Contributia lui Dosoftei la introducerea limbii române in biserică

Cultura literară românescă se iveste relativ târziu,abia in secolul al XVI-lea,o data cu traducerea primelor carti de cult in limba româna si cu tiparirea lor de către diaconul Coresi si colaboratorii săi. În mai putin de un secol de la aparitia în româneste a primelor carti bisericesti, slavona este înlocuita treptat cu limba româna în cancelariile domnesti,iar un mare număr de cărturari talentati se remarca. Alături de marile personalitati românesti care au ilustrat viata noastră culturală din sec. al XVII-lea se asaza si figura mitropolitului Moldovei, Dosoftei. În mod firesc,despre viata,activitatea si importanta deosebită a operei literare a lui Dosoftei s-a scris foarte mult.Cu toate acestea,viata lui Dosoftei si opera sa literară sunt înca putin cunoscute. Mitropolitul Dosoftei a lăsat o urmă adânca în viata religioasă a Moldovei, dându-i acestei vieti un impuls nou. Prin reînfiintarea tipografiei, prin tipărirea de carti noi, in special de ritual bisericesc, Dosoftei este continuatorul direct al operei culturale din epoca lui Vasile Lupu. "Acest Dosoftei mitropolitul - scrie Ion Neculce - nu era om prost de felul lui.Si era neam de mazil. Prea învatat, multe limbi stia: elineste, latineste, slavoneste si altă adâncă carte si-nvătătură. Deplin călugar si cucernic, si blând ca un miel. În tara noastră, pe această vreme nu este om ca acela.” S-a născut in ziua de 26 octombrie 1624 (a murit la 13 decembrie 1693) si se trage din părtile Sucevei. Este membru al unei familii de români originari din Transilvania, el afirmând că părintii săi se numeau Leontie si Maria. Dosoftei a desfăsurat cu perseverentă o bogată activitate literară: monah la mănăstirea Probota (1649) sub numele clerical Dositei, episcop de Husi (1658), episcop de Roman (1659) si mitropolit al Moldovei (1671-1686). Promovând introducerea limbii române in biserică si depăsind modelul literaturii religioase canonice, Dosoftei rămâne "fondatorul poeziei române literare" (B. P. Hasdeu). Întemeietor de limbaj cult si fictiune literară , acesta domină cultura românească de la sfârsitul veacului al XVII-lea. Dosoftei tipăreste o lungă Cronologie a tării Moldovei, scrisă in versuri silabice, compusă din 136 de rânduri. Are si niste versuri dedicate patriarhului Moscovei, Ioachim. La tipografia din Uniev, mitropolitul Dosoftei publică in anul 1673 Preacinstitul Acatist si Paraclistul Preacuratei Fecioare, pe care le tradusese din slavoneste cu multi ani înainte. Tot mai preocupat apoi de introducerea limbii nationale in oficierea liturghiei si a celorlalte slujbe religioase, Dosoftei lucrează mai multi ani la traducerea Liturghierului si a Molitvenicului. În 1679 tipăreste o Liturghie, tradusă de el din limba grecească. În 1680, Dosoftei tipăreste Psaltirea de-ntăles, apoi in 1681 continua tipărirea Molitavnicului dentăles.

Uniev si care cuprinde psalmii biblici. Cercetările atente demonstrează profunda originalitate a versurilor lui Dosoftei. El a luat drept model textul ortodox. La sfârsitul Psaltirii. precum si influenta exercitată asupra lui de versul popular românesc. Ideea de a versifica psalmii îi apartine lui Jean Calvin (1509-1564). în ce priveste redactarea versurilor sale.O însemnatate mare pentru literatura noastră veche are monumentala operă cunoscută sub titlul Viata si petrecerea svintilor sau Proloagele. După cum spune Nicolae Iorga. Dintre toate traducerile românesti în versuri ale Psaltirii. Dosoftei alcătuieste lucrarea intitulată Despre prefacerea Sfintelor Taine.pe care acesta i-a versificat într-o manieră artistică impresionantă. versiune tradiţională şi specifică ortodoxismului. Principala operă a mitropolitului Dosoftei si prima lui scriere care a văzut lumina tiparului este “Psaltirea în versuri”. pe acesta căutând sa îl amlifice după propria lui imaginatie. În anul 1690 el termină de tradus Istoria bisericească si privirea tainică a patriarhului Gherman al Constantinopolului. precum si Parimiile preste an apar in anul 1683. care apare în anul 1673. Dosoftei avea simtul ritmului si o mare spontaneitate în găsirea unor forme ritmice. precum si Epistolele lui Ignatie Teoforul. si marele poet polon Jan Kochanowski. indica influenta clară a limbii populare asa cum este folosită ea. începe să versifice Psaltirea. cu sufletul lui a ajuns a fi un rostitor al graiului românesc”. arhiepiscopul Antiohiei. pitorească si dură. Cele mai multe versuri sunt cele trohaice de 6 silabe :”Limbile să salte / cu cantece nalte / Să strige-n tărie / cu glas de bucurie” (psalmul 46). el nu a fost ajutat de nimeni ci singur prin familiarizarea cu poporul. "de pre greceste si de pre sârbeste". Lexicul poetic si tonul general. Traducerea dată l-a însufletit pe Dosoftei să încerce a versifica Psalmii in limba româna.A doua editie a Dumnezăiestii liturghii.aceasta este rodul unei munci grele: a lucrat-o “cu multă trudă si vriame îndelungată”. Dosoftei. alcatuită sau tradusă după mai multe izvoare. Prima traducere integrală a Psaltirii si expunerea în versuri îi apartine lui Theodor de Beze (1519-1605). Importanta Psaltirii în versuri a mitropolitului Dosoftei pentru literatura noastră veche este foarte mare.Ea reprezintă primul monument al poeziei românesti culte.cu parafraze si citate din operele sfintilor părinti.în “cinci ani foarte cu osârdie mare”. Opera lui Dosoftei în mare parte este o compilatie a lui proprie. O interpretare versificată a Psaltirii lui David în limba polonă a efectuat-o.fiind un poet autentic si trăind cu sinceritate sentimentul profund religios care constituie substanta celor 150 de psalmi. caracteristic unora din versurile lui Dosoftei. în anul 1577. După cum mărturiseste însusi stihuitorul ei.cu adevărat poetică este numai cea a lui Dosoftei. “nu este nici o îndoială că. A tradus această carte din slavoneste. variate si originale. in acelasi timp el traducând si Constitutiile Sfintilor Apostoli. cum spune el. Dosoftei tipăreste si versurile lui Miron Costin privitoare la originea neamului românesc. urmând Septuaginta. într-un orasel polonez. de către vorbitorul popular în blesteme: . dar prima încercare reusită a fost cea a francezului Clement Marot care traduce 50 de psalmi din cei 150 cuprinsi în Psaltire.

el reuseste să creeze modele poetice durabile.48(Auziti acestea toate Neamuri. a fost făcută de G. . căci acest psalm e unul din cele mai frumos traduse în versuri devenite populare:”La apa Vavilonului. O înalta apreciere a talentului Mitropolitului o aflăm la Nicolae Iorga./Acolo sezum si plânsăm./Prin Sion si pentru tară. ci si în tehnica versificatiei sale. Călinescu : “Dar mai ales Dosoftei are acea curgere mieroasă a limbii./Si cu inema amară. densitatea de lichid greu a frazei. Frumusetea psalmilor versificati de Dosoftei constă nu numai în bogatia si ineditul imaginilor poetice. Datorită vastei sale culturi. Această muzicalitate poetică nu mai este reprodusă. În plângerea lui Ieremia de tara pierdută. bisericesc./Plângeam cu lacrămi hierbinte. acela de a împiedica difuzarea printre români a Psaltirii în versuri calvină. dar nu greoaie”. Traducerea în versuri a lui Dosoftei respectă imaginile si le comuniăa întrun limbaj arhaic. partea cea mai întinsă. răul sa-i găsască”(Psalmul 34)./ Jelind de tara Domnului.pe care l-a îmbinat cu metrica populară românească si cu stilul specific poeziei folclorice. social si spiritual românesc.98(Domnul statu crai in tara) au devenit colinde si se cântă până în vremurile noastre. din acest punct de vedere. Alexandru Piru considera că Dosoftei este un autor cu simtul auditiv dezvoltat :”unele din versurile sale ritmate în metrul lung de 10.94(Veniti cu toti dimpreuna Sa ne facem voie bună) si nr. Dosoftei a stiut să găsească mai totdeauna corespondentele exacte. de o uimitoare fluiditate. Marea lui artă constă în faptul ca a avut capacitatea sa-si creeze limbajul poetic necesar si să imprime psalmilor versificati de el amprenta originalitătii efortului său creator. ci este pe de-a-ntregul creată. Dosoftei a reusit să creeze o versificatie după rigorile versului cult. viu al cântecului popular.nr.46(Limbile să salte). Aceasta din urmă rămâne una din părtile cele mai trainice ale operei sale poetice”. în care scriitorul nu vrea să coboare ci-si însiră solemn dupa datina celor învătati si alta.nr. noroade si gloate ). 13 si chiar 14 silabe sunt cateodata stângace . în care el uită mândria volumelor răsfoite si se lasă furat de ritmul usor. Dosoftei nu are numai meritul pionieratului./La voroava de ne strânsăm.” Patru din psalmii lui Dosoftei. care dau mireasmă mahnirilor abstracte”.împodobind astfel Psaltirea transpusă de el în versuri cu un minunat vesmânt de cuvinte si expresii proprii mai ales graiului moldovenesc si poeziei noastre populare. Dosoftei va găsi un cântec al propriei sale dureri pentru Moldova părăsită. El retrăieste deci psalmii ca un adevărat poet si ca un bun crestin. materialitatea vorbei. Dosoftei îmbogăteste in mod obisnuit imaginile prea abstracte din original cu detalii concrete. Majoritatea istoricilor si a criticilor literari care au studiat modul original în care a versificat Dosoftei Psaltirea au demonstrat că originalitatea si frumusetea operei sale constau în faptul că primul nostru poet a reusit să realizeze cu multă artă obiectivul pe care si l-a propus ca slujitor al bisericii.“ Să si schimonosească-n grea rusine / Carii pornesc răul spre mine / cu raceala să se vărtejească / Carii îmi pizmesc. specifice mediului natural. Psaltirea în versuri a lui Dosoftei are muzicalitatea cerută de poezie. si anume nr. Cea mai plastică si mai exactă caracterizare a versului lui Dosoftei. care spune că :”Psaltirea în versuri se desface in două părti : una. 12. saltăret./Aducându-ne aminte.a înteles metaforele si le-a tălmăcit prin echivalente fericite.

Referindu-se la frumusetea versurilor lui Dosoftei. Munca lui Dosoftei reprezintă în istoria culturii nostre vechi un mare pas înainte. Rezumând.al cărui vers “Tare sunt singur . solitudinea.El a deschis drumul limbii românesti către altarul bisericii.Doamne.Nicolae Manolescu afirma:”A străbate Psaltirea echivalează cu o călătorie printr-o tară a minunilor poetice”. Prin traducerea Psaltirii în versuri.prevestindu-l pe Eminescu. s-a întreprins nu numai o încercare îndrazneată de a apăra credinta.frământările si durerile sufletesti. si piezis!” trimite către versul din Psaltire.Dosoftei îl precede pe Tudor Arghezi. melancolia. s-a dovedit că se poate scrie poezie si în această limbă.sunt mâhnit si trist cu totul”. Astfel.Dosoftei este un liric incontestabil. “Doamne. . poate chiar mai frumos decât în alte limbi. dar s-a demonstrat si bogatia mijloacelor de exprimare ale limbii române.În ceea ce priveste raportul omului cu divinitatea.conditia de muritor a omului în Univers. Dosoftei a asezat temeliile versificatiei în literatura noastră cultă. se poate afirma că publicarea Psaltirii în versuri constituie un eveniment cu totul exceptional în istoria literaturii române.mai ales prin temele filozofice fundamentale si stările interioare profunde cum ar fi Geneza.

1971 . L. Studiu introductiv la volumul Dosoftei. Istoria limbii române literare. Rosetti. Cartojan. Istoria literaturii române vechi.Bibliografie: -Al. Andriescu. A. 1980 -Al. Versuri. De la origini până la începutul secolului al XIX-lea. Onu. Opere I. Cazacu. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti.1978 -N. editie critică de N. Ursu. B. vol.I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful