Sunteți pe pagina 1din 3

1

Sindromul de ochi uscat şi ecranul PC

REZUMAT INTRODUCERE
Ochiul uscat este o afecțiune multifactorială a
OBIECTIVE filmul lacrimal și a suprafaței oculare care cauzează
Evaluarea relaţiei dintre expunerea de peste 8 senzație de disconfort, tulburări de vedere și
ore la ecranul PC şi apariţia sindromului de ochi uscat instabilitate a filmului lacrimal, cu posibila afectare a
la tinerii studenţi de 18-25 de ani. suprafeței oculare. Se asociază cu osmolaritate
crescută a filmului lacrimal și cu inflamația suprafeței
MATERIAL ŞI METODĂ oculare (1). Se estimează că aproximativ 75% din
Studiu clinic transversal, de tip expus – activităţile zilnice implică utilizarea computerului (11),
nonexpus, desfăşurat în perioada perioada martie această activitate favorizând apariţia sindromului de
2012 – februarie 2013 şi a vizat studenţii de 18-25 de ochi uscat prin exces de evaporare.
ani care utilizează calculatorul. Datele despre
simptomatologie au fost culese cu ajutorul unui MATERIAL ŞI METODĂ
chestionar, s-a măsurat acuitatea vizuală, s-a Studiu clinic transversal, de tip expus –
cronometrat intervalul dintre clipiri în timpul operării nonexpus, desfăşurat în perioada perioada martie
PC şi în timpul conversaţiei, s-a efectuat un examen 2012 – februarie 2013 şi a vizat studenţii de 18-25 de
biomicroscopic de pol anterior cu măsurarea timpului ani care utilizează calculatorul.
de rupere al filmului lacrimal, iar la final s-a efectuat Chestionarul a cuprins întrebări referitoare la
testul Schirmer. frecvenţa şi intensitatea simptomelor şi semnelor de
ochi uscat, numărul de ore petrecut zilnic în faţa
REZULTATE calculatorului, dimensiunea monitorului şi distanţa de
Lotul studiat a inclus 59 de subiecţi, dintre la care se priveşte. S-au încadrat în grupul EXPUŞI
care 26 au fost expuşi şi 33 au fost nonexpuşi (>8 ore subiecţii care utilizau calculatorul cel puţin 8 ore pe zi,
de utilizare a calculatorului = expus). Studenţii de 18- restul subiecţilor fiind încadraţi în grupul NON-EXPUŞI.
25 de ani care utilizau computerul peste 8 ore pe zi au Pentru analiza statistică a simptomelor s-au utilizat
dezvoltat sindrom de ochi uscat, prezentând un risc scorul total al chestionarului şi scorul raportat la
relativ de 5,5. utilizarea calculatorului.
Incidenţa sindromului de ochi uscat a crescut S-a măsurat acuitatea vizuală, în unele cazuri
în paralel cu numărul orelor de expunere. Odată cu corectată cu corecţie proprie, a subiecţilor cu ajutorul
expunerea se intensifică şi simptomele PC, fără ca unui optotip.
acestea să persiste la întreruperea activităţii. TF-BUT, Testul la calculator: Fiecare subiect a fost invitat la
OPI şi OPI PC au scăzut şi ele în paralel cu numărul calculator să citească un text de 340 de cuvinte, să
orelor de operare a PC-ului, demonstrând existenţa identifice şi să sublinieze (dublu click cu tool-ul
unei modificări de comportament la cei care utilizează highlight activat) cuvintele care conţineau litera „t”. S-
computerul peste 8 ore pe zi. a cronometrat timpul necesar pentru această probă,
Studenţii cu sindrom de ochi uscat petreceau iar în paralel s-a consemnat numărul clipirilor din
peste 8 ore pe zi la computer şi au prezentat acest interval. S-a obţinut astfel intervalul dintre clipiri
simptome oculare şi vizuale în timpul operării PC. Din în timpul utilizării PC (IC PC): IC PC(s) = timp(s) / număr
testele statistice a reieşit că nu scăderea indicelui de clipiri.
protecţie oculară a fost responsabilă de sindromul de Examen biomicroscopic de pol anterior cu
ochi uscat, deşi scăderea frecvenţei clipitului a cauzat măsurarea timpului de rupere al filmului lacrimal: au
simptomele oculare. vizat excluderea unor modificări organice care ar
putea cauza sindrom de ochi uscat şi consemnarea
CONCLUZII posibilelor consecinţe ale sindromului de ochi uscat.
Utilizarea ecranului PC peste 8 ore pe zi După această examinare s-a instilat fluoresceină în
cauzează sindrom de ochi uscat la studenţii de 18-25 sacul conjunctival inferior, iar subiectul a fost
de ani, cu un risc relativ =5,5. examinat în filtru albastru cobalt pentru a observa
grosimea meniscului lacrimal şi eventuala afectare a
Cuvinte-cheie: sindrom de ochi uscat, PC, studenţi epiteliului corneean. La final, subiectul a clipit de mai
multe ori, după care a păstrat ochii deschişi, privind
înainte, timp în care s-a cronometrat intervalul scurs
până la ruperea filmului lacrimal (TF-BUT). S-au
înregistrat valori repetate ale TF-BUT şi s-a consemnat
2

media lor. S-a considerat patologică valoarea TF-BUT În urma analizei statistice s-a constatat că
mai mică de 10 secunde. există o corelaţie pozitivă slabă între gradul de
Testul Schirmer s-a aplicat la ochiul contralateral expunere (cuantificat de la 1 la 8) şi scorul PC (R2 = 0,1
celui în care s-a instilat fluoresceină. Acest test s-a şi p=0,01 <0,05; F-test). Nu există însă o relaţie
efectuat în camera obscură, subiectul fiind aşezat pe semnificativă statistic între expunere şi scorul total.
scaun. S-a folosit o hârtie de filtru de 35x5 mm pentru S-au testat şi relaţiile dintre scorul
a măsura cantitatea secreţiei lacrimale bazale pe chestionarului şi TF-BUT, Schirmer şi intervalul dintre
parcursul a 5 minute. Aceasta s-a plasat la unirea clipiri. Două relaţii au fost semnificative statistic: cea
treimii externe cu cele două treimi interne ale dintre scorul PC şi TF-BUT, care este neutră (R2=0,07;
marginii pleoapei inferioare. Subiecţii au avut p=0,04 <0,05; F-test) şi cea dintre scorul PC şi
posibilitatea de a alege între închiderea ochilor pe intervalul dintre clipiri la PC, între care există o
parcursul celor 5 minute necesare testului sau corelaţie pozitivă puternică (R2=0,73; p=0 <0,05; F-
deschiderea lor şi îndreptarea privirii în direcţia opusă test).
aplicării testerului, instruiţi fiind să nu clipească. După Rezultatele măsurării TF-BUT indică valori mai
5 minute s-a citit şi s-a consemnat rezultatul. S-a mici în lotul expus:TF-BUT EXPUŞI = 11,3 (5 – 15), 8
considerat patologică orice valoare mai mică decât 15 subiecţi cu valori <10 s; TF-BUT NONEXPUŞI = 13,7 (10
mm. – 20). În urma analizei statistice s-a constatat că există
În timpul discutării rezultatelor, s-a consemnat o corelaţie negativă slabă între gradul de expunere şi
intervalul dintre clipiri (IC) măsurat în secunde. valoarea timpului de rupere al filmului lacrimal (TF-
Indicele de protecţie oculară (OPI) este un BUT) (R2=0,14; p=0 <0,05; F-test).
parametru care indică gradul de protecţie al polului Rezultatele testului Schirmer au fost diferite
anterior de către filmul lacrimal. Este raportul dintre între cele două loturi. În grupul expus, cu o medie de
timpul de rupere al filmului lacrimal şi intervalul dintre 25mm (2 – 35 mm), au fost 6 subiecţi cu valori <15
clipiri: OPI = TF-BUT / IC. S-a calculat OPI în timpul şi în mm, dintre care 3 subiecţi cu un rezultat <5 mm şi 3
afara utilizării calculatorului. Este patologică orice subiecţi cu un rezultat curpins între 11-15 mm. În
valoare mai mică decât 1. grupul nonexpus, cu o medie de 29,8 mm (9 – 35
Pentru diagnosticul de sindrom de ochi uscat mm), au fost 3 subiecţi cu valori <15 mm, dintre care 2
s-au luat în considerare rezultatele TF-BUT şi ale subiecţi cu un rezultat cuprins între 6 – 10 mm şi 1
testului Schirmer, chestionarul nefiind testat ca mijloc subiect cu un rezultat curpins între 11-15 mm. În acest
diagnostic. grup nu s-au înregistrat valori mai mici de 6 mm. Deşi
în grupul expus s-au înregistrat mai multe valori
REZULTATE patologice, nu există o corelaţie între gradul de
S-au examinat 59 de subiecţi, dintre care 26 expunere şi rezultatul testului Schirmer. (R2=0,08;
au fost expuşi şi 33 au fost nonexpuşi (>8 ore de p=0,03 <0,05; F-test).
utilizare a calculatorului = expus). Cele două loturi au Indicele de protecţie oculară (OPI), raportul
fost similare ca vârstă şi distribuţie pe sexe: vârsta dintre TF-BUT şi IC, a variat între cele două loturi şi
medie a subiecţilor expuşi = 22 ani (19-24 de ani), ambele au prezentat o scădere a OPI în timpul
subiecţi nonexpuşi = 21,8 ani (19-25 de ani); utilizării PC. Acest parametru este mai scăzut în
distribuţia pe sexe a subiecţilor expuşi m : f = 13 : 13 = general la subiecţii care utilizează calculatorul peste 8
50% : 50%, subiecţi nonexpuşi m : f = 13 : 20 = 39% : ore pe zi, media fiind OPI = 1,74 (0,83 – 3); un singur
61%. subiect (4%) a prezentat OPI subunitar, 24 de subiecţi
Scorul total obţinut la completarea (92%) s-au încadrat în intervalul 1 - 2,99 şi un singur
chestionarului a fost diferit între cele două loturi, dar subiect (4%) a prezentat OPI >3. În momentul în care
şi între sexe. Subiecţii de sex feminin au prezentat acest grup a fost testat la calculator pentru a observa
scoruri totale mai mari, sexul feminin corelându-se comportamentul din timpul utilizării PC, s-a constatat
pozitiv şi slab cu scorul total crescut (R2=0,11; p=0,01 o deplasare spre stânga a valorilor (scăderea OPI),
<0,05; F-test). media situându-se de această dată la OPI PC = 0,68
Subiecţii expuşi au prezentat scoruri totale (0,07 – 2,66); 20 de subiecţi (77%) au prezentat OPI
mai mari decât subiecţii nonexpuşi: scor total PC subunitar şi 6 subiecţi (23%) s-au încadrat în
chestionar EXPUŞI = 42 (10 – 88), scor total chestionar intervalul 1 – 2,99.
NONEXPUŞI = 40 (9 – 80). În ceea ce priveşte scorul În grupul subiecţilor nonexpuşi OPI a
raportat din timpul utilizării PC (scor PC), subiecţii prezentat o medie de 2 (0,55 – 3,75), dintre care 3
expuşi au prezentat scoruri mai mari decât subiecţii subiecţi (9%) au prezentat OPI subunitar, 24 de
nonexpuşi: scor PC EXPUŞI = 2,96 (0 – 6), scor PC subiecţi (73%) OPI cuprins între 1 – 2,99 şi 6 subiecţi
NONEXPUŞI = 1,9 (0 – 5). (18%) OPI >3. La proba de utilizare a calculatorului şi
3

acest grup a prezentat o deplasare spre stânga a sunt similare cu rezultatele altor studii care au
valorilor OPI=1,37 (0,05 – 5,88): 17 subiecţi (51%) au cercetat incidenţa sindromului de ochi uscat la
prezentat OPI PC subunitar, 10 subiecţi (30%) OPI PC utilizatorii PC (14, 15).
cuprins între 1 – 2,99 şi 6 subiecţi (19%) au prezentat Aşadar, chiar dacă populaţia studiată este mai
OPI PC >3. În urma analizei statistice s-a constatat că tânără, ea prezintă morbiditate similară cu grupele de
există o corelaţie negativă puternică între gradul de vârstă studiate anterior, dar care beneficiază de
expunere şi OPI (R2 = 0,63) şi OPI PC (R2 = 0,9). control oftalmologic periodic prin natura ocupaţiei lor.
S-au identificat 16 subiecţi cu SOU+, Această concluzie justifică identificarea studenţilor cu
distribuţia pe sexe fiind similară în cele două grupuri, sindrom de ochi uscat pentru o intervenţie
de diagnostic pozitiv (vârsta medie=22,5 ani, m : f = terapeutică precoce, în vederea creşterii calităţii vieţii
44% : 56%) şi negativ (vârsta medie=21,8 ani, m : f = şi a randamentului profesional.
44% : 56%). În urma analizei statistice a datelor, s-a Sindromul de ochi uscat afectează şi limitează
constatat o corelaţie pozitivă între diagnosticul de activităţile zilnice ale pacienţilor, scăzându-le calitatea
sindrom de ochi uscat şi gradul de expunere (OR 1,7 vieţii şi capacitatea de muncă (21). Dacă luăm în
95% CI (1,14 – 2,55), p=0 <0,05; Z-statistic). De considerare vârsta grupului studiat, cu o medie de 22
asemenea, diagnosticul pozitiv se corelează pozitiv cu de ani, o astfel de limitare a capacităţii de muncă ar
scorul PC (OR 1,46 95% CI (1 – 2,13), p=0,03 <0,05; Z- avea un impact negativ important asupra domeniului
statistic). O alta relaţie semnificativă statistic a fost în care activează.
cea dintre diagnosticul pozitiv şi OPI, care a fost Diagnosticul de sindrom de ochi uscat s-a
neutră (OR 0,99 95% CI (0,98 – 1), p=0,04 <0,05; Z- corelat cu intensitatea simptomelor din timpul
statistic). utilizării computerului şi cu expunerea îndelungată,
În final, răspunsul la principala întrebare a prezenţa simptomelor fiind un bun indicator
studiului a fost că studenţii de 18-25 de ani care diagnostic (15, 17). De reţinut este faptul că
utilizează computerul peste 8 ore pe zi dezvoltă persoanele de sex feminin au prezentat
sindrom de ochi uscat, prezentând un risc relativ de simptomatologie mai intensă, similar altor studii
5,5. (95% CI (3,6-8,1) şi p=0 <0,05; chi-squared two- despre sindromul de ochi uscat (17). Intensitatea
tailed). simptomelor a crescut în paralel cu numărul orelor de
utilizare a computerului, din cauza clipitului rar, chiar
DISCUŢII dacă şi TF-BUT s-a redus în paralel cu expunerea. Alte
Studiile publicate până în prezent studii au indicat şi ele o corelaţie pozitivă între
demonstrează că angajaţii care utilizează computerul simptome şi expunere (13, 17, 18, 19), dar corelaţia
în activităţile profesionale dezvoltă simptome oculare dintre simptome şi modificările filmului lacrimal (TF-
şi vizuale care se încadrează în Computer Vision BUT, test Schirmer) nu au fost constante (18, 23, 25).
Syndrome (13, 17, 18, 19), în care se integrează şi Conform rezultatelor studiului, un student
sindromul de ochi uscat, principalul responsabil de expus, care utilizează computerul peste 8 ore pe zi,
simptomele din timpul utilizării computerului (20). clipeşte mai rar, prezintă simptome în timpul operării
Scopul studiului de faţă a fost să investigheze PC şi poate să aibă TF-BUT scăzut. Studenţii cu SOU
un grup populaţional tânăr şi mai puţin studiat ca petrec peste 8 ore la computer şi prezintă simptome
morbiditate a afecţiunilor oculare cauzate de în timpul operării acestuia.
utilizarea videoterminalelor. Studenţii de 18-25 de ani
din anul 2012 din Cluj-Napoca reprezintă un grup CONCLUZII
populaţional bine definit şi care a fost expus de În concluzie, studenţii de 18-25 de ani care
timpuriu la videoterminale. utilizează computerul peste 8 ore pe zi dezvoltă
În mare parte, studiile referitoare la Computer sindrom de ochi uscat, prezentând un risc relativ de
Vision Syndrome s-au concentrat asupra angajaţilor 5,5 faţă de studenţii nonexpuşi.
din birouri care utilizează computerul în activităţile În plus, studenţii care au deja sindrom de ochi
profesionale. Cele mai mici medii de vârstă ale uscat ar putea fi identificaţi cu ajutorul chestionarelor
grupurilor studiate au fost de 29-30 de ani (12, 13, 14, care cuantifică atât simptomele, cât şi numărul orelor
15). Vârsta medie a participanţilor din acest studiu a de utilizare a computerului pe zi. Odată identificaţi, ar
fost de 22 de ani, iar aceşti subiecţi au început să trebui să beneficieze de un consult oftalmologic
utilizeze computerul de la o vârstă mai tânără. pentru diagnostic pozitiv şi tratament.
Concluzia studiului a fost că studenţii de 18-25
de ani care utilizează computerul peste 8 ore pe zi BIBLIOGRAFIE
dezvoltă sindrom de ochi uscat, prezentând un risc
relativ de 5,5 şi odds ratio de 1,7. Aceste rezultate