Sunteți pe pagina 1din 16

Regulament Gimnastic[ Artistic[

Regulile oficiale Special Olympics trebuie sE guvernezetoate competilile de gimnastici Special Olympics. Ca program international de sport, Special Olympics a creat aceste reguli avdnd la bazd regulamentul Federatiei Internationale de Gimnasticd (FIG) gi regulamentul National Governing Body (NGB). Regulile FIG se vor aplica except6nd situatiile c6nd acestea sunt in conflict cu regulile prevdzute in Regulamentul Oficial Special Olympics. in asemene a cazttlir se aplicd Regulamentul Oficial Special Olympics.

@
i

Un sportiv cu sindrom l)own care a fost diagnosticat cu afectiunea "instabilitate atlanto-axiali" nu poate participa Ia competitiile de

GIMNASTICA ARTISTICA
SECTIT]I\IEA A _ COMPETITII OFICIALE

1. Competitiile mixte ( Doar nivelul A)


regionale/na{ionale) Probe: a. Sdrituri b. B6rna lati (banca de gimnasticd) c. Sol d. Acrobaticd

(Nivelul A poate fi aplicat doar in competitii

locale,

e. Bar[

(bara

joasi)

f.

Individual compus (combinalia celor cinci probe)


unu, doi, trei qi patru)

2. Competitiile masculine (Nivelul a. Sol b. Cal cu manere c. Inele d. Sdrituri e. Paralele

f.

Bari fixd
i

g. Individual compus (combinafia celor sase probe)

3. Competifiile feminine (Nivelul unu, doi,treirqt@;, a. Serituri b. Paralele inegale c. Barna d. Sol e. Individual compus ( o combinatie a celor patru probe)

4. Gimnagtii gi gimnastele pot concura la toate probele oferite tn cadrul aceluiaqi nivel (la individual compus) sau se pot inscrie ca la una,
dou[ sau mai multe probe, dar nu la toate.

este urmitoarea: 5ol, cal cu m6nere, inele, s6rituri, paralele, bard fix6. Indiferent cu ce aparat incepe sportivul se respecti aceasti ordine pentru urmdtoarele rota{ii de aparate. b. in competi{iile feminine, ordinea intrecerilor este urmdtoarea: Sdrituri, paralele inegale, bamd qi sol. Sportivele pot incepe competi{ia la unul din cele 4 aparate programate gi o vor continua prin rotalie, respectdnd ordinea men{ionat6.

5. Or$iaea intrecerilor in cadrul competiliei a. In competi{iile masculine, ordinea inhecerilor

SECTIIIhIEA B - I]iviziunea pe grupe valorice/ Regulile competifiei 1. Trebuie realintd.impddirea pe grupe de vfrrsti. 8 - 11 ani; 12 - 15 ani; 16 - 21 ani; 22 - 29 ani; 30 - + 30.

2. Competiliile se desfrgoar{ pe cinci nivele: a. Nivelul A ( Exerci{ii impuse pentru gimnagtii cu dizabilit6li b. c. d. e.
motorii) Nivelul I ( Exercilii impuse -pentru NCgpAfORI) Nivelul II @xercilii impuse -pentru nivel intermediar) Nivelul III (Exercilii impuse -pentru AVANSATI) Nivelul IV @xerci(ii liber alese - op{ionale)

3. Pentru toate nivelele:

1. Antrenorii vor stabili la ce nivel al competitiei igi vor inscrie sportivii. Sportivii trebuie sE fie capabili sd execute in sigutan{i
toate cerinfele tehnice ale acelui nivel. 2. La intrecerea pentru individual compus, sportivii

toate probele
.,

la acelasi nivel de dificultate. (in competiliile

vof concura la

pafionale gi interna{ionale)

J.

pu{ine probe decdt cele prezente la intrecerea pentru individtral compus, poate concura la doua nivele de dificultate diferite, dar diferen(a dintre acestea s5 fie de un singur nivel. La competitiile internationale, sportiyul va concura la toate probele la acelasi nivel de dificultate. 4. Gimnastele inscrise la gimnastici artisticE nu au voie sd concureze, in cadrul aceleiagi competi(ii qi la intrecerea de gimnastic6 ritmicd. 5. Versiunea oficial[ a acestui regulament este consideratE textul scris. Materialele vizuale, broqurile sau casetele video sunt doar suplimentare. DacE se constati diferenfe intre materialul scris gi cel vintal, atunci vor fi urmate prevederile textului.

In cadrul competi{iilor pe nivele, un gimnast specializat la rnai

4.

Modificirile f?icute pentru sportivii cu probleme vizuale a. Pentru a-l ajuta pe sportiv, sunt permise pentru toate nivelurile
competitiei urmatoarele tipuri de asisten{6: 1) Stimuli auditivi cum ar fi bltutul din palme pot fi folosili pentru toate probele. 2) Poate fi folosit[ muzica, oriunde in afEr5 saltelei astfel inc6t sE fie aru1i]fr de sportiv, iar antrenorul poate plimba aparatul generator de muzica in jurul saltelei. (exerciliul la sol). 3) La sdrituri, gimnastul poate alege si nu-qi ia elan de alergare, sd faca un pas, doi sau sd sard direct de pe platformE. 4) Antrenorii tebuie s6-i informeze pe arbitrii de problemele vizuale ale sportivului inainte de inceperea competiliei qi debutul fiecirui aparat in Parte.

5.

Modificirile fbcute pentru sportivii cu probleme de auz a. La exercitiile feminine la sol, antrenorul ii poate semnaliza

b.

sportivei c6nd sd inceap5. Antrenorii febuie s6-i informeze pe arbitrii de problemele de auz ale sportivului inainte de inceperea competiliei qi debutul fiecdrui aparat in parte.

6.

Modificirile flcute pentru sportivii care folosesc cffrje sau baston a. La exerciliile la sol, antrenorii pot inta pe suprafa{a saltelei pentru
a lua de la sportivi cdrjele sau alte echipamente ajutatoare.

SECTTT]IYEA C _ ECHIPAMENTTIL

1. Costumafia

a. Gimna;tii trebuie sd poarte maieuri gi pantaloni lungi sau scudi de gimnasticS, in functie de proba la care concureazi. Tricoul poate inlocui maieul. Sportivii pot concura in ciorapi, pantofi de sport
sau in picioarele goale.

b.

Gimnastele vor purta un costum de gimnastici cu mdneci lungi qi picioarele goale, put6nd concura gi in papuci de gimnasticd. Colanli de culoarea piciorului fue laba piciorului pot fi folosili, dar nu sunt recomanda{i. Costum de gimnastici flrd maneci poate fi folosit in caztil in care temperatum este foarte ridicat5. La gimnastic6 ritnicd se poate folosi un costum intreg. Este interzis portul bijuterilor cu exceplia cerceilor mici (lipiti).

2. Echipamentul gimnastelor gi gimnagtilor a. In general, pot fi consultate prevederile regulamentului FIG despre echipament qi suprafala de disputare a probelor. Modificdrile existente au fost frcute pentru a adapta cerinlele de mlrime gi
tehnica de execulie nevoilor sportivilor Special Olympics.

1) Se pot folosi in plus saltele pentru siguran{a sportivilor

pentru acomodarea sportivilor mici, fErI lucru este prevlzut in cerinlele speciale ale fiec5rei probe. 2) Gimnaqtii se pot folosi de o anumitd.platformd pentru a ajunge la unele dintre aparate, dar imediat dupl ce sportivul s-a urcat pe aparat, aceasta platformi este in16turat5.

sau penalizare doar dacd acest

b.

Suprafala pentru exercifiile la sol pot

fi

sau nu, elasticd.

c. La s6rituri, pentru nivelul A qi nivelul I nu se folosesc caii sau


masa de d. Pentru

slrituri.

sirituri poate fi folositd orice trembulind standard; nu existE o m5rime sau o inallime impusfl. Pentu s5riturile realizate prin

rdsturnare la nivelul 4 op(ional, trebuie folosit un sistemde prindere fixare a aparatului peste care se realizeazd sEritura.
e.

inil[imea paralelelor inegale, a paralelelor sau a barei fixe poate fi scurtat6 la in6llimea sportivului. Acolo unde indllimea nu poate fi suficient micgorat6 se pot folosi saltele suplimentare pentru a indl{a
solul.

f.

B0rn5 1) Bdrna penfu nivelul A are o l5time de 12.25 cm gi nu mai mult de 10 cm inillime de la sol. Bdrna poate fi acoperitd cu material textil sau velur. 2) La nivelul I qi II se foloseste o b0rni lati de 10 cm cu lungimea de 4.88 m. B6rna se gisegte la o inaltime de 30 cm. de la sol gi 10 cm. de Ia saltele.

3) La nivelul

se foloseste o bflrni cu lilimea de 10 ch, lungimea de 4.88 m. in6llimea ei poate varia de la 88cm la
1.2m.

III

SECTTUNEA D 1. Rezumat

- VrASUnr DE SrcURAt[TA

a. Pornind de la filosofia Special Olympics care considerd cd sportivul

este cel mai important, siguranfa sportivilor este principala


preocupare a celor care stabilesc regulile sportive. Stabilirea unui ghid internafional pentru exerciliile impuse qi liber alese pentru

Special Olympics trebuie sd asigure gimnaqtilor propiria lor evolufie spre progres gi pregitire in tehnica gimnasticii. Acesta vor reduce riscul unor accident6ri. Gimnaqtii care realizeazi cu siguran[E cerin]ele tehnice ale unui nivel vor concura la acel nivel de dif,rcultate. Competitiile care conlin exercilii optionale au fost rezervate doar sportivilor cu nivel avansat de pregdtire.

b. tnvelarea, propriile progrese, preg[tirea tehnic6 qi tehnica corecti sunt responsabilitatea antrenorilor voluntari de gimnastic[. Special Olympics sustine acele programe in cadrul carora anfienorii folosesc cele mai potrivite tehnici de dezvoltare a abilitatilor sportive. De altfel marea majoritate a anhenorilor incep sd antreneze avdnd o experienlE minim6. Ei ar trebui sd inceapd cu exerciliile specifice nivelului I. Exercitiile specifice nivelelor mai avansate trebuie invatate de cdtre antrenori care au in spate o experien{5 de cel putin doi ani ca 9i antrenori efectivi. Este recomandabil ca antrenorii care ii instruiesc pe copii, inv5{and exercitii specifice nivelului IV sE aiba o pregatire suplimentard tn
domeniul gimnasticii.

2.Poziha Special Olympics fafi de misurile de siguranfi a. Indiferent c6te m6suri de siguran{5 au fost luate, antrenorii nu au voie s6-i determine sau s6-i iincurajeze pe sportivi sI desfasoare probe care le depisesc abilitatile sau s6-i instruiascl pe sportivi in domenii in care antrenorii nu au preg6tirea necesari. Special Olympics recomandd ca fiecare profesor si fie certificat in acord cu cerintele Federatiei Romane de Gimnastici. Special Olympics
susfine urmatoarea afirmalie : "Cu toate ci siguranla sportivului este responsabilitatea principald a tuturor, antrenorul poartai cea mai mare parte a acestei

responsabilitiiti, asigura&rdu-se ci ceilalti pErinli, doctori, sportivi - iqi fac qi ei datoria. Prevenirea qi remedierea sunt responsabilitatile majore intr-un climat in care intervin mai multi factori: mediul, progresia, procesul de dezvoltare al abilitatilor sportive gi pregatirea fizicd a sportivilor. Acestea sunt zonele pentru care antrenorul iqi asum6 cea mai mare parte a responsabilitatii. Nu este suficient sI avertizezi qi si infonnezi; trebuie sd fie constient de riscurile pe care orice activitate in

c.

gimnasticd le implica. Antrenorii trebuie sd stea sub inele, sub bara fixd sau sub barele inegale, fiind de fa{a atunci cand sportivii evolueazd la proba la care sunt inscrisi. Daci antrenorul nu este de fatd atunci c6nd sportivul evolueaz6 la aparat se ajunqe la urmatoarele consecinte: 1) Gimnastii nu vor fi jurizati atdta timp cdnd antenorul nu este de fat6. 2) Arbitrul il va chema pe antrenor sd fie de fat6. Va fi acordat6 o penalizare de 0.3 pentru cazuri de indisciplinE. 3) Dacd antrenorul se va intoarce la locul din care trebuie si asigure evoMa sportivului- arbitul va juriza evolutia 'sportivului din acel moment. f5rd a lua in considerare evolutia anterioara a gimnastului si penalizandu-l pentru plrtile exercitiului care au fost considerate omise.

4) Daci simnastul

5)

dore$te sd reia exercitiul el are acest drept. DacE sportivul pdr6seste aparatul sau dacd antrenorul il atinge pe sportiv. atunci cdnd acesta se preqateste si reia exercitiul. atunci gimnastul va fi penalizat cu 0.5 puncte plus 0.2 puncte datoritii int6rzierii inceperii exercifiului. DacE antrenorul nu se intoarce la locul din care sE poatE gimnastul urm6ri evolutia sportivului. incheie

exerciliul la aparat. atunci acesta din urma va obtine


puncte.

iar

isi

c. Din motive de sigurantd" pe durata efectu[rii sdriturilor $i


exercitiilor de la paralele antrenorul tebuie

a sE fie prezent la aparat.

SECTIUNEA E - ARBITRAREA/ ACORDANTI PUNCTELOR

1. Arbitrarea

a.

Se folosesc de la doi pen5 la 6 arbitrii pentru fiecare aparat. Cdnd se folosesc intre patru qi qase arbifiii, atunci punctajul cel mai mic qi cel mai mare sunt eliminate, iar din notele rlmase se va calcula media care va reprezenta punctajul final. Arbitrii vor sta in jurul saltelei pe care se va desfasura exerciliul gi nu au voie sd se consulte tntre ei doar dacd li se cere sd fac6 acest lucru de catre arbitrul principal. (Daci punctele nu sunt clasificate corect atunci arbitrii sunt consulta(i) Media obtinuti in final va fi afiqati.

b. Arbitrii nu au voie sE vorbeasci cu antrenorii despre exercitiile


gimnastilor odati cu inceperea competiliei.

c.

Cind vor fi arbitrate exercitiile impuse nu se vor folosi brigdzile A si B. Arbitrii hebuie sd arbitreze intregul exercitiu si si ajungd la uniezultat final ce trebuie s5 cuprind6 in apreciere totul. Diferentele limiti posibile inhe notele arbitrilor penru exercitiile impuse sunt urm6toarele: intre 9.50 - 10 ... ..0.1 p. intre 9.45 - 9.00. .......0.2 p. intre 7.55-8.95. .........0.3 p. intre 0.00 - 7.50. .........0.5 p.

neutre vor fi scazute din punctajul final. De exemplu: 1 ) Costumatie inade cvati -0.1 pentru fiecare exercitiu 2) Echipament nepotrivit gi folosirea unor -0.5 pentru mijloace auxiliare. Antrenorii pot fiecare exercitiu depune cereri pentru anumite cazuri speciale. 3) Indisciplina sau lipsa de sportivitate -0.3 pentru fiecare abatere

d. Penalizarile

4) Neincadrarea corect6 in timpul alocat exercifiului -0.1 pentru fiecare abatere -0.2 pentru 5) Neprezentarea in fata arbitrului inainte

sau

dupi exercitiu. Fiecare abatere 6) Neindepartarea platformei sau a dispozitivului de cei care ii ajut[ sE urce la aparat -0.3 pentru fiecare
abatere

7) Asisten!5 ( modificarile SO): a) AsistenJi fizicd b) Asistenl6 verbal[ c) Semnale citre gimnasti
Se pot scidea maxim 4 Puncte.

-0.5 penfu fiecare abatere -0.3 pentru fiecare abatere -0.2 pentu fiecare abatere

8) Neanceperea exerci{ilui dupd 30" de le semnalul arbirului

9)

de fiecare datil0.2P. Nepurtarea numirului de concurs - de fiecare dat[ 0-2 p.

) Proteste
Pot exista proteste generale dar nu cu privire la problemele de arbitraj. Organizatorii competi{iei trebuie sd prezinte o listi cu aceste aspecte.
3.

Acordirea punctelor

a. Rezultaturile ob{inute in urma calculSrii mediei sunt trimise la tabela de marcaj unde sunt trecute gi comparate cu rezultatele oblinute de alli gimnaqti in cadrul aceleiaqi probe, de la acelaqi
nivel, aceeaqi vdrst6 gi aceleagi abilitati.(Vezi diviziunea).
4.

Arbitrarea exercitiilor artistice impuse a. Arbitii pot acorda maxim 10 puncte pentru un exercitiu impus. Punctajul este trecut individual in foile de evaluare ale fiecdre probe. La anumite exercitii se pot oferi ca bonus 0.5 puncte, dar
sportivii tot nu vor putea obline mai mult de 10 puncte.

b. Valoarea exercitiilor/ elementelor


1) Aceasta este de 9.5 puncte atiltla probele feminine cdt qi la cele masculine. La nivelul A, se ridicd la 10 pr:ncte. 2) Penalizarea pentru omiterea unui element : valoarea elemetului respectiv + 0.5 puncte in minus. (acelagi lucru se va intdmpla chiar dacd sportivul a incercat si-l execute, dar a fost atentionat

3)

de altcineva s6-l realizeze) Penalizarile de execulie se acordi la fiecare element individual. Penalizarile specifice sunt refinute; acestea se adugd penalizirile generale, care sunt:

la

a) gregeli mici : 0.1 includ brafe gi genunchi flexati, picioare depdrtate, pierderea echilibrului, pozitionarea gresit5 a miinii, etc.

b) Greqeli medii

0.2 includ aceleagi gregeli ca la punctul a), dar de o intensitate mai mare. c) Erori mari: 0.3 puncte gi includ indoiri mari sau extreme ale bralelor sau /gi genunchilor, dep6rtarea picioarelor, pierderea echilibrului; d) Erori qi greqeli foarte mari : 0.5 puncte qi includ cdderile qi lipsa echipamentului.

4) Penalizdnle legate de amplitudinea migclrilor se acordd la fiecare element individual folosind ghidul de execufie. Amplitudinea include ordinea migcarilor - c6t de largd sau
comprimati este executarea unui element fa[E de cel realizat
anterior.

5) Penalizarile legate de rim se acord[ la fiecare element individual. Aceste penaliza-'i includ opriri nedorite (0.1) la executarea unei serii de elemente sau lipsa de rim a integului
exerci{iu.

c. Bonus/ Virtuozitate
1) Bonusul pentru aceste exerci(ii impuse este de 0.5 puncte atfit pentru competi{ia feminini c6t qi pentru cea masculinl. (La nivelul A nu se acordd bonus.) 2) Virtuozitate inseamn[ precizie in execu]ia tehnicd excep[ional[ inallime qi/sau amplitudine. 3) In unele cazuri se acordd un bonus specific de 0.5 puncte (de exemplu pentru in[l{imea bdrnei). Sportivul va obline acest bonus, adaugat la bonusul de 0.5 puncte acordat pentru maiestrie. Cu toate acestea, cel mai mare rezultat pe care il poate obline un sportiv este de 10 puncte.
I

d. Un intreg exercitiu

element poate fi schimbd con[inutul exerciliului (la sol).

fi inversat lard a fi penalizat sau un singur inversat fErE a fi penalizat, atAta timp cdt nu se
poate

5. Arbitrarea exercifiilor liber alese (opfionale) in preliminarii si finale pot fi prezentate aceleasi exercitii.
(Arbitrajul gimnagtilor gi gimnastelor a fost simplificat la un singur format pentru toti, datoritl faptului ca antrenorii SO pregdtesc at6t sportivi birbafi cdt qi femei, dar qi datoriti regulamentului FIG care continui sE devinl din ce in ce mai dificil.) a. In evaluarea fiecflrui exerciliu optional arbihii acordi puncte pentu dificultate, execu{ie lprezenfare, combina}ii gi bonus-uri. Marimul de puncte care poate fi acordat gimnastului este de 10 gi acest rezultat este obtinut dac6, in opinia arbitrului exerci(iul a fost executat la nivelul murim de dificultate qi fEri vreo greseali.
Punctajul de 10 este fragmentat astfel:

Brigada A tp. Dificultatea elementelor 1.p. Combinafii/cerinle specifi ce 0.5 p. Bonus/ valori aditionale 2.5 pSubtotal Brigada B Execulie/prezentare/ performanfi 7 .5 p. 10.00 p. Total Not6: in multe cazuri aceeaqi arbitrii sunt gi arbitii A gi arbitii B
1) Dificultatea elementelor/

pirfile

de valoare

Poate fi acordat pentru dificultate, penfu structurile tehnice executate maximum 1 punct. Dificultatea nu consti doar in prezentarea unui element, ci qi in maniera in care este executat qi combinat in cadrul exerciliului. Dificultnlile sunt clasificate fiecare dupd valoare in elemente sau combinatii A,B.C. sau mai mult. Tabloul complet a dificu[61ilor poate fi gisit in Codul de Punctaj FIG. Un exerciliu care este prea simplu ca sE aibd elemente de dificultate qi care a fost executat bine poate primi o not6 bund (9.0) Elementele A au valoarea 0.1 p. Elementele B au valoarea 0.3 p. Elementele C au valoarea 0.5 p. Regulile FIG cu privire la repetitii, la balansurile intermediare nu se aplicd la Special Olympics. Acestea pot fi folosite ca elemente.
2) Combinatii/ Cerinp specifice (1 p.)

Poate

fi

acordat un murim de

sonsiderare cerintele specifice pentru fiecare aparat. (vezi cerintele specifice aparatului). Pentru fiecare cerinti se acordd cdte 0.2 p.Marimum de puncte ce pot fi acordate trebuie sd fie un punct. Cerinfe pentru exercifiile masculine SR Mobilitate, echilibru, forfio Elemente pe un picior Menfineri 2 sec. Sirituri gi intoarceri Cercuri duble Elemente in Elemente inainte Cu fafa spre cel putrn sprijin Elemente inapoi 2 direcfii Forfi Elemente in lateral Folosirea celor 3 pnrfi Balans ale calului Coborflre

in urma evaludrii combinatiilor structurilor tehnice luand in


punct

r.X

PH

PB Menfinere (i) 2 sec. cu o mflnI sau cu doul mflini

IIB
Realizarea unei reapuciri

intoarceri

Elemente de balans deasupra barelor Elemente de balans sub bare Fa{a Ia fiecare capit de bare

Balans lung in atiirnat Element aproape de bari

Coborire

Cerinfe pentru exercifiile feminine BB FX tntoarceri Elemente acrobatice Slrituri Elemente de dans Elemente joase Element(e) iainte gi inalte Element(e) inapoi combinafie acroMobilitate, echilibru
Dans

UB Schimbarea barelor

intoarceri
Elemente inainte/

inapoi

Coborffre Coborflre

Noti Nu este impus un anumit nivel

de dificultate gi nici nu este impusd ordinea execu{iei cerinlelor. Cerinlele pot fi tndeplinte in intregime cu elemente simple chiar dacd acestea nu au valoare, qi nu sunt trecute in Codul de Punctaj FIG, cum ar fi rostogolirea inainte, cercuri cu un picior, etc.

adiugatii (0.5) Fiecare gimnast poate avea oportunitatea


3. Bonus/valoare

primeascd bonificalie pdn6 la marimum 0.5 p. Bonificafia intreagi poate fi datil dacd gimnastul: nu a pierdut mai mult de 0.5 p. din cele 7.5 acordate pentru execufie sau dacE exerciliul Lre o dificultate mai mare de un punct. 4. Execufie /prezentare /per{'ormanfl (7.5 p.) Fiecare gimnast va incepe execu{ia exerciliului cu 7.5 puncte privind calitatea prezentirii acestuia (a execulei tehnice, $i a paziliei corpului). Gimnagtii vor pierde zecimi de punct, pentru fiecare greqeali conform regulilor de executie - FIG.

s5

Notd. Dacd gimnastul execut5 oricare 3 elemente consecutive din exercifiul impus in exercifiul liber ales el va fi penalizat cu
1.00 p.

b. Sirituri

1.

Sdriturile liber alese'[l] vor


celelalte aparate.

fi

arbitrate diferit fa\a

de

2. 3.
tltl

Gimnaqtii

pot folosi calul aqezat transversal sau


3 incercEri in
toate

longitudinal sau masa de s5rituri. Gimnastele pot folosi


calul transversal sau masa de sdrituri. Gimnagtilor le sunt alocate l, 2, sau competiliile dupl cum urmeazS:

opqionale

10

I. II. m.

ai voie o oprire dac6 gimnastul, in urma elanului nu atinge trambulina sau calul lmasa;

4.

O sdriturd peste caUmasd; O a doua siritur[ peste callmasd care poate sd fie aceeaqi s5ritur6 ca prima sau altd s5ritur6 diferitI. Conteazd cea mai bun6 slriturd.

5. 6.

Gimnastul nu trebuie si foloseasci in cadrul exerciliilor libere nici o sdriturl impus6. Aprecierea execufiei sdriturilor este aceeaqi ca in Codul
FIG.

Valoarea notei de plecare a fiec5rei s5rituri este prevez.ta in Codul de Punctaj FIG. Dacd se executE o siritrurd care nu este prev5zut5 in Cod ea tebuie prezentati arbitrior pentru a putea fi evaluatS. Seriture cu grupare la orizontald - 7.00 p. Sdriturd depirtati la orizontall - 7.00 p. Sdrihrre cu grupare cu sprijin plutitor -7.50 p. Sdritur6 dep[rtati cu sprijin plutitor -7.50 p.

NIYELUL A - EXERCITII IMPUSE

PROBE

I I
I
I

SARITT]RI
BARA TIXA
AY

BARNA

T ACROBATICA

SOL

Notii. Nivelul A nu este un nivel preliminar pentru Nivelul 1. El este creeat special pentru persoane care nu se pot deplasa sau care au un nivel funcfional sclzut qi care sunt mult pnea ayansate fap de programut MATP gi care nicioadatil nu pot fi gimnagti de nivel 1. Mutti pot avea nevoie de manualul de asistenll pentru a antrena qi executa aceste exercifii.
11

NrvELrrL A rENTRU BARBATI

$i

Valoare

- sAnrrunr Descrierea tehnici


FEMEr

Stend la cativa pasi de platformd:

2.0 2.0 2.0 2.0 ,)-0


Valoare 10.0
Poate

1. Stend

in aten{ie la cdliva paqi de trambulin6:

2. Mers sau alergare spre trambulin62t2l : 3. B[taie pe trambulind cu picioarele apropiate: 4. Sdriture dreapt5. 5. Atenzare pe saltea.

acceptatd trarnbulina pentru juniori. Aceastl sErihri este repetatd de doud ori. Este dintre cele dou6 incercan. cea mai bun6 notd obti

fi

luati in considerare

Deplasare spre trambulini

2121

Trambulina pentru juniori este acceptabil[;

t2

NTVELT]L A PENTRU BARBATI

Si

FEMEI _EXERCITII]L LA BARA FIXA

Descrierea tehnici Atdrnat aqezat pe scaunul cu rotile pe saltele in[llate sau capacul ldzii de gimnasticd cu picioarele apropiate indoite pe talpd sprijinit sub
bar6.

Valoare

1.0

1. Prinderea barei de

jos apucat;

2.0 z.lndoirea genunchilor tn atfumat aqezat gruPat; 3. Intinderea picioarelor in atilmat a ezat echer; 2.0 4. Depdrtarea picioarelor in atdrnat echer depdrtat; 1.0 5. Apropierea picioarelor qi cobordrea talpilor pe

1.0

sol;

2.0 6. Tracliune in brafe cu blrbia sus, peste bard 1.0 7. Pdrisirea barei qi ridicarea bra{elor lateral-sus. 10.00 Valoarea totali

NIVELUL A BARA FlxA


Element
Prinderea barei de ios apucat; lndoirea genunch1lo_rj1 flmat ?ge1?1 liosa qrupdii

Penalizare I Valoare
1.00

grgp{i_

pind la 0.5
pana ta t.OO

2.00
1.00
2.OO

Atimat asezat echer


Atdmat echer departat lipsa depdrtdrii Apropierea picioarelor indoirea lor si coborAre_a tilpilor pe sol Tractiune in brate bdrbia nu este peste bard
Nota

1.00

2.00

p6nd la 1.50
10

finali

Pe na

liziri

ne

utre

pe

ntru inbrue ntia a ntrenorilor

Penalizare maximl de 4. puncte

AsistenE fizici Asistenp verbald

0.5 de fiecare datd 0.3 de fiecare datd Semne 0.2 de fiecare datd Toate celelealte penaliziri neutre din CP-FIG

13

NTYELI]L A PENTRU BARBATI $I FEMEI

- E)MRCITIT]L LA BARNA

Yaloare
i

l)escrierea tehnici

Stend ffansversal la capatul bflrnei. 1. Pas pe capitul bdrnei: 2.0 2.0 2. Mers echilibru

in

pene

la cenful

b-6drei:

2.0
2.0 2.0

3. Echilibru pe un picior (pozitionarea


piciorului liber qi bratelor este optional6):

4. Mers in echilibru pene la

capatul

Valoarea

10lf-

b6rnei: 5. SfuiturA dreaptd qi aterizare in st6nd, pe saltea.

NotS: La acest nivel, b6ma are o l[fime de 15 cm gi nu este mai sus de 10 cm. de saltele;

NIVELUL
Element

A.

BARNA
Penalizarc I Valoare
2.00

Pas pe capatul b6mei Mers in echilibru @na la centrul bdmei


lipsa continuitdtii

2.N
0.3
2.00

Echilibru pe un picior echibru men[inut 1" nementinere Mers ln echilibru pdna la capatul bAmei
lipsa continuitdtii

0.5
1

2.00 0.3
2.OA

Saritura dreapta si aterizare lipsa ind$imii lipsa intindeii Nota finald

odnd la 0.5 pAnd la 0.5


10

L4

NrvELuL A pENTRU BARBATI

Valoare 2.0 1. Pozilia de inceput a exerciliului 2.0 2.0 2.0 2.0

FEMEI - EXERCITIUL LA SOL l)escrierea exercifiului


ei

(optionalS) 2. Realizarea unei rostogoliri laterale cu corpul intins 3. echilibru (optional - superman) 4. Locomotie (oPtional - a fugi) 5. Pozi{ia final5 a exercitiului

Valoarea 10.0 Notd: Exercitiul la sol se poate desfEgrna pe mai multe saltele sau pe o supafa{[ specific[ probei. Antrenorul il poate ajuta pe sportiv si se ridice din scunul cu rotile, s[-i inllture cdqa sau s5-l ajute si revind in scaunul cu rotile gi si se sprijine in cdrje dupa incheierea exerciliului, ftri ca sportivul s[ fie penalizat. Mttzicapoate fi folositd op{ional. Nota: Acest exercitiq cu excep{ia posturii de inceput gi de final, poate fi realizat in orice ordine qi in orice directie.

Element
Pozitia de inceput
Rostogolire lateralS cu corpul Tntins lipsa intindeii
ro st og of ite
nt

Penalizarc
pana U 0.5

Valoarc
2.OC

2.00 0.5
2. 0c

ec

oit

rolat d

Echilibru "Superman"

echibru menlinut 1"


nementinere Miscare locomotorie Pozitie finali Nota final5

0.5
1

2.0c 2.0c
1C

NIVELUL A . SOL

15

MYELT]L A PENTRU BARBATI

$i

FEMEI _ ACROBATICA

Valoare

Descrierea tehnicl Prima parte - Se incepe de la capatul saltelei: 2.0 1. Agezat grupat rostogolire inapoi qi ridicare: 2.0 2. rostogolire inainte: 3. ridicare in stdnd cu intoarcere la 90o; 2.0 4.2 rostogolirl laterale spre dreapta: 2.0 5. 2 rostogoliri laterale spre stanga. 2.A

Valoarea 10.0 Nota: Se pot folosi saltele sau chiar podiumul special pentru Exercitiul la sol. Nota: Antrenorul il poate ajuta pe sportiv sd se ridice din scunul cu rotile, sd-i inlature carja sau sa-l ajute sd revina in scaunul cu rotile qi sd se sprijine in carje dupa incheierea Exerci{iului, flri ca sportivul sd fie penalizat.

NIVELUL
Element

A.

ACROBATICA
Penalizare I Valoare
2.00

Asezat grupat rulare inapoi si revenire


lipsa grupdii lipsa idicdrii lndoire inainte ilpsa nootnr
neat i ngerca vd rf u i t or pic ioarclor

pdni la 0.5
pdnd la
1

pdni la 0.5
1

Ridlcarea gi depdrtarea picioarelor (10-90) lipsa depdrtdii 2 rostogoliri latemle spre dreapta lipsa intinderii
rostos ol i te nec o nt rcl at d

pind la pind la p6nd la


pdnd la

2.00
1 1

2 rostogoliri laterale spre dreapta


lipsa intinderii rostogol ite necontrcl atd Nota finald
1 1

2.00

p6ni la

10

L6

S-ar putea să vă placă și