Sunteți pe pagina 1din 3

RECENZIE ASUPRA LUCRĂRII

CLASIC ȘI MODERN ÎN ABORDAREA CONȚINUTURILOR


CURRICULARE

Conf. univ. dr. Mihaela Aurelia Ştefan


DPPD - Universitatea din Craiova

1. Datele de identificare a lucrării


Ilie, V. (2013). Clasic și modern în abordarea conținuturilor curriculare.
București: Editura Didactică și Pedagogică, 210 pagini

Lucrarea a apărut la Editura Didactică și Pedagogică din București, în


colecția “Idei Pedagogice Contemporane” și are ca autor pe doamna Vali Ilie,
licențiată și doctor în Pedagogie, profesor cu o apreciabilă experiență didactică și
științifică, reflectată în diverse lucrări, articole și studii pedagogice.
Această carte reprezintă o continuare a preocupărilor autoarei privind
procesul de educație abordat din perspective multiple: clasică și modernă, teoretică
și aplicativă, intradisciplinară și interdisciplinară.

2. Aprecieri asupra structurii şi conţinutului lucrării


Lucrarea este structurată pe patru capitole, cititorul fiind invitat să
reflecteze asupra conținuturile generale/clasice și particulare ale învățământului,
importanța acestora în societatea contemporană.
Capitolul 1 („Conținuturile învățământului în societeta cunoașterii”)
propune o introducere în problematica uneia dintre componentele curriculumului
școlar - conținuturile curriculare, autoarea realizând o analiză diacronică a
conceptului de „curriculum”, dar și o trecere în revistă a principalelor paradigme,
teorii, modele de structurare a concepțiilor asupra curriculumului.
Pe fondul evoluției istorice, se remarcă abordarea comparativă a
curriculumului din dublă perspectivă, tradițională și postmodernistă. Spicuim
câteva idei inserate de autoare:
“Dacă în accepțiunea tradițională curriculumul a fost identificat la nivelul
conținuturilor, astăzi au prioritate programele complexe, integrale,
interdisciplinare, clădite pe experiența de viață a celor care învață” (p. 18);
“(…) atitudinea față de știință se formează prin educarea unui spirit
interogativ și critic (…) asistăm la apariția unor mijloace tehnice de creare a artei,
în condițiile dezvoltării rapide a spațiului virtual (…). Raportatea la conținuturi va
trebui să țină cont de noile tehnologii educaționale“ (p. 21);
“Perspectiva clasică a tratat conținutul din punct de vedere al al didacticii
tradiționale , axată pe nediferențiere și tendința de supraîncărcare a programelor
școlare, de accentuare a obiectivelor informative (…). Perspectiva curiculară
asigură, pe de o parte, restrângerea, prin aprofundare, a sferei de referință a
conținuturilor învățământului la valorile pedagogice specifice și susține, pe de altă
parte, extinderea funcțională, care vizează realizarea unor efecte formative,
calitative, la nivelul tuturor dmensiunilor educației, formelor și resurselor
disciplinelor școlare“ (pp. 22-23).
“Modurile de a grupa sau prezenta noile tipuri de conținut (noile educații)
variază, dar obiectivele lor rămân aceleași. Școala contemporană nu mai poate
ocoli această problematică interdisciplinară care este a tuturor profesiunilor și
cetățenilor capabili să-și îndeplinească rolurile sociale, etice și politice care le
revin“ (p. 37).
Prin reperele teoretice subliniate, acest prim capitol se dorește a fi o
invitație adresată profesorilor și elevilor pentru “a regândi modalitățile de raportare
la conținuturi, la strategiile de instruire și evaluare” (p. 22).
Capitolul 2 („Conținuturi generale ale educației”) reuşeşte să definească
și să analizeze dimensiunile clasice ale educației, prin raportare la următorul
algoritm: a) delimitări conceptuale, evoluția istorică a termenilor; b) paradigme,
orientări; c) principii; d) finalități și metode.
Capitolele 3 („Noile educații - conținuturi particulare ale educației”) și 4
(„Deschideri în abordarea conținuturilor învățământului”) continuă procesul
de analiză a conținuturilor educației ca răspuns la nevoile societăţii şi omului
postmodern. Autoarea realizează o inventariere a „noilor educaţii” din perspectiva
valorificării lor în şcoala românească actuală, evidențiază valenţele lor formative şi
oferă, totodată, deschideri pentru demersuri şi investigaţii viitoare.
Anexele lucrării reuşeşc să reliefeze principalele aspecte ale conținuturilor
generale/clasice și particulare, analizate din perspectiva paradigmei competențelor;
conținuturile instruirii sunt abordate drept competențe care integrează în structura
lor cunoștințe, capacități și atitudini.
Bibliografia variată, actuală şi reprezentativă pentru problematica abordată
finalizează parcursul teoretic și metacognitiv realizat cu seriozitate, responsabilitate
şi profesionalism.
Lucrarea Clasic și modern în abordarea conținuturilor curriculare,
elaborată de doamna lector universitar doctor V. Ilie, reușește să consolideze unele
probleme de bază din domeniul educaţiei, remarcându-se prin rigoare ştiinţifică,
logică în abordarea principalelor aspecte teoretice și metodologice ale
curriculumului. Apreciem viziunea obiectivă, comprehensivă, întreaga
problematică a curriculumului fiind raportată la finalitățile educației.
Această carte este rezultatul unui demers constructiv care oferă cititorului
prilejul de a întelege si regândi aria de semnificație și perspectiva de abordare a
conținuturilor curriculare, fiind utilă atât studenţilor care doresc să devină cadre
didactice, cât şi profesorilor de toate specialităţile din învăţământul românesc care
sunt interesați să adapteze curricula la cerințele societății actuale.
Pe tot parcursul lucrării sunt presărate sugestii și interpretări personale,
întreaga lucrare reprezintând din acest motiv, un prilej de reflecție pentru toţi cei
preocupaţi de ideea eficientizării activităţii didactice.