Sunteți pe pagina 1din 30

Cuprins

Introducere ………………………………………………………………2

1.Capitolul I Descriere societății și tipurile de activitate ale întreprinderii ..3

2. Structura cifrei de afaceri și politica de marketing .................................5

3.Anliza mijloaceor fixe.Sructura și analiza activelor................................10

4.Analiza productivității muncii și utilizării timpului de muncă................15

5.Analiza datoriilor.......................................................................................20

6.Resursele și rezultatele acivității întreprinderii.Analiza rentabilității ......21

7.Concluzie...................................................................................................30

1
Introducere

Întreprinderea a fost înfiinţată în anul 1945 pe baza unui atelier de cusut parasit. În acea
perioadă atelierul ocupa 22 m2, avea 35 de lucrători, şi volumul producţiei constituia 76,4 mii
ruble. Primele articole produse erau portomoneele, mai apoi au început să producă poşete pentru
femei şi ghiozdane pentru elevi. Practic, toate operaţiile, în afară de cele de cusut, se efectuau
manual.
În anul 1971, fabrica a primit în exploatare noi încăperi, echipate cu utilaj necesar şi
tehnologii noi, capacitatea de producţie alcătuia 8840 mii ruble. Numărul lucrătorilor constituia
1137 de lucrători.
În prezent fabrica ocupă aceeaşi suprafaţă şi foloseşte, practic acelaşi utilaj.
În 1990, fabrica a fost reorganizată în întreprindere închiriată şi deţinea 766 de lucrători.
În 1995 întreprinderea a fost privatizată şi în aceeaşi perioadă a început colaborarea cu
partenerii italieni.
Din anul 1997, S.A „Artima” lucrează pe baza de contract direct cu o companie germană
axîndu-se pe producerea servietelor şi valizelor.
Din anul 2003 întreprinderea s-a achitat total de datoriile istorice conform
Memorandumului, încheiat cu consiliul de creditori, perioada de achitare fiind între 21.04.2007
pînă la 01.07.2003.

Statutul juridic
Asociaţia acţionarilor, a fost privatizată la 22 iunie 1995. or. Chişinău
Numarul de înregistrare 10504360
Codul fiscal: 1003600079545
Codul statistic: 00316814

2
Capitolul I

Descriere societății și tipurile de activitate ale întreprinderii


În prezent, întreprinderea este specializată în producere şi realizare:
• Articole de marochinărie;

• articole din rame metalice;

• Circulaţia mărfurilor în detaliu în domeniul alimentaţiei sociale.

Genul de activitate și produsele


"ARTIMA" SA este specializată în producerea articolelor de marochinărie atît din piele
naturală cît şi piele artificială.
Sortimentul tradiţional include:
• Poşete pentru femei;
• Serviete pentru femei;
• Genţi pentru tineret;
• Genţi de voiaj;
• Genţi sportive;
• Valize pentru călătorii;
• Serviete pentru bărbaţi;
• rucsacuri;
• mape pentru birou, pentru adrese;
• artcole de sortiment netradiţional, efectuate la comandă individuală.

Din anul 1997, sortimentul de bază îl prezintă genţile şi valizele de călătorie. Articolele de
marochinărie se lansează în conformitate cu cerinţele şi termenii contractului clientului.

Cerinţele clienţilor referitor la produsele S.A.Artima


Conform rezultatelor interogatoriului efectuat (au fost incluse toate regiunile Moldovei,
inclusiv or. Chişinău) au fost fixate principalele criterii, care influenţează asupra puterii de
cumpărare, în dependenţă de vîrstă, venit, şi locul de trai. Indicatorii medii sunt reflectaţi în
graficul de mai jos:

Tabelul - 1 Criteriile, care influenţează la puterea de cumpărare

3
materia Alte
tendinţele primă 0.1%
m odei 4%
Com fort 6% ca litate
10%
producătorul 33%
mfort
2%
ort

preţul
28% design
17%

Este necesar de menţionat că, factorul calitate reprezintă unul din criteriile de bază la
toate categoriile de cumpărători, la categoria cumpărătorilor cu venit peste medie, în afară de
calitate o atenţie însemnată i se acordă şi design-ului şi tendinţelor în modă, iar cumpărătorilor
cu venit mediu si mic, pe primul loc se situează preţul.
Тabelul -2 Criteriile, care influenţează puterea de cumpărare după categoriile de vîrstă

< 20 ani 21-35 36-55 > 55


Calitate 32% 34% 35% 30%
Design 25% 22% 11% 0%
Preţ 16% 23% 34% 43%
Producător 4% 2% 2% 0%
Comfort 12% 7% 11% 17%
Tendinţele modei 11% 7% 4% 7%
Materia primă 0% 5% 4% 3%

Referitor la cerinţele cumpărătorilor pentru materia primă utilizată la diferite grupe de


articole, putem menţiona următoarele tendinţe- preferă să cumpere articole din piele artificială cu
influenţe noi din modă şi de calitate înaltă.
Reieşind din această analiză, SA „Artima” planifică mărirea atenţiei la calitatea
articolelor produse, micşorarea preţurilor în schimbul minimizării cheltuielilor de producere, de
asemenea îmbunătăţirea lucrului de laborator, introducerea de noi modele cu un design mai
atrăgător.

Capitolul II
Analiza pieței,structura cifrei de afaceri și politici de marketing.

4
Аnaliza pieţei

2.1 Potenţialul şi tendinţele de dezvoltare a pieţei


În legătură cu concentrarea diferită a nivelurilor de venit, şi cu stratificarea accentuată a
societăţii după nivelul de venit, au apărut careva schimbări pe piaţa produselor de marochinărie:
• au apărut diferite segmente de cumpărători, bazate în primul rînd pe nivelul de venit;

• a dispărut necesitatea la aşa numita „producţie în masă”;

• s-au fixat necesităţi cu caracter variat, referindu-se la producţia de pe diferite segmente;

• prezenţa cantităţii mărite de mărfuri importate a rezultat la mărirea necesităţii cumpărătorilor


spre calitate, design şi atenţia la materialele din care sunt produse mărfurile;

• la cumpărătorii cu grad înalt de venit a crescut tendinţa către cumpărarea produselor de


calitate înaltă din piele naturală, îndeosebi această se referă la poşete pentru femei, serviete şi
mape etc.

• În ultimii ani, pe piaţa europeană se observă tendinţa de trecere către articolele din materiale
artificiale, SA “Artima” urmează aceeaşi direcţie şi lucrează în majoritate cu materialele
artificiale, conform cerinţelor clienţilor străini.

Din cele menţionate mai sus, se preconizează pe viitor ridicarea cererii cumpărătorilor la
articolele din materiale artificiale , de calitate înaltă şi design actual la preţuri accesibile.
Întreprinderea nu refuză şi lansarea produselor din piele naturală cu design actual şi de calitate
foarte înaltă la cerinţa clientului. În acelaşi timp, cererea pe piaţă rămîne puternic influenţată de
concentraţia puterii de cumpărare, de care depinde frecvenţa cumpărării şi cantitatea banilor
cheltuiţi pe aceste tipuri de mărfuri.

2.1.2 Factorii cheie pentru succesul pe piaţă


Calitatea reprezintă factorul principal pentru obţinerea succesului pe piaţă. Din analiza
făcută pe piaţă, efectuată cu ajutorul specialiştilor de la Agenţia „ARIA”, putem menţiona ca
pentru toate segmentele de piaţă, cel mai important criteriu care influenţează la luarea deciziei de
cumpărare, reprezintă calităţile ergonomice, după care urmează preţul şi design-ul.
Nu mai puţin important este şi orientarea producătorului către cerinţele cumpărătorului,
adică dezvăluirea cerinţelor şi dorinţelor fiecărui segment de piaţă, satisfacerea tuturor acestor
condiţii, pe lîngă aceasta o atenţie sporită acordîndu-se şi schimbărilor tendinţelor în modă.

5
2.1.3 Ieşirea pe piaţă externă
Ieşirea pe piaţa europeană pentru aşa o întreprindere ca SA „Artima” se prezintă destul de
greu şi îndelungat, primii paşi a fost colaborarea cu clienţii străini, la moment doar cu materia
primă de la ei. Pe termen lung, întreprinderea planifică să atingă aşa un nivel de calitate a
mărfurilor produse, încît să poată concura cu cele mai renumite şi recunoscute companii
internaţionale, iar articolele produse să se vîndă sun numele propriu SA „Artima”.
Întreprinderea planifică să reîntoarcă o parte din pieţele pierdute. Aceasta presupune
participarea la expoziţii, organizate pe teritoriul ţărilor CSI, de asemenea organizarea publicităţii
pe Internet.

2.1.4 Descrierea clienţilor


Clienţii SA „Artima” şi pieţele de desfacere pot fi divizate în externe şi interne. Clienţii
externi ocupau 95 % din volumul producţiei în anul 2006. Aşa cum articolele noastre pe piaţa
locală sunt mai scumpe decît cele de import, aceasta se răsfrînge negativ asupra relaţiilor cu aşa
clienţi ca magazinele en-detail, rezultînd la reducerea cotei lor asupra volumui de vînzări, în
general.

În anul 2007, SA „Artima” planifică continuarea lucrului cu privire la distribuirea


produselor sale în magazinele din ţară, analizînd cererea pe piaţă şi ofertele referitor la articolele
de marochinărie, utilizînd un sistem flexibil de formare a preţurilor şi de căutare a clienţilor.

Pe viitor, se planifică activare a acestui serviciu şi crearea unei baze de date a clienţilor,
cu indicarea sortimentului dorit, volumele de comenzi presupuse, ce va îmbunătăţi nivelul de
deservire şi va putea permite planificarea setului de comenzi planificate pentru o activitate mai
ritmică.

Îndeplinirea comenzilor sortimentului variat confirmă mobilizarea producţiei şi


capacitatea ei de a satisface nevoile clientului şi de a îndeplini toate condiţiile contractului cu
agenţii economici de pe piaţa internă şi din străinătate.

2.2.Structura cifrei de afaceri

Venit din Vînzări a activităţii operaţionale


Tabel nr. 3

6
Indicator Anul curent Anul precedent Rata Abaterea Abaterea
2008 2007 creşterii Suma %
faţă de 2-4 3-5
anul
precedent
1 2 3 4 5 6 7 8
% %

Total venit 2426855 100% 2096654 100% 1,5 3302007 X


al activităţii 4 7
operaţionale,
inclusiv din:
Produse 2241703 92,37 1943589 92,6 1,1 2981141 -0.23%
de 5 % 4 %
marochinărie
Mărfuri şi 1166014 4,8% 1206900 5,7% 0,9 -40886 -0,9%
alte
materiale
Servicii ale 685505 2,8% 323753 1,5% 2,1 361752 1,3%
cantinei
Arenda 537291 2.2% 253339 1,2% 283952 1.0
curentă

Din tabelul-3 de putem observa că venitul total din vînzări are o tendinţă de creştere absolută
de 3302007 lei ceea este foarte bine.Ponderea cea mai mare în totalul venitului o deţine venitul
obţinut din comercealizare produselor de marochinărie 92,6%.Ponderea produselor de
marochinărie are o scădere nesemnificativă de 0,2% faţă de anul trecut,însă în sumă absolută are
o creştere de 2981141 lei faţă de anul precedent ceea ce se apreciază pozitiv.La categoria de
mărfuri și alte materiale se observă o scădere neînsemnată de 0.9 %.La fel observăm schimbări
pozitive la categoria servicii ale cantinei cu 361752 lei mai mult în 2008 ceea ce este cu 1.3 %
procente mai mult de cît anul precedent și la categoria arendei curente ocreștere de 283952 lei
mai mult față de anul precedent.Creșterea cifrei de afaceri în 2008 denotă o activitate
operațională mai eficientă mai ales pe fonul uzurii înalte a mijloacelor fixe.La majorarea cifrei de
afaceri a contribuit nu în ultimul rînd și majorarea coeficientului de reînoire a mijloacelor fixe în
comparație cu ieșirile de mijloace fixe.

7
2.3. Canalele de distribuţie
În prezent, întreprinderea însăşi îşi decide politica de vînzare:
• Vînzarea pe calea încheierii contractelor directe cu diferite întreprinderi şi organizaţii pentru
producerea mărfurilor la comandă. Această metodă garantează întreprinderii o piaţă de
desfacere;

• Vînzarea mărfurilor către clienţi prin comerţul cu amănuntul, folosind magazinele en-detail
ca intermediari între producător şi consumatorul final;

2.3.1. Piaţa şi mijloacele de publicitate


În condiţiile unei concurenţe avansate, publicitatea ocupă o cotă cît mai extinsă pentru
reţinerea consumatorilor actuali şi atragerea altora noi. În prezent SA „Artima” utilizează
următoarele metode de promovarea a producţiei:
• Publicitate prin sursele de informare în masă (radio, TV, presă);
• Participarea la tîrgurile şi expoziţiile republicane şi internaţionale;
• Publicaţii în cataloagele locale şi internaţionale.

Au fost produse diverse foto prospecte pentru înştiinţarea clienţilor potenţiali la expoziţii şi
negocieri(la încheierea contractelor). De asemenea au fost tipărite avize de publicitate în aşa
publicaţii, cum ar fi „Независимая Молдова”, „Moldova suverană”, „Деловая газета”,
„Revista tineretului”, „Revista panorama”, „Маклер”.
Informaţia referitor la produsele oferite şi posibilităţile de colaborare a fost inclusă în
cataloagele “Pagini de aur” , “VARO-INFORM” “Kompass” şi altele.
Prin aceleaşi metode, întreprinderea prevede să-şi promoveze produsele pe pieţele de
desfacere şi în acest an.

2.3.2. Publicitatea şi influenţa asupra vînzărilor


Întreprinderea îşi planifică să obţină o reputaţie bună şi recunoaşterea producţiei lansate,
pentru care este necesar:
• Realizarea unei promovări mai active, care prezintă nu doar produsele, ci şi informaţia despre
activitatea întreprinderii;

• Alocarea de 1% din totalul vînzărilor pentru realizarea campaniilor publicitare la radio, TV,
şi prin intermediul surselor de informare în masă;

8
• Plasarea reclamei în regiunile SMI a statelor, pe pieţele cărora se planifică întroducerea
produselor întreprinderii;

• realizarea şi lansarea unui booklet de format mediu pentru expedierea prin poştă la potenţialii
clienţi;

• editarea şi lansarea unui catalog cu produsele şi modelele de perspectivă ale întreprinderii,


care vor fi prezentate la tîrgurile şi expoziţiile locale şi internaţionale;

2.3.3.Formarea preţurilor, comisioanele


Pentru atragerea clienţilor la întreprindere a fost eleborat un sistem flexibil de formare a
preţurilor în dependenţă de formele şi termenii de plată, de asemenea şi de suma contractului,
utilizată în vînzarea propriilor produse.
La momentul actual, întreprinderea lucrează cu materia primă (de la clientul german), în
conformitate cu condiţiile contractului încheiat cu clientul străin.

2.3.4. Cheltuielile comerciale


Cheltuielile comerciale se planifică ca procent al costului de producţie comercial al
producţiei lansate. Ele includ cheltuielile de marketing, plata serviciilor vamale, plata către alte
organizaţii pentru serviciile legate de comercializarea producţiei finite.

Capitolul III

Analiza mijlocelor fixe.Structura și analiza activelor

3.1 Caracteristica mijloaceor fixe

Caracteristica şi dinamica mijloacelor fixe

9
Studiind anexa 1.(existenţa şi mişcarea activelor pe termen lung)la bilanţul contabil putem spune
ca mijloacele fixe în totalul lor au o creştere în anul de gestiune faţă de perioada precedentă cu
688 449 lei dintre care pe baza de maşini,utilaje cu 122,175 lei ; clădiri cu 528 404 sau 3,1%.În
perioada de gestiune (anul 2008)ponderea cladirilor in totalul mijloacelor fixe constituie 48,6%
iar ponderea utilajelor de producţie 45,94%.

Analiza eficienţei utilizării mijloacelor fixe.

Prin eficienţă se subînţelege raportul dintre efect şi efort.În cazul mijloacelor fixe în calitate
de efect pot să apară indicatorii:
-Valoarea producţiei fabricate
-Venitul din vînzări
Prin urmare putem calcula randamentul mijloacelor fixe,adică cîţi lei producţie fabricată sau
venit din vînzări revine la 1 leu de mijloc fix.calculul se efectuiază prin raportul:

Volumul producției fabricate/Mijloace fixe. 1.74 = 20894100/11987263(mijloace fixe la


valoarea de bilanț)

Un alt indicator ce reflectă eficiența poate fi capacitatea mijloacelor fixe,acest indicator este
inver proporțional primului : 11987263/20894100 = 0.57
Asfel capacitatea mijloacelor fixe ne arată că penrtu a obține 1 leu de producție fabricată
întreprinderea S.A.Artima utizează în procesul de producție 0,57 lei mijloace fixe.
În general pentru a releva influența mijloacelor de producție asupra activității întreprinderii se
se analizează indicele de creștere a producției fabricate în comparație cu indicile de creștere a
mijloacelor fixe active.Pentru o bună funcționare a înteprinderii și o productivitate înaltă,aprimul
indice trebuie să fie mai mare de cît al doilea ,iar al doilea mai mare de cît al treilea.

Compararea lor poate fi efectuată în baza datelor obținute mai jos:

Volumul producției fabricate 24268554 (anul 2008)


1.Indicele vol producției fabricate = ----------------------------- = ----------------------------- = 1,07
perioada precedenta 20966547 (2007)

10
Mijloace Fixe active (2008) 16412248
2. Indicile mijloacelor fixe active = ---------------------------------- = --------------- = 1,0
Mijloce fixe active(2007) 16342558

Mijloce fixe 2008 34 611 021


3. Iindicele mijloacelor Fixe totale = --------------------- = --------------- = 1,02
Mijloce fixe 2007 33922572

Din calculul indicilor de mai sus se poate observa că primul indice,indicile de creștere a
producției fabricate este mai mare de cît indicile mijloacelor fixe active ceea ce se apreciază
pozitiv.
Dat fiind faptul că activitatea întreprinderii este influențată de volumul și utilitatea mijloacelor
fixe,apare necesitatea analizei mișcării acestora calculînduse următorii 2 indicatori:

Coeficientul de reînoire a Mijloacelor fixe :

Mijloace fixe intrate 775 725


------------------------------------------ = ------------------ = 2,23 %
Mijloace fixe la finele perioadei 34 661 021

M.f ieșite 87 276


Coeficientul de ieșire a Mijloace fixe : --------------- = ----------------- = 0,25%
Mijloace fixe 34 661 021

Coeficientul de reînoire este mai mare de cît coeficientul de ieșire,ceea ce se apreciază pozitiv
fiindcă relevă faptul că mijloacele fixe sunt în creștere pe baza mijloacelor fixe noi intrate.

Pentru analiza stării funcționale în practica internațională se utilizează următorii coeficienți:


Coeficientul uzurii acumulate:
Uzura acumulată 22 623 758
-------------------------------- = --------------------- = 65.36%

11
Mijloace la sfîrșitul perioadei 34 611 021

Coeficientul utilității mijloacelor fixe:

100 – coeficientul uzurii acumulate = 100 – 65,36 = 34.64%

În genere se apreciază pozitiv atunci cînd coeficientul utilității este mai mare de cît
coeficientul uzurii acumulate.Luînd considerație nivelul înalt de uzură a mijloacelor fixe
întreprinderea ”Artima”SA înregistreză un nivel înal al capacității mijloacelor fixe,utilizînd
doar 0,57 lei de mijloc fix pentru a obține 1 leu producție fabricată ceeea ce este bine dar,
pentru a obține rezutate mai bune în anul viitor întreprindereea are nevoie să marească
coeficientul de reînoire și mai ales pe seama mijloacelor fixe active.

3.2 Analiza activelor

Analiza verticală activelor


Tabel nr. 4
Indicatori Anul precedent 2007 Anul de gestiune2008 Abaterea
Suma % Suma % Suma %

Active 12130775 99,2 12584616 99,7 +453841 +0,5


materiale

12
materiale pe
termen lung
Active 81375 0,66 32102 0,25 - 49273 - 0.41
financiare pe
termen lung
Alte

Total active pe 12220605 100 12616718 100 +396113 X


termen lung
Stocuti de 4027726 28 3641489 19,2 -386237 -8,8
mărfuri și
materiale
Creanțe pe 6044056 42 5878753 31 -165303 -11
termen scurt
Investiții pe
termen scurt

Mijloace 4213476 29,3 9338252 49,3 +5124776 +20


bănești
Alte active 74088 0,5 69743 0,36 -4345 -0,14
curente
Total active 14359346 100 18928237 100 +4568891 X
curente
Total active 26579951 100 31544955 100 +4965004 X

În general majorarea activelor în dinamică se apreciază pozitiv în afara creanțelor.


Analizînd tabelul de mai sus putem observa o majorare de 396113 lei a activului pe termen lung
față de anul precedent.Ponderea ce mai mare în total active îi revine activelor materiale pe
termen lung(99.7%),constituind o majorare de 0,5 % față de anul precedent. În structura activelor
circulante,majorări considerabile constatăm la mijloace bănești: cu 5124776 lei mai mult în anul
de gestiune,iar stocurile de mărfuri și materiale sau redus cu 8,8% ceea poate fi interpretat ca o
consecință al creșterii venitului din activitatea operațională și ca fapt pozitiv.În totalul lor
activele circulante înregistrează o creștere de 4568891 lei.

Tabelul nr 4 facilitează o analiză mai amplă a activelor din punct de vedere structural în
dependență de calculul unor rate și coeficienți.

Analiza activelor prin metoda ratelor


Tabel nr.4.1
Indicatori Anul precedent Anul de gestiune Abaterea
2007 current 2008

13
Rata imobilizărilor 0,45 (45,9%) 0,39 (39,99%) - 0,06 (-6%)

Rata compoziției tehnice 0.45 0.38 -0.07

Rata activelor curente(ponderea 0,09 0,21 +0.12


mijloacelor circulante în totalul
activelor)corectată cu rata
imobilozărilor

Rata activelor circulante 0.54 0.6 +0.06

Rata activelor perfect lichide 0.15 0,29 +0.14

Rata imobizărilor ne arată că cota activelor pe termen lung este în descreștere nesimnificativă
de 6%,însă cota activelor pe termen lung nu este mai mare de 2/3 în totalul activelor ceea ce se
apreciază pozitiv.
Rata activelor curente înregistrează o creștere de 12% în anul de gestiune,constituind
21%.Considerăm nivelul dat unul mai eficient de cît cel obținul în 2007.
Creșterea ponderii activelor circulante în 2008 în mare parte pe seama activelor perfect lichide
este un rezultat al creșterii venitului net și descreșterii imobilizărilor,fiind o performanță foarte
bună pe fonul scăderii nesimnificative al compoziției tehnice de 7%.

Analiza eficienței utilizării activelor

Capitolul IV
Analiza productivității muncii și utilizării timpului de muncă

În contextul relațiilor economiei de piață o atenție deosebită trebuie să se acorde eficienței


utilizării factorilor de producție,deoarece atît cantitatea,cît și calitatea lor influențează esențial
asupra rezultatelor economico-financiare a întreprinderii în urma activității
desfășurate.Actualmente în Republica Moldova, majoritatea resurselor materiale utilizate în sfera

14
productivă sunt costisitoarea și numai resursele umane resursele umane contine să fie nejustificat
de ieftine.
Forța de muncă este unicul factor important care este capabil să producă valori noi.
Concomitent,acest factorjoacă un rol determinant în dirijarea procesului de producție,este
creatorul și animatorul mijloacelor de producție.Folosirea rațională a resurselor umane este
rezultatul îmbinării justificate a aspectelor cantitative și calitative care presupun respectiv
utilizarea lor integrală în procesul de producție.

Tabelul 6
Analiza generală a productivității muncii

Indicatori Semne Anul Abaterea(+,-) În % față de anul


convențional 2007 2008 trecut
e
A B 1 2 3=2-1 4=2/1x100
1. Volumul
producției VPF 19527, 20894,0 +1367 107,0
fabricate 0
2.Nr.mediu al 382 329 86,12
salariaților Ns -53

3.Numărul 329 278 84,49


mediu al Nm -51
muncitorilor
4.Ponderea 86,12 84,49 98,1
muncitorilor în Pm -1,63
total salariați
5.Productivitate 51117, 63507,5 124,23
a medie anuală a Ws 8 +12389,7
unui salariat,lei
6.Productivitate 59352, 75158,2 126,63
a medie anuală a Wm 5 +15805,7
unui
muncitor,lei

Din tabelul-6 rezultă că productivitatea medie anuală a unui salariat sa mojorat cu 1238,97
lei,ceea ce constituie 4.23 % surplus relativ,iar productivitatea medie anuală a unui muncitor
înregistrează o creștere absolută 15805,7 lei și 6.63% relativă.Din tabelul sus menționat se
observă că ritmul de creștere a volumului producției fabricate este mai mare de cît ritmul sporirii
personalului din activitatea de bază,inclusiv la categoria de muncitori,ceea ce arată modificarea
pozitivă în ceea ce privește gestionarea personalului întreprinderii.

15
Un compartiment semnificativ al analizei îl constituie aprecierea gradului de stabilitate a
personalului întreprinderii care se determină ca raport dintre numărul de salariați care au activat
la întreprindere în perioada 01.01.-31.12 a anului de gestine și nnumărul mediu scriptic al
salariaților la finele acestui an.

Stabilitatea și fluctuația resurselor umane


Tabelul 7
Indicator 2007 2008 2009 2008- 2009-
2007 2008
Coeficientul circulației de intrare 0.35 0,33 0,11 -0.02 -0.22
Coeficientul circulației la ieșire 0,45 0.48 0.42 0.03 0.06
Coeficientul circulației totale 0.8 0.53 -0.28
0.81 0.01

Fluctuația forței de muncă reprezintă un fenomen anormal în activitatea unităților de


producție,deoarece este determinantă de concedieri fără permisiunea conducerii sau ca urmare
încălcării prevederilor contractului colectiv de muncă.
Dacă să analizăm datele obținute în tabelul de mai sus,atunci putem spune că circulația
muncitorilor sub forma ieșirilor în 2008 este în creștere nesemnificativă față de anul 2007,iar
circulația la intrare în scădere.Acesta denotă reducerea nesemnificativă a personalului
întreprinderii în 2008 față de anul precedent cu 53 de persoane.Aceste abateri nu au influențat
negativ asupra productivitații muncii,ci din contra au majorato.Fluctuația personalului în 2008 a
redus numărul de muncitor la un nivel mai eficient în ceea ce privește contribuția fiecărui
muncitor asupra rezultatelor activității întreprinderii în 2008.Putem spune că creșterea
productivității muncii în 2008 a fost influențată în mare parte de nivelul fluctuației în
cît,asigurarea și utilizarea forței de muncă în 2008 a fost una mai justificată de cît în 2007 și
oadată cu aceasta rezultatul din activitatea operațională a sporit considerabil.

Balanța timpului de muncă

Tabelul 8 Muncitori cu plata în acord


(Om-zile)
Anul de gestiune
Indicatori Pentru toți muncitorii Pentru un muncitor
2008 Abatere Abatere
2009 a a (+)

16
1.Fondul de timp
calendaristic 94962 71313 -23649

2.Zile de odihnă 20319 18424 -1895


și sărbătoare

3.Fondul de timp 74643 52889 -21754


maxim disponibil
rd.1-rd.2
4.Apsențe de la
lucru – total 25957 20818 -5139
Inclusiv:
4.1concedii
anuale 5284 6299 +1015
4.2 concedii
medicale 4487 3070 -1417
4.3 concedii cu
acordul
conducerii (A) 224 1165 +941
4.4 lipse 273 85 -188
5.Fondul de 48686 -16615
timp utilizat 32071
(rd.3-rd.4)

Conform datelor din tabel fondul total de timp efectiv utilizat pe parcursul anului 2009 s-a
micșorat cu 16615 om-zile. În același timp gradul de utilizare a fondului maxim disponibil sa
redus față de nivelul anului trecut de la 65% la 60%.Fondul de timp neutilizat a scăzut cu 5139
zile,dar ponderea lui în fondul de timp maxim disponibil(25957/74643x100) este 34.7% în 2008
ce este mai puțin cu 4.6 % de cît ponderea timpului neutilizat din 2009.Pe fonul scăderii timpului
de muncă maxim disponibil cu 21754 zile, situaţia de faţă nu poate fi justificată ca una pozitivă,
deoarece numai concediile anuale au provocat o reducere a produselor fabricate în valoare de
464.45 mii lei,iar concediile cu acordul conducerii (A) 430.59 mii lei.

Asigurarea întreprinderii cu personal pe categorii în dinamică


Tabelul 9
Categorii de personal Anul 2008
2009
Abaterea absolută

17
1Nr.mediu scriptic al 256
salariaților –total inclusiv: 309 -53

1.1personal din activitatea de 300 248 -52


bază,din care:
1.1.1 muncitori 253 204 -49
1.1.2 Conducători și 47 44 -3
specialiști
1.2personal din activitatea 9 8 -1
secundară

Din tabelul de mai sus se observă că la întreprinderea S.A.Atima în anul 2009 există tendință
de micșorare a efectivului de personl față de anul precedent,atît în total,cît și pe fiecare categorie
de activitate în parte.În așa mod numărul mediu scriptic al salariaților în total pe întreprindere s-a
redus față de anul precedent cu 53 de persoane,inclusiv personalul din activitatea de bază cu cu
52 de persoane.

Aprecierea asigurării relative a întreprinderii cu muncitori


Tabelul 9.1
Indicator Persoane
A 1
1.Numărul mediu scriptic al muncitorilor 204
2.Îndeplinirea programului de producție în baza volumului
producției fabricate (în %)
73.2

3.Nr.mediu scriptic al muncitorilor recalculat ținînd cont de 149


îndeplinirea programului de producție [(rd.1 x rd.2) : 100]
4.abaterea relativă a muncitorilor(rd.1-rd.3) +55

Analizînd rezultatele obținute, observăm că abaterea absolută din tabelul-9 la categoria


muncitori este cu semnul( - ) iar abaterea relativă din tabelul-10 este cu (+) aceeastă situaţie nu
poate fi apreciată ca una justificată,deoarece concordanţa dintre necesitatea întreprinderii în
muncitori şi volumul producţiei obţinute a influenţat negativ asupra îndeplinirii volumului de
producţie planificat. În general productivitatea medie anuală a unui salariat în 2009 constituie
41953,9 mii lei ceea ce este cu 25664,5 mii lei mai puţin de cît productivitatea medie în
2008(67618,4 – 41953,9).Ritmul productivității medii este în descreștere cît si a numarului de
salariați .Deși numarul de salariați a scăzut în jur de 50 de persoane ,volumul producției fabricate
a zcăzut aproape cu 50 %.

18
Capitolul V

Analiza datoriilor

Cel mai răspîndit indicator de analiză a datoriilor întreprinderii este coeficientul de autonomie
financiară(K.a.f),care se calculează ca raport dintre capitalul propriu către total pasive.Utilizînd
datele din bilanțul contabil,putem calcula acest coeficient pentru anul precedent(2007):

19
24285180/26579951 = 0,91
și pentru anul 2008 :
24275279/31544955 = 0,76
Se consideră optimal coeficientul autonomiei financiare dacă e mai mare de cît 0,5.Deci
comparînd acest coeficient din anul 2007 cu cel obținut în 2008 putem observa micșorarea lui cu
0,14 unități zecimale ceea ce a fost influnțat în mare parte de faptul că întreprinderea
S.A.Artima a contractat un credit bancar în valoare de 5600000 lei.Cu toate acestea
întreprinderea își menține indepenența financiară în proporții optimale.Considerăm coeficientul
autonomiei obținut în 2008 unul mai eficient față de anul precedent.
Analiza structurală a datoriilor .
Datoriile Artima la sfîrșitul perioadei de gestiune constituie 7269676 lei dintre care datoriile pe
termen lung au cota 0%,de datoriile în 2008 sunt formate exlusiv din datorii pe termen scurt
dintre care ponderea cea mai mare îi revine datoriilor financiare(77.9%).În anul trecut datoriile
pe termen lung au constituit 721824 lei din care datoriile privind impozitul pe venit 582 300 lei
și alte datorii calculate 139 524 lei.observăm ca în anul de gestiune datoriile pe termen lung
lipsesc ceea ce este pozitiv.La fel observăm că s-au redus datoriile privind facturile comerciale
cu 159079 lei(736 587 – 577 508).Datoriile pe termen scurt calculate constituie în anul 2008
1020417 lei ,cu 761863 lei mai mult față de anul precedent.Modificări în structura datoriilor
calculate observăm la compartimentul datoriilor față de personal cu o creștere absolută de
166363 lei(685179-518816) față de anul precedent și la datoriile privind asigurările avem o
creștere de 87416 lei. În general datoriile în totalul lor au o creștere esențială pe baza datoriilor
financiare și anume a creditelor bancare în valoare de 5600000 lei care,practic nu au existat în
anul precedent.

Capitolul VI

Resursele și rezultatele financiare,modul formării și repartizării lor

5.1 Analiza capitalui propriu.


Din raportul privind fluxul capitalului propriu putem observa ca la finele anului de gestiune
curente capitalul propriu al întreprinderii S.A. Artima constituie 24275279 lei și este cu 9901 lei
20
mai mic de cît cel din anul precedent.Totodată rezervele întreprinderii în anul curent au crescut
cu 2113632 lei față de anul precedent și constituie 16568415 lei,din care rezervele prevăzute de
statut au o pondere cea mai mare în totalul lor și costituie 10732671 ceea ce este cu 1853350 lei
mai mult față de anul precedent.Fondul altor rezerve a rămas la acelaș nivel în anul curent și
costituie 5534729 lei.Profitul nerepartizat constituie 1578637 lei,ceea ce este cu 1511784 lei mai
puțin față de anul precedent.În grneral micșorarea profitului net se apreciază negativ,însă
întreprinderea și-a marit zervele în anul de gestiune și pe seama lor prctic a reușit să mențină
capitalul propriu la același nivel față de anul precedent.
Capitalul statutar a rămas neschimbat față de anul trecut și constitue 6739976 lei.
Pentru o analiză mai amplă a capitalului propriu este necesar de determinat capacitatea de
manevrare a capitalului propriu(K.m.c.p.).Acest indicator reflectă cota mijloacelor proprii care
nu sunt imobilizate în activele pe termen lung.Știind valoare activelor nete curente sau a fondului
de rulment(18928237-7269676=11658561),aflăm coeficientul de manevrare prin raportarea către
capitalul propriu: 11658561/24275279=0.48
Deci rezultatul obținut arătă că 48% din mijloacele proprii se află în circuitul economic al
întreprinderii,ceea ce permite utilizarea lor pentru finanțarea activității curente doar în această
limită.Asfel comparînd acest coeficient cu cel obținut în anul trecut(0.52), putem spune că gradul
de flexibilitate a folosirii capitalului propriu s-a redus nesimnificativ(-0.4).Luînd în cosiderație
cauzele care au generat micșorarea coeficientului nominalizat mai sus(reducerea fondului de
rulment cu 1127838 lei,reducerea profitului nerepartizat cu -1624620=1465801-3090421 și
creșterea pasivelor curente pe seama creditului bancar contractat)doar cu 4 puncte procentuale
față de același coeficient al anului trecut,situația în cauză poate fi caracterizată ca una bună.

5.2. Analiza cheltuielilor și consumurilor


În condițiile economiei de piață obținerea veniturilor maxime cu consumuri și cheltuieli minime
este scopul de bază al fiecărui agent economic.
Cerințele pieței sunt destul de dure,ceea ce necesită respectarea unei concordanțe întemeiate cu
prețurile la produsele finite și eforturile depuse în activitățile desfășurate.În așa fel trebuiee este
necesară argumentarea judicioasă a structurii tuturor consumurilor și cheltuielilor pe care pe care
le suportă întreprinderea în parte pentru obținerea unor venituri accesibile.

21
Analiza cheltuielilor și consumurilor
Tabelul-10
Indicatori Anul precedent Anul de gestiune Abaterea(+,-)
Suma % Suma % Suma %
A 1 2 3 4 5=3-1 6=4-2
1.Cheltuieli ale 2022734 93.6 23659575 83.9 +3432231 -9.7
activității 4
operaționale-
total,inclusiv:
1.1.Costul 62,2 16474109 58.45 +3024771 -3.7
vînzărilor 1344933
2.1.Cheltuieli 8
comerciale 1.6 247706 0.87 -111330 -0.7
3.1.Cheltuieli
generale și 359036 25.6 5522398 19.59 -15953 -6.01
administrative
4.1.Alte cheltuieli 5538351
operaționale 4 1415362 5.0 +534743 1

880619
2.Cheltuieli ale 59742 0.2 233 -59509 -0.2
activității de
investiții
3.Cheltuieli ale 1317465 6.1 4523082 16.0 +3205617 +9.9
activității
financiare
4.Pierderi - - - - - -
excepționale
5.Total cheltuieli 2160455 100 28182890 100 +6578339 X
1
Analiza structurii cheltuielilor întreprinderii pe feluri de activități în dinamică
În baza datelor din tabel putem constata că la întreprinderea S.A.Artima sa înregistrat o
tendință de creștere a cheltuielilor totale comparativ cu anul precedent de la 21604551 la
28182890 lei sau cu 6578339 lei(28182890 – 21604551).Această abatere a fost influențată de
majorarea cheltuielilor activității operaționale cu 3432231 lei și celor din activitatea
neoperațională(cheltuieli financiare) cu 3205617 lei.Totodată ponderea cheltuielilor operaționale
în totalul cheltuielilor în anul de gestiune a scăzut cu 9.7% față de anul precedent,însă în sumă
absolută au o creștere de 3432231 lei.La rîndul său cheltuielile generale și administrative au o
tendință de scădere absolută în valoare de 15953 lei față de anul trecut și scăderi în pondere de
6.01%.

22
5.3Analiza structurii costului producției
Tabelul.11
Anul 2008 Anul precedent Abaterea
Denumirea elementelor
de consumuri
Suma Suma
% Suma %
%
A 1 2 3 4 5= 1-3 6=2-4
1.Consumuri de materiale 5486897 22.9 3903674 19.6 1583223 3.3
1.1.Consumuri și 2864962 11.9 2669668 13.46 195294 -1.5
cheltuieli aferente
serviciilor prestate de terți 2077113 8.6 2142413 10.8 -65300 -2.2
1.2.Alte consumuri

2.Consumuri privind 9968783 41.7 8389747 42.3 1579036 -0.6


retribuirea muncii

3.Consumuri indirecte 3500389 14.6 2723793 13.7 776596 0.9


de :
3.1producție,inclusiv :
pentru asigurările sociale 2691571 11.2 2286088 11.5 405483 -0.3
și medicale
3.2 uzura activelor pe 808818 3.3 437705 2.2 371113 1.1
termen lung
23898144 100 19829295 100 4068849 X
4.Costul producției-
total(consumuri și
cheltuieli)(rd.1+rd.2+rd.3)

Tabelul-11 ne arată că ponderea ce mai mare de consumuri îi revine consumurilor de


materiale.În genere consumurile din anul 2008 au o creștere absolută față de anul 2009 cu
4068849 lei.La fel observăm că consumurile aferente serviciilor prestate de terți rămîn a fi destul
de costisitoare deși s-au redus cu 65300lei.

5.4.Analiza activității operaționale


Tabelul.12
Indicator Anul curent Anul precedent Rata Abaterea Abaterea
2008 2007 creşterii Suma %
faţă de 2-4 3-5
anul
precedent
23
1 2 3 4 5 6 7 8
% %

Total venit 2426855 100% 2096654 100% 1,5 3302007 X


al activităţii
4 7
operaţionale,
inclusiv din:
Produse 2241703 92,37 1943589 92,6 1,1 2981141 -0.23%
de
5 % 4 %
marochinărie
Mărfuri şi 1166014 4,8% 1206900 5,7% 0,9 -40886 -0,9%
alte
materiale
Servicii ale 685505 2,8% 323753 1,5% 2,1 361752 1,3%
cantinei
Arenda 537291 2.2% 253339 1,2% 283952 1.0
curentă

Din tabelul de mai sus putem observa că venitul total din vînzări are o tendinţă de creştere
absolută de 3302007 lei ceea este foarte bine.Ponderea cea mai mare în totalul venitului o deţine
venitul obţinut din comercealizare produselor de marochinărie 92,6%.Ponderea produselor de
marochinărie are o scădere nesemnificativă de 0,2% faţă de anul trecut,însă în sumă absolută are
o creştere de 2981141 lei faţă de anul precedent ceea ce se apreciază pozitiv.

Activitatea financiară
Tabelul.13
Indicatori Perioada de Perioada precedentă Abaterea(+,-)
gestiune
Venituri –toatal 4232735 1153224 3079511
Diferențe de curs 4232735 1153224
3079511
valutar
Cheltuieli din 4523082
1317465 3205617
activiateta
financiară- total
Privind difernța 4523082 1317465
3205617
de curs valutar

Venitul din activitatea financiară este format exclusiv din venitul obținut privind diferențele de
curs valutar si au o creștere absolută de 3079511 lei (4232735-1153224) față de anul precedent.

24
Cheltuielile activității financiare au același mod de formare adică,din difernța de curs valutar și
la fel ca și veniturile sunt în creștere,de 3205617 lei.Din tabelul de mai este evident ca
cheltuielile activității financiare în 2008 au un ritm de creștere mai mare de cît veniturile
activității financiare ceea ce a provocat pierderi de 290347 lei.Trebuie menționat faptul că toate
cheltuielile și veniturile a activității financiare sunt generate din diferența de curs,dat fiind faptul
că peste 90% producției fabricate este destinată exportului,pierderile date au avut un caracter
inprevizibil și au fost inevitabile.

Activitatea de investiții
Tabelul.14
Indicatori Perioada Abaterea(+,-)
Anul de precedentă
gestiune
Venituri total,inclusiv: 73093 2848183 -2775090
Din ieșirea activelor materiale pe 24317 2672917 -2648600
termen lung
Dobînzi 48776 92621 -43845
Ieșirea activelor financiare pe
termen lung 50000
Ecartul de reevaluare a activelor pe 20881
termen lung ieșite

Alte venituri 11764

Cheltuieli din activitatea de 233 59742 -59509


investiții-Total

Din tabelul de mai sus putem observa că venitul din activitatea de investiții s-a redus cu
2775090 lei față de anul precedent.În perioada precedentă ponderea cea mai mare a veniturilor
din activitatea de investiții a fost în baza ieșirii activelor materiale pe termen lung,iar în anul
2008 venitul din dobînzi.Cheltuielile în anul trecut al activității de investiții sunt de 59509 lei,iar
în 2007 doar 233 lei.

25
5.5Rezultatele financiare și analiza lor
Tabelul.14
Nr Indicatori Anul precedent Anul de Abaterea
gestiune(2008)
1. Venit din vînzări 20966547 24268554 +3302007
2. Costul vînzărilor 13449338 16474109 +3024771
3. Profit brut(1-2) 7517209 7794445 +277236
4. Alte venituri opraționale 340748 725947 +385199
5. Cheltuieli comerciale 359036 247706 -111330
6. Cheltuieli generale și 5538351 5522398 -15953
administrative
7. Alte cheltuieli operaționale 880619 1415362 +534743
8. Rezultat din activitatea 1079951 1334926 +254975
operațională(profit)
(3+4-5+6+7)
9. Rezultat din activitatea de 2788441 72860 -2715581
investiții
10. Rezultat din avtivitatea -164241 -290347 -126106
financiară
11. Rezultat din activitatea 3704151 1117439 -2586712
economico-financiară(8+9+10)
12. Rezultat excepțional

13. profit pînă la impozitare 3704151 1117439 -2586712


14. Cheltuieli privind impozitul pe 613730 -461198
venit
15. Profitul net 3090421 1578637 -1511784

Se cunoaște că venitul din vînzări este principala sursă de finanțare din activitatea
întreprinderii,iar cheltuielile operaționale sunt caategoriile de cheltuieli care cel mai mult
influențeazăasupra diminuării profitului net.Deaceea întreprinderea trebuie să tindă spre
micsorarea cheltuielilor operaționale și majorarea venitului.
Din tabelul de mai sus observăm o tendință de scădere a profitului net în anul 2008 de la
3090421 la 1578637.Această scădere a fost influențată în primul rînd de diminuarea rezultatului
la categoria de investiții cu 2715581 lei(2788441 – 72860) și a rezultatului din activitatea
financiară cu126196 (290347 – 164241).Rezultate pozitive se observă în urma activității
operaționale,cu creștere absolută față de anul trecut cu 254975

26
Tabelul.16 Analiza structurală a profitului pînă la impozitare
Anul precedent 2008 Abaterea
Indicatori Suma % Suma % Suma %
1.Rezultat din 1079951 29.15 1334926 119.46 254975 +90.3
activitatea operațională
2.Rezultat din 2788441 75.27 72860 6.52 -2715581 -68,75
activitatea de investiții
3.Rezultat din -164241 -290347 -126106
activitatea financiară
4.profit pînă la 3704151 100 1117439 100 -2586712 X
impozitatare

Rezultatul operațional ca factor principal de influență trebuie să dețină în jur de 80% din
profitul pînă la impozitare.Deci analizînd tabelul-16, observăm că profitul pînă la impozitare a
scăzut față de anul trecut cu 2586712 lei,dar rezultatul din activiatea operațională a crescut în
pondere,contribuind cu peste 90% la formarea profitului pînă la impozitare.Luînd în cosiderație
faptul că întreprinderea Artima este una cu gen de activitate productiv,rezultatul operațional
obținut este foarte bun.

5.6 Analiza rentabilității

Pentru o analiză a rezultatelor întreprinderii în practica economică se calculează indicatorul


relativ al eficienței activității economice care se exprimă ca raport dintre rezultatul financiar și
rezultatele activității economice.Acest indicator poartă denumirea de rentabilitate.
Se deosebesc trei grupe de indicatori ai rentabilității :
1.Rentabilitatea produsului

27
2.Rentabilitatea producției
3.Rentabilitatea investițiilor

În genere rentabilitatea de pinde de următorii factori :


• Micșorarea cheltuielilor
• Sporirea calității
• Îmbunătățirea folosirii mijloacelor fixe
• Perfecționarea organizării și dirijării producției
• Componența activelor
• Micșorarea pirderilor
• Perfecționarea managmentului producției
• Perfecționarea managmentului financiar

Pentru analiza acestor indicator se întocmește următorul table


Tabelul.18
Indicatori Anul precedent Anul de Abaterea Valoarea
gestiune 2008 optimală
Rentabilitatea producției
Rentabilitatea economică 13.9 3.5 1 - 10
a activelor
Rentabilitatea financiară 0.12 0.06
Rentabilitatea produsului
Rentabilitatea producției 0.08 0.081
comercializte
Rentabilitatea vînzărilor 35.8 32.1 25 – 50

Datele din tabelul -18 arată că rentabilitatea economică a activelor a scăzut cu aproape 10%
față de anul trecut.Abaterea dată a fost influnțată în primul rînd de ieșirea activelor pe termen
lung în 2007 în valoare de 2672917 lei astfel micșorînd componența actvelor totale.Dar
indicatorul de rentabilitate a activelor obținul în 2008 este unul mai eficient fiindcă se încadrează
în intervalul optim de la 1 pînă la 10.Acesta vorbește de faptul că în 2008 întreprinderea
ArtimaS.A dispune de o structură mai eficientă a activelor și efortul pentru o bținerea profitului
global a fost în 2008 mai bine argumentat din perspectiva gestionării activelor.
Dacă să analizăm rentabilitatea financiară obținută de întreprindere,atunci abaterea negativă
față de anul trecut este determinată în primul rînd de micșorarea profituluii net,în timp ce

28
capitalul propriu a rămas practic la același nivel ceea ce vorbește de faptul că la o unitate de
capital propriu existent sau folosit de întreprindere îi revine mult mai puțin de cît în anul trecut.
La rentabilitatea producției comercializate observăm o creștere nesemnificativă de la 0,08 la
0,081 ceea ce vorbește de faptul că costul producției în raport cu profitul de la activitatea
operațională este mai efiicient de cît cel din anul trecut,deși el a avut o creștere cosdiderabilă față
de anul trecut el a fost argumentat prin creșterea profitului operațional.
Rentabilitatea vînzărilor înregistrează o reducere față de anul precedent dar se încadrează în
intervalul optim de la 25 pînă la 50.
În general întreprinderea a obținut o scădere la nivelul profitului net,însă aceasta după cum am
oservat mai sus a fost pe seama comercializării unor active pe termen lung.Rezultatul operațional
obținul în 2008 este de fapt cel care relevă statea activității întreprinderii și se consideră fața
întreprinderii.După cum am văzut rezultatul operațional oținut în 2008 este unul bun,rămîne
doar ca întreprinderea Artima S.A să-l majoreze în viitor.

Concluzie

În prezentul raport au fost au fost examinați indicatorii principali ai activității întrprinderii


Artima S.A în domeniul gestiunii economico-financiare.Raportul este efectuat în scopul
familiarizării cu direcțiile de bază a activității Artima S.A și pe baza acesteia de a înbina

29
cunoștințele academice obținute cu cele practice,dar și adîncirea lor pentru a obținere unor
abilități analitice în domeniul managmentului financiar.
Deci în urma sdudierii bilanțului contabil (anexa 3)și a raportului financiar putem spune că
întreprinderea Artima S.A este una cu gen de activitate productiv.Vînzarea produselor pe piața
externă ocupă peste 90%.
În urma studierii activelor putem spune că întreprinderea dispune de utilaj cu uzura de peste
60%,dar întreprinderea întreprinde masuri reale pentru reînoirea mijloacelor fixe,ceea ce am
putut concluziona din faptul că coeficientul de reînoire este mai mare de cît cel de ieșire a
mijloacelor fixe.
Studierea atît de amănunțită a mijloacelor fixe a fost efectuată din cauză că:pentru o
întreprindere din sfera productivă utilizarea corectă și eficientă a mijloacelor fixe joacă un rol de
bază și în mare parte deteremină rezultatele și productivitatea întreprinderii.
La fel a fost analizată eficiența utilizării timpului de muncă și productivitatea muncii în
dinamică pentru anii 2008-2009.Din analiza la acest capitol putem spune că și-a micșorat
considerabil efectivul de muncitori cît și a salariaților,fapt ce a dus la rezultate nefavorabile la
general putem spune că cu fiecare micșorarea a numărului muncitorilor cu 50 persoane a dus la
scăderea cu 25664,5 mii lei a productivității muncii.Faptul dat a influențat negativ asupra
activității întreprinderii.Pentru redresarea situației întreprinderea trebuie să întreprindă măsuri
pentru asigurarea cu resurse umane necesare la nivel cantitativ și mai ales calitativ.
La analiza rezultatelor din activitatea economico-financiară a fost utizat raportul financiar
anexat la bilanțul contabil pentru anii 2008,2007.Analizînd acest compartiment s-a costat o
reducere în dinamică a profitului net cu menționarea cauzelor respective,rezultatului operațional
acordînduse o atenție mai mare și anume:volumul vînzărilor din activitatea operațională este în
creștere considerabilă față de anul 2008 cu 3302007 lei și poderea ce mai mare o ocupă venitul
de la comercializarea produselor de marochinărie 97.37% .
Raportul se închee cu analiza renatabilității unde au fost înregistrate rezultate bune în general.
În urma studiului a fost utilizată literatura de specialitate și mai multe surse de informații care
sunt anexate la raport.

30

S-ar putea să vă placă și