Sunteți pe pagina 1din 19

Data: 15.03.

2017
Școala Gimnazială
Prof.înv.primar:
Clasa: a IV-a A
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Gata de aventură
Subiectul: ,,Povestea a doi pui de tigru,numiți Ninigra și Aligru” , de Nina Cassian
Tipul lecţiei: Transmitere și însușire de noi cunoștințe

COMPETENȚE SPECIFICE
1.1 Realizarea de deducții simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil ;
2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/dintr-un film/a unui personaj imaginar urmărind un set de repere ;
3.1.Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare ;
3.3.Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susține o opinie referitoare la mesajul citit ;
4.4.Povestirea pe scurt a unei secvențe dintr-o poveste,dintr-un film,desen animat,a unei activități,a unei întâplări
imaginate/trăite.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
A.COGNITIVE:

La sfârșitul lecției, elevii vor deveni capabili :

OC1 – să citească expresiv, conștient, fluent, în ritm propriu poezia ,, Povestea a doi pui de tigru,numiți Ninigra și Aligru ”, de
Nina Cassian ;
OC2 – să răspundă la întrebările referitoare la conținutul poeziei ;
OC3 – să formuleze ideile principale ale textului;
OC4 – să desprindă informații esențiale și de detaliu din poezie ;
OC5 – să povestească oral un fragment citit ;
OC6 – să argumenteze apartenența textului la genul narativ;
OC7 - să realizeze un cvintet pornind de la cuvântul tigri;
OC8 – să identifice în fragmentele indicate verbe ;
OC9 – să analizeze verbe identificate în poezie ;
OC10 – să găsească sinonime,antonime cuvintelor date ;
OC11 – să asambleze elementele primite pentru realizarea colajului de primăvară.

B.PSIHOMOTORII:

Elevii trebuie:

OM1-- să utilizeze în mod eficient materialele ;


OM2-să-și dirijeze efortul locomotor către centrul de interes vizat de învățătoare.

C.AFECTIVE:

Elevii:

OA1-vor coopera în cadrul grupului,pentru realizarea sarcinilor propuse;


OA2-vor fi capabili să se autoevalueze și să evalueze produsul activității proprii și a colegilor.

STRATEGIA DIDACTICĂ :
 Metode si procedee : conversația, observația, explicația,ciorchinele, problematizarea,cubul,jurnalul dublu,
exercițiul, joc didactic, cvintetul ;
 Mijloace didactice : manual , rebus, harta poeziei, coli de scris tip A3, fişe de lucru,imagini pentru colaj,lipici;
 Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe.

RESURSE :
a.bibliografice
Programa şcolară pentru învăţământul primar, aprobată prin OM nr. 5003/02.12.2014
Manual de limba şi literatura română - clasa a IV-a, Alina Radu,Roxana Jeler, Grupul Editorial Art, 2016
b.temporale -45 minute
c.psihice -nivel mediu de informare și formare intelectuală

Strategii didactice
Etapele Comp Conţinutul instructiv- educativ Metode şi Materiale şi Forme de Evaluare
lecţiei specif. procedee mijloace organizare
1.Moment  Se creează condiţii optime necesare bunei manualul, frontal
organizatoric desfăşurări a lecţiei; pregătirea materialelor caietul de
1 min necesare. lucru, fişe
OC2  Elevii sunt informaţi că au primit o evaluez
scrisoare de la Zâna Primăvară, prin care aceasta le conversaţia scrisoare frontal capacitatea
2.Captarea prezintă admiraţia pentru munca lor de când a exerciţiul fişă cu rebus de a recepta
atenţiei OC1 început şcoala. Textul mesajului este următorul : un mesaj
3 min OA2 Dragii mei copii,
Mă aflu la începutul călătoriei mele de anul
acesta pe meleagurile românesti. Încă de la
începutul lunii străbat ţara în lung şi-n lat,
aducând veselie,zile calde,însorite,flori
frumoase,parfumate. V-am văzut bucurându-vă de
fiecare zi de primăvară.V-am urmărit cum ați
lucrat la toate disciplinele și mi-a plăcut ce am
văzut.
Pentru toate acestea vă mulţumesc, vă
felicit şi vă rog să-mi trimiteţi ca răspuns un e-
mail la care sa ataşaţi produsele activiăţii voastre.
Le voi folosi pentru a câştiga întrecerea pe care
am ponit-o cu sora mea,Iarna.
Vă mulţumesc frumos !
Zâna Primăvară
 Se va rezolva rebusul.(Anexa 1)
conversaţia evaluez
3.Reactuali- OC1  Se citeşte pe roluri poezia învăţată ora lectura activă Manual capacitatea
zarea OC2 precedentă. de a citi în
ciorchinele
cunoştinţelor OA1  Care sunt personajele principale ce apar în tabla ritm propriu
7-8 min poezie? evaluez
OA2  Se completează un ciorchine cu informații capacitatea
despre personajele principale. Frontal de înţelegere
a
semnificaţiei
globale a
unui text

 Astăzi vom lucra pentru a înțelege mai bine frontal evaluez


4.Anunţarea textul,,Povestea a doi pui de tigru,numiți Ninigra explicaţia capacitatea
temei şi a OA1 și Aligru,, de Nina Cassian,informaţiile despre de a recepta
obiectivelor textul în versuri, veți lucra pe grupe pentru a un mesaj
1 min realiza sarcinile propuse; veți fi atenţi si activi
pentru a rezolva cât mai bine sarcinile date.
 Pentru a vedea cât de atenţi aţi fost în
5.Dirijarea prima oră, vom organiza un joc. Elevii sunt jocul didactic
Învăţării împărţiţi în șase grupe. Câştigă echipa care adună explicaţia manualul individual
15 min cele mai multe elemente pentru Zâna Primăvară şi frontal
OA1 formează tabloul acestui anotimp!
 Rostogolind, pe rând, cubul veţi descoperi conversaţia
următoarele cerinţe, pe care trebuie să le rezolvaţi, evaluez
OC4 pentru a ajuta Primăvara: metoda cubului în perechi capacitatea
1.DESCRIE de a
● Completează jurnalul dublu cu citate din text. Manual completa un
Ce prezintă textul? De unde știu? exerciţiul Fișe text lacunar
Portretul Ninigrei
Portretul lui Aligru
Frumusețea pe grupe
iarmarocului din caiete de lucru
junglă explicaţia
Tristețea lui Aligru munca evaluez
OC4 Împărăția Miorlanei independentă capacitatea
Vraja transformării în de a ordona
pisică individual corect
OM1  Alege versurile care sugerează cum se cuvintele
distrau în junglă Ninigra și Aligru:
dintr-un
 Scrie cuvinte cu înțeles asemănător pentru
sensul din text al cuvintelor: explicaţia fişe de lucru enunţ
brun- prietena- exerciţiul pe grupe
munca
iarmaroc- ciudat- independentă cubul
OM2 2.COMPARǍ
individual evaluez
 Cum sunt prezentați cei doi pui de tigru?
explicaţia capacitatea
 Identifică verbele din prima și a doua
de a lucra în
OC2 strofă.Precizează în care strofă sunt mai fişe de lucru echipe
multe verbe?Cu cât?
OC8 pe grupe
 Scrie cuvinte cu înțeles opus pentru:
început- întreabă- evaluez
atunci- dispăru- capacitatea
munca de a rezolva
3.ASOCIAZǍ independentă individual corect
OC10
 Treceți pe Axa timpului acțiunile din cerinţele
text,în ordinea desfășurării lor. problematizarea cubului
OA1
● Ninigra
își prinde
conversaţia pe grupe
coada în
hățiș. exerciţiul
 Transformă următoarele substantive în evaluez
OM2 problematizarea Fișe de lucru capacitatea
verbe:
întâlnirea- Manual de a
vis- completa
OC8 vorbă- conversaţia corect o fişă
 Treceți cuvintele următoare la numărul
singular:

tigri-
Frontal
făcură-
exerciţiul
ele-
OC10
sclipitoare-

4.ANALIZEAZǍ
● Textul ,,Povestea a doi pui de tigru,numiți
Ninigra și Aligru,, de Nina Cassian este un text
narativ în versuri.Sunteți de acord cu această
informație?
 Analizează două verbe din prima strofă a
poeziei.
OC6
 Explică de ce este folosită linia de dialog în
OC9 poezie.

5.APLICĂ
● Împarte textul în fragmente logice.Găsește
pentru fiecare fragment ideea principală. evaluez
6.ARGUMENTEAZĂ pe grupe capacitatea
● De ce nu vrea Ninigra să se transforme în de a lucra în
OC3 pisică? echipe
OC4  Voi ați vrea să trăiți într-un loc cum este Fișe de lucru
împărăția Miorlanei?
 Completează enunțurile cu una din conversaţia Manual evaluez
ortogramele următoare: nu-l,n-o,nu-i. exerciţiul capacitatea
a.Aligru ............. găsea pe Ninigra. de a rezolva
problematizarea
b.Un gând .............. dădea pace. corect
c.Nimic ............ oprea pe Aligru. cubul cerinţele
cubului
Echipele își vor prezenta produsul realizat.Se frontal
vor corecta eventualele greșeli,celelalte grupe vor
face aprecieri asupra sarcinilor îndeplinite.
6. Obţinerea  Se va completa la tablă harta textului. explicaţia evaluez
performanţei  Elevii vor nota și ei pe caiete. Tabla,harta frontal capacitatea
10 min OC4 exerciţiul textului, individual de a sintetiza
caiete informațiile
OA2 importante
ale textului

7.Feedback- obsevare
ul OC4  Ce se va întâmpla mai departe cu cei doi caiete frontal sistematică
2 min pui de tigru? Exercițiul individual
 Elevii își exprimă în scris și oral Conversația
predicțiile.
8.Evaluarea OC4  Povestiți oral un fragment al textului ținând evaluez
5 min cont de ideile principale și că vorbirea Conversația manual frontal capacitatea
OC5 directă se transformă în vorbire indirectă. exerciţiul de a povesti
OP2 oral un
fragment
ales.
 Elevii vor realiza un cvintet pornind de la Frontal evaluez
9. Asigurarea OC7 cuvântul tigri . cvintet Fișă pentru Pe grupe capacitatea
retenţiei şi a  Elevii vor lipi elementele primite drept explicaţia completarea de a asocia
transferului recompensă pentru sarcinile cvintetului elemente de
îndeplinite,realizând un colaj de primăvară. conversaţia Flori,randunel exprimare
3 min OC11  Se fac aprecieri asupra modului cum au e,copăcei,lipic vizuală şi
lucrat. i,coli colorate plastice
 Se dă tema pentru acasă:Alcătuiți o
compunere în care să vă imaginați că
ajungeți în împărăția Miorlanei,locul în
care nu ai voie să pui întrebări și unde
trebuie să trăiești exact cum ți se spune.
Ex.15, 16/pagina 36 din manual.
GRUPA I

Sarcini:

DESCRIE
1. Completează jurnalul dublu cu citate din text.

Ce prezintă textul? De unde știu?


Portretul Ninigrei
Portretul lui Aligru
Frumusețea
iarmarocului din
junglă
Tristețea lui Aligru
Împărăția Miorlanei
Vraja transformării în
pisică

2. Alege versurile care sugerează cum se distrau în junglă Ninigra și Aligru:

3. Scrie cuvinte cu înțeles asemănător pentru sensul din text al cuvintelor:

brun- prietena-

iarmaroc- ciudat-
GRUPA a II-a

Sarcini:

COMPARǍ
1.Cum sunt prezentați cei doi pui de tigru?

2.Identifică verbele din prima și a doua strofă.Precizează în care strofă sunt mai
multe verbe?Cu cât?

3. Scrie cuvinte cu înțeles opus pentru:

început- întreabă-

atunci- dispăru-
GRUPA a III-a

Sarcini:

ASOCIAZǍ
1. Treceți pe Axa timpului acțiunile din text,în ordinea desfășurării lor.

● Ninigra
își prinde
coada în
hățiș.
2.Transformă următoarele substantive în verbe:
întâlnirea-
vis-
vorbă-

3. Treceți cuvintele următoare la numărul singular:

tigri-

făcură-

ele-

sclipitoare-
GRUPA a IV-a

Sarcini:

ANALIZEAZǍ
1. Textul ,,Povestea a doi pui de tigru,numiți Ninigra și Aligru,, de Nina Cassian este
un text narativ în versuri.Sunteți de acord cu această informație?

2.Analizează două verbe din prima strofă a poeziei.

3.Explică de ce este folosită linia de dialog în poezie.


GRUPA a V-a

Sarcini:

APLICĂ
1. Împarte textul în fragmente logice.Găsește pentru fiecare fragment ideea principală.
GRUPA a VI-a

Sarcini:

ARGUMENTEAZĂ
1. De ce nu vrea Ninigra să se transforme în pisică?

2.Voi ați vrea să trăiți într-un loc cum este împărăția Miorlanei?

3.Completează enunțurile cu una din ortogramele următoare: nu-l,n-o,nu-i.


a.Aligru ............. găsea pe Ninigra.
b.Un gând .............. dădea pace.
c.Nimic ............ oprea pe Aligru.
Anexa 1 REBUS

Rezolvă următorul rebus.Pe verticală vei descoperi ce animale erau personajele principale.

T I M P U L
B
P I S I C I
1. …… verbului îmi
T I G R E A S C A
arată când se
petrece acțiunea. I A R M A R O C

2. Ninigra a fost M I O R L A N A
înconjurată de
………

3.Ce limbă vorbeau Ninigra și Aligru .

4.Ninigra a dispărut pe când se aflau la ………

5.Numele împărătesei din dinastia Miau .

HARTA TEXTULUI

CÂND? UNDE?
luna a 16-a în junglă

ziua a 43-a

a doua zi după dispariție

TITLUL Ce se întâmplă?

CINE? ,, Povestea a doi pui de tigru, Pe când se aflau la

Ninigra, numiți Ninigra și Aligru,, iarmarocul din junglă,

Aligru, de Nina Cassian Ninigra se pierde de Aligru

falsele pisici trezindu-se a doua zi în

Împărăția pisicilor.

IDEI PRINCIPALE

1.În jungla fără sfârșit se nasc doi pui de tigru.

2.Ninigra și Aligru se întâlnesc devenind buni


prieteni.

3.Ninigra dispare pe când se aflau la iarmarocul


din junglă.

4.Aligru își caută prietena prin junglă.

5.Ninigra ajunge în Împărăția pisicilor.

CVINTETUL

TIGRI
Două adjective

Trei verbe

O propozitie

Un cuvânt

prietenos îngrijorat
Aligru prieteni

brun dungi în coadă tigri

mică peltică

protector Ninigra

dungi negre și-aurii pierdută în junglă