Sunteți pe pagina 1din 5

Clasa a XI-a, profil UMANISTIC

Indicatirii competențelor Nr. Conținuturi Nr. de Data Observații


specifice ( CS) și a crt. ore
subcompetențelor ( S) conform
curriculumului
CS S Repartizarea generală a orelor:
Recapitulare 4
Predare – învățare 90
Evaluare 8
Total 102
I I Șiruri de numere reale. 11
II Recapitulare și completări
III 1.1,1.3,1.4 1 Numere reale. Mulțimile N, Z, Q, R 1
IV 1.1,1.3.1.4 2 Operații cu numere reale. Proprietăți 1
VI 1.1,1.2,1.3,1.4
3 Noțiunea de șir de numere reale 1
IX 1.1-1.5
4-5 Șiruri finite, infinite. Șiruri monotone 2
X 1.1-1.5
6-7 Progresia aritmetică. Proprietăți Aplicații 2
1.1-1.5 Progresia geometric. Proprietăți
8-9 Aplicații 2
1.1-1.5 10 Oră de sinteză 1
1.1-1.5 11 Evaluarea sumativă 1
12-13 Noţiunea de limita funcţiei într-un punct 2
Noţiunea de derivata funcţiei într-un 2
I 2.2, 2.3 14-15 punct. Probleme din diverse domenii
II 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 ce conduc la noţiunea de derivată.
III Funcţii derivabile pe o mulţime
IV 16-17 Interpretare geometrică și fizică a 2
V derivatei
VI 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 Ecuaţia tangentei la graficul funcţiei
18-19 2
VII într-un punct
VIII 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 II Funcţii derivabile. 28
IX Aplicaţii ale derivatelor
X 2.1, 2.2, 2.3 20-21 Derivatele funcţiilor elementare 2
2.1, 2.2, 2.3
22-23 Operaţii cu funcţii derivabile 2
2.1, 2.2, 2.3
2.1-2.6 24-25 Derivata funcţiei compuse 2
26 Evaluare sumativă 1
2.3, 2.4, 2.5 27-28 Proprietăţile funcţiilor derivabile:
teorema lui Fermat. Puncte critice. 2
Puncte de extrem, extremele funcţiei
2.3, 2.4, 2.5
Aplicaţii ale derivatelor de ordinul I în
29-30 studiul variaţiei funcţiei polinomiale, 2
reprezentarea grafică a funcţiei
2.3, 2.4, 2.5, 2.7 polinomiale.
31-32 Aplicaţii directe ale derivatelor în 2
2.3-2.7 fizică, geometrie, economie
2.5, 2.6, 2.7 33-34 Probleme simple de maxim și minim. 2
2.1-2.7 35-36 Optimizări 2
1.1-1.5, 2.1-2.7 37 Ora de sinteză 1
1.1-1.5, 2.1-2.7
38 Ora de sinteză integrativă 1
39 Evaluare sumativă 1
III Paralelism în spaţiu 11
I 5.1-5.3, 5.8, 5.9 40 Axiomele planului. Proprietăţi ale 1
II planului
III 5.1-5.3, 5.8, 5.9 Poziţiiile relative ale dreptelor în
41 1
IV spaţiu
V 5.1-5.6, 5.8
VI 5.3-5.9 42 Drepte paralele în spaţiu 1
VII 43 Poziţiile relative ale dreptei și 1
VIII 5.3-5.9 planului
IX 44 Dreapta paralelă cu planul, proprietăţi, 1
X 5.1-5.3, 5.8, 5.9 criteriu. Aplicaţii
5.1-5.9 45 Poziţiile relative a două plane. 1
5.1-5.9 46 Plane paralele, proprietăţi, criteriu 1
5.1-5.9
47 Aplicaţii ale paralelismului în spaţiu 1
1.1-1.5, 5.1-5.9
1.1-1.5, 5.1-5.9 48 Ora de sinteză 1
49 Ora de sinteză integrativă 1
50 Evaluare sumativă 1
IV Perpendicularitate în spaţiu 14
I 6.1-6.5, 6.7, 6.10 51 Drepte perpendiculare în spaţiu, 1
II proprietăţi, criteriu
III 6.1-6.5, 6.7, 6.10 52 Dreapta perpendiculară pe un plan, 1
IV proprietăţi, criteriu
V 6.6-6.10
53 Distanţa de la un punct la o dreaptă, 1
VI
de la un punct la un plan, de la o
VII
dreaptă la un plan
VIII 6.2-6.4, 6.7-6.10
IX 54-55 Teorema celor trei perpendiculare. 2
X 6.2-6.4, 6.7-6.10 Reciproca
56 Aplicaţii ale teoremei celor trei 1
6.1-6.5, 6.7, 6.10 perpendiculare
57 Plane perpendiculare, proprietăţi, 1
6.2-6.4, 6.7-6.10 criteriu
58 Proiecţii ortogonale ale punctelor, 1
6.5-6.7, 6.9, 6.10
segmentelor, dreptelor pe plan
6.5-6.7, 6.9, 6.10
6.5-6.7, 6.9, 6.10 59 Unghi dintre două drepte 1
6.1-6.10 60 Unghi dintre dreaptă și plan 1
5.1-5.9, 6.1-6.10 Unghi diedru
61 1
5.1-5.9, 6.1-6.10
62 Ora de sinteză 1
63 Ora de sinteză integrativă 1
64 Evaluare sumativă 1
V Numere complexe 11
I 3.1,3.6 65 Noţiunea de număr complex. Mulţimea C 1
II 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 66-67 Forma algebrică a numărului complex 2
III 3.1-3.3, 3.5, 3.6 Operaţii aritmetice cu numere complexe 2
VII 68-70 scrise în formă algebrică
VIII 3.1, 3.3, 3.5
71 Modulul unui număr complex 1
X 3.1-3.4, 3.6
Rezolvarea ecuaţiilor de gradul II cu
72-73 2
coeficienţi reali în mulţimea C
3.1-3.6
1.1-1.5, 3.1-3.6 74 Ora de sinteză 1
1.1-1.5, 3.1-3.6 75 Ora de sinteză integrativă 1
76 Evaluare sumativă 1
VI Matrice. Determinanţi. 16
Sisteme de ecuaţii liniare
I 4.1, 4.3 77 Noţiunea de matrice. Cazuri particulare 1
II 4.1, 4.3, 4.6
78-79 Operaţii cu matrice. Proprietăţi 2
III 4.2, 4.3, 4.4, 4.6
Noţiunea de determinant de ordinul 1
IV 80
doi, ordinul trei
V 4.2, 4.3, 4.4, 4.6
VI 81-82 Calculul determinanţilor de ordinul 2
VII 4.1-4.6 doi, trei.
VIII 83 Sisteme de ecuaţii liniare de tipul 1
IX 4.2-4.6 mxn, m,n €N*, m,n ≤ 3
X 4.1, 4.3-4.6 84-85 Regula lui Cramer, metoda lui Gauss 2
Sisteme de ecuaţii liniare omogene de 2
4.3-4.6 86-87
tipul mxn, m,n €N*, m,n ≤ 3
4.1-4.6 88-89 Aplicaţii ale sistemelor de ecuaţii 2
3.1-3.6, 4.1-4.6 liniare
3.1-3.6, 4.1-4.6 90 Ora de sinteză 1
91 Ora de sinteză integrativă 1
92 Evaluare sumativă 1
VII Transformări geometrice în spaţiu 8
I 7.1, 7.2, 7.4, 7.6 93 Transformări izometrice în spaţiu 1
II 7.1-7.6 94 Simetria faţă de un punct 1
III 7.1-7.6 95 Simetria axială 1
IV 7.1-7.6 96 Simetria în raport cu un plan 1
V 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 97 Aplicaţii ale transformărilor geometrice 1
VI în spaţiu
VII 7.1-7.6 98 Ora de sinteză 1
VIII 5.1-5.9, 6.1-6.10, 99 Ora de sinteză integrativă 1
IX 7.1-7.6
X 5.1-5.9, 6.1-6.10, 100 Evaluare sumativă 1
7.1-7.6
VIII Recapitulare finală 2
I-X 1.1-7.6 101- Lecţii de sinteză recapitulativă
2
102