Sunteți pe pagina 1din 1

B-dul. Iuliu Maniu, Nr. 1-3 , Complex Leu, Corp A, etaj V, tel.

021 318 15 52

"J n.i."Ve :r s:l.~a.~ea. d.:I.-=-. ~ .... c .... re~"ti

acult: a 1:ea d e Ps :l. h.~I~g:l.e .:1. S-':i.i.:n.1:ele Edncatie i


D epart: sIDe:n. -.: .... I d.e F"~:r . . . a.:re a. PrOfesorilo r

www.fpse .unibuc.ro
~.\

<'C,\:,-..y

~7

\~~L

- 0---.0
CURSURI DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTICA- NIVELUL I (INITIAL)
- pentru invamantul preuniversitar obligatoriu
w
IN ATENTIA
STUDENTILOR
DIN ANUL 1- 2015/2016 STUDrr UNIVERSITARE DE LICENTA
,
,
.
~

Departamentul de Formare a Profesorilor al Universitii(ii din Bucure$ti oferii cursuri de certificare pentru profesia didacticii,
pe parcursul studiilor de licen(ii, incepiind cu anul I de studiu, doar pentru studen(ii Universitii(ii din Bucure$ti care doresc sii
urmeze profesia didacticii.
Conform Legii 112011 $i a O.U. nr. 49120141Art. 238, Alin.(1), absolvirea cursurilor furnizate de ciitre DFP (conform planului
de invii(iimiint) este singura modalitate prin care se poate urma 0 carierii didacticii.
PLAN DE INVATAMANT
,
- Monospecializare
NIVELUL I (INTf1AL) - 30 credite

Anul I

1. Psihologia educatiei
2. Pedagogie I: -Fundamentele pedagogiei
-Teoria ~i metodologia curriculum-ului
Anul II
3. Pedagogie II: -Teoria ~i metodologia instruirii

-Teoria ~i metodologia evaluarii


4. Didactica specialitatii
Anullli
5. Instruire asistata de calculator
6. Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (1)
7. Managementul c1asei de elevi
8. Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (2)

Examen de absolvire: Nivelul I

- sem. I

5 credite

- sem. II

5 credite

- sem.1

5 credite

- sem.II

5 credite

- sem.1
- sem.1
- sem.II
- sem.II

2 credite
3 credite
3 credite
2 credite

Total
30 credite

- 5 credite

Absolvirea cursurilor de certificare pentru profesia didactica, Nivelul I (initial), acorda absolventilor dreptul de a ocupa
posturi didactice in invatamantul preuniversitar obligatoriu constituite din discipline ~i activitati didactice corespunzatoare
domeniului studiilor de Iicenta absolvite, cu conditia acumularii minimumului de credite transferabile din programul de studii
psihopedagogice, conform Planului de invatamant.

Inscrieri:

5-15 octombrie 20151a sediul DFP, B-dul. Iuliu Maniu, Nr. 1-3, Complex Leu, Corp A, etaj V, birou 518

Program inscrieri:

luni - joi 11.00 - 15.00

Acte necesare:

- scrisoare de motivatie (motivele pentru care va doriti sa deveniti profesori, descrierea unei experiente
din viata de elev care va motiveaza pentru alegerea profesiei didactice, ce va recomanda pentru a fi
profesor - calitati personale) - minim 0 pagina;
- copie carnet student vizat 2015/2016;
- copie certificat de na~tere;

- copie certificat de casatorie (doar in cazul schimbarii numelui din certificatul de na~tere);

- copie CIIBI;

- chitanta de plata a taxei de ~colarizare de 350 lei (numai pentru studenpi care sunt inmatriculap pe

locuri cu taxa) achitata in cont BCR deschis la sectorul 5 - R051RNCB0076010452620069- se achita pe

numele cursantului pentru Facultatea de Psihologie ~i Stiintele Educatiei - modul psihopedagogic

Nivelul I;

- incepand cu anul oniversitar 2015/2016 studentii care doresc sa urmeze cursu rile de
certificare pentru profesia didactica ~i studiazi in regim co taxa, vor plati taxa a nuala de
~colarizare in cuantumul stabilit de Senatul Universitatii din Bucure~ti: Cuantomul taxei este
-anul I (2015/2016)-350 lei; anuI II (201612017)-350 lei; anul III (2017/2018)-525 lei;
- 0 folie de plastic.