Sunteți pe pagina 1din 26

" 5

CAP.5 ANALIZA TEHNICO-ECONOMIC A PRODUCIEI AGRICOLE

Obiective :nsuirea de ctre studeni a analizei tehnico-economice a sistemelor agricole de producie vegetal / zootehnic precum i elaborarea de balane economice ale legturilor ntre ramuri n agricultur . Cuprins 5. !naliza tehnico-economic a sistemului produciei vegetale 5." !naliza tehnico-economic a sistemului produciei zootehnice 5.". !naliza tehnico-economic a sistemului produciei de lapte 5."." !naliza tehnico-economic a sistemului produciei de carne 5.# $alana legturilor ntre ramuri 5.% Concentrarea i diversi&icarea produciei agricole pe ramuri 5.5 'ezumat 5.( )ntrebri 5.* $ibliogra&ie 5.1 Analiza tehni !-e !n!"i # a $i$te"%l%i &'!(% )iei *e+etale

+om analiza o plant de cultur anual de tip cereal sau plant tehnic , de toamn sau primvar semnat n c-mp ntr-o anumit zon pedoclimatic. .!/0 .0 12/'!'0 3.4upra&aa cultivat 5ha3 6 4C "3..ensitatea la recoltare 5plante/ha3 6 .' 7.' 8.'"9 #3.Cost arat : pregtire teren 5lei/ha3 6 C; 7C; 8C;"9 %3.Cost sm-n : semnat 5lei/ha3 6 C4 7C4 8C4"9 53.Cost lucrri combatere buruieni-boli : duntori 5lei/ha3 6 C$ 7C$ 8C$"9 (3.Consum ngrminte chimice 5<g/ha3 6 =1 7=1 8=1"9 *3.Cost ngrminte chimice 5lei/<g3 6 C1 7C1 8C1"9 >3.Consum ap de irigaie 5m#/ha3 6 =! 7=! 8=!"9 ?3.Cost ap de irigaie 5lei/m# 3 6 C! 7C! 8C!"9 @3.Cost recoltare : transport producie principal 5lei/Ag3 6 C'; 7C'; 8C';"9 3. Cost recoltare : transport producie secundar 5lei/Ag3 6 C'4 7C'4 8C'4"9 "a3.Consum combustibil 5litri/ha3 6 =C 7=C 8=C"9 "b3.Consum curent electric 5ABh/ton3 6 =0 7=0 8=0"9 #a3.Cost combustibil 5lei/litru3 6 CC 7CC 8CC"9 #b3.Cost curent electric 5lei/ABh3 6 C0 7C0 8C0"9 %3.Consum &or de munc 5zile-om/ha3 6 =C 7=C 8=C"9 53.Cost &or de munc 5lei/zi-om3 6 CC 7CC 8CC"9 (3.Cota parte-cheltuieli neproductive5taDe,impozite,/+!,rambursri de credite,amortismente,etc3 i neprevzute5prime pentru asigurri de calamiti3 din cheltuieli de producie 6 ;2 7;2 8;2"9 *3.;roducie principal medie 5Ag/plant3 6 E;F 7E;F 8E;F"9

" (
>3.;roducie secundar medie 5Ag/ha3 6 E4F 7E4F 8E4F"9 ?3.;re v-nzare producie principal 5lei/Ag3 6 ;+; 7;+; 8;+;"9 "@3. ;re v-nzare producie secundar 5lei/Ag3 6 ;+4 7;+4 8;+4"9 REZULTATE 1. ;'O.GCH11 /O/!I0

" 3.;roducie principal total5Ag3 : E;/ 6 E;F..'.4C ""3.;roducie secundar total 5Ag3 : E4/ 6 E4F.4C "#3.+enit total5lei3 : +/ 6 E;/.;+; J E4/.;+4 !vem +/ 6 5E;F..'.;+; J E4F.;+43.4C "%3.Cheltuieli materiale : CF 6 C;.4C J C4.4C J C$.4C J =1.4C.C1 J =!.4C.C! J J =C.4C.CC J E;/.=0.C0/ @@@ JE;/.C'; J E4/.C'4 "53.Cheltuieli &or de munc 5lei3 : CO 6 =C.4C.CC "(3.Cheltuieli de producie 5lei3 : CK 6 CF J CO "*3.Cheltuieli totale5lei3 : C/ 6 CK.5 J ;23 !vem C/ 6 5C; J C4 J C$ J =1.C1 J =!.C! J =C.CC J E;F..'.=0.C0/ @@@J JE;F..'.C'; J E4F.C'4 J =C.CC3.5 J ;23.4C ">3.;ro&it total 5lei3 : ;/ 6 +/ : C/ 11. 12.1C!/O'1 F0.11 !1 ;'O.GCH101 "?3. ;roducia principal unitar 5Ag / ha 3 : E;G 6 E;F..' #@3. ;roducia principal minim 5Ag / ha 3 care aduce pro&it : E;' 6 5C/ : E4/.;+43/54C.;+;3 # 3.Costul produciei 5lei/Ag producie &izic principal3 : C;; 6 C//E;/ 111. 12.1C!/O'1 !1 ;'OL1/GIG1 #"3.'ata medie a pro&itului 5lei pro&it / leu cheltuit3 : 'F; 6 ;/ / C/ ##3.'ata marginal a pro&itului 5lei cretere pro&it / leu cretere cheltuieli3: '.; 6 5+ : J".+".C/3 #%3.0lasticitatea ratei pro&itului 5procente cretere pro&it / M cretere cheltuieli 3 : 0'; 6 '.;/'F; /oate datele de intrare sunt cuprinse n intervale de valori ,date de tehnologie, cu eDcepia supra&eei cultivate de la punctul 3 care este constant . ;entru a calcula produciile de la punctele " 3 : "?3 precum i indicatorii economici de la punctele #@3 : #"3 , trebuie s alegem valori concrete n intervalele speci&icate pentru datele de intrare de la punctele "3 : "@3 Calculul ratei marginale a pro&itului de la punctul ##3. Lie C/! valoarea minim a cheltuielilor totale C/ , obinut pentru datele #3 : (3 la limita st-ng a intervalelor lor de valori i &ie C/$ valoarea minim a cheltuielilor totale C/ , obinut pentru datele #3 : (3 la limita dreapt a intervalelor lor de valori. Lie +/! valoarea minim a venitului total +/ , obinut pentru datele de la punctele "3, *3 :"@3 la limita st-ng a intervalelor lor de valori i &ie +/$ valoarea minim a venitului total +/ , obinut pentru datele de la punctele "3, *3 :"@3 la limita dreapt a intervalelor lor de valori .

" *
Nra&icul &unciei +/ 6 + .5C/3 J +".5C/3" este o parabol unde + , +" sunt soluiile sistemului liniar : +/! 6 + .5C/!3 J +".5C/!3" +/$ 6 + .5C/$3 J +".5C/$3" care eDprim &aptul c parabola de ecuaie +/ 6 + .5C/3 J +".5C/3" trece prin punctele ! 5 C/!8+/!3 i $5C/$, +/$3 :

;ro&itul total este : ;/ 6 +/ : C/ deci ;/ 6 5+ - 3.5C/3 J +" .5C/3" 'ata marginal a pro&itului este derivata pro&itului total ;/ deci : '.; 6 5+ : 3 J ".+".5C/3 adic chiar &ormula de la punctul # 3. C!n l%zii , 1.'ata marginal a pro&itului este egal cu zero n cazul optimului economic i este egal cu : ,n cazul optimului tehnic . 11.0lasticitatea ratei pro&itului 0'; este mai mare ca n zona de eDpansiune a produciei agricole , este egal cu n cazul optimului de echilibru i este mai mic ca n zona de saturaie a produciei agricole . 0Demple . CGI/G'! ;O'GF$GIG1 2r. " # % 5 ( * > ? @ Frimea 4C .' C; C4 C$ =1 C1 =! C! C'; Finim "@ (@@@@ @@ (@ %@ "@ @.> "@@@ @.@5 @.@% Alea$# "@ (5@@@ @ (5 5@ %@ @.? ""@@ @.@55 @.@5 FaDim "@ *@@@@ "@ *@ (@ 5@ "%@@ @.@( @.@(

" >
" a3 " b3 # a3 # b3 % 5 ( * > ? "@ C'4 =C =0 CC C0 =C CC ;2 E;F ;+; E4F ;+4 @.@ "@ 5 ".> @." 5 " @. @ @.@% @.% >@@ @.@> @.@ %@ ( # @."" ( # @. " @.@* @.* ?@@ @.@> @.@ " 5@ * #." @."% * % @. % @.@> ." @@@ @.

'0CGI/!/0 : " 3. E;/ 6 ? @@@ Ag boabe porumb ""3. E4/ 6 >@@@ Ag coceni "#3. +/ 6 (5 %@ lei "%3. CF 6 ""*@>. " lei "53. CO 6 5(@ lei "(3. CK 6 "%"(>." lei "*3. C/ 6 "* >@.# lei ">3. ;/ 6 #*?5?.* lei "?3.E;G 6 %55@ Ag porumb boabe / ha #@3. E;' 6 >#> Ag porumb boabe / ha aduc pro&it # 3. C;6 @."?>( lei cheltuieli / un Ag porumb boabe #"3. 'F; 6 @. #?* lei pro&it / leu cheltuit ##3. '.; 6 @.*%>* lei cretere pro&it / leu cretere de cheltuieli 5 + 6 - #.""@### 8 +" 6 ". 5>5#5 D @ : % 3 #%3. 0'; 6 5.#( M cretere pro&it / M cretere cheltuieli Concluzie : aceast variant tehnico-economic este n zona de eDpansiune a produciei . ". CGI/G'! N'OGIG1 2r. " # % 5 ( * > ? @ Frimea 4C .' C; C4 C$ =1 C1 =! C! C'; C'4 Finim @ %5@@@@@ ?@ 5@ %@ 5@ @.* ?@@ @.@5 @.@% @.@ Alea$# @ %>@@@@@ @@ (@ 5@ >@ @.> @@@ @.@( @.@5 @.@ FaDim @ 5@@@@@@ "@ *@ (@ "@@ @.? @@ @.@* @.@( @.@ "

" ?
" a3 " b3 # a3 # b3 % 5 ( * > ? "@ =C =0 CC C0 =C CC ;2 E;F ;+; E4F ;+4 "@ 5 ".> @." % " @. @ @.@@@5 @.% "@@ @.@* %@ ( # @."" 5 # @. " @.@@@( @.* #@@ @.@> 5@ * #." @."% ( % @. % @.@@@* ." %@@ @.@?

'0CGI/!/0 : " 3. E;/ 6 ">>@@ Ag boabe porumb ""3. E4/ 6 #@@@ Ag coceni "#3. +/ 6 " "@@ lei "%3. CF 6 ??( .@ ( lei "53. CO 6 (5@ lei "(3. CK 6 @( .@" lei "*3. C/ 6 >>%.#% lei ">3. ;/ 6 ?# 5.((" lei "?3. E;G 6 ">>@ Ag gr-u boabe / ha #@3. E;' 6 5%? Ag gr-u boabe / ha aduc pro&it # 3. C;; 6 @.% "( lei cheltuieli / Ag boabe gr-u #"3. 'F; 6 @.*>#? lei pro&it / leu cheltuit ##3. '.; 6 %.(*"* lei cretere pro&it / leu cretere de cheltuieli 5 + 6 - .(?*>* 8 +" 6 #. @@?*? D @ - . 3 #%3. 0'; 6 5.?( M cretere pro&it / M cretere cheltuieli Concluzie : aceast variant tehnico-economic este n zona de cretere accelerar a produciei . 5./ Analiza e !n!"i # a $i$te"%l%i &'!(% )iei z!!tehni e 5.". !naliza economic a sistemului produciei de lapte

+om analiza tandemele vaci : viei sugari de o anumit ras , n anumite cicluri de lactaie i a&late ntr-o anumit &erm . .!/0 .0 12/'!'0 3.4upra&aa spaiului de cazare vaci 5m"3 6 4C "a3..urata medie a lactaiei 5zile3 6 .4 7.4 8.4"9 "b3..urata medie alptare viel 5zile3 6 .+ 7.+8.+"9 #3..ensitatea n spaiul de cazare vaci 5capete/ m" 3 6 .C 7.C"8.C"9 %a3.;rocent &ecunditate vaci 6 L0 7L0 8L0"9 %b3.;rocent re&orm vaci 6 '0 7'0 8'0"9

""@
%c3.;rocent viabilitate viei sugari 6 +1 7+1 8+1"9 5a3.Costuri veterinare medii pentru vaci 5lei/cap vac3 6 C+! 7C+! 8C+!"9 5b3.Costuri veterinare medii pentru viei sugari 5lei/cap viel sugar3 6 C++ 7C++ 8C++"9 (a3.Consum mediu zilnic de amestec de &uraPe pentru vac 5<g/cap vac.zi3 6 =L 7=L 8=L"9 (b3.Consum mediu zilnic de lapte pentru viel sugar 5<g/cap viel sugar.zi3 6 =+ 7=+ 8=+"9 *3.Cost mediu amestec de &uraPe pentru vac 5lei/<g3 6 CL 7CL 8CL"9 >a3.Consum mediu zilnic de ap 5adpat plus consum tehnologic3 5litri/zi3 6 =! 7=! 8=!"9 >b3.Consum mediu zilnic de curent electric5ABh / zi3 6 =0 7=0 8=0"9 >c3.Consum mediu zilnic de combustibil5transport tehnologic35litri / zi3 6 =C 7=C 8=C"9 ?a3.Cost ap 5lei/litru3 6 C! 7C! 8C!"9 ?b3.Cost curent electric5lei /ABh 3 6 C0 7C0 8C0"9 ?c3.Cost combustibil 5lei / litru3 6 CC 7CC 8CC"9 @3.Consum &or de munc 5zile-om/ vac plus viel sugar3 6 =C 7=C 8=C"9 3.Cost &or de munc 5lei/zi-om3 6 CC 7CC 8CC"9 "3. Cota parte-cheltuieli neproductive5taDe,impozite,/+!,rambursri de credite,amortismente,etc3 i neprevzute5prime pentru asigurri de calamiti3 din cheltuieli de producie 6 ;2 7;2 8;2"9 #a3.;roducie medie zilnic de lapte 5litri/cap vac.zi3 6 EI 7EI 8EI"9 #b3.Coe&icient mediu zilnic de grsime n lapte 5M3 6 CN 7CN 8CN"9 #c3.Coe&icient mediu zilnic de protein n lapte 5M3 6 C; 7C; 8C;"9 %3.;re v-nzare lapte 5lei/litru3 6 ;I 7;I 8;I"9 5a3.Nreutate adult re&ormat 5Ag3 6 N' 7N' 8N'"9 5b3.Nreutate viel la nrcarea sa 5Ag3 6 N+ 7N+ 8N+"9 (a3.;re v-nzare adult re&ormat 5lei/Ag3 6 ;' 7;' 8;'"9 (b3.;re v-nzare viel la nrcarea sa 5lei / Ag3 6 ;+ 7;+ 8;+"9 *3.Cantitate medie zilnic gunoi de graPd vac plus viel sugar 5Ag /cap3 6 =N 7=N 8=N"9 >3.;re v-nzare gunoi de graPd 5lei /Ag 3 6 ;N 7;N 8;N"9 REZULTATE 1. ;'O.GCH11 /O/!I0 ?a3.2umr capete vaci la nceputul lactaiei: 2!1 6 4C..C ?b3.2umr capete viei sugari la nceputul lactaiei: 2+1 6 2!1.L0 "@a3. 2umr capete vaci la s&-ritul lactaiei: 2!I 6 2!1.5 : '03 "@b3.2umr capete viei sugari la nrcarea lor: 2+I 6 2+1.+1 " a3.;roducia total de lapte5litri3 : E/ 6 2!I.5.4.EI : .+.=+3 " b3.;roducia total de unt5Ag3 : EG 6 E/.CN " c3.;roducia total de protein5Ag3 : E; 6 E/.C; ""3.Cantitate total de gunoi de graPd5Ag3 : N/ 6 2!I.=N..4 "#3.+enit total5lei3 : +/ 6 E/.;I J 2!1.'0.N'.;' J 2+I.N+.;+ J N/.;N !vem +/ 6 7 .C.5 - '03.5.4.EI : .+.=+3.;I J .C.'0.N'.;' J .C.L0.+1.N+.;+ J J .C.5 -'03=N..4.;N 9 "%a3 Cheltuieli cu &uraParea : CL/ 6 2!I.=L..4.CLJ2+I.=+..+.;I "%b3.Cheltuieli materiale : CF 6 2!I.=L..4.CL J 2+I.=+..+.;I J 2!1.C+!J

""
J2+1.C++J=!..4.C! J=0..4.C0 J=C..4.CC "53.Cheltuieli &or de munc 5lei3 : CO 6 =C.52!IJ2+I3.CC "(3.Cheltuieli de producie 5lei3 : CK 6 CF J CO "*3.Cheltuieli totale5lei3 : C/ 6 CK.5 J ;23 !vem C/ 6 Q4C..C.5 -'03.=L..4.CLJ4C..C.L0.+1.=+..+.;IJ 4C..C.C+!J4C..C.L0.C++J=!..4.C!J=0..4.C0J=C..4.CCJ J=C74C..C.5 -'03J4C..C.L0.+19.CCR.5 J;23 ">3.;ro&it total 5lei3 : ;/ 6 +/ : C/ 22 11. 12.1C!/O'1 F0.11 !1 ;'O.GCH101 "?3. ;roducia principal unitar 5litri lapte / cap de vac 3 : E;G 6 .4.EI : .+.=+ #@3. ;roducia principal minim 5litri lapte / cap de vac 3 care aduce pro&it : E/; 6 5C/ : 2!1.'0.N'.;' : 2+I.N+.;+ : N/.;N3 / 52!I.;I3 # 3.Costul produciei 5lei/litru lapte3 : C;; 6 C//E/ 111. 12.1C!/O'1 !1 ;'OL1/GIG1 #"3.'ata medie a pro&itului 5lei pro&it/ leu cheltuit3 : 'F; 6 ;/ / C/ ##3.'ata marginal a pro&itului 5lei cretere pro&it / leu cretere cheltuieli3: '.; 6 5+ : J".+".C/3 #%3.0lasticitatea ratei pro&itului 5procente cretere pro&it / M cretere cheltuieli 3 : 0'; 6 '.; / 'F; /oate datele de intrare sunt cuprinse n intervale de valori ,date de tehnologie, cu eDcepia supra&eei spaiului de cazare vaci plus viei sugari de la punctul 3 care este constant . ;entru a calcula produciile de la punctele ?a3 : "?3 precum i indicatorii economici de la punctele #@3 : #"3 , trebuie s alegem valori concrete n intervalele speci&icate pentru datele de intrare de la punctele "3 : >3 Calculul ratei marginale a pro&itului de la punctul ##3. Lie C/! valoarea minim a cheltuielilor totale C/ , obinut pentru datele "3, #3, %b3,53 : "3, %3 la limita st-ng a intervalelor lor de valori , i data %a3 la limita dreapt a intervalului su de valori. Lie C/$ valoarea maDim a cheltuielilor totale C/ , obinut pentru datele "3, #3, %b3,53 : "3, %3 la limita dreapt a intervalelor lor de valori , i data %a3 la limita st-ng a intervalului su de valori. Lie +/! valoarea minim a venitului total +/ , obinut pentru datele de la punctele "a3,#3, #a3, %3 :"@3 la limita st-ng a intervalelor lor de valori iar datele "b3,%a3,(b3 la limita dreapt a intervalului lor de valori. Lie +/$ valoarea maDim a venitului total +/ , obinut pentru datele de la punctele "a3,#3, #a3, %3 :"@3 la limita dreapt a intervalelor lor de valori iar datele "b3,%a3,(b3 la limita st-ng a intervalului lor de valori. 'estul de calcule pentru ';. i concluziile pentru '.; i 0'; ,sunt identice cu cele din seciunea 0Demplu +!C1 CG I!;/0 ;IG4 +1H01 4GN!'1

"""

2r. 3 "a3 "b3 #3 %a3 %b3 %c3 5a3 5b3 (a3 (b3 *3 >a3 >b3 >c3 ?a3 ?b3 ?c3 @3 3 "3 #a3 #b3 #c3 %3 5a3 5b3 (a3 (b3 * >

Frimea 4C .4 .+ .C L0 '0 +1 C+! C++ =L =+ CL =! =0 =C C! C0 CC =C CC ;2 EI CN C; ;I N' N+ ;' ;+ =N ;N

Finim @@@ "?@ ?@ @. @.?% @.@5 @.>5 @.% @.5 %@ 5 @. 5@@@ > > @.@@"5 @. > ".> ? % @. " ( @.@# @.@% .( 5@@ *@ ( * @ @.@

Alea$# @@@ #@@ ?5 @. 5 @.?( @.@( @.?" @.5 @.* %" ( @. 5 (@@@ "@ @ @.@@# @." # @ 5 @. % ? @.@% @.@5 .> 55@ >@ (.5 *.5 @.@

FaDim @@@ # @ @@ @." @.?> @.@> @.?5 @.5 @.* 5@ > @. 5 *@@@ "" " @.@@#5 @."" #." ( @. ( "@ @.@% @.@5 .> (@@ ?@ * > " @.@ "

'0CGI/!/0 : ?a3 2!1 6 5@ capete vaci la nceputul seriei ?b3 2+1 6 %% capete viei la nceputul seriei "@a3 2!I 6 % capete vaci la s&-ritul seriei "@b3 2+I 6 #" capete viei la s&-ritul seriei " a3 E/ 6 *"###@ litri lapte 6 *"##.# hectolitri lapte " b3 EG 6 ">?## Ag unt " c3 E; 6 #( (( Ag protein ""3 N/ 6 %(5#@@ Ag gunoi 6 %(5.# tone gunoi

""#
"#3. +/ 6 % >**5 lei "%a3. CL/ 6 %@"% %.5 lei "%b3. CF 6 % > ?%.5 lei "53. CO 6 % @"" lei "(3. CK 6 %5?" (.( lei "*3. C/ 6 5"#5@(.? lei ">3. ;/ 6 >?5"(>.% lei "?3. E/G 6 5 #@ litri lapte / cap de vac #@3. E/; 6 (@" litri lapte / cap de vac aduc pro&it # 3. C;; 6 @.*"#* lei cheltuieli / litru lapte #"3. 'F; 6 .* lei pro&it / leu cheltuit ##3. '.; 6 @.@?" lei cretere pro&it / leu cretere de cheltuieli 5 + 6 #.#%%# % 8 +" 6 - .#(@@%" D @ - ( 3 #%3. 0'; 6 @.5% M cretere pro&it / M cretere cheltuieli Concluzie : aceast variant tehnico-economic este n zona de saturaie a produciei , n st-nga optimului economic. 5."." !naliza economic a sistemului produciei de carne

+om analiza turaii,porcii i puii de carne de o anumit ras , ntr-o anumit serie i a&lai ntr-o anumit &erm . .!/0 .0 12/'!'0 3.4upra&aa spaiului de cazare 5m"3 6 4C "3..urata medie a seriei 5zile3 6 .4 7.4 8.4"9 #3..ensitatea n spaiul de cazare 5capete/ m" 3 6 .C 7.C"8.C"9 %3.;rocent viabilitate 5 M 3 6 +1 7+1 8+1"9 53.Cost igienizare 5lei/ m"3 6 C1 7C1 8C1"9 (3.Costuri veterinare medii 5lei/cap 6 C+ 7C+ 8C+"9 *3.Consum mediu zilnic de amestec de &uraPe 5<g/cap.zi3 6 =L 7=L 8=L"9 >3.Cost mediu amestec de &uraPe 5lei/<g3 6 CL 7CL 8CL"9 ?a3.Consum mediu zilnic de ap 5adpat plus consum tehnologic3 5litri/zi3 6 =! 7=! 8=!"9 ?b3.Consum mediu zilnic de curent electric5ABh / zi3 6 =0 7=0 8=0"9 ?c3.Consum mediu zilnic de combustibil5transport tehnologic35litri / zi3 6 =C 7=C 8=C"9 @a3.Cost ap 5lei/litru3 6 C! 7C! 8C!"9 @b3.Cost curent electric5lei /ABh 3 6 C0 7C0 8C0"9 @c3.Cost combustibil 5lei / litru3 6 CC 7CC 8CC"9 3.Consum &or de munc 5zile-om/ cap3 6 =C 7=C 8=C"9 "3.Cost &or de munc 5lei/zi-om3 6 CC 7CC 8CC"9 #3. Cota parte-cheltuieli neproductive5taDe,impozite,/+!,rambursri de credite,amortismente,etc3 i neprevzute5prime pentru asigurri de calamiti3 din cheltuieli de producie 6 ;2 7;2 8;2"9 %3.4por mediu zilnic n greutate 5Ag/cap.zi3 6 4N 74N 84N"9 53.;re v-nzare carne n viu 5lei/Ag3 6 ;+ 7;+ 8;+"9 (3.Cantitate medie zilnic gunoi de graPd 5Ag /cap3 6 =N 7=N 8=N"9

""%
*3.;re v-nzare gunoi de graPd 5lei /Ag 3 6 ;N 7;N 8;N"9 REZULTATE 1. ;'O.GCH11 /O/!I0 >3.2umr capete la nceputul seriei: 21 6 4C..C ?3. 2umr capete livrate: 2I 6 21.+1 "@3.Nreutate carne livrat n viu 5Ag3 : NI 6 2I.4N..4 " 3.Cantitate total de gunoi de graPd5Ag3 : N/ 6 2I.=N..4 ""3.+enit total5lei3 : +/ 6NI.;+ J N/.;N !vem +/ 6 .C.+1.4N..4.;+J.C.+1.=N..4.;N3.4C "#3. Cheltuieli cu &uraPe : CL/ 6 2I.=L..4.CL "%3.Cheltuieli materiale : CF 6 2I.=L..4.CL JC1.4CJC+.21J J=!..4.C!J=0..4.C0J=C..4.CC "53.Cheltuieli &or de munc 5lei3 : CO 6 =C.2I.CC "(3.Cheltuieli de producie 5lei3 : CK 6 CF J CO "*3.Cheltuieli totale5lei3 : C/ 6 CK.5 J ;23 !vem C/ 6 5.C.4C.+1.L..4.CLJC1.4CJC+..C.4CJ=!..4.C!J J=0..4.C0J=C..4.CCJ=C..C.4C.+1.CC3.5 J;23 ">3.;ro&it total 5lei3 : ;/ 6 +/ : C/ 11. 12.1C!/O'1 F0.11 !1 ;'O.GCH101 "?. Nreutatea individual medie la livrare 5Ag / cap3 : NFI 6 4N..4 #@3. Nreutatea individual minim 5Ag / cap3 care aduce pro&it : N1I 6 5C/ : N/.;N3/52I.;+3 # 3.Costul produciei 5lei/Ag carne3 : C;;6C//NI 111. 12.1C!/O'1 !1 ;'OL1/GIG1 #"3.'ata medie a pro&itului 5lei pro&it / leu cheltuit3 : 'F; 6 ;/ / C/ ##3.'ata marginal a pro&itului 5lei cretere pro&it / leu cretere cheltuieli3: '.; 6 + : J".+".C/ #%3.0lasticitatea ratei pro&itului 5procente cretere pro&it / M cretere cheltuieli 3 : 0'; 6 '.; / 'F;

/oate datele de intrare sunt cuprinse n intervale de valori ,date de tehnologie, cu eDcepia supra&eei spaiului d cazare de la punctul 3 care este constant . ;entru a calcula produciile de la punctele ?3 : "?3 precum i indicatorii economici de la punctele #@3 : #"3 , trebuie s alegem valori concrete n intervalele speci&icate pentru datele de intrare de la punctele "3 : >3 Calculul ratei marginale a pro&itului de la punctul ##3.

Lie C/! valoarea minim a cheltuielilor totale C/ , obinut pentru datele "3- #3 la limita st-ng a intervalelo lor de valori . Lie C/$ valoarea maDim a cheltuielilor totale C/ , obinut pentru datele "3 : #3 la limita dreapt a intervalelor lor de valori .

""5
Lie +/! valoarea minim a venitului total +/ , obinut pentru datele de la punctele "3-%3, %3 : >3 la limita st-ng a intervalelor lor de valori . Lie +/$ valoarea maDim a venitului total +/ , obinut pentru datele de la punctele "3-%3, %3 : >3 la limita dreapt a intervalelor lor de valori . 'estul de calcule pentru '.; i concluziile pentru '.; i 0'; ,sunt identice cu cele din seciunea 0Demple . /SG'!T1 I! )2N'ST!/ 2r. " # % 5 ( * > ?a3 ?b3 ?c3 @a3 @b3 @c3 " # % 5 ( * > Frimea 4C .4 .C +1 C1 C+ =L CL =! =0 =C C! C0 CC =C CC ;2 4N ;+ =N ;N Finim @@@ *@@ @. @.?@ .5 > @. 5@@@ ? @ @.@@" @. > ".> * 5 @. @ @.5 * > @.@ " Alea$# @@@ *5@ @. @.?" . .( "@ @. % 5"@@ @ " @.@@"5 @. ? # > 5 @. " @.( > ? @.@ # FaDim @@@ >@@ @." @.?5 ." .> "" @." (@@@ " % @.@@# @." #." ? ( @. % @.* > @ @.@ %

'0CGI/!/0 : >3 21 6 @@ capete turai la nceputul seriei ?3 2I 6 ?" capete turai la s&-ritul seriei "@3 NI 6 % %@@ Ag carne n viu " 3 N/ 6 (" @@@ Ag gunoi 6 (" tone gunoi ""3. +/ 6 ##?"*# lei "#3. CL/ 6 ?#"@@ lei "%3. CF 6 "#"(#5 lei "53. CO 6 @%@ lei "(3. CK 6 "%#(*5 lei "*3. C/ 6 "*"? ( lei ">3. ;/ 6 ((#5* lei "?3. NFI 6 %5@ Ag / cap #@3. N1I 6 #5?.>% Ag / cap aduc pro&it

""(
# 3. C;; 6 (.5?"" lei cheltuieli / Ag carne n viu #"3. 'F; 6 @."%# lei pro&it / leu cheltuit ##3. '.; 6 @. * ? lei cretere pro&it / leu cretere de cheltuieli 5 + 6 .%#?@" 8 +" 6 - %.>?%%?#D @ - * 3 #%3. 0'; 6 @.* M cretere pro&it / M cretere cheltuieli Concluzie : aceast variant tehnico-economic este n zona de saturaie a produciei , n st-nga optimului economic. ". ;O'C1 I! )2N'ST!/ 2r. " # % 5 ( * > ?a3 ?b3 ?c3 @a3 @b3 @c3 " # % 5 ( * Frimea 4C .4 .C +1 C1 C+ =L CL =! =0 =C C! C0 CC =C CC ;2 4N ;+ =N ;N Finim "@@@ "#@ @.% @.>@ @.@ .5 # @.% 5@@@ " @ @.@@"5 @. 5 ".> # % @. @ @.% 5.5 " @.@ Alea$# "@@@ "%@ @.% @.>5 @.@ .( #.5 @.%5 (@@@ # @.@@"( @." # % 5 @. " @.5 ( # @.@ FaDim "@@@ "5@ @.5 @.>( @.@ " .> % @.5 *@@@ % " @.@@# @."5 #." 5 ( @. % @.( (.5 % @.@ "

'0CGI/!/0 : >3 21 6 >@@ capete porci la nceputul seriei ?3 2I 6 (>@ capete porci la s&-ritul seriei "@3 NI 6 > (@@ Ag carne n viu " 3 N/ 6 %>?(@@ Ag gunoi 6 %>?.( tone gunoi ""3. +/ 6 %?%?>5.* lei "#3. CL/ 6 "5*@%@ lei "%3. CF 6 "*@(#@ lei "53. CO 6 %@>@@ lei "(3. CK 6 # %#@ lei "*3. C/ 6 #%>>@ .( lei ">3. ;/ 6 %( >% lei

""*
"?3. NFI 6 "@ Ag / cap porc #@3. N1I 6 >%. * Ag / cap porc aduc pro&it # 3. C;; 6 %."*%5 lei cheltuieli / Ag carne n viu #"3. 'F; 6 @.% ? lei pro&it / leu cheltuit # 3. '.; 6 @.%5?5 lei cretere pro&it / leu cretere de cheltuieli 5 + 6 .#%* 5* 8 +" 6 .( #%* D @ - * 3 #"3. 0'; 6 . M cretere pro&it / M cretere cheltuieli Concluzie : aceast variant tehnico-economic este n zona de eDpansiune a produciei . #. ;G1 .0 C!'20 2r. " # % 5 ( * > ?a3 ?b3 ?c3 @a3 @b3 @c3 " # % 5 ( * Frimea 4C .4 .C +1 C1 C+ =L CL =! =0 =C C! C0 CC =C CC ;2 4N ;+ =N ;N Finim "@@@ %@ @ @.>5 @.5 @. @.@> @.% @@@ @ 5 @.@@ 5 @. > ".> @.@@5 % @. @ @.@#@ 5.5 @.@% @.@ Alea$# "@@@ %5 " @.>> @.55 @. @.@? @.%5 @@ " ( @.@@ > @." # @.@@( %.5 @. " @.@#5 5.> @.@5 @.@ FaDim "@@@ 5@ 5 @.?@ @.( @. " @. # @.5 "@@ 5 > @.@@"5 @."" #." @.@@* 5 @. % @.@%@ ( @.@( @.@ "

'0CGI/!/0 : >3. 21 6 "%@@@ capete pui la nceputul seriei ?3. 2I 6 " "@ capete turai la s&-ritul seriei "@3. NI 6 ##"(% Ag carne n viu " 3. N/ 6 %*5"@ Ag gunoi 6 %*.5" tone gunoi ""3. +/ 6 ?#%5#.? lei "#3. CL/ 6 #>%? ." lei "%3. CF 6 %#"#>.# lei "53. CO 6 >#*.%% lei "(3. CK 6 %5@*5.*% lei "*3. C/ 6 5@%>%.># lei ">3. ;/ 6 %"?(?. lei

"">
"?3. NFI 6 .5> Ag / cap pui #@3. N1I 6 @.% Ag / cap de pui aduc pro&it # 3. C;; 6 .5 ** lei cheltuieli / Ag carne n viu #"3. 'F; 6 ".># ? lei pro&it / leu cheltuit ##3. '.; 6 ".@%5% lei cretere pro&it / leu cretere de cheltuieli 5 + 6 %. ( >*" 8 +" 6 - . @5*#( D @ - 5 3 #%3. 0'; 6 @.*" M cretere pro&it / M cretere cheltuieli Concluzie : aceast variant tehnico-economic este n zona de saturaie a produciei , n st-nga optimului economic. 5.0 1alan)a le+#t%'il!' 2nt'e 'a"%'i

4istemele agricole reale sunt &oarte rar omogene , ele conin subsisteme care di&er ntre ele ca intrri , stri interne sau ieiri , &iind de &apt ramuri ale sistemului care le conine. !ceste ramuri trebuie s se coordoneze ntre ele pentru a maDimiza pro&itul sistemului cruia i aparin i pentru a asigura un raport normal ntre cerere i o&ert pe pieele locale i cea naional a produselor agricole . .e eDemplu ramura zootehniei este str-ns dependent de ramura vegetal prin producia de &uraPe i trimite la r-ndul ei ngrminte organice ctre ramura vegetal. O metod de studiere a acestor legturi este metoda balanelor intrri-ieiri. )n practica agricol se ntocmesc balane &uraPere , ale &orei de munc, balane energetice , balane de venituri i cheltuieli , balane ale &ondului &unciar,balane ale e&ectivelor de animale ,etc. $alana legturilor ntre ramuri este o metod tiini&ic de analiz i plani&icare tehnicoeconomic a produciilor ramurilor unui sistem agricol n scopul dezvoltrii economice armonioase a acestuia. ;rincipiul &undamental al balanei legturilor ntre ramuri este obinerea de venituri mai mari pe baza realizrii unor producii agricole mai mari i aceasta cu cheltuieli mai mari . ;rivind rata pro&itului 5raportul pro&it-cheltuieli3 , balana legturilor ntre ramuri permite stabilirea ritmului de dezvoltare precum i a rentabilitii di&eritelor ramuri i luarea de msuri corespunztoare prin mecanizare ,chimizare, electri&icare, ridicarea cali&icrii &orei de munc ,etc. .in punct de vedere structural , balana legturilor ntre ramuri sub &orm economic , are rubricile : Cheltuieli productive +enituri &inale 5+L3 +enituri interramuri 5C13 5+3 'amuri consumat. 'C WWWWWW..'Cn Lond Lond U .ezvoltare Consum 'amuri 5L.3 5LC3 product.V '; C1 WWWWWW..C1 n L. LC + . . . . . . . . . . . . . . . . . . ';n C1 nWWWWWW..C1nn L.n LCn +n Cheltuieli L./U 5C3 C WWWWWWWWCn C/V ;ro&ituri 5;3 LC/U ; WWWWWWWW.;n ;/V +enituri 5+3 +/U

""?
+ WWWWWWWW+n +/V )n cadranul I este matricea cheltuielilor productive interramuri 5C13 care includ ceace se consum n procesul de producie n &iecare ramur at-t pentru nevoile proprii 5 C1 ,W,C1nn 3 c-t i pentru alte ramuri 5 C1iP cu i XP3 )n cadranul II se gsesc veniturile &inale 5 +L3 care se descompun n coloana &ondurilor de dezvoltare 5 L. ,W,L.n3 i coloana &ondurilor de consum 5 LC ,W,LCn3 pentru ramuri productoare 5 ';3 . Ia s&-ritul liniilor pentru ramuri productoare se a&l veniturile acestor ramuri 5 + ,W,+n3. )n cadranul III se gsesc cheltuielile 5de producie, &or de munc i neproductive 3 5 C ,W,Cn3 i pro&iturile 5 ; ,W,;n3 pe ramuri consumatoare5'C3. Ia s&-ritul coloanelor pentru ramuri consumatoare se a&l veniturile acestor ramuri 5 + ,W,+n3 . 4e consider c ramurile unui sistem agricol au dubl calitate de ramuri productoare i ramuri consumatoare . )n cadranul I3 se gsesc : &ondul de dezvoltare total 5L./3 , &ondul de consum total 5LC/3 i venitul total 5+/3 pentru ramuri productoare 5';3 respectiv cheltuielile totale 5C/3 , pro&itul total 5;/3 i venitul total 5+/3 pentru ramuri consumatoare 5'C3 . .ac n balana economic precedent nlocuim cheltuielile cu consumurile i veniturile cu produciile &izice , obinem o balan tehnic cu toi coe&icienii eDprimai n uniti naturale 5tone,zileom,ore-agregat,m#, litri,ABh, etc.3 .up modul de urmrire a procesului de producie n agricultur , balana este static 5anual3 i dinamic 5multianual3. )n cazul balanei dinamice ,investiiile se scot din s&era veniturilor &inale i se includ n s&era produciei ceace permite urmrirea procesului de dezvoltare a unitii agricole n perspectiv. 0tapele de analiz i plani&icare a balanei economice de la un an agricol la altul , sunt urmtoarele : 3 )ncheierea balanei n anul de re&erin a3 ;entru ramuri productoare , sumele de pe linii sunt egale cu veniturile de la cap de linie : C1 JW J C1 n J L. J LC 6 + WWWWWWWWWWWWW C1n JW J C1nn J L.n J LCn 6 +n !ceste relaii permit calculul &ondurilor de consum pe ramuri productoare LC ,W,LCn ca di&erene : LCi 6 +i : 5C1i JW J C1in J L.i3 5 i 6 ,W,n3 b3 ;entru ramuri consumatoare , sumele de pe coloane sund egale veniturile de la cap de coloan : C1 JW J C1n J C J ; 6 + WWWWWWWWWWWW C1 nJW J C1nn J Cn J ;n 6 +n !ceste relaii permit calculul pro&iturilor pe ramuri consumatoare ; ,W,;n ca di&erene : ;P 6 +P : 5 C1 PJW J C1nP J CP 3 5P 6 ,W,n3 c3 ;entru ntreaga unitate economic calculm pe ansamblul ramurilor productoare , &ondul de dezvoltare total : L./ 6 L. J W J L.n , &ondul de consum total : LC/ 6 LC J W J LCn i venitul total : +/ 6 + J W J +n . ;entru ntreaga unitate economic calculm pe ansamblul ramurilor consumatoare , cheltuielile totale : C/ 6 C J W J Cn , pro&itul total : ;/ 6 ; J W J ;n i venitul total : +/ 6 + J W J +n . $alana este corect dac venitul total al ramurilor productoare este egal cu venitul total al ramurilor consumatoare .

"#@
"3 !naliza economic a ramurilor n anul de re&erin "d3 ;entru ramuri productoare , se mparte &iecare linie a balanei de re&erin la capul de linie i se obine tabelul : 'amuri productoare '; . . . ';n Cheltuieli directe 5!I3 !I WW.!I n . . . . . . !In WW...!Inn L.F L.F . . . L.Fn LCF LCF . . . LCFn 'F. 'F. . . . 'F.n

!m obinut : 1. Fatricea cheltuielilor directe pe linii 5 !I3 : !I 6 C1 / + ,W, !I n 6 C1 n / + WWWWWWWWWWWWWWW !In 6 C1n / +n ,W, !Inn 6 C1nn / +n 11. Coloana &ondurilor de dezvoltare medii 5L.F3 : L.F 6 L. / + ,W, L.Fn 6 L.n / +n 111. Coloana &ondurilor de consum medii 5LCF3 : LCF 6 LC / + ,W, LCFn 6 LCn / +n Coloana ratelor medii de dezvoltare a ramurilor 5'F.3 se obine ast&el : 'F. 6 L. / LC ,W, 'F.n 6 L.n / LCn !cea ramur productoare cu rata medie a dezvoltrii mai mare ,se poate dezvolta n continuare , deoarece s-a dovedit mai rentabil n anul de re&erin. "e3 ;entru ramuri consumatoare , se mparte &iecare coloan a balanei de re&erin la capul de coloan i se obine tabelul : 'amuri consumatoare Cheltuieli directe 5!C3 CF ;F 'F; 'C WWWWWWWWWWWWW'Cn !C WWWWWWWWWWWW..!C n . . . . . . !Cn WWWWWWWWWWWW..!Cnn CF WWWWWWWWWWWW..CFn ;F WWWWWWWWWWWW...;Fn 'F; W..WWWWWWWWWW..'F;n

!m obinut : 1+. Fatricea cheltuielilor directe pe coloane 5!C3 :

"#
!C 6 C1 / + , W, !C n 6 C1 n / +n WWWWWWWWWWWWWWW. !Cn 6 C1n / + , W, !Cnn 6 C1nn / +n +. Iinia cheltuielilor medii 5CF3 : CF 6 C / + , W, CFn 6 Cn / +n +1. Iinia pro&iturilor medii 5;F3 : ;F 6 ; / + , W, ;Fn 6 ;n / +n Iinia ratelor medii ale pro&itului 5'F;3 se obine ast&el : 'F; 6 ; / C , W, 'F;n 6 ;n / Cn Cea mai rentabil ramur consumatoare n anul de re&erin este aceea cu rata medie a pro&itului cea mai mare . #3 ;lani&icarea balanei legturilor ntre ramuri pentru anul urmtor 5balana-plan3: #&3 Fatricea dezvoltrii ramurilor productoare este 5 0 : ! 3- . 0Dist un program cu numele 12+F!/ pentru calculu acestei matrici inverse 5 +ezi !neDa din lucrarea autorului Y Fatematici 513 Y din bibliogra&ie 3. #g3 ;lani&icm veniturile &inale pe ramuri productoare pentru anul urmtor : +L; ,W,+L;n care trebuie s &ie mai mari ca veniturile &inale din anul de re&erin notate cu +L 6 L. J LC ,W, +L n 6 L.n J LCn .easemenea plani&icm &ondurile de dezvoltare pe ramuri productoare pentru anul urmtor : L.; , W,L.;n care trebuie s &ie mai mari ca &ondurile de dezvoltare n anul de re&erin notate cu L. ,W,L.n . Lie +L;/ 6 +L; JW J +L;n 8 L.;/ 6 L.; J W J L.;n 8 LC;/ 6 +L;/ - L.;/ #h3 Calculm veniturile plani&icate pe ramuri productoare din ecuaia balanei : +; 6 5 0 : !I 3 - 1.+L; !ici +L; este vectorul-coloan cu n componente +L; ,W,+L;n . +; va &i vector-coloan cu n componente +; ,W,+;n . Lie +;/ 6 +; J W J +;n . #i3 Completm balana plani&icat i pentru ramurile consumatoare prin nmulirea coloanelor din matricea !C i linia CF de la punctul "e3 cu componentele +; ,W,+;n calculate la punctul #h3 : Cheltuielile productive interramuri plani&icate vor &i : C1; 6 !C .+; ,W, C1; n 6 !C n.+;n WWWWWWWWWWWWWWWW C1;n 6 !Cn .+; ,W, C1;nn 6 !Cnn.+;n Cheltuielile plani&icate vor &i : C; 6 CF .+; ,W, C;n 6 CFn.+;n

"#"
)n acest moment balana plani&icat are completate aceleai rubrici ca i balana de re&erin nainte de nceperea calculelor de la punctul 3 . Lie C;/ 6 C; J W J C;n 8 ;;/ 6 +;/ : C;/ %P 3 Calculm 'atele (ez*!lt#'ii %nit#)ii e !n!"i e &e an$a"4l%l 'a"%'il!' &'!(% #t!a'e , ast&el : 'ata medie a dezvoltrii unitii economice : 'F./ 6 L./ / LC/ Frimile L./ i LC/ au &ost calculate la punctul c3. 'F./ reprezint suma alocat pentru &ondul de dezvoltare 5lei3 ce corespunde unui leu alocat pentru &ondul de consum ,n balana de re&erin. 'ata medie a dezvoltrii unitii economice : '../ 6 5L.;/ : L./ 3 / 5LC;/ J LC/3 '../ reprezint suma cu care ar crete &ondul de dezvoltare 5lei3 dac &ondul de consum ar crete cu leu , n balana de re&erin. Frimile L./ ,LC/ au &ost calculate la punctul c3 iar mrimile L.;/ , LC;/ au &ost calculate la punctul #g3 0lasticitatea ratei dezvoltrii unitii : 0'./ 6 '../ / 'F./ . 0'./ reprezint procentele cu care ar crete &ondul de dezvoltare , dac &ondul de consum ar crete cu M , n balana de re&erin. %<3 Calculm 'atele &'!5it%l%i %nit#)ii e !n!"i e &e an$a"4l%l 'a"%'il!' !n$%"at!a'e , ast&el : 'ata medie a pro&itului unitii economice : 'F;/ 6 ;/ / C/ Frimile ;/ i C/ au &ost calculate la punctul c3 . 'F;/ reprezint suma din pro&it 5lei3 care corespunde unui leu cheltuit , n balana de re&erin. 'ata marginal a pro&itului unitii economice : '.;/ 6 5 ;;/ : ;/3 / 5C;/ : C/3 Frimile ;/ , C/ au &ost calculate la punctul c3 iar mrimile ;;/ ,C;/ au &ost calculate la punctul #i3 . '.;/ reprezint suma cu care ar crete pro&itul 5lei3 dac cheltuielile ar crete cu leu , n balana de re&erin. 0lasticitatea ratei pro&itului : 0';/ 6 '.;/ / 'F;/ . 0';/ reprezint procentele cu care ar crete pro&itul , dac cheltuielile ar crete cu M , n balana de re&erin . 0Demplu Lie balana n anul de re&erin cu ci&rele de lei pentru ramurile productoare 5';3 : '; 5 +egetal 3 , ';" 5Cootehnie 3 , ';# 54emiindustrializare3 care sunt i ramuri consumatoare 5'C3 : 'CU '; V '; ';" ';# C ; + 'C "@@@ *@@ >@@ >@@@ 9566 "@@@@ C1 'C" @@@ 5@@ "@@ *5@@ :966 >@@@ +L 'C# 5@@ ?@@ #@@@ @@@@ 15:66 #@@@@ L. "@@@ >@@ #5@@ /5566 7 8066 LC 1.566 10166 /1566 06;66 7 .;166 :9666 7 :9666 + "@@@@ >@@@ #@@@@

3 )ncheierea balanei n anul de re&erin : a3 LC 6 "@@@@ : 5 "@@@J @@@J5@@J"@@@3 6 %5@@ lei

"##
LC" 6 >@@@ : 5*@@J 5@@J?@@J >@@3 6 # @@ lei LC# 6 #@@@@ : 5>@@J "@@J#@@@J#5@@3 6 " 5@@ lei b3 ; 6 "@@@ : 5"@@@J*@@J>@@J>@@@3 6 >5@@ lei ;" 6 >@@@ : 5 @@@J 5@@J "@@J*5@@3 6 (>@@ lei ;# 6 #@@@ : 55@@J?@@J#@@@J @@@@3 6 5(@@ lei c3 L./ 6 "@@@J >@@J#5@@ 6 *#@@ lei LC/ 6 %5@@J # @@J" 5@@ 6 %? @@ lei +/ 6 "@@@@J >@@@J#@@@@ 6 (>@@@ lei ;/ 6 >5@@J(>@@J 5(@@ 6 #@?@@ lei Frimile calculate la punctele a3 : c3 au &ost trecute n balana de re&erin cu i5'e 2n+'!<ate . "d3 4e mparte &iecare linie pentru ramuri productoare , la capul de linie : '; '; ';" ';# !I @. @@ @.@#? @.@"* @.@5@ @.@># @.@%@ @.@"5 @.@5@ @. @ L.F @. @@ @. @@ @. * LCF @.*"5 @.*"> @.* * 'F. @. #> @. #* @. (#

!vem 'F. 6"@@@ / %5@@ 6 @. #> 8 'F."6 >@@ / # @@ 6 @. #* 8 'F.#6#5@@ / " 5@@ 6 @. (# .eci ramura productoare de semiindustrializare are cea mai mare rat medie a dezvoltrii deci trebuie eDtins cu precdere n anul urmtor . "e3 4e mparte &iecare coloan pentru ramuri consumatoare , la capul de coloan : 'C !C CF ;F 'F; 'C @. @@ @.@#5 @.@%@ @.%@@ @.%"5 .@(# 'C" @.@5( @.@># @.@(* @.% * @.#*> @.?@* 'C# @.@** @.@#@ @. @@ @.### @.5"@ .5(@

!vem 'F; 6>5@@ / >@@@ 6 .@(# 8 'F;"6(>@@ / *5@@ 6 @.?@* 8 'F;#6 5(@@ / @@@@6 .5(@ deci ramura 4eminidustrializare are cea mai mare rat medie a pro&itului &iind cea mai rentabil n anul de re&erin. #&3 !vem : - @.@5@ @.?@@ E AL = - @.@#? @.? * - @.@"* - @.@%@ - @.@"5 - @.@5@ @.>?? . 5 8 ( E AL ) = @.@%? @.@#5 @.@(" .@?( @.@5 @.@#% @.@(" . 5

"#%
#g3 '; '; ';" ';# /O/!I #h3 . 5 +; = @.@%? @.@#5 @.@(" .@?( @.@5 @.@#% @.@(" . 5 >@ " ?.?#5 . (@ = "@ .@># "*@ # 5.%5% +L (5@@ %?@@ "5@@@ 5:.66 !+0F : din care L. "@@@ >@@ #5@@ 8066 +L; >@@@ (@@@ "*@@@ :1666 !I0N0F : din care L.; "5@@ "@@@ %@@@ 9566

#i3 )nmulim coloanele tabelului "e3 cu veniturile plani&icate gsite la punctul #h3 i ast&el completm balana plani&icat ,creia i aplicm paii a3 : c3 : 'CU '; V '; ';" ';# C ; + 'C @. @@ D " ??#.5 @.@#5 D " ??#.5 @.@%@ D " ??#.5 @.%@@ D " ??#.5 ;0.8./ " ??#.5 C1 'C" @.@5( D "@ @>.# @.@># D "@ @>.# @.@(* D "@ @>.# @.% * D "@ @>.# 85;:.5 "@ @>.# +L 'C# @.@ * D # 5%5.% @.@#@ D # 5%5.% @. @@ D # 5%5.% @.### D # 5%5.% 1:.60.: # 5%5.% L. "5@@ "@@@ %@@@ /8:;6.; 7 9566 000.8./ 7 5/566 80:.8 80:.8 LC 15566 1.666 /0666 + " ??#.5 "@ @>.# # 5%5.%

%P 3 Calculm 'atele (ez*!lt#'ii %nit#)ii e !n!"i e &e an$a"4l%l 'a"%'il!' &'!(% #t!a'e , ast&el : 'ata medie a dezvoltrii unitii economice : 'F./ 6 L./ / LC/ 6 *#@@ / %? @@ 6 @. %? lei au &ost alocai pentru &ondul de dezvoltare la &iecare leu care a &ost alocat pentru &ondul de consum . de lei care a &ost alocat pentru &ondul de consum n balana de re&erin. Frimile L./ 6 *#@@ i LC/ 6 %? @@ u &ost calculate la punctul c3. 'ata marginal a dezvoltrii unitii economice : '../ 6 5L.;/ : L./ 3 / 5LC;/ J LC/3 6 5>5@@ : *#@@3 / 55"5@@ :%" @@3 6 @.#5# lei ar &i creterea &ondului de dezvoltare dac &ondul de consum ar crete cu leu n balana de re&erin. Frimile L./ 6*#@@ ,@LC/ 6 %" @@ au &ost calculate la punctul c3 iar mrimile L.;/ 6 >5@@, LC;/ 65"5@@ au &ost calculate la punctul #g3

"#5
0lasticitatea ratei dezvoltrii unitii : 0'./ 6 '../ / 'F./ 6 @.#5# / @. %? 6 ".% deci &ondul de dezvoltare ar crete cu ".% M , dac &ondul de consum ar crete cu M n balana de re&erin . %<3 Calculm 'atele &'!5it%l%i %nit#)ii e !n!"i e &e an$a"4l%l 'a"%'il!' !n$%"at!a'e , ast&el : 'ata medie a pro&itului unitii economice : 'F;/ 6 ;/ / C/ 6#@?@@ / "55@@ 6 ." " lei este pro&itul care corespunde la leu cheltuieli n balana de re&erin . Frimile ;/ 6#?@@@ i C/ 6"55@@ au &ost calculate la punctul c3 . 'ata marginal a pro&itului unitii economice : '.;/ 6 5 ;;/ : ;/3 / 5C;/ : C/3 6 5###%*." : #@?@@ 3 / 5"*(?@.? : "55@@ 3 6 . %* lei ar &i creterea pro&itului dac cheltuielile ar crete cu leu n balana de re&erin . Frimile ;/ 6#@?@@, C/ 6 "55@@ au &ost calculate la punctul c3 iar mrimile ;;/ 6 ###%*." , C;/ 6 "*(?@.? au &ost calculate la punctul #i3 . 0lasticitatea ratei pro&itului : 0';/ 6 '.;/ / 'F;/ 6 . %* / ." " 6 @.? deci pro&itul ar crete cu @.? M , dac cheltuielile ar crete cu M n balana de re&erin. /oate calculele de la punctele a3 : %<3 le &ace programul 1ALANA din !neD . 5.. C!n ent'a'ea <i (i*e'$i5i a'ea &'!(% )iei a+'i !le &e 'a"%'i .ac avem ramurile productoare '; ,W, ';n cu veniturile + ,W,+n , cota-parte a ramurii ';P la venitul unitii economice +/ 6 + JW +n este &P 6 +P / 5+ JW J+n3 7@8 9 . !vem vectorul de structur & 6 5& ,W,&n 3 cu @ Z &P Z i & JWJ&n 6 @ . Concentrarea produciei agricole pe ramuri este tendina de dezvoltare a ramurilor mai rentabile , inclusiv des&iinarea unor ramuri mai puin rentabile . Concentrarea este maDim dac rm-ne o singur ramur P cu &P 6 i &i 6 @ pentru P X i .O asemenea situaie s-a nt-lnit n unele ri a&ricane care aveau agricultura bazat pe monocultur . .iversi&icarea produciei agricole pe ramuri este tendina de dezvoltare armonioas a tuturor ramurilor , inclusiv n&iinarea unor ramuri noi care se dovedesc rentabile. .iversi&icarea este maDim dac toate ramurile au aceeai parte la venitul unitii agricole deci vectorul de structur are &orma : & 6 5 / n,W, / n 3 . ;entru msurarea gradului de concentrare a unei structuri pe ramuri , se poate &olosi coe&icientul de concentrare structural L 6 5& " J W J &n" 3 / " . Te!'e"a 5.1 3 !vem / n / " Z L Z . L 6 / n / " pentru concentrarea minim i L 6 pentru concentrarea maDim . "3 .ac n 6 constant , L crete odat cu concentrarea . #3 .ac n crete , L scade iar dac n scade , L crete . .emonstraie 3 0vident n.[5&i : / n 3" 6 n. [&i" : \ @ deci [&i" \ / n aa c L \ / n /" . !vem 6 5[ &i 3" 6 [&i" J ". [[&P.&< i cum &P , &< \ @ rezult ". [[&P.&< \ @ deci [&i" Z aa c L Z . ;entru concentrarea minim avem & 6 W 6 &n 6 / n deci [&i" 6 [ / n /" 6 n. 5 / n" 3 6 / n aa c L 6 / n /" . ;entru concentrarea maDim avem &i 6 i &P 6 @ pentru P X i deci [&i" 6 aa c L 6 .

"#(
"3 Lie &i ] &P i &ie &i^ 6 &i J t 8 &P^ 6 &P : t 85t ] @3 8 &<^ 6 &< pentru orice < X i , P deci concentrarea crete deoarece &i^ : &P^ 6 5&i : &P 3J ".t deci &i^ : &P^ ] &i : &P . .easemenea avem 5&i^3" 6 &i" J ".t.&i J t" 8 5&P^3" 6 &P" J ".t.&P J t" deci 5&i^3" J 5&P^3" 6 65&i" J &P"3 J ".t.5&i : &P 3 J ".t" i cum &i - &P ] @ , t ] @ rezult : 5&i^3" J 5&P^3" ] &i" J &P" i 5&<^3" 6 &<" pentr < X i , P deci L crete . #3 .ac ramura < se separ n ramurile i i P , &< se nlocuiete cu &iJ &P iar &<" 6 &i" J &P" J ".&i .&P ] &i" J &P" deci L scade . =.E.D. Gn indicator al concentrrii produciei agricole pe ramuri care este i standardizat, este L_ 6 75 n /" 3.L - 9 / 75 n /" 3 - 9 . 0ste vizibil c @ Z L_ Z . Gn indicator al diversi&icrii structurii pe ramuri este : L respectiv : L_ . Gn alt indicator al diversi&icrii structurii pe ramuri este entropia structurii : K 6 - ` &i.log" &i +alorile lui - &i.log" &i se obin din tabela de la s&-ritul lucrrii . K are proprieti inverse celor ale lui L : 3 @ Z K Z log" n K 6 @ pentru diversi&icarea minim adic concentrarea maDim : &i 6 8 &P 6 @ pentru P X i . K 6 log" n pentru diversi&icarea maDim adic concentrarea minim : & 6W6 &n 6 / n "3 .ac n 6 constant , K crete odat cu diversi&icarea . #3 .ac n crete , K scade iar dac n scade , K crete . O msur a diversi&icrii , care este i standardizat , este K_ 6 K / 5log" n3. 0vident @ Z K_ Z .0ntropia K a &ost prezentat i n seciunea ". )n cazul unui grup de m uniti agricole a c-te n ramuri &iecare , avem tabloul veniturilor anuale : 'amuri U Gniti agricole V G . . . Gm 4ume pe ramuri ' WWWWWWWWWWW.'n + WWWWWWWWWWW..+ n . . . . . . +m WWWWWWWWWWW..+mn +. WWWWWWWWWWW.+.n 4ume pe uniti agricole +. . . . +m. +/

)mprind toate veniturile din tabel cu +/ , avem cotele-pri ale unitilor agricole i ramurilor : 'amuri U Gniti agricole V G . . . Gm 4ume pe ramuri ' WWWWWWWWWWW.'n & WWWWWWWWWWWW& n . . . . . . &m WWWWWWWWWWW.&mn &. WWWWWWWWWWW.&.n 4ume pe uniti agricole L. . . . &m.

!vem urmtorii coe&icieni de concentrare a produciei :

"#*
3 Coe&icientul de concentrare a produciei grupului , pe uniti i pe ramuri :

Lt =

&
i= P=

" iP

"3 Coe&icientul de concentrare a produciei grupului , pe uniti :

Lu =

&
i=

" i.

#3 Coe&icientul de concentrare a produciei grupului , pe ramuri :

Lr =
!vem / 5m.n3
/"

&
P=

" .P

Z Lt Z Lu , Lr Z

)n cazul a dou structuri pe ramuri cu vectorii de structur : & 6 5 & ,W,&n 3 8 g 6 5 g ,W,gn 3 8 @ Z &i , gi Z , [&i 6 [ gi 6 i cu coe&icienii de concentrare structural : L 6 5 & " J W J &n" 3 /" 8 N 6 5 g " J W J gn" 3 / " , avem coe&icientul de corelaie a concentrrii pe ramuri : C 6 5 & .g JW J &n.gn 3 !vem @ Z C Z 5L.N 3 / " Te!'e"a 5./

/"

3 !vem : @ Z C Z C 6 @ dac corelaia concentrrii celor dou structuri este minim : &i X @ implic gi 6 @ i &i 6 @ implic gi X @ C 6 dac corelaia concentrarii este maDim : &i 6 gi 6 i &i6 gi 6@ pentru iXP . "3 .ac n 6 constant , C scade odat cu corelaia concentrrii. #3 .ac n crete , C scade i dac n scade , C crete . .emonstraie 3 0vident &i , gi \ @ deci [&i.gi \ @ aa c C \ @ . Con&orm inegalitii Caucha : 4chBartz , avem pentru &i , gi \ @ : [&i.gi Z 7 [&i".[gi" 9 / " Z deci C Z . C 6 @ dac &i X @ implic gi 6 @ i &i 6 @ implic gi X @ . C 6 dac &i 6 gi 6 i &i6 gi 6@ pentru iXP . "3 Lie &i ] gi i &ie &i^ 6 &i J t 8 gi^ 6 gi : t 85t ] @3 8 &P^ 6 gP^ pentru orice P X i . )n acest caz corelaia concentrrii scade deoarece &i^ : gi^ 6 5&i : gi 3J ".t deci &i^ : gi^ ] &i : gi . .easemenea avem &i^.gi^ 6 5&i. gi3 : t.5&i : gi3 : t" aa c &i^.gi^ b &i. gi deoarece &i : gi ] @ , t" ] @ iar ^ ^ &P .gP 6 &P. gP pentru P X i , aa c C scade .

"#>
3 .ac ramura < se separ n ramurile i i P , n crete ,&< se nlocuiete cu &iJ &P , g< se nlocuiete cu giJ gP iar &<g< 6 &igi J &PgP J 5&igP J &Pgi3 i cum &igP J &Pg1 \ @ rezult &<g< \ &igi J &PgP , deci C scade . =.E.D. .ac &i 6 gi avem C 6 L deci coe&icientul de concentrare este coe&icient de corelaie a concentrrii cu ea nsi . ;entru gsirea structurii optime a producie pe ramuri , &ie Ki 6 CFi 6 Ci / +i cheltuielile medii pe ramuri 5 i 6 ,W,n3 . !ceste cheltuieli medii sunt &uncii ptratice de &i deoarece dac &i este prea mic sau prea mare , cheltuielile medii CFi cresc . ;rin urmare , avem CFi 6 ai.&i" J bi.&i unde ai ] @ , bi b @ , cu un minim pentru &i@ 6 5 - bi3 / ".ai 8 5i 6 ,W,n3. )n general avem [&i@ X . )n mod analog ,avem pro&iturile medii pe ramuri Ki 6 ;Fi 6 ;i / +i . !ceste pro&ituri medii sunt &uncii ptratice de &i deoarece dac &i este prea mic sau prea mare , pro&iturile medii ;Fi cresc . ;rin urmare , avem ;Fi 6 ai.&i" J bi.&i unde ai b @ , bi ] @ , cu un minim pentru &i@ 6 5 - bi3 / ".ai 8 5i 6 ,W,n3. )n general avem [&i@ X . Te!'e"a 5.0 Cheltuielile medii Ki 6 CFi / ;ro&iturile medii Ki 6 ;Fi , nsumate pentru toate ramurile : K/ 6 K J W.J Kn 6 [ai.&i" J [bi.&i sunt minime / maDime , dac cotele-pri ale ramurilor sunt date de relaiile :

& ic = &i@ +

ai

5& @ + ... + & n @ 3 a + ... + an

8 5 i n3

.emonstraie !vem de optimizat &uncia K/ 6 [ai.&i" J [bi.&1 cu legtura & JWJ&n 6 . Lormm &uncia Iagrange : I 6 K : c.5 `&i : 3 !vem : dI / d&i 6 ".ai.&i J bi : c 6 @ 5 i 6 ,W,n 3 aa c &i 6 - 5bi : c3 / 5".ai3 i cum `&P 6 , rezult :
n b 2 P . = " e = a P P= "a P n

de unde rezult :

n b b P P P= ".a P P= ".a P bi = ". deci & = + . 8 5 i6 ,...,n3 ic n n ".a i a i P= a P P= a P

Cum & i@ =

bi ".a i

rezult & ic = & i@ +

ai

5& @ + ... + & n @ 3 a + ... + an

8 5i6 ,...,n3

adic coordonatele punctului staionar &c 6 5& @,W,&n@ 3 pentru &uncia Iagrange . 4e veri&ic &aptul c &c este punct de minim / maDim pentru &uncia K/ dup cum ai ] @ , bi b @ respectiv ai b @ , bi ] @ 5 i 6 ,W,n3 .

"#?
/ermenul :

i =

ai

5& @ + ... + & n @ 3 a + ... + an

este un termen de corecie pentru &i@ pentru ca s avem : & c JWJ &nc 6 n timp ce & @J W J &n@ X @ . =.E.D. 0Demplu Lie ramurile din seciunea ".# : '; 6 +egetal 8 ';" 6 Cootehnie , ';#6 4emiindustrializare . )n anul de re&erin am avut veniturile pe ramuri : + 6 "@@@@ lei 8 +" 6 >@@@ lei 8 +# 6 #@@@@ lei i venitul total +/ 6 (>@@@ de lei . )n anul de plan vom avea veniturile plani&icate pe ramuri : +; 6 " ?##.5 lei 8 +;" 6 "@ @>.# lei 8 +;# 6 # 5%5.% lei i venitul total plani&icat +;/ 6 *#5>*." lei . 3 4 se a&le coe&icienii de concentrare L n anul de re&erin i N n anul de plan precum i coe&icentul de corelaie a concentrrii C . Lie cheltuielile medii ale ramurilor Ki 6 CFi 5i 6 ,",# 3 ca &uncii de cotele-pri &i ale ramurilor la structura unitii agricole : K 6 @.& " - ".& cu punctul de minim & @ 6 @.( 8 K" 6 5.&"" - #.&" cu punctul de minim &"@ 6 @.# 8 K# 6 "@.&#" - >.&# cu punctul de minim &#@ 6 @." . "3 4e cer cotele : pri optime & c ,&"c ,&#c pentru care K6K JWJKn 6 minim 4oluie 3 !vem & 6 "@@ / (>@ 6 "?.% M 8 &" 6 >@ / (>@ 6 "(.5 M 8 &# 6 : & : &" 6 %%. M 'ezult c L 65& " J &"" J &#" 3 / " 6 5?.# M este gradul de concentrare a produciei pe ramuri n anul de re&erin . !vem g 6 " ?.##5 / *#5.>*" 6 "?.> M 8 g" 6 "@ .@># / *#5.>*" 6 "*.# M 8 g# 6 : - g : g" 6 %".? M 'ezult c N 65g " J g"" J g#" 3 / " 6 5>.? M este gradul de concentrare a produciei pe ramuri n anul de plan . C 6 5 & .g J&".g"J&#.g# 3 /" 6 5?. M este gradul de corelare a concentrrii produciei n anul de baz cu anul de plan . "3 Cotele-pri optime ale ramurilor pentru care Ki 6 CFi 6 Ci / +i 6 minim , sunt : & @ 6 5- b 3 / 5".a 36@.( 6 (@ M 8 &"@ 6 5- b"3 / 5".a" 36@.# 6 #@ M 8 &#@ 6 5- b#3 / 5".a# 36@." 6 "@ M . .in pcate & @ J &"@ J &#@ 6 . 6 @ M X @@ M .

"%@ = a . 5& @ + & "@ + & #@ 3 a " = a" . + a" + a# = @.@( = (M 8 = @.@# = #M 8

5& @ + & "@ + & #@ 3 a + a" + a#

# =

a#

5& @ + & "@ + & #@ 3 a + a" + a#

= @.@ = M

/ermenii de corecie sunt : - @.@# 6 - # M 8 - @.@( 6 - ( M 8 - @.@ 6 - M . +alorile corectate ale cotelor-pri pentru care K/6K JK"JK# 6 minim , sunt : & c 6 & @J f 6 5* M 8 &"c 6 &"@J f" 6 "% M 8 &#c 6 &#@J f# 6 ? M . +eri&icare : & cJ&"cJ&#c 6 6 @@ M . 5.5 Rez%"at )n acest capitol se prezint trei sisteme agricole : vegetal , lapte i carne pentru care se dezvolt n detaliu calculul tehnico-economic. )n continuare se prezint etapele de analiz i plani&icare a produciei agricole pe ramuri prin metoda balanei . Capitolul se ncheie cu evaluarea cantitativ i optimizarea concentrrii i diversi&icrii produciei agricole pe ramuri . 5.: >nt'e4#'i . Ce semni&icaie au indicatorii produciei agricole n analiza tehnico-economic a produciei agricole g ". Ce semni&icaie au indicatorii pro&itului n analiza tehnico-economic a produciei agricole g #. Care sunt etapele principale de analiz i plani&icare a produciei agricole prin balana legturilor ntre ramuri g %. Cum se evalueaz i se optimizeaz concentrarea i diversi&icarea produciei agricole pe ramuri g 5.8 1i4li!+'a5ie . ". #. %. 5. (. 4tnil O. Y !naliz liniar i geometrie Y+ol. 1 - 11,0ditura !II ,"@@@ - "@@ Cenu Nh. i col.Y Fatematici pentru economiti Y 0ditura C14O2,"@@@ Cenu Nh. i col.Y Fatematici pentru economiti :culegere de problemeY 0ditura C14O2,"@@@ 0ne .. Y Fatematici 513 Y 0ditura C0'04 , "@@% Nogonea 4. , 0ne .. Y !naliz numeric Y 0ditura Cartea Gniversitar , "@@5 0ne ..,Nogonea 4. YFetode numericeh 0ditura Cartea Gniversitar , "@@5