Sunteți pe pagina 1din 14

Ministerul Educaţiei Naţionale

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

Strada:Pestalozzi ,Nr.4,cod poștal :300115

Timișoara,Timiș,România

Telefon: 0256202798, e-mail: gradinita53timisoara@yahoo.com

Nr înreg:.....................................................................

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TIMIȘ


Inspector şcolar general:Prof.Aura Codruța Danielescu
Inspector școlar:Prof.Lavinia Nicoleta Supuran

PROIECT EDUCAȚIONAL LOCAL

“UN COPIL,O CARTE”

Responsabil comisie metodică:


Prof. Dorca Loredana Responsabil cerc pedagogic:
Prof.Șimonea Cristina Monica
Coordonator de proiect:
Ministerul Educaţiei Naţionale

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

Strada:Pestalozzi ,Nr.4,cod poștal :300115

Timișoara,Timiș,România

Telefon: 0256202798, e-mail: gradinita53timisoara@yahoo.com

Prof.Török Edit Director:


Prof.Căprariu Adriana
PARTENERI

Grădinița cu Program Prelungit Nr.53 , Școala Gimnazială “Vincențiu Babeș” Nr.21


Structură Grădinița cu Program Prelungit Nr.16 Timișoara
Timișoara Nr.înreg.........................................................
Nr.înreg..................................................... Director,
Director, Prof.Măran Daniela
Prof.Căprariu Adriana

I. INFORMAȚII GENERALE
 Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit Nr.53 Timișoara
 Adresa: Strada Pestalozzi Nr.4
 Număr de telefon: 0256202798
 Site: http://www.gradinita-53.ro/
 Adresă poștală electronică: gradinita53timisoara@yahoo.com
 Director: Prof.Căprariu Adriana
 Coordonatorul proiectului educațional:Prof.Török Edit
 Titlul proiectului:”Un copil,o carte”
 Domeniul:Domeniul Limbă și Comunicare,Domeniul Om și Societate,Domeniul Estetic
și Creativ
Ministerul Educaţiei Naţionale

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

Strada:Pestalozzi ,Nr.4,cod poștal :300115

Timișoara,Timiș,România

Telefon: 0256202798, e-mail: gradinita53timisoara@yahoo.com

 Perioada: Anul școlar2018-2019


 Locul desfășurării:Grădinița cu Program Prelungit Nr.53 Timișoara structură Grădinița
cu Program Prelungit Nr.16 Timișoara și școala parteneră
 Tipul proiectului: Local
 Bugetul estimativ al proiectului: echipamente și rechizite din donarea grupelor,donații și
sponsorizări.
II. INFORMAȚII DESPRE PROIECT
1. ARGUMENTUL
“Un copil,o carte” este un proiect educațional local în parteneriat realizat din dorința de a
colabora,coopera și de a face schimb de experiență.Parteneriatul are la bază dragostea și
atașamentul față de copii,dorința de a face activități deosebite în colaborare.
Este cunoscut faptul că preșcolarii aflați în ultimul an de grădiniță au o spaimă și o reținere
față de ideea că în curând vor trece într-o altă etapă a vieții lor-aceea de a fi școlar.
Pentru a obișnui copiii cu ideea de școală și de a dezvolta relații constructive,să trăiască
stări afective-pozitive împreună cu colegii (săi de grupă dar și de școală),să-și exteriorizeze
și să-și împărtășească preocupările și interesul pentru anumite subiecte ,ne-am propus
încheierea unui parteneriat între unitățile de învățământ ,respectiv grupele mari din cadrul
Grădiniței cu PP Nr. 53 și Grădiniței cu PP Nr.16 și clasa a IV a B din cadrul Școlii
Gimnaziale Nr.21 “Vincențiu Babeș”.
Prin întâlnirile și acțiunile comune,copiii vor experimenta noi valențe ale
prieteniei,înțelegând și adoptând norme de conviețuire socială dezirabilă și adaptându-și
comportamentul propriu la cerințele grupului cu care vin în contact.Totodată preșcolarii vor
deduce singuri că școala este un loc în care nu trebuie să vină cu emoții sau frică,ci e unul
atractiv și plăcut.
Ministerul Educaţiei Naţionale

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

Strada:Pestalozzi ,Nr.4,cod poștal :300115

Timișoara,Timiș,România

Telefon: 0256202798, e-mail: gradinita53timisoara@yahoo.com

Proiectul “Un copil,o carte” promovează cooperarea între cadrele didactice ,preșcolari și
școlari și unitățile de învățământ implicate,fiind convinse de necesitatea și utilitatea lui.

2. ANALIZA SWOT:
PUNCTE TARI:
 Încurajarea schimbului de experință între școli și grădinițe
 Stimularea interesului copiilor pentru carte și lectură
 Conștientizarea de către copii a ideilor privind importanța păstrării cărților în bună stare și
a lecturii
 Cultivarea respectului pentru cărți
 Dezvoltarea capacității copiilor de a putea reda liber conținutul unei cărți
 Dezvoltarea imaginației,creativității și formarede abilități verbale.
 Sporirea încrederii familiei în grădiniță și școală
 Sporirea încrederii copiilor cu privire la activitățile desfășurate
 Cadre didactice mai bine pregătite profesional ,cu deschidere spre nou,dezvoltă abilități
de interelaționare pozitivă prin comunicare ,lucru în echipă.
PUNCTE SLABE:
 Posibil ca unii parteneri să se manifeste în mod nedorit,nerespectând termenele
 Neimplicarea în aceeași măsură a tuturor cadrelor didactice în desfășurarea activităților
OPORTUNITĂȚI :
 Existența unor parteneriate și proiecte desfășurate anterior
 Dorința preșcolarilor de a se implica înactivități extracurriculare
 Dorința cadrelor didactice pentru schimburi de experiență
 Creșterea prestigiului grădiniței.
Ministerul Educaţiei Naţionale

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

Strada:Pestalozzi ,Nr.4,cod poștal :300115

Timișoara,Timiș,România

Telefon: 0256202798, e-mail: gradinita53timisoara@yahoo.com

AMENINȚĂRI:
 Neatingerea obiectivelor propuse.

3. SCOPUL PROIECTULUI:
 Definirea rolului cărţii în procesul de învăţământ modern direcţionat spre folosirea
sistemelor alternative de educaţie, de genul software educaţional;
 Dezvoltarea interesului pentru lectură, a respectului pentru carte şi pentru autorul acesteia;
 Înţelegerea importanţei lecturii, a influenţelor axiologice pe care aceasta le poate avea
asupra dezvoltării personalităţii copiilor;
 Dezvoltarea creativităţii.

4. OBIECTIVELE PROIECTULUI:
Privind preşcolarii şi şcolarii mici:
 apropierea copiilor de activitatea cu cartea ;
 formarea unei atitudini de grijă, respect şi consideraţie faţă de carte şi autorul acesteia;
 trezirea interesului pentru lectură ;
 îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de exprimare;
 formarea deprinderii de a gândi şi de a se exprima, realizând conexiuni interdisciplinare ;
 lărgirea orizontului imaginativ ;
 diseminarea exemplelor de bună-practică privind rolul cărţii în procesul instructiv-
educativ;
 dezvoltarea parteneriatelor interşcolare şi interinstituţionale;

Privind cadrele didactice:


Ministerul Educaţiei Naţionale

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

Strada:Pestalozzi ,Nr.4,cod poștal :300115

Timișoara,Timiș,România

Telefon: 0256202798, e-mail: gradinita53timisoara@yahoo.com

 familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a interesului pentru lectură la


vârstele mici;
 abilitarea cadrului didactic cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să
motiveze
 copilul în procesul de apropiere faţă de carte şi cuvântul scris;
 educarea unei atitudini pozitive de abordare a metodei proiectelor ca metodă de lucru
folosită în sprijinul atingerii obiectivelor programului.

Privind părinţii:
 conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi educaţia propriilor copii;
 creşterea implicării părinţilor în activitatea grădiniţei/şcolii şi în crearea unui mediu cald
şi sigur pentru preşcolar/şcolar.
Copiii vor fi capabili:
 să audieze diferite lecturi/cărţi adecvate vârstei;
 să observe asemănările şi deosebirile dintre textul scris, dramatizare şi ecranizarea
acestuia;
 să manifeste interes pentru lectură;
 să-şi exprime gândurile şi sentimentele în texte – proză/versuri, folosind o exprimare
nuanţată;
 să coopereze în diferite situaţii de comunicare;
 să manifeste interes faţă de personalităţi din lumea literaturii şi artei;
 să participe la realizarea unei cărţi.

5. CADRE DIDACTICE IMPLICATE: 14


Ministerul Educaţiei Naţionale

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

Strada:Pestalozzi ,Nr.4,cod poștal :300115

Timișoara,Timiș,România

Telefon: 0256202798, e-mail: gradinita53timisoara@yahoo.com

Grădinița Cu Program Prelungit Nr.53 Timișoara, Structură Grădinița Cu Program


Prelungit Nr.16 Timișoara
Prof.Căprariu Adriana
Prof.Maria Ana Pașan
Prof.Ionașcu Izabela
Prof.Angyal Georgeta
Prof.Handră Cristina
Prof. Amza Ana-Maria
Prof.Nona Sanya Ermina
Prof.Ciuciu Adina
Prof.Marițescu Alina
Prof.Török Edit
Prof.Dorca Loredana
Prof.Șimonea Cristina

Școala Gimnazială “Vicențiu Babeș” Nr.21 Timișoara


Prof. Măran Daniela
Prof.Opre Daniela

6. NUMĂR COPII IMPLICAȚI:


108 Preșcolari
27 Școlari
Ministerul Educaţiei Naţionale

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

Strada:Pestalozzi ,Nr.4,cod poștal :300115

Timișoara,Timiș,România

Telefon: 0256202798, e-mail: gradinita53timisoara@yahoo.com

7. GRUPUL ȚINTĂ:
 Preșcolarii grupelor mari
 Școlarii clasei a IV a B

8. BENEFICIARI DIRECȚI : Preșcolarii ,elevii clasei a IV a B,cadrele didactice


9. BENEFICIARI INDIRECȚI:Părinții copiilor,comunitatea

10. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR PROPUSE:

Nr.
Crt. Data Tema activităţii Participanţi Descrierea Responsabili
activității
1 27 “Cărți mari pentru Preşcolari - confecţionarea unei Cadrele
Noiembrie copiii mici”. Părinți cărţi; didactice
2018 Lansarea proiectului - desenăm, colorăm, implicate în
educațional local lipim, scriem proiect
-activitate preșcolari
2 14 ,,În Aşteptarea lui Moş Preşcolari - realizarea unor Cadrele
Decembri Crăciun" Şcolari felicitări dedicate didactice
e sărbătorilor de implicate în
2018 Crăciun proiect
Părinți
Ministerul Educaţiei Naţionale

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

Strada:Pestalozzi ,Nr.4,cod poștal :300115

Timișoara,Timiș,România

Telefon: 0256202798, e-mail: gradinita53timisoara@yahoo.com

3 5 Martie “Din inimă pentru Preşcolari - lucrări practice Cadrele


2019 mama” Şcolari dedicate zilei de 8 didactice
Părinţi Martie implicate in
proiect
Părinţi
4 18 Aprilie ,, În aşteptarea Preşcolari - activitate practică: Cadrele
2019 iepuraşului”. Şcolari decupare, didactice
ansamblare, lipire, implicate în
îndoire; proiect
5 24 Mai ,,Fiecare carte își Preşcolari -realizarea unor Cadrele
2019 găsește perechea ” Şcolari schimburi de cărți didactice
între preșcolari și implicate în
școlari proiect
11. UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTENERE:
Grădinița cu Program Prelungit Nr.53 structură Grădinița cu Program Prelungit Nr.16 Timișoara
Școala Gimnazială Nr.21 “Vicențiu Babeș” Timișoara

12. MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A PROIECTULUI:

A. MONITORIZARE:
 Supravegherea activității preșcolarilor în timpul derulării proiectului
 Discuții cu cadrele didactice și părinții
 Fotografii din timpul activităților realizate
 Consemnări în jurnalul grupei
Ministerul Educaţiei Naţionale

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

Strada:Pestalozzi ,Nr.4,cod poștal :300115

Timișoara,Timiș,România

Telefon: 0256202798, e-mail: gradinita53timisoara@yahoo.com

B. EVALUARE:
 Organizarea unor expoziții cu lucrările realizate de către preșcolari și școlari
 Realizarea unei prezentări power-point a rezultatelor proiectului educațional

C. ASIGURAREA CONTINUITĂȚII PROIECTULUI:


 Există posibilitatea de dezvoltare și continuare a proiectului în viitorii ani școlari în
funcție de rezultatele obținute.

D. ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE ,MEDIATIZARE ȘI DISEMINARE


 Crearea unei baze de informare pentru cadrele didactice
 Promovarea pe site-ul grădiniței
 Prezentarea etapelor şi a rezultatelor proiectului ;
 Prezentarea proiectului în cadrul comisiei metodice, sesiunilor de comunicări ştiinţifice;

IMPACTUL PROIECTULUI :
 Comunitatea şi familia vor fi stimulate în a se implica efectiv în activităţile desfăşurate în
cadrul grădiniţei ;
 Participanţii la proiect vor descoperi ce înseamnă lucrul cu cartea, plăcerea lecturii,
importanţa textului scris în dezvoltarea intelectuală, toleranţa, bucuria de a dărui, munca în
echipă.
 Participarea la activitățile din cadrul proiectului va ȋncuraja schimbul de idei şi de
experiență ȋntre instituțiile partenere, precum şi la legarea de prietenii ȋntre copii.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:
Ministerul Educaţiei Naţionale

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

Strada:Pestalozzi ,Nr.4,cod poștal :300115

Timișoara,Timiș,România

Telefon: 0256202798, e-mail: gradinita53timisoara@yahoo.com

 Dialogul permanent care se naşte în acţiunile educative propuse, între cadrele didactice,
preşcolari/şcolari şi membri ai comunităţii locale este un act de cunoaştere şi căutare de
soluţii la problemele ridicate. Pentru a realiza acest dialog toţi cei implicaţi în acest proiect
vom coopera în permanenţă.
 Prin modul cum organizăm şi desfăşurăm întreaga paletă de activităţi, vom reuşi să
dezvăluim copiilor frumuseţea lumii mirifice adunată între coperţile unei cărţi, o lume
fantastică şi importanţa mesajului transmis cu ajutorul lor, a operelor literare destinate
copilăriei;
 Vom realiza pe deplin obiectivele propuse folosind mijloacele educative şi de învăţare
moderne, care să fie acceptate de către copii;
 Lăsând loc spontaneităţii şi actului liber, valorificând fiecare moment, suntem convinşi că
prin derularea acestui proiect vom facilita în mod evident condiţiile de adaptare şi integrare a
învăţământului preuniversitar la noile cerinţe impuse de noul curriculum, la realitatea
contemporană;
 Proiectul este viabil şi vrem să fie încă un pas făcut în sensul desfăşurării şi altor activităţi
comune, împărtăşind astfel fiecare din experienţa sa, învăţând unii de la alţii.

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.53 Școala Gimnazială Nr. 21


Timișoara “Vicenţiu Babeş” Timișoara,
Nr . înregistrare........... din............ Nr.înregistrare..............din.............

ACORD DE COLABORARE
Ministerul Educaţiei Naţionale

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

Strada:Pestalozzi ,Nr.4,cod poștal :300115

Timișoara,Timiș,România

Telefon: 0256202798, e-mail: gradinita53timisoara@yahoo.com

Art.1 Părţile
 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 53,str.Pestalozzi nr.4, Structură Grădinița cu
Program Prelungit nr.16 Timișoara,str.Abrud,nr.19,judetul Timiș reprezentată de
prof.Căprariu Adriana în calitate de director ,
Și
 Şcoala Gimnazială Nr. 21 “Vicenţiu Babeş” Timişoara,str. Simion Bărnuţiu, nr.
9,reprezentată prin director prof. Măran Daniela, au convenit următoarele:
Art.2 Obiectul
Obiectul acestui parteneriat este de a desfăşura activități comune în cadrul proiectului
educaţional „ Un copil, o carte”. Proiectul educaţional urmăreşte organizarea de acţiuni comune
în vederea stabilirii de relaţii sincere între copiii preșcolari, şcolari și comunitatea locală.
Art.3 Roluri şi responsabilităţi în activitatea de parteneriat:
3.1 .Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos- care este documentul
principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:

Unitatea de învăţământ Roluri şi responsabilităţi în proiect


Grădiniţa P.P. Nr 53 structură Grădinița P.P - sprijinirea partenerului în desfăşurarea
Nr.16 Timişoara activităţilor comune cu preşcolarii;
- asigurarea materialelor necesare
desfăşurării activităţilor în cadrul
parteneriatului;
- implicare şi sprijin în colaborări,
Şcoala Gimnazială Nr.21 „Vicențiu Babeș” -participarea împreună cu solicitantul la realizarea
Ministerul Educaţiei Naţionale

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

Strada:Pestalozzi ,Nr.4,cod poștal :300115

Timișoara,Timiș,România

Telefon: 0256202798, e-mail: gradinita53timisoara@yahoo.com

Timișoara activitătilor propuse


-implicare şi sprijin în colaborări.
3.2. Co-finanţarea operaţiunilor
Solicitantul dar și partenerul vor asigura contribuţia proprie la acest proiect în activităţile
desfăşurate
Art.4. Durata acordului
Durata acordului este de un an şcolar , începând cu data semnării celui de al doilea partener şi
până în 16 iunie 2017, cu posibilitatea de prelungire până la 2 ani.
Art.5. Drepturile şi obligaţiile partenerului
5.1 Solicitantul va consulta partenerul pentru activitatea intreprinsă.
5.2 Propunerile pentru modificări importante ale parteneriatului, trebuie să fie efectuate cu
acordul ambilor parteneri.
Art.6. Dispozitii finale
6.1 Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate
părţile.
6.2 Prezentul acord s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte implicată în
proiect.

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr 53 , Școala Gimnazială


Timișoara Nr.21 “Vicenţiu Babeş” Timișoara
Director Căprariu Adriana Director Măran Daniela

ANEXA 1

Calendarul Activităților în care se vor face deplasări


Ministerul Educaţiei Naţionale

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

Strada:Pestalozzi ,Nr.4,cod poștal :300115

Timișoara,Timiș,România

Telefon: 0256202798, e-mail: gradinita53timisoara@yahoo.com

Nr.crt Data/Ziua/Ora Activitatea Locul de Participanți


desfășurare
Preșcolarii grupelor mari
1. 14.12.2018 “În așteptarea lui Moș Crăciun” Grădinița cu PP din cadrul grădiniței
Vineri -realizarea unor felicitări dedicate nr.16 Timișoara Școlarii din clasa a IV a
Ora 11-12 sărbătorilor de Crăciun B de la Școala
Gimnazială “Vicențiu
Babeș” Timișoara
Școlarii din clasa a IV a
2. 18.04.2019 “În așteptarea iepurașului” Școala B de la Școala
Joi -activitate practică pe tematica Gimnazială Gimnazială “Vicențiu
Ora 11-12 Sfintelor Paști “Vicențiu Babeș“ Babeș” Timișoara
Timișoara Preșcolarii grupelor mari
din cadrul grădiniței