Manuel Guţan – Istoria dreptului românesc

PROGRAMA ANALITICĂ
Denumirea disciplinei Codul disciplinei Facultatea Profilul Specializarea

Macheta-3

ISTORIA DREPTULUI ROMÂNESC
Semestrul DE DREPT „SIMION BĂRNUŢIU” JURIDIC DREPT DG DI Total I Numărul de credite Numărul orelor pe semestru/activitati SI TC AT AA

Categoria formativă a disciplinei DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă)

Discipline Anterioare

Obligatorii
(condiţionate)

Recomandate
 înţelegerea de către studenţii anului I a mecanismelor şi etapelor istorice de apariţie şi transformare a dreptului românesc; acomodarea cu sistemul de drept actual; acumularea conceptelor şi noţiunilor fundamentale ale limbajului juridic Organizarea social-politică a dacilor în epoca prestatală; statul şi dreptul getodac; statul şi dreptul în Dacia romană; Obştea sătească şi normele ei de conduită; Ţările şi legea ţării (sec. IV-XIV); Domnia şi legea ţării; Legea ţării şi instituţiile sale (sec. XIV- XVII); Domnia şi legea ţării; legea ţării şi instituţiile sale (sec. XIV- XVII); Ţara românească şi Moldova sub regimul turco-fanariot; organizarea de stat şi evoluţia dreptului; Revoluţia de la 1821; organizarea de stat în perioada 1821-1848; evoluţia dreptului; revoluţia de la 1848 ; organizarea de stat în perioada 1848-1859; Organizarea de stat şi dreptul în Principatul Transilvaniei în perioada 1691-1848; Organizarea de stat şi dreptul României moderne: epoca lui Cuza (1859-1866); Organizarea politică şi evoluţia dreptului în perioada 1866-1918; Transilvania în timpul liberalismului austriac şi dualismului austro-ungar (1861-1918); Statul şi dreptul în perioada 1918-1938; Statul şi dreptul în perioada 1938-1948 E

Obiective

Conţinut (descriptori)

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control) 1

2004 2. Colectiv: Istoria dreptului românesc. Şansa SRL. Bucureşti. Firoiu: Istoria statului şi dreptului românesc.. 3. 1998. Manuel Guţan.teme de control Bibliografia 60% 20% 20% 1. 1998 5. 1997. Marcu: Istoria dreptului românesc.activitati aplicative atestate /laborator/lucrări practice/proiect etc . MANUEL GUŢAN Semătura Legenda: SI-studiu individual. Bucureşti.teste pe parcursul semestrului . 1999.. 2 vol. Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.Manuel Guţan – Istoria dreptului românesc Stabilirea notei finale (procentaje) . Liviu P. Editura Academiei RSR. Emil Molcuţ: Istoria statului şi dreptului românesc. Emil Cernea. 3 vol. TC-teme de control. 1997. Argonaut. Dumitru V. AA-activitati aplicative aplicate 2 . 1995. 4. 1981-1987 Suport de curs în format electronic. 1994. Lumina Lex. Istoria dreptului românesc. titlul. 1996. Cluj-Napoca. numele LECTOR DR. curs tipărit Lista materialelor didactice necesare Coordonator de Disciplină Grad didactic. prenume. AT-activitati tutoriale.răspunsurile la examen/colocviu/lucrari practice . Bucureşti.

pp.Manuel Guţan – Istoria dreptului românesc ISTORIA DREPTULUI ROMÂNESC NOŢIUNI DE BAZĂ. Dreptul perioadei statale are în centru instituţia proprietăţii private funciare –în continuă dezvoltare-. un procurator aurariarum.) –în contextul teritorializării obştii gentilice dacice şi a instituţionalizării/personalizării puterii politice. alături de cutumele dacice. 10-12) 2)Cum era organizată administraţia publică locală în statul dac ? (idem. Apariţia statului dac al lui Burebista (82 ? î. cu organe administrative. aşa cum prevedeau normele dreptului public roman.a permis o împletire a formelor de exprimare a dreptului: cutumelor deja existente li s-au alăturat (posibil) legi emise de autoritatea statală centrală şi impuse cu ajutorul clerului. pp. AUTOTESTARE ŞI BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ pentru uzul studenţilor de la forma de învăţământ la distanţă Obiectivele cursului sunt: înţelegerea de către studenţii anului I a mecanismelor şi etapelor istorice de apariţie şi transformare a dreptului românesc. DREPTUL ÎN SOCIETATEA DACICĂ 1. acomodarea cu sistemul de drept actual. o Adunarea provincială. acumularea conceptelor şi noţiunilor fundamentale ale limbajului juridic I.Hr. Întrebări/cerinţe pentru autoevaluare minimală şi examen: 1) Cum s-a format statul dac ? (a se vedea manual. Dacia a intrat în procesul de integrare administrativă. Dreptul în societatea dacică a evoluat în strânsă legătură cu evoluţia organizării politice. militare şi fiscale proprii: un guvernator. DREPTUL ÎN DACIA ROMANĂ (106-275) 1. pp. economică şi militară. 2. a familiei monogame şi norme juridice penale marcate profund de magic şi religios. a unui drept scris mult superior ca tehnică şi conţinut. un procurator financiar (procurator Augusti). 2. ea a fost organizată ca o provincie distinctă. Imediat după cucerire. 18-19) II. Conform acestor norme. În Dacia romană au existat două tipuri de aşezări 3 . Cucerirea şi includerea în imperiul roman a unei părţi din statul dac al lui Decebal a însemnat introducerea pe acest teritoriu a instituţiilor statale mult superioare ale dreptului public roman şi prezenţa. 16-17) 3)Cum erau reglementate proprietatea şi familia în dreptul dac ? (idem.

la nivelul cnezatelor şi voievodatelor. pp.34-35) III. ce debutează tot în această perioadă. În sec. de tipul ţărilor. 3. constituind tot atâtea tipuri de unităţi administrativ-teritoriale în cadrul provinciei Dacia: oraşele – municipiile şi coloniile. pp. în măsura în care a fost recunoscut de către guvernatorii Daciei romane. în final. 30-33) 3) Cum era reglementat dreptul de proprietate în Dacia romană (idem. 4 . româneşti dreptul a dobândit o formă de exprimare exclusiv cutumiară în cadrul aşa-numitului sistem normativ vicinal. ÎNCEPUTURILE DREPTULUI MEDIEVAL 1. pp. Proprietatea privată funciară se dezvoltă tot mai puternic fiind marcată de apariţia gardului şi a instituţiei preemţiunii. VII-XIII obştea vicinală/sătească românească suferă un proces de integrare în formaţiuni politice tot mai vaste.s-a aplicat în Dacia romană doar cetăţenilor romani. la îmbinarea celor două într-o sinteză ce va influenţa mai târziu dreptul cutumiar medieval românesc. procesul de destrămare a obştii. În acelaşi timp. În epoca ţărilor apare şi aşa-numita Lege a Ţării formată din cutume ale sistemului normativ vicinal recunoscute de noile centre de putere cărora li s-au adăugat cutume noi create pentru a reglementa raporturi de drept public în cadrul noilor formaţiuni statale rudimentare. marchează instaurarea raporturilor de dependenţă personală de tip feudal. organele de conducere ale acesteia precum şi raporturile fundamentale legate de munca în comun a pământului. decăderea treptată a vieţii urbane şi ruralizarea vieţii pe aceste teritorii. 27-29) 2) Ce drept s-a aplicat în Dacia romană ? (idem. În cadrul obştilor vicinale romanice devenite. care. se constituie în formaţiuni statale incipiente. în timp ce băştinaşilor daci –transformaţi în peregrini. Învecinarea dintre dreptul dac şi cel roman a condus. 2. 3.Manuel Guţan – Istoria dreptului românesc umane cu caracter civil. Întrebări/cerinţe pentru autoevaluare minimală şi examen: 1) Cum erau organizate oraşele Daciei romane ? (idem. Retragerea aureliană a avut ca principal efect dispariţia statului în spaţiul nord-danubian. Dreptul roman –ius civile. în timp. Legea Ţării aplicată în enclavele româneşti aflate pe teritoriul altor state medievale a purtat denumirea de Ius Valachicum.şi aşezările rurale – pagi şi vici. Acesta cuprindea diverse norme juridice ce reglementau raporturile de putere în cadrul obştii.li s-a aplicat dreptul ginţilor (creat de romani pentru a se aplica raporturilor comerciale dintre cetăţeni şi peregrini sau peregrinilor între ei) şi dreptul cutumiar dac.

şi obligativitatea achitării rentei feudale în muncă. pp. în colaborare cu statul. sferă şi intensitate de aplicare. Organizarea administrativ-teritorială s-a remarcat prin uniformitate a marilor unităţi administrativ-teritoriale (judeţe în Ţara Românească şi ţinuturi în Moldova) şi prin prezenţa unor oraşe aflate cu domnia în raporturi contractuale de tip medieval. Formarea marilor state feudale Ţara Românească şi Moldova. în aşa-numita „casă a armistiţiului” în raporturile cu imperiul otoman. XIV-XVII) a fost o monarhie având în frunte un domn recrutat printr-un (păgubos) sistem electivo-ereditar şi dotat cu largi atribuţii. În sfârşit. Statul medieval românesc (Moldova şi Ţara Românească în sec. În evul mediu dezvoltat dreptul românesc a cunoscut un sistem juridic pluralist. 4041) 2) Cum erau reglementate dreptul de proprietate şi succesiunea în obştea vicinală românească ? (idem. XIV-lea şi începutul sec. cunoscut sub denumirea de lege împărătească. familia. conturarea unei autorităţi domenşti din ce în ce mai puternice precum şi prezenţa Bisericii Ortodoxe Române ca Biserică de stat. sec. 3.bazată pe contractul vasalic la o monarhie a stărilor bazată pe un partaj al puterii statale între domn şi stări în cadrul căruia stările s-au manifestat mai puţin ca elemente de control ale domniei cât ca partenere de guvernare acceptate de către domnie. S-a realizat şi la noi o trecere de la o monarhie fărâmiţată –cu accente particulare. Sfatul domnesc. format din grupe de drept distincte ca sursă. Legea Ţării s-a menţinut şi după sec. şi-au spus cu toate cuvântul în privinţa evoluţiei dreptului românesc în epoca Evului Mediu dezvoltat. între sf. cunoscut sub denumirea de lege dumnezeiască precum şi a unui drept bizantin laic. al XVI-lea. pp. pp. consolidarea autorităţii centrale a transformat domnia într-un izvor de drept nou. DREPTUL ÎN EVUL MEDIU DEZVOLTAT (SEC. Instituţiile dreptului privat –proprietatea. după modelul bizantin. ţările române s-au aflat. 2. domnesc. Adunarea de stării şi marii dregători au reprezentat elemente de sprijin ale domniei în conducerea ţării. Biserica Ortodoxă a stat la baza receptării. Raporturile de tip feudal între marii proprietari de domenii (boierii şi biserica) s-au concretizat într-o structură specifică a domeniului seniorial –rezerva feudală + loturile aflate în folosinţa ţăranilor dependenţi. al XVI-lea să intre în aşanumita „casă a protecţiei tributare”. Sub aspectul raporturilor de drept internaţional. natură şi bani faţă de stăpânul feudal. pentru ca de la începutul sec. al.Manuel Guţan – Istoria dreptului românesc Întrebări/cerinţe pentru autoevaluare minimală şi examen: 1) Cum era organizată politico-administrativ obştea vicinală românească? (idem. Ca urmare a lipsei unei autorităţi domneşti capabile să edicteze dreptul. 5 . a unui drept nomocanonic. 49-51) IV. 42-43) 3) Ce reprezenta Legea Ţării ? (idem. eterogen. XIV-XVII) 1. în prima parte a epocii. al XIV-lea.

contractele. pp. 117) 10)Cum a evoluat dreptul în Transilvania medievală ? (idem. Întrebări/cerinţe pentru autoevaluare minimală şi examen: 1) Cum a evoluat dreptul românesc medieval ? (idem. pp. pp. 90-91) 7)Cum era reglementat dreptul de proprietate în Legea Ţării ? (idem. pp. 4. p. 70-72) 5) Cum erau organizate oraşele şi târgurile ? (idem. obligaţiile. În ceea ce priveşte dreptul. Epoca fanariotă a reprezentat pentru Ţara Românească şi Moldova o perioadă de involuţie economică şi politică dar şi o perioadă de evidente evoluţii în materie juridică şi administrativă. 58-61) 3) Cum a funcţionat sistemul electivo-ereditar de recrutare a domnului ? (idem. Fiecare etnie şi-a avut o organizare adminsitrativ-teritorială proprie şi norme juridice proprii care au fost. TRECEREA DE LA DREPTUL MEDIEVAL LA DREPTUL MODERN 1. 85-90) 6) Care a fost statutul juridc internaţionakl al ţărilor române ? (idem. în ciuda generalizării şi absolutizării venalităţii slujbelor şi a 6 . pp. 96-100) 8) Cum era organizată administrativ-teritorial Transilvania în epoca voievodatului ? (idem. În amteria administraţiei publice. Intrarea Transilvaniei sub suzeranitatea turcească a marcat debutul principatului autonom (1541-1683). În fruntea ei se afla un voievod –de unde şi denumirea de voievodat.au fost reglementate de Legea Ţării cu puternice influenţe din partea bisericii ortodoxe. se remarcă o creştere a importanţei dreptului scris în defavoarea cutumei. 122-124) V. treptat. Aducerea pe acest teritoriu a saşilor şi a maghiarilor alături de băştinaşii români a condus la apariţia unei diversităţi atât în plan administrativ cât şi în plan juridic. o laicizare accentuată a acestuia şi debutul unui proces de receptare juridică dinspre apusul Europei. 110-116) 9) Care era forma de stat a Transilvaniei sub suzeranitatea otomană ? (idem. pp.numit de regele maghiar şi dotat cu atribuţii diverse în administrarea Transilvaniei. succesiunile. Transilvania era o monarhie de stări unde principele era împărţea puterea şi era controlat de către stări. Transilvania a cunoscut un destin juridic şi politic diferit de cel al ţărilor române extracarpatice. Încadrată în rândul teritoriilor aflate sub protecţie tributară. pp. 62-64) 4) Cum erau organizate dregătoriile centrale ? (idem. pp. Dreptul penal a fost puternic influenţat de dreptul bizantin receptat prin intermediul pravilelor. codificate. un debut al codificării dreptului. Datorită cuceririi de către coroana maghiară.Manuel Guţan – Istoria dreptului românesc căsătoria. pp. 53-57) 2) Care au fost forma de guvernământ şi regimul politic în Ţara Românească şi Moldova? (idem. DREPTUL ÎN EPOCA ABSOLUTISMULUI LUMINAT. Între anii 1176-1541 ea a luat forma unei entităţi politico-administrative întegrate regatului maghiar dar dominată de puternice accente de independenţă.

cel puţin formal. În materie juridică. Regulamentele Organice au introdus în premieră. intrarea imperiului austriac în epoca absolutismului monarhic a condus la o diminuarea a incidenţei dreptului transilvănean fără ca acesta să fie. Întrebări/cerinţe pentru autoevaluare minimală şi examen: 1) Cum a debutat modernizarea dreptului în Ţările Române? (idem. Înfrângerea ambelor revoluţii şi Convenţia de la Balta-Liman (1849) au condus la menţinerea. Modernizarea dreptului românesc la începutul sec. 2. cu unele 7 . 130-132) 2) Cum a evoluat fenomenul venalităţii slujbelor ? (idem. eliminat. În bună parte. s-au pus în această perioadă bazele administraţiei publice moderne. Revoluţia de la 1848 a urmărit în ţările române înlăturarea regimului regulamentar care prin jocul atribuţiilor organelor statale degenerase în neo-absolutism şi a militat pentru consacrarea regimului reprezentativ unicameral şi a regimului parlamentar. 146) 4) Ce regim juridic s-a aplicat în cadrul regimentelor grănicereşti româneşti ? (idem. a justiţiei şi a finanţelor. totuşi. s-au succedat neîncetat. Un regim juridic aparte a cunoscut viaţa românilor ce au făcu parte din regimentele grănicereşti. 2. modenizarea statului sia dreptului în genere s-a datorat şi numeroaselor programe şi proiecte de reformă care. Un rol important au jucat Regulamentele în modernizarea administraţiei publice centrale şi locale. separaţia puterilor în stat în cadrul unui regim politic marcat încă de tarele feudalismului.Manuel Guţan – Istoria dreptului românesc atingerii unor cote de corupţie nemaiîntâlnite. 3. 135-136) 3)Cum a evoluat dreptul de proprietate în epoca fanariotă? (idem. începând cu revoluţia lui Tudor Vladimirescu. Desfiinţarea raporturilor de aservire personală dintre ţărani şi proprietarii feudali (1746 în Ţara Românească şi 1749 în Moldova) a condus la transformarea fostului ţăran aservit într-un om liber dar lipsit de pământ şi la obligarea acestuia să muncească în continuare pământul boieresc şi mănăstiresc pe baze contractuale (clăcăşia). pp. În acelaşi timp. evenimentul a declanşat procesul de trecere de la proprietatea fărâmiţată de tip feudal la proprietatea absolută de tip modern. Intrarea Transilvaniei sub suzeranitate austriacă (1689-1867) a permis o menţinere pur formală a autonomiei acesteia şi la transformarea organelor statale proprii în simple executante ale deciziilor luate la Viena. p. 156-157) VI. pp. modenizarea dreptului românesc s-a datorat Regulamentelor Organice aplicate sub ocupaţie rusească începând cu 1831-1832. al XIX-lea s-a făcut în condiţiile controlului tot mai strâns pe care l-a exercitat imperiul ţarist asupra ţărilor române. În acelaşi timp. pp. EPOCA MONARHIEI NEO-ABSOLUTISTE ŞI MODENIZAREA DREPTULUI 1.

pp. adeseori codificate. Importul juridic dinspre apusul european. mai ales din spaţiul de limbă franceză. a continuat şi s-a generalizat. moderne.Manuel Guţan – Istoria dreptului românesc modificări. 162-164) 2) Ce importanţă a reprezentat revoluţia de la 1848 pentru evoluţia constituţionalismului românesc? (idem. EPOCA LUI CUZA ŞI AŞEZAREA BAZELOR DREPTULUI ROMÂNESC MODERN (1859-1866) Epoca lui Cuza a însemnat realizarea primului pas spre unitatea statală a tuturor românilor. În Transilvania revoluţia de la 1848 a avut şi un pronunţat caracter naţional. mai ales de limbă franceză. pp. Ramurile dreptului se diversifică şi se conturează prin norme juridice proprii. Modernizarea dreptului a continuat. Construcţia acestor coduri s-a fcăut printr-un import juridic mai mult sau mai puţin raţional realizat din legislaţia occidentală. făcându-se tot mai clare contururile sistemului modern de drept românesc. pp. a sistemului electoral etc. 178-181) 4) Cum a evoluat dreptul civil în această perioadă? (idem. În ciuda prevederilor Convenţiei de la Paris. a Regulamentelor Organice. pp. în 1859 s-a realizat uniunea reală a celor două principate române iar la 1862 s-a realizat statul român unitar. Au fost adoptate acum cele 4 coduri importante (civil. de procedură civilă şi de procedură penală) care au revoluţionat complet sistemul de drept românesc. 189191) 3) Cum a evoluat dreptul civil? (idem. pp. pp. 187-188) 2) Cum a organizat statul Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris? (idem. pp. 4. penal. 174-176) 3) Cum reglementa Convenţia de la Paris organizarea statală a ţărilor române? (idem. Epoca s-a evidenţiat prin mari reforme în materie administrativă. a proprietăţii funciare. 195-196) 8 . Întrebări/cerinţe pentru autoevaluare minimală şi examen: 1) Care sunt caracteristicile Regulamentelor Organice? (idem. o epocă de incertidudine sub aspectul regimului politic şi aşezarea dreptului românesc pe fundamente noi. 3. Adunările ad-hoc din 1857 şi Convenţia de la Paris din 1858 vor pune capăt abuzurilor regimului parlamentar şi vor deschide porţile instaurării monarhiei constituţionale şi regimului parlamentar în ciuda impreciziei şi neclarităţii textului convenţional. 182-183) VII. Întrebări/cerinţe pentru autoevaluare minimală şi examen: 1) Cum au evoluat ramurile dreptului în această epocă? (idem.

p. Conştientizând în cele din urmă necesitatea receptării juridice. pp. pp. printr-o abatere intenţionată de la spiritul şi litera acestora – cum s-a întâmplat în cazul legislaţiei învoielilor agricole ce se abătea flagrant de la principiile Codului civil din 1865. 209-211) 4) Care sunt reglementările perioadei ce s-au abătut flagrant de la principiile Codului civil din 1865? (idem. monarh străin recrutat pe cale ereditară pe baza principiului primogeniturii (fapt care excludea luptele pentru tron) şi un parlament bicameral. problema impoerturilor juridice masive realizate în epoca lui Cuza s-a conturat într-o adevărată dispută a „formelor fără fond”. TRANSILVANIA DE LA LIBERALISM LA DUALISM (1861-1918) Constituţiile imperiale din octombrie 1860 şi februarie 1861 au reorganizat Marele Principat al Transilvaniei pe baza egalităţii naţionale şi confesionale. Sub aspectul organizării statale. atenţia juriştilor s-a concentrat asupra modului în care instituţiile importate au fost asimilate de către societatea românească. pp. consiliul de miniştri a fost organizat şi a funcţionat în baza unor cutume constituţionale. VECHIUL REGAT AL ROMÂNIEI ŞI PROCESUL DE „ADAPTARE” A DREPTULUI (1866-1918) Aşezată în cadrul mai larg al problemei identităţii culturii româneşti. uneori. procesul de adaptare a instituţiilor importate s-a realizat. Din nefericire. 202-203) 3) Cum a fost organizată administraţia publică locală în această perioadă? (idem. Administraţia publică locală a fost formal organizată în baza principiilor descentralizării şi desconcentrării administrative însă nici unul dintre acestea nu s-a regăsit concret la nivelul vieţii administrative româneşti. regimul parlamentar. practica vieţii constituţionale româneşti a transformat mecanismele regimului parlamentar într-un aşa-numit regim guvernamental în cadrul căruia guvernul proaspăt adus la putere de regele Carol I îşi recruta prin manipularea alegerilor un parlament majoritar. Întrebări/cerinţe pentru autoevaluare minimală şi examen: 1) Cum s-a reflectat în domeniul istoriei dreptului românesc problema „formelor fără fond”? (idem.Manuel Guţan – Istoria dreptului românesc VIII. Dieta convocată la 9 . 199-202) 2) Ce reprezintă monarhia constituţională parlamentară? (idem. Deşi neconsacrat constituţional. Constituţia de la 1866 (preluată după constituţia belgiană din 1831) a consacrat monarhia constituţională parlamentară. 213) IX. În ceea ce priveşte celelalte ramuri ale dreptului.

Manuel Guţan – Istoria dreptului românesc Sibiu în 1863 în baza principiului proporţionalităţii a fost motorul fundamental al epocii considerată liberală. 218-219) 2) Care a fost legislaţia de deznaţionalizare şi oprimare a minorităţilor în epoca dualismului austro-ungar? (idem. teritoriul său fiind organizat administrativ-teritorial uniform. În perioada scursă până la 1918 autorităţile maghiare de la Budapesta au adoptat o legislaţie menită să contribuie la deznaţionalizarea etniilor transilvănene şi maghiarizarea acestora. desconcentrare. Instaurarea dualismului austro-ungar (1867) a determinat dispariţia Transilvaliei ca principat autonom şi încorporarea ei ca o simplă diviziune administrativ-teritorială la regatul Ungariei. în materie judecătorească şi electorală. Organizarea statală a fost reglementată de Constituţia din 1923 care păstra principiile celei de la 1866 la care adăuga votul universal (cu excluderea femeilor). Încadrată în statul maghiar. exproprierea pentru utilitate publică şi controlul de constituţionalitate. Transilvania a pierdut toate instituţiile specifice autonomiei sale. Soluţionarea problemei nu era simplă. 222-223) X. Din nefericire. pe teritoriul României se aplicau nu mai puţin de patru legislaţii diferite. regionalizare şi depolitizare nu a condus la rezultate notabile sub nici un aspect. 10 . Mecanismele regimului parlamentar erau consacrate în condiţiile reglementării clare a instituţiei Consiliului de miniştri. Dominată de românii majoritari ea a reuşit să adopte o legislaţie reparatorie faţă de naţiunea română în materie de egalitatea în drepturi. după unirea din 1918. pp. ca dovadă ca ani buni s-a aplicat o legislaţie diferită pentru aceleaşi raporturi sociale. instaurarea dualismului austro-ungar a pus capăt acestei epoci de afirmare a autonomiei transilvănene şi de îndreptăţire egală a naţiunii române. Întrebări/cerinţe pentru autoevaluare minimală şi examen: 1) Care a fost legislaţia Dietei de la Sibiu în epoca liberalismului? (idem. pp. naţionalizarea bogăţiilor subsolului. Dintre cele două modalităţi de unificare –extinderea legislaţiei din Vechiul Regat şi adoptarea de noi acte normative care să sintetizeze ceea ce era mai bun în cele patru legislaţii. Administraţia publică centrală a cunoscut o uniformizare a organizării serviciilor ministeriale iar în administraţia publică locală lupta pentru descentralizare. unificarea dreptului a devenit una din priorităţile legislativului de la Bucureşti.s-a apelat cel mai adesea la prima soluţie. PERIOADA INTERBELICĂ ŞI PROBLEMELE UNIFICĂRII DREPTULUI (1918-1938) În condiţiile în care. recunoaşterea limbii române ca limbă oficială.

247254) Bibliografie minimală: Manuel Guţan. În materia dreptului penal unificarea şi adaptarea la noile realităţi s-au realizat prin punerea în vigoare. 2004 11 . Constituţia acorda regelui mari puteri. Sunt de remarcat reglementările în materia proprietăţii. 236-238) 3) Cum a evoluat dreptul penal în această perioadă (idem. Legislaţia adoptată în această perioadă prin intermediul decretelorlege a fost. pp. 238-239) XI. pp. pp. Întrebări/cerinţe pentru autoevaluare minimală şi examen: 1) Cum s-a soluţionat problema unificării dreptului după 1918? (idem. a unui nou Cod penal alături de unul de procedură penală. 228-229) 2) Cum aevoluat dreptul civil în această perioadă? (idem. marcată de tendinţele antisemite şi xenofobe ale regimului. pp. femeile au primit dreptul de a vota şi de a fi votate. nu rareori. Sibiu. Regimul dictaturii antonesciene (septembrie 1940-august 1944) a dat o lovitură definitivă democraţiei româneşti. DREPTUL ÎN EPOCA DICTATURILOR DE DREAPTA (1938-1944) Instaurarea dictaturii regale. Întrebări/cerinţe pentru autoevaluare minimală şi examen: 1) Care au fost coordonatele cosntituţionale ale regimului dictaturii regale? (idem. în 1937. Istoria dreptului românesc. în ciuda păstrării formale a separaţiei puterilor în stat. Constituţia a fost suspendată. iar regele a primit un rol pur decorativ în stat. devenit Conducătorul statului. pentru prima dată. Editura Universităţii „Lucian Blaga”. Demn de remarcat este faptul că acum. pp. 243-244 2) Cum au evoluat principalele ramuri ale dreptului în această perioadă? (idem.Manuel Guţan – Istoria dreptului românesc Dreptul civil a cunoscut o revigorare constantă a legislaţiei care să o îl pună de acord cu evoluţia vieţii economico-sociale. puterea trecută în întregime în mâinile mareşalului Ion Antonescu. a persoanelor juridice şi a obligaţiilor. adoptarea Constituţiei din 1938 şi desfiinţarea partidelor politice au determinat sfârşitul democraţiei moderne şi al regimului parlamentar în România. şi aşeza la baza recrutării membrilor parlamentului corporaţiile profesionale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful