecalitateadedeputat,cuexceptiaimunitatii,interzicereaaccesuluiinlocalul
CamereisiaparticipariilalucrarileComisiilor.
Laacestemasurimaipoatefiadaugatasiaceeadediminuareaindemnizatieilunaresia
diurneidesedinta,infunctiedeprezentaparlamentarilorlalucrarileCamerei,hotaratadeBiroul
permanent.
a.FunctiadelegiferareesteprevazutainConstutieinart.58alin.1,carestabilesteca
ParlamentulesteunicaautoritatelegiuitoaredinRomania.Dar,pelangalegi,Parlamentul
maipoateadoptahotararisimotiuni.
b. Legile suntelaboratedeParlamentinbazaprerogativeiacesteiadeafiunica
autoritatelegiuitoareatariisisuntdetreicategotii:constitutionale,organicesiordinare.
Suntdecilegi:
codulcivil.

codulfamiliei.
codulpenal.
careseaplicacelorcareincheiecontracte,secasatoresc,savarsescinfractiuni.Niciunorganal
statuluinupoateelaboralegiinafara deParlament, carearecompetenta exclusivainacest
domeniu.
LegeaafostdefinitacaactuljuridicnormativemisdeParlament
printroanumitaprocedurastabilitainacestscop,incadrulcompetenteilegislative,princarese
stabilesc reguli generale, a caror aplicare este asigurata, in caz de nevoie, prin puterea de
constrangereastatului.
Proceduralegislativacuprindemaimulteetape:
InitiativalegislativaconstaindreptuldeasesizaParlamentulcuunproiectdelegesau
propunerelegislativa,declansanduseinacestfelproceduralegislativa.
Atr.73dinConstitutiedadreptdeinitiativalegislativa:
Guvernului.
deputatilorsisenatorilor.
cetatenilor,dacasuntcelputin250.000cudreptdevotsiprovindincelputinunsfertdin
judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete sau un municipiul Bucuresti trebuie sa fie
inregistratecelputin10.000desemnaturiinsprijinulinitiativeirespective.
Guvernularedreptdeinitiativanelimitat,PresedinteleRomanieinuaredreptde
initiativa legislativa, iar deputatii si senatorii pot exercita acest drept.Initiativa legislativa a
cetateniloresteluataindezbateredeParlamentnumaidupaceCurteaConstitutionalaaverificat
indeplinireaconditiilorstabilitedeConstitutie.
Proiecteledelegisipropunerilelegislativetrebuiesafieinsotitedeexpuneriledemotive
siredactatainformaproprieaunuiactnormativ,pearticole,capitolesisectiuni.Proiecetelede
legiseinainteaza Camerei insotitedeavizul consultativ alConsiliului Legislativ, dupacare
proiectele si propunerile legislative se distribuie parlamentarilor, urmand a fi inscrise in
proiectulordiniidezidupaprimirearaportuluicomisieisesizate.
Examinareaincomisiilepermanenteaproiectelorsipropunerilorlegislativesefacein
urmatrimiteriilordecatreBiroulpermanentalCamerei. Initiatorulpropuneriiaredreptulsa
retragapanalainscriereaacestuiainordineadezi.
InscriereainordineadeziaCamereiaproiectelordelegisiapropunerilorlegislativese
faceintermendecelmult30deziledeladepunerearaportuluicomisieipermanentesesizatain
fondlaSenatsiin10zilelaCameraDeputatilor.
Prezentareaproiectuluisaupropuneriilegislativedecatreinitiatorsaudecatre
reprezentantulacestuiainplenulCamereiarelocpriexpunereamotivelorcareaucondusla
promovareaproiectuluirespectiv.
Prezentarearaportuluicomisieipermanentesepresedinteleacesteiasaudeunraportor
desemnatinplenulCamereiestefazaurmatoare.
Dezbatereageneralasipearticoleaproiectuluisaupropuneriilegislativeareloc,areloc
maiintaiinCameracareafostsesizata.Incadruldezbateriigenerale,parlamentarii,cateunuldin
partea fiecarui grup parlamentar, iau cuvantul in ordinea inscrierii, dar nu pot propune
amendamente.
Urmeazaapoidiscutareafiecaruiarticoldinpropuneresauproiectuldelege,inclusivcu
modificarilepropusedecomisii,prilejcucareparlamentariipotluacuvantulpentruaexprima

punctuldevederealgrupuluipecarelreprezintasaupunctuldevederepropriu.
VotulCamereiseexprimacuprivirelafiecarearticol,careseadoptacuvotul
majoritatiiparlamentarilorprezenti,dupace,inprealabil,SenatulsauCameraDeputatilorsau
pronuntatprinvotdistinctivasuprafiecaruiamendament,apoisetrecelavotulinansamblual
proiectuluidelegesaualinitiativeilegislative.AtuncicandinCameranusaintrunitcvorumul
necesar,presedintelevafiobligatsaamanevotarea.

DupaadoptareapropuneriilegislativesaualproiectuluidelegedecatreoCamera,
acestasesemneazadecatreprsedinteleeisiseinainteazaceleilalteCameresiiseaducesila
cunostintaGuvernului.
ProcedurademediereintreCameraDeputatilorsiSenatarelocdacaunadintreele
adoptaunproiectdelegesauopropunerelegislativaintroredactarediferitadeceaadopatatade
cealaltaCamera.
PromulgarealegiiapartePresedinteluiRomanieisieaarelocdupaadoptareadecatre
CameraDeputatilorsiSenatainitiativeilegislativesauaproiectuluidelegereadctatintext
identic.PresedinteleRomanieiaredreptul,inaintedeapromulgalegea,sacearaParlamentului,o
singura data reexaminarea acesteia in termen de 20 de zile de la primirea ei spre
promulgare.Dupareexaminare,Presedinteleesteobligatsaopromulgeintermende10ziledela
primireaei.
PublicareaeiinMonitorulOficialreprezintaformadepublicitatepincarelegeaeste
adusalacunostintapopulatiei.Legileintrainvigoareladatapublicariiin
Monitorsauladataprevazutaintextulei.
Legileconstitutionale,adicaaceleaprincaresemodifica,completeazasauaproga
uneleprevederialeConstitutieisicareaufostajuridicasuprema,

necesitapentruadopatarealoroproceduraspeciala.Legileorganicesuntaceleacarestabilesc
organizareasifunctionareaautoritatiipublice.Suntadoptatesimodificatedefiecaredincele
doua Camere, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.Legile organice reglementeaza
urmatoareledomenii:
sistemulelectoral.
organizareasifunctionareapartidelorpolitice.
organizareasidesfasurareareferendumului.
organizareaGuvernuluisiaConsiliuluiSupremdeAparareaTarii.
regimulstariideasediusiaceleideurgenta.
infractiunile,pedepselesiexecuatareaacestora.
acordareagratieriicolective.
organizareasifunctionareaConsiliuluiSuperioralMagistraturii,ainstantelorjudecatoresti,a
MinisteruluiPublicsiaCurtiideConturi.
statutulfunctinarilorpublici.
contenciosuladministrativ.
regimuljuridicgeneralprivindraporturiledemunca,sindicatelesiprotectiasociala.
regimulgeneralalcultelor.
organizareageneralaainvatamantului.
organizareaadministratieilocale,ateritoriului,precumsiregimulgeneralalprivindautonomia
locala.
moduldestabilireazoneieconomiceexclusive.
stabilireafrontierelor.
cetateniaromana.
stemasisigiliultarii.
organizareaserviciilorpublicederadiositeleviziunesicontrolulparlamentarasupralor.
categoriilefunctionarilorpublicicarenupotfacepartedinpartidepolitice.
AvocatulPoporului.
prelungireamandatuluiparlamentarincazderazboisaucatastrofa.
incopatibilitatileparlamentare,alteledecatcelestabiliteinConstitutie.
prelungireamandatuluiPresedinteluiRomanieiincazderazboisaucatastrofa.
stabilireamembrilorGuvernului,inafaraprimuluiministrusiaministrilor.
structurasistemuluinationaldeaparare,organizareaarmatei,pregatireapopulatiei,aeconomiei
siateritoriuluipentruaparare,precumsistatutulcadrelormilitare.
organizareapolitiei,aserviciuluideinformatiiastatulu,precumsicelelaltecomponenteale
fortelorarmatesistatutulcadrelormilitarealeacestora.
organizareasifunctionareaCurtiiConstitutionale.
LegilebugetaresuntelaboratedeGuvernsiaprobatedeParlament.Acestelegisunt
anualesiadoptarealortrebuiefacutacucelputin3zileinaintedeexpirareaexercitiuluibugetar,
altfelsevaaplicabugetuldestatalanuluiprecedentpanalaadoptareanoilorbugete.Bugetele
localeseelaboreaza,seaprobasiseexecutainconditiilelegii.
LegilederatificareatratatelorinternationaleincheiatedePresedinteleRomanieisi
negociatedeGuvern,suntemisedeParlament,inbazacereriideratificarefacuaintermende60

deziledelaincheiereatratatelor.
HotararilesuntactejuridicealeCamereiDeputatilorsaualeSenatuluisielepotficu
caracternormativsicucaracternenormativ.
Hotararilenormativeauuncaracterinferiorlegilor,numainecesitainitiativalegislativa,
nutrebuieexaminateinaintedeadoptareincomisiilepermanente,nusuntsupusepromulgarii,
fiindsemnatenumaidepresedinteleCamereisinutrebuiepublicateinMonitorulOficial.Atat
CameraDeputatilorcatsiSenatulpotemitehotarariproprii,darsicomune.
Motiunilesuntpropunerifacuteuneiadunarideliberantedecatreunulsaumaimulti
membriiaiacesteia.Pentruinitiereaeiestenevoiedecelputinopatrimedinnumarulsenatorilor
saudecelputin50dedeputati,caretrebuiesasimotivezeactiunea.Unparlamentarnupoate
semnamaimultemotiuni.
DelegarealegislativaestemodalitateaprincareParlamentulpoateabilitaGuvernul,
printrolegespecifica,saemitaordonanteindomeniicarenufacobiectullegiiorganice.Aceasta
arelocdeobiceiinperioadaincareParlamentulnuesteinsesiune.

FunctiadecontrolaParlamentuluiareuncaracterplenar,diferentiatsicomplex,
cuprinzand toate activitatile desfasurate pe baza dispozitiilor Constitutiei si a legilor si se
infaptuieste deambele Camere.Functia decontrol serealizeaza prinurmatoarele modalitati:
consultarea prealabila aParlamentului areloc in2situatii, inainte dedizolvarea decatre
Presedintele Romaniei a Parlamentului, atunci cand acesta nu a acordat votul de incredere
Guvernului,intermende60deziledelaprimasolicitaresinumaiduparespingereaacelputin
doua solicitari de investitura iar cea dea doua modalitate, inainte ca Presedintele sa ceara
poporuluisasiexprimeprinreferendumvointacuprivirelaproblemeledeinteresnational.
incuviintareaunormasuriluatedeexecutivcumsuntstareadeasediusauceadeurgentain
tara sau in unele localitati, care trebuie facuta in cel mult 5 zile de la luarea hotararii si
convocarea in 48 de ore a Parlamentului daca nu se afla in sesiune.
declarareadecatrePresedinteamobilizariigeneralesaupartialeafortelorarmatesefacecu
aprobarea

prealabila

Parlamentului.
intrebarileconstauinsolicitarilefacutedeparlamentariGuvernuluidearaspundedacaunfapt
este

adevarat,

daca

informatie

este

exacta.
interpelarileconstauincereriscrisesimotivateadresatedeungrupparlamentar,deunul sau
maimultiparlamentariGuvernuluiprincaresesolicitaexplicatiiasuprapoliticiiacestuiain
problemealeactivitatiiinternesauexterne.AcesteasecitescinsedintepublicealeCamerei,se
afiseaza la sediul acesteia si se comunica primuluiministru.
dreptulparlamentarlorlainformareconstainposibilitateadeacere,printropetitieadresata
presedinteluiCamerei,delaGuvernsaudelaorganelecentralealeadministratiei publice,orice
actesaudosare,precumsialteinformatiiutilepentruactivitateasa.Nusuntadmiseinformatii
privind secrete de stat sau cele de importanta deosebita.
Guvernulisipoateangajaraspundereainsedintacomunaacelor2Camerecuprivirelaun
program, o declaratie de politica generala sau a unui proiect de lege.
motiuneadecenzuraconstainretragereaincrederiiacordatadeParlamentGuvernului.Fiecare
membrualGuvernuluiraspundepoliticsisolidarcuceilaltimembriiaiorganuluidicareface
parte si pentru actele acestuia.Demiterea Guvernului sr realizeaza in urmatoarele conditii:
motiuneapoatefiinitiatadecelputinopatrimedinnumarultotalaldeputatilorsisenatorilor.

depunerea

ei

se

comunica

Guvernului.

se prezinta in sedinta comuna a celor doua Camere.

se dezbate in 3 zile de la data depunerii ei.


dacaafostrespinsa,deputatiisisenatoriicareausemnatonumaipotinitiainaceeasisesiune
o

noua

motiune

de

cenzura.
dreptul de a cere urmarirea penala a mambrilor Guvernului pentru faptele sale apartine
Presedintelui,CamereiDeputatilorsiSenatului,cazurilederaspunderereglementanduseprin
legearaspunderiiministeriale.TrimitereainjudecatainfataCurtiiSupremedeJustitie,areca
efect suspendarea din functie a membrilor Guvernului.
suspendarea din functie a Presedintelui Romaniei poate fi hotarata de cele 2 Camere, in
sedinta comuna, cu votul majoritatii, in cazul savarsirii unor fapte grave prin care incalca
prevederileConstitutiei.Deasemenea,Parlamentul,insedintacomuna,areposibilitateacasa
punasubacuzarepePresedinteleRomanieipentrufapteledeinaltatradare,cuvotulacelputin
doua treimi din numarul deputatilor si senatorilor.Competenta de judecata apartine Curtii
SupremedeJustitie,iarPresedinteleestedemisdupaohotararedefinitiva.

Functiadealegere,avizare,numiresirevocareaunorpersoaneexprimaundreptal
Parlamentuluideainstitutionaliza,pebazadispozitiilorconstitutionale,celelalteautoritatistatale.
ParlamentulinvestesteprinvotulsaudeincredereGuvernul.FiecareCameranumestecate3
membrii in Curtea Constitutionala.Senatul numeste Avocatul Poporului.Cele 2 Camere, in
sedinta comuna, aleg magistratii care alcatuiesc Consiliul Suprem al Magistraturii, numeste
membriiCurtiideConturisipedirectorulSRI,lapropunereaPresedinteluiRomaniei.

Functiadedirectionareapoliticiiexterneseconcretizeazainstabilireacadruluisi
obiectivelor principaleale statului roman pe plan extern. Principalele atributii sunt:

ratificarea si denuntarea unor tratate internationale.

declararea

starii

de

asediu.

suspendarea

si

incetarea

ostilitatilor

militare.
adoptareademesaje,declaratii,motiunicucaracterpoliticreferitoarelauneleproblemede
politicaexterna.

FunctiadeorganizareinternasidefunctionareestepropriefiecareiCameresise
concretizeaza in principal prin adoptarea regulamentelor proprii si regulamentului pentru
desfasurareasedintelorcomune.