Sunteți pe pagina 1din 13

APROBAT,

DIRECTOR,
PROF. IANCU GABRIELA

SCOALA GIMNAZIALA,, IOAN GRIGORESCU MUNICIPIUL PLOIESTI

Registrul Riscurilor
Specifice Activitatii
2015-2016

Zona de risc
(domeniul,
compartiment
)

Obiective

Descrierea riscului

Circumstantele care
favorizeaza apariia riscului

Responsabilul cu
gestionarea riscului

Strategia
adoptat
pentru
Intrumentele de control intern
risc
(actiuni
pentru
tratarea
riscurilor)

Risc inerent

Probabilitat
e
6

Impac Expunere
t
7
8

Terme Data ultimei Riscul rezidual la data ultimei


nul de
revizuiri si
revizuiri
punere n
stadiul
oper
aciunii

10

11

- intocmirea procedurilor
scrise privind organizarea si
conducerea contabilitatii ;
-exercitarea permanenta a
controlului ierarhic
-desemnarea persoanei
resposabile cu conducerea
Registrelor de contabilitate;
- completarea eronata a
registrelor de contabilitate;
-evaluarea performantelor
realizate;

De cate ori
este nevoie

SERVICIUL CONTABILITATE
Serviciul
Contabilitate

1 Organizarea
registrelor de
contabilitate

1. Editarea incorect a
Registrului-jurnal,
2. Editarea incorect a
Regis-trului-inventar
3. Editarea incorect a
i a registrului Cartea
Mare
prin
nerespectarea
prevederilor
OMFP
privind organizarea si
Serviciul
2 Conducerea
conducerea
Contabilitate contabilitatii
contabilitatii
patrimoniale I 4. nregistrari eronate n
conta-bilitate a
imobilizrilor i
investitiilor,
5.nregistrari eronate n
conta-bilitate a
materialelor si
obiectelor de inventar

-Inexistena unor proceduri scrise


privind organizarea si conducerea
contabilitatii contabilitate
-Completarea corecta a
Registrelor de contabilitate cu
ajutorul sistemelor infor-matice de
prelucrare automat a datelor
-Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea
Registrelor de contabilitate

Administrator
financiar patrimoniu

Administrator
financiar patrimoniu

S/
M

M
M/
M

-Inexistena unor proceduri scrise


privind evidena contabil a
imobilizrilor i investiiilor
-Necunoaterea de ctre personalul
desem-nat a procedurilor de de
nregistrare
-Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea
evidenei contabile a imobilizrilor i investiiilor
-Evidenierea eronat a
plilor/cheltuielilor efectuate cu
achiziionarea imobilizrilor sau
construirea unor obiective
(custodii, recepii pariale i finale)

Tratarea
riscului

Tratarea
riscului

- intocmirea procedurilor
scrise privind evidena
contabil a imobilizrilor i
investiiilor.
-intocmirea procedurilor scrise
privind evidena contabil a
materiilor, materialelor
inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar.
-urmarind desemnarea
persoanei resposabile cu
ndeplinirea acestei
atribuiuni;

De cate ori
este nevoie

12

Probabilit
ate
13

Impact
14

Expuner
e
15

Eventu
ale
le ris
curi
secund
are

Observati
i

16

17

6. nregistrari eronate
in conta-bilitate a
drepturilor constatate si
a veniturilor incasate
de la personae fizice si
cele communicate de
ANAF

-Inexistena unor proceduri scrise


privind evidena contabil a
materiilor, materialelor, inclusiv a
celor de natura obiectelor de
inventar
- Necunoaterea de ctre personalul
desem-nat a procedurilor de
nregistrare n evidena contabil a
materiilor, materialelor inclusiv a
celor de natura obiectelor de
inventar
-Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea
evidenei contabile a materiilor,
materialelor inclusiv a celor de
Administrator
natura obiectelor de inventar
financiar patrimoniu
-Evidenierea eronat a
plilor/cheltuielilor efectuate cu
achiziionarea materiilor,
materialelor, inclusiv a celor de
natura obiectelor de inventar.
-Evidenierea eronat a costurilor
de achi-ziie, de prelucrare i a
valorii de ieire, prin nerespectarea
principiului permanenei metodelor
de evaluare.

-Inexistena unor proceduri scrise


privind organizarea si conducerea
contabilitatii;

De cate ori
este nevoie

Tratarea
riscului
S/
M

Administrator
financiar patrimoniu
S

- Necunoaterea de ctre
personalul desemnat a acestori
proceduri ;
-Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea
evidenei contabile ;

M
S/
M

- - intocmirea procedurilor
scrise privind organizarea si
conduceriea contabilitatii
- exercitarea permanenta a
controlului ierar-hic,
- desemnarea persoanei
resposabile cu nde-plinirea
acestei atribuiuni;
Monotorizar - evaluarea performantelor
e
realizate de fiecare salariat;
Tratarea
riscului

7. nregistrari eronate
-Neactualizarea sumelor datorate
in conta-bilitatea
sau de ncasat;
trezoreriei prin
- nregistrarea eronat n alte
neintelegerea
conturi dect cele aferente naturii
operatiunilor
economice care trebuie acestor operaiunui
sa se evidenieze in
contabilitate
- Inexistena unor proceduri scrise
privind activitatea de organizare i
funcionare a casieriei, precum i a
celei privind evidena contabil a
operaiunilor plati prin banc.

Administrator
financiar patrimoniu

- - Necunoaterea de ctre
personalul desemnat a acestor
proceduri.
--Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea
evidentei contabile a
operaiunilor de cas i de banc.
- nregistrarea eronat n alte
conturi a sumelor derulate prin
trezorerie, bnci sau casierie.
-Lipsa actelor justificative,anexe la
8. nregistrari eronate
extrasele de cont sau la fila
in contabilitatea
registrului de cas.
cheltuielilor cu
-Nedesemnarea persoanelor
personalul prin
responsabile cu controlul sistematic
neintelegerea
al activitaii de casierie.
operatiunilor
economice care trebuie -Neasigurarea securitii spaiului
destinat casieriei.
s se evidenieze in
con-tabilitate

Tratarea
riscului
S/
M

-intocmirea procedurilor scrise


privind activitate de incasari si
plati prin casierie si
trezorerie;
- exercitarea permanenta a
controlului ierarhic
-verificarea dac persoanele
care ndeplinesc aceste
atribuii dein cu-notiinele
cores-punztoare i
deprinderile necesare pentru
desfurarea activitii de
casierie.
- desemnarea unui nlocuitor
permanent care sa poat
prelua atribuiile titularului
postului pe perioada de
absen a acestuia;
-evaluarea anual a
performanelor persoanelor
care ndeplinesc atribuii de
casierie;

De cate ori
este nevoie

De cate ori
este nevoie

De cate ori
este nevoie

Administrator
financiar patrimoniu

Tratarea
riscului

De cate ori
este nevoie
-intocmirea procedurilor scrise
privind organizarea si
conducerea contabilitatii

9. nregistrari eronate
in conta-bilitatea
instituiei a rezultatelor
inventarierii prin
neintelegerea
operatiunilor
economice care trebuie
s se evidenieze in
contabilitate

Serviciul
3 Elaborartea
Contabilitate bilanului
contabil

Inexistena unor proceduri scrise


privind organizarea si conducerea
contabilitatii
- Necunoaterea de ctre personalul
desem-nat a atributiilor si a
procedurilor privind organizarea si
conducerea contabilitatii
-Nedesemnarea persoanelor
Administrator
responsabile cu conducerea
financiar patrimoniu
evidenei contabile a cheltu-ielilor
de personal
-nregistrarea
eronat
n
contabilitate a cheltuielilor cu
personalul

Inexistena unor proceduri scrise


privind organizarea si conducerea
contabilitatii
- Necunoaterea de ctre personalul
desem-nat a atributiilor evidena
Administrator
contabil a rezultatelor
inventarierii
financiar patrimoniu
-Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea
10.Efectuarea de
evidenei contabile a rezultatelor
ncasri i pli eronate
inventarierii
a datoriilor i
-Evidenierea
eronat
a
creanelor prin
diferenelor rezultate n urma
nenelegerea
procesului de inventariere, precum
operaiunilor
i
a
soldurilor
conturilor
economice
inventariate n Registrul-inventar
-Stabilirea corect a soldurilor
conturilor
inventariate
in
Registrul-inventar
- Netransmiterea ctre debitori a
extraselor de cont privind sumele
datorate

S/
M

- exercitarea permanenta a
controlului ierar-hic
-verificarea dac persoanele
care ndeplinesc aceste
atribuii dein cunotiinele
corespun-ztoare i
deprinderile necesare pentru
desf-urarea acestei
activitii.
- evaluarea performanelor
realizate de fiecare salariat
Tratarea
riscului
- intocmirea procedurilor scrise
privind organizarea si
conducerea contabilitatii
- exercitarea permanenta a
controlului ierarhic,verificarea dac persoanele
care ndeplinesc aceste
atribuii dein cunotiinele
corespun-ztoare i
deprinderile necesare pentru
desf-urarea acestei
activitii.
-evaluarea performanelor
realizate de fiecare salariat

M/
M

Serviciul
Contabilitate

4 Elaborarea
contului de
execuie
bugetar

11. Incorectitudinea
(imposibilitatea)
ncheierii execuiei
bugetare anuale i a
elaborrii situatiei
financiare

M/
R

-intocmirea procedurilor de

Tratarea
riscului

S/R

lucru privind organizarea si


conducerea contabilitatii
- exercitarea permanenta a
controlului ierarhic,
-verificarea dac persoanele
care ndeplinesc aceste
atribuii dein cunotiinele
corespun-ztoare i
deprinderile necesare pentru
desf-urarea acestei
activitii.
-3-evaluarea performanelor
realizate de fiecare salariat
- efectuarea periodica a
punctajelor intre serv BFC care
efectueaza operatiunile de
incasari si pli cu structurile
emitente a documentelor
justificative care stau la baza
efectuarii operaiunilor de
ncasri i pli

-intocmirea procedurilor de

Serviciul
Contabilitate

5.Organizarea
sistemului de

12. Incorectitudinea (

- Nerespectarea procedurilor scrise


privind organizarea si conducerii
contabilitatii;
- Nedesemnarea persoanelor
responsabile privind activitatea de
elaborare a bilanului contabil

De cate ori
este nevoie

tratarea
riscului

Administrator

- Inexistena unor proceduri scrise financiar patrimoniu


privind organizarea si conducerea
contabilitatii
-Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea
evidenei contabile a acestei
activiti
-Neconcordana dintre situaia
analitic
a
creditorilor
i
debitorilor cu situaia sintetic a
acestora
- Netransmiterea ctre debitori a
ntiin-riilor de plat privind
sumele datorate n vederea evitrii
prescrierii sumelor
- Inexistena unui sistem de
valorificare operativ a situaiilor
rezultate din activitatea de
Administrator
plat/ncasare a datoriilor respectiv
financiar patrimoniu
creanelor

De cate ori
este nevoie

Tratarea
riscului

lucru privind organizarea si


conducerea contabilitatii
- exercitarea permanenta a
controlului ierarhic,
-verificarea dac persoanele
care ndeplinesc aceste

De cate ori
este nevoie

lunar

raportare a
datelor
financiar
Elaborartea
bilanului
contabil

Serviciul
Contabilitate

imposibilitatea)ntocmirii
contului de execuie
bugetar

6 Organizarea
i efectuarea
controlului
financiar
preventiv
13 Situaiile raportate
nu mai reflect o
imagine fidel a
activelor, datoriilor,
poziiei
financiare(active
nete /patrimoniu
net/capital propriu),
precum ia
performanei financiare
i a rezultatului
patrimonial

Serviciul
Contabilitate

Serviciul
Contabilitate

7. Intocmirea
proiectului de
buget,
rectificare
bugetare;
virari de
credite sau
repartizari
intre trimestre

14 Acordarea vizei de
CFP pentru opraiuni
nelegale

- Inexistena i nerespectarea
procedurilor scrise privind
organizarea si conducerea
contabilitatii.
- Nedesemnarea persoanelor
responsabile privind activitatea de
elaborare a contului de execuie
bugetar
-Nestabilirea influenelor
financiare asupra bugetului, din
diferite acte normative, pe
structura clasificaiei bugetare
Nerespectarea corelaiilor de baz
ntre contul de execuie bugetar i
anexe
- Necompletarea prevederilor
bugetare iniiale i finale, conform
clasificaiei bugetare
- Preluarea eronat a sumelor din
fiele conturilor analitice si
sintetice n contul de execuie
bugetar

15. Nefundamentarea
corecta a proiectiei de
buget, a rectificarilor
bugetare, a virarilor de

S/R

lucru privind organizarea si


conducerea contabilitatii.
- exercitarea permanenta a
controlului ierarhic,
-verificarea dac persoanele
care ndeplinesc aceste
atribuii dein cunotiinele
corespun-ztoare i
deprinderile necesare pentru
desf-urarea acestei
activitii.
-evaluarea performanelor
realizate de fiecare salariat
- efectuarea punctajelor ntre
biroul BFC cu situaiile privind
execuiile de cas lunare
transmise de ctre DGFP
Activitatea de trezorerie i
contabilitate public

Persoanele
desemnate cu
acordarea vizei CFP

Administrator
financiar patrimoniu

De cate ori
este nevoie

Tratarea
riscului

M/
R

Administrator
financiar patrimoniu

- Inexistena unor proceduri scrise


de aplicare a CFP
- Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu elaborarea i
actualizarea cadrului metodologic
de aplicare a CFP
- Neactualizarea procedurii scrise
de aplicare a CFP
-Inexistena ordinului de numire a
persoane-lor care acord viza CFP

atribuii dein cunotiinele


corespun-ztoare i
deprinderile necesare pentru
desf-urarea acestei
activitii.
-evaluarea performanelor
realizate de fiecare salariat
- efectuarea punctajelor ntre
biroul BFC cu situaiile privind
execuiile de cas lunare
transmise de ctre DGFP
Activitatea de trezorerie i
contabilitate public

-intocmirea procedurilor de

- Inexistena unor proceduri scrise


privind organizarea si conducerea
contabilitatii.
- Nedesemnarea persoanelor
responsabile privind activitatea de
elaborare a raportare a datelor
financiar-contabile
-Lipsa raportrilor sistematice a
Administrator
informaiilor financiar-contabile
financiar
patrimoniu
ctre management
- Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu activitatea de
analiz a raportare a datelor
financiar-contabile
- Comunicarea unor informaii
incorecte sau inadecvate

8. Conducerea
contabilitatii
extrapatrimon
iale
(angajamente
bugetare,
legale si
credite de
angajamente)
9.ncheierea
contractelor
cu furnizorii
conformitate
cu normele
metodologice
de aplicare ale
acestuia

-Nenchiderea conturilor care nu


trebuie s aib sold la sfritul
anului ( casa, disponi-biliti n
contul de lei/valut, cheltuieli, venituri)
Administrator
Nerespectarea
principiului financiar patrimoniu
independenei
exerciiului
(momentul
recunoaterii
veniturilor i cheltuielilor)
- Necalcularea i nenregistrarea n
contabi-litate a provizioanelor
(deprecierea reversi-bil)
- Nerealizarea decontrilor interne
- Raportarea unor date eronate n
situaiile financiare anexe la
bilanui contabil
Nerespectarea
corelatiilor
bilaniere

De cate ori
este nevoie

De cate ori
este nevoie

Tratarea
riscului

-intocmirea procedurilor de

M/
M
M

Tratarea
riscului

M/
M

Administrator
financiar patrimoniu
si administrator

lucru privind organizarea si


conducerea contabilitatii.
- exercitarea permanenta a
controlului ierarhic,
-verificarea dac persoanele
care ndeplinesc aceste
atribuii dein cunotiinele
corespun-ztoare i
deprinderile necesare pentru
desf-urarea acestei
activitii.
-evaluarea performanelor
realizate de fiecare salariat

Tratarea
riscului

-verificarea dac persoanele


care ndeplinesc aceste
atribuii dein cunotiinele
corespun-ztoare i

De cate ori
este nevoie

credite si a
repartizarilor intre
trimestre

10.Pli ctre
furnizori
16. Inregistrarea
eronata in conturile
analitice si sentetice de
angajamente

11.Organizarea
i efectuarea
arhivrii
documentelor
financiarcontabile

17.Neparcurgerea
etapelor necesare in
vederea
organizarii
actiunii de contractare.
18.Lipsa
unor
documente
necesare
contractarii.
19.Inscrierea
incompleta sau eronata
a
datelor,
editare
defectuoasa,lipsa
semnaturi, stampile
20.Stabilirea
unor
punctaje si valori de
contract incorecte
21.
Nerespectarea
termenelor
22.Circuit eronat al
facturilor
pentru
autorizarea platilor

-Desemnarea unor persoane


Administrator
incompatibile pentru acordarea
financiar patrimoniu
vizei CFP
- Nerealizarea evalurii
persoanelor care acord viza CFP
- Lipsa vizelor CFP pe
documentele dato-rit exercitrii
acordrii/refuzului de viz
-.Acordarea nejustificat a vizei
CFP
- Inexistena sau necompletarea
Registrului privind operaiunile
prezentate la viza CFP
- Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu completarea
Registrului privind operaiunile
prezentate la viza CFP
- Raportarea unor date incomplete
sau nereale
- Nerespectarea termenelor de
raportare

S/
S
S

S/R
S

deprinderile necesare pentru


acordarea vizei CFP.
-exercitarea controlului ierarhic
-evaluarea performanelor
realizate de fiecare persoan
desemnat s acorde viza de
Monitorizare control financiar
preventivsalariat
-acordarea de viza CFP pentru
operatiuni nelegale sau care
depasesc creditele bugetare / de
Monitorizare angajament aprobate;

Tratarea
riscului

S/R
-Inexistena unor proceduri scrise
privind bugetul de venituri si
cheltuieli
-Nepreluarea corecta a datelor din
solicitarile compartimentelor de
specialitate
completarea
incorenta
a
formularelor.

S/
M

- inexistenta de proceduri scrise


privind evidenta angajamentelor
bugetare, legale si a creditelor de
angajament
-nepleuarea corecta a datelor din
documentele justificative de catre
persoana cu atributii

- intocmirea procedurilor de
lucru privind
Bugetul de venituri si cheltuiei
- exercitarea permanenta a
controlului ierarhic
- desemnarea persoanelor cu
atributii pe aceste activitati

-intocmirea de proceduri
scrise privind evidenta
angajamentelor bugetare,
legale si a creditelor de
angajament
-exercitarea controlulu
ierarhic
-desemnarea persoanelor cu
atributii pe aceste activitati

23. Lipsa vizei CFP

- Deficiente in organizarea
24 Sistem neadecvat de
pstrare i arhivare a
documentelor pn la
predarea lor

actiunii de contractare.
- Personal insuficient.
- Perioada scurta de pregatire a
contractarii
- Programe informatice putin
adaptate

- intocmirea procedurilor
scrise
- exercitarea permanenta a
controlului ierarhic, desemnarea persoanei
resposabile ;

-.evaluarea performantelor
realizate de fiecare salariat;

-Intarzieri in plata facturii


-Obiectul facturii nu corespunde cu
contractul incheiat

-Achizitii care nu fac obiectul


programului anual
-Achizitii ce nu se incadreaza in
bugetul aprobat
-Acordarea vizei CFPP de
persoane neautorizate

controlul
modului
de
intocmire al facturilor si
anularea
celor
intocmite
eronat
controlul
modului
de
ordonantare si lichidare
a cheltuielilor

-Necuprinderea in proceduri scrise


privind arhivarea dosarelor
financiar-contabile
- Nedesemnarea persoanelor cu
atribuii privind arhivarea
documentelor pe suport de hrtie
i/sau pe suport informatic
- Neinstruirea persoanelor cu
atribuii n activitatea de arhivare
- Neasigurarea unui spaiu
corespunztor arhivrii
- Pregtirea necorespunztoare a
dosarelor financiar-contabile n
vederea arhivrii
- Nepredarea dosarelor financiarcontabile la termenele legale

-verificarea
existentei
referatului
de
necesitate
aprobat de persoanele in drept
-valoarea achizitiei a fost
estimata gresit. Achizitia nu se
va mai efectua
-stampila cu viza CFPP va fi
insotita de semnatura
persoanei imputernicite
- cuprinderea in procedurile
de lucru privind arhivarea
documentelor financiarcontabile
-nominalizarea persoanelor
care prin atribuiile pe care le
au, rspund de arhivarea
documentelor financiarcontabile.
--reconstituirea conform
prevederilor legale a
documentelor pierdute sau
distruse n termen de 24 de ore
de la constatare, sau ntiinarea
organelor de cercetare penal,
n situaia n care distrugerea
documentelor constituite
infraciune
COMPARTIMENTUL ADMINISTRAIE - ACHIZITII PUBLICE

Administrati
e

1. Elaborarea
Planului
anual de
achiziii

1.Stabilirea incorect a
nece-sitilor
anuale
obiective

2. .Stabilirea incorect
a
nece-sitilor
structurilor
organizatorice anuale
obiective

3 Neincadrarea corecta
a
achizitiei
in
programul anual al
achititiei
4.Aprobarea incorecta
a achizitiei

- Inexistena procedurilor privind


elaborarea Planului anual de
achiziii
- Lipsa unor explicaii privind
coninutul datelor cuprinse n
proiectul de buget
- Achizitii anarhice, chiar inutile
- Cheltuieli nejustificate
- Depasirea bugetului aprobat
- Inexistena procedurilor privind
elaborarea Planului anual de
achiziii
- Achizitii anarhice, chiar inutile
- Achizitii efectuate de un personal
neabilitat
-Obiectul achizitiei nu corespunde
programului annual
-Depasirea bugetului aprobat

Admninistrator

Admninistrator

M/
R

Monitorizare

M/
R
Monitorizare
Admninistrator

M
S/
M

Admninistrator

-Depasirea bugetului aprobat


-Achizitii ce nu se justifica
Admninistrator

S/
M
S

S/
M
Monitorizare
Admninistrator

S/S

S/S

S/S

S/S

S/S

S/S

S/S

Admninistrator

S/S

S/
M

Monitorizare
Admninistrator

S/S

S/S

De cate ori este


nevoie

-controlul
permanent
al
obiectivelor din programul de
achizitii

De cate ori este


nevoie

-se verifica referatul de


justificare intocmit pentru
achizitie
-se verifica permanent sumele
disponibile

De cate ori este


nevoie

-se
controleaza
preturile
trecute in referatul de estimare
si se compara cu preturile
existente pe piata
- se verifica calculul trecut in
referatul de estimare

De cate ori este


nevoie
De cate ori este
nevoie

-se controleaza mod de


intocmire a Procesului Verbal
intocmit de Comisia de
Evaluare a Achizitiei publice
-participarea
la
cursurile
organizare
in
dome-niul
achizitiilor publice

De cate ori este


nevoie
De cate ori este
nevoie

Monitorizare

-Aplicarea gresita a criteriului de


selectiei a ofertei
-Nerespectarea
criteriului
de
selectie a ofertei
-Evaluarea gresita a ofertelor

M
Monitorizare

9.Evaluarea
eronata
ofertei si stabilirea
ofertantului castigator

De cate ori este


nevoie

-Existenta unor erori de selectie


-Interpretarea incorecta a unor
documente

-Evaluarea ofertelor de un personal


nespecializat

S/S

De cate ori este


nevoie

M/
M

Admninistrator

8. Constituirea eronata
a comisiei de selectie a
ofertelor

-Estimarea gresita a procedurii


-Selectarea gresita a procedurii

-Lipsa documentelor de calificare


ale ofertantilor
-Primirea de propuneri tehnice si
financiare
incomplete
sau
necorespunzatoare
-Primirea de oferte peste termenul
limita

-solicitare
permanenta
a
sumelor disponibile
-orice achiziie va fi nsoit
de
referate
justificative
aprobate de ordonator

S/R

Monitorizare

7. Intocmirea eronata a
documentelor pentru
elaborarea
si
prezentarea ofertei

Monitorizare

Monitorizare

Admninistrator

6. Selectarea gresita a
procedurii de atribuire
a contractului

anual

Monitorizare

Monitorizare
5 Estimarea eronata a
valorii contractelor

-analiza
obiectiv
a
necesarului
solicitat
de
compartimente
- orice achiziie va fi nsoit
de
referate
justificative
aprobate de ordonator
- solicitarea permanent a
sumelor disponibile

S/
M

-controlul
documentatiilor
depuse, care trebuie sa
corespunda cu cele solicitate
in caietul de sarcini
-verificarea datei de primire a
ofertei data care trebuie
inscrisa in documentatie
-controlul
riguros
al
documentatiei si exclude-rea
celor care nu corespund

De cate ori este


nevoie

De cate ori este


nevoie

-sa se verifice ca in Decizia de


constituire a comisiei sa se
numeasca persoane cu abilitati
in domeniu
Monitorizare

10. Atribuirea eronata a


contractului
de

-Contractul nu este inclus in


Programul Anual
-Fondurile nu sunt asigurate

Admninistrator

S/

controlul ofertelor care trebuie

achizitie publica

-Obiectul
corespunde
solicitate

contractului
nu
cerintelor tehnice

Monitorizare

Monitorizare
Aprovizionri
Administrati cu produse, sere
vicii i lucrri

11.
Incheierea
cu
greseli a contractului
de achizitii publice

12.Receptia
eronata
cantitativa si calitativa
a
produselor
comandate

-Valoarea contractului este mai


mare decat cea din oferta
-Lipsa unor clauze contractuale
importante
-Contractul nu este datat si semnat
de reprezentantii legali
-Contractul nu poata vize CFPP

Admninistrator

sa corespunda cu formulele
din fisa de date a achizitiei
-verificarea
hotararilor
Comisiei de evaluare de
seviciul Audit

R
S/
M

Admninistrator

Admninistrator

-controlul
referatului
de
necesitate
in
momentul
aprobarii lui
-verificarea programului de
achizitie
-verificarea prevederilor din
caietul de sarcini

S/S

S/S

S/S

S/S

Neconformitate privind cantitatea


si calitatea produselor comandate
S/R
-verificarea clauzelor din
contractul de achizitie inclusiv
anexele
-controlul
juridic
al
prevederilor din contractul de
achizitie
-controlul intern periodic
-verificarea
dosarului
achizitiei publice, imediat
dupa incheierea derularii
achizitiei

-Facturi intocmite gresit


13. Facturi intocmite
gresit

S/R
-Neincadrarea in consumuri
-Consumuri nejustificate
S/R

14.Eliberarea gresita
din ma-gazie a bunurilor

Verificarea
contractului
-Verificarea
ofertantului

-controlul
intocmire
anularea
eronat

clauzelor
bonitatii

modului
de
al facturilor si
celor
intocmite

-controlul lunar si masuri


limitative
-controlul
periodic
al
consumurilor si stocurilor
Administrati 3. Indeplinirea
e
atributiilor
zilnice

15.
Neindeplinirea
activitatilor zilnice

Inexistenta unor proceduri

Coordinator,
persoana
responsabila

S/S

Tratarea
rsicului

- intocmirea procedurilor
scrise
- exercitarea permanenta a
controlului ierarhic, desemnarea persoanei
resposabile ;

-.evaluarea performantelor
realizate de fiecare salariat;

De cate orie ste


nevoie

Se va
evalua ori
de
cte ori
apar
modificr
i

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT
Secretariat

ntocmirea
Registrului de
intrare-ieire
(coresponden)
ntocmirea
Registru lui de
eviden acte de
studii

ntocmirea
Registrului de
eviden a
deciziilor
ntocmirea
Registrului de
eviden
contracte de
munc
ntocmirea
Registrului
eviden sigilii i
tampile
ntocmirea
Registrului de
eviden a
elevilor i
precolarilor
ntocmirea
Registrului de
eviden a
salariailor
format electronic
ntocmirea
Registrului
inventar-arhiv
Conducerea
activitii
Organizarea
sistemului
de
raportare
a
datelor

Fiabilitatea
sistemului
informatic

Organizarea
efectuarea
arhivrii
documentelor

si

1.Inexistena sau pierderea


registruluii de intrri-ieiri

Neglijen n pstrarea registrului

secretar

M-M

Tratarea
riscului

Verificarea existenei registrului

nceput de
an colar

nceput de
an colar

S-S

2.Completarea eronat a
registrului fr respectarea
rubricaiei acestuia
3.Inexistena sau pierderea
registrului

Lipsa unui program de instruire

secretar

M-M

Monitori
zare

Verificare completare registru

nceput de
an colar

nceput de
an colar

S-D

Neglijen n pstrarea registrului

secretar

M-M

Tratarea
riscului

Verificare existen registru

nceput de
an colar

nceput de
an colar

S-S

4.Nedesemnarea persoanei
responsabile cu completarea
registrului
5.Completarea incorect a
registrului
6.Inexistena sau pierderea
registrului
7.Completarea incorect a
registrului
8.Nedesemnarea persoanei
responsabile cu completarea
registrului
9.Nenregistrarea contractelor
de munc
10.Completarea eronat a
datelor de ieire din uz a
tampilei

Lips informare

director

M-M

Tratarea
riscului

Verificare existenta decizie

nceput de
an colar

nceput de
an colar

S-S

Lipsa unui program de instruire

secretar

M-M

Verificare completare registru

S-S

M-M

S-S

Lipsa unui program de instruire

secretar

M-M

S-S

Lips informare

director

M-M

nceput de
an colar
nceput de
an colar
nceput de
an colar
nceput de
an colar

secretar

nceput de
an colar
nceput de
an colar
nceput de
an colar
nceput de
an colar

Neglijen n pstrarea registrulu

Monitori
zare
Tratarea
riscului
Monitori
zare
Tratarea
riscului

S-S

Lipsa unui program de instruire

secretar

M-M

Verificare registru

S-S

M-M

nceput de
an colar
nceput de
an colar

secretar

nceput de
an colar
nceput de
an colar

Lips program instruire

Monitori
zare
Monitori
zare

S-S

11.Neactualizarea datelor
privind micarea elevilor i
precolarilor

Lips informare

secretar

M-M

Monitori
zare

Verificare registru

nceput de
an colar

nceput de
an colar

S-S

12.Neactualizarea datelor i
transmiterea lor n format
electronic (revisal) la ITM

Lips program instruire

secretar

M-M

Monitori
zare

Verificare transmitere date

De cte ori
exist
modificri

Sfrit de
an colar

S-S

Transmitere
a datelor

13.Inexistema unei proceduri


operaionale referitoare la
activitatea de arhivare
14.Nerepartizarea
corespondenei n dosarele
15.Inexistena bazei de date
reale i corecte

Lips informare

secretar

M-M

Tratarea
riscului

Verificare existen procedur

Inceput an
colar

nceput de
an colar

S-S

Se va
ntocmi
procedura

Lips informare

secretar

M-M

Verificare repartizrii corespondenei

Permanent

permanent

S-S

Lips informare

secretar

M-M

Monitori
zarea
Monitori
zare

Verificare periodic a exisenei bazei


de date.

permanent

permanent

M-M

16.Netransmiterea raportrilor
n termenele stabilite
17.Neactualizarea bazei de date
cu date recente i reale

Lips informare

secretar

M-M

Verificarea transmiterii raportrilor

S-S

M-M

nceput an
colar
permanent

secretar

De cte ori
este necesar
permanent

Lips informare

Tratarea
riscului
Monitori
zare

S-S

18.Nepregtirea persoanei
implicate in sistemul informatic

Lips fonduri

director

M-M

Tratarea
riscului

verificare

De cte ori
este necesar

S-S

19.Neraportarea datelor n
sistem informatic

Lips informare

secretar

M-M

Monitorizare

verificare

De cte ori
este necesar

S-S

20.Nerespectarea cadrului
normativ i procedural privind
arhivarea documentelor
21.Neinstruirea persoanelor cu
atribuii de arhivare

Lips inforrmare

secretar

M-M

Tratarea
riscului

verificare

S-S

Lips fonduri

director

M-M

Tratarea
riscului

verificare

La sfritul
anului
colar
De cte ori
este nevoie

S-S

22.Neasigurarea unui spaiu


corespunztor arhivrii.

Lips spaiu adecvat

director

M-M

Tratarea
riscului

Verificare spatii

De
cte
ori
este
necesar
De
cte
ori
este
necesar
La sfitul
anului
colar
De
cte
ori
este
nevoie
La
nceputul
anului
colar

S-S

Verificare existen registru


Verificare completare registru
Verificare existen decizie

Verificare registru

Verificare

La
nceputul
anului
colar

Se
va
achiziiona
registru

Se va
achizitiona
Registru
Se va
ntocmi
decizia

Achiziiona
re registru
Se va
ntocmi
decizia

Se va
realiza baza
de date
Actualizare
baza de
date
Participare
la cursuri

Participare
la cursuri

ACTIVITATEA DIDACTICA

Denumire
Zone de risc
(domeniu,
comparti
ment)

1
CURRICU
LUM

Obiective

2
Implementa
rea viabil a
curriculumului si
programului
grupei
pregtitoare
n
concordan
cu
cerinele i
particularit
ile de
vrst,
psihosocial
e i
individuale
ale elevilor.
Elaborarea
Ofertei
educational
e n
concordant
cu
programele
scolare n
vigoare,
cerintele
educabililor
si nevoile
comunittiiii
.
Personaliza
rea
procesului
instructiveducativ
prin oferta
variat de
programe
colare
pentru
opionale.
Asigurarea
concordant
ei dintre
,,curriculum
ascuns si
cel formal.

Denumirea Activiii
Corespun
zatoare
Obiecti
velor

3
Asigurarea i dotarea
corespunztoare a spaiilor
destinate activittilor grupei
pregtitoare.
Proiectarea i planificarea eficient
a activitilor.
Asigurarea materialului didactic i
auxiliar necesar desflurrii optime
a activitilor.
Proiectarea i planificarea
complet, eficient i aplicabil a
activitii didactice pentru CN i
CD.
Asigurarea materialului didactic i
auxiliar necesar.
Asigurarea materialului curricular
(planuri de nvmnt, programe
colare, auxiliare curriculare,
manuale, caiete de lucru, ghiduri
de aplicare, culegeri de probleme,
ndrumtoa
re, softuri educaionale.

Imp
act

Ex
pu
ner
e

Strategia
adoptata
pentru
risc
(actiuni
pentru
tratarea
riscurilor)

10
Monitorizare
Elaborare proceduri
Asigurarea
formrii
cadrelor
didactice
Proiecte finanate din afara bugetului
colii (pentru acoperirea cheltuielilor
de infrastructur, material didactic,
consumabile, auxiliare).
Asigurarea unui climat socioprofesional adecvat.

Risc inerent
Descrierea
riscului

Circumstanele
care
favorizeaz
aparitia
riscului

Respo
nsabil
cu
gestion
area
riscului

Proba
bilitate

Ineficienta adaptare a nevoilor educabililor


gupelor pregtitoare la oferta curriculum-ului
i a programului de activiti

Infrastructur
necorespunz
toare.

Lipsa materialelor didactice i auxiliare


pentru implementarea corect i eficient a
programului.

Stres profesional

Oferta colii nu satisface nevoile tutror


educabililor (opiunile se fac n funcie de
aceasta).

Noutatea
programului si
insuficienta
formare a
cadrelor
didactice.

Insuficienta adaptare i diversificare a CDSului la cerinele i solicitrile elevilor poate


scdea motivaia pentru nvare precum i
interesul pentru aceast unitate de
nvmnt.

Factorul de timp
diminuat

CMCI
CEAC
Direct
orul
scolii
Respo
nsabil
Comisi
a
pentru
Curric
ulum

SR

MFR

MR

SM

Lipsa unor
materiale i
precizri
concrete
MECTS.
Fluctuaia
personalului

Baza material
existent nu
permite
realizarea
tuturor
solicitrilor.
Disponibilitate
sczut a
prinsilor pentru
problemele i
nevoile propriilor
copii.

Monitorizare
Elaborare proceduri
Asigurarea
formrii
cadrelor
didactice
Proiecte finantate din afara bugetului
scolii (pentru acoperirea cheltuielilor
de infrastructur, material didactic,
consumabile, auxiliare).
Asigurarea unui climat socioprofesional adecvat.
Accesarea sii implementarea unor
proiecte viabile si benefice.
Realizarea unei siferte educationale
personalizate sii eficiente.

Neimplicarea
cadrelor
didactice n
proiecte
internationale si
de finantare.
Lipsa dotrilor
TIC i AEL
corespunztoare
nevoilor.
Uzura moral
avansat a unor
materiale i
echipamente
didactice.
Folosirea
insuficient a
echipamentelor
moderne.

10

Instrumentele
de
control
intern

11
Fie
urmrire
riscului

Terme
nul
de
punere
in
opera

12
de
a

Formular
identifi
care risc
Baza
de
calcul pentru
evaluarea
riscurilor

Data
ultimei
revizuiri
si stadiul
actiunii

13

Risc rezidual
la data ultimei revizuiri

Prob

Im
pact

Expu
nere

14

15

16

Even
tuale
riscuri
secun
dare

17

RESURSE
UMANE

Asigurarea
unei
ncadrri
corespunz
toare, cu
personal
didactic
calificat i
dispus
pentru
formare
continu.
Atragerea
unui numr
mare de
elevi pentru
asigurarea
tuturor
posturilor
cadrelor
didactice
titulare i
meninerea
prestigiului
activitii
colii.
Crearea
unor relaii
interperson
ale care s
favorizeze
un climat
educaional
deschis,
stimulativ.

Mentinerea posturilor si realizarea


unei ncadrri corespunztoare.
Acoperirea catedrelor
/orelor vacante cu personal
didactic bine pregtit si cu
disponibili
tate pentru implicarea activ n
viata scolii.

Scderea alarmant a numrului de elevi si


implicit a numrului de ore/ catedre
(restrngere de activitate, cumularea
claselor, existenta suplinitorilor).
Acoperirea partial si/sau inadecvat a unor
posturi/catedre.
Imposibilitatea desfsurrii optime a unor
activitti din lips de personal.

Atragerea elevilor din alte circums


criptii printr-o ofert educaional
variat si atractiv.

Management
deficitar la
nivelul unor
cadre didactice
i responsabili
de catedr.

Evitarea transferului elevilor la alte


unitti scolare prin oferirea unui act
educational de calitate.

Stresul
profesional.

Mentinerea si implicarea activ a


Asociatiei Printilor si comitetelor
de printi.

Conservatorism
i rezisten la
schimbare.

Realizarea unor parteneriate


viabile cu comunitatea, agenti
economici si alte instituii.

Slaba pregtire
i implicare a
cadrelor
didactice
debutante

CMCI
CEAC
Direct
orul
colii
Respo
nsabil
Comisi
a
pentru
Curric
ulum
Respo
nsabili
comisii
metodi
ce

FR

RFR
SM

MM

MM

FR

RFR

RR

MR

Monitorizare
Elaborare proceduri
Asigurarea
formrii
cadrelor
didactice
Asigurarea
unei
ncadrri
corespunztoareProiecte finanate
din afara bugetului colii (pentru
acoperirea
cheltuielilor
de
infrastructur,
material
didactic,
consumabile, auxiliare).
Asigurarea unui climat socioprofesional adecvat.
Accesarea i implementarea unor
proiecte viabile i benefice.
Realizarea unei oferte educaionale
personalizate i eficiente

Fie
urmrire
riscului

de
a

Formular
identifi
care risc
Baza
de
calcul pentru
evaluarea
riscurilor

Disponibilitate
sczut a
prinilor pentru
problemele i
nevoile propriilor
copii.
Migrarea
prinilor/copiilor
n strintate.

Identificare
a unor
parteneri i
posibili
finanatori
care s
contribuie la
proiectele
educaional
e n
beneficiul
colii.

Criza de timp a
prinilor datorit
actualei situaii
economice
reduce
participarea
familiei n viaa
colar, cu
implicaii att n
relaia profesorelev ct i n
performana
colar a
elevilor.
Lipsa din
schema de
ncadrare a unui
administrator de
reea i a unui
psiho-pedagog.

Asigurarea
strii fizice
a spaiilor i
ncadrarea
n normele
de
securitate i
igien
corespunz
toare.
Asigurarea
funcionalit
ii optime a
cabinetelor,
laboratoarel
or, slii de

Media ridicat
de vrst a
personalului
didactic.

Slaba motivare
financiar.

Implicarea
activ a
prinilor n
viaa colii.

RESURSE
MATERIALE
SI FINAN
CIARE

Fluctuaia
personalului.

Administrarea necorespunztoare a
resurselor materiale i financiare existente.
Efectuarea lucrrilor de renovare,
reparaii i igienizare necesare.
Verificarea, nnoirea i mbunti

Existena unui
buget redus i
nesigur.

Lipsa fondurilor necesare.


Degradarea spaiilor colare datorit lipsei
fondurilor pentru reparaii,

Fonduri bneti
insuficiente
pentru

CMCI
CEAC
Direct
orul
colii
Respo
nsabili

11

Monitorizare
Elaborare proceduri
Stabilirea
priritilor

pentru

Fie

de

sport, slii
de festiviti
i celorlate
spaii
destinate
activitii
elevilor i
cadrelor
didactice.
Reactualiza
rea fondului
de manuale
i fondului
de carte al
bibliotecii n
concordan
cu
cerinele i
nevoile
actelor
educaional
e.
Asigurarea
unei baze
materiale
funcionale
i
corespunz
toare
tuturor
demersurilo
r didactice.

rea instalaiilor i dotrilor din toate


spaiile colii.

ntreinere i lipsei personalului de


ntreinere.

Achiziiona
rea de manuale,
cri, auxiliare.
enciclopedii etc. necesare
desfurrii optime a ctivitilor
didactice i perfecionrii
dasclilor.

Diminuarea contiinei morale a elevilor


privind pstrarea i ntreinerea spaiilor i
bunurilor colii.
Ritmul accelerat al schimbrilor tehnologice
favorizeaz uzura rapid a echipamente
lor existente.

stimularea
cadrelor
didactice
i
achiziionarea
materialelor
i
echipamentelor
necesare.
Lipsa spaiilor de
depozitare
a
materialelor (la
nivelul comisiilor

Recondiio
narea materialului didactic existent
i achiziiona
rea de materiale i softuri
educainale corespunz
toare i performante.

metodice).

Stabilirea prioritilor, accesarea


unor proiecte de finanare,
atragerea de parteneri viabili
sponsori, donaii.

didactice i
elevilor pentru
meninerea n
stare de
funcionare a
bazei materiale
i spaiilor colii
i pentru
dezvoltareapatri
moniului unitii
de nvmnt.

Absena unor
proceduri de
responsabilizare
a cadrelor

Implementa
rea unor proiecte de autofinana
re.

comisii
metodi
ce
Respo
nsabil
Comisi
e
formar
e
Consili
er
educat
iv
Respo
nsabili
proiect
e
i
parten
eriate
Respo
nsabil
Comisi
a
pentru
prini

RR

RR

MR

Situaia
economic i
social actual.
Lipsa unor
proiecte de
finanare.

Organizare
a unor
ntlniri
periodice cu
Comitetul
Consultativ
al
prinilor ,
suplimentat
e de
consultaii
individuale
cu acetia
i activitile
de la
,,coala
Prinilor.

RELAII
LE CU
COMUNITATE
A I

Dezvoltarea
relaiilor
profesorelev-printe
prin
intermediul
activitilor
extracolar
e i
stabilirea
unor

Organizarea defectuoas a activitilor de


parteneriat poate de conduce la diminuarea
sau inversarea rezultatelor scontate.
ntlniri semestriale cu Comitetul

Comunicare
defectuoas
Slabe legturi de
parteneriat cu

CMCI
Direct
orul
colii
Admini

Implicarea cadrelor didactice i


elevilor n recondiionarea,
confecionarea, mbuntirea
materialelor didactice i pstrarea
corespunztoare a spaiilor.
Implicarea comitetelor de prini n
managerierea, asigurarae i
gestionarea bunurilor i necesarului
slilor de clas i celorlate spaii
colare.
Creterea bugetului Asociaiei
Prinilor prin sponsorizri, donaii,
proiecte interne de finanare
extrabugetar.
Demersuri privind angajarea
personalului de ntreinere necesar.

ngheareapostu
rilor personalului
nedidactic
auxiliar.

Gestionare
a eficient a
bugetului i
atragerea
de fonduri
extrabugeta
re n
beneficiul
desfurrii
activitilor
formale i
nonformale.

gestionarea eficient a bugetului.


Proiecte finanate din afara bugetului
colii.
Asigurarea unui climat socioprofesional adecvat.
Accesarea i implementarea unor
proiecte de finaare viabile i
benefice.

FR

12

RFR

urmrire
riscului

Formular
identifi
care risc
Baza
de
calcul pentru
evaluarea
riscurilor

ACTIVITATEA
EDUCATIV

contacte cu
diverse
instituii
pentru
relizarea
acestora.

consultativ al prinilor.
Proiectarea i derularea
programului de activiti
extracolare semestrial.
Proiectarea eficient a activitilor
din sptmna ,,coala Altfel.

Organizare
a unor
ntlniri
periodice cu
reprezentan
ii poliiiei n
scopul
prevenirii
delincvenei
juvenile.
Stabilirea
unei bune
colaborri i
pareneriate
vibile cu
administrai
a
local i
comunitate,
ONG-uri i
alte
instituii,
prini.
Realizarea
i
implementa
re unor
proiecte de
parteneriat
educaional
i
transpunere
a acestora
n activiti
extracolar
e variate.

Eficientizarea activitii Asociaiei


Prinilor.
Colaborarea concret ntre
coordonatorii de programe,
director i partenerii educaionali.
Responsabilizarea elevilor prin
sarcini concrete i o ofert
atractiv a activitii educative.

Nivelul de educaie i timpul limitata al


prinilor poate conduce la dezinteres i
slaba implicare n viaa colii.
Instabilitatea la nivel social i economic a
instituiilor partenere diminueaz implicarea
concret i benefic a acestora.
Bugetul redus poate anula sau micora
capacitatea de organizare i derulare a
activitilor educative.

ONG-uri.
Puine activiti
desfurate n
coal implic
coparticiparea
prinilor.
Uneori
informarea este
retroactiv:
partenerii
educaionali nu
sunt implicai n
proiectarea
activitilor, ci
sunt - eventual
invitai s
participe la
activitate sau
informai despre
ceea ce s-a
realizat.
Absena unei
proceduri clare
referitoare la
modul n care
coala i prinii
mprtesc
responsabilitate
a privind
comportamentul
elevilor n cadrul
activitilor
colare i
extracolare.

Site-ul colii nu
este permanent
actualizat.

straia
colii
Consili
ul de
Admini
straie
Respo
nsa
bilii de
comisii
Asocia
ia
Prinil
or

FR

CMCI
Direct
orul
colii
Respo
nsa
bilii de
comisii
Coord
onatori
de
progra
me i
proiect
e
Consili
erul
educat
iv
Asocia
ia
Prinil
or

R
-FR

Monitorizare
Elaborare proceduri
Proiecte finanate din afara bugetului
colii.
Asigurarea unui climat socioprofesional adecvat.
Accesarea i implementarea unor
proiecte de finaare viabile i
benefice i implementarea unor
proiecte valoroase de parteneriat
educaional.

Fie
urmrire
riscului

de
a

Formular
identifi
care risc
Baza
de
calcul pentru
evaluarea
riscurilor

Fie
urmrire
riscului

de
a

Formular
identifi
care risc
Baza
de
calcul pentru
evaluarea
riscurilor

Implicarea
superficial a
unor cadre
didactice
Lipsa fondurilor
ngreuneaz/
anuleaz
organizarea
activitilor
extracolare.

13

S-ar putea să vă placă și