P. 1
Ovidiu Nicolescu Ion Verboncu - Fundamentele Managementului Organizatiei

Ovidiu Nicolescu Ion Verboncu - Fundamentele Managementului Organizatiei

|Views: 956|Likes:
Published by parolapescribd

More info:

Published by: parolapescribd on Jul 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2014

pdf

text

original

ESENŢIAL

Manualul virtual „Fundamentele managementului organizaţiei” prezentat în continuare, nu se substituie manualului editat. Pentru însuşirea cunoştinţelor strict necesare promovării examenului este indispensabilă studierea integrală a manualului publicat: OVIDIU NICOLESCU ION VERBONCU

FU N D A ME N T E L E M A N A G E ME N T U L U I ORGANIZAŢIEI

C A PI TO LU L 4 S I S T E M U L D E M A N A G E M E N T A L O R G A N I ZA Ţ I E I 1. CUPRINS CAPITOL Sistemul managerial al organizaţiei Principalele aspecte abordate 4.1. Conceptul de sistem managerial al organizaţiei 4 . 2 . S u b s i s t e mu l d e c i z i o n a l a l f i r m e i 4.2.1. Definirea şi structura sistemului decizional 4 . 2 . 2 . D e c i z i a m a n a g e r i a l ă - p r i n c i p a l a c o mp o n e n t ă a s i s t e m u l u i d ecizio n al 4.2.3. Riscurile şi decizia organizaţională 4.2.4. Decidentul – quasifactotum în organizaţie 4.2.5. Funcţiile sistemului decizional 4.3. Subsistemul metodologico-managerial al organizaţiei 4.3.1. Definirea şi principalele componente ale sistemului metodologico managerial 4.3.2. Sistemele, metodele şi tehnicile manageriale 4.3.3. Caracteristicile subsistemului metodologico-managerial 4.3.4. Funcţiile sistemului metodologico-managerial 4.3.5. Extinderea utilizării sistemelor, metodelor şi tehnicilor manageriale condiţie a supravieţuirii şi dezvoltării firmelor 4 . 4 . S u b s i s t e mu l i n f o r m a ţ i o n a l 4.4.1. Definirea sistemului informaţional al organizaţiei 4.4.2. Componentele sistemului informaţional 4.4.2.1. Data şi informaţia 4.4.2.2. Circuitele şi fluxurile informaţionale 4.4.2.3. Procedurile informaţionale 4.4.2.4. Mijloacele de tratare a informaţiilor 4.4.3. Importanţa şi funcţiile sistemului informaţional al organizaţiei 4.5. Subsistemul organizatoric 4.5.1.Definirea şi componentele principale ale sistemului organizatoric 4.5.2.Definirea şi componentele organizării procesuale 4.5.3.Funcţiunile firmei 4.5.3.1. Funcţiunea de cercetare-dezvoltare 4.5.3.2. Funcţiunea comercială 4 . 5 .3 . 3 . F un cţ iu n ea d e p r o d ucţi e 4 . 5 .3 . 4 . F un cţ iu n ea f i n an ci ar co n t ab i l ă 4 . 5 .3 . 5 . F un cţ iu n ea d e p er s on a l 4.5.3.6. Interdependenţele funcţiunilor organizaţiei 4 . 5 .4 . O r gan iz ar ea s tr u ctu r al ă

4 . 5 . 4 . 1 D e f i n i r e a ş i i mp o r t a n ţ a s t r u c t u r i i o r g a n i z a t o r i c e 4 . 5 . 4 . 2 C o mp o n e n t e l e s t r u c t u r i i o r g a n i z a t o r i c e 4 .5 . 4 .3 Cl as if ic ar ea s tr u ct ur i lo r o r g an i z at or i ce 4.5.4.4. Modalităţi de prezentare a structurii organizatorice a firmei 4 . 5 . 5 . I n t e r d e p e n d e n ţ a d i n t r e o r g a n i z a r e a f o r ma l ă ş i o r g a n i z a r e a i n f o r ma l ă 4.5.5.1. Conceptul de organizare informală 4.5.5.2 Interdependenţele între organizarea formală şi informală 4.5.6. Funcţiile subsistemului organizatoric Bibliografie 3. TEXTUL CAPITOLULUI 4.1. Conceptul de sistem de management al organizaţiei Exercitarea funcţiilor şi relaţiilor de management la nivelul fiecărei organizaţii se realizează prin sistemul de management.

Definiţie

S i s t em u l d e m a n a g e m en t a l o rg a n i za ţ i e i p o a t e f i d ef i n i t c a a n s a m b lu l e l em e n t el o r cu ca ra ct e r d ec i zio n a l, o rg an i za t o ri c, i n fo rm aţ i on a l , m o ti v aţ i on a l etc. d i n ca d ru l o r g a n i za ţ i e i , p r i n i n t e r m e d i u l c ă r u i a s e e x e r c i t ă a n s a m b l u l p r o c e s e l o r ş i r e l a ţ i i l o r d e ma n a g em en t , în v ed er ea ob ţ i n eri i u n ei e fi ca cit ă ţi ş i ef i ci en ţ e câ t m a i m a ri .

Subsisteme componente

La baza sistemului de management din organizaţia modernā, competitivă pe plan naţional şi internaţional, se află un complex de principii, reguli, cerinţe care asigură modelarea sa, corespunzător preceptelor ştiinţei managementului. De reţinut că, în conceperea şi realizarea sistemului de management, trebuie luate în considerare elementele specifice fiecărei organizaţii, în special profilul, dimensiunea şi structura resurselor umane, materiale şi financiare, potenţialul şi mentalitatea personalului, poziţia firmei în contextul economic naţional şi dacă este cazul - internaţional etc. Un rol determinant îl au, adesea, proprietarii sau reprezentanţii lor, fie că acţionează ca manageri executivi sau în calitate de componenţi ai organismelor manageriale participative. Indiferent de caracteristicile organizaţiei, sistemul de management cuprinde mai multe componente (figura 1) ce se deosebesc în funcţie de natura, de caracteristicile instrumentarului utilizat şi anume: - subsistemul organizatoric; - subsistemul informaţional; - subsistemul decizional; - subsistemul metode şi tehnici de management; - alte elemente de management.

ceea ce explică de ce i-au fost consacrate majoritatea primelor studii ale ştiinţei conducerii. Între componentele sistemului de management al firmei.F i g . prin funcţiile sale. Puternic condiţionat de calitatea celorlalte . are în cadrul organizaţiei acelaşi rol ca şi sistemul circulatoriu în cadrul corpului omenesc. Prin intermediul sistemului decizional se exercită toate funcţiile managementului. subsistemul decizional constituie un adevărat sistem de comandă. Componente Fiind integral specific managementului. ce reglează ansamblul activităţilor implicate. 1 . prin caracteristicile sale constructive şi funcţionale condiţionând sensibil conţinutul şi eficacitatea activităţilor desfăşurate în cadrul său. o pondere superioară înregistrând-o previziunea nelipsită de nici un act sau proces decizional. Subsistemul organizatoric constituie armătura de rezistenţă a organizaţiei. Subsistemul informaţional. S i s t e m u l d e m a n a g e me n t Subsistemul organizatoric Subsistemul informaţional Subsistemul decizional Componenta sistemului de management al firmei cea mai concretă o constituie subsistemul organizatoric. rezultat în principal al aplicării spectaculoaselor progrese din informatică. Asigurarea informaţiei necesare tuturor componentelor organizaţiei este la fel de vitală ca şi irigarea cu sânge a fiecărui organ uman. subsistemul informaţional frapează prin dinamism şi flexibilitate pronunţată.

fără un sistem decizional adecvat. în ultimă instanţă.. cu o pronunţată specificitate în cadrul sistemului managerial al organizaţiei. tot la fel şi organizaţia. Subsistemul metodologico-managerial se caracterizează prin complexitate şi formalizare. Subsistemul metodologico-managerial din cadrul organizaţiei este analog sistemului de cunoştinţe posedat de fiecare fiinţă umană. Mai sugestiv rezultă contribuţia decisivă a fiecărui subsistem managerial la funcţionarea şi performanţele organizaţiei prin analogia cu fiinţa umană. nu poate să funcţioneze . nr. Aşa cum fără un sistem nervos bine pus la punct omul moare sau este bolnav. eficient. aşa cum este ea schiţată în figura nr. implicit. distracţie etc. la nivelul său fiind cel mai pregnant vizibil tendinţa de profesionalizare a managementului. neputându-şi exercita funcţiile specifice de odihnă. Aşa cum cunoştinţele potenţează substanţial capacitatea omului de a decide şi acţiona. Corespondenţele de funcţii dintre subsistemele omului şi subsistemele manageriale ale organizaţiei Între cele patru subsisteme manageriale există puternice interdependenţe prin care se asigură de fapt funcţionalitatea normală a sistemului de management al organizaţiei. determinant pentru obţinerea unui profit ridicat. . subsistemul metodologic contribuie sensibil la sporirea raţionalităţii şi. Fiecare dintre cele 4 subsisteme manageriale au un rol esenţial. Calitatea fiecărui subsistem managerial şi relaţiile constructive şi funcţionale prin care se conectează cu celelalte subsisteme manageriale dau coeziune şi funcţionalitate sistemului managerial şi implicit capacitate competitivă organizaţiei respective.Subsistemul metodologic componente ale managementului. muncă. 2. 2. subsistemul decizional reprezintă partea cea mai activă a sistemului de management. fiind. Având un puternic caracter metodologico-instrumental. De aici rezultă importanţa sa deosebită pentru societăţi comerciale şi regii naţionale. şi subsistemul metodologico-managerial amplifică semnificativ funcţionalitatea şi performanţele organizaţiei. SISTEMUL OM Sistemul nervos Sistemul osos Sistemul circulatoriu Sistemul de cunoştinţe Analogia sistem maangerial-om SISTEMUL MANAGERIAL Sistemul decizional Sistemul organizatoric Sistemul informaţional Sistemul metodologiomanagerial Fig. subsistemul decizional îndeplineşte un rol similar sistemului nervos în corpul omenesc. participând la exercitarea fiecăreia din cele cinci funcţii de management. În cadrul organizaţiei. a eficienţei fiecărui proces de management.

adesea se adoptă la nivelul managementului superior în grup. . . în funcţie de anumite criterii.2. În vederea facilitării cunoaşterii acestora şi a raţionalizării lor cu ajutorul unui instrumentar adecvat este deosebit de utilă gruparea lor. natura şi caracteristicile deciziilor incorporate în sistem prezintă o mare varietate. . cât şi private . în primul semestru al anului următor. cu mare impact asupra raţionalităţii proceselor manageriale. în vederea construirii unei noi secţii de producţie în care se va realiza produsul „y”.5 ani. crt. variabile sau ipostaze manageriale majore. Tipologia deciziilor tactice Stabilirea de către Directorul tehnic. prezentăm tipologia deciziilor manageriale ale organizaţiei în funcţie de şase criterii. Numărul. .se integrează în strategii. ce prezintă o importantă semnificaţie managerială teoretică şi pragmatică. Definirea şi structura sistemului decizional Subsistemului decizional este componenta sistemului managerial cu cel mai pregnant specific managerial. -vizează fie ansamblul de Exemple 4 Aprobarea efectuării unei investiţii în societatea comercială „X”. structurate corespunzător sistemului de obiective urmărite şi configuraţiei ierarhiei manageriale. 0 1 Criterii de clasificare 1 Orizont şi implicaţii. care exprimă.1.4. a introducerii unei noi tehnologii “α” în secţia y. lei. ceea ce va determina o scădere a . asigurându-se o îmbunătăţire a structurii de producţie şi o creştere anuală a cifre de afaceri cu 200 mil. de regulă 3-5 ani. prin sistemul decizional al unei organizaţii desemnăm ansamblul deciziilor adoptate şi aplicate în cadrul său.contribuie nemijlocit la realizarea de obiective fundamentale sau derivate 1. Tabelul nr. 1 Structura subsistemului decizional Nr. planuri sau programe pe termen lung sau mediu .vizează fie ansamblul activităţilor firmei. fie principalele sale componente. a cărui calitate marchează determinant funcţionalitatea şi performanţele oricărei organizaţii. În continuare.atât publice. . cu avizul consiliului de administraţie.2. Subsistemul decizional 4. în cadrul societăţilor comerciale . Tipuri de decizii 2 strategice Caracteristici principale 3 se referă la o perioadă mai mare de un an. în valoare de 50 milioane lei.se referă de regulă la perioade cuprinse între 2-0.contribuie nemijlocit la realizarea de obiective derivate 1 şi 2.şi regiilor naţionale sau locale. Definiţie În esenţă. în fapt.

Nr. crt. 0

Criterii de clasificare 1

Tipuri de decizii 2

Caracteristici principale 3 activităţi, fie câteva activităţi cu implicaţii apreciabile asupra celorlalte domenii; - se adoptă la nivelul managementului superior, în grup sau individual; - se integrează în politici, programe şi planuri anuale, şi semestriale se referă de regulă la perioade de maximum câteva luni; - contribuie nemijlocit la realizarea de obiective individuale, specifice şi, mai rar, derivate 2; - predomină în exclusivitate la nivelul managementului inferior şi mediu - se adoptă de eşalonul superior al managementului (organismele de management participativ, managerul general); - o parte apreciabilă sunt decizii strategice şi tactice; - se adoptă de eşalonul mediu al managementului alcătuit din şefii de servicii, secţii şi ateliere; - majoritatea sunt curente şi tactice; - se adoptă de către eşalonul inferior al managementului alcătuit din şefii de birouri şi echipe; - sunt numai decizii curente;

Exemple 4 costurilor pe produs de 30%

curente

Repartizarea zilnică a sarcinilor de producţie „y”, pentru a fi realizate de membrii echipei „x”, de către şeful de echipă „z”.

2.

Eşalonul managerial

superior

Aprobarea contractării de către directorul comercial a cantităţii „x”, din materia primă „y”, în vederea satisfacerii unei comenzi inedite a unui partener din Franţa.

mediu

inferior

3.

Frecvenţa

periodice

aleatorii

unice

Trecerea realizării sarcinii „x”, de la inginerul „y” la tehnicianul „z”, de către şeful secţiei A, în vederea accelerării realizării sarcinii “u” de către inginerul „y”. Trimiterea la bancă a economistului „x”, de către şeful de birou „y”, în vederea obţinerii de informaţii privind noua metodologie de obţinere a creditelor curente Elaborarea de către - se adoptă la anumite ineconomistul „x” a necesarului tervale, reflectând ciclicitatea de aprovizionat pentru materia proceselor manageriale şi de primă „y”, în vederea producţie; întocmirii proiectului - majoritatea se referă la programului anual de activităţile de producţie; aprovizionare tehnico - este posibilă utilizarea pe materială al societăţii scară largă de modele şi algoritmi în fundamentarea lor; comerciale. Aprobarea normelor de se adoptă la intervale consum la noul produs X de neregulate, fiind dificil de către directorul tehnic. anticipat; - eficacitatea lor depinde decisiv de potenţialul decizional al decidentului; Aprobarea de către consiliul de - au un caracter excepţional, administraţie a consolidării nerepetându-se într-un viitor fundaţiei secţiei I ce nu rezistă previzibil;

Nr. crt. 0

Criterii de clasificare 1

Tipuri de decizii 2

Caracteristici principale 3 - eficacitatea lor depinde decisiv de potenţialul decizional al decidentului - perioada adoptării şi principalele elemente implicate se cunosc cu mult timp înainte; - predomină în firmele conduse ştiinţific; - sunt în cvasitotalitate periodice. - perioada adoptării şi principalele elemente implicate se cunosc doar cu puţin timp înainte; - depind decisiv de intuiţia şi capacitatea decizională ale managerilor implicaţi - se adoptă din iniţiativa decidentului, fără a fi necesar avizul eşalonului ierarhic superior; - de regulă sunt curente, periodice şi anticipate - aplicarea lor este condiţionată de avizarea la nivelul eşalonului ierarhic superior; - sunt frecvent strategice şi tactice; - se adoptă mai frecvent în firmele mici şi în societăţile comerciale şi regiile puternic centralizate şi cu un stil managerial autoritar, - se adoptă de organisme de management participativ - majoritatea sunt decizii strategice şi tactice; - consum mare de timp, reflectat, de regulă, în gradul de fundamentare superior - se adoptă de către un cadru de conducere; - se bazează adesea în exclusivitate pe experienţa şi capacitatea decizională a managerului respectiv; - „costă” mai ieftin decât deciziile participative;

Exemple 4 trepidaţiilor noului utilaj „x” în curs de montare. Idem de la decizia curentă

4.

Posibilitatea anticipării

anticipate

imprevizibile

Aprobarea de către consiliul de administraţie a consolidării fundaţiei secţiei I ce nu rezistă trepidaţiilor noului utilaj „x” în curs de montare.

5.

Amploarea sferei decizionale a decidentului

integrale

avizate

Modificarea de către managerul general al societăţii comerciale „x” a sistemului de evidenţă a personalului utilizat în cadrul serviciului personalînvăţământ. Eliberarea domnului P.A. din funcţia de ing. şef de către managerul general, în baza avizului Consiliului de administraţie al societăţii

6.

Sfera de cuprindere a decidentului

participative

Idem de la decizia strategică

individuale

Idem de la decizii aleatorii

Fiecăreia din cele şase tipologii cuprinse în tabelul precedent îi corespunde o anumită structură a sistemului decizional, a cărei cunoaştere este esenţială în proiectarea unui sistem managerial eficace al organizaţiei. De asemenea, cunoaşterea aprofundată a structurii deciziilor de către manageri

facilitează apelarea la conceptele şi instrumentarul decizional şi utilizarea lor eficace. Structurarea sistemului decizional în funcţie de cele şase criterii, deşi esenţiale, nu reflectă integral structura şi funcţionalitatea sistemelor organizaţional-manageriale moderne. În ultimul deceniu s-au conturat anumite abordări manageriale, managerial-holonic18 şi virtual7, cu un conţinut decizional major, ce indică configuraţii şi funcţionalitate sensibil diferită comparativ cu sistemul decizional al organizaţiei. Concluzionând, sistemul decizional al organizaţiilor contemporane prezintă o complexitate deosebită, incorporând o varietate mare de decizii şi permiţând o diversitate apreciabilă de abordări. În ultimii ani se prefigurează o tendinţă de creştere a funcţionalităţii sale pe baza unor abordări inedite, cu un pronunţat caracter inovaţional, în cadrul cărora prioritară este asigurarea de performanţe competitive organizaţiilor. 4.2.2. Decizia managerială - principala componentă a sistemului decizional Decizia, componentă primară a sistemului decizional, constituie un element esenţial al managementului, fiind, după numeroşi autori, instrumentul său specific de exprimare cel mai important. În fond, nivelul calitativ al conducerii unei organizaţii se manifestă cel mai bine prin deciziile elaborate şi aplicate. Decizia constituie piesa de rezistenţă a managementului, expresia sa cea mai activă şi mai dinamică, prin care îşi exercită în mod plenar funcţiile. În literatura de specialitate există o mulţime de definiţii pentru decizie, aparţinând atât unor specialişti autohtoni, cât şi unora străini. Pe baza datelor oferite de practica decizională, a analizei diverselor puncte de vedere ale specialiştilor, am formulat următoarea definiţia deciziei .

Definiţia deciziei

Decizia este cursul de acţiune ales pentru realizarea unuia sau mai multor obiective.

Definiţia deciziei manageriale

Din examinarea acestei definiţii rezultă că decizia implică în mod obligatoriu mai multe elemente (prezentarea conţinutului, în O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundamentele managementului organizaţiei, capitolul 4) Definiţia de mai sus este valabilă pentru orice decizie, indiferent de domeniul sau nivelul la care se ia. Evident, pentru organizaţii prezintă interes cu prioritate decizia managerială.

Decizia managerială poate fi definită ca acea decizie care are urmări nemijlocite asupra deciziilor şi acţiunilor a cel puţin unei alte persoane. Pentru a releva mai pregnant specificul deciziei manageriale prezentăm principalele elemente, care o deosebesc de cotidiana decizie personală pe care o adoptă fiecare dintre noi de nenumărate ori zilnic (prezentarea conţinutului, în O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundamentele managementului organizaţiei, capitolul 4).

care poate fi de ordinul orelor. în O. este amplificarea capacităţii lor decizionale ca urmare a creşterii nivelului de profesionalitate în domeniul managementului. sarcinilor. adoptă. atât în organizaţiile româneşti cât şi din alte ţări. Definiţia decidentului Decidentul este reprezentat de un manager sau un organism managerial care. Verboncu. în sensul desfăşurării sale într-o perioadă foarte scurtă. care se reflectă în caracteristicile situaţiilor decizionale pe care le generează. În procesul decizional. Investigaţiile întreprinse au relevat că elementele constitutive cheie ale situaţiei decizionale sunt factorii primari ai deciziei manageriale ddecidentul şi mediul ambiant decizional. implică un consum de timp notabil. adoptă decizia în situaţia respectivă. zilelor sau chiar săptămânilor. după cum urmează: . capitolul 4) Procesul decizional. Definiţia mediului ambiant Mediul ambiant decizional constă în ansamblul elementelor endogene şi exogene organizaţiei. I. Tocmai de aceea se impune o abordare mai analitică a principalelor elemente implicate. Dată fiind varietatea situaţiilor decizionale şi procesele decizionale implicate sunt deosebit de eterogene sub aspectul parametrilor constructivi şi funcţionali. Fundamentele managementului organizaţiei. I.certitudine . în O. procesul decizional constă în ansamblul fazelor prin intermediul cărora se pregăteşte.O decizie ia forma unui act decizional. Verboncu. Definiţia procesului decizional În esenţă. factorii primari ai deciziei intră în interdependenţe. de regulă câteva secunde sau minute (prezentarea conţinutului. care alcătuiesc situaţia decizională. pe parcursul cărora se culege şi analizează o anumită cantitate de informaţii.risc Tipurile de situaţii decizionale . Fundamentele managementului organizaţiei. aplică şi evaluează decizia managerială şi a căror derulare necesită o perioadă relativ îndelungată. Tendinţa dominantă la nivelul decidenţilor. se stabilesc contacte umane şi se consultă mai multe persoane în vederea conturării situaţiei decizionale. competenţelor şi responsabilităţilor circumscrise. caracterizate prin manifestarea unor influenţe directe şi indirecte semnificative asupra conţinutului şi rezultatelor deciziei manageriale În cadrul mediului ambiant decizional se constată o evoluţie contradictorie (prezentarea conţinutului.incertitudine . Nicolescu. În principal pot exista trei situaţii. capitolul 4). în virtutea obiectivelor. specific deciziilor mai complexe. Nicolescu.

îi sunt asociate frecvent numeroase riscuri. În concluzie. Fără a intra în detalii. aşa cum am arătat.3. umană. se produc atât situaţii decizionale de certitudine. . chiar necesară. 4. în mare măsură. de regulă un efect inhibatoriu. în consonanţă cu obiectivele strategice ale organizaţiei. Fundamentele managementului organizaţiei. Specific actului sau procesului decizional este inevitabilitatea apariţiei riscurilor. Nicolescu. şi deciziei manageriale în special -datorată complexităţii sale şi determinării contextuale crescânde. în O. I. I. factorii primari ai deciziei prezintă evoluţii complexe şi accelerate.2. Ca urmare. decizia se referă la viitor. deciziei în general. De un real ajutor pe acest plan este cunoaşterea principalelor forme de risc cu care firmele sunt confruntate. fiind predominant previzională. astfel încât să se asigure premisele adoptării unor decizii eficace. riscurile au. în continuarea ne referim succint la cele mai importante categorii de riscuri pe care managerii profesionişti le evaluează şi le au în vedere în fundamentarea şi aplicarea deciziilor. În figura nr. Fundamentele managementului organizaţiei.dat fiind că. capitolul 4). cât şi de incertitudine şi de risc. capitolul 4). tehnică. Argumentele pe care se bazează afirmaţia de mai sus sunt mai multe (prezentarea conţinutului. 3 este prezentat sintetic tabloul principalelor categorii de riscuri pe care managerii unei organizaţii trebuie să le ia în considerare. În societăţile comerciale şi regiile naţionale şi locale. Pentru a depăşi această reacţie . Asupra decidenţilor potenţiali. juridică.este necesară cunoaşterea riscurilor implicate în vederea diminuării lor la maximum. generând o multitudine de situaţii decizionale. ce îmbracă forme specifice în cadrul fiecărei societăţi comerciale şi regii autonome ce se reflectă în varietatea deciziilor de adoptat. Verboncu. Riscurile şi decizia organizaţională Inevitabilitatea riscurilor decizionale Prin natura sa.(prezentarea conţinutului. Dificultatea acestui proces rezidă din multitudinea riscurilor posibile şi din numărul şi complexitatea ridicată a variabilelor ce intervin. managerială etc. Verboncu. În orice proces decizional din organizaţii sunt implicate concomitent numeroase variabile de natură economică. Apariţia situaţiilor de risc şi de incertitudine şi finalizarea lor în decizii este inevitabilă şi. Nicolescu. Ca urmare. supravieţuirea şi funcţionarea oricărei organizaţii necesită în mod obligatoriu adoptarea şi aplicarea de decizii de risc şi incertitudine . este necesară cunoaşterea şi studierea factorilor decizionali specifici fiecărei situaţii decizionale. în O.

B u c u r e ş t i . 1 9 9 6 . invenţii.Tehnologice Producţie de masă Riscuri în plus Mijloace de producţie .riscuri tehnologice .salarii -riscul de funcţionare Specializare a firmei Riscuri în plus Riscuri în plus .sindicate -exporturi Responsabilităţi Riscuri în plus Riscuri sociale Riscuri în plus -dependenţa de filieră -riscuri valutare . N astovici. t e z a d e d o c t o r a t A S E .riscul de funcţionare Produse noi.riscul de faliment .accidente de lucru .echilibrul local . Riscurile majore cu care se confruntă managementul firmei (adaptat după M. potenţiale -riscul de funcţionare Riscuri în plus .fragilitatea echilibrului financiar Dimensiune economică Economie Fig.riscuri strategice Riscuri în plus .Probleme ale abor dării r iscu lui l a niv el macro ş i mi c r o e c o n o mi c .defecte de funcţionare -riscuri în -aprovizionare şi transport Riscuri politice . 3.pierderi importante Riscuri în plus .riscuri potenţiale de bază . know-how FIRMĂ .pierderi interne.servicii .

Riscuri naturale (prezentarea conţinutului. Riscuri economice b. analiza informaţiilor. În perioada actuală. Definiţie Decidentul este reprezentat de persoana sau un grup de persoane care în virtutea sarcinilor. indiferent de natura lor. Nicolescu. deciziile elaborate de manageri profesionişti care. rezidă în intervenţia sa decisivă în toate fazele procesului decizional. Fundamentele managementului organizaţiei. Pentru a contracara această tendinţă s-a conturat aşa numitul management al riscurilor cu un pronunţat conţinut decizional. În esenţă. Riscurile politice f. au primit. Riscuri sociale g. continuând cu identificarea. În perioada actuală se manifestă o tendinţă de creştere a riscurilor datorită amplificării. Verboncu. Din ce în ce mai frecvent. Verboncu. adoptă decizii manageriale Influenţa dominantă a managerului sau organismului decizional care decide asupra calităţii deciziei. Riscurile fabricaţiei e. Nicolescu. prelucrarea. culegerea. capitolul 4). dinamizării şi inovării la intensităţi superioare a ansamblului activităţilor şi factorilor ce influenţează direct şi indirect firma şi contextul său. în O. Riscuri financiare c.În funcţie de natura lor. cu elaborarea alternativelor decizionale. Fundamentele managementului organizaţiei. La creşterea capacităţii decizionale a factorilor de decizie din organizaţie contribuie substanţial şi consultanţii în management ce lucrează Evoluţii la nivelul decidentului . capitolul 4). corelată cu îndeplinirea obiectivelor firmei. ceea ce presupune schimbări în optica şi structurarea deciziilor 4. pentru a fi capabili să dirijeze cu succes activităţi economice complexe. se apelează la specialişti din cadrul organizaţiei sau din afara ei. Riscuri juridice h. I. pe lângă o formaţie de tip universitar şi o pregătire specială în domeniul managementului.4.quasifactotum decizional în organizaţie Asupra deciziei influenţa cea mai mare din toate punctele de vedere o are decidentul. competenţelor şi responsabilităţilor atribuite. deciderea propriu-zisă şi încheind cu pregătirea implementării deciziei şi aplicarea sa propriu-zisă (prezentarea conţinutului. datorită profesionalizării managementului. tendinţa dominantă. riscurile pot fi grupate în şapte categorii: a. este amplificarea capacităţii lor decizionale ca urmare a creşterii nivelului de profesionalitate în domeniul managementului. în O.2. Riscuri comerciale d. diversificării. această urmăreşte o micşorare a riscurilor. Decidentul . începând cu stabilirea obiectivului decizional şi delimitarea situaţiei decizionale. În situaţiile ce implică cunoştinţe profunde din anumite domenii. I.

Interpersonale Reprezentare Leader Contactor de persoane Informaţionale Rolurile managerilor Monitor Diseminator de informaţii Purtător de cuvânt Decizionale Întreprinzător Mânuitor de disfuncţionalităţi Alocator de resurse Negociator Fig. în O. Relaţia de esenţă capacitatea managerilor-performanţele rezultatelor organizaţiei. Rolurile managerilor de firmă . (prezentarea conţinutului. Avantajele elaborării celor mai importante decizii în grup sunt multiple: fundamentarea mai riguroasă. în special la nivelul a deciziilor strategice. facilitarea implementărilor ş. nr. cu rezultate benefice pe planul rezultatelor. O tendinţă caracteristică managementului firmelor contemporane este proliferarea deciziilor de grup.în firme specializate. a experienţei obţinute prin intervenţii repetate în soluţionarea aceloraşi tipuri de situaţii decizionale. putem afirma că în organizaţii. consiliul de administraţie etc. Concluzionând. Henry Mintzberg19 a delimitat rolurile principale pe care le îndeplineşte un manager într-o organizaţie.4. managerii decidenţi. este tot mai mult considerată la adevărata ei valoare. toate elementele menţionate exprimă sporirea potenţialului decizional al personalului managerial. de regulă. Verboncu. un important plus de calitate în deciziile adoptate şi aplicate. În România această tendinţă s-a reflectat în instituţionalizarea managementului participativ (adunarea acţionarilor. consultanţii aduc.a. 4. capitolul 4). Pe baza know-how-ului managerial posedat. Evident. Cunoscutul specialist din SUA. Nicolescu.). prezentate în figura nr. Fundamentele managementului organizaţiei. prin calităţile. I. pregătirea şi eforturile depuse îşi pun o amprentă decisivă asupra deciziilor.

metodele şi tehnicile manageriale exercită un rol crescând. subsistemul decizional deţine o poziţie prioritară. Nicolescu. I. Definiţie Sistemul metodologico-managerial sau sistemul de metode şi tehnici manageriale poate fi definit ca ansamblul de sisteme (metode complexe). în O.2. Subsistemul metodologico-managerial 4. ci întrepătrunzându-se.3. diminuându-se sau chiar eliminându-se subevaluarea unora dintre ele. sistemele. ce caracterizează organizaţiile competitive în debutul mileniului al III-lea. ceea ce se repercutează negativ asupra evoluţiei şi performanţelor organizaţiei. a) Direcţionează dezvoltarea de ansamblu a organizaţiei şi componentelor sale. sofisticat şi performant de elemente manageriale.1 Definirea şi principalele componente ale subsistemului metodologico-managerial Fără nici o îndoială. (prezentarea conţinutului. . Separarea lor a avut la bază raţiunea educaţională. capitolul 4). Referitor la conţinutul şi formulările încorporate în definiţia de mai sus se impun două precizări noţionale pentru a evita orice confuzii sau neînţelegeri. metode şi tehnici utilizate în conceperea şi exercitarea funcţiilor şi relaţiilor manageriale în cadrul unei organizaţii. Verboncu.3.4. 4.5. Amplificarea funcţionalităţii şi competitivităţii firmelor în contextul contradictoriu al internaţionalizării actuale este rezultanta progreselor sensibile în planul conceperii şi operaţionalizării instrumentarului managerial al organizaţiei. Funcţiile sistemului decizional În sistemul reprezentat de firmă. punctăm care sunt principalele funcţii specifice sistemului decizional al organizaţiei (prezentarea conţinutului. în ansamblul din ce în ce mai complex. aceste funcţii se exercită nu individual. De aici. necesitatea cunoaşterii cât mai aprofundate a acestor elemente. c) Declanşarea acţiunilor personalului la nivelul firmei şi al componentelor acestora. Fundamentele managementului organizaţiei. întrucât astfel individualizate sunt mai lesne percepute şi operaţionalizate de către manageri. Nicolescu. în vederea operaţionalizării lor cu un plus de rapiditate şi eficacitate. Fireşte. ce decurge din faptul că decizia reprezintă principalul instrument utilizat de manageri. b) Armonizarea activităţilor personalului organizaţiei este o altă funcţie majoră a sistemului decizional. Fără a intra în detalii. I. Fundamentele managementului organizaţiei. în O. Verboncu. capitolul 4).

este alcătuită din două categorii: Metode şi tehnici economice Metode şi tehnici matematice Metode şi tehnici juridice Metode şi tehnici statistice Metode şi tehnici sociologice Metode şi tehnici informatice Metode şi tehnici psihologice Metode şi tehnici tehnologice Metode şi tehnici din alte ştiinţe Sisteme manageriale Metode manageriale Tehnici manageriale Tipic mana. Întrucât.). cel de sistem de management. fireşte. considerăm oportun să punctăm tipologia componentelor sale (fig. în esenţă. aşa cum vom demonstra pe parcursul acestui paragraf. nu reflectă decât parţial conţinutul său. 5.o considerăm ca fiind mai riguroasă. Termenul riguros. după opinia noastră. “stricto sensu”. procedăm şi noi în mod similar. care se recomandă să fie utilizat este.Precizări noţionale Pentru ansamblul elementelor metodologice manageriale din cadrul organizaţiei se utilizează două denumiri: sistemul metodologico-managerial. se folosesc frecvent ambele. în lucrările de specialitate. sistemul de metode şi tehnici manageriale. metode şi respectiv tehnici. Pentru o mai deplină şi riguroasă edificare asupra conţinutului sistemului de management. nr. Sistemul metodologico-managerial cuprinde în principal trei categorii de elemente: sisteme sau metode complexe de management. care.sistemul metodologio-managerial .1 geriale Tipologia componentelor Asimi2 late managerial Fig. 5. care.Tipologia componentelor subsistemului metodologico-managerial . cu menţiunea ce decurge logic din argumentaţia de mai sus că prima formulare . exprimă mai fidel şi complet conţinutul său real. în vederea evitării confuziei cu sistemul de management al organizaţiei în ansamblul său. dar care. mai uşor de reţinut şi utilizat pe scară largă. Se apelează şi la termenul de metodă complexă de management pentru un anumit sistem de management din cadrul organizaţiei. nr.

impactul său limitându-se la nivelul unui manager. Verboncu. sociologie). Verboncu. În această categorie se includ: − sistemul managerial sau metoda managerială complexă. cu efecte localizate de regulă la nivelul unui număr redus de manageri şi compartimente din organizaţie. Fundamentele managementului organizaţiei. capitolul 4). Nicolescu. care au fost concepute în mod special pentru a exercita funcţii şi relaţii manageriale din organizaţie. I. drept.Definiţie a) Elemente metodologice tipic manageriale. Definiţie Tehnica managerială este o construcţie managerială relativ simplă. Metodele manageriale au o istorie îndelungată. Fundamentele managementului organizaţiei. precis conturate. reguli etc. reprezentate de metode şi tehnici specifice altor ştiinţe (economie. precis conturate. − tehnica managerială. informatică. Fundamentele managementului organizaţiei. (prezentarea conţinutului. componente. Nicolescu. prin intermediul căreia se exercită ansamblul proceselor şi relaţiilor manageriale dintr-o organizaţie sau o parte apreciabilă a acestora. Nicolescu. Fundamentele managementului organizaţiei. matematică. ce încorporează faze. în O. Verboncu. − metoda managerială. I. prin intermediul său exercitându-se o anumită sarcină de conducere. . Verboncu. în O. în O. I. unele dintre ele fiind utilizate încă din comuna primitivă (Prezentarea conţinutului. statistică. capitolul 4). I. capitolul 4). Sistemele de management se deosebesc de metodele de management în special în ceea ce priveşte sfera de cuprindere şi complexitatea. Sistemul managerial (metoda managerială complexă) este o construcţie managerială coerentă. capitolul 4). (Prezentarea conţinutului. care se utilizează de către manageri. (prezentarea conţinutului. cu faze. Nicolescu. Definiţia metodei manageriale Metoda managerială este o construcţie managerială coerentă şi riguroasă. Fundamentele managementului organizaţiei. capitolul 4). Verboncu. Nicolescu. în O. I. dar fără a afecta nemijlocit conţinutul şi forma de manifestare a proceselor şi relaţiilor manageriale (prezentarea conţinutului. Elemente metodologice asimilate managerial b) Elemente metodologice asimilate managerial. în O. prin intermediul căreia se exercită un segment restrâns al proceselor sau relaţiilor manageriale dintr-o organizaţie. componente. reguli etc. riguroasă şi complexă.

funcţiile managementului în a căror exercitare se utilizează cu precădere. selectiv. indicându-se pentru fiecare: .2. În managerial tabelul 2 prezentăm. Sistemele. a ştiinţei şi practicii manageriale s-a reflectat în conturarea a numeroase sisteme. Sinoptic al principalelor sisteme. metode şi tehnici manageriale. Prezentarea instrumentarului dezvoltarea intensă. o listă cu cele mai cunoscute şi utilizate elemente metodologice manageriale.subsistemele managementului firmei în cadrul cărora se folosesc cu prioritate23 Prin indicarea acestor elemente se are în vedere în primul rând facilitarea utilizării instrumentarului managerial de către manageri şi .în al doilea rând cunoaşterea naturii şi utilităţii sale de către cei se studiază. din ultimele decenii. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Denumirea metodei 1 ABC Algoritmul DeutschMartin Alianţa strategică ALSCAL Amprenta organizaţiei (organization print) Auditul culturii manageriale Analiza morfologică Analiza postului Analiza valorii Analiza variabilelor organizaţionale Aprecierea (Rating) Aprecierea funcţională Aprecierea globală Arborele de luare a deciziei Funcţii ale managementului în a căror exercitare se folosesc cu precădere 2 Previziune şi organizare Previziune şi organizare Previziune şi organizare Control-evaluare Previziune şi control evaluare Control-evaluare Previziune şi organizare Organizare şi antrenare Organizare Organizare Procesul de management în ansamblul său Organizare şi antrenare Organizare şi antrenare Previziune Tabelul 2 Subsisteme ale managementului organizaţiei în cadrul cărora se utilizează cu prioritate 3 Decizional şi organizatoric Decizional Decizional şi organizatoric Ansamblul sistemului de management Decizional Ansamblul sistemului de management Ansamblul sistemului de management Organizatoric Organizatoric Organizatoric Organizatoric Organizatoric Organizatoric Decizional . metodele şi tehnicile manageriale Aşa cum a rezultat parţial şi din elementele prezentate anterior. metode şi tehnici de management Nr.3. crt.4. . exercită sau sunt implicaţi în procesele şi relaţiile manageriale.

organizare şi antrenare Ansamblul procesului de management Previziune. 0 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Denumirea metodei 1 Arborele de pertinenţă Autofotografierea zilei de muncă Bedeaux Benchmarking Brainstorming Brainwriting (635) Brish Carnetul colectiv CEGOS Cercurile de calitate Check-list (Lista de control) Chestionarul 5W 2H Coeficientul de corelaţie Coeficientul de regresie COM Compararea în funcţie de principalele ipostaze ale variabilelor organizaţionale Compararea pe grupe de unităţi Costurile standard CPM Cronometrarea Cutia cu idei Delegarea Delbecq Funcţii ale managementului în a căror exercitare se folosesc cu precădere 2 Previziune Organizare şi antrenare Organizare şi antrenare Control evaluare Ansamblul procesului de management Ansamblul procesului de management Organizare Previziune şi organizare Organizare Organizare şi antrenare Ansamblul procesului de management Ansamblul procesului de management Previziune şi organizare Organizare şi previziune Organizare şi previziune Organizare şi previziune Organizare Subsisteme ale managementului organizaţiei în cadrul cărora se utilizează cu prioritate 3 Decizional Organizatoric Organizatoric Decizional şi informaţional Ansamblul sistemului de management Ansamblul sistemului de management Organizatoric Decizionalorganizatoric Organizatoric Organizatoric Ansamblul sistemului de management Ansamblul sistemului de management Organizatoric Organizatoric şi informaţional Organizatoric şi informaţional Organizatoric şi informaţional Organizatoric 32 33 34 35 36 37 38 Organizare Previziune şi organizare Previziune .Nr.evaluare Organizare şi antrenare control evaluare Previziune.organizare. organizare şi antrenare Organizatoric Organizatoric Organizatoric şi informaţional Organizatoric Ansamblul sistemului de management Sistemul de management Decizional şi organizatoric . control . crt.

crt. antrenare şi control-evaluare Previziune şi organizare Previziune şi controlevaluare Coordonare Coordonare Coordonare Previziune Organizare şi antrenare Ansamblul procesului de management Previziune şi controlevaluare Previziune Previziune şi organizare Ansamblul procesului de management Previziune şi organizare Organizare şi antrenare Antrenare Organizare şi previziune Subsisteme ale managementului organizaţiei în cadrul cărora se utilizează cu prioritate 3 Organizatoric Ansamblul sistemului de management Organizatoric Organizatoric Organizatoric Organizatoric şi informaţional Decizional şi organizatoric Organizatoric şi informaţional Organizatoric şi informaţional Organizatoric şi informaţional Decizional şi organizatoric Decizional şi organizatoric Organizatoric Organizatoric Organizatoric Ansamblul sistemului de management Decizional Ansamblul sistemului de management Ansamblul sistemului de management Decizional Decizional şi organizatoric Ansamblul sistemului de management Decizional şi organizatoric Organizatoric Ansamblul sistemului de management Ansamblul sistemului de management . antrenare şi control-evaluare Organizare. organizare şi control-evaluare Previziune Previziune. 0 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Denumirea metodei 1 Delphi Diagnosticarea Diagrama ASME Diagrama complexă Diagrama SCOM Drumul critic ELECTRE Extrapolarea Filmarea zilei de muncă Fotografierea zilei de muncă Graficul de muncă al managerului Gant Graficul lui Hyjmans Graficul lui Planus Graficul răspunderii liniare Grila TEMPLATE Îmbogăţirea postului Intervievarea ISO 9000-14000 Jocul managerial Just in time (JIT) Kaizen Lanţul valorii Lărgirea postului LIFO (orientarea vieţii) Lista atributelor (Tehnica lui Crawford) Funcţii ale managementului în a căror exercitare se folosesc cu precădere 2 Previziune Ansamblul procesului de management Organizare Organizare Organizare Previziune. organizare şi control-evaluare Organizare.Nr.

crt. antrenare şi control-evaluare Previziune. 0 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Denumirea metodei 1 Managementul calităţii totale (TMQ) Management matriceal Management participativ Management prin bugete Management prin costuri Management prin excepţii Management prin obiective Management pe produs Management prin proiecte Matricea descoperirilor Metoda distanţei tehnice Metoda potenţialelor Metoda Markowitz Metoda valorii actualizate Metoda scenariului Microobservări instantanee Modelul reţelei obiectivelor multiple încorporate Monte Carlo Notaţia Observări instantanee Orlograma Organigrama ORTID PERT Funcţii ale managementului în a căror exercitare se folosesc cu precădere 2 Ansamblul procesului de management Ansamblul procesului de management Ansamblul procesului de management Ansamblul procesului de management Ansamblul procesului de management Ansamblul procesului de management Ansamblul procesului de management Ansamblul procesului de management Ansamblul procesului de management Previziune şi organizare Previziune şi organizare Previziune şi organizare Previziune Previziune Previziune Organizare. organizare şi antrenare Organizare. control-evaluare Subsisteme ale managementului organizaţiei în cadrul cărora se utilizează cu prioritate 3 Ansamblul sistemului de management Ansamblul sistemului de management Ansamblul sistemului de management Ansamblul sistemului de management Ansamblul sistemului de management Ansamblul sistemului de management Ansamblul sistemului de management Ansamblul sistemului de management Ansamblul sistemului de management Ansamblul sistemului de management Decizional şi organizatoric Organizatoric şi informaţional Decizional Decizional Decizional Organizatoric Decizional şi organizatoric Ansamblul sistemului de management Organizatoric Organizatoric Organizatoric Organizatoric Ansamblul sistemului de management Organizatoric şi informaţional .Nr. coordonare. antrenare şi control-evaluare Organizare Control-evaluare Organizare Organizare Organizare Previziune.

crt. 0 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 Denumirea metodei 1 Phill Carol Planul de afaceri Planul carierei Planul schemei tehnologice Programarea dinamică Programarea liniară Propex Punctul critic (breakpoint) Raportul de corelaţie Reengineering Rotaţia pe post Schema beneficiilor flexibile Schema bloc Sesiunea Philips 66 Sinetica SCOP Simularea decizională Sistemul expert SSA Synaps Şedinţa SWOT Tabloul de bord Tabelul de luare a deciziilor Teoria şirurilor de aşteptare Funcţii ale managementului în a căror exercitare se folosesc cu precădere 2 Organizare Previziune Antrenare Organizare Organizare Organizare Previziune Previziune Previziune Ansamblul procesului de management Organizare şi antrenare Antrenare Previziune şi controlevaluare Previziune Ansamblul procesului de management Ansamblul procesului de management Previziune Previziune şi organizare Previziune Ansamblul procesului de management Ansamblul procesului de management Previziune şi controlevaluare Ansamblul procesului de management Previziune Previziune Subsisteme ale managementului organizaţiei în cadrul cărora se utilizează cu prioritate 3 Organizatoric Decizional Decizional şi organizatoric Organizatoric Organizatoric Organizatoric Decizional Decizional Decizional Ansamblul sistemului de management Organizatoric Decizional Ansamblul sistemului de management Ansamblul sistemului de management Ansamblul sistemului de management Ansamblul sistemului de management Ansamblul sistemului de management Decizional şi informaţional Decizional şi organizatoric Ansamblul sistemului de management Ansamblul sistemului de management Ansamblul sistemului de management Ansamblul sistemului de management Decizional Organizatoric .Nr.

3. mai multe caracteristici ce-i conferă specificitate şi eficacitate. capitolul 4). Fundamentele managementului organizaţiei. din punct de vedere constructiv şi funcţional. şase le apreciem ca importante (vezi figura 6) şi în continuare le prezentăm succint (prezentarea conţinutului. I. Dintre acestea. 0 114 115 116 117 118 Denumirea metodei 1 Tehnica Gordon Test de analiză a personalităţii Timpi standard administrativi Tarif-oră-maşină Work-factory Funcţii ale managementului în a căror exercitare se folosesc cu precădere 2 Ansamblul procesului de management Control-evaluare Control-evaluare Antrenare Control-evaluare Subsisteme ale managementului organizaţiei în cadrul cărora se utilizează cu prioritate 3 Ansamblul sistemului de management Organizatoric Organizatoric Organizatoric Organizatoric 4. Nicolescu.3. crt. Verboncu. Pluridisciplinitatea instrumentarului Pronunţatul caracter formalizat Eterogenitatea componentelor sistemului Caracteristici Puternica specificitate organizaţională a sistemului managerial Ritm alert de uzură morală a metodelor şi tehnicilor manageriale Caracter integrator la nivel organizaţional Fig. în O. Principalele caracteristici ale subsistemului metodologicomanagerial al organizaţiei . 6.Nr. nr. Caracteristicile subsistemului metodologico-managerial Principalele caracteristici Sistemul metodologico-managerial prezintă.

Verboncu. Verboncu.4. în O. Nicolescu. titlul acestui paragraf poate să li se pară exagerat. Performanţele organizaţiilor în epoca contemporană sunt puternic condiţionate de sfera de cuprindere şi modul de utilizare a sistemelor. Fundamentele managementului organizaţiei. Necesitatea extinderii utilizării instrumentarului managerial . I. Iată argumentele pe care ne bazăm atunci când ne permitem formularea şi să o susţinem cu insistenţă. capitolul 4). 7. uneori chiar de suprapunere parţială a căror luare în considerare este condiţionantă pentru reliefarea şi utilizarea de sisteme metodologico-manageriale funcţionale şi performante . Fundamentele managementului organizaţiei. Funcţiile subsistemului metodologico-managerial al organizaţiei Elementele prezentate în paragrafele anterioare reprezintă fundalul necesar pentru punctarea. metodelor şi tehnicilor manageriale pe care le folosesc (prezentarea conţinutului. 4.condiţie a supravieţuirii şi dezvoltării firmelor Unora.5. Nu este însă absolut deloc supralicitare sau o forţare pe nici un plan. nr. Asigurarea suportului metodologic pentru exercitarea ansamblului proceselor şi relaţiilor manageriale Amplificarea funcţionalităţii şi competitivităţii organizaţiei Funcţii Dezvoltarea potenţialului personalului managerial şi de execuţie Scientizarea activităţilor manageriale Fig.Între cele şase caracteristici menţionate există relaţii de complementaritate. I. Principalele funcţii ale subsistemului metodologico-managerial 4. înţelegerea şi valorificarea funcţiilor specifice sistemului metodologico-managerial al organizaţiei (vezi figura 7) (prezentarea conţinutului. Extinderea utilizării sistemelor.3. metodelor şi tehnicilor manageriale . capitolul 4).3. Nicolescu. în O.

Verboncu. modalităţile de realizare a acestora. în O. capitolul 4). nu de puţine ori. Raporturile dintre sistemul informaţional şi cel informatic sunt de întreg-parte (vezi figura nr. Verboncu. 8). în sensul că include.economic. care se rezumă în esenţă la culegerea. capitolul 4). atât pe piaţa internaţională. Din cele prezentate rezultă cu pregnanţă că soluţia pentru sporirea substanţială a capacităţii competitive a firmelor româneşti. alocând resursele necesare în vederea obţinerii de avantaje competitive în plan managerial şi . în O. şi sistemul informaţional care. I. Raporturile sistem informaţionalsistem informatic . pun semnul egalităţii între sistemul informatic. fluxurilor şi circuitelor informaţionale.4. capitolul 4). mai ales unii informaticieni. fluxurile informaţionale şi mijloacele de prelucrare a datelor. o constituie profesionalizarea managementului în cadrul căruia apelarea la sisteme. După opinia noastră. Verboncu. în O.4. informaţiilor. cât şi pe cea internă. 4. este sensibil mai cuprinzător. Nicolescu. Subsistemul informaţional 4. Fundamentele managementului organizaţiei. Accentuăm asupra acestui aspect întrucât. indiferent de mărime. poate şi trebuie să reprezinte unul din principalele resorturi de relansare a economiei şi societăţii româneşti. metode şi tehnici manageriale deţine o pondere centrală (prezentarea conţinutului. profit sau zonă geografică. a problematicii manageriale.îndeosebi .1. concurenţa pentru firmele autohtone. în contextul complex şi dur al tranziţiei la economia de piaţă şi al internaţionalizării activităţilor economice. Nicolescu. nu numai a problematicii informaţionale. I.Majoritatea firmelor autohtone se află într-un stadiu incipient de utilizare judicioasă a fondului principal de elemente metodologico-manageriale profesioniste (prezentarea conţinutului. va creşte foarte mult în continuare (prezentarea conţinutului. punctul de plecare trebuie să-l constituie elaborarea unei strategii naţionale de promovare a managementului profesionist care să stabilească în mod realist obiectivele de realizat în concordanţă cu starea şi necesităţile economiei naţionale. Nicolescu. Fundamentele managementului organizaţiei. Fundamentele managementului organizaţiei. judicios concepută şi consecvent implementată. transimiterea şi prelucrarea cu mijloace automatizate a informaţiilor. definirea sistemului informaţional pornind de la rolul său în ansamblul activităţii întreprinderii este o condiţie sine-qua-non pentru înţelegerea corectă. conform definiţiei de mai sus. al integrării României în Uniunea Europeană. procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor menite să contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor organizaţiei. ci şi în general. De reţinut că o asemenea definire a sistemului informaţional are un caracter cuprinzător. spre deosebire de definiţiile date de alţi specialişti şi informaţiile. I. O astfel de strategie. După opinia noastră. Definirea sunsistemului informaţional al organizaţiei Definiţie Sistemul informaţional poate fi definit ca ansamblul datelor. În contextul internaţionalizării crescânde a activităţilor economice.

Nicolescu. Nicolescu. Verboncu. Definiţia de mai sus a sistemului informaţional are şi un caracter realist. 8 . capitolul 4). care se manifestă cu o intensitate progresivă. (prezentarea conţinutului. capitolul 4). concomitent cu restrângerea celor manuale şi mecanizate. Creşterea dimensiunii. R a p o r t u l d i n t r e s i s t e m u l i n f o r ma ţ i o n a l ş i s i s t e mu l i n f o r ma t i c Tendinţa actuală. I. este de a amplifica utilizarea mijloacelor automatizate de tratare a informaţiilor. prin management al informaţiei desemnăm folosirea principiilor manageriale referitoare la previziune. I. complexităţii şi importanţei sistemului informaţional din ultimele două decenii s-a reflectat şi în conturarea aşa numitului management al informaţiei. Caracterul realist Definiţia managementului informaţiei Potrivit lui Larry English10. în O.SISTEM INFORMA|IONAL SISTEM INFORMATIC MIJLOACE Automatizate Manuale Mecanizate Prelucrarea informaţiilor FAZE Vehicularea informaţiilor Culegerea şi înregistrarea informaţiilor F i g u r a n r . Verboncu. organizare şi încadrare cu personal. coordonare şi . (prezentarea conţinutului. prin aceea că nu condiţionează ca ansamblul elementelor încorporate să fie riguros organizate şi integrate. în O. Fundamentele managementului organizaţiei. Fundamentele managementului organizaţiei.

O abordarea parţial diferită au Boaden şi Lockett4. Această paradigmă este o predicţie a evoluării spre firma bazată pe cunoştinţe. Fundamentele managementului organizaţiei. Abordarea definirii. sistemul informaţional şi managementul informaţiei La baza conceperii şi funcţionării sistemului informaţional al organizaţiei – ca şi a managementului informaţiei – se află o nouă paradigmă. aşa cum rezultă din figura nr. aşa cum se poate vedea în figura nr. din mai multe elemente strâns intercorelate. 9. centrată pe eficenţă13. capitolul 4). Componentele sistemului informaţional Sistemul informaţional al firmelor este alcătuit. Nicolescu.Aceasta include trei componente majore – managementul resurselor de date.2. Noua paradigmă Noua paradigmă a sistemului informaţional se referă la concentrarea asupra identificării necesităţilor de informaţii şi a modalităţilor de satisfacere a lor. Paradigma utilizată până acum câţiva ani se referea la focalizarea sistemului informaţional pe identificarea şi clasificarea informaţiilor ca bază a asigurării accesului la acestea. a proiectării. Tehnologia informaţională Sistem informaţional Sistem informaţional Managementul informaţiei Figura nr. 4. I.4. 9. este tipul de organizaţie care se dezvoltă cel mai rapid într-o parte semnificativă a mapamondului. Verboncu. . funcţionării şi perfecţionării sistemului informaţional al organizaţiei pornind de la noua paradigmă. 10. care. în O. managementul proceselor informaţionale şi managementul tehnologiei informaţionale. subliniază acelaşi autor. reprezintă premisa asigurării funcţionalităţii şi eficienţei sale. (prezentarea conţinutului. Relaţia dintre tehnologia informaţională. concomitent cu abordarea utilizării informaţiilor într-o viziune concomitent strategică şi economică.

organic interdependente. fenomene. Lucrările de specialitate privind managementul firmei fac frecvente referiri la informaţia economică (prezentarea conţinutului. procese. 3). care sunt cele mai importante din punct de vedere managerial.1. din punct de vedere al managementului. ce permit relevarea unor faţete semnificative pentru managementul organizaţiilor. referitoare la organizaţie sau la procese din afara sa. Fundamentele managementului organizaţiei. Prin informaţie. Verboncu.4. ce îi furnizează elemente noi. Definiţia datei Data reprezintă descrierea cifrică sau letrică a unor acţiuni. 10.SISTEMUL INFORMAŢIONAL Date şi informaţii Circuite şi fluxuri informaţionale Proceduri informaţionale Mijloace de tratare a informaţiilor Figura nr. care interesează managementul acesteia. în O. . Definiţia informaţiei Unele date au caracter de informaţii. I. Data şi informaţia Datele şi informaţiile reprezintă componentele primare ale sistemului informaţional. Nicolescu. Informaţiile din cadrul organizaţiilor sunt deosebit de complexe. utilizabile în realizarea sarcinilor ce-i revin în cadrul respectivei organizaţiei. În vederea facilitării caracterizării lor le clasificăm în funcţie de mai multe criterii (vezi tabelul nr. fapte.2. ceea ce ne-a determinat să le abordăm împreună. desemnăm acele date care aduc adresantului un spor de cunoaştere privind direct şi indirect organizaţia respectivă. Componentele sistemului informaţional 4. informaţia reprezintă temeiul principal al declanşării deciziilor şi acţiunilor în cadrul organizaţiei. capitolul 4). În virtutea acestei calităţi.

terminale.Tabelul nr. circuit de televiziune local. crt.) viteză mare de circulaţie (indiferent de distanţe) capacitate de sugestie şi nuanţare ridicată pot fi consemnate integral şi rapid costisitoare sunt rezultatul unui proces de prelucrare informaţională caracter analitic pronunţat informative foarte diverse cele mai răspândite la nivelul executanţilor se află în diferite faze de prelucrare informaţională cele mai răspândite la nivelul personalului funcţionăresc şi al managerilor de nivel inferior Audiovizuale - 2 Grad de prelucrare Primare (de bază) - Intermediare - . 3 Tipologia informaţiilor Nr. tablouri de comandă speciale ş. 0 Criterii de clasificare 1 Categorii de informaţii 2 Orale 1 Mod de exprimare Scrise Caracteristici principale 3 expuse prin viu grai nu implică investiţii în mijloace de tratare a informaţiilor nuanţate viteză mare de circulaţie nu sunt controlabile lasă loc de interpretări consemnate de regulă pe hârtie pot fi păstrate nealterate timp îndelungat implică cheltuieli moderate consemnarea lor necesită un consum de timp apreciabil se adresează concomitent văzului şi auzului implică aparatură specială (calculatoare.a.

servind la integrarea pe orizontală a activităţilor organizaţiei localizează în timp şi spaţiu procesele din cadrul organizaţiei utilizate cu preponderenţă de managementul de nivel inferior pentru a controla munca executanţilor se referă în special la aspectele economice ale activităţilor organizaţiei folosite îndeosebi pentru fundamentarea şi evaluarea deciziilor pe termen scurt reflectă sintetic. corespunzător unor standarde prestabilite caracter postoperativ caracter sintetic. în sensul că sunt folosite cu prioritate pentru evaluarea rezultatelor organizaţiei pentru previzionarea de noi obiective Orizontale - Tehnicooperative - 4 Mod de organizare a înregistrării şi prelucrării De evidenţă - Statistice - .Finale 3 Direcţie a vehiculării Ascendente - au trecut prin întreg şirul de prelucrări informaţionale prevăzute caracter sintetic caracter decizional se adresează. managerilor. de regulă. principalele activităţi ale firmei. îndeosebi de la eşaloanele superior şi mediu se transmit de la eşaloanele ierarhice inferioare la cele superioare de management reflectă cu prioritate modul de realizare a obiectivelor şi deciziilor manageriale se transmit între titulari de posturi situate pe acelaşi nivel ierarhic au caracter funcţional şi de cooperare. sub formă preponderent numerică.

instrucţiuni. reflectând diversitatea proceselor din cadrul organizaţiei beneficiarii de informaţii sunt manageri şi executanţi din organizaţie caracter atotcuprinzător niveluri de agregare diferite grad de formalizare redus beneficiarii de informaţii sunt clienţii. întrucât se referă la toate activităţile organizaţiei caracter eterogen. întrucât se referă la aspectele esenţiale ale activităţilor organizaţiei grad de agregare ridicat grad de formalizare mare 6 Destinaţie Externe - 7 Obligativitatea pentru adresant Imperative - emise de conducători. fiind destinate preponderent colegilor sau superiorilor caracter pronunţat informativ luarea în considerare a mesajului informaţional nu este obligatorie reflectă sau au în vedere activităţi de cercetare-dezvoltare Nonimperative Natura proceselor Cercetaredezvoltare - 8 . furnizorii sau suprasistemele din care face organizaţia caracter selectiv. decizii. o apreciabilă parte sunt obligatorii sunt generate în cadrul organizaţiei caracter atotcuprinzător.5 Provenienţă Exogene Endogene Interne - provin din suprasistemele din care face parte organizaţia alcătuite preponderent din legi. fiind destinate nivelurilor ierarhice inferioare caracter decizional pronunţat. indicaţii etc. luarea în considerarea a mesajului informaţional este obligatorie emise de executanţi şi manageri. ordonanţe.

capitolul 4). Fără a intra în conţinutul lor.reflectate Comerciale Producţie Financiarcontabile Personal Complexe - reflectă sau în vedere activităţi comerciale reflectă sau în vedere activităţi de producţie reflectă sau în vedere activităţi financiar-contabile reflectă sau în vedere activităţi de personal reflectă sau în vedere activităţi care se încadrează în cel puţin 2 din domeniile anterioare Din examinarea multiplelor şi variatelor caracteristici pe care le prezintă diversele tipuri de informaţii. 4. în O. Nicolescu. Verboncu. În contextul dezvoltării organizaţiilor bazate pe cunoştiinţe. Astfel. Nicolescu. Definiţia circuitului informaţional Prin circuit informaţional desemnăm traiectul pe care îl parcurge o informaţie sau o categorie de informaţii între emiţător şi destinatar. financiar sau de personal. adică este necesar un circuit informaţional. (prezentarea conţinutului. (prezentarea conţinutului. I. I. Verboncu. De reţinut că circuitele informaţionale.4. informaţia este o materie primă implicată în toate activităţile organizaţiei.2. Concomitent. informaţia reprezintă şi un produs inevitabil al oricărui proces de muncă . subliniem concluzia comună la care au ajuns specialiştii– informaţiile au valoare şi generează eficienţă la un nivel care depinde de complexitatea şi caracterul concurenţial al mediului implicat.2. Există trei teorii care abordează sensibil diferit conţinutul şi determinarea valorii de piaţă a informaţiei (prezentarea conţinutului.de producţie. Fundamentele managementului organizaţiei. comercial. Fundamentele managementului organizaţiei. I. valoarea şi puterea informaţiilor – fundamentul apariţiei. capitolul 4).se amplifică. Verboncu. tehnic. În virtutea tuturor acestor elemente. capitolul 4). în O. prin lungime şi debit . construirii şi utilizării cunoştiinţelor . Orice proces de muncă. Un ultim aspect pe care dorim să-l evidenţiem se referă la faptul că informaţia are valoare economică. Circuitele şi fluxurile informaţionale Utilizarea informaţiilor în procesele decizionale şi de execuţie din cadrul organizaţiei implică ajungerea lor la adresant sau la beneficiarul de informaţii. indiferent de natura sa. Nicolescu. valoare de piaţă. în O. putem desprinde anumite elemente deosebit de importante din punct de vedere managerial şi organizaţional. Fundamentele managementului organizaţiei. se bazează pe informaţii. informaţia conferă celui care o posedă putere20.

4. 0 Criterii de clasificare 1 Direcţia de vehiculare şi caracteristicile organizatorice ale extremităţilor Tip de flux informaţion al 2 - Principale caracteristici 3 se stabileşte între posturi sau compartimente situate pe niveluri ierarhice diferite. Tabelul nr.Definiţia fluxului informaţional informaţional*. condiţionează între-o proporţie semnificativă funcţionalitatea sistemului informaţional al firmei. între un funcţionar al compartimentul ui comercial şi şeful acestuia Transmiterea informaţiilor privind situaţia forţei de muncă. 4 Tipologia circuitelor informaţionale Tipologia circuitelor informaţionale Nr. Fluxul informaţional reprezintă cantitatea de informaţii care este vehiculată între emiţătorul şi beneficiarul pe circuitul informaţional.lungime. de către şeful serviciului personalretribuire şefului serviciului plan. Caracteristic organizaţiei moderne este marea varietate de circuite şi fluxuri informaţionale. * . prezentate în tabelul nr. aşa cum rezultă şi din clasificarea lor în funcţie de principalele criterii considerate de specialişti.u n c ir c u i t in fo r m a ţ io n a l. cost etc. fiabilitate.dezvoltare cu ocazia unei analize a stadiului realizării strategiei organizaţiei 1 Vertical Orizontal D e b i t u l in fo r m a ţ io n a l r e p r e z in t ă c a n ti ta te a d e i n f o r m a ţ i i c e p o a t e f i t r a s p o r t a tă î n tr . crt. între care există relaţii de subordonare nemijlocită vehiculează informaţii ascendente şi descendente fundamentul organizatoric este reprezentat de relaţiile ierarhice se stabileşte între posturi şi compartimente situate pe acelaşi nivel ierarhic vehiculează infor-maţii orizontale fundamentul organizatoric este reprezentat de relaţiile de cooperare sau funcţionale Exemple 4 Transmiterea rapoartelor zilnice privind prezenţa la lucru. viteză de deplasare. caracterizat prin anumite caracteristici .o u n ita te d e t i m p p r in tr .

Nicolescu. Verboncu. Caracteristic organizaţiilor moderne este folosirea într-o proporţie din ce în ce mai mare a circuitelor informaţionale electronice. fundamentul producerii lor îl reprezintă caracterul secvenţial al proceselor de muncă Transmiterea documentaţiilor tehnologice de către şeful atelierului de proiectări tehnologice. este necesar ca circuitele informaţionale să fie cât mai directe.- Oblic - 2 Frecvenţa producerii Periodic se stabileşte între posturi sau compartimente situate pe niveluri ierarhice diferite. în O. (prezentarea conţinutului. lună etc. între care nu există relaţii de subordonare nemijlocită vehiculează informaţii ascendente şi descendente fundamentul organizatoric este reprezentat de relaţii funcţionale. endogene sau exogene firmei Transmiterea de către managerul economic a informaţiilor privind blocarea contului curent la bancă. managerului general Indiferent de tip. capitolul 4). bazate pe computere şi telecomunicaţii. şefului echipei de sculeri în vederea realizării SDVurilor Transmiterea săptămânală de către şefii secţiilor de producţie inginerului şef. de stat major sau control se repetă la anumite intervale. De asemenea. Fundamentele managementului organizaţiei. . cât şi diminuarea apariţiei deficienţelor informaţionale. a situaţiei realizării programelor de producţie - Ocazional predomină în cadrul organizaţiilor ca urmare a caracterului ciclic al proceselor de execuţie şi manageriale se stabileşte cu o frecvenţă aleatorie fundamentul producerii lor îl reprezintă situaţiile inedite. I. este recomandabil ca circuitele informaţionale să fie cât mai scurte.trimestru. evitând prelungirea în aval şi în amonte de beneficiarii infomaţionali vizaţi. ceea ce determină atât creşterea vitezei de vehiculare a informaţiilor. în sensul evitării la maximum a punctelor intermediare de trecere.

modelelor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor folosite. 11) care le conferă o utilitate şi importanţă decisivă în cadrul sistemului său informaţional (prezentarea conţinutului. La nivelul acestora se reflectă de o manieră edificatoare progresele înregistrate în conceperea şi funcţionarea sistemului informaţional al organizaţiei. Nicolescu. formulelor.3. cu precizarea operaţiilor de efectuat şi succesiunea lor. prin proceduri informaţionale desemnăm ansamblul elementelor prin care se stabilesc modalităţi de culegere. în O. capitolul 4). I. Fundamentele managementului organizaţiei. înregistrare. Proceduri informaţionale O componentă a sistemului informaţional ce tinde să dobândească un rol preponderent în organizaţiile moderne o reprezintă procedurile informaţionale. a suporţilor. transmiterea. (de la cele mai simple (creion). în O. transmitere.4.4. Nicolescu. 4. prelucrarea. Verboncu. 11.2. Caracteristici Detaliate 1 6 Economice Sofisticate 2 5 Operaţionale Formalizate 3 4 Informatizate Figura nr. Definiţie În esenţă. prelucrare şi arhivare a unei categorii de informaţii. Principalele caracteristici ale procedurilor informaţionale 4.4. Verboncu. Mijloace de tratare a informaţiilor Definiţie Totalitatea elementelor tehnico-materiale utilizate pentru culegerea. interpretarea şi stocarea datelor şi informaţiilor reprezintă mijloacele de tratare a informaţiilor.În plan informaţional-managerial aceasta se reflectă în apariţia aşa numitei scanări contextuale2 (prezentarea conţinutului.2. înregistrarea. capitolul 4). I. la cele mai complexe (computer) . Fundamentele managementului organizaţiei. Procedurile informaţionale din organizaţiile moderne prezintă un set de caracteristici (vezi figura nr.

dar relativ modeste purtători de informaţii evoluaţi (dischete etc.computere. mijloace de tratare a informaţiilor. Numărul.) maşină de dactilografiat maşină de calcul manual Mecanizate (pe cale de dispariţie) Principalele caracteristici 3 intrarea manuală a informaţiilor directă sau cu ajutorul claviaturii absenţa memoriei interne sau memoriei foarte limitată ieşirea informaţiilor pe hârtie în una sau mai multe exemplare posibilităţi de programare foarte reduse sau absenţa lor producerea a numeroase greşeli viteză redusă de tratare a informaţiilor uşurinţa identificării greşelilor cost relativ scăzut.) colectarea şi transmiterea automată a datelor . - . în funcţie de performanţele tehnice şi de gradul de intervenţie a omului. Caracteristic organizaţiilor contemporane este utilizarea unei game largi de mijloace de tratare a informaţiilor. crt. transmitere şi prelucrare a informaţiilor reprezintă suportul său tehnic.) 2 3 Automatizate . 0 Categoria de mijloace 1 1 Manuale Sfera de cuprindere 2 instrumente clasice (stilou. 5 Clasificarea mijloacelor de tratare a informaţiilor Nr. pix. creion etc.servere etc. 5. în trei categorii. Tabelul nr. cu un mare număr de variabile costuri mai reduse decât la precedentele. care. dar totuşi redusă imposibilitatea utilizării de modele complexe.echipamente mecanografice (maşina cu cartele perforate etc. înregistrare. utilizarea cartelei ca suport material pentru informaţii existenţa unei memorii interne limitate ieşirea informaţiilor consemnate pe hârtie în unul sau mai multe exemplare viteză de prelucrare mai mare decât la mijloacele manuale. aşa cum rezultă din tabelul nr. . se împart. structura şi performanţele tehnice şi funcţionale ale mijloacelor de tratare a informaţiilor condiţionează într-o măsură apreciabilă performanţele sistemului informaţional şi implicit performanţele organizaţiei.Clasificarea mijloacelor de tratare a informaţiilor Pentru sistemul informaţional mijloacele de culegere.

capitolul 4). decizie şi costuri pentru managerii de organizaţii. ţinând cont de necesităţile specifice fiecărei organizaţii (prezentarea conţinutului. condiţionează capacitatea competitivă a organizaţiei. capacitatea managerilor de a asigura accesul la cele mai recente şi perferomante produse de hard şi soft. Nicolescu. ridicând serioase probleme de cunoaştere. I. Verboncu. apariţia de noi produse producându-se uneori la intervale de câteva luni. Progresele formidabile înregistrate de mijloacele automatizate. au făcut caduce mijloacele mecanizate. de altfel. Fundamentele managementului organizaţiei. I. utilizarea calculatorului electronic implică integrarea sa organică în sistemul managerial. Nicolescu. 4.- memorie internă puternică posibilităţi de stocare a datelor în memoria auxiliară nelimitate viteză de prelucrare foarte mare siguranţă în calcule posibilităţi de utilizare a unor modele complexe. cele mecanizate sunt pe cale de dispariţie.4.3. (prezentarea conţinutului. I. Într-o măsură crescândă. materiale şi tehnice stabilite ca necesare de specialişti. una din problemele cele mai dificile în plan informaţional este asigurarea în permanenţă de mijloace de tratare a informaţiei cu parametri tehnici şi economici la nivelul ultimelor produse ale tehnicii electronice de calcul. Combinarea raţională a acestora. Importanţa şi funcţiile subsistemului informaţional al organizaţiei Funcţiile subsistemului informaţionale În vederea realizării obiectivelor fundamentale ale organizaţiei în legătură cu furnizarea de produse şi servicii.4. Nicolescu. (prezentarea conţinutului. Ritmul de înnoire în acest domeniu este deosebit de alert. Fundamentele managementului organizaţiei. Pe planul managementului organizaţiei. dar în continuă scădere Evoluţii actuale Referitor la categoriile de mijloace de tratare a informaţiei prezentate în tabel. implică o permanentă cunoaştere a cerinţelor mediului . Verboncu. Verboncu. Pentru managerii de organizaţii. nu sunt suficiente doar resursele umane. capitolul 4). în anumite condiţii de performanţă economică. Fundamentele managementului organizaţiei. capitolul 4). cu pregătire continuu actualizată cost apreciabil. în O. în condiţiile diminuării substanţiale a costurilor. Din ce în ce mai actuală este şi problema protejării mijloacelor automatizate de calcul de viruşi informatici. în O. cu un număr mare de variabile programe evoluate forţă de muncă înalt specializată. precizăm că. ca şi obţinerea lor. O altă preocupare majoră a managementului în utilizarea computerului este păstrarea secretului de serviciu şi apărarea patrimoniului economico-financiar al firmei. în O.

Informaţiile au o dimensiune individuală. este necesar ca sistemul informaţional al organizaţiei să îndeplinească cumulativ trei funcţii (vezi figura nr.din care organizaţia face parte şi a stării resurselor proprii. Nicolescu. 12. Fundamentele managementului organizaţiei. În consecinţă. în sensul că ele condiţionează într-o proporţie apreciabilă potenţialul şi realizarea aspiraţiilor personale ale salariaţilor. sistemul informaţional constituie un subsistem de bază al managementului organizaţiei. În sfârşit. Concluzionând. 12). prezentând o dinamică accentuată. (Prezentarea conţinutului. informaţiile au o dimensiune socială ce decurge din rolul lor în exercitarea drepturilor şi responsabilităţilor salariaţilor din cadrul organizaţiei în calitate de cetăţeni. Principalele funcţii ale sistemului informaţional Dimensiunile informaţiei În realizarea acestor funcţii. concomitent cu neasigurarea unui climat de muncă necorespunzător. În condiţiile trecerii la economia bazată pe cunoştinţe şi continuării schimbărilor revoluţionare în domeniul informaticii. Informaţiile au o dimensiune organizaţională. Cunoaşterea şi luarea în considerare a multidimensionalităţii informaţiilor este esenţială pentru realizarea la un nivel corespunzător a celor patru funcţii ale sistemului informaţional. sistemul informaţional devine din ce în ce mai important şi condiţionant pentru supravieţuirea şi performanţele organizaţiilor în toate domeniile. sistemul informaţional este confruntat cu probleme foarte complexe. în sensul că reprezintă o premisă indispensabilă pentru stabilirea şi finalizarea obiectivelor organizaţiei de către acţionari şi manageri. fie şi parţială. în O. Verboncu. capitolul 4). . Neglijarea. a uneia din cele trei dimensiuni ale informaţiei se reflectă mai devreme sau mai târziu în diminuarea performanţelor organizaţiei. Decizională Documentare Funcţii Operaţională Educaţională Figura nr. ce realizează multiple funcţii. I. dată fiind tripla dimensiune a informaţiilor.

Întotdeauna. Cvasitotalitatea specialiştilor consideră că în cadrul firmelor există.5. Definiţia organizării formale Prin organizarea formală definim ansamblul elementelor organizatorice din cadrul firmei. Definirea şi componentele organizării procesuale După cum rezultă din paragraful precedent. organizarea este nemijlocit subordonată atingerii obiectivelor previzionate. Definiţia organizării informale Organizarea informală rezidă în totalitatea elementelor şi interacţiunilor umane cu caracter organizatoric. Datorită acestui fapt. d i vi za re a . organigrame. de regulă. . mediu şi scurt. financiar-contabilă şi de personal.5. care se manifestă în mod spontan şi natural între componenţii organizaţiei. însăşi denumirea conţinutului organizării implică referiri la sistemul de obiective din cadrul organizaţiei. Subsistemul organizatoric 4 .2. 1 . circumscrise firmei.4. conţinutul organizării şi modul său de manifestare sunt condiţionate de caracteristicile obiectivelor pe termen lung. organizarea formală are drept conţinut principal funcţiunile. D e f i n i r e a ş i c o m p o n e n t el e p r i n c i p a l e a l e s u b s i s t e m u lu i o r g a n i za t o r i c C o m p o n e n t a s i s t e m u l u i d e m a n a g e me n t a l o r g a n i z a ţ i e i c e a m a i c o n c r e t ă o c o n s t i t u i e s u b s i s t e mu l o r g a n i z a t o r i c . constituind un mijloc esenţial pentru realizarea lor. Definiţia sistemului organizatoric S i s tem u l o rg a n i za to ri c a l f i r mei co n s t ă în a n s amb l u l el em en t elo r d e n atu ră o rg a n i za t o ri că ce a s i gu ră ca d ru l . În consecinţă. co m b i n ar ea ş i f u n cţ io n a li t at ea p roc es el o r d e m un că î n v ed erea real i ză rii ob i ec ti v el o r p re vi zi o n at e. comercială. de fapt. descrieri de funcţii şi posturi etc. conţinutul funcţiunilor organizaţiei este modelat în structura organizatorică. armătura sa de rezistenţă. activităţile. atribuţiile şi sarcinile. 5 . 4. Din punct de vedere procesual. cinci funcţiuni: cercetare-dezvoltare. producţie. Structural. stabilite de către management prin regulamentul de organizare şi funcţionare. cele două principale categorii de organizare existente în orice firmă: organizarea formală şi cea informală. În cadrul sistemului organizatoric al firmei sunt reunite. c e e a c e e x p l i c ă d e c e i .a u f o s t c o n s a c r a t e ma j o r i t a t e a s t u d i i l o r î n p r i m e l e d e c e n i i a l e d e z v o l t ă r i i ş t i i n ţ e i m a n a g e me n t u l u i . cu care se află în raporturi de intensă intercondiţionare. organizării formale îi este asociată organizarea informală.

cât şi la componentele sale. care se referă atât la ansamblul activităţilor firmei. Ansamblul acestor obiective. intervine deci organizarea de ansamblu a firmei.Obiective derivate de gradul II .Obiective specifice Obiective individuale Tipuri de obiective (Prezentarea conţinutului. în funcţie de sfera de cuprindere şi de importanţă. Ele se pot împărţi. capitolul 4). . constituie un sistem ce poate fi reprezentat sub forma unei piramide (vezi fig. Obiectivele reprezintă caracterizări calitative şi/sau cantitative ale scopurilor urmărite de organizaţie. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F i g . I. ce se regăsesc sau ar trebui să se regăsească în orice întreprindere de dimensiuni mari şi mijlocii.13). Fundamentele managementului organizaţiei. Pentru realizarea acestora se iniţiază şi se integrează un ansamblu de procese şi acţiuni.Obiective fundamentale . Nicolescu. în O. P i r a mi d a o b i e c t i v e l o r o r g a n i z a ţ i e i În funcţie de conţinut.Obiective derivate de gradul I .Definiţia obiectivelor Ca urmare a procesului de previziune se stabileşte un sistem de obiective. organizarea firmei îmbracă două forme principale: organizarea procesuală şi organizarea structurală. Verboncu. în mai multe categorii: . 1 3 .

prin activitate desemnăm ansamblul proceselor omogene sau înrudite ce concură nemijlocit la realizarea aceloraşi obiective derivate de gradul II. Î n cad r u l ac ti v i t ă ţi i d eo s eb i m at ri b uţ i i . Definiţia atribuţiei Prin atribuţie desemnăm un proces de muncă precis conturat. a proceselor necesare realizării ansamblului de obiective ale firmei. Fundamentele managementului organizaţiei. ce implică cunoştinţe specializate şi concură la realizarea unui obiectiv specific. Definiţia funcţiunii Funcţiunea reprezintă ansamblul proceselor de muncă omogene. care se execută periodic şi uneori continuu. Definiţia sarcinii S a r c i n a r e p r e z i n t ă o c o m p o n e n t ă d e b a ză a u n u i p r oc e s d e m u n c ă c o m p l e x s a u u n p ro ces d e m un că s im p l u ce co n t ri b u ie la r ea l i za rea u nu i ob iect i v in d iv id ua l . asemănătoare sau complementare. financiar– contabilă şi personal. (Prezentarea conţinutului. Verboncu. în O. Fundamentele managementului organizaţiei. Verboncu. Verboncu. d e r eg u lă . capitolul 4). în a organizării sensul că este aceeaşi în elementele sale esenţiale în toate organizaţiile din procesuale aceeaşi categorie. în O. I. Verboncu. (Prezentarea conţinutului. capitolul 4). (Prezentarea conţinutului. La rândul ei. în stabilirea principalelor categorii de muncă. Nicolescu. în O. activităţile. care contribuie la realizarea aceluiaşi sau aceloraşi obiective derivate de gradul I. Nicolescu. Fundamentele managementului organizaţiei. s e a t rib u ie s p r e rea li za re un ei s in g u re p ers o an e. Verboncu. Nicolescu. capitolul 4). Definiţia activităţii În esenţă. Fundamentele managementului organizaţiei. capitolul 4). Nicolescu. Nicolescu. I. comercială. atribuţiile şi sarcinile. capitolul 4). potrivit opiniei noastre. I. Caracterizare Organizarea procesuală are în bună măsură un caracter general. Fundamentele managementului organizaţiei. în O. fiecare funcţiune s e divide în mai mu lte a ct iv i t ăţ i . producţie. în principal funcţiunile. în O. în esenţă. I.Definiţia organizării procesuale Organizarea procesuală constă. I. O atribuţie se poate divide în mai multe sarcini. . În cadrul firmelor moderne de dimensiuni mari şi mijlocii există 5 funcţiuni principale: cercetare-dezvoltare. ca re. (Prezentarea conţinutului. Rezultatul organizării îl reprezintă. (Prezentarea conţinutului.

Nicolescu. Verboncu.5. Activitatea de concepţie tehnică Î n ca d ru l a ces te i a ct iv it ă ţ i s e in clu d e a n s a mb lu l c er cet ăr il o r a p l ica t iv e ş i d ezv o l tă ri l o r cu ca ra ct er t eh n i c ef ectu a t e în ca d ru l f irm ei. prin funcţiunea de cercetare-dezvoltare se desemnează ansamblul activităţilor desfăşurate în organizaţie prin care se concepe şi se implementează progresul ştiinţifico-tehnic De reţinut că progresul ştiinţifico-tehnic este abordat în sens larg. I. cât şi practice. î n d ef al ca re a p e p erio a d e ş i p rin cip a le le s ub d iv i ziu n i o r g a n i za t o r i c e ş i î n u r m ă r i r e a r e a l i z ă r i i l o r . Potrivit concepţiei noastre. 4. atât teoretice.3. cea mai complexă din punct de vedere organizatoric. concepţie tehnică şi organizare. economie şi management. capitolul 4). Fundamentele managementului organizaţiei. Activitatea de previzionare a funcţionării şi dezvoltării firmei A ct iv it a t ea d e p rev i zi on a r e co n s t ă î n ela b o ra rea p ro ie ct el o r s t rat egi il o r ş i p o li t i ci lo r f i rme i .1. prezentăm succint conţinutul funcţiunilor unei firme industriale. activităţile. Fundamentele managementului organizaţiei. Ca urmare. amploarea şi rolul crescând pe care îl au activităţile de cercetare-dezvoltare în organizaţiile moderne reprezintă principala reflectare la nivel microeconomic a transformării ştiinţei într-un vector al dezvoltării economice.Funcţiunile. considerându-se că se referă la toate tipurile de procese din organizaţie.5. Fireşte. în O. A. (Prezentarea conţinutului. Verboncu.3. Principalele activităţi componente . În acest context. I. ansamblul problemelor privitoare la activităţile de cercetare-dezvoltare dobândesc noi dimensiuni şi implicaţii. B. în abordarea lor punctul de plecare îl constituie însăşi definirea funcţiunii de cercetare-dezvoltare. în O. (Prezentarea conţinutului. în cadrul funcţiunii de cercetare-dezvoltare deosebim trei activităţi principale: previzionare. În fapt.dezvoltare Amplificarea progresului ştiinţifico-tehnic Definiţia funcţiunii de cercetaredezvoltare Caracteristica esenţială a organizaţiilor moderne o reprezintă amploarea fără precedent a proceselor consacrate creării şi implementării noului în tehnică. 4. capitolul 4). Principala cauză a acestei adevărate mutaţii o constituie progresul ştiinţifico-tehnic contemporan. Funcţiunile firmei În continuare. Nicolescu. co n cr et i z at e î n p rog n o ze ş i p l a nu ri . Funcţiunea de cercetare . atribuţiile au un caracter dinamic.

Verboncu. I. d e p ro cu ra re n emi j lo ci tă a ma t er ii lo r p ri me. s em if a b ri ca t elo r ş i l u c r ă r i l o r c u c a r a c t e r i n d u s t r i a l f u r n i za t e d e s o c i e t a t e a co me rcia lă s a u regi a a uto n om ă ş i a s a ti s f a ceri i ce ri n ţ el o r a ces t o ra . m a teri a l el o r. (Prezentarea conţinutului. I. Verboncu. e c h i p a m e n t e l o r d e p r o d u c ţ i e e t c . s em if a bri cat el o r ş i s ev i ci i l or ac es t eia . Fundamentele managementului organizaţiei. în O. co m b u stib i lu l u i. I. cun o a ş t erea n eces it ă ţ ilo r ş i co m p o rt a m en t u lu i co n s u ma t oril o r î n v ed erea s t a b il ir ii c el o r m ai a d ecva t e m o d a li tă ţ i d e o ri en ta re a p ro d u cţi ei ş i d e creş t ere a v â n zări i p ro d us el o r f in i te . Nicolescu. C. n e c e s a r e d e s f ă ş u r ă r i i p r o d u c ţ i e i f i r m e i ş i d e v â n za r e a p ro du s el o r.(Prezentarea conţinutului. (Prezentarea conţinutului. Nicolescu.Funcţiunea comercială Definiţie Fu n cţ iun ea com e rci a l ă î n co rp or ea ză a n s amb l u l p ro c es e lo r d e cun o a ş t ere a ce re ri i ş i o fert e i p i eţ ei . capitolul 4). Activităţi componente A. în O. m a t eria l elo r. (Prezentarea conţinutului. Fundamentele managementului organizaţiei. Nicolescu. a d a p t a re ş i i n t ro d u cere d e n o i co n cep te ş i t eh n i ci cu ca ra cte r o rg a n i z a to ri c. Nicolescu. ech ip a m ent el o r d e p ro du cţ ie ş i a a lt o r fa ct o ri m a t eria li d e p ro du cţi e n eces a ri real i ză rii o b i ecti v e lo r s o c i etă ţ ii co me rcia l e s au reg i ei a u t on om e.2. C . Vânzarea A c t iv it a t ea d e v ân za r e r eu n e ş t e a n s a mb lu l a t ri b u ţ iil o r p ri n ca r e s e a s ig u ră n em i jl o cit t rec er ea p rod u s el or ş i s erv i c ii l o r d i n s f era p ro du cţ ie i î n s f era ci rcu la ţ iei . B. Organizarea Î n c a l i t a t e a s a d e a c t i v i t a t e p r i n c i p a l ă a f i r me i . (Prezentarea conţinutului. Aprovizionarea tehnico-materială A c t iv it a t ea d e ap ro v i zi o n a r e a f i rm e i r eu n e ş t e a n s a m b lu l a t ri b u ţ ii lo r p ri n ca re s e as ig u ră p ro cu ra rea m a t er i il o r p ri m e. capitolul 4). capitolul 4). capitolul 4). Fundamentele managementului organizaţiei.3. în O. . Fundamentele managementului organizaţiei. în O. Verboncu. Verboncu. în O. I. Nicolescu. capitolul 4). 4.5. Ma r k et i n g A ct iv it a t ea d e m a rk e ti n g cu p rind e a n s a mb l u l a trib uţi il o r p ri n ca re s e a s i g u ră s tu d ie rea p ieţ ei in t ern e ş i ex t ern e. o r g a n i z a r e a r e u n e ş t e a n s a mb lu l p ro ces elo r d e el ab o ra re. Verboncu. I. Fundamentele managementului organizaţiei.

în O. .fabricaţia sau exploatarea.3. . I. . Din punctul de vedere al participării la transformarea obiectelor muncii în produse finite. Programarea. În afara acestora. Verboncu. co n f o rm ceri n ţ el or d e ca l i ta t e.3. Fabricaţia Componentă principală a funcţiunii de producţie. lansarea şi urmărirea producţiei. f a b r i c a ţ i a i mp l i c ă o s i n g u r ă a t r i b u ţ i e p r i n c i p a l ă . c u r esp e ct ar e a an u m i t o r co n d i ţi i d e c a l i t a t e ş i c o n s u m d e m u n c ă vi e ş i m a t e r i a l i z a t ă . A. aplicarea normelor de protecţie a muncii etc. B. capitolul 4). aburi etc. auxiliare şi deservire.programarea. exprimări organizatorice ale unor procese de muncă ce vizează două sau mai multe din activităţile enumerate. .5. p e l o cu ri d e m u n că. Fundamentele managementului organizaţiei. Între acestea menţionăm organizarea utilizării într-o măsură cât mai mare a capacităţii de producţie. capitolul 4).4. . d e can ti ta te ş i t erm en el o r s ta b i li te an t eri o r.producţia auxiliară de energie.întreţinerea şi repararea utilajelor.în medie între 8090% . lansarea şi urmărirea producţiei Î n cadrul ac es t ei ac t i vit ăţ i sunt reuni t e atr i bu ţi il e pr i n care se deter m i nă c a n t i t ă ţ i l e d e p r o d u s e ş i s e r vi c i i c e t r e b u i e r e a l i z a t e î n p e r i o a d e r ed u s e. Funcţiunea de producţie Definiţie A ceas t ă f u n cţ iu n e p oat e fi d efi n it ă ca a n s a mb lu l p ro ces el o r d e mun că d i n ca d ru l î n trep rin d eri i p rin ca re s e t ra n s f o rm ă o b iect el e m u n ci i în p ro d u s e f in it e. Î n f a p t . Nicolescu. Fundamentele managementului organizaţiei. s em if a b ri ca t e ş i s e rv i ci i ş i s e cre ea ză n em i jl o ci t co n d iţ ii l e t eh n i co . Nicolescu. funcţiunea de producţie din firma industrială se poate grupa în cinci activităţi principale: . Activităţile componente Prezentarea activităţilor componente (Prezentarea conţinutului. o r g a n i za t o r i c e ş i d e d e s e r v i r e n e c e s a r e d e s f ă ş u r ă r i i f a b r i c a ţ i e i î n b u n e c o n d i ţ i i . p r e c u m ş i c o m u n i c a r e a l o r e x e c u t a n ţ i l o r ş i ve r i f i c a r e a o b ţ i n e r i i a c e s t o r a . Procesele de producţie ce se desfăşoară în cazul firmelor industriale se pot clasifica în funcţie de mai multe criterii. reducerea consumurilor specifice. adică al naturii obiectivelor urmărite şi al proceselor care o alcătuiesc.e x e c u t a r e a p ro du s el o r ş i s erv i ci il o r p ro g ram a t e d i n o b iect el e mu n cii a s i gu ra te p rin act iv i t a tea d e a p ro v i zio n a re.este fabricaţia. în O. în cadrul funcţiunii de producţie există şi un grup de atribuţii cu caracter general.controlul tehnic de calitate. Verboncu.m a teri a l e. semifabricate şi servicii procesele de producţie se clasifică în procese de bază. Din punct de vedere organizatoric. (Prezentarea conţinutului. I. în cadrul căreia se utilizează masa principală a resurselor unităţii industriale . pregătirea.

a p a et c. Nicolescu. Verboncu. I. Verboncu. D. a b u ru l.(Prezentarea conţinutului. E. Producţia auxiliară Î n cad ru l ac es t ei act iv i t ăţ i s u n t r eu ni t e p ro c es e le d e m un că p ri n ca re s e a s i g u ră . d i n s u rs e in tern e a l e î n t rep ri n d eri i . activităţile financiar-contabile îşi modifică substanţial conţinutul şi devin din ce în ce mai importante. Nicolescu. en erg i a el e ct ri că . I. capitolul 4). Nicolescu. În cadrul funcţiunii financiar-contabile deosebim trei activităţi principale: financiară. C. p ri n p reîn t â mp i n a rea ş i e l i m i n a r e a e f e ct e l o r u zu r i i f i zi c e ş i . în O. în O. capitolul 4).4. Fundamentele managementului organizaţiei. n ec es a re d es fă ş u rări i în bu ne c o n d i ţ i i a p r o c e s e l o r p r o d u c ţ i e i d e b a ză ş i a c e l o r l a l t e p r o c e s e d e m un că d i n ca d ru l o rg a n i zaţ i ei . I.3. Verboncu. Verboncu. î n m ă s u r a p o s i b i l u l u i. m o ra l e. (Prezentarea conţinutului. . Fundamentele managementului organizaţiei. Întreţinerea şi repararea utilajelor şi a celorlalte mijloace fixe A cti v i t a t ea d e în t r eţ i n e r e ş i r ep ar ar e a u t i l aj el o r r eu n eş te a n s a mb lu l p ro ces el or d e m un că d in ca d rul o rg a n i zaţ i ei m en i t e s ă as ig u re m en ţi n erea ech ip a m en t elo r d e prod u cţ ie ş i a cel o rl al t e d ot ă ri î n s t a re d e f un cţ io na r e n o rm a lă .Funcţiunea financiar-contabilă Definiţie Funcţiunea financiar-contabilă cuprinde ansamblul activităţilor prin care se asigură resursele financiare necesare atingerii obiectivelor organizaţiei. 4. în O. În condiţiile tranziţiei la economia de piaţă. ale situării în prim plan a factorilor economici. te rm ică . Controlul tehnic de calitate A ct iv it a t ea d e co n tro l t eh n ic d e ca lit a t e reu n eş t e a n s amb lul p ro ces el or p rin ca re s e co mp ară ca ra ct e ri s t i ci l e ca l it a ti v e a l e r es u rs el o r m a t eria l e a le o rg a n i za ţ i ei in d u s tria l e ş i a le p rod u s el or ex ecu ta t e î n ca d ru l ei cu s t a n d a rd ele ş i n o rmel e d e ca lit a t e. contabilitatea şi controlul financiar de gestiune.s e p e a ceas t ă b a ză în ca d ra r ea î n p rev ed er il e u l t im el o r. (Prezentarea conţinutului. I. în O. capitolul 4). precum şi evidenţa valorică a mişcării întregului său patrimoniu. a s i gu râ n du. Fundamentele managementului organizaţiei. Fundamentele managementului organizaţiei. Nicolescu. Întrucât reflectă din punct de vedere economic toate celelalte activităţi ce se desfăşoară în societăţi comerciale şi regii autonome prin prisma unor elemente valorice integrative. capitolul 4). (Prezentarea conţinutului. funcţiunea financiar-contabilă are un pronunţat caracter sintetic.5.

protecţia salariaţilor (protecţia muncii şi protecţia socială).încadrarea personalului. (Prezentarea conţinutului. .previzionarea necesarului de personal. Fundamentele managementului organizaţiei. Funcţiunea de personal Definiţie Ansamblul proceselor din cadrul organizaţiei prin care se asigură resursele umane necesare. capitolul 4). în O. Enumerarea activităţilor Atribuţii . Contabilitatea C o n t a b i l i t a t e a .selecţionarea personalului.promovarea personalului. capitolul 4). dezvoltarea şi motivarea acestora constituie conţinutul funcţiunii de personal. r eu n eş t e a n s a mb lu l p ro c es e lo r p rin ca r e s e în reg is t rea ză ş i s e e v i d e n ţ i a ză v a l o r i c r e s u r s e l e m a t e r i a l e ş i f i n a n c i a r e a l e a g e n t u l u i e co n o m ic. Nicolescu. a d o u a c o m p o n e n t ă a f u n c ţ i u n i i a n a l i za t e . În cadrul funcţiunii de personal se pot delimita mai multe activităţi: . precum şi utilizarea. .5. organizarea orientării profesionale a personalului. . I. efectuarea selecţionării personalului.s e i n c l u d a n s amb lul p ro ces el or p rin ca r e s e v erif i c ă r es p ect a rea n o rm elo r l eg a l e cu p riv i r e l a ex i s t en ţ a . capitolul 4).perfecţionarea personalului. C. Fundamentele managementului organizaţiei. (Prezentarea conţinutului. Verboncu. Controlul financiar de gestiune Î n cadr u l ac es t ei act iv i t ăţ i .5. Verboncu. cum ar fi: participarea la elaborarea strategiei şi politicii generale a firmei. I. Verboncu. . întocmirea planurilor de pregătire a personalului. .Activităţi componente A. Nicolescu. organizarea selecţionării personalului. . . elaborarea de propuneri pentru politica de personal a firmei. 4. B. . stabilirea necesarului de personal în perspectivă pe specialităţi.formarea personalului.3. în O. (Prezentarea conţinutului. u t il i za r ea ş i p ă s t ra rea va l o r il o r m a t eria l e ş i b ă n eş t i c u ca re f i rm a es t e d o t at ă . i n t eg ri t at ea . Activitatea financiară A ns amb l u l p roc es e lo r p rin ca re s e d et erm i n ă ş i s e o b ţ in res u rs e l e f in an cia re n eces a re at in geri i o b i ect i velo r î n t rep ri n d eri i r ep rezin t ă a ct iv it a tea f i n an ci ară . I. Fundamentele managementului organizaţiei. Nicolescu. Activităţile de personal se realizează printr-un sumum de atribuţii.motivarea personalului.pe ca re un i i s p ec ial iş t i o co n s id er ă c a o c o mp o n e n t ă a a c t i v i t ă ţ i i f i n a n c i a r e .evaluarea personalului. în O.

evaluarea personalului. I. la faza în care toate funcţiunile au o pondere relativ egală.organizarea încadrării personalului. Se trece de la faza în care funcţiunea de producţie avea rolul predominant. 4. Referindu-ne strict la situaţia firmelor româneşti. în fapt fundamentul organizatoric al constituirii şi funcţionării societăţilor comerciale şi regiilor. Prezentarea interdependenţelor F i g . Interdependenţele funcţiunilor organizaţiei Tratarea separată a funcţiunilor organizaţiei s-a efectuat din raţiuni pedagogice. S u c c e s i u n e a f u n c ţ i u n i l o r î n î n t r e p r i n d e r e a mo d e r n ă 2 8 .6. formând împreună sistemul organizării procesuale. S ucces i u n ea f u ncţ i u ni lo r î n î n tr ep r in d er ea cl as i c ă2 8 F i g . Verboncu.3. (Prezentarea conţinutului. că se întrepătrund şi se completează. organizarea evaluării personalului. 1 4 . trebuie precizat că în raporturile dintre funcţiuni se constată o situaţie tranzitorie. Nicolescu. organizarea perfecţionării personalului managerial şi de execuţie etc. O atare tendinţă se reflectă prin trecerea de la o succesiune a funcţiunilor de tipul A (vezi fig. 14) la o succesiune de tipul B (vezi fig. 1 5 . în O. Fundamentele managementului organizaţiei. 15). capitolul 4). efectuarea încadrării personalului. În practică se constată că între acestea există o foarte strânsă interdependenţă.5.

e co n o m ic e.structura managerială . Definirea şi importanţa structurii organizatorice Deşi noţiunea de structură organizatorică a fost abordată în numeroase lucrări. în s u b d iv i z iu n i or g a n i za t o ri c e p e g ru p u r i ş i p er s o a n e î n v ed e r e a a s i g u r ă ri i u n o r co n d i ţi i câ t ma i b un e p en tru îndep li n i rea o b iect iv el o r f irme i. Definiţia propusă este următoarea: Definiţia structurii organizatorice Structura organizatorică a firmei reprezintă ansamblul persoanelor şi subdivi-ziunilor organizatorice astfel constituite încât să asigure premisele organizatorice în vederea stabilirii şi realizării obiectivelor previzionate.4. a t rib u ţ ii lo r ş i s a rc i n il o r. act iv it ă ţi lo r. . t eh n i ce ş i d e p er s o n a l n ece s are d es f ă ş u ră ri i a ct i v it ă ţi i com p a rti m en t el o r d e p rod u cţ ie. în măsură să întrunească consensul specialiştilor. prin elemente organizatorice.4. în principal. o uşă larg deschisă impreciziunilor şi confuziilor.4. ceea ce lasă. informaţionale. Definiţia structurii de producţie S t ru ctu ra d e p ro du cţi e. compartimentele funcţionale şi de concepţie constructivă şi tehnologică. Structura managerială este deci alcătuită. mai ales când se trece la analiza concretă în organizaţii. es t e a lc ăt u i tă d in t ot a li t at ea s ub d i v izi u n i lo r o rg a n i zat o ri ce a le f irm ei. î n p ri n ci p a l d e p rod u cţ ie.structura de producţie Definiţia structurii manageriale S t ru ctu ra m a n a g eria l ă p o a te f i d ef in i t ă ca a n s a mb lu l m an a g eril o r d e n i ve l s u p erio r ş i a l s ub d i v iziu n i lo r o rg a n i za to ri ce p rin a le că ro r d eci zi i ş i a cţ i u n i s e a s ig u ră co nd i ţi il e m a n a geri a l e. Re zu l t at u l o rg anizăr ii o r g an i zat or i că. în fu n cţ ie d e a n u m i te c r it e r i i . s tr u ctur ale îl r ep r ez in tă s tr u ct u ra 4.a. Organizarea structurală Definiţie Orga n i za rea s t ru ct u ra lă co n s t ă în g ru p a rea fu n cţ iun i lo r. ş i r ep a r t i za r ea a c e s to r a . economice ş. din organismele de management participativ. î n ca d ru l c ăro ra s e d es f ă ş o ară a ct iv i tă ţ il e o p era ţ io n a le.5. asupra sa nu s-a ajuns la o definire riguros ştiinţifică.5. managerul general şi adjuncţii săi. î n s c o p u l r ea li ză ri i lo r. În cadrul structurii organizatorice a organizaţiei deosebim două componente principale: . Specifică firmelor moderne este creşterea dimensiunii şi rolului structurii manageriale concomitent cu amplificarea integrării structurii de producţie în structura organizatorică de ansamblu. Cea mai mare parte din abordările consacrate o definesc de o manieră destul de generală.1.

care-şi pun amprenta asupra caracteristicilor organizării structurale. gradul de specializare şi cooperare în producţie. implicit.5. întrucât este o structurii componentă de bază a sistemului de management. ponderea ierarhică. dispersia teritorială a subdiviziunilor firmei. Variabila organizaţională reprezintă un factor intern sau extern firmei. pot fi individualizate sub forma variabilelor organizaţionale. cât şi a caracteristicilor mediului în care acestea îşi desfăşoară activităţile. configuraţia şi funcţionalitatea subsistemelor informaţional şi decizional. de raţionalitatea sa depinzând într-o proporţie apreciabilă conţinutul şi îmbinarea sistemului de obiective. Componentele structurii organizatorice Principalele componente ale structurii organizatorice.Definiţia variabilei organizaţionale Structura organizatorică a organizaţiei este o expresie atât a resurselor umane. caracteristicile procesului de aprovizionare. 4. gradul de mecanizare şi automatizare a înregistrării. ele întrepătrunzându-se şi determinând ceea ce numim eficienţa social-umană a organizării structurale a organizaţiei. În fapt. în primul rând. Implicaţii dintre cele mai importante au caracteristicile structurii organizatorice asupra satisfacţiilor obţinute de salariaţii organizaţiei în procesul muncii. caracteristicile procesului variabilelor tehnologic. compartimentul. între implicaţiile „strict economice” şi cele „strict umane” ale structurii organizatorice există o legătură organică. funcţia. complexitatea producţiei. potenţialul uman. astfel încât modificarea unora din parametrii săi necesită schimbări în structura organizatorică a unităţii respective21 .4. care se regăsesc în orice organizaţie. financiare şi informaţionale încorporate. condiţiile de vânzare a produselor şi. toate acestea determină modul de folosire a resurselor. Evident. a cărui funcţionalitate o determină în bună măsură. indiferent dacă au sau nu caracter industrial. Importanţa structurii organizatorice rezidă. volumul cheltuielilor. mărimea profitului etc. nivelul dotării tehnice. legislaţia care reglementează organizarea structurală a societăţilor comerciale şi regiilor. situaţia economică a ţării etc. elementele endogene şi exogene firmei. parametrii organizării informale din cadrul firmei. concepţia managerilor asupra organizării. caracteristicile vânzării produselor şi serviciilor. gama metodelor şi tehnicilor de management utilizate etc. Structura organizatorică asigură osatura sistemului managerial. asupra climatului de muncă.2. nivelul ierarhic şi relaţiile organizatorice. . Între principalele variabile organizaţionale privind societatea comercială sau regie menţionăm: statutul juridic al firmei: natura proprietăţii organizaţiei. sunt următoarele: postul. Enumerarea dimensiunea organizaţiei. în Importanţa condiţionarea obţinerii unei profitabilităţi ridicate în firme. Impactul structurii organizatorice nu trebuie rezumat însă doar la efectele strict economice. care-i condiţionează într-o anumită măsură caracteristicile organizării. transmiterii şi prelucrării informaţiilor. Analitic. materiale.

Cu alte cuvinte. Realizarea obiectivelor se efectuează prin intermediul sarcinilor. în m o d regu la t . eficacitatea muncii depuse de titularul său sunt condiţionate într-o măsură hotărâtoare de corelarea judicioasă a sarcinilor. ceea ce se reflectă în nerealizări sau îndepliniri parţiale de sarcini. Cercetările întreprinse de numeroşi specialişti din ţară şi de peste hotare au evidenţiat că o bună parte din dificultăţile cu care sunt confruntate numeroase firme sunt generate.a. Supra sau subdimensionarea unei componente organizatorice determină ruperea echilibrului organizatoric al postului. la nivelul lor manifestându-se cu prioritate schimbările calitative ce impun modificări în structura organizatorică. Obiectivele postului. ca expresii operaţionale ale obiectivelor individuale. Componentele postului Triunghiul de aur al organizării . de regulă. de nesincronizarea integrală a sarcinilor. implicit. co m p et e n ţ elo r ş i r es p o n s a b i lit ă ţ i l o r c a re. care prezintă autonomie operaţională. care se reflectă în prevederile ansamblului de recompense şi penalizări pentru fiecare post. s a r c in i lo r . aşa cum se ştie. Ultima componentă organizatorică a postului de care ne ocupăm este responsabilitatea. În sens organizatoric. situaţii conflictuale ş. în ultimă instanţă. responsabilitatea înseamnă şi răspunderea pentru utilizarea competenţei formale asociate unui post. adică obligaţia ce revine titularului postului pe linia îndeplinirii obiectivelor individuale şi a efectuării sarcinilor aferente. Obiectivele individuale constituie caracterizări sintetice ale utilităţii postului.16). de o singură persoană. prin competenţa formală se stabilesc mijloacele care pot fi utilizate de titularii posturilor în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le revin. competenţelor şi responsabilităţilor. cantitativă. ce exprimă raţiunea creării sale. rev in s p re ex ercit a r e u nu i s al a ri at a l s o ci et ă ţi i co m er ci a le s a u reg i e i. dacă este posibil. definirea calitativă şi. precum şi criterii de evaluare a muncii salariatului căruia îi este atribuit. fiind efectuată. competenţelor şi responsabilităţilor circumscrise posturilor. denumite obiective individuale.Definiţia postului P o s tu l rep r ezin t ă cea m a i s im p l ă s ubd iv i zi un e o rg a n i za t or ică a o rg a n i za ţ i ei c e p o at e f i d e f in i t ca a n s a m b l u l ob iec t iv e l o r. abuzuri de putere. reprezintă. irosirea de resurse. Este ceea ce numim „triunghiul de aur” al organizării (vezi fig. Reamintim că sarcina este un proces de muncă simplu sau o componentă de bază a unui proces de muncă complex. a scopurilor avute în vedere prin crearea sa. Raţionalitatea unui post şi. Sarcinile constituie componentele cele mai dinamice ale postului. Limitele decizionale şi acţionale în cadrul cărora titularii de posturi pot să acţioneze în vederea realizării obiectivelor individuale constituie competenţa sau autoritatea formală asociată postului.

(Prezentarea conţinutului. experienţa. Ponderea ierarhică reprezintă numărul de salariaţi conduşi nemijlocit de un manager. Numeroşi specialişti apreciază că mărimea optimă a ponderii ierarhice pentru un manager de întreprindere mare sau mijlocie este de 4 . Postul reprezintă o adaptare a principalelor elemente care definesc funcţia la condiţiile specifice fiecărui loc de muncă şi la caracteristicile titularului care-l ocupă. care generează serioase inconveniente referitoare la sporirea costurilor aparatului managerial. funcţiei de inginer–şef de secţie poate să-i corespundă într-o firmă 3. I. În funcţie de natura şi amploarea obiectivelor.30 muncitori pentru un şef de echipă. 4 sau chiar mai multe posturi de şefi de secţie. 1 6. sarcinilor.8 subalterni. capitolul 4). evitând mai ales frecventa tendinţă de subdimensionare. Definiţia ponderii ierarhice Spre exemplu.F i g. Dimensiunile ponderii ierarhice sunt influenţate de natura lucrărilor efectuate de subordonaţi. capacitatea şi prestigiul managerului. nivelul de pregătire şi gradul lor de motivare. Fundamentele managementului organizaţiei. Verboncu. “T r iu n g hi u l de au r ” al or g an iz ăr i i Definiţia funcţiei To ta l it a tea p o s tu ril o r ca re p rezin t ă acel ea ş i ca ra ct er is t i ci p rin c ip a l e f o rm ea ză o f u n cţ ie. Ponderile ierarhice trebuie adaptate particularităţilor situaţiilor din fiecare organizaţie. în O. frecvenţa şi amploarea legăturilor dintre ei. Nicolescu. Factori de influenţă . competenţelor şi responsabilităţilor se deosebesc două tipuri principale de funcţii: manageriale şi de execuţie. la subîncărcarea managerului etc. crescând pe măsura apropierii de baza piramidei organizaţionale până la 20 .

precedentele niveluri ierarhice fiind: adunarea generală a acţionarilor. consiliul de administraţie. (Prezentarea conţinutului. În funcţie de caracteristicile lor şi. cu rol major în asigurarea funcţionalităţii organizaţiei.Definiţia compartimentului C omp a rti m en tu l rep r ezin t ă a nsa m b l u l p er s o a n el or ce efe ct u ea ză m un ci o mog en e ş i/ s a u co m p lemen t are. relaţiile organizaţionale din . de componentele şi responsabilităţile circumscrise şi de modul exercitării lor. îndeosebi. Fundamentele managementului organizaţiei. Definiţia relaţiilor organizatorice Relaţiile organizatorice formale pot fi definite ca raporturile dintre celelalte subdiviziuni organizatorice (posturi. Astfel. birouri etc. laboratoare. Verboncu. Nicolescu. ca re co n t ri b u ie la rea li za re a a c el o ra ş i o b iect iv e d e ri v at e ş i s u n t su b ord on a te n em i jl o cit a ce lu i a ş i ma n a g er . Pe acelaşi nivel ierarhic este situat managerul tehnic şi managerul comercial. managerul general. secţii. în O. managerul economic din figura 17 este situat pe al patrulea nivel ierarhic. diminuarea posibilităţilor de deformare a informaţiilor etc.este format din totalitatea subdiviziunilor organizatorice situate la aceeaşi distanţă ierarhică de adunarea generală a acţionarilor sau de proprietarul unic al firmei. în funcţie de obiectivele atribuite. capitolul 4). Definiţia ponderii ierarhice Nivelul ierarhic . I. Ultima componentă a structurii o constituie relaţiile organizatorice formale. compartimente etc. d e reg u lă p e a cela ş i am p l as a m en t. Organizaţiilor industriale moderne le este specifică tendinţa de asigurare a unui echilibru între numărul nivelurilor ierarhice şi mărimea ponderilor ierarhice.) instituite prin reglementări organizatorice oficiale. de natura şi modul de manifestare a competenţelor şi responsabilităţilor.o altă componentă principală a structurii organizatorice . de sarcinile realizate. Numărul nivelurilor ierarhice prezintă o importanţă deosebită pentru buna desfăşurare a activităţii manageriale. întrucât reducerea lor înseamnă scurtarea circuitelor informaţionale. În societăţile comerciale şi regiile naţionale această subdiviziune organizatorică ia forma unor ateliere. Compartimentele sunt operaţionale şi funcţionale. servicii. creşterea operativităţii. Sunt din ce în ce mai puţine firmele care sunt structurate pe un mare număr de niveluri ierarhice însoţite de ponderi ierarhice mici şi viceversa.

Relaţiile de control (Prezentarea conţinutului.cadrul organizaţiei se pot divide în trei categorii: relaţii de autoritate. Relaţii de stat major (Prezentarea conţinutului. Fundamentele . în O. Relaţiile de autoritate (Prezentarea conţinutului. Nicolescu. în O. Verboncu. Relaţii ierarhice (Prezentarea conţinutului. managementului organizaţiei. managementului organizaţiei. Verboncu. Nicolescu. Fundamentele I. Verboncu. Nicolescu. Verboncu. în O. Verboncu. Nicolescu. I. Relaţiile de cooperare (Prezentarea conţinutului. capitolul 4). capitolul 4). capitolul 4). în O. de cooperare şi de control. Fundamentele I. B. Fundamentele I. Relaţii funcţionale (Prezentarea conţinutului. Fundamentele I. în O. managementului organizaţiei. Fundamentele I. capitolul 4). managementului organizaţiei. C. Nicolescu. în O. Verboncu. managementului organizaţiei. capitolul 4). Tipurile de relaţii organizatorice A. capitolul 4). Nicolescu. managementului organizaţiei.

în special. nr.5.6.3. Clasificarea structurilor organizatorice Tipuri de structuri organizatorice Analiza elementelor componente ale structurii organizatorice.4. 25. Fig. a modului de îmbinare a lor şi. Organigrama unei societăţi comerciale mari Managerul general . a raporturilor dintre elementele funcţionale şi operaţionale a permis specialiştilor identificarea a trei tipuri de structuri organizatorice ale căror caracteristici principale sunt prezentate succint în tabelul nr.Adunarea generală a acţionarilor Consiliul de administraţie Compartimentul tehnic Serviciul programarepregătire producţie 4.

.4. de neînlocuit. reprezentând în detaliu componenţa organizatorică a compartimentelor respective. Definiţia organigramei S i n tet i c. ordonată de sus în jos (vezi fig.pentru fiecare compartiment este recomandabil să se indice numărul total al personalului.plasarea pe planşă a căsuţelor şi liniilor trebuie să reflecte raporturile de subordonare ierarhică existente în unitate. Reguli. avantaje. toate posturile şi compartimentele care alcătuiesc un nivel ierarhic este necesar să fie situate în acelaşi plan şi în acelaşi plan şi distanţă ierarhică de adunarea generală a acţionarilor. din care manageri şi cadre de execuţie. . capitolul 4). Fundamentele managementului organizaţiei. În cazurile în care organigrama redă structura organizatorică a întregii organizaţii se numeşte organigramă generală sau de ansamblu. O reprezentare mai detaliată a structurii organizatorice se realizează prin utilizarea regulamentului de organizare şi funcţionare sau a manualului organizării. . În acest scop.în cazul organigramelor complexe.de exemplu secţii . Cea mai frecvent întâlnită este organigrama piramidală. sarcinilor. Organigrama constituie mijlocul cel mai frecvent utilizat în acest scop. din căsuţe dreptunghiulare. Organigramele parţiale şi generale se pot construi în mai multe feluri.4. care redau raporturile ierarhice. I.mărimea patrulaterelor şi grosimea liniilor trebuie corelate cu amploarea obiectivelor. Verboncu. reprezentând posturi de management sau compartimente şi linii. funcţionale etc. Modalităţi de prezentare a structurii organizatorice a firmei Cunoaşterea şi analiza structurii organizatorice implică folosirea unor modalităţi adecvate pentru descrierea sa.4. . în O. de regulă. Organigrama este formată. (Prezentarea conţinutului. organigramele incumbă şi un dezavantaj major – nu exprimă decât componentele principale ale organizării structurale a firmei. patrulaterele pentru servicii să fie mai mari decât cele pentru birouri. o rga n i gra m a p o a te fi d ef in i t ă ca rep r ezen t a rea g ra f i că a s t ru ct uri i o r g a n i za t o r i c e c u a j u t o r u l a n u m i t o r s i m b o l u r i ş i p e b a za u n o r r e g u l i s p e c i f i c e .5.. .17). În vederea elaborării unor organigrame corecte şi sugestive este necesar să se aibă în vedere mai multe reguli: .formatul suportului informaţional utilizat pentru desenarea organigramei trebuie să fie suficient de mare pentru a asigura o prezentare clară şi estetică a structurii organizatorice a firmei. Cu toate avantajele lor certe. competenţelor şi responsabilităţilor implicate. de diferite forme. prezentarea sugestivă. sintetică şi sistematizată a structurii organizatorice. Nicolescu.să fie egale etc. limite Regulamentul de organizare şi funcţionare . dreptunghiurile pentru compartimente similare . Pentru studierea organizării secţiilor sau serviciilor se elaborează şi organigrame parţiale. îndeosebi al celor care exprimă mai multe tipuri de relaţii organizaţionale. Cu alte cuvinte. este indicată întocmirea unei legende cu semnificaţia simbolurilor utilizate. ce sunt stabilite între toate celelalte componente ale structurii organizatorice.

totodată. sarcini. se include organigrama generală a organizaţiei. cu prioritate.obiective specifice. Majoritatea specialiştilor consideră însă că regulamentul de organizare şi funcţionare sau manualul organizării trebuie să includă.Nu există un consens asupra a ceea ce trebuie să cuprindă un regulament de organizare şi funcţionare. următoarele elemente: Ta b el u l 7 Org an i g ra m a o rd on at ă d e la s t â n ga la d rea p t a A D U N A R E A G E N E R A L Ă A A CŢ I O N A R I LO R CONS ILI UL DE ADMINIS TRAŢI E M A NA G ERUL G EN E RA L Serviciul previziune Serviciul management Serviciul personal-învăţământ Biroul de asigurare a calităţii MANAGER TEHNIC Atelier proiectare Atelierul tehnologie Laborator Serviciul programare-urmărire a producţiei Secţia I Atelier A Atelier B Atelier C Secţia II Atelier A Atelier B Secţia III Atelier A Atelier B MANAGER COMERCIAL Biroul de transport depozite Serviciul marketing Serviciul de aprovizionare Serviciul de desfacere MANAGER ECONOMIC Serviciul contabilitate Serviciul financiar Serviciul analiza economică Biroul administrativ-social. se realizează. organigrame parţiale ale principalelor componente ale organizării structurale . . competenţe şi responsabilităţi .ale managementului de nivel superior. În continuare. o prezentare detaliată a principalelor caracteristici organizaţionale .) şi o succintă prezentare a obiectului său de activitate. contractul de societate etc. dacă nivelul de complexitate o reclamă. În prima parte a regulamentului se inserează date privind baza legală a constituirii şi funcţionării societăţii comerciale sau regiei naţionale (statutul.

care urmăresc un scop comun. distincte de cele formale. În cadrul organizaţiei însă apare în procesul muncii un întreg sistem de elemente şi relaţii.de către şefii compartimentelor.se elaborează de către compartimentul de management sau de organizare cu participarea managementului superior al firmei. 4 . deprinderile şi comportamentele necesare atingerii obiectivelor individuale circumscrise respectivului post. Foarte important este ca descrierile să fie ţinute la zi prin operarea promptă a modificărilor impuse de dinamismul firmei şi mediul în care-şi desfăşoară activităţile. . de fapt. responsabilităţile. Partea a doua a regulamentului de organizare şi funcţionare este consacrată prezentării în detaliu a compartimentelor organizaţiei. Structura unei descrieri de funcţii este în esenţă la fel ca şi cea a postului.5. I n t erd ep end en ţa d in t re o rg a n i za r ea in f o rm a lă o rg a n i za r ea f orm al ă si i 4.5. Aşa cum arată şi numele. De regulă. aptitudinile. cunoştinţele. toate elementele necesare unei persoane pentru a-l putea exercita în bune condiţii. mai ales în condiţiile fluide ale tranziţiei la economia de piaţă. în detaliu. în descrierea postului se înscriu. Elementul de bază al organizării informale îl reprezintă grupa informală Grupa informalặ poate fi definită ca un grup de persoane conturat în mod spontan. 5 . relaţiile postului cu alte posturi. Apariţia organizării informale este determinată de acţiunea unei serii de factori printre care: interesele comune.5 . a funcţiilor şi posturilor incorporate de fiecare dintre ele. obiectivele individuale. apartenenţa organizatorică.1.spre deosebire de precedentele documente organizatorice . Descrierile de funcţii se elaborează de către specialiştii compartimentului specializat (management sau organizare) pentru fiecare funcţie din organizaţie. Conceptul de organizare informală Analiza organizării informale Definiţia grupei informale Ceea ce desemnăm în mod obişnuit prin termenul de organizare structurală reprezintă. cu excepţia caracteristicilor titularului de post. Regulamentul de organizare şi funcţionare . Un alt document organizatoric care înregistrează o utilizare din ce în ce mai frecventă în firmele de dimensiuni mari şi mijlocii de pretutindeni este descrierea postului. Descrierile de posturi se întocmesc . pe care am definit-o anterior. descrierea postului cuprinde: denumirea postului. vechimea în muncă etc. sarcinile. competenţele. De regulă ele se includ în regulamentul de organizare şi funcţionare.ca şi organigrama de altfel . care reprezintă organizarea informală. cu asistenţa de specialitate a serviciului sau biroului de management sau organizare. nivelul pregătirii şi calificării.Descrierea de funcţii Descrierea de posturi O atenţie deosebită se impune prezentării organismelor de management participativ. organizarea formală. cerinţele specifice în ceea ce priveşte calităţile.

obligatoriu pentru componenţii ei. ce constituie elementul dinamic prin care se manifestă acţiunile şi influenţa grupelor. transmit informaţii altor indivizi selectaţi şi ei (vezi figura 21). În cadrul lor se pot delimita. Rolul informal al oricărui individ în cadrul grupei este determinat de autoritatea informală. îndeosebi în cadrul grupelor informale alcătuite din personalul managerial al organizaţiei. des întâlnită la diferitele grupuri de oameni. în funcţie de distribuţia şi modul de exercitare a autorităţii neformale. d) legături ciorchine. mai multe tipuri de legături informale:a) legături şuviţă. Din studierea caracteristicilor pe care le prezintă grupele informale. de coafură etc. este rezultatul adoptării anumitor norme de conduită de către grupul respectiv. în care o persoană foarte activă . remarcile. Conformitatea în atitudine. la rândul lor. de îmbrăcăminte. subordonaţilor sau şefilor săi. caracterizate prin aceea că informaţiile circulă între membrii grupului potrivit teoriei probabilităţilor (vezi figura 20). În cadrul grupei informale fiecare component îndeplineşte un anumit rol. datorită cunoştinţelor. informaţiile pe care persoana respectivă le furnizează. aptitudinilor şi experienţei know-howul informaţiilor şi resurselor pe care le posedă. se caracterizează fie prin cooperare. se formează o reţea de relaţii care reprezintă sistemul relaţiilor informale. se pot distinge trei tipuri principale: coerente. . Ultimul tip de legături informale este predominant. a rezultat că. Aceasta se manifestă prin sugestiile. Între grupele neformale. ca şi în cadrul lor.Norma de conduită Rolul şi autoritatea informale Relaţiile informale Modul de a se comporta şi de a acţiona al membrilor unei grupe. prin care conducătorul grupei comunică cu anumite persoane selectate. sfaturile. prin care se înţelege influenţa pe care un component al întreprinderii o are asupra colaboratorilor. potrivit opiniei profesorului Keith Davis. întâlnite arareori. fie prin rivalitate. în sensul că grupele şi relaţiile informale contribuie la desfăşurarea unor activităţi eficiente.în fapt conducătorul grupului informal . care implică trecerea informaţiilor între membrii grupului succesiv. c) legături necoerente. Dacă predomină cooperarea.comunică cu fiecare dintre membrii săi (vezi figura 19). Legăturile dintre diferitele grupe informale. b) legături margaretă.. coerente-organizate şi necoerente. se întăreşte organizarea lor. care compun personalul unei firme. care. de la prima până la ultima persoană (vezi figura 18). constituie norma de conduită a grupei.

19.Fig. 20. Relaţii informale necoerente Fig. 21. Relaţii informale tip şuviţă Fig. Relaţii informale tip şciorchine Fig. 18. Relaţii informale tip margaretă .

2. O r g a n i g r a m ă c u p r i n z â n d e l e me n t e o r g a n i z a t o r i c e i n f o r m a l e d i n c ad r ul un u i s ecto r al o r g an i z aţ i ei . Cunoscând faptul că în orice firmă organizării formale îi este asociată una informală. competenţelor. organizarea formală. iar repartizarea sarcinilor.5. Interdependenţele între organizarea formală si informală Între organizarea formală şi cea informală ale unei organizaţii există o strânsă interdependenţă. În acest scop. Pe de o parte. Pentru aceasta este necesar să se cunoască bine situaţia şi necesităţile personalului. creează canavaua pentru cristalizarea ansamblului organizării informale. determinând apariţia unor abateri care pot fi evidenţiate prin cercetări sociometrice.d. sarcina principală a managerilor şi organizatorilor este de a găsi mijloace pentru a integra obiectivele organizării informale cu obiectivele organizării formale. Spre exemplu. în organigrama din figura 22 sunt reprezentate cele două structuri: cea formală (cu linii continue) şi cea neformală dintr-un compartiment al unei societăţi comerciale. managerii să fie accesibili executanţilor. astfel încât să evite apariţia unor tensiuni şi să faciliteze creşterea coeziunii grupelor de muncă. sancţiunilor şi recompenselor să fie judicioasă. Pe de altă parte. 2 2 . organizarea informală influenţează asupra elementelor organizării formale. încadrarea personalului în diferite compartimente sau introducerea unor noi metode de muncă este necesar să ia în considerare caracteristicile organizării informale. F i g .Conţinutul interdependenţelor 4.a.5.m. scurtarea fluxurilor de comunicaţii etc. prin încadrarea personalului în compartimente şi stabilirea relaţiilor în cadrul lor şi între ele ş.

aceste funcţii sunt următoarele: a) Stabileşte principalele componente organizatorice ale firmei. capitolul 4). d) Asigură cadrul organizatoric pentru desfăşurarea activităţilor organizaţiei. (Prezentarea conţinutului. subsistemul organizatoric îndeplineşte anumite funcţii care exprimă specificitatea sa şi îi dau utilitate şi importanţă.5. Deşi mai puţin sesizată. Nicolescu. Verboncu. b) Interconectează subdiviziunile organizatorice ale organizaţiei. Funcţiile subsistemului organizatoric În cadrul organizaţiei. c) Combină resursele organizaţiei. acesta are şi o funcţie globală. Pe lângă precedentele funcţii ale subsistemului organizatoric. Fundamentele managementului organizaţiei. I. indispensabile funcţionării eficace şi eficiente a organizaţiei. în O. care vizează anumite laturi ale organizaţiei. (Prezentarea conţinutului.6. Verboncu. Nicolescu. capitolul 4). (Prezentarea conţinutului. Nicolescu. Fundamentele managementului organizaţiei. I. capitolul 4). Verboncu. I. Sintetic. în O. R E ZU M A T U L C A P I T O L U L U I Î n t r u c â t a m a n u a l u l v i r t u a l c o n s t i t u i e o p r e z e n t a r e r e z u ma t i v ă a cu r s u lu i s cri s . (Prezentarea conţinutului. Verboncu. Fundamentele managementului organizaţiei.4. această funcţie a subsistemului organizatoric este deosebit de importantă şi cu mari repercursiuni funcţionale şi economice asupra organizaţiei. 5. Nicolescu. . 4 . în O. I. capitolul 4). în O. ce se referă la organizaţie în întregul său. CUVI NTE CHEIE Sistem de management al organizaţiei Subsisteme manageriale Subsistem decizional al organizaţiei Decizie Decizie managerială Act decizional Proces decizional Factorii primari ai deciziei Situaţii decizionale Risc decizional Decident Rolul managerului Subsistem metodologico-managerial al organizaţiei Metoda managerială complexă sau sistemul managerial Metodă managerială - . n u mai es t e ni ci n ev oi e ş i n ic i p os i b i l s ă f a ce m r e z u ma t l a r e z u ma t . Fundamentele managementului organizaţiei.

- Tehnică managerială Instrumentar managerial Subsistem informaţional al organizaţiei Sistem informatic Management al informaţiilor Dată Informaţie Informaţie economică Circuit informaţional Flux informaţional Circuit informaţional Scanare informaţională Procedură informaţională Mijloace de tratare a informaţiilor Dimensiune a informaţiilor Subsistem organizatoric al organizaţiei Organizare formale Obiectiv organizaţional Organizare procesuală Funcţiune a organizaţiei Activitate Atribuţie Sarcină Funcţiune de cercetare-dezvoltare Funcţiune comercială Funcţiune de producţie Funcţiunii financiar-contabile a organizaţiei Funcţiune de personal a organizaţiei Organizare structurală a firmei Structura organizatorică Structură managerială Structură de producţie Variabilă organizaţională Post “Triunghiul de aur” al organizării Funcţie organizatorică Pondere ierarhică Compartiment Nivelul ierarhic Relaţii organizatorice Relaţii ierarhice Relaţii funcţionale Relaţiil de stat-major Organigramă Regulament de organizare şi funcţionare a firmei Descrierea funcţiei Organizare informală Grup informal Normă de conduită informală Rol informal .

L . 1 9 97 . D a f t . n r . . L . V e r b o n c u . G . M . i n F u t u r a b l e s . Bib l io g ra f i e s u p li men t a ră 1 . i n A c a d e m y o f M a n a g e me n t R e v i e w . D e w a n . Ch es h r o u g h . 6 . X . nr . Th e F u t ur e t h at H as al re ad y H ap p en ed . Bar n at t. 2 . I . v o l . B h a k t a . C. F r i e d ma n . î n I n f o r ma t i o n S y s t e ms . 1 9 9 0 . P it man P u b li s h i n g H o u s e. Wh en is V i rt ual v ir to u s . R . D e Bres o n . î n F ID N e w s B ul le ti n. 1 . 1 . 2 . 4 . B . C h i e f E x e c u t i v e S c a n n i n g . 2. Bib l io g ra f i e o b l ig a to ri e 1 . N i c o l e s c u . 1 . n r . T h e R o l e o f E x t e r n a l S o u r c e s o f I n f o r ma t i o n a s a D y n a mi c F a c t o r o f C o m p e t i t i v e n e s s a n d P e r f o r m a n c e f o r S M E ’ s . P . D . C r e a t i n g T o mo r o w ’ s O r g a n i z a t i o n : U n l o c k i n g t h e Ben ef i ts o f F u tu r e W or k . D . I . 1 9 9 1 . 1 3 . T h e O r g a n i z a t i o n a s a R e f l e c t i o n o f i t s T o p M a n a g e r s . P a r k s . M a s o n P . 2 0 0 2 . O C D E . î n I T V is ion . & T eece. c a p i t o l u l 1 6 . L o c k e t t . 1 9 9 6 8 . E n g l i s h . 1 9 9 2 . 1 . 1 9 8 8 . I n f o r m a t i o n S y s t e m s a n d I n f o r ma t i o n M a n a g e m e n t : D e f i n i t i o n a n d D e v e l o p m e n t . H u . E n t r e r d a n s l a S o c i e t é d e l 'I n f o r ma t i o n . 2 . L y o n s . 1. D rey er . 1 99 7 . 3 . C a t i n a t . T h e M a r k e t V a l u e o f I n f o r ma t i o n : S o me E x p e r i me n t a l R e s u l t s . E d i t u r a T r i b u n a E c o n o mi c ă . F u n d a me n t e l e ma n a g e me n t u l u i o r g a n i z a ţ i e i . î n S t r a t e g i c M a n a g e me n t J o u r n a l . U p p e r E c h e l o n s . n r . E n v i r o n me n t a l C h a r a c t e r i s t i c s a n d C o mp a n y P e r f o r ma n c e : a n E mp i r i c a l S t u d y . 1 0 . 1994 . 1 1 . 4 7. H a mb r i c k D . L . M a r i a B a r r u l a s . B u c u r e ş t i . v o l . nr . i n Bu s in e s s Rev iew . A . P . D .- Autoritate inofrmală Relaţii informale Ş t i i n ţ a m a n a g e me n t u l u i P ro ces e le d e ex ecu ţ i e 6. 1 9 9 7 6 . 19 9 7 1 2 . 9 . T h . R . L un d v al l. 5 . n r . B o a d e n . BIBLIOGRAFI E 6 . în H ar v ar d Bu s i n es s R ev i ew . H . v o l . 6 5 . 1 2 . Dr u ck er . V i rt ual O rg ani za t i on i n t h e S mal l Bu s in es s S ecto r : T he C a s e o f C a v e d i s h M a n a g e me n t R e s o u r c e s . I n f o r ma t i o n T e c h n o l o g y . î n I n f o r ma t i o n S t r a t e g y . 5 . P a r i s . 9 . C o p e l a n d . n r . . O . n r . n r . î n T h e J o u r n a l o f B u s i n e s s . Q u a l i t y T h r o u g h I n f o r m a t i o n M a n a g e me n t . 1 9 9 6 . B i r c h a l l . 1999 7 . n r . B. . 1 99 9 . T u r n i n g I n f o r ma t i o n M a n a g e me n t I n t o a n E f f e c t i v e B u s i n e s s E n a b l e r . I n n o vat i v e A ct iv it y i n t h e L e a r n i n g E c o n o my . D . 5 .

) . î n F I D B u l l e t i n . 2 3 . J . A . ( c o o r d . B u c u r e ş t i . i n I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f S t r e s s M a n a g e me n t . S t r a t e g i i ma n a g e r i a l e d e f i r m ă . E d i t u r a E c o n o mi c ă . Q . 3 9 . R e . 1 9 9 8 . B u c u r e ş t i . L o n g e n e c k e r . 1998. î n x x x F TU . V er b o ncu . W o rk an d Le ar n in g . A c h i e v i n g S u c c e s i n I n f o r ma t i o n S y s t e m O u t s o u r c i n g . 1 9 9 8 2 9 . P . Bu cur eş ti. P ar is . 1 2 . P r o fi tu l ş i d eci zi a man ag e r ial ă. L e s T e c h n o l o g i e s a v a n c é e s d e c o m mu n i c a t i o n e t l e u r u s a g e s p r o f es s i on n els . P e r f o r m a n c e a n d O r g a n i z a t i o n a l C u l t u r e s . J . L e s E d i t i o n s d 'o rg an i s at i o n . S t r e s s . F r o m L e a r n P r o d u c t i o n t o t h e L e a r n E n t r e p r i s e . S mi t . A l d e r s h o t . 1 8 .1 99 7 3 4 . 2 0 0 0 . 2 4 . 1 99 6 . 2 8 . 1 9 8 5 3 0 . A t o mi s t i c v e r s u s O r g a n i c A p r o a c h e s . S a u n d e r s . ) . i n H u ma n S y s t e m M a n a g e me n t . K . n r . M . Ed i t u ra P ol it i c ă. C h . ) . C r e a t i n g a n d S u s t a i n i n g S u p e r i o r P e r f o r ma n c e . . V e n d r a mi n . M . J . B u c u r e ş t i . B u c u r e ş t i . V e r b o n c u I . 1977 3 3 . 2 . T h e S t r a t e g i c M a n a g e me n t o f I n t e l e c t u a l C a p i t a l . C . J . O N i c o l e s c u . 3 2 . N e w Y o r k . 2 0 0 0 . 48. G . v o l . B u c u r e ş t i . B u c u r e ş t i . I V e r b on c u . N i c o l e s c u . T h e F r e e P r e s s . C u m c o n d u c e m? . v o l. 1 9 9 9 1 5 . N a c h m o n i . B u t t e r W o r th – H ein e man Bos to n . S c h a b r o c q .1 4 . 19 8 2 2 1 . S t r u c t u r e e t d y n am i c d e s o r g a n i s t i o n s . Bu cur eş ti . N i co l es cu . N a mur . J . 1 9 8 9 1 9 . W o ma c k . no . 1 5 . U s u n i e r . 2 . 1 6 . O x f or d. n r . Ed i t u ra T r i b u n a E c o n o mi c ă . O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s . D . O x f o r d . H . M a n a g e me n t . C . i n H ar v ar d Bu s in es s Rev i ew . E d i t u r a E c o n o m i c ă . 3 1 . M a n a g e me n t . J o n e s . E d i t u r a T e h n i c ă .i n v e n t i n g I n f o r ma t i o n M a n a g e me n t : B r i d g i n g t h e G a p B e t w e e n I n f o r ma t i o n N e e d s a n d K n o w l e d g e S o u r c e s . 2 6 . K n ow led g e C ap it al is m . N i c o l e s c u ( c o o r d . Ru s s u . V a l e n d u c . S i s t e mu l d e c i z i o n a l a l o r g a n i z a ţ i e i . 4 . V e r b o n c u . n r . R a i mo n d . 2 5 . 1 9 9 6 . E d i t u r a E c o n o mi c ă . O . O . 2 . n r . K l e i n . C. i n S t u d i e s o f M ar k et in g . L a u r e n t . M a n a g e me n t u l p e b a z a c e n t r e l o r d e p r o f i t . . 1 9 9 4 . E d i t u r a E c o n o mi c ă . H . I n f o r ma t i o n i s P o w e r . B u c u r e ş t i . H u . 2 . 1999 2 7 . F u n cţiu n il e în tr epr i nd eri i ş i cen t ral ei in d u s t r ial e. O . C o mp e t i t i v e A d v a n t a g e . I . O . n r . 19 9 8 . H o l o n i c O r g a n i z a t i o n a l A r c h i t e c t u r e . 4. N i c o l e s c u ( c o o r d . S i s t e me . M a n a g e m e n t c o mp a r a t . N i c o l e s c u . M i n t z b e r g . 19 9 8 . K a l s e t h . B.Bus i n es s . 1 9 99 . nr . 26 . J on es . P o r t e r . i n T h e N e w E c o n o my . C h a r l e s M e r r i l l P u b l i s h i n g L i mi t e d . O . 1 7 . I . 1 9 9 6 2 0 . P . O N i c o l e s c u . m e t o d e ş i t e h n i c i ma n a g e r i a l e . M . M a t h e w s . E d i t u r a E c o n o mi c ă . î n C a l i f o r n i a M a n a g e me n t R e v i e w . v o l . 1997. 1 9 9 9 3 5 . O . î n C o m m u n i c a t i o n s . M a r y G e b e t t . E d i t u r a E c o n o mi c ă . 2 2 . 1 9 7 3 . P r i n g l e . 1 9 9 8 .

P a r i s . Caracterizaţi categoriile de decizii delimitate în funcţie de orizont şi implicaţii 6. 2000. Enumeraţi subsistemele care compun sistemul managerial al organizaţiei 3. Definiţi sistemul de management al organizaţiei 2. x x x L e s I n c i d e n c e s É c o n o mi q u e s e t S o c i a l e s d u C o m m e r c e É le ctro n iq u e. Ce este mediul ambiant decizional? 16. Prin ce se deosebeşte decizia managerială de decizia personală? 12. O CD E . Care sunt funcţiile subsistemului decizional? 21. Care sunt tipurile de decizii clasificate în funcţie de posibilitatea anticipării lor? 9. 2 0 0 0 7. Caracterizaţi cele trei tipuri de situaţii decizionale 17. Mintzberg 20. O C D E .3 6 . 3 8 . x x x C o n s t r u c t i n g t h e E u r o p e a n I n f o r ma t i o n S o c i e t y . Indicaţi câte 5 sisteme şi metode manageriale care se folosesc predominant în cadrul funcţiei de organizare 27. Indicaţi câte 5 sisteme şi metode manageriale care se folosesc predominant în cadrul funcţiei de previziune 26. Menţionaţi rolurile managerului stabilite de H. În ce constă procesul decizional? 13. Ce înţelegem prin structura subsistemului decizional? 10. x x x M a n a g i n g N a t i o n a l I n n o v a t i o n S y s t e ms . B. Care sunt tipurile de decizii în funcţie de eşalonul la care se adoptă? 7. 3 7 . Indicaţi câte 5 sisteme şi metode manageriale care se folosesc predominant în cadrul funcţiei de antrenare 28. Paris . Enumeraţi şi caracterizaţi componentele subsistemului metodologicomanagerial 23. X I II . Cum poate fi definit subsistemul decizional? 5. Definiţi decidentul 15. Care sunt principalele forme de risc decizional? 18. Care sunt principalele deosebiri între sistemul managerial şi metoda managerială? 25. Indicaţi principalele evoluţii la nivelul decidentului 19. Bruxelle s. În ce constă sistemul managerial sau metoda managerială complexă? 24. Definiţi decizia 11. Indicaţi câte 5 sisteme şi metode manageriale care se folosesc predominant în cadrul funcţiei de control-evaluare . Caracterizaţi deciziile în funcţie de frecvenţa adoptării lor 8. 1 9 9 8 . ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE 1. D G . F A I R . Definiţi subsistemul metodologico-managerial 22. Evidenţiaţi corespondenţele dintre sistemul organizaţiei şi „sistemul om” 4. Indicaţi câte 5 sisteme şi metode manageriale care se folosesc predominant în cadrul funcţiei de coordonare 29. Ce desemnăm prin act decizional? 14.

Caracterizaţi principalele categorii de obiective 56. În ce constau funcţiile subsistemului metodologico-managerial? 32. Definiţi fluxul informaţional 44. Definiţi subsistemul informaţional 34. Ce este informaţia? 40. Enunţaţi şi comentaţi principalele caracteristici ale procedurile informaţionale moderne 47. Definiţi activitatea 60. Care sunt caracteristicile generale ale organizării procesuale? 63. Care sunt principalele diferenţe între sistemul informaţional şi sistemul informatic? 35. Ce este un obiectiv organizaţional? 55. Ce activităţi compun funcţiunea de personal? 73. Definiţi funcţiunea financiar-contabilă 70. În ce constă funcţiunea de personal? 72. metodelor şi tehnicilor manageriale? 33. Care ste conţinutul organizării informale? 54. Ce se înţelege prin circuit informaţional? 43. De ce este necesară extinderea utilizării sistemelor. Caracterizaţi principalele tipuri de circuite informaţionale 45. Ce este funcţiunea? 59. Definiţi managementul informatic 36. Definiţi data 39. În ce constă procedura informaţională? 46. Care sunt principalele caracteristici ale subsistemului metodologicomanagerial? 31. În ce constă atribuţia? 61. În ce constă sistemul organizatoric al firmei? 52. Definiţi sarcina 62. Definiţi organizarea formală 53. Ce activităţi compun funcţiunea de producţie şi prin ce se caracterizează? 69. În ce constă funcţiunea de producţie? 68. Care sunt principalele tipuri de informaţii? 41. Care sunt principalele tipuri de mijloace de tratare a informaţiilor? 49.30. În ce constă organizarea procesuală? 57. Care sunt principalele componente ale organizării procesuale? 58. Indicaţi care sunt funcţiile subsistemului informaţional al organizaţiei 50. Definiţi mijloacele de tratare a informaţiilor 48. Comentaţi tripla dimensiune a informaţiilor 51. Indicaţi care sunt rolurile informaţiei în firmă 42. În ce constă funcţiunea de cercetare-dezvoltare? 64. Caracterizaţi activităţile care compun funcţiunea comercială 67. În ce constă noua paradigmă a sistemului informaţional? 37. Caracterizaţi activităţile care compun funcţiunea de cercetaredezvoltare 65. Caracterizaţi principalele interdependenţe dintre funcţiunile organizaţiei . Enunţaţi componentele subsistemului informaţional 38. Caracterizaţi activităţile care compun funcţiunea financiar-contabilă 71. Definiţi funcţiunea comercială 66.

Care este definirea compartimentului? 84. Care sunt componentele structurii organizatorice? 79. Ce este o organigramă? 88. Definiţi relaţiile organizatorice 86. Definiţi postul 80. Prin ce se caracterizează structura managerială? 77. Ce este descrierea de funcţii? 92. Care sunt regulile de elaborare a unei organigrame? 89. Definiţi grupul informal 95. Care sunt componentele organizării informale? 94. Ce este nivelul ierarhic? 85. Ce este relaţia informală? 96. Definiţi ponderea ierarhică 83. Ce cuprinde descrierea de funcţii? 93. Indicaţi tipurile de organigrame 90. În ce constă interdependenţele dintre organizarea formală şi organizarea informală? 98. Care sunt funcţiile subsistemului organizatoric? . Definiţi organizarea structurală 75.74. Prin ce se caracterizează tipurile de relaţii organizatorice? 87. În ce constă importanţa structurii organizatorice? 78. În ce constă „triunghiul de aur” al organizării? 81. Care sunt principalele tipuri de relaţii informale? 97. În ce constă regulamentul de organizare şi funcţionare al firmei? 91. În ce constă structura organizatorică? 76. Ce este o funcţie? 82.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->