Sunteți pe pagina 1din 17

CONTRACTUL DE VANZARE CUMPARARE

Planul cursului
1. Izvoare ;
2. Definitie;
3. Caractere juridice;
4. Conditii de validitate.
5. Incheierea contractului
6. Efectele contractului
7. Varietatile contractului
Contractul de vanzare-cumparare este cel mai uzual contract civil, iar datorita
acestei calitati el s-a dezvoltat ca un arhetip, ca o matrice a celorlalte
contracte, un fel de drept comun in materia conventiilor.
In cel mai general mod, putem spune ca vanzare-cumpararea este un contract
prin care proprietatea unui lucru este transferata unui dobanditor, in schimbul
unei sume de bani.
Izvoarele dreptului ce reglementeaza vanzarea-cumpararea sunt impartite in
izvoare internationale, si izvoare interne. Ca izvoare internationale avem in
vedere doar aspectele vanzarii comerciale si ne referim in primul rand la
Conventia de la Viena din 1980 asupra vanzarii internationale de marfuri,
precum si la Directivele Europene transpuse in diverse acte normative.
Ceea ce face insa obiectul prezentei prelegeri, sunt izvoarele interne, adica
dispozitiile codului civil al romaniei referitoare la vanzare. Noul cod civil
consacra materiei vanzarii art. 1650-1762 din titlul IX al Cartii a V-a Despre
obligatii. Pe masura ce legi speciale vor interfera cu codul civil vom semnala
aceste legi.
Definitie
Art. 1650 NCC isi insuseste solutia sustinuta de doctrina si jurisprudenta prin
care se interpreta extensiv fostul art. 1294, definind vanzarea ca fiind
contractul prin care vanzatorul transmite, sau dupa caz, se obliga sa transmita
cumparatorului proprietatea unui bun in schimbul unui pret pe care
cumparatorul se obliga sa-l plateasca. Uneori, in loc de vanzare se foloseste
termenul de cesiune: diferenta consta in aceea ca prin cesiune se transmite
intotdeauna un drept incorporal.

Nu pot face obiect al vanzarii drepturile personal nepatrimoniale sau drepturile


instituite intuituu personae.
Promovarea teoriei moniste prin NCC se reflecta in materia noastra prin aceea
ca dispozitiile codului civil -prin abrogarea codului comercial- reglementeaza
si raporturile de vanzare-cumparare dintre fostii comercianti, actualii
profesionisti sau/si consumatori. (A se vedea normele juridice de interpunere
a vanzarii-cumpararii comerciale, interdictia de a instraina imobile etc).
Caractere juridice
Vanzarea prezinta in mod traditional 5 caractere juridice: aceasta este un
contract consensual, sinalagmatic, comutativ, cu titlu oneros si translativ de
drepturi.
Car. Consensual: este reglementat de art. 1174 - contractul este valabil
incheiat - de regula - de indata ce s-a realizat acordul de vointe al partilor, fara
a fi necesara indeplinirea unor formalitati suplimentare. Exceptii: art. 1676
arata ca in materie de imobile stramutarea proprietatii de la vanzator la
cumparator este supusa dispozitiilor de carte funciara. Fiind drepturi tabulare,
acestea se dobandesc, se sting, se modifica sub prevederile art. 877 NCC.
Dar, atentie la art. 56 L71/2011 LPA a L287/2009, care arata ca aceste
dispozitii se vor aplica numai dupa finalizarea lucrarilor de cadastru pentru
fiecare unitate Ad-tiv Teritoriala.
Car. Sinalagmatic rezida din continutul art 1171: Obligatiile partilor sunt
reciproce si interdependente, in sensul ca fiecare este la randul sau si creditor
si debitor, prestatia fiecaruia reprezentand cauza juridica a obligatiei celuilalt.
Acest caracter tine de esenta VANZARE-CUMPARAREin sensul ca niciodata
nu va fi un cumparatorul unilateral.
Car. Comuntativ este prevazut expres in ar. 1173 si consta in imprejurarea ca
la incheierea contractului partile cunosc existenta si intinderea obligatiilor lor
reciproce. Sunt posibile exceptii? Contract cu titlu oneros in sensul lui 1172
NCC inseamna ca fiecare parte contractanta urmareste sa isi procure un
avantaj patrimonial in schimbul obligatiilor asumate.
Car. translativ de proprietate. Se intemeiaza pe disp. generale ale art. 1273
coroborate cu art. 1483 si art. 1650. De regula, ( art.1674) proprietatea se
stramuta de drept cumparatorului din momentul incheierii contractului, chiar
daca bunul nu a fost predat iar pretul nu a fost inca platit, daca sunt indeplinite
cumulativ urmatoarele conditii (impuse prin art. 1230, 1683,1678,1228,1680,
1684 NCC).
1. vanzatorul este proprietarul bunului vandut.
2. obiectul vanzarii este un bun individual determinat
3. bunul exista in momentul incheierii contractului
4. partile/legea nu au amanat transferul dr. de proprietate
Conditiile de validitate ale contractului de vanzare cumparare.

Potrivit art 1179 conditiile esentiale, de fond, pentru validitatea unui contract
sunt : capacitatea, consimtamantul, obiectul si cauza.
Fara a reveni la materia dreptului civil din anii anteriori ne limitam la a analiza
aceste cerinte prin prisma contractului special de vanzare cumparare.
Capacitatea (art. 1181) de a incheia actul juridic este aptitudinea subiectului de
drept civil de a deveni titular de drepturi si obligatii civile prin incheierea de
acte juridice civile.
Vanzarea fiind un act de dispozitie atat pentru Vanzator cat si pentru cumparator,
partile trebuie sa aiba la momentul incheierii contractului capacitate de exercitiu
deplina. Persoanele fara capacitate de exercitiu deplina sau cu capacitate de
exercitiu restransa pot insa sa incheie contracte de vanzare-cumparare de mica
valoare daca acestea au un caracter curent si se executa in momentul incheierii
lor.
Conform art. 1652 regula in materia vanzarii este capacitatea: adica pot cumpara
sau vinde toti cei carora nu le este interzis prin lege.
Incapacitatile speciale sunt prevazute la art. 1653-1655 NCC. Le enumeram:
1. Sub sanctiune nulitatii absolute nu pot cumpara direct sau prin interpusi
drepturi litigioase ce sunt de competenta instantelor judecatoresti in a care
circumscriptie isi desfasoara activitatea - judecatorii, procurorii, grefierii,
executorii, avocatii, notari publici, consilierii juridici si practicienii in
insolventa. Exista exceptii prevazute la art. 1653 Dreptul este litigios daca
exista un proces inceput si neterminat cu privire la existenta sau intinderea
sa.
2. Sub sanctiunea nulitatii relative, nu pot cumpara direct sau prin interpusi si
nici prin licitatie publica, mandatarii - bunurile pe care sunt insarcinati sa le
vanda, iar parintii, tutorii, curatorii si admin. provizorii, - bunurile
persoanelor pe care le reprezinta, iar sub sanctiune nulitatii absolute
functionarii publici, judecatorii sindici, practicienii in insolventa, executorii
- bunurile pe care le administreaza sau supravegheaza.
Consimtamantul - vointa exteriorizata - trebuie sa indeplineasca cerintele
prevanzatorul la art. 1204: sa fie serios, liber si exprimat in cunostinta de cauza.
Consimtamantul este viciat atunci cand este dat din eroare, surprins prin dol,
smuls prin violenta sau in caz de leziune (art. 1206)
Contractul se incheie prin negocierea lui de catre parti sau prin acceptarea fara
rezerve a unei oferte de a contracte (art. 1182)
Pactul de optiune este o varietate a promisiunii de vanzare, care presupune
indisponibilizarea bunului si care da nastere unui contract valabil prin simpla
exercitare a optiunii in sensul acceptarii de catre beneficiar.
Promisiunile de vanzare si de cumparare sunt reglementate de art. 1669-1670,
acestea trebuind sa cuprinda toate elementele contractului a carui incheieire a

fost promisa, iar in caz de refuz a promitentului de a incheia contractul instanta


poate pronunta o hotarare ce tine loc de contract.
Promisiunea unilaterala de a Vinde sau de a Cumpara se deosebeste de oferta de
a contracta, care este un act juridic unilateral.
Promisiunea de vanzare sau de cumparare da nastere doar la un drept de creanta
pentru beneficiar si la o obligatie de a face pentru promitent.
Dreptul de preemtiune reglementat de art. 1651 si 1730 este un drept in temeiul
caruia o persoana numita preemtor poate cumpara cu prioritate un bun. Natura
juridica poate fi legala sau conventionala. Este indivizibil si nu poate fi cedat.
Obiectul contractului (art. 1225 ncc) consta in operatiunea juridica (vanzarea)
iar obiectul obligatiei il reprezinta prestatia debitorului. Pentru vanzator obiectul
prestatiei este bunul iar pentru cumparator este pretul.
Bunul trebuie sa indeplinesca urmatoarele conditii:
1.
2.
3.
4.

sa fie in circuitul civil


sa existe la mom incheierii contractului, sau sa poata exista in viitor
sa fie determinat sau determinabil
sa fie proprietatea vanzatorului

Pretul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:


1.
2.
3.
4.

sa fie exprimat in bani;


sa fie seriios si nu derizoriu
sa fie sincer si nu fictiv
determinat sau cel putin determinabil

Cauza contractului de V-C


Aceasta reprezinta scopul actului juridic, obiectivul urmarit. Conform art. 1235
ncc este motivul care determina fiecare parte sa incheie contractul special de
vanzare-cumparare.
Cauza ilicita sau imorala atrage nuitatea absoluta.
Conditiile cauzei:
1. sa existe
2. sa fie licita
3. sa fie morala
Efectele Contractului De Vanzare Cumparare
Prin efecte ale contractului trebuie sa intelegem obligatiile pe care contractul le
creeaza in sarcina partilor contractante.
Obligatiile Vanzatorului

Art. 1672 NCC - reglementeaza prin enumerare obligatiile principale ale


Vanzatorului:
Transmiterea proprietatii bunului, sau dupa caz a dreptului vandut;
Predarea bunului
Garantia pentru evictiune si pentru viicii.
1. Obligatia de Transmitere a proprietatii bunului, sau dupa caz a dreptului
vandut presupune transmiterea de la vanzator la cumparator pe langa
dreptul principal si a tuturor drepturilor accesorii si a actiunilor ce au
apartinut vanzatorului. Transmiterea automata a dreptului din momentul
incheierii contractului este impusa de art. 1674 NCC.
2. Obligatia de predare a bunului se realizeaza conform art. 1685 NCC prin
punerea la dispozitia cumparatorului a bunului vandut.
- obligatia de predare are modalitati distincte de realizare in functie
de natura bunului;
- obligatia de predare se intinde si la accesoriile bunului vandut
precum si la tot ce este destinat folosintei sale perpetue;
- conform art. 1692 NCC - daca nu s-a convenit altfel - fructele se
cuvin cumparatorului din ziua dobandirii proprietatii;
- locul predarii este acela unde bunul se afla in momentul incheierii
contractului - daca nuse prevede altfel.
- termenul predarii este cel prevazut in contract.
- cheltuielile predarii generate de numarare, cantarire, masurare,
sunt suportate de Vanzator daca nuse prevede altfel. .
- starea in care se va preda bunul va fi starea in care se gasea la
momentul incheierii contractului. Daca obiectul contrtactului il
formeaza un bun perisabil care nu a fost ridicat in termen, se poate
dispune vanzarea acestuia pe cheltuiala proprietarului.
-suspendarea obligatiei de predare poate interveni atunci cand
cumparatorul a depasit termenul de plata, ori a devenit insolvabil
sau garantiile acordate s-au diminuat considerabil.
3. Obligatia de garantie consta in asigurarea de catre Vanzator a linistitei si
utilei folosinte a bunului. Aceasta obligatie implica 2 domenii, al garantarii
contra evictiunii si cel al garantarii contra viciilor lucrului vandut.
1. Prin evictiune se intelege pierderea totala sau partiala a dreptului de
proprietate sau tulburarea cumparatorului in exercitarea atributelor
dreptului de proprietate. - prin vlaorificarea de catre vanzator sau tert a
unui drept/bun. Natura obligatiei: aceasta este legala, este indivizibila intre
creditori, exista fata de oricare subdobanditor al bunului si poate suferi
modificari conventionale prin extindere, restrangere chiar inlaturare (mai
putin din fapta proprie ulterioara vanzarii).

) Vanzatorul este de drept obligat sa-l garanteze pe Cumparator pentru


urmatoarele situatii:
a) pentru evictiunea rezultata din fapta personala a Vanzatorului (de
drept si de fapt)
b) pentu evictiunea din partea tertilor in conditiile in care :
- tulburarea este de drept;
- cauza evangerii este anterioara vanzarii
- cauza evangerii nu a fost cunoscuta de Cumparator.
) Continutul obligatiei de garantie se refera la solutionarea situatiile in care
evictiunea s-a produs sau este pe cale sa se produca. Daca evictiunea nu
s-a produs suntem in prezenta unei obligatii de non facere; daca evictiuea
este pe cale sa se produca, atunci suntem in prezenta unei obligatii de a
face (anume aceea de a-l apara pecumparator), iar daca evictiunea s-a
produs atunci se va angaja raspunderea vanzatorului..
2. Prin garantia pentru vicii se intelege raspunderea vanzatorului pentru
viciile ascunse - conform art. 1707 ncc - si pentru viciile aparente conform
art. 1690 ncc si urm. (in termen de 3 ani daca au fost aduse la cunostinta
vanzatorului)
Pentru a raspunde pentru vicii trebuie indeplinite urmatoarele
conditii:
- viciul sa fie ascuns;
- viciul sau cauza acestuia sa fi existat la mom predarii bunului;
- viciul sa fie grav.
Solutionarea conflictului poate consta in: inlaturarea viciilor de
catre vanzator, pe cheltuiala sa, ori in reducerea corespunzatoare
a pretului (actiunea estimatorie) sau in rezolutiunea vanzarii
(actiunea redhibitorie).
3. Garantia pentru buna functionare are in vedere raspunderea vanzatorului
pe perioada garantiei, pentru buna functionare a lucrului. Orice defecte
aparute in aceasta perioada obliga pe vanzator fie la reparatii - max. e de 15
zile de indisponibilizare - fie la inlocuirea bunului intr-un termen rezonabil.
In situatia in care vanzatorul nu inlocuieste bunul, cumparatorul are
dreptul la restituirea pretului si inapoierea bunululi catre vanzator (art.
1716 ncc)

Obligatiile Cumparatorului se regasesc reglementate in art. 1719 NCC si


prevad obligatia de plata a pretului si de preluare a lucrului cumparat. In
general aceste dispozitii constituie norme supletive.
Data si locul platii sunt cele prevazute in contract daca nuse prevede altfel
adica la locul unde se afla bunul, sau conform uzantelor, si la momentul
transmiterii dreptului de proprietate. Sanctiunea care intervine in caz de neplata
voluntara este executarea silita sau rezilierea contractului cu daune interese in
ambele cazuri.
Daca obligatia de preluare a unui bun mobil nu se executa, vanzatorul are
dreptul sa depuna bunul intr-un depozit sau chiar sa-l vanda in conditiile
prevazute de art. 1726 NCC.
VARIETATI DE VANZARE
Vanzarea pe incercate prevazuta de art. 1681 ncc - este vanzarea incheiata
sub conditia suspensiva a incercarii bunului de catre cumparator sau
imputernicit al sau. Rezultatul incercarii stabileste daca bunul corespunde
destinatiei sale (data de natura lucrului sau vointa partilor). Dupa indeplinirea
conditiei cumparatorul devine proprietar al bunului cu efect retroactiv din ziua
incheierii contractului.
Vanzarea de bunuri imobile - prevazuta de art. 1741-1746 ncc - analizeaza
situatiile in care vanzarea s-a facut pentru un pret total, fara indicarea suprafetei
sau cu indicarea acesteia si situatiile in care vanzarea s-a facut pe un pret pe
unitate de masura iar suprafetele din titlul de propr. nu coincid cu cele de la fata
locului. In general rezolvarea acestor situatii presupune fie reducerea
corespunzatoare a pretului fie rezolutiunea contractului.
Vanzarea cu optiune de rascumparare - prevazuta de art. 1758-1762 - este
vanzarea incheiata sub conditia rezolutorie a rezervarii de catre vanzator a
dreptului de a rascumpara bunul transmis. Optiunea de rascumparare nu poate
depasi termenul de 5 ani. Daca optiunea nu s-a produs in termen, dreptul
cumparatorului se consolideaza, considerandu-se ca nu s-a indeplinit conditia
rezolutorie.
Exercitarea ooptiunii presupune restituirea pretului, a cheltuielilor pentru
transportul si ridicarea bunului, precum si cheltuielile necesare (cele utile doar
in limita sporului de valoare).

Vanzarea unei mosteniri - prevazuta de art. 1474 ncc - are ca obiect o


univesalitate sau o fractie dintr-o universalitate. Acest contract este un contract
solemn - autentic - incheiat sub sanctiunea nulitatii absolute, iar vanzatorul este
circumstantiat adica are calitatea de mostenitor .
Vanzatorul raspunde doar de calitatea sa de mostenitor, nu si de continutul
universalitatii transmise. Bunurile fara valoare patrimoniala insemnata dar cu
valoare afectiva pentru vanzator se considera ca nu sunt cuprinse in mostenirea
vanduta. (documente, fotografii, decoratii etc.) In alte situatii decat cea
prezentata, vanzatorul datoreaza pretul lor.

TEME PENTRU SEMINAR


Referatele prezentate se cuantifica in nota finala de seminar.
1. Analiza comparativa a definitiei cuprinsa in art. 1650 NCC fata de art.
1294 Cod Civil de la 1864;
2. Analiza car. jur. "comutativ" si identificarea situatiilor exceptionale
posibile. (cand cumparatorul incheie contractul pe riscul sau).
3. Caracterul translativ de proprietate este de esenta sau de natura contractului
de vanzare-cumparare ?
4. Recapitularea capacitatii civile conform NCC (art. 28,29,34,37, 206) prin
prisma contractului de vanzare-cunmparare;
5 Comparatie intre promisiunea unilaterala (de vanzare sau de cumparare) si
oferta de a contracta.
EVALUARE DE TIP GRILA
1. n cazul vnzrii unui bun mobil obinuit, cumprtorul care nu a
pltit preul la scaden i nici nu a preluat bunul:
a) Va fi notificat pentru executarea obligaiilor n termen de 30 de zile de la
scanden;
b) Nu trebuie notificat, fiind de drept pus n ntrziere;
c) Va fi obligat la executarea obligaiilor doar dac a ncheiat un pact
comisoriu de gradul I;

d) Va fi obligat la executarea obligaiilor doar dac a ncheiat un pact


comisoriu de gradul II.
2. n lips de stipulaie contrar, cumprtorul va suporta dobnzile
asupra preului:
a) Din ziua predrii, pentru bunurile frugifere;
b) Din ziua dobndirii proprietii, pentru bunurile nefrugifere;
c) Din ziua predrii, pentru orice categorie de bunuri;
d) Din ziua dobndirii proprietii pentru bunurile frugifere.
3.
a)
b)
c)
d)

Termenul de exercitare a aciunii estimatorii:


Este de 1 an, fiind de prescripie;
Este de 1 an, fiind de decdere;
Este de 3 ani, fiind de prescripie;
Este de 3 ani, fiind de decdere.

4. n cazul vnzrii cu pact de rscumprare, termenul pentru


rscumprare poate fi:
a) De maxim 1 an;
b) De maxim 3 ani;
c) De maxim 5 ani;
d) De maxim 7 ani.
5. Vnzarea cu pact de rscumprare are natura juridic a unui act
juridic, supus:
a) Unei condiii suspensive;
b) Unei condiii rezolutorii;
c) Unui termen suspensiv;
d) Unui termen extinctiv.
6. Dobndirea dreptului de proprietate asupra unui bun mobil viitor, are
loc:
a) La momentul realizrii sale;
b) La momentul stabilit n contractul de vnzare cumprare;
c) La momentul ncheierii contractului de vnzare cumprare;
d) La momentul predrii bunului de la vnztor la cumprtor.
7. Garania vnztorului contra eviciunii pentru bunul nstrinat este
datorat:
a) Doar fa de dobnditorul cu titlu oneros;
b) i fa de dobnditorul cu titlu gratuit;
c) i fa de dobnditorii subsecveni, indiferent de scopul urmrit la
ncheierea contractului;

d) Doar fa de dobnditorul i subdobnditorii cu titlu oneros.


8. n cazul n care promitentul vnztor refuz s ncheie contractul
promis, cealalt parte are la ndemn:
a) Aciunea penal pentru nelciune;
b) Aciunea civil pentru obinerea unei hotrri care ine loc de contract;
c) Aciunea nscut din contractul de vnzare-cumprare ntemeiat pe
obligaia de "a face";
d) Doar aciunea n rspundere civil delictual, ntemeiat pe 1349 Noul cod
civil.
9. Dreptul la aciune mpotriva promitentului ce refuz ncheierea
contractului de vnzare-cumprare, se prescrie n termen de :
a) 3 luni de la momentul ncheiereii promisiunii
b) 3 luni de la momentul la care trebuia ncheiat contractul de vnzarecumprare;
c) 6 luni de la momentul ncheierii promisiunii;
d) 6 luni de la momentul la care trebuia ncheiat contractul de vnzarecumprare.
10. Vnzarea cu pact de rscumprare este o vnzare afectat de:
a) Termen;
b) Condiie rezolutorie;
c) Sarcin;
d) Condiie suspensiv.
11. Stipulaia prin care vnztorul i rezerv proprietatea bunului este
valabil:
a) Pn la plata integral a preului;
b) Numai dac obiectul prestaiei este un bun imobil;
c) Numai dac bunul nu a fost predat;
d) Nu este permis n nicio situaie.
12. Vnzarea cu pact de rscumprare nu poate fi stipulat pentru un
termen mai mare de:
a) 5 ani;
b) 6 ani;
c) 8 ani;
d) 10 ani.
13. Lipsa formei autentice la vnzarea unei moteniri se sancioneaz
cu:
a) Inopozabilitatea;

b) Nulitatea absolut;
c) Nulitatea relativ;
d) Caducitatea.
14. Garania contra eviciunii din partea unui ter este datorat numai
dac:
a) Este o tulburare de fapt;
b) Este o tulburare de drept nscut dup data vnzrii;
c) Este o tulburare de drept ntemeiat pe un drept nscut anterior
vnzrii;
d) Cumprtorul a cunoscut cauza ei, anterior vnzrii.
15. Vnzarea pe ncercate este supus:
a) Condiiei rezolutorii de a corespunde destinaiei;
b) Condiiei suspensive de a corespunde destinaiei;
c) Condiiei potestative simple de a fi pe placul cumprtorului;
d) Condiiei de plat a preului convenit.

MODEL DE CONTRACT
AUTENTIFICAT DE NOTARUL PUBLIC
S-a cerut autentificarea prezentului nscris.
CONTRACT DE VNZARE CUMPRARE
ncheiat ntre: - N-1, avnd cod numeric personal **, cetean romn, nscut la
data de **, n **, domiciliat n ***, identificat cu CI seria * nr. *, eliberat la data
de **, de ctre * i N-2, avnd cod numeric personal *, cetean romn, nscut la
data de *, n **, domiciliat n **, identificat cu ** seria * nr. **, eliberat la data
de **, de ctre **, soi, n calitate de VNZTORI, i--- N-3, avnd cod numeric personal **, cetean romn, nscut la data de **, n
**, domiciliat n ***, identificat cu CI seria * nr. *, eliberat la data de **, de
ctre *, i N-4, avnd cod numeric personal **, cetean romn, nscut la
data de **, n **, domiciliat n ***, identificat cu CI seria * nr. *, eliberat
la data de **, de ctre *, soi, n calitate de CUMPRTORI, a intervenit
prezentul contract de vnzare cumprare:----------Noi, N-1 i N-2, vindem soilor N-3 i N-4, imobilul situat
n comuna **, sat **, judeul, sola **, compus n totalitatea sa din teren curti
constructii intravilan n suprafa de *** (**) m.p., conform actelor de
proprietate, respectiv ** (* *) m.p., conform msurtorilor cadastrale, precum i
construciile edificate pe acesta, respectiv C1 locuin, construit in anul **

din ** i acoperit cu **, format din * (*) camere, in suprafa construit de **


m.p. i C2 anexe gospodreti, construit in anul *, in suprafa construit de *
m.p., cu urmtorii vecini: la Nord **, la Est *, la Sud *, la Vest *, nscris
n Cartea Funciar nr. ** a localitii **, judeul *, cu numr cadastral
(provizoriu) ****, conform ncheierilor de intabulare nr. *, dat n Dosarul nr.
***, eliberat de Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar .---------Noi, N-1 i N-2, declarm n conformitate cu prevederile art. 292 Cod
penal privind falsul n declaraii si n conformitate cu prevederile art. 215 Cod
penal privind nelciunea n convenii, c am dobndit imobilul astfel: eu, N-1,
am dobandit dreptul de proprietate asupra terenului si asupra constructiei C1,
ca bun propriu, ***, iar noi, N-1 i N-2, am dobandit dreptul de proprietate
asupra constructiei C2, ca bun comun, prin construire n timpul cstoriei,
contribuia fiind comun i egal, deinut ca patrimoniu de fapt, frr a poseda
acte de proprietate.-----------------------Preul stabilit de noi prile contractante este de *** (**) Lei, pe care noi
vnztorii, l-am primit n ntregime de la cumprtori, azi data autentificrii
prezentului
contract
de
vnzare
cumprare.---------------------------------------------------------------------------Noi, prile contractante, declarm c preul a fost negociat i determinat
de noi, vnztori i cumprtori, ndeplinete prevederile art. 1660 Cod civil i
am luat la cunotin de prevederile art. 1665 Cod civil, privind preul fictiv i
preul derizoriu.------------------------Transmisiunea proprietii asupra imobilului vndut, are loc fr nicio
formalitate azi data autentificrii prezentului contract, conform Art. 1674 Cod
civil.------------------------------Noi, Vnztorii, declarm pe proprie rspundere, sub sanciunile Codului
penal
urmtoarele:------------------------------------------------------------------------------------------------- imobilul ce face obiectul prezentului contract nu este scos din circuitul
civil, in baza vreunui act normativ, a rmas continuu in stpnirea noastr si a
autorilor notri, nu a fost trecut in proprietatea vreunei alte persoane fizice sau
juridice, nu face obiectul unor litigii sau unor proceduri administrative de
retrocedare a proprietii n baza legilor speciale, nu este nchiriat si nici nu s-a
promis nchirierea, vnzarea sau constituirea vreunui drept asupra
acestuia;------------------------------------------------------------------------------------------------------ imobilul nu formeaz obiectul nici unui litigiu, este liber de sarcini sau
servitui, astfel cum rezulta din extrasul de carte funciara nr. *** din data de ***,
eliberat
de
Biroul
de
Cadastru
i
Publicitate
Imobiliar;--------------------------------------------------

- impozitele si taxele de orice natura asupra imobilului care se nstrineaz


sunt achitate la zi, astfel cum rezulta din Certificatul Fiscal nr. ** din data de ***,
eliberat de Primria comunei ****, judeul iar de la aceasta data vor fi suportate
de
cumprtori.---------------------------------------------------------------------------------------------Predarea imobilului, adic punerea lui la dispoziia cumprtorilor,
mpreun cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea liber i nengrdit a
posesiei, pe care l-am eliberat de toate bunurile mobile ale vnztorului, se face
ncepnd de astzi data autentificrii contractului de vnzare cumprare, n
conformitate cu dispoziiile art. 1685 i 1687 Cod civil, iar eu vnztorul, am
predat cumprtorilor titlurile i documentele privitoare la proprietate i folosina
bunului imobil, n conformitate cu dispoziiile art. 1686, alin. 2 Cod civil.
Noi, Vnztorii, i garantm pe cumprtori mpotriva eviciunii, conform art.
1695 i urmtoarele din Codul civil i a viciilor ascunse conform Art. 1707 i
urmtoarele
din
Codul
civil.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Noi, N-3 i N-4, am cumprat de la N-1 i N-2, imobilul situat n ** **,
sat **, judeul *, sola **, nscris n cartea funciar nr. ** a localitii **,
judeul * cu nr. cadastral **, conform ncheieriI nr. **, dat n dosarul nr. **,
eliberat de Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar, la preul i n
condiiile prevzute n prezentul contract cu al crui coninut ne declarm de
acord.----------------------------------------------------Noi, cumprtorii, declarm c am preluat bunul ce formeaz obiectul
prezentului contract de vnzare cumprare, mpreun cu toate drepturile i
aciunile accesorii ce au aparinut vnztorilor i liber de toate bunurile mobile
ale acestora, ne-au fost remise titlurile i documentele privitoare la proprietate i
folosina bunului imobil.-------------------------------Noi prile declarm c a fost ndeplinit de ctre cumprtori obligaia de
verificare a strii n care se afl bunul imobil la momentul predrii pentru a
descoperi viciile aparente, pe care noi, vnztorii avem obligaia s le remediem
de
ndat,
precum
i
eventualele
vicii
ascunse.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Noi, prile, declarm c ne-a fost adus la cunotin de ctre notarul public
instrumentator, faptul c obligaia de garantare se ntinde fa de orice dobnditor
subsecvent al bunului, indiferent dac dobndirea acestuia a fost cu titlu oneros
sau cu titlu gratuit i ne-a fost adus la cunotin caracterul indivizibil al
obligaiei de garanie i declarm c nu am convenit s extindem, s restrngem
sau s nlturm obligaia de garanie a vnztorilor, pentru eviciune conform art.
1697 i 1698 Cod civil i pentru vicii
conform art. 1708 Cod

civil.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Noi, vnztori i cumprtorii, am luat cunotin de dispoziiile Legii nr.


656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, modificat i
completat prin Legea nr. 230/2005, am luat cunotin de dispoziiile Legii nr.
241/2005 privind evaziunea fiscala.----Noi, prile prezentului contract declarm c ne-au fost puse n vedere de
ctre notarul public instrumentator dispoziiile Legii 372/2005 privind
performana energetic a cldirilor, cu modificrile i completrile
ulterioare.--------------------------------------------------------------Noi, N-1 i N-2, cunoatem obligaia de a pune la dispoziia cumprtorilor
certificatul de performan energetic a cldirii, iar noi, N-3 i N-4, consimim s
dobndim proprietatea asupra imobilului ce formeaz obiectul prezentului
contract, pe riscul nostru, asumndu-ne orice rspundere cu privire la efectele
produse prin nedeinerea informaiilor cuprinse n coninutul certificatului de
performan energetic a cldirii.----------------------------------------Subsemnaii, N-3 i N-4, precizm c suntem cstorii din anul *** sub
regimul comunitii legale.----------------------------------------------Noi, Vnztorii, declarm c solicitm radierea din cartea funciar a
dreptului nostru de proprietate i ne declarm in mod expres de acord cu
intabularea dreptului de proprietate al cumprtorilor in cartea funciara a
imobilului ce formeaz obiectul prezentului nscris.--------Noi, prile contractante, declarm c vom ndeplini, n termen de 30 de zile de
azi data autentificrii prezentului contract, formalitile necesare prevzute de
codul
fiscal
la
Primria
comunei
**,
judetul
---------------------------------------------------------Cumprtorii se oblig s suporte toate cheltuielile legate de ncheierea i
autentificarea prezentului contract de vnzare/cumprare, precum i toate tarifele
n vederea intabulrii dreptului de proprietate asupra bunului imobil pe numele
lor.-------------------------Noi, prile contractante, declarm c am negociat cu bun credin clauzele
prezentului contract, am citit i am neles coninutul acestuia i al articolelor care
l guverneaz, c el corespunde voinei noastre i condiiilor stabilite de noi de
comun acord, l semnm i solicitm autentificarea lui n aceast
form.---------------------------------------------Documentaia depus pentru ntocmirea prezentului act: Sentinta Civila nr.
**, pronuntata in Dosarul nr. ** de catre Judecatoria * planul de amplasament si
delimitare a imobilului, Certificatul fiscal nr. **, Certificatul pentru atestarea ca
petentul este cunoscut ca proprietar nr. ** si Procesul-Verbal de identificare a
imobilului nr. **, eliberate de Primaria ** *, extrasul de carte funciar pentru
autentificare nr. ** si incheierile de intabulare nr. **, date in dosarele nr. ***,

eliberate
de
Oficiul
de
Cadastru
i
Publicitate
Imobiliar.---------------------------------------------------------------------------Onorariul notarial si taxele aferente publicitatii imobiliare au fost calculate
conform grilei de evaluare la suma de ** (**) Lei.----------Impozitul a fost calculat la valoarea declarata de catre parti in cuantum de
** (**) Lei, n conformitate cu prevederile Art.77 1 alin.4 din Codul Fiscal
(vanzatorii
si
cumparatoarea
fiind
rude
de
grad
I).----------------------------------------------------Tehnoredactat n 6 (ase) exemplare la Biroul *cu sediul n *, astzi data
autentificrii, din care s-au eliberat prilor 4 (patru) exemplare, un exemplar
pentru ANCPI OCPI, iar un exemplar ramne in arhiva Biroului
Notarial.---------VNZTORI,
N-1
N-2

CUMPRTORI,
N-3
N-4

ROMNIA
BIROUL *
Sediul: **
NCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. ***
Anul 2011 Luna ** Ziua **
n faa mea, *Notar Public, la sediul biroului, s-au prezentat:------------- N-1, ***, n nume propriu,------N-2,
***,
n
nume
propriu,----------------------------------------------------------- N-3, **, n nume propriu,-------------------------------- N-4, ****, n nume propriu,-----------------------care dup citirea actului au consimit la autentificarea lui i au semnat toate
exemplarele.------------------------------------------------------------------------------------------------n temeiul Art.8 lit.b din Legea nr.36/1995
SE DECLAR AUTENTIC PREZENTUL NSCRIS.

S-a perceput onorariul de ** RON + ** RON T.V.A., Total = ** RON cu bon


fiscal
nr. ......................./2011.---------------------------------------------------------------------------S-a perceput impozit in valoare de *** RON cu bon fiscal
nr. ......................./2011.------------S-a incasat suma de ** RON taxa de intabulare + 60 RON rezervare uzufruct,
conform chitantelor seria GROCP nr. ** si nr. * din data de
2011.-----------------------NOTAR PUBLIC,
-----------------------------------------------------------------------------------SUBIECTE ORIENTATIVE
PENTRU EXAMENUL ORAL.
1. Varietile contractului de donaie Darul manual.
2. Efectele contractului de vnzare-cumprare obligaia vnztorului de a
preda bunul
3. Efectele contractului de vnzare-cumprare obligaia cumprtorului
de plat a preului.
4. Varietile contractului de vnzare-cumprare vnzarea cu pact de
rscumprare.
5. Varietile contractului de vnzare-cumprare vnzarea cu plata
preului n rate i rezervarea proprietii.
6. Varietile contractului de vnzare-cumprare vnzarea pe ncercate.
7. Efectele contractului de vnzare-cumprare obligaia vnztorului de
garantare pentru bunul transmis.
8. Condiiile de validitate ale contractului de vnzare-cumprare obiectul
9. Condiiile de validitate ale contractului de vnzare-cumprare capacitatea
-----------------------------------------------------------------------------------------------LISTA TEMELOR PENTRU LICENTA
DREPT CIVIL ANUL III
Sesiunea 2015 - IFR

1.

Efectele juridice ale contractului de vanzare-cumparare;

2.

Varietatile contractului de vanzare-cumparare;

------------------------------------------------------------------------------------------BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
DREPT CIVIL CONTRACTE SPECIALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contracte civile speciale in NCC - R. Dinca, - UJ 2013


Curs de contracte civile - T. Prescure, Hamangiu 2012
Contractele speciale in NCC - F. Motiu, UJ 2013
Contractele civile in NCC - D.Florescu, UJ 2012
Contracte civile si comerciale - Carpenaru, Stanciulescu, Nemes, Hamangiu 2009
Contractele speciale - M. Muresan, S Fildan, Cordial Lex (Cluj), 2010.
Codul civil al Romaniei - Legea 287/2009 publicata in M. Of. Nr. 511 din 24 iul. 2009,
cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea in
aplicar a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in M. Of. nr. 409 din 10 iun.
2011.

PERIODICE
1. Revista DREPTUL - Editata de Uniunea Juristilor din Romania
2. Revista Romana de Drept Privat - Editura Universul Juridic

S-ar putea să vă placă și