Sunteți pe pagina 1din 80

CUPRINS

 

Pag.

1. Teste de atenţie

1

1.1 Testul figurilor geometrice

1

1.2 Test de atenţi e (SJ) - cifre şi litere

2

1.3 Test de identificare repere

3

1.4 Test

de identificare

semne (coduri)

3

2. Teste de reprezentare spaţială

4

2.1 Testul " Cărămizi I"

4

2.2 Testul de reprezentare spaţială " Cărămizi II"

4

2.3 Test de copiere figuri

5

3. Teste de memorie

5

3.1

Test de memorie vizuală

5

4. Teste de abilităţi verbale

6

4.1 Test de vocabular (după A. Rey)

6

4.2 Test de fluiditate

verbală

6

4.3 Testul asociativ - verbal

7

5. Teste de inteligenţă

8

5.1 Test de inteligenţă generală (IG)

8

5.2 Test identificare figuri

8

5.3 Test d&raţionament aritmetic

9

6. Test de abilitate motorie

9

7. Teste de personalitate

10

7.1 Chestionarul "Sine - Alţii" (Philips - Berger)

10

7.2 Testul de evaluare a capacităţii de decizie (DEC)

10

7.3 Testul DAMP (disimulare, agresivitate, manipulare, pasivitate)

11

7.4 Chestionar de responsabilitate

11

7.5 Chestionar

de autocontrol

12

ANEXE Instrucţiuni şi foi de răspuns pentru teste

Teste

propuse pentru completarea standardului de probe pentru examinarea psihologică a personalului feroviar din siguranţa circulaţiei.

1. Teste de atenţie

1.1 Testu l figurilo r geometric e

Acest test a fost elaborat de F. Moede şi face parte din categoria testelor de atenţie. Testul constă din două pagini care conţin 25, respectiv 105 figuri geometrice dispuse pe două pagini, fiecare figură având notat un număr de ordine. Sarcina subiectului este de a căuta cele 25 de figuri de pe prima pagină printre cele 105 figuri aflate pe pagina a doua, notând în fişa de răspuns numărul de ordine găsit.

Timp de execuţie: T Itemii probei: atenţia distributivă, viteza perceptivă, spiritul de observaţie pentru detalii, mobilitatea psihică. Testul figurilor geometrice (Moede) este indicat pentru funcţiile care implică sarcini de observaţie şi de identificare de repere de diferite forme (revizor tehnic vagoane, electromecanic SCB, IFTE ş.a.)

1.2 Tes t d e atenţi e (SJ ) - cifr e ş i liter e

Acest test face parte din bateria de teste utilizată de Serviciul de psihologie al Companiei Naţionale de Căi Ferate a Suediei pentru selecţia personalului de cale ferată: operatori la dispeceratele de circulaţie,impiegaţi de mişcare ş.a. Testul este compus din două subteste: cifre şi litere. Fiecare subtest constă din prezentarea pe o pagină a unor combinaţii de câte trei litere sau cifre, dispuse pe două coloane, câte cinci pe fiecare rând. In prima coloană, unele grupuri de litere sunt distincte, fiind subliniate. Sarcina subiectului este să compare cele două coloane de grupuri de litere sau cifre şi, în coloana din dreapta, să identifice şi să bareze acele grupuri de litere sau cifre care sunt subliniate în coloana din stânga.

A.

In raport cu specificul funcţiei evaluate şi cu scopul propus, acest test poate fi utilizat în două variante:

- varianta simplă, pentru evaluarea capacităţii de distributivitate a atenţiei (în această variantă, testul poate fi inclus în standardul de probe pentru majoritatea funcţiilor feroviare, atât la primul nivel cât şi la examinările periodice); - varianta complexă, care implică administrarea în timpul probei a unor stimuli perturbatori (zgomote, muzică) sau solicitarea rezolvării unor sarcini suplimentare (exemplu: efectuarea mentală a unor operaţii aritmetice, găsirea unei rime sau familii de cuvinte etc.); în această variantă, testul poate fi utilizat pentru evaluarea capacităţii de concentrare a atenţiei şi a rezistenţei la factori perturbatori şi stres. Testul de atenţie - litere poate depista şi unele cazuri de dislexie. Durata probei este de 6 minute. Testul de atenţie (SJ) este indicat îndeosebi pentru funcţiile de tip decizional-executive: IDM dispozitor, localist şi exterior, operator la Regulatorul de trafic, operator manevră staţie, magaziner comercial şi tranzit ş.a.

1.3

Tes t d e identificar e reper e

Testul de identificare repere este o probă de atenţie distributivă şi percepţie vizuală. Testul constă din două pagini, fiecare având desenate 40 de figuri asemănătoare unor repere electrice. Pe prima pagină, figurile sunt numerotate în ordine, de la 1 la 40 în timp ce pe pagina a doua( pagina-test), aceleaşi figuri sunt dispuse într-o altă ordine, fără a fi numerotate. Sarcina subiectului constă în identificarea fiecărei figuri din pagina-test printre figurile din prima pagină şi notarea numărului de ordine corespunzător figurii în spaţiul liber aflat sub fiecare desen. Durata probei: 5'. Acest test este recomandat îndeosebi pentru funcţiile feroviare din cadrul ramurii instalaţii : electromecanic şi montator SCB, electromecanic şi montator TTRşiIFTE.

1.4

Tes t d e identificar e semn e (coduri )

Acest test face parte din categoria testelor de atenţie. Se prezintă subiectului un tabel care cuprinde un set de 9 semne (coduri) având dedesubtul lor numărul de ordine corespunzător, iar în continuare, sunt prezentate numai codurile, solicitându-se subiectului să identifice fiecare cod şi să noteze numărul de ordine corespunzător.

Fiind un test de performanţă, se cere subiectului să lucreze cât mai repede şi corect. Timpul de lucru: 3' Testul permite evidenţierea capacităţii de distribuţie a atenţiei şi mobilitatea perceptivă. Această probă este indicată îndeosebi pentru funcţiile de tip operaţional - executiv, care necesită identificarea rapidă a unor coduri sau simboluri.

2. Teste de reprezentare spaţială

2.1 Testul "Cărămizi I" Acest test face parte din seria testelor de reprezentare în spaţiu. Pe două pagini sunt prezentate 16 aranjamente spaţiale de cărămizi, de aceeaşi formă şi mărime. Unele cărămizi (în număr de cinci) sunt marcate cu câte o literă (A, B, C, D, E ). Sarcina subiectului este să evalueze numărul de cărămizi cu care se atinge fiecare din cărămizile marcate cu litere şi să noteze rezultatul în cadranul corespunzător fiecărui desen. Pentru început, se prezintă subiectului o pagină cu un exemplu rezolvat şi alte 5 exemple pentru exerciţiu. Timpul de lucru: 10' Proba evidenţiază: capacitatea de reprezentare în spaţiu, concentrarea şi mobilitatea atenţiei. Proba este indicată pentru funcţiile care presupun evaluarea spaţială a unor volume, mărfuri şi materiale.

2.2 Testul de reprezentare spaţială "Cărămizi II" Acest test face parte din categoria testelor de reprezentare spaţială. Testul constă din prezentarea unor aranjamente spaţiale (grămezi formate din 3-7 cărămizi). Sarcina subiectului este de a-şi reprezenta în plan mental proiecţia acestui aranjament, privit dintr-un anumit unghi, indicat pe desen, şi a o recunoaşte printre variantele de proiecţii prezentate. Răspunsul se marchează pe foaia de răspuns. Timpul de rezolvare: 5' Itemii probei evaluează : nivelul de reprezentare vizual - spaţială a subiectului şi spiritul de observaţie. Acest test este indicat îndeosebi pentru funcţiile din sectoarele: comercial, vagoane, instalaţii.

2.3

Test de copiere figuri

Acest test face parte din bateria Mac Quarry. Testul constă dintr-o pagină pe care sunt prezentate 40 de cadrane în care se află desenată câte o linie frântă şi alături şiruri de puncte,dintre care unul este marcat cu un cerculeţ. Sarcina subiectului este ca, folosindu-se de punctele alăturate desenului, să construiască un altul asemănător ca formă şi mărime, cu pornire de la punctul marcat şi continuând prin unirea altor puncte.

Subiectul se poate antrena pentru probă prin rezolvarea a patru exerciţii oferite pe foaia de instructaj. Timpul de lucru: 10' Acest test evidenţiază: capacitatea de înţelegere a unei probleme, modul de orientare în sarcină, reprezentarea vizuală, capacitatea de estimare a formelor şi distanţelor, atenţia concentrată. Testul este indicat pentru toate funcţiile care implică rezolvarea de probleme şi reprezentarea în spaţiu a unor situaţii.

3. Teste de memorie

3.1 Test de memorie vizuală

Testul este o probă de evaluare a capacităţii de memorie a figurilor. Proba constă dintr-o planşă cu 12 figuri geometrice de diferite forme. Sarcina subiectului constă în reproducerea acestor figuri, din memorie, după ce le-a privit timp de 2'. Testul conţine şi o variantă de complexitate crescută (planşa II). Acest test este recomandat pentru evaluarea personalului feroviar care , prin natura activităţii desfăşurate, trebuie să reţină şi să recunoască un număr mare de semnale vizuale sau alte repere : mecanic de locomotivă, impiegat de mişcare, mecanic maşini grele de cale, revizor tehnic vagoane ş.a.

4. Teste de abilităţi verbale

4.1 Test de vocabular (după A. Rey) Acest test se înscrie în categoria probelor care vizează abilităţile verbale. Se prezintă subiectului o listă cu 60 de cuvinte care desemnează clase de obiecte, fiinţe, profesii ş.a. Sarcina subiectului este de a găsi pentru fiecare clasă nominalizată, câte două cuvinte care să facă parte din clasa respectivă (ex: pentru categoria "cereale" se pot nota:"grâu", "orez"). Timp pentru răspunsuri: 10' Acest test oferă indicii privind: gradul de dezvoltare a vocabularului, capacitatea de verbalizare, mobilitatea mentală, nivelul de cultura generală. Testul de vocabular este indicat pentru funcţiile cu atribuţii de conducere şi de instruire, funcţiile care implică comunicare între posturi precum şi cele care au relaţii cu publicul.

4.2 Test de fluiditate verbală Acest test face parte din categoria testelor de abilităţi verbale. Sarcina subiectului constă în a scrie, într-un interval de timp limitat, cât mai multe cuvinte care încep cu o anumită literă, indicată de examinator. Durata probei: 5 ' Testul de fluiditate verbală este o probă de vocabular simplă, care poate fi aplicată personalului feroviar care se relationează direct cu publicul: şef de tren, conductor de tren, informator staţie ş.a. precum şi operatorilor de la Regulatoarele de Trafic, care recepţionează şi transmit telefonic un volum mare de informaţii.

4.3 Testul asociativ-verbal Acest test face parte din categoria probelor de completare fraze, fiind utilizat atât pentru evaluarea abilităţilor verbale cât şi pentru identificarea persoanelor cu tulburări afective sau anumite forme de dezâdaptare. Testul cuprinde 80 de începuturi de fraze şi se solicită subiectului să le completeze cu primele idei care îi vin în minte. Proba poate fi prezentată în mod deghizat, de exemplu ca măsurând viteza de reacţie, astfel încât subiectul să se cenzureze cât mai puţin. Această probă, deşi nu prezintă un mod standardizat de cotare a

răspunsurilor, poate oferi informaţii privind capacitatea de verbalizare şi fluenţa

în exprimare .

Prin analiza de conţinut a răspunsurilor, se pot evidenţia anumite dominante psihice şi atitudinale: tonusul dominant (pozitiv sau negativ), atitudinea activă sau pasivă, agresivă sau defensivă. De asemenea, cele 80 de începuturi de fraze se constituie în inductori pentru relevarea evenimentelor care pot constitui o sursă de anxietate, pentru relevarea atitudinilor şi a relaţiilor familiale şi profesionale ale subiectului. Interpretarea acestei probe are mai mult caracterul unei descrieri globale

a personalităţii, ceea ce face ca ea să poată fi folosită mai ales în evaluarea psihologică a persoanelor la care s-au semnalat tulburări afective sau alte forme de dezâdaptare.

5. Teste de inteligenţă

5.1 Test de inteligenţă general ă (IG)

Testul IG a fost elaborat şi experimentat de un colectiv de psihologi de la Institutul de Psihologie al Academiei - Bucureşti. Testul conţine un număr de probleme cu grade diferite de complexitate, cărora subiectul trebuie să le găsească o rezolvare.

Răspunsurile se dau în funcţie de particularităţile fiecărui tip de problemă, conform instructajului.

Timpul de rezolvare diferă în funcţie de nivelul de instruire al subiectului:

pentru studii superioare - 10', pentru studii medii - 15'. Itemii testului evaluează : nivelul de operare al proceselor de gândire

( analiză, comparare şi sinteză),

capacitatea de

raţionament, abilităţile de

calcul aritmetic. Acest test este indicat îndeosebi pentru funcţiile decizional operaţionale.

5.2 Tes t identificare figuri

Testul de identificare figuri reprezintă o probă de inteligenţă care evaluează capacitatea de abstractizare şi de gândire logică Testul constă din prezentarea unor. serii de câte trei figuri, dispuse într-o succesiune logică, urmate de un spaţiu liber; alăturat, pe acelaşi rând, se prezintă un număr de 5 figuri asemănătoare, printre care, una ar urma în mod logic în seria celor trei figuri, prezentate la începutul rândului. Sarcina subiectului este să înţeleagă logica succesiunii celor trei figuri din stânga paginii şi să identifice corect figura care poate completa şirul. Durata probei este de 5 minute. Acest test este recomandat în evaluarea funcţiilor care presupun operaţii de analiză, comparaţie şi sinteză, reprezentări mentale ale unor elemente aflate în dinamică: funcţii cu atribuţii de conducere şi control (şef staţie, şef depou, şef revizie vagoane, şef district linii, şef district instalaţii ş.a.)

8

5.3 Test de raţionamen t aritmeti c

Testul de raţionament aritmetic face parte din categoria probelor de inteligenţă generală, evaluând capacitatea de gândire logică şi de identificare a algoritmului aritmetic. Testul constă din şiruri de numere, prezentate într-o anumită succesiune

logică.

Sarcina subiectului constă în identificarea algoritmului propriu fiecărui şir şi notarea a două numere care urmează în mod logic. Durata probei: 20' Acest test este indicat pentru toate funcţiile care solicită gândire abstractă şi operaţii cu cifre: operatori de la Regulatoarele de Trafic (operator programator , operator analist, operator vagoane), magaziner şef tură comercial si tranzit.

6. Test de abilitate motorie

Testul de abilitate motorie este o probă de performanţă care evaluează mobilitatea generală, capacitatea de însuşire a unor deprinderi motorii simple, viteza mişcărilor manuale. Sarcina subiectului constă în înscrierea unui semn compus din 3 linii, în fiecare cadran de pe foaia de lucru (modelul de reprodus se prezintă în partea de sus a paginii). Durata probei: 1' Fiind o probă de evaluare a mobilităţii generale, se recomandă pentru toate funcţiile care implică mobilitate motorie şi viteză de lucru: impiegat de mişcare, mecanic de locomotivă, revizor tehnic vagoane, electromecanic SCB, TTR, IFTE, montator SCB.

7.

Teste de personalitate

7.1 Chestionarul "Sine - Alţii"

(Philips - Berger)

Acest chestionar face parte din categoria chestionarelor de personalitate şi evidenţiază natura raporturilor pe care cineva le dezvoltă cu propria persoană şi respectiv cu alte persoane. Chestionarul constă dintr-un număr de cincizeci de afirmaţii care se referă la situaţii ce se întâlnesc în viaţa cotidiană.Pentru fiecare afirmaţie există cinci variante de răspuns .

Subiectul are sarcina ca pentru fiecare din situaţiile prezentate să aleagă acea variantă de răspuns care i se potriveşte cel mai bine şi să o noteze în foaia de răspuns. Itemii probei pun în evidenţă anumite trăsături de personalitate:

dominanţa, dependenţa, neîncrederea în alţii, spiritul critic, spiritul autocritic, egocentrismul, neîncrederea în sine (complexele de inferioritate), anxietatea, nevrozismul. Acest chestionar se recomandă pentru funcţiile .CIL atribuţii de conducere:

7.2 Testu l de evaluar e a capacităţi i de decizie (DEC)

Testul DEC vizează anumite laturi ale procesului decizional şi face parte din categoria testelor de personalitate. Testul se prezintă sub forma unui chestionar conţinând 12 întrebări care se referă la modalităţi comportamentale adoptate în situaţii care implică luarea unor decizii. Răspunsul se marchează direct pe test. Itemii testului surprind caracteristici ale procesului de luare a deciziilor în diferite situaţii (rapiditatea, independenţa, intui ti vita tea, responsabilitatea, gradul de implicare, consumul psihic, etc). Acest test este indicat pentru funcţiile de conducere.

10

7.3

Testul DAMP (disimulare, agresivitate, manipulare, pasivitate)

Acest test face parte din categoria testelor de personalitate şi vizează patru tipuri de variabile şi anume: tendinţele către disimulare, agresivitate, manipulare şi pasivitate.

Testul constă dintr-un număr de 60 de afirmaţii care redau diferite moduri de a gândi sau acţiona. Sarcina subiectului este de a răspunde spontan la fiecare afirmaţie enunţată, prin marcarea pe foaia de răspuns a uneia din cele două variante de răspuns: A (Adevărat) sau F (Fals). Acest test este indicat pentru funcţiile cu atribuţii de conducere, instruire şi control.

7.4 Chestionar de responsabilitate

Acest chestionar reprezintă Scala de responsabilitate (Re) din Inventarul

de Personalitate California, construit de G.H.Gough. Scala cuprinde 42 itemi care vizează:

- preocuparea pentru obligaţiile sociale, civile şi morale;

- simţul datoriei şi autodisciplina;

-dezaprobarea pentru orice privilegii sau favoritisme ;

- afirmarea echilibrului şi încrederii în sine şi în ceilalţi.

Sarcina subiectului constă în a răspunde prin "adevărat" sau "fals" la fiecare din itemii scalei. întrucât responsabilitatea reprezintă o trăsătură de caracter foarte importantă pentru funcţiile feroviare implicate in SC, acest chestionar poate fi utilizat în examenul psihologic, pentru majoritatea funcţiilor, încă de la primul nivel de examinare.

11

7.5

Chestiona r de autocontro l

Acest chestionar reprezintă Scala de autocontrol (Se) din Inventarul de Personalitate California, elaborat de G.H.Gough şi cuprinde 50 de itemi. Această scală măsoară gradul în care este înţeles controlul, respectiv gradul de libertate al individului faţă de constrângerile sociale şi profesionale.

Scala indică nivelul şi adecvare a autoreglării şi autocontrolului, gradul de dominarea impulsivităţii şi capacitatea de autodisciplinare. Conţinutul manifest al itemilor se referă la:

- restrângerea comportamentului iraţional;

- evitarea conduitelor antisociale sau agresive;

- existenţa unor inhibiţii sociale;

- existenţa unui grad de modestie care implică o tendinţă spre autoanulare. Sarcina subiectului constă în a răspunde prin "adevărat" sau "fals" la fiecare din itemii scalei. Fiind un chestionar de personalitate care măsoară o trăsătură atitudinal - caracterială foarte importantă, această scală este recomandată atât pentru funcţiile de conducere cât şi pentru funcţiile cu un grad ridicat de responsabilitate în siguranţa circulaţiei. De asemenea, poate fi folosită pentru investigarea psihologică a personalului care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de suprasolicitare neuropsihică, stres şi încordare, cum este cazul funcţiilor :

IDM dispozitor, operator la Regulatorul de Trafic, mecanic de locomotivă etc. Cerinţele specifice acestor funcţii pot conduce la acumularea unor tensiuni interioare urmate de descărcări bruşte sau necontrolate care, în situaţii complexe, pot influenţa negativ actul decizional, afectând siguranţa circulaţiei.

12

Testul figurilor geometrice (Moede)

Instrucţiuni:

Acest test este compus din două pagini: pagina 1 conţine 25 figuri geometrice numerotate de la 1 la 25. In partea de jos a paginii sunt două coloane care conţin rubrici de la 1 la 25 şi alături un spaţiu liber. Pagina 2 conţine 106 figuri geometrice printre care sunt incluse şi cele 25 figuri din prima pagină. Vi se cere să căutaţi fiecare din cele 25 figuri din pagina 1 printre cele 106 din pagina 2 şi să notaţi numărul acesteia în spaţiul liber corespunzător de pe prima pagină. Toate cele 25 de figuri geometrice se regăsesc în pagina a doua. Lucraţi repede şi cu multă atenţie. începeţi!

U f -

Test de atenţie (SJ)

(Litere)

Instrucţiuni:

Priviţi cu atenţie cele două coloane cu grupuri de litere din exemplul de mai

jos:

Vbl

VU

Vbd.

Vml

Vni

Vni

Vml

Vbl

Vii

Vbd

Zst

Ztz

Zzs

Zvş

Zte

Zvs

Zte

Zzs

Zvs

Zst

Observaţi că în coloana din stânga unele grupuri de litere sunt subliniate.

Vi se cere să comparaţi grupurile de litere din cele două coloane, pentru fiecare

rând în parte, şi să marcaţi în coloana din dreapta acele grupuri de litere care sunt

subliniate în coloana din stânga.

'[

Dacă un grup de litere subliniat în coloana din stânga se regăseşte de mai

multe ori în coloana din dreapta, va trebui subliniat de fiecare dată.

Lucraţi acest exemplu.

Dacă aveţi nelămuriri, solicitaţi informaţii suplimentare.

Când veţi întoarce pagina, încercaţi să parcurgeţi cât mai multe rânduri, până

la sfârşitul paginii.

Nu lucraţi până nu vi se dă semnalul de începere !

i6

7

2/ a

 

8

2

~~~

'O r

^

=

r-o

3

=

4

'^

 

O

-

ni

e

=

•-'''"•

 

^

=

8

=

-^P

2/

9

=

io 7

22

=z

40

23—^1

H ;; i

 

24

z=

 

25

=

yy

1

m\

8

92

99

2

5

m

\

33

"/¥

â8

A

ti

fao

m o

7J .

.

o

/o/

ffî

27

a

—-

-

"FH

7

m

77

9/

Test de atenţie (SJ)

(Cifre)

Instrucţiuni:

Priviţi cu atenţie cele două coloane de numere din exemplul de mai jos:

1142

1173

1129

1131

1140

,1131

1140

1173

1142

1131

0243

0211

O223

254

O261

0223

0254

0261

0211

0243

Observaţi că în coloana din stânga unele numere

sunt subliniate.

Vi se cere să comparaţi numerele din cele două coloane, pentru fiecare rând în

parte, şi să marcaţi în coloana din dreapta acele numere care sunt subliniate în

coloana din stânga.

Dacă un număr subliniat în coloana din stânga se regăseşte de mai multe ori

în coloana din dreapta, va trebui subliniat de fiecare dată.

Lucraţi acest exemplu.

Dacă aveţi nelămuriri, solicitaţi informaţii suplimentare.

Când veţi întoarce pagina, încercaţi să parcurgeţi cât mai multe rânduri, până

la sfârşitul paginii.

Nu lucraţi până nu vi se dă semnalul de începere !

\Q»-

Test de identificare repere

în tabelul de mai jos sunt 40 de figuri numerotate. Alăturat, sunt aceleaşi figuri dar dispuse într-o altă ordine. Sarcina dumneavoastră este să căutaţi aceste figuri pe pagina alăturată şi să notaţi numărul de ordine în spaţiul liber aflat sub fiecare desen.

-Qr

12

8

10

m

13

15

O

 

I-

16

17

21

22

23

O

26

27

28

31

32

36

38

19

20

25

23

30

 

iui.

J_J

39

• (

i

)•

Y

I

I

VA

1

T I J

•rnm •

1t

KDO

o

-0- t

*

o

o

e

®

o-

D>

s

ELI

.

.

.

•-%

.

;

Test identificare semne

Priviţi cu atenţie semnele şi numerele scrise dedesubtul lor. In continuare, în dreptul fiecărui semn, notaţi numărul corespunzător. Lucraţi cât mai repede şi corect!

+

2

L

II

3

V

4-

1

5

=s

r

X

A

6

7

6

9

II

r

X

-

J

1

r X

A

f

^?

 

V

A

V

L r

+

(••

+

••>

V

L

//

i

II

II

,

_

X

L

/i

V

V

L

A

O-

X

i

V

L

V

3=

r-

i

A

Or

L

c

zex

1

J

L

/

II

1 f

+ li

r-

â

r

-

II

MC

A

r

L

=

r

•'

J

II

A

II

+

f

-'

,•••'

A

1

v

1 A

1

—-

o

,

X

Ti

;

4- V

II

-r

V

+ r

r

h

A

II

= n X A n »

/

ii

6

V

*

~I

A/

A

9

V

r

L n

V

II

•fi

V

-

/

L

/••

'

II

V

L

Jf

3

A

L V

r

;

h

r +•A

+ L

r"

X

r

^^

V

X

h

A

II

L

-

•-•: >

A + V r

y

II

<

si.

~\ L

X

(O

L

/

r

1

-

A

V

II

A

X +

II

r V A X

L

â

V

h

X

•4-.

•f

^

II

1

r

II

X

G

.

A

.O",

v'

of

r V

V

^/

II

-s

II

r

X

X

r

Si

L

i

'1

X

V

r A 1 X r

b

r

1

V

X

L

A

V

L

+

/ r

X "1

-- -

i r"

X r L

X

=

+

i

X

A

-O

F

=

V

Q

A r

7-

X V

^*

tei-

Testul "Cărămizi I"

Instrucţiuni:

Figura 1 reprezintă o grămada de cărămizi, toate având aceeaşi formă şi

mărime. Fiecare cărămidă se atinge cu un număr oarecare de alte cărămizi. De

pildă, cărămida A se atinge cu patru cărămizi (B, C, D, E). Deci, în dreptul literei A

s-a notat cifra 4. Cărămida B se atinge cu două cărămizi (A şi C); s-a nota t cifra 2

în dreptul literei B din coloana alăturat ă desenului. In acelaşi mod s-a procedat şi

în cazul cărămizilor C, D şi E .

A

6

C

0

£

2

3

3

Pentru fiecare din figurile de mai jos număraţi cu atenţie numărul de

atingeri ale fiecărei cărămizi şi notaţi acest număr în coloana alăturată fiecărui

desen. Lucraţi cât mai repede şi mai bine !

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

l

3

Y

C-.

^

/

<o

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

/'

2

••--

-

•y.

1

<

In continuare, veţi proceda la fel, marcând răspunsurile pe foaia de răspuns

alăturată.

rv

8

Dacă aţi terminat, continuaţi pe pagina următoare !

 

10

li

12

16

B

s-Wt

A

A

B

B

C

2

C

D

D

E

E

A

A

B

B

C

4

C

D

D

E

E

A

A

B

B

C

6

C

D

D

E

E

A

A

B

B

C

8

C

D

D

E

E

Testul "Cărămizi I" Foaie de răspuns

 

A

A

B

B

C

10

C

D

D

E

E

A

A

B

B

11

C

12

c

D

D

E

E

A

A

B

B

13

C

14

C

D

D

E

E

A

A

B

B

15

C

16

C

D

D

E

E

Test de reprezentare spaţială "Cărămizi II •>•>

Instrucţiuni:

Figurile de mai jos reprezintă grămezi de cărămizi, toate având aceeaşi formă şi mărime. Imaginaţi-vă că vă aflaţi în spatele primei grămezi de cărămizi de la capătul rândului şi că le priviţi în sensul indicat de săgeată. Ce veţi vedea ?

In cazul exemplului 1 veţi vedea spatele cărămizii din stânga, deci răspunsul

încercuiţi litera B, corespunzătoare

bun va fi

B. Ca urmare, pe foaia de răspuns,

exemplului 1.

8

Procedaţi la fel cu exemplul 2 şi imaginaţi-vă că priviţi grămada de cărămizi din partea dreaptă, aşa cum va indică săgeata. In acest caz, răspunsul bun va fi D. Marcaţi şi acest răspuns, corespunzător exemplului 2.

£x.2

Rezolvaţi singur exemplul 3. Fiţi atent la sensul săgeţii.

Ek.3

J

B

3

L

_L

L

în continuare, veţi proceda la fel, marcând răspunsurile pe foaia de răspuns alăturată.

Observaţie : Nu scrieţi nimic pe paginile cu testul. Toate răspunsurile le veţi scrie pe foaia de răspuns.

d

12

 

B

 

1

"

A

3

1

A

n

ir

a

8

B

LTD

1

C

£

 

1

1

1

D

 

£

-

=0

C

n

C

D

D

D

ui

£

16

/7

n

A

8

B

8

B

1

Ui

•Dl

_

L

c

c

1=

D

1

D

D

•£

E

n

c

Test de reprezentare spaţială "Cărămizi II"

Foaie de

răspuns

Exemple: 1. A B

E

2. A B C D E

3.ABCD E

C

D

1

A

B

C

D

E

2.

A

B

C

D

E

3.

A

B

C

D

E

4.

A

B

C

D

E

5.

A

B

C

D

E

11.

A

B C D E

12.

A

B C D E

13.

A

B C D E

14.

A

B C D E

15.

A

B C D E

6.

A B

C D

E

7.

A B

C D

E

8.

A B

C D

E

9.

A B

C D

E

10.

ABCD E

16.

A C

B

D

E

17.

B

A C

D

E

18.

B

A C

D

E

19.

B

A C

D

E

20.

B

A C

D

E

Total puncte:.

Test de copiere figuri

Instrucţiuni:

în cadranele de mai jos se află câte un desen şi alături nişte puncte.

Vi se cere să faceţi un desen asemănător ca formă şi mărime, folosind

punctele alăturate.

Fiecare desen trebuie să înceapă din punctul marcat cu un cerculeţ.

Pentru exerciţiu urmăriţi primul rând cu desene.

în figura A linia e

Copiaţi

fig.

B

"

Procedaţi la fel

Procedaţi la fel cu

copiată

începeţi

cu

cu fig. C. începeţi

fig. D. începeţi cu

punctul

cu

punctul

punctul marcat.

înconjurat de cerc.

marcat.

Uniţi

Uniţi punctele

punctele

mai

mai negre

negre.

Aşteptaţi

semnalul

de

B

începere,

după

O

care

veţi

lucra

la

®

fel

D

pe

paginile

următoare. Nu întoarceţi foaia. Aşteptaţi instrucţiunile examinatorului.

0

.

Cjl

o

f

a)

0

 

0

 

G

 

o

 

l"©J

a

 

©

©

.

©

a

©

a

O

.

©

fa

0

 

©

J

«

 

©

 

©

©

©

 

a

a

0

a

a

O

a

 

UI

a

©

a

Q

a

Test de memorie vizuală

Instrucţiuni:

Priviţi cu multă atenţie figurile din planşa alăturată. întoarceţi după aceea planşa şi încercaţi să reproduceţi cât mai multe dintre figurile văzute. Nu este nevoie să reproduceţi figurile în aceeaşi ordine în care se găsesc în desenul iniţial. începeţi!

CC-

a

r—H

PH

fer

r

Test de vocabular (după A. Rey)

Instrucţiuni:

Daţi câte două exemple pentru fiecare din categoriile următoare. încercaţi

să scrieţi exemplele găsite într-un timp cât mai scurt.

1. Obiecte de vestimentaţie

2. Arbori

3. încălţăminte

4. Boli

5. Clădiri publice

6. Păsări zburătoare

7. Cereale

8. Textile

9. Legume

10.

Grade militare

11.

Metale preţioase

12.

Insecte

13.

Părţi ale corpului

14.

Maşini unelte

15.

Condimente

16.

Diviziuni ale timpului

17.

Sentimente

18.

Verbe

19

Materii prime

20.

Mamifere

21.

Arte

22.

Grade de rudenie

23.

Pietre preţioase

24.

Planete

25.

Ştiinţe

26.

Meserii

28.

Arbori din ţările calde

29. Consoane

30. Munci agricole

31. Personaje istorice

32. Fiinţe înotătoare

33. Perioade de vârstă

34. Pictori români

35. Băuturi

36. Decoraţii

37. Muzicieni

38. Feluri de ape curgătoare

39. Animale din ţările calde

40. Feluri de mâncare

41. Mijloace de locomoţie

42. Organe de simţ

43. Aparate de zbor

44. Sporturi

45. Capitale de ţări din Europa

46. Feluri de climă

47. împărţiri administrative

48. Inventatori

49. Clase sociale

50. Instrumente muzicale

51. Personaje din opere literare

52. Opere muzicale

53. Unităţi de producţie industriale

54. Funcţii în conducerea unui stat

55. Conducători politici actuali

56. Măsuri de lungime

57. Scriitori

58. Oceane

59. Actori de teatru

60. Sportivi

«.te:

Test de fluiditate verbală

Instrucţiuni:

Priviţi cuvintele de mai jos. Fiecare începe cu litera d.

duş

drum

doamnă

domino

Ca exerciţiu, scrieţi în continuare trei cuvinte care să înceapă cu litera

De exemplu, puteţi scrie cuvântul politicos .

Asiguraţi-vă că aţi înţeles bine ce trebuie să faceţi. Aşteptaţi semnalul de începere, când vă va fî indicată o altă literă. Va trebui să scrieţi cât mai multe cuvinte care încep cu litera dată. Este bun orice cuvânt, cu condiţia să înceapă cu această literă. Dacă v-aţi gândit la un cuvânt a cărui ortografie nu o cunoaşteţi bine, scrieţi-1 cât mai bine puteţi. Scrieţi cuvintele cât puteţi de repede. Aveţi la dispoziţie 5 minute pentru această probă.

Test asociativ verbal

Instrucţiuni:

In cele de mai jos vi se propun unele începuturi de fraze. încercaţi să le completaţi ţinând seama de ceea ce vă sugerează aceste prime cuvinte.Răspundeţi cât mai repede cu primele idei care vă vin în minte:

1. îmi place

2. Clipa cea mai fericită

3. împreună

4. întorcându-mă acasă

5. îmi pare rău că

6. Când adorm

7. Familia mea

8. Cel mai bine este

9. Pe mine mă frământă

10. Cei din jurul meu

11. Mama

12. Copilăria mea

13. Cea mai mare groază a mea

14. La şcoală

15. Eu nu pot să

16. Viaţa mea

17. Când eram mic

18. Nervii mei

19.

Ceilalţi

20. Pe străzi

21. N-am izbutit să

22. Cititul

23. Eu gândesc

24. Viitorul

25. Am reuşi să

26. Am nevoie

27. Căsătoria

28. Eu mă simt bine

29. Câteodată

30. Ceea ce mă supără este

31. Eu detest

32. Sunt foarte

33. Copiii

34. Eu respect mai mult

35. Singura mea plictiseală

36. Eu doresc

37. Tatăl meu

38. Când sunt sincer (ă) cu mine.

39. Mi se pare că

40. Ştie toată lumea că

41. Eu am încredere

42.Eu

43. Când sunt singur

n

(\

44. Când muncesc

45. Visele mele

46. Soţul meu (soţia mea)

47. In orice caz

48. Cea mai mare neplăcere a mea.

49. Cei mai mulţi oameni

50. Voinţa mea

51. Totdeauna eu

52. Depărtările

53. Adeseori eu

54. In flecare zi

55. Trecutul meu

56. Prietenii mei

57. La locul meu de muncă

58. Când vreau

59. Mi-e greu să

60. In inima mea

61. Fără îndoială că

62. Să mergi

63. Sănătatea mea

64. Bucuriile mele

65. Să fii

66. Profesiunea mea

67. Aş vrea să ştiu

68. Noaptea

69. Din când în când eu

70. îmi amintesc

71. Sentimentele

,

72. Eu cred că

73. Nicăieri eu

74. Adevărul este că

75. Mă tem că

76. Cel mai bun prieten al meu.

77. Oboseala mea

78. De mult

79. Niciodată eu

80. Să trăieşti

I,

^

Indicatori de evaluare pentru testul asociativ verbal

Aceste probe nu oferă un mod standardizat de cotare a răspunsurilor; se urmăreşte doar în jurul căror teme se grupează majoritatea lor. Analize de itemi:

1. Inductori:

• pozitivi: 1, 2, 8, 25, 28, 41, 64, 76.

• negativi: 5, 13, 15, 21, 30, 31, 48, 59, 73, 75,.

• neutri: 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11,12,14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 78, 79, 80.

2. Inductori privind:

• relaţiile familiale - imagini parentale : 11, 37

- relaţii conjugale / cuplu : 27, 46

- imaginea "familiei" / "casei" : 4, 7

• relaţii profesionale: 44, 49, 57, 66.

3. Inductori anamnestici:

• evenimente "sursă de anxietate": 5, 9, 13, 21, 30, 31, 48, 75.

• evenimente majore (ex. "copilăria") : 2,12,17, 27, 55, 66.

4. Inductori atitudinali (atitudini morale faţă de sine, faţă de semeni, faţă

de muncă): 15,19, 30, 31, 34, 38, 39, 48, 57, 66, 74, 75, 79.

5. Inductori privind stări psihice:

• dispoziţii: 1, 18, 28, 32, 35, 41, 48, 64.

• dorinţe : 36.

• afecte / emoţii: 5, 60, 71. • dificultăţi subiective : 9, 13, 15, 21, 59, 75.

I, \

Instrucţiuni:

Test

I. G.

Citiţi cu atenţie problemele de mai jos. Pentru fiecare în parte trebuie să găsiţi o soluţie, pe care o veţi nota în locul şi modul indicat. Scopul este să rezolvaţi corect cât mai multe probleme. Dacă nu reuşiţi să găsiţi soluţia la problemă, treceţi la următoarea. Nu contează ordinea de rezolvare.

1. Scrieţi numărul care lipseşte:

8

11

2. Care din cele şase grupe de cerculeţe numerotate se potriveşte în pătratul liber ?( scrieţi numărul ei)

o

O o

O

o

O

o o

o o

o o

o

o

o

o o

o o

o o

o o

o o

u

O

O

o

o

O

o

o

o

O

 

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

2

O

O

5

\.

o

o

o

o

o

3

o

o

6

o

3.

Scrieţi cuvântul care desemnează fiinţa care nu corespunde cu celelalte:

leu

vulpe

girafă

hering

câine

4. Scrieţi numerele lipsă:

 

7

10

9

12

11

-

5. Care din cele şase figuri numerotate

(scrieţi numărul ei)

se potriveşte în pătratul liber ?

6. Scrieţi cele două numere lipsă:

 

6

9

18

21

42

45

7.

Care

din cele

şase figuri numerotate

se potriveşte în

pătratul liber ?

(scrieţi

numărul

ei)

8. Scrjeţi numărul şi litera care lipsesc:

3

it

S

D

H

M

9. Care din cele şase figuri numerotate se potriveşte în pătratul liber ? (scrieţi numărul ei)

A

li

o

Iii

ii

iii

O

O

2

3

iii ii

5

10. Scrieţi numărul lipsă :

8

17 5

12

- 16

10

11

9

11. Scrieţi numerele lipsă :

16

32

15

33

17

31

14

3<t

12.

(scrieţi numărul

Care din cele şase figuri numerotate se potriveşte în pătratul liber ?

ei)

SL

_Q V

JX

y

_Q

cp

D

A

A

1

O

\

13. Scrieţi unul din numerele de mai jos care nu se potriveşte, sub un anumit aspect, cu celelalte :

9

25

36

78

144

196

14. Scrieţi cuvântul care lipseşte dintre paranteze, după exemplul celui de

deasupra lui.

E (SUCCES ) CU

N(G.L

T)AA

15. Care dintre cele şase figuri numerotate se potriveşte în spaţiul liber ?

(scrieţi numărul ei)

4

16.

Care

din cele cinci figuri

(scrieţi numărul ei)

numerotate

este în

raport cu

este ?n

raport

cu

n

n

se potriveşte în

aşa

cum

spaţiul liber ?

Test identificare figuri

Instrucţiuni:

Pe paginile alăturate sunt prezentate nişte figuri geometrice, fiecare încadrată într-un pătrat. Observaţi că în partea stângă a paginii sunt prezentate câte trei figuri, aşezate într-o anumită succesiune, cel de al patrulea pătrat, fiind liber. Sarcina dumneavoastră este să priviţi cu atenţie figurile plasate pe acelaşi rând, în partea dreaptă a paginii şi să alegeţi acea figură care, în mod logic, ar trebui să urmeze celor trei figuri prezentate în partea stângă.

Pentru exerciţiu, lucraţi primul rând. Observaţi că primele trei figuri se află într-o relaţie de creştere, pe orizontală. In figurile alăturate vom căuta aşadar, o figură care să urmeze ca mărime, primelor trei. Aceasta va fi cea aflată imediat sub litera A. Deci, în pătratul liber, marcat cu linie punctată, vom nota litera A.

Procedaţi în acelaşi mod pentru rândurile II şi III.

Aşteptaţi semnalul de începere, după care veţi lucra la fel paginile următoare. Va trebui să lucraţi cât mai repede şi bine.

t /•*

l-o

ooo

I

II

1

o

o

î

OO

o

î

ooo

O

A

ooo

O

B

î

oo

oo

C

o O

D

E

o

oooo

o o

o

7 +

8

11

oo

o

o

A

B

c

D

E

n

AV

x x**

0

o_

o o

0

Test de raţionament aritmetic

Instrucţiuni:

Observaţi cu atenţie şirurile de numere prezentate mai jos. Găsiţi cele două numere care urmează în mod logic în fiecare şir, folosind semnele aritmetice cunoscute. De exemplu, şirul de numere de mai jos se obţine prin adunarea de fiecare dată a cifrei 1.

Exemplu:

1 + 1

2 + 1

3 + 1

4 + 1

5 + 1

6 + 1

7 + 1

1. 1

3

5

7

9

11

13

2. 2

5

8

7

10

13

12

3. 3

4

6

9

13

18

24

4. 2

4

8

6

3

5

10

5. 64

32

30

15

16

8

6

6. 56

7

1

6

30

26

23

7. 5

5

6

6

8

8

11

8. 13

12

11

16

15

14

19

9. 2

4

8

16

32

64

128

10. 56

59

63

68

74

71

67

11. 33

34

36

33

29

34

40

12. 128

64

64

32

32

32

16

13. 56

8

2

28

224

32

8

14. 48

47

46

48

50

47

44

15. 16

17

15

18

14

19

13

16. 71

66

62

59

57

56

51

17. 77

87

52

50

60

50

52

18. 6

6

6

7

6

3

6

19. 5

6

8

11

15

14

12

20. 16

19

21

63

189

63

21

21. 3

5

7

2

'4

6

1

22. 24

12

12

12

6

24

12

23. 21

20

15

15

11

12

14

24. 16

12

9

9

13

15

16

25. 33

37

36

36

35

39

36

8+1 9

iiâ

Instrucţiuni:

Test de abilitate motorie

Pe

această pagină se află nişte pătrate, dispuse câte 10 pe fiecare rând .

Vi

se cere să desenaţi în fiecare pătrat un set de 3 linii aşezate ca în

modelul acesta:

fii

începeţi să lucraţi dela stânga la dreapta fiecărui rând.

Faceţi un exerciţiu, desenând liniuţele în pătratele de pe următoarele

rânduri.

Aveţi la dispoziţie 10 secunde pentru a le face pe toate. Lucraţi cât puteţi

-~de repede.

începeţi!

10

20

30

40

Pe pagina următoare veţi lucra în acelaşi mod, cât se poate de repede.

Nu întoarceţi pagina până nu vi se spune !

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Instrucţiuni:

Chestionar

" S - A "

în cele ce urmează vă sUnt prezentate mai multe afirmaţii care se referă la modul dumneavoastră de a gândi sau acţiona în diferite situaţii. Citiţi cu atenţie fiecare afirmaţie. La fiecare punct trebuie să răspundeţi printr-una din următoarele variante:

A - Nu este adevărat pentru mine

B - Puţin adevărat pentru mine

C - Pe jumătate adevărat pentru mine

D - De cele mai multe ori adevărat pentru mine

E - Adevărat pentru mine

Alegeţi varianta care vi se potriveşte cel mai bine.

1.

Consider că este uşor să ani o influenţă mare asupra unora dintre

prietenii mei.

2. Dacă alţii fac o greşeală în prezenţa mea, în mod sigur le-o arăt.

3. Nu ţin seama de sentimentele altora atunci când am un scop de

îndeplinit.

4. Mă simt foarte prost atunci când sunt cu oameni care au o poziţie

superioară faţă de mine în activitatea profesională.

5. Simt nevoia să mă scuz pentru comportamentul meu.

6. Dacă cineva mă critică în faţă, mă face să mă simt umilit şi lipsit de

valoare.

7. îmi schimb părerea ( sau felul în care acţionez ), ca să mulţumesc pe

cineva.

8. Cred că este foarte greu să mă intereseze cu adevărat activităţile unora

dintre prietenii mei.

9. Regret faptele pe care le-am făcut atunci când îmi dau seama că aş

fi

putut afecta pe altcineva prin comportamentul meu.

10. Sunt foarte critic cu privire la îmbrăcămintea, manierele, ideile unora

dintre prietenii mei.

11.

Unii dintre prietenii mei fac lucruri pe care întotdeauna le dezaprob.

12.

nelinişteşte faptul

s-ar putea

ca

unii

dintre

prietenii

sau

cunoştinţele mele să nu mă placă.

13. De foarte puţine ori se întâmplă să laud oamenii pentru talentele sau

lucrurile pe care le-au făcut.

14. Mă simt inferior, ca persoană, în faţa prietenilor mei.

15. Trebuie să ani mare grijă pe 1 a reuniuni, ceaiuri, de teamă să nu spun

sau să fac ceva care să nu placă celorlalţi.

16. Mă nelinişteşte şi mă supără faptul că nu mă pot hotărî la timp.

17. Nu văd nimic rău în " a călca puţin peste alţii ", dacă aceasta mă

ajută să-mi ating scopul în viaţă.

19.

Atunci când fac cunoştinţă cu o persoană, încep să o observ bine ca să

văd dacă sunt mai bun ( sau nu atât de bun) ca ea.

20.

Mă enervez foarte uşor din cauza oamenilor care mă contrazic.

21.

încerc să-i fac pe oameni să facă ceea ce vreau eu să facă.

22.

Prefer să fiu singur decât să am o prietenie intimă cu oamenii din

jurul meu.

23.

Simt că o să ratez dacă nu schimb ceva din comportamentul sau din

viaţa mea.

24.

îmi trebuie câteva zile sau chiar mai mult timp pentru a trece peste

un eşec pe care l-am avut.

25. în general, sportivii nu sunt foarte maturi din punct de vedere social.

26. Unii oameni pe care îi ştii, devin încrezuţi când au vreun succes sau

obţin o distincţie.

27. Atunci când întâlnesc o persoană pentru prima dată, mă nelinişteşte

foarte mult gândul dacă mă place sau nu.

28. Cel puţin unul dintre prietenii mei depinde de mine în privinţa

sfaturilor şi

ajutorului cu privire la hotărârile pe care trebuie să le ia.

29. Nu-mi permit să discut opinia ( părerea ) altuia, atunci când e sigur că

este justă.

30. Intru în panică dacă mă gândesc la ceea ce am făcut greşit sau la

faptul că aş putea să greşesc în viitor.

31. Deşi oamenii mă laudă, simt că în realitate nu sunt vrednic de laudele

lor.

32. Consider că sunt altfel decât prietenii şi cunoştinţele mele.

33. Foarte repede înveţi că ai puţin de aşteptat de la oameni.

34. Tac din gură sau spun miei minciuni în prezenţa prietenilor mei, ca să

nu le dezvălui că gândesc altfel sau că sunt diferit de ei.

35. Succesul celor mai mulţi oameni pe care-i cunosc se bazează pe

evadarea din viaţa obişnuită.

36. Succesul altora înseamnă foarte puţin pentru mine, dacă nu-mi

demonstrează că sunt prieteni loiali.

37.

Sentimentele mele pot fi uşor rănite.

38. Dacă stau să mă gândesc la trecutul meu, există câteva puncte de care

mi-e ruşine.

39. Cred că aş fi mai liniştit dacă n-aş avea câteva defecte.

40. Nu ină. interesează deloc opiniile altora, atâta timp cât sunt convins

că sunt pe drumul cel bun.

41. Mă îndoiesc că planurile mele se vor realiza aşa cum vreau eu.

42. Cred că sunt prea timid.

43. într-un grup nu-mi prea exprim părerea, pentru că îmi este frică să

nu gândească alţii ră u despre mine.

44. îmi este foarte greu să-i simpatizez pe oamenii ale căror nenorociri se

datorează defectelor lor.

45. Oamenii care nu sunt în stare să lucreze din răsputeri ca să-şi atingă

scopurile, să nu se aştepte la nici un ajutor din partea mea atunci când se află la necaz.

46. Mă criti c" după", pentru că am acţionat prost în anumite situaţii.

47. Nu are nici un sens să ajungi la o înţelegere cu cineva. Când oamenii

sunt puţin capabili nu-mi place să am de-a face cu ei.

48. Unii oameni ar vrea să capete mai mult de la viaţă, decât sunt capabili

să obţină.

49. Nu sunt de acord să pierd timp şi energie pentru a face servicii atora;

mă îngrijesc mai mult de mine şi îi las pe alţii să muncească pentru ei înşişi.

50. Dacă aud că o persoană a avut o părere proastă despre mine, îmi dau

toată silinţa ca atunci cănd o văd să-i fac o părere cât se poate de bună.

Chestionar " Sine - Alţii

Foaie de răspuns

Nr/Var

A B

C

D

E

Nr/Var

A

B

C

D

E

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

Chestionar " Sine -Alţii " ( Philips - Berger )

- scalare -

* atitudinea faţă de alţii: 1, 2, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 33, 34, 35,36, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 50 .

* atitudinea faţă de sine :

3, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46 .

Cotare :

cota max.

125

A

=

1

cota min.

25

B

=

2

25 - atitudine favorabilă

C

=

3

125 - atitudine defavorabilă

D

=

4

 

E

=

5

Trăsături vizate

Min.

Max.

media

1. Dominanţa : 1, 13, 21, 26, 28, 32, 40, 47

8

40

16

2. Dependenţa: 7,29,43,50

 

4

20

8

3. Neîncredere în alţii: 33, 35, 44,48

4

20

8

4. Spirit

critic : 2, 10, 11,25

 

4

20

8

5. Spirit autocritic: 5, 9,38,46

4

20

8

6. Egocentrism: 3, 8, 17,22,45,49

6

30

12

7. Neîncredere în sine

 

Complexe de inferioritate : 4, 6, 12,14, 18,

10

50

20

 

19, 23, 31, 41, 42

8. Anxietate : 15, 16,27, 30, 36, 39

6

30

12

9. Nevrozism: 20,24,34, 37

 

4

20

8

Test de evaluare a capacităţii de decizie

Instrucţiuni:

In cele ce urmează vă sunt prezentate douăsprezece întrebări care se referă la modul în care vă comportaţi în anumite situaţii. Dumneavoastră trebuie să răspundeţi la fiecare întrebare cu "Da" sau "Nu" , încercuind răspunsul aflat în dreptul fiecărei întrebări, în funcţie de felul în care vă comportaţi în viaţa de zi cu zi. Răspundeţi cât mai sincer.

1.

încercaţi adesea să evitaţi sau să amânaţi luarea deciziilor importante,

spunându-vă

că problema se va rezolva de la sine ?

Da

Nu

2.