Sunteți pe pagina 1din 13

CONTABILITATEA OPERATIUNILOR SPECIFICE PRIMARIEI COMUNALE

Particularitatile legate de finantarea primariilor comunale determina unele particularitati si in ceea ce priveste contabilitatea, precum si existenta unor conturi specifice. Realizarea surselor bugetului local al unei primarii comunale se face fie prin incasari in numerar prin casieria proprie si care ulterior se depun in conturile de venituri bugetare sau disponibilitati deschise in trezoreria locala, fie prin incasari pe baza de virament direct in conturile de venituri bugetare sau de disponibilitati din trezorerie pe baza ordinelor de plata pentru trezoreriei (OPT) intocmite de catre platitori. Documentele care stau la baza incasarilor in numerar prin casieria primariei sunt chitanta si Borderoul desfasurator al incasarilor. Chitanta este un document cu regim special, prin care se efectueaza operatiunea de incasare prin casierie a impozitelor, taxelor si a altor drepturi cuvenite bugetului local. Chitanta constituie documentul justificativ de intocmire a Borderoului desfasurator al incasarilor, precum si de inregistrare in evidentele nominale (registrul rol unic). Evidenta carnetelor chitantiere primite, predate si intrebuintate se tine de catre contabilul-sef al primariei cu ajutorul unui Registru de evidenta a carnetelor-chitantiere. In acest registru se deschid partizi separate pentru fiecare tip de carnete chitantiere in parte. Pe ultima pagina a fiecarui carnet chitantier se inregistreaza numerotarea chitantierelor de la nr. 1 la numarul din ultima fila, dupa care se semneaza de contabilul-sef iar casierul semneaza de primirea carnetelor chitantiere. Nu se elibereaza noi carnete chitantiere pana nu se face decontarea celor folosite, specificandu-se in registrul de evidenta a carnetelor chitantiere, predarea, respectiv, restituirea lor. Chitanta se intocmeste in 2 exemplare, exemplarul 1 se remite contribuabilului, iar exemplarul 2 ramane in carnet la emitent. Borderoul desfasurator al incasarilor se intocmeste zilnic pe baza cotoarelor chitantierelor emise de catre agentul fiscal sau casier, dupa caz, si cuprinde informatii cu privire la: numele si prenumele contribuabilului; numarul casei si numar rol; numarul chitantei emise si data;

natura incasarilor: impozit pe cladiri, teren, taxe de pasunat, cheltuieli de judecata, taxa de timbru etc. Pe baza Borderoului desfasurator al incasarilor se intocmeste de catre casier Registrul de casa si se preda la contabilul primariei. Efecturarea platilor prin casierie se efectueaza prin intocmirea carnetului cec numerar sau dispozitiei de plata dupa caz. La sfarsitul zilei se sintetizeaza atat incasarile cat si platile in ordinea cronologica in care au avut loc operatiunile in Registrul de casa, intocmit de casierul primariei sau de agentul fiscal.

Conducatorii unitatilor administrativ - teritoriale, raspund de buna organizare si desfasurare a activitatii de casierie, in vederea asigurarii gospodaririi rationale a mijloacelor banesti. Sumele incasate se pastreaza in casieria primariei pana la depunerea lor la trezoreria locala, sau se efectueaza platile cu respectarea dispozitiilor legale. Casierul sau agentul fiscal exercita o functie gestionara si este numit prin decizia primarului comunei, cu respectarea conditiilor prevazute de lege. Zilnic, casierul primariei sau agentul fiscal totalizeaza operatiunile de incasari si plati stabilind soldul casieriei care se reporteaza pe fila din ziua urmatoare. Suma totala a incasarilor, conform Borderoului desfasurator al incasarilor, precum si numerarul ridicat de la trezoreria locala pe baza CEC ului de numerar, se inregistreaza in coloana Incasari a registrului de casa, dupa care se defalca pe surse de venituri. Conform plafonului de casa stabilit de catre Trezoreria judeteana, incasarile in surplus se depun la trezoreria operativa care deserveste comuna respectiva. Sumele depuse la trezoreria operativa sunt consemnate in foaia de varsamant document ajutator obtinut in sistemul informatic in baza unui program stabilit de Ministerul Economiei si Finantelor. Platile efectuate prin casierie pentru salarii, avansuri spre decontare, procurari de materiale si depuneri la trezoreria operativa, se inregistreaza in coloana Plati a registrului de casa, dupa care se defalca pe destinatii potrivit clasificatiei bugetare. Primul exemplar al registrului de casa se detaseaza, iar la acesta se anexeaza borderourile desfasuratoare de incasari, precum si toate documentele privind efectuarea platilor in numerar si varsamintele la trezoreria locala. Aceste documente se predau la compartimentul financiar-contabil in aceeasi zi sau cel mai tarziu a doua zi, sub semnatura in registru de casa. Contabilul - sef al primariei verifica documentele de incasari si plati preluate de la casier sau agentul fiscal, urmarind daca soldul inscris in registru de casa este stabilit sau daca sumele incasate au fost depuse in termen la trezoreria locala. Periodic are loc confruntarea primului exemplar cu exemplarul al doilea, ramas la dosar. In cazul operatiunilor de plati se verifica daca sumele inscrise in registru de casa corespund cu cele inscrise in documentele de plati prezentate si daca exista semnatura primitorului. In cele ce urmeaza vom prezenta o monografie contabila la nivelul unei comune, monografie ce cuprinde principalele operatiuni efectuate atat pentru executia bugetului propriu al primariei cat si executia bugetului unei institutii subordonate (scoala - centru de executie bugetara),date ipotetice.

Inregistrarea veniturilor pe baza declaratiilor de impozite: cladiri, terenuri


464 = 734 100.000 lei

Creante ale bugetului local -

Impozite si taxe pe proprietate

taxe mijloace de transport 464 = 734 60.000 lei

Creante ale bugetului local

Impozite si taxe pe proprietate

Sume incasate cu ordin de plata pentru veniturile declarate 5211 = 464 120.000 lei

Disponibil al bugetului local

Creante ale bugetului local

Incasare in numerar: pentru impozite declarate 531 Casa = 464 5.000 lei

Creante ale bugetului local

pentru cele fara debit 531 Casa - amenzi circulatie Amenzi, penalitati - taxe extrajudiciare de timbru 7512 Venituri din taxe administrative - valorificare bunuri apartinand domeniului Venituri din valorificarea unor bunuri Depunere numerar la trezorerie 5211 = 531 25.000 lei 719 2.000 lei 16.000 lei 7513 2.000 lei = % 20.000 lei

Disponibil al bugetului local Incasari prin trezorerie: cote defalcate din impozit pe venit 5211 Disponibil al bugetului local =

Casa

7312

20.000 lei

Cote defalcate din impozit pe venit

sume defalcate din TVA 5211 = 7352 40.000 lei

Disponibil al bugetului local diverse venituri fara debit 5211 =

Sume defalcate din TVA

20.000 lei

Disponibil al bugetului local - taxe administrative Venituri din taxe administrative - taxe licente, autorizatii functionare - alte incasari din impozite indirecte - restituiri fonduri finantare ani precedenti - diverse venituri 7356 Taxe autorizare 739 Alte impozite si taxe fiscale 750 Venituri din proprietate 7514 Diverse venituri subventii alte bugete 5211 Disponibil al bugetului local Efectuare deschideri credite: buget propriu institutii subordonate (scoala) Cheltuieli efectuate in cursul perioadei: activitate proprie primarie salarii 641 = 421 61.000 lei 110.000 lei debit 8067 debit 8061 = 772 8.000 lei 50 lei 150 lei 200 lei 100 lei 7512 500 lei

Venituri din subventii

Chentuieli cu salariile

Personal salarii datorate

contributii sociale 645 Cheltuieli privind 4311 = % 36.000 lei

asigurarile sociale

24.000 lei

Contributie angajatori pentru asigurari sociale 4371 12.000 lei

Contributie angajatori pentru asigurari de somaj plata salarii card 421 = 7702 46.000 lei

Chentuieli cu salariile

Finantarea de la bugete locale

plata contributii sociale % = 7702 30.000 lei

Finantarea de la bugete locale 4311 Contributie angajatori pentru asigurari sociale 4371 Contributie angajatori pentru asigurari de somaj cheltuieli energia electrica 610 = 401 Furnizori 200 lei 10.000 lei 20.000 lei

Chentuieli privind energia si apa plata facturii 401 Furnizori cheltuieli posta, telefon 626 = 401 =

7702

200 lei

Finantarea de la bugete locale

400 lei

Chentuieli postale plata facturii posta 401 Furnizori achizitie calculator 213 = 404 =

Furnizori

7702

400 lei

Finantarea de la bugete locale

1.800 lei

Instalatii tehnice, mijloace transport plata facturii 404 =

Furnizori de active fixe

7702

1.800 lei

Furnizori de active fixe

Finantarea de la bugete locale

cheltuieli cu amortizarea 681 = 281 800 lei

Cheltuieli privind amortizarea si ajustari pentru depreciere

Amortizarea privind active fixe corporale

achizitie active fixe neamortizabile (domeniul public) 212 Constructii = 103 1.600 lei

Fondul bunurilor din domeniul public cheltuieli active fixe neamortizabile

682 Cheltuieli cu active fixe neamortizate

404

1.600 lei

Furnizori de active fixe

plata furnizori 404 = 7702 1.600 lei

Furnizori de active fixe

Finantarea de la bugete locale

cheltuieli institutie subordonata: cheltuieli chirie (pe baza facturii) 612 = 401 1.000 lei

Cheltuieli cu chiriile

Furnizori

cheltuieli servicii prestate pe baza facturii 628 = 401 Furnizori 9.000 lei

Alte cheltuieli cu servicii efectuate de terti cheltuieli cu salarii 641 =

421

25.000 lei

Cheltuieli cu salariile

Personal-salarii datorate

cheltuieli contributii sociale 645 = % 15.000 lei

Cheltuieli privind asigurarile sociale 4311 10.000 lei

Contributie angajatori pentru asigurari sociale 4371 5.000 lei

Contributie angajatori pentru asigurari de somaj plata contributii sociale % Finantarea de la bugete locale plata chiriei 401 Furnizori plata servicii 401 Furnizori plata salariilor prin virare card Personal-salarii datorate 421 35.000 lei 9.000 lei 1.000 lei = 7702 60.000 lei

plata contributii datorate de angajator 4311 10.000 lei

Contributie angajatori pentru asigurari sociale 4371 Contributie angajatori pentru asigurari de somaj La sfarsitul periodei inchiderea conturilor de cheltuieli si finantari a) Activitatea proprie 121.01 Rezultatul patrimonial (partial) Chentuieli privind energia si apa 626 Chentuieli postale 641 Cheltuieli cu salariile 645 36.000 lei 61.000 lei 400 lei 610 200 lei = % 100.000 lei 5.000 lei

Cheltuieli privind asigurarile sociale 681 800 lei

Cheltuieli privind amortizarea si ajustari pentru depreciere 682 1.600 lei

Cheltuieli cu active fixe neamortizate 7702 Finantarea de la bugete locale - rezulta deficit patrimonial b) Institutia subordonata (scola) 121.01 = % 50.000 lei = 121.01 Rezultatul patrimonial 20.000 lei 80.000 lei

Rezultatul patrimonial (partial) 612 Cheltuieli cu chiriile 628 9.000 lei 1.000 lei

Alte cheltuieli cu servicii efectuate cu terti 641 Cheltuieli cu salariile 645 15.000 lei 25.000 lei

Cheltuieli privind asigurarile sociale 7702 = 121.01 Rezultatul patrimonial 10.000 lei 60.000 lei

Finantarea de la bugete locale - rezulta deficit patrimonial

Preluarea cheltuielilor activitatii proprii (numai la ordonatorul principal) % = 5211 100.000 lei

Disponibil al bugetului local 610 Chentuieli privind energia si apa 626 Chentuieli postale 641 Cheltuieli cu salariile 645 Cheltuieli privind asigurarile sociale 681 Cheltuieli privind amortizarea si ajustari pentru depreciere 682 1.600 lei 800 lei 36.000 lei 61.000 lei 400 lei 200 lei

Cheltuieli cu active fixe neamortizate - deficit activitate proprie: 121.01 = 5211 -20.000 lei Disponibil al bugetului local

Rezultatul patrimonial Cheltuieli institutie subordonata: % =

5211

50.000 lei

Disponibil al bugetului local 612 Cheltuieli cu chiriile 628 Alte cheltuieli cu servicii efectuate cu terti 641 Cheltuieli cu salariile 645 Cheltuieli privind asigurarile sociale - rezultat: excedent 121.01 = 5211 10.000 lei Disponibil al bugetului local 15.000 lei 25.000 lei 9.000 lei 1.000 lei

Rezultatul patrimonial

Stabilirea rezultatului patrimonial final la nivelul ordonatorului de credite: % Rezultatul patrimonial 734 Impozite si taxe pe proprietate 739 200 lei 100.000 lei Inchiderea conturilor de venituri = 121.02 249.000 lei

Alte impozite si taxe fiscale 750 Venituri din proprietate 772 Venituri din subventii 791 Chentuieli postale 7312 Venituri din taxe administrative 7352 Sume defalcate din TVA 7356 Cheltuieli priv.asig.sociale 7356 Cheltuieli priv.asig.sociale 7512 Venituri din taxe administrative 7512 Venituri din taxe administrative 7513 Amenzi, penalitati 7514 Diverse venituri - Inchiderea conturilor de cheltuieli (cheltuieli proprii) 121.01 = % 100.000 lei 50 lei 2.000 lei 500 lei 16.000 lei 100 lei 60.000 lei 40.000 lei 20.000 lei 2.000 lei 8.000 lei 150 lei

Rezultatul patrimonial (partial)

610

200 lei

Chentuieli priv. energia si apa 626 Chentuieli postale 641 61.000 lei 400 lei

Cheltuieli cu salariile 645 36.000 lei

Cheltuieli priv.asig.sociale 681 800 lei

Cheltuieli privind amortizarea si ajustari pentru depreciere 682 1.600 lei

Cheltuieli cu active fixe neamortizate (cheltuieli institutie subordonata) 121.01 = % 50.000 lei

Rezultatul patrimonial (partial) 612 Cheltuieli cu chiriile 628 9.000 lei 1.000 lei

Alte cheltuieli cu servicii efectuate cu terti 642 Cheltuieli cu salariile 646 15.000 lei 25.000 lei

Cheltuieli privind asigurarile sociale rezultat: excedent patrimonial pe ansamblul primariei 99.000 lei

Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice

Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la institutiile publice revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective. Institutiile publice organizeaza si conduc contabilitatea de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii. Seful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupa functia de conducere a compartimentului financiarcontabil si care raspunde si de activitatea de incasare a veniturilor si de plata a cheltuielilor sau, dupa caz, una dintre

persoanele care indeplineste aceste atributii in cadrul unei institutii publice care nu are in structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care indeplineste aceste atributii pe baza de contract, in conditiile legii. Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau care nu au personal incadrat cu contract individual de munca, potrivit legii, pot incheia contracte de prestari de servicii, pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu societati comerciale de expertiza contabila sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Incheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie.

Persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii trebuie sa asigure, potrivit legii, conditiile necesare pentru organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii, organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, precum si valorificarea rezultatelor acesteia, respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare, depunerea la termen a acestora la organele in drept, pastrarea documentelor justificative, a registrelor si situatiilor financiare, organizarea contabilitatii de gestiune adaptate la specificul institutiei publice.