P. 1
Asistenta Sociala - Functii Si Caracteristici

Asistenta Sociala - Functii Si Caracteristici

|Views: 5,698|Likes:

More info:

Published by: Maria Manuela Doandesi on Oct 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2015

pdf

text

original

Asistenţa socială: funcţii şi caracteristici Sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul

, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, colectivitatea locală şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. Asistenţa socială, componenta a sistemului naţional de protecţie socială, cuprinde serviciile sociale şi prestaţiile sociale acordate în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială (Legea nr. 47 din 08 martie 2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială) Menirea asistenţei sociale este de a asigura accesul acelor persoane care nu se pot adapta prin forţe proprii la societatea în care trăiesc, cei care nu se pot bucura de drepturile fundamentale şi elementare precum cel de a beneficia de o alimentaţie corespunzătoare, de un adăpost decent, de servicii de îngrijire a sănătăţii, igienă, educaţie, de o sursă stabilă de venit şi de posibilităţi de autorealizare. Procesul prin care cetăţenii beneficiază de măsuri de protecţie socială şi ajutor profesionist în vederea satisfacerii nevoilor lor şi a unei bune integrări în societate constituie asistenţa socială. Altfel spus ansamblul activităţilor profesionale prin care persoanele pot beneficia de procesul de asistare în vederea rezolvării sau ameliorării situaţiei lor este procesul de asistare socială (M. Roth, A. Rebeleanu, Asistenţa socială Cadru conceptual şi aplicaţii practice, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2007, introducere) Asistenţa socială („Social Work", în ţările de limbă engleză) reprezintă ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi profesionalizate de protejare a unor persoane, grupuri, comunităţi cu probleme sociale, aflate temporar în dificultate, în criză şi deci vulnerabile. Acestea, datorită unor motive personale de natură economicomaterială, socio-culturală, biologică sau psihologică nu au posibilitatea de a se integra prin mijloace şi eforturi proprii în colectivitate, în limitele unui mod normal, decent de viaţă. Pentru o anumită perioadă de timp, ele nu pot duce o viaţă activă, auto-suficientă, fără un ajutor economico-material sau fără un suport fizic, moral, social din exterior. Asistenţa socială are deci un rol de promovare a solidarităţii sociale. Acest rol social contribuie la menţinerea unităţii şi specificului asistenţei sociale şi se exprimă în acordarea ajutorului, în sentimentul de compasiune, în încurajarea înţelegerii dintre oameni. Cum am arătat, asistenţa socială funcţională este una din condiţiile bunului mers al unei societăţi democratice, dat fiind că ea desemnează un ansamblu de instituţii, programe măsuri, activităţi profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunităţilor cu probleme speciale, aflate temporar în dificultate, care, datorită unor motive de natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică, nu az, prin mijloace şi eforturi proprii, posibilitatea unui mod de viaţă decent. Conform definiţiei Asociaţiei Naţionale Americane a practicienilor din domeniul muncii sociale , asistenţa socială este o activitate profesională orientată spre oferirea de ajutor oamenilor – consideraţi ca indivizi, ca membrii de familie sau de grup şi ca membri ai unei comunităţi - în vederea creşterii şi /sau refacerii capacităţii lor de funcţionare socială şi a obţinerii resurselor care să le asigure o viaţă trăită cu demnitate în cadrul social dat.

1

Bocancea şi Neamţu(Elemente de asistenţă socială, Polirom, Iaşi,1999)au definit acţiunea asistenţială ca refacere sau „restaurare ” a capacităţii funcţionale sociale normale, în care normalitatea pe care o vizează asistenţa socială este contraponderea devianţei şi a inadaptării- inadaptare văzută ca incapacitate de acomodare la cerinţele societăţii, neîncadrarea în muncă, comiterea unor acte care dăunează altora, sau alte abateri de la aşteptările din partea familiei, a grupului sau a comunităţii. Asistenţa socială promovează sau reface o interacţiune reciproc benefică între indivizi şi societate, în vederea ridicării calităţii vieţii sociale, atât la nivel individual şi familial, cât şi la nivel de grup şi comunitar(Hepworth şi Larsen, 1993, Direct social work practice: theory and skills. Pacific grove, C.A: Brooks/ Cole ) Reciprocitatea legăturilor interpersonale este una din caracteristicile asistenţei sociale, dat fiind că ceea ce încearcă ea să facă este să includă pe cei aflaţi la marginea societăţii prin practici care le asigură îngrijire, dobândirea unor bunuri necesare şi împărtăţirea sentimentelor. Indiferent de cauzalitatea care a determinat dificultăţile de integrare ale unor persoane, mediul fizic, relaţional şi organizaţional este cel care oferă oportunităţi şi resurse pentru realizarea aspiraţiilor lor. Indivizii trebuie să contrbuie şi ei, cât mai eficient posibil, la propria lor bunăstare, precum şi la bunăstarea celorlalţi din mediul apropiat lor şi la bunăstarea întregii societăţi. Toate acţiunile asistenţei sociale trebuie să conducă la creşterea demnităţii şi a capacităţii de autodeterminare a indivizilor. Având în vedere varietatea manifestărilor excluderii care acţionează practic la toate nivelurile şi formele domeniului social, precum şi marea varietate a formelor de ajutor aşteptările faţă de asistenţa socială se manifestă la toate segmentele societăţii. În acest context asistenţa socială este parte integrantă a socialului, supusă confruntărilor dintre economic şi politic. Unul dintre paradoxurile asistenţei sociale este că având ca preocupare principală categoriile cele mai vulnerabile ale societăţii ea are de asemenea, rolul de a menţine echilibrul social şi ordinea socială dată, prevenind mişcări de masă sau crize ale sistemelor sociale( Davies M., 1994 The esential social worker). Această funcţie se exprimă în acţiuni de tip reparator (privind echitatea socială) dar şi coercitiv, de reglare a comportamentului persoanelor conform legislaţiei în vigoare şi a regulilor organizaţiei – ajutorul este acordat numai în anumite condiţii a căror nerespectare aduce cu sine pierderea unei anumite forme de protecţie socială. Misiunea asistenţei sociale este de a interveni în favoarea persoanelor defavorizate, marginalizate sau cu risc de excluziune socială, prin oferirea de sprijin pentzru obţinerea condiţiilor unei vieţi decente şi prin susţinerea dezvoltării propriilor lor capacităţi şi competenţe, în vederea integrării lor sociale corespunzătoare. Asistenţa socială (Jordan B. 1997) este un ansamblu de măsuri prin care societatea încearcă să se protejeze pe sine înseşi de membrii ei vulnerabili şi, totodată, să-i compenseze pe aceştia din urmă pentru consecinţele negative ale economiei de piaţă. Necesitatea misiunii specifice asistenţei sociale apare acolo şi atunci unde comunităţile încep să conştientizezez nevoile celor marginali şi sunt dispuse să acţioneze pentru reducerea consecinţelor individuale şi sociale are marginalizării. Obiectivul asistenţei sociale este de a-i sprijini pe cei aflaţi în dificultate să obţină condiţiile necesare unei vieţi decente, ajutându-i să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru o mai pronunţată funcţionare socială. Pus în serviciul unei cauze demne, asistentul social trebuie să aibă în vedere permanenta interacţiune dintre cei doi factori: individul şi mediul lui de viaţă socio-

2

economic, politic, cultural, familial, moral etc., posedând cunoştinţe atât despre dezvoltarea lui umană, despre personalitatea lui, cât şi despre contextul socio-cultural şi moral în care el trăieşte. Obiectivele specifice ale asistenţei sociale sunt: a. Ajută oamenii să-şi îmbunătăţească competenţele şi capacitatea de a-şi rezolva singuri problemele. b. AS are menirea de a ajuta oamenii să obţină resursele materiale necesare asigurării unei calităţi a vieţii la un nivel decent facilitând accesul spre serviciile sociale adecvate, în cadrul legal oferit de politicile sociale ale ţării c. AS stimulează organizaţiile şi instituţiile în oferirea unor servicii adecvate nevoilor indivizilor, familiilor, grupurilor care recurg la ajutor d. Asistentul social va trebui să urmărească îmbunătăţirea relaţiilor clientului ce celelalte sisteme şi subsisteme de care depinde integrarea sa socială. Facilitarea interacţiunilor dintre indivizi şi celelalte persoane care trăiesc în mediul lor va contribui la o mai bună adaptare a acestora la cerinţele mediului social şi le va spori şansele dezvoltării autonomiei e. AS. Are rolu de a influenţa relaţiile dintre diferite instituţii şi organizaţii implicate în activităţile de asistare, în sensul unei mai bune colaborări în favoarea clienţilor f. Influenţarea politicilor sociale pentru favorizarea apariţiei acelor legi sau măsuri care să conducă la un maia mare grad de echitate socială a cetăţenilor şi să asigure o calitate mai bună a vieţii pentru categoriile defavorizate de populaţie. Asistenţa socială oferă celor în nevoie posibilităţi de cunoaştere şi de acces la servicii specializate de protecţie socială, îi orientează către înţelegerea şi utilizarea cadrului legislativ de protecţie socială, mobilizează comunitatea, persoanele şi grupurile în dificultate de a influenţa activ politicile sociale. Ea furnizează celor în nevoie ajutor financiar, material, moral, psihoterapie, consiliere. În cadrul programelor de asistenţă socială se înscriu şi activităţile de prevenire a unor situaţii de viaţă dezechilibrate, stresante sub aspect economic, cultural, psihologic sau moral, pentru indivizi sau grupuri, care pot fi adesea mai puţin costisitoare decât terapia propriu-zisă. În societatea contemporană, asistenţa socială se orientează spre realizarea următoarelor funcţii: (E. Zamfir, C. Zamfir 1995) a. Identificarea segmentului de populaţie care are nevoie de ajutor b. Păstrarea unor evidenţe privind persoanele asistate c. Diagnoza nevoilor şi a problemelor socio-umane - diagnosticarea problemelor de diferit ordin cu care persoanele vulnerabile sau grupurile cu risc sporit se pot confrunta într-o anumită perioadă de timp şi în anumite condiţii sociale, economice şi culturale d. Identificarea surselor de finanţare a programelor de sprijin e. Evaluarea serviciilor şi a programelor sociale f. Sensibilizarea societăţii, a forurilor politice dar şi civice asupra problemelor celor aflaţi în situaţii de risc g. Apărarea drepturilor persoanelor marginalizate sau defavorizate şi promovarea asigurării unor modalităţi concrete de acces la servicii specializate de protecţie şi asistare

3

de activităţi organizate la nivelul organizaţiilor. Ea furnizează celor în nevoie ajutor financiar. asistentul social trebuie să aibă în vedere permanenta interacţiune dintre cei doi factori: individul şi mediul lui de viaţă socio-economic. pe de altă parte. persoanele şi grupurile în dificultate de a influenţa activ politicile sociale. Se elimină astfel treptat situaţia lor de dificultate.. de familie sau de grup. pe de o parte. 4 . este o profesie pronunţat aplicativă. moral etc. Din acest punct de vedere. medicină internă şi socială. de a creşte oportunităţile lor educaţionale. A. prin serviciile şi activităţile ei specializate ajută persoane şi grupuri în nevoie nu numai să facă faţă momentelor dificile. prin crearea unor condiţii socio-culturale favorabile. psihoterapie. psihologie socială. posedînd cunoştinţe atît despre dezvoltarea lui umană. inegalităţile în relaţiile dintre grupurile minoritare.. termenul de „acţiune afirmativă" („affirmative action") care se referă la un complex de măsuri. în acelaşi timp.. vîrstă. 1984). un set de valori. sociologie.). psihopatologie. curtural. A. situaţiilor anormale de viaţă care pot să apară pentru o anumită perioadă de timp.). voluntare şi a eforturilor comunităţii. antropologie. antropologie etc. Elena Zamfir) A. limbă. principii. economie. Dezvoltarea de programe de cercetare ştiinţifică la nivel naţional privin amploarea şi tipologia problemelor sociale şi a felului în care aceste probleme sunt percepute de societate. De aceea. Asistentul social are o dublă responsabilitate: faţă de cei în neyoie şi faţă de instituţia pe care o deserveşte (Humphreys & Dinerman.instituţional. material.s. a. drept etc. refacerea capacităţilor proprii de integrare socioculturală normală a categoriilor defavorizate. sex. Uneori. instituţiilor sau colectivităţii de natură a elimina discrepanţele. deprinderi.s. profesionale. intervenţie şi terapie în situaţiile concrete de criză. pedagogie. ( Dicţionar de sociologie. dezavantajate şi populaţia majoritară. de promovare. şi nu în ultimul rînd. moral. mai este utilizat şi termenul de „discriminare pozitivă". sociologie. în scopul integrării lor normale în comunitate. în vederea refacerii capacităţilor de integrare socioculturală şi economică a persoanelor aflate în situaţii dificile j. A.s. medicină. Cătălin Zamfir. Ea foloseşte mijloace complexe de socio şi psihoterapie. prin mobilizarea resurselor instituţiilor de stat.h. Lazăr Vlăsceanu. presupune. despre personalitatea lui cît şi despre contextul socio-curtural şi moral în care el trăieşte. consiliere. are nevoie de o combinaţie de cunoştinţe specializate de psihologie socială. În acest cadru se utilizează frecvent în ultimul timp. politic. cu semnificaţie apropiată. i. reguli morale (cod deontologic al profesiei care asigură respectarea drepturilor omului. Oferirea de sprijin şi consiliere prin modalităţi de intervenţie individuală.s. cunoştinţe teoretice din domeniul ştiinţelor socio-umane (psihologie. dar ea susţine. psihopatologie. culoare. abilităţi practice (îndemnuri de a comunica şi lucra cu persoane şi grupuri în dificultate). familial.s. îi orientează către înţelegerea şi utilizarea cadrului legislativ de protecţie socială. religie etc. mobilizează comunitatea. de criză. oferă celor în nevoie posibilităţi de cunoaştere şi de acces la servicii specializate de protecţie socială. De aceea. profesia de asistent social implică o filosofie proprie centrată umanist. pedagogie. Stabilirea drepturilor şi modalităţilor concrete de acces la serviciile specializate de asistenţă socială prin cunoaşterea cadrului legislativ . economie. care reprezintă un fundal teoretic general indispensabil metodelor şi tehnicilor specializate pentru ajutor. ca mod operativ de punere în aplicare a programelor de protecţie socială. fără deosebire de rasă. norme.

măsuri. De asemenea. minime de viaţă.s. a şomerilor pe termen lung. a. Din definiţia NASW rezultă ca asistenţa socială cuprinde şi termenul de protecţie socială înţeleasă ca sistem formal de instituţii şi norme legislative. P. de identificare a cazurilor. eficient pentru acele persoane şi grupuri care nu pot dispune conform cadrului legislativ de venituri. programe şi măsuri specializate. stresante economic. referindu-se la toate activităţile şi formele de ajutor profesional destinate îmbunătăţirii calităţii vieţii unor persoane. Ansamblu de politici. a cuplurilor dezorganizate etc.s.s.s. Legătura dintre protecţia socială şi asistenţa socială este complexă. şi-a dezvoltat încă de la începutul acestui secol un ansamblu de metode şi tehnici proprii: 1. al serviciilor prin care se reglementeată modalităţile de sprijin oferite cetăţenilor reprezintă protecţia socială. oferă un sprijin direct. neglijaţi. p. scopul ei find de a produce coeziune prin atribuirea unui rol social şi ducând la emanciparea grupurilor şi a indivizilor. În sens general.s. Les paradox du travail social. Prin sistemul de protecţie socială se caută posibilităţi de redistribuire a resurselor materiale şi umane ale colectivităţii către acele persoane şi grupuri aflate în dificultate în vederea eliminării decalajelor mari dintre aceştia şi populaţia majoritară. Ansamblul măsurilor legislative şi administrative. Avînd în vedere situaţii din cele mai complexe şi diferite din domeniul a. ori acestea nu sînt corespunzătoare în raport cu necesităţile lor de bază. se înscriu şi acele activităţi de prevenire a unor situaţii de viaţă dezechilibrante. După acelaşi autor asistenţa socială se găseşte la confluenţa acţiunii sociale şi a protecţiei sociale. a scăderii perioadelor de criză prin mobilizarea eforturilor proprii. 2. prin care profesioniştii acordă acest ajutor.s. fără ajutor din familie. de promovare a unor strategii de prevenire (prevenţie) a situaţiilor defavorizante.psihologic sau moral pentru indivizi sau grupuri. Paris: Dunod).s.. abuzaţi. p. de evaluare a posibilităţilor de intervenţie rapidă prin căutarea unor soluţii specifice şi alegerea unor metode adecvate pentru cazurile particulare. poate să aibă în vedere 5 .. Prin dispozitivele sale de protecţie socială. a bătrînilor cu pensii mici.s. bolnavi. a creşterii capacităţilor lor de a face faţă acestor probleme. familii. de asigurare a unor condiţii speciale pentru respectarea cu stricteţe a standardelor etice specifice profesiei de asistent social. Sprijinul dat persoanelor în nevoie prin sistemul de a. Prin ansamblul său de metode. activităţi care pot fi adesea mai puţin costisitoare decît terapia propriu-zisă. p. asistenţa socială ea “ devine instrumentul acţiunii sociale”(Autès. cu dizabilităţi fizice sau psihice. Uneori se consideră că protecţia socială înglobează asistenţa socială (Neamţu şi Bocancea) Alteori termenul de asistare şi de protecţie ele se folosesc ca sinonime. de îngrijire medicală. ci reintegrarea lor în viaţa normală prin stimularea forţelor active. grupuri sau comunităţi. a. de suport fizic sau moral etc. cu risc crescut pentru grupuri şi indivizi. 1999. a problemelor de rezolvat prin diagnostic diferenţiat. are ca obiectiv nu crearea unei stări cronice de dependenţă a celor în nevoie. organisme care asigură sprijinul persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate şi care nu pot să realizeze prin efort propriu condiţii normale. reprezintă un set de măsuri orientat spre asigurarea unui anumit nivel de bunăstare şi securitate socială pentru întreaga populaţie şi în mod special pentru anumite grupuri sociale. 4. tehnici de intervenţie. 3. instituţii. vagabonzi. care defineşte formele de ajutor acordate beneficiarilor dar şi activitatea propriu-zisă. nu este stabilit prin lege.În cadrul programelor de a. strategii de acţiune. de pensie socială. ci prin analiza de caz la caz a situaţiilor de viaţă pe baza anchetelor sociale efectuate de profesionişti. a săracilor.34. de resurse economice şi bunuri suficiente. cultural. centrate pe protecţia copiilor abandonaţi.

În această reţea de securitate socială sînt incluse măsuri speciale ce vizează politici sociale active ca: salarii minime. vîrstnici. alienării politice. bazat pe testarea mijloacelor de trai ale familiilor cu venituri scăzute. Aceasta. sprijinirea sistemului de educaţie şi învăţămînt pentru toţi. asigură sprijinul şi ocrotirea indivizilor în toate situaţiile în care ei nu mai dispun de resurse materiale şi nu mai sînt capabili să-şi obţină prin eforturi proprii mijloacele necesare unui trai decent. promovarea culturii. unor venituri minime pe familie. alocaţii pentru copii. asigurarea unui grad corespunzător de sănătate publică. copii abandonaţi care nu beneficiază de un venit corespunzător. protecţia drepturilor asupra proprietăţii. activi.) Măsurile de p. protejarea populaţiei în cazuri de calamităţi naturale sau sociale. pensii minime. moartea membrilor activi economici din familie etc. cu disabilităţi. programele şi acţiunile îndreptate spre rezolvarea diferitelor probleme sociale.satisfacerea unor nevoi colective care nu se pot realiza corespunzător prin efort propriu prin intermediul pieţei libere (ex. şomeri etc. accident. oficial stabilit. văduve. pentru persoanele cu handicap. grupuri defavorizate social şi uman deasupra pragului de sărăcie. asigurarea unui venit minim pe familie. sînt utilizate în principal două tipuri (modalităţi) de sprijin: sistemul asigurărilor sociale şi sistemul asistenţei sociale.s. prin politici sociale se au în vedere atitudinile. la nivelul diferitelor categorii (copii. asigură un larg program de ajutor pentru cei bătrîni. protecţia împotriva corupţiei. P. normal. Ele se referă la bătrîneţe.). tot mai frecvent este utilizat în acest cadru termenul de „reţea de securitate. boală. în caz de deces. 2. ajutor de şomaj corespunzător. La acestea se mai adaugă ajutorul financiar înalt focalizat pe persoane.s. îmbolnăviri în masă. Aceste beneficii pot fi monetare (în bani) sau în natură (bunuri şi servicii) Opţiunile şi strategiile care stau la baza ansamblului de măsuri dintr-o ţară. handicap. protejarea veniturilor populaţiei de inflaţie. capabile să situeze aceste persoane. Resursele financiare ale acestui program de sprijin vin din contribuţiile celor angajaţi. Calificarea pentru un asemenea sprijin se bazează pe analiza veniturilor familiei. Acest termen se referă la un set de măsuri publice şi private orientate spre asigurarea unui nivel minim decent de trai pentru toţi membrii colectivităţii. 6 . 3. la nivel personal (rezolvarea unor probleme personale legate de starea individului la un moment dat. conflicte etnice. handicapaţi. (siguranţă) socială" (safety net) ca un component de bază al securităţii sociale.s. ajutoare sociale în caz de şomaj pentru familii numeroase. şomeri. prin intermediul unor instituţii şi activităţi. în toate aceste situaţii de risc pentru persoane sau grupuri în nevoie. etc.s. protecţia mediului etc. protecţia la locul de muncă. îl reprezintă sistemul securităţii sociale. alocaţiile pt copii etc)constituie politicile sociale În sensul cel mai general. care reglementează formele de ajutor la care au dreptul cetăţenii ei(pensii. În ultimul timp. în ciuda beneficiilor obţinute prin sistemele mai generale („means tested benefits"). bolnavi.). care se plasează sub pragul sărăciei oficial stabilit. cele ocazuionale . protecţia faţă de criminalitate. Pentru a asigura o p. ajutor pentru handicapaţi care să le permită un nivel minim decent de viaţă. împotriva drogurilor şi abuzurilor. asigurarea unui nivel minim de consum. Aceste situaţii pot fi foarte diferite. la nivelul întregii colectivităţi (ex. violenţe. şomaj.) Protecţia socială poate să fie plasată la niveluri distincte: 1. beneficii minime pentru familii cu mulţi copii. fonduri ale asigurării de stat precum şi din sistemul de taxe şi fonduri speciale. Un instrument important al politicii de p. împiedicîndu-se astfel instalarea sărăciei.

Aşadar. Sistemul/grupul ţintă este persoana. care se vrea a fi exhuastivă. precum şi existenţa unui raport administrativ clar între un beneficiar şi o instituţie asistenţială.Indiferent de conceptul utilizat pentru desemnarea asistatului. Grupul ţintă se poate transforma în sistem client fie ca urmare a conştientizării propriei situaţii disfuncţionale şi ca urmare a formulării unei cereri de ajutor. se oscilează între o accepţie restrînsă. Dacă identificarea clientului presupune o raportare multiplă: la instituţiile asistenţiale. participarea şi distribuţia puterii. Scott Briar şi Henry Miller vorbesc despre “client” în termeni de rol social: clientul este cel care joacă un rol regizat de un complex de norme şi aşteptări ce vin din partea agenţiei asistenţiale. O altă strategie de definire a p. Această definiţie sintetică rezultă din combinarea mai multor accepţiuni pe care Emanual Tropp le dădea clientului. delincventa. profesionist. Beneficiarii serviciilor de asistenţă socială Beneficiarii activităţilor asistenţiale nu au fost dintotdeauna numiţi “clienţi”. calici. potrivit căreia p. acţiunile organizaţiilor nonguvernamentale şi ale persoanelor individuale. sistemul ţintă este un concept care are relevanţă doar din perspectiva asistentului social şi a instituţiei sale. se foloseşte tot mai mult termenul de “utilizator”. priveşte numai instituţiile bunăstării sociale şi o enumerare. Sistemul client se deosebeşte de ceea ce literatura asistenţială numeşte “system/ grup ţintă”. În prezent.cuprinde deopotrivă implicarea autorităţilor publice. Potrivit lui David 7 . care se află într-o situaţie problematică şi care necesită intervenţia unui serviciu asistenţial specializat. sănătatea. la grupul de referinţă şi la autopercepţia celui care beneficiază de ajutorul specializat. statusul social.s. Ulterior. grupul sau comunitatea. în sensul schimbării. cum ar fi securitatea (protecţia) socială cu cele două componente de bază -asigurările şi asistenţa. activitate desfăşurată de către asistentul social sau de către un “sistem . Metodologia casework a lansat conceptul de “client”. nenorociţi.martor”. comunităţi şi instituţii cu referire la distribuţia resurselor şi nivelul bunăstării populaţiei.s. fie în urma sesizării instituţiilor asistenţiale de către un terţ. grupuri. valorilor şi tradiţiilor ce guvernează relaţiile sociale dintre indivizi. serviciile sociale publice şi personale. În fapt. a grupului de referinţă şi a comunităţii (a publicului general). Politica socială se defineşte în cadrul principiilor. securitatea personală etc. a fost preferat termenul de “pacient”. locuinţa. accepţiunea de utilizator al ajutorului acordat de cineva şi accepţiunea de individ sau entitate multipersonală care este deservită de o agenţie sau o instituţie. care beneficiază de ajutorul specializat al unei profesii asistenţiale. mediul înconjurător. educaţia. trebuie precizat că el este o entitate individuală sau multipersonală. a problemelor sociale de interes. constă în enumerarea domeniilor în atenţie. datorită diversificării crescânde a prestaţiilor de tip social (fapt ce implică extinderea activităţii asistenţiale la categorii de persoane care nu se confruntă cu probleme “clasice” ale asistenţei). identificarea grupului ţintă este o activitate de evaluare a nivelului de normalitate funcţională a unui sistem social. privat şi voluntar. considerând că acesta ţine cel mai mult de statutul asistatului. mizeri). când asistenţa socială s-a dezvoltat în continuarea asistenţei medicale. în funcţie de situaţia lor materială şi de tipul de prestaţie de care beneficiau. fie ca urmare a iniţiativei asistentului social. respectiv aceea de persoană sau grup care caută un ajutor specializat. Ei au fost numiţi în mod diferit (sărăci. reunind sectoarele public.

cunoştinţele) să afle despre incapacitatea lui de a-şi rezolva singur problemele. Se mai pot realiza. de vârstă etc. fie prin influenţa unor persoane semnificative. 2. în faţa unui asistent social. • clienţi care solicită ajutor pentru scopuri inadecvate. abandonaţi. Astfel: 1. de asemenea. În funcţie de componenţa numerică a integrităţii pe care o reprezintă deosebim clienţi individuali şi clienţi multipersonali: • clientul individual este individul aparte. 2. în alte situaţii ce necesită instituirea tutelei. psiho-afectivă). care trebuie tratat totdeauna ca persoană unică aflată într-o situaţie unică. familie care constituie un factor educaţional carenţat). vârstnicii. persoane eliberate condiţionat. • clienţi care solicită ajutor în favoarea altor persoane. Raporturile care se stabilesc între asistent şi asistat se înscriu într-un context sistemic. inclusiv cei aflaţi în centrele de cazare din zona de tranzit sau în custodie publică. procesul prin care o persoană devine client al asistenţei sociale presupune o serie de etape: 1. a unei localităţi. 8 . individul recunoaşte faţă de sine că ceva nu merge bine în viaţa sa. cel care caută ajutor îşi recunoaşte starea critică şi incapacitatea de a o depăşi prin forţe proprii. • clientul multipersonal poate fi un grup mic (de tipul familiei) sau o mare comunitate (populaţia unei regiuni. chiar dacă problemele pe care le au clienţii par asemănătoare.). În funcţie de orientarea ajutorului specializat clienţii pot fi clasificaţi în: • clienţi care solicită ajutor pentru sine. cel care caută ajutor îşi asumă riscul ca cei apropiaţi lui (familia. se poate totuşi o pera cu unele clasificări ale clienţilor. persoane obligate să participe la activităţi de consiliere).. Oaltă clasificare a activităţilor de asistenţă socială diferenţiază mai multe tipuri de clienţi: clienţi voluntari. persoanele cu dezabilităţi. 3. dependenţii de alcool etc. familia unui minor asistat. • cetăţeni ai altor state şi apatrizii cudomiciliul sau reşedinţa în România. dominat de procesele de integrare şi excludere. de construcţie a identităţii marginalilor şi de instituire şi reafirmare a normalităţii. un grup etnic etc. Accesul la servicii este acordat persoanelor care sunt: • cetăţeni români cu domiciliul saureşedinţa în România. Clienţii asistenţei sociale includ cele mai diverse categorii de oameni: pot fi clienţi minori. 3. În pofida acestei diversităţi. deşi nu au solicitat ajutor. familiile aflate în criză (economică. întrucât ei constituie un factor de blocaj pentru funcţionarea socială normală a altor clienţi (de ex. clasificări ale clienţilor în funcţie de aria problematică. • clienţi care caută sau utilizează asistenţa socială ca alternativă la alte tipuri de asistenţă (în special.Landy. prietenii. grupuri sau comunităţi. • cetăţeni români fără domiciliu. orfani. • cetăţeni ai altor state şi apatrizii care au permisiunea de şedere în România. 4. au intrat în zona de interes a asistenţei sociale. • clienţi care. cum sunt membrii familiei. juridico-represivă). cel care solicită ajutorul specializat acceptă să renunţe la o parte din autonomia sa şi să se plaseze într-un rol de dependenţă. cadrele didactice(ajutor nemandatat). şomerii. care solicită acordarea ajutorului şi care devin astfel motivaţi să profite de serviciul oferit şi clienţi involuntari în cazul cărora ajutorul este impus fie prin lege(ajutor mandatat – deţinuţi.

). Prin ansamblul de metode. • victime ale traficului de fiinţe umane • boală cronică sau incurabilă. 1. psihologică. comunităţile îşi are fiecare specificul ei theoretic şi propria sa metodologie. fie aflate în situaţii de risc din punct de vedere al marginalizării. abuzului etc (terapii de familie. • detenţie sau post-detenţie. cei dependenţi de droguri. eficient pentru acele persoane şi grupuri care din 9 . victime ale abuzurilor de orice fel etc. cum ar fi şomerii. asigurarea confidenţialităţii datelor personale. • infectarea cu HIV/SIDA. de a participa la luarea deciziilor care îi privesc. alcool. de a fi informaţi asupra drepturilor sociale şi situaţiilor de risc. • Familial la care persoanele beneficiază de ajutor ca membrii ai unei familiiajutor financiar pentru diferite familii • Interpersonal şi de grup se referă la munca cu grupuri de personae având caracteristici şi scopuri commune. strategii de acţiune. ale grupurilor marginalizate). Munca socială cu indivizii. • dependenţă de droguri. Nivele de intervenţie ale asistenţei sociale Asistenţa socială abordează probleme la diferite niveluri: • Individual (asistenţa economică. tehnici de intervenţie. să contribuie la plata serviciilor. morală pentru persoanele în nevoie. programe şi măsuri specializate. de grup. • victime ale violenţei în familie. medicală şi economică. dacă este cazul.În sens larg. • părinte singur. demnitatea şi intimitatea. fie personae defavorizate. • lipsa veniturilor sau venituri mici. marginalizate sau excluse în plan social. situaţia familială. cea în cadrul sistemului familial. beneficiarii serviciilor sociale pot fi: • • • persoane şi familii aflate în dificultate sau risc. cea cu grupurile. ale cuplului. • Comunitar (rezolvarea conflictelor etnice. drepturi: respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. obligaţii: să furnizeze informaţii corecte privind identitatea. să participe activ la procesul de intervenţie. cei cu probleme de integrare în comunitate. grupuri în dificultate sau risc. alcool. Beneficiarii au drepturi şi obligaţii. comunitatea care se confruntă cu situaţii de dificultate sau risc. Potenţialii beneficiarii se pot afla în una sau mai multe dintre următoarele situaţii de dificultate sau risc: • dizabilitate sau handicap. 2. alte substanţe toxice. asistenţa socială oferă un sprijin direct. Intervenţia realizată la aceste multiple nivele ale societăţii umane este una din caracteristicile principale ale asistenţei sociale. mobilizarea eforturilor individuale şi colective întru soluţionarea lor normală).

sub forma de ajutor nemijlocit pentru săracii merituoşi şi cei incapabili de muncă datorită bătrâneţii sau unui handicap şi copiilor care înc nu pot munci.anumite motive nu pot dispune. ale instituţiilor religioase. apar ca prime acţiuni în reţeaua de asistenţă socială. de venituri. de fapt forme primare în practica asistenţei sociale au apărut încă din cele mai îndepărtate timpuri. de îngrijirea medicală. sprijinul acordat de biserică celor săraci s-a întemeiat pe concepţia “pozitivă” privind sărăcia: să te naşti sărac reprezintă o şansă pentru dobândirea vieţii veşnice. aceste instituţii se bucurau de suportul material şi de sprijinul bisericii(Mănoiu F. ca formă de ocrotire asigurată prin legislaţia de stat.) de către biserici. care poate fi realizată în baza anchetelor sociale efectuate de profesionişti. 10 . legate de ocrotirea celor în impas (orfani. • ca sistem de formare şi educare a specialiştilor. al copiilor sua bătr-nilor lipsiţi de sprijinul familiei. 1996). Asistenţa socială poate fi privită din mai multe perspective: • ca profesie cu un statut propriu. iar cei consideraţi apţi de muncă dar leneşi erau obligaţi să muncească • oamenii erau obligaţi sa-şi ajute rudele în cât mai amre măsură • copiii săracilor erau îndrumaţi spre meşteri care le asigurau îngrijirea şi formarea lor profesională. Sprijinul financiar sau bunurile materiale destinate asistenţei sociale provin fie de la bugetul de stat (fonduri speciale pentru asistenţa socială). a apărut în Anglia în perioada reginei Elisabeta. În primele secole ale erei noastre. de pensie socială. • ca sistem instituţional-administrativ. aşa cum prevede legislaţia... obiective şi caracteristici distincte. de suport fizic sau moral etc. Sprijinul acordat persoanelor în nevoie prin sistemul de asistenţă socială nu poate fi strict stabilit şi reglementat prin lege. fundamentat pe sistemul de taxe colectate de stat • oraşele şi comunităţile aveau obligaţia să finanţeze şi să administreze pe plan local ajutorul pentru cetăţenii lor • ajutorul se acorda săracilor în mod diferenţiat. în imperiul roman aflat sub influenţa creştinismului au luat fiinţă cîteva instituţii de asistenţă pentru copiii orfani.. activităţilor practice desfăşurate în vederea soluţionării cazurilor. în funcţie de merit. Profesia de asistent social Primele încercări de ajutor a persoanelor în nevoie. văduve etc. case de adăpost pentru tinere fete şi aziluri pentru văduve. în funcţie de necesităţile lor stringente. În Evul Mediu timpuriu. asistenţa socială. pentru aceasta se cere o analiză concretă. Până la jumătatea sec XIX biserica a constituit un important sprijin al săracilor. de resurse economice şi bunuri suficiente. av-nd ca reper Legea săracilor(43 Elisabeth Poor Low) Adoptată de parlamentul englez în 1601 legiferânduse astfel câteva teme majore ale asistenţei sociale: • s-a iniţiat forma de ajutor public. Din punct de vedere istoric. totodată sărăcia dădea prilejul celor bogaţi de a-şi demonstra milostenia. fie din contribuţiile voluntare individuale sau comunitare şi se repartizează destinatarilor. Actele de caritate orientate spre cei neajutoraţi. bolnavi. bolnavilor. aflaţi în nevoie. incluzându-se aici sfera serviciilor. săraci. sau acestea nu sunt în raport cu necesităţile lor vitale. Epureanu V.

părinţi şi copii. Deşi acest birou a fost susţinut de guvernul American foarte puţin timp el a constituit un modele de protecţie nediscriminatorie a celor lipsiţi de resurse. ca profil distinct. disperaţi. adesea inutilă. Unii autori au apreciat la începutul acestui secol că a. Concentrarea populaţiei în zonele urbane la sfârştul sec. era de fapt o pedeapsă. adăpost. se asistă la o explozie de activităţi de ocrotire socială a celor în dificultate. cea mai răspândită formă de protecţie a săracilor erau casele pentru săraci. În Anglia şi SUA. începînd cu cel individual. terapie şi sprijin a celor defavorizaţi. pînă la conştientizarea persoanelor în nevoie de drepturile şi posibilităţile lor de sprijin. care permitea cu greu supravieţuirea celor condamnaţi să trăiască în acele case. de aceea ordinea publică avea datoria de a-I face pe săraci inofensivi. O încercare de transformare a filantropiei ocazionale într-o formă de protecţie organizată a fost biroul Freedman. Au existat numeroase discuţii în jurul statutului a. indivizi în identificarea problemelor nevralgice. Al XVII-lea şi al XIX-lea şi s-au extins şi în Statele Unite. al XVIII –lea şi începutul sec XIX-lea a impus soluţii locale şi instituţionale pentru problemele de sărăcie care căpătaseră amploare şi influenţau viaţa urbei. la terapia specializată a grupurilor defavorizate sau a comunităţilor în dificultate.). De asemenea. în contextul sporirii serviciilor publice şi sociale. indifferent de statutul lor cetăţenesc.s. asistentul social este cel care poate ajuta grupuri. mobilizarea energiilor individuale şi colective pentru rezolvarea problemelor comune). dobîndind un înalt nivel de pro-fesionalitate. asistenţa socială în instituţiile medicale. precum şi în proiectarea strategiilor colective de rezolvare a situaţiilor de criză. continuînd cu rezolvareaproblemelor interpersonale (terapia familiei. vulnerabili. relaţii în cadrul cuplului etc. grupale. Profesia de asistent social a evoluat rapid. de a limita vagabondajul şi cerşetoria . trecînd la nivelul activităţii profesionale (terapia persoanelor cu probleme de integrare în muncă şi a şomerilor) şi sfîrşind cu nivelul comunităţii (rezolvarea conflictelor etnice. asigurarea de locuri de muncă familiilor fără venit. mişcarea femeilor. abordează probleme la diferite niveluri. atît în extensie cît şi în instrumentajul ei de lucru (metode şi tehnici din ce în ce mai specializate şi mai sofisticate): de la asistenţa individului cu mijloace sociale şi psihologice clasice. comunicare. ajutor de urgenţă de alimente. prin care s-au propus modalităţi sistematice de asistare. nu beneficiază de un domeniu propriu 11 . În sec. De o dezvoltare a profesiei de asistent social se poate vorbi la începutul acestui secol. fie prin forme repressive. mişcarea de tineret. Deşi activităţile prin care se oferă unor altora ajutor au o lungă istorie. Ea şi-a conturat treptat o arie problematică relativ autonomă (un profil profesional distinct) sprijinită pe metode şi tehnici de înţelegere. comunităţi. În ultimele decenii. asistenţa socială bazată pe drepturi etc. în impas. a relaţiilor dintre soţi. ca alternative la milostenie faţă de săraci de până atunci: mişcarea settlement a reformerilor sociali(Anglia şi SUA).s. Una dintre primele instituşii de protecţie socială din lume a fost Comisia de stat pentru problemele imigranţilor din New York înfiinţată în 1847. A.s.s. al cărui administrator a obţinut fonduri federale ale SUA pentru acordarea unor forme de ajutor medical. Munca grea. a. a resurselor materiale şi umane disponibile. unde o parte a locatarilor lucrau pentru susţinerea instituţiei. Societăţile de organizare a Carităţii( Scoţia preluat apoi în Germania şi SUA). asistenţa socială profesionistă are ca predecesori câteva iniţiative remarcabile din sec al XIX-lea şi începutul sec XX. fie prin găsirea unor forme de muncă prin care săracii să se facă utili. Ea folosea resurse federale pentru a ajuta imigranţii să-şi cunoască şansele şi să profite de oportunităţile ivite prin propriile eforturi.În acea perioadă era din ce în ce mai răspândită percepţia sărăciei ca pericol social.

aveau idei diferite de cele ale părinţilor lor). Alţii au pus la îndoială specificitatea şi autonomia ei pînă tîrziu (Epstein & Conrad. cei de sus. În deceniul al doilea ele pot fi întâlnite şi în spitalele Europei 12 . Reprezentantele acestei noi profesii activau în America deja la începutul secolului al XX-lea. să-şi subordoneze activitatea de asistenţă socială vreunei propagande religioase sau ideologice. “casele sociale” au fost supuse unei critici aspre. Însă întreprinderile industriale nu erau pregătite pentru a primi forţa de muncă feminină: condiţiile de muncă şi cele igienice erau precare. În Europa. pe de o parte. aceste probleme au fost parţial soluţionate prin activitatea supraintendentelor (ele supravegheau starea sănătăţii a muncitoarelor. lucrând la fabrici şi uzine în locul bărbaţilor aflaţi pe front. La Congresul internaţional al asociaţiilor de binefacere. considerând că reconstrucţia socială este o problemă ce ţine de justiţie. odată cu diferenţierea treptată a tipurilor de prestaţii sociale. şi burghezie şi biserică. la New York. Papa Pius al X-lea le recomanda să se dedică acţiunilor sociale urmând doar spiritul evanghelic. ele vor servi drept model pentru centrele de asistenţă socială care vor fi create între cele două războaie mondiale. susţineau material tinerii care doreau să înveţe o careva meserie. 1874). 1982). centrată pe modelul medical de intervenţie (casework). şi nu de binefacere creştină. nu existau cantine şi nici creşe pentru copii. trebuiau parcurşi doi ani de pregătire: unul comun ambelor specializări şi unul axat pe tipul de intervenţie spitalieră. pe lângă problemele sociale specifice oricărui conflict armat. 1969). Cohen & Wagner. Prima încercare de apropiere între acestea se realizează în Anglia.(Flexner. au fost pregătite la două specialităţi: infirmiere de spital şi infirmiere-vizitatoare. din înalta societate ţineau partea săracilor. creând în 1897. respectiv socio-medicală. Promotorii “caselor sociale” nu intenţionau. care. într-o adevărată frăţie creştină. Această opţiune va crea multiple probleme în raporturile dintre organismele private ce activau în scop de asistenţă. îi ajutau să-şi crească şi să-şi educe copiii. Pentru obţinerea unei diplome de infirmieră. le luau apărarea. condiţiile de trai ale acestora etc. odată cu infirmierelevizitatoare şi supraintendentele. în 1914 la Paris a fost creată “Asociaţia infirmierelor-vizitatoare”. Profesia de asistent social nu-şi are o istorie îndelungată. apoi şi în Franţa. Statele Unite prima a luat iniţiativa profesionalizării în acest nou domeniu. a unei neînţelegeri). începând cu 1922. se dezvoltă un nou tip de strategie asistenţială. Insistând prea mult asupra ideii de conflict între clase şi de veşnice neînţelegeri între generaţii (tinerele fiice de burghezi. În aceeaşi perioadă. problema asistenţei sociale era strâns legată de aceea a raporturilor conflictuale dintre clasele înstărite şi cele situate pe treapta de jos a societăţii. care a avut loc în anul 1893. însă. prin experienţa aşa-numitului settlement (în traducere din franceză . sau că ar putea fi asociată cu un statut minor în raport cu alte profesii ca dreptul medicina (Glazer.aplanarea unui conflict. şi necesitatea ca femeile să susţină producţia industrială de război. împărtăşeau cu ei aceleaşi condiţii de trai. Formele în care aceste acţiuni erau realizate îndepărtau întru câtva diferenţele dintre clasele sociale. Totuşi. de dreptate. s-a pus problema pregătirii de personal specializat pentru o nouă profesie: aceea de asistent social. Primul război mondial a adus cu sine. prima Şcoală de Asistenţă Socială.). Astfel. 1915 sau că ea ar trebui considerată doar ca o quasi profesie (Etzion. pe de altă parte. 1978. În Marea Britanie. În cadrul acestei forme de asistenţă. Odată cu eşecul parţial al curentului solidarist din asistenţa socială de la începutul secolului XX. care acţionau în plan asistenţial. ea este o profesie apărută la începutul secolului al XX-lea. consiliau tinere mame. apar asistentelesociale propriu-zise.

. Asistentele sociale erau recrutate numai din şcolile de infirmiere. dacă nu eliminată complet. A.s. Treptat. sau socioterapia.s. asistentele sociale aveau ca sarcină completarea diagnosticului medical al pacientului cu un diagnostic social: asistenta socială trebuia “să descopere cauzele sociale pe care medicul le poate ignora şi care întreţin şi agravează maladia”. .Occidentale. centrată pe mediul în care trăieşte clientul.). sistemul protecţiei sociale în regimul trecut se caracteriza prin: • politica de utilizare integrală a forţei de muncă şi caracterul larg comprehensiv al sistemului de pensii. a replasa indivizii şi familiile în condiţii normale de existenţă. scrisă de Mary Richmond. în 1952 (el a funcţionat între 19291952). 1917). Importată din SUA în Europa după cel de-al doilea război mondial. tratamentul indirect. în prezent putându-se identifica două forme de terapie: • • tratamentul direct. pensii de bătrîneţe sau de boală. De fapt. căruia i se acordă sprijin psihologic pentru a-i dezvolta capacitatea de înţelegere de sine şi de evaluare a propriei situaţii.s. ca parte integrantă a protecţiei sociale suportă şi ea limitele subdezvoltării. personalizată. asistenţa socială şi-a asumat ca metodă distinctivă ajutorul psihologic individualizat (casework)..s. de muncă etc. sau psihoterapia: modalitatea asistenţială centrată pe clientul individual. de grup. Începând cu lucrarea Social Diagnosic (New York. considerîndu-se că mecanismele birocratice de stat şi cele politico-administrative sînt capabile să rezolve toate problemele. a preveni flagelurile sociale. să fie marginalizată. Cauzele care pot explica această situaţie în România sînt: • natura opresivă a fostului sistem comunist. asistentul social determină procese pozitive la nivelul clientului individual. În România avea o pondere extrem de redusă. • prezenţa teoriei conform căreia problemele umane se rezolvă prin mecanisme politice şi administrative. Efectul a fost dublu: reducerea la minimum a serviciilor de a. În fostele ţări socialiste prezintă semne specifice ale subdezvoltării.s. metoda casework se va dezvolta încontinuu. a ameliora condiţiile sociale şi a ridica nivelul de trai”. prezentînd un caracter pasiv şi birocratic. Specialiştii au fost înlocuiţi de funcţionari.1928) va defini asistenţa socială ca “ansamblul eforturilor menite a alina suferinţele provenite din mizerie. reducîndu-l apoi la un nivel postliceal (1952) şi desfiinţat şi acesta în 1969. a. oarecum automat. lipsa unei democraţii reale.s. În timpul regimului comunist. munca lor se va extinde şi în sfera educaţiei sanitare în şcoli şi familii.deprofesionalizarea completă a sistemului de a. acţionând asupra mediului (familial. şcolar. De asemenea. Pe această linie se înscrie şi desfiinţarea învăţămîntului de grad universitar. calitativă. În fapt a. dar relativ sigure: salarii. A.s. asigurări de boală. alocaţii pentru copii. • modul generalizat de acordare a acestui suport cuplat cu iluzia că socialismul rezolvă prin el însuşi dificultăţile social-economice a făcut ca a. La început. datorită orientării „umaniste" a 13 . orientată spre rezolvarea problemelor umane urgente a fost desfiinţată. creînd cvasiau-tomat celei mai mari părţi din populaţie resurse de viaţă. asistenta socială trebuia “să prelungească în afara spitalului influenţa medicală”. primind un caracter mai mult formal şi birocratic. Primul Congres Internaţional al Serviciilor Sociale (Paris. îngrijire sanitară gratuită etc. deşi minime.

în acest context. aici asistentului social îi revin sarcini suplimentare: el trebuie să intervină activ în conştientizarea acestor procese. a unei secţii universitare în cadrul facultăţii de sociologie. a abuzurilor şi a violenţei de tot felul. procesele de reconstrucţie socială se combină cu cele de dezorganizare socială şi cu vechile mentalităţi şi practici ale unei culturi opresive. De asemenea în cadrul institutelor teologice a. În trecut. din anul 1992. de tip manipulativ. în sprijinirea indivizilor şi a colectivităţii în încercarea de a face faţă schimbărilor şi problemelor dificile.s. Asistentul social apare aici ca avînd o funcţie mai mult corectivă şi compensatorie. creşterea în masă a sărăciei. ridicarea ratei şomajului. creşterea insecurităţii locului de muncă.s. După revoluţie. de reformă pe baza mecanismelor democratice şi a pieţei libere. • indiferenţa practică faţă de om. Situaţia României din acest punct de vedere este complet diferită de cea a ţărilor în care structurile sociale şi economice sînt relativ stabile. la jumătatea anului 1990 s-a pus problema formării profesionale a asistenţilor sociali în cadrul unei şcoli postliceale. în România a existat un sistem bun de formare a specialiştilor în a. ci în diferite grade şi sfere întreaga colectivitate. În situaţia noastră. Avînd în vedere prima perspectivă. modern. pedagogie. competenţa asistentului social trebuie definită numai în contextul provocărilor specifice. chiar de a iniţia schimbări într-o manieră pozitivă. demoralizarea datorată lipsei formelor eficace de participare la viaţa socialpolitică. activ. a creat conştiinţa necesităţii dezvoltării unui sistem de a.sistemului. apoi a unui colegiu universitar şi. folosindu-se experienţa acumulată în cadrul şcolii sociologice. naive ale construcţiei unui „nou tip de societate". Astfel. Sprijinindu-se pe modele profesionale de vîrf din ţările cu o bogată experienţă în formarea asistenţilor sociali. accentuarea unor conflicte etnice. funcţionează ca o specializare distinctă. corupţia accentuată datorată lipsei controlului. programul de reconstrucţie. orientat spre soluţionarea problemelor sociale şi umane specifice. iar dezvoltarea sistemului de a. proces afectat negativ de criza economică care este încă în curs de adîncire. se poate aprecia că societatea noastră trece printr-un proces de reaşezare a tuturor structurilor economice. Învăţămîntul de asistenţă socială a funcţionat pe baza unor bune tradiţii pînă în 1969. începînd din anul 1929 cînd se înfiinţează Şcoala Superioarăde Asistenţă „Principesa Ileana". creşterea ratei criminalităţii şi a delincventei. De aceea. în ultimul an. Atît formarea şi educaţia asistenţilor sociali cît şi tipurile de activităţi pe care trebuie să le realizeze trebuie privite în contextul nevoilor şi problemelor concrete ce apar la noi. lipsa de transparenţă a conducerii politice în unele situaţii. înalt profesionalizat. Aceasta a reprezentat mai mult o ideologie justificativă decît un factor explicativ real. marginalizarea unor grupuri sociale etc. sînt alarmante pentru asistentul social. în marile centre universitare din ţară: Bucureşti.. dar şi pe termen lung. Aceasta întrucît în nevoie şi vulnerabilă este nu numai o minoritate împinsă la marginea societăţii. Procese sociale ca scăderea rapidă a veniturilor reale. în universităţile noastre s-a dezvoltat un program complex de pregătire a specialiştilor la nivelul standardelor internaţionale. În aceste din urmă ţări există probabil o tendinţă justificată ca asistentul social să trateze mai mult cazurile reziduale în care sistemul social eşuează. 14 . alienarea politică a unei părţi largi a populaţiei. De aceea. neîncrederea în instituţiile şi personalităţile politice.s. Cluj.. laşi. rezultată din sacrificiul individului în raport cu obiectivele utopice.s. în România. social-culturale şi morale. trebuie gîndită atît dintr-o perspectivă pe termen scurt şi mediu. reculul economic a avut efecte dramatice directe şi indirecte asupra standardului de viaţă al unor largi categorii de oameni. psihologie. Timişoara.

terapia trebuie. În acest context. afectate masiv de sărăcie. aflat la începuturile sale. dar şi a unei şanse istorice de dezvoltare într-o direcţie care este «nu numai necesară. afectează mari grupuri profesionale şi chiar întregi comunităţi. În ultimii doi ani.s. un nou fenomen . asistentul social ajută indivizii şi grupurile să-şi determine nevoile. mari mase de oameni împinse rapid în sărăcie şi nevoi actuale. în România. nu face decît să anuleze din start o asemenea şansă. Există pericolul ca sărăcia să se transforme dintr-o stare individuală în una colectivă. Aici terapia individuală trebuie suplimentată cu terapia de grup şi la nivel de colectivitate.s. diferenţele sociale s-au accentuat rapid. Se asistă la o creştere masivă a delincventei juvenile.„copiii străzii". ci trebuie gîndită totodată şi ca un instrument eficient al schimbărilor sociale. practicîndu-se o filosofie a egalitarismului. în nevoie. Acest rol urmăreşte în esenţă anticiparea apariţiei problemei. ci însăşi colectivitatea. peste 90% din populaţie trăia în condiţii modeste. Pe lîngă ajutorarea săracilor de a trăi mai bine în condiţii de sărăcie. Rolurile asistentului social Asistentul social în munca sa îndeplineşte un şir de roluri. să-şi selecteze şi să aplice o strategie de lucru. să aibă în vedere nu numai acţiunea asupra efectelor patologilor sociale şi umane ci să vizeze şi cauzele care le-au generat. dar şi realizabilă. dar şi printr-o cronică frustrare generată de incapacitatea moştenită din trecut de a face faţă acestora. ci şi ca un actualizator al unor posibile schimbări alternative pe care colectivitatea şi indivizii pot să le aleagă ei înşişi. cu profundele restructurări pe care le implică. trebuie cultivată iniţiativa fiecăruia de a-şi defini o activitate utilă care să-i ofere şi resursele necesare existenţei sale demne. Grupurile şi comunităţile pot dezvolta mecanisme defensiv-adaptative al căror rezultat este perpetuarea şi extinderea stării de sărăcie. să-şi 15 . este în faţa nu numai a unei provocări generate de numeroase probleme socio-umane.oferă atenţie problemei apărute sau problemei potenţiale. însă. printre care putem evidenţia următoarele: • Iniţiator . Mai mult. orientarea activă către menţinerea sau căutarea unui loc de muncă. asistentul social trebuie să-i sprijine pentru a depăşi situaţiile care-i fac săraci. De asemenea. puţin răspîndit.: în sistemul trecut. Şomajul reprezintă un adevărat şoc psihologic şi cultural pentru oamenii obişnuiţi în trecut să aibă un loc de muncă găsit cu uşurinţă şi menţinut cu o şi mai mare uşurinţă. Au apărut fenomene noi explozive. asistentul social este mult mai mult decît un reprezentant al colectivităţii care asistă persoane izolate. în România nu trebuie să se limiteze în a sprijini indivizi şi grupuri în nevoie să se adapteze la condiţiile existente date. ci mai degrabă probleme cruciale ale colectivităţii însăşi. Asistentul social nu apare ca un simplu consilier sau terapist pentru cei în dificultate. atingînd grupuri şi comunităţi mari. dar relativ egale. Prudenţa conservatoare. aici. În această perspectivă largă. sprijinind adaptarea unor indivizi şi grupuri la schimbări economice structurale. socialist. sistemul de a. Eliminarea cauzelor trebuie să cîştige în importanţă în raport cu minimizarea efectelor. Realitatea noastră socială este caracterizată printr-o explozie a problemelor sociale. Toate acestea nu mai reprezintă dificultăţi marginale ale unor persoane vulnerabile. De aceea. culturale. Nu numai unii indivizi sînt în nevoie. el reprezintă totodată colectivitatea care vrea să se asiste şi să se sprijine pe ea însăşi. Schimbarea atitudinii faţă de muncă. morale. să-şi clarifice şi identifice problemele. a. Un ex. reconversia profesională reprezintă un obiectiv pe care asistentul social îl poate realiza prin consiliere.Procesul de tranziţie la o economie de piaţă. Sărăcia absolută era un fenomen individual.

asistentul social joacă rolul de “case manager” pentru coordonarea acestor servicii. de autoajutorare etc. pledează pentru drepturile. Modelul este folosit. Negociator . asistentul social trebuie să deţină cunoştinţele necesare. nevoile unui client sau ale unui grup. proprietarul de bloc-casă cu chiriaşul etc. Investigaţiile în asistenţa socială includ analiza literaturii de specialitate. a grupurilor şi familiei. vecini în conflict. serviciilor şi programelor sociale. evaluarea rezultatelor şi studierea nevoilor comunitare. negociatorul găseşte o soluţie de mijloc ce asigură contrapărţilor existenţă în comun. De exemplu. Consultant (consilier pentru persoane) este un rol activ ce are ca finalitate rezolvarea problemelor acestuia şi/sau obţinerea unor schimbări în capacitatea individului de a-şi rezolva problemele Avocat Este un rol activ şi direct.rolul implică intervenţia asistentului social în dispute dintre părţi. Într-un astfel de rol. în care asistentul social se luptă. fiecare asistent social e un cercetător.acest rol asistentul social îl îndeplineşte prin stabilirea legăturilor dintre indivizi sau grupuri sociale. care au nevoie de ajutor. Obiectivul este să modifice sau să provoace schimbări ale politicilor sociale în concordanţă cu nevoile sociale. De exemplu: divorţuri. făce legătura între sistemele şi subsistemele în care este implicat clientul Cercetător .desfăşoară activităţi în cadrul unei echipe. în special atunci când obiectivul principal este acela de a ajuta oamenii pentru a se organiza. Mediator . Grupul poate fi de educaţie. în practica comunitară. serviciilor şi programelor sociale Expert consultant – asigură asistenţa în cazul unor cercetări precum şi a altor specialişti sau servicii în efortul de înţelegere şi rezolvare a problemelor sociale. Broker (agent de legătură) . terapeutic.în anumite momente.adună împreună acele persoane care sunt în conflict şi încearcă să le ajute să ajungă la un compromis. Supervizor de stagiu. Facilitator de grup .supervizează personalul sau studenţii care I-au fost distribuiţi spre îndrumare Membru al unei echipe de profesionişti. Acest rol este cel mai mult întâlnit în practica consilierii individuale. Echipa poate 16 . Coordonator -implică conjugarea a mai multor componente într-o manieră organizată. care necesită atât servicii de sănătate. Pentru a fi un educator bun. în căutarea locurilor de muncă pentru tineri. prestatori de servicii sociale dintr-o instituţie sau agenţie.• • • • • • • • • • • • • • dezvolte capacităţile pentru a se ocupa de problemele lor într-un mod eficient. pentru a le ajuta să ajungă la un consens. Manager/administrator rol ce presupune scrierea de proiecte şi evaluarea lor în vederea susţinerii resurselor. asistentul social promovează lidership pentru colectarea de informaţii. la fel ca si mediatorul.rolul de educator implică oferirea de informaţii clientului. în cazul unei familii cu multiple probleme. cât şi servicii de educaţie. Uneori. De exemplu: să-l familiarizeze pe client cu obligaţiunile părinţilor.un lider pentru grupurile experimentale. argumentează nevoile şi drepturile clientului. Educator . Planificator/ director de program rol ce presupune activităţi specifice de scriere de proiecte şi de evaluare a lor în vederea dezvoltării şi susţinerii resurselor . şi serviciile comunitare. să fie competent în educaţia sexuală. De exemplu: unei femei care este deseori bătută de soţ i se propune să se adreseze unui serviciu de violenţă domestică. de asemenea.

Asistenţa socială trebuie să reprezinte de asemenea şi societatea în faţa individului. a contribui la ameliorarea relaţiilor în cadrul familiei. • Îmbunătăţirea relaţiilor. • Acordarea de ajutor în obţinerea unor recompense ce se cuvin conform legii. De exemplu. profesiei. • Acordarea de ajutor practic. să fie luat sub supraveghere de către anumite instituţii. avocaţi etc Arbitru. a ajuta o mamă necăsătorită să obţină de la departamentul de stat respectiv suma de bani ce i se cuvine pentru întreţinerea copilului. • A contribui la dezvoltarea şi modificarea politicii sociale. până a ajunge să fie protejat de familia sa (dacă o are).• • • fi una interdisciplinară. asistenţii sociali activând concomitent în calitate de agenţi ai controlului social. 17 . Rolurile asistentului social sunt complexe. De exemplu.rolurile ei generează totodată o inerentă sursă de tensiune: contradicţia dintre îngrijire. coordonarea activităţilor diferitelor instituţii de asistenţă socială. Sarcinile asistenţei sociale Putem determina un anumit număr de sarcini pe care trebuie să le îndeplinească asistenţa socială. un asistent social poate şi trebuie “judece” o familie care nu-şi îngrijeşte corespunzător copiii.examinează şi evaluează faptele şi ia decizii în unele situaţii conflictuale Collectare de fonduri -popularizează serviciile sociale pentru a aduna fonduri în vederea dezvoltării şi implementării de programe sau servicii Relaţii cu publicul -planifică şi desfăşoară acticităţi de relaţii cu publicul în numele agenţiei. instanţa de judecată. înainte de a decide asupra sentinţei legale. De exemplu. deci asistentul social va colabora cu ceilalţi specialişti ai serviciului asistenţi sociali. De exemplu. psihologi. de aceea este necesar ca acest copil. a prezenta unei persoane în vârstă un azil la care aceasta s-ar putea decide să meargă în cazul când este neajutorată şi nu are pe nimeni în preajma sa. poate dori să cunoască câte ceva despre viaţa personală a unui tânăr infractor. instituţiei. De exemplu. Deoarece activităţile de asistenţă socială trebuie să fie orientate în mai multedirecţii . De exemplu. De exemplu. a le învăţa să conducă cu bugetul familial.către individ şi către societate . Natura acestor sarcini reprezintă poziţia deosebită şi deseori dificilă pe care asistenţa socială trebuie să o decidă între îngrijirea individuală şi controlul societăţii Asistenţa socială trebuie să reprezinte individul în faţa societăţii. Sarcinile asistenţei sociale includ: • Ajutorarea persoanelor aflate în nevoi să-şi dezvolte la un grad mai înalt propriile capacităţi de a soluţiona problemele. medici. Este necesar ca asistentul social să fie conştient de faptul că toate activităţile lui cu clienţii trebuie să poarte pecetea unei munci cu dăruire de sine. a stabili relaţii de cooperare între două servicii de asistenţă socială care “tratează” aceeaşi problemă. • Realizarea unor noi interrelaţii între persoanele dezavantajate şi instituţiile de asistenţă socială. vindecare şi control. un copil care cerşeşte în stradă poate nimeri oricând în mâinile unui infractor.

socialist.atunci când trebuie să se ajungă la un anumit consens. credinţe A S promovează schimbarea socială. Coeziunea socială a unui grup sau naţiune depinde în sens larg de accesul egal la resurse şi servicii • cultural –practicile şi credinţele. educaţie.s. Rolul teoriei în practica asistenţei sociale Cu cât asistenţii sociali încearcă să înţeleafă mai bine omul cu atât îşi dau seama de complexitatea ariilor lor de interes. politic.s. AS este practicată în 5 domenii. • de conflict . familiiilor şi comunităţilor în care lucrează. familiei . comunităţii trebuie respectate fără a interveni în evoluţia diferitelor practici şi credinţe • spiritual este esenţial ca a.Deoarece asistenţa socială reprezintă fie clientul. omului şi a justiţiei sociale sunt fundamentale în AS . socio-economic. ea va fi cu clienţii (beneficiarii) în una din următoarele relaţii: • de colaborare .spaţiul în care a. fie statul. rezolvarea problemelor apărute în cadrul relaţiilor umane promovând în acelaşi timp stimularea capacităţii indiviţilor de a-şi spori bunăstarea.s intervine în momentul în care individul interacţionează cu mediul. Asistenţii sociali nu pot acţiona fără a lua în considerare consecinţele şi efectele acţiunilor lor care trebuie să fie predictibile. fie ONG-urile. contexte diferite dar care reprezintă parte a unui întreg Aceste contexete sunt geographic. idealurile grupului în care lucrează respectându-şi în acelaşi timp şi propriile valori. IFSW IASSW 2001 Asistentul social are scopul de a servi bunăstării individului de a dezvolta modalităţi ştiinţifice de a cunoaşte comportamentul individual şi social de a dezvolta resurse. capacitate pentru a-şi îmbunătăţi viaţa şi a preveni situaţiile disfuncţionale. meso cât şi macro. social democrat etc) • socio-economic .atunci când scopurile sunt diverse şi contrare. acces la servicii sociale reprezintă nevoi de bază pentru fiecare individ. credinţele. Pentru 18 .un nivel adecvat de viaţă. perfecţionarea continuă şi de a furniza informaţii. Misiunea sa este de a stimula toate persoanele să-şi dezvolte întregul potenţial . îşi desfăşoară activitatea determină caracteristicile muncii sale(agenţie. aspiraţiile. Utilizând teoriile behavioriste şi a sistemelor sociale a. AS în variatele ei forme se adresează multiplelor şi complexelor acţiuni interacţiuni între oameni şi mediul lor. de a forma practici în serviciile şi politicile sociale. Principiile dr. • de negociere . sănătate. muncă.atunci când se urmăreşte un scop unic. Asistenţii sociali sunt axaţi pe schimare şi rezolvarea de probleme ei sunt agenţi ai schimbării în societate în viaţa indivizilor. cultura individului. Ei intervin în diferite domenii folosind diferite metode de cercetare . stat) • politic . Pregătirea asistentului social are scopul de a promova dezvoltarea socială de a se implica în autodezvoltarea. regiune. cultural şi spiritual • geographic. să respecte valorile. grupului. de a promova justiţia socială AS sunt implicaţi în prevenirea.sistemul politic propriu fiecărei ţări determină modalitatea de protecţie socială(liberal. estimarea aplicarea evaluarea şi modificarea politicilor sociale şi a serviciilor sociale adresate grupurilor şi comunităţilor. lucrând în diferite organizaţii şi furnizând servicii pentru diferite categorii de populaţie atât la nivel micro. democratic. servicii.

p17)spunea că fiecare profesie este interesată de anumite tipuri de fenomene şi uzează de anumite aparate teoretice care o ajută să se constituie în ocupaţie de sine stătătoare. grupuri care interacţionează reciproc.prin urmare teoriile trebuie să reflecte modul în care interacţionează aceste elemente. scopul comun şi unificarea. Howe(2001. cu timpul a ajus să însemne un set de cunoştinţe şi teorii care definesc un camp distinct de caţiune. Asistenţa socială ca domeniu professional este un construct social constituind un complex de contexte. obiectivele şi problematica specifică asistenţei sociale. Th Kuhm (1976 p. teoria conflictului).o teorie este înlocuită de alta dar nu se anulează valoarea teoriilor înlocuite.funcţia cunoaşterii în asistenţa socială(Polanscky citat de Sporin 1975. În prezent asistenţii sociali utilizează o serie de paradigme. 2001. este constituită din trei elemente: asistentul social. antropologie..45) adduce în atenţie procesul dezvoltării cunoaşterii ştiinţifice şi spune că acesta se realizează în contextul “competitivităţii modelelor teoretice”. Toate aceste definesc câmpul de caţiune în asistenţa socială.( 2001. Funcţionarea socială: Îndeplinirea responsabilităţilor faţă de societate în general. asistenţii sociali au putut identifica un set de concepte. organitarea grupurilor profesionale şi organizarea sistemului de educaţie în asistenţa socială. Conform lui Malcom Payne(1996. reţele sociale. funcţionalismul. Deşi iniţial. mobilizarea resurselor instituţionale sau instituţionalizarea (Howe D. De exemplu atunci când încearcă să organizeze activităţi de îngrijire la domiciliu pentru un vârstnic asistentul social va lua în considerare mai multe posibilităţi de acţiune: sprijinirea familiei pentru a se putea ocupa de persoana vulnerabilă. abordarea centrată pe client etc. behaviorismul). teorii şi metode în munca lor cu clienţii. structuri sociale. p 15). Sursele de cunoştinţe ştiinţifice au fost derivate iniţial din sociologie şi psihologie şi au fost adaptate la scopurile . efficient asistentul social trebuie să înţeleagă rolul lor în procesul asistenţial. Aceste responsabilităţi includ 19 . structuralismul. cunoştinţe ce vor duce la costruirea de tehnici şi practici proprii domeniului de ex: abordarea centrată pe sarcină.8) alături de teorii şi concepte foarte importante sunt politicile sociale. clientul. Howe D. Măsuri de asistenţă socială Asistenţa socială este formată din două componente/ măsuri distincte: serviciile sociale şi prestaţiile sociale. clasificarea teoriilor în asistenţa socială. indivizi. Ca activitate practică. p102) este de a creşte capacitatea practicianului de a-şi controla conştient şi deliberat “mediul de lucru”. contextual. psihanaliza. responsabilizarea persoanei pentru ase putea îngriji. organizarea instituţiilor şi serviciilor sociale. p 20-24) consideră că în procesul de dezvoltare a asistenţei sociale se pot identifica şapte etape: investigarea. înainte de constituirea asistenţei sociale ca domeniu professional autonom practicile asistenţiale existau ca activităţi commune de întrajutorare. p. În urma experimentării diferitelor teorii din psihologie(psihanaliza. inventarierea.a acţiona corect. asistenţa socială. faţă de cei din imediata apropiere sau faţă de propria persoană. Asistenţa socială este prin excelenţă o profesie practică bazată atât pe cunoaşterea şi experienţa comună cât şi pe intuiţia şi experienţa individuală. sociologie(teoria sistemelor. Introducere în teoria asistenţei sociale. Teoriile sunt modalităţi de acţiune care ghidează comportamentul şi intervenţia. achiziţionarea . D. şcoala de diagnoză şi funcţionalism. Pentru a înţelege scopul asistenţei sociale este util să înţelegem în primul rând ce înseamnă a funcţiona normal într-o societate.

rechizite pentru şcolarii din familiile cu venituri mici etc. consumul de droguri. Din categoria celor băneşti fac parte: pensiile. servicii medicale insuficiente în mediul rural. violenţa domestică etc. Servicii sociale nonrezidenţiale (oferite în afara instituţiilor): centre de zi. 1993). În cazuri speciale. = o stare de tensiune la un moment dat. Servicii sociale: Activităţile asistenţilor sociali sau ale altor profesionişti care ajută oamenii să prevină dependenţa. de vulnerabilitate sau dependenţă. persoanele aflate în dificultate sunt plasate în servicii de tip rezidenţial/ institutional (Moore. 20 . care creează disconfort si care cere o soluţionare/ rezolvare imediată. (Parker. de realizare personală etc. poluarea apei şi a aerului. Conceptul de problemă socială poate fi definit ca fiind o situaţie pe care mai multe persoane dintr-o comunitate o percep ca fiind greu de rezolvat. Exemple de probleme sociale : sărăcia. resimţită sau de un grup de indivizi sau individual. centre de consiliere. Serviciile sociale sunt acordate în primul rând în comunitate.satisfacerea nevoilor de bază ale individului şi ale membrilor de familie care depind de el/ ea.)). astfel: a. dificilă. familiilor şi comunităţilor (Parker. considerate mai degrabă excepţionale. Se bazează pe colaborarea cu serviciile medicale. b. creşterii calităţii vieţii. centre de adapost. prevenirii marginalizării şi excluziunii sociale. ajutorul social ş. a unui handicap fizic sau psihic etc. 154). ce impune o anumită rezolvare. emoţionale. servicii de îngrijiri la domiciliu. Conform OG 86/2004. dar rămân în familia lor şi continuă să locuiască în casa lor. Prestaţiile în natură pot consta din bunuri (“cornul şi laptele”. serviciile sociale: • reprezintă: măsuri şi acţiuni care răspund nevoilor sociale individuale. • urmăresc: prevenirea şi depăşirea situaţiilor de dificultate. de lipsă. Istoricul serviciilor sociale are la bază recunoaşterea nevoilor sociale şi organizarea societăţii pentru a le satisface. p. Prestaţii sociale: forme de transfer prin care se realizează alocarea de bunuri şi servicii către indivizi sau familie prin respectarea unui set de reguli şi de roluri reciproce. familiale sau de grup.). alocaţiile pentru copii şi familie. 1987. p. indemnizaţiile de şomaj. rata ridicată a abandonului şcolar.153) Conceptul de nevoie socială aparţine în mod firesc de idea de serviciu social. în scopul menţinerii autonomiei. În concluzie. Prestaţiile pot fi acordate în bani sau în natură. problemele sociale generează nevoi sociale ce impun organizarea de servicii sociale în cadrul unei comunităţi Măsurile/ componentele asistenţei sociale au rolul de a satisface nevoile unei persoane atunci când aceasta nu se mai poate ajuta singură (din cauza unei boli cronice. 1987. a resurselor financiare insuficiente. adică beneficiarii sau utilizatorii primesc asistenţă atunci când este necesar. centre de reabilitare şi recuperare de zi. să consolideze relaţiile de familie şi să restabilească funcţionarea socială a indivizilor. Nevoile de bază sunt fizice.a. Nevoie: = o anumită stare de deficienţă.

psihologi. când are nevoie de ajutor material sau când are nevoie de o persoană căreia să-i poată împărtăşi temerile şi fricile. Familiile pot oferi un sprijin emoţional imens.specialişti (asistenţi sociali. de vecinătate sau colegiale) tind să facă faţă stresului mai bine. adoptată în ultimii ani în România. educaţia deficitară sau lipsa acesteia etc. Politica de prevenire a instituţionalizării. Suportul social şi relaţiile interpersonale Ce este suportul social? • principala resursă exterioară la care individul poate apela pentru evitarea/rezolvarea anumitor probleme pe care nu le poate rezolva singur. Prietenii se implică în activităţile comune de timp liber şi comunică mult unii cu ceilalţi. sărăcia. în integrarea sa. de prietenie. Oamenii care au legături sociale puternice (familiale. -instituţii şi servicii sociale. 350) • proces prin care se oferă sau se primeşte sprijin cu alte persoane în scopul de a uşura unul sau mai multe obiective ale funcţionării sociale. Pentru că ele se află întotdeauna în schimbare. asistenţa şi informaţiile primite din partea indivizilor şi grupurilor în cadrul relaţiilor formale şi informale”. prieteni. cămine pentru persoane cu dizabilităţi (de asistenţă şi îngrijire permanentă) etc. dezvoltare şi evoluţie. psihologi etc) sau grupuri de suport comunitare. • “susţinerea psihologică şi socială a persoanelor: confortul. vecinii. mai sănătoşi şi să trăiască mai mult. divorţul sau schimbarea domiciliului pot slăbi fundaţia unei familii.). colegi. Colegii cooperează şi se ajută unii pe alţii în timpul serviciului şi se angajează. • formale: . de asemenea.Servicii sociale rezidenţiale/ în instituţii: cămine de îngrijire pentru vârstnici. specialişti (asistenţi sociali. (Chelcea. toate familiile experimentează stresul la un moment dat. medici etc. de situaţii sociale problematice cum ar fi şomajul. Schimbări majore în dinamica familiei cum ar fi boala. să fie mai fericiţi.Etapă necesară în procesul de evaluare a nevoilor şi resurselor unei persoane aflată în dificultate. 21 . cunoştinţele. moartea. ea apelează la una dintre sursele de suport social ce-i stau la dispoziţie: familie. prietenii. 2003. Sursele suportului social pot fi: • informale: familia. în special în momentele de criză. Sursele şi evaluarea suportului social Atunci când cineva nu reuşeşte să-şi rezolve problemele şi apelează la alte persoane în care are încredere. Ei tind. p. colegii. • proces important în menţinerea sănătăţii fizice şi psihice a individului. într-o mulţime de conversaţii. cămine -spital. nu de puţine ori. în creşterea stimei de sine şi ajutarea acestuia să aibă încredere în oameni şi să se simţă în siguranţă. Astfel de crize sunt determinate sau agravate. vecini. comparativ cu relaţiile din familie. Iluţ. grupuri comunitare de support Evaluarea suportului social . de asemenea. Un al doilea tip de suport social este cel oferit de grupurile şi reţelele de prieteni şi colegi. consilieri. se înscrie în tendinţa europeană de a acorda prioritate alternativelor nonrezidenţiale şi îngrijirii în comunitate. Aceste relaţii sunt de obicei mai puţin intense sau apropiate. consilieri.

• informaţionale. Suportul social poate acoperi o arie variată de nevoi : • materiale. grupurile de recreere. • emoţional-afective. Acest tip de support poate fi oferit de: sursele informale (familia. vecinii 22 . ocupă un loc central în cadrul conceptului de sprijin social şi este cel mai important tip de sprijin ce poate însoţi toate etapele unei situaţii problematice: 1. De exemplu. Funcţia emoţională: este funcţia care oferă confort şi stimă de sine. nu este suficient ca persoana care are nevoie de sprijin să facă parte dintr-o familie numeroasă (aparent. devin importante aspecte ce ţin de calitatea relaţiilor acelei persoane. prietenii apropiaţi. rudele. copiii. colegii. o sursă importantă de sprijin). 3. Calitatea relaţiilor De asemenea. situaţia de criză. apelând la alte surse de suport. părinţii soţului/soţiei. familia se constituie într-o sursă de tensiuni şi conflicte. vecinii. • de interacţiune socială pozitivă etc. ceea ce determină persoana în nevoie să caute sprijin. subordonaţii. cluburile sociale. de posibilitatea ca aceste relaţii să deţină funcţii de sprijin la un moment dat. tranziţia la o nouă situaţie. • de consiliere. ci este necesar să evaluăm şi ce crede persoana respectivă despre sprijinul pe care-l poate primi de la familie.-Se referă la: • reţelele de relaţii pe care le are persoana cu mediul social • aspectele calităţii relaţiilor unei persoane şi posibilitatea ca aceste relaţii să ofere sprijin persoanei în dificultate. Uneori. Reţeaua de relaţii Reţelele de relaţii de care dispune o persoană la un moment dat pot include: soţul/soţia. • de recunoaştere şi afirmare. grupurile comunitare de suport. părinţii. prietenii. Funcţiile relaţiilor sociale suportive Relaţiile sociale pot îndeplini una sau mai multe dintre următoarele funcţii: a. 2. grupurile religioase. faza deficitară/finală. în evaluarea sprijinului social de care poate să dispună o persoană la un moment dat. grupurile profesionale. colegii. • de îngrijire.

Pentru a realiza acest lucru este util ca ei să cunoască etapele din evoluţia unor situaţii problematice cu care clienţii se pot confrunta la un moment dat. • comunicarea empatică. b.etc. poate ajuta la rezolvarea unor probleme practice. sursele formale (asistenţii sociali. . cărţi. cum ar fi îmbolnăvirea sau decesul unui membru al familiei. disperare. instrumental: este formă de ajutor direct şi material pentru o persoană aflată în dificultate. haine etc.). poate consta în furnizarea de bani. Funcţia cognitivă. presupune a-i oferi persoanei aflată în dificultate informaţiile de care are nevoie sau de a o învăţa anumite deprinderi ce-i sunt necesare pentru rezolvarea problemei sale include şi un sprijin ce implică informaţii care să ajute persoana să-şi evalueze evoluţia proprie. • comportamentul ce susţine sentimentul de siguranţă şi-l conduce pe individ spre credinţa că este respectat şi că devine conştient de disponibilitatea cuiva cu care poate discuta problemele sale cele mai delicate. grupurile de suport comunitare etc) şi presupune activităţi precum: • asistenţa sub formă de încurajare. furie. oferirea de ajutor în perioade critice. sfătuirea. trăieşte sentimente de inadecvare. Funcţiile particulare ale suportului social. acordarea unor împrumuturi sau donaţii în bani. • manifestarea afecţiunii pentru celălalt. o transportul.sursa cea mai importantă o reprezintă membrii familiei. informaţională: este utilă în special în faza de tranziţie de la o situaţie problematică la o situaţie adaptativă. tranziţie sau deficit. • manifestarea încrederii şi a susţinerii necondiţionate.). • exprimarea căldurii personale în relaţie cu persoana în nevoie. Fazele situaţiei problematice sunt: 1. fiind utilă în special în faza deficitară/ cronică a situaţiei problematice. PERIOADA DEFICITARĂ/CRONICĂ Importantă este sincronizarea dintre suportul social şi etapa situaţiei problematice (criza. tranziţia sau faza cronică/finală). Prin înţelegerea acestor faze. consilierii. neputinţă. oferirea de bunuri materiale (mobilă. 23 . Exemplu: O persoană care află că este concediată.este necesar în faza de criză. Funcţia de suport material. se pot fi oferite/proiectate răspunsuri cât mai adecvate nevoilor clienţilor. important în diferite momente. Sincronizarea dintre suportul social şi fazele situaţiei problematice Cei ce îşi desfăşoară activitatea profesională în domeniul asistenţei sociale se află deseori în situaţia de a oferi sprijin social clienţilor. CRIZA 2. c. bunuri sau servicii. sunt: a) suportul emoţional: . mânie. maşină de spălat. îndrumarea şi consilierea persoanei în diverse domenii. presupune ca activităţi: asistenţa pentru muncile gospodăreşti. TRANZIŢIA 3. îngrijirea copiilor.

relaţiile suportive create între asistentul social şi beneficiari se constituie în cadrul esenţial al procesului de asistenţă socială. b) suportul informaţional sau cognitiv: . colegi sau de către asistenţi sociali. în situaţiile de solicitări cronice excesive. de facilitare a exprimării şi acceptării emoţionale.inutilitate. prieteni. Doar în aceste condiţii poate fi prevenită crearea dependenţei de acest tip de ajutor şi promovate autonomia şi responsabilitatea personală.) nu există sau nu sunt suficient mobilizate. Acest sprijin poate fi oferit de familie. vinovăţie. colegi. În cadrul acestor servicii. Pentru a depăşi această stare de criză. în special acolo unde sursele informale (familia. necesare pentru a depăşi situaţia de dificultate. de încurajare. dincolo de orice alt tip de suport. prieteni. Mobilizarea suportului social are în vedere o evaluare iniţială a resurselor individuale şi sociale ale persoanelor. colegi. de intervenţii care să îmbunătăţească funcţionarea suportului social. consilieri etc. de formare a unor abilităţi şi deprinderi practice utile pentru găsirea unui nou loc de muncă etc. financiar sau de suport constând în anumite bunuri sau servicii. serviciile de asistenţă socială devin extrem de necesare pentru prevenirea apariţiei disfuncţiilor şi integrarea socială a persoanei aflate în dificultate. acolo unde este necesar. Exemplu: Persoana care şi-a pierdut locul de muncă are nevoie în această etapă de suport material. prietenii. consilieri etc. c) suport material. vecinii etc. Pentru acest tip de sprijin se poate apela la familie. consilieri etc. persoana respectivă are nevoie în primul rând de sprijin emoţional. astfel încât acesta să fie mai bine adaptat 24 . cunoştinţe sau la serviciile comunitare şi specialişti precum asistenţi sociali. depresie etc. Această evaluare este urmată. Asistenţa socială “Arta în care cunoaşterea ştiinţei relaţiilor umane şi a deprinderilor de relaţionare este folosită pentru a mobiliza capacităţi latente existente în orice individ. instrumental: -este necesar în stările deficitare.este necesar de-a lungul perioadei de tranziţie de la faza de criză a situaţiei problematice la o nouă situaţie care să permită funcţionarea socială a individului. prieteni. Trebuie subliniat caracterul temporar al acestui tip de sprijin. colegii. mai ales în situaţiile problematice care pot fi soluţionate. Pentru acest tip de sprijin se poate apela la familie. cunoştinţe sau la serviciile comunitare şi specialişti precum asistenţi sociali. Relaţia de suport dintre asistentul social client în practica asistenţei sociale şi O sursă importantă de sprijin. Exemplu: Persoana care şi-a pierdut locul de muncă are nevoie în această etapă de informaţii legate de posibile oportunităţi existente pe piaţa muncii.

satisfacerea nevoilor psihosociale ale clientului. • satisfacerea lor are impact asupra relaţiei cu clienţii şi asupra atitudinilor acestora. nu un caz. în scopul adaptării mai bune a clientului la cerinţele mediului în care trăieşte”. interacţiune apărută între client şi asistentul social.de confidenţialitate.client A.” (1949. • se exteriorizează în comportament. identificarea nevoilor şi intervenţia sunt trupul acesteia (cele două sunt oricum inseparabile). crearea unei atmosfere în care clientul să se simtă liber să comunice şi să colaboreze în condiţii de securitate psihoemoţională cu asistentul social.de a exprima liber sentimente şi emoţii (pozitive sau negative) pentru a se simţiei înşişi.de a nu fi judecat sau condamnat pentru dificultatea în care se află. Nevoile psihosociale ale clienţilor reprezintă: surse ale atitudinilor. • relaţia dintre asistent social şi client reprezintă un schimb între două surse de • • 25 . .Client Ce este? • sufletul asistenţei sociale. • cadrul în care cunoştinţele despre natura umană sunt puse în valoare spre beneficiul clientului.de a fi înţeles şi de a i se răspunde la sentimentele exprimate. demnă.la stresul vieţii de zi cu zi. • satisfacerea lor implică. număr de eşecuri din viaţă. Biesteck) RELAŢIA Asistent social . • clienţii pot sau nu pot fi conştienţi de aceste nevoi. • tipuri de nevoi psihosociale: .de a fi acceptat ca o persoană. în timp ce evaluarea. reacţiilor emoţionale. Obiectivele relaţiei dintre asistentul social şi client sunt: • • • sprijinirea clientului în depăşirea unor situaţii problematice de viaţă. . . Atitudini implicate în relaţia asistent social . Atitudinile şi rolul lor în relaţia asistent social-client sunt: • reacţii evaluative favorabile sau nefavorabile faţă de ceva sau cineva. . reacţie datorată sistemelor de valori cu care operează individual. emoţiilor. de valoare. indiferent de gradul de dependenţă. cererea lor include şi satisfacerea implicită a unor nevoi psihosociale complexe. comportamentului clientului. vulnerabilitate. • un tip special de relaţie interpersonală. • interacţiunea dinamică a atitudinilor. B.de a alege şi a decide cu privire la propria viaţă.de a fi considerat o fiinţă umană. . chiar şi atunci când clienţii cer ajutor material sau financiar. comportamentelor. deseori. . stabilirea unor relaţii interpersonale.

un system particular de principii şi reguli care se aplică unei sfere a acţiunilor umane(sfera politică. o abordare practică şi structurată pentru a veni în sprijinul profesioniştilor din domeniul 26 . valori. fie personală. sau obligaţii şi îndatoriri pe care una numit grup social le impune memebrilor săi. moral-imoral.mores(atitudine morală. Ele include scopuri. Astfel dacă morala reprezintă convenţii sociale(credinţe şi practici) legate de comportamentul uman correct/greşit care sunt atât de larg răspândite şi acceptate încât reprezintă un consens constant în comunitate iar etica o reflectare . Valorile sunt acele lucruri pe care le considerăm importante. responsabilitate etc. atitudini ce au la bază un set de valori. corpurile profesionale şi instituţiile aleg să interacţioneze. Etica poate fi considerată ştiinţa îndatoririlor umane. Etica defineşte modul în care indivizii. cinste. analiză sistematică asupra moralităţii. relaţii morale. dinamică. comportament acceptat tradiţional. Etică(etimologic) provine din limba greacă – ethos(morav. În filosofie etica studiază şi evaluează comportamentul uman în lumina principiilor morale . caracter) reprezintă o disciplină filosofică ce studiază problemele practice şi teoretice ale moralei dar şi o concepţie sistematizată şi coerentă. 1978). creează disponibilitatea clientului de a fi ajutat. Etica s-a dezvoltat pe măsură ce oamenii au reflectat asupra intenţiilor şi consecinţelor actelor lor. obicei. concepţii. În sfera moralei sunt cuprinse conştiinţa morală-convingeri. cu intensitate şi externalităţi diferite.• • • • energie. deci o bază teoretică. atitudinală. idealuri morale-norme sau principii morale. comportamente iar sistemul de valori este reflectat în deciziile şi comportamentul individual. un set de reguli. fie proprie unui current filosofic. componenta emoţională nu încetează atâta timp cât relaţia asistent social-client există. socială etc). pe care oamenii şi le-au stabilit. idealuri. obicei) reprezintă un ansamblu de norme de reglementare a comportamentului fondat pe valorile de bine-rău. interacţiunea asistent-client este una emoţională. Sistemul de valori în practica asistenţei sociale Noţiunile de cunoştinţe. larg răspândite în cadrul unei colectivităţi având un grad mare de interiorizare şi impuse de propria conştiinţă(conştiinţă morală) cât şi de presiunea atitudinilor celorlalţi(opinie publică). Astfel să ştii înseamnă să ai cunoştinţe despre…. corectitudine. deprinderi sunt determinate de teorie practică şi valori. un termen generic pentru diferitele modalităţi de înţelegere şi examinare a vieţii morale. alegerea unor alternative în problemele semnificative etic din practica asistenţei sociale. abilităţi. îndatoriri deduse din această ştiinţă. Morala(etimologic)provine din limba latină. să poţi presupune să ai formate abilităţile necesare obţinute prin practica profesională (experienţa dobândită) iar să vrei presupune să ai atitudini faţă de… . care pot fi considerate standarde de comportament. satisfacerea anumitor nevoi creează anumite sentimente şi se exteriorizează prin comportamente verbale/ nonverbale. fie reprezentând comandamentele unei societăţi cu privire la normele de desfăşurare a vieţii sociale(Dicţionar de Filosofie. obiectivul acesteia din urmă (a eticii) este luarea de decizii.

Moralitatea se referă la gradul în care normele morale sunt respectate de către o persoană. ceea ce ste necesar şi logos-ştiinţă. Valorile sunt implicate în orice decizie care presupune judecăţi etice. ale solidarităţii..asistenţei sociale în identificarea. • contactul cu clientul. Asistentul social achiziţionează în timpul formării sale o bază de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice necesare desfăşurării activităţii profesionale. Valorile folosite în asistenţa socială fac subiectul a trei instanţe: • normele generale ale societăţii.concept general referindu-se la morală ca ansamblu de norme şi valori recunoscute şi impuse de către societate . Pentru situaţiile în care nu este evident ceea ce este bine şi ceea ce este rău.. 2003) reprezintă un set de reguli care reflectă principii generale de conduită profesională. Lee şi Greene(Miley K. valorile ne ghidează în alegerea unei soluţii optime.93. Dicţionar de sociologie).ceea ce se cade. analiza şi rezolvarea constructivă a dilemelor etice ce pot să apară.Bucureşti).K.. Sistemul de valori al profesiei de asistent social adduce în atenţia societăţii ideile eticii sociale. 2004. dezirabil. Practica asistenţei sociale ) fac distincţia între competenţa culturală. însă modul de a gândi şi a acţiona a asistentului social sunt influenţate şi de propria experienţă de viaţă şi de calităţile sale umane.. prin sine însuşi.. O Melia M. p. în situaţiile în care nu există un mod clar de a rezolva un conflict între principiile morale. Cunoaşterea şi respectarea valorilor şi principiilor asistenţei sociale sunt esenţiale în munca cu clienţii dar ele trebuie completate de o practică asistenţială multiculturală competentă. un grup. Aceste credinţe sunt reflectate în activitatea zilnică şi conduc activitatea profesională. Astfel se constituie valorile personale configurate în mod individual dar şi nu independent de valorile grupului sau ale comunităţii din care individul face parte. Berbea N. moduri de comportare specifice respectivei comunităţi şi care sunt mai mult sau mai puţin formulate explicit ca norme morale. sensibilitatea culturală şi practica asistenţială 27 . pe cale orală şi acceptat tacit de către toţi practicienii unei profesii (Dicţionar de filosfie). În sens restrâns deontologia reprezintă ansamblul regulilor după care se ghidează o organizaţie. credinţe despre oameni şi despre cele mai potrivite căi de a-i trata pe oameni. Trei. adesea ele fiind chiar opuse normelor şi valorilor formalşi general acceptate dar fiind larg practicate(Vlăsceanu L. grijii fată de alţii. Introducere în etica profesională. 2003). Codul etic(Roth M. Moravuri.. 1998. Deontologie (etimologic) provine din limba greacă deon. şi reprezintă un cod al moralei profesionale. Acesta poate fi scris sau transmis prin tradiţie.. includerii şi acceptării altora(Roth M. o colectivitate. Zamfir C.. datorie. Una din valorile importante se referă tocmai la libertatea alegerii individuale. profesie sau o parte a acesteia prin intermediul organizaţiilor profesionale care devin instanţe de elaborare..ca grad de respectare a acestor norme în cadrul unei colectivităţi cât şi la o serie de practici.. Valoare poate fi definită drept ceva ce este valoros. la moralitate. • funcţiile agenţiei. ajutorului. instituţie.2006. aplicare şi supraveghere a aplicării acestor reguli(Miroiu M. Ed. deontos. Codul deontologic reprezintă ansamblul obligaţiilor speciale care rezultă din aderarea deliberată la o anumită profesie. Du Bois B. al principiilor şi normelor morale specifice pe care le implică exercitarea unei profesii.Din punctual de vedere al asistenţei sociale valorile pot fi private ca păreri.

la alegerea propriilor lor valori şi modalităţi de viaţă. De cele mai multe ori asistentul social reprezintă un model pentru client situându-se pe o poziţie de putere în ceea ce priveşte impactul asupra perrsoanei asistate de aceea este foarte important ca asistentul social să-şi înţeleagă sistemul propriu de valori şi modul în care acesta îl influenţează în luarea deciziilor. 1994 în Roth-Szamonskozi. Valorile individuale diferă adesea de problemele concrete ale vieţii sociale ca.culturală. Afirmarea individualităţii proprii. Valorile fundamentale ale asistenţei sociale combină valori fundamentale ale tradiţiei religioase iudeo-creştine cu cele ale umanismului şi ale liberalismului. demnităţii şi a nondiscriminării în oferirea de servicii sociale clienţilor indifferent de gen. Lupta împotriva prejudecăţilor.) (Roth-Szamoskozi. Sistemul personal de valori poate intra în conflict direct cu valorile instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea. pedeapsa cu moartea. homosexualitatea etc )şi pot ridica probleme în alegerea modalităţi de rezolvare a problemele sociale. Lupta împotriva tiparelor şi a clişeelor în a-i percepe pe ceilalţi . Valorile individuale diferă adesea de alegerile individuale ale clienţilor fie ei indivizi sau grupuri( avort. Valorile asistenţei sociale se exprimă prin ideile referitoare la atitudinile faţă de oameni. la creşterea demnităţii ei şi la creşterea demnităţii fiecărei persoane asistate. Respectul demnităţii şi încrederea în valoarea fiinţei umane . rasă etc. Astfel competenţa culturală vizează dobândirea cunoştinţelor privind dezvoltarea unui anumit grup cultural într-un context social dat iar sensibilitatea culturală vizează setul de valori al grupului cultural respective. Alegerea unei cariere profesionale ca cea în asistenţa socială cere o profundă explorare a valorilor individuale şi compararea lor cu valorile profesiei (Hoffman şi Salle. religie. 4. Asociaţia Naţională Americană a Asistenţilor Sociali. homosexualitatea şi altele. Majoritatea practicienilor din domeniul asistenţei sociale subscrie la următoarele valori fundamentale. Dobândirea acestui tip de competenţă garantează respectarea principiilor unicităţii. Procesul de asistenţă socială va trebui să conducă la valorizarea personalităţii umane. Fiecare persoană este o valoare în sine şi este unică. Sistemul propriu de valori . 2. Oamenii au dreptul la libertate. pedeapsa cu moartea. valorile şi deprinderile asistenţei sociale generale şi se dobândeşte prin interacţiunea cu personae diferite din punct de vedere cultural. cu normele societăţii sau cu codul etic professional. atâta timp cât acestea nu afectează libertatea altora. Asistentul social trebuie să-şi formeze ca deprindere receptivitatea socială iar abordarea trebuie să fie determinată de cunoştinţele. Dreptul persoanelor de a avea acces la resursele necesare . 2003). Valorile asistentului social/valorile instituţiei/valorile societăţii/valorile profesionale. Oamenii au dreptul la resursele necesare susţinerii vieţii şi dezvoltării lor şi la posibilităţi de a-şi realiza şi de a-şi exprima potenţialul. 3. modalităţile în care acestea au fost interiorizate precum şi modul în care acestea interacţionează ca valorile celorlalţi determină apariţia următoarelor situaţii: Valorile asistentului social/ valorile clientului (ceea ce este important pentru asistentul social nu este obligatoriu important şi pentru client) Valorile asistentului social ca model. cu importanţă cardinală pentru profesie (Codul deontologic. de exemplu. sinuciderea. avortul. 1996. 2003): 1. la nevoile şi scopurile sale şi la modalităţile de a obţine resursele necesare vieţii. 28 .

2004): 1. Încrederea în capacitatea de învăţare şi dezvoltare a acestora. Am putea spune că în practică nu există un set universal acceptat de valori. respectul faţă de autodeterminare. se poate face o diferenţiere între confidenţialitate absolută . Asistenţii sociali pot limita drepturile persoanelor asistate la autodeterminare atunci când. Codul etic al NASW susţine dreptul clienţilor de a lua decizii în ceea ce îi priveşteautodeterminarea reprezintă libertatea alegerii . egalitatea de şanse. stabilirea priorităţilor şi alternativelor de intervenţie. Confidenţialitatea este esenţială pentru asigurarea unui climat de încredere. Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor primite de la persoanele asistate şi în legătură cu aceştia. În afară de nevoile persoanei asistate. justiţia socială. Respectul faţă de persoana asistată nu este inclus aici ca o valoare specifică deoarece mulţi autori îl consideră o precondiţie a celorlalte valori menţionate Autodeterminarea are în practică un dublu sens: • un sens negativ înţeles ca libertate şi suport acordat unei persoane pentru a face propriile alegeri. Societatea va trebui să creeze condiţiile unei participări democratice a cetăţenilor la viaţa socială iar aceştia au responsabilitatea de a fi actori activi în viaţa socială.caz în care nici o informaţie nu poate fi împărtăşită altora. 2. precum şi pentru a decide utilizarea resurselor personale. Asistentul social sprijină persoanele asistate în eforturile lor de a-şi identifica şi clarifica scopurile. dar putem identifica un nucleu de bază (Rădulescu. dar această libertate depinde de 29 . acţiunile prezente şi/sau viitoare ale persoanelor asistate prezintă un risc pentru ei înşişi şi/sau pentru ceilalţi. în vederea alegerii celei mai bune opţiuni. Încrederea în capacitatea de autodeterminare şi în capacitatea de rezolvare a problemelor persoanelor asistate. 4. Regula generală este că nici o informaţie nu poate fi împărtăşită fără acordul persoanei asistate. Responsabilităţile pentru realizarea valorilor menţionate revin în comun indivizilor şi comunităţilor. promovarea bunăstării individuale şi colective.şi confidenţialitate relativă .caz în care se specifică situaţiile în care este responsabilitatea noastră etică şi profesională de a transmite altora informaţiile obţinute. • un sens pozitiv înţeles ca asigurarea condiţiilor care să faciliteze înţelegerea deciziilor luate şi dezvoltarea personală. Problema confidenţialităţii este una dintre cele mai importante în asistenţă socială. dar şi pentru respectarea drepturilor persoanei asistate.5. indiferent de circumstanţe. Autodeterminarea este întâlnită în practica asistenţei sociale ca: • încurajarea persoanei asistate pentru a participa la definirea problemei. rolul nostru este dictat şi de regulile instituţiei în care lucrăm. • suportul oferit persoanei asistate pentru dezvoltarea abilităţilor şi a încrederii în sine. Dar. 1. în judecata profesională a asistentului social. ca şi de prevederile legale. 3. 6. Anumite situaţii pot garanta confidenţialitate absolută. Codul Deontologic al profesiei de asistent social din România obligă asistentul social să nu decidă în numele beneficiarului ci să-şi dezvolte resursele în vederea alegerii celei mai bune opţiuni şi limitarea drepturilor beneficiarilor la autodeterminare este posibilă atunci când asistentul social consideră că acţiunile prezente şi/sau viitoare ale beneficiarilor prezintă risc pentru ei înşişi sau pentru ceilalţi.

Tema promovării bunăstării individuale şi comunitare este interpretabilă. norme. Egalitatea de şanse implică stabilirea unor criterii de egalitate a persoanelor aflate în dificultate şi „eliminarea dezavantajelor” acestora în accesul la servicii. Apare întrebarea: în acţiunile întreprinse asistentul social urmăreşte aplicarea propriei înţelegeri a bunăstării sau înţelegerea pe care o are persoana asistată? În standardele etice internaţionale ale asistenţilor sociali (Federaţia Internaţională a Asistenţilor Sociali) este menţionată datoria asistentului social de a acţiona în interesul persoanei asistate. toxicomani. Capacitatea de autodeterminare poate fi sporită prin activitatea îndreptată spre îndepărtarea barierelor exterioare care limitează posibilităţile clientului(obiceiuri. Garantarea accesului clienţilor la alternative şi oportunităţi este un principiu practice fundamental şi o necessitate pentru participare. iar pe de altă parte. dezvoltarea unui punct de vedere al asistentului social asupra a ceea ce reprezintă interesul persoanei asistate în acord cu teoria asistenţei sociale. confirmă capacităţile clientului.existenţa unor opţiuni şi resurse. această prevedere este completată de alte două menţiuni: pe de-o parte. incluzând asistarea oricărei persoane fără prejudecăţi şi favoruri. de înţelegerea bunăstării de către persoana asistată şi de înţelegerea culturală a nevoii. 4. Acestă valoare poate fi înţeleasă în trei moduri: • tratament egal: eliminarea dezavantajelor în accesul la resurse şi servicii. Resursele reduse limitează opţiunile posibile şi potenţialul de autodeterminare a clientului. • nevoile individuale. depinzând de viziunea asistentului social asupra conceptului de bunăstare umană. activează resursele acestuia şi îi extind oportunităţile. • oportunităţi egale: eliminarea dezavantajelor persoanei asistate în competiţie cu ceilalţi. persoane cu handicap. • egalitatea rezultatelor: promovarea bunăstării pentru toate persoanele aflate în dificultate Pentru respectarea demnităţii şi autodeterminării. Conceptul de justiţie socială vizează distribuirea bunurilor în acord cu: • criteriile şi regulile generale stabilite de către fiecare serviciu social. Conceptul de justiţie socială este fundamentat pe două reguli de bază: 30 . Există unele domenii ale practicii unde asistenţii sociali au autoritatea legală de a-l obliga pe client să facă unele acţiuni: • clienţii care au nevoie de protecţie dat fiind statutul lor de dependenţă(copii instituţionalizaţi. 3. bătrâni) • persoane care se reabilitează după ce au încălcat normele sociale(delincvenţi. instituţii) şi a barierelor interioare care îi limitează posibilităţile de a găsi modalităţi alternative de acţiune. bolnavi mental) 2. accesul clienţilor la resurse este o necessitate imperativă. asistentul social trebuie să aibă în vedere interesul altor persoane din vecinătatea persoane asistate precum şi interesul public. • drepturile personale stabilite prin lege. Asistenţii sociali care susţin dreptul clienţilor la autodetrminare ghidează procesul de asistenţă. Codul NASW mandatează asistentul social să sprijine crearea de oportunităţi pentru populaţiile dezavantajate şi să promoveze schimbări de politici care ar conduce la îmbunătăţirea condiţiilor sociale.

În practica asistentului social sunt implicate (Morales & Sheafor. excluderea şi alte asemenea forme. Multe din problemele indivizilor îşi au originea în societate şi nu se datorează indivizilor înşişi. atâta vreme cât alocarea resurselor. Prin urmare. Problemele de viaţă ale indivizilor se datorează. lipsei deprinderilor şi a mecanismelor de adaptare ale acestora. 3. Asistentul social are responsabilitatea de a interveni pentru modificarea acelor factori sociali care au o acţiune defavorabilă asupra indivizilor. Ei contestă şi combat diferitele forme ale injustiţiei sociale precum: sărăcia. noţiuni de bază în practica asistenţei sociale. ci necesită implementarea unor măsuri de politică socială. ca răspuns la nevoi. încurajând manifestările sale de independenţă. 1980): • Valorile persoanelor asistate. resurse şi participarea acestora la procesul de luare a deciziilor. 4. se apreciază că cele mai multe din dificultăţile în calea îmbunătăţirii integrării sociale pot fi rezolvate prin centrarea atenţiei pe alegerile şi posibilităţile prezente. Principii etice Termenul de principiu etic poate fi definit ca totalitatea legilor şi noţiunilor de bază ale unei discipline. în general. totuşi. discriminarea. Asistenţii sociali au responsabilitatea să ajute oamenii să-şi descopere şi să-şi utilizeze capacităţile de schimbare şi dezvoltare. • Valorile personale ale asistentului social. 7. profesionistul va întări încrederea în sine a asistatului şi demnitatea individului. Deşi se acceptă ideea că originea problemelor de viaţă se află adesea în experienţele şi evenimentele trăite anterior şi se ştie că analiza experienţelor trecute poate fi benefică. familiilor şi grupurilor. 6. şomajul. servicii. Formarea unei noi competenţe duce adesea la rezolvarea problemelor şi la dezvoltarea personalităţii individului. 2. acceptate în cadrul unei colectivităţi .(1) egalitatea în evaluarea nevoilor şi a resurselor. • Valorile în asistenţă socială. să ia propriile decizii şi să înveţe să-şi conducă propria viaţă. În relaţia de consiliere şi de sprijin. Asistenţii sociali se asigură de egalitatea şanselor privind accesul persoanelor asistate la informaţii.în cazul nostru. 31 . Oamenii sunt capabili să facă propriile lor alegeri. Un principiu etic se referă la noţiunile de bază privind desfăşurarea unei vieţi morale. Asistenţii sociali au responsabilitatea de a asista persoanele pentru ca acestea să obţină maximum de independenţă. • Valorile sociale. Principiile etice (Hepworth şi Larsen în Roth-Szamoskozi. Oamenii sunt capabili să înveţe noi comportamente. rezolvarea nu se poate limita la creşterea competenţelor individuale. este o activitate des întâlnită în procesul de asistenţă. Ei trebuie lăsaţi şi încurajaţi să-şi asume responsabilităţile propriilor decizii şi să-şi exercite libertatea. 2003) specifice profesiei de asistent social: 1. punctând responsabilitatea asistentului social în distribuţia resurselor publice în acord cu drepturile şi nevoile individuale. 5. (2) acordarea ajutorului în funcţie de nevoi Acest concept este unul dintre cele mai importante. prin mobilizarea potenţialului latent de adaptare al indivizilor. El este operaţional în multe din acţiunile asistentului social şi poate fi considerat central în asistenţa socială.

Asistentul social poate contribui la creşterea stimei de sine a clienţilor în cadrul relaţiilor de consiliere. Autodeterminarea Asistentul social respectă şi promovează dreptul persoanelor asistate la autodeterminare 5. înţelegerea. Furnizarea de servicii în beneficiul persoanelor asistate Scopul principal al activităţii asistentului social este acela de a asista persoanele aflate în dificultate. autentică. Valori în asistenţa socială 1. • Înţelege modalităţile de promovare a dreptului persoanei de a alege. implicându-se în identificarea. pentru aceasta având nevoie de confirmarea valorii lor din partea persoanelor semnificative din viaţa lor. Asistenţii sociali au responsabilitatea de a oferi ajutor indivizilor. Justiţia socială Asistenţii sociali promovează principiile justiţiei sociale. a dreptului la viaţa privată. • Poate identifica şi acţiona împotriva discriminării. înţelegând posibilităţile de dezvoltare a aspectelor pozitive ale vieţii persoanelor asistate. S. Orice metodă de rezolvare a cazurilor de asistenţă socială trebuie să aibă în vedere că mijloacele de a ajunge la un scop sunt tot atât de importante ca şi scopul. evaluarea corectă şi soluţionarea problemelor sociale. 9. 2. London. confidenţialitate şi protecţie. Autocunoaşterea este o primă etapă necesară în procesul de dezvoltare şi schimbare a persoanei. unicitatea şi valoarea fiecărei persoane. dreptul la autodeterminare şi la confidenţialitate ale asistatului. rasismului. sinceră.8. Banks. prin grijă. BASW. Relaţiile interumane Asistenţii sociali recunosc importanţa fundamentală a relaţiilor interumane şi le promovează în practica profesională. Relaţia dintre asistentul social şi client poate deveni pentru acesta din urmă model de relaţie deschisă. Practicianul în asistenţă socială trebuie să demonstreze că: • Identifică propriile valori şi înţelege implicaţia acestora în practica de asistenţă socială. Mijloacele folosite de asistentul social vor trebui să respecte demnitatea. putând acţiona pentru respectarea dreptului la competiţie (competiţia este deseori impusă de resursele limitate şi se regăseşte în accesul pe baza îndeplinirii criteriilor de acordare a ajutorului). Sursa: CCETSW (The Central Council for Education and Training in Social Work) (1995). inegalităţilor şi injustiţiei. 2001. Dreptul persoanelor asistate la propriile valori şi convingeri este inviolabil. • Înţelege formele de asistare a persoanelor aflate în nevoi în demersul de îmbunătăţire a nivelului de trai. • Poate practica asistenţa socială într-un mod care să nu stigmatizeze sau să dezavantajeze persoanele. acceptare. Demnitatea şi unicitatea persoanei Asistenţii sociali respectă şi promovează demnitatea individului. • Recunoaşte şi respectă unicitatea şi diversitatea fiecărei persoane.. încurajare. indiferent de valorile şi convingerile acestora. 10. 3. Persoana asistată poate să preia modelul şi să îl transpună asupra celorlalte relaţii ale sale. 11. 32 . grupurile sau comunităţile asistate. folosind metode adecvate rolului asistentului social şi contextului în care persoana trăieşte. 4. Ethics and Values in Social Work. 12. Oamenii au nevoie de conştiinţa valorii proprii şi de stimă de sine.

3. Uneori au posibilitatea să discute deciziile pe care le iau cu colegii sau/şi cu supervizorii lor. responsabilităţi faţă de colegi. valorile. în general. pe care să le raporteze la valorile profesiei (RothSzamoskozi. Factori care ţin de asistenţii sociali: presupunerile lor. scopurile activităţii de asistenţă socială sau concepţiile lor teoretice privind activitatea lor profesională. 5. Când vom analiza o dilemă etică. 2.6. ea trebuie exersată în activitatea efectivă. valorile personale/ valorile persoanei asistate. 2004 Probleme etice . În majoritatea cazurilor. ei trebuie să ştie să recunoască acele aspecte ale practicii asistenţei sociale care pun în balanţă diferite valori morale. Sursa: Codul etic al profesiei de asistent social .proiect elaborat de Federaţia Naţională a Asistenţilor Sociali din România. responsabilităţi faţă de persoanele asistate. Dilema etică apare atunci când asistentul social se confruntă cu o situaţie în care trebuie să decidă în cazul unei alternative conflictuale.dileme etice Asistenţii sociali sunt confruntaţi zilnic cu nevoia de a lua decizii morale. convingerile lor. responsabilităţi faţă de instituţia angajatoare. responsabilităţi faţă de societate. nici lămurită în manuale. ei au de luat singuri decizii. responsabilităţi faţă de noi înşine ca profesionişti. responsabilităţi faţă de profesie. vom investiga cinci categorii de responsabilităţi: 1. însă. Se spune că morala nu poate fi predată în sălile de curs. 33 . judecăţile lor de valoare privind natura umană. 6. 2003): 1. ca şi datorită accentuării interesului statului în problemele sociale şi. Pentru ca asistenţii sociali să se pregătească pentru sarcina dificilă a rezolvării dilemelor morale prin luarea unor decizii responsabile. asistentul social va trebui să decidă care din valorile implicate vor fi luate în considerare cu prioritate. Teme majore de confruntare etică Conflictele morale cărora trebuie să le facă faţă asistenţii sociali se pot datora următoarelor trei grupe de factori (din Roth-Szamoskozi. cum ar fi conflictul între valorile personale/ valorile profesionale. 4. 2003). Competenţa Asistenţii sociali trebuie să îşi desfăşoare activitatea numai în aria de competenţă profesională determinată de licenţa. După identificarea şi definirea dilemei etice. Faţă de cine suntem responsabili? Pentru a lua o hotărâre etică. fără să ştim ce anume am putea face”. Integritatea Asistenţii sociali acţionează cu onestitate şi responsabilitate în concordanţă cu misiunea profesiei şi normele etice profesionale. expertiza şi experienţa profesională. Problemele etice apar atunci când asistentul social vede o situaţie ca implicând decizii morale dificile. trebuie să clarificăm ce părţi implicate vor fi influenţate de decizia noastră şi pe care dintre ele ne simţim mai obligaţi să le susţinem. ca urmare a creşterii interesului public pentru bunăstarea şi calitatea vieţii individului. valorile personale/ valorile instituţiei în care lucrează etc. Problemele etice au luat o amploare mai mare pe măsură ce creşte publicitatea cazurilor sociale. 7. Rămâne de reţinut avertizarea lui Thomas d’Aquino care spunea că în chestiuni de etică “nu putem discuta ceea ce ar trebui să facem. să îşi clarifice propriile valori personale.

cunoştinţele profesionale ale celui care oferă ajutor versus drepturile persoanelor asistate de a alege serviciile pe care le doresc. 34 . Care este sursa conflictului? Ce factori sunt implicaţi? De exemplu.hotărârile privind persoanele asistate trebuie luate împreună cu aceştia. dar sunt situaţii în care ele periclitează serviciul sau chiar viaţa asistentului social. Primul pas presupune identificarea problemei sau a dilemei. . 3. nivelul său mintal şi educaţional. . . scopurile şi priorităţile care derivă din acest specific. respectiv a priorităţilor în distribuirea acestora. interesele persoanelor asistate sunt primordiale faţă de ale profesioniştilor. care vine însă uneori în conflict cu alte cerinţe etice. relaţiile şi situaţia sa profesională etc.2. Factori legaţi de client: personalitatea sa. dar există situaţii în care cunoaşterea adevărului este greu suportabilă de către persoana asistată sau pare că îi face rău acestuia. atunci apare o potenţială dilemă etică. Luarea unei decizii etice Luarea unei decizii etice presupune urmarea unor paşi (Paradise. ambigue sau contradictorii. 4.respectarea confidenţialităţii este adesea dificilă. Factori legaţi de problemă: natura problemei. atunci se află într-o poziţie mai bună. chiar şi în situaţiile în care propriile valori îl fac să încline într-o anumită direcţie. . asistentul social trebuie să renunţe la propriile judecăţi de valoare. provenind din înţelegerea diferită a obligaţiilor faţă de persoanele asistate.respectarea regulamentelor interioare şi a dispoziţiilor superiorilor este o obligaţie a oricărui angajat. cu comunitatea. Dacă asistentul social nu este de acord cu anumite direcţionări din partea instituţiei şi are un argument convingător pentru care lucrurile ar trebui schimbate.asistentului social i se cere să fie sincer şi să spună adevărul.caracterul limitat al resurselor aflate la dispoziţia asistenţilor sociali ridică problema echităţii. relaţiile sale cu alţi membri ai familiei sale. Identificarea problemei.relaţiile cu colegii pot deveni conflictuale din cauza unor confruntări cu caracter profesional. . . .în general.în deciziile sale profesionale. definirea ei. cu consimţământul lor. strategiile şi opţiunile la care se pretează. . dacă eşuezi în a explica persoanei asistate care sunt limitele confidenţialităţii şi informaţia trebuie să fie împărtăşită ca urmare a unor cerinţe legale sau instituţionale. 1985): 1. deoarece sunt situaţii în care i se cere comunicarea informaţiilor în interesul clientului sau al altora implicaţi în situaţie. Factori care ţin de mediul instituţional.alegerea modalităţilor de evaluare şi a căilor de intervenţie poate pretinde alegerea între o tehnică mai potrivită pentru persoana asistată şi una mai convenabilă pentru asistentul social .obligaţiile şi solicitările contradictorii la care asistentul social e nevoit să le răspundă. Aspectele etice ale muncii de asistenţă socială apar ori de câte ori există un conflict sau o lipsă de simetrie legată de factorii amintiţi sau când se ciocnesc valori în interiorul diferitelor componente. . Subiectele principale care constituie elemente ale dilemelor practicienilor asistenţi sociali sunt următoarele: .asistentul social trebuie să ia uneori decizii în situaţii neclare. chiar dacă aceştia manifestă nevoia de o relaţie mai complexă. . . dar în multe cazuri ei nu înţeleg toate implicaţiile alegerii lor.asistentul social îşi va menţine raporturile cu persoanele asistate la nivelul limitat al relaţiilor profesionale.

Examinarea valorilor şi normelor etice necesare pentru rezolvarea dilemei. Abia în 1951 Adunarea Generală a Asociaţiei Americane a Asistenţilor Sociali a adoptat primul cod deontologic valabil pentru toţi membrii asociaţiei. Astfel. în “The Compass”. Necesitatea unor coduri deontologice a apărut mai evidentă pe măsură ce s-au înfiinţat asociaţii ale asistenţilor sociali. a avut loc întâlnirea specialiştilor la nivel internaţional. din fericire. Plecând de la principiul de bază al profesiei de asistent social. ci şi pentru standardele profesionale. îşi poate pierde slujba. Federaţia Internaţională a Asistenţilor Sociali a adoptat în această întâlnire „Etica Asistenţei Sociale . foarte important. pus în mai mare măsură în acord cu realităţile sociale (Roth-Szamoskozi. Uneori situaţiile personale afectează decizia pe care o luăm. 5. soluţiile dilemelor etice nu sunt absolut satisfăcătoare. Elemente de genul acesta pot avea un impact asupra deciziei şi de aceea trebuie luate în considerare. Alegerea celui mai bun curs al acţiunii. codul deontologic funcţionează ca un ghid de raportare la situaţii etice şi nu reprezintă un ansamblu de reguli cu aplicabilitate la o situaţie dată. De exemplu. Codul deontologic Primul cod deontologic al asistenţilor sociali a fost elaborat de Mary Richmond şi tipărit în 1920 sub numele “Cod etic experimental pentru cei care lucrează cu cazuri sociale” (Experimental draft code of ethics for social case workers). luând în considerare fiecare alternativă.Primul pas pentru depăşirea unei probleme este recunoaşterea ei. pentru fiecare acţiune în parte. dar. faţă de societate. NASW) a adoptat un nou cod deontologic. având în permanenţă ca preocupare respectarea standardelor profesionale. Asociaţia Naţională Americană a Asistenţilor Sociali (National Association of Social Workers. Sri Lanka. dar este cert că avem nevoie de a ne forma capacitatea de a discerne în urma unei evaluări deontologice asupra subiectelor dilematice. Astfel. se susţinea ideea că publicul are şi el dreptul să cunoască principiile pe baza cărora asistentul social ia decizii. Reamintiţi-vă că aveţi responsabilităţi faţă de persoana asistată. În enumerarea tuturor posibilelor cursuri ale acţiunii va trebui să luaţi în considerare argumentele dvs. e important să fiţi cât se poate de realişti. astfel de situaţii nu se întâlnesc prea des. 4. care au încercat definirea ariei operative a asistentului social în cadrul programelor de protecţie socială. Astfel. Standardele Etice Internaţionale ale Asistenţilor Sociali reglementează relaţiile dintre: 35 . care cuprinde două documente: Declaraţia Internaţională a Principiilor Etice ale Asistenţei Sociale şi Standardele Etice Internaţionale ale Asistenţilor Sociali. “În 1994. în Colombo. potrivit căruia asistentul social intervine pentru creşterea bunăstării individuale şi a determinării de sine a individului. profesie şi. De asemenea. jurnalul oficial al asistenţilor sociali americani. faţă de instituţia unde lucraţi. rolul codului deontologic fiind de a face conştient că decizia luată va trebui să fie satisfăcătoare nu numai pentru el/ea însuşi/însăşi. De cele mai multe ori. Cursurile posibile şi probabile ale acţiunii. asistentul social poate să nu fie de acord cu şeful său şi drept urmare. sarcina cea mai grea a asistenţilor sociali fiind de a raporta continuu valorile profesionale la valorile personale. Nu se poate elabora o tipologie a dilemelor morale. 2. 2003). În 1979. dat fiind numărul mare al acestora şi varietatea lor. Formarea unei gândiri deontologice presupune evaluare deciziilor în spiritul valorilor profesionale. va deveni evident propriul sistem de valori. Care sunt implicaţiile alternativelor propuse? Ce se va întâmpla? Este important să identificaţi care este poziţia responsabilităţilor dvs. în 1924.Principii şi Standarde”. 3. faţă de dvs.

Federaţia Internaţională a Asistenţilor Sociali recomandă „Etica Asistenţei Sociale -Principii şi Standarde”. Codul deontologic al profesiei de asistent social oferă un set de valori. asistentul social trebuie să utilizeze şi alte surse de informare pentru delimitarea activităţilor sale cum ar fi: legislaţia. Pe lângă acest cod. Aria problemelor în care Federaţia Internaţională a Asistenţilor Sociali apreciază că asistentul social trebuie să decidă conduita pe care o adoptă în consens cu standardele şi principiile etice sunt: când loialitatea asistentului social este în mijlocul unor conflicte de interes. asistentul social şi colegi. Acest cod nu privează pe nici un asistent social de libertatea practicii cu condiţia ca acţiunile sale să fie în consens cu principiile etice ale codului deontologic. În elaborarea Codului. SUA) şi Codul 36 . consultarea supervizorului sau consilierului legal al agenţiei. cum ar fi conflictele între interesele clientului şi a altor persoane. colegii şi agenţia în care lucrează. Codul oferă principii generale prin care asistentul social se orientează în acţiunile întreprinse şi furnizează cadrul în care asistentul social poate lua decizii privitoare la relaţia sa cu persoana asistată. condiţii istorice. ca pe un ghid general pe baza căruia specialiştii fiecărui stat membru îşi pot stabili principii etice profesionale proprii. principii şi standarde profesionale pentru a-l ajuta pe asistentul social să ia deciziile adecvate persoanei asistate şi contextului său de viaţă. consultarea colegilor. 3. a elaborat primul Cod deontologic al asistentului social în România. înţelegerea şi interpretarea nevoilor individuale şi sociale. 5. Astfel. Spania. asistentul social şi problematica socială. Codul deontologic nu reprezintă un set de reguli care prescriu toate tipurile de comportament pentru toate situaţiile în care poate fi implicat asistentul social. Aplicaţiile principiilor etice trebuie judecate în funcţie de contextul în care acţionează asistentul social.1. în care sunt prevăzute standarde referitoare la susţinerea oportunităţilor de informare şi experienţă între specialişti şi reglementează situaţiile în care este încălcată etica profesională. 4. asistentul social şi client. membri ai Asociaţiei Romane pentru Promovarea Asistenţei Sociale şi fondatori ai Federaţiei Naţionale a Asistenţilor Sociali din România (2002). conţinând aspecte referitoare la aspectele ce ţin de procedurile şi practicile adecvate serviciilor oferite de agenţie. între grupul clientului şi societate sau între diferite grupuri profesionale. Plecând de la acest principiu. referitoare la principiile de colectare şi utilizare a informaţiei privind situaţia clientului şi modalităţile de lucru cu clientul. asistentul social şi agenţia în care lucrează. Federaţia Internaţională a Asistenţilor Sociali încurajează specialiştii fiecărui stat să discute şi să clarifice problemele particulare relevante pentru fiecare ţară. alte coduri etice relevante. sociale şi culturale care se regăsesc în strategiile guvernamentale în sfera politicilor sociale. în care sunt prevăzute standarde referitoare la identificarea. metodologia cercetării sociale. economice. Problematica socială porneşte de la diferite premise de spaţiu geografic. Asociaţia Romană Pentru Promovarea Asistenţei Sociale. când datoria asistentului social de a proteja interesele persoanei asistate poate veni în conflict cu cerinţele eficacităţii şi utilităţii acţiunilor întreprinse de către asistentul social. când asistentul social trebuie să fie atât cel care ajută persoana asistată cât şi cel care verifică situaţia acestuia. politica agenţiei în care lucrează. realizat de un colectiv de specialişti. 2. au fost folosite modele de coduri deontologice ale unor ţări cu experienţă avansată în domeniu (Olanda. asistentul social şi profesie. referitoare la modalităţile de menţinere şi aplicare a valorilor profesionale în practica asistenţei sociale.

Codul deontologic al profesiei de asistent social. Responsabilităţile asistentului social în desfăşurarea activităţii profesionale. de către Federaţia Naţională a Asistenţilor Sociali din România. 37 . Responsabilităţile asistentului social se adresează tuturor asistenţilor sociali şi se aplică tuturor activităţilor profesionale de asistenţă socială. a fost finalizat. cod care a fost discutat de comunitatea profesională a asistenţilor sociali (membri ai asociaţiilor membre în FNASR). Valorile şi normele etice fundamentale corespunzătoare activităţii asistentului social. B. în cadrul Conferinţei Naţionale de Asistenţă Socială desfăşurată la Oradea.Deontologic Profesional al Federaţiei Internaţionale a Asistenţilor Sociali şi Asociaţiei Europene de Asistenţă Socială.” În 2003. profesia. persoanele asistate. instituţia şi colegii. Aceste norme se referă la responsabilităţile asistentului social ca profesionist şi la relaţiile lui cu societatea. în septembrie 2003. Acesta cuprinde două capitole: A.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->