Sunteți pe pagina 1din 43

INTEGRAREA SOCIAL A PERSOANELORCUDIZABILIT I

LECTOR DR. DAN OCTAVIAN RUSU

SUPORT DE CURS

2011

Cursul urm re te s r spund i necesit ilor crescnde de preg tire a speciali tilor din asistenta sociala n domeniul educaiei speciale inclusive, exprimate n Strategia Naional privind protecia, integrarea iincluziuneasocial apersoanelorcuhandicapdinRomnianperioada2006 -2013 (HG 1175 14 X 2005).

Temele de curs: 1. Notiuni introductive in problematica integrarii sociale a persoanelor cu dizabilitati. Repere principalenrecuperareasiintegrareasociala persoanelor cu dizabilitati. 2. Tipuri de nevoi speciale. Clasificare. Etiologie. Particularit i difereniatoare ale Persoaneloraparinndvariatelorcategoriidenevoi speciale. 3.Tr s turigeneralespecificeprofiluluipsihologicalpersoanelorcudizabilitati. 4. Linii generale ale organiz rii procesului instructiv-educativ pentru persoanele cu dizabilitati. 5.Particularit idifereniatoarenabordareaterapeutic a persoanelor cu dizabilitati. Direcii clasiceversusabord rialternative. 6. Drepturile persoanelor cu dizabilitati din Romania. 7. Principalii indicatori statistici asuprapersoanelorcudizabilit i Obiectivele generale ale cursului: nelegerea de c tre studeni a principiilor fundamentale n abordarea persoanelor cu nevoi speciale, cunoa terea modelelor de organizare i de desf urare a activit ii n relaiile cu persoanele cu nevoi speciale, aprofundareaspecificuluimetodelordecercetare ideterapiendomeniulpersoanelor cunevoispeciale i nelegerea problemelor psihosociale implicate de specificul profilului psihologic al persoanelor cu nevoi speciale Obiectiveoperaionale: Dup cevorstudiacon inutul,cursan iivorputeas : operezecuprincipaleleconceptespecificeeduca ieispeciale/psihopedagogieispeciale; analizezecriteriileimodalit iledeclasificareaprincipalelorcategoriidedizabilit i;
2

descrie principalele categorii de factori etiologici responsabili de apari iaprincipalelor identifice principalele caracteristici care alc tuiesc tabloul clinic al fiec rui tip de sugerezenoimodalit ideac iunepentruoptimizareaprocesuluide integrare sociala a elaboreze diferite scenarii ale activit ilor educative cu copiii care prezint cerin e educa ionale speciale, Sevizeaz : prezentarearecuperarii iintegrariipersoanelorcunevoispeciale, inventariereatras turilorgeneralespecificeprofiluluipsihologic, trasarealiniilorgeneralealeorganiz riiprocesuluiinstructiv-educativ, evidenierea tipurilor de nevoi speciale, cu scoaterea n eviden a particularit ilor difereniatoarealepersoaneloraparinndvariatelorcategoriidenevoispeciale, specificuldiagnosticuluipersoanelorcunevoispeciale,precum i particularit iledifereniatoarenabordareaterapeutic apersoanelorcunevoispeciale (direciiclasicevs.abord rialternative). elaborarea unui program de profesionalizare n concordan cu cerin ele pie ei for ei de munc i ncadrarea n unit i productive sau ateliere protejate a persoanelor cu nevoi speciale. elaborarea strategiilor de integrare social a persoanelor aflate n dificultate prin valorificarea tuturorresurselorexistentelanivelulcomunit ii. urm rireaevolu ieiiagraduluideadaptare-integrare a persoanelor cu nevoi speciale ncmpul rela iilorsociale. elaborarea unor strategii de interven ie pentru prevenirea i/sau ameliorarea consecin elor diferitelor tipuri de deficien e sau a unor disfunc ii la nivel familial, comunitarisocial. persoanelor cu dizabilitati in comunitate respectiv in societate; dizabilitatenparte; categorii de dizabilit i;

Criterii de evaluare a studentilor: realizarea, pe parcursul semestrului, a unei lucrari-din temele propuse n cadrul suportului de curs (sau a altor teme la alegerea cursantului, cu acordul titularului de curs)
3

50% din nota final ; termenul de predare a temelor va fi stabilit la nceputul fiec rui semestru. examen scris lasfritulfiec ruisemestru 50% din notafinal ;

1. NO IUNI INTRODUCTIVE N PROBLEMATICA INTEGR RII SOCIALE A PERSOANELOR CU DIZABILIT I. REPERE PRINCIPALENRECUPERAREA I INTEGRAREA SOCIAL PERSOANELOR CU DIZABILIT I.

Lucrarile publicate sub egida UNESCO referitoare la terminologia educa iei speciale i a disciplinelor ei conexe, cum ar fi psihopedagogia medical , psihopedagogia medico-social sau psihologia copilului, se subliniaz faptul c domeniul asisten ei persoanelor cu cerin e nevoispeciale/dizabilit i(nprincipal,persoanecudiferitetipuridedeficien sauhandicap) utilizeaz informa ii furnizate de medicin (pediatrie, neuropsihiatrie, neuropatologie, neurologie infantil , oftalmologie, oto-rino-laringologie, ortopedie, audiologie, igien etc.), psihologie, pedagogie, sociologie, asisten social , tiin e juridice, n studiul personalit ii persoanelorcudiferitetipuridedeficien (mintal ,auditiv ,vizual ,somatic ,deconduit , delimbajetc.)sauapersoaneloraflatendificultateprivindintegrareairela ionarea lor cu institu iilecomunit iisaucusemeniilordincomunitateadincare fac parte. In felul acesta, domeniulasisten eipersoanelorcunevoispeciale preia termeni, concepte din alte discipline a c ror semnifica ie este utilizat ntr-o manier interdisciplinar distinct , n func ie de varietateaformelordedeficien iinadaptareaconsecutiv tipuluidedeficien . Domeniul de studiu al acestei discipline sesitueaz ntrearia st riidenormalitateiariast rii patologice. Acest studiu se realizeaza prin parcurgerea unui traseu complex care include prevenirea, depistarea, diagnoza, terapia, recuperarea, educarea, orientarea colar i profesional , integrarea social i monitorizarea evolu iei ulterioare a persoanei aflate n dificultate. Etapele in munca cu persoanele cu dizabilitati pot fi incluse ntr-o formul specific acestui domeniu care justific n mare parte caracterul s u pragmatic, ac ional asistena psihopedagogic i social. Asistena psihopedagogic i social a persoanelor cu cerine speciale (persons with special needs) constituie un ansamblu de msuri de natur
4

psihologic, pedagogic i social n vederea depistrii, diagnosticrii, recuperrii, educrii, instruirii, profesionalizrii, adaptrii i integrrii sociale a persoanelor care prezint o serie de deficiene de natur intelectual, senzorial, fizic, psihic, comportamental sau de limbaj, precum i a persoanelor aflate n situaii de risc datorit mediului n care triesc, resurselor insuficiente de subzisten sau prezenei unor boli cronice sau a unor fenomene degenerative care afecteaz integritatea lor biologic, fiziologic sau psihologic. Asistenasocial apersoanelorcunevoispeciale reprezint ocomponent fundamental a asisten eigeneraleacordateacestorpersoaneiardinpunctdevederealeficien eiinterven iei ea trebuiecorelat cuinterven iapsihologic ,pedagogic ,medical etc.laniveluluneiechipe interdisciplinare. Componentele fundamentale ale asistenei psihopedagogice i sociale (Ghergu , A., 2005, 2007): a) psihologic: cunoaterea particularit ilor specifice dezvolt rii psihice a persoanei i a tuturor componentelor personalit ii; atitudineaireac iilepersoaneinraportcudeficien asaucuincapacitateasaiatitudinea i rela iilepecarelearecuceidinjur; moduldemanifestareacomportamentuluindiferitesitua ii; identificareadisfunc iilorlanivelpsihic; identificarea c ilor de terapie, recuperare, compensare a func iilor i proceselor psihice afectate; asigurareaunuicadrudesecuritateiconfortafectivpentrumen inereaechilibruluipsihici dezvoltareaarmonioas apersonalit ii; b) pedagogic: eviden ierea problemelor specifice n educarea, instruirea i profesionalizarea persoanelor cu diferitetipuridedeficien e; adaptareaobiectivelor,metodelorimijloacelordenv adaptarea/modificarea con inutului nv mntlacerin eleimpusede particularit iledezvolt riipsihofiziceapersoanelorcucerin eeducativespeciale; mntului n func ie de nivelul evolu iei i dezvolt rii biopsihiceasubiec ilorincluinprocesulinstructiv-educativ; asigurarea unui cadru optim de preg tire, astfel nct fiecare subiect supus educa iei i instruirii s asimileze un minimum de cunotin e i deprinderi practice necesare integr rii
5

sociale (diversificarea ofertelor educa ionale i dezvoltarea institu iilor colare de tip incluziv); c) social: inser iabio-psiho-socio-cultural apersoaneinrealitateasocial actual saunschimbare pe axele:familial ,colar ,profesional isocial ; ac iunideprevenireicombatereamanifest rilordeinadaptaresocial saudemarginalizare a persoanelor cu dizabilitate; promovarea i sus inerea unor politici coerente i flexibile, precum i organizarea unor servicii eficientepentruprotec iaiasisten asocial apersoaneloraflatendificultate; informareaopinieipublicecuprivirelaresponsabilitateacivic amembrilorcomunit iifa de persoanele aflate n dificultate, precum i posibilit ile de valorificare a poten ialului aptitudinali rela ionalalacestorpersoanenfolosulcomunit ii.

2. TIPURI DE NEVOI SPECIALE. CLASIFICARE. ETIOLOGIE. PARTICULARIT IDIFEREN IATOAREALE PERSOANELORAPAR INNDVARIATELORCATEGORII DE NEVOI SPECIALE

Terminologia folosita in caracterizarea generala a persoanelor cu nevoi speciale. HandicapTermenulesteono iunevag ,ambigu ,confuz ,fiindintrodusnliteratur pentru anlocuiexpresiitraumatizantedegenul: anormal, deficient, inadaptat, saupentruangloba, ntr-untermenmaigeneral,toatedificult ilentmpinatedeopersoan cuconsecin edirecte pe plan social. Copil handicapat=persoana ale c rei aptitudini fizice, psihice, fie ele nnscute, fie dobndite, sunt net inferioare copiilordeaceeaivrst cronologic ,elneputndfirecuperat n totalitate, ci doar ntr-un anumit grad, prin compensare sau ameliorare, n func ie de posibilit ilesalereale. Termeniconsidera idebaza(clasici):deficien ,incapacitate,handicap. Deficiena=situa ia intrinsec ce se definete n termeni anatomici ca lipsa de integritate anatomica si functionala a unui organ (aspectul medical), Incapacitatea=aspectul func ional (lipsa de capacitate, functionalitate limitata a activitatii fizice si/sau psihice a individului), iar handicapul vizeaz aspectul social (consecin ele concretizate n dificult i de adaptare personal isocial ,fiindodefavorizareaindividuluilacerintelemediuluifizicsisocial). Noua terminologie (Ghergu ,A., 2005, 2007): persoane in dificultate, persoane cu nevoi speciale, persoane cu cerinte educative speciale, persoane cu dizabilitati etc.,

termenii sunt considerati mai putin traumatizanti, mai putin stigmatizanti pentru persoanele in cauza; in plus aceasta terminologie induce cumva si ideea de posibilitate de interventie
7

externa de tip recuperator, care sa faciliteze dobandirea autonomiei si insertiei, integrarii sociale a persoanelor in cauza. Normalizare termen care se refer , n principal, la asigurarea unor condi ii de via corespunz toarepentrupersoanelecunevoi speciale,acceptareaacestoran cadrul societ ii sau comunit ii din care fac parte, fiindu-le asigurate aceleai drepturi, responsabilit i i posibilit ideacces la serviciilecomunitare(medicale,publice,educa ionale,profesionale,de timp liber etc.) ca i celorlal i membrii ai societ ii, n scopul dezvolt rii i valorific rii optimeapoten ialuluidecareacestepersoane dispun.Altfel spus, normalizareaserefer la sprijinuloferitpersoanelorcunevoispecialedec tre componentele sistemului social pentru a permite acestora un mod de via similar sau apropiat cu al celorlal i membrii ai societ ii; consecin ele practice ale normaliz rii sunt programele i ac iunile bazate pe incluziune i integrare. Conceptul a ap rut n rile nordice (Norvegia, Suedia, Danemarca) i apoi s -a extins i n alte state europene care au preluat i au adaptat sensul i semnifica ia acestui termen la condi iilespecificedinsociet ilerespective,iarulterior,prindeciziileiac iunile ntreprinsenplan juridic, politic, socio-economic,educa ionalialserviciilordeasisten ,au pus n aplicare n elesul acestui termen (Ainscow, M., 1999). Aplicarea n practic a normaliz riisedesf oar pepatrunivelurifunc ionale: normalizarea fizic serefer laposibilitateapersoaneicunevoispecialedeaaveaaccesla mijloacele fizice necesare satisfacerii nevoilor fundamentale de a avea o locuin proprie, bunuri personale, mbr c minte i hran , un minim de posibilit i financiare pentru unele cheltuieli absolut necesare, posibilitatea de a avea contacte sociale, de a se asocia cu alte persoane etc. normalizarea funcional const nasigurareaaccesuluilaserviciilepublicealesociet iitransport n comun, facilit i de acces n coli, institu ii publice i de cultur , spa ii comerciale, facilit idepetrecereatimpuluiliber,accesullainforma ii/mediiledeinformare nmas etc. normalizarea social arenvedere posibilitatea de a avea contacte sociale spontane sau permanentizateideafiperceputcaf cndpartedintr-un context social normal rela iilecu membriifamiliei, vecinii, prietenii,colegiidemunc ,oamenii depestrad ,func ionariisau prestatorii de servicii publice etc.

normalizarea societal se refer la nivelul particip rii persoanelor cu nevoi speciale n diferite organiza ii, asocia ii, sectoare ale vie ii publice sau la activit i productive, avnd responsabilit ii beneficiind de ncredereacelordinjur. Reabilitarea serefer launprocesdestinats oferepersoanelorcudizabilit iposibilitateas ajung lanivelurifunc ionalefizice,psihiceisocialecorespunz toare,furnizndu-le acestora instrumentelecuajutorulc rora ipotschimbavia andirec iaob ineriiunuigradmaimare de independen . Exist tendin a de a utiliza n cuplu no iunile de abilitare reabilitare, prima referindu-se laacelefunc iicarenumaipotfirecuperateprininterven iidespecialitate; nschimb,prinmecanismele decompensaresepotformaaceleabilit isaucapacit idebaz necesarepentruintegrareasocial i profesional . nanul1994Organiza iaInterna ional aMuncii(OIM),UNESCOiOrganiza iaMondial a S n t iiOMS)au elaborat un Document de poziie comun cu privire la reabilitarea bazat pe comunitate1 (RBC). Aceasta reprezint o strategie din cadrul de dezvoltare general a comunit ii pentrureabilitarea,mbun t ireacalit iivie ii,egalizareaanseloriincluz iunea social a tuturor persoanelor cu dizabilit i. Reabilitarea bazat pe comunitate se refer la toate categoriile de vrst i este implementat prin eforturile concertate ale persoanelor cu dizabilit i,familiiloracestorai comunit ilordecareapar in,precumicelealeserviciilor de educa ie, medicale, sociale i profesionale existente la nivelul comunit ii. Obiectivul principal al RBCconst n dezvoltareai valorificarea abilit ilorpersoanelorcudizabilit i prin intermediul serviciilor ioportunit ilorcreatelanivelul comunit ii,nbeneficiultuturor membrilor acesteia. Incluziune social serefer laschimbareaatitudiniloripracticilordinparteaindivizilor, institu iilor i organiza iilor, astfel nct toate persoanele, inclusiv cei percepu i ca fiind diferi i datorit unor deficien e, apartenen ei etnice, condi iilor socio-economice de via etc.s poat contribuii participanmodegallavia aiculturacomunit iidincarefacparte. Opera ional, acest termen poate fi n eles i astfel: non-discriminare + aciune pozitiv = incluziune social. anse egale pentrupersoanelecudeficien e,reprezint rezultatulprincarediferitesistemeale societ iiimediului,precumserviciile,activit ile,informareaidocumentarea, sunt puse la dispozi ia tuturor,nparticularapersoanelorcudizabilit i.Termenulde egalizare a anselor (crearea de anse egale) este procesul prin care diferitele sisteme sociale i de mediu
9

(infrastructur , servicii, activit i informative, documentare) devin accesibile fiec ruia i, n special,persoanelorcudizabilit i. Servicii de sprijin serefer laaceleserviciicareasigur attindependen nvia adezicuzi a persoaneicudizabilit ictiexercitareadrepturilorei(dispozitive de asistare, servicii de interpretare, asistentpersonal,serviciidengrijirecomunitar etc.). Protecie special cuprindetotalitateaac iunilorntreprinsedesocietatenvedereadiminu rii sau chiar nl tur rii consecin elor pe care deficien a cauzatoare de handicap (considerat factor de risc social)oareasupraniveluluidetraiapersoaneicudizabilit i. nacordcunoile m suriinstituitepeplanmondialprivindprotec iaieduca iapersoanelorcu dizabilit iin conformitate cu prevederileConstitu ieiiaLegiinv mntului, aranoastr aintrat ntr-o etap detransform riradicaleasistemuluideeduca ie,n spiritulegaliz riianselor,pentru copiii, tinerii i adul ii cu deficien e sau incapacit i. Din perspectiva noilor reglement ri adoptate de statul romn, copii cu cerin e educative speciale pot fi integra i, fie n unit i distinctedenv mntspecial,fie ngrupeiclasespecialedinunit iprecolareicolare mntobinuite.Analizndorganizareai obinuite,fie,nmodindividual,nunit ide nv desprindeurm toareleobserva ii: pe timpul colariz rii, copiii cu cerin e educative speciale au acces la toate sursele de reabilitare/recuperarepsihopedagogic ,medical isocial ,laserviciiledeasisten necesare i disponibilencomunitatesaununit ilespecializate,inclusivnceledenv (Kameenui Edward J., Simmons Deborah C., Mih il Ionela, 2008); evaluarea,expertizarea,orientareaireorientareacolar iprofesional acopiilorcucerin e educativespeciale,precumistabilireatipuluiigraduluidehandicaprevinunorcomisiide expertiz complex ; principiile evalu rii, expertiz rii, orient rii i reorient rii colare i profesionale a copiilor cu cerin eeducativespecialevoraveanvedere: - examinarea global i individualizat a fiec rui copil n parte cu privire la ntregul s u poten ial dedezvoltareinv are; - expertizaievaluareacomplex careincludeexaminareamedical , psihologic ,pedagogic i social acopilului; - flexibilitateaireversibilitateadecizieideexpertiz iorientare,cudeosebirentrevrstade 3i 12 ani.
10

func ionarea procesului de asisten i educa ie adresat persoanelor cu dizabilit i se pot

mntspecial

categoriile de copii sau elevi cu cerin e educative speciale (tipuri de handicap i/sau dificult i de nv are) care intr n competen a comisiilor de expertiz complex sunt (Popa Doini a, Sava Aurora, 2007) - copii/elevicudeficien emintale; - copii/elevicudeficien esenzoriale(vizualeiauditive); - copii/elevicudeficien efizice; - copii/elevicudeficien esautulbur ridelimbaj; - copii/elevicudificult isautulbur ridenv are; - copii/elevicudeficien esautulbur risocio-afectiveidecomportament(inclusivcopiicu autism); - copii/elevicudeficien easociate; - copii i tineri cu dizabilit i, nedeplasabili, n vrst de pn la 30 de ani, care nu se pot integra nstructurilenv mntuluiobinuit.

Categorii de persoane cu nevoi speciale (Popa Doini a, Sava Aurora, 2007) - persoanele cu diferite deficiene (mintale, senzoriale vizual , auditiv , fizice, comportamentale, de limbaj, polideficiene) - copiiiabandonai,copiiistr zii - persoanele abuzate (fizic, psihic, emotional isexual),indiferentdevrst i sex - femeilegravide il uzele - persoanelecudisfuncii psihice - persoanele traumatizate emoional/psihic - dependeniidediferitesubstane(alcoolicii,drogaii,fum torii) - persoaneleeliberatedindetenie - b trnii - copiiiapartinnd diferitelor etnii (rroma de ex.) - copiiigenii.

11

3. TR S TURIGENERALESPECIFICEPROFILULUI PSIHOLOGIC AL PERSOANELOR CU DIZABILIT I.

a. Vscozitatea genetic =presupune existena la copilul deficient mintal a unei dezvoltari anevoioase i neterminate. Dac la normal, mai devreme sau mai trziu, construc ia mintal se des vrete la nivelul opera iilor formale, la deficientul mintal ndeosebi debilul mintal aceast construc ie se mpotmolete, stagneaz , se oprete undevanzonaopera iilorconcrete. b. Heterocronia dezvolt rii (R. Zazzo) Reprezint o caracteristic a structur rii dizarmoniceapersonalit iideficientuluimintal,paralelcuncetinireandezvoltare,ceea ce nseamn c ntrzierea n dezvoltare se manifest inegal la nivelul diferitelor paliere. Anumite diferen e ntre ritmurile de dezvoltare a diferitelor elemente care intr n componen aprofiluluipsihologicpotficonstatateilanormali.nacestscop,vorbimdeo heterocronie normal , care afecteaz esen ial echilibrul personalit ii, spre deosebire de heterocronia deficien ilor mintal, generatoare de dizarmonie, numit de R. Zazzo, heterocronieoligofrenic . c. Rigiditate (psihica, conduita)= la deficientul mintal regiunile psihologice" nu permitschimbulfunc ionalntreele,schimbcorespunz torvrsteicronologice. Profilul psihologic al deficientului mintal Deficienta mintala=lipsa totala a discernamantului (anticiparea consecintelor actelor personalesidiferentiereaintrebinesirau),secaracterizeaz nplanulvie iipsihiceprintr -o seriedetr s turigeneralespecifice: vscozitategenetic , heterocronie, rigiditate psihic , rigiditate a conduitei, deficien edecomunicare,heterogenitate, heterodezvoltareintelectual .

12

Ponderea ocupata de deficien a mintal n cadrul popula iei infantile este apreciat de unii autori(ArcaniCium geanu,1980iI.Dru u,1995)cafiind4,iardeal ii(I.Str chinaru, 1994) de 5%. Deficien ii mintal reprezint 50 din totalul deficien ilor, de 15 ori mai numeroidectsurdomu iiide35deorimainumeroidectnev z torii. R spndireapeetapededezvoltare: este inegal r spndit de-a lungul anilor de colarizare, existnd o dinamic ascendent dinspreclaselemicisprecelemari. La nivelul precolarit ii, propor ia este redus , evidente fiind doar cazurile de deficien sever /profund . ndebutulcolarit ii,aparvizibileicazurilededeficien mintal medie. n clasele primare este decelat deficien a mintal uoar , iar intelectul liminar se reliefeaz nmomentultreceriinciclulgimnazial.

Senzaiile=proces psihic prin intermediul c ruia se reflect nemijlocit, direct, sub form de imagini, realizate prin leg turile temporare primare, efectuate prin intermediul activit ii nervoasesuperioare,ntimpulac iuniiacestoraasupraorganelordesim . estedependent de integritatea i maturitatea c ilor nervoase. La persoanele frecventepecareaceticopiilemanifest . afectarea difuza a cortexului, deci a segmentului central al analizatorilor, sensibilitatea lor, ndeosebi cea diferen ial r mne sc zut , pe fondul unor praguri senzoriale ridicate. seconstat frecventocretereatipuluidelaten sau, dimpotriv ,oprecipitarenrela iilelorlastimulisenzoriali. cu deficien mintal exist probabilitateamaimaredediminuareasensibilit ii, faptconfirmatdedificult ilesenzoriale

Afectarea sensibilit ii este una din tr s turile ce pot fi constatate de timpuriu la deficien ii mintal i care va exercita o influen negativ asupra activit ii senzorial-perceptive i a form riicapacit iicognitiveaacestordeficien i. Percepiile= caracterul fragmentar, incomplet, limitat, s r cia imaginilor mintale. Sunt consecinta unei activit i perceptive rigide, lente, dezorganizate, a sensibilit ii sc zute, a dificult ilordeanaliz isintez .
13

persoanele cudeficien mintal desprinddinimaginimaipu inedetalii,ceea cefacecapercep iiles fieinsuficientdespecificeis apar confuziile. ngustimeacmpuluiperceptiv,capacitatearedus deastabilinplanintuitiv rela iadintreobiectefaccaorientareanspa ius fiedificil . odisocierentrepercep iaimaginiiiverbalizare.Astfel,sepoateca,ar tndo parte a unei imagini, s denumeasc alt parte sau s indice o caracteristic absent .

dificult i mai pronun ate privind capacitatea de a recunoate obiectele ntr-o pozi iediferit deceaobinuit .

Reprezentrile Reprezent rile sunt imagini mintale secundare ale realit ii, pe care o reflect cu un anumit grad de generalitate i selectivitate. Caracterul mai mult sau mai pu in cuprinz tor al reprezent rilor,bog iasaus r cialordepinddecalit ileactivit iiperceptivencontextuln care s-au format.

Caracteristici: slabadiferen ierentrereprezent rideaceeaicategorie,asem n toarentre ele; caracterulngustiunilateral,s r ciabagajuluidereprezent ri; rigiditatea, lipsa de dinamism, de flexibilitate a reprezent rilor, insuficienta corelarecuexperien a; pierderea treptat a specificului reprezent rilor formate, n leg tur cu lipsa accentuat afidelit iimemoriei; Gndirea zona proximei dezvoltri (Vgotski)= ncondi iileactivit iidegrupsaucuajutorul adultului,oricecopilestecapabils rezolveoseriedesarcini,inclusivcognitive,pecarenule poate rezolva singur. Diferen adintrenivelulrezolv riiuneisarcinicuajutoruladultuluiinivelulrezolv rii aceleiaisarciniindependent,definetezonaproximeidezvolt riacopiluluirespectivipune neviden perspectivelededezvoltarenetapaimediaturm toare.

14

Caracteristici zonaproximeidezvolt riestelimitat ,lipsit dedinamismopera ionalipu in eficient subaspectulachizi iilorposibile,cuattmaingust ,cuctgravitatea deficitului mintal este mai mare. nusedescurc singurnrezolvareauneisarcinidenv are, nusolicit ajutoruladultului, nu resimte nevoia de feedback, particip mecanic,stereotip,f r oraportarecontient ipermanent laobiectivul urm rit. J.Piaget:stadiulinteligen eisenzorio-motorii 0-2ani;stadiulinteligen eipreopera ionale 2-7 ani; stadiul opera iilor concrete 7-11/12 ani; stadiul opera iilor formale/abstracte 11/12-18ani).Deasemenea,utilizeaz dou maricategoriideformule(algoritmice opera ii standardizateirezolv ri-tip; euristice sistemedeoperareplasticeideschisecareconducla rezolv ri originale) pentru opera iile de ra ionament inductiv i deductiv, reversibilitate, transferirezolvaredeprobleme,avnddreptrezultatformareaunuibagajcognitivbazatpe conceptei no iuni caexpresieaprelucr riii valorific riisuperioarea produsului cogni iei primare (reprezent rile), n strns leg tur cu informa ia mediat prin limbaj. n cazul persoanelor cu deficien e, gndirea cap t o serie de particularit i care determin sc derea eficien ei intelectuale sub nivelul minim al adaptabilit ii la solicit rile mediului. Astfel, putem vorbi despre inconsecven a gndirii sau lipsa de coeren , pierderea treptat a capacit iide concentrareiefort(spreexemplu,elevulncepecorectoactivitate rezolvarea unei probleme accesibile , dar la prima greeal ntmpl toare, n virtutea iner iei, exist riscul de a se abate de la rezolvarea corect , alunecnd pe o pist fals din cauza unor eventualeasem n rintreprocedeelecu care fost deprins anterior). Coeficientul de inteligen exprim raportul dintre dou performan e: performan a real a subiectului (V.M.) i performan a ateptat n func ie de vrsta sa (V.C.). n func ie de valoareacoeficientuluideinteligen putemoperaurm toareaclasificare: peste 140 inteligen extremderidicat 120-140 inteligen superioar 110-119 inteligen deasupraniveluluimediu 90-109 inteligen denivelmediu 80-89 inteligen submedie
15

70-79 inteligen delimit (intelectliminar) 50-69 deficien mintal uoar (debilitatemintal ) 20-49 deficien mintal sever saumijlocie(imbecilitate) 0-19 deficien mintal profund saugrav (idio ie) Indicatorul de dezvoltare intelectual este reprezentat prin coeficientul de inteligen (C.I.) sau intelligence quotient (I.Q.), introdus n literatura psihologic de W. Stern pentru a completano iuneade vrst mintal (V.M.)folosit deA.BinetiT.Simonninterpretarea testelordeinteligen .Caunitate dem sur psihologic ,coeficientuldeinteligen reprezint raportuldintrevrstamintal (V.M.)i vrstacronologic (V.C.),exprimatenluni. Memoria Memoriainterac ioneaz maialescureprezentarea,gndirea,imagina ia,deprinderile,adic cuacelefunc iiiprocesepsihiceevidentafectateladeficien iimintal. Caracteristici: ritmulncetinitdensuireanoilorinforma ii; instabilitateap str riinoilorinforma ii, inexactitatea reproducerii. eficien amemorieideficientuluimintalediminuat ,elreducenv arealaasimilarea auditiv ainforma iilor,f r prelucrareaactiv ,ntr-unprocesdeasimilaremecanic . dificult ilenntip rireaifixareainforma ieiduclaunvolumredusalmemoriei. memoria,caigndirea,suntdominatedeiner ieiviscozitate,cuconsecin enegative nrealizareatransferuluideinforma ii. memoriamecanic emaidezvoltat dectcealogic ,iaruitareaseinstaleaz rapid. rar apare hipermnezia, numai pe anumite paliere, reprezint doar manifest ri patologice. Atenia Func ia de preg tire i orientare a subiectului pentru activitate este puternic diminuat , mai alesndebutulcolaraldeficientuluimintal. Func iadedetectareiselectareaobiectuluiac iuniiesteafectat ,deoarecedeficientulmintal ntmpin dificult indistingereaobiectuluidefond,aobiectivuluiactivit ii.

16

Aten ia se caracterizeaz prin insuficient concentrare i stabilitate, sau fixare rigid pe anumite aspecte. lips derezisten nfa asolicit rilorintense,fugainstinctiv deefort. dezechilibre ntre memoria involuntar i cea voluntar , mai ales la nivelul claselor mici. o lips de concentrare a aten iei, o stabilitate redus n timp, distributivitatea i flexibilitateaaten ieisuntfoartedificil,adeseadificildeatins. volumul aten iei, adic num rul de elemente asupra c rora se poate concentra simultan, este foarte redus. 1. Dificulti de ordin general: dificult idedeplasareimicare,pentruceicudeficien efizice; dificult ideexprimareicomunicare,pentruceicudeficien esenzoriale; dificult i de adaptare la modul de via cotidian i la rigorile vie ii sociale, pentru cei cu deficien emintaleiintelectuale; dificult identre inerepentrupersoanelelipsitederesurseiveniturisaucareauvenituri mici. 2. Dificulti de ordin profesional: dificult ilegatedeinstruireaipreg tireaprofesional apersoanelorcudiferiteformei grade dedeficien ; dificult ideplasarenlocuridemunc corespunz toareprofesieisauabsen aunorlocuride munc ncondi iiprotejate(ateliereprotejate,sec iispecialedeproduc iepentrupersoanecu handicap etc.) (Albu, A., Albu, C., 2000). 3. Dificulti de ordin psihologic i social: barierepsihologicecareaparntrepersoanelecuif r handicapcaurmareadificult ilor ntmpinate n activit ile cotidiene, profesionale sau sociale, precum i datorit unor prejudec i sau a unor reprezent ri deformate cu privire la posibilit ile i activitatea persoanelorcudeficien e. Evaluareaiexpertizapersoanelorcunevoi speciale Evaluareapersoanelorcunevoispecialeestefundamentat pecunoatereacomplex nplan
17

medical, psihologic, educa ional i social, cuprinznd ntreaga problematic ntmpinat de c tre acestean mediul obinuitdevia .Trebuiesubliniat faptulc ,n imensamajoritate a cazurilor, evaluarea este un proces continuu, i nu o radiografiere instantanee a st rii subiectului, fiind necesar o colaborare prelungit , diferen iat ntre membrii echipei de evaluatoriipersoanacucerin especiale. Deasemenea,evaluareacaprocesindispensabiln structura serviciilor oferite persoanelor cu dizabilit i, este fundamentat i pe o serie de elemente importante, frecvent invocate n literatura de specialitate din ultima vreme: o anumit filosofieaevalu rii,coeren iconstruc ieunitar a con inutuluievalu rii,legisla ie modern iflexibil ndomeniulserviciilorsociale.Nunultimulrnd, evaluareaarelabaz ioseriedecriteriicarepotficlasificateastfel: criteriispecificefiec ruidomeniunparte(medicale,psihologice,educa ionaleisociale); criteriispecificencadr riintr-ungraddedeficien /handicap; criteriispecificeorient riicolareiprofesionale. Toate aceste tipuri de criterii se completeaz unele pe altele i, n consecin , evaluatorii trebuies aib nvederetoateaspecteleevalu rii. nmomentulncareunspecialistseafl n situa iade aevaluauncopilcu(posibile)dizabilit i, acestatrebuies tiedelanceput c demersuls unupoatefiunic, ci complementar cu al altor specialitiicorelatcuac iunicare apar inaltornivelurideevaluare (Ghergu ,A.,2005,2007): a) evaluarea medical presupune examinarea clinic i efectuarea unor investiga ii de laboratoriparaclinice,nvedereastabiliriiunuidiagnosticcompletcarevaconduce,al turi derezultatelecelorlaltetipurideevaluare,ladeterminareatipuluidedeficien ; b) evaluarea psihologic serealizeaz prin raportarelastandardeleexistente,prin testei instrumente specifice care vizeaz anumite procese psihice, inteligen a, aptitudinile i personalitateanansamblulei; c) evaluarea educaional serefer lastabilireaniveluluidecunotin e,graduldeasimilare i corelarea acestora cu poten ialul aptitudinal i nivelul intelectual al copilului, precum i identificareacerin eloreduca ionalespeciale; d) evaluarea social presupune analiza, cu prec dere, a calit ii mediului de dezvoltare a copilului,afactorilordemediuifactorilorpersonali.

18

4. LINIIGENERALEALEORGANIZ RIIPROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV PENTRU PERSOANELE CU DIZABILIT I

Integrareacopiilorcudizabilit incoalademas nanul1988UNESCOaelaboratilansatonou tez care,ulterior,astatlabazadirectivelor de ac iune ale Conferin ei Mondiale a Educa iei Speciale de la Salamanca1 din anul 1994: Educaia integrat i reabilitarea pe baza resurselor comunitare reprezint abordri complementare care se sprijin reciproc in favoarea acordrii de servicii pentru persoanele cu cerine speciale. (UNESCO, 1988).Prinaceast tez searat c reabilitareaincomunitate a persoanelor cu deficien e este parte component a dezvolt rii unei comunit i i vizeaz implicarea prin eforturi combinate a persoanelor cu dizabilit i,afamiliilorloriamembrilor comunit ii din care fac parte, mpreun cu serviciile de s n tate, educa ie, profesionale i socialedincomunitateancaretr iesc. Unaltmomentdereferin afostConferin aUNESCO aminitriloreduca ieidelaJomtien, Tailanda (1990) care a reprezentat deschiderea unei noi direc iiapoliticiloreduca ionalenlume: educaia pentru toi.Aceastaarenvederenevoia de deschidere a sistemelor/structurilor de educa ie pentru a fi n m sur s primeasc i s sprijine to icopiii (Kameenui Edward J., Simmons Deborah C., Mih il Ionela, 2008). Astfel, colile pentru toi sunt percepute ca colialecomunit ii,deschise,flexibile,democraticei inovatoare. Educa iapentruto iafostdefinit caacces la educaie si calitatea acesteia pentru toi copiii, fiind identificatedou obiective generale (Salamanca,1994): asigurarea posibilitilor participrii la educa ie a tuturor copiilor, indiferent de ct de diferi i sunt ei i se abat, prin modelul personal de dezvoltare, de la ceea ce societatea a denumit normal. Participarea presupunen primul rnd acces i apoi identificareac ilorca fiecares fieintegrat n structurilecarefaciliteaz nv areasocial iindividual ,s -iaduc contribu iais sesimt parte activa a procesului. Accesul arenvedereposibilitateacopiilor deaajungefiziclainfluen ele educativealeuneisociet i(familie,coal ,comunitate),dea seintegrancoal idear spunde favorabilsolicit riloracesteia (Ainscow, M., 1999). calitatea educaiei se refer la identificarea acelor dimensiuni ale procesului didactic, con inuturilor nv riiicalit ialeagen iloreduca ionali,cares sprijinenv areatuturor categoriilor de elevi, s asiguresuccesul,s fac sistemuldeschis,flexibil,eficientiefectiv.
19

Conform principiilor promovate n materie de educa ie de c tre organismele interna ionale, precum i a prevederilor incluse n Declaraia drepturilor persoanelor cu dizabiliti, se men ioneaz c persoanele/elevii cu diferite tipuri de deficien e au aceleai drepturi fundamentale ca i ceilal i cet eni de aceeai vrst , f r discriminare pe motive de sex, limb vorbit ,religie,opiniipolitice,originena ional sausocial ,stare financiar sauorice alt caracteristic a persoanei n cauz sau a familiei sale. De asemenea ac este persoane au dreptullatratamentmedical,psihologicifunc ional,larecuperaremedical isocial ,la colarizare, preg tire i educare/reeducare profesional , la servicii de consiliere, la asisten pentru ncadrare n munc precum i la alte servicii care s le permit dezvoltarea i manifestarea aptitudinilor icapacit ilordecareacetiadispunis lefacilitezeprocesulde integrare/reintegraresocial . n Declara ia de la Salamanca se spune c : coala obinuit cu o orientare incluziv reprezint mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare, un mijloc care creeaz comuniti primitoare, construiesc o societate incluziv i ofer educaie pentru toi; mai mult, ele asigur o educaie eficient pentru majoritatea copiilor i mbuntesc eficiena i chiar rentabilitatea ntregului sistem de nvmnt. Declara iaadoptat dereprezentan iia88deguvernei25deorganiza iiinterna ionalemai includeiurm toarelepuncte: "fiecarecopilaredreptulfundamentallaeduca ieifiec ruicopiltrebuies iseofereansa de a ajungeideaseputeamen inelaunnivelacceptabildenv are; fiecarecopilposed caracteristici,interese,aptitudiniinecesit idenv areproprii; proiectarea sistemelor educa ionale i implementarea programelor educa ionale trebuie s in seama de marea diversitate a caracteristicilor i trebuin elor copiilor inclui n procesul educa ional; copiiicucerin especialetrebuies aib accesncolileobinuite(colilepublice),iaraceste coli trebuie s -i adapteze procesul didactic conform unei pedagogii centrate asupra copilului,capabil deaveninntmpinareanevoilordecunoaterealefiec ruielevnparte; colile obinuite, care au adoptat aceast orientare, sunt cele mai importante instan e de combatere aatitudinilordiscriminatorii,construindosocietatebazat pespirituldeacceptare irespect,oferind anseegaledeacceslaeduca iepentruto ielevii;maimult, eleasigur o educa ieutil pentru majoritateacopiilor,mbun t indeficien aigraduldeutilitatesocial alntreguluisistem educa ional"(Declara iaConferin eidelaSalamanca).
20

Avndnvedereacesteaspecteputemafirmac procesuleduca iein lumeaintratntr-onou etap de dezvoltare - trecerea de la atitudinea i abordarea segrega ionist a procesului didactic, la deschidereaiatitudineaintegratoare,profundumanist acolii. Integrarea colar reprezint procesuldeincluderencoliledemas /claseleobinuite,la activit ileeducativeformaleinonformale,acopiilorconsidera icaavndcerin eeducative speciale. Considernd coala ca fiind principala instan de socializare a copilului (familia fiindconsiderat prima instan desocializare),integrareacolar reprezint oparticularizare a procesului de integrare social a acestei categorii de copii, proces care are o importan fundamental n facilitarea integr rii ulterioare n via a comunitar prin formarea unor conduite i atitudini, a unor aptitudini i capacit i favorabile acestui proces (Kameenui Edward J., Simmons Deborah C., Mih il Ionela, 2008).nplusintegrareacolar acopiilorcucerin especialepermite,subndrumareaatent a cadrelor didactice, perceperea in elegereacorect dec treeleviinormaliaproblematiciii poten ialuluiderela ionarei participarelavia acomunitar asemenilorlorcare,dinmotive independentedevoin alor,au nevoiedeoabordarediferen iat aprocesuluideinstruc ieieduca ie dincoal ideanumite facilit ipentruaccesuliparticiparealorlaserviciileoferitencadrul comunit ii. Curriculum adaptat estenstrns leg tur cutermenuldecurriculumdiferen iat,nsensul c diferen iereapresupune,implicit,i oadaptarea con inuturilor,metodelor,mijloacelori tehnicilor de lucruncadrulactivit ilorinstructiv-educative. Dintr-un anumit punct de vedere cei doi termeni sunt aproapesinonimi,nsensulc nupoateexistadiferen ieref r adaptare, la fel cum nu poate exista adaptaref r diferen iere(evidentnsferano iuniidecurriculum). Termenul de curriculum adaptat se potrivetemai binen contextuleduca iei integrateunde adaptarea con inuturilor la o categorie anume de elevi cu cerin e educative speciale are n vedere att volumul de cunotin e, dar mai ales procesele psihice i particularit ile func ionale ale sistemului nervos la elevii cu cerin e speciale unde func ia compensatorie determin o serie de modific ri ale re elelor neuronale de transmitere i prelucrare a informa iilor. Adaptarea curriculum-ului se poate realiza prin: extensiune (n cazul n care poten ialul intelectul nu este afectat de exemplu, copii cu deficien e vizualesaufizice),adic prinintroducereaunoractivit isuplimentarecarevizeaz cuprec dere aspecte legatedensuireaunorlimbajespecifice(dactileme,alfabetulBraille,
21

limbajul semnelor etc.)icomunicare,orientarespa ial ,activit idesocializareiintegrare n comunitate, activit i practice focalizate pe o preg tire profesional adecvat tipului de deficien ; selectarea unor coninuturi din curriculum-ul general adresat copiilor normali, care pot fi n elesei nsuitedecopiicucerin especiale,renun arealaaltecon inuturicuungradridicat de complexitate; accesibilizarea i diversificarea componentelor curriculum-ului general prin introducerea elevilor cu cerin eeducativespecialentr-ovarietatedeactivit iindividuale,compensatorii, terapeutice, destinate recuper rii acestora i asigurarea particip rii lor n mod eficient la activit iledesf urate nnv mntulobinuit. folosirea unor metode i procedee didactice iaunor mijloace de nvmnt preponderent intuitive care s ajute elevul cu cerin e speciale s n eleag i s interiorizeze con inuturile predate la clas ; folosirea unor metode i procedee de evaluare prin care s se eviden ieze evolu ia i performan ele elevilor,nunumainplanintelectualctmaialesnplanaplicativ(gradulde valorificare a poten ialuluiaptitudinalimodalit ilederezolvare a unor probleme tipice de via sau a unor situa ii problem , posibilit ile de rela ionare i comunicare cu cei din jur, performan elenplan profesional etc). Profesor de sprijin/suport (teacher assistant/support teacher) este acea persoan specializat n activit ile educative i recuperatorii adresate copiilor cu cerin e speciale n educa ie.Statutuls u estedeprofesorspecializatcarepoatefiangajatuluneicolispeciale,a unui centru de recuperare sau chiar angajatul unei colidemas (atunci cndactivit ilede terapie i recuperare se desf oar n perimetrul colii de mas , n spa ii special amenajate, echipate corespunz tor i destinate acestor activit i camera de resurse pentru copii cu cerine educative speciale). Procesul integr riieduca ionaleacopiilorcucerin especialeneduca iepresupuneelaborarea i aplicarea unui plan de interven ie individualizat, centrat pe folosirea unor modalit i eficiente de adaptare a curriculum-ului i diversificarea ofertelor de nv are n cadrul lec iilor. nacest scop, principalele strategii care ar putea fi folosite pentru proiectarea unui curriculumdinnv mntulintegrat serefer la:

22

selectarea unor con inuturi din curriculum-ul general adresat copiilor normali, care pot fi n elesei nsuitedecopiicudeficien eirenun arealaaltecon inuturicuungradridicatde complexitate; accesibilizareantreguluicon inutprintr-unprocesdesimplificare,astfelnct,s fien eles i nsuitdeeleviicucerin especiale; diversificarea componentelor curriculum-ului general prin introducerea elevilor cu cerin e educative speciale ntr-o varietate de activit i individuale, compensatorii, terapeutice, destinate recuper rii acestora i asigurarea particip rii lor n mod eficient la activit ile desf uratennv mntul obinuit(Ainscow,M.,1994,pp.98-99).

Relaiadintreincluziunesiintegrare: integrareacopiilorcucerin especialearenvedereincludereaacestoranclaseleobinuite, se centreaz petransferul copiilordelacoliseparate(aa-numitelecolispeciale)lacolile obinuite dincadrulcomunit ii.Dac nuseconstat ocretereainterac iunilorntreeleviicu i f r dizabilit i sau cu diferen e n nv are, putem considera c nu este un proc es de integrarecolar real cinumaioetap nintegrare:integrareafizic . educa ia incluziv presupune un proces permanent de mbun t ire a institu iei colare, avndca scopvalorificareaoptim aresurselorexistente,maialesaresurselorumane, pentru asus ine participarealaprocesuldenv incluziven abordarea copiilor). mntatuturorelevilordincadruluneicomunit i (aceasta nseamn c i o coal special poate fi incluziv sau poate dezvolta practici

23

5. DIREC II DE ACTIVITATE N INTEGRAREA PERSOANELOR CU DIZABILIT I

Elementele fundamentale care orienteaz i sus in activit ile ce vizeaz integrarea persoanelor cu dizabilitati din domeniul serviciilor sociale sunt (Ghergu ,A.,2005,2007):: respectarea demnitii umane - fiec rei persoane i este garantat dezvoltarea liber i deplin a personalit ii; universalitatea - fiecare persoan are dreptul la asisten psiho-pedagogic i social , n condi iile prev zutedelege; solidaritatea social - comunitateaparticip lasprijinireapersoanelorcarenuipotasigura nevoile sociale,pentrumen inereaint rireacoeziuniisociale; parteneriatul - institu iile publice i organiza iile societ ii civile coopereaz n vederea organiz riii dezvolt riiserviciilorsociale; subsidiaritatea - statulintervineatuncicndini iativalocal nuasatisf cutsauasatisf cut insuficientnevoilepersoaneloraflatendificultateicareaunevoiedeserviciidindomeniul social. Perfectionarea interventiei recuperatorii, vizand integrarea sociala si educationala a persoanelor aflate in dificultate si a elevilor cu cerinte educative speciale, imbunatatirea activitatii de cercetare in domeniul psihopedagogiei integrarii si normalizarii persoanelor handicapate consolidarea potentialului de colaborare in domeniul integrarii cu diverse categorii de institutii guvernamentale si neguvernamentale necesitatea organizarii unor forme de educatie integrata in tara noastra, in acord cu recomandarile din domeniu: Conferinta UNESCO-Educatie pentru toti, Jomtien-1990, Recomandarile Consiliului Europei R-92, Regulile standard privind egalizarea sanselor persoanelor cu handicap ONU 1993 si Declaratia de la Salamanca si Directiile de actiune in domeniul educatiei speciale, adoptate la Conferinta mondiala asupraeducatieispecialeAccessicalitate Salamanca, Spania, 1994;

24

obligativitatea respectarii principiului egalitatii sanselor, aceasta insemnand liberul acces la invatamantul general si profesional pentru elevii cu dizabilitati alaturi de colegii lor;

elaborarea unor modele autohtone de integrare pentru respectarea reglementarilor din proiectul legii invatamantului (devenit ulterior Legea Invatamantului Nr. 84/1995, cap.6) cu privire la organizarea unor forme alternative de educatie integrata in invatamantul public;

diminuarea numarului de copii cu cerinte speciale aflati in institutiile de ocrotire si cresterea proportionala a celor integrati in comunitate; sprijinirea programelor pilot pentru educatie integrata aflate in derulare in diverse orase din tara, precum si a celor care vor fi organizate in viitor; accelerarea pregatirii studentilor si persoanelor din domeniul educatiei integrate pentru a se putea suplini lipsa personalului de specialitate din prezent; realizarea unui parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale, UNICEF, UNESCO si ONG-uri, in vederea elaborarii unei strategii nationale pentru integrare, element esential al reformei sistemului de invatamant contemporan.

nalt ordinedeidei,integrareasemnific faptulc rela iile dintre indivizi sunt bazate pe o recunoatere a integrit ii lor, a valorilor i drepturilor comune pe care le posed . Cnd lipsete recunoaterea acestor valori, se instaureaz alienarea i segregarea ntre grupurile sociale. B. Nirje afirm c integrarea nseamn s i se permit s fi capabil s fi tu nsu i printreceilal i(Albu, A., Albu, C., 2000).Altfelspus,integrareaserefer larela iastabilit ntreindividisocietateisepoate analizaavndnvederemaimulteniveluri,delasimplu la complex. Astfel, putem vorbi de: integrarea fizic permitepersoanelorcucerin especialesatisfacereanevoilordebaz ale existen eilor,adic asigurareaunuispa iudelocuitnzonereziden iale,organizareaclaselor i grupelorncoliobinuite,profesionalizareandomeniidiverse,locuridemunc (nsistem protejat) etc.; integrarea funcional arenvedereposibilitateaaccesuluipersoanelorcucerin especiale la utilizarea tuturor facilit ilor i serviciilor oferite de mediul social/comunitate pentru asigurarea unui minimdeconfort (de exemplu: folosireamijloacelordetransportn comun, facilit i privind accesul stradal sau n diferite institu ii publice etc.) (Albu, A., Albu, C., 2000);
25

integrarea social se refer la ansamblul rela iilor sociale stabilite ntre persoanele cu cerin e speciale i ceilal i membrii ai comunit ii (vecini, colegi de serviciu, oameni de pe strad ,func ionari publicietc.).Acesterela iisuntinfluen atedeatitudinilederespectistim ideansamblul manierelordeinterac iunedintreoameniinormaliiceicucerin especiale; integrarea personal estelegat dedezvoltarearela iilordeinterac iunecupersoane semnificative1,ndiverseperioadealevie ii.Aicisuntinclusediversecategoriiderela ii,n func ie de vrsta subiectului pentru un copil rela iile cu p rin ii, rude, prieteni; pentru un adultrela iilecuso ul/so ia,prieteni,copii,rudeetc.Altfelspus,integrareaeficient impune anumitecondi iisi anume, pentruuncopilexisten aunorrela iictmaiapropiatecufamilia, iar pentru un adult, asigurarea unei existen e demne, cu rela ii diverse n cadrul grupurilor sociale din comunitate; integrarea n societate se refer la asigurarea de drepturi egale i respectarea autodetermin riipersoaneicucerin especiale; integrarea organizaional serefer lastructurileorganiza ionalecaresprijin integrarea. Estenecesarcaserviciilepublices fieorganizatenaafelncts r spund nevoilortuturor indivizilor din societate.

26

6. DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILIT

I DIN

ROMNIA. Legisla ia ce vizeaza integrarea social a principalelor categorii depersoanecunevoispeciale/dizabilit i

Orice persoan care aparine unei anumite categorii de deficien are a adar o serie de drepturi recunoscute prin lege, de care trebuie s fie con tient i de care poate beneficia, ap rndu- ile, pe baza cunoa terii lor detaliate, atunci cand este cazul (Ghergu ,A.,2005,2007). In primul rnd orice persoane cu deficiena (indiferent de vrsta, sex, etnie etc.) are dreptul la un certificat de handicap, in baza caruia primeste o serie de indemnizaii, de facilit i sau de gratuit i. Un alt exemplu din legislaie, de data aceasta din legislatia muncii este acela care arat existena menionarii exprese in lege a unor categorii de persoane/salariai care pot beneficia de un regim special de munca (minorii, persoanele cu diferite dizabilitai, gravidele). De asemenea, pentru incurajarea sanselor la munc si a persoanelor cu dizabilitati, legislatia romneasc prevede ca, in cazul in care o companie depaseste 75 de salariai, cel putin 4% din personalul acesteia sa fie reprezentat de angajati cu dizabilitati. La noi in ar pe lng o serie intrega de asociatii, fundatii si organizatii nonguvernamentale (ONG uri) de sprijin pentru persoanele cu dizabilitati si institutii ale statului care urmaresc acelasi obiectiv. Principala instituie de stat care urmareste monitorizarea si intra-jutorarea persoanelor cu cerinte speciale din Romnia este Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei i Egalit ii de anse.

Tot in scopul sprijinirii integrarii sociale reale a persoanelor cu deficienta s-a stabilit o Zi Nationala de Solidaritate cu persoanele cu dizabilitati 3 decembrie. La fel de adevarat este si faptul ca drepturi, recunoscute si ele prin legi, au si apartinatorii persoanelor cu deficienta (familii, asistenti maternali etc.). Astfel, de ex. persoana care are in ingrijire un copil cu un handicap accentuat sau grav beneficiaza de concediu medical pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani. Interesulpentrudrepturilecopiluluiaap rutnadouajum tateasecoluluialXIXlea,cnd a luat natere prima micare preocupat de aspecte referitoare la DEZVOLTAREA copilului,
27

care pleda pentru PROTEC IA copilului mpotriva neglij rii, exploat rii i a violen ei. n Europa, aceast perioad s-a caracterizat prin deschiderea unui num r considerabil de institu iipublicedeocrotire,coliiinstitu iiseparatepentrucopiidelincven i,precumide tribunale pentru minori. Dintre drepturile concrete ale copilului cu diferite deficien e din Romnia enumeram spre exemplificare: dreptul la alocatie dubla (indiferent de tipul si gradul de handicap), gratuitate la telefon si tv, gratuitate pe mijloacele de transport in comun si pe CFR. Parlamentul Romniei Lege nr. 275/2007 din 10/10/2007 privind aprobarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea i completarea Legii nr. 448/2006 privindprotec iaipromovareadrepturilorpersoanelorcuhandicap Publicat in MOF nr. 700 17/10/2007. Actul va intra in vigoare la data de 20 octombrie 2007. Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. Articol unic. - Seaprob Ordonan adeurgen aGuvernului nr. 14 din7martie2007pentrumodificareaicompletareaLegii nr. 448/2006 privindprotec iai promovarea drepturilorpersoanelorcuhandicap,publicat nMonitorulOficialalRomniei, ParteaI,nr.187din19martie2007,cuurm toarelemodific riicomplet ri: 9. La articolul I,dup punctul14seintroduceunnoupunct,punctul141,cuurm torulcuprins: "141.Laarticolul57,alineatul(11)semodific ivaaveaurm torulcuprins: (11) Cuantumul drepturilor se actualizeaz anual cu indicele creterii pre urilor de consum,prinhot rreaGuvernului." 10. La articolul I, dup punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 151, cu urm torul cuprins: "151.Laarticolul84,alineatul(5)semodific ivaaveaurm torulcuprins: (5) Criteriile medicopsihosociale pe baza c rora se stabilete ncadrarea n grad de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului s n t ii publice i al ministrului muncii,familieiiegalit iideanse,lapropunereaAutorit iiNa ionalepentruPersoanelecu Handicap,pn la30noiembrie2007." 11. La articolul II, alineatul (1) se modific ivaaveaurm torulcuprins:

28

"Art. II. - (1)Drepturileprev zutelaart.12alin.(1)lit.a),b),e),f)ig)ilaalin.(2)din Legea nr. 448/2006, cumodific rileicomplet rileulterioare,seacord ,potrivitlegii,dac cererea de acordare a acestora, nso it de documentele doveditoare, se depune de c tre persoana ndrept it n termen de maximum 180 de zile de la intrarea n vigoare a legii, indiferentdeanulnateriicopilului,dac acestanuamplinitnc vrstade2,3i,respectiv, 7ani,dup caz." 12. LaarticolulII,dup alineatul(2)seintroduceunnoualineat,alineatul(3),cuurm torul cuprins: "(3)Pentruasigurarean anul2007afondurilornecesareaplic riiart.12alin.(1)lit.a),b), e), f) i g) i alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, se autorizeaz Ministerul Economiei i Finan elor ca, la propunerea Ministerului Muncii, FamilieiiEgalit iideanse,s introduc modific rilecedecurgdinaplicareaprevederilor acestei legi n structura bugetului de stat i a bugetului Ministerului Muncii, Familiei i Egalit iideansepeanul2007."Aceast legeafostadoptat deParlamentulRomniei,cu respectarea prevederilor art. 75 iale art. 76 alin.(1)dinConstitu iaRomniei,republicat . Bucureti,10octombrie2007. Lege nr. 360/2009 din 20/11/2009 pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privindprotec iaipromovareadrepturilorpersoanelorcuhandicap. Publicat in MOF nr. 800 - 24/11/2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 24/11/2009. Actul a intrat in vigoare la data de 27 noiembrie 2009. Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. Articol unic. - Litera a) a articolului 26 din Legea nr. 448/2006 pentru protec ia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modific rile i complet rile ulterioare, se modific i va avea urm torulcuprins: "a) scutire de impozit pe venituriledinsalarii,indemniza iidenatur salarial ipensii;". Aceast legeafostadoptat deParlamentulRomniei,curespectareaprevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1)dinConstitu iaRomniei,republicat .

Lege nr. 448/2006 din 06/12/2006 privindprotec iaipromovareadrepturilorpersoanelorcu handicap. Publicat in MOF nr. 1006 - 18/12/2006 Republicare 1 MOF nr. 1 - 03/01/2008
29

Versiune consolidata in 01/01/2009 Versiune consolidata in 13/06/2009 Versiune consolidata in 27/11/2009 Versiune consolidata in 01/01/2010 Versiune consolidata la data de 01/01/2010 Text actualizat la datade27.11.2009.Actulincludemodific riledinurm toareleacte:H.G. nr. 10/2008 publicat nMOFnr.20din10/01/2008, O.U.G. nr. 86/2008 publicat nMOF nr. 474 din 27/06/2008, O.U.G. nr. 118/2008 publicat nMOFnr.680din03/10/2008, H.G. nr. 1.665/2008 publicat n MOF nr. 856 din 19/12/2008, Legea nr. 207/2009 publicat n MOF nr. 391 din 10/06/2009, Legea nr. 360/2009 publicat nMOFnr.800din24/11/2009, Codul fiscalpublicatnMOFnr.927din23/12/2003, O.U.G. nr. 109/2009 publicat nMOF nr. 689 din 13/10/2009.

mbun t irile aduse de Legea 448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap i Perspectivele dreptului la adaptare rezonabil stabilite de Directiva 2000/78 a Consiliului Europe de creare a unui cadru general n favoarea tratamentului egal privind ocuparea for ei de munc i condi iile de munc . Aceste linii directoare rezult dintr-un contract european de nfr ire n scopul facilit rii integr rii persoanelor cu dizabilit iprinasigurareaadapt riirezonabilelaloculdemunc (extrasdin Contractul de nfr ire institu ional RO 2007/IB/OT-02TL). Acest concept nou de adaptare rezonabil ,introdusprinDirectivaConsiliuluiEuropei 2000/78, trebuies aliniezenev oile persoanelorcudizabilit icucelealeangajatorilornvedereaasigur riideoportunit iegale pentru persoanele cu dizabilit i care sunt n c utarea unui loc de munc (extras din Contractul de nfr ire institu ional RO 2007/IB/OT-02TL). Aceste linii directoare ofer analize,modeleibunepracticideadaptarerezonabil ipropunmetodeiproceduridrept standarde pentru adaptarea locurilor de munc pentru persoanele cu dizabilit i. Acestea constituieobaz pentrudezvoltareastrategiilorintegrateiareglement rilorcarevortrebui aplicate de c tre angajatorii de pe ntreg teritoriul rii. (extras din Contractul de nfr ire institu ional RO2007/IB/OT-02TL) Acestea au fost ntocmite i redactate de c tre o echip de exper i francezi n cooperare cu ANPH,ANOFMiMinisterulMuncii,FamilieiiProtec ieiSocialedinRomnia.

30

Anexa 1

Adresele centrelor de consiliere pentru persoanele cu handicap

Centrul de consiliere pentru persoanele cu handicap IAI - AJOFMIai Iai Str. Cucu nr.1 Tel.0232/254577 e-mail: iasi@ajofm.anofm.ro www.anofm.ro Persoan desemnat dec treDGASPC:ElenaMATEI efserviciuintegrare

Centrul de consiliere pentru persoanele cu handicap VRANCEA - AJOFM Vrancea Focani Str. Unirii nr. 53 A Tel.0237/239059 e-mail: vrancea@ajofm.anofm.ro www.vrancea.anofm.ro Persoan desemnat dec tre DGASPC: Niculina STERIAN efserviciu

Centrul de consiliere pentru persoanele cu handicap ARGE - AJOFMArge Piteti Bd. Republicii nr.11 Tel.0248/222415 e-mail: arges@ajofm.anofm.ro
31

www.arges.anofm.ro Persoan desemnat dec treDGASPC:CornelOLTEANU consilier

Centrul de consiliere pentru persoanele cu handicap OLT - AJOFM Olt Slatina Str.PrelungireaCriannr.2 Tel. 0249/438531 olt@ajofm.anofm.ro www.olt.anofm.ro Persoan desemnat dec treDGASPC:FlaviusANTONESCU consilier juridic

Centrul de consiliere pentru persoanele cu handicap CARA-SEVERIN - AJOFM CaraSeverin Rei a Str. Traian Lalescu nr.17 Tel.0255/212160 e-mail: carasseverin@ajofm.anofm.ro www.carasseverin.anofm.ro Persoan desemnat dec treDGASPC:Dorina ANDRE efserviciungrijiriladomiciliu

Centrul de consiliere pentru persoanele cu handicap CLUJ - AJOFM Cluj Cluj Napoca Str.GeorgeCobucnr.2 Tel.0264/595214 cluj@ajofm.anofm.ro www.cluj.anofm.ro Persoan desemnat dec treDGASPC:LauraS PL CAN consilier
32

Centrul de consiliere pentru persoanele cu handicap SIBIU - AJOFM Sibiu Sibiu Str. Morilor 51 A Tel.0269/210882 e-mail: sibiu@ajofm.anofm.ro www.sibiu.anofm.ro Persoaneledesemnatedec treDGASPC: Gabriella PETREA consilier MariusCR CEA- consilier

Centrul de consiliere pentru persoanele cu handicap BUCURETI - AMOFMBucureti Str.Vn torinr.1,sector3 Tel.021/3162903; 021/3165508 amofm@ajofm.anofm.ro www.bucuresti.anofm.ro

33

ANEXA 2

MODEL DE SOLICITARE DE INFORMATII PUBLICE Conform Anexei Nr. 1 la Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

CERERE-TIP C tre AutoritateaNaional pentruPersoanelecuHandicap

CaleaVictorieiNr.194,Bucureti Telefon: (021) 212 5439; (021) 212 5440 Fax: (021) 212 5443

Data Stimatedomnule/Stimat doamn ......................................................., (sevacompletanumelefunc ionaruluidelacaresuntsolicitateinforma iile) Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iiledeinterespublic.Dorescs primesccteocopiedepeurm toareledocumente: (petentulvaenumeractmaiconcretdocumentelesauinforma iilesolicitate) ..................................................................................................................................................... . ..................................................................................................................................................... . ..................................................................................................................................................... . ..................................................................................................................................................... .

34

Doresccainforma iilesolicitates mifiefurnizate,nformatelectronic,laurm toarea adres dee-mail(op ional):.................................... V mul umescpentrusolicitudine, ............................... (semn turapetentului)

Numele / Prenume Adresa Telefon Fax

35

ANEXA 3

NUMARUL PERSOANELOR CU HANDICAP ANGAJATE IN MUNCA, PE JUDETE, LA 30 SEPTEMBRIE 2010


TOT AL, din care: 1.113 494 1.148 497 719 299 288 917 332 376 460 174 1.139 609 138 503 304 436 199 512 272 886 239 1.130 471 643 926 275 300 1.537 322 933 1.535 FIZI C 296 137 284 98 237 90 106 215 81 92 100 46 461 175 45 167 106 149 25 169 98 223 90 155 83 105 226 64 57 216 104 191 339 SOMA TIC 386 135 370 56 246 107 78 341 133 145 219 76 281 181 50 190 125 121 130 141 61 213 79 577 248 304 380 64 92 721 51 541 801 AUDI TIV 94 99 224 114 120 31 11 130 37 48 37 29 141 94 22 58 16 10 14 46 63 100 22 177 47 18 57 61 67 190 67 31 147 VIZU AL 72 72 106 38 63 33 63 105 40 46 37 16 124 84 10 47 33 41 10 38 32 94 32 131 28 67 203 67 26 145 63 80 134 MENT AL 196 20 13 13 13 6 6 10 24 3 18 1 42 10 1 19 3 7 3 34 5 37 4 14 22 12 27 5 21 8 11 12 38 PSIH IC 36 15 57 43 31 10 6 67 4 16 42 1 44 27 1 5 6 6 4 37 5 45 6 43 37 12 20 2 8 175 14 50 29 ASOCI AT 32 9 86 9 8 22 14 23 10 24 5 4 31 24 4 14 10 18 8 45 7 21 6 31 5 39 0 10 29 70 12 23 38 HIV / SIDA 0 5 7 11 0 0 3 25 3 2 2 1 15 10 1 2 1 7 5 0 0 6 0 2 1 0 13 0 0 6 0 0 2 BOLI RARE 1 2 1 115 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 1 4 0 0 2 0 147 0 0 0 86 0 2 0 6 0 5 7 SURDOCECI TATE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUDETUL ALBA ARAD ARGRS BACAU BIHOR BISTRITA BOTOSA NI BRASOV BRAILA BUZAU CARAS SEVERIN CALARAS I CLUJ CONSTA NTA COVASN A DAMBOVI TA DOLJ GALATI GIURGIU GORJ HARGHIT A HUNEDO ARA IALOMITA IASI MARAMU RES MEHEDIN TI MURES NEAMT OLT PRAHOV A SATU MARE SALAJ SIBIU

36

SUCEAVA TELEORM AN TIMIS TULCEA VASLUI VALCEA VRANCE A ILFOV BUCURE STI 1 BUCURE STI 2 BUCURE STI 3 BUCURE STI 4 BUCURE STI 5 BUCURE STI 6 BUCURE STI

348 208 1.543 566 299 791 719 237 669 998 847 407 504 901 4.326 29.16 3

80 81 412 103 97 170 199 41 123 221 128 105 86 111 774 6.9 87

103 70 485 233 128 363 241 80 335 405 348 155 215 444 1.902 11.248

65 23 225 45 23 101 53 46 39 121 113 14 48 111 446 3.449

22 17 236 125 28 74 60 28 44 138 116 51 44 120 513 3.283

35 5 58 5 6 7 6 8 18 23 41 8 14 10 114 902

25 4 88 24 11 49 20 27 51 65 89 19 28 80 332 1.48 4

16 4 17 29 4 19 136 1 22 19 0 39 63 8 151 1.068

2 2 9 2 2 2 2 1 7 5 11 10 6 13 52 204

0 2 12 0 0 6 1 4 30 1 1 0 0 4 36 450

0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6 0 0 6 88

TOTA GENERA L

SURSA: DIRECTIILE GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

37

ANEXA 4 Persoanecuhandicap,pegrupedevrst ,la30septembrie2010


Fa de30septembrie din care: Grupa de 2009 (To September 30, 2009) (+/-) din care: femei TOTA L nfamilie (neinstituionalizate) non-institutionalised 674.602 din total out of total:

Age group

vrst

TOTA L

out of
women which:

femei

out of which:
women 10.486

din care: femei

Instituionaliz

In family

out of which:
women 366.104

Institutionalis
ed

ate

din care: femei

out of which:
women 8.561

TOTAL 0-4 ani 0-4 5-9 ani 5-9 years 10-14 ani years

691.57 9 14.132

374.665 22.056

16.977

6.287

-35

-41

14.132

6.287

17.741

7.467

771

273

17.739

7.465

10-14 years 15-17 years 18-19 years 20-24 years 25-29 years 30-34 years 35-39 years 40-44 years 45-49 years 50-54 years 55-59 years 60-64 years 65-69 years
65-69 ani 60-64 ani 55-59 ani 50-54 ani 45-49 ani 40-44 ani 35-39 ani 30-34 ani 25-29 ani 20-24 ani 18-19 ani 15-17 ani

18.500

8.009

211

54

18.490

8.004

10

11.401

5.110

-406

-215

11.377

5.099

24

11

9.474

4.413

-590

-308

9.176

4.269

298

144

32.525 15.072

802

448

30.261

13.947

2.264

1.125

29.949 13.790

223

147

27.976

12.732

1.973

1.058

36.485 16.994

993

494

34.782

16.141

1.703

853

36.962 17.980

905

190

35.604

17.292

1.358

688

40.873 20.947

4.768

2.210

39.718

20.429

1.155

518

34.266 18.565

-61

-248

33.421

18.205

845

360

56.355 31.950 -1.603

-1.043

55.262

31.494

1.093

456

69.955 39.098

3.366

1.810

68.788

38.620

1.167

478

62.829 34.562

5.975

2.864

61.837

34.152

992

410

52.897 30.459

-514 1.609

-410 814

51.979 59.215

30.051 34.982

918 1.015

408 556

70-74 ani 60.230 35.538

38

70-74 years 75-79 years 80-84 years


peste 85 over 85anii 21.285 14.819 1.780 1.029 20.714 14.380 571 439 80-84 ani 75-79 ani 51.092 31.432 1.932 1.190 50.203 30.860 889 572

34.628 22.173

1.930

1.228

33.928

21.695

700

478

years and

Source: General Departmens for Social Asistance and Child Protection at the country leve land at the local level for the districts of Bucharest

Sursa:DireciileGeneraledeAsisten Social iProteciaCopiluluijudeeneialesectoarelormunicipiuluiBucureti.

39

ANEXA 5
Persoanecuhandicapangajate,petipuridehandicap,peregiuni/jude e,la30septembrie 2010
Regiune/Jude (Region/County Total Fizic Somatic Auditiv Vizual Mintal Psihic Asociat HIV/SIDA Boli rare Surdocecitate diseases 450 118 11 3 2 0 2 2 26 10 24 24 18 29 136 192 86 4 14 8 6 70 4 142 3 23 7 1 2 5 0 6 2 98 3 2 10 7 2 2 10 1 0 1 0 0 6 2 0 5 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 115 1 0 2 0 0 78 0 0 0 77 0 1

Physical Somatic Auditive Visual Mental Psychic Associated HIV/AIDS)


11.248 1.006 56 78 577 64 103 128 1.054 133 145 181 121 233 241 1.636 370 76 190 130 79 721 70 1.025 3.449 451 114 11 177 61 65 23 287 37 48 94 10 45 53 560 224 29 58 14 22 190 23 248 3.283 349 38 63 131 67 22 28 396 40 46 84 41 125 60 373 106 16 47 10 32 145 17 238 77 53 13 1 19 3 4 8 5 112 55 24 3 10 7 5 6 902 79 13 6 14 5 35 6 1.484 130 43 6 43 2 25 11 97 4 16 27 6 24 20 252 57 1 5 4 6 175 4 241 1.068 84 9 14 31 10 16 4 204 20

Rare

(Deafnessblindness) 88 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL Nord-Est Ba u Botoa i Iai Nea Suceava Vaslui Sud-Est Brila Buzu Co sta a Galai Tulcea Vrancea Sud-Muntenia Arge Clrai D ovia

29.163 6.987 2.837 497 288 1.130 275 348 299 3.038 332 376 609 436 566 719 4.008 1.148 174 503 199 239 1.537 208 600 98 106 155 64 80 97 799 81 92 175 149 103 199 909 284 46 167 25 90 216 81 607

Giurgiu Ialo ia Prahova Teleorman

Sud-Vest Oltenia 2.550

40

Dolj Gorj Mehedi i Olt Vl ea Vest Arad Cara-Severin Hunedoara Ti i

304 512 643 300 791 3.383 494 460 886 1.543

106 169 105 57 170 872 137 100 223 412

125 141 304 92 363 1.052 135 219 213 485

16 46 18 67 101 461 99 37 100 225

33 38 67 26 74 439 72 37 94 236 133

3 34 12 21 7

6 37 12 8 49 190 15 42 45 88 52

10 45 39 29 19 22 9 5 21 17

1 0 0 0 2 161 5 2 6 9

4 2 86 0 6 1 2 0 147 12

0 0 0 0 0

20 18 37 58

0 0 0 1

Sursa: Dire iile Ge erale de Asiste So ial i Prote ia Copilului judee e i ale se toarelor

u i ipiului Bu ureti

41

BIBLIOGRAFIE

Ainscow, M., 1999, Understanding the development of inclusive school, Falmer Press, London. Albu, A., Albu, C., 2000, Asistenta psihopedagogic i medical a copilului deficient fizic, Editura Polirom,Iai. Arcan Petru, Cium geanu Dumitru, 1980: Copilul deficient mintal. Timioara : Facla, Ghergu ,A.,2005,2007,Sinteze de psihopedagogie special,(edi iaIiII),EdituraPolirom, Iai. Ghergu ,A.,2006,Psihopedagogia persoanelor cu cerine speciale. Strategii difereniate i incluzive n educaie,EdituraPolirom,Iai. Kameenui Edward J., Simmons Deborah C., Mih il Ionela, 2008, C treincluziuneacu succesaelevilorcudizabilit i : arhitecturainstruc iei. Timioara : Mirton, Popa Doini a, Sava Aurora, 2007, Practicieuropenenincluziuneacolar iprofesional a elevilor cu CES. Gala i : coalaG l ean .
Strachinaru Ion, Psihopedagogie speciala. Iasi : Trinitas, 1994.

***, 1988, Consultation on Special Education, UNESCO, Paris. ***, 1995, Regulile standard privind egalizarea anselor pentru persoanele cu handicap, ONU, Rezolu ia48/96din20.12.1993,UNICEF. ***,1995, Declaraia de la Salamanca i direciile de aciune n domeniul educaiei speciale. Conferina mondial asupra educaiei speciale: acces i calitate. Salamanca, Spania, 1994 (editat nlimbaromn deReprezentan aSpecial UNICEFnRomnia,1995).

42

43

S-ar putea să vă placă și