Sunteți pe pagina 1din 26

Cap.

I Particularitatile sectorului agricol

I. 1. Aspecte generale ale sectorului agricol

Ca ramură economică, agricultura se deosebeşte fundamental de celelate ramuri ale


economiei, nu numai prin rolul, funcţiile şi structura ei, cât şi prin anumite particularităţi
specifice care le vom enumera în ordinea importanţei pe care o prezintă.
O primă particularitate a agriculturii este aceea că reprezintă ramura în care energia
cinetică a soarelui este transformată în energie potenţială, în procesul de fotosinteză realizat
de către plante, sub forma materiei organice, materie care devine singura accesebilă
organismului uman.
O a doua particularitate a agriculturii este faptul că foloseşte pământul (stratul de la
suprafaţa solului), ca principal mijloc de producţie, care alături de mărimea suprafeţei
agricole dar şi de caracteristicile agropedologice ale solului, influenţează în mod direct
structura, cantitatea, calitatea şi eficienţa economică a producţiei agricole vegetale.
Din aceste două prime particularităţi esenţiale ale sectorului agricol decurg şi alte
particularităţi care imprimă la rândul lor caracterul specific la agriculturii, cum sunt:
- reproducţia economică se împleteşte intim cu reproducţia biologică, aceasta din
urmă fiind specifică fiecărei specii, soi, rase şi hibrizi derivaţi din acestea (obţinuţi în urma
ameliorării şi selecţiei genetice care prezintă însuşiri fiziologice îmbunătăţite faţă de
materialul genetic mamă şi tată din care provin).
- neconcordanţa dintre perioada sau timpul de producţie şi timpul de muncă,
particularitate a agriculturii determinată de prezenţa organismelor vii care participă la
procesul de producţie.
- neconcordanţa dintre momentul şi durata de efectuare a cheltuielilor de
producţie şi momentul recuperării lor, particularitate a agriculturii determinată de perioada
de creştere şi dezvoltare a producţiei agricole.
- prezenţa organismelor vii atât ca parte principală a producţiei agricole cât şi ca
mijloc de producţie principal şi participant la realizarea procesului de producţie agricolă,
particularitate a agriculturii determinată de faptul că o parte din produsul finit (seminţe de
plante, animale de reproducţie), se folosesc pentru reluarea procesului de producţie în ciclul
următor, lucru care este în mod inevitabil şi imperativ.
- influenţa directă a factorilor naturali asupra nivelului cantitativ şi calitativ al
producţiei agricole, particularitate a agriculturii determinată de faptul că toţi factorii naturali
exercită în mod hotărâtor o influenţă asupra producţiei, astfel că dacă aceştia se încadrează în
limitele normale şi benefice ale parametrilor indicaţi de diferitele tehnologii de culturi
agricole, ei îsi pot aduce aporturi importante la sporurile de producţie (s-a constatat că dacă
toţi facorii naturali s-ar încadra în limitele optime creşterii şi dezvoltării speciilor de plante
cultivate, aceştia pot aduce un spor de producţie de cel puţin 200 % fată de produţia
medie/ha martor fără condiţiile optime climatice).

1
De asemeni apreciera modului în care este utilizat fondul funciar este foarte
important în agricultură, aceasta făcându-se pe baza mai multor criterii, fiecare dintre ele
influenţând într-o măsură mai mare sau mai mică modul de utilizare a pământului:
- structura socială a fondului funciar;
- structura pe categorii de folosinţă;
- structura culturilor pe terenul agricol arabil;
- nivelul amenajărilor tehnice şi structura acestora;
- gradul de fertilitate al solului;
- evaluarea economică a pământului.

I. 2. Aportul tuturor factorilor tehnico-productivi asupra producţiei


agricole

Apreciind ca pozitivă dezvoltarea mijloacelor mecanizate din agricultura


României, se impune astfel menţiunea că nivelul de dotare al agriculturii este încă foarte
redus.
Gradul de dotare al agriculturii cu tractoare şi maşini agricole necesare executării
lucrărilor în perioadele optime înregistrează următoarele valori:
- pentru tractoare 48 % din necesarul optim, pentru combine de recoltat cereale şi
plante tehnice 72 %, pentru pluguri 52 %, pentru semănători de cereale păioase şi plante
tehnice şi prăşitoare 75 %, alte utilaje agricole necesare bunei desfăşurări a lucrărilor
agrotehnice 50 %.
Un alt aspect important de evidenţiat al reuşitei în aproape orice tehnologie de
cultură a cerealelor, plantelor tehnice şi alte tipuri de culturi, este cel al asigurării cu
nivelul optim de apă pentru buna desfăşurare a proceselor de creştere şi dezvoltare al
plantelor în timpul perioadei de vegetaţie. Se poate spune că pe terenurile arabile agricole
irigate se realizează aproape 50 % din producţia mondială agricolă, ştiindu-se că aceste
producţii pe terenurile arabile agricole irigate sunt constante pe perioade îndelungate în
timp şi reprezentâd în acelaşi timp aproximativ 16 % din terenul cultivat efectiv.
De asemeni nu trebuie uitate şi aprovizionarea cu mijloace chimice pentru
fertilizarea solului. Din acestea cele mai importante sunt îngrăşămintele minerale
chimice, întrucât acestea reprezintă şi ponderea cea mai mare din totalul mijloacelor
chimice utilizate în agricultură. Folosirea îngrăşămintelor minerale chimice reprezintă
caracteristica principală a dezvoltării plantelor în timpul perioadei de vegetaţie şi anume
în ceea ce priveşte dinamismul şi modificarea raportului între diferitele macroelemente şi
microelemente componente dar şi forma sub care se produc şi se administrează conţinutul

2
lor în substanţa activă de bază. Alt aspect important al aprovizionării cu mijloace chimice
pentru fertilizarea solului, îl reprezintă gradul de fertilitate al solului (nivelul de
aprovizionare cu elemente nutritive), cartarea agrochimică (studierea, identificarea şi
delimitarea pe hărţi a suprafeţelor ocupate de diferitele soluri caracterizate la rândul lor
prin diferite însuşiri agropedologice şi agrochimice), structura culturilor (ponderea
diferitelor specii de plante cultivate în totalul suprafeţei de teren arabil agricol), zonarea
geografică a soiurilor şi hibrizilor cultivaţi care întrunesc condiţiile climatice zonale cele
mai favorabile creşterii şi dezvoltării lor, sistemul de agricultură practicat privit din toate
aspectele tehnologice specifice diferitelor culturi agricole şi nu în ultimul rând pentru
sporul de producţie agricolă vegetală (20-50 % faţă de producţia martor la care nu s-a
aplicat factorul în cauză), şi pe care se doreşte a se obţine.
Un alt factor important în realizarea unor tehnologii performante în agricultură îl
reprezintă aprovizionarea cu substanţe chimice necesare atât tratamentelor fito-sanitare
(combaterea bolilor şi dăunătorilor), cât şi pentru erbicidare (combaterea buruienilor).
Un aspect foarte important al reuşitei în obţinerea unor producţii agricole vegetale
performante atât din punct de vedere cantitativ cât şi din punct de vedre calitativ este
acela al asigurării cu sămânţă certificată de bună calitate, aceasta aducând un aport la
sporul de producţie de 20 - 30 %.
Ca o concluzie finală asupra aportului tuturor factorilor tehnico-productivi asupra
producţiei agricole vegetale, se poate spune că folosirea tuturor mijloacelor menţionate
anterior în diferite moduri şi ţinând cont de particularităţile tehnologice ale tuturor
tehnolgiilor de cultură ale diferitelor specii cultivate, au ca scop final obţinerea unor
rezultate maxime posibile prin sporurile de producţie pe care aceste mijloace îl aduc la
realizarea producţiei agricole vegetale finale, transformată apoi de fiecare unitate de
exploataţie agricolă în producţie marfă agricolă prin intermediul căruia îşi poate asigura
veniturile şi în final sursele de finanţare pentru reluarea ciclului de producţie următor.
Cap. II Descrierea activitatii curente a SC SPICOZA SRL

II. 1 Scurt istoric

SC SPICOZA SRL a fost înfiinţată în baza sentinţei Nr.99C/15.03.1993 pronunţată


de judecătorul delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului Tulcea. Societatea are
sediul în comuna Carcaliu, judetul Tulcea, şi are deschis punct de lucru în orasul Macin,
judeţul Tulcea.
Membrul fondator al societăţii comerciale a fost: Cozma Serghei domiciliat în
comuna Carcaliu, judeţul Tulcea.
Capitalul social al societăţii subscris la data constituirii a fost de 500.000 lei.
Ulterior el a fost majorat în conformitate cu prevederile legale, în momentul de faţă fiind
de 435.000.000 lei. Capitalul social este divizat în 1000 de părţi sociale a câte 435.000 lei
fiecare, repartizate astfel:

3
 Cozma Serghei - 400 părţi sociale
 Lukomski Ihar - 200 părţi sociale
 Lukomski Siarhei - 400 parti sociale.

II. 2 Obiect de activitate

SC SPICOZA SRL are ca obiect principal de activitate cultivarea cerealelor,


porumbului şi a altor plante n.c.a. - cod CAEN 0111.

II. 3 Date de identificare

- denumire: SC SPICOZA SRL


- adresa: comuna Carcaliu, str. Centru, bl. 2, ap.1.
- cod unic de inregistrare: R 3721680
- cod CAEN: 0111 – cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante
- nr. cont bancar: RO91RNCB4620000000440001
- banca: BCR SUCURSALA MĂCIN
- plăţile prezentului contract se vor derula prin intremediul băncii BCR
SUCURSALA MĂCIN. Datele de identificare ale acestei bănci sunt prezentate în
cadrul primei părţi a cererii de finanţare.
II. 4 Structura capitalului social si evoluţia acestuia de la înfiinţare

Iniţial, conform statutului de înfiinţare a societăţii, SC SPICOZA SRL a avut un


capital social subscris în sumă de 500.000 lei împărţit în 100 părţi sociale indivizibile.
Fiecare parte socială avea valoarea de 5.000 lei.

Tabel 1
Structura acţionariat
STRUCTURA ACŢIONARIAT SC SPICOZA SRL
LA ÎNFIINŢARE
Valoare
Nr. de parţi nominala Participare
Nr. Valoare totala
Denumire acţionar sociale a parţii la capital
Crt. (lei)
deţinute sociale (%)
(lei)
1 COZMA SERGHEI 100 5.000 500.000 100
TOTAL 100 5.000 500.000 100

4
În prezent capitalul social este format din 1000 părţi sociale cu o valoare nominală
de 435.000 lei cu următoarea structură :

Tabel..2

Structura acţionariat
STRUCTURA ACŢIONARIAT SC SPICOZA SRL
ÎN PREZENT
Valoare
Nr. de parţi nominala Participare
Nr. Valoare totala
Denumire acţionar sociale a parţii la capital
Crt. (lei)
deţinute sociale (%)
(lei)
1 COZMA SERGHEI 400 435 000 174.000.000 40
2 LUKOMSKI IHAR 200 435 000 87.000.000 20
LUKOMSKI SIARHEI 400 435 000 174.000.000 40
TOTAL 1000 435 000 435.000.000 100

Tabel 3
Date de identificare ale acţionarilor

DATELE DE IDENTIFICARE ALE ACTIONARILOR – PERSOANE FIZICE


SI/SAU JURIDICE
Participare
Nr. BI/CI seria şi
Denumire acţionar CNP Adresa la capital
Crt. numărul
(%)
1 Com Carcaliu,
COZMA SERGHEI TC / 069977 1661019361931 40
jud Tulcea
2 3101257A026P
LUKOMSKI IHAR MP / 1431110 Minsk 20
B5
3 LUKOMSKI 3160660A020P
MP / 0356465 Minsk 40
SIARHEI B0
TOTAL 100
Administratorii societatii.
Tabel 4

5
Administratorii societatii
BI/CI /PP Locul
Serie/Nr. si
Nr Nume, Domicili
Locul si CNP data Funcţia
Crt prenume u
data naşte
emiterii rii
Com
TC Com
Carcal
COZMA 069977 Carcaliu, Adminis
1 1661019361931 iu,
SERGHEI 11.10.200 jud trator
19.10.
2 MĂCIN Tulcea
1966
MP
Minsk Belarus,
1431110
LUKOMS , Minsk str. Adminis
2 Minsk / 3101257A026PB5
KI IHAR 10.12. Kirova, bl trator
06.12.200
1957 4, ap. 20
2

II. 5 Resurse umane existente (categorii, calificare, numar)

Societatea comercială este condusă de doi administratori în persoana d-lor Cozma


Serghei şi Lukomski Ihar.
Capitalul şi munca sunt cele două mari resurse ale producţiei. În agricultură
capitalul este constituit în principal din pământ, mijloace financiare şi de producţia agricolă
marfă care urmează să fie valorificată. Munca este o componentă a efortului fizic şi a
inteligenţei umane, spre deosebire de celelalte ramuri economice. Agricultura este în mare
măsură dependentă şi de factorii naturali, dintre condiţiile climatice şi pământul sunt de
primă importanţă.
Toate aceste resurse sunt puse în acţiune prin intervenţia omului. De aceea se
consideră că munca omenească reprezintă factorul de producţie cel mai hotărâtor în toate
ramurile, doarece pune în acţiune toţi ceilalţi factori, mijloacele de producţie şi obiectele
muncii şi le combină de o aşa manieră încât să rezulte maximul de efect.
Forţa de muncă are o dublă semnificaţie, ea reprezintă în acelaşi timp o categorie
socială dar şi o categorie economică. Sub aspect social, ea reprezintă o categorie a
populaţiei iar sub aspect economic un factor de producţie.
În ceea ce priveşte personalul angajat permanent al S.C. SPICOZA S.R.L., el este
reprezentat ca fiind constituit din:
- un inginer agronom;
- un contabil;

6
- patru tehnicieni specializaţi în toate domeniile de deservire a
procesului de producţie agricolă vegetală;
- şase şoferi;
- doi paznici.
Personalul angajat sezonier care reprezintă surplusul de forţă de muncă angajat
sezonier, reprezintă asigurarea optimului de forţă de muncă în timpul perioadelor de vârf
(aglomerare) a lucrărilor agricole, şi este reprezentat de un nr. de 25 muncitori angajaţi
sezonier.
Necesarul de personal pentru asigurarea optimului de resurse umane şi pentru buna
desfăşurare a procesului de producţie agricolă vegetală într-un an, în cadrul S.C.
SPICOZA SRL.

Tabel nr.5
Anul Specificare Studii Studii Studii Fără Tot
superioare medii elementare studii al
TESA 3 - - - 3
2004 Muncitori angajaţi 4 8 2 - 14
permanenţi
Muncitori angajaţi sezonieri - - 25 - 25
Total - 7 8 27 - 42

Folosirea forţei de muncă în agricultură prezintă unele particularităţi determinate


de însăşi particularităţile agriculturii ca ramură de producţie:
- caracterul sezonier, specializarea largă, policalificarea, desfăşurarea activităţii pe
un spaţiu foarte mare, întreruperea muncii datorită unor manifestări nefavorabile ale
factorilor naturali (ploi, vânturi), dificultăţi în organizarea muncii în timpul nopţii.
Fără a minimaliza influenţa acestor particularităţi, este de ştiut că există suficiente
căi de utilizare raţională a forţei de muncă din această ramură. Totuşi lipsa de energie şi
combustibili din etapa actuală determină chiar un deficit relativ de forţă de muncă în
agricultură, şi deci o folosire mai eficientă a acesteia.
O primă cale, cu caracter general este reprezentată de reducerea în continuare a
forţei de muncă din agricultură, măsură care va permite folosirea mai completă a
potenţialului de muncă şi asigurarea stabilităţii la locul de muncă.

Cheltuieli cu forţa de muncă pe unitatea de suprafaţă şi pe total cultură în anul


2004, pentru culturile de grâu, porumb-boabe si floarea-soarelui, în cadrul S.C.
SPICOZA S.R.L.

7
Tabel nr. 6

Specificare Suprafaţa Cheltuieli cu forţa de Cheltuieli cu forţa de muncă pe


ha muncă pe unitatea de total cultură
suprafaţă Mii lei
Mii lei/ha
Grâu 100 658.* 65.800.
Irigat
Porumb- 100 3.200.* 320.000.
boabe
Irigat
Cultura Floarea- 100 830.* 83.000.
soarelui
Irigat

Total - 300 - 468.800

- cuprind cheltuielile cu forţa de muncă permanentă, zilieră şi obligaţiile


faţă de stat.

O altă cale care vizează folosirea raţională a forţei de muncă din agricultură o
reprezintă înzestrarea ei cu un volum tot mai mare de mijloace de producţie perfecţionate,
asigrând astfel creşterea productivităţii muncii. În strânsă legătură cu aceasta se impune şi
creşterea calificării întregului personal muncitor, specializarea acestuia. Tot o măsură
generală, care să asigure folosirea raţională a forţei de muncă este dezvoltarea
multilaterală a producţiei agricole vegetale, iar îmbinarea ramurilor să se facă în aşa fel
încât ca perioadele de lucru să nu se suprapună calendaristic, lucru care în mod cert va
asigura folosirea mai uniformă a forţei de muncă în timpul anului.

II. 6 Resurse funciare

În prezent societatea lucrează o suprafaţă de 604 ha teren arabil deţinut sub formă
de concesiune pe o perioadă de 49 de ani. Acest teren este pe teritoriul administrativ al
comunei Carcaliu, judeţul Tulcea.
Societatea deţine mijloace de mecanizare achiziţionate de-a lungul perioadei sale
de funcţionare, conform tabelului de mai jos.

8
Nr. Data dării Valoarea rămasă la
Crt Denumirea mijlocului fix în data ultimului bilanţ Buc.
. exploatare contabil
1 Combina Laverda 08.1998 219.879.420 1
2 Prese balotat rotund 11.2000 124.273.344 2
3 Tractor T- 150k 12.2001 45.442.000 2
4 Semanatoare SPC-8 03.2001 27.505.000 1
5 Semanatoare SUP-29 11.2001 46.000.000 1
6 Semanatoare Lemken 09.2002 111.457.000 1
7 Masina erbicidat P512 03.2001 19.327.000 1
8 Cultivator CPU-8 06.2001 21.578.000 1
9 Masina de irigat 2700 L 04.2002 232.597.000 1
10 Masina de irigat 330L 04.2002 299.054.000 1
11 Masina de irigat 144 04.2002 199.368.000 1
12 Masina de irigat 09.2002 173.880.000 1
13 Plug Lemken 12.2002 107.410.000 1
14 Tractor MTZ -82,1 04.2003 669.333.000 3
Sistem irigatii MIR
15 11.2003 241.605.000 3
100/6/17
16 Tractor U650 04.2000 11.642.000 1
17 Tractor U650 08.2001 28.500.000 1
18 Tractor UZTU 12.2001 85.034.000 1
19 TOTAL 2.663.884.764 24

Din tabelul de mai sus reiese că societatea deţine utilaje agricole


achiziţionate în ultimii sapte ani, dar cu toate acestea parcul tehnic trebuie îmbunătăţit
deoarece productivitatea utilajelor existente este foarte redusă, lucrările agricole nu pot fi
executate la timp, iar suprafaţa agricolă pe care societatea o lucrează este mare şi nu
poate fi lucrată în perioada optimă cu utilajele existente. Majoritatea utilajelor agricole pe
care societatea le are în dotare sunt uzate din punct de vedere fizic, dar mai ales din punct
de vedere moral.
Societatea comercială SC SPICOZA SRL deţine două cladiri pentru ferma,
construite in anul 1980 avand o valoare reziduala de 71.000.000 lei.
În prezent societatea deţine şi 300 capete bovine.

9
Prin proiect se urmăreşte achiziţionarea următoarelor utilaje agricole: tractor Fendt
Favorit 924 Vario TMS, combinator tractat Knoche Terra, Scarificator Knoche Bison BS
8, semanatoare de prasitoare Gaspardo MT, tocatoare de resturi vegetale Maschio
Leopard 320, a căror parametri tehnici dau premizele realizării activităţilor agricole la
timp şi în bune condiţii.
II. 7 Situatia financiara si fiscala (datorii fiscale si/sau imprumuturi bancare
in derulare- situatia privind respectarea graficului de rambursare, la termen
si/sau reesalonate etc)

În perezent SC SPICOZA SRL nu are datorii fiscale, dovadă fiind certificatele


fiscale eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Primăria comunei Carcaliu,
dar nici datorii financiare (împrumuturi bancare în derulare).

II. 8 Regim juridic (baza legala) de functionare si organizare

Societatea comercială SC SPICOZA SRL este persoană juridică din ziua


înmatriculării în Registrul Comerţului (numărul de ordine din cadrul registrului
comerţului este: J36/242/ 22.03.1993, conform Certificat de Înregistrare emis în data de
11.04.2005), fiind înfiinţată în baza Legii 31/1991 privind societăţile comerciale. Aşa
cum reiese şi din denumire, forma societăţii este: societate cu răspundere limitată (SRL).

SC SPICOZA SRL are în proprietate terenuri conform tabelului de mai jos:


Tabel 7

Terenuri
SUPRAFAŢA
TOTALA/ INDIVIZA/
LOCALIT VALOAREA SERIE NR DATA
CATEGORIA EXCLUSIV
NrCrt ATE/ CONTABIL CERTIFI CERTIFICA EMITERI
DE A
JUDET A (LEI) CAT T I
FOLOSINTA (MP)
(MP)
Măcin, 30 000 /
Exclusiv 105.290.5 20.03.2
1 judeţul curţi – -------- 281
ă 00 002
Tulcea construcţii
105.290.5 20.03.2
281
00 002
TOTAL 30 000 exclusivă -------

II. 9 Descrierea activitatilor curente (agricole si neagricole) si a


tehnologiilor aplicate.

10
SC SPICOZA SRL deţine în oraşul Măcin, judeţul Tulcea o benzinărie prin
intermediul căreia se efectuează comerţ cu produse petroliere.
Pe teritoriul administrativ al comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, societatea lucrează
în baza contractului de concesiune o suprafaţă de 604 ha teren arabil. În prezent
societatea nu aplică în totalitate tehnologiile de cultură cu toate că în ultimii 5 ani au fost
achiziţionate utilaje agricole noi. Pentru respectarea tehnologiilor de cultură SC
SPICOZA SRL apelează deseori şi la utilaje închiriate de la terţi, fapt care are influenţă
randamentul economic al activităţii agricole, sporind în acest fel cheltuielile pentru
obţinerea producţiei.
Prin prezentul proiect se propune considerarea celor 604 ha de teren arabil cultivat
astfel: cu grâu, floare-soarelui şi porumb în situaţia diversificării producţiei şi efectuarea
calculelor economice pentru această suprafaţă.
Trebuie menţionat şi faptul că în punctul de lucru Măcin societatea are şi un sector
zootehnic destul de bine dezvoltat, format din 300 capete bovine.

II. 10 Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime.

Pentru activitatea agricolă principalii furnizori de materii prime sunt:


Tabel 8

PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII PRIME


%
Cantitate Valoare aprox.
Extern din
FURNIZOR Adresa aprox. aprox.
/Intern total
(kg) (LEI)
achiziti
i
Produs 1Sămânţă de grâu

Oraşul Măcin ,
1 SC ACVILA SRL I 48.600 349.920.000 43,25
judeţul Tulcea

Produs 2 Sămânţă floarea – soarelui


Brăila, B-dul
SC CHIMAGRI
1 I Independenţei, nr. 1.000 150.000.000 18,54
SRL
59, Bl. Turn, Ap.
Produs 3 – Sămânţă porumb

11
Brăila, B-dul
SC CHIMAGRI
1 I Independenţei, nr. 5.152 309.120.000 38,20
SRL
59, Bl. Turn, Ap.
TOTAL 809.040.000 100

Tabel 9
PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII AUXILIARE
FURNIZOR Exter Adresa Cantitate Valoare %
n aprox. aprox. aprox
Produs1 : Primstar Super WG8
SC CHIMAGRI Brăila, B-dul
1 I Independenţei, nr. 59, 1,8 39 000 000 100
SRL
Bl. Turn, Ap. 23
TOTAL 1,8 39 000 000 100
Produs2: Artea
SC CHIMAGRI Brăila, B-dul 148.000.00
1 I Independenţei, nr. 59, 7,2 100
SRL 0
Bl. Turn, Ap. 23
TOTAL 7,2 148.000.00 100

Produs3: Karate Zeon 5CS


SC CHIMAGRI Brăila, B-dul
1 I Independenţei, nr. 59, 45 65.000.000 100
SRL
Bl. Turn, Ap. 23
TOTAL 45 65.000.000 100
Produs4: Cambio
SC CHIMAGRI Brăila, B-dul 166.000.00
1 I Independenţei, nr. 59, 560 100
SRL 0
Bl. Turn, Ap. 23
TOTAL 560 166.000.00 100
Produs5: Challenger

12
SC CHIMAGRI Brăila, B-dul 150.000.00
1 I Independenţei, nr. 59, 448 100
SRL 0
Bl. Turn, Ap. 23
TOTAL 448 150.000.00 100
Produs6: Fusilade forte
SC CHIMAGRI Brăila, B-dul 188.000.00
1 I Independenţei, nr. 59, 200 100
SRL 0
Bl. Turn, Ap. 23
TOTAL 200 188.000.00 100
TOTAL 756.000.00 100
0
Tabel 10

PRINCIPALELE MATERII PRIME

CANTITA VALOARE
SOCIETATE PRODUS %
TE(kg) (LEI)
SC ACVILA SRL 1 Sămânţă grâu 45.000 382.000.000 100
TOTAL 45.000 382.000.000 100
Sămânţă de 51,9
1 4.900 470.000.000
porumb 3
SC CHIMAGRI SRL
Sămânţă de 48,0
2 1.000 435.000.000
floarea – soarelui 6
TOTAL 5.900 905.000.000 100
1.287.000.0 100
TOTAL GENERAL 50.900
00

Principalele materii prime pe care SC SPICOZA SRL le achiziţionează de la


furnizori sunt sămânţa de grâu, sămânţa de porumb şi sămânţa de floarea-soarelui.
Deoarece SC ACVILA SRL şi SC CHIMAGRI SRL sunt singurii furnizori
de materii prime există riscul ca procesul de aprovizionare să întâmpine dificultăţi, însă
datorită bunelor relaţii contractuale, probabilitatea ca acest risc să se producă este foarte
redusă.

II. 11 Politica de desfacere. Canale de distribuţie

13
Producţia de grâu şi porumb va fi în totalitate achiziţionată de SC ALCOVIN SRL cu
sediul în Măcin, judeţul Tulcea – societate care are ca principal obiect de activitate
producţia de băuturi alcoolice în baza contractelor de vânzare –cumpărare încheiate între
cele două societăţi.
Pentru producţia de floarea – soarelui principalul client este societatea SC CHIMAGRI
SRL cu sediul în Brăila, societate cu care SC SPICOZA SRL a încheiat contractul de
vânzare – cumpărare nr. 113/24.03.2005. Aceste contracte de vânzare-cumpărare sunt
anexate la cererea de finanţare.
În baza acestor contracte întreaga producţie este valorificată, nefiind probleme cu
asigurarea pieţei de desfacere.

Tabel 11
Principalii clienţi ai societatii
Client
Nr
(Nume si adresa) % din
. Valoare
vanza
crt (lei)
ri
.
SC ALCOVIN SRL – Măcin,
1 str. Viticultori, nr. 2 7.632.000.000 71,78
SC CHIMAGRI SRL - Brăila,
B-dul Independenţei, nr. 59, Bl.
2 Turn, Ap. 23 3.000.000.000 28,22
TOTAL 10.632.000.00
0 100

Tabel 12
Datele de identificare ale principalilor clienţi
Nr.
Crt Societate Adresa
.
Măcin, str.
1 SC ALCOVIN SRL Viticultori, nr. 2
Brăila, Viziru III,
SC CHIMAGRI SRL Calea Călăraşilor, Bl
2 C1, Parter

14
Piaţa de desfacere pentru producţia de grâu, porumb şi floarea – soarelui este
asigurată în proporţie de sută la sută. Distribuţia produselor se va face direct, deci fără
intermediari.

II. 12 Evaluarea generală a S.C. SPICOZA S.R.L.: ,,puncte


slabe”, ,,puncte forte”.

Din analiza a activităţii S.C. SPICOZA S.R.L. şi din estimările făcute, rezultă
următoarele:

1. Puncte slabe:
- nu are încă bază tehnologică adusă la nivelul ultimelor tehnologii în
domeniu, adică la nivelul agriculturii din cadrul statelor Comunitare Europene (U.E.);
- nu desfăşoară încă acitivităţi de export, întrucât standardele de calitate a
produselor agricole comunitare sunt superioare celor româneşti;
- nu are încă un nivel optim al forţei de muncă angajată permanent care să
satisfacă toate cerinţele necesare asigurării tuturor lucrărilor fiind astfel unul din
obiectivele proiectului de investiţii, şi acela de creare a unor noi locuri de muncă;
- nu dispune în prezent de fonduri proprii capabile să permită relizarea
obiectivelor propuse în proiectul de investiţii propus către banca dumneavoastră.

2. Puncte forte:
- are o piaţă de desfacere foarte bună pentru toate tipurile produse agricole
(în afară de cereale) şi chiar putem spune că această piaţă este în formare şi dezvoltare
la niveluri din ce în ce mai ridicate datorită cererii crescânde a cerealelor atât pe piaţa
internă a României cât şi pe cea externă (spaţiul Comunitar European dar şi alte zone
economice – Asia, Orientul Mijlociu, Asia Centrală, America de Nord, America de Sud
şi nu în ultimul rând spaţiul fostelor state C.S.I.);
- concurenţa din zonă nu este ridicată la un nivel ridicat, toţi concurenţii
fiind încă în diferite stări de dezvoltare şi formare inferioare S.C. SPICOZA S.R.L.;
- este o societate privată, de dimensiuni medii, cu posibilităţi de dezvoltare
şi adaptare rapide la cerinţele pieţii;
- pe parcursul timpului de când societatea a luat fiinţă (din anul 1993), s-au
făcut importante investiţii din fonduri proprii în toate verigile tehnologice şi mai ales în
baza de mecanizare şi realizare a tuturor etapelor de tehnologie a înfiinţării a tuturor
tipurilor şi sistemelor de culturi, ducând astfel la adaptarea şi producerea oricărui tip de

15
produs agricol care ar avea prognozată o cerinţă mai mare atât pe piaţa internă cât şi
piaţa externă a produselor agricole, aflată şi ea la rândul în permanenţă schimbare şi
adaptare cu cerinţele altor tipuri de pieţe de care depinde în mod automat

(piaţa produselor alimentare, piaţa serviciilor şi prestării de servicii în agricultură


pentru alţi clienţi ai firmei noastre).
- rezultatele economice obţinute nu numai în ultimii trei ani prezentaţi ca
bază informaţională de date pentru proiectul nostru de investiţii, dar şi în ceilalţi ani de
activitate economică a societăţii ;
- este una dintre puţinile societăţi agricole din judeţul Tulcea care nu
prezintă datorii faţă de stat;
- partea de producţie este deservită de un sector de mecanizare dotat cu tot
setul complet de maşini şi utilaje necesar bunului mers al producţiei;
- modernizarea în continuare a bazei de susţinere tehnologică a producţiei,
de mărire a suprafeţei agricole a societăţii, crearea de noi locuri de muncă, toate acestea
fiind oportune şi necesare dezvoltării unei IMM, în cadrul ramurii economice - agricole,
fiind considerată ca o posibilă poartă de relansare a economiei româneşti şi de
contribuţie serioasă la creşterea PIB-ului, a ameliorării şi scăderii datoriei externe a
României.
- recunoaşterea pe plan local al seriozităţii firmei şi îndeplinirea cu succes şi
la termen a tuturor contractelor realizate cu toţi furnizorii de materii prime şi materiale
necesare desfăşurării normale a fluxului tehnologic din cadrul activitaţii de producţie a
societăţii precum şi cu clienţii cu care societatea noastră are contracte încheiate în
vederea desfacerii şi onorării obligaţiilor faţă de care aceasta s-a angajat a le finaliza.

Cap. III PREZENTAREA PROIECTULUI

III. 1 Descrierea investitiei

1. Denumirea investitiei: ACHIZIŢIE UTILAJE AGRICOLE – SC


SPICOZA SRL, COMUNA CARCALIU, JUDEŢUL TULCEA.
2. Amplasament investitie : SC SPICOZA SRL – comuna Carcaliu, judeţul
Tulcea.
3. Descrierea succinta a investitiei (cu precizarea dimensiunilor si a faptului
ca acestea se incadreaza in limitele precizate in Anexa 1/Anexa 2 din fisa tehnica a
masurii, a necesarului de investitii si solutiile tehnice impuse de autoritati pentru avizarea

16
investitiei conform cu standardele UE de mediu, sanitar-veterinare, fitosanitare, sanitare,
de bunastarea animalelor etc.)
Investiţia propusă prin prezentul proiect are ca principal scop achiziţionarea
următoarelor utilaje agricole: : tractor marca Fendt Favorit 924 Vario TMS, combinator
tractat Knoche Terra, Scarificator Knoche Bison BS 8, Semanatoare de prasitoare
Gaspardo MT, tocatoare de resturi vegetale Maschio Leopard 320.
Valoarea totală a proiectului este 200.768,25 EURO, din care valoare eligibilă
181.050 Euro.
Exploataţia agricolă a SC SPICOZA SRL este situată pe teritoriul administrativ al
comunei Carcaliu, judeţul Tulcea, în zonă de campie şi se întinde pe o suprafaţă de 604
ha teren arabil.
Prin adresa nr.3378/20.04.2005 emisă de către Agenţia de Protecţie a Mediului
Tulcea se precizează punctul de vedere favorabil în vederea achiziţionării de utilaje şi
maşini agricole prin programul SAPARD, în conformitate cu autorizaţia de mediu emisă
de A.P.M. Tulcea nr. 6908/15.04.2005.
4. Fundamentarea necesităţii si oportunităţii investiţiei propuse
Singura deficienţă în procesul tehnologic de culturi agricole pentru SC SPICOZA
SRL pentru suprafaţa de 604 ha o constituie lucrarile agricole care se efectuează cu
utilaje uzate fizic şi moral.

III. 2 Obiectivele proiectului

- Modernizarea tehnologiilor de cultură şi reducerea costurilor de producţie


Achiziţionarea utilajelor va determina îmbunătăţirea tehnologiei de cultură
în sensul că lucrările vor fi executate la parametri calitativi superiori şi în perioade
optime. Productivitatea utilajelor care vor fi achiziţionate fiind mai mare faţă de
productivitatea utilajelor folosite până în prezent va determina reducerea costurilor în
sensul că se vor reduce timpii de executare a lucrărilor agricole, se vor reduce
semnificativ cheltuielile privind costul de producţie chiar şi prin eliminarea cheltuielilor
cauzate de închirierea utilajelor, toate acestea vor avea implicaţii benefice asupra
veniturilor şi asupra rentabilităţii economice de ansamblu. Utilajele propuse a fi
achiziţionate sunt de ultimă generatie, ceea ce reprezintă un salt tehnologic important cu
implicaţii directe asupra calităţii produselor obţinute şi a costului de producţie.

- Diversificarea producţiei şi îmbunătăţirea calităţii produselor agricole


româneşti
Iniţial exploataţia agricolă de 604 ha era cultivată cu grâu pe o suprafaţă de
300 ha şi floarea- soarelui pe o suprafaţă de 304 ha. Prin proiect se urmăreşte

17
diversificarea producţiei în sensul că se vor cultiva 180 ha cu grâu, 200 ha cu floarea
soarelui şi 224 ha cu porumb. Datorită noilor utilaje care vor fi achiziţionate, precum şi
datorită noului plan de cultură se va realiza o creştere a veniturilor brute cu 35,86 % faţă
de situaţia existentă. De asemenea datorită noilor tehnologii calitatea produselor agricole
obţinute se va îmbunătăţi devenind astfel competitive nu doar pe plan naţional ci şi pe
plan internaţional, îmbunătăţind astfel prestigiul produselor agricole româneşti care în
ultimii ani a cam avut de suferit.

- Reducerea pierderilor de producţie şi creşterea eficienţei exploataţiei


agricole
Implementarea proiectului va determina eficientizarea activităţii exploataţiei
agricole în sensul că se vor reduce timpii de executare a lucrărilor agricole, va creşte
productivitatea muncii, randamentul economic se va îmbunătăţi, toate acestea se vor
răsfrânge asupra rezultatului final (producţia).
Achiziţionarea utilajelor va determina următoarele creşteri ale producţiei pe hectar
pe următoarele tipuri de culturi după cum urmează:
- la grâu creşterea previzionată este de 500 kg/ha,
- la floarea-soarelui creşterea previzionată va fi de 300 kg/ha.

- Asigurarea unei valorificări mai bune a potenţialului agricol al zonei


Terenul care formează exploataţia agricolă este de bună calitate, însă prin
tehnologiile aplicate cu noile utilaje (tractor Fendt Favorit 924 Vario TMS, combinator
tractat Knoche Terra, scarificator Knoche Bison BS 8, semanatoare de prasitoare
Gaspardo MT, tocatoare de resturi vegetale Maschio Leopard 320) împreună cu utilajele
pe care societatea le deţine, calitatea terenului va fi mult îmbunătăţită.
Exploataţia agricolă este amplasată pe teritoriul administrativ al comunei Carcaliu,
judeţul Tulcea şi are, conform zonării amplasării principalelor investiţii în ferme din
cadrul Anexei nr.3 la fişa tehnică a măsurii 3.1, un potenţial ridicat pentru culturile de
plante tehnice : floarea-soarelui, şi un potenţial mediu pentru cultura de grâu şi porumb.

- Stimularea concurenţei
Proiectul odată implementat va constitui un exemplu şi pentru concurenţii
din sectorul exploataţiilor agricole, care vor fi nevoiţi, datorită slabei competitivităţi a
produselor obţinute, în comparaţie cu cele obţinute de SC SPICOZA SRL după punerea
în aplicare a proiectului, să recurgă şi ei la investiţii masive în agricultură prin
achiziţionare de utilaje performante capabile să facă diferenţierea produselor pe piaţă.
Aşadar puterea exemplului va ambiţiona concurenţa şi toate acestea se vor răsfrânge
asupra dezvoltării zonale a sectorului agricol.

18
5. Daca prin proiect se asigura diversificarea productiei existente la data
depunerii cererii de finantare (ca activitati si/sau produse), se precizeaza modul de
realizare, si se previzioneaza daca aceasta diversificare va genera o crestere a
veniturilor cu mai mult de 30% fata de situatia existenta.

III. 3 Descrierea tehnica a proiectului:

- planul de cultura;
Prin proiect se propune cultivarea celor 604 ha teren arabil pe care societatea îl
lucrează pe bază de contract de concesiune astfel: grâu pe o suprafaţă de 180 ha, floarea –
soarelui pe o suprafaţă de 200 ha şi porumb pe o suprafaţă de 224 ha.
- bugetul de venituri si cheltuieli agrotehnice

- Descrierea utilajelor si echipamentelor care se vor achizitiona prin proiect

TRACTOR FENDT FAVORIT 924 VARIO TMS


Motor 6 cilindri de 6,87l – 240 Cp/253CP.
Termocuplă, sistem de pornire la rece.
Cutie de viteze Vario fără trepte şi tempomat de la 0,02-50km/h
Program memorare regimuri preferenţiale de lucru,
Priză de putere 750/1000 rot/min. ridicător frontal,
Sistem de ridicare spate cu FHR, triunghi de rpindere Cat 3/2 cu cuplă rapidă.
Manetă în cruce pentru sistemul hidraulic, 4 distribuitoare hidraulice.
Cabina – Confort, încălzire, ventilare, climatizare, 2X2 faruri de lucru.
Monitor, Joystick. Terminal - Vario, scaun pe perna de aer şi încălzire.
Cupla de remorcare automată, frână pneumatică, instalaţie de spălat geamurile.
Greutate frontală 1000 kg, suspensie punte faţă, reglare poziţie volan.
Anvelope 650/65R 42; 540/65R 34.

COMBINATOR TRACTAT KNOCHE TERRA


6m lăţime de lucru, rabatabil hidraulic, 5 secţii de lucru :

 1 tăvălug cu bare
 bara de nivelare
 4 rânduri de organe active
 croskill
 tăvălug cu spiţe

19
Sistem prindere semănătoare, 2 perechi scormonitori, instalaţie de semnalizare.

SCARIFICATOR KNOCHE BISON BS8


3,1 m lăţime de lucru,
8 organe de scarificare dispuse pe 2 rânduri,
50 cm adâncimea de lucru, prindere în 3 puncte cat.III

SEMĂNĂTOARE DE PRĂŞITOARE GASPARDO MT


8 rânduri, 70 cm distanţă între rânduri, rama fixă.
Role de tasare în V, marcatori hidraulici, brăzdare disc.
Distribuitor de îngrăşăminte pe rânduri, monitor G800,
Discuri pentru floarea-soarelui, porumb, soia.

TOCĂTOARE DE RESTURI VEGETALE MASCHIO LEOPARD 320


3,2 m lăţime de lucru, ataşare universală în trei puncte,
grup transmisie 100 rot/min, palete anterioare de protecţie
reglare externă pe curea, difuzori
patine tablă antiuzură, cutie 20, roţi de sprijin,

III. 4 Managementul proiectului

Responsabilul legal
1. Nume: COZMA
2. Prenume: SERGHEI
3. Data şi locul naşterii: 19.10.1966 comuna Carcaliu, judeţul Tulcea
4. Starea civila: casatorit
5. Domiciliu: comuna Carcaliu, judetul Tulcea
6. Funcţia : administrator al SC SPICOZA SRL
7. Studii : Liceul “Agricol” Tulcea

Responsabilul tehnic
1. Nume BOGDAN DORIN
2. Prenume: CONSTANTIN
3. Data şi locul naşterii: 01.10.1951 sat Traian, comuna Cerna, judetul
Tulcea
4. Starea civilă : căsătorit
5. Domiciliul: oraş Macin.
6. Studii si experienţaa urmat cursurile Facultăţii de Agricultura si are pana
in prezent 29 de ani vechime in domeniul agriculturii

20
7. Funcţia : sef ferma.

Tabel 13
CV Responsabilul tehnic
Funcţia avuta si
Întreprinderea Perioada
principalele indatoriri
Oct. 1976-dec.
CAP TRAIAN, judeţul Tulcea Inginer stagiar
1977
Inginer şef – responsabil
CAP TRAIAN, judeţul Tulcea 1977 – 1991
tehnic
Şef comisie lichidare –
răspunderi în derularea
CAP TRAIAN, judeţul Tulcea 1991-1993
procesului de lichidare a
fostelor CAP.
Camera agricolă Cerna, judeţul
1993-1995
Tulcea
SC AGROINDUSTRIALA PIATRA
Director 1995-1997
OSTROV SA
Camera agricolă Carcaliu, judeţul
1997-2001
Tulcea
SC SPICOZA SRL Şef de fermă 2001-prezent.

III. 5 Lista de achizitii si sursele de achiziţii pentru: activele ce fac obiectul


proiectului/ materiile prime pentru punerea in functiune a proiectului

Tabel 14
Lista de achizitii active

21
% din
total
Nr. Valoare valoare
Cr Furnizor Date furnizor Produs estimata eligibil
t. (Euro) aa
proiect
ului
Germania,
SCHRODER 27278 Tractor FENDT
1 LANDMASCHIN Wildeshausen Favorit 924 Vario 123.000 67,93
EN Tel: 04431- TMS
8907-0
Germania,
SCHRODER 27278
Combinator tractat
2 LANDMASCHIN Wildeshausen 21.500 11,87
KNOCHE Terra
EN Tel: 04431-
8907-0
Germania,
SCHRODER 27278 Scarificator
3 LANDMASCHIN Wildeshausen KNOCHE BISON 4.800 2,65
EN Tel: 04431- BS8
8907-0
Germania,
SCHRODER 27278 Semănătoare de
4 LANDMASCHIN Wildeshausen prăşitoare 21.000 11,59
EN Tel: 04431- GASPARDO MT
8907-0
Germania,
Tocătoare de resturi
SCHRODER 27278
vegetale
5 LANDMASCHIN Wildeshausen 10.750 5,93
MASCHIO
EN Tel: 04431-
LEOPARD 320
8907-0
TOTAL 181.050 100%

III. 6 Personal si instruire

În prezent societatea SC SPICOZA SRL are un număr de 50 de angajaţi, din


care 10 angajaţi sunt folosiţi în sectorul producţiei agricole. Personalul din sectorul

22
vegetal este alcătuit dintr-un şef de fermă şi 9 mecanizatori din care doi au calificare de
maistru.
Proiectul prevede urmatoarea creştere a numărului de personal, conform tabelului
de mai jos astfel:
Tabel 15
Grafic angajare personal
Nr. Număr
Cr Specialitate
2003 2004 2005 2006 2007
t.
Mecanic
1 10 10 10 13 13
agricol
TOTAL 10 10 10 13 13

III. 7 Graficul estimat al proiectului

După semnarea contractului de finanţare cu Agenţia SAPARD, societatea


comercială SC SPICOZA SRL va achiziţiona utilajele pe care le va plăti într-o singură
tranşă

III. 8 Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de


afaceri

Implementarea proiectului va determina eficientizarea activităţii în cadrul


exploataţiei agricole, se vor crea premisele diversificării producţiei, va determina
aplicarea unor tehnologii performente în conformitate cu standardele europene.
Achiziţionarea utilajelor va avea efecte benefice şi asupra concurenţei, în sensul că prin
utilizarea tehnologiilor performante produsele vor fi de un înalt nivel calitativ şi cantitativ
ceea ce în final se va concretiza în ocuparea unui loc fruntaş pe piaţă. Obţinerea de
produse competitive va determina creşterea cifrei de afaceri şi implicit a profitului care
va fi baza pentru prefinanţarea noilor culturi.

Cap. IV Proiectii financiare si indicatori financiari

IV. 1 Bazele de productie

Bazele de producţie – terenuri


SC SPICOZA SRL lucrează o suprafaţă de 604 ha teren arabil în baza contractului
de concesiune nr. 20/19.10.2000 încheiat cu Administraţia Domeniilor Statului. Terenul

23
este concesionat pe o perioadă de 49 de ani cu posibilitatea prelungirii tremenului pentru
încă jumătate din durata iniţială.
Dacă până la implementarea proiectului suprafeţele deţinute erau cultivate cu grâu
300 ha şi cu floarea-soarelui 304 ha, după implementarea proiectului se vor cultiva 180
ha cu grâu, 200 ha cu floarea- soarelui şi 224 ha cu porumb.

Bazele de producţie – utilaje


SC SPICOZA SRL deţine utilaje agricole achiziţionate în ultimii 7 ani de zile,
parte dintre acestea fiind folosite în procesul de producţie propus prin prezentul proiect.
Deoarece volumul de lucrări este foarte mare şi utilajele aflate în dotare au o
productivitate a muncii scăzută, se propune ca prin proiect să se achiziţioneze
următoarelor utilaje: tractor Fendt Favorit 924 Vario TMS, combinator tractat Knoche
Terra, Scarificator Knoche Bison BS 8, Semanatoare de prasitoare Gaspardo MT,
tocatoare de resturi vegetale Maschio Leopard 320.

IV. 2 Proiectia contului de profit si pierdere (pe cinci ani)

Din calculele economice efectuate în cererea de finanţare din proiecţia


contului de profit şi pierdere rezultă că încă din primul an de activitate se obţine un profit
net în valoare de 33 085Euro, iar în următorii ani profitul este crescător astfel :

EURO
NR. ANUL II ANUL III ANUL IV ANUL V
CRT.
1 47032 49384 51853 54445

IV. 3 Flux de numerar (pe cinci ani)

La capitolul Cash Flow din cererea de finanţare partea economică se întrevede ca la


sfârşitul celor cinci ani pe care s-a previzionat fluxul de numerar să existe un disponibil
de numerar de 23.562.747 mii lei.

IV. 4 Indicatori financiari

1. Valoarea investitiei (Vi) = valoarea totala a proiectului fara TVA –


183.350 Euro
2. Veniturile din exploatare (Ve) –au următoarele valori:
-Euro -

Nr. Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V

24
crt.
1 292683 321951 388049 354951 372699

3 Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea


activitatii curente sunt:
- Euro -

Nr. Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V


crt.
1 253296 265961 279259 293222 307883

4. Rezultatul din exploatare (Re) = rezultatul din activitatea curenta


- Euro -

Nr. Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V


crt.
1 39387 55990 58790 61729 64816

5. Profitul net (Pn) = rezultatul final al exercitiului financiar (anual) din


care s-a scazut impozitul pe profit.
-Euro -

Nr. Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V


crt.
1 33085 47032 49384 51853 54445
6. Durata de recuperare a investitiei (Dr)
Din calculele economice reiese că durata de recuperare a investiţiei este de 4 ani, 0
luni şi 13 zile.

7. Rentabilitatea capitalului investit (Rc) = Pn/Vi x 100 (%)


8.
-% -
Nr. Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V
crt.
1 18 26 27 28 30

25
8. Cheltuieli financiare (Cf) = cheltuielile cu dobanzile la creditele contractate pentru
orizontul de timp prognozat (exprimat in lei)
Deoarece cheltuielile private sunt asigurate prin autofinanţare, cheltuielile
financiare sunt nule.
9. Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare (Ga) = Acest indicator nu se
calculează deoarece cheltuielile financiare sunt nule.
10. Rata indatorarii (RI) = total datorii/total active = 0
11 Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) = – nu este cazul
12. Valoarea neta actualizata (VNA)=åFNi/(1+r)I +FN5/r-Vi, VNA>0, i=1
unde: r=rata de actualizare=8%, r=rata dobanzii de refinantare BCE (2%)+ marja de risc
pe tara (6%) evaluata de catre Agentie ca valoare medie si care va fi reevaluata pe masura
ce conditiile Pietei monetare europene se schimba. Se impune introducerea unei
aproximari unitare.

Valoarea netă actualizată a investiţiei de bază va fi de 1.140.599,884 Euro.

26

S-ar putea să vă placă și