Sunteți pe pagina 1din 13

Registrul riscurilor la primăria Municipiului

Fălticeni

Coordonator: Conf.univ.dr. Sorin Gabriel Anton


Student: Onea Alexandra
Specializarea Administrație publică, grupa 4
Cuprins

Obiectul de activitate al primăriei Fălticeni…………………………………………3

Organigrama…………………………………………………………………………5

Registrul riscurilor…………………………………………………………………..6

Măsuri de gestionare a riscurilor……………………………………………………12

Concluzii…………………………………………………………………………....12

2
Obiectul de activitate al primăriei Fălticeni

Obiectul de activitate al Primăriei municipiului Fălticeni îl reprezintă gestionarea


eficientă a resurselor proprii, precum şi siguranţa fizică şi socială a cetăţenilor. Îndeplinirea
acestui deziderent se concretizează în baza principiilor autonomiei locale, a descentralizării
serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al
consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, expres prevăzute în lege sunt diferite
şi au drept scop soluţionarea problemelor colectivităţii locale şi de asemenea binele întregii
colectivităţi locale.

Prin organigramă sunt stabilite următoarele direcţii, servicii, şi compartimente


având atribuţii distincte pentru fiecare domeniu de activitate după cum urmează :
DIRECŢIA ECONOMICĂ : - Serviciul impozite şi taxe
-Serviciul financiar-contabitate
II. DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE ŞI ORDINE PUBLICĂ
-Serviciul resurse umane, comunicare
-Compartiment personal - salarizare
-Compartiment relaţii publice
-Compartiment informare publică şi mass-media
-Serviciul achiziţii – control - administrativ
-Corp control comercial
-Compartiment sprijinire şi îndrumare asociaţii de proprietari
-Compartiment informatică
-Personal administrativ-protocol
-Poliția locală
-Compartiment ordine, linişte publică şi pază a bunurilor
-Compartiment circulaţie pe drumurile publice
-Compartiment disciplina în construcţii şi protecţia mediului
-Compartiment cu atribuţii de evidenţă a persoanelor şi activitate comercială
III. ARHITECT-ŞEF
IV. DIRECŢIA TEHNICĂ

3
-Serviciul urbanism, investiţii, patrimoniu
-Compartiment urbanism şi urmărirea disciplinei în contrucţii
-Biroul de management al proiectelor
-Compartiment fond funciar
-Unitatea mun. pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice
-Compartiment mediu
-Compartiment spaţiu locativ
-Serviciul utilităţi publice
-Compartiment coordonare sectoare
-Compartiment auto
Compartiment protecţia animalelor
V. SECRETAR MUNICIPIU
-Serviciul public de asistenţă socială, compartiment asistenţă socială, compartiment asistenţă
socio-medicală, serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, compartiment evidenţa
persoanelor, compartiment informatică, compartiment stare civilă, biroul juridic, compartiment
registru agricol, arhivă, serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, compartiment audit.

În fiecare compartiment, serviciu sau departament din cadrul primăriei se regăsesc


anumite riscuri, riscuri care pot afecta activitatățile de desfășurare a proiectelor implementate.
În continuare vom realiza un registru al riscurilor pentru primăria Municipiului Fălticeni
în care vor fi expuse cauze care favorizează apariția riscurilor, riscurile inerente, riscurile
reziduale, strategia adoptată, cât și anumite observații pe seama acestor riscuri.

4
Organigrama

5
Registrul riscurilor la Primăria Fălticeni
Compartimentul Contabilitate
Obiective/ Descrierea Cauze care Risc inerent Strategia Termenul Risc rezidual Observații
Favorizează
activități Riscului Adoptată de
apariția Probabilitate Impact Expunere Probabilitate Impact Expunere
riscului punere în
funcțiune
1.Organizarea 1.Înregistrari -Inexistenţa unor Se va
registrelor de eronate in proceduri scrise privind evalua
contabilitate contabilitate organizarea si conducerea ori de cate
a drepturilor contabilitatii; ori apar
constatate - Necunoaşterea de către S M S/M Tratarea De câte M S M/S modificari
si a veniturilor personalul desemnat a Riscului ori este in structura
incasate de la acestori proceduri ; nevoie serv si/sau
persoane fizice si -Nedesemnarea ROI
cele communicate persoanelor responsabile
de ANAF cu conducerea evidenţei
contabile ;
2.Conducerea 2. Înregistrari -Inexistenţa unor Se va
contabilității eronate in proceduri scrise privind evalua
patrimoniale contabilitate activitatea de organizare Monitorizarea ori de cate
trezoreriei prin şi funcţionare a casieriei, riscului De câte ori apar
neintelegerea precum şi a celei privind S M S/M ori este M S M/S modificari
operatiunilor evidenţa contabilă a Tratarea nevoie in structura
economice care operaţiunilor plati prin riscului biroului
trebuie sa se bancă. si/sau ROI
evidenţieze in - Necunoaşterea de către

6
contabilitate personalul desemnat a
acestor proceduri.
-Nedesemnarea
persoanelor

3 Elaborartea 3.Incorectitudinea - Nerespectarea Se va


bilanţului (imposibilitatea) procedurilor scrise privind evalua
contabil încheierii execuţiei organizarea si conducerii ori de cate
bugetare anuale şi contabilitatii; ori apar
a elaborării Nedesemnarea modificari
situatiei financiare persoanelor responsabile in structura
privind Tratarea De câte biroului
activitatea de elaborare a M R M/R ricului ori este R M R/M si/sau ROI
bilanţului contabil --- nevoie
Neînchiderea conturilor
care nu trebuie să aibă
sold la sfârşitul anului (
casa, disponibilităţi în
contul de lei/valută,
cheltuieli, venituri)
4.Organizarea 4.Acordarea vizei - Inexistenţa unor Se va
şi efectuarea de CFP proceduri scrise de evalua
controlului pentru op aplicare a ori de cate
financiar eraţiuni nelegale CFP - Nedesemnarea M R M/R Tratarea Trimes- R M R/M ori apar
preventiv persoanelor responsabile riscului trial modificari
cu in structura
elaborarea şi actualizarea biroului

7
cadrului - Neactualizarea si/sau ROI
procedurii scrise de
metodologic de aplicare a
CFP aplicare a CFP -
Inexistenţa ordinului de
numire a persoanelor
care acordă viza CFP
5. Intocmirea 5.Nefundamentarea - inexistenta de proceduri Se va
proiectului de corecta a proiectiei scrise privind evidenta evalua
buget,rectificare de buget, a angajamentelor bugetare, ori de cate
bugetare; rectificarilor legale si a creditelor de ori apar
bugetare, a angajament M M M/M Tratarea De câte R M M/R modificari
virarilor de credite -nepreluarea corecta a riscului ori este in structura
si a repartizarilor datelor din documentele nevoie biroului
intre trimester justificative de catre si/sau ROI
persoana cu atributii

8
Compartimentul achiziții publice
Obiective/ Descrierea Cauze care Risc inerent Strategia Termenul Risc rezidual Observații
favorizează
Activități Riscului adoptată de punere
apariția Probabilitate Impact Expunere Probabilitate Impact Expunere
riscului în
funcțiune
1.Elaborarea 1.Neincadrarea -Obiectul S M S/M Monitorizarea De câte ori M S M/S Participarea
Planului corecta a achizitiei nu riscului este nevoie la acțiuni de
anual de achizitiei corespunde prevenire a
achiziţii in programul programului situațiilor
anual al annual nefavorabile
achititiei -Depasirea
bugetului
aprobat
Elaborarea 2.Estimarea -Estimarea M M M/M Monitorizarea De câte ori M S M/S Participarea
Planului eronata a valorii gresita a riscului este nevoie la acțiuni de
anual de contractelor procedurii prevenire a
achiziţii -Selectarea situațiilor
gresita a nefavorabile
procedurii
Elaborarea 3. Aprobarea -Depasirea S R S/R Monitorizarea De câte ori R S R/S Participarea
Planului incorecta a bugetului riscului este nevoie la acțiuni de
anual de achizitiei aprobat prevenire a
achiziţii -Achizitii ce nu situațiilor
se justifica nefavorabile

9
2.Aprovizionări 4.Receptia Neconformitate S M S/M Monitorizarea De câte ori M S M/S Participarea
cu produse, eronata privind riscului este nevoie la acțiuni de
servicii şi cantitativa si cantitatea si prevenire a
lucrări calitativa a calitatea situațiilor
produselor produselor nefavorabile
comandate comandate

Aprovizionări 5. Facturi Facturi S R S/R Monitorizarea De câte ori R S R/S Participarea


cu produse, intocmite gresit intocmite gresit riscului este nevoie la acțiuni de
servicii şi prevenire a
lucrări situațiilor
nefavorabile

Compartimentul Relații cu publicul


Obiective/ Descrierea Cauze care Risc inerent Strategia Termenul Risc rezidual Observații
Favorizează
activități riscului adoptată de punere
apariția Probabilitate Impact Expunere Probabilitate Impact Expunere
riscului în funcțiune

1.Întocmirea 1.Completarea Lipsa unui M M M/M Monitorizarea Permanent S M S/M Participarea


Registrului de eronată a program de riscului la acțiuni de
intrare- registrului fără instruire prevenire a
ieşire respectarea situațiilor
rubricaţiei nefavorabile
acestuia

10
2.Întocmirea 2.Inexistenţa Neglijenţă M M M/M Tratarea Permanent S M S/M Participarea
Registrului de sau pierderea în păstrarea riscului la acțiuni de
evidenţă a registrului registrului prevenire a
petitiilor situațiilor
nefavorabile
3.Conducerea 3.Nerepartizarea Lipsă M M M/M Se are în Permanent S M S/M Participarea
activităţii corespondenţei informare vedere la acțiuni de
în dosare monitorizarea prevenire a
riscului situațiilor
nefavorabile
4. Fiabilitatea 4. Nepregătirea Lipsă M M M/M Tratarea De câte ori S M S/M Participarea
sistemului persoanei fonduri riscului este necesar la acțiuni de
informatic implicate in prevenire a
sistemul situațiilor
informatic nefavorabile

5. Pregătirea 5.Neinstruirea Lipsă S S S/S Monitorizarea De câte ori M S M/S Participarea


profesională a sistematică a personal riscului este necesar la acțiuni de
personalului utilizatorilor specializat prevenire a
implicat sistemului Tratarea situațiilor
în utilizarea informatic riscului nefavorabile
sistemului
informati

11
Măsuri de gestionare a riscurilor

Pentru gestionarea eficientă a procesului de management al riscurilor, la nivelul entităţii


publice este necesar să existe:
a.O echipă de gestionare a riscurilor (EGR)
b.Responsabili cu gestionarea riscurilor la nivelul fiecărui compartiment din cadrul entităţii
publice (responsabilii cu riscurile)
c.O procedură de sistem (PS) privind managementul riscurilor (MR).
Procedura de sistem trebuie să stabilească un cadru general unitar de identificare,
evaluare şi gestionare/tratare a riscurilor la nivelul entităţii publice.
Elaborarea Registrului de riscuri confirmă că la nivelul unei entități publice există un
sistem de monitorizare a riscurilor funcțional. Orice risc care este acceptat, monitorizat sau tratat
- trebuie însoţit de măsuri de control intern, care să descrie acţiunile ce trebuie întreprinse în
cazul în care riscurile se materializează.
Măsurile de gestionare a riscurilor sunt în concordanță cu strategia adoptată. În cazul de
față, în registrul primăriei Fălticeni, măsurile care pot fi adoptate se concretizează în mare parte
în monitorizarea riscurilor și în tratarea acestora. Dar pentru definitivarea acestor soluții trebuie
avute în vedere o serie de etape și pași.

Concluzii

Comunicarea şi învăţarea reprezintă un proces continuu ce se desfăşoară pe parcursul


tuturor fazelor în gestionarea riscurilor. Fără o comunicare eficientă şi învăţare continuă,
managementul riscurilor nu ar putea avea loc. Riscurile sunt de cele mai multe ori intercorelate,
nu afectează de regulă un singur obiectiv, iar instrumentele de control al riscurilor pot influenţa
mai multe obiective.
De asemenea, bunele practici în domeniu, trebuie învăţate şi aplicate, pentru a nu fi puşi
în situaţia de a ignora soluţii care şi-au dovedit eficacitatea.
Recomandări şi propuneri:
Încurajarea discuţiilor deschise despre riscuri, fără a exista temerea că prin aceasta managerii îşi
vulnerabilizează poziţiile, este o sarcină de importanţă capitală pentru conducerea organizaţiei.

12
Este foarte important ca fiecare angajat să înţeleagă în mod corespunzător propriul rol,
strategia organizaţiei în domeniul riscurilor şi modul cum responsabilităţile individuale specifice
se încadrează în cadrul general al organizaţiei. Nici o organizaţie nu poate controla toate
riscurile, şi nici nu este posibil, din perspectiva costurilor/resurselor implicate. Important este să
controleze ceea ce este cu adevărat prioritar (riscurile semnificative/strategice).
Este necesar să se asigure un cadru funcţional în care experienţele sunt învăţate şi
comunicate celor care pot beneficia de pe urma lor.
Comunicarea cu entităţile publice partenere are aceeaşi importanţă, mai ales dacă
entitatea publică are în subordine alte instituţii. Neînţelegerea sau necunoaşterea obiectivelor şi
priorităţilor în gestionarea riscurilor proprii de către organizaţiile/instituţiile partenere şi, mai
ales, eşecurile înregistrate de acestea, pot avea efecte directe asupra managementului riscurilor în
entitatea publică.
O mare parte din riscurile identificate sunt cauzate de lipsa/nerespectarea procedurilor, iar
circumstanțele care favorizează apariția acestora sunt rezultatul unui control defectuos al
activităților.

13

S-ar putea să vă placă și