Sunteți pe pagina 1din 5

CURTEA EUROPEANĂ DE CONTURI

- CUPRINS -
INTRODUCERE …………………………………………………………………………
3
CAPITOLUL I: CONSIDERENTE GENERALE …………………………………….
5
SECŢIUNEA I: SCURT ISTORIC ……………………………………………………..
5
SECŢIUNEA A II-A: INTERDEPENDENŢA INSTITUŢIONALĂ ŞI
PRINCIPIILE
CARE GUVERNEAZĂ SISTEMUL INSTITUŢIONAL AL UNIUNII
EUROPENE.11
§ 1. Interdependenţa dintre instituţiile comunitare……………………………..11
§ 2. Principiile care guvernează activitatea instituţiilor comunitare…………. 13
A. Principiul autonomiei de voinţă…………………………………………13
B. Principiul atribuirii de competenţe………………………………………13
C. Principiul echilibrului instituţional………………………………………14
SECŢIUNEA A III-A: CURTEA EUROPEANĂ DE CONTURI.
SEDIUL MATERIEI …………………………………………………………………….
14
SECŢIUNEA A IV-A: CONCEPTE ŞI NOŢIUNI DEFINITORII
PRIVIND CURTEA EUROPEANĂ DE CONTURI ………………………………….
18
CAPITOLUL II: ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CURŢII DE CONTURI
A UNIUNII EUROPENE ………………………………………………………………..
22
SECŢIUNEA I: ORGANIZAREA CURŢII EUROPENE DE CONTURI …………..
22
§ 1. Membrii Curţii de Conturi………………………………………………….. 22
§ 2. Preşedintele Curţii de Conturi……………………………………………….27
§ 3. Secretarul general……………………………………………………………28
§ 4. Resursele umane …………………………………………………………….. 28
§ 4. Organizarea internă ………………………………………………………….29
secţiunea a II-a: competenţele (ATRIBUŢIILE) Curţii Europene de Conturi.
Întocmirea de rapoarte anuale şi speciale ……………. 30
SECŢIUNEA A III-A: TIPOLOGIA CONTROLULUI EFECTUAT DE CURTEA
EUROPEANĂ DE CONTURI: AUDITUL FINANCIAR ŞI AUDITUL
PERFORMANŢEI ……………………………………………………………………….
32
§ 1. Auditul financiar……………………………………………………………. 32
§ 2. Auditul performanţei ……………………………………………………….. 33
SECŢIUNEA A IV-A: ACCESUL PUBLICULUI LA DOCUMENTELE
CURŢII EUROPENE DE CONTURI …………………………………………………..
35
2
CAPITOLUL III: OBIECTUL CONTROLULUI EFECTUAT DE CURTEA
EUROPEANĂ DE CONTURI: BUGETUL UNIUNII EUROPENE …………………
37
SECŢIUNEA I: ASPECTE GENERALE PRIVIND BUGETUL
UNIUNII EUROPENE …………………………………………………………………..
37
SECŢIUNEA A II-A: PRINCIPIILE BUGETARE ……………………………………
38
§ 1. Principiul unităţii bugetare…………………………………………………. 39
§ 2. Principiul universalităţii bugetare………………………………………….. 41
§ 3. Principiul anualităţii bugetului………………………………………………41
§ 4. Principiul specializării bugetului…………………………………………….42
§ 5. Principiul echilibrului bugetar…..…………………………………………. 42
SECŢIUNEA A III-A: PROCEDURA BUGETARĂ ………………………………….
43
SECŢIUNEA A IV-A: STRUCTURA BUGETULUI – VENITURILE
ŞI CHELTUIELILE BUGETARE ……………………………………………………..
50
§ 1. Veniturile bugetare………………………………………………………….. 50
§ 2. Cheltuielile bugetare………………………………………………………….53
SECŢIUNEA A V-A: CONTROLUL EXECUŢIEI BUGETULUI DE CĂTRE
CURTEA DE CONTURI ŞI CELELALTE INSTITUŢII ALE U.E. …………………
55
§ 1. Controlul exercitat de către Parlament…………………………………….. 55
§ 2. Controlul exercitat de către Comisie. ……………………………………… 55
§ 3. Controlul exercitat de către Curtea de conturi…………………………… 56
SECŢIUNEA A VI-A: REZULTATELE ACTIVITĂŢII CURŢII EUROPENE DE
CONTURI ………………………………………………………………………………..
57
§ 1. Publicaţiile. ………………………………………………………………….. 57
§ 2. Prezentarea în faţa Parlamentului European şi a Consiliului. ……………58
§ 3. Procedura anuală de descărcare de gestiune………………………………. 59
§ 4. Monitorizarea impactului observaţiilor de audit………………………….. 60
CAPITOLUL IV: COOPERAREA CURŢII EUROPENE DE CONTURI
CU ALTE INSTITUŢII SIMILARE ……………………………………………………
60
SECŢIUNEA I: COOPERAREA CU INSTITUŢIILE SUPREME DE AUDIT (ISA)
DIN STATELE MEMBRE U.E. …………………………………………………………
60
§ 1. Comitetul de Contact al UE şi alte structuri de cooperare……………….. 60
§ 2. Cooperarea Curţii Europene de Conturi cu ţările candidate…………….. 62
SECŢIUNEA A II-A: COOPERAREA CURŢII EUROPENE DE CONTURI
CU ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE
………………………………………….62
§ 1. Cooperarea cu INTOSAI …………………………………………………….62
§ 2. Cooperarea cu EUROSAI …………………………………………………... 64
3
§ 3. Cooperarea cu EFTA ……………………………………………………….. 64
§ 4. Curtea Europeană de Conturi şi Curtea de Conturi a României………… 64
CAPITOLUL V: CONCLUZII …………………………………………………………
69
BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………………………
72
4
BIBLIOGRAFIE
A. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII
Iordan Gheorghe Bărbulescu, „De la Comunităţile Europene la Uniunea
Europeană”, Editura Trei, Bucureşti, 2001.
Iordan Gheorghe Bărbulescu, „Politicile extinderii”, Editura Tritonic,
Bucuresti,
2007.
Iordan Gheorghe Bărbulescu, „Sistemul instituţional”, Editura Tritonic,
Bucureşti, 2007.
J. Boulois, R.M. Chevalier, „Grands arrêts de la Cour de justice des
Communautés européennes”, Tome 1, 5e éd., Editura Dalloz, Paris, 1991.
Andrew Brociner, „Europa Monetară”, Institutul European, Iaşi, 1999.
Walter Cairns, „Introducere în legislaţia Uniunii Europene”, Editura Universal
Dalsi, Marea Britanie (Londra), 2001.
Ioan Condor Radu Stancu, Drept financiar şi fiscal român, Editura Fundaţiei
„România de Mâine”, Bucureşti, 2002.
Nicolae Dănilă, „Euro. Bipolarizarea monetară”, Editura Economică, Bucureşti,
1999.
Gilles Ferréol, „Dicţionarul Uniunii Europene”, Editura Polirom, Iaşi, 2001.
Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept Instituţional Comunitar European”,
Editura Actami, Bucureşti, 1999.
Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2006.
Augustin Fuerea, „Drept comunitar al afacerilor”, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2006.
Augustin Fuerea, „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2002.
Augustin Fuerea, „Drept comunitar european. Partea generală”, Editura All
Beck,
Bucureşti, 2003.
5
Jackie Gower, John Redmond, „Lărgirea Uniunii Europene. Perspective”,
Editura
Club Europa, 2001.
Christian Hen, Jacques Léonard, „Uniunea Europeană”, Editura C.N.I.
„CORESI”
S.A., Bucureşti, 2002.
Ion Jinga, „Uniunea Europeană. Realităţi şi perspective”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 1999.
Ion Jinga, Andrei Popescu, „Integrarea europeană. Dicţionar de termeni
comunitari”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
Octavian Manolache, „Drept comunitar. Instituţii comunitare”, Editura All
Beck,
Bucureşti, 1999.
Viorel Marcu, „Drept instituţional comunitar european”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2001.
Andrei Marga, „Filosofia unificării europene”, ediţia a II-a revăzută şi adăugită,
Biblioteca Apostrof, Cluj, 1997.
Dumitru Mazilu, „Integrarea europeană. Drept comunitar şi instituţii europene”,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, „Drept Instituţional European”,
Editura Olimp, Bucureşti, 1999.
Roxana Munteanu, „Drept european. Evoluţie – Instituţii – Ordine juridică”,
Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
G. Orsini, „La Cour de comptes des CE”, Economica, Paris, 1983.
Gabriela Carmen Pascariu, „Uniunea Europeană. Politici şi pieţe agricole”,
Editura Economică, Bucureşti, 1999.
Alina Profiroiu, Marius Profiroiu, „Introducere în realităţile europene”, Editura
Economică, Bucureşti, 1999.
Ioan Alexandru Szabo, Controlul financiar Suprem în statul de drept, Editura
Economică, Bucureşti, 2001.
Dan Drosu Şaguna, Tratat de drept financiar-fiscal, Editura All Beck,
Bucureşti,
2001.
Cornel Trandafir, „Drept comunitar”, Editura Universitaria, Craiova, 2003.
Theodor Tudoroiu, „Tratatul de la Amsterdam”, Editura Lucretius, Bucureşti,
1999.
6
 Ovidiu Ţinca, „Drept Comunitar general”, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1999.
Iulian Văcărel, „Relaţii financiare internaţionale”, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1995.
Charles Zorgbibe, „Construcţia europeană. Trecut. Prezent. Viitor”, Editura
Trei,
Bucureşti, 1998.
B. LEGISLAŢIE
Actul Unic European, 1986.
Tratatului de la Maastricht, 1992.
Tratatul de la Amsterdam, 1997.
 Tratatul de la Nisa, semnat în 2001.
 Tratatul de reformă de la Lisabona, semnat pe 13 decembrie 2007.
Carta Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană, semnată la Lisabona pe
12 decembrie 2007.
C. INTERNET
www.europa.eu
www.eca.europa.eu.
www.mae.ro.
www.adevarulonline.ro.
www.euinfo.fiman.ro.
www.infoeuropa.ro.
www.ier.ro.
www.europeana.ro

S-ar putea să vă placă și