Sunteți pe pagina 1din 15

Cuprins

I. Familia- caracteristici ............................................................................................................................. 3


1.1 Tipuri de familie ................................................................................................................................. 4
1.2 Funcţiile familiei ................................................................................................................................. 5
II. Familia tradiţional-modernă în comunitatea evreiască .................................................................... 6
2.1 Evreii- origine ..................................................................................................................................... 6
2.2 Caracteristicile familiei evreieşti ...................................................................................................... 6
2.2.1 Monogamia şi poligamia. Leviratul ............................................................................................. 6
2.2.2 Selecţia maritală .......................................................................................................................... 7
2.2.3 Logodna şi căsătoria ................................................................................................................... 7
2.2.4 Validarea căsătoriilor ................................................................................................................... 9
2.2.5 Zona de rezidenţă ........................................................................................................................ 9
2.2.6 Relaţia părinte-copil.................................................................................................................... 9
2.2.7 Soţia în cadrul familie ............................................................................................................... 10
2.2.8 Divorţul ..................................................................................................................................... 11
2.2.9 Religia ....................................................................................................................................... 11
Concluzii.................................................................................................................................................... 13
Bibliografie ............................................................................................................................................... 15

1
INTRODUCERE
La originea vieţii se află familia ca şi nucleu al societăţii, iar la temelia familiei stă
căsătoria. Primul act şi de altfel cel mai important în procesul întemeierii unei familii este
asocierea a două fiinţe libere pentru a convieţui şi pentru a fi părtaşi la toate.
Familia a ocupat neîncetat un loc central în învăţătura noastră creştină despre viaţă,
fiind înţeleasă drept cea mai însemnată alcătuire socială de care depind dezvoltarea, stabilitatea
şi, mai ales, existenţa întregii omeniri. Dar, dacă familia a avut întotdeauna acest rol fundamental
în viaţa omenirii şi în societate în general, drept celulă de bază a acesteia şi mediu în care s-au
format adevăratele caractere şi personalităţi, care au marcat dezvoltarea ştiinţei, artei, culturii şi
civilizaţiei, astăzi ea este confruntată cu noi realităţi şi situaţii, care, pe de o parte, duc la
şubrezirea sau destrămarea ei, iar, pe de altă parte, ridică semne de întrebare şi îngrijorare pentru
factorii responsabili de bunul mers al familiei, încercând să găsească şi soluţii pentru păstrarea ei
în făgaşul tradiţiilor sănătoase, pentru a fi salvată de la ameninţarea cu dispariţia şi pentru a-şi
îndeplini în continuare rolul major pe care l-a avut în viaţa societăţii şi a omenirii.
Bărbatul şi femeia exprimă două modalităţi de existenţă ale omului. Omul a fost creat ca
dualitate pentru a exista în relaţie, luat individual el nu se simte complet, îl caută pe celălalt
pentru împlinire şi creaţie.
În acestă lucrare am ales să vorbesc despre evrei deoarece cultura şi tradiţiile acestui
popor mi-au atras atenţia, şi am dorit să cunosc cultura acestui popor şi modul său de viaţă. Am
prezentat subiectele legate de familie, stil de viaţă, educaţie, comportament.

2
Familia evreiască –intre tradiţionalism şi modernitate

I. Familia- caracteristici

Familia desemnează grupul de persoane unite prin căsătorie, filiaţie sau rudenie, ce se
caracterizează prin comunitate de viaţă, sentimente şi aspiraţii (Bistriceanu, 2006).
În definiţia sociologică a familiei, accentul se pune pe ideea de comunitate şi convieţuire
de aceea atât căsătoria, cât şi rudenia firească sau adoptivă, sunt privite ca situaţii de fapt
(Bistriceanu, 2006).
Astfel putem face distincţie între:
 Familia nucleară este formată din părinţi şi copiii lor necăsătoriţi.
 Familia exinsă (lărgită) aceasta este formată din alte persoane respectiv rudele pe linie
directă, pe cele colaterale, trei sau mai multe generaţii.
 Familia de origine în care persoana se naşte şi creşte, alcătuită din părinţi, fraţi şi surori,
numită şi familie de orientare.
 Familia de procreere (proprie, conjugală) este stabilită prin propria căsătorie, formată
din soţi şi copii.
 Familia normală este familia care îşi îndeplineşte toat funcţiile şi familia nenormală
(dezorganizată) este vulnerabilă în care una sau mai multe funcţii nu sunt îndeplinite.
 Familia rezidenţială este formată din persoane care locuiesc împreună, sau cu alte
cuvinte desemnează toate persoanele care locuiesc în aceeaşi casă şi desfăşoară activităţi
economice – gospodăreşti.
 Familia de interacţiune se caracterizează prin schimburi reciproce de produse, vizite,
posibilitatea petrecerii concediilor, deşi aceste persoane nu locuiesc împreună.
 Familia patriarhală aici autoritatea este deţinută de bărbatul cel mai învârstă sau de soţ.
 Familia matriarhală autoritatea este deţinută de femeia cea mai învârstă sau de soţie.
 Familia egalitară puterea şi autoritatea sunt repartizate în mod egal între soţ şi soţie.
 Familia monoparentală formată din mama necăsătorită şi copii săi, recent consacrată
legislativ şi în dreptul românesc (Bistriceanu, 2006).

3
Din perspectiva sociologică, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile.
Familia este un grup social relativ permanent de indivizi legaţi între ei prin origine, căsătorii
sau adopţie. Ea reprezintă una dintre cele mai vechi forme de comunitate umană, o instituţie
stabilă cu rosturi fundamentale pentru indivizi şi pentru societate (M. Voinea, 2005, p. 9).

1.1 Tipuri de familie

Familia tradiţională - în societatea tradiţional romanească, este alcatuită din două persoane,
soţul şi soţia, care întemeiaza, prin casatorie, o familie. Familia este grupul care ne
influenţează cel mai mult dezvoltarea personală. De la părinţi, bunici, fraţi sau de la alte
persoane cu care ne înrudim deprindem comportamente, la ei găsim primele modele de
viaţă, de la ei aşteptăm preţuire, lor vrem să le aducem mulţumire.
Familia modernă- se caracterizează prin structura de autoritate şi putere. In această familie
partenerii au aceeaşi autoritate, deciziile le iau în comun, nu ca în familia tradiţională cand doar
bărbatul lua decizii, atât în privinţa hotărârilor care viza viaţa conjugală. Relaţia modernă
surprinde reciprocitatea puterii şi autorităţii, pe diferite nivele şi în diferite intensităţi (Segalen,
2011).
Familia de tip despotic – în cadrul ei stabilitatea relaţiilor se menţine prin exteriorizarea
emoţiilor negative, aici prevalează stilul comunicării distante, de perscripţii. De obicei conduce
tatăl, cerând de la toţi ceilalţi supunere indiscutabilă. În relaţii apar conflicte de disperare care
trec în plan interior latent şi care pot fi urmate de reacţii frustrante sau de izolare din partea
adolescenţilor.
Familia bastion – la baza acestei familii stau reprezentările negative despre agresivitate şi
intenţiile periculoase ale tuturor (sau ale majorităţii) oamenilor dinafara ei. Aici emoţiile
negative se revarsă asupra persoanelor din exterior. Ambii soţi denotă un comportament
egocentric faţă de cei din afara familiei lor, actionând foarte unit şi coordonat împotriva mediului
social exterior . Se întâlnesc familii de acest tip în care un părinte e foarte autoritar iar altu,
dimpotrivă este preindulgent sau tutelează excesiv copiii.
Familia vulcan – relaţiile în acest tip de familie sunt foarte instabile; de la cele permisive,
de tutelare de alintare la cele cu un înalt grad de exigenţă, predominând spontaneitatea şi
afectivitatea. La prima vedere, acest tip de familie pare pozitiv, însa erupţiile de supărare, de

4
ură, deşi slăbesc încordarea, complică mult starea generală a climatului familial. Copii suportă
mari încărcături emoţionale devin vulnerabili, fricoşi, anxioşi şi nervoşi.
Familia liberală – se întălneşte extrem de rar. Aici predomină relaţiile de indiferenţă, stilul
distant liberal, lipsa de cordialitate şi ataşament. Deciziile se iau în dezacord, predomină
egocentrismul. Fiecare membru al familiei îşi are viaţa sa, nu-l interesează atmosfera din familie.
Copii devin introvertiţi, izolaţi, deseori egoişti, indiferenţi faţă de ceilalţi membri ai familiei
Familia romantică – este tipul de familie în care membrii ei păstreză relaţiile de dragoste
şi ataşament tandru până la adânci bătrâneţi. Se caracterizează prin relaţii de colaborare şi
tutelare îmbinate armonios, stil romantic centrat pe activitatea comună a membrilor familiei.
Conflictele au un caracter constructiv, comportamentul este bazat pe reprezentări sociocentrice.
Copii se dezvoltă armonios (Segalen, 2011).

1.2 Funcţiile familiei

Funcţia de perpetuare a speciei. Familia are la bază, în primul rând atracţia biologică
dintre bărbat şi femeie determinată de diferenţierea sexuală. Dorinţa cuplului este de a avea
urmaşi dar această dorinţă este puternic influenţată de conjunctura economică, legislativă şi
gradul de cultură (Bistriceanu, 2006).
Funcţia educativă. Teoretic familia are şi o funcţie educativă, în ultimul timp familia
trebuie să lupte împotriva influenţelor negative venite din mediul exterior, a lipsei de
discernământ a responsabililor politici, a celor din mass-media, a liderilor de opinie. Întoarcerea
la normalitate va avea loc atunci când familia îşi va recăpăta funcţia educativă (Bistriceanu,
2006).
Funcţia economică. Familia tradiţională – pe care o putem fixa în timp între perioada
matriarhatului şi sfârşitul primului război mondial – avea ca principală caracteristică faptul că
bărbatul era cel care contribuia în cea mai mare măsură la întreţinerea familiei – femeia
ocupându-se cu creşterea copiilor şi foarte important din punct de vedere economic, cu asa
numita industrie casnică (Bistriceanu, 2006).

5
II. Familia tradiţional-modernă în comunitatea evreiască

2.1 Evreii- origini


Evreu (învechit: israelit) este un termen care denumeşte, în limba română, adepţii religiei
iudaice sau mozaice şi apartenenţii la poporul evreu.
Potrivit mitologiei evreieşti, din punct de vedere etnic, evreii sunt descedenţi neamului
care îi are printre strămoşi pe patriarhul biblic Iacob, numit şi Israel, fiul lui Isac, dar şi fii altor
popoare care s-au convertit la iudaism şi s-au alipit de poporul evreu. Etnia evreiască îi include
astăzi atât pe „evreii practicanţi”, cei care observă legile biblice şi rabinice, cunoscute ca miţvot,
cât şi pe evreii nepracticanţi sau practicanţi în parte ai cultului, pe evreii agnostici şi atei, dar care
se consideră evrei în sensul cultural sau naţional, fiind numiţi evrei laici (Oişteanu, 2001).
Poporul evreu este originar din Orientul Apropiat, îndeosebi din regiunea numită în
antichitate Ţara lui Israel. Poporul evreu e numit în limba ebraică poporul (lui) Israel, cu atestări
archeologicedin perioade antice (cea mai veche a fost găsită în Egipt şi e datată în jurul anului
1213 î.e.c
Familia este pentru evreii celula de bază a societatii, membrii unei familii se simţeau
întradevăr acelaşi os şi aceeaşi carne, iar a avea acelaşi sânge însemna a avea acelaşi suflet.
Pentru evrei familia nu avea doar un rol social ci şi unul religios. Astfel, unele sărbători se
celebrau în familie, ele fiind prilej de comunicare pentru toţi membrii familiei iar capul familiei
era oficiant al unor ritualuri de sărbătoare (Oişteanu, 2001, p. 9).

2.2 Caracteristicile familiei evreieşti

2.2.1 Monogamia şi poligamia. Leviratul

În trecut, în vederea răspândirii neamului omenesc, Dumnezeu a permis poligamia.


Familia lui Iacob reprezintă tipul căsătoriei cu mai multe femei, poligamia devenind un lucru
normal în viaţa poporului evreu. Totuşi, oamenii de rând se mulţumeau cu două femei, dacă
prima soţie nu putea să-i ofere urmaşi soţul îşi lua de obicei a doua soţie sau concubină, dar o
păstra şi pe prima. Primul poligam despre care ne vorbeşte Sfânta Scriptură a fost Lameh, un
urmaş al lui Cain, care şi-a luat două femei, pe Ada şi pe Sela.

6
În timpul lui Moise, poligamia se înrădăcinase atât de mult, încât el nu a putut îndepărta,
iar Legea divină lupta împotriva ei cu prescripţiile sale.
Astfel, Legea interzice căsătoria aceluiaşi bărbat cu două surori sau interzice regelui să se
căsatorească cu două femei. În general, poporul evreu a păstrat monogamia, cu excepţia cazului
când nu existau urmaşi. Pentru israeliţi, căsătoria monogamă a fost instituţia ideală rânduită de
Dumnezeu.
Dacă un bărbat căsătorit murea fără să aibă copii fratele lui era obligat să ia în casatorie
pe vaduvă, iar primul născut să poarte numele fratelui celui mort ( Fer, 2006).
În familia modernă evreiască nu se mai practică poligamia şi leviratul. Cultura
seculară a făcut pași importanți în acceptarea de noi modele de ceea ce constituia o familie.
Mamele singure, adulții care nu sunt căsătoriți, care au co-părinți, cuplurile homosexuale și
cuplurile căsătorite fără copii, sunt doar câteva din exemplele definiției extinse a unei familii
moderne.
Comunitatea evreiască actuală se confruntă cu numeroasele probleme sociale care
schimbă aspectul și definiția familiei evreiești. Un număr tot mai mare de familii evreiești astăzi
nu se conformează imaginii tradiționale a familiei nucleare care are doi părinți - un bărbat și o
femeie. Familiile evreiești vin astăzi în multe configurații diferite, de la familii monoparentale, la
familii mixte, la familii conduse de un cuplu homosexual sau lesbian ( Jewish Learing, 2017).

2.2.2 Selecţia maritală

În familia evreiască şi după datina patriarhală, părinţii erau cei care cautau femei fiului
lor. Odatǎ hotǎrâtǎ cǎsǎtoria, tinerii erau considerați logodiți. Se fǎcea o distincție clarǎ ȋntre
logodnǎ și cǎsǎtorie Aceştia se casatoreau când erau foarte tineri, în general rabinii socotesc
vâsta de 18 ani a barbatului potrivită pentru încheierea unei casatorii. Fetele erau casatorite
chiar la 12-13 ani.
Odată cu modernizarea familiei acestă selecţie nu se mai practică. Tinerii îşi pot alege
singuri partenerii iar vârsta căsătoriei a crescut şi la fete dar şi la băieţi (Fer, 2006).

2.2.3 Logodna şi căsătoria

La evrei căsătoria nu are un caracter religios, ea constă din două momente: logodna
(Eres) şi cununia (Chatuna). Actul logodnei consta într-un contract încheiat între părinţi sau
7
fratele mai mare a logodnicei şi părintele logodnicului în prezenţa martorilor, uneori se întărea
prin legământ.

În urma încheierii contractului întărit de jurământ, viitorul soţ plătea preţul de


cumpărare (Mochar) de 5 sicli părinţilor logodnicii preţ care putea fi înlocuit în cazuri rare
prin muncă (Iacov a muncit pentru Rahela 7 ani sau prin acte de eroism).
După încheierea logodnei, viitorii soţi purtau numele de mire şi mireasă, iar mireasa
nu părăsea casa părintească până la căsătorie şi era datoare să-şi păstreze castitatea. Deşi era
numai logodită era socotită drept soţia logodnicului şi în caz că încălca contractul încheiat era
ucisă cu pietre. Logodnicul avea dreptul să desfacă contractul încheiat iar pentru aceasta
trebuia să dea carte de despărţire.
După ce se încheia perioada logodnei care de obicei dura un an, avea loc căsătoria
propriu-zisă. În ajunul nunţii, mirele îmbrăcat în haine de sărbătoare, cu o cunună pe cap şi
înconjurat de un cortegiu de tineri (prietenii mirelui) mergea şi îşi lua mireasa pe care o
aducea în casa părinţilor săi. Aceştia rosteau o formulă de binecuvântare pentru fericirea şi
fecunditatea noii familii. Seara petreceau în veselie dar mireasa rămânea într-o cameră aparte
împreună cu prietenele ei. A doua zi mireasa apărea frumos împodobită, purta voalul de nuntă
şi împreună cu prietenele ei fecioare purtau lămpi aprinse. Sărbătoarea dura 7 zile cu mese,
jocuri şi muzică (Dimont, 2007).
În zilele noastre logodna s-a prescrisa stipulând diverse obligaţii, îndatoriri, şi
responsabilităţi, prevazând o pedeapsa sau o amenda în cazul în care logodna este ruptă. De
obicei, la finalul intelegerii, dupa ce se semnează, se sparge o farfurie pentru a purta noroc.
De asemnea şi căsătoria a suferit câteva modificări. În timpul oficierii slujbei religioase
(după semnarea actului matrimonial) cuplul stă în picioare sub un baldachin brodat, susţinut de
patru stâlpi, care reprezintă viitoarea casă. La sfârşitul ceremoniei, mirele sparge un pahar cu
piciorul. Semnificaţia este dublă: pe de o parte, susţin unii exegeţi, se reiterează simbolic
momentul distrugerii Templului in Ierusalim, iar pe de altă parte, paharul semnifică beţia,
excesul, patima,viciul, păcatul. Prin distrugerea paharului, toate relele sunt alungate (Dimont,
2007).

8
2.2.4 Validarea căsătoriilor

Casatoria evreiasca se poate realiza numai între evrei. O casatorie mixtă nu are nici un
fel de valabilitate conform legii iudaice, deoarece casatorie trebuie realizata in legea lui
Moshe şi a lui Israel.
Căsătoriile mixte între evrei şi neevrei, nu sunt recunoscute drept căsătorii de către
dreptul iudaic-ebraic, dar sunt recunoscute conform legilor statului. Întrucât însă, unul dintre
soţi nu este evreu, Tribunalul Rabinic nu are autoritate unică asupra lor, deoarece un tribunal
religios are autoritate numai în cazul în care ambii parteneri aparţin aceleaşi religii pe care el o
reprezintă.
De aceea, în asemenea cazuri, perechea trebuie să se adreseze Tribunalului Civil, sau
Tribunalului Rabinic cu acordul ambelor părţi (Gavriluţă, 2011).

2.2.5 Zona de rezidenţă

În familia evreiască zona de rezidenţă a tinerilor căsătoriţi era în casa părintească a


bărbatului Doi tineri erau considerați a fi soți numai dupǎ ce bǎrbatul o ,,lua la sine”
mergea și ȋși lua mireasa, aducând-o ȋn casa pǎrinților (Fer, 2006, p. 11).

În familia modernă tinerii au dreptul să-şi alegă locuinţa, de cele mai multe ori ei
optează pentru a locui separat de familii.

2.2.6 Relaţia părinte-copil

Copilul primea numele imediat după naştere, iar mai târziu la 8 zile, se tăia împrejur şi
devenea membru al comunităţii religioase. Fiecare copil purta numele său fără prenume, iar ca
să se deosebească faţă de ceilalţi cu acelaşi nume propriu, la 8 zile când era tăiat
împrejur se adăuga numele tatălui de către mamă, tată, rude sau chiar vecini.
Creşterea copiilor pînă la 5 ani era asigurată de mamă, după care băieţii erau instruiţi
de tată sau de un educator (Omen). Instruirea constă din iniţierea copiilor în scriere şi citire, ca
să poată citi Legea şi cărţile sfinte şi să cunoască adevărata înţelepciune care izvorăşte din
frica de Dumnezeu. Din Decalog copiii învăţau să-şi respecte părinţii să nu-i blesteme, ca să
nu fie blestemaţi şi nici să-i lovească, ca să nu fie ucişi cu pietre. Educaţia mai implica şi

9
cunoaşterea calcului matematic, însuşirea normelor de drept public şi particular. După Vechiul
Testament, educaţia are un rol important în formarea copilului iar educatorul trebuia să fie
aspru în această privinţă (Oişteanu, 2001).hh,
Rolul major al educaţiei fiilor îi revenea tatălui care avea obligaţia de a-l duce la
sanctuare cu prilejul marilor sărbători religioase, ce aveau caracter naţional (Paştele) unde
ascultau psalmi liturgici şi alte cântări religioase şi participa el însuşi la cult, după care
participau la ospeţele sacrificiale unde preoţii sau arhiereul explicau Legea sau anumite
porunci din ea.
Din fragedă copilărie erau deprinşi cu lectura textului sacru şi cu memorarea unor texte
din Lege, iar la vârsta de 12 ani, copilul era format în cele ce ţineau de viaţa religioasă şi se
considera că instruirea sa în ,,Iahve” era completă şi suficientă ca să o poată transmite mai
departe fiilor săi, la timpul oportun.
Pentru copii avea o deosebită valoare binecuvântarea tatălui şi mai ales cea dinaintea
morţii acestuia. Părintele avea dreptul absolut în căsătoria fiicelor sale pe care le şi putea
vinde ca sclave, însă numai la poporul evreu. Durata autorităţii sale ţinea până la căsătoria
copiilor săi.
În familia modernă unele obiceiuri s-au pierdut puţin câte puţin. Educaţia copiilor
este formată în şcoli, iar relaţiile copil-părinte nu mai sunt aşa strânse. Totuşi, în ceea ce
priveşte principialitatea lor religioasă, încă se pune accentul pe învăţarea copiilor a Bibliei şi
cuvântului lui Dumnezeu.

2.2.7 Soţia în cadrul familie

Familia evreiască era bine organizată, fiecare membru al ei avându-şi locul şi rolul bine
precizat. Femeia se adresa uneori bărbatului ei, numindu-l domn sau stăpân. Soţia era considerată
oarecum un bun al soţului, ea era datoare soţului cu fidelitate absolută, dar nu putea pretinde
acelaşi lucru de la soţul ei, cu toate ca Legea lui Moise cuprinde unele prescripţii care au rolul de
a proteja soţia de abuzurile soţului. Intreţinerea materială a soţiei era de datoria soţului care
trebuia să-i asigure locuinţă hrană şi îmbrăcăminte, după posibilităţi.
În familia modernă femeile beneficiază în principiu de statut egal cu barbatii. Exceptie
de la aceasta regulă fac domeniile strict religioase. În aceste domenii, conform traditiei iudaice
ortodoxe, femeile nu pot ocupa poziţii rabinice, nu pot fi dayan (judecator de lege iudaica) şi nu

10
pot participa în mod egal la ritualurile de rugaciune. Această poziţie este bazată pe ideea
menţionată în Talmud şi codificată ca halaha (lege mozaică) că femeile sunt scutite de
îndeplinirea poruncilor pozitive ale Torei care au o perioadă fixă de timp pentru îndeplinirea lor.
În ceea priveşte întreţinerea femeilor, în zilele noastre femeile sunt idependente putându-
şi câştiga singure existenţa. Femeile sunt egale cu bărbatul, ne mai fiind obligate să rămână lângă
soţii lor.

2.2.8 Divorţul

În tradiţia evreiască, căsătoria poate fi anulată numai prin moartea unuia dintre soţi
sau printr-un document numit get. Dacă uniunea dintre soţi este realizată printr-un contract
legal, atunci această legătură poate fi dizolvată doar printr-un oficial, anulându-l pe primul.
Nu se va începe scrierea get-ului, doar după ce părţile sunt suficient de convinse că este ceea
ce doresc (Ponea, 2009, p. 4). În legea evreiască, care-şi are rădăcinile în Tora, numai bărbatul
poate iniţia divorţul soţul îi va scrie un act de despărţire, i-l va îmâna şi o va alunga de casa
lui. Mai mult de atât Tora permite bărbaţilor să aibă mai multe soţii, timp în care femeilor le
este interzis să aibă mai mult de un soţ (Moldovan, 2007, p. 40).
Divorţul în mentalitatea iudaică a cunoscut mai multe etape, plecându-se de la dreptul
singular al soţului de a divorţa, ajungându-se actualmente, după secole întregi dedicate
patriarhatului, la dreptul femeii evreice de a cere divorţ
În familia modernă evreii religioşi indiferent in ce ţară locuiesc au nevoie mai întâi de
un documet care să ateste divorţul civil, apoi este rectificat prin get şi cel religios.
Căsătoriile evreiești nu mai sunt imune la divorț mai ales din America de Nord, în care
una dintre două căsătorii se dizolvă. Divorțul afectează însă familia evreiască, în anumite
moduri, deoarece părinții trebuie să ajungă la un consens cu privire la copiii și dacă să-i trimită
la școlilor evreiești (Jewish Learning, 2017).

2.2.9 Religia

Religia iudaică, reguli: principiile iudaismului.


Practicanţii acestei religii cred în Dumnezeu. Sursele iudaismului contemporan sunt
Tanahul (sau Tora scrisă) şi Talmudul (sau Tora orală). Acestea reglementează aspectele vieţii
evreilor, care nu sunt prezente în codurile penale sau civile din sistemul secular. În

11
conformitate cu tradiţia evreiască, iudaismul începe cu Legământul dintre Dumnezeu şi
Abraham. Iudaismul nu are o autoritate centralizată care expune dogmele religioase. Aceasta a
dat naştere la multe formule în ceea ce priveşte anumite convingeri. De-a lungul secolelor, au
apărut o serie de formulări a principiilor de credinţă. Din acestea cele mai autoritare sunt
treisprezece principiile de credinţă, formulate în secolul al XII-lea de teologul şi fisoloful
Maimonide. Totuşi, cele principii au fost ignorate de cea mai mare parte a comunităţii
evreieşti pentru câteva secole. Însă în momentul în care au ajuns în atenţia comunităţii
evreieşti reformularea principiilor a fost inclusă în cărţile de rugăciuni evreieşti (Gavriluţă,
2011).
Printre aceste principii enumerăm:
 Dumnezeu oferă răsplată şi pedepse în funcţie de modul în care sunt oamenii;
 Îi respectă poruncile, toate cuvintele profeţilor sunt adevărate;
 Moise este cel mai important dintre profeţi etc.
Sărbători: Sâmbăta este principala zi de sărbătoare evreiască, ziua de odihnă a
Creatorului după cele şase zile de facere a lumii (Geneza). La fel ca şi în alte religii, în ziua de
odihnă
este interzis lucrul, la fel ca şi în perioada sărbătorilor.
Alte sărbători evreieşti sunt: Roş Haşana (Anul Nou), Şavuot (Sărbătoarea
săptămânilor) şi Yom Kippur (Ziua ispăşirii).
Religia iudaică, reguli şi obiceiuri: La opt zile de la naştere, copilul de sex masculin
este circumcis, acesta fiind un semn al legământului cu Dumnezeu. Majoratul religios pentru
fete este la vârsta de 12 ani, iar pentru băieţi la 13 ani. De asemenea, practicanţiilor religiei
iudaice le este recomandat portul anumitor veştminte cum e cazul Kippah-ului (un
acoperământ pentru cap) sau tallitul (obiect vestimentar asemănător unei eşarfe utilizat în
timpul rugăciunii).
Lucruri interzise: Practicanţii religiei iudaice nu au voie să consume carne de porc,
dar şi cea de iepure sau de cal. În schimb, alcoolul nu e interzis, acesta putând fi consumat cu
moderaţie, cu precădere în cazul sărbătorilor.
Căsătoria între o persoană practicantă a religiei iudaice şi una din altă religie nu e
încurajată deloc de rabini.

12
Locul unde evrei merg să se roage este sinagoga. Rabinul este cel care în acest
aşezământ e responsabil de îndrumarea religioasă (Gavriluţă, 2011).
În familia modernă se pune la fel de mult accent pe religie. Principiile au rămas
aceleşi doar că au s-au modernizat odată cu trecerea timpului. Evreii se închină în sinagogi,
predicile sunt susţinute de rabini, ziua de odihnă este sabatul.

Concluzii
Familia tradiţională a suferit schimbări odată cu apariţia familie moderne. Familia
tradiţională se bazează pe puterea concretă. Aceste reguli îl obligă pe bărbat să facă ceea ce ştie,
astfel încât femeia acceptă această ordine, deoarece femeia nu avea niciun drept la opinie.
De-a lungul timpului, puterea în familie a crescut, autoritatea a evoluat spre cel ce ştia
mai mult. Puterea femeii a crescut de asemenea. Femeia avea mai multe drepturi, avea puţină
autoritate asupra copiilor, soţul se sfătuia cu ea în diferite probleme familiale.
Fiecare societate are un anumit sistem familial adică un sistem de reglementare a
relaţiilor dintre bărbat şi femeie de vârstă matură şi dintre aceştia şi copii. Sistemele familiale se
diferenţiază între ele după gradul de cuprindere a grupului familial, forma de transmitere a
moştenirii, modul de stabilire a rezidenţei noilor cupluri
Familia modernă se caracterizează prin structura de autoritate şi putere. In această
familie partenerii au aceeaşi autoritate, deciziile le iau în comun, nu ca în familia tradiţională
cand doar bărbatul lua decizii, atât în privinţa hotărârilor care viza viaţa conjugală. Relaţia
modernă surprinde reciprocitatea puterii şi autorităţii, pe diferite nivele şi în diferite
intensităţi.
Factorii ce au determinat flexibilizarea raporturilor de putere în cuplul modern au fost
emanciparea femeii, bazată pe creşterea nivelului de cultură. Această emancipare a ridicat
pretenţii vis-à-vis de posibilităţile bărbatului de în ceea ce trata, până nu demult, cu pasivitate şi
indiferenţă. a se implica
Un alt factor este independenţa economică a femeii, adică femeia nu mai este întreţinută
de bărbat şi poate singură să-şi asigure subzistenţa şi să ia decizii proprii, fără teamă de a fi
supusă reproşurilor sau abandonată.
Implicarea tot mai accentuată a femeii în viaţa socială a adus la ruperea acestuia de
universal îngust al familiei şi la rolul şi locul femeii în relaţia de cuplu. Acesta este un alt factor

13
care duce familia la un univers mai larg. Relaţionarea cu alte persoane a membrilor unui cuplu
duce la egalitatea autorităţii şi puterii. Cu cât relaţionarea este mai mică, cu atât creşte apariţia
unui model unidirecţional de putere şi autoritate (în special de la bărbat la femeie).
Raportându-ne la familia evreiască, acestea a cunoscut ca şi celelalte familii schimbări
majore.
Dacă în trecut femeia era supusă bărbatului şi nu avea niciun cuvânt de spus, în familia
modernă ea, este egală cu bărbatul, împărtăşesc aceleaşi idee şi pot colabora de la egal la egal.
În ceea ce priveşte căsătoria, acesta a suferit schimbări majore cu privire la alegerea
partenerului, vârsta căsătoriei, zona de rezidenţă. În prezent, tinerii pot îşi pot alege singuri
partenerii, se pot căsători la orice vâstă, şi pot locui separat de părinţii.
Principiile religioase sunt aceleşi, doar că sunt adaptate la lumea modernă, însă unele
tradiţiile şi obiceiurile sunt păstrate şi în prezent.
Familia s-a dezvoltat o dată cu societatea şi se modifică odată cu aceasta.

14
Bibliografie

1. Bistriceanu, C. (2006). Sociologia familiei. Bucureşti: Editura Fundaţia România de


Mâine.
2. Fer, V. ( 17 iulie 2006). Concepţia despre căsătorie şi familie în cărţile Vechiului şi
Noului Testament. Diponibil online la http://www.teoradea.ro/pub/Conceptia.pdf.
3. Gavriluţă, N. (2013). Sociologia religiilor. Credințe, ritualuri, ideologii. Iaşi: Editura
Polirom.
4. Oişteanu, A. (2001). Imaginea evreului în cultura română. Bucureşti: Editura
Humanitas.
5. Segalen, M. (2011). Sociologia familiei. Iaşi: Editura Polirom.
6. Voinea, M. (2005). Familia contemporană. Bucureşti: Editura Focus.
7. http://www.myjewishlearning.com/category/live/conversion/, accesat în data de 16-
05-2017.
8. Bodzin, F. (10 februarie 2012). The Changing Modern Jewish Family. Disponibil online
la http://ejewishphilanthropy.com/the-changing-modern-jewish-family/.
9. Moldovan, A., I. (2007). Divorţul în tradiţia evreiască. Iaşi: Editura Lumen.
10. Dimont. M. (2007). Evreii.Dumnezeu şi istoria. Bucureşti: Editura Hasefer.

15

S-ar putea să vă placă și