Sunteți pe pagina 1din 22

I I I I

S.C. SEVAL S.R.L


nr.43 Str.V.Costache Ploiesti, I29l t95l2005 c.u.1.11171579 Tel./ Fax:0244510949

t
I
I

I T

RAPORT DE EVALUARE
-'Fubrica imbuteliut u?a "I satBdltreSti, Com.BdltreSti, iudetul Pruhovu
Proprietar : ZID CONS,S.R.T. ,S.C. Beneliciar : S.P.R.L. CONSULTING C.EUROIIVSOL ^S.

I I t I

intocmit, Ing. Lil iana-Beldeanu


'ae^\ /:o' prtorr,Hu , Itc 't"sion'\'a irl.tAlt*
Nr' 10615 |

ffi;;,;E\s,

1l

2012 August

p.lala de evaluare- Fabrica imbuteliatapa Raoort ' Prahova sat BdlleSti' Com.BdlleSti,

CUPRINS
A. SINTEZA EVALUARII evaluarii 1. Rezultatele 2. Opinia evaluatorului 3. Declaratiede conformitate

B. PREZENTARE GENERALA
1. 2. 3. 4. 5.

ObiectulraPoftuluide evaluare ScoPulevaluarii Data evaluarii Metodologiade evaluare Ipotezesi conditii limitative

C. DE SCRIEREA PROPRIETATI I
juridica 1. Situatia Descr\erezona' 2. AmPlasament' 3. Date tehnicesi constructive imobiliare 3.1. ProPrietati 3.2. Bunuri mobile

D. EVALUAREAPROPRIETATLr
1. AbordarePrin cost imobiliare 1.1. ProPrietati 1.2. Bunuri mobile 2. Abordare Prin venit evaluarii'Opiniaevaluatorului' 3. Rezultatele ANEXE : Ia,2a:Caracteristiciconstructive.IJzura|tz\ca. costuluide inlocuirenet lb. 2b: Determinarea lc,2c: Valoareade randament terenexcedentar 3: ComParatie 4:'Mijloacefixe Poze

13 Pag.21

Raport de evaluare - Fabrica imbuteliat apa plala Com'BdlleSti' satBdlleSti' Prahova

A. SI]YTEZAEVALUARII proprietateaevaluata,situatain comunaBaltesti, sat Baltesti,judetul apartineS.C.ZID CONS S.R.L' Prahova, valorii de piald Scopul prezentuluiraport de evaluareesteestimarea a proprietatii mobiliare in vedereavdnzattt' in Inspectia proprietatii a fost efectuatain data de 07.08.2012, proprietarului,fiind investigateo seriede aspecte prezentareprezentantului cladirilor, iegate de dieptul de proprietate,de stareatehnica si conformarea loializarea amplasamentului in zona) vecinatati, piata imobiliara si mobiliaralocala. Abordarea evaluarii este conform standardelor internationale de IVS editia2011. evaluareevaluatese compunedin : Proprietatea imobiliare: Proorietati - C1- Cladiresocialadministrativa Scd: 842'14mp mp - C2 -Fabrica de imbuteliat Scd: 535,13 - Terenaferent S: 19'535mP mobile: Imobilizari corporale Mijloace fixe aferentefabricii de imbuteliereapa (conf.Anexa4)' 1. Rezultateleevaluarii La dataevaluarii,in urma aplicarii metodelorde evaluareprezentate in acest raport au fost obtinute urmatoarele valori pentru proprietatea analizata: : imobiliare Proprietati Denumire C1- Cladiresocialadministrativa C2 -Fabricade imbuteliat mp T e r e n ,S : 1 9 . 5 3 5 mP S : 14.535 Terenexcedentar, TOTAL (lei) Abordare venit cost 471.900 698.600

704.800 1 . 1 5 4 . 0 0 0 1684300 1.260.100 3.087.700 2.886.000

P a g . 3l/3

lI

t
I I
Imobilizari corporale mobile: Nr.crt. Obiect evaluat
SP SA-17l380V E-qmpa
PompaSP 5A-17l380V Rezervor 8 mc Statieepurare Aquaclean

Raport de wqluare - Fabrica imbuteliat apa plata

C am. Bdty es ti,, i aiti t," F; " "ri ;;;r,"

Valoare
1.743 1.756

t
;

1
z

20.098
6.988

Statie epurare Aquaclean Echipament tratare apa Paletizor sem iautomat MJ


Rezervor1 mc

6.988

12323
9.452

I 10

Mixer Masina de etchetat


Masinaautomab de baxat

11 12 13
14
tc

3.405 43.773 43.43


39.494 4.646 5.266

Ikjet
Paletizor semiautomat MJ nsr.suflat st.petMSp 2 0

lmprimanta videoiet
nst.sullat st.Det MSO 2 n Matrib dubta 6l [/lonobloc 328 - e r n p ac m c _ ]3 Iranspalet 1 SDJ 1000 f ransformator + stalpilumina l'

67.U6
3.449 79.453

16
4a IT

G
20 21

5.934
124.714

2.344 1.592
99.560 583.767

Totat(tei) 2. Opinia evaluatorului

Avdnd in vedere scopul prezentului Raport de evaluare, caracteristicile proprietatii, ,.rritut.l. obtinuti p.in iplicarea metodelor de evaluare,in opinia.evaluatorului, valoareaproprietatiise obtine din valoareacomponentei imobiliare obtinuta prin abordarea prin venit la carese adugauulour.umijloacelor fixe.V propr:2.886.000 + 5g3 . 7 6 7: 3 . 4 6 9 . 7 6 7 l e i V proprietate = 3.469.767lei Val'oarea raportatanu contine TVA.

P a g . 4 l1 3

apa plata Raport de evaluare Fabrica imbuteliat Com.B dltesti,sat B dtlesti' PrahoYa

3. Declaratie de conformitate Ing.LilianaBeldeanu'membrutitularLNEAR,nr.legitimatiel06l5, urmatoarele: declarpJpropria raspundere sunt corecte si reflecta cele mai ) prezentarile faptelor din raport pertinentecunostinteale evaluatorului; in raPort; Prezentate

raportului; 20ll; internationalede evaluare IVS editia profesionala; careesteevaluata; de proPrietate

cu de

standardele calificare

delegatade 10614' persoana membru titular LINEAR, nr' legitimatie evaluator; raPotl' a Prezentului elaborare

Ing. Liliana Beldeanu

13 Pag.5/

Raport de evaluare - Fabrica imbuteliat apa plata Com.Bdlleqti,sat B dl\eSti,Prahova

B. PREZENTARE

GE]VERALA

1. Obiectul raportului de evaluare Obiectul prezentului raport de evaluare il constituie proprietatea S.C. ZID CONS S.R.L., situatain comunaBaltesti, sat Baltesti,judetul din: compusa Prahova, : Proprietatiimobiliare - C1- Cladiresocialadministrativa Scd: 842.14 mp - C2 - Fabrica -p Scd: 535,13 de imbuteliat - Terenaferent mp S : 19.535 mobile: Imobilizari corporale 4). apa(conf.Anexa fabricii de imbuteliere Mijloace fixe aferente 2. Scopulevaluarii Scopul prezentuluiraporl de evaluareesteestimareavulorii de piald a proprietatii mobiliare in vedereavdnzari. se adreseaza S.C. ZID CONS S.R.L.in Prezentulraport de evaluare calitatede client si S.C.EUROINSOL CONSULTING S.P.R.L., in calitate de destinatar. poate Pentru orice alt scop dec6tcel declaratmai sus,proprietatea aveao valoarediferita. 3. Data evaluarii proprietatiia fost efectuata in data:07.08.2012. Inspectia estimata estevalabila,este07.08.2012. Data la carevaloarea : CursvalutarB.N.R. 4.5378leilEUR 4. Metodologiade evaluarefolosita Evaluarearealizataconform prezentuluiraport reprezintao estimare a valorii de piuta in vederealichidarii Vsloarea de piato estesuma estimatapentru care un activ ar putea fi schimbat, la data evaluarii, intre un cumparator hotardt si un vdnzator hotardt, intr-o tranzactie nepartinitoare,dupa un marketing adecvatsi tn care partile au actionat fiecare tn cunostinta de cauze,prudent si fara constrdngere. Conform standardelorinternationalede evaluare IVS 201I, pentru abordari: valorii de piald, se folosescurmatoarele estimarea oferd o indicalie asupra valorii prin Abordarea prin pia{i activului subiect,cu active identicesau similare,al cdror pre! compararea se cunoaqte.
13 Pag.61

Raporto"*",,*".#f :;::::,r;r;1,:;i,,ii:l
oferd o indicalie asupra valorii, prin Abordarea prin venit valoare a convertirea fluxurilor de numerar viitoare intr-o singurd capitalului. oferd o indicalie asupra valorii, prin Abordarea prin cost nu va pl6ti utilizareaprincipiului economicconform cdruia un cumpdrdtor unui activ cu mai mult pentru un activ, decAt costul necesar oblinerii fie prin construire. utiiitate, fie prin cumpdrare, aceeaqi valorii bunurilor evaluatea fost aplicata: Pentrudeterminarea imobiliara Abordareaprin venit pentru componenta - Abordareaprin cost atat pentru componentaimobiliara cat mobile pentruimobilizarilecorporale

T'

F
t
t t
I I I I I

5. Ipoteze si conditii limitative La baza evaluarii stau o serie de ipoteze si conditii limitative, in cele din urmeaza. op\nia evaluatorului este exprimata in prezentate ipotezesi concluzii,precumsi cu celelalteaprecieri cu aceste concordanta din acestraport. Principaleleipotezesi limite de care s-a tinut seamain elaborarea prezentuluiraport de evaluaresunturmatoarele: - Evaluarea s-a bazat pe datele din documentelepuse la dispozilie de beneficiarqi a celor oblinuteca urmarea inspeclieila fala locului' in procesul a fost consideratd - inbutu informaliilorprimite, proprietatea evaludriica fiind lipsitd de sarcini. - Se presupuneca propri elatease conformeazatuturor reglementarilorsi restrictiilor de tonui" si utilizare,in afaracazului in care a fost identificata in prezentulraport' si luatain considerare descrisa o non-conformitate, - Nu s-a realizato expertizatehnicaa cladirilor nici nu s-au inspectatacele fiind parti care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea asupra consideratein stare tehnica buna. Acest raport nu exprima opinia starii tehnice a partilor neinspectatesi nu trebuie inteles ca ar valida integritateastructurii sau sistemuluicladirilor' - N; s-a efectuat nici o investigatie referitoare la prezentasau absenta poluante si, prin urmare,nu se poate oferi nici o asigurarea substantelor potentialului impact asupraevaluarii.Evaluatorul a presupusca nu sunt poluante,care ar putea contaminaproprietateasi nici un fel de substante acesteia. afectavaloarea si preluateca -Aspectelefunctionale ale bunurilor mobile au fost analizate evaluarii' dateprimarein efectuarea existentei unor vicii - Evaluatorul se consideradegrevatde raspunderea de asounse privind obiectul evaluarii, factorii de mediu, necesitati
P a g . 7 l1 3

Raport de evaluare * Fabrica imbuteliat apa plata Com.B dlyeSti, sqt B dll eSti,Pr ahova

I T
I

conformarela cerintelede clasificare,care ar putea influenta in vreun sens valoarea bunului in cauza, fapt pentru care evaluatorul nu este cel in masurasa garantezestareatehnico-functionalasau economicaa bunurilor mobile analizate. - Bunurile mobile au fost evaluatein stareasi configuratia prezentata de beneficiar. - Evaluatorulconsideraca presupunerile efectuatela aplicareametodelor de evaluareau fost rezonabilein lumina faptelor ce sunt disponibilela data evaluarii. - Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informatiile pe care le-a avut la dispozitie existdndposibilitatea existenteisi a altor informatii de careevaluatorulnu a avut cunostinta. - Intrarea in posesiaunei copii a acestui raport nu implica dreptul la publicarea acestuia. - Nici prezentulraport,nici parli ale sale (in specialconcluzii referitor la valori, identitateaevaluatorului)nu trebuie publicate sau mediatizatefara acordulprealabilal evaluatorului. - Acest raport de evaluare este confidential, destinat numai scopului declarat.Nu se acceptanici o responsabilitate dacaestetransmisunei alte persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru aIt scop, in nici o circumstanta.

t t t
I I I I

Pag.8/ 13

I I

plata de evaluare- Fabrica imbule.liat Raport ' 1pa Prahova Bdl{eSti' Com'BdlleSti' sat

C. DESCRIEREA PROPRIETATII l. Situatiajuridica'

t
I

ProprietateaevaluataapartineS.C.ZIDCONSS.R.L.,carede dreptul de proprietatecompletasupraei' de catre proprietar Documentele puse la dispozitia evaluatorului sunt: -Autorizaliedeconstru|renr.24128.12.2009 -ProcesVerbaldereceptiefinaladin0g.02.2010 nr' - .,r*putute' incheierede autentificare - contract de vdnzare 17.03.2008 5651 nr' - cumparare' incheierede autentificare - Contractde vdnzare

t
I

t t
I I I

4lrl 26.02.2008 i ncheiere de autentificare nr'165r - Act de dezmembrare,

2r.0r.2011 04'02'2011 - Inchei nr.467l ere


- Lista mijloacelorfixe d\n 06'2012 - Releveeconstructii zonei' Descrierea 2. Amplasament. sat Baltest Proprietateastudiata este situata in comuna Baltesti. judetul Prahova.

t
I I I I I I

3. Date tehnice si constructive 3.1.ProPrietatiimobiliare gradului de uzura ftzica Pentn tehnicesi estimarea Caracteristicile in Anexele1a s\ 2a' celedouacladiri seregasesc

3.2.Bunuri mobile mijloacelefixe cu carees mobile reprezinta Imobilizarilecorporale procesuluide productie dotatafabrica de imbutelierepentrurealizarea nr'' a, dala si pretul de achizitie se regasescin Anexa Denumire

P "o I s3.

Q 1 \r ', /1

Raport de evaluare - Fabrica imbuteliat apa plata Con. Bdl yeSti, sat Bdlle$ti,Prahovq

E. EVALUAREA PROPRIETATII 1. Abordarea prin cost. 1.1.Proprietatiimobiliare Are la baza estimareavalorii proprietatii imobiliare prin aflarea valorii ramaseactualea constructiilorla data evaluarii.la care se adausa valoarea de piataa terenuluiconsiderat liber. Pebazaacestei metodologii, evaluarea cuprindeurmatoarele etape: Stabilirea valorii de inlocuire in functie de caracteristicile tehnicoeconomice si gradulde dotareal cladirilor la nivelul dateide 07.08.2012. Costul de tnlocuire reprezinta costul estimat de construire, la preturile de la data evaluarii, a unei cladiri cu utilitati echivalentecu ale clqdirii evaluate, folosind materiale moderne, normative si planuri actualizate. Determinarea valorii ramaseactualela acelasinivel de preturi,prin estimarea deprecieriiacumulate. Deprecierea - reprezinta o pierdere de valoare fald de costul de tnlocuire/ reconstruclie ce poate apqre din cauze fizice, functionale sau exlerne. Depreciereafizica, rezulta din uzura fizicd pe parcursul duratei de timp consumate si lipsa lucrdrilornecesare de reparaliisi intrelinere. Depreciereafunc{ionaldeste cauzatdde inovaliile tehnologice,care produc active noi, aptesd furnizezeactivemoderneechivalente. Depreciereaeconomicdlextern6, rezulta din influenle externe care afecteazd valoareaproprietd{iiin cauzd,. Calculul costuluide inlocuirenet pentrufiecareconstructie s-a facut in fiseleAnexa 1b si 2b, obtinandu-se urmatoarele valori: V ct :698.600 lei Y cz - 704.800 lei Pentrucalcululvalorii de piata a terenuluiin suprafata de 19.535mp s-aaplicat: Abordarea prin piata. Aceasta abordare comparasubiectul evaludrii cu pre{ul altui drept asupraproprietdlii imobiliare, care a fost recent tranzaclionatsau care poatefi disponibil pe pia\d,, stabilindunitati de comparalieadecvatd.

P a g .1 0 /1 3

ayaplata imtiyl\ de evaluare* Fabric.a Raport ' sst Bdlleyti,Prahova Com.Bdl1eSti,

unitar de Stabilirea valorii de piata s-a facut luand in calcul pretul 19 EUVmp . :19.535 mp x 19 EUR/mpx 4,5378Iei/EUR:1.684.272Le\ v,.,"n = 1.684.300 lei (rotunjita) Vt...n prin imobiliare, obtinuta in abordarea Valoareatotala a componentei costeste: Denumire C1- Cladiresocialadministrativa C2 -Fabricade imbuteliat mp T e r e n ,S : 1 9 . 5 3 5 Valoare

471.900
I .154.000

TOTAL (lei)

1.684.300 3.310.200

1.2.Bunuri mobile Metoda consta in stabilirea costului de inlocuire si estimarea net deprecierii acumulate. in u.-a acestora rezulta costul de inlocuire (valoarearamasaactuala)a bunurilor la dataevaluarii. Costul de tnlocuire se referd la suma de bani pe care o persoandse asteaptdsd o pldteascdpentru un obiect cu aceeagivechime,mdrime' ,rloir" Si conityie, insd creat prin metodemodernede reqlizqre. Pentru cazul de fata, costul de inlocuire a fost estimat la nivelul costului de achizitieactualizatcu indicele preturilor de consumcomunicat de Institutul National de Statistica' de valoare de pierdere Deprecierea-reprezintaop ierdered eva l o a r e Jfata a [ a a de e C costul
inlocuire ce poate apare din cauzefu!.ce, functionale sau externe'

Deprecierea ftzica, rezulta din uzura fizicd pe parcursul duratei de de repara{iisi intrelinere' si lipsa lucrdrilor necesare timp consumate este cauzatdde progresultehnologic,care funcliona16 Deprecierea sau produce active noi cu costuri mai mici dar cu aceleasicaracteristici suPerioare. caracteristici Depreciereaeconomicdl extern6, rezulta din influenle externe care valoareaproprietSlii in cauz6.in cazul de fata principala aauza afecleaz|" externa este faptul ca bunurile ce urmeaza a fr eventual vdndute devin ,,second hand" pierzflndastfelgarantiaproducatorului. Estimarea deprecierii se face in mod adecvat prin metoda a deprecierii,se segregirii, prin care se analizeaz[separatfiecare cauz6' cuantificdqi apoi se aplicdcostuluide inlocuire'
1 1 /1 3 Pag.

t t
:

o" * *T "p ort Ra ;;t:;:: :#t;f;';i,"; :;:::


Calculul valorii de inlocuire (costul de inlocuire brut) si a valorii s-a facut ramaseactuale(costul de inlocuire net) la data de 07.08.2012, conform urmatoarelorformule de calcul: - Costulde inlocuirebrut - (CIB) CIB : Cost istoricx k (indicelepreturilor de consum) k: indice actualizare - Costulde inlocuirenet (CIN) CIN: CIB x (l-Dfizl 100)x (1- Df/ 100)x (1- De/ 100) Calculul costului de inlocuire net pentru bunurile evaluate se in Anexa nr. 4. regaseste Valoarea totala a bunurilor mobile la data evaluarii, obtinuta prin prin cost,este: abordarea V nu :583.767 lei

t
T I I T

t
I

t
I I I I I I I I

2. Aborda-reaprin venit Sub denumireagenericdde abordareprin venit sunt utilizate diverse metode pentru indicareavalorii, toate acesteaavAnd ca o caracteristicd pe un venit realizat sau pe unul comund faptul cd valoarea se bazeazd" previzionat, care fie este generat, fie ar putea fi generat de titularul dreptului. Fluxul de venit identificat este utrlizat apoi pentru a indica printr-unprocesde capitalrzare.. valoarea Pentru calculul valorii de capitalizare s-a considerat pentru a fiecare cladire un necesarde teren aferent pentru buna desfasurare activitatii. Astfel, pentru cladirea C 1 - Cladirea social administrativa,s-a alocat o suprafata de 2000 ffip, rar pentru cladirea C2 - Fabrica imbuteliere, s-a alocat o suprafatade 3000 mp. Restul terenului in suprafatade 14.535mp s-a consideratteren excedentarcare poate fi valorificat separat. in fisele ale celor doua cladiri s-au calculate Valorile de capitalizare valori: urmatoarele anexanr.1c si 2c, obtinandu-se V c t : 4 7 1 . 9 0 0l e i lei Y cz:1.154.000 de in suprafata Pentru calculul valorii de piata a terenului excedentar mp s-aaplicat: Abordarea prin piata. 14.535

P a g .l 2 l 1 3

t o" * *" R ap or r-;,;i,,'; :;fr" [:; {;i: ;:: ::,r;


Aceasta abordarecomparasubiectulevaludrii cu prelul altui drept asupraproprietdlii imobiliare, care a fost recent tranzaclionat sau care poatefi disponibil pe piald,, stabilindunitati de comparalieadecvatd. proprietati comparabile(terenurilibere) si analizate Au fost selectate situateinzona sauin zoneconsiderate similare. oferite spretranzactionare, s-a facutin fisa anexa Calcululvalorii de piataa terenuluiexcedentar valoare : nr.3, rezultandurmatoarea
: 1.260.100 lei (rotunjita) Vt...n excedentar

prin imobiliare,obtinutain abordarea Valoareatotala a componentei venit este: f)enumire C1- Cladiresocialadministrativa C2 -Fabricade imbuteliat mp Terenexcedentar, S : 14.535 TOTAL (lei) Valoare

471.900 1.154.000 1.260.100 2.886.000

3. Rezultatele evaluarii.Opinia evaluatorului AvAnd in vedere scopul prezentului Raport de evaluare, caracteristicile proprietatii, rezultatele obtinute prin aplicarea metodelor de evaluare,in opinia evaluatorului, valoareaproprietatiise prin obtine din valoareacomponenteiimobiliare obtinuta prin abordarea mijloacelorfixe. venit la care se adugavaloarea : 3 . 4 6 9 . 7 6 7l e i 0 583.767 V p r o p r : 2 . 8 8 6 . 0 0+ 67 lei V propri etate : 3.469.7

Intocmit, Ing. Liliana Beldeanu

P a g .l 3 l 1 3

I I I I

Anexa la A. Caracteristicitehnice
Suprafataconstruita

Cl - Cladiresocialadministrativa

442,6 mp 842,L4 mp 73O,27mp pafter + etaj f buna

t
I I I

Suprafata construitadesfasurata
Suprafatautila Regiminaltime Stare tehnica

Anulconstructiei Structura
Fundatii

2009
beton
zidarie portanta din caramida

Suprastructura

samburisicenturi din beton armat olansee din betonsi lemn

t t t
I

Inchideri si compaftimentari

Inchideri acoperis
Compartimentari

zidarieportanta din caramida sarpantasi astereala din lemn


zidarie portanta din caramida

Finisaje

pardose/i
vopsttoflt placaje tamplarie

Instalatii

racorduri incalzire sistem ventilatie

energie electrica, apa, canaizare, gaze

t
I I I I I

Amenajari exterioare

imprejmuire
pavaje

da platforme betonate da

iluminat exterior

B. Uzurafizica
Element Pondere uzura element
60o/o 2Oo/o 8o/o 72o/o

uzura partiala cladire


5o/o
Oo/o

Structura
Anvelopa Finisaie
fnsblatii

3o/o Oo/o
Oo/o Oo/o

Oo/o
Oo/o

TOTAL

3o/o

t
I

costuluide inlocuirenet Anexa 1b Oeterminarea


l e r - C t a d i r es o c i a l a d m i n i s t r a t i v a seva utilizaCatalogul de reconstructie costului determinarea Pentru
CLADIRIREZIDENTIALE

I
,, r

:--.'.,r2009-=

. , editatde IROVAL

(Ac) = afataconstruita (Acd)= desfasurata pentru: unitare valoride inlocuire urmatoarele S-aupreluat

Denumire
FSUBTOT SZIDCAR3OPS BZIDCAR3M INVTL Cost cu obiectul de similitudine corectii lei

costunitar suorafatacostelement 376.210.00 850,00 442,60 325.001,18 734.30 442,60


354,50 442.64 340,40 300.30 156.901,70

r02.222,12 960.33s,0C

Vc = corectata Valoare

960.335

lculul deprecierii totale D = Gu + Df (l-Gu) + De (l-Gu) Ca fizica de uzura 6u= gradul unde: -Structura de rezistenta -Inchideri si compaftimentari -Finisaje -Instalatii functionala Df = deprecierea economica De= deorecierea

Gu
Df De Deorecierea totalaD =

3o/o 1Oo/o

15o/o
27o/o

astfel: net se determina Costulde reconstructie lei, EUR IEUR= 4,5378lei

t
I

t
I
I

Anexa lc - Valoare de randament

Cl - Cladire social administrativa

t t
i:

A. CALCUL VENITURI

simbor Su
Ch GO VBA

rormura

u/M mp EU/mp
o/o

val

Suprafata utila Chiria medie lunara Gradul de ocupare Venitulbrut anual

730,27 2,00
14.ggg

B5o/o

SuxChixGOx12

EU

t t t t
t

B.CALCUL CHELTUIELI
Valoare de inlocuire Impozit
Vra

Asigurare
Reparatii Cheltuieli administrare
Total CHELTUIELI ANUALE

Im As
Rep Cad

ch

EU 1,50/ox Vra EU 0,07o/o x Vra EU 2olox VBA EU 1% x VBA EU Im+As+Rep+Cad EU

154.00 2.310 108 298 745

3.46r

C. CALCUL VALOARECLADIRE
Venit netanual Rata de capitalizare
VNA VBA- Ch VNA/c

t t t
I

EU
o/o

Lr.437
Llo/o

VALOARECLADIRE
Curs Leu/EU

c Vcla curs
Vcla

EU
lei/EU lei

704.000
4,5378

VALOARECLADIRE

47l.goo

t
I I

t
!
Anexa 2a
A.

C2 - Fabrica de imbuteliat
Hala Birouri
399,5
385111

T T

racteristici tehnice
535,13 5L2r2g 135,63 L27,18

t
t
I T T
I

Su Suprafata construita(mp) Suprafatautila (mp) Su Regiminaltime Re Staretehnica st An Anul constructiei

P+1 foafte buna 2008


beton

st Structura

Fundatii

Suprastructura

cadrecu stalpisigrinzi metalice- hala;stalpi, grinzi,si plansee betonarmat - birouri


oane metalice olanseedin beton

fn fnchideri si co compartimentari

Inchideri

oanouri izolante, tabla si spuma poliuretan, pereti cortina cu geam termopan

acoperis
Compaftimentari oardoseli vopsitorii olacaje tamplarie

oanouri izolante , tablasi spumapoliuretan


zidarie de caramida,pereti drn sips-carton sape epoxidice,sape din moftar, qresie antiderapanta.covor pVC. lavabile faianta, tavane false

Fit Finisaje

I
:
I

I
fn Instalatii

aluminiucu geamtermopan
energieelectrica,apa, gaze centrale termica proprie caldura apa calda, centrala apa calda, boilen calorifereAl
uct

racorduri
incalzire sistem ventrlatre

fr t t
l

Amenajari An exterioare ex

imprejmuire

da

alei si drumuri betonate uo iluminat exterior da

B. Uzura
Element Structura
Anvelopa Finisaie

Pondere

uzura element
5Oo/o

uzura paftiala cladire


2o/o 2o/o 2o/o 2o/o 7'Oo/o O,4o/o

t
:

22o/o
8o/o

Instalatii
TOTAL

o,20/o
0,40/o 2o/o

20o/o

t
I

I
!

I I
!

costuluide inlocuirenet Determinarea


=; ur, ,ir_=201p

si comerciale industriale, Cladiri costuride inlocuire de reconstructie"Costuri . , editatde IROVAL sPeciale - ; - constructii .-:.,: aqricole r':-: ' ._ ,i

seva utilizaCatalogul Oereconstructie costutui determinarea Pentru

Hala (Acd; = construita Suprafata pentru: -au preluat unitare valoride inlocuire urmatoarele )enumire 3ESPZN2D14 FIEPZN2D

Birouri

t
T T I I I I

^ost (lei/mo)

ELEPZN2D SEPZN2D
IEPZN2D Cost unitar lei/mp lei

7622.7 3CLBTIPB r30,2FICLBTIPB 26.9 IECLBTIPB t5.2 ISCLBTIPB 25,9 1.820.90 727.450

cost(lei/mp) 883,7 141,5

r07.7

r32
L.264,30 L7L.477

Cost

cu obiectul de similitudine corectii

o
o

Vc = corectata Valoare D = Gu + Df (l-Gu) + De (l-Gu) Calcululdeprecieriitota flzica de uzura 6u= gradul unde:

a98.927 lei

t I

-Structura de rezistenta -Inchideri si comPaftimentari -Finisaje -Instalatii

functionala Df = deprecierea economica De= deorecierea

Gu
Df De totala D = Deorecierea

t
I

2o/o t0o/o 10o/o 22o/o

astfel: net se determina Costulde reconstructie lei, EUR IEUR= 4,5378lei

t
l

Anexa 2c -Yaloare de randament

C2 - Fabrica de imbuteliat

,rr

5uprarata uttta Chiria medie lunara Gradul de ocupare Venitul brut anual

val

Su

mp
EU/mp
o/o

ch
GO VBA
SuxChixGOx12

5r2,29
6

B5o/o

EU

31.352

B.CALCUL CHELTUIELI
vdtoare oe Intocutre

Impozit Asigurare Reparatii Cheltuiel i adm inistrare Total CHELTUIELI ANUALE

Vra Im

1,50/ox Vra

As
Rep Cad

0,07o/o x Vra
2o/o xVBA 1olo x VBA

ch

Im+As+Rep+Cad

EU EU EU EU EU EU

155.30 2.330 109


627 3L4

3.379

C. CALCUL VALOARECLADIRE
ventrnet anual VNA

Bqlqdecapitalizare
Curs Leu/EU

VBA- Ch

EU
o/o

27.973
LIo/o

UALOARE CLADIRE

Vcla VNA/c
curs

EU
lei/EU lei

254.303
4,5378

VALOARECLADIRE

Vcla

7.754,000

ANEXA3
de comparatie Element rret de vanzate(EUR/mp) Terende evaluat

teren excedentar Comparatie


parabi le com Proprietati
1 8 Integral La piata lntegral

2
4 Integral

10
Integral
U.UL

transmis Drept de proprietate


Corectie de finantare Conditii Corectie de vanzare Conditii Corectie Pret corectal C o n d i t i i do ei a t a

0,00
La oiata

0,00
La piata

La piata

0,00
Oferta

0,00
Oferta
-u,b

0.0c
Oferta -1,5 8,5

-1,2
6,8

08,2012 Corectie
Pret corectal

08,2012 0,0
6,8 similara

3,4 08.2012 0,0 3,4


inferioara
'1 f

08.2012

0.c
8,5

Localizare Corectie Pret corectal (mp) Suprafata

intrare

similara
nr

0,c
14.535
6.8 1463

4,4

8,{

Corectie
Pret corecta latime(m) FrontstradalCorectie Pret corectal Utilitati aprox75m

0,0
6,8

2960 0,0
4.4

1200 0,0 8,5


4C

38
F4

10
8,9

pe teren

11.9 adiacent

13.3
adiacen z,u 15,3 adiacent

4.t 13.3
adiacenl

Corectie
Pret corectal Potential exploatare acvifer Corectie Pret corectal 3orectienetatotala pe teren

2.0 13,9
adiacent

2.0

1s ,3
adiacenl

'17,3
o?

J,C

3,8
19,1 15.1

3,8
19.1

9,1 12,1
121o/c

bruta totala Corectie

11,7
147%

16,3
408o/o

Corectii
Conditiide vanzare Pentru corectia aferenta conditiilor de vdnzare, s-a aplicat o reducere d< 15 o/o considerata coeficient de negociere intre pretulde ofertasi pretu de tranzactionare. Pentrucorectiaaferentalocalizarii, Localizare comparabila 2 amplasata intr-c pozitiv locatie considerata inferioara a fostcorectate cu 30o/o. FrontStradal Pentru corectia frontului aferenta stradal s-auanalizat 2s comparabilele 3. Se observa ca pentruo diferenta de suprafata de 30 m, diferente (4,U30)au fosl de pret estede 4,1 EUR. unitara Cu aceasta valoare corectate diferentele dintre subiect si comparabile Utilitati Pentru corectia aferenta existentei utilitatilor s-aucorectat comparabilele pozitiv cu 2 EUR/mp Potential exploatare acvifer Pentru corectiaaferenta existenteipotentialului acviferuluiaflat in subsolul terenului si exploatat in cazul de fata s-a considerat un plusde valoare de aprox25o/o, valoare cu cares-aucorectat comparabilele

Valoare teren =

277.700 1.260.100 lei

cf) $

(o
lf) f.* @

o(E(!

EE-g
SEH
(!

t^

,;

cf) N cf) N

N lr) $

lr) o s ca

cf)

t|t-

c.) s

s
$ c.)

s
s

co
$

(ol (o (o sl (o s q l c ! c.) ' r ) t$l (o

o, s I

c.) lo

cr)

CA ,/i

s
f.-

o,
F-

s
N

s s c.)
N

6l O)

'-

o (o F tr) (0 oi \
C,/) @

to

s s s s s s s o o o
O

;<

s s s s s s s s s s s s s o o o o o o o o o o o

dg oxo
g
r!
t''t

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o s s s s s s s s s s s s s s s s s s s o s s ro o |r) ro c ro |r) ro ro |r) r.c) lr) o o


LO LO LO N

cLo O E(J

jct

o..9
otE
(! ON

lf)

(o
N

9E e.N
:G' :t r!

o o,
c!

o, s lr)- t - _ (o o f.o

@-

> 6(E
o ,jN o=
f.*

(o c\

o)

o @ o ot

N $ @

tf.--

s|t-

o
N

o
|t-

s_
c!

tc\

o)
N
lt-

o.l o
c!

s N s
rit

c.j

co rr) o c.) c"j


F-

(o a? T
F*

nl tr) oq
F-

col o) Nl (o

.ol o
-l o @l

N @_ f.-tF-

t*
f.--

o
@. r N

ro

t-

o,

ql s to

@ cf)

(o (o
t'i

c? c\l
@ cf)

@ tr

t:
ro @ co o.
@

t-

oE
o
(E

o(!

o)

o) -

r.-

(c c
f.-

(o
@ f.-

(c

rf) c.)

@ N

-.

lr) N N

rO N N

rr) |r)
N N N N

-_

lf)l Nl NI

c") o N

c.) o
N

c9

o (g

:l :
N (0co t-

(o o-

(o rf) o-

@ N

c)

@ @ N

6l
o tr)F-

|r)
$ f-N

.E
o
(E

c!
N

o o (o_ s s o
c\ c\
f.f.f.f.-

o o o ,6 r.r.c!

o,
@_

^i (0
ra

O NN

o,
cf)

-9 (E

c\

rO

c! (o

o 6i o

so
c!
N

o ca
@

O)

o
O

-:
rO

rO

ci

(o

o q
f.-

co o

@ f-c.) cf) t-

(o rO_ o o. rf)

o o_ O o oo o F
rO N
N

o, (o

s c.)

o.i
N

n" o s
ro
F

o
#aE |I'r: HC

6'tr

o o
N

o, o o
N

o) o
N

o) o
N

o o

o o

o
O N

o o
N N

o o
N N

o
N

o o

o
F-

N N O)

N N

s
lr)

c!

@ N

(o
N

s o
LO

s
LO

s o lr)

s tr)

N rO N

o r()

N rf) o

o o
N

o
N

o o

o) o o

N N tr)

o
N N

o
N

o o
N

co o
N

s
I

ru

x
II

I I

-l
o
@ c.) f.I

ul

6l o
o o o

o o J
= =
I

@ cf) f'-

c o o o o u o (o o c) .9 o

-)
(E

(u
X o

ol
ni

II
c\i

I I

o
(!
L

o
(!
L

o
rO I
@
L

|r)
I

E E (o
f

.(o
9. q) a
L

E =

$ 0)

o o

q)

E
L

a o
n

sf

E E N o o o
ot

a o o

z o

q) q) F

c) o .9

.N
q)

q)
N q)

o a s

a
tf)

-c o uJ

o o_ E.

.x

(D

o o) 0) E o 'c 6

E
(!

o 'c 6 o

o_ c a .o. c) U) = c) . g c) ' 5 q) o E q) (tr a U' a o o o


lj

I I
cf)
I

.= E =
o _oo a + o o

(o o g

.q) IZ c

.N q)

U) a c

E '-

a a

.E

o o_

+)

E
lf)

-o o (s o

-) o lr) N a c.) () E o o o o
o o oO)

t<l
tFl

E
a

o a o
L

o
g

l-

t-

lU

E o

CO

(o

lt-

O)

(o

t-

INSSE

INSTITUruL NATIONAL DE STATISTICA Bd, Libertatii 16, Bucuresti Sector 5, ROMANfA Fax: +4021 312 4875/_318 1Bs1/iitl'B;i romsrat@insse.ro Diseminare:Tet. 318 1_B7r 3-L7 ?7i;;;;i / 3 1874;datestat@insse.ro B i r o u l d e p r e s a : T e l / F a x , i f g r s o g - O i ' r " , i p . " rr"8 Oinsse.ro

Catre c a r a s p u n sl a s o l i c i t a r e a dvs' din data de 16-8-2012, va c o m u n i c a m I n d i c e l e p r e t u r i l o rd e consum (Ipc): Indicele lunar al preturilor de consum _ Rezultatele cautarii Perioada curenta 2O12- Iulie Perioada de referinta 2 O O 9- O c t o m b r i e 2009 - Noiembrie 2010 - Ianuarie 201O- Februarie 201O- Martie 20lO - Aprilie 2 O 1 O- M a i 20lo Septembrie 2010 - Octombrie 201O- Decembrie 2011 - Februarie 2011- Noiembrie

TOTAL rpc
(o/o)

rpc Marfuri arimentare rpc Marfuri | ur I r rearlmentare nearimentare rpc servicii (vo) p/o)
p/o)

TI4,97 714,27
111 07

770,54 110,10
LV>tZJ

1rg,L7 l17,B6 113,58 113,31 11 2 , 8 8 r rz,zJ It2,o3 108,10

113,61 773,46 11 3 , 3 3

1t7,75 111,50 111,11 110,95 L07,15 706,57 I05,46 1 03 , 85 702,49

1 08 , 99 1 O B ,1 B 10 8 , 7 9 1OB,BB

L73,43 L12,90
!LZt3/

707,84 L07,12 106,86 106,9 5 1 o 2 , 7g

to4,77 L03,o7 100,15 L02,47

r07,79 1 0 6 , 80
l nq A?

102,38

P r o i e c tf i n a n g a t de Uniunea Europeand

inu,ii.ol",'studii, li'f"",'ff ,.,'J:'J;tJ:i::fT?i*'.'?*"j!1 expricativ, cdri esre autoiizatE

@ 1998-2012f nstitutul Nalionalde Statistici Reproducere ca ontinutu.r i stui*oriil, ,t",grar iu ce p a r l i a ri,n f o r m Eo r i g i n a r E sau. m o d i f i c a t Sp ' r e c u ms i sau i"tt-t" t[t"'' ce regEsi;e ; t 9 9 a r e a s'uu p r i n o r i c em i j r o a c e i . . n r , . n i t u r e as u b o r i c ef o r m E s i s i n t i n t e r z i s "f r r a ; ; ' t " ; . u r u u r . i i r ; u r n r l i i u t r L i N a t i o n ad r e s t a t i s t i c b ."

T
I
I nupr,/Zra",rstici.insse,rolshop/ipc-printerjsp

S-ar putea să vă placă și