Sunteți pe pagina 1din 3

Curs de neuropsihologie 5

1. RELA IA PSIHIC-CREIER
Rela ia dintre psihic i creier reprezint
obiectul de studiu al neuropsihologiei. Neuropsihologia
studiaz cum modific rile de la nivelul creierului afecteaz comportamentul : cum, de exemplu, abla ia (extirparea) regiunilor prefrontale ale creierului, la om, i va
modifica acestuia capacit ile intelectuale sau
caracterul, cum abla ia regiunilor infero-temporale ale
creierului maimu ei va influen a percep ia i memoria
vizual , cum abla ia unor por iuni din cortexul cerebral
la obolani va modifica nv area unui labirinit cu mai
multe locuri nfundate.
Desigur, aceste exemple se refer la experimente de laborator, dar neuropsihologia poate studia
i alte fenomene, produse natural. De exemplu, la
nceputul capitolului Bazele biologice ale psihologiei
din Introducerea n psihologie Atkinson & Hilgard, ed.
a XIV-a, este prezentat cazul unui angajat al c ilor
ferate, Phineas Gage, care, n 1848, a suferit un
accident oribil i a r mas numai o umbr a celui care
fusese pn atunci . Un ax de fier cu lungimea de peste
un metru a p truns, n urma unei explozii, prin obrazul
stng, apoi prin spatele ochiului stng i a ie it din
craniu prin cre tetul capului lui Gage, fiind g sit la
c iva metri de angajat, acoperit de snge i resturi de
creier. Gage a supravie uit, n chip miraculos, iar dup
mai bine de o lun de trud a reu it s se ntoarc acas .
ns , dintr-un b rbat blnd i rezervat, Gage ajunsese
acum zgomotos i impulsiv, cu preferin e pentru lucruri
vulgare. A ajuns, pn la urm , un vagabond i a murit
n 1860 de epilepsie.
n general, n neuropsihologie se diferen iaz :
neuropsihologia clinic , neuropsihologia experimental ,
neurologia comportamentului i neuropsihologia cognitiv .
Eviden ierea i afirmarea leg turii dintre cele
dou entit i (psihic i creier) se realizeaz abia n antichitatea trzie, doar cu cteva secole nainte erei noastre
i mult mai trziu dect apari ia con tientiz rii i analirii psihicului. n sec. V .e.n., Hippocrate (cca. 460
cca. 370 .e.n.) i Kroton considerau c creierul este
sediul gndirii, ra iunii, n general, a proceselor
cognitive intelectuale, iar procesele afective erau
localizate n inim . Putem observa c aceast concep ie
este cea mai popular , specific , de regul , sim ului
comun (n-ai inim !, ce-mi trece prin cap etc.), dar
asta nu nseamn c erau departe de adev r, n special
n ce prive te func iile intelectuale.

Mai trziu, Galen (129 200/216) formuleaz


prima ipotez despre o localizare direct a func iilor i
proceselor psihice n structurile cerebrale. El considera
impresiile din lumea extern p trund, n forma
fluidelor, prin ochi, n ventriculii cerebrali, unde se
grupeaz cu lichidele vitale sosite din ficat, transformndu-se n fluide psihice (pneuma psihikon sau
pneuma loghistikon). Ideea a fost revolu ionar pentru
vremea respectiv , dar, desigur, ast zi este naiv . Credin a c lichidul care irig ventriculii cerebrali constituie substratul material nemijlocit al psihicului a dominat peste un mileniu i jum tate !
n sec. XVII, Ren Descartes (1596-1650)
avanseaz ipoteza c ntregul nostru psihic este situat n
glanda epifiz , situat central la baza emisferelor
cerebrale, pozi ie care-i confer , n opinia lui, rolul de
dispecer al spiritelor animale, purt toarele psihicului.
ncepnd cu anatomistul german Meyer (1779),
apare bine postulat ideea localiz rii distincte a proceselor psihice, adic fiecare func ie psihic putea fi g sintr-o anumit parte a creierului. Ideea a fost conturamai bine de Franz Josef Gall (1758-1828), care
consider c n spirit exist facult i separate (inteligen a, memoria, percep ia etc.), iar fiecare din aceste
facult i ar avea localiz ri precise n anumite regiuni ale
creierului. Gall considera c oasele cutiei craniene se
vor dezvolta n raport cu nivelul de dezvoltare al
cortexului i este suficient palparea craniului pentru a
examina cortexul. Metoda lui s-a numit ini ial
cranioscopie, apoi frenologie. Ideea lui Gall atrage
aten ia, pentru prima dat , asupra caracterului
diferen iat al scoar ei cerebrale care nu mai este un
simplu conglomerat de neuroni, iar ideea sa a
direc ionat mai bine de 100 de ani de cercet ri
localiza ioniste asupra creierului.
Cercet rile clinice ale lui Paul Broca (1824
1880) i ale lui Carl Wernicke (18481904) au condus
la primele descoperiri concrete asupra leg turii dintre
anumite arii (ce le poart numele) i func ia psihic a
limbajului.
Broca descoper c , la pacien ii s i cu
deficien e grave de vorbire, era lezat por iunea
posterioar (piciorul) a circumvolu iunii frontale inferioare din emisfera stng . A numit aceast tulburare
afazie motorie.
Wernicke, n 1871, descoper c pacien ii s i
aveau lezat circumvolu iunea temporal superioar tot

Curs de neuropsihologie
din emisfera stng . Respectivii pacien i nu putea n elege limbajul oral (afazie senzorial ).
De acum ncolo, avem de-a face cu o adev rat explozie de studii localiza ioniste. Cercet rile lui
Betz (1874) asupra neuronilor piramidali gigan i (care i
poart numele) asocia i cu mi carea, experimentele lui
Munk (1881) asupra recunoa terii vizuale, prin extirparea unor por iuni din lobii occipitali, precum i alte
multe cercet ri, l-au condus pe Vogt (1951) la realizarea unui model topic al organiz rii func ionale a creierului. n timpul celui de-al doilea r zboi mondial, avnd
acces la examinarea r ni ilor, Luria (1947) nt re te
ideea c orice func ie psihic se leag de anumite structuri sau forma iuni cerebrale, dar nu accept ideea unei
localiz ri precise, punctiforme, drept care formuleaz
ipoteza localiz rii dinamice. Luria nu respinge ideea c
unele func ii psihice, cum ar fi cele senzoriale, au o
localizare precis , dar postuleaz c cele superioare nu
au o localizare precis , ci depind de mai multe formaiuni cerebrale.
Trebuie s re inem c modelul neuroatanomic
vizeaz att structurile i forma iunile anatomice n
sine, ct i leg turile dintre acestea, care sunt la fel de
importante, lezarea lor ducnd la efecte psihocomportamentale specifice.
Gazzaniga i Sperry (1967, 1970) au demonstrat, pentru prima dat , specializarea func ional a
celor dou emisfere cerebrale. Modelul creat de cei doi
poart numele de split-brain (creier divizat).
n concluzie, orientarea neuroanatomic localiza ionist sus ine urm toarele :
Fiecare func ie psihic are o reprezentare cerebral
separat ;
Centrele corticale se leag ntre ele prin fascicule
de substan alb (nervi) ;
Efectele neuropsihopatologice variaz n func ie de
lezarea centrilor, a substan ei albe sau a ambelor.
Modelul localiza ionist nu a putut dobndi o
recunoa tere unanim . Dac datele i argumentele sale
referitoare la localizarea func iilor psihice simple
(senzoriale i motorii) erau suficient de conving toare,
cele referitoare la localizarea func iilor psihice superioare (gndire, memorie, imagina ie, motiva ie, voin )
strneau nedumerire i ndoial .
Astfel, ncepe disputa dintre Pierre Flourens
(17941867) i Gall. Am v zut modelul localiza ionist
al lui Gall. Flourens observ , prin extirparea unor
por iuni cerebrale la porumbel, c , dup trecerea unui
anumit interval de timp, tulbur rile ap rute ini ial se
diminueaz sau chiar dispar. Aceasta se explic prin
faptul c o alt por iune cerebral poate prelua func iile

celei extirpate (compensare). Fenomenul compens rii


se desf ura la fel, indiferent de por iunea extirpat .
Modelul lui Flourens se nume te echipoten ialism. Spre
deosebire de localiza ionismul lui Gall, care era pur
speculativ, echipoten ialismul lui Flourens se bazeaz
pe date empirice, experimentale. Flourens face totu i
gre eala de a extrapola datele ob inute la porumbel i
asupra omului, nelund n considerare primitivitatea
creierului de porumbel n compara ie cu cel uman.
Prin urmare, echipoten ialismul afirm c
scoar a cerebral func ioneaz ca un tot amorf,
nediferen iat, n ciuda complexit ii ei, iar lezarea
diferitelor por iuni poate provoca tulbur ri, att n
sfera senzorial , ct i n cea intelectual . Desigur, ca
i n cazul localiza ionismului, echipoten ialismul a dat
na tere la numeroase cercet ri n urm torii zeci de ani.
n sprijinul echipoten ialismului aduce dovezi
Goltz (ntre 1876 i 1881), iar mai trziu, Kark Lashley
(1929). Acesta efectueaz experimente pe cobai, c rora
le extirpa por iuni de diverse m rimi din creier i le
urm rea evolu ia tabloului comportamental n sarcina
labirintului. n primele zile dup opera ie, animalele
erau dezorientate i nu se puteae orienta n spa iu, prezentnd i tulbur ri de coordonare motorie. Treptat,
aceste tulbur ri se diminuau, n final, comportamentul
ajungnd la un nivel de eficien bun. Lashley a constatat c gradul i durata de realizare a compens rii depindeau de m rimea suprafe ei extirpate. Pe baza acestor
date, Lashley realizeaz forma complet a modelului
echipoten ialist clasic, postulnd urm toarele :
Nu exist o leg tur direct i stabil (predeterminat ) ntre natura tulbur rii i locul leziunii
cerebrale ;
n procedura tulbur rilor func ionale, esen ial este
ntinderea zonei lezate i nu localizarea ei ;
Tulbur rile func ionale provocate de leziuni sau
focare limitate ale creierului au caracter tranzitoriu,
ele fiind compensate prin prelucrarea func iei de
tre alte zone, r mase integre.
n plan psihologic, modelul ngust localiza ionist ia ca suport teoria asocia ionist , iar cel echipoten ialist teoria gestaltist .
Evolu ia ulterioar
a neuropsihologiei a
demonstrat c , att localiza ionismul ngust, ct i
echipoten ialismul nu ofer r spunsuri corecte i
exhaustive la toate ntreb rile pe care le ridic , n mod
concret, raportul psihic-creier. John Hughlings Jackson
(18351911) i Ivan Petrovici Pavlov (1849-1936) au
impus perspectiva genetic-evolu ionist n n elegerea
rela iei dintre psihic i creier. Aceast perspectiv arat
mecanismul neuronal al unei func ii psihice nu este

Curs de neuropsihologie 7
nn scut, predeterminat, ci se constituie n cursul
evolu iei filo- i ontogenetice, o dat cu i pe m sura
apari iei i dezvolt rii func iei nse i. Din acest punct de
vedere, nici o func ie psihic nu trebuie privit ca un dat
i nici raportat la o structur anume, care, n sine, este
inert . Perspectiva genetic-evolu ionist sus ine c
func ia se integreaz n structur , ambele formnd o
unitate dinamic evolutiv .
Fundamentul acestei perspective se bazeaz pe
constatarea clinic a lui Jackson c o func ie psihologic nu se pierde niciodat complet n urma unei
leziuni cerebrale. Constituirea func iilor psihice, arat
Jackson, se va efectua dup schema tripl care urmeaz :
1) evolu ia este trecerea de la mai pu in organizat la
organizat ; 2) evolu ia este trecerea de la simplu la
complex ; 3) evolu ia este trecerea de la automat la
voluntar.
Mai mult, func iile psihice nu pot fi suprapuse
n mod nemijlocit peste structura anatomic a
creierului, adic , de exemplu, un creier nu gnde te prin
simplul fapt c exist . Rolul principal al func ion rii
psihice revine dinamicii corticale, proceselor
fundamentale ale acesteia (excita ia i inhibi ia). Deci,
func iile psihice apar i se manifest ca rezultat al
interac iunii dintre excita ie i inhibi ie, interac iune
care se desf oar pe un spa iu ntins, cuprinznd un
num r mare de puncte i zone neuronale. Pavlov a
introdus termenul de mozaic, care reprezint , ntr-o
manier
plastic , dinamica cortical . Mozaicul
reprezint desf urarea unui anumit proces psihic prin
modificarea permanent a tabloului electric (tabloul
activismului bioelectric). Prin urmare, dac am putea
vizualiza scoar a cerebral , aceasta ar ar ta ca un
mozaic, plin de puncte luminoase care se sting i se
aprind extrem de rapid, lucru care, de altfel, a fost
demonstrat cu tehnicile de imagistic cortical .
Anohin (1935, 1940), apreciind ideile lui
Jackson, elaboreaz conceptul de sistem func ional, care
permite o mai bun
n elegerea a integr rii
neuropsihologice. Func ia psihic devine, la Anohin, un
instrument de adaptare a individului la mediu. Din acest
punct de vedere, func ia psihic trebuie considerat ca
un lan de opera ii i verigi legate ntre ele pe baza
efectului adaptativ. Mai trziu, Bernstein (1947) a
demonstrat pe larg caracterul sistemic-ierarhizat al
actelor motorii. F
a intra n detalii, preciz m c orice
act motor se constituie n raport cu anumite sarcini i
solicit ri.
Moruzzi i Magoun (1949) au ar tat, pe baza
cercet rilor asupra forma iunii reticulate, c o func ie

psihic include i mecanisme nespecifice, subcorticale


(cum este, desigur, chiar forma iunea reticulat , vezi
cap. 3.2.4.). Ast zi, neuropsihologia concepe realizarea
oric rei func ii psihice ca interac iune ntre structurile
neuronale specifice, corticale i cele nespecificice,
subcorticale.
Aleksandr Romanovich Luria (1902-1977), n
lucr rile sale de dup anul 1960, a dezvoltat i
argumentat schema logic
i opera ional
a
localiz rilor dinamice. El a ar tat c , n problema
raportului psihic-creier, trebuie s distingem un aspect
fundamental i unul secundar.
Aspectul fundamental se refer la faptul c nici
un proces psihic nu poate apare n afara creierului sau
n afara func ion rii lui sub influen a unor informa ii
exterioare. Prin urmare, organizarea psihic , n
ansamblu, trebuie interpretat ca expresie i rezultat al
activit ii reflexe a creierului ca sistem, aceasta
presupunnd admiterea leg turilor i interac iunilor, att
pe vertical , ct i pe orizontal .
Aspectul secundar ridic probleme de g sire a
mecanismului prin care se realizeaz un proces psihic i
de determinare a nivelului anatomic la care se
integreaz o func ie psihic . Pentru acestea, trebuie s
inem cont de anumite aspecte, cum ar fi : succesiunea
form rii func iilor psihice i a structurilor neuronale n
filo- i ontogenez , gradul de complexitate al func iilor
psihice, plasticitatea func ional a structurilor cerebrale
i gradele de libertate combinatoric proprii neuronilor
ce alc tuiesc diferite structuri i zone ale creierului.
Astfel, ajungem s delimit m n interiorul sistemului
nervos central (SNC) dou mari tipuri de structuri :
specializate, nchise (cum ar fi aria Broca, Wernicke,
ariile vizuale etc.) i nespecializate, deschise (structuri
alocate limbajului, gndirii, imagina iei, motiva iei,
emo iei etc.). De aici, se pot mp i i func iile psihice
n : func ii cu localizare precis i invariant (func iile
senzoriale i motorii) i func ii cu localizare relativ ,
dobndit (restul).
Cercet rile ntreprinse dup anii 60 (Eccles,
Borgen, Pribram, Botez) au demonstrat caracterul
modular al organiz rii structural-func ionale a scoar ei
cerebrale. Anatomic, modulul este un subansamblu de
aproximativ 10.000 de neuroni dispu i n coloane, n
interiorul c rora se stabilesc complexe raporturi funcionale ntre input-urile excitatorii i cele inhibitorii. Integrarea func iilor psihice se face secven ial, de la ariile
primare la cele secundare, iar de la acestea, la cele
ter iare i quternare (supraordonate).