Sunteți pe pagina 1din 5

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

FACULTATEA BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI CATEDRA RELAȚII


ECONOMICE INTERNAȚIONALE

Igor.....

RAPORT PRIVIND PRACTICA DE PRODUCȚIE


PETRECUTĂ ÎN CADRUL SRL “BANDAIRA”

Specialitatea – Bănci şi Burse de Valori

Autor:
IGOR........
____________________
(semnătura)

Conducător ştiinţific:
Lector ......

_____________________
(semnătura)

CHIŞINĂU - 2016

1
CUPRINS
INTRODUCERE...........................................................................................................................3

CAPITOLUL I. Caracteristica generală a activităţii întreprinderii


1.1. Scurt istoric al întreprinderii.......................................................................................................
1.2. Structura organizatorico-juridică..............................................................................................5

CAPITOLUL II. Caracteristica situaţiei financiare a întreprinderii


2.1. Analiza poziţiei financiare......................................................................................................10
2.2. Performanţa financiară...........................................................................................................13
2.3. Fluxurile de numerar...............................................................................................................15

CAPITOLUL III. Aspectele fiscale ale activităţii întreprinderii


3.1. Calculul impozitelor şi taxelor...................................................................................
3.2. Modul de calcul a amortizării activelor din punct de vedere fiscal..........................................
3.3. Modul de întocmire a declaraţiilor fiscale...............................................................................
3.4. Nivelul poverii fiscale a întreprinderii analizate......................................................................
3.5. Efectele fiscale asupra situaţiei financiare a întreprinderii.........................................................

CAPITOLUL IV. Strategia de dezvoltare a întreprinderii


4.1. Modul de elaborare a bugetelor operaţionale..........................................................................
4.2. Bilanţul contabil, situaţiile financiare previzionate.................................................................
4.3. Calculul pragului de rentabilitate...........................................................................................
4.4. Modalitatea de previziune a surselor de finanţare a cheltuielilor..........................................
4.5. Strategia de promovare a produselor şi serviciilor..................................................................
4.6. Coordonatele echilibrului financiar............................................................................................

Concluzii.......................................................................................................................................38

Bibliografie...................................................................................................................................40

Anexe.............................................................................................................................................42

2
INTRODUCERE
Scopul şi sarcinile cercetării. Scopul realizării acestui raport de practică este
prezentarea activităţii pe parcursul perioadei de practică în cadrul Societăţii cu răspundere
limitată „Bandaira”. Această activitate a constat în informarea asupra acestei întreprinderi,
analiza activităţii comerciale pe care o desfăşoară, în acelaşi timp având posibilitatea de a vedea
în realitate cum o întreprindere îşi gestionează activitatea în special punând în practică tehnici şi
strategii financiare şi bugetare etc.
Astfel, scopul cercetării ştiintifice s-a propus a fi atins prin soluţionarea
următoarelor sarcini de bază:
- caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii întreprinderii
- analiza economico-financiară a întreprinderii
- determinarea aspectelor fiscale în cadrul întreprinderii
- stabilirea strategiei de dezvoltare
Baza ştiinţifico-metodologică a raportului au constituit-o conceptele, propunerile,
publicaţiile, experienţa şi cunoştinţele vaste ale îndrumătorilor contemporani, precum: I. Boboc,
I. Străinescu, M. Vlăsceanu, C. Jura ş.a.
Obiectul cercetării îl constituie studierea şi analiza tuturor aspectelor de ordin economic
şi financiar al întreprinderii SRL „BANDAIRA”.
Volumul şi structura lucrării. Scopul şi sarcinile cercetării au prefigurat structura
lucrării, care constă din introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, lista surselor
bibliografice, anexe.
Capitolul I “Caracteristica generală a activităţii întreprinderii” cuprinde descrierea
succintă a activităţii întreprinderii, structura organizatorico-juridică, tipul de proprietate,
fondatorii etc.
În capitolul II “Caracteristica situaţiei financiare a întreprinderii” este efectuată
analiza poziţiei şi performanţei financiare a întreprinderii şi studiate fluxurile de numerar.
Capitolul III “Aspectele fiscale ale activităţii întreprinderii” prezintă calculul impozitelor şi
taxelor, modul de calcul a amortizării activelor din punct de vedere fiscal şi modalitatea de
întocmire a declaraţiilor fiscale. De asemenea, este analizat nivelul poverii fiscale şi efectele
fiscale asupra situaţiei financiare a întreprinderii.
În Capitolul IV “Strategia de dezvoltare a întreprinderii” este desris modul de
elaborare a bugetelor operaţionale, situaţiile financiare previzionate şi calculul pragului de
rentabilitate. Totodată, este prezentată modalitatea de previziune a surselor de finanţare a
cheltuielilor şi strategia de promovare a produselor şi serviciilor.

3
În Concluzii şi recomandări sunt formulate concluziile generale şi recomandările
elaborate asupra întreprinderii analizate, care ar putea contribui la îmbunătăţirea şi dezvoltarea
activităţii cu succes a întreprinderii.

4
CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII
1.1. Scurt istoric al întreprinderii

S-ar putea să vă placă și