Sunteți pe pagina 1din 7

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TULCEA

LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

Strategiile unui comerț modern

Domeniul de pregătire profesională: Comerț

Calificarea profesională: Tehnician în activități de comerț

Aria curriculară

TEHNOLOGII
FIŞĂ DE EVALUARE
A CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ
clasa a XI-a, liceu tehnologic- Nivel 3

APROBAT, AVIZAT,
Consiliul de Administraţie al ISJ/ISMB Tulcea CLDPS
Şedinţa din data de: ............................................
Instituţia de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG
Denumirea operatorului economic/instituției publice partener(e): SC Viscom Distribuție SRL
Titlul CDL-ului: Strategiile unui comerț modern
Tipul CDL-ului: Aprofundare/Extindere
Profilul/Domeniul de pregătire profesională generală: Comerț
Calificarea profesională: Tehnician în activități de comerț
Clasa:a XI-a
Autori: Liceul Tehnologic Topolog: prof. Piticaș Georgian-Emil, m.i. Monea Rita
Operatorul economic/instituția publică parteneră: SC Viscom Distribuție SRL

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE

DA NU DA, cu recomandările
I. Respectarea structurii standard a programei prin
includerea următoarelor secțiuni:
Nota de prezentare
Lista unităților de rezultate ale învățării din SPP 1 vizate
Rezultatele învățării exprimate în termeni de cunoștințe,
abilități și atitudini
Conținuturile învățării (asociate rezultatelor învățării
prevăzute)
Situații de învățare
Lista minimă de resurse materiale
Sugestiile metodologice ( inclusiv exemple de activități de
învățare și metode didactice folosite în procesul de
predare/învățare)
Sugestii privind evaluarea ( metode de evaluare și de
instrumente/itemi de evaluare)
Bibliografie
II. Elemente de calitate
Concordanța cu nevoile de formare identificate la nivel local
Conținutul notei de prezentare
Oportunitatea parcurgerii CDL
Concordanța cu resursele disponibile la nivelul unității de
învățământ ale operatorului economic/instituției publice
partenere
Corelarea rezultatelor învățării cu conținuturile
Corelarea rezultatelor învățării cu situațiile de învățare
Adecvarea exemplelor de metode de predare/învățare cu
demersul didactic propus
Adecvarea modalităților de evaluare la demersul didactic
propus

NOTĂ: Pentru a fi supus avizării și aprobării proiectul de programă trebuie să întrunească criteriul I pentru toți
indicatorii și criteriul II pentru minim 5 indicatori.
Avizul comisiei metodice a ariei curriculare Tehnologii: ..............................................
Avizul Consiliului de Administraţie al şcolii: ................................................................
Avizul Operatorului economic/instituției publice partenere…………………………………….
Se vor preciza ,dacă este cazul, acea/acele unitate/unități de rezultate ale învățării din SPP care va/vor avea rezultate ale
învățării propuse spre aprofundare/extindere în cadrul CDL
FORMATUL CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ
clasa a XI-a, liceu tehnologic- Nivel 4
Date de identificare CDL:
1. Instituţia de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG
Denumirea operatorului economic/instituției publice partenere: SC Viscom Distribuție SRL
2. Titlul CDL-ului: Strategiile unui comerț modern
3. Tipul CDL-ului: Aprofundare/Extindere
4. Profilul/Domeniul de pregătire profesională generală: Comerț
5. Calificarea profesională: Tehnician în activități de comerț
6. Clasa: a XI-a
7. Număr de ore: 66
8. Autori: Liceul Tehnologic Topolog: prof. Piticaș Georgian-Emil, m.i. Monea Rita
Operatorul economic/instituția publică parteneră: SC Viscom Distribuție SRL

1. Notă de prezentare

Calificarea profesională: Tehnician în activități de comerț


Nivelul 4, învățământ liceal
Nr. de ore alocate: 66

Scopul modului CDL


ModululStrategiile unui comerț modernface parte din pregătirea practică necesară dobândirii calificării profesionale
„Tehnician în activități de comerț”, clasa a XI-a, învățământ profesional de 3 ani, şi are alocat un număr de 300 oreconform
planului de învăţământ.

Modulul vizează dobândirea de competențe specifice calificării „Tehnician în activități de comerț” în perspectiva folosirii
tuturor achizițiilor în practicarea acestei calificări și în continuarea pregătirii profesionale. Activitățile practice de întreținere și
exploatare ale utilajelor folosite pot completa noțiunile de bază în domeniul de pregătire, venind ca un auxiliar pentru activitatea de
bază în domeniul .

Modulul reuneşte competenţe din unitatea de competenţe tehnice specializate din ”Standardul de pregătire
profesională”;Calificarea Tehnician în activități de comerț, ciclul superior al liceului;Domeniul de pregătire profesională:Comerț.

Rolul CDL
Programa vine să completeze achizițiile anterioare cât și cele în curs, cunoașterea operațiunilor specifice mărfurilor în
domeniul comerț prezintă o importanță deosebită deoarece indirect viitorul comerciant se vafolosi de cunoștințele dobândite. Munca
unui comerciant necesită și utilizarea diverselor mijloace pentru a ușura munca personală cât și a întregii echipe. În acest sens slaba
informare poate stopa timpul de lucru sau chiar poate agrava diverse situații în activitatea de de bază.

Situțiile de invatare
Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului ”Strategiile unui comerț modern”, se recomandă
următoarele situații de învăţare:
- activităţi practice de preluare a comenzilor online;
- activităţi practice de livrare la domiciliu a comenzii;
- activităţi practice înlocuirea unui produs la simpla solicitare a cumpărătorului;
- activităţi practice de pregătire a mărfurilor în vederea expedierii comenzilor;
- activităţi practice de întocmire a documentelor contabile;

- activităţi practice de simulare a conversației cu clientul;


- activităţi practice privind utilizarea mijloacelor moderne de plată.

Rezultate așteptate în urma parcurgerii modulului:

1. Identifică comenzile plasate pe site-ul magazinului de către clienți


2. Utilizează echipamentele şi instalaţiile folosite în procesul de ambalare și transport
3. Utilizează mijloace moderne de plată(card, cărți de credit,conturi bancare)
2.Tabel de corelare dintre rezultatele învățării și conținuturile învățării

Rezultate ale învățării suplimentare/


Rezultate ale învățării propuse spre Conținuturile învățării Situații de învățare
aprofundare/extinere
Cunoștințe Abilități Atitudini
Forme moderne de vânzare -accesarea rapidă și simplă a comenzii
1.1.1. 1.2..1 1.3.1. Asigurarea condițiilor pentru participarea -activități de monitorizare a formelor
telecumpărării: site-web al organizației, soft, moderne de vânzare
1.1.2….. 1.2.2….. 1.3.2… echipamente, modalitate de plată, modalitate
de cumpărare, oferta on-line, logistică, -informarea completă și corectă asupra
pregătirea vânzării, derularea tranzacției, calității și prețului
gestiunea tranzacției, servicii post-vânzare
(LT)
Respectarea condițiilor pentru practicarea -activități de promovare a produselor on-
comerțului on-line: oferirea de bunuri de larg line
consum, de interes general, uicate,
neperisabile, caracter de noutate, volum și -identificarea existenței stocurilor de
greutate mică, ambalare individuală, existența marfă
1.1.13 1.2.22 1.3.17. unui stoc pentru 10-15 zile de vânzare ritmică - identificarea potențialelor firme
(lt) furnizoare cu grad de credibilitate ridicat
Facilitarea vânzării prin corespondență: -aplicarea comerțului on-line
preluarea comenzii 24/24ore, livrarea
9.1.13 9.2.11 9.3.6. promptă la domiciliul clienților, înlocuirea -verificarea condițiilor de transport la
unui produs la simpla solicitare destinatar în condiții de siguranță
9.2.12 9.3.7
9.2.13
-simularea vânzării prin corespondență
9.2.14
-practicarea vânzării ritmice
Eficientizarea vânzării prin telefon: -exersarea vânzării prin telefon
minimizarea scenariului telefonic, calitățile
profesionale ale operatorului (tonalitate, -activităti practice de formare a calităților
2.1.4. 2.2.7. 2.3.5
calm, etică profesională) calitatea emiterii, de emitere și recepționare a mesajelor
2.2.8 recepționării, programul de lucru -simularea achiziționării bunurilor
casnice de către o familie
Servicii suplimentare practicate prin
comerț modern - identificarea diverselor tipuri de comerț
în funcție de rapiditatea tranzacțiiilor
Asigurarea unor condiții optime de realizare a
4.1.9 4.2.13 4.3.8 cumpărăturilor: accesarea rapidă și simplă a Clasificarea produselor în funcțe de
4.2.14 4.3.9 comenzii, informarea completă și corectă raportul preț -calitate
asupra calității și prețului, modalități de plată,
garanții, livrarea (ip)
Utilizarea mijloacelor moderne de plată: cărți -respectarea normelor de transport și
de credit, carduri de utilizator (ip) manipulare a mărfurilor
Eficientizarea vânzărilor: viteză mare de -identificarea elementelor cardului bancar
livrare, rapiditatea decontărilor (cash, card),
-întocmirea profilului unui manager
competența personalului, siguranța
profesionist în domeniul de activitate
cumpărăturilor (ip)
conform cererii pieții muncii
Disciplina propusă vine ca și supliment atât teoretic cât și practic în sprijinul definitivării studiilorde specialitate
și conștientizarea elevilor în sensul conservării și exploatării durabile a cadrului natural local și zonal.

3 Lista minimă de resurse materiale

- Calculator conectat la rețeaua de internet


- Ambalaje de mărfuri alimentare și nealimentare
- Mostre de mărfuri alimentare și nealimentare
- Documente

4. Sugestii metodologice

Conţinuturile modulului ”Strategiile unui comerț modern”trebuie să fieabordate într-o manieră flexibilăde
către profesorul de specialitate, în orele de teorie, de laborator tehnologic (lt) și instruire practică (ip) , diferenţiată,
ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţialde pregătire.

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul
modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează, de
complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către
colectivul instruit.

Modulul ”Strategiile unui comerț modern” poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi
mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în ateliere din unitatea de învăţământ sau de la
agentul economic, dotate conform recomandărilor precizate în unităţile de competenţe menţionate mai sus.

Se recomandă de asemenea organizarea predării-învățării utilizând activități diferențiate pe grupuri de elevi


care facilitează procesul de învățare. Această metodă se poate aplica pentru verificarea între colegi (verificări și evaluări
ale lucrărilor între colegi), joc de rol (elevii se ajută reciproc, iar profesorul îi îndrumă pentru învățare eficientă).

Acestea vizează următoarele aspecte:

 aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru
transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie;
 îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după
diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi
lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul
discuţiilor, asaltului de idei, etc.;
 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere
la modele concrete, potrivite competenţelor din modul;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire,
spre învăţare continuă.
Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate
următoarele activităţi de învăţare:

 Elaborarea de referate interdisciplinare;


 Exerciţii de documentare;
 Navigare pe Internet în scopul documentării;
 Vizionări de materiale video (casete video, CD – uri);
 Vizite de documentare la agenţii economici;
 Discuţii.
Procesul de evaluare pe parcursul anului și evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de dobândire a
competențelor și nu nivelul de cunoștințe acumulate. Cunoștințele specifice nu reprezintă decât cadrul în care se
dezvoltă competențele. Pe parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluării prin probe de evaluare diferite, în
momente diferite, iar rezultatul final al evaluării (atingerea competențelor) va avea în vedere progresul realizat de
acesta.
Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat fiecare dintre
rezultatele învăţării.

5. Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va măsura eficienţa
întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şi-au format competenţele propuse în
standardele de pregătire profesională.

Evaluarea poate fi:

a. În timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării

Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de metoda de evaluare –


probe orale, scrise, practice.
 Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de
aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de evaluare specificat în Standardul de Pregătire
Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.
b. Finală
 Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de predare/învăţare şi
care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă:

 Fişe de observaţie;
 Fişe test;
 Fişe de lucru;
 Fişe de autoevaluare;
 Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală, itemi de completare,
itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme.
Propunem următoarele instrumente de evaluare finală:

 Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a bibliografiei,


materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi materialelor într-un
raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi.
 Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări electronice
care se referă la un anumit proces tehnologic.
 Portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile extraşcolare etc.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru verificarea
atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul
acestui modul. O competenţă se va evalua o singură dată.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele tehnice din standardul de pregătire
profesională.

6. Bibliografie

1. www.edu.ro – este pagina web a Ministerului Educației și Cercetării unde puteti accesa standardele de pregătire
profesională

2. www.tvet.ro – este pagina web a Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, unde puteți
accesa standardele de pregătire profesională și auxiliare curriculare

3. www.becta.org.uk – pagina web a DFES (Departamentul pentru Învățământ și Competențe) cu sfaturi și îndrumări privind
tehnologia comunicării și informației

4. http://www.ccm.ac.uk/ltech/cfet/materials/materials.asp - de pe această pagină puteți descărca pachetul complet privind


utilizarea TIÎ (Information Learning Technology – Tehnologia Informațiilor pentru Învățare) și materiale pentru profesor- de la
utilizarea mouse-ului și până la crearea de materiale didactice
5. www.bbc.co.uk/webwise - formarea completă prin intermediul internetului în materie de instrumente web- cum ar fi poșta
electronică și căutarea informațiilor

6. www.rdn.ac.uk – principalul punct de acces la multe portaluri academice pe toate subiectele

7. Anexa 4 la OMENCS nr. 4121 din 13.06.2016 – Standard de Pregătire Profesională