Sunteți pe pagina 1din 107

Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

FORMAREA PRACTICĂ
A VIITORILOR PROFESIONIŞTI
ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE

Coordonator:
COSMIN GOIAN

Editura Universităţii de Vest Timişoara


2010

1
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

© 2010 by Editura Universităţii de Vest, Timişoara

Editori:
Loredana Marcela Trancă
Andreea Bîrneanu

Autori:
Loreni Baciu, doctor în sociologie, asistent universitar
Carmen Bărbat, doctor în ştiinţe medicale, lector universitar
Andreea Bîrneanu, doctorand în sociologie, preparator universitar
Cosmin Goian, doctor în filosofie-ştiinţele comunicării, lector universitar
Theofild Lazăr, doctor în sociologie, asistent universitar
Adrian Păşcuţă, doctor în sociologie, asistent universitar
Mihaela Tomiţă, doctor în sociologie, lector universitar
Loredana Trancă, doctorand în sociologie, preparator universitar

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

2
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

CUPRINS

Introducere / 7

1. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de formare practică / 8


1.1. Introducere / 8
1.2. Regulament privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţilor de
practică / 8
1.3. Responsabilităţi cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii de practică / 13
1.4. Aspecte privind protecţia propriei persoane în efectuarea activităţilor de practică / 14
1.5. Consemnarea activităţilor studenţilor / 15
 Tabel privind însuşirea regulamentului de practică / 15
 Convenţie privind activitatea de practică a studenţilor / 16
 Delegaţie / 17
 Solicitare acces date confidenţiale / 18
 Fişă de prezenţă privind activitatea de practică de specialitate / 19
 Proces verbal privind vizitarea agenţiilor pe parcursul activităţii de practică de către
profesorul coordonator / 20
 Fişă privind descrierea agenţiei de practică / 21
 Jurnal al activităţii de practică / 24
 Centralizator practică de specialitate / 25

2. Obiective, sarcini şi evaluare a activităţii de practică / 26


2.1. Introducere / 26
2.2. Obiective şi metode privind desfăşurarea activităţii de practică / 27
2.3. Aspecte privind practica voluntară / 31
2.4. Sarcini orientative privind activităţile practice / 32
2.4.1. Sarcini pentru activitatea de practică la anul I / 32
2.4.2. Sarcini pentru activitatea de practică la anul II / 33
2.4.3. Sarcini pentru activitatea de practică la anul III / 36
2.5. Idei pentru activitatea de practică din cadrul agenţiilor / 39
2.6. Evaluarea activităţii de practică a studenţilor / 39
 Fişă cu punctajul obţinut din evaluarea activităţii de practică / 39
 Fişă de evaluare privind activitatea de practică de specialitate / 41
 Fişă de autoevaluare a activităţii de practică de specialitate / 43

3. Elemente de reper în activitatea de formare practică a studenţilor / 45


3.1. Introducere / 45
3.2. Lista agenţiilor de practică / 45
3.3. Date de contact ale profesorilor coordonatori / 70

3
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

3.4. Modele de instrumente de lucru ale asistenţilor sociali / 71


 Ancheta socială (model 1) / 71
 Ancheta socială (model 2) / 75
 Ecomapă / 79
 Genogramă / 80
 Fişă de evaluare iniţială / 81
 Fişă de consiliere / 82
 Fişă de înregistrare individuală / 83
 Fişă de semnalare a riscului de separare a copilului de familie (pentru copii 0-3 ani) / 86
 Fişă de semnalare a riscului de separare a copilului de familie (pentru copii de vârstă
preşcolară şi şcolară) / 87
 Fişă de monitorizare a cazului / 88
 Plan de intervenţie pe termen scurt / 89
 Plan de intervenţie specifică / 92
 Plan individualizat de protecţie / 98
 Structura unui studiu de caz / 100
 Ghid de interviu – povestea vieţii mele / 101
 Analiza SWOT – un instrument util (studenţilor) pentru analiza strategiei unei instituţii de
asistenţă socială / 102
 Bibliografie / 106
 Glosar / 107
 Anexă - Resurse web în domeniul practicii în asistenţă socială / 109

4
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

„Ce ascult, uit,


ce văd, îmi amintesc,
ce practic, ştiu să fac.”
Confucius

5
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

6
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Introducere

Exigenţele postmoderne ale învăţământul universitar într-un context global acordă o importanţă
fundamentală activităţii de practică. Viitorii asistenţi sociali trebuie să-şi dezvolte nu doar cunoştinţe ci şi
aptitudini şi valori pentru realizarea unor intervenţii profesioniste în soluţionarea sau ameliorarea
problemelor sociale contemporane. La nivel naţional există un proiect de lege depus la Camera
Deputaţilor, prin care se propune ca practica profesională să fie considerată vechime în specialitate la
finalul studiilor universitare. Dacă un asemenea demers va deveni lege, absolvenţii de la specializarea
asistenţă socială vor avea un acces mai facil pe piaţa muncii eliminându-se astfel condiţionarea
birocratică a angajatorilor privind experienţa în domeniu.
Volumul Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale este rezultat
al dorinţei unanime a colectivului de cadre didactice de la Catedra de Asistenţă Socială din Universitatea
de Vest din Timişoara. Definitivarea unei asemenea lucrări este în acord cu necesitatea îmbunătăţirii
permanente a calităţii procesului de instruire practică, realizându-se proceduri omogene ale sarcinilor de
lucru şi evaluării.
Încă de la înfiinţarea secţiei, din 1992, formarea practică a studenţilor noştri a constituit o
prioritate prin rigurozitatea activităţilor derulate şi suntem onoraţi să amintim aici aportul adus de domnul
profesor universitar doctor Viorel Prelici, care a pus bazele învăţământului de asistenţă socială în zona de
Vest a ţării.
Acest volum s-a realizat datorită eforturilor unei echipe de cadre didactice de la Catedra de
Asistenţă Socială a Facultăţii de Sociologie şi Psihologie din Universitatea de Vest din Timişoara.
Autorii doresc să-şi exprime recunoştinţa faţă de colegii care şi-au asumat provocarea îmbunătăţirii
activităţii de practică, aducându-şi contribuţiile în finalizarea acestui volum, amintindu-i pe această cale
pe dl. conf.dr. Teodor Mircea Alexiu – şeful catedrei, dna. prof.dr. Ana Muntean, dl. conf.dr. Adrian
Jinaru, dl. conf.dr. Alexandru Neagoe, dna. asist.dr. Patricia Runcan şi pe dl. drd. Eugen Bucur.
Aprecierile şi mulţumirile autorilor sunt adresate şi colaboratorilor noştri din instituţiile publice
şi private de asistenţă socială din judeţul Timiş, care ne-au sprijinit în ultimii nouăsprezece ani, prin
menţinerea unui proces de interacţiune dinamic care a pus bazele formării a sute de asistenţi sociali.
Lucrarea este structurată în trei capitole: primul cuprinde informaţii referitoare la organizarea şi
desfăşurarea activităţii de formare practică; al doilea prezintă obiective, sarcini orientative pentru studenţi
şi instrumente de evaluare, iar ultimul capitol reuneşte elemente de reper în activitatea de formare
practică. Glosarul aduce câteva explicaţii referitoare la termeni uzitaţi în prezentul volum, iar în anexă
am găsit potrivit să aducem la cunoştinţa studenţilor câteva resurse web ce pot fi utile. Temele abordate
au un caracter aplicabil şi sunt puse în acord cu planul de învăţământ al Secţiei de Asistenţă Socială iar
noţiunile sunt formulate într-un limbaj accesibil pentru a se evita anumite confuzii de ordin semantic.
Conţinutul lucrării se doreşte a fi un instrument de lucru necesar tuturor actorilor implicaţi în
pregătirea practică a studenţilor, respectiv: profesori coordonatori, supervizori din agenţiile de practică, şi
studenţi. Ne propunem să oferim informaţii utile, relevante şi compacte privind instruirea, îndrumarea şi
evaluarea formării practice, astfel încât aceasta să se poată desfăşura cât mai unitar.
Avem convingerea utilităţii acestei lucrări, dar acceptăm că este un material perfectibil ce poate
fi îmbogăţit prin observaţii constructive. Eventualele completări, neclarităţi sau sugestii pot fi transmise
la adresa de e-mail: loredanasimerea@yahoo.com.

7
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Capitolul 1
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
ACTIVITĂŢII DE FORMARE PRACTICĂ

1.1. Introducere
1.2. Regulament privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţilor de
practică
1.3. Responsabilităţi cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii de practică
1.4. Aspecte privind protecţia propriei persoane în efectuarea activităţilor de practică
1.5. Consemnarea activităţilor studenţilor

1.1. Introducere

Acest capitol îşi propune să prezinte cadrul general privind organizarea şi desfăşurarea
activităţilor de formare practică. Pe de-o parte este prezentat regulamentul în care se detaliază
metodologia desfăşurării activităţii de practică, iar pe de altă parte se prezintă câteva instrumente
utile studentului. Regulamentul face referire la elementele de organizare şi responsabilităţile
studenţilor, profesorilor coordonatori, şi supervizorilor din agenţii privind derularea activităţii de
practică. De asemenea, regulamentul menţionează aspecte privind protecţia propriei persoane în
efectuarea activităţilor de practică.
Consemnarea activităţilor studenţilor se realizează cu ajutorul anumitor formulare pe
care am încercat să le propunem în acest capitol, şi anume: tabelul privind însuşirea
regulamentului de practică; convenţia privind activitatea de practică a studenţilor; delegaţia;
documentul de solicitare accesului la date confidenţiale; fişa de prezenţă privind activitatea de
practică de specialitate; procesul verbal privind vizitarea agenţiilor pe parcursul activităţii de
practică de către profesorul coordonator; fişa privind descrierea agenţiei de practică; jurnalul
activităţii de practică; centralizatorul practicii de specialitate.
Toate acestea sunt utile celor trei actori implicaţi în acest proces: profesorul coordonator,
supervizorul şi studentul.

1.2. Regulament privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţilor de


practică

În organizarea şi coordonarea activităţilor de practică sunt implicate două categorii de persoane:


profesorul coordonator de practică şi supervizorul (sau reprezentantul agenţiei de practică).
Profesorul coordonator de practică este persoana din partea Catedrei de Asistenţă
Socială desemnată pentru coordonarea organizării, desfăşurării şi evaluării activităţii de
practică a studenţilor. Evaluarea, la finalul fiecărui semestru, este realizată de către profesorul
coordonator.

8
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Supervizorul (sau reprezentantul agenţiei de practică) este acea persoană, desemnată de


către agenţia de practică, în responsabilitatea căreia se află organizarea şi derularea activităţii
de practică a studentului, care are loc în cadrul agenţiei la care studentul a fost repartizat.
Supervizorul va fi consultat de către profesorul coordonator, în vederea evaluării activităţii
studentului.

- ANUL I -

În cadrul anului I, practica de specialitate este cuprinsă în categoria disciplinelor de specialitate


şi este vizată de două tipuri distincte de activităţi, care se derulează pe parcursul ambelor
semestre: Vizitarea asistată a instituţiilor de Asistenţă Socială (2 ore/săptămână); Practica de
specialitate (2 ore/săptămână).
În cadrul Vizitării asistate a instituţiilor de Asistenţă Socială, activităţile se vor derula
după cum urmează:

1. Organizarea activităţii
1.1. Profesorul coordonator de practică va prezenta studenţilor, la începutul anului universitar,
metodologia de derulare a activităţii de practică, precum şi obiectivele care vor fi urmărite prin
intermediul acesteia.
1.2. În fiecare săptămână, studenţii vor vizita, însoţiţi de către profesorul coordonator de
practică, diferite agenţii de asistenţă socială (instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale)
de la nivelul municipiului Timişoara sau al judeţului Timiş.

2. Responsabilităţi în organizarea activităţii


2.1. Profesorul coordonator de practică este responsabil de contactarea studenţilor (prin
intermediul şefului de grupă), în vederea furnizării detaliilor cu privire la data şi locul întâlnirii.
2.2. Studenţii sunt responsabili de prezentarea la data şi locul stabilite, în vederea efectuării
vizitei.
2.3. Reprezentantul agenţiei de asistenţă socială este responsabil de prezentarea organizaţiei/
instituţiei în programul stabilit de comun acord cu profesorul coordonator de practică.

3. Programul activităţii
3.1. Ca şi regulă generală, vizitele vor avea loc într-un program prestabilit, cunoscut încă de la
începutul fiecărui semestru de către studenţi şi care va fi cuprins în orarul de desfăşurare a
activităţilor didactice.
3.2. Însă, ocazional, acest program va fi corectat în funcţie şi de preferinţele agenţiei care
urmează a fi vizitată.

4. Derularea vizitei
4.1. Vizita cuprinde două părţi: (1) prezentarea agenţiei (misiune, scop, obiective, beneficiari,
servicii etc.) de către reprezentantul acesteia şi (2) clarificări oferite la întrebările adresate de
către studenţi.
4.2. În cadrul vizitei, studenţii au responsabilitatea de a adresa întrebări cu privire la aspectele
neclarificate în cadrul prezentării, astfel încât să-şi poată însuşi în cele mai bune condiţii
informaţiile cu privire la funcţionarea agenţiei.

9
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

5. Întârzieri, absenţe şi posibilitatea de recuperare


5.1. În situaţia în care studentul nu se poate prezenta întocmai în orarul prestabilit pentru
activitatea de vizitare, el are responsabilitatea de a-l anunţa pe profesorul coordonator de
practică, prin reprezentantul grupei sale, în ceea ce priveşte întârzierea sa, precum şi durata
preconizată a acesteia.
5.2. În situaţii deosebite şi bine motivate, în care studentul nu s-a putut prezenta în programul de
vizitare aferent grupei sale, el are posibilitatea de a recupera activitatea cu o altă grupă, însă
numai cu acordul prealabil al profesorului coordonator de practică.

6. Evaluarea activităţii
6.1. Evaluarea activităţii se va derula în cadrul unui colocviu. Programarea acestui colocviu se
va face în conformitate cu regulamentul general al Facultăţii/Catedrei pentru programarea
evaluărilor.
6.2. Studentul are obligaţia de a se prezenta la colocviu în orarul stabilit pentru grupa sa.
6.3. În cadrul colocviului, studentul are responsabilitatea de a-şi pune în valoare cunoştinţele
acumulate pe parcursul întregului semestru. Studentul are obligaţia de a cunoaşte şi a prezenta,
la cererea evaluatorului, dar şi a colegilor, informaţiile care i-au fost prezentate pe parcursul
vizitelor efectuate.

În cadrul Practicii de specialitate, activităţile se vor derula după cum urmează:

1. Organizarea activităţii
1.1. Profesorul coordonator de practică va prezenta studenţilor, la începutul anului universitar,
metodologia de derulare a activităţii de practică, precum şi obiectivele care vor fi urmărite prin
intermediul acesteia.
1.2. Săptămânal, studenţii se vor întâlni cu profesorul coordonator de practică, la sediul
Universităţii (conform orarului). Orarul de întâlnire va fi anunţat încă de la începutul semestrului
şi cuprins în orarul general de derulare a activităţilor didactice.

2. Derularea activităţii
2.1. În cadrul întâlnirii, profesorul coordonator al activităţii va lansa diferite teme de discuţie,
care pot cuprinde (însă nu se limitează la): aspecte privind funcţionarea agenţiilor de practică
vizitate, aspecte privind funcţionarea sistemului de asistenţă socială, aspecte etice privind
profesia de asistent social etc.
2.2. Studenţii au responsabilitatea de a adresa întrebări cu privire la aspectele neclarificate în
cadrul prezentărilor realizate de către profesor sau colegi, astfel încât să-şi poată însuşi în cele
mai bune condiţii informaţiile prezentate.
3. Întârzieri, absenţe şi posibilitatea de recuperare
3.1. În situaţia în care studentul nu se poate prezenta întocmai în orarul prestabilit pentru
activitate, el are responsabilitatea de a-l anunţa pe profesorul coordonator de practică, prin
reprezentantul grupei sale, în ceea ce priveşte întârzierea sa, precum şi durata preconizată a
acesteia.

10
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

3.2. În situaţii deosebite şi bine motivate, în care studentul nu s-a putut prezenta în programul de
activitate aferent grupei sale, el are posibilitatea de a recupera activitatea cu o altă grupă, însă
numai cu acordul prealabil al profesorului coordonator de practică.

4. Evaluarea activităţii
4.1. Evaluarea activităţii se va derula în cadrul unui colocviu. Programarea acestui colocviu se
va face în conformitate cu regulamentul general al Facultăţii/Catedrei pentru programarea
evaluărilor.
4.2. Studentul are obligaţia de a se prezenta la colocviu în orarul stabilit pentru grupa sa.
Neprezentarea la colocviu constituie restanţă la disciplina vizată şi, pentru promovarea
disciplinei, se vor realiza demersurile aferente în perioada de restanţe.
4.3. În cadrul colocviului, studentul are responsabilitatea de a-şi pune în valoare cunoştinţele
acumulate pe parcursul întregului semestru. Studentul are obligaţia de a cunoaşte şi prezenta, la
cererea evaluatorului, dar şi a colegilor, informaţiile care i-au fost prezentate pe parcursul
activităţii derulate.

- ANII II ŞI III -

În cadrul anilor II şi III, Practica de specialitate este o disciplină cuprinsă în categoria


disciplinelor fundamentale. Activitatea de practică se va derula săptămânal (4 ore/săptămână),
pe parcursul a două semestre, după cum urmează:

1. Organizarea activităţii
1.1. La începutul semestrului, profesorul coordonator de practică va convoca membrii grupei de
practică, pentru repartizarea locurilor disponibile şi prezentarea metodologiei de derulare a
activităţii de practică, precum şi a obiectivelor urmărite prin intermediul acesteia.
1.2. Repartizarea locurilor de practică va fi făcută de către profesorul coordonator, pentru toată
durata anului universitar, în funcţie de interesul studentului şi aptitudinile acestuia.
1.3. Studentul se va prezenta săptămânal la locul de practică repartizat, în programul stabilit prin
orarul general al activităţilor didactice, corectat cu preferinţele agenţiei de practică.
1.4. Periodic, profesorul coordonator va convoca întâlniri cu membrii grupei, pentru a
monitoriza desfăşurarea activităţii.
1.5. Profesorul coordonator va efectua vizite neanunţate la locurile de practică ale studenţilor, în
orarul anunţat de aceştia la începutul semestrului ca orar de activitate practică.

2. Responsabilităţi în organizarea activităţii


2.1. Profesorul coordonator de practică este responsabil:
- de repartizarea studenţilor la locurile de practică disponibile, prin intermediul delegaţiilor de
practică;
- de a le face cunoscute studenţilor, la începutul anului universitar, obiectivele activităţii de
practică aferente anului respectiv;
- de a le furniza studenţilor formularele necesare pentru desfăşurarea activităţii de practică şi
consemnarea corectă a acesteia;
- de a monitoriza activitatea şi de a acorda consultanţă studenţilor (periodic, precum şi la cererea
acestora), cu privire la problemele întâmpinate în cadrul activităţii.

11
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

2.2. Studenţii sunt responsabili:


- să se prezinte la toate activităţile de practică, în orarul prestabilit sau convenit cu agenţia de
practică;
- să se prezinte la întâlnirile convocate de către profesorul coordonator;
- să-l informeze pe supervizorul din partea agenţiei cu privire la obiectivele sale de practică
aferente anului respectiv;
- să se implice în activităţile de practică şi să adreseze solicitări de clarificare profesorului
coordonator sau supervizorului de la locul de practică, ori de câte ori se confruntă cu neclarităţi
în ceea ce priveşte derularea activităţii.
2.3. Supervizorul din partea agenţiei de practică este responsabil:
- de stabilirea unui program de activitate care să nu contravină orarului de activităţi didactice al
studentului;
- de implicarea studentului în activităţi de intervenţie sau administrative (după nevoile agenţiei),
astfel încât să-i asigure asimilarea de cunoştinţe şi dezvoltarea de deprinderi profesionale, în
acord cu obiectivele de practică;
- de oferirea de consultanţă şi supervizare în asimilarea de cunoştinţe şi dezvoltarea de
deprinderi profesionale, în acord cu obiectivele de practică.

3. Programul activităţii
3.1. Activitatea de practică se va derula săptămânal, în programul stabilit prin orarul general al
activităţilor didactice, corectat cu preferinţele agenţiei de practică.

4. Întârzieri, absenţe şi posibilitatea de recuperare


4.1. În situaţia în care studentul nu se poate prezenta întocmai în orarul prestabilit pentru
activitatea de practică, el are responsabilitatea de a-l anunţa pe supervizor, în ceea ce priveşte
întârzierea sa, precum şi durata preconizată a acesteia.
4.2. În situaţii deosebite şi bine motivate, în care studentul nu s-a putut prezenta în programul de
practică stabilit cu supervizorul, el are posibilitatea de a recupera activitatea în altă zi, însă
numai cu acordul prealabil al supervizorului.

5. Schimbarea locului de practică


5.1. Locul de practică repartizat este valabil până la finalul anului universitar (2 semestre).
5.2. În situaţii deosebite, când, datorită unor motive întemeiate, studentul nu mai poate să-şi
continue activitatea de practică la agenţia la care a fost repartizat, acesta se va adresa
profesorului coordonator, solicitându-i repartizarea la altă agenţie. În urma evaluării motivelor
solicitării şi în limita locurilor disponibile, profesorul va putea decide repartizarea studentului la
o altă agenţie.

6. Evaluarea activităţii
6.1. Evaluarea activităţii se va derula în cadrul unui colocviu. Programarea acestui colocviu se
va face în conformitate cu regulamentul general al Facultăţii/Catedrei pentru programarea
evaluărilor.
6.2. Studentul are obligaţia de a se prezenta la colocviu în orarul stabilit pentru grupa sa.
Neprezentarea la colocviu constituie restanţă la disciplina vizată şi, pentru promovarea
disciplinei, se vor realiza demersurile aferente în perioada de restanţe.

12
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

6.3. În cadrul colocviului, studentul are responsabilitatea de a-şi pune în valoare cunoştinţele şi
deprinderile profesionale acumulate pe parcursul întregului semestru. Studentul are obligaţia de
a cunoaşte şi a prezenta, la cererea evaluatorului, dar şi a colegilor, informaţiile care i-au fost
prezentate în cadrul activităţii de practică.

1.3. Responsabilităţi cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii de practică

1. Responsabilităţile studenţilor:
1. să participe la întâlnirile fixate în cadrul anului universitar cu profesorul coordonator;
2. să participe la toate activităţile de practică de pe parcursul semestrului (inclusiv şedinţele cu
profesorul coordonator). În cazul în care prezenţa este sub 50% din totalul activităţilor, studentul
nu va promova, pentru recuperare fiind necesară reluarea activităţii în semestrul următor.
3. să se implice în activităţile de practică şi să adreseze solicitări de clarificare profesorului
coordonator sau supervizorului de la locul de practică, ori de câte ori se confruntă cu neclarităţi
în ceea ce priveşte derularea activităţii;
4. să prezinte la colocviu următoarele documente care atestă participarea sa la activitatea de
practică: jurnalul activităţilor de practică, un referat despre activitatea (activităţile) în care a fost
implicat, fişa de prezenţă semnată şi ştampilată corespunzător de către agenţia de
practică/profesorul coordonator, alte documente şi materiale obţinute în stagiul de practică (ex:
materiale legislative, pliante, formulare de anchetă socială etc.);
5. să-l informeze pe supervizorul din partea agenţiei cu privire la obiectivele sale de practică
aferente anului respectiv;
6. să contacteze în cel mai scurt timp profesorul coordonator de practică în cazul în care din
diferite motive este în imposibilitatea de a-şi desfăşura în continuare activitatea de practică. În
cazul în care acest anunţ este făcut tardiv, absenţele studentului vor determina nepromovarea sa;
7. să prezinte centralizatorul de practică supervizorului la finalul stagiului pentru a fi
consemnată perioada efectuării acestuia.
8. să aibă o ţinută vestimentară decentă, care va corespunde normelor etice şi care să nu conţină
elemente care ar putea discredita reputaţia profesională.
9. practica de specialitate nu se poate desfăşura la locul de muncă al studentului.

2. Responsabilităţile profesorului coordonator de practică:


1. să contacteze studenţii (prin intermediul şefului de grupă), în vederea furnizării detaliilor cu
privire la data şi locul întâlnirii (atunci când convoacă o întâlnire);
2. să prezinte studenţilor, la începutul anului universitar, metodologia de derulare a activităţii de
practică, precum şi obiectivele care vor fi urmărite prin intermediul acesteia;
3. să repartizeze locurile de practică disponibile, în funcţie de interesul studentului şi aptitudinile
acestuia;
4. să convoace întâlniri cu membrii grupei, pentru a monitoriza desfăşurarea activităţii;
5. să efectueze vizite neanunţate la locurile de practică ale studenţilor, în orarul anunţat de
aceştia la începutul semestrului ca orar de activitate practică şi să întocmească procesul verbal
de vizitare pe parcurs;
6. să le furnizeze studenţilor formularele necesare pentru desfăşurarea activităţii de practică şi
consemnarea corectă a acesteia;

13
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

7. să monitorizeze activitatea şi să acorde consultanţă studenţilor (periodic, precum şi la cererea


acestora), cu privire la problemele întâmpinate în cadrul activităţii;
8. să menţină legătura cu agenţiile de practică, pentru a avea la cunoştinţă situaţia activităţii de
practică a studenţilor;
9. să ţină evidenţa prezenţei studenţilor la întâlnirile de practică din timpul semestrului;
10. să completeze personal delegaţiile de trimitere a studenţilor pentru practica de specialitate;
11. la finalul fiecărui semestru, să realizeze evaluarea corectă a activităţii de practică a
studenţilor.

3. Responsabilităţile supervizorului (sau reprezentantului agenţiei de practică):


1. să prezinte studenţilor aflaţi în vizită/în practică aspectele generale privind funcţionarea
agenţiei pe care o reprezintă: misiune, scop, obiective, beneficiari, servicii, valori, regulament de
organizare şi funcţionare etc.
2. să stabilească un program de activitate care să nu contravină orarului de activităţi didactice al
studentului;
3. să implice studentul în activităţi de intervenţie sau administrative (după nevoile agenţiei),
astfel încât să-i asigure acestuia asimilarea de cunoştinţe şi dezvoltarea de deprinderi
profesionale, în acord cu obiectivele de practică;
4. să ofere studentului consultanţă şi supervizare în asimilarea de cunoştinţe şi dezvoltarea de
deprinderi profesionale, în acord cu obiectivele de practică;
5. să furnizeze, la invitaţia profesorului coordonator, consultanţă în evaluarea activităţii de
practică a studenţilor aflaţi sub supervizarea sa.

1.4. Aspecte privind protecţia propriei persoane în efectuarea activităţilor de practică

Pe parcursul perioadei de practică de specialitate, studenţii se vor conforma regulilor de ordine


interioară şi de protecţia muncii ale agenţiei în care îşi desfăşoară activitatea. De asemenea, ei
vor respecta şi următoarele obligaţii:
1. Îndeplinirea sarcinilor primite din partea angajaţilor agenţiei de practică.
2. Respectarea principiului confidenţialităţii privind informaţii la care are acces în cadrul
activităţilor de practică.
3. Participarea la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către angajaţii agenţiei
unde îşi desfăşoară activitatea de practică.
4. Protejarea şi operarea adecvată a echipamentului şi bunurilor de la locul de practică.
5. În situaţia în care se impune efectuarea unor investigaţii de teren, nu va pleca niciodată fără a-
l înştiinţa pe supervizorul de practică şi fără a fi însoţit/ă de către unul dintre angajaţii agenţiei
sau unul dintre colegi.
6. Să nu utilizeze în nici o circumstanţă, pentru efectuarea unei anchete sociale de teren,
mijloace de ocazie pentru transport.

14
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

1.5. Consemnarea activităţilor studenţilor

TABEL PRIVIND ÎNSUŞIREA REGULAMENTULUI DE PRACTICĂ


PENTRU STUDENŢII ANULUI _____ GRUPA _____, AN UNIVERSITAR __________

Declar că am luat la cunoştinţă regulamentul de practică, în care sunt specificate: organizarea


activităţii; derularea activităţii; responsabilităţile studenţilor; programul; întârzieri, absenţe şi
posibilitatea de recuperare; evaluarea activităţii; aspecte privind protecţia propriei persoane în
efectuarea activităţilor de practică.

Nr. Nume şi prenume student Semnătura Observaţii


crt. studentului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

15
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

CONVENŢIE PRIVIND ACTIVITATEA DE PRACTICĂ A STUDENŢILOR


SECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR ______

Nr. înregistrare /

Încheiată astăzi ____________________ între Secţia de Asistenţă Socială a Facultăţii de


Sociologie şi Psihologie, din Universitatea de Vest, Timişoara şi :
_____________________________________________________________________________.

Pentru realizarea instruirii practice a studenţilor de la Secţia de Asistenţă Socială a


Facultăţii de Sociologie şi Psihologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara se acceptă
vizitarea în grup a agenţiei de practică de către studenţii anului I, aceştia fiind însoţiţi de
profesorul coordonator de practică.
Pentru activităţi individuale de practică de specialitate se acceptă repartizarea unui număr
de ______ studenţi în anul II pe perioada anului universitar___________.
Se acceptă repartizarea unui număr de ______ studenţi în anul III în vederea desfăşurării
atât a activităţilor de practică, cât şi a activităţilor referitoare la strângerea informaţiilor necesare
realizării lucrării lor de licenţă.
În măsura necesarului agenţiei, vor fi acceptaţi şi studenţi în practică voluntară.
Un specialist cu experienţă din cadrul agenţiei de practică, cu studii în domeniul
asistenţei sociale, va superviza activitatea studenţilor repartizaţi şi îi va îndruma în realizarea
obiectivelor de instruire practică, specifice fiecărui an de studiu.
Supervizorul desemnat este ________________________________________________ .
Secţia de Asistenţă Socială, prin profesorul coordonator de practică desemnat, se obligă
să prezinte obiectivele de practică ale fiecărui an de studiu. Profesorul coordonator de practică
împreună cu supervizorul vor planifica activitatea spre beneficiul reciproc al studenţilor şi
agenţiei de practică. Totodată, profesorul coordonator de practică va menţine permanent
contactul cu supervizorul pentru a urmări evoluţia studenţilor şi a rezolva, de comun acord,
problemele care se ivesc pe parcurs.
Catedra de Asistenţă Socială îşi oferă serviciul de consultanţă tuturor agenţiilor în care se
desfăşoară instruirea practică a studenţilor.
Prezenta convenţie se semnează în două exemplare, în cadrul parteneriatului între Secţia
de Asistenţă Socială a Facultăţii de Sociologie şi Psihologie din cadrul Universităţii de Vest,
Timişoara şi organizaţia/instituţia:
_____________________________________________________________________________

Decan, Şef Catedră, Director,


Prof. Dr. Anca Munteanu Conf. Dr. Mircea Alexiu

16
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

DELEGAŢIE PRIVIND ACTIVITATEA DE PRACTICĂ A STUDENŢILOR


SECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR ________

Numele agenţiei de practică partenere ____________________________________________

Stimate colaborator,

Pe baza convenţiei semnate cu instituţia/organizaţia Dumneavoastră pentru anul


universitar în curs, înregistrată de Facultatea de Sociologie şi Psihologie cu numărul
__________ din ___________________, vă rugăm să acceptaţi în practică următorii studenţi:

Nr. NUMELE şi PRENUMELE ANUL DE SEMNĂTURA


crt. STUDENŢILOR STUDII STUDENTULUI

DATA PROFESOR COORDONATOR DE PRACTICĂ

____________ ________________________________

17
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

SOLICITARE ACCES DATE CONFIDENŢIALE

Nr. înregistrare ______/______

Către _____________________________________________

Departamentul de Practică al Secţiei de Asistenţă Socială din Universitatea de Vest


Timişoara vă solicită prin prezenta cerere să permiteţi accesul la date cu caracter confidenţial
pentru următorii studenţi:

Nr. Crt. Nume şi prenume Anul de studiu

Vă asigurăm că informaţiile obţinute fac parte dintr-un demers ştiinţific şi vor fi utilizate
doar pentru realizarea activităţilor de practică şi/sau a lucrărilor de licenţă.

Responsabil practică,

FIŞĂ DE PREZENŢĂ PRIVIND ACTIVITATEA DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE


PENTRUL SEMESTRUL ______ AL ANULUI UNIVERSITAR ____________

Numele agenţiei de practică: _____________________________________________________


Numele studentului: _______________________________ Anul de studiu ______ Grupa ____
Numele profesorului coordonator: _________________________________________________
Numele supervizorului din agenţia de practică: _______________________________________
Durata activităţii de practică: începută la ________________ şi finalizată la ________________

NR DATA NUMĂR TIPUL SEMNĂTURA SEMNĂTURA

18
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

CRT ORE ACTIVITĂŢILOR SUPERVIZOR STUDENT


.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

OBSERVAŢII
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

PROCES VERBAL PRIVIND VIZITAREA AGENŢIILOR PE PARCURSUL


ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ DE CĂTRE PROFESORUL COORDONATOR

Numele agenţiei de Data Numele studenţilor Anul, Observaţii


practică vizitei grupa

19
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Alte comentarii, observaţii, sugestii privind activitatea de practică:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului coordonator ____________________

FIŞĂ PRIVIND DESCRIEREA AGENŢIEI DE PRACTICĂ

Această fişă are rol orientativ, ea putând fi nuanţată şi îmbogăţită. Pentru a obţine
informaţii necesare completării acestei fişe sunt necesare: observaţia directă; studiul
documentelor; discuţiile cu personalul din agenţiile de practică; discuţii cu beneficiarii.

ASPECTE ASPECTE SPECIFICE SE AŞTEAPTĂ CA


GENERALE STUDENTUL SĂ
REALIZEZE:
Denumirea agenţiei - Instituţia/Asociaţia/Fundaţia/Serviciul - Formarea deprinderii de a
Date de contact -adresă, localitate; consemna informaţii pre-
-telefon/fax; cise, clare, exacte.
-e-mail;
-pagină WEB.
Persoane de contact -funcţia persoanei/elor de contact;
-numele persoanei/elor de contact.
Statut juridic -locul agenţiei în sistemul de asistenţă socială;
-acreditată, în curs de acreditare etc.;
-subordonare ierarhică.
Tipul şi profilul -de stat/privat/public-privat/rezidenţial/de tran-
agenţiei zit/de recuperare etc.
Orar de funcţionare -orar de funcţionare pentru beneficiari;
-orar de funcţionare pentru personal;
-orar de funcţionare pentru studenţii în practică
şi voluntari.

20
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Istoric al agenţiei -când/cum a luat fiinţă?


Scopul agenţiei -scop; - Înţelegerea raporturilor
-obiective; dintre scop, obiective,
-misiune; politici, strategii şi practicii
în acordarea serviciilor.
-viziune;
-strategii-politici;
-problemele sociale cărora le răspunde.
Grup ţintă -categoriile de beneficiari pe care agenţia le - Observarea particularităţi-
deserveşte; lor populaţiei deservite
-structura clienţilor (provenienţă, vârstă, sex, (culturale, sociale etc.).
- Observarea diferitelor
tipul de patologie socială, apartenenţă socio-
categorii ale populaţiei.
profesională, mediu cultural, nevoi speciale
etc.);
-categoriile de nevoi cărora încearcă să le
răspundă (referire-mediere, asistenţă medi-
cală, îngrijire, adăpost, haine, alimente, şcola-
rizare, loc de muncă, integrare, reintegrare
socială etc.);
-aprecieri privind nivelul de satisfacere a
nevoilor clienţilor;
-aşteptările populaţiei beneficiare.
Serviciile oferite de -natura serviciilor (ajutor, protecţie, susţinere, - Cunoaşterea clară a
agenţie consiliere etc.); serviciilor acordate, precum
-servicii principale şi auxiliare (educative, de şi a gradului de concordanţă
cu scopurile şi obiectivele
recuperare medico-socială, acordarea
propuse.
drepturilor legale, de îngrijire, petrecere a
timpului liber etc.);
-calitatea serviciilor (părerea personalului,
părerea beneficiarilor).
Proiectele agenţiei -denumirea şi scopul lor.
Prestaţiile agenţiei -ajutoare materiale şi financiare.
Politici de resurse -organigrama (schema de personal a agenţiei în - Înţelegerea structurii orga-
umane funcţie de dimensiuni şi structură); nizaţionale, a repartizării
-procedee de angajare; sarcinilor, a proceselor de-
cizionale şi de comunicare,
-sistemul de comunicare;
precum şi a importanţei
-cadrul de perfecţionare/formare continuă; acestora în aprecierea
-fişa postului. eficienţei agenţiei.
- Înţelegerea atribuţiilor
asistentului social în echipa
de lucru.
Situare, condiţii -gradul de accesibilitate al instituţiei în raport - Înţelegerea corelaţiilor
materiale cu categoriile de beneficiari deservite dintre condiţiile materiale,
(Beneficiarul poate ajunge uşor la această administrarea acestora şi
succesele/insuccesele
instituţie? Există rampe de acces pentru
agenţiei.
persoanele cu dizabilităţi motorii?);

21
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

-starea clădirilor;
-spaţii de care dispune pentru diferite servicii;
-mobilier, echipamente.
Cadrul juridic care -prevederi legislative pe baza cărora oferă - Cunoaşterea legislaţiei din
îi reglementează servicii; sistemul de asistenţă
funcţionarea -standardele de calitate pe care le respectă sau socială.
care ar trebui respectate;
-măsura în care aceste standarde sunt
respectate.
Sursele de finanţare -cine asigură sustenabilitatea financiară? - Înţelegerea importanţei
-surse alternative de finanţare: finanţări administrării eficiente a
europene, private, guvernamentale, sponsori, resurselor financiare,
precum şi a strategiilor de
donatori, cotizaţii etc.;
strângere de fonduri.
-cine administrează bugetul.
Relaţiile agenţiei cu -colaboratori şi parteneri la nivel local, zonal, - Înţelegerea importanţei
alte organizaţii naţional, internaţional. colaborării în
sustenabilitatea agenţiei.
Relaţiile -modalităţi de a intra în relaţie cu populaţia - Cunoaşterea elementelor
personalului cu deservită (primire, aşteptare, relaţii telefonice, pozitive de relaţionare cu
beneficiarii acordarea priorităţilor); clienţii (autodeterminare,
-observarea comportamentelor personalului interes faţă de persoana
faţă de beneficiari (bunăvoinţă, autoritarism, asistată, respect, acceptare,
căldură, discriminare, birocratism etc.). empatie, confidenţialitate
etc.)
Relaţiile agenţiei cu -comunitatea în care este amplasată instituţia - Formarea capacităţii de a
comunitatea (valori dominante, populaţia, caracteristici interpreta sistemic un cadru
geografice, economice etc.); instituţional (delimitarea,
-surse de conflict, tensiuni în comunitate; relaţionarea, comunicarea,
-resurse pe care le poate oferi comunitatea. predispoziţia pentru
schimbare a sistemului
instituţional).
Rolul asistentului -activităţi concrete pe care asistenţii sociali le - Înţelegerea rolului
social desfăşoară în activitatea curentă; asistentului social.
-intermediar, avocat, educator, profesor,
consilier, manager de caz, administrator, agent
al schimbării, broker etc.
Aspecte informale -relaţii informale ale personalului; - Înţelegerea rolului
-relaţii informale personal – beneficiar; aspectelor informale în
-aspecte motivaţionale; stimularea sau frânarea
-atmosfera de lucru; activităţilor din instituţie.
-gradul de satisfacţie a personalului şi a - Determinarea abaterilor de
beneficiarilor. la cadrele formale.
Metodologia -cum ajung beneficiarii în cadrul instituţiei? - Cunoaşterea şi înţelegerea
-cum se desfăşoară primul contact? metodologiei de lucru într-o
-cum sunt luate informaţiile? agenţie.
-ce tipuri de instrumente sunt folosite?
-cum se structurează intervenţia?)
1. Instrumente folosite -se vor prezenta pe cât posibil copii ale -Cunoaşterea instrumentelor

22
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

de asistentul social acestora, anchete sociale, rapoarte, planuri de utilizate de asistenţii sociali.
intervenţie, contracte de asistare necompletate
cu datele personale ale beneficiarilor.
Analiza SWOT a -puncte forte; - Dezvoltarea capacităţii de
agenţiei -puncte slabe; analiză.
-oportunităţi;
-ameninţări.
Dificultăţi, -care sunt problemele majore din punct de - Dezvoltarea capacităţii de
obstacole, vedere al instituţiei şi al beneficiarilor? a problematiza, de a
constrângeri -de ce credeţi că există aceste probleme identifica relaţii cauzale, de
(identificaţi şi alţi factori decât cei care ţin a soluţiona.
direct de instituţie)?
-apreciaţi posibilităţile de schimbare.
2. Observaţii, opinii şi -aspecte pozitive identificate; - Dezvoltarea capacităţilor
concluzii personale -aspecte negative identificate; creative.
-impresii în urma vizitei;
-se pot insera propuneri, alte observaţii
personale şi care ar aduce un plus valoare
raportului de practica.
JURNAL AL ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ

I. Date de identificare:

Numele agenţiei de practică: _____________________________________________________


Numele studentului: _______________________________ Anul de studiu ______ Grupa ____
Numele profesorului coordonator: _________________________________________________
Numele supervizorului din agenţia de practică: _______________________________________
Durata activităţii de practică: începută la ______________ şi finalizată la __________________

II. Jurnal zilnic:

Data:
Obiectivele zilei:
Locaţia:
Descrierea principalelor activităţi realizate:
Descrierea metodelor şi tehnicilor utilizate:
Descrierea abilităţilor şi deprinderilor utilizate:
Baza teoretică folosită:
Descrierea relaţiilor cu personalul angajat şi/sau colegii:
Contacte realizate în această zi:
Dificultăţi întâmpinate:
Strategii de înlăturare a dificultăţilor pe viitor:
Lucruri noi învăţate:

23
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Strategii de aplicare a celor învăţate:


Aspecte plăcute ale zilei:
Aspecte neplăcute ale zilei:
Descrierea condiţiilor de practică oferite de agenţie:
Aspecte ce se cer îmbunătăţite:
Rezultatele obţinute:
Concluzii:
Sugestii:

* Unde este cazul se vor întocmi: prezentarea studiilor de caz; prezentarea modului de efectuare
şi întocmire a anchetei sociale; descrierea paşilor parcurşi în realizarea unei intervenţii asupra
unui caz; prezentarea strategiei de strângere de fonduri; prezentarea ghidului de interviu utilizat
etc.

CENTRALIZATOR PENTRU
EVIDENŢA PRACTICII DE SPECIALITATE

Prin prezenta certificăm efectuarea activităţii de Practică de specialitate de către studentul/a


_________________________________________________________________________

în cadrul organizaţiilor şi instituţiilor mai jos menţionate. Precizăm că evaluările semestriale au


fost realizate de către partenerul de practică, iar criteriile utilizate au fost: încadrarea în
programul stabilit de organizaţie, modul de relaţionare cu personalul şi cu beneficiarii
activităţilor, însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice, prezenţa studentului la practică.

Anul universitar _______________ Sem. _____ Anul universitar _______________ Sem. _____
Agenţia
Anul de practică
Anul universitar
universitar ________________________
_______________
_______________ Sem. _____
Sem. _____ Agenţia de practică ________________________
________________________________________
Agenţia
Agenţia de
de practică
practică ________________________
________________________ ________________________________________
Domeniul activităţii _______________________
________________________________________
________________________________________ Domeniul activităţii _______________________
______________________________________
Domeniul
Domeniul activităţii
activităţii _______________________
_______________________ ______________________________________
______________________________________
______________________________________
Nr. Ore ____________Calificativul acordat _____ Nr. Ore ____________Calificativul acordat _____
Nr. Ore
Nr. Ore ____________Calificativul
____________Calificativul acordat
acordat _____
_____
Data L.S. Data L.S.
Data
Data L.S.
L.S.

Data emiterii L.S.


* Se vor utiliza următoarele calificative:
S (satisfăcător); B (bine); FB (foarte bine).

24
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Capitolul 2
OBIECTIVE, SARCINI ŞI EVALUAREA
ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ

2.1. Introducere
2.2. Obiective şi metode privind desfăşurarea activităţii de practică
2.3. Aspecte privind practica voluntară
2.4. Sarcini orientative privind activităţile practice
2.5. Idei pentru activitatea de practică din cadrul agenţiilor
2.6. Evaluarea activităţii de practică a studenţilor

2.1. Introducere

Această parte a lucrării îşi propune o prezentare coerentă a ceea ce Secţia de Asistenţă Socială
solicită studenţilor în activitatea de practică în acord cu planul de învăţământ existent.
Vor fi descrise într-o formă organizată obiective, metode şi sarcini concrete pentru
fiecare din cei trei ani de studiu.
Facem de la început precizarea că aceste sarcini ale studenţilor vor fi adaptate
specificului locului de practică în care sunt repartizaţi (nu se vor realiza activităţi potrivit legii
272 din 2004 într-o instituţie de protecţie a persoanelor vârstnice). De asemenea, profesorul
coordonator de practică va putea lua în considerare şi alte activităţi specifice asistenţei sociale
care este posibil să nu fie indicate în acest capitol.
Autorii acestei lucrări mulţumesc pe această cale colegilor care ne-au oferit în baza
cursurilor pe care le susţin, exemple de sarcini pentru activitatea de practică.
Amintim aici colaborarea şi suportul oferit de:

Prof.dr. Ana Muntean,


Conf.dr. Teodor Mircea Alexiu,
Conf.dr. Adrian Jinaru,
Conf.dr. Alexandru Neagoe,
Asist.dr. Patricia Runcan,
Drd. Eugen Bucur.

Capitolul este structurat în două părţi, începând cu descrierea obiectivelor şi metodelor activităţii
de practică şi culminând cu enumerarea sarcinilor concrete pentru fiecare din cei trei ani de
studiu.

25
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

2.2. Obiective şi metode privind desfăşurarea activităţii de practică

Planul de învăţământ prevede trei tipuri de practică pentru studenţii secţiei de Asistenţă Socială:
vizitarea asistată a instituţiilor de asistenţă socială, practica de specialitate şi practica
voluntară.
Specificul activităţilor de vizitare asistată a instituţiilor de asistenţă socială şi practică
de specialitate este prezentat prin intermediul obiectivelor, metodelor şi tehnicilor de mai jos.

- ANUL I –

VIZITAREA ASISTATĂ A INSTITUŢIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Vizitarea asistată fundamentează însuşirea de cunoştinţe privind funcţionarea organizaţiilor


şi instituţiilor de asistenţă socială. Familiarizarea studentului cu practica profesiei de asistent
social începe cu vizitarea agenţiilor furnizoare de servicii sociale, ocazie cu care, pe baza
modelelor prezentate, studentul îşi structurează cunoştinţe fundamentale privind misiunea,
obiectivele, categoriile de beneficiari, tipurile de servicii existente în comunitate şi modalitatea
de funcţionare a acestora.

Obiective:
În urma parcurgerii acestei discipline, studentul:
O1 – va cunoaşte reţeaua de servicii sociale disponibile categoriilor dezavantajate din
comunitatea locală;
O2 – va cunoaşte şi enumera principalele categorii dezavantajate deservite de reţeaua de servicii
sociale;
O3 – va exemplifica furnizori ai unui anumit tip de serviciu social;
O4 – va opera cu concepte fundamentale, specifice asistenţei sociale;
O5 – va clasifica principalele categorii de furnizori de servicii, în funcţie de apartenenţa acestora
la diferite sectoare;
O6 – va cunoaşte obiectivele şi activităţile agenţiilor de practică vizitate.

Metode şi tehnici utilizate:


1. Cunoscând Codul Etic al profesiei de asistent social, studentul va observa în ce măsură
valorile, principiile şi standardele etice direcţionează activitatea de asistenţă din agenţia
vizitată.
2. Studentul va lua la cunoştinţă misiunea şi specificul agenţiei.
3. Studentul se va documenta cu privire la modul de funcţionare a agenţiei. Sursele utilizate
vor fi în principal discuţiile cu reprezentantul acesteia, dar şi materiale colectate de către
student, consultarea surselor on-line, precum şi alte surse viabile, la care studentul are
acces.
4. Materialul de practică va fi redactat sub forma jurnalului de practică, în care studentul va
consemna punctual modul de îndeplinire al obiectivelor şi va opinia în legătură cu
formarea dobândită în perioada de practică.

26
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

PRACTICA DE SPECIALITATE

Practica de specialitate fundamentează însuşirea elementelor de teorie a practicii de către


studenţi şi iniţiază procesul de construire a abilităţilor de lucru în domeniul social, fiind
„premergătoare” celorlalte forme de instruire practică. Familiarizarea studentului cu
dimensiunile practice ale profesiei de asistent social se realizează în cadrul orelor de practică de
specialitate, urmând ca expresia concretă a cunoştinţelor asimilate să fie transpusă în deprinderi
de lucru, care vor fi construite la locul de practică.

Obiective:
În urma parcurgerii acestei discipline, studentul:
O1 – va cunoaşte setul de valori, cunoştinţe şi deprinderi specifice profesiei de asistent social şi
le va identifica la nivelul agenţiei vizitate;
O2 – va identifica atributele calitative necesare şi specifice asistentului social profesionist şi va
înţelege importanţa lor în intervenţia cu beneficiarii;
O3 – va descrie rolul asistentului social în agenţia vizitată şi locul acestuia în cadrul echipei
pluridisciplinare;
O4 – va descrie principalele probleme sociale cu care se confruntă o anumită categorie de
beneficiari;
O5 – va înţelege modul în care se construieşte relaţia dintre asistent şi sistemul client;
O6 – va dezvolta abilităţi de redactare a materialului de practică, folosind limbajul de
specialitate asimilat.

Metode şi tehnici utilizate:


1. Prin intermediul observaţiei şi conversaţiei, studentul va consemna principalele aspecte
sesizate la vizitarea instituţiilor de asistenţă socială şi le va pune în dezbatere la întâlnirile
aferente practicii de specialitate.
2. Studentul se va documenta, utilizând diferite resurse bibliografice (recomandate de către
profesorul coordonator sau identificate de către el) pentru abordarea tematicilor anunţate de
către profesorul coordonator pentru următoarea întâlnire.
3. Prin intermediul observaţiei participative, studentul va încerca să clarifice, atât pentru sine,
cât şi pentru colegii săi, eventualele nelămuriri apărute pe parcursul întâlnirilor precedente.
4. Materialul de practică va fi redactat sub forma jurnalului de practică, în care studentul va
consemna punctual modul de îndeplinire a obiectivelor şi va opinia în legătură cu formarea
dobândită în perioada de practică.

- ANUL II -

PRACTICA DE SPECIALITATE

În cadrul practicii de specialitate din anul al II-lea, studentul va aplica deprinderi,


cunoştinţe, şi abilităţi specifice profesiei, în cadrul agenţiei de practică la care a fost repartizat.
În cadrul primului semestru, studentul se va concentra pe înţelegerea principalelor probleme cu
care se confruntă categoria de beneficiari deservită de agenţie, va asista la un proces de

27
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

intervenţie iniţiat, coordonat şi derulat de asistentul social, urmând ca în cel de-al doilea
semestru, studentul să-şi dezvolte abilităţile de proiectare a unei intervenţii şi de susţinere a
interacţiunii cu beneficiarul.

Obiective:
În urma parcurgerii acestei discipline, la finalul anului al II-lea, studentul:
O1 – va înţelege problematica specifică beneficiarilor agenţiei, strategia şi metodele prin care
agenţia răspunde nevoilor acestora;
O2 – va descrie metodele şi tehnicile utilizate de asistentul social în elaborarea şi implementarea
intervenţiei cu beneficiarii agenţiei;
O3 – va dezvolta şi utiliza, într-o situaţie dată, abilităţi de contactare iniţială a beneficiarului, de
intervievare, de strângere de date şi de evaluare a beneficiarului „în situaţie”;
O4 – va elabora un plan specific de intervenţie individuală, pe baza evaluării realizate;
O5 – va parcurge etapele intervenţiei proiectate, folosind metodele şi tehnicile asimilate, sub
îndrumarea supervizorului de practică;
O6 – va evalua critic rezultatele intervenţiei pe care a proiectat-o şi derulat-o;
O7 – va participa la activităţile specifice de intervenţie socială, dar şi la cele administrative care
se desfăşoară în cadrul agenţiei de practică;
O8 – va dezvolta abilităţi de redactare a materialului de practică, folosind limbajul de
specialitate asimilat.

Metode şi tehnici utilizate:


1. Participând la activitatea agenţiei şi informându-se asupra viziunii şi misiunii acesteia,
studentul se va raporta critic la modul în care serviciile răspund nevoilor concrete ale
beneficiarilor.
2. Utilizând cunoştinţele dobândite şi metoda studiului de caz, studentul va observa specificul
clienţilor agenţiei.
3. Discuţiile cu supervizorul de practică şi participarea la activităţile agenţiei vor clarifica
aplicabilitatea practică a bazei teoretice a asistenţei sociale.
4. Raportându-se la elementele de teorie a practicii, studentul va observa calitatea interacţiunii
asistenţilor sociali cu clienţii agenţiei şi va consemna importanţa atributelor personale şi
profesionale.
5. Prin observaţie directă şi indirectă, participarea la activităţi şi discuţii cu personalul
specializat al agenţiei, studentul va înţelege procesualitatea relaţiei de ajutorare şi importanţa
construirii unei relaţii profesionale de parteneriat împreună cu beneficiarul.
6. Studentul va observa şi nota deprinderile şi cunoştinţele cu care asistentul social operează.
7. Raportându-se la metodele şi tehnicile cunoscute prin intermediul cursurilor, seminariilor şi
orelor de instruire practică, studentul va consemna ponderea lor în activităţile promovate de
instituţie şi se va informa asupra instrumentelor şi tehnicilor specifice de lucru (de ex.
documentarea, convorbirea telefonică, interviul, genograma, ecomapa etc.).
8. Studentul va aprofunda instrumentele de evaluare şi intervenţie, specifice agenţiei de
practică (fişe de evaluare a cazului, planuri de intervenţie etc.), cu menţinerea strictă a
confidenţialităţii asupra datelor furnizate.
9. Rapoartele psiho-sociale, rapoartele de întrevedere, raportul de închidere a cazului sunt
câteva din instrumentele de evaluare a situaţiei beneficiarului, care, coroborate cu discuţiile cu

28
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

beneficiarul şi supervizorul de practică sau asistentul social responsabil de caz, pot constitui
baza deprinderii de a construi un plan specific de intervenţie.
10. Iniţierea de contacte cu clienţii se va face sub îndrumarea supervizorului de practică sau sub
asistenţa responsabilului de caz.
11. Selectarea, organizarea şi sistematizarea informaţiilor obţinute după etapele de intervievare
şi culegere de date se vor realiza prin redactarea evaluării complexe.
12. Studentul va transpune în practică informaţiile teoretice dobândite şi va accepta modelarea
pozitivă a acţiunilor sale din partea supervizorului, astfel încât să relaţioneze eficient cu clienţii.
13. Supervizorul de practică va aloca studentului un caz de intervenţie de scurtă durată pentru ca
studentul să aibă posibilitatea parcurgerii etapelor unui proces de asistare.
14. Studentul va ilustra intervenţia sa în cadrul studiului de caz pe care îl va prezenta.
15. Lucrând în echipă, studentul va fi asistat în parcurgerea etapelor necesare unei intervenţii de
scurtă durată.
16. Studentul va analiza rezultatele obţinute în urma intervenţiei şi opinia critic asupra gradului
de succes al acesteia.
17. Materialul de practică va fi redactat sub forma jurnalului de practică în care studentul va
consemna punctual modul de îndeplinire a obiectivelor şi va analiza progresele obţinute în
formarea profesională dobândită în perioada de practică.

- ANUL III -

PRACTICA DE SPECIALITATE

În cadrul practicii de specialitate din anul al III-lea, studentul va urmări să-şi dezvolte o
perspectivă mai complexă asupra sistemului contemporan de servicii sociale. Această
perspectivă va subordona înţelegerea critică a modului în care funcţionează agenţia de practică
la care studentul a fost repartizat, precum şi altele similare din comunitate, evaluarea
comprehensivă a serviciilor existente pentru o anumită categorie de beneficiari şi identificarea
modalităţilor de îmbunătăţire a reţelei existente de servicii.

Obiective:
În urma parcurgerii acestei discipline, la finalul anului al III-lea, studentul:
O1 – va realiza o analiză/evaluare critică a funcţionării agenţiei de practică;
O2 – va identifica problemele şi dificultăţile cu care se confruntă funcţionarea reţelei de servicii
sociale existente la nivelul comunităţii;
O3 – va enunţa şi proiecta modalităţi de îmbunătăţire a funcţionării serviciilor sociale existente
pe piaţă;
O4 – va proiecta şi implementa un studiu cu privire la analiza nevoilor unei anumite categorii de
beneficiari;
O5 – va identifica/proiecta categorii de servicii care să răspundă într-o mai mare măsură
nevoilor sociale evaluate;
O6 – va integra, în cadrul studiului/proiectului aspecte etice ale profesiei de asistent social.

29
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Metode şi tehnici utilizate:


1. Una din metodele cunoscute de evaluare a organizaţiilor este analiza SWOT, care le este
prezentată studenţilor în cadrul orelor de instruire practică. Evaluarea critică a funcţionării
agenţiei de practică va fi redactată în limbaj de specialitate.
2. Cunoscând baza ştiinţifică a asistenţei sociale şi selectând teoriile adecvate, coroborându-le
cu experienţa practică, studentul va dobândi competenţe rezolutive în cadrul agenţiei de practică.
3. Munca în echipă şi supervizarea constituie feed-back-uri importante prin intermediul cărora
studentul îşi va ajusta activitatea.
4. Studenţii îşi vor consolida deprinderile dobândite în anii anteriori şi îşi vor extinde
capacităţile acţionale şi analitice, incluzându-le în partea teoretică şi în special cea de
metodologie din lucrarea de licenţă.
5. Experienţa practică şi capacitatea sintetic-evaluativă a studenţilor, construită şi exersată în
anii anteriori, le vor permite să proiecteze, iniţieze şi deruleze studii, prognoze şi să se implice în
scrierea şi implementarea de proiecte social-comunitare, în derularea programelor agenţiei de
practică.
6. Studentul va identifica vulnerabilităţile şi ameninţările care îngreunează sau pot îngreuna în
viitor activitatea agenţiei. Folosind punctele tari şi oportunităţile de dezvoltare ale acesteia,
studentul va concepe o strategie de mobilizare a resurselor proprii agenţiei sau comunităţii, prin
care să amelioreze vulnerabilităţile şi să prevină concretizarea elementelor care ameninţă buna
funcţionare a acesteia.
7. Dacă studentul are o preocupare pentru un domeniu anume al asistenţei sociale, acesta poate
solicita sprijinul supervizorului şi profesorului coordonator de practică, în vederea efectuării de
studii/analize.

2.3. Aspecte privind practica voluntară

Planul de învăţământ al Secţiei de Asistenţă Socială include şi disciplina practică voluntară.


Aceasta urmăreşte dezvoltarea unui spirit civic-comunitar, responsabil şi voluntar în rândul
studenţilor la Asistenţă Socială. Studenţii au posibilitatea aprofundării unui domeniu de interes,
îmbogăţirii experienţei practice şi exprimării opţiunii personale pentru locul în care îşi vor
desfăşura practica voluntariat.
Voluntariatul este încurajat atât în România, cât şi la nivel internaţional, Comisia
Europeană declarând anul 2011 Anul Voluntariatului. Catedra noastră încurajează implicarea
studenţilor în activităţi de voluntariat la nivelul agenţiilor cu care deja există o convenţie de
colaborare sau care doreşte să ne fie colaborator. Din experienţa noastră de până acum, studenţii
au apreciat această posibilitate de a se implica în cadrul unor activităţi voluntare atât pentru
dezvoltarea sau crearea unor abilităţi utile vieţii lor profesionale, cât şi personale. În mare parte,
sarcinile acestei forme de practică vor fi stabilite de agenţia în cauză împreună cu studentul,
existând însă o concordanţă cu obiectivele corespunzătoare anului său de studiu.
A accesa modelele propuse de specialişti în ceea ce priveşte asistenţa socială, a fi la
curent cu ultimele noutăţi în domeniu, a avea un profesionist care să te supervizeze în acţiunile
întreprinse considerăm că este o provocare constructivă pentru un student, de aceea încurajăm
atât studenţii, cât şi agenţiile de practică să aibă în vedere această oportunitate.

30
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Obiectivele ce urmează a fi atinse de către studenţi pe parcursul stagiului de practică


voluntară sunt:
Pentru anul I:
- Să aprofundeze cunoştinţele referitoare la locul de practică, specificul problematicii clientului
şi rolul asistentului social în respectiva agenţie.
- Să conştientizeze şi sensibilizeze agenţia, prin seriozitatea şi cunoştinţele sale, asupra
importanţei angajării de personal calificat în domeniu.
- Să participe la acţiuni de sensibilizare comunitară faţă de problemele specifice agenţiei dacă
perioada de practică corespunde agendei de lucru a acesteia.
- Să demonstreze abilităţi empatice de lucru cu clienţii, preocupare şi responsabilitate pentru
fiecare acţiune a sa în cadrul agenţiei.
- Să conştientizeze caracterul umanist-social al profesiei de asistenţă socială şi să se
familiarizeze cu valorile, principiile şi normele specifice Codului Etic.
- Să identifice reţeaua de servicii care se adresează problematicii clienţilor agenţiei.
- Să dezvolte abilităţi de redactare a materialului de practică folosind limbajul de specialitate
asimilat.
Pentru anul II:
- Să aprofundeze cunoştinţele referitoare la scopul, filosofia şi funcţionarea respectivei agenţii în
context comunitar şi naţional.
- Să participe la acţiuni de sensibilizare comunitară faţă de problemele specifice agenţiei, dacă
perioada de practică corespunde agendei de lucru în această direcţie.
- Să utilizeze metodele de intervenţie învăţate şi să contureze planuri de intervenţie
individualizată, să înţeleagă importanţa supervizării la locul de practică.
- Să realizeze anchete sociale, folosind informaţii culese prin intermediul tehnicilor învăţate.
- Să dezvolte abilităţi de înregistrare a informaţiilor şi redactare a materialului de practică,
folosind limbajul de specialitate asimilat.
- Să realizeze studii de caz care să ilustreze specificul clienţilor şi intervenţiilor agenţiei.
Principiile europene ale voluntariatului subliniază faptul că voluntariatul este o
componentă fundamentală a societăţii civile; voluntariatul însufleţeşte cele mai nobile aspiraţii
ale omenirii (pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele);
voluntariatul reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor şi transformă în acţiune
declaraţia Naţiunilor Unite conform căreia „Noi oamenii” avem puterea de a schimba lumea.

Pe baza obiectivelor practicii de specialitate şi ale practicii voluntare, vom prezenta în paginile
care urmează sarcini concrete pentru studenţii noştri din cei trei ani de studiu de la specializarea
asistenţă socială.

2.4. Sarcini orientative privind activităţile practice ale studenţilor

Aceste sarcini de practică ale studenţilor se vor adapta specificului activităților din agenţia de
practică în care studentul este repartizat pentru stagiul de practică.

2.4.1. Sarcini pentru activitatea de practică la anul I:

- Să afle/descopere informaţii privind istoricul instituţiei/organizaţiei vizitate. (3 puncte)

31
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

- Să identifice alte instituţii/organizaţii care oferă servicii sociale asemănătoare unor alte
categorii de beneficiari sau servicii sociale diferite aceleiaşi categorii de beneficiari. (5 puncte)
- Să cunoască principalele documente legislative privind politica socială din domeniul protecţiei
beneficiarilor instituţiei/ agenţiei vizitate. (10 puncte)
- Să poată nominaliza instituţii/agenţii care oferă servicii sociale principalelor categorii de
beneficiari ai asistenţei sociale: persoane sărace, copii în situaţie de risc, persoane cu dizabilităţi,
persoane vârstnice etc. (2 puncte)
- Să identifice corect tipul de furnizor de servicii sociale vizitat (public sau privat) şi finanţatorul
/finanţatorii principal/principali al/ai acestuia. (3 puncte)
- Să prezinte/descrie modul în care instituţiile/organizaţiile vizitate acţionează în reţea (dacă este
cazul). (3 puncte)
- Să enunţe o metodă de intervenţie cu beneficiarii utilizată de către o agenţie vizitată şi să o
prezinte (detalierea) acesteia. (10 puncte)
- Să elaboreze propuneri cu privire la înfiinţarea de noi servicii sociale la nivel local şi motivarea
acestora. (8 puncte)
- Să realizeze o comparaţie între două agenţii de practică vizitate ce vizează acelaşi tip de clienţi,
având în vedere punctele comune şi diferenţele dintre acestea. (10 puncte)
- Să identifice eventualele deficienţe în rândul agenţiilor vizitate. (6 puncte)
- Să observe diferitele categorii ale populaţiei deservite şi a particularităţilor acesteia (culturale,
sociale, religioase, economice etc.) la nivelul agenţiilor vizitate şi să prezinte nevoile specifice
ale acestora, cărora instituţia le răspunde. (10 puncte)
- Să identifice şi să descrie atribuţiile şi rolul asistentului social în cadrul echipei de lucru din
agenţia vizitată. (10 puncte)
- Să elaboreze o hartă a reţelei de agenţii vizitate, în care să fie specificate detalii cu privire la
categoriile de beneficiari, serviciile oferite acestora şi scopul fiecărei agenţii. (8 puncte)
- Pe baza observaţiei şi a conversaţiei cu asistentul social, să identifice la nivelul fiecărei agenţii
vizitate deprinderile utilizate de asistentul social în munca cu clienţii. (5 puncte)
- Să descrie principalele probleme sociale cu care se confruntă o anumită categorie de
beneficiari. (4 puncte)
- Vizitarea unor instituţii de genul DGASPC şi centre coordonate de DGASPC, grădiniţe sociale,
centre afterschool, centre pentru adolescenţi, centre pentru persoane fără adăpost, instituţii sau
ONG-uri axate pe prevenirea violenţei domestice, centre pentru vârstnici, instituţii pentru copii
cu tulburări de învăţare şi tulburări senzoriale, instituţii pentru adulţi cu deficienţe senzoriale,
depistarea, monitorizarea şi evaluarea consumatorilor cu risc. (1 punct)

2.4.2. Sarcini pentru activitatea de practică la anul II:

- Să identifice un aspect problematic/interesant în funcţionarea agenţiei de practică (în vederea


aprofundării lui prin cercetare) şi să elaboreze o schiţă a proiectului de cercetare (temă,
obiective, subiecţi). (10 puncte)
- Să enunţe o metodă de intervenţie de grup cu beneficiarii utilizată de către o agenţie vizitată şi
prezentarea (detalierea) acesteia. (5 puncte)
- Să analizeze şi să descrie modul de lucru (metodologiei) al echipei multidisciplinare de la
agenţia de practică. (4 puncte)

32
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

- Să cunoască organigrama protecţiei copilului (naţional, local, particularizat la un serviciu; de


ex. familie de plasament). (3 puncte)
- Să participe la o întâlnire cu un reprezentant al sistemului de protecţie a copilului şi să stea de
vorbă despre campaniile educative la nivel local. (3 puncte)
- Să vizioneze filme documentare. (5 puncte)
- Participarea pe cât posibil la etapele managementului de caz (prin discuţii cu medici, psihologi,
jurişti specializaţi în diagnosticul şi tratamentul consumatorilor cu risc) şi la punerea în practică
unui plan personalizat de intervenţie (să observe şi să descrie modul de aplicare a
managementului de caz, să identifice etapele). (10 puncte)
- Realizarea, respectiv participarea la realizarea unor anchete sociale în cazul consumatorilor cu
risc. (5 puncte)
- Să întocmească un Plan de Servicii. (5 puncte)
- Să întocmească un Plan Individualizat de Protecţie. (5 puncte)
- Să întocmească un Plan de Recuperare. (5 puncte)
- Să întocmească un Plan de Intervenţie Specifică. (5 puncte)
- Să întocmească un Plan Personalizat de Intervenţie. (5 puncte)
- Să cunoască modelele teoretice şi practice de intervenţie şi să poată explica legătura dintre
teorii şi metodele de intervenţie în cazul lucrului cu infractorii şi să fie capabili să interpreteze
individualizarea intervenţiilor. (5 puncte)
- Să participe în mod nemijlocit la programele de prevenire a infracţionalităţii şi să realizeze cel
puţin un proiect care să aibă la bază o justificare identificată în mod direct la locul de practică.
(10 puncte)
- Să identifice principalele elemente de drept şi legislaţie, care se regăsesc în activitatea agenţiei
de practică. (7 puncte)
- Să înveţe modalităţile de identificare şi aplicare a normelor legale, aplicabile în cazurile
incidente agenţiei de practică. (5 puncte)
- Să înveţe să interpreteze principalele norme metodologice care stau la baza funcţionării
instituţiei de practică şi care sunt aplicabile beneficiarilor acesteia. (5 puncte)
- Să identifice principalele instrumente de lucru – formulare, care se utilizează în activitatea cu
beneficiarii, care rezultă din textele de lege. (3 puncte)
- Implicarea în activităţi administrative, de strângere de fonduri, diverse campanii de
promovare/sensibilizare. (10 puncte)
- Participarea la interviuri, strângerea de informaţii. (5 puncte)
- Participarea la un training. (10 puncte)
- Să observe şi să descrie elemente ale comunicării nonverbale utilizate de asistentul social de la
locul de practică în interacţiunea cu beneficiarii. (5 puncte)
- Să utilizeze/testeze la locul de practică formulări verbale care eficientizează relaţia cu
beneficiarul. (3 puncte)
- Să realizeze și să înţeleagă un inventar cu documentele scrise utilizate la locul de practică. (7
puncte)
- Să testeze în interacţiunea cu beneficiarii următoarele: contactul vizual; utilizarea răspunsurilor
empatice; capacitatea de a formula întrebări închise, deschise, directe; dificultăţile/barierele de
comunicare; elemente ale comunicării paraverbale; zâmbetul, etc. (5 puncte)
- Să observe elemente specifice comunicării în activitatea unei echipe pluridisciplinare. (3
puncte)

33
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

- Să elaboreze argumentaţia unei intervenţii de atenţionare şi preîntâmpinare în situaţia unui


vârstnic rămas singur, posesor de proprietate domiciliară şi confruntat cu probleme de sănătate şi
de plasament, dificultăţi financiare şi de autoîntreţinere căruia i se expun propuneri chipurile
„avantajoase” din partea unor „binevoitori” dispuşi să-l ia în întreţinere pe baza unui „contract”
prezumtiv oneros. (5 puncte)
- Să întocmească un studiu de caz pe seama unei persoane de condiţie socialmente neintegrată,
discriminată, marginalizată şi/sau exclusă, un document ce stabileşte factorii individuali şi de
apreciere colectivă ce intră în joc, evaluându-i şi ierarhizându-i din unghiul însemnătăţii şi
efectelor lor. (10 puncte)
- Să redacteze, în situaţia prezumtivă a unei situaţii critice de decizie între păstrarea regimului
familial şi internarea într-o instituţie de îngrijire/asistenţă, argumentele pro şi contra în raport cu
fiecare dintre opţiunile susceptibile de a fi adoptate de către client şi/sau cercul familial/tutelar
căruia îi aparţine. (7 puncte)
- Dacă şi atunci când are prilejul, pe baza unui model de interviu sau chestionar preelaborat
(conţinând întrebări legate de existenţa sa cotidiană, opinia relativă la informaţiile dobândite pe
diverse căi, felul relaţionărilor curente ş.a.), să întocmească o fişă de apreciere privind gradul în
care o persoană frecventând un centru de zi sau una instituţionalizată se adaptează sau nu noilor
împrejurări rezidenţiale. (5 puncte)
- Să realizeze un studiu de caz pe seama unui minor delincvent (sau prezentând potenţial
acţional antisocial), studiu în care să analizeze şi evalueze factorii de mediu (familiali, amiciţiali,
influenţe mediatice etc.) ce intervin în articularea comportamentului antisocial, de asemenea, să
elaboreze un mini-proiect de intervenţie conţinând măsuri corective. (10 puncte)
- Să cunoască cadrul general privind politicile sociale aplicate în domeniul în care se efectuează
practica. (4 puncte)
- Să se familiarizeze cu prevederile specifice, cu obiectivele şi cerinţele politicilor sociale care
urmăresc îmbunătăţirea situaţiei în care se află beneficiarii serviciilor de asistenţă socială. (4
puncte)
- Să observe particularităţile locale şi prevederile politicilor sociale elaborate la nivel local. (3
puncte)
- Să schiţeze un proiect referitor la o campanie de informare cu privire la drepturile
omului/participaţi la implementarea unei campanii de informare cu privire la drepturile omului.
(10 puncte)
- Să realizeze o hartă a drepturilor ce le sunt protejate/încălcate (atât de către personal, cât şi de
către cei din comunitate) persoanelor aflate în dificultate (clienţilor) din agenţia de practică. (7
puncte)
- Să realizeze un pliant de informare cu privire la drepturile omului. (5 puncte)
- Să elaboreze o iniţiativă/strategie de advocacy la nivelul comunităţii pentru promovarea
drepturilor omului. (10 puncte)
- Să iniţieze şi să implementeze un model de informare a elevilor în şcoli prin organizarea
seminariilor de informare promovate de către studenţii aflaţi în practică. (10 puncte)
- Să elaboreze o bază de date cu mass media locală. (7 puncte)
- Să elaboreze o bază de date cu ONG-urile ce au acelaşi profil de activitate la nivel
local/regional/naţional. (8 puncte)
- Să elaboreze o bază de date cu posibile instituţii ce pot alcătui reţeaua de suport/parteneri în
realizarea unor activităţi de prevenire/intervenţie la nivelul comunităţii. (8 puncte)

34
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

- Să elaboreze o propunere de colaborare unei alte agenţii pe baza unui proiect ce urmează a fi
implementat de către agenţia de practică. (5 puncte)
- Să elaboreze un ghid de interviu pentru specificul categoriei de beneficiari din agenţia de
practică şi faceţi o inventariere a tehnicilor de intervievare utilizate. (8 puncte)
- Să observe şi să exemplifice abilităţile şi aptitudinile utilizate de asistentul social în procesul de
intervenţie al unui client. (5 puncte)
- Să realizeze o bază de date cu posibili finanţatori/sponsori. (8 puncte)
- Să realizeze o strategie privind campania 2 %.(7 puncte)
- Să conceapă un plan de reintegrare socio-profesională pentru un anumit client din cadrul
agenţiei. (5 puncte)
- Să sumarizeze paşii parcurşi în cadrul unui proces de intervenţie în cazul unui client al
agenţiei. (5 puncte)
- Să cunoască şi să înţeleagă cum se evaluează starea de sănătate mentală a beneficiarilor. (5
puncte)
- Să poată exemplifica comportamente specifice ale persoanelor aflate în situaţie de criză. (5
puncte)
- Să observe şi să explice influenţa disfuncţiilor familiale asupra comportamentelor copiilor. (8
puncte)
- Să înţeleagă şi să exemplifice situaţiile de neglijare şi abuz asupra copilului. (8 puncte)
- Să poată identifica soluţii de intervenţie în cazul persoanelor aflate sub influenţa alcoolului. (5
puncte)
- Să identifice şi să exemplifice metode de siguranţă în activitatea cu beneficiari violenţi. (5
puncte)

2.4.3. Sarcini pentru activitatea de practică la anul III:

- Să identifice problemele sociale ale unei comunităţi. (8 puncte)


- Să poată analiza studiile efectuate de instituţia la care îşi desfăşoară stagiul de practică. (5
puncte)
- Să identifice părţile pozitive şi lipsurile cercetărilor efectuate de instituţia de practică. (5
puncte)
- Să participe sau să încerce să iniţieze studierea unei probleme sociale specifice organizaţiei
unde face practică. (10 puncte)
- Să realizeze o anchetă socială. (5 puncte)
- Să organizeze în scris (să proiecteze) o cercetare socială concretă. (10 puncte)
- Să poată face o analiză documentară a cercetărilor pe o anumită problemă socială. (7 puncte)
- Să identifice obiectivele manageriale ale instituţiei de practică. (2 puncte)
- Să poată realiza organigrama instituţiei de practică. (2 puncte)
- Să identifice fluxurile de comunicare la nivelul departamentelor agenţiei de practică. (3 puncte)
- Să poată realiza un plan de intervenţie personalizat la nivelul unui beneficiar al instituţiei. (5
puncte)
- Să poată descrie managementul unui caz de la nivelul agenţiei de practică. (8 puncte)
- Să poată realiza o analiză comparativă între activitatea unei instituţii de stat şi un ONG. (10
puncte)

35
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

- Scurt istoric al organizaţiei, inventarierea managerilor agenţiei şi o scurtă analiză a


influenţei/impactului stilului managerial asupra evoluţiei ulterioare a agenţiei. (3 puncte)
- O trecere în revistă a principalelor proiecte/programe dezvoltate de către organizaţie şi o scurtă
descriere a obiectivului principal al acestora. (3 puncte)
- Participarea activă la proiectele de prevenţie primară şi secundară în cazul consumatorilor cu
risc de psihotrope (de ex. realizarea şi distribuirea de materiale informative). (10 puncte)
- Implicarea în etapele fundamentale ale unui proces de intervenţie. (7 puncte)
- Realizarea unei cercetări complete pe populaţia ţintă/specificul instituţiei. (10 puncte)
- Implicare în activităţi administrative, de strângere de fonduri, diverse campanii, etc. (10
puncte)
- Participarea la un training. (10 puncte)
- Să realizeze un dosar de promovare în media a organizaţiei/proiectului în care este implicat ca
şi student/ă practicant/ă. (10 puncte)
- Să realizeze o prezentare de cel puţin 15 minute unui grup de beneficiari, voluntari, etc. (7
puncte)
- Să rezolve la locul de practică o problemă de organizare administrativă privind circuite,
proceduri, mijloace sau documente, alegând instrumentele de analiză adecvate. (5 puncte)
- Să-şi noteze punctele critice din derularea actelor comunicaţionale de la locul de practică. (3
puncte)
- Să compună şi să redacteze un document original privind îmbunătăţirea serviciilor sociale la
locul de practică prezentând idei, argumente, concluzii. (8 puncte)
- Să procedeze la autoeducarea sistematică a capacităţii de comunicare orală şi în scris, prin
racordarea la standardele redactării diverselor tipuri de documente (rapoarte, analize, studii de
caz etc.), prin respectarea normelor de uzanţă în cursul expunerilor formale sau a schimburilor
informale cu clienţii, colegii, instructorii, partenerii ş.a. (5 puncte)
- Să urmărească şi să noteze (în cadrul unor fişe de observaţie) împrejurările şi forţele care
determină diferenţierile pe grupuri în funcţie de sex, vârstă, rasă ori etnie, sesizând dinamica
intra şi intergrupală, descriind modelele atitudinal-comportamentale tipice pentru respectivele
categorii. (5 puncte)
- Potrivit statutelor şi rolurilor variabile ale persoanelor implicate, să observe şi să-şi noteze
principalele caracteristici, condiţii şi manifestări ale raporturilor plurale stabilite la locul de
practică, să repereze aspectele lor pozitive şi negative, să formuleze minimale propuneri de
îmbunătăţire a respectivelor relaţii (inclusiv în cadrul unei echipe de lucru multidisciplinare). (8
puncte)
- Să identifice cele mai stringente trebuinţe, interese şi aspiraţii (ascunse ori exprese) ale unor
persoane şi/sau grupuri defavorizate socialmente, reperând contextele private sau colective care
le-au îngăduit ocurenţa, să precizeze cele mai oportune mijloace prin care opinia publică,
autorităţile locale sau aşezămintele specializate pot fi informate şi sensibilizate. (8 puncte)
- Pe baza observării directe ori a lecturării documentelor de evidenţă, să sesizeze, identifice şi
descrie tipurile de influenţă socială ce intervin între, pe de o parte, beneficiarul demersului
asistenţial şi, pe de alta, diverşi actori ai mediului său de existenţă (membri ai familiei, rude,
prieteni, colegi, vecini, personalul instituţiei de îngrijire şi ocrotire, alte persoane internate etc.),
totodată, să evalueze forţa lor de impact şi consecinţele antrenate. (7 puncte)
- Să descrie punctele tari şi punctele slabe ale politicilor sociale care vizează domeniul sau
activitatea specifică locului de practică. (7 puncte)

36
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

- Să observe şi să explice dacă obiectivele politicilor sociale sunt sau nu sunt în concordanţă cu
nevoile reale ale beneficiarilor. (5 puncte)
- Să analizeze modul în care instituţia sau organizaţia în ansamblul ei respectă atât litera cât şi
spiritul politicilor sociale în vigoare. (3 puncte)
- Să observe modul în care asistenţii sociali contribuie la îmbunătăţirea politicilor sociale
actuale. (1 puncte)
- Să formuleze câteva sugestii privind îmbunătăţirea politicilor sociale şi să prezinte modul în
care un asistent social poate determina schimbările respective. (5 puncte)
- Să realizeze un plan de îmbunătăţire a serviciilor sociale oferite de instituţia/organizaţia
analizată. (6 puncte)
- Să întocmească o listă a posibilelor activităţi şi demersuri de prevenire adaptate
caracteristicilor clienţilor agenţiei. (6 puncte)
- Să elaboreze o strategie de obţinere a informaţiilor de la alte agenţii cu privire la un anumit
client din cadrul agenţiei. (4 puncte)
- Să realizeze o hartă a limitelor activităţii agenţiei de practică cu privire la categoria de
beneficiari asistată (limite juridice, limite privind resursele, beneficiarii, investigarea cazurilor,
limite privind metodologia de lucru pe caz). (8 puncte)
- Să realizeze o diagnoză a naturii relaţiilor întâlnite în practică atât între asistentul social şi
client, cât şi între asistentul social şi colegi, asistentul social şi comunitatea, client şi comunitate.
- Să ilustreze repertoriul interacţiunilor dintre asistentul social şi un client/familie/grup din
cadrul agenţiei. (5 puncte)
- Să identifice o dilemă etică şi exploraţi implicaţiile acesteia pentru furnizarea de servicii. (5
puncte)
- Să descrie şi să exemplifice pe baza celor întâlnite pe perioada stagiului de practică diferenţele
între confidenţialitatea absolută şi confidenţialitatea relativă. (5 puncte)
- Plecând de la o situaţie conflictuală întâmpinată pe parcursul stagiului de practică, estimaţi
factorii declanşatori ai tensiunilor şi conflictelor; riscurile şi efectele acesteia asupra clientului şi
personalului din agenţie. (5 puncte)
- În cazul participării la un curs de formare/work-shop/seminar/conferinţă, realizaţi o sumarizare
a informaţiilor prezentate la respectivul curs. (10 puncte)
- Să asiste la dezvoltarea sau revizuirea unui formular pe care agenţia îl utilizează. (2 puncte)
- Să elaboreze un design de cercetare cantitativă/calitativă. (10 puncte)
- Să participe la dezvoltarea unui chestionar pentru un studiu adresat clienţilor agenţiei (de
satisfacţie, de evaluare a nevoilor de servicii etc.) (5 puncte)
- Să elaboreze o invitaţie în vederea participării la un eveniment de caritate. (2 puncte)
- Să redacteze o cerere de sponsorizare. (2 puncte)
- Să redacteze o scrisoare de mulţumire pentru un donator/sponsor. (2 puncte)
- Să realizeze o analiză SWOT a agenţiei (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări).
(10 puncte)
- Să realizeze un raport de monitorizare a unui caz din cadrul agenţiei. (5 puncte)
- Să stabilească limitele comunităţii deservite de instituţia de practică. (4 puncte)
- Să identifice principalele surse de informare la nivelul comunităţii. (5 puncte)
- Să planifice o activitate de informare comunitară privind activitatea agenţiei de practică. (5
puncte)
- Să realizeze un comunicat de presă privind un eveniment din viaţa agenţiei. (3 puncte)

37
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

- Să realizeze un proiect de finanţare pentru agenţia de practică. (10 puncte)

2.5. Idei pentru activitatea de practică din cadrul agenţiilor

- Invitaţi studenţii să vă însoţească pe teren în realizarea unei anchete sociale.


- Invitaţi studenţii să vă însoţească pe teren la solicitarea unor fonduri de la persoanele private.
- Arătaţi studenţilor cum se realizează o anchetă socială.
- Realizaţi o bază de date cu voluntarii agenţiei.
- Realizaţi o bază cu date de contact din mass media.
- Realizaţi o bază de date cu posibili finanţatori/sponsori.
- Realizaţi o strategie privind o campanie de strângere de fonduri.
- Realizaţi o strategie privind campania 2 %.
- Realizaţi o fişă de referire a unui caz.
- Realizaţi un ghid de interviu.
- Realizaţi o fişă de observaţie.
- Invitaţi studenţii să participe la o şedinţă de lucru a echipei multidisciplinare.
- Explicaţi care este procesul de deschidere a unui caz.
- Realizaţi jocuri de rol cu studenţii practicanţi.
- Solicitaţi studenţilor să răspundă la telefoane, după o instruire prealabilă.
- Solicitaţi studenţilor să citească manualul de proceduri al agenţiei.
- Încurajaţi studenţii să contribuie la scrierea unui proiect de finanţare.
- Oferiţi resurse bibliografice studenţilor cu scopul de a se documenta mai mult vis a vis de
problematica clienţilor dvs.
- Sprijiniţi studentul să se familiarizeze cu instrumentele de lucru ale asistentului social.
- Analizaţi împreună cu studentul înregistrări video ale unei şedinţe de consiliere.

2.6. Evaluarea activităţii de practică a studenţilor

FIŞĂ CU PUNCTAJUL OBŢINUT DIN EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ

Anul I – Vizitare asistată a instituţiilor de asistenţă socială

NR. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII PUNCTAJ


CRT
.
1 Vizite instituţii 1 punct/instituţie
2 Redactarea raportului de vizitare a instituţiei în caietul 5 puncte/instituţie
de practică
3 Capacitatea de a pune întrebări, de a utiliza Maxim 5 puncte
terminologia de specialitate
4 Alcătuirea portofoliului (pliante, modele instrumente de 0.5/instituţie
lucru, organigrama etc.)
5 Realizarea sarcinilor de lucru Maxim 20 puncte
6 Colocviu Maxim 20 puncte

38
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Total Maxim 100 puncte

Anul I – Practică de specialitate

NR. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII PUNCTAJ


CRT
.
1 Prezenţă, punctualitate, seriozitate 1 punct/întâlnire
2 Capacitatea de a pune întrebări, de a utiliza Maxim 5 puncte
terminologia de specialitate
3 Realizarea sarcinilor de lucru Maxim 50 de puncte
4 Colocviu Maxim 30 de puncte
Total Maxim 100 puncte

Anul II - Practică de specialitate

NR. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII PUNCTAJ


CRT
.
1 Prezenţă, punctualitate, seriozitate 1 punct/întâlnire
2 Redactarea jurnalului de practică 2 puncte/zi
3 Realizarea sarcinilor de lucru Maxim 40 de puncte
4 Evaluare din partea agenţiei de practică Maxim 10 puncte
5 Colocviu Maxim 30 de puncte
Total Maxim 100 puncte

Anul III - Practică de specialitate

NR. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII PUNCTAJ


CRT
.
1 Prezenţă, punctualitate, seriozitate 1 punct/întâlnire
2 Redactarea jurnalului de practică 2 puncte/zi
3 Realizarea sarcinilor de lucru Maxim 40 de puncte
4 Evaluare din partea agenţiei de practică Maxim 10 puncte
5 Colocviu Maxim 30 de puncte
Total Maxim 100 puncte

39
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

FIŞĂ DE EVALUARE PRIVIND ACTIVITATEA DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE


PENTRUL SEMESTRUL ______ AL ANULUI UNIVERSITAR ____________

II. Date de identificare:

Numele agenţiei de practică: _____________________________________________________


Numele studentului: _______________________________ Anul de studiu ______ Grupa ____
Numele profesorului coordonator: _________________________________________________
Numele supervizorului din agenţia de practică: ______________________________________
Durata activităţii de practică: începută la ______________ şi finalizată la __________________

II. Aprecieri asupra activităţii de practică desfăşurate:

1. Studentul/a cunoaşte agenţia de practică (scopul, misiunea, metodologia de intervenţie etc.):


Foarte bine Bine Satisfăcător Deloc Nu e cazul

2. Studentul/a cunoaşte nevoile clienţilor agenţiei de practică:


Foarte bine Bine Satisfăcător Deloc Nu e cazul

3. Studentul/a a demonstrat capacitatea de a dezvolta relaţii adecvate faţă de clienţii agenţiei:


În foarte În mare În mică Deloc Nu e cazul
mare măsură măsură măsură

4. Studentul/a a demonstrat interes faţă de problemele specifice agenţiei de practică:


În foarte În mare În mică Deloc Nu e cazul
mare măsură măsură măsură

5. Studentul/a a manifestat capacitatea de a relaţiona adecvat şi profesional cu personalul angajat


al agenţiei de practică:
În foarte În mare În mică Deloc Nu e cazul
mare măsură măsură măsură

6. Studentul/a a demonstrat abilităţi de muncă în echipă:


În foarte În mare În mică Deloc Nu e cazul
mare măsură măsură măsură

7. Studentul/a a utilizat următoarele metode şi tehnici de intervenţie:

Observaţia Istoricul Interviul Studiul de Studiul


personal caz documentelor

40
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Ancheta Cercetare Training Strângere de Alta


socială statistică fonduri
8. Studentul/a a demonstrat cunoaştere, înţelegere şi utilizare a metodelor şi tehnicilor de
intervenţie:
În foarte În mare În mică Deloc Nu e cazul
mare măsură măsură măsură

9. Prezenţa studentului/ei la activităţile de practică stabilite împreună cu supervizorul a fost:


Foarte bună Bună Satisfăcătoar Foarte slabă Nu s-a
e prezentat

10. Studentul/a a respectat programul de lucru, finalizând la timp sarcinile ce i-au fost
repartizate:
În foarte În mare În mică Deloc Nu e cazul
mare măsură măsură măsură

11. Studentul/a a manifestat spirit de iniţiativă:


În foarte În mare În mică Deloc Nu e cazul
mare măsură măsură măsură

12. Studentul/a a manifestat preocupare pentru propria dezvoltare profesională:


În foarte În mare În mică Deloc Nu e cazul
mare măsură măsură măsură

13. Studentul/a a atins obiectivele specifice activităţii de practică corespunzătoare anului său de
studiu:
În foarte În mare În mică Deloc Nu e cazul
mare măsură măsură măsură

14. Dacă studentul/a s-a implicat pe parcursul stagiului de practică în activităţi administrative,
acţiuni comunitare, campanii de strângere de fonduri sau alte activităţi ce nu au fost menţionate
în această fişă de evaluare, vă rugăm să le specificaţi:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

15. Alte comentarii, observaţii, sugestii privind activitatea de practică a studentului:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Nota propusă din partea supervizorului din agenţie _________ Semnătura şi L.S. ________

41
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE


PENTRUL SEMESTRUL ______ AL ANULUI UNIVERSITAR ____________

I. Date de identificare:

Numele agenţiei de practică: _____________________________________________________


Numele studentului: _______________________________ Anul de studiu ______ Grupa ____
Numele profesorului coordonator: _________________________________________________
Numele supervizorului din agenţia de practică: ______________________________________
Durata activităţii de practică: începută la ______________ şi finalizată la __________________

II. Aprecieri generale privind activitatea de practică de specialitate:

În ce măsură consideraţi că stagiul de practică v-a fost util ?


În foarte În mare Mediu În mică Deloc
mare măsură măsură măsură

Cum apreciaţi calitatea instruirii practice ?


Foarte bună Bună Suficientă Insuficientă

Menţionaţi patru aspecte pozitive cu privire la stagiul de practică efectuat:

Menţionaţi patru aspecte care necesită îmbunătăţire cu privire la stagiul de practică efectuat:

III. Aprecieri asupra activităţii de practică desfăşurate pentru formarea ca specialist:

Obiectivele şi sarcinile de lucru au fost clare şi s-a urmărit realizarea lor:


În foarte În mare Mediu În mică Deloc
mare măsură măsură măsură

Cunoştinţele acumulate în cadrul activităţilor de curs şi seminar mi-au folosit:


În foarte În mare Mediu În mică Deloc
mare măsură măsură măsură

Menţionaţi cinci competenţe pe care consideraţi că le-aţi dezvoltat pe parcursul stagiului de


practică:

42
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

IV. Aprecieri privind condiţiile de desfăşurare a activităţii de practică de specialitate:

Condiţiile (spaţiu, echipament, atmosferă etc.) oferite de agenţia de practică au fost:


Foarte bune Bune Mulţumitoare Rele Nu e cazul

V. Aprecieri asupra relaţionării cu personalul din agenţia de practică:

Supervizorul de practică s-a implicat şi m-a sprijinit pe parcursul stagiului de practică:


În foarte În mare Mediu În mică Deloc
mare măsură măsură măsură

Supervizorul a fost receptiv la întrebările şi problemele discutate:


În foarte În mare Mediu În mică Deloc
mare măsură măsură măsură

Supervizorul mi-a oferit feedback pe parcursul activităţilor desfăşurate:


În foarte În mare Mediu În mică Deloc
mare măsură măsură măsură

Am lucrat în echipă:
În foarte În mare Mediu În mică Deloc
mare măsură măsură măsură

VI. Aprecieri privind perspectivele de colaborare:

În ce măsură ar fi util pentru dumneavoastră să continuaţi activitatea de practică la această


agenţie?
În foarte În mare Mediu În mică Deloc
mare măsură măsură măsură

În ce măsură aţi recomanda această agenţie ca loc de practică pentru un alt coleg?
În foarte În mare Mediu În mică Deloc
mare măsură măsură măsură

Alte comentarii, observaţii, sugestii privind activitatea de practică:


_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura studentului ____________________

43
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Capitolul 3
ELMENTE DE REPER ÎN ACTIVITATEA
DE FORMARE PRACTICĂ A STUDENŢILOR

2.1. Introducere
2.2. Lista agenţiilor de practică
2.3. Date de contact ale profesorilor coordonatori
2.4. Modele de instrumente de lucru ale asistenţilor sociali

2.1. Introducere

Acest capitol îşi propune să exploreze pe de o parte principalele instrumente de lucru


folosite de asistentul social în activitatea sa profesională, indiferent de domeniul în care
lucrează, iar pe de altă parte, îşi doreşte să vină în sprijinul studenţilor, oferindu-le o listă
actualizată a furnizorilor de servicii sociale cu care catedra noastră are o lungă experienţă de
colaborare, pentru ca aceştia să se poată orienta mai bine în ceea ce priveşte activitatea de
practică pe care doresc să o realizeze.
De asemenea, acest capitol îl găsim util deopotrivă studenţilor, cadrelor noastre
didactice, cât şi reprezentanţilor din instituţii, oferindu-le un cadru coerent şi organizat al
principalelor instrumente de lucru cât şi a posibilităţii de a utiliza aceste instrumente în instituţii
sociale care au beneficiari cu nevoi diferite.
La nivel academic, instrumentele de lucru pe care noi le propunem au un mare nivel de
aplicabilitate în contextul actual al serviciilor sociale din România precum şi din prisma
posibilităţilor de integrare a cunoştinţelor teoretice ale oricărui asistent social la nivel practic.
Nu în ultimul rând, dorim să mulţumim colaboratorilor noştri din instituţiile sociale care
de-a lungul timpului au susţinut şi sprijinit activitatea practică a studenţilor secţiei noastre.

2.2. Lista agenţiilor de practică

Arhiepiscopia Adresă Timişoara, Blvd. C.D. Loga Nr. 7, Jud.Timiș.


Timişoara, Număr telefon/fax 0256 309 588
Fundaţia E-mail ihtyosul@yahoo.com
Filantropia Pagină web www.mitropolia-banatului.ro
Orar de funcţionare Luni-Vineri:08.00-15.30
Grup ţintă Persoane seropozitive, vârstnici, copii cu dizabilităţi,
victime ale violenței domestice, familii aflate în
dificultate... etc.
Persoane de Pavel Cristian
contact
Servicii oferite
Activităţi la care De participare alături de echipele pluridiciplinare.

44
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

participă studenţii
Asociaţia Armonia Adresă Timişoara, Str. Iuliu Maniu Nr. 38, Jud.Timiș.
Număr telefon/fax 0751117753
E-mail as.armonia@xnet.ro
Pagină web -
Orar de funcţionare Luni-Vineri: 09.00-14.00
Grup ţintă Adulţi cu probleme de sănătate mentală
Persoane de Maria Roşu – Manager
contact
Servicii oferite Asociaţia dezvoltă proiecte de reabilitare psiho-
socială și oferă servicii complementare celor
existente în sistemul actual de sănătate mentală
pentru a răspunde în mod eficient nevoilor
persoanelor adulte cu probleme de sănătate mentală;
servicii sociale.
Activităţi la care -Programe psiho-educaţionale;
participă studenţii -Terapie ocupaţională şi ergoterapie;
-Programe recreaţionale.
Asociaţia Casa Adresă Timişoara, Str. Aleea Sănătăţii Nr. 15, jud. Timiş.
Faenza Centrul Număr telefon/fax 0356/101410
comunitar pentru E-mail casafaenzatimisoara@yahoo.com
copii autişti Pagină web www.autism.ro
Orar de funcţionare Luni – Vineri: 08.00 – 16.00
Grup ţintă Copiii cu tulburări de spectru autist.
Persoane de Aurelia Roman – Asistent social
contact
Servicii oferite Asociaţia are ca obiectiv abilitarea şi integrarea
socială a copiilor cu sindrom autist, accentuându-se
importanța intervenţiei precoce.
Activităţi la care Diverse campanii publice de sensibilizare şi atragere
participă studenţii de fonduri.
Asociaţia Adresă Lugoj, Str. Ana Ipătescu, Nr. 5A, Jud.Timiş.
Clementina Număr telefon/fax 0256350305
E-mail casaclementina@clicnet.ro
Pagină web -
Orar de funcţionare Luni-Vineri: 08.00- 21.00
Grup ţintă Tineri proveniţi din centrele de plasament.
Persoane de Adina Sărăndan-Asistent social
contact Carmen Dolog-Psiholog
Servicii oferite Integrarea socio-profesională a tinerilor.
Activităţi la care -Consiliere;
participă studenţii -Activităţi recreative, educative şi artistice.
Asociaţia Creştină Adresă Timişoara, Str. Vasile Lupu Nr. 19, Jud. Timiş.
For Help Număr telefon/fax 0256/271177; 0755/082501; 0256/271177
E-mail asforhelp@yahoo.com
Pagină web www.asforhelp.ro
Orar de funcţionare Luni-Sâmbătă 09.00 – 17.00
Luni-Sâmbătă 12.00 – 17.00 (pentru studenţi)

45
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Grup ţintă - Copii cu vârste cuprinse între 7-14 ani ce prezintă


risc de abandon familial sau şcolar;
- Copii cu vârste cuprinse între 7-14 ani ce sunt
victime ale violenţei domestice;
- Părinţii acestora.
Persoane de Loredana Trancă – director
contact Ioana Popescu – asistent social
Servicii oferite - Consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii;
- Asistenţă socială;
- Suport psihologic;
- Consiliere psiho-pedagogică;
- Activităţi educative;
- Meditaţii şi recuperare şcolară;
- Recreere şi socializare;
- Sprijin material ocazional.
Activităţi la care - Studiul dosarelor beneficiarilor;
participă studenţii - Anchete sociale;
- Plan de intervenţie;
- Studii de caz;
- Activităţi recreative, educative şi artistice cu copiii
etc.
Asociaţia Femeilor Adresă Timişoara, Str. Calea Dorobanţilor, Nr. 42, Jud.
Ţigănci pentru Timiş.
Copiii noştri Număr telefon/fax 0256/206083; 0256/206083
E-mail aft.pentrucopiiinostri@yahoo.com
Pagină web
Orar de funcţionare Luni-Vineri: 08.00-16.00
Grup ţintă Persoane de etnie rromă.
Persoane de Letiţia Mark – Manager
contact
Servicii oferite
- Identificare şi evaluare;
- Consiliere socială;
- Orientare profesională;
- Mediere socială;
- Informare în domeniu;
- Alte servicii de suport pentru diferite situații de
dificultate.
Activităţi la care Centru cultural educativ pentru copiii rromi;
participă studenţii Serviciu de integrare pe piaţa muncii.
Asociaţia Adresă Com. Orţişoara, sat Calacea, Nr. 224, Jud. Timiş.
„Generaţie Tânără” Sucursala Timişoara, Str. Molidului, Nr. 8, Jud.
Timişoara Timiş.
Număr telefon/fax 0256/282320; 0256/215659
E-mail office@generatietanara.ro
Pagină web www.generatietanara.ro
Orar de funcţionare Luni – Vineri: 09.00 – 17.00
Grup ţintă - Victime ale traficului de fiinţe umane;
- Refugiaţi.
Persoane de Mariana Petersel – Manager
contact Andreiana Luca – Asistent social

46
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Servicii oferite - Programe de combatere a traficului de fiinţe


umane;
- Asistenţă transfrontalieră pentru victimele
traficului de persoane;
- Colaborare la nivel internaţional cu Serviciul
Social Internaţional;
- Asistenţă socială;
- Prevenire şi ajutorare a categoriilor vulnerabile;
- Programe sociale şi de sănătate pentru persoane
refugiate pe teritoriul României.
Activităţi la care - Activităţi interactive cu persoanele refugiate;
participă studenţii - Activităţi educative şi de integrare culturală cu
persoanele refugiate.

Asociaţia Adresă Timişoara, Str. Cronicar Neculce Nr. 1, Jud. Timiș.


Handicapaţilor Număr telefon/fax 0256/ 494187
Locomotor E-mail danciu17@hotmail.com
Timişoara gama_emil@yahoo.com
Pagină web -
Orar de funcţionare Luni; Miercuri; Vineri: 10.00 - 15.00
Grup ţintă Persoanele cu handicap locomotor.
Persoane de Ec. Danciu Nicolae – Preşedinte
contact Gama Emil - Vicepreşedinte
Servicii oferite Scoaterea din izolare a persoanelor cu dizabilităţi şi
handicap locomotor, dezvoltarea de abilităţi astfel
încât aceștia să se poată reprezenta, acţiuni privind
integrarea şi schimbarea mentalităţii, inclusiv a
persoanelor cu handicap, promovând creşterea
calităţii vieţii și integrarea.
Activităţi la care - Întocmirea bazei de date ;
participă studenţii - Identificarea instituţiilor publice neaccesibile;
- Corespondenţă.
Asociaţia Kolping Adresă Timişoara, Str. Paris Nr. 19/2, Jud. Timiş.
Banat Număr telefon/fax 0256 499519
E-mail monicamunteanu@kolping.ro
Pagină web www.kolping.ro
Orar de funcţionare
Grup ţintă
Persoane de Monica Munteanu - Asistent social
contact
Servicii oferite
Activităţi la care
participă studenţii
Asociaţia pentru Adresă Timişoara, Str. Letea, Nr. 46, Jud. Timiş.
Promovarea Număr telefon/fax 0256/293183
Femeii din E-mail apfr@mail.dnttm.ro
România Pagină web www.apfr.ro
Orar de funcţionare Luni – Vineri: 08.30-17.00
Grup ţintă Familii şi fete victime ale violenţei domestice şi

47
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

abuzului sexual.
Persoane de Vasile Moldovan – Manager
contact Paula Curuliuc – Psiholog
Ana Roşu – Asistent social
Servicii oferite - Asistenţă socială;
- Consiliere psihologică;
- Consiliere juridică;
- Intermediere loc de muncă;
- Terapie individuală;
- Terapie de familie şi cuplu;
- Grupuri de suport.
Activităţi la care - Informare cu privire la procedurile şi instrumentele
participă studenţii de lucru în cadrul serviciului de asistenţă socială al
organizaţiei;
- Asistarea asistentului social în preluarea cazurilor,
în realizarea de anchete sociale şi studii de caz, în
organizarea de evenimente pentru beneficiarele
serviciilor organizaţiei;
- Alte activităţi care ţin de managementul de caz.
Asociaţia pentru Adresă Loc. Giroc, Str. Câmpului, Nr. 6A, ap.4, Jud. Timiş.
Servicii Educative Număr telefon/fax 0765/216012
Specializate „Aripi E-mail asesadtm@yahoo.com
Deschise” Pagină web www.asesad.webs.com
Orar de funcţionare
Grup ţintă Foşti deţinuţi.
Persoane de Larisa Mark – Manager
contact Gabriela Rusu – Supervizor studenți
Servicii oferite - Oferirea de asistenţă socială şi educaţională celor
care se eliberează din penitenciar;
- Oferirea de asistenţă în pregătirea şi încadrarea lor
profesională;
- Elaborarea, implementarea şi coordonarea de
programe menite să optimizeze şansele de
reintegrare socială;
- Oferirea de asistenţă psihologică;
- Sensibilizarea opiniei publice privind necesitatea
socială de a sprijini dezvoltarea şi integrarea
persoanelor care părăsesc închisoarea;
- Dezvoltarea de strategii, campanii de lobby pentru
influenţarea organului legislativ în vederea adoptării
de norme juridice care să reducă gradul de
delincvenţă.
Activităţi la care - Activităţi educaţionale formale şi nonformale cu
participă studenţii foştii deţinuţi;
- Activităţi de asistenţă socială;
- Activităţi culturale şi de socializare cu foşti
deţinuţi;
- Activităţi de sensibilizare a opiniei publice în
diverse campanii publice;
- Acţiuni de prevenire a riscului de recidivă.

48
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Asociaţia Serviciul Adresă Strada B.P. Hașdeu nr. 11, Timișoara (zona Mircea
APEL Timişoara cel Bătrân)
Număr telefon/fax 0256 498 869; 0727856806; 0748 107 800
E-mail office.tm@apelngo.ro
ancutagurza@yahoo.com
Pagină web www.apelngo.ro
Orar de funcţionare Luni-Vineri: 09.oo – 18.oo
Grup ţintă Tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 30 de ani aflați
în situaţii de marginalizare socială
Persoane de Anca Gurza, consilier orientare profesională
contact
Servicii oferite Serviciul de formare-integrare profesională pentru
tinerii în dificultate;
Servicii pentru angajatori;
Organizarea şi susţinerea cursurilor de orientare
vocaţională pentru elevii din anii terminali, a
tinerilor proveniţi din centre de plasament şi alte
categorii defavorizate;
Elaborarea de analize şi cercetări privind
marginalizarea pe piaţa muncii;
Organizarea şi susţinerea cursurilor de formare
pentru specialişti în domeniul integrării profesionale
a tinerilor marginalizaţi.
Activităţi la care Folosirea adecvată a tehnicilor şi instrumentelor
participă studenţii pentru inserţia profesională;
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în consilierea
profesională.
Azilul de Noapte Adresă Timişoara, Str. Constantin Brâncoveanu Nr.50, Jud.
Pater Jordan Timiş.
Număr telefon/fax 0256456506
E-mail fcdt@federatia-caritas.ro
Pagină web www.federatia-caritas.ro
Orar de funcţionare Luni-Vineri: 08.00-23.00
Grup ţintă Persoane fără adăpost aflate la limita excluziunii
sociale.
Persoane de Marius Burtea – Asistent social
contact
Servicii oferite - Cină caldă preparată la Cantina socială a Federaţiei
Caritas Timişoara, un mic dejun pregătit în bucătăria
proprie a Azilului;
- Igienizarea corporală obligatorie o dată pe
săptămână;
- Consiliere în vederea întocmirii actelor de
identitate şi obţinerea drepturilor băneşti cuvenite;
- Informare despre alte servicii oferite de instituţiile
publice şi private;
- Îndrumare către alte instituţii de profil;
- Sprijin şi orientare pentru integrare, readaptare şi
reeducare profesională;
- Suport şi asistenţă pentru familiile şi copii aflaţi în

49
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

dificultate;
- Asistenţă şi suport pentru persoane vârstnice;
- Mediere socială.
Activităţi la care - Anchete sociale;
participă studenţii - Consiliere;
- Activităţi de reintegrare socială;
- Activităţi directe cu beneficiarii;
- Diverse campanii publice;
- Activităţi educaţionale.
Căminul pentru Adresă Timişoara, Str. Inocenţiu Klein Nr. 25-29, Jud.
Persoane Vârstnice Timiş.
Număr telefon/fax 0256/208715
E-mail camin_pensionari_tm@yahoo.com
Pagină web -
Orar de funcţionare Luni-vineri: 8.00 – 16.00
Grup ţintă Persoane vârstnice.
Persoane de Iolanda Răducan - Manager
contact Cristina Opriş - Supervizor studenți
Servicii oferite Găzduire, hrană, menaj, igienă personală, control şi
tratament medical, consiliere psihologică,
kinetoterapie.
Activităţi la care Evaluare, mediere, informare, socializare,
participă studenţii comunicare.
Centrul de Adresă Timişoara, Str. Bogdăneşti, Nr. 32A, camera 315,
Cercetare a Jud. Timiș.
Interacţiunii Copil- Număr telefon/fax 0256/592657
Părinte (CICOP) E-mail roxys_u@yahoo.com
Pagină web -
Orar de funcţionare Luni-Vineri: 9.00-17.00
Grup ţintă Studenţii asistenţă socială zi, la distanţă şi
masteranzi.
Persoane de Ana Muntean - Manager
contact Roxana Ungureanu - Asistent social
Servicii oferite Cercetare şi educaţie.
Activităţi la care Colectare date în cercetări, întâlniri cu profesioniştii
participă studenţii organizate de CICOP, diferite activităţi privind
tipărirea şi distribuirea revistei Copiii de azi sunt
părinţii de mâine (CASPM) și utilizarea bibliotecii
adiacente.
Centrul de Adresă Timişoara, Str. Calea Martirilor Nr. 104, Jud. Timiş.
Educaţie Creştină Număr telefon/fax 0256/494381; 0256/487485 0256/487919
şi Cultură E-mail office@areopagus.ro
Contemporană Pagină web www.areopagus.ro
Areopagus www.aift.ro
Orar de funcţionare Luni-Vineri: 09.00-17.00
Grup ţintă Persoane aflate în dificultate, tineri seropozitivi
Persoane de Alexandru Neagoe – Preşedinte
contact Alin Pascu – asistent social
Servicii oferite - Programul pentru cursul de calculatoare

50
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

- Proiectul HIV/SIDA
Activităţi la care - asistenţă la curs, anchete sociale, sprijin în căutarea
participă studenţii unui loc de muncă
-campanii HIV/SIDA, prevenţie în licee, activităţi
terapeutice etc.
Centrul Judeţean Adresă Timişoara, Piaţa Huniade Nr.3, Jud. Timiș.
de Resurse şi Număr telefon/fax 0256/200165; 0256/200135
Asistenţă E-mail cjraetm@yahoo.com
Educaţională Pagină web www.cjraetm.ro
Timiş Orar de funcţionare Luni-Joi: 08:00-16:30
Vineri: 08:00-14:00
Grup ţintă - copii, elevi, tineri din învăţământul de masă,
învăţământul de masă integrat şi învăţământul
special;
- părinţi sau aparţinători legali ai copiilor;
- personalul angajat în unităţile de învăţământ sau în
alte instituţii care acţionează în domeniul
problematicii copiilor;
- studenţi;
- membri ai comunităţii locale.
Persoane de Lucia Anucuţa – director
contact Georgeta-Aurelia Zorliu – asistent social
Ana-Maria Armeanu – asistent social
Servicii oferite - servicii de consiliere pentru carieră prin Centrul
Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAP
Timiş) din subordinea CJRAE Timiş şi cabinetele de
asistenţă psihopedagogică din unităţile şcolare din
judeţ;
- servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, prin
centrele şi cabinetele logopedice interşcolare;
- servicii de sprijin pentru copiii cu cerinţe educative
speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă,
prin Centrele şcolare pentru educaţie incluzivă din
judeţ;
- servicii de mediere şcolară, prin mediatorii şcolari;
- servicii complexe de educaţie pentru copiii cu
deficienţe, prin centrele şcolare pentru educaţie
incluzivă;
- servicii de informare şi consiliere pentru cadre
didactice, copii, părinţi, alţi membri ai comunităţii;
- servicii de orientare a formării iniţiale şi continue
prin parteneriate cu instituţiile abilitate să ofere
formare iniţială şi continuă;
- servicii de terapii specifice oferite prin centrele
judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică
şi prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă.
Activităţi la care - domeniul principal în care studenţii vor fi implicaţi
participă studenţii sunt proiectele socio-educative desfăşurate în
unităţile de învăţământ din judeţul Timiş; în cadrul
acestor proiecte, studenţii vor participa la
desfăşurarea activităţilor de organizare, promovare şi

51
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

implementare a proiectelor iniţiate de CJRAE/CJAP


Timiş în anul şcolar 2010-2011;
- studenţii vor fi implicaţi în instrumentarea cazurilor
sociale aflate în evidenţa CJRAE/CJAP Timiş, cu
condiţia respectării confidenţialităţii datelor;
- facultativ, studenţii pot desfăşura, pe lângă orele de
practică obligatorie şi activităţi de voluntariat în
cadrul centrului nostru;
- alte activităţi care vor contribui la informarea şi
formarea studenţilor cu privire la totalitatea
serviciilor de asistenţă socială oferite de
CJRAE/CJAP Timiş;
Centrul de zi Adresă Timişoara, Str. V. Alecsandri Nr. 6, Jud. Timiș.
Alzheimer Număr telefon/fax 0256/434736
E-mail info@alzheimertm.ro
Pagină web www.alzheimertm.ro
Orar de funcţionare Luni-Vineri:08.00-15.00
Grup ţintă Persoane bolnave de Alzheimer.
Persoane de
contact
Servicii oferite
Activităţi la care - Împiedicare degradării relaţiilor intrafamiliale,
participă studenţii scăzând riscul de îmbolnăvire a familiei;
- Oferirea unei pauze familiei;
- Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe despre boală
şi îngrijire;
- Activităţi pentru menţinerea sau readaptarea
capacităţilor fizice şi intelectuale;
- Activităţi de club, citirea presei, jocuri scrabble,
şah etc.;
- Activităţi pentru resocializare: discuţii de grup
tematice, concursuri distractive, sărbătorirea zilelor
de naştere etc.;
- Activităţi practice de autogospodărire, jocuri de rol
etc.;
- Activităţi de training mintal;
- Stimulare cognitivă prin jocuri şi exerciţii logice;
- Consilierea şi îndrumarea familiei cu privire la
tehnicile de îngrijire;
- Consiliere psihologică, inclusiv pentru familie;
- Servicii de kinetoterapie;
- Consiliere administrativ socială.
Centrul de Adresă Buziaş, Str. Florilor Nr. 14, Jud. Timiş.
Reeducare Buziaş Număr telefon/fax Tel. 0256 321 123
Fax. 0256 322 533
E-mail crbuzias@dgp.ro
Pagină web www.crbuzias.ro
Orar de funcţionare Luni-Vineri:07.30-15.30

Grup ţintă Minori cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani

52
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

sancţionaţi penal cu măsura educativă a internării


într-un centru de reeducare.
Persoane de Mircea Gligor – Manager
contact Marina Simonetti – Asistent social
Servicii oferite - Şcolarizarea minorilor în concordanţă cu sistemul
de învăţământ public pentru ca, după punerea în
libertate aceştia să îşi poată continua pregătirea
şcolară fără dificultăţi;
- Pregătirea profesională a minorilor în vederea
formării unor competenţe care să le faciliteze accesul
şi reuşita pe piaţa forţei de muncă;
- Intervenţia educativă în perspectiva dobândirii unor
atitudini pro-sociale;
- Intervenţia terapeutică cu scopul reorganizării şi
echilibrării personalităţii;
- Includerea minorilor în activităţi valorizatoare,
evidenţiindu-se resursele acestora, cu scopul de a
obţine modificări pozitive ale imaginii de sine;
- Pregătirea pentru liberare a minorilor astfel încât
reintegrarea socială a acestora să fie una facilă.
Activităţi la care - Evaluări;
participă studenţii - Studiu documentelor;
- Programe specifice de asistenţă socială.
Centrul Regional Adresă Timişoara, Piaţa Libertăţii Nr.1, Jud. Timiş.
de Prevenire, Număr telefon/fax 0256/432351
Evaluare şi E-mail antidrogtm@yahoo.com
Consiliere Pagină web www.ana.gov.ro
Antidrog Timiş Orar de funcţionare Luni – Vineri: 08.00 – 16.00
Grup ţintă - Prevenire – elevi, studenţi, părinţi, cadre didactice,
comunitatea locală în ansamblul său.
- Asistenţă – consumatori de alcool, tutun şi droguri
ilicite, familia acestora.
Persoane de Cms. Mihaela Tomiţă – Șef serviciu
contact Mirona Marcu – Supervizor studenți
Servicii oferite - Proiecte, campanii, activităţi de informare –
educare – sensibilizare a populaţiei în scopul
prevenirii consumului de tutun, alcool şi droguri în
şcoală, familie şi comunitate;
- Promovarea implicării voluntarilor (elevi, studenţi,
specialişti) în activităţi de prevenire;
- Organizarea de cursuri, seminarii, conferinţe pentru
specialiştii din domenii conexe prevenirii
consumului de droguri (educaţie, promovarea
sănătăţii, protecţia drepturilor copilului, prevenirea
criminalităţii etc.);
- Colaborarea cu instituţiile şi autorităţile publice
locale, cu organizaţiile neguvernamentale;
- Oferirea de materiale de informare-documentare
specifice prevenirii consumului de droguri.
Activităţi la care - Prevenirea consumului de droguri.

53
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

participă studenţii
Centrul Şcolar Adresă Timişoara, Str. Bucegi Nr.2, Jud. Timiş.
pentru Educaţie Număr telefon/fax 0256/224401; 0256/295827
Incluzivă E-mail constantin_pufan@yahoo.com
„Constantin Pagină web http://www.infopagina.ro/constantinpufan
Pufan” Orar de funcţionare Luni – Vineri: 08.00 – 18.00
Internat săptămânal sau lunar.
Grup ţintă - Copii deficienţi de auz (2-16 ani);
- Copii cu implant cohlear;
- Copii cu deficienţe senzoriale multiple;
- Copii cu tulburări de vorbire, emoţionale, de
adaptare din comunitate;
- Părinţi cu copii cu deficienţe de auz şi/sau asociate.
Persoane de Carmen Pătruţescu – Director
contact Laura Duma – Asistent social
Servicii oferite - Intervenţie terapeutică timpurie;
- Testare audiometrică;
- Audiologie educaţională;
- Compensare tehnică prin aparatură individuală de
amplificare;
- Asistenţă computerizată în procesul de compensare
a auzului şi corectării vorbirii;
- Curriculum naţional adaptat şi individualizat;
- Iniţiere pe calculator;
- Intervenţie timpurie;
- Educaţie perceptiv auditivă;
- Psihodiagnoză;
- Orientare şcolară şi profesională;
- Logopedie;
- Consiliere individuală/parentală;
- Terapii cognitive, terapii ocupaţionale, terapie
psihomotrică, kinetoterapie, terapii ludice, art-
terapie, terapie prin arta circului.
Activităţi la care - Anchete sociale;
participă studenţii - Studii de caz;
- Activităţi cu elevi deficienţi de auz;
- Implicare în diverse proiecte şi evenimente.
Centrul Şcolar Adresă Timişoara, Str. General Dragalina Nr. 2, Jud. Timiș.
pentru Educaţie Număr telefon/fax 0256-492482, 0256-492600
Incluzivă Dumitru E-mail dciumagianu@yahoo.com
Ciumăgeanu Pagină web -
Orar de funcţionare Luni-Vineri: 07.00 – 17.00
Grup ţintă Copii cu deficienţe mentale severe, medii şi asociate,
sindrom Down.
Persoane de Daniela Hamzescu – Director
contact Veronica Matei – Asistent social
Servicii oferite Diagnosticare, consilierea părinţilor, întocmirea şi
eliberarea fişelor psihologice în urma testării,
şcolarizarea copiilor cu autism etc.
Activităţi la care Anchete sociale, studii de caz, activităţi la

54
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

participă studenţii propunere.


Centrul Şcolar Adresă Timişoara, Str. Titu Maiorescu Nr. 2-6, Jud. Timiş.
pentru Educaţie Număr telefon/fax 0256/224663
Incluzivă Paul E-mail p_neveanu@yahoo.com
Popescu Neveanu Pagină web paulpopescuneveanu@yahoo.com
Orar de funcţionare Luni-Vineri: 08.00-16.00
Grup ţintă Copii cu deficienţe mentale.
Persoane de Doina Păşcuţă – Manager
contact Mihaela Hărdălău – Asistent social
Servicii oferite Activităţi instructiv-educative;
Activităţi specifice educaţiei integrate;
Terapii specifice;
Asistenţă medicală.
Activităţi la care Sprijin în desfăşurarea activităţilor din cadrul
participă studenţii serviciului de asistenţă socială.
Direcţia de Adresă Timişoara, Bd. Regele Carol I ( fost Tinereţii) Nr.
Asistenţă Socială 10, Jud. Timiș.
Comunitară Număr telefon/fax 0256/220583
E-mail
Pagină web www.primariatm.ro
Orar de funcţionare Luni-Vineri: 08.30-16.30
Grup ţintă Persoane vârstnice
Familie şi copii
Servicii oferite - Serviciul de Asistenţă Socială: Bd. Regele Carol I,
nr. 10, tel./fax 0256/220.583;
- Serviciul pentru Protecţie Socială a Persoanelor
Vârstnice: Calea Sever Bocu, tel. 0256/490.286 şi
0356/413.362;
- Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice „Sf.
Mihail şi Gavril” ;
- Serviciul de teleasistenţă;
- Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice "Sf.
Constantin şi Elena": tel. 0256/286.487;
- Centrul de Zi Alzheimer: Str. Vasile Alecsandri,
Nr.6, tel. 0256/434736;
- Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei:
Str. Platanilor Nr.2, tel/fax 0256/214.572.
Activităţi la care
participă studenţii
Direcţia Generală Adresă Timişoara, Piaţa Regina Maria Nr. 3, Jud. Timiş.
de Asistenţă Număr telefon/fax 0256/490281; 0256/494030; 0256/407066
Socială şi Protecţia E-mail dgaspctm@gmail.com
Copilului Timiş Pagină web www.dgaspctm.ro
Orar de funcţionare Luni – Vineri: 08.00 – 16.00
Grup ţintă - Copii aflaţi în dificultate;
- Familia aflată în dificultate;
- Persoane vârstnice aflate în dificultate;
- Persoane cu handicap aflate în dificultate.
Persoane de Rodica Negrea – Director

55
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

contact Sorina Bucurescu – Supervizor studenţi


Servicii oferite Asigură asistenţă socială în domeniul protecţiei
copilului, familiei, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu handicap şi a altor persoane aflate în
dificultate.
Activităţi la care - Anchete sociale;
participă studenţii - Şedinţa echipei multidisciplinare pentru analiza
cazurilor sociale;
- Activităţi cu beneficiarii.
Federaţia Caritas a Adresă Timişoara, Str. Matei Corvin Nr.2, Jud. Timiş.
Diecezei Număr telefon/fax 0256/499554,0256/499556,0256/494812
Timişoara E-mail fcdt@federatia-caritas.ro
Pagină web www.federatia-caritas.ro
Orar de funcţionare Luni-Vineri: 08.00 – 16.00
Grup ţintă Persoane care din cauza unor motive de natură
economică, fizică, psihică sau socială nu au
posibilitatea să acţioneze pentru ei înşişi şi să-şi
dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru a
face faţă singuri schimbărilor sociale şi de a-şi
reprezenta singuri interesele.
Aceştia sunt:
- copiii separaţi sau cu risc de separare de părinţi,
copiii proveniţi din familii care prezintă o situaţie de
risc;
- persoanele vârstnice şi persoanele cu dizabilităţi;
- persoanele victime ale violenţei în familie;
- persoanele toxicodependente;
- alte persoane aflate în situaţii de dificultate.
Persoane de Herbert Grun – Director executiv
contact
Servicii oferite - Servicii sociale pentru protecţia copilului- centre
rezidenţiale şi centre de zi;
- Servicii sociale pentru persoane vârstnice şi
persoane cu dizabilităţi – îngrijire la domiciliu;
- Centru de îngrijire paleativă, Birou de consiliere;
- Servicii sociale pentru persoane, victime ale
violenţei în familie – Adăpost;
- Servicii sociale pentru persoane toxicodependente;
- Servicii sociale pentru persoane fără adăpost – Azil
de Noapte;
- Centru de reintegrare socială a persoanelor fără
adăpost - Ferma Bacova;Cantine sociale.
Activităţi la care
participă studenţii
Federaţia Caritas Adresă Timişoara, Str. Căpitan Damşescu Nr.3 Jud. Timiş.
Timişoara: Centrul Număr telefon/fax 0256/217056; 0256/241771
de Îngrijire la E-mail gabi_fct@yahoo.com
Domiciliu Pagină web -
Orar de funcţionare Luni-vineri: 08.00-16.00
Grup ţintă Persoane vârstnice, bolnavi cronici şi dependenţi.

56
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Persoane de Grun Herbert - Manager


contact Gabriela Borş - Asistent social
Servicii oferite - Îngrijire medicală;
- Asistenţă socială;

Activităţi la care Anchete sociale


participă studenţii
Fundaţia Agathos Adresă Timişoara, Piaţa Petru Rareş, Nr.5, Jud. Timiş.
Număr telefon/fax 0256-241683
E-mail alin_zimcea@yahoo.com
Pagină web -
Orar de funcţionare Luni – Vineri:09.00-17.00
Grup ţintă Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi provin din
centrele de plasament sau tinerii care provin din
familii aflate în dificultate.
Persoane de Livia Buciuman - Preşedinte
contact Alin Zimcea - Asistent social
Servicii oferite - Găzduire;
- Formare şi dezvoltare a deprinderilor de viaţă
independentă;
- Informare, asistenţă şi mediere în găsirea unui loc
de muncă;
- Consiliere socială, psihologică, spirituală.
Activităţi la care - Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă
participă studenţii independentă;
- Evaluarea deprinderilor de viaţă independentă;
- Vizite la domiciliul beneficiarilor în vederea
evaluării şi monitorizării evoluţiei beneficiarilor;
- Alte activităţi care privesc socializarea cu tinerii.
Fundaţia Casa Adresă Timişoara, Str. Fraţii Buzeşti Nr. 14 Jud. Timiş.
Speranţei Număr telefon/fax 0723-545230, 0256-471965
E-mail speranta_tim@yahoo.com
Pagină web -
Orar de funcţionare Luni –Vineri: 12.00-20.00
Grup ţintă Copii cu nevoi sociale aflaţi în plasament;
Vârsta - 9-20 ani.
Persoane de Florica Iuga - Manager
contact Călina Cojocaru - Supervizor studenţi.
Servicii oferite Protecţie socială, educaţie, inserţie socio-
profesională.
Activităţi la care - Efectuarea temelor şcolare, activităţi libere,
participă studenţii - Activităţi gospodăreşti.
Fundaţia Chosen Adresă Timişoara, Calea Buziaşului Nr. 84, Jud. Timiş.
România, Casa Număr telefon/fax 0256/291386
Olarului E-mail oana@chosen.ro
Pagină web www.chosen.ro
Orar de funcţionare Luni-Vineri: 11.00.19.00
Grup ţintă Copii în dificultate; copiii proveniti din familii
defavorizate si cu risc de abandon.

57
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Persoane de Oana Ciucure – Manager


contact Diana Dragomir – Supervizor studenţi
Servicii oferite - Se asigură două mese pe zi;
- Sprijin în realizarea sarcinilor şcolare;
- Activităţi recreativ-educative;
- Cursuri de învăţare a limbii engleze;
- Cursuri de înot;
- Instruire în operarea pe calculator;
- Tabere de vara;
- Asistenţă medicală gratuită;
- Consiliere;
- Sprijin financiar şi profesional pentru continuarea
studiilor şi angajare pe piaţa muncii;
- Activităţi de socializare şi petrecere a timpului
liber.
Activităţi la care - Anchete sociale;
participă studenţii - Diverse campanii publice;
- Activităţi educaţionale;
- Activităţi directe cu beneficiarii.
Fundaţia Estera Adresă Timişoara, Str. Timotei Cipariu Nr. 3, Jud. Timiș.
Număr telefon/fax 0256/492862; 0356 809205
E-mail estcons@mail.dnttm.ro
Pagină web www.estherfundation.citymax.com
Orar de funcţionare Luni-Vinerii: 9.00 15.00
Joi:12.00- 17.00
Grup ţintă Femei care trec prin criza unei sarcini nedorite.
Persoane de Ghiţă Alecsei – Manager
contact Maria Alecsei – Supervizor studenţi
Servicii oferite - Consiliere spirituală;
- Consiliere premaritală;
- Consiliere contraceptivă;
- Diverse campanii de informare şi sensibilizare;
- Activităţi educaţionale.
Activităţi la care - Anchete sociale;
participă studenţii - Colaborarea cu cabinetele medicale;
- Campanii de informare şi sensibilizare;
- Activităţi educaţionale.
Fundaţia Mission Adresă Localitatea Giarmata, Nr. 1086 Jud. Timiș.
Link International,
Centrul Număr telefon/fax 0256/369820
Rezidenţial Casa
E-mail deboraromania@gmail.ro
Debora
Pagină web www.copilindificultate.ro;
www.romanianchildrenatrisck.org
Orar de funcţionare Centrul funcționează în permanență
Grup ţintă Copii/tineri.
Persoane de Ioan Sebastian Pătlăgescu – Manager
contact Ruxandra Maria Curtean – Supervizor studenţi
Servicii oferite - Consiliere psihologică;
- Psihoterapie individuală;

58
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

- Educaţie;
- Consiliere profesională;
- Servicii medicale şi juridice.
Activităţi la care Activităţi specifice asistenţei sociale: anchete
participă studenţii sociale, întocmirea planurilor de intervenţie,
activităţi cu copiii.
Centrul de Servicii Adresă Timişoara, Str. Ioan Slavici, Nr. 47, Jud. Timiş.
Sociale Pentru Voi Număr telefon/fax 0256/228062/ 0356/421215
E-mail pentruvoi@pentruvoi.ro
Pagină web www.pentruvoi.ro
Orar de funcţionare Luni-Vineri: 07.00-19.00;
Locuinţele protejate: non-stop
Grup ţintă Adulţi cu dizabilităţi de dezvoltare și familiile lor
Persoane de Laila Onu – Manager
contact Roxana Şchiopu – Asistent social
Servicii oferite - Dezvoltarea autonomiei personale;
- Exersarea deprinderilor de comunicare verbala şi
non-verbală;
- Activităţi artistice (dans, teatru, pictură, modelaj,
artizanat, euritmie, muzică);
- Educaţie cognitivă;
- Psihomotricitate fină şi grosieră;
- Activităţi sportive, jocuri şi concursuri;
- Stimulare senzorială şi relaxare;
- Activităţi lucrative;
- Activităţi recreative;
- Kinetoterapie;
- Consiliere individuală, grupuri de suport.
Activităţi la care - Activităţi lucrative cu beneficiarii;
participă studenţii - Organizarea de evenimente sociale;
- Activităţi artistice cu beneficiarii;
- Campanii publice.
Fundaţia Adresă Timişoara, Str. Calea Dorobanţilor Nr. 4, Jud. Timiş.
Serviciilor Sociale Număr telefon/fax 0256/499431; 0356/401984
Bethany E-mail bsst@bethany.ro
Pagină web www.bethany.ro
Orar de funcţionare Luni – Vineri: 08.00 – 16.00
Grup ţintă Familii şi copii aflaţi în dificultate
Persoane de Codruţa Stoian – Director
contact Andreea Burtea – Supervizor studenți
Servicii oferite - Servicii de suport şi asistenţă pentru familii şi copii
aflaţi în dificultate;
- Programe de dezvoltare a capacităţii comunităţilor
locale;
- Programe de voluntariat;
- Programe educaţionale şi programe de protecţie a
mediului.
Activităţi la care - Campania de strângere de fonduri – Inimă Bună,
participă studenţii - Activităţi în cadrul proiectelor implementate de
Fundaţia Bethany;

59
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

- Activităţi în cadrul serviciului de prevenire a


separării copilului de familia biologică sau extinsă;
- „Voluntari pentru copii” în cadrul programului de
socializare şi stimulare senzorio-motrică şi
emoţională a copiilor internaţi în Secţia de
Recuperare Nutriţională a Spitalului Clinic de
Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu”.
Fundaţia Student Adresă Timişoara, Blvd. Take Ionescu Nr. 40, Jud. Timiş
Plus Număr telefon/fax 0256/494390; 0256/431566
E-mail office@studentplus.ro
Pagină web www.studentplus.ro
Orar de funcţionare Luni – Vineri 09.00 – 21.00, Sâmbătă 09.00 – 15.00
Grup ţintă - Tineri dezinstituţionalizaţi;
- Tineri aparţinând minorităţilor etnice;
- Persoane vârstnice.
Persoane de Valentin Lucian Ciorbă– Manager
contact Maria Ciorbă – Supervizor studenți
Servicii oferite - Program de dezvoltare personală pentru tineri
dezinstituţionalizaţi (life skills, cursuri de limbi
străine şi calculatoare) – Proiectul „Şanse Egale”
- Cursuri şi conferinţe pentru persoane vârstnice în
cadrul „Academiei Seniorilor”
- Proiecte de tineret ce vizează dezvoltarea
competenţelor civice, personale, interpersonale şi
interculturale;
- „Voluntar VIP” - Centrul de Voluntariat Timişoara
– traininguri de instruire pentru voluntari, crearea şi
actualizarea bazelor de date voluntari şi organizaţii
unde aceştia pot presta activităţi de voluntariat,
repartizarea voluntarilor, organizarea de evenimente
de promovare a voluntariatului.
Activităţi la care - Proiectul „Şanse Egale”;
participă studenţii - „Academia Seniorilor”;
- „Voluntar VIP”.
Fundaţia Adresă Timişoara, Str. Nicolae Titulescu Nr. 2, Jud. Timiş.
Timişoara ‘89 Număr telefon/fax 0256/493409
E-mail tim89@mail.regionalnet.org
Pagină web www.timisoara89.ro
Orar de funcţionare Luni – Vineri:08.00 – 16.00
Grup ţintă - Persoanele fără adăpost;

- Familii evacuate sau care şi-au pierdut locuinţa;


- Persoane fără acte de identitate;
- Muncitorii zilieri itineranţi;
- Persoane fără resurse materiale în Timişoara.
Persoane de Petru Ilieş – Preşedinte
contact Tudor Elvis – Asistent social
Servicii oferite - Consiliere şi mediere;
- Profilaxie socială;
- Acordarea unei hrane calde;

60
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

- Eliberarea de adeverinţe de călătorie;


- Reglementarea situaţiei persoanelor fără acte de
identitate ş.a.m.d.
Activităţi la care - Întocmire anchetă socială;
participă studenţii - Supraveghere asistaţilor;
- Servirea mesei;
- Activităţi administrative;
- Distribuire ajutoare umanitare (hrană,
îmbrăcăminte etc.);
- Studii de caz;
- Introducerea anchetelor sociale în baza de date
ş.a.m.d.
Fundaţia Adresă Sat Corneşti, Nr. 260, Comuna Orţişoara, Jud.
Umanitară Râul Timiş.
Vieţii, Centru Număr telefon/fax 0256/388564: 0743229188
Maternal E-mail carehome@maildnttm.ro;
ilenuta@yahoo.com
Pagină web -
Orar de funcţionare Fundaţia funcţionează în permanenţă.

Grup ţintă Femei însărcinate, singure, fără sprijin și adăpost și


copii acestora.
Persoane de Roberta Moore – Manager
contact
Servicii oferite - Adăpost;
- Consiliere psihologică şi familială;
- Servicii medicale;
- Mâncare, haine pentru sarcină şi bebeluş;
- Sprijin în educarea copiilor;
- Obţinerea unei calificări.
Activităţi la care Activităţi directe cu beneficiarii centrului.
participă studenţii
Institutul Adresă Timişoara, Blvd. 16 Decembrie 1989, Nr. 8, Jud.
Intercultural Timiş.
Timişoara Număr telefon/fax 0256/498457;0256/203942
E-mail iit@intercultural.ro
Pagină web www.intercultural.ro
Orar de funcţionare Luni – Vineri:09.00 – 17.00
Grup ţintă - Cadre didactice;
- Tineri;
- Membrii ai comunităţilor minorităţilor naţionale;
- Resortisanţi ai ţărilor terţe.
Persoane de Călin Rus – Director
contact Oana Neştian – Coordonator proiecte
Servicii oferite - Proiecte europene în domeniul educaţiei
interculturale şi al educaţiei pentru cetăţenie
democratică.
Activităţi la care - Organizarea de evenimente în cadrul proiectelor;
participă studenţii - Menţinerea legăturii cu grupurile ţintă ale

61
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

proiectelor;
- Arhivarea documentaţie;
- Proiecte.
Kindezukunft - Adresă Timişoara, Str. Rudolf Walther, Nr. 1, Jud. Timiş.
Fundaţia Rudolf Număr telefon/fax 0256/292542; 0256/493937
Walther Timişoara E-mail social@kinderzukunft.ro
Pagină web www.kinderzukunft.ro
Orar de funcţionare Fundaţia funcţionează în permanenţă.
Biroul de asistenţă socială între orele: 08.00 – 16.00
Grup ţintă Copiii aflaţi în dificultate
Persoane de Cristian Popescu – Director
contact Loredana Chiş – Asistent social
Servicii oferite - Serviciul de tip Rezidenţial;
- Serviciul pentru Dezvoltarea Deprinderilor de
Viaţă Independentă;
- Centrul de Suport şi Asistenţă pentru Familiile şi
Copiii Aflaţi în Dificultate;
- Casa Tinerilor – Locuinţe Protejate pentru
Sprijinirea Reinserţiei Profesionale a Tinerilor care
Provin din Sistemul de Ocrotire Socială.
Activităţi la care - Activităţi pe teren;
participă studenţii - Activităţi directe cu beneficiarii fundaţiei;
- Elaborarea de documente pentru beneficiari;
- Cunoaşterea legislaţiei pentru protecţia copilului în
ţara noastră etc.
Organizaţia Salvaţi Adresă Timişoara, Str. Calea Şagului, Nr. 104, Jud. Timiș.
Copiii, Filiala Număr telefon/fax 0256/492107
Timişoara E-mail timis@salvaticopiii.ro
Pagină web www.salvaticopiii.ro
Orar de funcţionare Luni-Vineri: 09.00-17.00
Grup ţintă Copii cu risc crescut de a fi exploataţi prin muncă;
Copiii exploataţi prin muncă;
Copii cu risc de abandon şcolar sau familial;
Copii abuzaţi, neglijaţi, traficaţi;
Copiii străzii.
Persoane de Mihai Gafencu – Preşedinte
contact Delia Bajireanu – Director de programe
Iulia Gogeoman – Supervizor studenţi
Servicii oferite Organizaţia are în derulare mai multe proiecte în
cadrul cărora beneficiarilor le sunt oferite servicii
sociale constând în: facilitarea accesului la educație,
integrare școlară, sprijin pentru obținerea de drepturi
legale și a actelor de identitate, asistenţă medicală,
consiliere socială, consiliere psihologică, asistenţă
juridică şi suport material.
Activităţi la care - Campanii de sensibilizare a opiniei publice;
participă studenţii - Educaţie informală;
Însoţirea beneficiarilor la diverse instituţii pentru
obţinerea drepturilor legale, realizarea de anchete
sociale, organizarea de activităţi recreative;

62
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

implicarea în programul Şcoală după Şcoală.


Penitenciarul Adresă Timişoara, Str. Popa Şapcă Nr. 7, Jud. Timiş.
Timişoara, Număr telefon/fax
0256/200030; 0256/293349
Serviciul E-mail ptimisoara@dgp.ro;
Reintegrare lhorvath@dgp.ro;
Socială dborza@dgp.ro.
Pagină web www.anp_just.ro
Orar de funcţionare Luni – Vineri: 08.00 – 16.00
Grup ţintă - Persoane care se află încarcerate în Penitenciarul
Timişoara, având de executat o pedeapsă privativă
de libertate.
Persoane de Cms. Horvath Liliana – Director adjunct reintegrare
contact socială.
Subcom. Borza Delia – Şef serviciu asistenţă
psihosocială.
Servicii oferite - Asistenţă psihosocială;
- Activităţi de evaluare, consiliere şi intervenţie cu
persoanele private de libertate;
- Sprijin în menţinerea/reluarea legăturii cu reţeaua
de suport social.
Activităţi la care - Evaluarea situaţiei socio-familiale a persoanelor
participă studenţii private de libertate;
- Completarea fişei sociale;
- Asistare şi implicare în programe de asistenţă
socială derulate în penitenciar.
Serviciul de Ajutor Adresă Timişoara, Str. Ciprian Porumbescu Nr. 32, Jud.
Maltez în Timiş.
România, filiala Număr telefon/fax 0356/410444
Timişoara E-mail tmsamr@yahoo.com
Pagină web www.maltez.ro
Orar de funcţionare Luni – Vineri:08.00 – 15.00
Grup ţintă - Persoane vârstnice;
- Familii nevoiaşe.
Persoane de Ciolac Marta – Asistent social
contact
Servicii oferite - Cămin pentru vârstnici;
- Centru de zi pentru persoane vârstnice;
- Îngrijire la domiciliu;
- Cantină socială;
- Pentru familiile nevoiaşe avem un centru de
distribuire a ajutoarelor şi o farmacie malteză.
Activităţi la care - Activităţile propuse pentru Centrul de zi
participă studenţii (ergoterapie, ludoterapie, kinetoterapie);
- Campanii de strângere de fonduri (târguri);
- Activităţi socio-culturale desfăşurate cu vârstnicii
(teatru, muzeu, plimbări).
Serviciul pentru Adresă Timişoara, Str. Calea Sever Bocu Nr. 44 A, Jud.
Persoane Timiş.
Vârstnice, DGASC Număr telefon/fax 0256/490286, 0356/ 413362.
E-mail

63
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Pagină web
Orar de funcţionare
Grup ţintă Persoane vârstnice.
Persoane de Maria Ciurcaş - Manager
contact Esztero Emese - Asistent Social
Servicii oferite Prevenirea  instituţionalizării persoanelor vârstnice
prin canalizarea încrederii în forţele proprii şi
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale celor aflaţi în
situaţia de risc social;
Asigurarea de asistenţă socio-medicală individuală
sau de grup; Asigurarea unui ambient corespunzător
pentru petrecerea timpului liber;
Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice aflate
în situaţia de risc social ( imobilizate la pat sau la
domiciliu );
 Îmbunătăţirea nivelului de informare a persoanelor 
imobilizate la pat sau la domiciliu asupra drepturilor
acestora şi cu privire la serviciile oferite de
organizaţiile şi instituţiile specializate;
 Menţinerea la parametrii de funcţionare acceptabilă
o durată cât  mai îndelungată  a persoanelor vârstnice
suferind de boala Alzheimer;
 Prevenirea instituţionalizării precoce a bolnavului
suferind de boala Alzheimer.
Activităţi la care
participă studenţii
Serviciul de Adresă Timişoara, Str. Gen. Traian Doda Nr.2, Jud. Timiș.
Probaţiune de pe
lângă Tribunalul Număr telefon/fax 0256/293603 0256/293603
Timiş E-mail probatiune.timis@just.ro
Pagină web -
Orar de funcţionare Luni-Vineri: 08.00- 16.00
Grup ţintă - Minorii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund
penal, învinuiţii şi inculpaţii minori, precum şi
inculpaţii majori pentru care organele judiciare au
solicitat serviciilor de probaţiune întocmirea
referatelor de evaluare;
- Minorii infractori faţă de care instanţa a dispus
măsura educativă a libertăţii supravegheate, sarcina
supravegherii executării obligaţiilor prevăzute la art.
103 alin. 3 lit. a, b Cod penal revenind serviciilor de
probaţiune;
- Persoanele condamnate în baza art. 861 Cod penal
şi persoanele condamnate în baza art. 110 1 Cod
penal faţă de care instanţa a dispus executarea uneia
sau mai multor obligaţii prevăzute de art. 863 alin. 3
lit. b, c, d, e Cod penal sau cele prevăzute la art. 103
alin. 3 lit. a, b Cod penal.
Persoane de Mariana Drăgotoiu – Manager
contact Titiana Petreuş - Supervizor studenţi

64
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Servicii oferite - Întocmirea referatului de evaluare, la solicitarea


organului judiciar, pentru învinuiţi şi inculpaţi
minori, pentru inculpaţi majori, respectiv pentru
persoanele condamnate cu suspendarea executării
pedepsei sub supraveghere;
- Supravegherea modului în care persoanele
condamnate respectă măsurile de supraveghere,
respectiv îndeplinesc obligaţiile impuse de instanţă
în sarcina lor;
- Oferirea de asistenţă şi consiliere, la solicitarea
persoanei condamnate, pe parcursul termenului de
încercare;
- Acordarea de consiliere psihologică şi alte forme
de asistenţă victimelor infracţiunilor săvârşite cu
violenţă.
Activităţi la care - Prezentarea cadrului legislativ de funcţionare a
participă studenţii serviciului de probaţiune;
- Prezentarea ariilor de activitate;
- Prezentarea metodelor şi tehnicilor specifice de
lucru;
- Analiza structurii referatului de evaluare, a etapelor
de întocmire a referatului;
- Însoţirea consilierului de probaţiune în deplasările
pe teren;
- Asistarea la interviul realizat în vederea întocmirii
referatului de evaluare solicitat de organul judiciar;
- Asistarea la întrevederile de supraveghere a
modului în care persoanele condamnate respectă
măsurile şi obligaţiile impuse de instanţă;
- Analiza conţinutului dosarului de supraveghere;
- Prezentarea unor studii de caz, identificarea
nevoilor persoanei condamnate şi realizarea unui
plan de intervenţie în scopul depăşirii acelor nevoi;
- Analiza unor studii de caz şi identificarea factorilor
favorizanţi, respectiv inhibitori în dezvoltarea
comportamentului infracţional, precum şi a
perspectivelor de reintegrare în societate a persoanei;
- Prezentarea programelor de consiliere utilizate în
activitatea de asistenţă şi consiliere a persoanelor
condamnate.
Serviciul Public de Adresă Recaş Nr. 965, Jud. Timiş.
Asistenţă Socială Număr telefon/fax 0256/330255
din cadrul E-mail spas_recas@yahoo.com
Primăriei oraşului Pagină web http://www.geocities.com/spas.recas/
Recaş Orar de funcţionare Luni – Vineri:08.00 – 16.00
Grup ţintă Copii, familii, persoane singure aflate în dificultate.
Persoane de Eleonora Ştirbu – Asistent social
contact
Servicii oferite - Servicii de informare, consiliere şi acompaniere a
cazurilor aflate în situaţii de risc.

65
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Activităţi la care - Relaţii cu publicul;


participă studenţii - Înregistrări documente;
- Anchete sociale pe teren;
- Campanii de informare;
- Preluări cereri de acordare a prestaţiilor sociale etc.
Societatea pentru Adresă Timişoara, Str. Milcov Nr. 4 bl. 10 ap. 6, Jud. Timiş.
Părinţi şi Copii Sediu funcţional: Timişoara, Str. Gelu Nr.30
SCOP Timişoara Număr telefon/fax 0256-294403
E-mail scop_org@yahoo.com
effataro@yahoo.com
Pagină web www.scop.org
Orar de funcţionare Luni – Vineri: 9.00 – 17.00
Grup ţintă Copii şi tineri în situaţii de risc (abandon, abuz şi
neglijare, infecţie HIV, consum de droguri, trafic de
persoane, nevoi speciale, abandon şcolar) şi familiile
acestora; femei aflate în situaţie de criză, victime ale
violenţei domestice.
Persoane de Iagos Laszlo – Director executiv
contact Ionela Apostol – Asistent social
Servicii oferite Centru de zi pentru copii de 2-3 ani proveniţi din
familii vulnerabile – Jimbolia; Centru educaţional
pentru copii din familii defavorizate socio-economic
– Timişoara; Centru de resurse pentru tineri în
dificultate;
Servicii de informare, consiliere şi sprijin în scopul
prevenirii traficului de persoane, abandonului
copilului, abuzului şi neglijării copilului, încălcării
drepturilor copilului, marginalizării unor categorii
de persoane defavorizate şi excluziunii sociale.
Activităţi la care Activităţi de sprijin pentru copiii care frecventează
participă studenţii centrul educaţional; vizite la domiciliul
beneficiarilor şi participare la întocmirea
documentelor din dosarul social; Organizare şi
derulare de campanii de informare şi/sau
sensibilizare din comunitate; activităţi de socializare
cu beneficiarii organizaţiei; alte activităţi care ţin de
viaţa internă a organizaţiei.
Societatea Română Adresă Timişoara, Str. Fagului, Nr. 117, Jud. Timiș.
Speranţa Număr telefon/fax 0256/490245; 0256/201152
E-mail -
Pagină web www.intermeding.com/speranta/
Orar de funcţionare Luni-Vineri: 09.15.30
Grup ţintă Tineri cu handicap(fizic sau mental).
Persoane de Clara Ghimici - Supervizor studenţi
contact
Servicii oferite - Activităţi de recreere şi socializare;
- Servicii alternative, care sa sprijine normalizarea
vieţii persoanelor cu handicap mental;
- Creşterea calităţii vieţii persoanelor (copii/adulţi)
cu handicap mental şi a familiilor lor;

66
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

- Sprijinirea familiei;
- Sensibilizarea opiniei publice în privinţa
persoanelor cu handicap.
Activităţi la care
participă studenţii
Şcoala cu Clasele Adresă Timişoara,Str. Ion Ionescu de la Brad, Nr. 2, Jud.
I-VIII Nr. 7 Timiş.
„Sfânta Maria” Număr telefon/fax 0256 210542;0256214916
E-mail scoala7tm@yahoo.com
Pagină web scoala7timisoara.ro
Orar de funcţionare Luni-Vineri: 08.00-18.00
Grup ţintă 1017 elevi ai şcolii şi părinţii acestora.
Persoane de Prof. Gica Dumitru - Director
contact Makkai Barbara - Profesor consilier
Servicii oferite - Consultanţă metodică;
- Exemple de bună practică;
- Legislaţie;
- Studii, cărţi, cercetări – bibliotecă (psihologie,
pedagogie);
- Elaborare proiecte de finanţare;
Activităţi la care - Modulul – mediere de conflicte;
participă studenţii - Educaţie incluzivă;
- Clubul părinţilor; lectorat cu părinţii;
- Ore deschise – incluziune CES, educaţie
economică, educaţie civică, dirigenţie;
- Consiliere în carieră;
- Consilierea familiei.
Şcoala„Gheorghe Adresă Timişoara, Str. Gh. Doja, Nr. 16, Jud. Timiș.
Atanasiu” Număr telefon/fax 0256/309549
E-mail sc_gheorgheatanasiu@yahoo.com
Pagină web www.scoalaghatanasiu@yahoo.com
Orar de funcţionare Luni-Vineri: 8.00 – 14.00
Grup ţintă Elevi cu deficienţe mintale și de auz.
Persoane de Prof. Petru Lascău - Director
contact Adriana Pîrvu - Asistent social
Servicii oferite Profesionalizarea elevilor cu deficienţe.
Activităţi la care - Întocmirea de acte specifice;
participă studenţii - Consiliere;
- Studii de caz.
Uniunea Adam Adresă Timişoara, Str. Gh. Lazăr Nr. 10-12, Jud. Timiş.
Muller Număr telefon/fax 0256499341; 0256499341
Guttembrunn E-mail
Pagină web
Orar de funcţionare
Grup ţintă Persoane vârstnice.
Persoane de Cecilia Doda - supervizor studenţi
contact
Servicii oferite Cazare; Masă; Îngrijire persoane vârstnice; Îngrijire
personală; Asistenţă medicală; Asistenţă socială;

67
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Activităţi recreative.
Activităţi la care
participă studenţii

2.3. Date de contact ale profesorilor coordonatori

Nume şi prenume Sala din UVT Telefon E-mail


Conf.univ.dr. Mircea Alexiu 605 D 0256/592373 tmalexiu@socio.uvt.ro
Asist.univ.dr. Loreni Baciu 605 D 0256/592373 lorenieb@yahoo.com
Lector univ.dr. Carmen Bărbat 605 F 0256/592265 carmen.barbat@gmail.com
Prep.univ.dr. Andreea Bîrneanu 605 D 0256/592373 andera_birneanu@yahoo.com
Lector univ.dr. Venera Bucur 605 F 0256/592265 venerabucur@yahoo.com
Lector univ.dr. Cosmin Goian 242 Decanat 0256/592171 cosminusro@yahoo.com
Conf.univ.dr. Adrian Jinaru 605 F 0256/592265 adrian_jinaru@yahoo.com
Asist.univ.dr. Theofild Lazăr 605 D 0256/592373 theolazar29@yahoo.com
Prof.univ.dr. Ana Muntean 605 F, CICOP 0256/592957 anamuntean25@yahoo.com
Conf.univ.dr. Alexandru Neagoe 605 F 0256/592265 fam.neagoe@gmail.com
Asist.univ.dr. Adrian Păşcuţă 605 F 0256/592265 pascutaadrian@yahoo.com
Drd. Claudiu Roman 605 F 0256/592265 claustimro@yahoo.com
Asist.univ.dr. Patricia Runcan 605 F 0256/592265 patyruncan@yahoo.com
Lector univ.dr. Carmen Stanciu 605 F 0256/592265 stanciucarmen@yahoo.com
Lector univ.dr. Mihaela Tomiţă 605 D 0256/592373 ceptim2005@yahoo.com
Prep.univ.drd. Loredana Trancă 605 F 0256/592265 loredanasimerea@yahoo.com

2.4. Modele de instrumente de lucru ale asistenţilor sociali

ANCHETA SOCIALĂ
(model 1)

I.DATE PRIVIND SITUAŢIA COPILULUI

Numele şi prenumele:
C.N.P. _____________________________________
Certificat de naştere/Carte de identitate
Seria: ______________________ Nr: ___________________
 Nu are acte de identitate __________________________
 Înregistrarea naşterii este pe rol _____________________
Data naşterii: . . Locul naşterii: _______________________________________

68
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Sexul: Naţionalitatea: _____________________________ Religia: _________________________________________


Situaţia juridică a copilului în raport cu fiecare dintre părinţi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Domiciliul copilului este :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Copilul locuieşte efectiv la următoarea adresă: (în cazul în care domiciliul nu corespunde cu
adresa actuală a copilului):
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
II. ISTORICUL FAMILIEI
Tatăl Mama
Numele şi prenumele

C.N.P.
Data şi locul naşterii
Domiciliul/ Ultimul
domiciliu cunoscut
Reşedinţa
(adresa actuală)
Studiile / Profesia
Ocupaţia
Numele şi adresa
locului de muncă
Venitul (precizaţi
cuantumul şi sursele)
Naţionalitate
Religie
Antecedente penale
(date relevante despre părinţi şi copil care au condus la separarea copilului de familia sa):
Părinţii :
Nr. copiilor aflaţi în îngrijire: _____ din care minori (nume, prenume şi vârsta):
Aflaţi în grija părinţilor: Aflaţi în instituţii de ocrotire:
1___________________________________ 1___________________________________
2___________________________________ 2___________________________________
3___________________________________ 3___________________________________
4___________________________________ 4___________________________________
5___________________________________ 5___________________________________

Părinţii :

Sunt: ______________________  Căsătoriţi  Divorţaţi  Separaţi  Cuplu necăsătorit

Suferă de o boală care îi împiedică să-şi exercite îndatoririle de părinţi _____________


mama/tata

69
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Alte situaţii:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Climatul familial:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Locuinţa:
Proprietatea mamei  Închiriată 
Proprietatea tatălui  Alte situaţii  precizaţi :
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nr. de camere locuibile Nr. persoanelor care locuiesc
Apă curentă Da  Nu 
Încălzire Da  Nu 
Alte informaţii: _____________________________________________________________
Condiţii de locuit (igienă, curăţenie, dificultăţi):
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------------------------
--
Sănătatea părinţilor:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

III. DATE DESPRE COPIL:

Istoricul copilului:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Situaţia şcolară a copilului (conform actelor eliberate de unitatea de învăţământ):
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Starea de sănătate:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

70
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Conform adeverinţei medicale nr. ________ din ___/___/______, copilul este:


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Măsuri de protecţie anterioare:

Măsura nr. şi data hotărâre:


1.------------------------------------------------------------------------------------------
2.------------------------------------------------------------------------------------------
3.----------------------------------------------------------------------------------
Temeiul legal :
1.------------------------------------------------------------------------------------------
2.------------------------------------------------------------------------------------------
3.------------------------------------------------------------------------------------------
Instituţii frecventate :
1.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
3.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
În cazul unei instituţii/AMP/familie de plasament:
Numele şi adresa :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Relaţiile copilului cu personalul/AMP/familie de plasament:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Relaţiile copilului cu alţi copii:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Relaţiile copilului cu familia sa:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 vizitat în ultimele 6 luni  nevizitat în ultimele 6 luni  nu este cazul

Demersuri efectuate la rude de gradul IV

71
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IV.CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Concluzii:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Recomandări:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Numele şi prenumele persoanei care a completat ancheta :


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Instituţia: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Funcţia: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Data: . . Semnătura: –––––––––––––––––––––

Ancheta socială va cuprinde Genograma familiei şi Ecomapa relaţiilor comunitare.

ANCHETĂ SOCIALĂ
(model 2)

Data evaluării: ________________ Asistent social: __________________________


Scopul efectuării anchetei sociale: _____________________________________________

I. PERSOANA EVALUATĂ
Nume, prenume
Adresă
Telefon
Profesie
Ocupaţie
Studii
Act identitate: serie, nr., eliberat la data, valabil
până
CNP
Certificat de încadrare în grad de handicap
(anterior) nr., din, gradul, codul handicapului,
valabilitatea certificatului, data de revizuire
Starea civilă

72
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Medic de familie
Adresa medicului de familie
Medic curant

COPII:
Numele - Prenumele C.N.P. Adresa Telefonul

II. REPREZENTANT LEGAL


Nume, prenume
Calitatea [soţ/soţie; fiu/fiică; rudă], relaţia de
rudenie; alte persoane
Locul şi data naşterii
Adresa
Telefon
E-mail

1. AUTONOMIA ŞI STATUTUL FUNCŢIONAL AL PERSOANEI:


ACTIVITĂŢI ZILNICE:
Igiena corporală fără ajutor
necesită îngrijire/ajutor parţial
necesită îngrijire/ajutor integral
incontinenţă ocazională
Îmbrăcat/ dezbrăcat autonomă
dependent de altă persoană parţial
dependent de altă persoană integral
Servire şi hrănire singură
necesită ajutor parţial
necesită ajutor integral
Mobilizarea singură
necesită ajutor parţial
necesită ajutor permanent
Dispozitive utilizate la fără dispozitive
deplasare baston
cadru
scaun rulant
altele
Deplasare în interiorul locuinţei singură
necesită ajutor
imobilizată la pat
Deplasare în exteriorul locuinţei singură
necesită ajutor parţial
depinde de alţii
Utilizarea mijloacelor de singură
comunicare necesită ajutor
depinde de alţii (telefon/alarmă/sonerie)

ACTIVITĂŢI INSTRUMENTALE:

73
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Prepararea hranei / Hrănirea singură


necesită ajutor
depinde de alţii la preparare
depinde de alţii la servire
Activităţi gospodăreşti singură
la activităţi uşoare de descurcă
este incapabilă (curăţenie cameră, spălat haine,
vase, etc.) total
este incapabilă (curăţenie cameră, spălat haine,
vase, etc.) parţial
Gestionarea propriilor venituri ştie
necesită ajutor
este incapabilă
Efectuarea cumpărăturilor singură
necesită ajutor
depinde de alţii
Conformarea la recomandările singură
medicale necesită dozare şi pregătire
depinde de alţii
Utilizare mijloace de transport singură
numai însoţită
Participare la activităţi pe timp spontan
liber (ascultă radio, vizionează antrenat
TV, citeşte, etc.) nu poate/este indiferentă
Mod de realizare a îşi poate aduce aminte şi poate îndeplini o
instrucţiunilor secvenţă de instrucţiuni (o listă de cumpărături,
etc.)
îşi poate aduce aminte instrucţiunile şi le poate
îndeplini mai târziu (un mesaj de la locul de
muncă)
poate urma o instrucţiune simplă care poate fi
îndeplinită atunci şi în acel loc

2. EVALUAREA STATUTULUI SENZORIAL ŞI PSOHOAFECTIV AL PERSOANEI


Acuitate vizuală acuitate vizuală completă
distinge feţe şi obiecte de dimensiuni mari
cecitate relativă (se poate orienta, evita obstacolele)
cecitate absolută (vede numai umbre şi lumini)
Comunicarea vorbeşte bine şi inteligibil, foloseşte un limbaj care poate fi
înţeles
capabil să ofere informaţii exacte
unele dificultăţi în vorbire; lipsa clarităţii şi a fluenţei dar
foloseşte un limbaj care poate fi înţeles
dificultăţi în vorbire, este înţeles de cei care îl cunosc bine
se foloseşte de gesturi atunci când vrea să comunice
nu răspunde când i se vorbeşte, cu excepţia propriului său nume
Orientarea fără probleme
dezorientare în spaţiu

74
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

dezorientare în timp
dezorientare faţă de alte persoane
Memorie păstrată
afectată parţial
afectată în totalitate
Probleme persoana evaluată se răneşte singură
comportamentale agresiune faţă de alţii
acţiuni exagerate
distruge obiecte
are nevoie de mai multă atenţie

III. EVALUARE SOCIALĂ


A. LOCUINŢA
Casă Apartament de bloc Alte situaţii
Situaţia juridică a locuinţei (proprietate personală, etc.)
Situată la parter La etaj Acces lift
Număr de camere Bucătărie Baie Duş
WC situat în interior WC situat în exterior
Fără încălzire Încălzire centrală Încălzire cu lemne Cu gaze Altceva
Apă curentă rece Apă curentă caldă Alte situaţii
Luminozitate adecvată Luminozitate neadecvată
Umiditate adecvată Umiditate neadecvată
Igienă adecvată Igienă neadecvată
Aragaz Frigider Maşină de spălat Radi TV Aspirator
o
Concluzii privind riscul ambiental

B. REŢEA DE FAMILIE:
Persoanele cu care trăieşte
Una dintre persoanele cu Una dintre persoanele cu Una dintre persoanele cu
care locuieşte este bolnavă care locuieşte este cu care locuieşte este
dizabilităţi/ handicap dependentă de alcool
Este ajutat de familie cu Este ajutat de familie cu Este ajutat de familie
bani mâncare activităţi de menaj
Relaţiile cu Relaţiile cu familia Fără Există risc Există risc
familia sunt bune sunt cu probleme relaţii de neglijare de abuz
Nume, prenume Grad de rudenie Adresa Telefon

C. REŢEA DE PRIETENI, VECINI:


are relaţii cu prietenii, vecinii
relaţii de întrajutorare
relaţiile sunt permanente/ocazionale
participă la activităţi ale comunităţii/recreative
comunitatea îi oferă un anumit suport

D. EVALUAREA SITUAŢIEI ECONOMICE:


pensie pentru agricultori pensie I.O.V.R. pensie de urmaş alte venituri

75
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

pensie de asigurări indemnizaţie alocaţie de stat bunuri mobile şi


sociale de stat persoană handicap pentru copii imobile în posesie

E. REZULTATELE EVALUĂRII:
Tratamentul şi îngrijirea socio-medicală se pot
realiza la domiciliul persoanei
Nevoile identificate
Oferta locală de servicii poate acoperi
următoarele nevoi identificate

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI:
ECOMAPA

Şcoala

Alin

Bunicii din
partea tatălui

Asistenta
socială

Emanuel
Spital 7ani
Mama

Vecin

Copilul care l-a


agresat în spital
Tata

Legendă

76
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Relaţie echilibrată, normală

Relaţie foarte puternică

Relaţie stressantă

Relaţie încordată

Relaţie unilaterală

Relaţie bilaterală

GENOGRAMA

V. O. C. B.
67

55 51 49 44 40

E. D. L. M. S. G.

29 25 22 28

M F. C. P.

M.

Persoană de sex masculin

Persoană de sex feminin

Relaţie de căsătorie

Relaţie de concubinaj

Căsătorie încheiată de divorţ

77
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Căsătorie în care soţii sunt separaţi în fapt

Bărbat decedat

Persoană de sex necunoscut

FIŞĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ

Datele personale ale solicitantului:


Numele şi prenumele: _____________________________________________________
Data şi locul naşterii ______________________________________________________
Domiciliul: _____________________________________________________________

Date personale privind familia :


Mama: _________________________________________________________________
Nume şi prenume: ________________________________________________________
Data şi locul naşterii: ______________________________________________________
Pregătirea şcolară/profesională: ______________________________________________
Ocupaţia: _______________________________________________________________
Domiciliul: ______________________________________________________________

Tata
Nume şi prenume: ________________________________________________________
Data şi locul naşterii: ______________________________________________________
Pregătirea şcolară/profesională: ______________________________________________
Ocupaţia: _______________________________________________________________
Domiciliul: ______________________________________________________________

Fraţi
Nume şi prenume: ________________________________________________________
Data şi locul naşterii: ______________________________________________________
Pregătirea şcolară/profesională: ______________________________________________
Ocupaţia: _______________________________________________________________
Domiciliul: ______________________________________________________________

Nume şi prenume: ________________________________________________________


Data şi locul naşterii: ______________________________________________________
Pregătirea şcolară/profesională: ______________________________________________
Ocupaţia: _______________________________________________________________
Domiciliul: ______________________________________________________________

78
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Date despre mediul de viaţă al solicitantului (locuinţa, şcoala/serviciul, relaţiile cu colegii


etc.):
Dificultăţile cu care se confruntă solicitantul şi serviciile la care a apelat până în prezent:
Motivul solicitării serviciilor:
Aşteptările solicitantului referitor la motivul expus:
Observaţii:
Recomandări:
Numele şi prenumele profesionistului: __________________________________
Semnătura: _________________________
Data: ___________________________________________________________________
FIŞA DE CONSILIERE

Nume şi prenume:
_________________________________________________________________

79
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Definirea problemei: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Resursele clientului:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Obiectiv pe termen lung:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Obiective specifice:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Evaluarea intervenţiei:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Data şi locul intervenţiei :


__________________________________________________________________________

Asistent social ____________________

FIŞA DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALĂ


   

1.1. Nume ____________________________ prenume ________________________________

80
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

1.2. Porecla ____________________________________


2.1. Data naşterii/Vârsta _______________________
2.2. Certificat de naştere
 da  nu
2.3. Buletin/Carte de identitate
 da  nu
2.4. CNP ________________________________________
3. Numărul fişei de dosar (de la DGASPC) ____________________________________
4. Sex masculin
  femeiesc
5. Judeţul din care provine _________________________________________________
6. Cauza majoră a prezenţei în stradă:
 dorinţa de aventura
 şcoala
 protestul fata de climatul familial
 lipsurile materiale
 alcoolismul părinţilor
 violenta in familie
 abuzul sexual
 altele ________________________________________________________________
7.1. Durata aproximativă de şedere în stradă (luni/ani) ______________________________
7.2. Mărimea grupului de copii ai străzii din care face parte __________________________
7.3. Poziţia în cadrul grupului (din perspectiva autorităţii copilului)
 lider
 subordonat
 marginalizat (exclus)
8. Numărul de clase absolvite _________________
9. Gradul de alfabetizare
9.1. scris  da  nu
9.2. citit  da  nu
10. Starea de sănătate
 foarte bună
 bună
 precară
 foarte precară
11. Ultimele trei îmbolnăviri majore (dacă este cazul)
11.1. _________________________________________________________________________
11.2. _________________________________________________________________________
11.3. _________________________________________________________________________
12. Numărul de vizite medicale în ultimul an _________________________________
13. Copilul se află sub supravegherea unui medic din cadrul unui serviciu/program social?
 da  nu
14. Modalitatea de supravieţuire
 cerşit
 furt
 cărat greutăţi
 spălat parbrize, maşini
 droguri
 altele _________________________________
15. Contactul cu familia
 zilnic
 săptămânal

81
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

 lunar
 de câteva ori pe an
 o dată pe an
 o dată la câţiva ani
 niciodată
16. Rezidenţa nocturnă
 stradă
 gară
 parc
 subsol, clădire părăsită
 canal
 familie
 adăpost
 altele __________________________________
17. Rezidenţa diurnă
 stradă
 gară
 parc
 subsol, clădire părăsită
 canal
 familie
 adăpost
 altele __________________________________
18.1. Consum de droguri
 da  nu
18.2. Consum de alcool
 da  nu
18.3. Fumat
 da  nu
19. Activitate sexuală
 da  nu
20. Mediul de provenienţa al copilului
 familie  serviciu de tip rezidenţial

De la 21 la 33 sunt numai pentru copiii proveniţi din familie

21. Numărul membrilor de familie _______________


22. Situaţia părinţilor
 căsătoriţi
 concubinaj
 divorţaţi/separaţi
 un părinte decedat
 ambii părinţi şomeri
23. Status profesional (se precizează denumirea profesiei, iar acolo unde este cazul şomer,
casnică etc.)
23.1. Tata _______________________________________
23.2. Mama _______________________________________
24. Situaţia juridică (exercitarea drepturilor părinteşti)
24.1. Tata _______________________________________
24.2. Mama _______________________________________
25. Venitul mediu al familiei

82
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

 sub venitul mediu garantat


 între venitul mediu garantat şi salariul minim pe economie
 peste salariul minim pe economie
 peste 5.000.000 lei
26. Situaţia locativă
 casă/apartament proprietate personală
 locuinţă cu chirie
 fără locuinţă, toleraţi de bunicii copilului
 fără locuinţă, pe stradă
27. Consum de alcool
27.1. Tata  da  nu
27.2. Mama  da  nu
28. Violenta in familie
28.1. Tata  da  nu
28.2. Mama  da  nu
29. Abuz asupra copilului
29.1. Tata  da  nu
29.2. Mama  da  nu
30. Abuz sexual asupra copilului
30.1. Tata  da  nu
30.2. Mama  da  nu
31. Mediul de rezidenţă al familiei
 rural  urban
32. Localitatea de rezidenţă a familiei ______________________________________
33. Judeţul __________________________________________________________________

De la 34 la 37 sunt numai pentru copiii proveniţi din servicii de tip rezidenţial

34. Abuz asupra copilului de către personal


 da  nu
35. Abuz asupra copilului de către alţi copii
 da  nu
36. Abuz sexual asupra copilului de către personal
 da  nu
37. Abuz sexual asupra copilului de către alţi copii
 da  nu
38. Gradul de integrare a copilului din perspectiva lucrătorului social stradal:
 refuză colaborarea cu lucrătorul social stradal
 acceptă dialogul cu lucrătorul social stradal
 acceptă sprijinul lucrătorului social stradal
 acceptă să părăsească strada şi să beneficieze de servicii de protecţie/prevenire a separării de
părinţi
 are şanse mari să fie reintegrat social
39. Recomandări din partea lucrătorului social stradal
40. Lucrătorul social stradal (nume, prenume)
41. Furnizorul de servicii şi coordonatele acestuia

FIŞĂ DE SEMNALARE A RISCULUI DE SEPARARE A COPILULUI DE FAMILIE


(pentru copii 0-3 ani)

83
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Instituţia /Locul unde este completată:


Data întocmirii fişei:
Numele persoanei care a întocmit fişa:
Data transmiterii:
Numele şi prenumele copilului:
Numele şi prenumele mamei:
Numele şi prenumele tatălui:
Domiciliul părinţilor:

Riscuri de separare
1. Mama minoră, necăsătorită da nu
2. Mama refuză după naştere să-şi vadă copilul da nu
3. Mama refuză să-şi alăpteze copilul da nu
4. Mama nu este vizitată de membrii familiei da nu
5. Mama nu posedă acte de identitate da nu
6. Mama prezintă semne de consum de alcool/ droguri da nu
7. Mama mai are copii în instituţii de protecţie a copilului da nu
8. Mama nu lucrează şi nu are venituri da nu
9. Mama prezintă semne de maltratare da nu
10. Mama este analfabetă da nu
11. Mama nu are medic de familie da nu
12. Mama locuieşte în condiţii precare da nu
13. Mama practică prostituţia da nu
14. Mama are mai mult de trei copii în îngrijire da nu
15. Mama prezintă semnele unei boli grave sau cronice da nu
16. Mama îngrijeşte cel puţin un copil cu handicap da nu
17. Mama nu este pregătită pentru îngrijirea copilului da nu
18. Mama este depresivă da nu
19. Mama nu are nici un proiect în legătură cu copilul da nu
20. Mama este agresivă cu personalul medical da nu
21. Mama insistă pentru prelungirea şederii în maternitate da nu
22. Mama are relaţii conflictuale cu tatăl copilului da nu
23. Mama provine dintr-o instituie de protecţie a copilului da nu

84
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

FIŞĂ DE SEMNALARE A RISCULUI DE SEPARARE A COPILULUI DE FAMILIE


(pentru copii de vârstă preşcolară şi şcolară)

Instituţia /Locul unde este completată:


Data întocmirii fişei:
Numele persoanei care a întocmit fişa:
Data transmiterii:
Numele şi prenumele copilului:
Numele şi prenumele mamei:
Numele şi prenumele tatălui:
Domiciliul părinţilor:

Riscuri de separare

1. Copilul nu este recunoscut de tată da nu


2. Copilul prezintă o igienă zilnică precară da nu
3. Copilul prezintă semne de maltratare da nu
4. Copilul este deprimat da nu
5. Copilul prezintă semne de oboseală da nu
6. Copilul lipseşte de la şcoală cel puţin o zi pe săptămână da nu
7. Copilul nu are bani de buzunar da nu
8. Copilul nu este însoţit la scoală da nu
9. Copilul are mai mult de trei fraţi da nu
10. Cel puţin unul dintre părinţi consumă băuturi alcoolice da nu
11. Cel puţin unul dintre părinţi prezintă o boală gravă, cronică da nu
12. Copilul are dificultăţi de învăţare da nu
13. Cel puţin unul dintre părinţi a părăsit ţara/localitatea da nu
14. Copilul şi familia sa locuiesc într-o locuinţă provizorie da nu
15. Copilul este agresiv cu alţi copii da nu
16. Copilul nu participă la activităţi extraşcolare da nu
17. Copilul provine dintr-o zonă mărginaşă a localităţii/cartierului da nu
18. Copilul are cel puţin un frate care a abandonat şcoala da nu
19. Copilul are cel puţin un frate care consumă alcool/droguri da nu
20. Copilul are ce puţin un părinte sau frate analfabet da nu
21. Copilul are unul sau ambii părinţi care sunt în închisoare da nu
22. Copilul locuieşte cu rudele/ bunicii da nu
23. Copilul nu cunoaşte suficient limba da nu

85
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

FIŞA DE MONITORIZARE A CAZULUI

Data actualizării informaţiei :…………………………………………


Nume copil:………………………………………………………….
Sexul copilului:……………………………………………………..
Data naşterii:………………………………………………………….
Acte de identitate:………………………………………………………….

SITUAŢIA INIŢIALĂ (la preluarea cazului):


Locul unde se află copilul (numele şi adresa instituţiei sau „în familie”): ……………………
SOLUŢIA GĂSITĂ PENTRU COPIL:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
SITUATIA PREZENTĂ
Locul unde se află copilul (numele şi adresa instituţiei sau „în familie”): …………………….
…………………………………………………………………………………………………
STAREA DE SĂNĂTATE A COPILULUI
…………………………………………………………………………………………………
IGIENA LOCUINŢEI
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
RELAŢIA COPIL - FAMILIE
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
CALITATEA INTERACŢIUNILOR CU PĂRINŢII
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
DEZVOLTAREA EMOŢIONALĂ A COPILULUI
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

NIVELUL DE DEZVOLTARE COGNITIVĂ A COPILULUI


…………………………………………………………………………………………………
OBSERVAŢII : ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

PROPUNERI :

 REDESCHIDEREA CAZULUI
 SE CONTINUĂ MONITORIZAREA
 ÎNCHIDEREA CAZULUI

Asistent social:……………………
Data: ……………………………..

86
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

PLAN DE INTERVENŢIE PE TERMEN SCURT

Numele şi prenumele copilului:


C.N.P.:
Măsura de protecţie:
În baza Hotărârii/Dispoziţiei nr. Data emisă de:
Motivul instituirii măsurii:
Responsabil pentru aplicarea măsurii de protecţie:
Reprezentantul legal al copilului:
Domiciliul legal:
Data realizării:
Dosar nr.:
Manager de caz:
Membrii echipei şi instituţia din care provin:

I. Evaluarea iniţială a situaţiei copilului


1. Evaluarea juridică: (doc. identitate, proprietăţi în litigiu etc.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Evaluarea socială: (categoria, mediul familial, familia lărgită, relaţii, prestaţii şi servicii
sociale anterioare)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Evaluarea medicală: (antecedente, date privind situaţia actuală, igiena individuală etc.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Evaluarea şcolară: (câte clase a absolvit, vârsta, anul şi motivul întreruperii etc.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Evaluarea psihologică: (structura de personalitate, accentuări, PTSD, dolii neconsumate,
relaţii, tip de ataşament etc.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Evaluarea educativă: (nivelul de formare DVI, nivelul de însuşire a normelor sociale etc.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Evaluarea spiritual/religioasă (religia şi cultul, legături, convingeri)

87
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

II. Intervenţia
1. Intervenţia juridică:
 Obiective pe termen scurt
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Metode de intervenţie
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Persoana responsabilă
_____________________________________________________________________________

2. Intervenţia socială:
Obiective pe termen scurt
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Tipul Durata Personalul de


Activităţi corespunzătoare
(periodice/ aferentă specialitate desemnat şi
obiectivelor
ocazionale) activităţilor alte persoane implicate

 persoana responsabilă: _______________________________________________________

3. Intervenţia medicală:
Obiective pe termen scurt
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Tipul Durata Personalul de


Activităţi corespunzătoare
(periodice/ aferentă specialitate desemnat şi
obiectivelor
ocazionale) activităţilor alte persoane implicate

 persoana responsabilă: ______________________________________________________

4. Intervenţia şcolară:
Obiective pe termen scurt
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Activităţi corespunzătoare Tipul Durata Personalul de


obiectivelor (periodice/ aferentă specialitate desemnat şi

88
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

ocazionale) activităţilor alte persoane implicate

 persoana responsabilă: _______________________________________________________

5. Intervenţia psihologică:
Obiective pe termen scurt
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Tipul Durata Personalul de


Activităţi corespunzătoare
(periodice/ aferentă specialitate desemnat şi
obiectivelor
ocazionale) activităţilor alte persoane implicate

 persoana responsabilă: _______________________________________________________

6. Intervenţia educativă:
Obiective pe termen scurt
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Tipul Durata Personalul de


Activităţi corespunzătoare
(periodice/ aferentă specialitate desemnat şi
obiectivelor
ocazionale) activităţilor alte persoane implicate

 persoana responsabilă: _______________________________________________________

III. Date referitoare la aplicarea planului:

Data întreruperii aplicării:


Data reluării aplicării:

ŞEF COMPLEX
Coordonator serviciu,
Membrii echipei:
- Asistent social
- Psiholog
- Medic (asistent medical)
- Instructor de educaţie

PLAN DE INTERVENŢIE SPECIFICĂ

89
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Numele şi prenumele copilului:


C.N.P.:
Obiectivul general al P.I.P.:
Măsura de protecţie:
În baza Hotărârii nr. , emisă de:
Instituţia responsabilă pentru aplicarea măsurii de protecţie:
Reprezentantul legal al copilului:
Dosar nr.:
Responsabil de caz:
Membrii echipei şi instituţia din care provin:

1. Sănătate şi promovarea sănătăţii


Nevoi identificate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Persoana
Obiective Obiective Obiective Activităţi Tipul Durata responsabilă
pe termen pe termen pe termen corespunzătoare (periodice/ aferentă şi alte
lung mediu scurt obiectivelor ocazional) activităţilor persoane
implicate

2. Îngrijire, securitate şi promovarea bunăstării


Nevoi identificate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Persoana
Obiective Obiective Obiective Activităţi Tipul Durata responsabilă
pe termen pe termen pe termen corespunzătoare (periodice/ aferentă şi alte
lung mediu scurt obiectivelor ocazional) activităţilor persoane
implicate

3. Dezvoltare fizică
Nevoi identificate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

90
Formarea practică a viitorilor profesionişti în domeniul asistenţei sociale

Persoana
Obiectiv