MASTER RESURSE UMANE – PSIHOLOGIE MANAGERIALA TEMA 5 ACTIVITATILE SI ROLURILE MANAGERULUI IN ORGANIZATIE Lect. Univ. drd.

Monica Delicia Avramescu Tranziţie şi funcţiile manageriale
Procesul de management reprezintă integrarea cunoştinţelor cu practica previziunii, organizării, coordonării, antrenării, comenzii şi controlevaluării activităţilor desfăşurate de către organizaţie în cadrul unui mediu psihosocioeconomic şi ecologic determinat. El este exercitat de către manager. Procesele de management se asociază cu un anumit interval de timp, în care se derulează un ciclu managerial (zi, lună, an, etc.). conţinutul acestora este dat de funcţiile manageriale, “zone specifice” în care intervenţia decizională a managerului este diferenţiată ca intensitate şi amploare. În literatura de specialitate se descriu funcţiile manageriale astfel: - unii autori enumeră: previziunea, organizarea, coordonarea, comanda şi control-evaluarea. - alţi autori vorbesc despre: previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea şi control-evaluarea. Sunt de părere că activitatea managerială prin complexitatea sa elimină, în practică, micile diferenţe dintre aceste două abordări teoretice ale funcţiilor manageriale prin cumularea lor.

Luând în considerare complexitatea vieţii economice actuale.incertitudinea climatului social . Raportându-se la acestea. în special în ceea ce priveşte perioada de tranziţie pe care o traversăm. pe scurt. ceea ce ar arăta. se identifică tendinţa de a o considera principală. Tranziţia la economia de piaţă are două caracteristici specifice pentru activitatea managerului : . care are trei componente principale – prognozarea.se dimensionează resurselor care se vor utiliza . previziunea impune colaborarea cu diverşi specialişti pentru a evita posibilele erori. planificarea strategiilor şi a politicilor globale şi parţiale şi programarea ca detaliere în timp şi . de a intui desfăşurarea evenimentelor şi a fenomenelor şi de a-şi pregăti acţiunile cele mai adecvate în acest sens. organizarea. a acestor funcţii.se conturează modalităţile specifice de realizare . complexitatea atribuţiilor manageriale. Datorită complexităţii economice actuale.Astfel noi am enumera funcţiile manageriale: previziunea. Funcţia de previziune Desemnează capacitatea managerului de a se comuta de pe coordonata prezentului pe cea a viitorului.se proiectează termenele intermediare şi finale de îndeplinire a obiectivelor. coordonarea.se determină obiectivele firmei şi ale subdiviziunilor sale . Credem că cea mai bună argumentare a acestei cumulări o putem realiza prin explicarea. comanda şi control-evaluarea. dacă mai este nevoie.instabilitatea economică. încă odată. previziunea. antrenarea. Previziunea implică un ansamblu de decizii şi acţiuni prin care : .

. deplasând accentul asupra lor în defavoarea celor materiale.lipsa unui sistem categorial de obiective la nivelul firmei şi al componentelor ei. tehnic.lipsa unor priorităţi în abordarea decizională şi operaţională a problemelor.presiunile din partea unor factori endogeni şi exogeni. Transformările actuale impun o reconsiderare a resurselor umane. . la care sunt supuse firma şi managementul său. cauza realizării defectuase în neajunsurile aceastei funcţii. comercial. în vederea realizării obiectivelor. Principalele probleme ar fi: . Ea constă în delimitarea proceselor de muncă în componente primare (sarcini). Credem că.spaţiu – se constituie în cea mai importantă şi mai greu de realizat funcţie managerială. . în multe cazuri. Funcţia de organizare Este capacitatea managerului de a optimiza funcţionarea componentelor tehnico-economice şi umane pentru realizarea obiectivelor. . problemele firmelor româneşti îşi găsesc. tehnologic şi uman al firmei. în prezent. regruparea lor pe posturi şi compartimente şi atribuirea lor spre executare personalului firmei. managerial.insuficienţa unor strategii globale de valorificare a oportunităţilor mediului ambiant. datorită căreia se poate valorifica maximal potenţialul economic. .atitudinea ostilă în legătură cu planificarea din partea unor manageri care o asociază cu o practică comunistă.

din mediul său ambiant. Funcţia de comandă Este operaţia prin care managerul transmite structurilor subordonate hotărârea luată şi. Perioada de tranziţie recomandă . Ea crează armonizarea deciziilor şi acţiunilor subordonaţilor şi ale subdiviziunilor organizatorice ale firmei. firmele româneşti întâmpină dificultăţi dintre care unele se originează la acest nivel al procesului managerial. Funcţia de coordonare Este priceperea managerului de a deveni operativ în funcţionarea părţilor sistemului.Actualmente. . în vederea realizării obiectivelor. precum şi cu ansamblul atât în ceea ce priveşte factorii tehnico-economici cât şi pe cei socio-umani. neglijându-se organizarea managerială. Ea poate fi : . tip şedinţă).bilaterală (manager . în vederea armonizării lor unele cu altele. Acestea sunt: . declanşează acţiunile acestora în vederea îndeplinirii ei.rămânerea în urmă faţă de necesităţile sistemului socio-economic (uzura morală generală sau parţială). .limitarea organizării la organizarea producţiei şi a muncii. prin mijloace variate şi eficiente. totodată.reducerea organizării la structurile organizatorice aflate într-un grad avansat de rigiditate în comparaţie cu schimburile de la nivelul organizaţiei şi. Noul sistem economic reclamă viziunea de ansamblu ca aptitudine importantă a managerului. mai ales.subordonat) multilaterală (manager – subordonaţi.

între manager şi subordonaţi. într-o firmă mare (8. . implicând cu necesitate claritate. . esenţială pentru managerii tranziţiei.2% discuţii cu liderii sindicali. Suportul funcţiei de coordonare. precizie şi. am adăuga. ca proces de transmitere de mesaje informaţionale. şi al celei de comandă îl constituie COMUNICAREA. cel puţin în aceaşi măsură.o reconsiderare a modului în care se realizează. mult tact.883 salariaţi) se obţine divizarea muncii managerului român astfel: . Comunicarea este elementul dinamizator al proceselor manageriale şi condiţie a unui climat organizaţional şi motivaţional adecvat realizării obiectivelor.10% discuţii cu directorii executivi despre derularea activităţii economice. pe fluxuri ascendente sau descendente. care este vitală pentru fiecare din funcţiile manageriale.abilitatea de a fi un bun comunicator. . .15% discuţii telefonice. Într-un studiu realizat timp de o săptămână asupra folosirii timpului la nivel de director general.6% audienţe. preconizându-se o comunicare participativă manageri-subalterni.6% deplasări în întreprindere. .5% rezolvarea corespondenţei şi semnarea mapei.37% participare la şedinţe. .5% activităţi de protocol. .10% deplasări pentru discuţii cu clienţii. dar noi credem că. . . Din acest punct de vedere. Din punct de vedere al comunicării manageriale s-au realizat mai multe cercetări. apar necesităţi specifice pentru manager .

cum ar fi grevele care au fost şi sunt un element omniprezent al stresului la care este supusă populaţia datorită măsurilor de reformă impuse de tranziţie.).2% alte activităţi precum masa. . orientarea către piaţă. Aşa se explică influenţa capitală a competenţei comunicaţionale a managerului asupra succesului activităţii sale. Concluzia acestui studiu este că managerul român din vârful ierarhiei comunică în scris şi oral cea mai mare parte a timpului său.2% consultarea unor materiale de specialitate. aceasta fiind calea pe care îşi realizează funcţiile. fiind realizat de specialiştii de la Centrul de Management şi Transfer Tehnologic între anii 1991-1994. evaluarea subiectivă a mesajului etc.).la nivel organizaţional: abordare strategică şi comunicare managerială. . comunicarea managerială eficace. uneori cu .bariere mixte.la nivel individual: abordare strategică privind stabilirea obiectivelor. Principalele deficienţe comunicaţionale care perturbă activitatea managerială a firmelor româneşti în tranziţie sunt: . . nestăpânirea emoţiilor etc. managementul participativ. Durata medie a zilei de muncă a fost stabilită la 10 ore.barierele de exprimare (folosirea necorespunzătoare a termenilor. Studiul consideră ca esenţiale deprinderile manageriale astfel: . Un alt studiu subliniază importanţa deprinderilor de bun comunicator a managerului român în tranziţie.). Noi credem că numărul mare de conflicte sociale. fundamentarea deciziilor. .barierele de exprimare (ignorarea informaţiilor în dezacord cu ceea ce cunoaştem – este şi o rezistenţă foarte actuală la schimbare – recepţionarea distorsionată..barierele contextuale (zgomot. . presa etc. climat organizaţional etc.

iar al doilea prin lipsa de tact şi comunicare interactivă. Este necesară o imensă flexibilitate în comportamentul managerilor faţă de angajaţi. în aşa fel încât să se poată obţine o deplină motivare a acestora prin înţelegerea aspiraţiilor şi trebuinţelor acestora. sau a majorităţii angajaţilor.manifestări deosebit de violente (mineriadele). Suportul economic al funcţiei de a antrena îl constituie MOTIVAREA personalului. Funcţia de antrenare Este funcţia cea mai dificil de realizat de către managerii români ai perioadei de tranziţie. după clasificarea Centrului de Management şi Transfer Tehnologic amintită mai sus. un stil managerial populist sau autoritar. aproape exclusiv. La nivelul conducerii. trebuie gândită anternarea tuturor. ceea ce contribuie la armonizarea sistemului categorial de interese economice ale participanţilor la derularea proceselor de muncă. Ea reprezintă ansamblul proceselor de muncă prin care se determină personalul să contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor previzionate pe baza luării în considerare a factorilor care îl motivează (realizarea obiectivelor care îi revin sunt deduse din cele ale întreprinderii). eficientizarea performanţelor economice ale organizaţiei. . Preocupările esenţiale ale managerilor vizează. inclusiv în comunicare. Primul păcătuieşte prin lipsa de fermitate. Ea cuprinde decizii şi acţiuni prin care se deternimă participarea salariaţilor la stabilirea şi realizarea obiectivelor prin luarea în considerare a factorilor care îi motivează. sunt expresia acestor deficienţe ale comunicării provenite din slaba dezvoltare a deprinderilor comunicaţionale a managerilor români şi corelarea acesteia cu un stil managerial defectuos de tip autoritar sau laissre-faire sau.

S-au realizat studii (în anii ’70. Un element care. În procesul tranziţiei se întâlnesc des tranzacţii care folosesc acest model exprimat în mesajul: “Am în vedere interesele voastre. Un act important de motivare. interesaţi doar de bani. Motivarea personalului de către manager reprezintă o corelare a satisfacerii necesităţilor şi intereselor personalului cu realizarea obiectivelor şi sarcinilor atribuite lor. Managerul lucrează prin întărire contingentă pozitivă sau negativă. după părerea mea. este relaţia personală manager-subordonat. alte studii (Howell şi Avolio. care include efecte motivaţionale excepţionale asupra subordonaţilor. deci ale mele. este ignorat sau prea sărac în managementul de tranziţie din România. Peste un timp. dacă şi voi ţineţi cont de cele ale firmei. 1990) au arătat situaţii în care întărirea contingentă pozitivă a avut un impact negativ asupra performanţei. 1993. În sistemul economic actual managerii au tendinţa de a-şi atribui motivaţii de nivel mult mai înalt decât cele pe care le atribuie subordonaţilor. Există un model de conducere eficientă (modelul conducerii charismatice). pe care îi consideră egoişti. relaţia impunându-se cu necesitate a exista şi a fi reciprocă. care ar exprima de asemenea o bună şi reciprocă relaţie între manager şi subordonaţi este delegarea.Motivarea presupune corelarea recompenselor sau sancţiunilor materiale şi moral. obţinute din realizarea obiectivelor. Ea asigură . deşi foarte important pentru această practică a motivării. este o mare greşeală.”. Astfel relaţia manager-subordonaţi este mult deficitară şi prea distantă. ceea ce. Yamarino şi Bass. Motivarea este pozitivă (recompense materiale şi moral-spirituale) sau negativă (sancţiuni). ’80) care au evidenţiat efectele pozitive ale întăririi contingente asupra satisfacţiei şi performanţei.spirituale cu rezultatele efective.

de a se instrui şi dezvolta. dar este şi o metodă de a face oamenii să evolueze.criterii populiste.graduală (să satisfacă diferite tipuri de nevoi specifice individului).încălcarea corelaţiilor între dinamica cifrei de afaceri şi dinamica salariilor.buna realizare a unei cantităţi mari de muncă. . . .insuficienţa resurselor financiare pentru plata la termen şi integrală a salariilor. Din acest punct de vedere trebuie să ne raportăm la scări motivaţionale cum ar fi cea a lui Maslow. Pentru a fi eficientă motivarea trebuie să fie: . . ca şi între dinamica productivităţii muncii şi cea a salariului mediu. Există foarte mulţi manageri care se opun delegării autorităţii subalternilor de teama unei subîncărcări a rolului care le rămâne. căreia i se arată că managerul are încredere în ea. . colectiviste în acordarea recompenselor materiale. cât şi a situaţiei).lipsa de transparenţă a nivelelor obiectivelor.complexă (recompense şi sancţiuni atât materiale cât şi moral-spirituale). Acest fenomen este foarte des întâlnit în condiţiile tranziţiei pentru că antrenarea este considerată în literatura de specialitate ca funcţia cel mai greu de exercitat în perioade de criză. . Este un act de motivare a unei persoane. din punct de vedere al antrenării constă în: .insuficienţa altor elemente motivaţionale. .diferenţiată (în funcţie de specificitatea persoanei/colectivului. i se dă posibilitatea să-şi pună în valoare calităţile. Problematica tranziţiei româneşti.

Dacă. ca soluţie defectuasă a evitării unor stări generatoare de conflicte sociale. Credem că prezentarea acestor funcţii într-o anumită ordine nu poate fi decât de ordin didactic şi că ele nu încep într-un punct fix.proliferarea unor manageri cu stil populist. Orice manager exercită aceste funcţii. De asemenea se verifică atât rezultatele cât şi mijloacele prin care au fost ele obţinute. de autoritatea cu care este investit postul ocupat şi de poziţia ierarhică pe care se află în structura organizatorică a firmei. dar cu o intensitate diferită dată de volumul. aplicarea comenzii primite de angajat de la manager. înaintea începerii . raportarea rezultatelor la noile valori sociale. aşa cum s-ar putea crede. ci pe tot parcursul desfăşurării lui. Funcţia de control-evaluare Este modul prin care se verifică realizarea obiectivelor stabilite prin estimări calitative cât şi cantitative ale rezultatelor obţinute.. la nivelul managerilor din eşantionul inferior (ca maiştri) prioritare sunt funcţiile de organizare şi control-evaluare. pentru a se realiza o bază pertinentă a viitoarelor previziuni. dar totodată aflându-se într-o permanentă interacţiune. spre vârful piramidei structurale ponderea previziunii se amplifică. Solicită foarte multă obiectivitate. la terminarea funcţiei anterioare. ele “curgând” firesc una din cealaltă. Ea nu acţionează numai la sfârşitul procesului managerial. şi nu se termină într-un punct fix. Funcţiile manageriale asigură fluenţa procesului managerial. complexitatea şi intensitatea obiectivelor care revin domeniului condus. Tot aici includem şi depistarea cauzală a principalelor abateri pozitive sau negative şi adoptarea unor decizii de cu carater coercitiv sau profilactic.

deasemenea. Fiecare acţionează.funcţiei următoare. s-ar putea crede că acţionează numai la sfârşitul unei perioade/proces managerial) operează unele corecţii în cursul perioadei respective. cea mai mare intensitate la începutul unei perioade la care se referă însă. pe tot parcursul procesului managerial. Aşadar. suntem de părere că aceste funcţii se manifestă mai intens în anumite etape. putând însă să reintre în acţiune oricând. bineînţeles. De exemplu. aceasta (funcţia de previziune) intră. odată ce prin funcţia de control-evaluare (care. din nou. . în acţiune. funcţia de previziune are. mai mult sau mai puţin. pe parcursul procesului managerial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful