Sunteți pe pagina 1din 1

A,etaj tel.0213181552 V, Leu,Corp Complex B-dul.

IuliuManiu, 1-3, Nr,

d F'a c u rt a t -Y T; Fs.T:i:A F o r r'f. a Eeff a 'f;.i:'f e s otr i l O f u c a f i ei rr r( d'e Pro


Dep a-r.tarrrerntrrl

www.fpse.ro

ANILORI $I il DE STUDII iN ATBNTIASTUDENTILOR


NIVELUL I (INITIAL) cuRSURr DE cERTIFICARE pENTRU pRoFESIA rrnactrcA- pentru invi{Smintul preuniversitar obligatoriu Departamentul de Formare a Profesorilor al (Jniversitd(ii ttin Bucureqti oferd cursuri de certiJicare pentru profesia didscticd' profesia diducticd' pe parculrsul studiilor de licenld, incepdnd pu anul I de studiu, pentru studenlii carc dorescsd,urmeze OM nr. S74i / 13.09.2012,absolvireu cursuiilor lurnizste de cdtre DFP (conform planului de tnvdldmdnl este Conform singura modalitateprin care sepoate urma o carierd didacticd.

PLANDEiNVATAMANT
NIVELUL Anul I l. Psihologiaeducafiei -Fundamentelepedagogiei I: 2. Pedagogie -Teoria Ei metodologiacurriculum-ului Anul II II: -Teoria gi metodologiainstruirii 3. Pedagogie -Teoria gi metodologiaevaluirii

MonosPecializare I (INITIAL) - 30 credite - s e m .I - sem.II 5credite 5 credite

- sem.I - sem.Il - sem'I - sem.I - sem.Il - sem.Il

5 credite 5 credite 2 credite 3 credite 3 credite 2 credite

Total 30 credite

4. Didactica specialitifii Anul III 5. Instruire asistati de calculator 6. Practicdpedagogiciin invi{SmAntul preuniversitarobligatoriu(1) 7. Managementulclaseide elevi 8. Practiil pedagogicl in invl{imintul preuniversitar obligatoriu (2) Examen de absolvire: Nivelul I - 5 credite

Absolvirea cursurilor de certificare pentru profesia didacticl, Nivelul I (ini{ial), acord[ absolvenfilor dreptul de a ocupa posturi didactice in invi{Imintul preuniversitar obligatoriu constituite din discipline Ei activiti{i didactice corespunzitoare domeniului studiilor de licen(i absolvite,cu condi{ia aiumul5rii minimumului de credite transferabile din programul de studii conform Planului de inv5{Imint. psihopedagogice, inscrieri 8-12octombrie2012 luni - joi vineri sala nr.5, holul mare al Faculti{ii de Chimie' parter 9'00 - 15'00 9'00 - 12'00

Programinscrieri;

Acte necesare:

- scrisoare de motiva{ie (motivele pentru care vI dori{i si deveni{i profesori, descriereaunei experien{edin via{a de elev care vI motiveazl pentru alegereaprofesieididactice' ce vI recomandl pentru a fi profesor - calit5{i personale) minim o pagintr; - copie carnet student vizat20l2l20l3; - copie certificat de naqtere; - copie certificat de clsltorie (dac5 estecazul); - copie CI/BI; - o folie de plastic.