Sunteți pe pagina 1din 105

IMPLEMENTAREA ȘI

DEZVOLTAREA SISTEMULUI
DE CONTROL INTERN
MANAGERIAL

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
AȘTEPTĂRI

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din
Fondul Social European.
TEME DE DEZBATERE

1. Noțiuni
generale
7.
Dezvoltarea 2. Elemente
durabilă, de noutate
egalitatea de introduse de
șanse și O.S.G.G. nr.
protecția 4. Standardele de 600/2018
mediului control intern
managerial de la
implementare la
6. Rolul și dezvoltare
influențele
auditului intern în 3. Cadrul
sistemul de organizatoric
control intern
managerial
5. Raportarea
rezultatelor

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
1. NOȚIUNI GENERALE

1.1. Legislație aplicabilă în domeniul sistemului de control


intern managerial
1.2. Necesitatea implementării sistemului de control intern
managerial

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
1.1. Legislație aplicabilă

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018


privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice
” Art. 2. - Conducătorul fiecărei entităţi publice dispune, ţinând
cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi de
funcţionare, precum şi de standardele de control intern
managerial, măsuri necesare pentru implementarea şi
dezvoltarea sistemului de control intern managerial.”

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
1.1. Legislație aplicabilă

Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern


managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
”ARTICOLUL 4
Obligațiile conducătorului entității publice în domeniul controlului
intern managerial; cerințele controlului intern managerial
(1) Conducătorul entității publice trebuie să asigure elaborarea,
aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice,
reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de
evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de
control intern managerial.”
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
1.2. Necesitatea implementării SCIM

1. Atingerea obiectivelor generale și specifice ale entității


publice;
2. Managementul riscurilor;
3. Coordonarea activităților în sensul menținerii modalității
unitare de luare a deciziilor;
4. Alinierea la cerințe europene și naționale.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
2. NOUTĂȚI INTRODUSE DE O.S.G.G. NR. 600/2018

Creșterea gradului de conțientizare privind


implementarea SCIM

Conștientizarea întregului personal

Implicarea activă

Responsabilizarea personalului în raport cu poziția


ocupată
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
2. NOUTĂȚI INTRODUSE DE O.S.G.G. nr. 600/2018

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
2. NOUTĂȚI INTRODUSE DE O.S.G.G. NR. 600/2018 (1)

Revizuirea componenței Comisiei de monitorizare


 Membrii – conducătorii compartimentelor de la primul nivel de
conducere;
 Președintele Comisiei de monitorizare – conducătorul entității
publice sau altă persoană cu autoritate;
 Statutul auditorilor interni;
 Abordările privind entitățile publice locale de mici dimensiuni.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
2. NOUTĂȚI INTRODUSE DE O.S.G.G. NR. 600/2018 (2)

Clarificări cu privire la rubricile Programului de dezvoltare a


sistemului de control intern managerial
 Obiectivele entității publice în domeniul SCIM;
 Obiectivele se fixează în funcție de nivelul de dezvoltare al SCIM;
 Formarea profesională.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
2. NOUTĂȚI INTRODUSE DE O.S.G.G. NR. 600/2018 (3)

Eliminarea Echipei de gestionare a riscurilor


 Schimbări în structura responsabilităților Comisiei de
monitorizare;
 Noi responsabilități pentru secretariatul tehnic;
 Raportarea privind gestionarea riscurilor.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
2. NOUTĂȚI INTRODUSE DE O.S.G.G. NR. 600/2018 (3)

Clarificarea etapelor

Managementul riscurilor

Abordare flexibilă, fără Eliminarea setului de


constrângeri documente obligatorii

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
2. NOUTĂȚI INTRODUSE DE O.S.G.G. NR. 600/2018 (4)

Flexibilizarea modului de abordarea a procedurării activităților:


- renunțarea la model;
- abordarea integrată a SCIM cu alte sisteme de management

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
2. NOUTĂȚI INTRODUSE DE O.S.G.G. NR. 600/2018 (5)

Sistemul de monitorizare a performanțelor


- se adaptează dimensiunilor și specificului activităților desfășurate
în cadrul fiecărui compartiment în parte;
- scopul final al monitorizării performanțelor este informarea
conducerii entității pblice cu privire la realizarea obiectivelor
propuse

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
2. NOUTĂȚI INTRODUSE DE O.S.G.G. NR. 600/2018 (6)

Raportarea privind stadiul implementării sistemului de control intern


managerial la nivelul entității publice s-a simplificat, fiind necesară o
singură raportare (anuală) asupra SCIM.

Pentru ordonatorii principali de credite (autoritățile publice centrale)


se introduce din anul 2018, obligativitatea raportării privind stadiul
implementării SCIM, online, prin intermediul unei platforme.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
2. NOUTĂȚI INTRODUSE DE O.S.G.G. NR. 600/2018 (7)
Standarde de control intern managerial

Conformare
Adaptarea
cu Cadrul
conform
1. Clarificarea
cerințelor
2.
prevederilor 3. general
revizuit al
legislative
COSO

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
2. NOUTĂȚI INTRODUSE DE O.S.G.G. NR. 600/2018 (8)

Anexele au fost modificate prin:


- eliminarea modelului de procedură;
- introducerea unui nivel intermediar de conformitate;
- clarificarea întrebărilor din chestionar;
- reformularea informațiilor asupra cărora raportează anual
conducătorul entității publice.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
2. NOUTĂȚI INTRODUSE DE O.S.G.G. NR. 600/2018 (9)

S-au introdus abordări distincte aplicabile entităților publice locale de


mici dimensiuni:
- Comisia de monitorizare,
- procedurarea activităților,
- autoevaluarea SCIM.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
3. CADRUL ORGANIZATORIC

3.1. Înființarea Comisiei de monitorizare


3.2. Componența Comisiei de monitorizare
3.3. Atribuțiile principale ale Comisiei de monitorizare
3.4. Asigurarea activităților de secretariat în cadrul
Comisiei de monitorizare
3.5. Etapele implementării sistemului de control intern
managerial
3.6. Programul de dezvoltare SCIM

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
3.1. Înființarea Comisiei de monitorizare

O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului


intern managerial al entităţilor publice
„Art. 3. (1) În vederea monitorizării, coordonării și îndrumării
metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de
control intern managerial, Conducătorul entității publice
constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuții în
acest sens, denumită Comisia de monitorizare”

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
3.2. Componența Comisiei de monitorizare

 Persoane cu funcții de conducere de la primul nivel de


conducere/ care reprezintă fiecare dintre compartimentele din
cadrul entității publice.

 Conducerea Comisiei poate fi asigurată de conducătorul


entității publice sau prin delegare de către un angajat aflat în
primul nivel de conducere.

 Auditorii interni pot fi invitați permanenți la ședințele de


lucru fără a fi membri ai Comisiei de monitorizare.
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
3.3. Atribuțiile principale ale Comisiei de monitorizare

Monitorizează

Coordonează Îndrumă

Elaborează Programul

Coordonează
Stabilirea obiectivelor Stabilirea indicatorilor
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
3.3. Atribuțiile principale ale Comisiei de monitorizare

Coordonează
Inventarierea activităților Procedurarea/ revizia
procedurale procedurilor

Coordonează
Identificarea și inventarierea funcțiilor
Stabilirea măsurilor de control
sensibile

Organizează procesul de management al riscului

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
3.3. Atribuțiile principale ale Comisiei de monitorizare

Analizează

Supune aprobării raportările


Avizează
asupra SCIM

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
3.3. Atribuțiile principale ale Președintelui Comisiei de monitorizare

• Convoacă • Analizează • Analizează

Program de dezvoltare
membrii; programul; procedurile;
• Conduce • Avizează • Avizează
ședințele; programul. procedurile.

Proceduri
Ședințele

• Aprobă
minutele.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
3.3. Atribuțiile principale ale Președintelui Comisiei de monitorizare

• Analizează și • Analizează și • Analizează și


avizează RR pe aprobă:

Monitorizarea performanțelor
aprobă
Managementul riscurilor

entitate; Situația
• Analizează și Informarea sintetică a
avizează Planul privind rezultatelor
monitorizarea

Raportare
de autoevaluării
implementare a performanțelor. și Situația
măsurilor;
centralizatoare
• Analizează și
aprobă
;
Informarea • Analizează
privind și avizează
gestionarea Raportul.
riscurilor.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
3.4. Asigurarea activităților de secretariat în cadrul Comisiei de
monitorizare (Secretariat Tehnic)
• Elaborează;
• Transmite;
Ședințe • Păstrează documentația aferentă ședințelor.

• Analizează conformitatea procedurilor documentate


Proceduri cu regulile stabilite.

• Elaborează RR pe entitate;
• Propune profilul de risc și limita de toleranță;
Riscuri • Elaborează Planul de implementare a măsurilor.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
3.4. Asigurarea activităților de secretariat în cadrul Comisiei de
monitorizare (Secretariat Tehnic)

• Elaborează Informarea privind gestionarea riscurilor.


Riscuri

• Elaborează Informarea privind monitorizarea


Perfor- performanțelor.
manțe

• Elaborează întreaga documentație necesară raportării


Raporta- progreselor în domeniul SCIM.
re

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
3.5. Etapele implementării sistemului de control intern
managerial
1. Stabilirea obiectivelor generale și specifice;
2. Stabilirea activităților și procedurilor;
3. Identificarea și gestionarea riscurilor;
4. Stabilirea modalității de dezvoltare a sistemului de control
intern managerial;
5. Managementul documentelor;
6. Stabilirea sistemului de monitorizare a desfășurării
activităților;
7. Autoevaluarea realizării obiectivelor;
8. Elaborarea Programului de pregătire profesională pentru
implementarea sistemului de control intern managerial.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
3.5. Etapele implementării sistemului de control intern
managerial

 Păreri?

 Discuții!

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
3.6. Programul anual de dezvoltare a SCIM – Studiu practic
privind completarea și actualizarea Programului

Elaborat în Cadrul Comisie


Document obligatoriu
de monitorizare

Program

Are la bază informațiile din Trebuie actualizat și


procesul de autoevaluare monitorizat

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
3.6. Programul anual de dezvoltare a SCIM – Studiu practic
privind completarea și actualizarea Programului

Obiectul studiului: orice entitate publică


Baza analizei: o perioadă de timp relevantă pentru a putea
identifica sincopele, necesarul de îmbunătățire și adaptabilitatea
la cerințele legislative
Finalitatea: proiectarea unui Program care să cuprindă, pentru
fiecare standard de control intern managerial, activități adecvate
pentru dezvoltarea acestuia în anul următor; apoi pentru fiecare
activitate în parte trebuie stabiliți responsabilii pentru ducerea la
îndeplinire și termenele în care să se realizeze acest lucru.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
3.6. Programul anual de dezvoltare a SCIM – Studiu practic
privind completarea și actualizarea Programului
Ce face Comisia de monitorizare referitor la Program:
- monitorizează gradul de îndeplinire a activităților,
- identifică sincopele,
- găsește soluţiile adecvate pentru corectarea deviaţiilor şi
pentru revenirea la calea prestabilită.
Când acționează Comisia de monitorizare:
- lunar;
- trimestrial;
- semestrial;
- anual, în funcţie de termenele stabilite pentru realizarea
măsurilor.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
3.6. Programul anual de dezvoltare a SCIM – Studiu practic
privind completarea și actualizarea Programului

Actualizarea Programului anual poate fi determinată de:


- modificări legislative,
- modificări structurale/ organizatorice.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
3.6. Programul anual de dezvoltare a SCIM – Studiu practic
privind completarea și actualizarea Programului

Cum stabilim obiectivele entității publice în domeniul SCIM?


Pe ce anume trebuie să ne bazăm?
 Idei?
 Propuneri?
 Discuții!

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
3.6. Programul anual de dezvoltare a SCIM – Studiu practic
privind completarea și actualizarea Programului
Obiectivele entității publice în domeniul controlului intern
managerial - Exemple -:
1) Creșterea numărului de standarde implementate;
2) Îmbunătățirea capacității de reacție a entității publice în
raport cu riscurile care se pot materializa;
3) Îmbunătățirea procesului de procedurare a activităților prin
revizia periodică a procedurilor aferente activităților ale căror
acte de reglementare au suferit modificări și completări;
4) Creşterea gradului de perfecționare profesională a
personalului implicat în dezvoltarea sistemului de control intern
managerial.
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
3.6. Programul anual de dezvoltare a SCIM – Studiu practic
privind completarea și actualizarea Programului

Recomandări pentru elaborarea Programului:


 Programul trebuie să aibă la bază obiectivele entității publice
în domeniul CIM;
 Programul trebuie să prevadă acţiuni de perfecţionare
profesională în domeniul CIM;
 Pentru toate standardele din Cod trebuie să prevăzute
activități care să determine implementarea sau dezvoltarea;

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
3.6. Programul anual de dezvoltare a SCIM – Studiu practic
privind completarea și actualizarea Programului

Recomandări pentru elaborarea Programului:


 Măsurile stabilite în Program trebuie atent selectate;
 Termenele stabilite trebuie să fie realizabile (nu exagerate);
 Responsabilităţile trebuie dezbătute şi asumate pentru a se
respecta principiul coordonării;
 Programul trebuie analizat şi aprobat de conducătorul entității
publice.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
3.6. Programul anual de dezvoltare a SCIM – Studiu practic
privind completarea și actualizarea Programului

Recomandări pentru elaborarea Programului:


 Monitorizarea Programul reprezintă o prioritate pentru
Comisia de monitorizare;
 Programul trebuie adus la cunoştinţa tuturor angajaţilor
entității publice;
 Rezultatele evaluării Programului trebuie diseminate în
cadrul entității publice.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
4. STANDARDELE DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
DE LA IMPLEMENTARE LA DEZVOLTARE
EVALUARE ȘI AUDIT:
Evaluarea SCIM; Auditul
intern

INFORMAREA ȘI COMUNICAREA:
Informarea şi comunicarea ;
Gestionarea documentelor;
Raportarea contabilă şi financiară

ACTIVITĂȚI DE CONTROL: Proceduri; Supravegherea;


Continuitatea activităţii

PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR: Obiective;


Planificarea; Monitorizarea performanţelor; Managementul riscului

MEDIUL DE CONTROL: Etica şi integritatea; Atribuţii, funcţii, sarcini; Competenţa,


performanţa; Structura organizatorică

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 1 Etica și integritatea

Pentru implementare Pentru dezvoltare


Elaborarea Codului de conduită Asigurarea luării la cunoștință a Codului de
conduită
Instituirea unui sistem de monitorizare a
respectării normelor de conduită
Desemnarea unui consilier de etică
Crearea unui cadru adecvat privind Actualizarea pe site-ul entității publice a
declararea averilor, a intereselor și a declarațiilor de avere, de interese și privind
bunurilor primite cu titlu gratuit de către bunurile primite cu titlu gratuit, precum și a
angajații entității publice codului de conduită
Crearea posibilității de a depune sesizări Crearea unui cadru adecvat de gestionare a
neregulilor semnalate la nivelul entității
publice

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 1 Etica și integritatea

Set de documente doveditoare ale implementării standardului:


 Cod de conduită;
 Postarea informațiilor pe Site intranet;
 Decizie de numire a consilierului de etică;
 Raport de monitorizare a respectării normelor de conduită la nivelul
entității publice întocmit de consilierul de etică;
 Procedură de sistem/ Ghid/ Instrucțiuni privind declararea averilor,
a intereselor, a bunurilor primite cu titlu gratuit (Declarații de avere,
de interese);
 Actul administrativ privind constituirea comisiei de inventariere a
bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol
in exercitarea mandatului sau a funcției;
 Act administrativ de constituire a comisiei de disciplină.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 2 Atribuții, funcții, sarcini

Pentru implementare Pentru dezvoltare


Elaborarea și actualizarea documentelor Publicarea pe site-ul entității publice a
organizatorice (ROF, fișe de post) ROF-ului actualizat
Completarea fișelor de post, cu atribuții în
domeniul controlului intern managerial
Crearea unui cadru organizatoric adecvat Prelucrarea documentelor organizatorice
identificării funcțiilor sensibile pe baza unor (ROF, ROI și fișe ale posturilor) cu toți noii
factori de risc, centralizarea lor și stabilirea angajați
politicii de gestionare a acestora
Realizarea inventarierii funcțiilor sensibile
Întreprinderea măsurilor de control pentru Monitorizarea gestionării corespunzătoare a
diminuarea riscurilor asociate funcțiilor funcțiilor sensibile și revizuirea dacă este
sensibile cazul a măsurilor de control stabilite

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 2 Atribuții, funcții, sarcini

Set de documente doveditoare ale implementării standardului


 Organigramă, ROF, RI;
 Postarea informațiilor pe Site intranet/ Proces verbal de luare
la cunoștință a prevederilor ROF, RI, obiectivelor generale,
obiectivelor specifice;
 Fișe de post;
 Procedură de sistem privind funcțiile sensibile;
 Listă funcții sensibile și salariați care ocupă aceste funcții la
nivelul compartimentului și al entității publice;
 Plan pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor
sensibile.
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 3 Competența, performanța

Pentru implementare Pentru dezvoltare


Pregătirea, organizarea și conducerea Asigurarea păstrării echilibrului între
procesului de recrutare a personalului în competențele angajaților și sarcinile
funcție de necesitățile concrete din cadrul încredințate acestora
entității publice Asigurarea recrutării personalului în baza
Asigurarea condițiilor necesare realizării unei evaluări care să pună de acord
anuale a evaluării performanțelor cunoștințele, abilitățile și experiența
profesionale individuale ale angajaților candidaților cu sarcinile/ atribuțiile
posturilor vacante
Elaborarea unui plan anual de pregătire Identificarea nevoii de pregătire
profesională pe baza nevoilor de formare profesională la nivelul entității publice
Diseminarea a cunoștințelor dobândite la Monitorizarea respectării planului anual de
cursurile de pregătire profesională perfecționare profesională

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 3 Competența, performanța

Set de documente doveditoare ale implementării standardului


 Plan de ocupare a posturilor;
 Fișe de post;
 Rapoarte/ fișe de evaluare a performanțelor profesionale
individuale;
 Raport de identificare a nevoilor de pregătire profesională;
 Plan de pregătire profesională la nivelul entității publice;
 Rapoarte de participare la cursuri de pregătire profesională/
Diplome/ Certificate.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 4 Structura organizatorică

Pentru implementare Pentru dezvoltare


Adaptarea structurii organizatorice a Asigurarea încadrării cu personal de
entității publice, nevoilor reale ale acesteia conducere și de execuție corespunzător din
și ducerii la îndeplinire a obiectivelor punct de vedere al competențelor
stabilite profesionale și manageriale pe care le
presupun posturile scoase la concurs
Actualizarea structurii organizatorice atunci
când apar schimbări esențiale în interiorul
sau exteriorul entității publice
Crearea cadrului necesar delegării în scris a Monitorizarea procesului de delegare a
atribuțiilor și competențelor competențelor și atribuțiilor și tratarea cu
celeritate a sincopelor
Asigurarea fluxurilor informaționale
corespunzătoare între compartimentele din
structura organizatorică

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 4 Structura organizatorică

Set de documente doveditoare ale implementării standardului


 Organigramă, Stat de funcții, Fișe de post;
 Analiza/situația nivelului de încărcare cu sarcini/ responsabilități
a personalului din cadrul compartimentelor entității publice;
 Analiza/ situația corelării între activitățile necesar de desfășurat
în cadrul entității publice (conform reglementărilor legale în
vigoare) și Organigramă;
 Procedură de sistem privind delegarea competențelor și
atribuțiilor;
 Acte administrative (Ordine, Decizii, Dispoziții) conform cărora
se realizează delegarea;
 Documente care să ateste luarea la cunoștință de către delegat a
competențelor și atribuțiilor delegate de către titularul postului.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 5 Obiective

Pentru implementare Pentru dezvoltare

Stabilirea obiectivelor generale ale entității Reevaluarea obiectivelor generale și


publice și a celor specifice ale specifice ținând cont de modificările
compartimentelor legislative și structurale care afectează
activitățile entității publice

Asigurarea diseminării informațiilor


referitoare la obiectivele generale ale
entității publice și specifice ale
compartimentelor, către toți angajații
indiferent de nivelul de încadrare al acestora

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 5 Obiective

Set de documente doveditoare ale implementării standardului


 Plan strategic instituțional/ Strategie de dezvoltare locală/ alt
document de management în care să fie cuprinse obiectivele
generale și obiectivele specifice;
 Stabilirea indicatorilor de performanță care să reflecte gradul
de îndeplinire a obiectivelor;
 Postarea informațiilor pe Site intranet;
 Analiză a obiectivelor specifice în concordanță cu
schimbările semnificative în activitate, bugetul alocat și
priorități.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 5 Obiective – Studiu practic - Propunere

Obiective Obiective
generale specifice

Cine le Cine le
propune? propune?

Cine le Cine le
aprobă? aprobă?

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 5 Obiective – Studiu practic - Propunere

Obiectiv specific 1: Creșterea numărului de participanți la


cursuri de pregătire profesională a angajaților entității
publice, în anul 2018, față de anul trecut, de la 50 la 65
Este obiectivul specific SMART?
 Idei;
 Propuneri;
 Discuții.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 5 Obiective – Studiu practic - Propunere

Proiectarea
• lucru pe echipe
obiectivelor SMART

Discutarea • dezbateri de
propunerilor grup

• stabilirea
Concluzii elementelor
relevante

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 6 Planificarea

Pentru implementare Pentru dezvoltare


Întocmirea strategiilor pe termen mediu și Prioritizarea, în planurile strategice și anuale
lung, în concordanță cu resursele posibil de întocmite și aprobate, a activităților, astfel
alocat încât să se asigure atingerea obiectivelor în
Planificarea anuală a activităților care condiții optime și raportate la resursele
determină realizarea obiectivelor specifice disponibile
ale entității publice în raport cu resursele
disponibile
Monitorizarea îndeplinirii planurilor
stategice și anuale
Monitorizarea permanentă a modului de Monitorizarea procesului de coordonare a
coordonare a deciziilor și acțiunilor deciziilor și acțiunilor compartimentelor
compartimentelor

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 6 Planificarea

Set de documente doveditoare ale implementării standardului


 Plan strategic instituțional/ Strategie de dezvoltare locală/ alt
document de management în care să fie cuprinse obiectivele
generale și obiectivele specifice;
 Plan operațional/ Evidență activități desfășurate pentru
atingerea obiectivelor specifice/ Plan de activitate, etc.;
 Buget aprobat, Plan de ocupare a locurilor de muncă, Plan
anual de achiziții publice, Plan de investiții;
 Minute ale întâlnirilor, semnături de luare la cunoștință a
deciziilor, orice alt document care să probeze că procesul de
coordonare a deciziilor și acțiunilor s-a derulat în mod
corespunzător.
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 7 Monitorizarea performanțelor

Pentru implementare Pentru dezvoltare


Elaborarea unui sistem de monitorizare a Urmărirea respectării regulilor stabilite prin
performanțelor adaptat dimensiunii și sistemele de monitorizare a performanțelor
specificului activității compartimentului instituite
Raportarea anuală a modului de atingere a Urmărirea modului de realizare a
obiectivelor specifice prin măsurarea obiectivelor specifice și a indicatorilor de
gradului de realizare a indicatorilor de performanță la nivelul fiecărui
performanță compartiment
Întocmirea informării privind monitorizarea
performanțelor la nivelul entității publice și
prezentarea acesteia conducătorului entității
Intervenția în timp util asupra indicatorilor Menținerea procesului de ajustare a
de performanță în sensul ajustării acestora indicatorilor de performanță, în situația în
atunci când apar deviații sau abateri de la care apar abateri față de țintele satbilite
rezultatele așteptate
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 7 Monitorizarea performanțelor

Set de documente doveditoare ale implementării standardului


 Ghid/ Plan/ Metodologie privind monitorizarea
performanțelor la nivelul compartimentelor;
 Rapoarte de monitorizare a Planului strategic instituțional/
Strategiei de dezvoltare locală/ altui document de
management în care să fie cuprinse obiectivele generale și
obiectivele specifice;
 Rapoarte privind monitorizarea performanțelor anuale la
nivelul compartimentelor;
 Informare privind monitorizarea performanţelor la nivelul
entităţii publice.
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 7 Monitorizarea performanțelor

Stabilirea indicatorilor de performanță – câteva indicații


1. Indicatori de performanță - adecvați obiectivului specific,
clari, ușor de înțeles, măsurabili;
2. Numărul indicatorilor de performanță – rezonabil;
3. Ţintele – obligatorii.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 7 Monitorizarea performanțelor – Etapele procesului

6. Informarea
conducătorului 1. Stabilirea
entității publice obiectivelor ,
cu privire la activităților și
performanțele
înregistrate.
indicatorilor;

5. Raportarea
gradului de 2. Stabilirea
realizare a perioadei de
indicatorilor de evaluare;
performanță;

4.
Întreprinderea 3.
măsurilor Identificarea
preventive și abaterilor;
corective;

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 7 Monitorizarea performanțelor Studiu practic –
Propunere
Obiectiv specific Raportare stadiu de realizare
Indicator de performanță Ținta Formula de calcul
Activități derulate 30.06.2018 31.12.2018
1 2 3 4 5 6
1. Creșterea numărului IP.1. Gradul de creștere a 65 de Număr de participanți la 24 (participanți 65 (participanți
de participanți la numărului de participanți la participanți cursuri în anul 2018 până la până la
cursuri de pregătire cursuri 30.06.2018) 31.12.2018)
profesională a Indicatorul s-a
angajaților entității realizat în
publice, în anul 2018, procent de
față de anul trecut, de aproximativ 37%
la 50 la 65 Se impun măsuri
1.1. Punerea în aplicare corective și
a Planului anual de preventive
pregătire profesională;
1.2. Identificarea
ofertelor de programe
profesionale
corespunzătoare nevoii
de formare stabilite la
nivelul entității publice

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul


Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de
Uniunea Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 7 Monitorizarea performanțelor Studiu practic –
Propunere
Proiectarea
sistemului de
• lucru pe echipe
monitorizare a
performanțelor

Discutarea • dezbateri de
propunerilor grup

• reținerea
Concluzii
bunelor practici

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 8 Managementul riscurilor

Pentru implementare Pentru dezvoltare


Elaborarea/ revizuirea procedurii de sistem Monitorizarea aplicării corespunzătoare a
privind managementul riscurilor procedurii de sistem privind managementul
riscurilor
Asigurarea desemnării responsabililor cu Revizuirea riscurilor cuprinse în Registrul
riscurilor riscurilor
Monitorizarea gradului de îndeplinire a Urmărirea realizării planurilor de măsuri de
măsurilor de control aferente riscurilor control stabilite pentru riscurile
semnificative semnificative

Raportarea asupra desfășurării procesului de


management al riscurilor
Întocmirea informării privind desfășurarea
procesului de gestionare a riscurilor

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 8 Managementul riscurilor

Set de documente doveditoare ale implementării standardului


 Act administrativ de nominalizare a responsabilului cu riscurile pe
compartiment;
 Procedura de sistem privind Managementul riscurilor;
 Registrele de riscuri la nivel de compartiment;
 Profil de risc și limita de toleranță la risc;
 Registrul de riscuri la nivelul entității publice;
 Plan de implementare a măsurilor de control;
 Rapoarte anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a
riscurilor la nivelul compartimentelor;
 Informare privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor
la nivelul entităţii.
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 8 Managementul riscurilor - Etape

Identificarea
riscurilor

Revizuirea
Evaluarea
și
riscurilor
raportarea

Monitorizarea Stabilirea
implementării strategiei de
măsurilor gestionare
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 8 Managementul riscurilor

(1) Identificarea riscurilor – reguli de identificare a


riscurilor
 Riscul este un eveniment ce poate să apară la un moment
dat;
 Riscurile afectează obiectivele, respectiv activităţile;
 Riscurile nu se definesc prin negarea obiectivelor/
activităților;
 Riscurile nu se definesc prin impactul asupra
obiectivelor/ activităților.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 8 Managementul riscurilor

(2) Evaluarea riscurilor


 Scale formate din cinci (trei) trepte ale probabilităţii de
apariţie şi impactului riscurilor asupra obiectivelor

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 8 Managementul riscurilor –
Evaluarea expunerii la risc

3 (SR) 6 (MR) 9 (RR)


IMPACT (I)

2 (SM) 4 (MM) 6 (RM)

1 (SS) 2 (MS) 3 (RS)

PROBABILITATE (P)

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 8 Managementul riscurilor –
Evaluarea expunerii la risc

5 (FS-FR) 10 (S-FR) 15 (M-FR) 20 (R-FR) 25 (FR-FR)

4 (FS-R) 8(S-R) 12(M-R) 16(R-R) 20(FR-R)


IMPACT(I)

3(FS-M) 6(S-M) 9(M-M) 12(R-M) 15(FR-M)

2(FS-S) 4(S-S) 6(M-S) 8(R-S) 10(FR-S)

1(FS-FS) 2(S-FS) 3(M-FS) 4(R-FS) 5(FR-FS)

PROBABILITATE (P)

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 8 Managementul riscurilor

Profilul de risc
Riscurile care se situează în zona de culoare roşie au expunerea
la risc şi deviaţia cea mai mare faţă de toleranţa la risc şi
reclamă iniţierea urgentă a unor măsuri de control.
Riscurile care se situează în zona de culoare galbenă au o
expunere ce depăşeşte limita de toleranţă la risc, dar deviaţia de
la aceasta este una moderată. Aceste riscuri pot fi tratate prin
măsuri de control sau monitorizate, în funcţie de decizia
conducerii entității publice.
Riscurile care se situează în zona de culoare verde sunt cele
caracterizate cu o expunere aflată sub limita de toleranţă la risc
şi în această zonă se află riscurile asumate

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 8 Managementul riscurilor

(3) Stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor

Strategia Căror riscuri se aplică


Acceptare Riscuri cu expunere redusă
Monitorizare Riscuri cu I ridicat și P redusă
Evitare Riscul aferent activității eliminate/
restrânse
Transferare Riscuri aferente activităților
externalizate
Tratare Riscuri aflate peste limita de toleranță

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 8 Managementul riscurilor

(4) Monitorizarea implementării măsurilor de control, precum și


a eficacității acestora
 Responsabilul cu riscurile completează Planul de
implementare a măsurilor de control.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 8 Managementul riscurilor

(5) Revizuirea și raportarea periodică a situației riscurilor


Revizuirea presupune verificarea şi cuprinderea în Raportul privind
desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor a următoarelor
constatări:
 Dacă riscurile existente persistă sau unele dintre ele pot fi
eliminate;
 Dacă au apărut riscuri noi;
 Dacă probabilitatea de apariţie şi/sau impactul anumitor riscuri
s-au modificat;
 Dacă au apărut modificări privind măsurile de control, termenele
de implementare ale acestora sau responsabilii cu îndeplinirea
măsurilor de control.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 8 Managementul riscurilor

(5) Revizuirea și raportarea periodică a situației riscurilor

 Rezultatele revizuirii riscurilor sunt consemnate de


responsabilul cu riscurile în Raportul privind desfășurarea
procesului de gestionare a riscurilor;
 Raportul folosește la actualizarea Registrului de riscuri pe
entitate.
 Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare completează
o informare privind desfășurarea procesului de gestionare a
riscurilor la nivelul entității publice.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 8 Managementul riscurilor –
Studiu practic
Completarea RR și
Planului de
• lucru pe echipe
implementare a
măsurilor de control

Discutarea • dezbateri de
propunerilor grup

• fixarea
Concluzii
noțiunilor

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 8 Managementul riscurilor –
Studiu practic - Registru de risc
Risc inerent Risc rezidual
Cauzele care
Strategia Data ultimei
Obiective / Activităţi Risc favorizează Obs.
adoptată revizuiri
apariţia riscului P I E P I E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Creșterea numărului de Lipsa de pe Întocmirea de 2 2 4 Tratare - Decembrie 2017 1 2 2
participanți la cursuri de piața de către furnizorii Colaborarea
pregătire profesională a formare a de formare a cu furnizorii
angajaților entității programelor grilelor de de formare
publice, în anul 2018, profesionale programe fără pentru
față de anul trecut, de la adaptate a se consulta obținerea
50 la 65 nevoii de riguros nevoia unei oferte
pregătire de formare de personalizat
identificată la nivelul e cerințelor
la nivelul potențialilor interne de
entității clienți formare
publice

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 8 Managementul riscurilor –
Studiu practic – Plan de implementare a măsurilor de control
Nr. Denumire risc Măsuri de control Termene de Persoanele Observații
crt. implementare responsabile cu
implementarea
1 2 3 4 5 6

1. Lipsa de pe piața Colaborarea cu furnizorii de Trimestrul I 2018 Compartimentul


de formare a formare pentru obținerea unei Resurse Umane;
programelor oferte personalizate cerințelor Compartimentul
profesionale interne de formare Achiziții Publice
adaptate nevoii de
pregătire
identificată la
nivelul entității
publice

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 9 Proceduri

Pentru implementare Pentru dezvoltare


Revizuirea procedurii de sistem privind Monitorizarea aplicării corespunzătoare a
elaborarea procedurilor de sistem și procedurii de sistem privind elaborarea
operaționale procedurilor
Monitorizarea tuturor situațiilor în care, din Menținerea unui control adecvat a situațiilor
cauza numărului mic de salariați, se în care nu este posibilă separarea atribuțiilor
limitează posibilitatea de aplicare a separării și responsabilităților
atribuțiilor și responsabilităților
Asigurarea unei evidențe a abaterilor de la Continuarea procesului de procedurare a
procedurile aprobate activităților
Menținerea unui control adecvat al accesului
la resurse

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 9 Proceduri

Set de documente doveditoare ale implementării standardului


 Procedură de sistem privind elaborarea procedurilor/ Ghid
pentru realizarea procedurilor de sistem și operaționale;
 Situația proceselor și activităților ce trebuie procedurate la
nivelul compartimentelor respectiv la nivelul entității publice;
 Registru de evidență a procedurilor documentate;
 Proceduri de sistem aprobate;
 Proceduri operaționale aprobate.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 9 Proceduri - Studiu practic

Proces corelat
cu rezultatele
gestionării
riscurilor
Proces Proces
etapizat reglementat

Procedurarea
activităților

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 9 Proceduri –
Studiu practic
Proiectarea unei
proceduri • lucru pe echipe
documentate

Discutarea • dezbateri de
propunerilor grup

• reținerea
Concluzii aspectelor
relavante

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 10 Supravegherea

Pentru implementare Pentru dezvoltare


Comunicarea fiecărui angajat a atribuțiilor, Identificarea acelor activități care presupun
responsabilităților și limitelor de competențe apariția unor riscuri semnificative și
în cazul postului pe care îl ocupă formularea măsurilor care să dea asigurarea
că activitățile respective sunt corespunzător
supervizate/ supravegheate
Evaluarea sistematică a activităților fiecărui
angajat pentru identificarea din timp a
abaterilor

Analiza și aprobarea rezultatelor activității

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 10 Supravegherea

Set de documente doveditoare ale implementării standardului


 Plan operațional/ Plan de activități sau un alt document de
management organizațional;
 Fișe de post/ Instrucțiuni pentru realizarea sarcinilor;
 Proceduri operaționale care să vizeze responsabilitatea
conducătorului de compartiment de a comunica sarcinile, de a
evalua sistematic activitățile desfășurate și de a aproba
rezultatele;
 Raport anual privind monitorizarea performanțelor la nivelul
compartimentului.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 11 Continuitatea activității

Pentru implementare Pentru dezvoltare

Crearea cadrului organizatori optim privind Reinventarierea situațiilor generatoare de


asigurarea continuității activității și întreruperi și planificarea măsurilor pentru
inventarierea activităților generatoare de asigurarea continuității în activitate
întreruperi

Elaborarea, diseminarea, actualizarea și Monitorizarea și raportarea stadiului de


monitorizarea Planului de continuitate a realizare a planului de asigurare a
activității continuității în activitate

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 11 Continuitatea activității

Set de documente doveditoare ale implementării standardului


 Inventarul situațiilor generatoare de discontinuitate a
activității;
 Plan de continuitate a activității compartimentului;
 Documente justificative de tratare a situațiilor generatoare de
discontinuitate a activităților, după caz: Referate privind
necesarul de resurse umane, privind necesarul de
perfecționare profesională, Contracte de mentenanță
echipamente, Fișe de post actualizate cu atribuțiile delegate,
acte administrative de delegare a atribuțiilor, Proceduri de
sistem și operaționale, etc..

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 12 Informarea și comunicarea

Pentru implementare Pentru dezvoltare

Asigurarea unei circulații rapide a Monitorizarea sistemului de circulație a


informațiilor datelor și informațiilor la nivelul entității
publice și îmbunătățirea permanentă a
acestuia
Monitorizarea respectării limitelor de Creșterea calității comunicării
responsabilitate și a delegărilor de autoritate intrainstituționale și a celei cu terții
în procesul de comunicare
Asigurarea încadrării sistemelor IT în
măsurile obligatorii de securitate și în
regulile privind protecția datelor personale

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 12 Informarea și comunicarea

Set de documente doveditoare ale implementării standardului


 Inventarul documentelor pe elemente (suport, destinatari,
circuit, etc.) în cadrul entității publice;
 Lista documentelor de interes public;
 Procedură de sistem privind gestionarea petițiilor;
 Procedură de sistem privind accesul liber la informații de
interes public;
 Site intranet;
 Pagina web.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 13 Gestionarea documentelor

Pentru implementare Pentru dezvoltare

Crearea cadrului organizatoic adaptat Monitorizarea respectării regulilor interne


nevoilor entității publice cu privire la privind gestionarea documentelor,
activitatea de înregistrare, expediere, eliminarea cauzelor care pot provoca sincope
redactare, îndosariere, clasificare și protejare și urmărirea respectării nivelurilor de acces
a documentelor la documentele clasificate
Stabilirea unor regului generale valabile la
nivelul întregii entității publice privind
arhivarea documentelor
Asigurarea cadrului necesar privind accesul
angajaților la documentele clasificate

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 13 Gestionarea documentelor

Set de documente doveditoare ale implementării standardului


 Reglementări interne/ procedură de sistem pentru primirea/
expedierea, înregistrarea și arhivarea corespondenței;
 Reglementări interne/ procedură de sistem recuperarea
documentelor în caz de dezastre: inundații, incendii, cutremure etc.;
 Reglementări interne privind accesul la documente clasificate și
gestionarea acestora; lista personalului ce deține certificat ORNISS;
documente care să ateste instruirea persoanelor ce dețin certificat
ORNISS;
 Procedura de arhivare a documentelor;
 Nomenclator arhivistic;
 Decizia de constituire și funcționare a Comisiei de arhivare a
documentelor, dupa caz;
 Acte justificative privind depunerea documentelor la arhivă, registru
arhivă.
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 14 Raportarea contabilă și financiară

Pentru implementare Pentru dezvoltare

Crearea unui cadru procedural adecvat Monitorizarea aplicării corespunzătoare a


organizării și conducerii contabilității procedurilor operaționale aferente
activităților contabile și financiare din cadrul
entității publice
Stabilirea cadrului procedural privind Întărirea controlului asupra operațiunilor
raportarea contabilă și financiară contabile și financiare pentru asigurarea
Asigurarea verificării periodice a modului de corectitudinii, acurateții și încadrării acestora
aplicare a actelor normative din domeniul în prevederile legislative ce reglementează
financiar-contabil și al controlului intern domeniul economic

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 14 Raportarea contabilă și financiară

Set de documente doveditoare ale implementării standardului


 Proceduri operaționale privind activitățile specifice financiar-
contabile;
 Situații financiare anuale;
 Raport anual privind monitorizarea performanțelor;
 Raport al misiunii Curții de Conturi; rapoarte ale misiunilor
auditului intern; plan de implementare a măsurilor dispuse de
Curtea de Conturi și Compartimentul Auditul Intern;

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 15 Evaluarea sistemului de control intern managerial

Pentru implementare Pentru dezvoltare

Organizarea și derularea procesului de Menținerea procesului de raportare asupra


autoevaluare a SCIM și finalizarea acestuia progreselor entității publice în domeniul
prin măsuri care să fie reflectate în SCIM, la un nivel adecvat
Programul de dezvoltare
Raportarea anuală și monitorizarea Rezolvarea sincopelor înregistrate în
progreselor privind stadiul de dezvoltare implementarea standardelor
SCIM
Asigurarea verificării periodice a modului de
aplicare a actelor normative din domeniul
financiar-contabil și al controlului intern

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 15 Evaluarea sistemului de control intern managerial

Set de documente doveditoare ale implementării standardului


 Program anual de dezvoltare a sistemului de control intern
managerial aprobat;
 Minute, decizii, hotărâri ale Comisiei de Monitorizare;
 Situația centralizatoare privind stadiul implementării şi
dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de
31 decembrie ....;
 Chestionare de autoevaluare a stadiului implementării
sistemului de control intern managerial (inclusiv cu
completarea măsurilor adoptate);
 Situație sintetică a rezultatelor autoevaluării;
 Raport anual privind implementarea sistemului de control
intern managerial aprobat.
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de
Uniunea Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 16 Audit intern

Pentru implementare Pentru dezvoltare

Efectuarea de misiuni de audit intern care să Asigurarea activității de auditul intern prin
aibă ca rezultat asigurarea cu privire la structura de audit intern (organizată intern,
eficiența și .eficacitatea managementului organizată la nivelul entității publice ierarhic
riscurilor, a controlului intern și a proceselor sociale, organizată printr-o structură
de guvernanță asociativă)
Aplicarea în practică a măsurilor necesare
remedierii deficiențelor identificate de
auditorii interni

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
Standardul 16 Audit intern

Set de documente doveditoare ale implementării standardului


 Organigramă; Stat de funcții;
 Cursuri de formare profesională;
 Plan anual de audit intern aprobat de conducătorul entității
publice;
 Rapoartele compartimentului de audit intern;
 Raport anual privind activitatea de audit intern;
 Situație sintetică a rezultatelor autoevaluării.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
5. Raportarea rezultatelor monitorizării gradului de conformitate
a SCIM

1. Situația centralizatoare privind stadiul implementării şi


dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31
Decembrie
- elaborează: secretariatul tehnic;
- aprobă: președintele Comisiei de monitorizare;
- termen: 20 Februarie;
- cuprinde: informații despre entitățile din subordine, sub
autoritate sau în coordonare;
- are 2 capitole: Informații generale, Stadiul implementării
standardelor conform rezultatelor autoevaluării.
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
5. Raportarea rezultatelor monitorizării gradului de conformitate
a SCIM
2. Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării - Reguli:
- Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se consideră
a fi: implementat, parţial implementat sau neimplementat;
- Standarde neaplicabile la nivelul compartimentului pot fi
numai standardele: 14 „Raportarea contabilă şi financiară” şi
16 „Auditul intern”, cu respectarea condiţiei ca la nivelul
entităţii toate standardele să fie aplicabile.
- Subordonatele entităților publice locale și primăriile de
comune vor evalua stadiul de implementare a standardelor de
control intern managerial, aplicând numai prima cerință din
Chestionarul de autoevaluare.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
5. Raportarea rezultatelor monitorizării gradului de conformitate
a SCIM

3. Raportul asupra sistemului de control intern managerial la


data de 31 Decembrie
Elemente:
- exitența și actualizarea Comisiei de monitorizare,
- actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control
intern managerial,
- organizarea și monitorizarea managementul riscurilor,
- monitorizarea performanțelor prin intermediul indicatorilor;
- procentul de procedurare a activităților în raport cu numărul de
activități procedurale.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
6. Rolul și influențele auditului intern în implementarea și
dezvoltarea SCIM

6.1. Existența, poziția și funcționalitatea


- Direct subordonat conducătorului entității publice;
- Cel puțin doi angajați în cadrul compartimentului;
- Funcțiile auditului intern.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
6. Rolul și influențele auditului intern în implementarea și
dezvoltarea SCIM

6.2. Rol și responsabilități


- Asigurarea conducătorului entității publice, în fiecare misiune
de audit intern;
- Consilierea permanentă în domeniul SCIM;
- Susținerea procesului de autoevaluare anuală a SCIM.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
6. Rolul și influențele auditului intern în implementarea și
dezvoltarea SCIM
6.3. Elemente evaluate

a) Analiza modului de organizare a cadrului adecvat


implementării sistemului de control intern managerial în cadrul
entității publice;
b) Evaluarea modului de implementare a sistemului de control
intern managerial la nivelul entității publice;
c) Verificarea corectitudinii raportărilor cu privire la
implementarea sistemului de control intern managerial aferent
activității entității publice.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
7. Dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și protecția mediului

Egalitatea de sanse are la baza asigurarea participarii depline a


fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire de
origine etnică, sex, religie, vârstă dizabilități sau orientare
sexuală.
Cetățenii Uniunii Europene au dreptul la tratament egal
indiferent de sex, etnie, religie, dizabilități, vârstă și orientare
sexuală.
În calitate de stat membru, România s-a angajat să respecte
aceste drepturi și să promoveze diversitatea.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
7. Dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și protecția mediului

Egalitatea de tratament – absenţa oricărei discriminări,


directe sau indirecte, bazate pe motive de:
 apartenenţă religioasă sau convingeri,
 etnie sau rasă,
 handicap,
 sex,
 vârstă
 orientare sexuală.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
7. Dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și protecția mediului

Particularităţi ale dezvoltării durabile

Protocolului de la Kyoto - „Dezvoltarea care satisface


necesităţile prezentului fără a compromite posibilităţile
generaţiilor următoare de a-şi satisface propriile necesităţi” ;
Pearce - „dezvoltarea durabilă reprezintă loialitatea faţă de
viitor”. În conformitate cu acest autor, am putea concepe o „
durabilitate tip Pareto”, în condiţiile căreia nicio generaţie nu ar
putea să-şi sporească bunăstarea în detrimentul altei generaţii;
Ismail Seregeldin conform căruia: ”dezvoltarea durabilă este
cea care asigură generaţiilor viitoare cel puţin aceleaşi
oportunităţi de care beneficiază generaţia actuală, întelegând
prin oportunitate capitalul şi creşterea de capital de persoană”.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.
7. Dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și protecția mediului
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă la orizontul
anilor 2013–2020–2030 propune o viziune a dezvoltării
României în perspectiva următoarelor două decenii:
Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor
dezvoltării durabile în ansamblul programelor şi politicilor
publice ale României;
Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor
Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării
durabile;
Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul
mediu din acel an al ţărilor UE.
Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen
mediu şi lung, o creştere economică ridicată şi, în consecinţă, o
reducere substanţială a decalajelor economico-sociale dintre
România şi celelalte state membre ale UE.
Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European.

S-ar putea să vă placă și