Sunteți pe pagina 1din 22

SPITALUL CLINIC DE URGENTE"SF.

SPIRIDON" IASI
AVIZAT,
MANAGER,

ANEXA 6

EXEMPLAR UNIC
REGISTRUL DE RISCURI

Nr. Crt.

1
2

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru


fiecare obiectiv

Nr.
Crt.

Obiectivul

1
NORMAREA
PERSONALULUI IN
CONCORDANTA CU
STRUCTURA
ORGANIZATORICA A
SPITALULUI

1
2

2
Inexistena unor proceduri scrise privind
modul de ntocmire a Organigramei

7
8

10

5
3

2 Aprobarea organigramei

Nedesemnarea persoanei responsabile


cu ntocmirea organigramei

2 Emiterea deciziei pentru desemnarea


persoanei cu intocmirea organigramei

3
2

10

NORMAREA
PERSONALULUI IN
CONCORDANTA CU
STRUCTURA
ORGANIZATORICA A
SPITALULUI

Normarea eronat a personalului

Nentocmirea la termen a statului de


funcii
Nerespectarea procedurii privind
aprobarea statului de funcii

Neevaluarea periodic a posturilor din


statul de funcie

10

11

12

Serviciul
RUNOS

28 12 2012
28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Implementat

Implementat

Serviciul
RUNOS
Serviciul
RUNOS
Serviciul
RUNOS

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

6 Elaborarea unei proceduri privind


intocmirea statelor defunctii

5
2

6 Transmiterea ctre sectii si


compartimente a organigramei, afisarea
pe site-ul unitatii

Probabilitate
Data ultimei
Nivelul de
a producerii
Responsa- revizuiri a
risc rezidual
riscului
bilul de risc
riscului
(col.8 x col.9)
rezidual
inerent

3 Intocmirea procedurilor scrise privind


modul de intocmire a Organigramei

Nedesemnarea persoanei responsabile


cu ntocmirea Statului de funcii
6

4
1

Neaprobarea Organigramei

Inexistena unor proceduri scrise privind


modul de ntocmire a Statului de funcii
5

Stadiul de
Impactul
implementare aferent
a actiunii de
riscului
minimizare
rezidual

Implementat

Organigrama nu este cunoscut de


personalul unitii
4

Actiunea de minimizare a
Impactu Probabilitate Nivelul de riscului/riscurilor inerent/inerente
l aferent a producerii risc inerent
riscului
riscului
(col. 3 x
inerent
inerent
col.4)

4 Desemnarea persoanei prin fisa postului


cu atributii in elaborarea statelor de
functii
6 Necunoasterea legislatiei in vigoare
privind normarea de personal
6 Intocmirea statelor de functii annual ,
dupa aprobarea bugetului
1 Aprobarea statului de functii, de catre
manager, consiliul de administratie si
ordonatorul de credite ierarhic superior
1 Evaluarea periodica a posturilor,
intocmirea situatiilor privind posturile
vacante, situatii privind persoanele
pensionabile, aflate in concedii medicale,
concedii fara plata

28 12 2012
28 12 2012
28 12 2012

NORMAREA
PERSONALULUI IN
CONCORDANTA CU
STRUCTURA
ORGANIZATORICA A
SPITALULUI
Nr. Crt.

11

12

13
14
15

16
17

18

Nr.
Crt.

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru


fiecare obiectiv

Obiectivul

11

12

Inexistena unor proceduri scrise privind


modul de ntocmire a notei de
fundamentare a BVC

Nedesemnarea persoanei responsabile


cu ntocmirea Notei de fundamentare a
cheltuielilor de personal

ntocmirea eronat a Notei de


fundamentare a cheltuielilor de personal

20

21

22

14
15

RECRUTAREA I
ANGAJAREA
PERSONALULUI IN
COCNCORDAN CU
STATUL DE FUNCII A
SPITALULUI

Inexistena unor proceduri scrise privind


modul de organizare a concursurilor

Neconstituirea comisiei de concurs


conform procedurii

Neconstituirea comisiei de soluionare a


contestaiilor conform procedurii

24

3
3
2

16
17

Nerespectarea condiiilor de participare


la concurs conform procedurii

Nerespectarea procedurii privind


desfurarea concursurilor, comunicarea
rezultatelor, soluionarea contestaiilor

9 Intocmirea procedurilor scrise privind


elaborarea bugetului de venituri si
cheltuieli

3
2

20

21

22

RECRUTAREA I
ANGAJAREA
PERSONALULUI IN
COCNCORDAN CU
STATUL DE FUNCII A
SPITALULUI

Nerespectarea modelului cadru a


contractului individual de munc conform
procedurii

Inexistena unor proceduri scrise privind


confidenialitatea datelor

23

24

Inexistena unor proceduri scrise privind


ntocmirea i transmiterea registrului
electronic, gestionarea dosarului
personal

Probabilitate
Data ultimei
Nivelul de
a producerii
Responsa- revizuiri a
risc rezidual
riscului
bilul de risc
riscului
(col.8 x col.9)
rezidual
inerent

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

6 Fundamentarea cheltuielilor de personal


in concordanta cu totii indicatorii
9 Elaborarea de proceduri scrise privind
organizarea concursurilor pentru
ocuparea posturilor vacante sau
comisiei de concurs prin
9 Constituirea
temporar vacante
decizia managerului
4 Constituirea comisiei de solutionare a
contestatiilor prin decizia managerului
conform procedurii
9 Respectarea conditiilor de participare la
concurs concurcursurilor
4 Respectarea procedurii privind
organizarea concusurilor

9 Elaborarea procedurii scrise privind


angajarea , intocmirea contractului
individual de munca

19
Nedesemnarea persoanei responsabile
cu ntocmirea contractului individual de
munc

Stadiul de
Impactul
implementare aferent
a actiunii de
riscului
minimizare
rezidual

4 Desemnarea persoanei cu
fundamentarea cheltuielilor de personal

18

Nedesemnarea persoanei responsabile


cu ntocmirea angajamentului de
confidenialitate
23

13

Inexistena unor proceduri scrise privind


angajarea, ntocmirea contractului
individual de munc
19

Actiunea de minimizare a
Impactu Probabilitate Nivelul de riscului/riscurilor inerent/inerente
l aferent a producerii risc inerent
riscului
riscului
(col. 3 x
inerent
inerent
col.4)

4 Stabilirea atributii prin fisa postului a


personei cu intocmirea contractelor
individuale de munca
4 Intocmirea contractului de munca cu
toate articolele, inclusiv criterii de
evaluare
9 Intocmirea unei proceduri scrise privind
confidentialitatea
9 Desemnarea persoanei responsabile cu
intocmirea angajamentului de
confidentialitate si arhivarea la dosarul
pesrsonal
9 Intocmirea unei proceduri scrise pivind
evidenta salariatilor prin registrul
electronic

Nr. Crt.

Nr.
Crt.

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru


fiecare obiectiv

Obiectivul
Nedesemnarea prin decizia managerului
a persoanei responsabile cu ntocmirea
transmiterea registrului electronic,
gestionarea dosarului personal

25

26

27
28
29

30

31

32

33

34

35

36

Actiunea de minimizare a
Impactu Probabilitate Nivelul de riscului/riscurilor inerent/inerente
l aferent a producerii risc inerent
riscului
riscului
(col. 3 x
inerent
inerent
col.4)
3

26

27
28
29

Nerespectarea procedurii privind


actualizarea i transmiterea REVISAL la
ITM

Inexistena unor proceduri scrise privind


ntocmirea i actualizarea fiei de post

Nerespectarea modelului cadru a fiei de


post conform procedurii

Nerespectarea procedurii privind


transmitrea, luarea la cunotin i
gestionarea fiei postului

3
3
3

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

9 Intocmirea procedurilor scrise privind


modul de promovare in grade sau trepte
profesionale
Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

4 Evaluarea periodica a posturilor,


intocmirea situatiilor privind posturile
vacante, situatii privind persoanele
pensionabile, aflate in concedii medicale,
concedii fara plata
Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

4 Intocmirea dosarului personal al


angajatilor, completarea periodica a
acestora
9 Respectarea procedurii privind
intocmirea,actualizarea si transmiterea
registrului electronic
9 Elaborarea procedurilor scrise privind
intocmirea si actualizarea fisei de post
9 Intocmirea fisei de post conform
procedurii
9 Intocmirea fisei postului,actualizarea
acestora si gestionarea conform
procedurii

30

31

32

33

STABILIREA
DREPTURILOR
SALARIALE
NTOCMIREA STATELOR
DE PLAT I
DECLARAIILOR
PRIVIND DREPTURILE
DE PERSONAL

Nentocmirea fiei de post pentru toate


posturile din statul de funcii inclusiv cele
vacante sau temporar vacante.

Inexistena unei proceduri scrise privind


modul de stabilire a drepturilor salariale

Inexistena unei proceduri scrise privind


modul de ntocmirea i gestionarea
documentelor justificative ce stau la baza
ntocmirii statelor de plat

Inexistenta situatiei concediilor de


odihna, medicale, fara plata

34

35

36

Inexistena unei proceduri scrise privind


modul de promovarea in grade sau
trepte profesionale ale angajatilor

Neevaluarea periodica a posturilor din


statul de functii

Probabilitate
Data ultimei
Nivelul de
a producerii
Responsa- revizuiri a
risc rezidual
riscului
bilul de risc
riscului
(col.8 x col.9)
rezidual
inerent

9 Desemnarea unei persoane prin Decizia


managerului pentru intocmirea,
actualizarea, transmiterea registrului
electronic de evidenta a personalului

25
Nerespectarea condiiilor de completare
si gestionare a dosarului personal al
angajatilor

Stadiul de
Impactul
implementare aferent
a actiunii de
riscului
minimizare
rezidual

9 Intocmirea fisei postului pentru toate


functiile din statul de functii inclusiv
pentru cele vacante
9 Intocmirea unei proceduri scrise privind
modul de stabilire a salariilor
9 Intocmirea procedurilor scrise privind
intocmire, verificare documentelor
justificative care stau la baza intocmirii
statelor de plata
2 Intocmirea periodica a situatiilor privind
concediile de odihna, medicale, fara
plata si analiza acestora

Nr. Crt.

37

38

Nr.
Crt.

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru


fiecare obiectiv

Obiectivul

37

Nerespectarea procedurii privind


constituirea comisiei de examen,
comisiei de solutionarea a contestatiilor
si de desfasurarea a examenului

Neincadrarea corecta in grade si trepte


profesionale a angajatilor

42

43

44

42

43

STABILIREA
DREPTURILOR
SALARIALE
NTOCMIREA STATELOR
DE PLAT I
DECLARAIILOR
PRIVIND DREPTURILE
DE PERSONAL

Nearhivarea la dosarul personal a


deciziilor de sanctionare

Inexistena unei proceduri scrise privind


modul de evaluarea a performantelor
profesionale individuale a personalului
Nestabilirea criteriilor de evaluare

47

9 Transmiterea deciziei de sanctionare


persoanelor sanctionate, persoanelor
care intocmesc statele de plata si
arhivarea la dosarul personal

47

PREGTIREA
PROFESIONAL A
PERSONALULUI

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

9 Intocmirea procedurilor scrise privind


evidena contabil a transferurilor

9 Intocmirea procedurii scrise privind


evaluarea performantelor profesionale
individuale
9 Stabilirea criteriilor de evaluare,
intocmirea actelor aditionale care sa
cuprinda criteriile de evaluare
3 nregistrarea corecta a sumelor
transferate diferene ntre sumele
transferate i cele evideniate
9 Respectarea procedurii privind evaluarea
performantelor, transmiterea pe sectii si
compartimente a fiselor de evaluare

46
Inexistena unei proceduri scrise privind
perfectionarea si formarea profesionala
a personalului

Implementat

2 Sanctionarea angajatilor doar pe baza


deciziei de sanctionare in urma cercetarii
disciplinare

45
3

Probabilitate
Data ultimei
Nivelul de
a producerii
Responsa- revizuiri a
risc rezidual
riscului
bilul de risc
riscului
(col.8 x col.9)
rezidual
inerent

3 Intocmirea procedurii scrise privind


sanctionarea angajatilor

44

Nerespectarea procedurii privind


desfasurarea activitatii de evaluarea a
performantelor profesionale, a aprobarii
acestora si de solutionare a contestatiilor
46

41

Netransmiterea in termen sectiilor si


compartimentelor a fiselor de evaluare
45

6 Incadrarea corecta in grade si trepte


profesionale cu respectare legislatiei in
vigoare

40
Netransmiterea persoanei care
intocmeste statele de plata a sanctiunilor
privind salarizarea atunci cind se impune

41

Stadiul de
Impactul
implementare aferent
a actiunii de
riscului
minimizare
rezidual

9 Respectarea procedurii privind


constituirea comisiei de examen si de
solutionare a contestatiilor

39
Neexistenta deciziei de sanctionare

40

38
Inexistena unei proceduri scrise privind
modul de sanctionare a angajatilor

39

Actiunea de minimizare a
Impactu Probabilitate Nivelul de riscului/riscurilor inerent/inerente
l aferent a producerii risc inerent
riscului
riscului
(col. 3 x
inerent
inerent
col.4)

6 Intocmirea procedurilor scrise privind


intocmirea planului de pregatire,formare
si perfectionare

Nr. Crt.

Nr.
Crt.

PREGTIREA
Obiectivul
PROFESIONAL
A
PERSONALULUI

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru


fiecare obiectiv

Actiunea de minimizare a
Impactu Probabilitate Nivelul de riscului/riscurilor inerent/inerente
l aferent a producerii risc inerent
riscului
riscului
(col. 3 x
inerent
inerent
col.4)

Inexistenta unei strategii pe termen


mediu si lung a resurselor umane
48

50

Inexistena unei proceduri scrise privind


accesul la datele personale proprii ale
angajatului

52

55

56

57

55

56

Inexistena unor proceduri scrise privind


pstrarea documentelor n timpul anului

Neasigurarea unui spaiu corespunztor


arhivrii

Pregtirea necorespunztoare a
dosarelor n vederea arhivrii.

58

9 Asigurarea unui spatiu adecvat arhivarii


documentelor

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

Implementat

Serviciul
RUNOS

28 12 2012

9 Creeare dosarelor arhivistice conform


procedurii de arhivare

Implementat

9 Intocmirea unei proceduri scrise privind


arhivarea documentelor

57
Nepredarea dosarelor la termenele
legale

28 12 2012

9 Respectarea termenelor de raportare a


datelor ,situatiilor de personal

54

ORGANIZAREA I
EFECTUAREA
ARHIVRII
DOCUMENTELOR
FINANCIAR-CONTABILE

Serviciul
RUNOS

4 Eliberarea tuturor informatiilor,actelor


cerute de angajat

3 Respectarea drepturilor angajatilor

53
Neoperativitatea n comunicarea datelor
la forurile exterioare

54

9 Intocmire unei proceduri scrise privind


accesul la datele personale proprii ale
angajatului

52
Comunicarea netransparent i eronat
a datelor personale

53

51
Tratarea discriminatorie a personalului

4 Aducerea la cunostinta personalului


Planului annual de pregatire,formare si
perfectionare profesionala

50

RELAIONAREA CU
ANGAJAII
51

Implementat
4 Intocmirea periodica a nevoilor de
formare si pregatire profesionala in
concordanta cu strategiile de personal

49
Neinformarea personalului in legatura cu
planul de pregatire si formare
profesionala

Probabilitate
Data ultimei
Nivelul de
a producerii
Responsa- revizuiri a
risc rezidual
riscului
bilul de risc
riscului
(col.8 x col.9)
rezidual
inerent

4 Intocmirea strategiilor pe termen mediu


si lung privind politica de personal

48
Inexistenta unei situatii a nevoilor de
pregatire si formare profesional

49

Stadiul de
Impactul
implementare aferent
a actiunii de
riscului
minimizare
rezidual

9 Predarea dosarelor arhivistice la arhiva


in baza proceselor verbale de predareprimire

58

59
1

60

ORGANIZA-REA SI
COORDONAREA
ACTIVITATII DE
SUPRAVE-GHERE SI
CONTROL A
INFECTIILOR
NOSOCOMI-ALE

Inexistena Deciziei de constituire a


compartimentului de combatere si
prevenire a infectiilor nosocomiale

Emiterea Deciziei de constituire a


compartimentului de combatere si
prevenire a infectiilor nosocomiale

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

Nr. Crt.

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru


fiecare obiectiv

Actiunea de minimizare a
Impactu Probabilitate Nivelul de riscului/riscurilor inerent/inerente
l aferent a producerii risc inerent
riscului
riscului
(col. 3 x
inerent
inerent
col.4)

Stadiul de
Impactul
implementare aferent
a actiunii de
riscului
minimizare
rezidual

Probabilitate
Data ultimei
Nivelul de
a producerii
Responsa- revizuiri a
risc rezidual
riscului
bilul de risc
riscului
(col.8 x col.9)
rezidual
inerent

Necunoastere responsabilitatilor privind


activitatea CPCIN

Aducerea la cunostinta a
responsabilitatilor privind activitatea
CPCIN

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

Necompletarea in fisele de post a


activitatilor specifice de combatere si
prevenire a infectiilor nosocomiale

Completarea in fisele de post a


activitatilor specifice de combatere si
prevenire a infectiilor nosocomiale

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

Necolaborare cu structurile
organizatorice ale spitalului pentru
implementarea masurilor de
supraveghere si control

Colaborare cu structurile organizatorice


ale spitalului pentru implementarea
masurilor de supraveghere si control

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

Inexistena unor proceduri scrise privind 3


activitatea de sterilizare

Elaborarea unor proceduri scrise privind implementat


activitatea de sterilizare

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

Nedesemnarea persoanei responsabile 2


cu conducerea si organizarea activitatii
de sterilizare

Desemnarea persoanei responsabile cu implementat


conducerea si organizarea activitatii de
sterilizar-emitere Decizie

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

Nerespectarea procedurii privind


activitatea sterilizarii

Implementarea procedurii privind


activitatea sterilizarii prin procese
verbale de aducere la cunostinta

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

Necunoasterea instructiunilor de utilizare 2


a echipamentelor de sterilizare

Elaborarea de instructiuni de utilizare a


echipamentelor de sterilizare

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

Completarea incorect a registrelor de


sterilizare

Crearea registrelor de sterilizare pentru


fiecare tip de sterilizare la nivel de
compartiment de sterilizare si pe sectii
spitalului sectii

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

10

Inexistena unor proceduri scrise privind 3


gestionarea deseurilor din activitate
medicala

Elaborarea unor proceduri scrise privind implementat


gestionarea deseurilor din activitate
medicala

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

11

Necompletarea in fisele de post a


activitatilor specifice de gestionare a
deseurilor din activitatea medicala

Completarea in fisele de post a


activitatilor specifice de gestionare a
deseurilor din activitatea medicala

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

12

Nerespectarea codului de procedura


privind gestionarea deseurilor din
activitatea medicala

Implementarea procedurii privind


gestionarea deseurilor din activitatea
medicala pe fiecare sectie si
compartiment

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

13

Nerespectarea conditiilor de colectare,


transport si depozitare a deseurilor din
activitatea medicala

Respectarea conditiilor de colectare,


transport si depozitare a deseurilor din
activitatea medicala

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

14

Inexistena unor proceduri scrise privind 3


curatenia si dezinfectia in sectiile
spitalului

Elaborarea proceduri scrise privind


curatenia si dezinfectia in sectiile
spitalului

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

15

Necompletarea in fisele de post a


activitatilor specifice de curatenie si
dezinfectie

Completarea in fisele de post a


activitatilor specifice de curatenie si
dezinfectie

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

16

Neidentificarea sectoarelor de activitate


cu risc infectios crescut

Identificarea sectoarelor de activitate cu


risc infectios crescut

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

Nr.
Crt.
2

61
3
62

63
64

65

ORGANIZA-REA SI
Obiectivul
COORDONAREA
ACTIVITATII DE
SUPRAVE-GHERE SI
CONTROL A
INFECTIILOR
NOSOCOMI-ALE

66

67

68

69

70

71

72

73

74
75

Nr. Crt.

Nr.
Crt.

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru


fiecare obiectiv

Obiectivul

Actiunea de minimizare a
Impactu Probabilitate Nivelul de riscului/riscurilor inerent/inerente
l aferent a producerii risc inerent
riscului
riscului
(col. 3 x
inerent
inerent
col.4)

Stadiul de
Impactul
implementare aferent
a actiunii de
riscului
minimizare
rezidual

Probabilitate
Data ultimei
Nivelul de
a producerii
Responsa- revizuiri a
risc rezidual
riscului
bilul de risc
riscului
(col.8 x col.9)
rezidual
inerent

17

Neintocmirea planurilor de curatenie si


2
dezinfectie la fiecare sector de activitate

ntocmirea planurilor de curatenie si


implementat
dezinfectie la fiecare sector de activitate

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

18

Neintocmirea Graficilor de curatenie si


dezinfectie pentru fiecate sector de
activitate

ntocmirea Graficilor de curatenie si


dezinfectie pentru fiecate sector de
activitate

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

19

Inexistena unor proceduri scrise privind


curatenia si dezinfectia la blocul
alimentar

Elaborarea unei proceduri scrise privind


curatenia si dezinfectia la blocul
alimentar

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

20

Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu curatenia si dezinfectia
la blocul alimentar

Desemnarea persoanelor responsabile


cu curatenia si dezinfectia la blocul
alimentar

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

21

Neintocmirea planurilor de curatenie si


dezinfectie la blocul alimentar
Neintocmirea Graficilor de curatenie si
dezinfectie pentru fiecate sector de
activitate

implementat

Intocmirea planurilor de curatenie si


dezinfectie la blocul alimentar
Intocmirea Graficilor de curatenie si
dezinfectie pentru fiecate sector de
activitate

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN
Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

Inexistena unor proceduri scrise privind 2


activitatea spalatoriei
Nerespectarea fluxului tehnologic a
2
activitatii prin delimitarea spatiilor "curat",
"murdar"

Elaborarea unor proceduri scrise


implementat
privind activitatea spalatoriei
Respectarea fluxului tehnologic a
implementat
activitatii prin delimitarea spatiilor "curat",
"murdar"

Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu activitatea in spalatorie
respectind zonele "curat","murdar"

Desemnarea persoanelor responsabile


cu activitatea in spalatorie respectind
zonele "curat","murdar"

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

Neelaborarea Planului anual de


supraveghere a infectiilor nosocomiale

Elaborarea Planului anual de


supraveghere a infectiilor nosocomiale

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

Neelaborarea Ghidului de prevenire a


infectiilor nosocomiale
Neidentificarea activitatilor specifice de
prevenire si control a infectiilor
nosocomiale

implementat

Elaborarea Ghidului de prevenire a


infectiilor nosocomiale
Identificarea activitatilor specifice de
prevenire si control a infectiilor
nosocomiale

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN
Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

29

Neasigurarea dotarii sectiilor si


3
compartimentelor cu materiale necesare
respectarii codului de procedura privind
gestionarea deseurilor din activitatea
medicala

Dotarea sectiilor si compartimentelor cu implementat


materiale necesare respectarii codului de
procedura privind gestionarea deseurilor
din activitatea medicala

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

30

Neasigurarea cu materiale si
dezinfectante necesare activitatii de
prevenire si combatere a infectiilor
nosocomiale

Asigurarea cu materiale si dezinfectante implementat


necesare activitatii de prevenire si
combatere a infectiilor nosocomiale

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

31

Neintocmirea planului de aprovizionare


tehnico-materiale
Neindenificarea echipamentelor de
protectie pentru personal in vederea
prevenirii riscurilor de accidente

Intocmirea planului de aprovizionare


implementat
tehnico-materiale
Idenificarea echipamentelor de protectie implementat
pentru personal in vederea prevenirii
riscurilor de accidente

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN
Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

76

77

78

79
80

22
81
82

23
24

83
25

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN
Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

84
26
85
86

27
28

87

88

89
90

32
91

MONITORIZAREA SI
TINEREA SUB CONTROL
A INFECTIILOR
NOSOCOMIALE IN
CADRUL SPITALULUI

Nr. Crt.

92

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru


fiecare obiectiv

Actiunea de minimizare a
Impactu Probabilitate Nivelul de riscului/riscurilor inerent/inerente
l aferent a producerii risc inerent
riscului
riscului
(col. 3 x
inerent
inerent
col.4)

Stadiul de
Impactul
implementare aferent
a actiunii de
riscului
minimizare
rezidual

Probabilitate
Data ultimei
Nivelul de
a producerii
Responsa- revizuiri a
risc rezidual
riscului
bilul de risc
riscului
(col.8 x col.9)
rezidual
inerent

Neintocmirea planului de aprovizionare


cu echipamente de protectie
Inexistena unor masuri concrete de
prevenire si control a infectiilor
nosocomiale

implementat

ntocmirea planului de aprovizionare cu


echipamente de protectie
Stabilirea unor masuri concrete de
prevenire si control a infectiilor
nosocomiale

implementat

35

Inexistenta unui program de autocontrol


in colaborare cu laboratorul de
microbiologie

ntocmirea unui program de autocontrol


in colaborare cu laboratorul de
microbiologie

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

36

Nerecoltarea de probe bilologiece din


spatii de lucru cu risc infectios
Nestabilirea de masuri dupa un episod
de expunere si contaminare cu agenti
infectiosi

implementat

Recoltarea de probe bilologiece din


spatii de lucru cu risc infectios
Stabilirea de masuri dupa un episod de
expunere si contaminare cu agenti
infectiosi

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN
Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

Inexistenta unui sistem de comunicare


interna privind infectiile nosocomiale
Nemonitorizarea cantiilor de deeuri
rezultate din activitatea medical
Neintocmirea planului de msuri de
minimizarea a cantitii deeurilor
produse

implementat

implementat

Stabilirea unui sistem de comunicare


interna privind infectiile nosocomiale
Monitorizarea cantiilor de deeuri
rezultate din activitatea medical
ntocmirea planului de msuri de
minimizarea a cantitii deeurilor
produse

implementat

41

Neefectuarea de anchete epidimiologice 2

Efectuarea de anchete epidimiologice

implementat

42

Necunoasterea istoricului infectiilor


nosocomiale si a metodelor de
combatere

Constituirea bazei de date cu istoricului implementat


infectiilor nosocomiale si a metodelor de
combatere

43

Neanalizarea infectiilor nosocomiale si


stabilirea de masuri de combatere
Necunoasterea de catre sectii si
compartimente a incidentei infectiilor
nosocomiale

implementat

Analizarea infectiilor nosocomiale si


stabilirea de masuri de combatere
Comunicarea catre sectii si
compartimente a incidentei infectiilor
nosocomiale

implementat

Neintocmirea de informari periodice cu


privire la infectiile nosocomiale
Raportari eronate a infectiile
nosocomiale institutiilor abilitate si
conform cerintelor acestora si cerintelor
legale

Intocmirea de informari periodice cu


implementat
privire la infectiile nosocomiale
Intocmirea si transmiterea de rapoarte a implementat
infectiile nosocomiale institutiilor abilitate
si conform cerintelor acestora si
cerintelor legale

Furnizarea eronata a informatiilor cu


privire la infectiilor nosocomiale a
comitetului director, a sectiilor si
compartimentelor

Informarea corecta si sistematica cu


privire la infectiilor nosocomiale a
comitetului director, a sectiilor si
compartimentelor

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

Neidentificarea nevoilor de formare si


perfectionare

Identificarea nevoilor de formare si


perfectionare

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

Neintocmirea planurilor de pregatire si


perfectionare
Neorganizarea de instruiri privind
combaterea si prevenirea infectiilor
nosocomiale

implementat

Intocmirea planurilor de pregatire si


perfectionare
Organizarea de instruiri privind
combaterea si prevenirea infectiilor
nosocomiale

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN
Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

Nr.
Crt.

Obiectivul

33
34

93

94
95

37
96
97
98

38
39
40

99
100

101
102

44
103
104

45
46

105
47
106
48
107
108

49
50

109

PREGATI-REA ,
PERFECTIONAREA SI
FORMAREA
PROFESIONALA

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN
Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN
Responsa 28 12 2012
bil SSCIN
Responsa 28 12 2012
bil SSCIN
Responsa 28 12 2012
bil SSCIN
Responsa 28 12 2012
bil SSCIN
Responsa 28 12 2012
bil SSCIN
Responsa 28 12 2012
bil SSCIN
Responsa 28 12 2012
bil SSCIN
Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

Nr. Crt.

Nr.
Crt.

PREGATI-REA ,
PERFECTIONAREA SI
FORMAREA
PROFESIONALA
Obiectivul

51
110
52
111
112
113

53
54

ORGANIZAREA I
EFECTUAREA
ARHIVRII
DOCUMENTELOR
CREATE DE
COMPARTIMENT CPCIN

55

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru


fiecare obiectiv

Actiunea de minimizare a
Impactu Probabilitate Nivelul de riscului/riscurilor inerent/inerente
l aferent a producerii risc inerent
riscului
riscului
(col. 3 x
inerent
inerent
col.4)

Stadiul de
Impactul
implementare aferent
a actiunii de
riscului
minimizare
rezidual

Probabilitate
Data ultimei
Nivelul de
a producerii
Responsa- revizuiri a
risc rezidual
riscului
bilul de risc
riscului
(col.8 x col.9)
rezidual
inerent

Neintocmirea curiculei de curs care sa


cuprinda activitati de combatere si
prevenire a ifectiilor nosocomiale

Intocmirea curiculei de curs care sa


cuprinda activitati de combatere si
prevenire a ifectiilor nosocomiale

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

Inexistena unor proceduri scrise privind


pstrarea documentelor

Elaborarea unei proceduri scrise privind implementat


pstrarea documentelor

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

Neasigurarea unui spaiu corespunztor 2


arhivrii
Pregtirea necorespunztoare a
2
dosarelor n vederea arhivrii.
Nepredarea dosarelor create la
2
termenele legale

implementat

implementat

Asigurarea unui spaiu corespunztor


arhivrii
Pregtirea corespunztoare a dosarelor
n vederea arhivrii.
Predarea dosarelor la termenele legale
in baza proceselor verbale conform
procedurii

implementat

Responsa 28 12 2012
bil SSCIN
Responsa 28 12 2012
bil SSCIN
Responsa 28 12 2012
bil SSCIN

114
115

ORGANIZAREA I
COORDONAREA

Inexistena unor proceduri scrise privind


ntocmirea i actualizarea fiei de post

DESFURRII
ACTIVITII

116
117

3
118

4
119
120
121

5
6
7

122
123
124

8
9
10

125
126

11
12

127
128

13

SECIEI

Nerespectarea modelului cadru a fiei de


post conform procedurii

6 Respectarea modelului cadru a fiei de


post conform procedurii

implementat

Nerespectarea procedurii privind


transmitrea, luarea la cunotin i
gestionarea fiei postului

3 Respectarea procedurii privind


transmitrea, luarea la cunotin i
gestionarea fiei postului

implementat

Inexistena unor proceduri scrise privind


ntocmirea i actualizarea graficului de
lucru
Nerespectarea intervalului de succedere
a turelor
Neafiarea, Netransmiterea,
Nesemnarea Graficului de lucru

implementat

Inexistena unor proceduri scrise privind


ntocmirea i actualizarea graficului de
grzi
Inexistena protocolului de efectuarea
grzilor la domiciliu
Neafiarea, Netransmiterea,
Nesemnarea Graficului de lucru

9 ntocmirea unor proceduri scrise privind


ntocmirea i actualizarea graficului de
lucru
9 Respectarea intervalului de succedere a
turelor
6 Afiarea, Tansmiterea, Semnarea
Graficului de lucru
9 ntocmirea unor proceduri scrise privind
ntocmirea i actualizarea graficului de
grzi
9 ntocmirea protocolului de efectuarea
grzilor la domiciliu
3 Afiarea, Transmiterea, Semnarea
Graficului de lucru
9
ntocmirea unor proceduri scrise privind
planificarea Concediilor de odihn

implementat

9 Completarea, Semnarea condicii de


prezen
9 ntocmirea unei proceduri scrise privind
ntocmirea i transmiterea foii colectiv
de prezen
3 Concordana ntre foaia colectiv de
prezen i graficul de lucru

Inexistena unor proceduri scrise privind


planificarea Concediilor de odihn
Necompletarea, Nesemnarea condicii de
prezen
Inexistena unei proceduri scrise privind
ntocmirea i transmiterea foii colectiv
de prezen
Neconcordana ntre foaia colectiv de
prezen i graficul de lucru

ntocmirea de proceduri scrise privind


ntocmirea i actualizarea fiei de post

Director
Medical

implementat
1
2

implementat
implementat

28 12 2012
28 12 2012

Director
2 Medical
Director
Medical

28 12 2012

Director
Medical

28 12 2012

Director
3 Medical
Director
3 Medical
Director
Medical
2

28 12 2012

Director
2 Medical
Director
1 Medical
Director
Medical
2

28 12 2012

28 12 2012

28 12 2012

implementat

implementat
implementat

implementat
2

Director
3 Medical
Director
Medical
1

Director
3 Medical

implementat

implementat

28 12 2012
28 12 2012

28 12 2012
28 12 2012

28 12 2012

Nr. Crt.

Obiectivul

14

PREGTIREA
PROFESIONAL A
PERSONALULUI

129
130
131

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru


fiecare obiectiv

Nr.
Crt.

15
16
17

133
134

19

138
139

21

23
24
25
26

Nemonitorizarea activitii funciilor


sensibile
Nentocmirea planului de rotaie a
funciilor sensibile
Neevaluarea periodic a funciilor
sensibile
Inexistena unei proceduri scrise privind
aprovizionarea seciilor

Nentocmirea listei funciilor sensibile

22

140

Inexistena unei proceduri scrise privind


managementul funciilor sensibile

135

137

Nestabilirea criteriilor de performan


conform procedurii
Neevaluarea anual performanelor
profesionale ale personalului

18

20

136

Inexistena unei proceduri scrise privind


ntocmirea planui anual de pregtire,
formare profesional
Nentocmirea planului de pregtire
profesional
Inexistena situaiei privind competenele
profesionale
Inexistena unei proceduri scrise privind
evaluarea performanelor profesionale

132

APROVIZIONAREA
SECIEI CU
MATERIALE,
MEDICAMENTE I
MATERIALE SANITARE

Actiunea de minimizare a
Impactu Probabilitate Nivelul de riscului/riscurilor inerent/inerente
l aferent a producerii risc inerent
riscului
riscului
(col. 3 x
inerent
inerent
col.4)

Stadiul de
Impactul
implementare aferent
a actiunii de
riscului
minimizare
rezidual

9 Intocmirea unei proceduri scrise privind


ntocmirea planui anual de pregtire,
formare profesional
9 ntocmirea planului de pregtire
profesional
9 ntocmirea situaiei privind competenele
profesionale
9
ntocmirea unei proceduri scrise privind
evaluarea performanelor profesionale

implementat

9 Stabilirea criteriilor de performan


conform procedurii
3 Evaluarea anual performanelor
profesionale ale personalului
9
ntocmirea nei proceduri scrise privind
managementul funciilor sensibile

implementat

implementat

3 Monitorizarea activitii funciilor


implementat
sensibile
3 ntocmirea planului de rotaie a funciilor implementat
sensibile
3
implementat
Evaluarea periodic a funciilor sensibile

Nentocmirea referatelor de necesitate n


vederea ntocmirii planului anual de
achiziii

ntocmirea listei funciilor sensibile

implementat
implementat

implementat

implementat

9 ntocmirea unei proceduri scrise privind


aprovizionarea seciilor

implementat

implementat

3
Nentocmirea referatelor de necesitate
de urgen n vederea
aprovizionriiritmice a seciei

3 ntocmirea referatelor de necesitate de


urgen n vederea aprovizionriiritmice
a seciei

implementat

28

Nentocmirea condicii de prescripii


medicale n concordan cu schema
terapeutic recomandat de medicul
curant i consemnat n FOCG

3 ntocmirea condicii de prescripii


medicale n concordan cu schema
terapeutic recomandat de medicul
curant i consemnat n FOCG

implementat

29

Necomplearea, nesemnarea, nedatarea,


neparafarea Condicii de prescripii
medicale

2 Complearea, Semnarea, Datarea,


Parafarea Condicii de prescripii
medicale

implementat

30

Nentocmirea zilnic a foii de micare a


bolnavilor n concordan cu internrileexternrile zilnice

3 ntocmirea zilnic a foii de micare a


bolnavilor n concordan cu internrileexternrile zilnice

implementat

144

Director
Medical

28 12 2012

Director
2 Medical
Director
4 Medical
Director
Medical
1

28 12 2012

Director
1 Medical
Director
1 Medical
Director
Medical
1

28 12 2012

Director
3 Medical
Director
3 Medical
Director
3 Medical
Director
3 Medical
Director
1 Medical

28 12 2012

Director
Medical

28 12 2012

Director
Medical

28 12 2012

Director
Medical

28 12 2012

Director
Medical

28 12 2012

Director
Medical

28 12 2012

ntocmirea referatelor de necesitate n


vederea ntocmirii planului anual de
achiziii

27

143

145

implementat

141

142

Probabilitate
Data ultimei
Nivelul de
a producerii
Responsa- revizuiri a
risc rezidual
riscului
bilul de risc
riscului
(col.8 x col.9)
rezidual
inerent

28 12 2012
28 12 2012

28 12 2012
28 12 2012

28 12 2012
28 12 2012
28 12 2012
28 12 2012

Nr. Crt.

Nr.
Crt.

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru


fiecare obiectiv

Obiectivul
Necompletarea foii de micare a
bolnavilor cu numrul de porii i regimuri
n concordan cu recomandrile
medicului curant

3 Completarea foii de micare a bolnavilor implementat


cu numrul de porii i regimuri n
concordan cu recomandrile medicului
curant

32

Nentocmirea anexei la foia de micare a


bolnavilor pentru pacienii internai n
gard
Netransmiterea foii de micare a
bolnavilor conform programului stabilit

Nentocmirea Bon-Cerere transfuzie n


concordan cu prescripia medicului
curant

3 ntocmirea anexei la foia de micare a


implementat
bolnavilor pentru pacienii internai n
gard
3 Transmiterea foii de micare a bolnavilor implementat
conform programului stabilit
3 ntocmirea Bon-Cerere transfuzie n
implementat
concordan cu prescripia medicului
curant

Inexistena unei proceduri privind


ntocmirea i gestionarea FOCG

Necompletarea unui element din setul


minim de date ale pacientului

147

33
34

149

35
150

36
151
152

155

38

DREPTURILOR
PACIENILOR

Necompletarea disgnosticelor de etap,


la 24 i 72 ore

Neconsemnarea n FOCG a prescripiilor


examenelor paraclinice
Neconsemnarea n FOCG a consulturilor
nterdisciplinare
Neconsemnarea n FOCG a
tratamentului medicamentos, cu doz,
frecven, orar i mod de administrate

Neconsemnarea zilnic n FOCG a


ngrijirilor i tratamentelor acordate
pacientului
Neconsemnarea zilnic n FOCG a
evoluiei clinice a pacientului
Inexistena unei proceduri privind
ntocmirea i gestionarea FSZ
Necompletarea unui element din setul
minim de date ale pacientului
Neconsemnarea n FSZ a incidentelor de
pe parcursul spitalizrii
Neconsemnarea n FSZ a prescripiilor
examenelor paraclinice
Neconsemnarea n FSZ a tratamentului
medicamentos, cu doz, frecven, orar
i mod de administrate

Neconsemnarea zilnic n FSZ a


ngrijirilor i tratamentelor acordate
pacientului

39
40

42
157

160
161
162

43
44
45
46
47
48

163

49
164

Neconsemnarea n FOCG a incidentelor


de pe parcursul spitalizrii

156

159

MEDICALE DE
SPECIALITATE
I RESPECTAREA

41

158

ACORDAREA DE
SERVICII

37

153
154

Stadiul de
Impactul
implementare aferent
a actiunii de
riscului
minimizare
rezidual

31
146

148

Actiunea de minimizare a
Impactu Probabilitate Nivelul de riscului/riscurilor inerent/inerente
l aferent a producerii risc inerent
riscului
riscului
(col. 3 x
inerent
inerent
col.4)

9 ntocmirea unei proceduri privind


ntocmirea i gestionarea FOCG

implementat

9 Completarea unui element din setul


minim de date ale pacientului

implementat

6 Consemnarea n FOCG a incidentelor de implementat


pe parcursul spitalizrii
6 Completarea disgnosticelor de etap, la implementat
24 i 72 ore
6 Consemnarea n FOCG a prescripiilor
examenelor paraclinice
6 Consemnarea n FOCG a consulturilor
nterdisciplinare
3 Consemnarea n FOCG a tratamentului
medicamentos, cu doz, frecven, orar
i mod de administrate

implementat

4 Consemnarea zilnic n FOCG a


ngrijirilor i tratamentelor acordate
pacientului
4 Consemnarea zilnic n FOCG a
evoluiei clinice a pacientului
9 ntocmirea unei proceduri privind
ntocmirea i gestionarea FSZ
3 Completarea unui element din setul
minim de date ale pacientului
6 Consemnarea n FSZ a incidentelor de
pe parcursul spitalizrii
6 Consemnarea n FSZ a prescripiilor
examenelor paraclinice
6 Consemnarea n FSZ a tratamentului
medicamentos, cu doz, frecven, orar
i mod de administrate

implementat

implementat

Consemnarea zilnic n FSZ a ngrijirilor


i tratamentelor acordate pacientului

implementat

Probabilitate
Data ultimei
Nivelul de
a producerii
Responsa- revizuiri a
risc rezidual
riscului
bilul de risc
riscului
(col.8 x col.9)
rezidual
inerent

implementat
implementat
implementat

Director
Medical

28 12 2012

28 12 2012

1
1

Director
1 Medical

28 12 2012

Director
3 Medical

28 12 2012

3
3

28 12 2012

Director
6 Medical
Director
6 Medical

28 12 2012

Director
6 Medical
Director
6 Medical
Director
Medical
3
Director
Medical

28 12 2012

Director
4 Medical
Director
1 Medical
Director
2 Medical
Director
3 Medical
Director
3 Medical
Director
Medical
4

28 12 2012

Director
Medical

28 12 2012

implementat

28 12 2012

Director
3 Medical
Director
Medical
3

implementat

implementat

Director
Medical

implementat
2

28 12 2012

28 12 2012

28 12 2012
28 12 2012

28 12 2012
28 12 2012
28 12 2012
28 12 2012
28 12 2012

Nr. Crt.

Nr.
Crt.

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru


fiecare obiectiv

Obiectivul

50

Nedeclararea cazului de Infecii


nosocomiale

Inexistena procedurii privind curaenie i


dezinfecia la nivelul seciei

65

Nerespectarea tehnicii de lucru privind


curenia i dezinfecia

66

Neutilizarea corect a dezinfectanilor

Nentocmirea biletului de trimitere la


investigaii paraclinice- radiologice i
laborator
Nentocmirea Scrisorii medicale- Bilet
de ieire din spital conform legislaiei
Completarea incorect a formularului de
Certificat de Concediu Medical
Neconsemnarea n FOCG a seriei i
numrului certificatului medical
Completarea incorect a formularului
reetei gratuite/compensate
Neconsemnarea n FOCG a seriei i
numrului reetei
Neconsemnarea n FOCG a externrii la
cerere
Neinformarea pacientului privind
manevrele terapeutice de diagnostic i
tratament cu potenial de risc
Neobinerea acordului n scis al
pacientului informat

165
166
167
168
169
170
171

51
52
53
54
55
56
57

172
173

58
59

Neataarea la FOCG, FSZ a


Consimmntului informat al pacientului

174
175
176

61
62

ACTIVITATEA DE
PREVENIRE

63

64

INFECIILOR
NOSOCOMIALE

179
180
181
182

67
68

183
184
185

Nentocmirea Biletului de nsoire a


cadavrului
Neeliberarea decontului de Cheltuieli a
pacientului i neataarea la FOCG

60

177
178

Actiunea de minimizare a
Impactu Probabilitate Nivelul de riscului/riscurilor inerent/inerente
l aferent a producerii risc inerent
riscului
riscului
(col. 3 x
inerent
inerent
col.4)

69
70

Inexistena procedurii privind


Managementului Infeciilor nosocomiale

Nentocmirea i nerespectarea
programului de curenie i dezinfecie
Inexistena procedurii privind
mangementul si gestionare a deseurilor
din activitatea medicala
Nerespectarea codului de procedur
privind colectarea deeurilor
Nerespectarea circuitului i programului
de transport al deeurilor

Stadiul de
Impactul
implementare aferent
a actiunii de
riscului
minimizare
rezidual

3 ntocmirea biletului de trimitere la


investigaii paraclinice- radiologice i
laborator
3 ntocmirea Scrisorii medicale- Bilet de
ieire din spital conform legislaiei
9 Completarea corect a formularului de
Certificat de Concediu Medical
9 Consemnarea n FOCG a seriei i
numrului certificatului medical
3 Completarea corect a formularului
reetei gratuite/compensate
6 Consemnarea n FOCG a seriei i
numrului reetei
3 Consemnarea n FOCG a externrii la
cerere
3 Informarea pacientului privind manevrele
terapeutice de diagnostic i tratament cu
potenial de risc
3 Obinerea acordului n scis al pacientului
informat
3
Ataarea la FOCG, FSZ a
Consimmntului informat al pacientului

implementat

3 ntocmirea Biletului de nsoire a


cadavrului
6 Eliberarea decontului de Cheltuieli a
pacientului i neataarea la FOCG
3
ntocmirea procedurii privind
Managementului Infeciilor nosocomiale

implementat

implementat
implementat
implementat
implementat
implementat
implementat

Probabilitate
Data ultimei
Nivelul de
a producerii
Responsa- revizuiri a
risc rezidual
riscului
bilul de risc
riscului
(col.8 x col.9)
rezidual
inerent

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

3 Declararea cazului de Infecii


implementat
nosocomiale
9 ntocmirea procedurii privind curaenie i implementat
dezinfecia la nivelul seciei
3 Respectarea tehnicii de lucru privind
curenia i dezinfecia
3
Utilizarea corect a dezinfectanilor

implementat

3 ntocmirea i nerespectarea programului


de curenie i dezinfecie
9 ntocmirea procedurii privind
mangementul si gestionare a deseurilor
din activitatea medicala
3 Respectarea codului de procedur
privind colectarea deeurilor
3 Respectarea circuitului i programului de
transport al deeurilor

implementat

implementat

implementat

implementat
implementat

Director
Medical

28 12 2012

Director
3 Medical
Director
6 Medical
Director
6 Medical
Director
3 Medical
Director
6 Medical
Director
2 Medical
Director
Medical
3

28 12 2012

Director
3 Medical
Director
Medical
3

28 12 2012

Director
3 Medical
Director
6 Medical
Director
Medical
3

28 12 2012

Director
1 Medical
Director
1 Medical

28 12 2012

Director
3 Medical
Director
3 Medical
Director
3 Medical
Director
Medical
1

28 12 2012

Director
1 Medical
Director
3 Medical

28 12 2012

28 12 2012
28 12 2012
28 12 2012
28 12 2012
28 12 2012
28 12 2012

28 12 2012

28 12 2012
28 12 2012

28 12 2012

28 12 2012
28 12 2012
28 12 2012

28 12 2012

Nr. Crt.

186

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru


fiecare obiectiv

Nr.
Crt.

Obiectivul

71
72

187

73
188
189

74
ACTIVITI DE
UTILIZARE I
NTREINERE A
ECHIPAMENTELOR
MEDICALE

75
190

76
191

77

Nerespectarea sterilizrii chimice a


echipamentelor medicale cu folosin
multipl
Neconsemnarea sterilizrii n registrele
de sterilizare
Neexistena instruciunilor de
utilizare/manual de utilizare a
echipamentelor medicale

Neinstruirea periodic a personalului


peivind utilizarea echipamentelor
medicale

Neinstruirea i neconsemnarea n Fia


de instruire PSI

78
ORGANIZAREA I
EFECTUAREA
ARHIVRII
DOCUMENTELOR

194

196

81
82

Nentocmirea procesului verbal de


predare-primire a documentelor la arhiv

197

9 ntocmirea procedurii privind activitatea implementat


de sterilizare
3 Respectarea tehnicii i metodelor de
implementat
curare i dezinfecie a instrumentarului
n vederea sterilizrii
implementat

3 Instruirea periodic a personalului


peivind utilizarea echipamentelor
medicale

implementat

3 Instruirea i neconsemnarea n Fia de


instruire SSM

implementat

3 Instruirea i neconsemnarea n Fia de


instruire PSI
3

implementat

Neasigurarea condiiilor de depozitare a


documentelor cu regim special
Nentocmirea pro0iectului de
nomenclator arhivistic al seciei
Nentocmirea inventarului pentru
documentele create conform procedurii

80

Stadiul de
Impactul
implementare aferent
a actiunii de
riscului
minimizare
rezidual

3 Respectarea sterilizrii chimice a


echipamentelor medicale cu folosin
multipl
3 Consemnarea sterilizrii n registrele de
sterilizare
3 Existena instruciunilor de
utilizare/manual de utilizare a
echipamentelor medicale

de instruire SSM

79

195

Inexistena procedurii privind activitatea


de sterilizare
Nerespectarea tehnicii i metodelor de
curare i dezinfecie a instrumentarului
n vederea sterilizrii

ACTIVITATEA PSI I SSM Neinstruirea i neconsemnarea n Fia

192
193

Actiunea de minimizare a
Impactu Probabilitate Nivelul de riscului/riscurilor inerent/inerente
l aferent a producerii risc inerent
riscului
riscului
(col. 3 x
inerent
inerent
col.4)

implementat

Probabilitate
Data ultimei
Nivelul de
a producerii
Responsa- revizuiri a
risc rezidual
riscului
bilul de risc
riscului
(col.8 x col.9)
rezidual
inerent
1

implementat
1

Director
Medical

28 12 2012

Director
3 Medical
Director
Medical
1

28 12 2012

Director
Medical

28 12 2012

28 12 2012

28 12 2012

Director
3 Medical

28 12 2012

3
3

Director
3 Medical
Director
Medical

28 12 2012

implementat

3 ntocmirea pro0iectului de nomenclator implementat


arhivistic al seciei
3 ntocmirea inventarului pentru
implementat
documentele create conform procedurii
3
implementat
ntocmirea procesului verbal de predareprimire a documentelor la arhiv

28 12 2012

Asigurarea condiiilor de depozitare a


documentelor cu regim special
3

Director
1 Medical
Director
Medical
3

28 12 2012

Director
3 Medical
Director
2 Medical
Director
Medical
2

Director
Financiar
1 Contabil

30-Dec-12

Director
Financiar
2 Contabil

30-Dec-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
6 Contabil

30-Oct-12

28 12 2012
28 12 2012
28 12 2012

198

199

200

201

202

Inexistena unor proceduri


scrise/monografii privind modul de
ntocmire a Registrului-jurnal

ORGANIZAREA
REGISTRELOR DE
CONTABILITATE

Neactualizarea Registrului-jurnal

ORGANIZAREA
REGISTRELOR DE
CONTABILITATE
ORGANIZAREA
REGISTRELOR DE
CONTABILITATE

Completarea eronat a Registruluijurnal cu ajutorul sistemelor informatice


de prelucrare automat a datelor

ORGANIZAREA
REGISTRELOR DE
CONTABILITATE

Inexistena unor proceduri


scrise/monografii privind modul de
ntocmire a Registrului-inventar

Elaborarea procedurilor
scrise/monografii privind modul de
3 ntocmire a Registrului-jurnal

implementat

Actualizarea Registrului-jurnal
3

implementat
Completarea corect a Registrului-jurnal
cu ajutorul sistemelor informatice de
prelucrare automat a datelor

Elaborarea procedurii scrise/monografii


privind modul de ntocmire a Registrului9 inventar
implementat

implementat

Nr. Crt.

203

204

205

206

207

208

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru


fiecare obiectiv

Nr.
Crt.

Obiectivul

ORGANIZAREA
REGISTRELOR DE
CONTABILITATE

Nedesemnarea persoanei responsabile


cu conducerea Registrului-inventar

ORGANIZAREA
REGISTRELOR DE
CONTABILITATE

Completarea incorect a Registruluiinventar

ORGANIZAREA
REGISTRELOR DE
CONTABILITATE

Neactualizarea sistematic a Registruluiinventar

ORGANIZAREA
REGISTRELOR DE
CONTABILITATE

Inexistena unor proceduri


scrise/monografii privind modul de
ntocmire a registrului Cartea Mare

ORGANIZAREA
REGISTRELOR DE
CONTABILITATE

Completarea incorect a registrului


Cartea Mare

ORGANIZAREA
REGISTRELOR DE
CONTABILITATE

Nedesemnarea persoanei responsabile


cu conducerea registrului Cartea Mare

10

CONDUCEREA
CONTABILITII
209

11
CONDUCEREA
CONTABILITII

210

211

212

3
Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile a imobilizrilor i investiiilor

CONDUCEREA
CONTABILITII

Evidenierea eronat a
plilor/cheltuielilor efectuate cu
achiziionarea imobilizrilor sau
construirea unor obiective (custodii,
recepii pariale i finale etc.)

14

Inexistena monografiei privind evidena


contabil a materiilor, materialelor
inclusiv a celor de natura obiectelor de
inventar

Completarea corect a Registruluiinventar


Actualizarea sistematic a Registruluiinventar

Elaborarea procedurii scrise/monografii


privind modul de ntocmire a registrului
9 Cartea Mare

Stadiul de
Impactul
implementare aferent
a actiunii de
riscului
minimizare
rezidual

Desemnarea persoanei responsabile cu


conducerea Registrului-inventar prin
6 emiterea deciziei
implementat

Completarea corect a registrului Cartea


Mare
Desemnarea persoanei responsabile cu
conducerea Registrului Cartea Mare prin
emiterea deciziei de ctre Manager

implementat

implementat

implementat

implementat

Elaborarea procedurii scrise/monografii


privind evidena contabil a imobilizrilor
3 i investiiilor
implementat

Monografia privind evidena contabil a


imobilizrilor i investiiilor nu este
cunoscut de personalul desemnat

CONDUCEREA
CONTABILITII
13

15

3
Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind evidena
contabil a imobilizrilor i investiiilor

12

CONDUCEREA
CONTABILITII
213

Actiunea de minimizare a
Impactu Probabilitate Nivelul de riscului/riscurilor inerent/inerente
l aferent a producerii risc inerent
riscului
riscului
(col. 3 x
inerent
inerent
col.4)

Efectuarea de intalniri cu subalternii si


aducerea la cunotin a monografiei
privind evidena contabil a imobilizrilor
i investiiilor, Intocmirea unui Proces
Verbal de luare la cunotin

Desemnarea persoanelor responsabile


cu conducerea evidenei contabile a
6 imobilizrilor i investiiilor prin decizie

Evidenierea corect a
plilor/cheltuielilor efectuate cu
achiziionarea imobilizrilor sau
construirea unor obiective (custodii,
9 recepii pariale i finale etc.)

Existena monografiei privind evidena


contabil a materiilor, materialelor
inclusiv a celor de natura obiectelor de
6 inventar

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

Probabilitate
Data ultimei
Nivelul de
a producerii
Responsa- revizuiri a
risc rezidual
riscului
bilul de risc
riscului
(col.8 x col.9)
rezidual
inerent

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
4 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
4 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
3 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
2 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
2 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
2 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Nr. Crt.

Nr.
Crt.

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru


fiecare obiectiv

Obiectivul

Actiunea de minimizare a
Impactu Probabilitate Nivelul de riscului/riscurilor inerent/inerente
l aferent a producerii risc inerent
riscului
riscului
(col. 3 x
inerent
inerent
col.4)

CONDUCEREA
CONTABILITII
Monografia privind evidena contabil a
materiilor, materialelor inclusiv a celor
de natura obiectelor de inventar nu este
cunoscut de personalul desemnat

214

16

3
CONDUCEREA
CONTABILITII

215

17
CONDUCEREA
CONTABILITII

216

18
CONDUCEREA
CONTABILITII

217

19
CONDUCEREA
CONTABILITII

218

20

Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile materiilor, materialelor inclusiv
a celor de natura obiectelor de inventar
Evidenierea eronat a
plilor/cheltuielilor efectuate cu
achiziionarea materiilor, materialelor
inclusiv a celor de natura obiectelor de
inventar
Evidenierea eronat a costurilor de
achiziie, de prelucrare i a valorii de
ieire, prin nerespectarea principiului
permanenei metodelor de evaluare
Inexistena monografii privind evidena
contabil a datoriilor i creanelor

Desemnarea persoanelor responsabile


cu conducerea evidenei contabile
materiilor, materialelor inclusiv a celor
de natura obiectelor de inventar prin
1 decizie

Evidenierea corect a
plilor/cheltuielilor efectuate cu
achiziionarea materiilor, materialelor
inclusiv a celor de natura obiectelor de
4 inventar

Evidenierea corect a costurilor de


achiziie, de prelucrare i a valorii de
ieire, prin nerespectarea principiului
6 permanenei metodelor de evaluare

Existena de monografii la nivelul unitii


privind evidena contabil a datoriilor i
9 creanelor
implementat

Cunoaterea Monografiei privind


evidena contabil a datoriilor i
creanelor de personalul desemnat n
conducerea acesteia, prin Note
informative transmise i cursuri susinute
de Directorul Financiar contabil,
ntocmirea Procesului verbal privind
6 parcurgerea cursului
implementat

Desemnarea persoanelor responsabile


cu conducerea evidenei contabile a
datoriilor i creanelor prin decizie sau
6 fisa postului

CONDUCEREA
CONTABILITII
Monografia privind evidena contabil a
datoriilor i creanelor nu este cunoscut
de personalul desemnat n conducerea
acesteia
219

21

3
CONDUCEREA
CONTABILITII

220

22
CONDUCEREA
CONTABILITII

221

23
CONDUCEREA
CONTABILITII

222

24

Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile a datoriilor i creanelor
Neactualizarea sumelor datorate sau de
ncasat
nregistrarea eronat n alte conturi
dect cele aferente naturii acestor
operaiuni

Monografia privind evidena contabil a


materiilor, materialelor inclusiv a celor
de natura obiectelor de inventar este
cunoscut de personalul desemnat cu
ajutorul instruirilor i ntlnirilor de
informare dintre Directorul financiar
Contabil i personalul din subordine,
transmiterea de note informative i
ntocmirea proceselor verbale de
instruire

Stadiul de
Impactul
implementare aferent
a actiunii de
riscului
minimizare
rezidual

Actualizarea sumelor datorate sau de


ncasat
nregistrarea corect a cheltuielilor n
conturi aferente naturii acestor operaiuni

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

Probabilitate
Data ultimei
Nivelul de
a producerii
Responsa- revizuiri a
risc rezidual
riscului
bilul de risc
riscului
(col.8 x col.9)
rezidual
inerent

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
2 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
4 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
2 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
4 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
3 Contabil

30-Oct-12

Nr. Crt.

223

224

Nr.
Crt.

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru


fiecare obiectiv

Obiectivul
CONDUCEREA
CONTABILITII

Inexistena monografiei privind


activitatea de organizare i funcionare a
casieriei

CONDUCEREA
CONTABILITII

Inexistena unei monografii privind


evidena contabil a operaiunilor de
cas i de banc

25

26

Actiunea de minimizare a
Impactu Probabilitate Nivelul de riscului/riscurilor inerent/inerente
l aferent a producerii risc inerent
riscului
riscului
(col. 3 x
inerent
inerent
col.4)

Existena unei monografii privind


evidena contabil a operaiunilor de
6 cas i de banc

Cunoaterea Monografiei privind


evidena contabil a operaiunilor de
cas i de banc de personalul
desemnat n conducerea acesteia
Cursuri sustinute de Directorul Financiar
Contabil pentru persoanele desemnate,
ntocmirea Procesului Verbal ce atest
luarea la cunotin a noiunilor
6 transmise
implementat

Desemnarea persoanelor responsabile


cu conducerea evidenei contabile a
operaiunilor de cas i de banc prin
6 fisa postului sau decizie

CONDUCEREA
CONTABILITII
Monografia privind evidena contabil a
operaiunilor de cas i de banc nu
este cunoscut de personalul desemnat
n conducerea acesteia
225

226

227

27

3
CONDUCEREA
CONTABILITII

Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile a operaiunilor de cas i de
banc

CONDUCEREA
CONTABILITII

nregistrarea eronat n alte conturi a


sumelor derulate prin trezorerie, bnci
sau casierie

28

29
CONDUCEREA
CONTABILITII

228

30
CONDUCEREA
CONTABILITII

229

31
CONDUCEREA
CONTABILITII

230

32
CONDUCEREA
CONTABILITII

231

33

Lipsa actelor justificative, anexe la


extrasele de cont sau la fila registrului de
cas
Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu controlul sistematic al
activitii de casierie
Neasigurarea securitii spaiului destinat
casieriei
Inexistena monografiei privind evidena
contabil a cheltuielilor de personal

3
CONDUCEREA
CONTABILITII

233

35

Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile a cheltuielilor cu personalul

implementat

implementat

Existena actelor justificative, anexe la


extrasele de cont sau la fila registrului de
6 cas
implementat

Desemnarea persoanelor responsabile


cu controlul sistematic al activitii de
casierie prin fisa postului sau decizie
Asigurarea securitii spaiului destinat
casieriei
Existena monografiei privind evidena
contabil a cheltuielilor de personal

implementat

implementat

implementat

Monografia privind evidena contabil a


cheltuielilor cu personalul este
cunoscut de personalul desemnat n
conducerea acesteia, prin Cursuri
susinute de directorul Financiar Contabil
n urma cora se vor ntocmi Procese
Verbale ce vor avea ataat dret curicul
3 monografia
implementat

Desemnarea persoanelor responsabile


cu conducerea evidenei contabile a
cheltuielilor cu personalul prin fisa
9 postului sau decizie

Monografia privind evidena contabil a


cheltuielilor cu personalul nu este
cunoscut de personalul desemnat n
conducerea acesteia
34

nregistrarea corect a sumelor derulate


prin trezorerie, bnci sau casierie

implementat

CONDUCEREA
CONTABILITII

232

Existena monografiei privind activitatea


de organizare i funcionare a casieriei

Stadiul de
Impactul
implementare aferent
a actiunii de
riscului
minimizare
rezidual

implementat

implementat

Probabilitate
Data ultimei
Nivelul de
a producerii
Responsa- revizuiri a
risc rezidual
riscului
bilul de risc
riscului
(col.8 x col.9)
rezidual
inerent

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Nr. Crt.

Nr.
Crt.

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru


fiecare obiectiv

Obiectivul
CONDUCEREA
CONTABILITII

234

36
CONDUCEREA
CONTABILITII

235

37
CONDUCEREA
CONTABILITII

236

39

40
CONDUCEREA
CONTABILITII

239

41
CONDUCEREA
CONTABILITII

240

241

242

243

42

Lipsa documentelor justificative la


nregistrarea n contabilitate a donaiilor
i sponsorizrilor
Inexistena unor monografii privind
evidena contabil a transferurilor

Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile a transferurilor

CONDUCEREA
CONTABILITII

nregistrarea eronat a sumelor


transferate diferene ntre sumele
transferate i cele evideniate

44

45

46

47

48

nregistrarea eronat a donaiilor i


sponsorizrilor primite

CONDUCEREA
CONTABILITII

43

CONDUCEREA
CONTABILITII

246

Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile a donaiilor i sponsorizrilor

Monografia privind evidena contabil a


transferurilor nu este cunoscut de
personalul desemnat

CONDUCEREA
CONTABILITII
245

Monografia privind evidena contabil a


donaiilor i sponsorizrilor nu este
cunoscut de personalul desemnat n
conducerea acesteia

CONDUCEREA
CONTABILITII

CONDUCEREA
CONTABILITII
244

CONDUCEREA
CONTABILITII
238

Inexistena monografiei privind evidena


contabil a donaiilor i sponsorizrilor

38
CONDUCEREA
CONTABILITII

237

nregistrarea eronat n contabilitate a


cheltuielilor cu personalul

Actiunea de minimizare a
Impactu Probabilitate Nivelul de riscului/riscurilor inerent/inerente
l aferent a producerii risc inerent
riscului
riscului
(col. 3 x
inerent
inerent
col.4)

Lipsa documentelor justificative privind


transferurile
Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind evidena
contabil a rezultatelor inventarierii

Existena monografiei privind evidena


contabil a donaiilor i sponsorizrilor
Monografia privind evidena contabil a
donaiilor i sponsorizrilor este
cunoscut de personalul desemnat n
conducerea acesteia, se vor transmite
spre cunoatere i se vor ntocmi
Procese Verbale de luare la cunotin.

Desemnarea persoanelor responsabile


cu conducerea evidenei contabile a
6 donaiilor i sponsorizrilor
nregistrarea corect a donaiilor i
sponsorizrilor primite

Existena documentelor justificative la


nregistrarea n contabilitate a donaiilor
6 i sponsorizrilor
Existena unor monografii privind
evidena contabil a transferurilor

Monografia privind evidena contabil a


transferurilor este cunoscut de
2 personalul desemnat

Desemnarea persoanelor responsabile


cu conducerea evidenei contabile a
4 transferurilor

nregistrarea corect a sumelor


transferate diferene ntre sumele
2 transferate i cele evideniate
Existena documentelor justificative
privind transferurile

Existena unor proceduri


scrise/monografii privind evidena
3 contabil a rezultatelor inventarierii

Procedurile/monografia privind evidena


contabil a rezultatelor inventarierii nu
este cunoscut de personalul desemnat
1

nregistrarea corecto n contabilitate a


cheltuielilor cu personalul

Procedurile/monografia privind evidena


contabil a rezultatelor inventarierii este
cunoscut de personalul desemnat, se
va ntocmi proces Verbal de instruire

Stadiul de
Impactul
implementare aferent
a actiunii de
riscului
minimizare
rezidual

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

Probabilitate
Data ultimei
Nivelul de
a producerii
Responsa- revizuiri a
risc rezidual
riscului
bilul de risc
riscului
(col.8 x col.9)
rezidual
inerent

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Nr. Crt.

247

248

Nr.
Crt.

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru


fiecare obiectiv

Obiectivul
CONDUCEREA
CONTABILITII

Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile a rezultatelor inventarierii

CONDUCEREA
CONTABILITII

Evidenierea eronat a diferenelor


rezultate din inventariere, a soldurilor
conturilor inventariate n Registrulinventar,

49

50
CONDUCEREA
CONTABILITII

249

51
CONDUCEREA
CONTABILITII

250

52
CONDUCEREA
CONTABILITII

251

53
CONDUCEREA
CONTABILITII

252

54
CONDUCEREA
CONTABILITII

253

55
CONDUCEREA
CONTABILITII

254

56
CONDUCEREA
CONTABILITII

255

57
CONDUCEREA
CONTABILITII

256

58
CONDUCEREA
CONTABILITII

257

59
CONDUCEREA
CONTABILITII

258

60
CONDUCEREA ACTIVITII
FINANCIARE

259

61
CONDUCEREA ACTIVITII
FINANCIARE

260

62

Stabilirea eronat a soldurilor conturilor


inventariate n Registrul-inventar
Netransmiterea ctre debitori a
extraselor de cont privind sumele
datorate etc.
Inexistena unor proceduri scrise privind
ntocmirea balanelor de verificare
Procedura privind evidena contabil a
ntocmirii balanelor de verificare nu este
cunoscut de personalul desemnat
Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu ntocmirea balanelor de
verificare
Preluarea eronat a datelor cuprinse n
fiele conturilor
Balanele de verificare nu cuprind
rubricile minime obligatorii
Inexistena unui sistem privind evidena
tehnic-operativ
Nedesemnarea persoanelor cu atribuii
n organizarea evidenei tehnic-operative
nregistrarea eronat n sistemul de
eviden tehnic-operativ (evidena pe
gestiuni, evidena documentelor cu
regim special etc.).
Inexistena monografiei privind
activitatea de plat/ncasare a datoriilor
respectiv creanelor
Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu urmrirea operativ a
datoriilor i creanelor

Actiunea de minimizare a
Impactu Probabilitate Nivelul de riscului/riscurilor inerent/inerente
l aferent a producerii risc inerent
riscului
riscului
(col. 3 x
inerent
inerent
col.4)

Desemnarea persoanelor responsabile


cu conducerea evidenei contabile a
1 rezultatelor inventarierii

Evidenierea corect a diferenelor


rezultate din inventariere, a soldurilor
conturilor inventariate n Registrul2 inventar,

Stabilirea corect a soldurilor conturilor


inventariate n Registrul-inventar
Transmiterea ctre debitori a extraselor
de cont privind sumele datorate etc.
Elaborarea de proceduri scrise privind
ntocmirea balanelor de verificare

Procedura privind evidena contabil a


ntocmirii balanelor de verificare este
cunoscut de personalul desemnat 2 ntocmit Proces Verbal de instruire

Desemnarea persoanelor responsabile


cu ntocmirea balanelor de verificare
4 prin fisa postului sau decizie

Preluarea corect a datelor cuprinse n


fiele conturilor
Balanele de verificare cuprind rubricile
obligatorii conform legislatiei in vigoare
Existena unui sistem privind evidena
tehnic-operativ
Desemnarea persoanelor cu atribuii n
organizarea evidenei tehnic-operative

Stadiul de
Impactul
implementare aferent
a actiunii de
riscului
minimizare
rezidual

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

nregistrarea corect n sistemul de


eviden tehnic-operativ (evidena pe
gestiuni, evidena documentelor cu
4 regim special etc.).

Existena monografiei privind activitatea


de plat/ncasare a datoriilor respectiv
4 creanelor
implementat

Desemnarea persoanelor responsabile


cu urmrirea operativ a datoriilor i
creanelor prin fisa postului sau decizie

implementat

implementat

implementat

Probabilitate
Data ultimei
Nivelul de
a producerii
Responsa- revizuiri a
risc rezidual
riscului
bilul de risc
riscului
(col.8 x col.9)
rezidual
inerent

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Nr. Crt.

261

262

263

264

Nr.
Crt.

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru


fiecare obiectiv

Obiectivul
CONDUCEREA ACTIVITII
FINANCIARE

Situaia analitic a creditorilor i


debitorilor nu concord cu cea sintetic a
acestora

CONDUCEREA ACTIVITII
FINANCIARE

Netransmiterea ctre debitori a


ntiinrilor de plat privind sumele
datorate n vederea evitrii prescrierii
sumelor

CONDUCEREA ACTIVITII
FINANCIARE

Inexistena unui sistem de valorificare


operativ a situaiilor rezultate din
activitatea de plat/ncasare a datoriilor
respectiv creanelor

ELABORAREA SITUAIILOR
FINANCIARE I ANEXELOR

Inexistena unor proceduri scrise privind


elaborarea situaiilor financiare i
anexelor

63

64

65

66
ELABORAREA SITUAIILOR
FINANCIARE I ANEXELOR

265

67
ELABORAREA SITUAIILOR
FINANCIARE I ANEXELOR

266

68
ELABORAREA SITUAIILOR
FINANCIARE I ANEXELOR

267

69
ELABORAREA SITUAIILOR
FINANCIARE I ANEXELOR

268

Nerespectarea procedurilor de ntocmire


a situaiilor financiare i anexelor
Raportarea unor date eronate n situaiile
financiare i anexelor
Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu activitatea de elaborare
situaiilor financiare i anexelor

Actiunea de minimizare a
Impactu Probabilitate Nivelul de riscului/riscurilor inerent/inerente
l aferent a producerii risc inerent
riscului
riscului
(col. 3 x
inerent
inerent
col.4)

Situaia analitic a creditorilor i


debitorilor concord cu cea sintetic a
4 acestora

Existena unui sistem de valorificare


operativ a situaiilor rezultate din
activitatea de plat/ncasare a datoriilor
4 respectiv creanelor
implementat

Elaborarea de proceduri scrise privind


ntocmirea situaiilor financiare i
4 anexelor

Desemnarea persoanelor responsabile


cu activitatea de elaborare situaiilor
financiare i anexelor prin fisa postului
4 sau decizii

72

271

ORGANIZAREA I
Nedesemnarea persoanelor
EFECTUAREA CONTROLULUI responsabile cu elaborarea i
FINANCIAR PREVENTIV
actualizarea cadrului metodologic de
aplicare a CFP
73

74

implementat

implementat

implementat

implementat

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

implementat

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Actualizarea cadrului metodologic de


aplicare a CFP
2

ORGANIZAREA I
EFECTUAREA CONTROLULUI Inexistena ordinului de numire a
FINANCIAR PREVENTIV
persoanelor care acord viza CFP
272

implementat

Director
Financiar
1 Contabil

Elaborarea procedurii scrise a cadrului


metodologic de aplicare a CFP

ORGANIZAREA I
EFECTUAREA CONTROLULUI Neactualizarea cadrului metodologic de
FINANCIAR PREVENTIV
aplicare a CFP
270

Raportarea unor date eronate n situaiile


financiare i anexelor

implementat

Probabilitate
Data ultimei
Nivelul de
a producerii
Responsa- revizuiri a
risc rezidual
riscului
bilul de risc
riscului
(col.8 x col.9)
rezidual
inerent

Respectarea corelaiilor bilaniere


2

71

Respectarea procedurilor de ntocmire a


situaiilor financiare i anexelor

ORGANIZAREA I
EFECTUAREA CONTROLULUI Inexistena procedurilor scrise a cadrului
FINANCIAR PREVENTIV
metodologic de aplicare a CFP
269

implementat

Nerespectarea corelaiilor bilaniere

70

Transmiterea ctre debitori a ntiinrilor


de plat privind sumele datorate n
vederea evitrii prescrierii sumelor

Stadiul de
Impactul
implementare aferent
a actiunii de
riscului
minimizare
rezidual

implementat
Desemnarea persoanelor responsabile
cu elaborarea i actualizarea cadrului
metodologic de aplicare a CFP

implementat

Decizie de numire a persoanelor care


acord viza CFP
2

implementat

Nr. Crt.

273

Nr.
Crt.

75

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru


fiecare obiectiv

Obiectivul
ORGANIZAREA I
EFECTUAREA CONTROLULUI Desemnarea unor persoane
incompatibile pentru acordarea vizei
FINANCIAR PREVENTIV
CFP

Actiunea de minimizare a
Impactu Probabilitate Nivelul de riscului/riscurilor inerent/inerente
l aferent a producerii risc inerent
riscului
riscului
(col. 3 x
inerent
inerent
col.4)

76

77

78

277

79

278

ORGANIZAREA I
Nedesemnarea persoanelor
EFECTUAREA CONTROLULUI responsabile cu completarea Registrului
FINANCIAR PREVENTIV
privind operaiunile prezentate la viza
CFP
80

81

281

282

283

284

83

84

85

86

Inexistena unor instruciuni scrise


privind funcionalitatea sistemului
informatic financiar-contabil
Lipsa aprobrii instruciunilor de utilizare
a sistemului informatic financiar contabil
Neatribuirea responsabilitilor
persoanelor care au drept de operare i
consultare a sistemului informatic
Neasigurarea proteciei mpotriva
accesrii de ctre persoane neautorizate
prin sistem de parole

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

implementat
Existena i completarea regulat a
Registrului privind operaiunile
prezentate la viza CFP

Desemnarea persoanelor responsabile


cu completarea Registrului privind
operaiunile prezentate la viza CFP prin
4 decizie

implementat

implementat

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

implementat

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Respectarea termenelor de raportare


2

FIABILITATEA SISTEMULUI
INFORMATIC

30-Oct-12

Raportarea unor date complete i reale


2

82

implementat

ORGANIZAREA I
EFECTUAREA CONTROLULUI
Nerespectarea termenelor de raportare
FINANCIAR PREVENTIV
280

implementat

ORGANIZAREA I
EFECTUAREA CONTROLULUI Raportarea unor date incomplete sau
FINANCIAR PREVENTIV
nereale
279

Acordarea justificat a vizei CFP


2

ORGANIZAREA I
EFECTUAREA CONTROLULUI Inexistena sau necompletarea
Registrului privind operaiunile
FINANCIAR PREVENTIV
prezentate la viza CFP

Tote documentele poart viz CFP pe


documente prevzute n lege

ORGANIZAREA I
EFECTUAREA CONTROLULUI
Acordarea nejustificat a vizei CFP
FINANCIAR PREVENTIV
276

implementat

Director
Financiar
1 Contabil

Realizarea evalurii persoanelor care


acord viza CFP

ORGANIZAREA I
EFECTUAREA CONTROLULUI
Lipsa vizelor CFP pe documente
FINANCIAR PREVENTIV
275

Probabilitate
Data ultimei
Nivelul de
a producerii
Responsa- revizuiri a
risc rezidual
riscului
bilul de risc
riscului
(col.8 x col.9)
rezidual
inerent

Desemnarea unor persoane compatibile


pentru acordarea vizei CFP

ORGANIZAREA I
EFECTUAREA CONTROLULUI Nerealizarea evalurii persoanelor care
FINANCIAR PREVENTIV
acord viza CFP
274

Stadiul de
Impactul
implementare aferent
a actiunii de
riscului
minimizare
rezidual

Elaborarea unor instruciuni scrise


privind funcionalitatea sistemului
4 informatic financiar-contabil

implementat

Aprobrii instruciunilor de utilizare a


sistemului informatic

implementat

Atribuirea responsabilitilor persoanelor


care au drept de operare i consultare a
sistemului informatic prin fisa postului
4 sau prin decizie
implementat

implementat

Asigurarea proteciei mpotriva accesrii


de ctre persoane neautorizate prin
4 sistem de parole
implementat

Nr. Crt.

285

Nr.
Crt.

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru


fiecare obiectiv

Obiectivul
Nesepararea atribuiilor pentru utilizatori
cu rol de control de cele cu rol de
execuie

87
FIABILITATEA SISTEMULUI
INFORMATIC

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

2
Neinformarea periodic sau ori de cte
ori este necesar asupra modificrilor
survenite n sistemul informatic

89

Utilizarea unor proceduri automate


neautorizate

90

Utilizarea unor proceduri automate


incorecte

91

Acces neautorizat la informaiile


financiar-contabile din baza de date

92

93

Nerespectarea calendarului privind


modificarea periodica a parolelor de
acces

94

Nedesemnarea personalului pentru


verificarea i modificarea periodic a
parolelor de acces
ORGANIZAREA I
EFECTUAREA ARHIVRII
DOCUMENTELOR
FINANCIAR-CONTABILE

Neinstruirea persoanelor cu atribuii n


activitatea de arhivare

97

99

100

Inexistena procedurilor privind arhivarea


dosarelor financiar-contabile
Nedesemnarea persoanelor cu atribuii
privind arhivarea documentelor pe suport
de hrtie i/sau pe suport informatic

96

98

ORGANIZAREA I
EFECTUAREA ARHIVRII
DOCUMENTELOR
FINANCIAR-CONTABILE

Neinstruirea sistematic a utilizatorilor


sistemului informatic

88

95

Actiunea de minimizare a
Impactu Probabilitate Nivelul de riscului/riscurilor inerent/inerente
l aferent a producerii risc inerent
riscului
riscului
(col. 3 x
inerent
inerent
col.4)

Inexistena unor proceduri scrise privind


pstrarea documentelor n timpul anului
Neasigurarea unui spaiu corespunztor
arhivrii
Pregtirea necorespunztoare a
dosarelor financiar-contabile n vederea
arhivrii.

Separarea atribuiilor pentru utilizatori cu


rol de control de cele cu rol de execuie
Instruirea sistematic a utilizatorilor
sistemului informatic si intocmirea
Procesului Verbal ce va conine curicula
i semnturile persoanelor instruite

Stadiul de
Impactul
implementare aferent
a actiunii de
riscului
minimizare
rezidual

implementat

Informarea periodic, de obicei


trimestrial i ori de cte ori este necesar
asupra modificrilor survenite n sistemul
4 informatic
implementat

Evitarea utilizrii unor proceduri


automate neautorizate
Evitarea utilizrii unor proceduri
automate incorecte
Acces doar autorizat la informaiile
financiar-contabile din baza de date

Respectarea calendarului privind


modificarea periodica a parolelor de
4 acces

Desemnarea personalului pentru


verificarea i modificarea periodic a
4 parolelor de acces

Elaborarea procedurii privind arhivarea


dosarelor financiar-contabile
Desemnarea persoanelor cu atribuii
privind arhivarea documentelor pe suport
de hrtie i/sau pe suport informatic

Instruirea persoanelor cu atribuii n


activitatea de arhivare i ntocmirea
4 Procesului Verbal de instruire

Elaborarea procedurilor scrise privind


pstrarea documentelor n timpul anului
Asigurarea unui spaiu corespunztor
arhivrii
Pregtirea corespunztoare a dosarelor
financiar-contabile n vederea arhivrii.

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

implementat

Probabilitate
Data ultimei
Nivelul de
a producerii
Responsa- revizuiri a
risc rezidual
riscului
bilul de risc
riscului
(col.8 x col.9)
rezidual
inerent

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

ORGANIZAREA I
EFECTUAREA ARHIVRII
DOCUMENTELOR
FINANCIAR-CONTABILE

Nr. Crt.

299

Nr.
Crt.

101

Riscul/riscurile inerent/inerente pentru


fiecare obiectiv

Obiectivul

Nepredarea dosarelor financiar-contabile


la termenele legale

Actiunea de minimizare a
Impactu Probabilitate Nivelul de riscului/riscurilor inerent/inerente
l aferent a producerii risc inerent
riscului
riscului
(col. 3 x
inerent
inerent
col.4)

Predarea dosarelor financiar-contabile la


termenele legale

Stadiul de
Impactul
implementare aferent
a actiunii de
riscului
minimizare
rezidual

implementat

Probabilitate
Data ultimei
Nivelul de
a producerii
Responsa- revizuiri a
risc rezidual
riscului
bilul de risc
riscului
(col.8 x col.9)
rezidual
inerent

Director
Financiar
1 Contabil

30-Oct-12

S-ar putea să vă placă și