Sunteți pe pagina 1din 12

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE


UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 1
Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115
Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753
www.ub.ro; e-mail: rector@ub.ro

Nr.

REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU


ACTUALIZAT LA 31.12.2015
Zone de Obiective Descrierea Circumstanţele Responsa- Risc inerent Strategia Instrumentele Termenul de Data Risc rezidual Eventu- Observaţii
risc riscului care favorizează bilul cu adoptată pentru de control punere în ultimei ale riscuri
(domeniu apariţia riscului gestionarea risc (acţiuni intern operă revizu- secun-
comparti riscului pentru tratarea iri şi dare
Impact Proba Expu- Impact Proba Expu-
ment) riscurilor) stadiul
bilitate nere bilitate nere
acţiunii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Neîndeplinirea unor
obiective aferente Decanul, Direcţionarea prioritar Atunci când
planurilor de Subfinanțarea Directorii de a fondurilor de sunt
Analiza periodică
cercetare ştiinţifică activității de departamente cercetare existente disponibile 27.07.
3 3 9 a activității de 3 3 9
datorită insuficientei cercetare științifică pentru dotarea cu fondurile 2015
cercetare
fondurilor /dotarilor și tehnologocă echipamente pentru
Dezvoltarea
pentru cercetare- performante cercetare
activităţii de
dezvoltare.
cercetare ştiinţifică
Nerealizarea de
şi tehnologică la
contracte de
nivelul Facultății de
cercetare ştiinţifică Nealocarea de
Inginerie, în scopul Discuţii periodice
cu organizații fonduri financiare
integrării la nivel Decanul, privind posibilităţile
economice locale/ suficiente pentru
naţional şi Directorii de de colaborare cu Analiza de 27.07.
naționale datorită cercetare la nivelul 3 3 9 Permanent 3 3 9
internaţional departamente organizații management 2015
organizațiilor
FACULTATEA DE INGINERIE

insuficientei
economice locale/
fondurilor pentru economice locale/
naționale
cercetare- naționale
dezvoltare aflate la
dispozitia acestora.
Nedezvoltarea sau
Stabilirea
nemodernizarea
priorităților privind
Dezvoltarea şi unor
alocarea de fonduri Atunci când
modernizarea laboratoare/spații Decanul,
pentru sunt
infrastructurii didactice din cadrul Insuficieța fondurilor Directorii de Analiza de 27.07.
3 3 9 modernizarea disponibile 3 3 9
Facultății de Facultății de financiare departamente management 2015
laboratoarelor/ fondurile
Inginerie, Inginerie, datorită
spațiilor didactice financiare
insuficienței
din cadrul Facultății
fondurilor
de Inginerie
financiare.
Menţinerea şi
îmbunătăţirea
continuă a
sistemului integrat Insuficienta
Analiza de La termenele
de management implicare a unor Decan, Audit intern
Nerealizarea tuturor management. stabilite prin 27.07.
(SIM) la nivelul cadre didactice în Directori de 3 3 9 Analiza de 3 3 9
obiectivelor SIM Realizarea obiectivele 2015
Facultății de realizarea acestor departament management
auditurilor interne SIM
Inginerie în obiective.
conformitate cu
cerinţele
standardelor.

F 396.10/Ed. 01
2

Neîndeplinirea unor
obiective aferente Decanul, Direcţionarea prioritar Atunci când
planurilor de Subfinanțarea Directorii de a fondurilor de sunt
Analiza periodică
cercetare ştiinţifică activității de departamente cercetare existente disponibile 15.07.
3 3 9 a activității de 3 3 9
datorită insuficientei cercetare științifică pentru dotarea cu fondurile 2015
cercetare
fondurilor /dotarilor și tehnologocă echipamente pentru
Dezvoltarea
pentru cercetare- performante cercetare
activităţii de
dezvoltare.
cercetare ştiinţifică
Nerealizarea de
şi tehnologică la
contracte de
nivelul Facultății
cercetare ştiinţifică Nealocarea de
SMSS, în scopul Discuţii periodice
cu organizații fonduri financiare
integrării la nivel Decanul, privind posibilităţile
economice locale/ suficiente pentru
naţional şi Directorii de de colaborare cu Analiza de 15.07.
naționale datorită cercetare la nivelul 3 3 9 Permanent 3 3 9
internaţional departamente organizații management 2015
insuficientei organizațiilor
economice locale/
fondurilor pentru economice locale/
naționale
cercetare- naționale
dezvoltare aflate la
dispozitia acestora.
Nedezvoltarea sau
Stabilirea
nemodernizarea
priorităților privind
unor
Dezvoltarea şi alocarea de fonduri Atunci când
laboratoare/spații Decanul,
modernizarea pentru sunt
didactice din cadrul Insuficieța fondurilor Directorii de Analiza de 15.07.
infrastructurii 3 3 9 modernizarea disponibile 3 3 9
Facultății de
SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂŢII
DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII,

financiare departamente management 2015


Facultății SMSS, laboratoarelor/ fondurile
Inginerie, datorită
spațiilor didactice financiare
insuficienței
din cadrul Facultății
FACULTATEA

fondurilor
SMSS
financiare.
Menţinerea şi
îmbunătăţirea
continuă a
Insuficienta
sistemului integrat Analiza de La termenele
implicare a unor Decan, Audit intern
de management Nerealizarea tuturor management. stabilite prin 15.07.
cadre didactice în Directori de 3 3 9 Analiza de 3 3 9
(SIM) la nivelul obiectivelor SIM Realizarea obiectivele 2015
realizarea acestor departament management
Facultății SMSS, în auditurilor interne SIM
obiective.
conformitate cu
cerinţele
standardelor.
Eficientizarea Posibilitatea Specificul Cadrele Instruire privind Procesele La inceputul
activităţii de accidentării activităţilor didactice sănătatea şi verbale semnate semestrului
practică a studenţilor şi securitatea muncii de studenţi. iulile
3 3 9 3 3 9
studenţilor masteranzilor în 2015
timpul activităţilor
practice.
Contracte de Subfinanţarea Nealocarea de Prodecanul Direcţionarea Analiza periodică permanent
cercetare noi care activităţii de fonduri financiare responsabil cu prioritară a a rapoartelor de
să permită: cercetare, pentru cercatare cercetarea fondurilor de cercetare.
- dotarea cu dininuându-se ştiinţifică , cercetare existente
echipamente astfel numărul Responsabilul pentru dotarea cu
necesare pentru proiectelor de cu echipamente şi
domeniul educaţie cercetare. managementul mijloace specifice iulile
3 3 9 3 3 9
fizică şi sport; cercetarii la cercetării în 2015
- prevederea nivelul domeniu EFS
fondului necesar de departamentul
cărţi şi publicaţii; ui
achiziţionarea de
software de
specialitate.

F 396.10/Ed. 01
3

Intensificarea Insuficienţa Nealocarea de Decanul Direcţionarea Discutii periodice la planificarea


activităţii de mijloacelor de fonduri financiare Directorii de prioritară a privind posibili- etapelor de
cercetare prin cercetare. pentru cercatare departamente fondurilor de tăţile de cercatare
creşterea numărului Responsabi cercetare existente achiziţionare
de publicaţii şi lii ştiinţifici ai pentru dotarea cu
contracte de departamentel echipamente şi
cercetare noi care or mijloace specifice
să permită: cercetării în
-dotarea cu domeniu EFS
echipamente
necesare pentru iulile
3 3 9 3 3 9
domeniilor educaţie 2015
fizică şi sport şi
kinetoterapie şi
terapie
ocupaţională;
-prevederea
fondului necesar de
cărţi şi publicaţii;
-achiziţionarea de
software de
specialitate.
Gestionarea Posibilitatea Neatenţia Decan, Instruirea Fişe de evidenţa
eficientă a lucrărilor înscrierii unor date Secretara Şefă personalului instririlor
legate de activitatea eronate în a facultăţii
de secretariat documentele emise
(verificarea de secretariat.
corectitudinii şi
autenticităţii tuturor
iulile
documentelor 3 3 9 3 3 9
2015
întocmite şi
semnate;
întocmirea şi
transmiterera în
termenele
prevăzute a
lucrărilor etc.
Gestionarea Apariţia lipsurilor Neverificarea de Administrator Control periodic Liste de inventar
eficientă a activelor sau fraudelor timp a situaţiilor; iulile
3 3 9 3 3 9
din cadrul FSMSS Deteriorarea Reavoinţă; 2015
activelor Furt
Intensificarea Subfinanţarea Nealocarea de Prodecanul Direcţionarea prioritar Analiza periodică permanent
activităţii de activităţii de fonduri financiare responsabil cu fondurilor d a rapoartelor de
FACULTATEA DE LITERE

cercetare prin cercetare, pentru cercetare cercetarea ercetare existent cercetare


14.07.
creşterea numărului diminuându-se ştiinţifică 3 3 9 entru dotarea cu cărţ 3 3 9
2015
de publicaţii şi astfel numărul
contracte de proiectelor de
cercetare noi care cercetare.
să permită Insuficienţa Nealocarea de Decanul Direcţionarea Discutii periodice la planificarea
prevederea fondului mijloacelor de fonduri financiare Directorii de prioritară a privind etapelor de
necesar de cărţi şi cercetare. pentru cercetare departamente fondurilor de posibilităţile de cercatare
14.07.
publicaţii; Responsabi 3 3 9 cercetare existente achiziţionare 3 3 9
2015
lii ştiinţifici ai pentru dotarea cu
departamentel mijloace specifice
or cercetării

F 396.10/Ed. 01
4

Gestionarea Posibilitatea Neatenţie Decan Instruirea Fişe de evidenţa permanent


eficientă a lucrărilor înscrierii unor date Secretara Şefă personalului instririlor
legate de activitatea eronate în a facultăţii
de secretariat documentele emise
(verificarea de secretariat.
corectitudinii şi
autenticităţii tuturor
14.07.
documentelor 3 3 9 3 3 9
2015
întocmite şi
semnate;
întocmirea şi
transmiterera în
termenele
prevăzute a
lucrărilor etc.
Gestionarea Apariţia lipsurilor Neverificarea de Administra Control periodic Liste de inventar Anual
eficientă a activelor sau fraudelor timp a situaţiilor; tor 14.07.
4 3 12 3 3 9
din cadrul Facultăţii Deteriorarea Reavoinţă; 2015
de Litere activelor Furt
Decan,
Prodecan,
Responsabilul
Întârzieri în
Stabilirea cu calitatea,
stabilirea Risc nou
obiectivelor în Riscul de Directorii de
obiectivelor în identificat
domeniul SIM la neîndeplinire a department, 3 4 12 Permanent
domeniul SIM la 27.07.
nivelul Facultate obiectivelor stabilite Responsabilul
nivelul Facultate 2015
/departament cu calitatea la
/departament
nivelul
departamentel
or
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Subfinanţarea Decan, Direcţionarea


activităţii de Prodecan, prioritară a
cercetare, Nealocarea de Responsabilul fondurilor de Analiza periodică
27.07.
Intensificarea diminuându-se fonduri financiare cu cercetarea 3 3 9 cercetare existente a rapoartelor de Permanent 3 3 9
2015
activităţii de astfel numărul pentru cercetare ştiinţifică pentru dotarea cu cercetare
cercetare prin proiectelor de Cadre mijloace specifice
creşterea numărului cercetare. didactice cercetării
de publicaţii şi Insuficienţa Nealocarea de Directorul de Direcţionarea Rapoartele de La planificarea 3 3 9
contracte de mijloacelor de fonduri financiare departament prioritară a achiziții etapelor de
cercetare noi cercetare la nivelul pentru cercetare la Consiliul fondurilor de cercetare
27.07.
departamentelor nivelul departamentel 3 3 9 cercetare existente
2015
departamentelor or pentru dotarea cu
mijloace specifice
cercetării
Modernizarea și Nerealizarea - nerespectarea Decan Verificarea Evidenţa permanent
eficientizarea resurselor termenelor de plată Prodecan periodică a achitării încasării taxelor
managementului financiare proprii a taxelor de studii responsabil cu taxelor
financiar datorită conform managementul
nerespectării contractelor; financiar Colectarea la timp
termenelor de - neîncasarea Administrator a taxelor
27.07.
încasare a taxelor taxelor de studii ca facultate 3 4 12 3 4 12
2015
de studii. urmare a retragerii
unor studenţi
datorita problemelor
financiare cu care
aceştia se
confrunta.

F 396.10/Ed. 01
5

Modernizarea Învechirea Rezistenţa la Director de Analiza periodică a Discuţii în şedinţe Anual


programelor planurilor de schimbare a departament, planurilor de de departament
academice şi învăţământ şi fişelor cadrelor didactice Responsabil învăţământ şi
Iunie
perfecţionarea disciplinelor calitate, 3 3 9 fişelor disciplinelor, 3 3 9
2015
procesului Îndrumătorii de actualizarea lor în
instructiv– an acord cu cerinţele
educativ pieţii muncii
Modernizarea Conservatorismul Utilizarea de
metodelor de cadrelor didactice, metode interactive Discuţii în şedinţe
predare-învăţare, resurse insuficiente şi tehnologii de departa
Iulie
utilizarea 3 3 9 educaţionale ment, participare Permanent 3 3 9
2015
tehnologiilor moderne, în acord la cursuri de
educaţionale cu evoluţiile de pe formare
actuale plan internaţional
Îmbunătăţirea Absenteismul Stimularea Risc nou
comunicării studenţilor, participării active a identificat
profesor-student ineficienţă în studenţilor la
folosirea mijloacelor activităţile didactice
de comunicare şi consultaţiiş Verificarea
Iunie
3 3 9 Valorificarea tuturor progarmelor de Permanent
2015
consultaţii
FACULTATEA DE ŞTIINŢE

mijloacelor de
comunicare (pagină
web, email,
activităţi de
îndrumare)
Dezvoltarea Subfinanţarea Nealocarea de Director de Direcţionarea
activităţii de activităţii de resurse financiare departament, prioritară a
cercetare ştiinţifică cercetare, pentru cercetare Responsabil fondurilor de
şi tehnologică în diminuându-se cu cercetarea cercetare existente Analiza periodică
Martie
scopul integrării la astfel numărul şi relaţii 3 3 9 pentru optimizarea a rapoartelor de Permanent 3 3 9
2015
nivel naţional şi proiectelor de internaţionale rezultatelor şi cercetare
internaţional cercetare, numărul pentru creşterea
articolelor publicate. vizibilităţii la nivel
internaţional
Dezvoltarea Interesul scăzut al Nemotivarea Responsabilul
Organizarea de
relaţiilor de studenţilor pentru studenţilor pentru cu cercetarea
întâlniri periodice Discuţii periodice
cooperare cu progarmul Erasmus desfăşurarea unor şi relaţii
cu studenţii în privind Martie
parteneri din ţară şi activităţi didactice internaţionale 3 3 9 Semestrial 3 3 9
vederea prezentării oportunităţile 2015
din străinătate şi de cercetare în
ofertei de mobilităţi programului
colaborare cu
Erasmus
parteneri străini
Organizarea de 4 3 12
Interesul scăzut al acţiuni dedicate
Descreşterea tinerilor pentru elevilor de liceu şi
Promovarea numărului de continuarea absolvenţilor
Urmărirea
imaginii studenţi studiilor. Director studiilor de licenţă. 24.06.
4 3 12 realizării Permanent
departamentelor Absenteism şi departament Organizarea de 2015
activităţilor
facultății din promovabi cursuri deschise.
Universitatea litate redusă la Organizarea unor
„Vasile Alecsandri” bacalaureat sesiuni de pregatire
din Bacău pentru bacalaureat.

F 396.10/Ed. 01
6

Organizarea de 4 3 12
Scăderea acţiuni dedicate
numărului de grupe elevilor de liceu şi
de studenţi pentru absolvenţilor
Numărul mic de Urmărirea
programele de Director studiilor de licenţă. Iunie
înscrieri la studiile 4 3 12 realizării Permanent
studii coordonate departament Organizarea de 2015
de licenţă şi master activităţilor
de departament cursuri deschise.
Organizarea unor
sesiuni de pregatire
pentru bacalaureat.
Organizarea de 4 3 12
acţiuni dedicate
Scăderea elevilor de liceu şi
numărului de absolvenţilor
Numărul mic de Urmărirea
posturi didactice din Director studiilor de licenţă. Iunie
înscrieri la studiile 4 3 12 realizării Permanent
statul de funcţii al departament Organizarea de 2015
de licenţă şi master activităţilor
departamentului cursuri deschise.
Organizarea unor
sesiuni de pregatire
pentru bacalaureat.
Menţinerea şi Riscul de a nu ţine Modificarea Director Realizarea Audit intern 30.12.2015
îmbunătăţirea sub control legislaţiei, cerinţelor DM auditurilor interne
23.04.
continuă a procesele SIM interne, modificarea 2 5 10 (obiective, 2 5 10
2015
sistemului integrat / îmbunătăţirea monitorizare
de management în proceselor procese)
conformitate cu Neîndeplinirea Nealocarea Director Monitorizarea Audit intern La termenele
de Managemetnt

cerinţele: indicatorilor stabiliţi resurselor necesare realizării


Departamentul

DM stabilite prin
standardelor SR EN realizării obiectivelor în obiectivele
ISO 9001:2008, obiectivelor stabilite domeniul SIM SIM
IWA 2:2006, SR EN
ISO 14001:2005,
23.04.
SR OH SAS 18001: 2 5 10 2 5 10
2015
SA 8000, Ordinul
ministrului finanţelor
publice nr.
946/2005 referitor la
control intern
managerial
Modernizarea și Nerealizarea - nerespectarea Responsabili Verificarea Evidenţa permanent
eficientizarea resurselor termenelor de plată programe de periodică a achitării încasării taxelor
managementului financiare proprii a taxelor de studii studii taxelor
financiar datorită conform Administratori
nerespectării contractelor; Facultăți Colectarea la timp
termenelor de - neîncasarea a taxelor
14.07.
încasare a taxelor taxelor de studii ca 4 3 12 4 3 12
2015
de studii. urmare a retragerii
unor studenţi
IDIFR

datorita problemelor
financiare cu care
aceştia se
confrunta.
Interesul scăzut al

Permanent
tinerilor pentru Organizarea de
Urmărirea
Promovarea Număr scăzut de continuarea studiilor Director întâlniri cu elevii de 20.04.
4 3 12 realizării 4 3 12
imaginii studenţi Slaba promovarea a departament liceu şi abolvenţii 2015
activităţilor
departamentului examenului de studiilor de licenţă
IDIFR, bacalaureat

F 396.10/Ed. 01
7

Universitatea Imposibilitatea
Organizarea de

Permanent
„Vasile Alecsandri” formării grupelor de Numărul mic de Urmărirea
Director întâlniri cu elevii de 20.06.
din Bacău studii pentru înscrieri la studiile 4 3 12 realizării 4 3 12
departament liceu şi abolvenţii 2015
programele de de licenţă activităţilor
studiilor de licenţă
studii IDIFR
Modernizarea și Neatragerea de Criza economică Director Identificarea și Sedinte de 30.12.2015 01.10. 2 3 6
eficientizarea resurse financiare Resursa umana DCP atragerea de analiză a 2015
managementului suplimentare insuficienta. 3 3 9 resurse financiare riscurilor.
DEPARTAMENTUL DE CONSILIERE

financiar suplimentare
Consolidarea şi Intarzieri in Program aglomerat. Psiholog Prevenirea Sedinte de 30.08.2016 01.10. 1 2 2
dezvoltarea realizarea bazelor Resursa umana intârzierilor în analiza a 2015
învăţământului obținerea baelor de
PROFESIONALĂ

de date cu insuficienta. riscurilor


universitar de absolventii Comunicare date cu absolvenții
licenţă, master, universitatii insuficienta.
doctorat şi a
învăţământului
postuniversitar, 4 3 12
precum şi continua
adaptare a acestora
la schimbările
intervenite în
societatea
cunoaşterii şi pe
piaţa muncii
Introducerea de noi Riscul de a nu Lipsa legislației, Director Ținerea sub control Sedinte de 18.07. 3 3 9
programe de studii putea realiza neîndeplinirea SSD a documentelor și analiza 2015
Școala de

Doctorale

care răspund condițiilor de informațiilor


Studii

introducerea de noi
cerinţelor domenii de studii de acreditare a noilor 3 3 9 specifice
înregistrate pe piaţa doctorat domenii de studii de
muncii doctorat
Dezvoltarea Neîndeplinirea Lipsa de competitii Prorectorul cu Participarea la Şedinţe de permanent 20.06. 3 3 9
activităţii indicatorilor de sau neparticiparea programe de competiţii naţionale analiză, rapoarte 2015
de cercetare performanţă stabiliţi la competitii pentru cercetare şi şi asupra activităţii
ştiinţifică în legătură cu obţinerea de relaţii internaţionale de cercetare
şi tehnologică în activităţile granturi de internaţionale, pentru obţinerea de
scopul de cercetare cercetare. Prodecanii şi granturi de
integrării la nivel ştiinţifică Neincluderea in Responsabilii finanţare a
naţional şi şi tehnologică baza de date a cu cercetarea contractelor de
3 3 9
internaţional cercetarii a tuturor ştiinţifică de la cercetare ştiinţifică.
activitatilor de nivelul Actualizarea bazei
cercetare departamentel de date a cercetarii
ICDICTT

desfasurate in or. cu activitatile


cadrul universitatii. recente de
cercetare
desfasurate in
cadrul universitatii.
Dezvoltarea Neîndeplinirea Lipsa de motivație și Consiliul Iniţierea de Şedinţe de permanent 20.06. 3 3 9
relaţiilor de indicatorilor de fonduri alocate ştiinţific al contacte pentru analiză, 2015
cooperare cu performanţă stabiliţi acestor activități ICDICTT identificarea Rapoarte
parteneri în legătură cu posibilităţilor de
din ţară şi din dezvoltarea relaţiilor 3 3 9 colaborări cu
străinătate de noi parteneri din
ooperare ştiinţifică mediul socio-
economic
sau universitar.

F 396.10/Ed. 01
8

R-STEH-09 – Domenii de Șef Serv. 4 3 12 Atenuarea riscului Reanalizarea 28 sep Risc nou
Omiterea unor activitate în care Tehnic prin: riscurilor 2015 identificat
cerințe din caietele angajații proprii nu •fundamentarea reziduale.
de sarcini sunt specialiști caietelor de sarcini permanent
prin consultarea Analiza de
unor specialiști management
Serviciul Tehnic

externi în domeniu. Audit intern


•informarea asupra
Dezvoltarea și legislației și
modrnizarea normelor nou
infrastructurii apărute.
Universității și a •informarea asupra
serviciilor cerințelor impuse la
studențești lucrări similare
efectuate de alte
universități sau
agenți economici
R-STEH-10 – Neobținerea sau Șef Serv. 4 3 12 Atenuarea riscului Reanalizarea 28 sep Risc nou
Dificultati in obtinerea cu Tehnic prin: riscurilor 2015 identificat
fundamentarea întârziere a •Informare reziduale.
planului de investitii documentelor proactivă asupra Analiza de permanent
legale de la necesității obținerii management
autoritățile actelor legale Audit intern
abllitate necesare.
Serviciul Tehnic

•prioritizarea
obiectivelor și permanent
demararea din timp
a procedurilor de
obținere a
documentelor
•numirea unui oct 2015
responsabil cu
documentarea
asupra necesității
obținerii actelor
legale
R-SICD-03 – Aspecte rămase Șef SICD 4 3 12 Atenuarea riscului. Reanalizarea 28 sep 4 3 12
Informatizare si

Distrugerea datelor neclarificate în •Finalizare și riscurilor 2015


Comunicatii

prin defectiuni organizarea introducere în SIM reziduale.


Serviciul

Digitale

hardware activității de back- A instrucțiunii – 15 dec 2015


up Crearea și Analiza de
utilizarea copiilor management
Dezvoltarea și de siguranta. Audit intern
modrnizarea (backup electronic)
infrastructurii R-SICD-05 – Personal insuficient Șef SICD 4 3 12 Atenuarea riscului. eanalizarea 28 sep 3 3 9 Se va evalua ori
Universității și a
Informatizare si

Probleme ale rețelei Solicitarea riscurilor 15 dec 2015 2015 de cate ori apar
Comunicatii

serviciilor IT care nu se pot aprobării unui post reziduale. modificari in


Serviciul

Digitale

studențești rezolva în timp util de inginer rețea IT schema de


Analiza de personal
la minister
management
Audit intern

Modernizarea și R-SFC-02 – Necunoasterea de Contabil Șef 4 3 12 Atenuarea riscului. Reanalizarea 28 sep 4 2 8


către persoanele
Financiar-

eficientizarea Disfunctii in circuitul riscurilor 2015


Serviciul

Contabil

managementului documentelor care înlocuiesc reziduale.


financiar specifice ALOP responsabilii de Realizarea Analiza de
proces a circuitului procedurii de management ian
documentelor ALOP. Audit intern 2016

F 396.10/Ed. 01
9

Modernizarea și R-SFC-04 – Necunoasterea de Contabil Șef 4 3 12 Atenuarea riscului. Reanalizarea 28 sep 4 2 8


eficientizarea Neînregistrarea către persoanele •Realizarea riscurilor Feb 2015
Financiar-
Serviciul

Contabil

managementului unor MF sau care înlocuiesc elaborarii reziduale. 2016


financiar obiecte de inventarresponsabilii de procedurii privind
în evidențele proces a contabilitatea de Analiza de
patrimoniale procedurilor de gestiune in cadrul management
lucru Universitatii, Audit intern
Modernizarea și R-SFC-06 Omiterea unor Contabil Șef 4 3 12 Atenuarea riscului Reanalizarea 28 sep 4 2 8
eficientizarea Cheltuieli cheltuieli datorită riscurilor 2015
Financiar-
Serviciul

Contabil

managementului nebugetate în BVC imposibilității •Realizarea reziduale.


financiar prognozării acestor instructiunii privind Analiza de Mar
cgeltuieli la intocmirea management 2016
construirea Bugetului de Audit intern
bugetului venituri si cheltuieli
Modernizarea și R-SFC-07 Necunoasterea de Contabil Șef 4 3 12 Atenuarea riscului Reanalizarea 28 sep 4 2 8
eficientizarea Inregistrarea către persoanele riscurilor 2015
Financiar-

managementului eronata in care înlocuiesc •Realizarea reziduale.


Serviciul

Contabil

financiar contabilitate a responsabilii de instructiunii privind Analiza de Apr


operatiunilor pe proces a inregistrarea in management 2016
surse de finantare procedurilor de evidenta contabila Audit intern
lucru a operatiunilor pe
surse de finantare
Modernizarea și R-SFC-11 Necunoasterea de Contabil Șef 4 3 12 Atenuarea riscului Reanalizarea 28 sep 4 2 8
eficientizarea Raportări financiare către persoanele riscurilor 2015
Financiar-

managementului cu omisiuni care înlocuiesc •Realizarea reziduale.


Serviciul

Contabil

financiar responsabilii de instructiunii de Mai


proces a intocmire a Analiza de 2014
procedurilor de situatiilor financiare management
lucru trimestriale si Audit intern
anuale
Organizarea R-SFC-12 Organizarea Contabil Șef l 4 3 12 Atenuarea riscului Reanalizarea 28 sep 4 2 8
contabila optima si Neevidențierea în deficitară a riscurilor 2015
Financiar-
Serviciul

Contabil

functionarea contabilitate a contabilității cantinei Realizarea reziduale.


cantinei studentesti tuturor încasărilor procedurii privind Analiza de Dec
de la cantina- activitatea management 2015
restaurant desfasurata în Audit intern
cadrul cantinei
Modernizarea R-SRU-03 – Lipsa Dispersarea bazelor Șef Serv. 3 3 9 Atenuarea riscului. Reanalizarea 28 sep 3 3 9
managementului documentelor de de date, Resurse riscurilor 2015
Serviciul
Resurse
Umane

resurselor umane personal, salarizare necentralizarea Umane Elaborarea reziduale.


etc. tuturor informatiilor , procedurii de Analiza de 15 dec 2015
prelucrarea greoaie backup electronic management
a informatiilor pentru softul eCub Audit intern
(modulul ResUm)
Securitatea Accesul neverificat Posturi de paza Sef Serviciu 4 3 12 Demersuri pe Reanalizarea Prima sedinta 28.09. 4 3 12
persoanelor si a a persoanelor insuficiente din Paza langa CA si riscurilor de CA 2015
bunurilor străine în căminele cauza lipsei de minister pentru reziduale.
din Campusul personal crearea unui post
Mărășești de paza (scoaterea Analiza de
ISCIR, SU, SSM
Serviciul Paza,

la concurs a 3 management
posturi de portari) Audit intern

Monitorizare Sesizari studenti


Managementul R-BSU-01 – Insuficiente instruiri Inspector de 5 3 15 Atenuarea riscului. Reanalizarea 28.09. 3 2 6
situațiilor de urgență angajati neinstruiti protectie civila riscurilor 2015
in domeniul Sau ● Identificarea reziduale.
situațiilor de urgență RPSI nevoilor de Permanent
Neparticipare la instruire Analiza de pe parcursul
instruiri si exerciţii suplimentare management anului
Audit intern

F 396.10/Ed. 01
10

● Verificarea prin
sondaj a efectuarii
instruirii / fiselor de
instruire
● Actiuni de
constientizare a
conducerii
facultatilor pentru
sprijinirea
executarii
exercitiilor specifice
SU
Asigurarea R-BISCIR-01 - Utilaje si instalatii Sef Birou 5 4 20 Atenuarea riscului. Reanalizarea 28.09. 5 2 10
conditiilor optime Intreruperi in fara mentenanta ISCIR • schimbarea riscurilor 2015
de munca si viata; furnizarea agentului efectuata cosurilor de fum la reziduale. DEC 2015
termic si a apei Sef Serviciu CT Spiru Haret;
Tinerea sub control calde menajere Tehnic • modernizari la Analiza de
a riscurilor pe linie cosul de fum de la management
de SSO Centrul de practica Audit intern
V.Dornei
• Inlocuirea
centralelor murale
cu centrale cu
condensare, acolo
unde se impune
Modernizarea R-SGU-03 – Litigii Emiterea unor acte Șef Secretariat 4 3 12 Atenuarea riscului Reanalizarea 28.09. 3 2 6
managementului cu de studii gresite, General prin: riscurilor 2015
Secretariat General Universitate

academic și absolventii/beneficia incomplete Universitate •SSU se va informa reziduale.


administrativ rii diplomelor de permenent asupra permanent
studii actelor legislative Analiza de
nou aparute. management
•Analizarea fluxului
informational. Audit intern
•Organizarea
Actelor de Studii
Riscul are
tolerabilitate
ridicata;
ramane in
monitorizarea
secretarului sef
Modernizarea R-SGU-05 – Lucrul cu baze de Șef Secretariat 4 3 12 Riscul are Reanalizarea 28.09. 3 2 6
Universitate

managementului Omiterea date diferite General tolerabilitate riscurilor 2015


Secretariat

academic și actualizării datelor


General

Universitate ridicata; reziduale.


administrativ personale ale ramane in permanent
studentilor monitorizarea Analiza de
secretarului sef management
Audit intern
Cresterea calitatii 1.Participare la
activitatii de audit Lipsa experientei Realizarea partiala cursuri de Aprobare
Biroul Audit Public

intern in cadrul necesare si a unei a pregatirii perfectionare documente de


Biroului Audit indrumari in profesionale profesionala cu conducatorul
Public Intern realizarea cuprinse in acesta tema; institutiei
Intern

planificarii programul anual 2.Intocmire 20.07.


Auditor intern 3 4 12 Anual 2 3 6
strategice poate procedura cu 2015
conduce la sincope privire la
in atingerea elaborarea planului
obiectivelor de audit multianual de
activitate

F 396.10/Ed. 01
11

Lipsa experientei Realizarea partiala 1.Participare la Aprobare


necesare si a unei a pregatirii cursuri de documente de
indrumari in profesionale perfectionare conducatorul
realizarea cuprinse in profesionala cu institutiei
planificarii anuale programul anual acesta tema;
Auditor intern 20.07.
poate conduce la 3 4 12 2.Elaborare Anual 2 3 6
2015
sincope in procedura cu
atingerea privire la
obiectivelor de elaborarea planului
audit. anual de activitate
Nestabilirea unui 1.Întocmirea
cadru comun de Structurile auditate planului de acțiune Aprobare plan de
lucru cu structurile nu întocmesc și nu și calendarul acțiune și
auditate in ceea ce transmit structurii de implementării calendar de Conform
priveste audit planul de recomandarilor implementare a termenelor
modalitatea de acțiune și către structurile recomandărilor înscrise în
urmarire periodica a calendarul auditate. de conducatorul planul de
20.07.
implementarii implementării Auditor intern 4 3 12 2.Transmiterea institutiei acțiune și 2 3 6
2015
recomandarilor, recomandărilor documentului calendarul de
conduce la aprobat la structura implementare
inexistenta unei de audit public a
imagini clare intern recomandărilor
asupra stadiului
acestora.
Nestabilirea unor
persoane sau Personal cu Elaborarea de Coordonatorul
Public Intern
Biroul Audit

inexistenta acestora experiență mai mică chestionare structurii de audit


necesare elaborarii de 1 an în adresate public intern
La fiecare 20.07. 3 3 9
si implementarii activitatea de audit Auditor intern 3 3 9 managementului
misiune 2015
unui mecanism de public intern structurilor auditate
evaluare interna

Intensificarea Subfinanţarea
Direcţionarea
activităţii de editare activităţii
prioritară a
prin creşterea demultiplicare, Nealocarea de
fondurilor de
ATELIRUL DE MULTIPLICARE

numărului de diminuându-se resurse financiare Adm. Analiza periodică 30.06.


3 3 9 cercetare existente Permanent 3 3 9
publicaţii şi astfel numărul
EDITURA ALMA MATER

pentru multiplicare Patrim. a rapoartelor 2015


pentru dotarea cu
contracte de contractelor de şi promovare
echipamente şi
colaborare noi care tipărire a
mijloace specifice
să permită: publicaţiilor
- dotarea cu
echipamente
necesare pentru
Adm. Patr. Direcţionarea
activitatae de Discuţii periodice
Insuficienţa Nealocarea de Prorector prioritară a
tipărire; privind 30.06.
mijloacelor de fonduri financiare cercetare 3 3 9 fondurilor de Permanent 3 3 9
- asigurarea posibilităţile de 2015
promovare a editurii pentru promovare Prorector promovare
fondului necesar de promovare
imagine existente
cărţi şi publicaţii;
- achiziţionare soft
de specialitate.
Intensificarea Nerealizarea Neacordarea Directorul de Direcţionarea Analiza periodică Permanent 18.07
activităţii de planului de fondurilor financiare departament prioritară a a rapoartelor de 2015
cercetare prin cercetare datorită pentru cercetare fondurilor de cercetare
DPPD

creşterea prin subfinanțării de 3 3 9 cercetare existente


creşterea numărului cercetare pentru dotarea cu
3 3 9
de publicaţii şi echipamente
contracte de

F 396.10/Ed. 01
12

cercetare noi care Nerealizarea Nealocarea de Director Direcţionarea Discutii periodi- la planificarea 18.07.
să permită: planului de fonduri financiare Departament prioritară a ce privind etapelor de 2015
-dotarea cu cercetare datorită pentru cercetare fondurilor de posibilItăţile de cercetare
echipamente insuficienței cercetare existente achiziţionare
necesare pentru mijloacelor de pentru dotarea cu
activitatea de cercetare echipamente şi
cercetare; 3 3 9 mijloace specifice
-prevederea cercetării în
3 3 9
fondului necesar de domeniu SE
carti si publicaţii;
-achiziţionarea de
software de
specialitate.
Îndeplinirea Nerealizarea
Analiza de La termenele
obiectivelor stabilite Nerealizarea activităţilor de Audit intern
management. stabilite prin 18.07.
în domeniul SIM la obiectivelor în monitorizare a Director de 3 3 9 Analiza de 3 3 9
Realizarea obiectivele 2015
nivel de domeniul SIM îndeplinirii departament management
auditurilor interne SIM
departament obiectivelor
Derularea in conditii Intrazieri in Lipsa personalului Silvia Leonte Tratarea riscului: Analiza permanent 30.06.
optime a activitatilor indeplinirea in cadrul BRIPC Cooptarea unor periodica a 2015
specifice BRIPC sarcinilor de 4 3 12 studenti voluntari activitatii 3 3 9
serviciu pentru sprijinirea
activitatilor BRIPC
Realizarea Neindeplini- Renuntarea unor Silvia Leonte Tratarea riscului: Sedinte de Ori de cate ori 30.06.
numarului de rea numarului titulari selectionati organizarea de noi analiza cu coord. este necesar 2015
mobiltati de preconizat de pentru mobiliatate runde de selectie de la nivel de
Internaţionale si Programe

studenti si de cadre mobilitati 3 3 9 facultate 3 3 9


didactice pentru
Biroul de Relaţii

acodurile bilaterale
Comunitare

in derulare
Gestionarea Necorelarea cu Documente Silvia Leonte Tratarea riscului: Analiza periodica permanent 30.06.
mobilitatilor in prevederile din incomplete - Elaborare de 2015
concordanta cu contractul financiar proceduri/
prevederile incheiat intre Instructiuni SIM
ANPCDEFP ANPCDEFP si 3 3 9 - Participarea la 3 3 9
UVAB cursuri/ seminarii
de informare
Stagii de formare
profesionala
Identificarea si Incalcarea Desele schimbari Consilierul 3 3 9 Tratarea riscului: Actualizarea listei permanent 14.12. 3 3 9
conformarea cu prevederilor legale ale legislatiei in juridic a al Studierea si cerintelor legale 2015
cerinţele legale, si/sau ale domeniu. Universitatii conformarea cu si a altor ceinte
reglementate şi cu regulamentelor Revizuirea modificarile (interne si
alte cerinţe la care interne regulamentelor/ legislative si cu externe)
Juridic
Oficiul

Universitatea a procedurilor interne. reviziile care au


subscris fost aduse
regulamentelor/
procedurilor
interne, care
vizeaza activitatile
desfasurate in
Universitate.

ÎNTOCMIT
Presedinte Comisie SCIM
Conf. ing. dr. ec. Drob Catalin

F 396.10/Ed. 01